Page 1

Mont_06.qxd

28.09.2012

15:08

Page 1

КАНДИДАТ, ЯКИЙ ЖИВЕ ПОРУЧ З ВАМИ

ÌÎß ªÄÈÍÀ ÏÀÐÒ²ß

ÖÅ ÂÈÁÎÐÖ²


Mont_06.qxd

2

28.09.2012

15:08

Page 2

Газету видано на пожертви волонтерів Тетяни Монтян

МОНТЯН захистить!

Ó ïîëîí³ êîìóíàëüíî¿ ìàô³¿:

÷îìó ìè ïåðåïëà÷óºìî ÆÅÊàì?

У

Òåòÿíó Ìîíòÿí âèçíàëè îäíèì ç íàéêðàùèõ þðèñò³â Óêðà¿íè У травні цього року àäâîêàòà Òåòÿíó Ìîíòÿí íàãîðîäèëè “Þðèäè÷íîþ ïðå쳺þ 2012 ðîêó”. Þðèñò îòðèìàëà âèñîêå âèçíàííÿ â òîìó ÷èñë³ ³ çà òå, ùî çóì³ëà äîâåñòè ó ñóä³: á³ëüø³ñòü óêðà¿íñüêèõ ÆÅÊ-³â îáñëóãîâóþòü áóäèíêè áåç çàêîííèõ ï³äñòàâ. Äëÿ òîãî, ùîá ÆÅÊ ìàâ ï³äñòàâè îáñëóãîâóâàòè ïåâíèé áóäèíîê, óñ³ âëàñíèêè êâàðòèð òà ³íøèõ ïðèì³ùåíü ìàþòü äàòè îäíîñòàéíó çãîäó íà öå. ßêùî æ òàêî¿ çãîäè íåìຠ— òî ó ÆÅÊó íåìຠí³ÿêèõ ï³äñòàâ õàçÿéíóâàòè ó áóäèíêó òà çáèðàòè êîøòè ç ìåøêàíö³â çà ñâî¿ ïîñëóãè. Ñàìå íà öüîìó âæå 12 ðîê³â íàïîëÿãàëà Òåòÿíà Ìîíòÿí. Á³ëüø³ñòü ÆÅÊ-³â ïî âñ³é Óêðà¿í³ íå ìàþòü æîäíèõ äîìîâëåíîñòåé íà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíê³â ç âëàñíèêàìè êâàðòèð — íå êàæó÷è âæå ïðî îäíîñòàéíó çãîäó. Îäíàê çàçâè÷àé ÆÅÊ ïðîñòî íàâ’ÿçóº ñâî¿ ïîñëóãè ³ ö³íè. À ÿêùî ìåøêàíö³ âèð³øóþòü ñàì³ êåðóâàòè áóäèíêîì àáî íàéíÿòè óïðàâëÿþ÷ó îðãàí³çàö³þ ç âèùîþ ÿê³ñòþ ïîñëóã ³ çà ìåíø³ ãðîø³ — âîíè ñòèêàþòüñÿ ç øàëåíèì îïîðîì. ÆÅÊ íå õî÷å âòðà÷àòè ïðèáóòêè ³ çðîáèòü óñå ìîæëèâå, àáè ïðîäîâæóâàòè îáäèðàòè ìåøêàíö³â áóäèíêó. ³äòåïåð þðèñòè òà ìåøêàíö³ áóäèíê³â ìîæóòü ïîñèëàòèñÿ íà ð³øåííÿ Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó, îòðèìàíå çóñèëëÿìè Òåòÿíè Ìîíòÿí. Ùîá îáñëóãîâóâàòè áóäèíîê òà âèìàãàòè ïëàòó çà ïîñëóãè — ÆÅÊ ïîâèíåí ñïî÷àòêó îòðèìàòè çãîäó íà öå â³ä óñ³õ âëàñíèê³â êâàðòèð òà ïðèì³ùåíü. Çà ñâ³é âíåñîê ó ðîçâèòîê þðèäè÷íî¿ ïðîôåñ³¿ àäâîêàò îòðèìàëà ïðåì³þ â íîì³íàö³¿ “Çà âèäàòí³ ïðîôåñ³éí³ äîñÿãíåííÿ”. Ó ö³é íîì³íàö³¿ âðàõîâóâàëè ê³ëüêà êðèòåð³¿â: — âíåñîê þðèñòà ó ðîçâèòîê þðèäè÷íî¿ ïðîôåñ³¿; — ìîðàëüí³ òà åòè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè þðèñòà; — àâòîðèòåò þðèñòà â þðèäè÷íèõ êîëàõ; — ó÷àñòü þðèñòà â ãðîìàäñüê³é ïðàâîâ³é ä³ÿëüíîñò³; — êîíêðåòí³ ñïðàâè (óãîäè, ñóäîâ³ ñïðàâè, ³íøà àêòèâí³ñòü) þðèñòà. ²í³ö³àòîðîì ïðîåêòó “Þðèäè÷íà ïðåì³ÿ ðîêó” º ãàçåòà “Þðèäè÷íà ïðàêòèêà”. Ãàçåòà âèêîíóº ðåãóëÿðí³ ðåäàêö³éí³ äîñë³äæåííÿ «50 ïðîâ³äíèõ þðèäè÷íèõ ô³ðì Óêðà¿íè», «Þðèñòè 100 êðàùèõ êîìïàí³é Óêðà¿íè» òà ³íø³. “Ìî¿ ñóïðîòèâíèêè, ÿê³ æèâóòü ç òîãî, ùî çàâèùóþòü ö³íè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè á³ëüøîñò³ ìåøêàíö³â óêðà¿íñüêèõ áàãàòîïîâåðõ³âîê, ÷èíèëè øàëåíèé îï³ð. Öÿ íàãîðîäà — âèçíàííÿ âàæëèâîñò³ ïðîáëåìè, íàä ÿêîþ ÿ áàãàòî ðîê³â ïðàöþþ. Àëå öå ëèøå ïî÷àòîê äîâãîãî øëÿõó, ïîïåðåäó ùå áàãàòî ðîáîòè”, — ñêàçàëà Òåòÿíà Ìîíòÿí.

явіть собі цілком характер ну ситуацію: довгі роки ви справно сплачували ЖЕКу за послуги, аж поки не ста лася поломка. Наприклад, не працює ліфт — потрібен капітальний ремонт. Або сходи на ґанку вашого під’їзду по чали руйнуватися. Або у під’їзді — роз мальовані стіни, сипеться штукатурка, вибиті шибки і тече дах. І от ви йдете до ЖЕКу поцікави тись, коли буде проведено ремонт. А вам кажуть, що грошей немає, і що за ремонт треба додатково заплатити. “Як так? — кажете ви. — Адже всі мешканці багато років справно пла тять! Куди ж поділися гроші?”. А у відповідь отримуєте: “Нічого не знаємо! Платіть гроші — тоді буде ре монт!”.

Чи має право ЖЕК обслуговувати ваш будинок? Ця ситуація — не вигадка, багато українців вже відчули її на собі. Дуже часто ЖЕКи збирають оплату за утри мання будинків, але не надають на лежних послуг. При цьому вони ще й встановлюють такі тарифи, які їм за манеться. Але чи замислювались ви про те, чому той чи інший ЖЕК узагалі обслу говує ваш будинок — і чи має він на це право? За радянських часів багатоквар тирні будинки належали державі. Дер жава утримувала ці будинки за допо могою cпеціально створених кому нальних відомств — житловоексплуа таційних контор (ЖЕК). Однак тієї держави вже давно не має і будинки перестали їй належати. Зараз багатоповерхівки належать спільно усім власникам, які приватизу вали свої квартири в них. Між тим, ЖЕКи на це не зважають — вони про довжують поводитися так, ніби жодної приватизації не було, жодних нових власників у будинків не з’явилося, і жодного дозволу у цих власників на обслуговування будинків питати не потрібно. Іноді забудовник організовує власні приватні ЖЕКи, які теж не про ти заробляти на жильцях, виставляю чи їм рахунки і нічого натомість не роблячи.

ЖЕКи встановлюють тарифи, як їм заманеться Чи припустима взагалі ситуація, що хтось надає вам якісь послуги без вашого дозволу, а потім вимагає за це плату? Уявіть собі, наприклад: поки ви хо дили у справах, вашу машину відігна ли на мийку і помили — а тепер про сять, щоб ви за це заплатили. Найімовірніше, це викличе у вас кате горичну незгоду — адже ви хочете са мостійно вирішувати: коли, де і як ми ти свою машину, і не будете платити тому, хто наважився вирішувати це замість вас. Між тим, ЖЕКи саме так і чинять: приходять до людей, які їх не кликали,

надають (або не надають!) послуги, про які їх не просили, а потім — вима гають таку плату, яку їм заманеться! Без сумнівів, така ситуація — аб сурд. 12 років тому столичний адвокат Тетяна Монтян вселялася у новий бу динок на Харківському масиві. Забу довник вимагав у Тетяни та її чоловіка, судді Юрія Василенка, укласти договір з приватним ЖЕКом на обслуговуван ня будинку. Інакше — погрожували не віддати документи на квартиру. Саме тоді подружжя юристів і за мислилося: а що буде, якщо вони не погодяться підписувати угоду? А що буде, якщо половина власників квар тир погодиться, а інша половина — ні? Чи матиме тоді ЖЕК право обслугову вати будинок та вимагати оплату? Тетяна Монтян почала вивчати за конодавство, яке стосується права власності на житло, а також житло вокомунальних послуг. З наших за плутаних законів випливало, що буди нок не належить ані забудовнику, ані ЖЕКам, ані державі. Він на праві спільної власності належить власни кам усіх квартир та нежитлових приміщень. І вирішувати, хто буде, а хто не буде обслуговувати цей кон кретний будинок, можуть тільки вони. Згодом адвокат спробувала з’ясува ти у ЖЕКу, скільки коштів він витрачає на утримання будинку в цілому, яка ча стина цієї суми припадає на утримання її квартири, і чи співпадає остання ци фра з сумою у її платіжці. Однак ЖЕК відмовився надавати їй ці дані. У відповідь Тетяна Монтян відмо вилася сплачувати за комунальні по слуги — і всі спроби ЖЕКу змусити її до цього через суд провалилися. ЖЕК не міг обґрунтувати, за яку саме кількість послуг він вимагає оплату.

Будинки — це колективна власність усіх мешканців Паралельно Тетяна Монтян спілкувалася з мешканцями свого бу динку та багатьох інших будинків на Харківському масиві. Вона дізналася, що й вони потерпають від схожих проблем. ЖЕКи встановлювали зави щені тарифи, надавали неякісні послу ги (або зовсім їх не надавали) — і при цьому не мали жодних угод з власни ками квартир! Мешканці багатьох будинків уже встигли усвідомити, що лише вони є колективними власниками своїх бу динків, а не забудовники, ЖЕКи або держава. Один з прикладів — багаток вартирний будинок по вулиці Мішуги, 2. Власники квартир вирішили, що бу дуть самі управляти своїм будинком. Але коли вони спробували забрати бу динок з балансу ЖЕКу, вони зіткнули ся зі скаженим опором комунальників! ЖЕК не хотів втрачати джерело прибутку — а отже, почав доводити у суді, що колективний орган, створе ний мешканцями для управління бу динком, сформований з порушеннями. Зі свого боку мешканці почали дово дили, що ЖЕК не має жодних підстав господарювати у будинку, який нале

жить їм і лише їм. Як це часто буває у нашій країні, судова тяганина затя гнулася на довгі роки — і увесь цей час справу у суді супроводжувала адвокат Тетяна Монтян. Зрештою, їй вдалося довести: якщо ЖЕК не має згоди усіх власників квар тир та інших приміщень у будинку — то обслуговувати цей будинок він не має права! Це рішення, ухвалене Ви щим господарським судом іменем Ук раїни — посправжньому переломне для мешканців багатьох українських багатоповерхівок.

Тільки ви вирішуєте, хто буде обслуговувати ваш будинок Цілком очевидно: якщо у певного майна є індивідуальний власник — йо му й вирішувати, як розпорядитися цим майном. Якщо ж у майна (в дано му випадку — багатоквартирного бу динку) є колективний власник, то ос таннє слово належить тільки йому. Доведення цієї простої тези у суді дає мешканцям українських багатопо верхівок широкі можливості.

Монтян знає, які саме закони потрібні для того, щоб українці могли жити в охайних, доглянутих будинках, та не переплачувати за комунальні послуги Відтепер можна на цілком закон них підставах колективно відмовитись від послуг ЖЕКу — і управляти будин ком самостійно. Або ж — віддати буди нок в управління іншій обслуговуючій організації, яка надає послуги краще, швидше і дешевше. Або — поставити ЖЕК перед фактом: якщо він не нада ватиме якісних послуг, йому вкажуть на двері. Щоб довести подібні прості й оче видні речі, в нашій країні потрібні ро ки. Швидше можна досягти результату тільки в один спосіб: провести у парла менті відповідні закони. Тетяна Монтян знає, які саме зако ни потрібні для того, щоб українці мог ли жити в охайних, доглянутих будин ках та не переплачувати за комунальні послуги. Тому вона звертається до усіх мешканців Дарницького району з про ханням про підтримку її кандидатури на виборах до Верховної Ради. Вона йде на вибори сама, не кори стуючись підтримкою жодних партій, більшість із яких сьогодні вже показа ли свою продажність. “Моя єдина партія — це виборці!” — каже Тетяна Монтян, і саме на користь усіх ук раїнців вона збирається діяти у парла менті. Олег ЗІНКЕВИЧ


Mont_06.qxd

28.09.2012

15:08

Page 3

МОНТЯН захистить!

3

Газету видано на пожертви волонтерів Тетяни Монтян

Скільки ваш ЖЕК заробляє на вас ßê ä³çíàòèñÿ ñóìó, êîòðó ÆÅÊ âèòðà÷ຠíà îáñëóãîâóâàííÿ âàøîãî áóäèíêó Процвітання комунальної мафії в Україні ґрунтується на ГОЛОВНІЙ системній проблемі нашої держави — відсут ності адекватних механізмів прийняття легітимних колек тивних рішень щодо спільного майна. Близько 99% ЖЕКів в Україні здійснюють свою діяльність без жодних правових підстав, що підтверджено рішенням Вищого Господарського суду України у справі № 2/297, яку виграла адвокат, експерт комісії Євросоюзу з питань майнових прав Тетяна Монтян. Суд визначив: ЖЕКи, які не мають консенсусного (од ноголосного) рішення всіх співвласників будинку, вважа ються такими, що обслуговують будинок НЕЗАКОННО. ЖЕКи бувають приватні і формально комунальні (на справді просто є приватними шарашками конкретних чи новників). Вони грабують платоспроможне населення, яке не отримує субсидій — безпосередньо, а також грабу ють бюджет через систему субсидій. Приватні ЖЕКи платять данину вищим чиновникам

ЛИСТ-ЗАПИТ

до житлово-експлуатаційної організації (зразок)

конкретного населеного пункту, а також силовикам — за право безпосередньо грабувати населення. Розміри дани ни залежать від конкретних умов і рівня жадібності. Щоб залишитися при годівниці, комунальна мафія може обіцяти вам що завгодно — аж до капітального ре монту. Але згадайте — коли ЖЕК щось востаннє робив у вашому будинку (за винятком надсилання платіжок)? Будинки і супутні комунікації при поточній системі державного менеджменту в житловокомунальному гос подарстві не ремонтуються абсолютно. Тому що відсутній СТИМУЛ: навіщо витрачати гроші на ремонт, якщо насе лення (95% у Києві, по країні ще вище) — все одно пла тить, навіть якщо ЖЕКи не роблять абсолютно нічого? Ви можете самостійно перевірити, що робить для ва шого будинку ваш ЖЕК (чи інша управляюча ор ганізація). Нижче — стандартний зразок запиту, за допо могою якого ви можете вимагати всю необхідну інфор мацію.

Íà÷àëüíèêó ÆÅÊ ¹ _____ Ïåòðåíêó Ï.Ï.

²âàíåíêî ²âàí ²âàíîâè÷ êâ. 5, áóä. ¹ 7, âóë. Ìà𳿠Çàíüêîâåöüêî¿, ì³ñòî Êè¿â, 01001 Øàíîâíèé Ïåòðå Ïåòðîâè÷ó! Çâåðòàþñÿ äî Âàñ ³ç öèì çàïèòîì, ÿêèé ìຠìåòó ç’ÿñóâàòè íàñòóïí³ ïèòàííÿ: 1. ßê³ âèòðàòè íà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó ¹ 7 ïî âóë. Ìà𳿠Çàíüêîâåöüêî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ çä³éñíþþòüñÿ â ïîòî÷íîìó ì³ñÿö³ (ðîö³)? 2. ßêà ÷àñòêà â ñóì³ öèõ âèòðàò êâàðòèðè ¹ 5 ó áóäèíêó ¹ 7 ïî âóë. Ìà𳿠Çàíüêîâåöüêî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³, ùî çä³éñíþþòüñÿ â ïîòî÷íîìó ì³ñÿö³ (ðîö³)? ³äïîâ³äü ïðîøó íàäàòè ó ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîäàâñòâîì òåðì³í. Ç ïîâàãîþ,

².². ²âàíåíêî

28 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

Тетяна МОНТЯН: «Я почала боротися проти свавілля ЖЕКу ще 12 років тому. І перемогла» — ß ïî÷àëà áîðîòèñÿ ç êîìóíàëüíîþ ìàô³ºþ ùå 12 ðîê³â òîìó, çàäîâãî äî ð³øåííÿ Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó (äåòàëüí³øå ïðî öå ÷èòàéòå íà ñòîð³íö³ 2), çã³äíî ç ÿêèì ÆÅÊè íå ìàþòü ïðàâà âèìàãàòè ãðîøåé ó âëàñíèê³â êâàðòèð, ÿêùî âëàñíèêè íå óêëàëè ç íèìè óãîäè. З платіжок, які мені регулярно надсилав ЖЕК, не було зрозуміло, чому я маю платити саме вказані в них суми. Вони вочевидь були взяті зі стелі. Приміром, плата за опален ня рахувалася у квадратних метрах, хоча має бути в гігакалоріях. У деяких платіжках у списку нада них послуг була така — «чистка дво рових туалетів». Де в нас на Срібно кільській хоча б один такий туалет? І я припинила платити приват ному ЖЕКу. Не платила 12 років, аж

до рішення Вищого госпсуду, яке підтвердило мою правоту. ЖЕК ре гулярно намагався судитися зі мною, а я так само регулярно запи тувала у його представників: «Поперше: хто ви такі? У мене немає з вами договору, тож на якій підставі ви щось у мене вимагаєте? Подруге, я готова вам платити, але ви повинні з мене брати мою части ну у ваших фактичних, а не вигада них витратах на утримання мого конкретного будинку. Тому прошу вас підтвердити до кументально: скільки ви насправді витрачаєте на обслуговування мого будинку, а такожі розмір моєї части ни в будинку як у цілісному майно вому комплексі. Тільки після цього я готова платити — ще й компенсую ваші витрати».

На це ЖЕК піти не міг — адже відразу стало б зрозуміло, на яку са ме суму він щомісяця нас обкрадає. Тому позивачі щоразу просто пере ставали приходити до суду. Вже після того, як ми позбави лися ярма цієї комунальної мафії, ми виявили, що вони стягували при близно рази в три більше, ніж ре ально витрачали на утримання бу динку. Зараз експлуатаційні витрати на обслуговування нашої висотки кош тують менше двох гривень за квад ратний метр — за найвищої якості обслуговування. А в сусідніх будин ках ЖЕК продовжує дерти з меш канців по 4 грн. при собівартості 0,6 1 грн. за квадратний метр. По дивіться у своїх платіжках, у вас мо же бути ще більше. Цієї різниці вис

тачило б не тільки на поточне обслу говування, але й на ремонт будинку. Звичайно, комунальна мафія не хоче розлучатися з такими прибут ками. Але й судитися боїться — бо тоді мешканці дізнаються, на скільки їх обманюють. Мораль: вимагайте від ЖЕКу або іншої установи, яка самовільно взялася обслуговувати ваш будинок, повного переліку витрат на утри мання вашого дому. Напишіть їм, посилаючись на згадане рішення Вищого госпсуду: «Дорогий ЖЕК, ви ніхто, і у мене немає з вами договору. У вас немає консенсусного рішення співвлас ників нашого будинку про те, щоб саме ви нас обслуговували, тому ви взагалі не маєте ніякого права з ме не щось вимагати».

Звичайно, не всі здатні піти та ким шляхом. Інший шлях — об’єднатися з сусідами, створити об’єднання співласників. Це важ кий шлях, адже чинне законодав ство про ОСББ давно потребує змін. І я добре знаю яких. Як експерт комісії Євросоюзу з управління майном, я детально вивчила досвід і закони євро пейських країн. В них існують ефективні інструменти, які дозво ляють мешканцям багатоквартир них будинків домовлятися між со бою і самим управляти спільним майном, без корумпованих ЖЕКів. Я підготувала відповідні законоп роекти. Ставши депутатом, я проведу ці закони в життя. Комунальна мафія має бути подолана.

Âóëè÷íèé òåàòð, ÿêèé äîïîìàãຠðîç³áðàòèñÿ â ïîë³òèö³ Розпочав свої вистави ïîë³òè÷íèé âóëè÷íèé òåàòð Òåòÿíè Ìîíòÿí. ³äòåïåð ïðîòÿãîì âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ àêòîðè äîïîìàãàòèìóòü äîñòóïíî òà âåñåëî âèêëàñòè îñíîâí³ ³äå¿ êàíäèäàòà â íàðîäí³ äåïóòàòè. Õóäîæí³é êåð³âíèê òåàòðó – Ëåîí³ä Êàíòåð, ÿêèé ìຠäîñâ³ä ïîñòàíîâêè âóëè÷íèõ âèñòàâ ïî âñüîìó ñâ³òó, ó òîìó ÷èñë³ â Êàíàä³, Êîëóì᳿, Íåïàë³, ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ϳâí³÷íî¿ òà Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, íà Áëèçüêîìó Ñõîä³. Ïîë³òè÷íèé ãðîìàäñüêèé òåàòð — ÿâèùå, øèðîêî â³äîìå ó ñâ³ò³. Çà äîïîìîãîþ òåàòðàëüíèõ çàñîá³â äîñòóïíî ðîç’ÿñíþºòüñÿ ïðèðîäà ñêëàäíèõ ïîë³òè÷íèõ òà åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü. Òåàòð ïðàöþâàòèìå äî 26 æîâòíÿ 2012 ð., ùîâå÷îðà ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ íà òåðèòî𳿠æèòëîâèõ ì³êðîðàéîí³â Ïîçíÿêè, Îñîêîðêè òà Õàðê³âñüêèé. Ïðåì’ºðà â³äáóëàñÿ á³ëÿ áþâåòó ì³æ áóäèíêàìè ïî ïð. Áàæàíà 24/1 ³ 26. Ïîäèâèòèñÿ ä³éñòâî ç³áðàëèñÿ á³ëüøå 100 ìåøêàíö³â öèõ òà ñóñ³äí³õ áóäèíê³â ³ç ä³òüìè, òà ïåðåõîæèõ. Ïåðøèé ñþæåò ðîçêðèâຠòåìó

çëîâæèâàíü êîìóíàëüíî¿ ìàô³¿ òà áîðîòüáè ç íåþ. Æåêà-íà÷àëüíèê ÆÅÊà ùîðàçó áåçï³äñòàâíî ï³äâèùóº êâàðòèðíó ïëàòíþ ìåøêàíöÿì áóäèíêó, à ãðîø³ âèòðà÷ຠíà âëàñíèé â³äïî÷èíîê. Ìåøêàíö³ ïåâíèé ÷àñ ïëàòÿòü çà ï³äâèùåíèìè òàðèôàìè... à ùî â³äáóâàºòüñÿ äàë³, äèâ³òüñÿ ó âàøîìó äâîð³ íàéáëèæ÷èìè äíÿìè. ²íø³ ñþæåòè — íå ìåíø âàæëèâ³ ³ ö³êàâ³. Çàãàëîì ó ðåïåðòóàð³ — ÷îòè-

ðè íåâåëè÷êèõ âèñòàâè íà òåìè, çíàéîì³ êîæíîìó ìåøêàíöþ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó. ϳñëÿ êîæíî¿ âèñòàâè â³äáóâàºòüñÿ áåñ³äà ç Òåòÿíîþ Ìîíòÿí. Âîíà ìåøêຠíà Ñð³áíîê³ëüñüê³é âóëèö³, òîæ ìຠìîæëèâ³ñòü ïðèéòè ³ ïîãîâîðèòè ç ñóñ³äàìè. Êîæåí îõî÷èé ìîæå ïîðàäèòèñÿ ç àäâîêàòîì, ä³çíàòèñÿ ïðî ¿¿ ïîë³òè÷í³ ïîãëÿäè, ùî âîíà çáèðàºòüñÿ ðîáèòè ó Âåðõîâí³é Ðàä³ òîùî.

ÐÎÇÊËÀÄ ÂÈÑÒÀ ² ÇÓÑÒв×ÅÉ Ç ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÌ ДАТА

16:00

1 жовтня

Äðàãîìàíîâà 1ã, ä, å, Äðàãîìàíîâà 1ê, 1ë Äðàãîìàíîâà 12à, 12 Äðàãîìàíîâà 8, 8à, á Àõìàòîâî¿ 16â, Àõìàòîâî¿ 14á Ãðèãîðåíêà 11, 11à,13, 15 Ãðèãîðåíêà 3à, 5, 7á, â ßðìàðîê íà ßðìàðîê íà âóë. Ðåâóöüêîãî, âóë. Ðåâóöüêîãî, 11-00 12-00 Ïàðê ³íòåðíàö³îíàë³ñò³â

2 жовтня 3 жовтня 4 жовтня 5 жовтня 6 жовтня 7 жовтня

17:30

18:50 Äðàãîìàíîâà 6/1 Äðàãîìàíîâà 14, 14à Àõìàòîâî¿ 16á, ã Ãðèãîðåíêà 7à, 9 Ãðèãîðåíêà 3á, â ßðìàðîê íà âóë. Ðåâóöüêîãî, 13-00


Mont_06.qxd

28.09.2012

15:09

4

Page 4

Газету видано на пожертви волонтерів Тетяни Монтян

ÁÀÃÀÒÎÊÂÀÐÒÈÐÍÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ:

МОНТЯН захистить!

ùî êîìó íàëåæèòü

Àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â áàãàòîïîâåðõ³âîê â Óêðà¿í³ íå çíàþòü, êîìó íàëåæàòü ¿õí³ áóäèíêè. Íà ïèòàííÿ «Êîìó íàëåæèòü âàøà êâàðòèðà?» â³äïîâ³äü áóäå îäíîçíà÷íà: «Ìåí³». À îò íà ïèòàííÿ «À êîìó íàëåæèòü âåñü âàø áóäèíîê?» â³äïîâ³ä³ áóäóòü ð³çí³: «äåðæàâ³», «ì³ñòó», «ÆÅÊó» òîùî. Насправді згідно з законодавством наші багатоквартирні будинки належать... нам. Тобто власникам усіх інших квартир у будинку. І ніхто замість наc не буде про піклуватися про наш будинок. Відповідно до ч. 2 ст. 382 Цивільного ко дексу України, власни кам квартир у багаток вартирному житловому будинку «належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користу вання, опорні кон струкції будинку, ме ханічне, електричне, сантехнічне та інше об ладнання, яке обслуго вує більше однієї квар тири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення по треб усіх власників квартир, а також влас ників нежитлових приміщень, які розта шовані у житловому будинку». Тобто кожен бага токвартирний будинок є величезною «кому налкою», в якій окремі «кімнати» — це квар тири, а все інше, пере раховане в зазначеній статті Цивільного Ко дексу — є загальними «кухнею», «туалетом» та «коридорами». Давайте подивимо ся, що і кому належить у наших будинках.

ØÒÀÁ ÒÅÒßÍÈ ÌÎÍÒßÍ: http://montyan.org/ Êè¿â, âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 9 (ìåòðî «Ïîçíÿêè»). Òåëåôîí: 0(44) 222 50 55 montyan2012@gmail.com На замовлення êàíäèäàòà â íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ó âèáîð÷îìó îêðóç³ ¹212 Òåòÿíè Ìîíòÿí, типографія «Â²ÑÒ²», íàêëàä 40 000 ïðèì., відповідальний за друк Êóçíåöîâ Ä. À.

Бойовий листок Тетяни Монтян №6: Про ЖЕКи  
Бойовий листок Тетяни Монтян №6: Про ЖЕКи  

Чому ми переплачуємо ЖЕКам? Скільки Ваш ЖЕК заробляє на вас? Як Тетяна Монтян бориться з ЖЕКами? Кому належить багатоквартирний будинок (інф...

Advertisement