Page 1

DAJSI ĘPRZETESTOWAĆ!


Ki mj es t eś my ? t es t er z y. plt o

por t al of er uj ąc yus ł ugior azs z kol eni azobs z ar ut es t owani aopr ogr amowani a. ompendi um wi edz y,branżoweknow-how,źródłonajświeższych Tok nowi nz eś wi at at es t owani aor azc ent r um dor adc z e.

pol s ki ejs poł ec z noś c it es t er ów opr ogr amowani a. J es t eś myl i der ami

t es t er z y. pls ą

ąz anązwer yfikacj ąj akoś ci mar kąbezpośredniozwi opr ogr amowani aipostrzeganijesteśmyjakomarka owys oki m pot encj al nej akoś ci owym.


Mi s j a Mi s j ąt es t er z y. plj es t

PROPAGOWANI E t es t owani aopr ogr amowani a iz apewni eni aj akoś ci .

j wyż s z ejj akoś cius ł ugiis z kol eni a Dos t ar c z amyna dedykowanet es t er om,i nż yni er om ds .j akoś c iiki er owni kom t es t ów.


Daj s i ępr z et es t ować ! J akol i derw dziedzinietestowaniaoprogramowania r z et es t uj emyTwójpr odukt wr amac hus ł ugip ,a r ec enz j ęzt es t ów opubl i kuj emynał amac hpor t al ut es t er z y. pl

Nas z ym c el em nac odz i eńj es tz ,kt ór ą apewni ani ej akoś ci

s z ychpr odukt ów. c hc emypokaz aćnapr z ykł adz i eWa


Kor z y ś c i dl aWas •J akoś ćir oz poz nawal noś ćw br anż yI T,j akąni ewąt pl i wi eodz nac z as i ęnas z amar ka

pr omowaćTwójpr odukt pomoż ewy .

•Gr upadoc el owadoj aki ejdoc i er amyt ogł ówni ei nf or mat yc yigeeki ,c z yl i

pot encj al niodbi or cyróżnegorodzajunowinektechnicznychigadżetów.

0t ys i ęcyunikalnychużytkowników •St r onęt es t er z y. plodwi edz aokoł o1

mi es i ęc z ni e,c opr z ekł adas i ęnaponad5 0t ys i ęcyods ł on. Nas iuż yt kowni c y,bez poś r edni oz wi ąz anizbr anż ąI T,uwi el bi aj ą,pos i adaj ąic z ęs t okupuj ą ws z el ki egor odz aj us pr z ętel ekt r oni c z ny.Igadż et y. •Udos t ępni onypr oduktp r z et es t uj emyiwys t awi mys ubi ekt ywną

opi ni ęw artykulenastroniegłównejtesterzy.pl.


Cz emuc hc emys i ęt y mz aj ąć ? Bodz i ękiWam: •t wor z ymyci ekawear t ykuł ynas t r onę •r oś ni eogl ądal noś ćnas z ejs t r ony •pr omuj emys i ebi epopr z ezkoj ar z eni ezpr odukt amiz naj wyż s z ejpół ki •mamymoż l i woś ćz abawypopr z ezpr acęznaj nows z ymi ur z ądz eni amiigadż et ami !


Spr awdźs wój pr oduk t i daj s i ępr z et es t ować ! J eś l ic hc es z ,abyWas z ąmar kępopr z et es t owani uodz nac z ałz nak j akoś c it es t er z y. pl

z eś l i jnam t opr

s wójpr odukt .

Nas z ąpas j ąj es tt es t owani eni et yl koopr ogr amowani a.

Każ dyznaszejredakcj es tpas j onat em wszel ij ki ego r odz aj unowi nekt ec hnol ogi c z nyc h.


Nas z aus ł ugawy k ony wanaj es t

bez pł at ni e!

0 $

Tes t yor azr apor tkońc owy zs ubi ekt ywnąr ec enz j ąnas t r oni et es t er z y. pl z os t anąwykonane

cał kowi ci ez adar mo!


Kont ak t k ont ak t @t es t er z y . pl t es t er z y . pl f ac ebook . c om/ t es t er z y t wi t t er . c om/ t es t er z y

Zaproszenie do współpracy-testerzy pl  
Advertisement