Page 1

8˚W

43˚N

Asociación de Becarios Fundación Pedro Barrié de la Maza Boletín N˚10/abril2007


SUMARIO N˚10/abril2007

43˚N

8˚W

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza Cantón grande, 9 15003 A Coruña Tel.: 981 22 15 25 Fax: 981 22 44 48 www.becariosbarrie.org www.bolseirosbarrie.org JUNTA DIRECTIVA

CARLOS LEMA DEVESA Presidente de Honor

FERNANDO GONZÁLEZ LAXE Presidente ÓSCAR RAMA PENAS Secretario

BENJAMÍN ESTÉVEZ DE COMINGES XABIER BOULLÓN PEDRO COMESAÑA Vocales MARTA REY GARCÍA Vocal Representante de la Fundación RUBÉN GARCÍA-LOUREDA DÍAZ Coordinador de Actividades de la Asociación

FERNANDO CELA DÍAZ Embajador de la Asociación de Becarios CARLOS MOSQUERA NARTALLO Responsable de Internet CONSEJO EDITORIAL

XABIER BOULLÓN ALEJANDRO PIÑÓN FREIRE

Los artículos firmados no expresan necesariamente la opinión de la Asociación DISEÑO GRÁFICO

kelarquitectos

Ilustraciones de cubierta: Roque Viejo Viñas IMPRIME

EUROGRÁFICAS PICHEL, S.L. DEPÓSITO LEGAL

C-1714-1997 I SSN

1885-3749

Música e universidade: ¿un matrimonio imposible? Eva Moreda Rodríguez

O xenio de Kuala Lumpur Francisco Seoane Pérez

El envejecimiento de la población y su impacto en la economía La influencia de las Tesis sobre la Filosofía de la Historia de Walter Benjamin en Hay que Caminar… Soñando de Luigi Nono Roberto Alonso Trillo

Los apoyos públicos a la internacionalización de la empresa española Pablo Penas Franco

La captación y fidelización del talento en Galicia

4

6

9

13

22

Inés Fuster

27

Alfonso Rivera

32

Rubén García-Loureda Díaz

36

El rito y la flecha. Reflexiones sobre la función del teatro en la sociedad contemporánea Un gallego en la corte de la TVE de Fraga Ramón Barreiro: un Director de Programas de "Televisión Social" en la España de los años 1960

Primeiros pasos da percepción visual: A Retina Carolina Varela

39

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX


Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

43˚N

8˚W

I

Música e universidade: ¿un matrimonio imposible? Eva Moreda Rodríguez (A Veiga, Asturias, 1981) é licenciada en Filoloxía Clásica pola Universidade de Santiago de Compostela (2003), e en Historia e Ciencias da Música pola Universidade de La Rioja (2006). Obtivo tamén a titulación de Profesora de piano no Conservatorio de Santiago de Compostela. Tras cursar un Máster en Medios de Comunicación na Escola de Medios de La Voz de Galicia cunha bolsa da Fundación Pedró Barrié de la Maza, traballou nos eidos da comunicación, a xestión cultural e a tradución en Galicia e Alemaña. En outubro do 2006 recibiu unha bolsa do Royal Holloway College – University of London para cursar o doutoramento no seu departamento de música; a súa investigación doutoral versa sobre prensa e pensamento musical nos anos 40 e 50 en España. Como escritora de ficción, publicou tres novelas breves en galego e un libro de relatos en castelán.

¿Música na universidade? Non sei se a alguén se lle ocorreu algunha vez facer unha enquisa sobre a popularidade da licenciatura en Historia e Ciencias da Música, pero, por experiencia, atreveríame a dicir que moita non é: eu, polo menos, tiven que aclarar con frecuencia cales eran os contados da titulación e confirmar que si era universitaria cando alguén me preguntaba qué estudaba. ¿Descoñecida por inercia histórica? É certo que durante case un século e medio a música estivo ausente das universidades españolas. En 1842 clausurouse a única cátedra de música en España, na Universidade de Salamanca. Iso significou que as universidades españolas, desprovistas da música, non puideron participar no nacemento e boom da musicoloxía que viviu Europa a finais do século XIX e principios do XX. A música –aínda que incluída timidamente nalgúns departamentos de Historia da Arte desde a metade do século XX- non reconquistou o dereito a ter un título co seu nome na universidade española ata mediados os oitenta. A Universidade de Oviedo primeiro, e a de Salamanca despois activaron cadanseu programa bianual en musicoloxía como especialidade da licenciatura de Historia. Este foi o modelo que se xeralizou coa reforma das titulacións universitarias españolas a principios dos noventa: Historia e Ciencias da Música quedaba estable-

N˚10/abril2007

Eva Moreda Rodríguez

cida como titulación de segundo ciclo á que se podía acceder desde calquera primeiro ciclo ou diplomatura cursando previamente trinta créditos de materias humanísticas. Tamén era posible acceder coa titulación de grao superior do conservatorio. As especialidades instrumentais e a composición seguían relegadas aos conservatorios, que non deixaron de ofrecer tampouco a súa titulación superior en musicoloxía, especialidade estruturada en tres cursos desde 1966. A LOXSE musical reformaría, á súa vez, esta titulación en catro cursos, ao tempo que a equiparaba plenamente á licenciatura universitaria. Así, os titulados superiores en Musicoloxía dos conservatorios podían optar, por exemplo, ás oposicións ao ensino secundario ou continuar estudos de doutoramento, aínda que, de o faceren, terían que acudir á universidade, xa que a falta de estudos de terceiro ciclo continuou a ser unha das eivas dos conservatorios.

O aparente dobrete “musicoloxía na universidade/ musicoloxía no conservatorio” non resulta tal se se analizan atentamente os programas e o alumnado das dúas titulacións. En canto ás universidades, algunhas delas implantaron unha proba de acceso que avaliaba as habilidades instrumentais e analíticas dos candidatos; outras non o fixeron. Isto significa que, en teoría, unha persoa podía acceder a estudos de segundo ciclo en musicoloxía sen nin sequera saber descifrar a notación musical. No mellor dos casos, suponse que esta carencia tiña que ser suplida por 12 créditos de complementos de formación: un curso rápido de solfeo, harmonía, análise e historia da música que poñían o estudante en condicións de acadar, en dous cursos máis, o título de licenciado. Tres anos, no mellor dos casos, de estudo da música. ¿E cantos anos de estudo das súas respectivas materias ten un licenciado en Matemáticas ou en Historia?

Loxicamente, a realidade é que a maioría dos estudantes de Historia e Ciencias da Música xa teñen coñecementos sólidos da súa disciplina, adquiridos case sempre fóra da universidade, grazas á combinación do primeiro ciclo de Historia, Filoloxía, Dereito ou Enxeñería coa asistencia ao conservatorio ou ás clases particulares, pois non existe na universidade española ningún primeiro ciclo que profunde no estudo da música. A única posible excepción, > 4

Música e universidade: ¿un matrimonio imposible?


N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

> a especialidade de Educación Musical da diplomatura de Mestre, orienta as súas materias de contido máis técnico (linguaxe musical, formación vocal e auditiva, historia da música) á didáctica das mesmas en centros de primaria. Se se comparan estas condicións de acceso coas esixidas para o grao superior de Musicoloxía nos conservatorios –grao medio en calquera especialidade instrumental, o que actualmente veñen ser dez cursos de estudo dun instrumento, seis de linguaxe musical, dous de harmonía e dous de análise-, o desfase parece evidente. Ademais, mentres os musicólogos de conservatorio comparten unha serie de materias fundamentais –harmonía, contrapunto, educación auditiva, análise- con futuros in-

do seu futuro: quedar convertida nun título de grao nun contexto no que este primeiro nivel de ensino superior camiñaba cara á xeralización máis ampla, ou verse relegada a un posgrao profesionalizante dun só curso ao que os alumnos terían que acceder desde titulacións humanísticas, reafirmando así a idea de que a musicoloxía é unha área tan especializada que non paga a pena ofrecérllela a estudantes que pisan por primeira vez as aulas universitarias. A Universidade de Salamanca xa puxo en marcha un posgrao oficial deste tipo centrado en música hispana e orientado á formación de futuros investigadores ou de profesionais da xestión cultural e das artes escénicas. Os conservatorios, en calidade de centros de

térpretes e compositores, na universidade, unha parte non pequena do plano de estudos está dedicada a cursar materias puramente humanísticas: historia, historia da arte, estética, literatura, latín, etc.

ensino superior non universitario, tamén se enfrontan á tarefa de redefinir os seus planos de estudo conforme ao novo ordenamento, reavivando ao mesmo tempo o debate da súa relación coas universidades. A recentemente falecida Almudena Cano, catedrática de piano no Conservatorio Superior de Madrid, alertaba na revista de pedagoxía musical Doce Notas sobre o risco que supoñía deixar a redefinición do ensino superior da música en mans de musicólogos e teóricos fronte a intérpretes e compositores, que constitúen a maioría do alumnado dos conservatorios superiores e que potencialmente supoñen problemas maiores de adaptación en canto a equipamento, contabilización de horas lectivas, mo-

A Declaración de Boloña, que viña definir e organizar o Espazo Europeo de Educación Superior, atopou atrancos en universidades e conservatorios. Contra a metade de 2005, a asemblea dos ministros de Educación dos países Europeos en Bergen provocou en España ácedas polémicas ante a ameaza de desaparición dalgunhas das titulacións actuais. O de Historia da Arte foi tal vez o caso de maior resonancia nos medios de comunicación, pero tamén a Musicoloxía se tivo que enfrontar á incerteza Música e universidade: ¿un matrimonio imposible?

dalidades de docencia (a ferramenta básica do ensino instrumental son as leccións one to one, practicamente ausentes da universidade), etc.

O Libro Branco da titulación de grao en Historia e Ciencias da Música (preparado e apoiado por todos os departamentos universitarios que ofrecen estes estudos na actualidade) avoga por manter case intacta a separación entre universidade –onde se brindaría unha preparación de tipo musicolóxico e histórico- e conservatorio –que albergaría todas as especialidades-, o modelo vixente na maioría dos países europeos: Alemaña, Francia, Italia, pero non Reino Unido. O modelo anglosaxón –empregado tamén nos Estados Unidos- ofrece, sen embargo, interesantes perspectivas. Aínda que no Reino Unido existen conservatorios onde se poden cursar estudos superiores de música, tamén é posible especializarse en interpretación ou composición nas universidades. Os alumnos de música chegan á universidade con varios anos de estudo do seu instrumento principal ás costas e o seu primeiro curso repártese normalmente entre o perfeccionamento instrumental, a iniciación á composición, e o estudo da historia da música e o seu análise. É normalmente a partir do segundo ano cando se elixe unha especialidade ou outra. Os conservatorios, pola súa parte, adoitan centrarse no ensino instrumental e na composición, e presentan os seus programas como máis prácticos, mentres que as universidades insisten na boa preparación académica e na capacidade de análise e crítica coa que se licencian os seus estudantes.

Con Declaración de Boloña ou sen ela, non parece probable que en España se vaia adoptar a curto prazo o modelo anglosaxón. Este, a pesar da dificultade da súa implantación, podería salvar o abismo entre músicos “prácticos” e musicólogos, mellorar as lagoas de formación duns e outros e contribuír a un maior recoñecemento social dos estudos de música, un recoñecemento que está nas leis pero que non pareceu arraigar entre a poboación. Por desgraza, aínda son frecuentes diálogos deste tipo: - ¿E ti que estudas? -Música. -Si, pero… ¿só música? 5

I


Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

43˚N

8˚W

II

N˚10/abril2007

Francisco Seoane Pérez

O xenio de Kuala Lumpur Francisco Seoane Pérez é bolseiro de Estados Unidos da convocatoria de 2003. Coa axuda da Fundación, realizou un máster en Comunicación na University of Illinois at Chicago entre os anos 2004 e 2006. Na actualidade, realiza o seu doutoramento no Institute of Communications Studies da University of Leeds, no Reino Unido.

A retención dos mellores, dos máis excelentes, é un reto para calquera universidade ou empresa. Quizais porque os talentosos son persoas que non teñen acougo. Poderíase dicir que a “retención do talento”, o tema que nos xuntou na xornada de Nadal, é unha expresión un tanto oximorónica, coma se “retención” e “talento” casasen mal, coma se lle quixeramos cortar as ás a un paxaro ou poñerlle cancelas ao campo. E é que o debate, ao meu ver, necesita un novo enfoque. Non se trata de reter os talentos galegos, senón de crear unhas condicións ambientais en Galicia que sexan apetecibles para os da casa e para os de fóra. A metáfora coa que deberiamos xogar non é a dun fogar acolledor, senón a dun hotel de cinco estrelas. Non se trata de reter os bos (de feito, a mobilidade é a cotío un indicador de excelencia), senón de crear unha boa estación de paso (non necesariamente terminal) para os de aquí e os de acolá.

Esta sensación de transitoriedade, como de seguido explicarei, non está en contradicción coa tan ansiada estabilidade dos investigadores.

O noso problema non é a falta de retención, senón o exceso da mesma. Segundo datos do profesor Sánchez Salorio publicados na revista Grial, o 95 por cento dos profesores universitarios españois fixeron os seus estudos na institución onde imparten docencia (Sánchez Salorio, 2003). As universidades españolas, e por inclusión as galegas, son excelentes na retención do talento que producen. O malo é que nin nós nin ninguén é quen de producir os mellores. Como é ben sabido, nos Estados Unidos, máis da metade dos doutorados en ciencias duras sonlles concedidos a estranxeiros. Polo tanto, a chave da excelencia académica está na apertura institucional ao talento exterior.

Tampouco quero dicir con isto que a nosa situación sexa totalmente desastrosa. Despois de manter relación directa cos sistemas educativos de Estados Unidos e do Reino Unido, sorprenden as semellanzas das nosas universidades coas destes países. Atopei, en todos estes sitios, enormes aparatos burocráticos nos que ninguén, nin profesores nin alumnos, acababa de estar contento. Nestes países, coma no noso, hai máis licenciados en Ciencias do Deporte ca en Física, e o plus económico que dá un título universitario é xa case inexistente, porque a titulación universitaria é practicamente un factor común á maioría dos que entran por primeira vez no mercado laboral (Crook, 2006). ¿Cal é, pois, a grande diferencia entre eles e nós? Que se un tipo de Kuala Lumpur é un fenómeno da física cuántica é moi probable que chegue a ser xefe de departamento en Berkeley ou en Sussex, pero non en Santiago ou na Coruña. Doe dicilo, pero este é o problema de fondo.

A Universidade, xa o di o seu nome, sempre foi unha institución de vocación universal. De aí que, na era da globalización, a cativeza e o raquitismo dos nosos centros de educación superior se faga máis evidente. Especialmente cando a principal clientela, os estudantes locais, mingua alarmantemente por mor da crise demográfica. Durante os seus primeiros anos de vida, as universidades galegas financiábanse en función do número de usuarios. > 6

O xenio de Kuala Lumpur


N˚10/abril2007

> Agora que ese criterio non se pode esgrimir para manter, por así dicilo, o poder adquisitivo destes centros, é cando miramos a vocación investigadora das nosas universidades e nos preguntamos que clase de criaturas estamos alimentando.

Días despois das xornadas de Nadal da Fundación, tiven a oportunidade de debater o tema da retención do talento en Galicia con Daniel Vázquez, doutorando en Física pola Universidade de Santiago. Ademais de gran amigo, Vázquez é un investigador galego de altura, no literal e no figurado. Entre os males sinalados no seu diagnóstico, destacaba o da falta de flexibilidade no sistema de contratación do profesorado. É case imposible que un premio Nobel decida quedar nunha das nosas universidades, dicíame, porque o vía crucis da carreira funcionarial bota para atrás a calquera investigador de talento. O meu interlocutor daba unha solución para combinar a flexibilidade coa estabilidade: rematar co esquema funcionarial (as prazas fixas para toda a vida desincentivan o esforzo) e ofrecer condicións laborais estables, pero suxeitas a unha avaliación periódica cada cinco anos.

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

que os galegos excelentes barallen á hora de desenvolver a súa carreira investigadora. Ao meu ver, no discurso sobre a falta de estabilidade sempre notei certo medo ao mundo exterior. A migración dos científicos non é unha lacra a exterminar, senón unha condición sine qua non para a excelencia dos mesmos.

¿Que hai que facer para internacionalizar as nosas universidades? Sen dúbida, a Reforma de Boloña vai favorecer a mobilidade de estudantes e investigadores, pero seica as universidades europeas non son o mellor modelo a seguir. A revista The Economist di que os europeos estamos aínda a anos luz dos Estados Unidos, e nin sequera estes están libres de sucumbir á competencia ofrecida polas universidades asiáticas, que quizais cheguen a ser o referente internacional dentro de poucos anos (Wooldridge, 2005). A chave para manter a excelencia está, in-

sistimos, na apertura institucional ao talento exterior e á innovación, aspecto éste do que non podemos presumir. Persoalmente, non espero moito das nosas institucións universitarias nin dos seus profesores, pero si dos seus alumnos. Ser cidadán da Unión Europea e ter un nivel notable de inglés (condicións que cumpren miles de alumnos galegos) é un pasaporte que lles permitirá obter os seus másters e doutoramentos noutras universidades europeas nas que haberá un xenio de Kuala Lumpur que lle dea clases de Física. Aínda non acabamos de crelo, pero hoxe en día non é moito máis difícil, nin moito máis caro, estudar en Amsterdam que en Vigo. Aquelas universidades galegas e españolas que queiran ter un lugar na futura Champions League da educación superior non terán máis remedio que flexibilizar os seus criterios... e facerlle unha oferta ao xenio de Kuala Lumpur.

O que quere un investigador de talento é, como lembraba o profesor Carracedo na súa intervención nas xornadas, investigar; e facelo ao máis alto nivel. Acordareime sempre das palabras de Kevin G. Barnhurst, un dos meus profesores na Universidade de Illinois: “ti non pertences a unha universidade, senón á disciplina á que achegas coñecemento.” Seguindo esta filosofía, intúo (podo estar errado) que un investigador galego de excelencia non busca quedar na casa e comer as lentellas que prepara mamá despois de saír do laboratorio, senón contribuír ao discurso universal da súa disciplina. Comer as lentellas de mamá será, sen dúbida, un valor engadido, pero non o valor perseguido. Por iso, a sempre desexada substitución das bolsas de investigación por contratos laborais é para min un tema importante, pero que non afronta de verdade as causas últimas da nosa cativeza investigadora. Non se trata de reter os nosos científicos de recoñecemento internacional, senón de tornar os nosos centros en universidades a nivel mundial mediante a súa apertura á competencia global, para que as nosas universidades sexan unha das moitas opcións O xenio de Kuala Lumpur

7

II


II

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

ARTIGOS CITADOS :

Crook, Clive. “A Matter of Degrees: Why College is not an Economic Cure-all.” The Atlantic Monthly, Vol. 298. No. 4. Novembro, 2006: pp. 25-30

Sánchez Salorio, Manuel. “Sobre a ‘Brandura’ da Universidade e Outras Cuestións.” Grial,159, Tomo XLI. 2003: pp. 44-51

Wooldridge, Adrian. “The Brains Business: A Survey on Higher Education.” The Economist. 10 de setembro, 2005.

LECTURAS RECOMENDADAS:

1. Sobre esa cousa chamada talento

Chambliss, Daniel F. “The Mundanity of Excellence: An Ethnographic Report on Stratification and Olympic Swimmers.” Sociological Theory 7. 1989: pp. 69-86 Latour, Bruno. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987.

Wooldridge, Adrian. “The Battle for Brainpower: A Survey of Talent” The Economist. 7 de outubro, 2006

Comentario: Se o lector se preguntou algunha vez qué é iso do talento, e se se pode medir obxectivamente ou máis ben é unha construción social, atopará de interese o traballo “A Mundanidade da Excelencia” (Chambliss, 1989), que recolle os resultados dun estudo de cinco anos sobre nadadores de alto nivel. O autor conclúe que o talento é unha reificación: atribuímoslle ao sobrenatural a continuada excelencia no desempeño dunha

8

determinada actividade, cando dita excelencia é acadada a través dun esforzado e coidadoso (pero banal e replicable) adestramento. Para os que pensen que o talento dos deportistas pouco ten que ver co dos científicos, e para aqueles que queiran saber (ou recoñecer) como funciona a ciencia desde un punto de vista sociolóxico, resultará imprescindible a lectura de Science in Action (Latour, 1987), clásico contemporáneo no que atopamos a famosa división entre os directores de grupos de investigación (que, máis ca científicos, son as máis das veces conseguidores de recursos) e os investigadores de a pé, que gozan do privilexio de centrarse exclusivamente na ciencia grazas á xestión dos primeiros. A revista The Economist (Wooldridge, 2006) ofrece, como non, unha versión economicista do talento e preséntao como un ben escaso, cobizado polas grandes empresas en todo o mundo.

2. Sobre a excelencia científica dos Esta dos Unidos

Gladwell, Malcom. “Getting In: The Social Logic of Ivy League Admissions”. The New Yorker. 10 de outubro, 2005: pp. 80-86 Lexington. “Poison Ivy”. The Economist. 23 de setembro, 2006: p. 56

Zakaria, Fareed, e outros. “How Long Will America Lead the World?” Newsweek. 12 de xuño, 2006: pp. 40-69

Comentario: No terreo académico, Harvard e outras universidades americanas da Ivy League son a Meca da excelencia. O debate sobre se realmente estas institucións seleccionan os mellores emerxe, de cando en vez, na opinión publicada. Re-

N˚10/abril2007

centemente, The New Yorker (Gladwell, 2005) e The Economist (Lexington, 2006) publicaron artigos moi críticos cos criterios de admisión destas institucións. A revista Newsweek , nun especial sobre o liderado mundial dos Estados Unidos en materia de ciencia e tecnoloxía, pregúntase que deben facer os Estados Unidos para manter esa posición nun mundo máis globalizado e competitivo (Zakaria e outros, 2006).

3. Sobre a situación das universidades españolas e galegas no contexto europeo

Sampedro, Javier. “Parias de Élite”. El País. 25 de febreiro, 2004: p. 21

Seoane, Francisco. “O Desafío da Competencia: A Economía de Mercado Chega á Universidade.” Tempos Novos 59. Abril, 2002: pp. 46-49

Villares, Ramón, e outros. “Universidade e Europa: A Carta de Boloña.” Monográfico da revista Grial, número 159. 2003.

Comentario: Para unha breve comparativa da situación dos bolseiros de investigación españois cos europeos, véxase a reportaxe “Parias de Élite” (Sampedro, 2004), que o xornal El País publicou durante a cobertura das eleccións xerais do 2004. O futuro da universidade galega en Europa analízase no referido número 159 da revista Grial (Villares e outros, 2003). O 23 de xaneiro de 2002 asistín a unhas xornadas do Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (INEGA) tituladas “O Sistema Universitario Galego: Balance e Perspectivas”, coordenadas por Santiago Lago Peñas e Alberto Vaquero. Un resumo das intervencións dos relatores publicouse na revista Tempos (Seoane, 2002).

O xenio de Kuala Lumpur


N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

Ana José Varela González es directora de Control de Riesgos en Pastor Vida, compañía de Seguros de Vida y Gestora de Fondos y Planes de Pensiones del Grupo Banco Pastor. Grupo al que se incorpora en 2001 como Jefa de Retribución y Compensación y en el que en 2004 es nombrada Directora Territorial de RR.HH. añadiendo a sus responsabilidades, la gestión del personal de los servicios centrales. Con anterioridad trabajó como consultora en la oficina de The Boston Consulting Group en España, al que se une en 1995 tras finalizar sus estudios y donde desarrolló su carrera profesional, hasta 2001. Es Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales (especialidad, Recursos Humanos) por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE, E-3). Durante sus estudios, cursados parcialmente en HeriotWatt University de Edimburgo, colabora con el Departamento de Derecho Comunitario y, gracias a una beca de investigación de la Fundación Caja de Madrid, publica diversos artículos sobre las instituciones europeas en la revista ICADE. Becada por la Fundación Pedro Barrié de la Maza obtiene el Master en Business Administration por la Columbia Business School, donde también trabajó como profesora asistente. Asimismo ha cursado el Programa Superior de Gestión de Carteras del Instituto de Empresa en Madrid.

Su trabajo actual se centra en el diseño e implantación de mecanismos de prevención, control y gestión del riesgo, especialmente en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de la normativa europea de Solvencia II.

Dificultades para mantener los sistemas de previsión social anglosajones

En el último año han abundado las noticias acerca de la congelación, en unos casos, o abandono, en otros, de los planes de pensiones de ciertas empresas. En general son empresas del mundo anglosajón que cuentan (o contaban) con planes llamados de prestación definida en los que se garantiza al trabajador una renta vitalicia a partir del momento de la jubilación. La razón por la que empresas como Rentokil, Motorola, Lockheed Martin o IBM1 abandonan estos esquemas es clara: los costes se han convertido en una carga difícilmente soportable. ¿Cuál es el motivo de que esto suceda ahora? Aparte de algunos factores relacionados con prácticas actuariales de dudoso rigor que han hecho “descubrir” déficits importantes en estos planes, fundamentalmente en el Reino Unido2, parece que existen otras razones que han disparado el coste de estos beneficios sociales. Entre estas razones destaca el aumento de la esperanza de vida de la población. Ésta, que sin duda es una buena noticia, puede presentar aspectos negativos para las empresas que en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial3 concedieron estos beneficios sociales a sus trabajadores, ya que produce dos efectos: _Aumenta el número de personas que llegan a la edad de jubilación _Aumenta el número de años que permanecen en situación de jubilación

Crecen pues los costes de proveer a las personas con una renta vitalicia a partir del momento de la jubilación. La incidencia de estos factores demográficos se ve multiplicada en un entorno de bajos tipos de interés. Con tipos bajos, aumenta el valor de las obligaciones contraídas a futuro con los trabajadores, ya que se descuentan a una tasa menor. Es fácil comprender que la conjunción de estos tres efectos puede disparar el importe4 que sobre las cuentas suponen este tipo de planes de pensiones, y también resulta comprensible el interés de las empresas por abandonarlos. Según IBM, el aban-

El envejecimiento de la población y su impacto en la economía

43˚N

El envejecimiento de la población y su impacto en la economía

8˚W

Ana José Varela González

dono de estos sistemas de prestación definida le supondrá un ahorro de aproximadamente 3.000 millones de dólares en los próximos cinco años, es decir, más de 25.500 dólares por trabajador.

Quién proveerá esas rentas que dejan de proporcionar las empresas queda sin resolver. En algunos casos, las empresas sustituyen sus esquemas de prestación definida por otros de aportación definida en los que contribuyen con una cantidad, pero sin asegurar la percepción de un determinado importe tras el retiro. En otras ocasiones, simple y llanamente los eliminan. En ambas situaciones se produce un cambio sustancial, ya que el riesgo se transfiere al empleado. Él es el responsable de generar recursos suficientes para mantener su nivel de vida tras la jubilación.

La situación en España es también complicada

En España, sin embargo, no hemos oído noticias de este estilo. Ello se debe a que las empresas tienen un menor peso en lo que se refiere a la atención de las pensiones de jubilación. Si bien existen sistemas de previsión social en las empresas, éstos difieren de los del mundo anglosajón ya que: _Están menos generalizados: Según la D.G.S.F.P.5 sólo 1.263.6436 españoles contaban con planes de pensiones de empleo a 31/12/2004.

_Su cuantía suele ser menor: Si para el 55% de los estadounidenses los planes de las empresas suponen el 50% de su pensión de jubilación, el saldo medio de los derechos consolidados de los planes de empleo españoles a 31/12/2004 era de 20.230 euros, lo que supondría una renta vitalicia de poco más de 100€/mes. _La mayoría son de aportación definida, con lo que al no existir compromiso de una cantidad a la jubilación, desaparece el riesgo de déficits incontrolables.

El Estado es, por el contrario, el gran y casi único soporte en el que descansamos los españoles para atender a nuestras pensiones de jubilación ¿Quiere ello decir > 9

III


III

N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

> que los españoles tenemos mejor garantizadas nuestras pensiones de jubilación que los estadounidenses? No se puede afirmar con rotundidad. El esquema de reparto intergeneracional en el que se basa nuestro sistema de pensiones funciona siempre que los ingresos superen a los gastos. Ahora bien, la prolongación de la vida de las personas, unida en el caso español a una bajísima tasa de natalidad, puede afectar a la solvencia del sistema. Los estudios prevén que la tasa de dependencia7 pase del 24.6% de hoy en día, al 33.6% en 2025, y a un 67.5% en el año 2050, y señalan que el sistema entrará en quiebra hacia el 20158, ya que el menor número de trabajadores difícilmente podrá generar ingresos que cubran las pensiones del número creciente de pensionistas9. En consecuencia, la tasa de cobertura sobre el último salario se reducirá notablemente, especialmente en las rentas altas, tal y como muestra el gráfico.

el envejecimiento de la población puede plantear problemas.

Previsibles consecuencias negativas sobre la economía

Todo indica que los futuros pensionistas tendrán (tendremos) problemas, tanto en los países que descansan más en la iniciativa privada (EEUU por ejemplo), como en los que descansan en la iniciativa privada. Pero ¿son (somos) ellos los únicos afectados? Evidentemente, la respuesta es no. De confirmarse las expectativas, la renta disponible11 descenderá acusadamente para una parte muy importante de la población (22% a partir de 2025, y 35,6% a partir de 2050 en el caso español considerando sólo los mayores de 65 años). Ello a su vez implicaría una reducción de la riqueza de las familias, reducción que sería aún mayor si la burbuja inmobiliaria explotase, ya que muchas familias han confiado “al ladrillo” la generación de una reserva

demanda, lo cual haría bajar los precios y, en consecuencia, la producción. La menor tasa de producción provocaría a su vez una reducción en el empleo y, por tanto, una menor renta disponible. En consecuencia, el Estado recaudaría menos impuestos, con lo que reduciría la cuantía dedicada al pago de las pensiones agravando este círculo vicioso. _La disminución de la tasa de ahorro reduciría el capital disponible para el aumento de producción de las empresas. El descenso en la producción reduciría sus ganancias y por ende los impuestos recaudados por el Estado. Ello haría aparecer o aumentar los déficits estatales y con ello el riesgo de subida de tipos de interés. La subida de tipos podría hacer aparecer una situación de crowding out, acaparando para el sector público los ahorros disponibles y reduciendo aún más la inversión12.

Parece pues que un hecho intrínsecamente bueno (el aumento de la esperanza de vida de la población) puede producir consecuencias negativas. No obstante, no es necesario tanto pesimismo:

_La disminución de la riqueza de las familias junto con el descenso de precios podrían tener un efecto positivo en la balanza por cuenta corriente, reduciendo el déficit exterior. Ello sería especialmente beneficioso en el caso estadounidense y español, que son el primer y segundo país del mundo en déficit exterior como porcentaje del PIB. Cabría pensar que ante esta situación, los particulares habrán tomado medidas para paliarla. No en el caso de España. Según datos de la D.G.S.F.P., la totalidad de los fondos de pensiones en España supone el 6.5% del PIB, mientras que para la totalidad de países de la OCDE supone el 61,2% del PIB. Pese a las cautelas con que deben tomarse estas cifras, resulta claro que los españoles no se han preocupado especialmente por su futuro tras la jubilación10. Por consiguiente, parece que tanto en el caso estadounidense como en el español, 10

con la que atender a sus necesidades en el momento de jubilarse. Asimismo, se produciría un descenso en la tasa de ahorro de las familias, que necesitarían gastar una mayor proporción de su renta para intentar mantener el nivel de vida anterior. A partir de aquí seguirían dos cursos de acción:

_La reducción de la renta disponible y la riqueza produciría previsiblemente una reducción del consumo, que ha sido el gran motor de la economía tanto en España como en EEUU en los últimos años. La reducción del consumo a su vez reduciría la

_Este proceso, si sucede, no ocurrirá de forma inmediata, con lo que pueden tomarse medidas para evitar o al menos paliar sus consecuencias negativas.

Posibles cursos de acción

La solución a esta situación no parece fácil. Generalmente se apunta a la llegada de emigrantes, el fomento de la natalidad o el aumento de la edad de jubilación como posibles soluciones. Sin embargo, las tres plantean problemas:

_En cuanto a fomentar la llegada de inmigrantes que suplan el descenso en la población en edad de trabajar, hay que considerar que los niveles de inmigración >

El envejecimiento de la población y su impacto en la economía


N˚10/abril2007

> en España son ya altos y han comenzado a crear problemas sociales que podrían agravarse perjudicando la posición de la economía española. En cualquier caso, la efectividad de esta medida es reducida, ya que la incorporación de estos colectivos al mundo laboral no siempre se produce dentro de los cauces regulados y cuando lo hacen, suele ser empleos poco cualificados en la escala más baja de cotización. Además, llegará un día en que también los emigrantes cobrarán pensiones. _En cuanto a fomentar el aumento de la natalidad, no parece que sea éste un campo en el que los gobiernos tengan éxito. Aún teniéndolo, estas medidas sólo producen resultados en un plazo de 20/25 años.

_En cuanto a prolongar la edad de jubilación, y con ello el período de trabajo y de potencial ahorro de los hogares, se trataría de una medida impopular y poco efectiva si, como ocurre ahora en España, la rentabilidad que encuentran estos ahorros apenas cubre la inflación.

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

La solución parece ir por el lado del aumento de la productividad, tanto de los activos financieros como de los activos reales. Respecto a los primeros, debe fomentarse la asignación más efectiva de recursos trasladándolos de aquellos menos rentables como los depósitos (que hoy constituyen aún el 35% de los recursos financieros de las familias13 ) a otros que permiten obtener mejores retornos. En el caso de los restantes activos, la maximización de su rendimiento pasa por mejorar la competitividad de la economía española. Frente a los nuevos países del Este (europeos y asiáticos), España no puede basar su ventaja competitiva en los costes. Por el contrario, el mantenimiento del nivel retributivo de los españoles pasa por aumentar la competitividad vía innovación. Ello requiere contar con: _Infraestructuras ágiles y de calidad: no tanto físicas, que en un país como España deberían darse por descontadas, sino más bien de tipo tecnológico: comunicaciones digitales banda ancha…

_Una población altamente preparada y actualizada (no sólo en conocimientos técnicos sino también en las nuevas tecnologías). _Gestores con habilidades en materia de recursos humanos que extraigan de los empleados su mayor potencial.

_Un entorno que favorezca la inversión extranjera: con menor y más flexible carga regulatoria.

Existen indicios de que España tiene potencial de desarrollo en estas materias. Un reciente estudio de la Unión Europea sobre innovación coloca al país en el número 16 entre 25 y perdiendo posiciones. Indicadores como la educación de jóvenes, la inversión en tecnologías de la comunicación e información, la formación continua y la inversión en I+D son, según el estudio, asignaturas pendientes que lastran la posición española. Asimismo, la presión fiscal, el peso del gasto público y la carga regulatoria14 son factores que pueden amenazar la competitividad de la economía española. En ambos campos, los gobiernos tienen oportunidades de mejora que no deberían desaprovechar.

Documentación

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Planes y Fondos de Pensiones: Informe Estadístico 2004 Mercer Investment Consulting; Our 2006 Fearless Forecast, Global Survey of Investment Managers

ICEA. Evolución del mercado asegurador, Estadística 2004 ICEA. “El seguro de dependencia”. Guía para el Desarrollo de Productos de Larga Dependencia en España

INVERCO. Informe FEDEA. A projection of the Spanish Pension System under demographic Uncertainty INVERCO. Informe sobre el Ahorro Financiero de las Familias Españolas

El envejecimiento de la población y su impacto en la economía

Ilustración: Simón Villamayor 11

III


N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

NOTAS

IBM tiene el tercer mayor fondo de pensiones de Estados Unidos por detrás de General Motors y General Electric. Este fondo de pensiones afecta a 117.000 empleados. 2 En este sentido es muy interesante el reportaje especial “Actuaries and the Pensions Crunch, When the Spinning Stops” publicado en la revista The Economist en su número 8462 (28 enero- 3 febrero) 3 Los planes de pensiones de prestación definida se convirtieron en Estados Unidos en uno de los argumentos empleados por las empresas para competir por los mejores trabajadores en un entorno en el que existían fuertes regulaciones sobre los salarios. 4 Carga que resulta más onerosa cuando se da en unión con otras dos circunstancias: _Algunas empresas habían adoptado la práctica (aceptada por actuarios y auditores) de aminorar la carga de las pensiones con la rentabilidad esperada de la inversión en acciones. Cuando las bolsas experimentan fuertes caídas, como ha sucedido en el año 2001 y siguientes, la cuantía del déficit se agranda. _La competencia con empresas que al no tener estas cargas derivadas de las pensiones presentan menores costes. IBM y su tecnología, por ejemplo, compiten con empresas con plantillas muy jóvenes que nunca han ofrecido planes de pensiones de este estilo. 5 D.G.S.F.P. Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 6 Cifra que incluye los casi 500.000 partícipes con que cuenta el Plan de Pensiones promovido por la Administración General del Estado. 7 La tasa de dependencia se mide como el cociente entre el número de personas con más de 65 años y el número de personas con edad comprendida entre 15 y 64 años. 8 Existen, no obstante, quienes consideran que, si la Seguridad Social aplicase las mismas nor1

III

12

mas de contabilización a las que se ven sometidas las empresas (éstas están obligadas a contabilizar en su pasivo la parte de las pensiones futuras ya devengadas por sus empleados, mientras que la S. S. se rige por un “sistema de caja” en el que el déficit o superávit no se mide en relación a los pagos futuros ya devengados sino a las cantidades que anualmente entran y salen de su caja) el sistema ya estaría en quiebra ahora. En 2015 se produciría su entrada en suspensión de pagos. 9 Adicionalmente los costes de atender a los pensionistas crecerán. El aumento de la esperanza de vida supone que las personas superan enfermedades antes mortales pero que, aunque superables, les dejan secuelas. Por tanto su atención resultará más costosa ya que durante su tiempo de vida necesitarán mayores cuidados. 10 Lo mismo confirma un estudio sobre la jubilación realizado por la aseguradora AXA en 11 países. Mientras el 44% de los trabajadores de EEUU y el 22% de los alemanes conocen bien sus pensiones futuras, apenas el 9% de los españoles conoce más o menos cuánto cobrará a la jubilación. 11 Algunos estudios del IESE cifran esta reducción en un descenso del 3% del PIB per cápita global. La incidencia, obviamente, sería mucho más acusada en el caso de los pensionistas. 12 Situación que, de producirse, será especialmente difícil para España, donde ya ahora hay signos de descapitalización debido a que la inversión del sector privado se ha dirigido fundamentalmente a bienes inmuebles.

13 Informe sobre el Ahorro Financiero de las familias españolas de Inverco

Así lo confirma la pérdida de posiciones de España (del 27 al 33 en dos años) en el Índice de Libertad Económica elaborado por The Wall Street Journal

14

El envejecimiento de la población y su impacto en la economía


N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

Roberto Alonso Trillo

Estudia la carrera de música en el Reino Unido. Becado por la Fundación Barrié en el 2005 para realizar un Master of Music en el Birmingham Conservatoire, especialidad de violín. En la actualidad esta preparando su tesis doctoral, realizando un PhD en la Universidad Central de Inglaterra (UCE) centrado en la música española contemporánea. Ha escrito diversos artículos sobre la música del siglo XX y contemporánea. Como violinista estudia con Jacqueline Ross, Nathaniel Valois y Lucia Ibragimova y participa en numerosos cursos con profesores de la talla de Rosa Fain, Natasha Boyarsky, Dora Schwarzberg, Igor Frolov, Mark Lubotsky o Boris Garlitsky. Contacto: roberto@cuatromenosdos.com www.cuatromenosdos.com

INTRODUCCIÓN

Siendo una de las figuras claves de la música del siglo XX, la vida y obra del compositor italiano Luigi Nono no es tan conocida como la de algunos de sus contemporáneos (Stokhausen, Boulez, Maderna, Berio, Cage, etc…) Su enfoque filosófico y político a “la relación entre el arte y la vida” (Davismoon, 1999) le condujo a un progresivo distanciamiento de las ideas y técnicas características del panorama musical establecido y dominado por la Escuela de Darmstadt después de la Segunda Guerra Mundial. Su orientación marxista en la comprensión de la música llevó a Nono a la adopción de un idioma muy personal caracterizado por “la importancia compositiva del espacio, el desarrollo y consideración de sonido móvil, incluyendo la investigación intensiva de técnicas instrumentales extendidas y de la electrónica en directo” (Davismoon, 1999). En este artículo pretendo analizar las ideas generales que gobiernan su individualidad política y creativa (aspectos muy profundamente entrelazados en este caso) y la forma en la que se reflejan en su obra para dos violines Hay que Caminar… Soñando.

Desarrollo del Idioma Musical de Nono

Si queremos comprender en profundidad los distintos aspectos que engloban su proceso creativo, debemos analizar primeramente aquellos de naturaleza puramente musical que definen su idioma, y cómo y cuándo llegaron a ser parte del mismo. Nono comenzó sus estudios en el Conservatorio de Malipero (1945) antes de ser invitado a ser asistente de investigación de Bruno Maderna en 1946. Fue este último y posteriormente el director de orquesta Hermann Scherchen quienes introdujeron a Luigi en la música serial y sus reglas. En 1950 asistió por primera vez a un curso de Darmstadt, siendo ya una figura relevante (ese mismo año, Theodor W. Adorno también estaba presente). Dos años después, en 1952, se unió al partido comunista italiano junto con Bruno Maderna. Nono conoce la poesía de García Lorca en este periodo; en su Epitafio a Federico García Lorca y otros trabajos de este época (influenciados por su preocupación por la

situación en España y por la guerra civil de 1936) utiliza “un número de tonos calculadamente limitado sin llegar a ser dodecafónico, buscando su propia forma de afrontar los problemas de ritmo, cuya solución parecía también, en sus perspectivas diametralmente diferentes, imperativo para Boulez y Cage. Nono estaba preocupado sobre todo con la superposición de material rítmico prestado” (Cook, 2004, p.352). Estaba obsesionado con la idea de crear algo nuevo a partir de material prestado (una idea relacionada con la investigación sobre técnicas compositivas del siglo XV que realizó con Maderna) y su estilo estaba alejado de las rigurosas técnicas seriales empleadas por la mayor parte de los compositores eminentes de la época (Boulez, Stokhausen, …). Todo esto demuestra que Nono se distancia de la ideología y técnicas de la escuela Darmstadt, hecho que provocó muchas discusiones con algunas de sus personalidades clave (particularmente con Stokhausen) y que resultó finalmente en que fuese el primero en abandonarla en 1960. Como analizaremos posteriormente, este proceso obedece a sus consideraciones políticas y filosóficas, siendo esta una fase de su desarrollo en la que las técnicas compositivas están absolutamente determinadas por sus posturas sociales, como está claramente reflejado en su primera opera en 1960: Intolleranza.

43˚N

La influencia de las Tesis sobre la Filosofía de la Historia de Walter Benjamin en Hay que Caminar… Soñando de Luigi Nono

Su orientación política le llevó a adoptar un interés creciente en el conocimiento y aplicación de las técnicas electrónicas, labor que desarrolló en Italia y en Alemania en el Estudio Experimental de Friburgo. Muchas de sus obras de los sesenta son para medios mixtos (combinando música en vivo, electrónica grabada, y electrónica en directo). La investigación que llevó a cabo explorando los límites y posibilidades del sonido influyó profundamente en todas sus ideas tardías y en su aproximación al uso del material musical. La mayor parte de los estudiosos señalan que hay un giro en la naturaleza de su enfoque a partir de 1975. Abandona ligeramente el enfoque político más abiertamente agresivo al proceso compositivo; sus últimos trabajos >

La influencia de las Tesis sobre la filosofía de la Historia de Walter Benjamin en Hay que Caminar… Soñando de Luigi Nono

13

8˚W

Roberto Alonso Trillo

IV


IV

N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

> persiguen una búsqueda de una nueva forma de escuchar, pero como comenta Helmut Laechemann, “el silencio al que nos conducen las últimas obras de Nono es un fortísimo de percepción agitada” (Laechemann, 1999). Así pues, el cambio en el enfoque no infiere una modulación del contenido político1; esta es justamente la finalidad de un silencio profundamente significativo (el material político no siendo obvio, pero estando en el centro mismo de la concepción básica de la obra musical).

Hay que Caminar

Antes de empezar el análisis de Hay que caminar… Soñando, debemos definir algunos principios estéticos y filosóficos clave que constituyen la base de la creación musical de Nono. Es necesario aclarar que aunque sus escritos no conforman o presentan una aproximación, enfoque o estructura completamente articulada, los temas que le incumben a lo largo de su carrera profesional son constantes y ofrecen una buena cimentación para estas consideraciones. En este aspecto, la tesis de John Durazzi (2005) formula paralelismos entre Nono y Adorno que no son completamente justificados. “Nono raramente menciona a Adorno en sus comentarios– y en la mayoría de los casos sólo para descartarlo” (Durazzi, 2005, p.17). En Hay que caminar… Soñando la idea de un viaje sin caminos preestablecidos esta muy influenciada por el pensamiento de Walter Benjamin, tal como se expone en las Tesis Sobre la Filosofía de la Historia, en las que plantea rescatar el sufrimiento pasado y romper la continuidad de la historia. Nono compuso una trilogía de trabajos titulados No hay Caminos… Hay que Caminar (1987, para un grupo de siete instrumentos); Caminantes… Ayacucho (1986-7, basado en un texto de Giordano Bruno); y Hay que caminar… Soñando (1990). En todos, el compositor crea música “cuya lentitud es decepcionante y a menudo insostenible, casi subversiva” (Kaltenecker, M., en las notas de la carátula del CD Montaigne MO782132). Estos son los ejemplos más extremos de esta estética, “fragmentos de una música que es inaccesible para nos14

otros, alcanzándonos filtrada, como una pesadilla a cámara lenta” (Ibid.).

NONO – FILOSOFÍA

El método o estructura que será utilizado para analizar si las ideas de Benjamin influenciaron Hay que Caminar…Soñando y los posibles paralelismos va a partir de dos áreas de estudio principales: en primer lugar, se analizarán las ideas que están presentes en trabajos anteriores de Nono en las que Benjamín pudo haber tenido influencia o que simplemente responden a un enfoque ideológico similar; y en segundo lugar, aquellas que suponen una novedad y demuestran una clara y directa influencia del escritor alemán. Ambas áreas explorarán los contenidos intelectuales detrás de la concepción de la pieza y cómo se transforman en el idioma musical.

Consideración del Material Musical

El concepto fundamental que nos permite estudiar el trabajo de Nono se deriva de I Discontinuidad de la Historia II Incertidumbre del Futuro III Dialéctica Paralizada

su consideración del material musical y su autonomía. El compositor italiano entendía que tanto la composición como la acústica como los elementos que definen la situación del desarrollo histórico del material musical. Esta postura asume la combinación de un punto de vista centrado en la naturaleza acústica en la que el material musical proviene de las propiedades inherentes del sonido y da importancia a la naturaleza histórica, donde el material es el “punto de contacto entre el impulso creativo individual del compositor individual y el musical tal como él o ella lo recibe” (Durazzi, 2005, p.48) (lo que un marxista definiría como la tensión dialéctica histórica). El equilibrio entre ambos elementos es el punto común que une los cambios en el enfoque hacia el método compositivo que el compositor realizó durante su vida. La comprensión histórica del material musical justifica el rol del compositor en la sociedad no solamente como un “artesano que debe seguir las > IV Renacer V Brevedad de conocimiento VI Objeto Histórico como Mónada

WALTER BENJAMIN TÉCNICA COMPOSITIVA

INTERNO CONCEPCION IDELÓGICA

“Hay que Caminar…”

SONIDO MÓVIL

EXTERNO

REFLEXIÓN

CONSIDERACIÓN DEL MATERIAL

LUIGI NONO

La influencia de las Tesis sobre la filosofía de la Historia de Walter Benjamin en Hay que Caminar… Soñando de Luigi Nono


N˚10/abril2007

> tendencias naturales de los tonos” (Durazzi, 2005, p.52) (como pensó Hindemith o incluso Stockhausen), sino como una parte activa en su desarrollo intelectual y social. La música es una expresión de la actividad intelectual (como defendieron Seigmeister y Eisler) en la cual las decisiones compositivas pueden considerarse como ideológicamente significativas (un enfoque en la línea de Adorno, Dalhaus o Walter Benjamin). Al referirse a la autonomía de la materia musical, que está relacionada con su naturaleza, la creación de Nono se caracteriza por otro concepto muy importante que él nunca define como tal, pero que esta claramente asumido en sus afirmaciones. Se trata del concepto de “reflexión”, que para él es la “relación entre dos fenómenos externos, uno en la esfera estética y otro en el extenso mundo fuera del arte” (Durazzi, 2005, p.59), relacionando la forma (que es claramente diferenciada del contenido) de obras de arte con relaciones históricas abstractas. Este concepto se puede encontrar, con un significado similar, en los escritos de György Lukács, Hanns Eisler y el compositor marxista Hans Werner Henze. La comprensión del material musical es la base sobre la que descansa el contenido intelectual de toda la obra de Nono, la razón para el desarrollo de esas estructuras musicales y técnicas compositivas que están basadas en su visión ideológica del mundo (este es el caso en Hay que Caminar… Soñando).

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

Fig. 1

Nono, Hay que Caminar… Soñando, Leggio 2, compases 1-2

Fig. 2

Nono, Hay que Caminar… Soñando, Leggio 3, compás 1

El Sonido Móvil

Una idea obsesiva que está presente en el trabajo del italiano en los años ochenta es la del suono mobile (sonido móvil). En sus propias palabras, “generalmente cualquier sonido cuya intensidad o tono es dinámico por la acción directa o no del intérprete” 2 (Cecchinato, 1999, p.135). Hay dos tipos de movilidad en el sonido: interna y externa.

1) La movilidad interna se produce en el propio sonido; es creada tanto por los gestos de los intérpretes como por los filtros utilizados para la transformación tímbrica y esculpida con amplificaciones del micrófono. En esta área, el compositor emplea distintos

métodos, desarrollados durante su trabajo con el contrabajista Stefano Sconadibbio:

a) La rotación del arco en diversos ángulos entre poco crine (poca crin) sul tasto (sobre el diapasón), tutto crine (toda la crín) y poco crine al ponticello (sobre el puente). [Fig. 1]

b) El movimiento del arco entre el puente y el diapasón (al ponticello y sul tasto) [Fig. 2]

c) El uso de dinámicas en el limite de lo audible, desde ppppppp hasta p. “En la música de Nono de los años ochenta hay un giro que le lleva a centrar su atención en >

La influencia de las Tesis sobre la filosofía de la Historia de Walter Benjamin en Hay que Caminar… Soñando de Luigi Nono

15

IV


IV

N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

> las diferencias dinámicas en los limites de lo audible”3 (Cecchinato, 1999, p.148), y dentro de “estas sonoridades, buscará estímulos para nuevas maneras de pensar y escuchar” (Fabbriciani, 1999, p.9) [Fig. 3] d) El uso del vibrato para evitar la estabilidad completa del sonido. [Fig. 4]

2) La movilidad externa depende de la interacción con el “espacio interpretativo” y la manipulación electrónica en directo (simulación de espacios físicos a través de la creación de espacios virtuales). En el primer grupo podemos incluir la movilidad especial de los músicos, que es característica de Hay que Caminar… Soñando: “Nono ha ordenado que las páginas de la partitura sean distribuidas en tres atriles distintos para cada intérprete. Estos atriles serán entonces colocados en diferentes lugares de la sala de conciertos. Los intérpretes determinarán tanto el orden en que estas posiciones serán utilizadas como la ruta utilizada para alcanzarlas” (Nyffeler, M., en las notas de la carátula del CD Montaigne MO782172) [Fig. 5]

bable y aunque exista una sensación de movimiento, su curso es poco claro o ambiguo. [Fig. 6]

BENJAMIN – CONCEPTOS

La exposición de las ideas que caracterizan la comprensión técnica e ideológica de la creación musical de Nono

servirá ahora como base para el estudio de la influencia de Benjamin en Hay que Caminar… Soñando. Debemos describir en primer lugar cuáles son los diferentes conceptos en las Tesis antes de profundizar en cómo el mundo conceptual de Luigi es reflejado en cada una de ellas. >

Fig. 3

Nono, Hay que Caminar… Soñando, Leggio 3, figura 2, compases 13-22

Fig. 4

Nono, Hay que Caminar… Soñando, indicaciones de interpretación

Estructura y Tempo

Otro aspecto interesante del enfoque compositivo de Nono (especialmente relevante en su periodo final) es su preocupación por la estructura, por el equilibrio entre orden y la libertad que lo transciende. Como resultado de esto, sus trabajos son “tanto estructurados como improvisatorios, condensados como fugaces, dejando aspectos abiertos y desafiándonos a oír, a escuchar” (Stäbler, 1999, p.69) (esta flexibilidad queda demostrada en la duración de las distintas grabaciones de Hay que Caminar… Soñando, una de 20 y otra de 27 minutos). Otra idea relevante relacionada con la estructura de la música esta conectada con su concepción del tiempo, lo que Jonathan Kramer define como tiempo vertical: “cuando el momento se convierte en la obra (…), un ahora potencialmente infinito (…), música sin frases, sin articulación temporal, con consistencia total” (Kramer, pp.54-55), así como tiempo lineal múltiplemente direccionado, esas obras en las que el discurso de movimiento musical se rompe continuamente o es conducido hacia lo impro16

La influencia de las Tesis sobre la filosofía de la Historia de Walter Benjamin en Hay que Caminar… Soñando de Luigi Nono


N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

La conciencia de que estaban a punto de hacer explotar el continuo histórico es característica de las clases revolucionarias en el momento de su acción. (Walter Benjamin, Tesis XV)

Fig. 4

> Las Tesis

Nono, Hay que Caminar… Soñando, indicaciones de interpretación

Las Tesis sobre la Filosofía de Historia son el último trabajo de Walter Benjamin y uno de los más polémicos. El autor juega con la dualidad de la terminología contrastante Marxista/Teológica, con muchos elementos del texto posicionándose “unos junto a otros sin mediación, o a veces oponiéndose o contradiciéndose entre ellos” (Tiedemann en Smith [ed], 1989, p.203). Esto condujo a muchas interpretaciones que intentaban homogeneizar la complejidad de las ideas y la aparente ambigüedad de su escritura (uso de metáforas, alegorías…). El trabajo tuvo un gran impacto en el estado de la teoría marxista cuando se publicó en 1950. Hay seis conceptos releFig. 5

vantes que Benjamin desarrolla o menciona en las Tesis: I II III IV V

Discontinuidad de la Historia Incertidumbre del Futuro Dialéctica Paralizada Renacer Brevedad de conocimiento – Memoria Involuntaria VI Objeto Histórico como Mónada

Discontinuidad de la Historia

Donde nosotros percibimos una cadena de sucesos, el (ángel de la historia) ve una única catástrofe que sigue amontonando restos y restos que se arrojan a sus pies. (Walter Benjamin, Tesis IX)

En cierto sentido, éste enfoque es crítico con la comprensión de progreso histórico característica de Hegel y Marx. Nono niega la concepción en la que “cada evento histórico derive de otro por necesidad y en la que todos los eventos constituyen una moción progresiva” (Tiedemann en Smith [ed], 1989, p.177). El titulo de Nono muestra una primera prueba clara de la influencia que las Tesis pudieron haber tenido en la concepción de la pieza: fue tomado de una inscripción que encontró tallada en la pared de un monasterio del siglo XII en Toledo: Caminantes / no hay caminos / hay que caminar. Si no hay caminos, si no tienes que seguir el curso de otra persona, tienes que romper la continuidad de la historia, empezar donde nadie lo ha hecho antes y trazar tu propio camino. Esto está reflejado técnicamente en el uso del tiempo lineal múltiplemente direccionado: la circulación y dirección de música (=historia) es rota constantemente y llevada a sitios inesperados. Está también reflejado en la movilidad del sonido: nada referente al sonido es continuo, su natura> leza interna y externa son móviles.

Nono, Hay que Caminar… Soñando, Leggio 3, compases 6-7

La influencia de las Tesis sobre la filosofía de la Historia de Walter Benjamin en Hay que Caminar… Soñando de Luigi Nono

17

IV


N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

> Incertidumbre del Futuro

En la novena tesis, Benjamin emplea el Ángelus Novus de Klee como metáfora para explicar el desarrollo histórico (algunos críticos consideran que el ángel representa al materialista histórico), pero el ángel da la espalda al futuro; él no ve nada de lo que va a venir. Utilizando esta metáfora, Benjamin defiende que el género humano es “incapaz de controlar el futuro” (Tiedemann en Smith [ed], 1989, p.177). Esta incertidumbre del futuro es un resultado directo de la discontinuidad en la evolución de la historia: el futuro se convierte en algo imprevisi-

Dialéctica Paralizada

Pensar no solamente implica la circulación de los pensamientos, sino también su detención. Allá donde el pensamiento se paraliza repentinamente en una configuración cargada de tensiones, da a esa configuración un shock por el cual se cristaliza en una mónada (Walter Benjamin, Tesis XVII)

Pensar involucra pensamientos en movimiento y pensamientos en descanso. Cuando el pensamiento alcanza un punto de quietud en una constelación saturada

IV

[ed], 1989, p.185). La posibilidad de salvación está basada en un principio dialéctico: “en el vencimiento de la dificultad por una acumulación de dificultad” (Rochlitz, 1996, p.246).

En Hay que Caminar… Soñando la música para, se “paraliza en una configuración cargada con tensiones”: El uso de sonidos y silencios inmensamente largos y las interrupciones de su movimiento crean tensión como resultado de su naturaleza insostenible y subversiva. Nono consideraba su música tardía como una tragedia de la escucha (tal es el subtítulo de su opera Prometeo), él sabia que requería un esfuerzo inmenso por parte del oyente. Su lentitud, el uso del silencio y las dinámicas, un nuevo sentido del movimiento y de la disposición del sonido…: “un arduo viaje que nos debe llevar a la utopía” (Kaltenecker, M., en las notas de carátula de CD Montaigne MO782132).

Renacer

Nosotros consideramos el “Entonces” como un punto fijo y pensamos que el presente se dirigía hacia el conocimiento de ese elemento fijo. Ahora esta relación tiene que invertirse y el “Entonces” se convierte en un inverso dialéctico y en la irrupción de una conciencia despierta. (Walter Benjamin, Gesammelte Schriften) Solamente la humanidad rescatada recibe la plenitud de su pasado. (Walter Benjamin, Tesis III) Fig. 7

Nono, Hay que Caminar… Soñando, Leggio 1, barras 1-6

ble. Pero hay que evitar el nihilismo o la quietud, incluso si el futuro es imprevisible (no hay caminos establecidos), debemos seguir moviéndonos y buscando. El tiempo lineal múltiple refleja también este concepto, el sentido lógico del movimiento musical es destruido, siendo impredecible, inseguro. Esta inseguridad es también reflejada en la movilidad externa del sonido: los artistas son libres de elegir el orden de la música, la distribución espacial y cómo se mueven por el escenario (todos los artistas son diferentes – impredecibles). 18

de tensiones aparece la imagen dialéctica. Esta imagen es la cesura en el movimiento del pensamiento. Su posición por supuesto no es arbitraria (Walter Benjamin, N [Re the Theory of Knowledge, Theory of Progress])6

Esta idea o enfoque a la dialéctica es presentada en la tesis XVII; para poder entender el proceso dialéctico de la historia, “para poder reconocer la comunicación de lo que es comunicado, la circulación tiene que detenerse” (Tiedemann in Smith

En la filosofía de Benjamin, el renacer es “una forma de desencanto que convierte el sueño, la pesadilla, o el mito del pasado en conocimiento permitiendonos confrontar el futuro lúcidamente” (Rochlitz, 1996, p.240). Lo que él esperaba era una revolución copernicana en la visión de la historia en la que el concepto de verdad quimérica sobre cualquier evento pasado es destruido y la historia es redescubierta entonces desde una perspectiva completamente diferente. Podríamos considerar el sueño de Nono como una revolución copernicana en la visión de la música: él quiere cambiar la forma en que la escuchamos. Hay que Caminar… Soñando tiene un elemento sorprendente que refleja >

La influencia de las Tesis sobre la filosofía de la Historia de Walter Benjamin en Hay que Caminar… Soñando de Luigi Nono


N˚10/abril2007

Fig. 8

> la idea del “conocimiento del pasado permitiendo a alguien confrontar el futuro: “está basada en la escala enigmática de Verdi7, los tonos son la base del movimiento melódico (si se puede definir como tal) y tienen que ser señalados específicamente por los intérpretes parando el uso del vibrato. [Fig. 7]

Brevedad del Conocimiento

La verdadera visión del pasado es efímera. El pasado solamente puede ser aprehendido como una imagen que aparece únicamente en el instante en el que puede ser reconocido y nunca se vuelve a ver como tal. (Walter Benjamin, Tesis V)

Este concepto está vinculado al concepto proustiano y freudiano de memoria, “el instante (la temporalidad del conocimiento), el peligro (que legitima y motiva el interés en conocer) y el sujeto histórico” (Rochlitz, 1996, p.240). La existencia de una memoria involuntaria en un nivel social estaría basada en la existencia de un inconsciente colectivo. “El instante de posible conocimiento es extremadamente fugaz, tanto por la continuidad del olvido y de la opresión y también por la discontinuidad con la tradición en la época moderna” (Rochlitz, 1996, p.241). Esto se refleja de manera muy clara en el trabajo de Nono: él rompe con la notación tradicional; utilizando en su lugar un sistema en el que la

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

Nono, Hay que Caminar… Soñando, Leggio 3, compases 1-2

mayoría de las notas son representadas con múltiples indicaciones (de longitud, sugerencias de arco, tempi, …) Así pues, el conocimiento de las indicaciones interpretativas resulta “fugaz”, cambiando en cada nueva nota. [Fig. 8]

Objeto Histórico como Mónada

Un materialista histórico se aproxima el sujeto histórico solamente cuando lo encuentra como una mónada (…) Como resultado de este método, el trabajo de toda una vida es preservado en este trabajo y al mismo tiempo cancelado; en el trabajo de toda una vida, la era; y en la era, el curso completo de la historia. (Walter Benjamin, Tesis XVII) El concepto de mónada recuerda al desarrollado por Leibniz, especialmente en su Monadología (1714); para el filósofo alemán, mónadas eran átomos metafísicos que expresaban el universo como un todo y estaban relacionados entre ellos, trabajando como espejos del mundo. En la comprensión de Benjamin, mónadas son visiones del mundo que son extraídas de la sucesión empírica de la historia como “ciertas formas privilegiadas que tienen la calidad de origen o autenticidad” (Rochlitz, 1996, p.249), recapitulando en ellas mismas toda la historia. Podría resultar difícil trazar el paralelismo con el trabajo de Nono cuando nos referimos al concepto de

mónada, pero hay algunos aspectos de su ideología que deberían ser considerados. En primer lugar, su interés en el trabajo de otros compositores con los que establece continuas relaciones en su música, enfocándolos como sujetos monádicos históricos y considerándolos como “formas privilegiadas que tienen la calidad de origen o autenticidad”: Schöenberg, Bellini, los Gabrielis, Tallis, Vicentino, Gesualdo,… En segundo lugar, la forma en que él enfoca su propia creación: el trabajo de toda su vida es preservado en este trabajo, en el trabajo de toda su vida, la era, . . .

CONCLUSION

Los paralelismos que hemos descubierto en el curso de este artículo parecen responder a un proceso de análisis lógico o racional, pero trazarlos es siempre complejo, obteniéndose a menudo conclusiones ambiguas o discutibles. Cualquier teoría o estructura que trata consideraciones de orden filosófico o estético puede enfocarse desde múltiples perspectivas. En este caso, las ideas presentes en el trabajo de Benjamin relacionadas con la Historia fueron filtradas por el compositor Italiano, dada su consideración del material musical (y de la reflexión), resultando en principios presentes en la concepción musical, estructural o intelectual de Hay que Caminar… Soñando, ofreciéndonos una percepción muy interesante de la obra.

La influencia de las Tesis sobre la filosofía de la Historia de Walter Benjamin en Hay que Caminar… Soñando de Luigi Nono

19

IV


IV

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

BIBLIOGRAFíA

Adorno, T. W. Philosophy of Modern Music. Londres: Te Continuum International Publishing Group, 2004

Adorno, T. W. Sobre Walter Benjamin. Madrid: Ediciones Cátedra, 2001

Andrew, C. “Artist with the Marx of Genius”. The Guardian, 10 de Noviembre, 1995: suplemento p. 23

Archivo Luigi Nono. La Nuova Ricerca sull' opera di Luigi Nono. Florencia: Leo S. Olschki, 1999

Cecchinato, M. “Il Suono Mobile. La Mobilita Interna ed Esterna del Suoni” en Archivo Luigi Nono (1999) La nuova Ricerca sull’ opera di Luigi Nono. Florencia: Leo S. Olschki, 1999: pp. 135-154

from its Perch on the Ruins of “Socialism as it Existed in Reality”, en Fischer, G. With the Sharpened Axe of Reason: Approaches to Walter Benjamin. Oxford: Berg, 1996: pp. 129-138

Fubini, E. La Estética Musical Desde la Antigüedad Hasta el Siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 1988.

Gómez, V. El Pensamiento Estético de Theodor W Adorno. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998.

Gorodecki, M. “Strands in Twentieth-century Italian Music: Luigi Nono, a History of Belief”. Musical Times; 133, Enero de 1992: pp. 10-14, 16-17. Griffits, P. Encyclopaedia of 20th Century Music. Hungría: Thames and Hudson.

Benjamin, A [ed.] Walter Benjamin and Art. Londres: Continuum: 2005

Hopkins, B. “Luigi Nono. The Individuation of Power and Light” Musical Times. 119. Mayo de 1979: pp. 406-09.

Brindle, R.S. “Luigi Nono, Hitler's Europe and Hiroshima”. Listener; 70. 5 de Septiembre de 1963: p.365

Lippman, E. A History of Westem Musical Aesthetics. University of Nebraska Press, 1992.

Benjamin, W. Illuminations (trad. por H. Zohn). Londres: Pimlico, 1969

Buck-Morss, S. Walter Benjamin, Escritor Revolucionario. Buenos Aires: Interzona editora, 2005 Clements, A. “Luigi Nono, 1924-1990”. Opera; 41 de Julio de 1990: pp. 808-9

Cook, N y PopIe, A. [eds.] The Cambridge History of XXth Century Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2004

Dahlhaus, C. Esthetics of Music (trad. por W. Austin). Cambridge: Cambridge University Press, 1982

Demetz, P. [ed.] Reflections Walter Benjamin. Nueva York: Schocken Books, 1986

Durazzi, B.J. Musical Poetics and Political ldeology in the Work of Luigi Nono PhD. Yale University (EEUU), 2005 Fischer, G. With the Sharpened Axe of Reason: Approaches to Walter Benjamin. Oxford: Berg, 1996. Milfull, J. "The Messiah Complex: The Angel of History Looks Back at Walter Benjamin 20

Kramer, J.D. The Time of Music. Nueva York: Schirmer Books.

N˚10/abril2007

Spangemacher, F. “Schonberg as Role Model... on the Relationship Between Luigi Nono and Amold” en Nelson, P. y Osbome, N. [eds.] Contemporary Music Review. Vol. 18, Parte 1, 1999: pp. 31-47

Rizzardi, V. “Notation, Oral Tradition and Performance Practice in the Works with Tape and Live Electronics by Luigi Nono” en Nelson, P. y Osbome, N. [eds.] Contemporary Music Review. Vol. 18, Parte 1, 1999: pp. 47-57

Pape, G. “Luigi Nono and his Fellow Travellers” en Nelson, P. y Osbome, N. [eds.] Contemporary Music Review. Vol. 18, Parte 1, 1999: pp. 57-67 Stabler. G. “000 yes, No-no” en Nelson, P. y Osbome, N. [eds.] Contemporary Music Review. Vol. 18, Parte 1, 1999: pp. 67-81

Davismoon, S. “Markíng on Time” en Nelson, P. y Osbome, N. [eds.] Contemporary Music Review. Vol. 18, Parte 1, 1999: pp. 81-99

Nono. L. Scríttí e Colloqui (volúmenes 1 y 2). Milán: Ricordi, 2001.

Marco, T. Pensamiento Musical y Siglo XX. Madrid: Fundación Autor. 2002

Petrobelli. P. “The Epic Dream of Luigi Nono”. Liber. 15 de Diciembre de 1989. Suplemento a TLS p.9, Peyser. J. To Boulez and Beyond. Nueva York: Billboard Books, 1999.

Nelson. P y Osborne, N [eds.] “Luigi Nono the Suspended Song (1924-1990)”. Contemporary Music Review, Vol. 18, Parte 1. 1999.

Smith, G. [ed.] Walter Benjamin: Philosophy, Aesthetícs, Hístory. Londres: University of Chicago Press, 1989

Morgan, R.P. La Música del Siglo XX. Madrid: Ediciones Akal, 1991.

Davismoon, S. Prefacio en Nelson, P. y Osbome, N. [eds.] Contemporary Music Review. Vol. 18, Parte 1. 1999: p. 1 Abbado, C. “My Silent Friend: Remembering Luigi Nono” en Nelson, P. y Osbome, N. [eds.] Contemporary Music Review. Vol. 18, Parte 1: pp. 3-7 Fabbriciani, R. “Walking with Gigi” en Nelson, P. y Osbome, N. [eds.] Contemporary Music Review. Vol. 18, Parte 1, 1999: pp. 7-17

Lachenmann, H. “Touched by Nono” en Nelson, P. y Osbome, N. [eds.] Contemporary Music Review. Vol. 18, Parte 1, 1999: pp. 17-31

Rochlitz, R. The Dísenchantment of Art: the Philosophy of Walter Benjamin. Nueva York: Guilford Press, 1996

Radnóti. S. "Benjamin's Dialectic of Art and Society" en Smith, G. [ed.] Walter Benjamin: Philosophy, Aesthetícs, Hístory. Londres: University of Chicago Press, 1989: pp. 126-157

Tiedemann, R. “Historical Materialism or Political Messianism? An Interpretation of the Theses "On the Concept of History" en Smith, G. [ed.] Walter Benjamin: Philosophy, Aesthetícs, Hístory. Londres: University of Chicago Press, 1989: pp. 175-209

Warnaby. J. "Only Travelling Itself. Reflectíons on Luigi Nono (1924-1990)”. Tempo. Marzo de 1991: pp. 2-5

La influencia de las Tesis sobre la filosofía de la Historia de Walter Benjamin en Hay que Caminar… Soñando de Luigi Nono


N˚10/abril2007

PARTITURAS

Nono. L. Hay que Caminar… Soñando per 2 Violini. Milan: Ricordi, 1989.

PAGINAS WEB

Wright. D.C.F (n.d.) "Luigi Nono". Disponible en: http://www.musicweb.uk.net/NonQ [accedido 27/12/05] ..

Más información se puede encontrar en las siguientes paginas Web: htm://www.luiginono.it Archivo Luigi Nono

http://www.nonoworld.org Web de recursos sobre Luigi Nono

DISCOGRAFIA

Nono, L. lo, Frammento da Prometeo / Das Atiende Klarsein. Solistenchor Freiburg y André Richard, director de orquesta. Salzburgo: Col Legno WWE 2SACD 20600, 2001

Nono, L. Como una Ola de Fuerza y Luz /. . . . Sofferte Onde Serene. . . / Contrappunto Dialettico alla Mente. Maurizio Pollini, piano; Slavka Taskova y Liliana Poli, sopranos; Coro de Camera della RAI y Nino Antonellini, director de orquesta; SymphonieOrchester des Bayerischen Rudfunks y Claudio Abbado, director de orquesta. Hamburgo: Polydor International- Deutsche Grammophon GC 423248-2, 1970-1979

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

NOTAS

1 Este punto de vista no es compartido por Cook (2004), quien afirma que ocurrió un giro en sus intereses después de 1975: abandona ligeramente el enfoque político y empieza a explorar el sonido, escribiendo la mayoría de su trabajo posterior con electrónica en directo y/o grabada. 2 “generalmente ogni suono di cui risultano dinamizzato l’intensitá e l’altezza attraverso l’uso che fa o ne fa lo instumentista” (Cecchinato, 1999, p.135)

3 ”Nella musica di Nono degli anni ’80 invece si rovesica in un “attenzione che si modella su differenze dinamiche anche al limite dell’udibilitá” (Cecchinato, 1999, p.148) 4 El curso del movimiento musical es roto continuamente con el uso de calderones.

5 N [Ref. la teoría de conocimiento, teoría de progreso] se puede encontrar en Reflections de A. Benjamin. 7 Nono estaba obsesionado con la idea de crear algo nuevo a partir de algún material prestado.

Nono, L. Fragmente - Stille, an Diotima / "Hay que Caminar. . . Sognando. Arditti String Quartet. Colonia: Montaigne MO782172, 1991.

luigi nono © dr

Nono, L. Variazioni Canoniche / A CarIa Scarpa, Architetto si Suoi Infiniti Possibli / No hay Caminos, Hay que Caminar. Sinfonieorchester des Südwestfunks y Michael Gielen, director de orquesta. Estrasburgo: Montaigne MO782132, 1989 Nono, L. La Lontanza Nostalgica Utópica Futura / Hay que Caminar... Sognando. Gidon Kremer y Tatiana Grindenko, violín. Hamburgo: Deutsche Grammophon GH 474 326-2, 1992.

La influencia de las Tesis sobre la filosofía de la Historia de Walter Benjamin en Hay que Caminar… Soñando de Luigi Nono

21

IV


N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

43˚N

8˚W

V

Los apoyos públicos a la internacionalización de la empresa española Pablo Pen as Franco, nacido en Lugo en 1980, es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Escuela de Negocios Caixanova, Técnico en Comercio Exterior por la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Máster en Dirección Financiera por CEREM, y Máster en Internacionalización de la Empresa por el ICEX. Ha sido becario del ICEX en la Oficina Comercial de Varsovia y en la Dirección Regional de Comercio de Galicia. Actualmente es Analista de Mercado en la Oficina Comercial de Vilnius y está pendiente de incorporarse a un MBA como becario de la Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Compagina su actividad profesional con la docencia ocasional en el área de comercio internacional y es colaborador de varias revistas. Cuadro 1

Fuente: Elaboración propia

N i v e l e s d e a y u d a a l a i n t e r n ac i o n al i z a c i ó n de l a s em pr es as e sp añ o l as

Nivel Local En España hay 85 cámaras de comercio (9 de ellas en Galicia). Las Cámaras están obligadas por Ley a dedicar dos tercios de sus recursos a la promoción exterior. Nivel Autonómico Existen 17 organismos de promoción de las CCAA. En Galicia tenemos el IGAPE, dependiente de la Xunta de Galicia.

Nivel Nacional La Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y el Instituto Español de Comercio Exterior (que depende de la Secretaría y complementa sus funciones). Nivel Internacional España cuenta actualmente con 90 Oficinas Económicas y Comerciales en 80 países. Éstas realizan las funciones de información, promoción, análisis, investigación y apoyo que las empresas españolas precisan en el extranjero. 22

Las ayudas públicas a la internacionalización existentes hoy en día abarcan un amplio abanico de programas y destinatarios adaptados a prácticamente cualquier empresa y situación, aunque la mayoría se dirigen a las pymes. Su número es ingente y no pretendemos realizar una enumeración exhaustiva, sino dar una imagen general de la articulación del sistema actual de apoyo.

Concepto, instituciones y niveles de ayuda a la internacionalización

España es un país que ha tenido tradicionalmente un gran déficit comercial. El Estado emplea una red pública de instituciones dedicadas a combatirlo. Además, también se promueven las inversiones de empresas españolas en el extranjero, y desde 2005 se ha dado un nuevo énfasis a la atracción de inversiones exteriores por medio de INTERES (www.interes.org). La promoción de exportaciones e inversiones en el exterior se realiza en España a cuatro niveles: local, autonómico, nacional e internacional. [cuadro 1]

A pesar de la complejidad organizativa que tienen estas instituciones, los distintos niveles se coordinan entre sí, siendo frecuente que en una misma acción colaboren varias de ellas o que dentro de una oficina haya personal de distintas instituciones. Como ejemplos podemos citar el plan de Fomento de las Exportaciones Gallegas (www.foexga.org), elaborado conjuntamente por las Cámaras de Comercio y la Xunta de Galicia; o el Plan Cameral de Exportaciones (www.plancameral.org), puesto en práctica con al apoyo del ICEX y las Oficinas Comerciales.

Instituciones financieras y aseguradoras de ayuda a la internacionalización

Instituto de Crédito Oficial (ICO) Es la agencia financiera del Estado que financia los proyectos de internacionalización e inversión de las empresas españolas mediante préstamos a medio y largo plazo en condiciones de mercado a tipo fijo o variable. Asimismo, desempeña un papel clave en la gestión y asunción de riesgos en los proyectos de ayuda al desarrollo. COFIDES Financia proyectos viables de inversión productiva en países emergentes, en desarrollo y en transición a economías de mercado mediante participaciones en capital, cuasi capital o préstamos. Sus principales programas son los fondos FIEX y FONDPYME.

CESCE Apoya a las empresas con seguros que cubren hasta el 99% de los riesgos, tanto los comerciales como los políticos y extraordinarios. Es la única aseguradora que cubre este último tipo de riesgos por cuenta del Estado, lo que ofrece una mayor garantía al asegurado. Cuadro 2

Fuente: Elaboración propia

Además de los organismos de promoción de exportaciones, debemos citar otros relacionados con la financiación y los seguros: el Instituto de Crédito Oficial (ICO), COFIDES y CESCE. [Cuadro 2]

En el cuadro 3 presentamos un resumen de las instituciones de apoyo a la internacionalización, tanto las que actúan a nivel nacional como las específicas de > nuestra comunidad. Los apoyos públicos a la internacionalización de la empresa española


N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

Organismos públicos de ayuda a la internacionalización para las empresas gallegas

Acrónimo Institución

Página Web

Genéricos (empresas españolas)

SETyC ICEX Ofcomes ICO COFIDES CESCE

www.mcx.es Secretaría de Estado de Turismo y Comercio www.icex.es Instituto Español de Comercio Exterior Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España www.oficinascomerciales.es www.ico.es Instituto de Crédito Oficial www.cofides.es Compañía Española de Financiación del Desarrollo www.cesce.es Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación

Específicos (empresas gallegas)

IGAPE

www.igape.es Instituto Galego de Promoción Económica [Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación] www.cscamaras.org www.camaravigo.com Cámara de Comercio de Vigo www.camaraferrol.org Cámara de Comercio de Ferrol www.camaracoruna.com Cámara de Comercio de Coruña www.camaranet.com/pontevedra Cámara de Comercio de Pontevedra www.camaraourense.com Cámara de Comercio de Ourense www.camaralugo.com Cámara de Comercio de Lugo www.camaravilagarcía.com Cámara de Comercio de Villagarcía www.camaratui.com Cámara de Comercio de Tui www.camaracompostela.com Cámara de Comercio de Santiago de Compostela

Las Oficinas Comerciales son seguramente el gran desconocido para el público general. Todos los empresarios conocen perfectamente la Cámara de Comercio de su demarcación y buscan ayudas a nivel autonómico y nacional. Sin embargo, muchos desconocen la existencia o las funciones de las Oficinas Comerciales que España tiene por todo el mundo.

Estas oficinas realizan las funciones de información, promoción, análisis, investigación y apoyo que las empresas españolas precisan en el extranjero. La gran diferencia respecto al resto de instituciones es que están físicamente fuera de España. Su situación les permite realizar las labores in situ y ofrecen, por tanto, un mayor valor añadido. Realizan estudios sobre el país, buscan posibles socios comerciales y son clave en

Se trata de un particular que va a otro país en busca de oportunidades comerciales. También son frecuentes distintos perfiles de emprendedores que sin una idea clara de negocio pretenden buscar algo para quedarse en el país, desde montar cualquier tipo de negocio hasta buscarse unos ingresos extra. Es especialmente frecuente el “cazador de gangas” (sobre todo en el sector inmobiliario). 2. El Empresario Local

Fuente: Elaboración propia

la puesta en práctica del plan de actividades de promoción tanto del ICEX como de las Cámaras de Comercio. El personal fijo trabaja para el conjunto de empresas españolas. Adicionalmente reciben de forma temporal a personal de otras instituciones que se desplaza para promocionar los mercados prioritarios para sus zonas geográficas.

Esta empresa ya tiene experiencia y normalmente tendrá uno o más mercados de exportación consolidados. ¿Siguiente paso? Pues, obviamente, ampliar su ámbito de actuación. El tipo de ayuda que busca puede ir desde la búsqueda de un posible importador/distribuidor hasta información detallada del mercado: compe-

Cuadro 3

merciales

1. El Emprendedor Marco Polo

Se trata de una empresa consolidada en España pero que no tiene experiencia exportadora ni sabe como abordar procesos de internacionalización, o si la tiene, es muy limitada, y frecuentemente la habrá adquirido de forma pasiva, por ejemplo respondiendo a pedidos concretos. El grado de experiencia en el mercado local y la profesionalidad de la empresa es de lo más variado; a la mayoría de casos les une la falta de conocimiento de mercados exteriores.

Nota: aunque las Cámaras tienen una demarcación local muchas de las actividades de promoción exterior las realizan a nivel autonómico

> El Esencial Papel de las Oficinas Co -

desde un punto de vista que nos ayude a analizar qué tipo de ayuda se les puede ofrecer: [cuadro 5]

Para un mayor conocimiento de sus labores, en el cuadro 4 mostramos un resumen de las principales tareas que desempeñan, así como de las que no realizan.

Perfiles de Empresas Españolas Interesadas en Mercados Internacionales

Salgamos de nuestras fronteras y analicemos qué tipo de empresario nos encontramos fuera de España. ¿Cuáles son las características de las empresas? Sería imposible hacer un análisis exhaustivo de éstas, por lo que nos limitaremos a citar algunos de los perfiles más comunes

Los apoyos públicos a la internacionalización de la empresa española

V

3. La Pyme Exportadora

Perfiles de empresas que solicitan apoyos públicos a la internacio nalización

El emprendedor Marco Polo El empresario local

La Pyme exportadora

El inversor internacional La gran multinacional Cuadro 5

Fuente: Elaboración propia

23

>


V

N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

Cuadro 4

> tidores locales e internacionales, precios, canales, marcas…

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS COMERCIALES

10 cosas q u e h a c e n l a s O f i c i n a s Co merciales

1. Resuelven consultas específicas sobre mercados exteriores con información adaptada a las necesidades de cada empresa.

2. Organizan misiones comerciales directas e inversas, encuentros empresariales y otras actividades de promoción.

3. Asisten a las principales ferias empresariales del país, elaboran informes sobre estas y colaboran en la gestión de los pabellones oficiales y participaciones agrupadas.

4. Realizan un seguimiento y envían información sobre las oportunidades de negocio en su área de actuación. 5. Solucionan problemas concretos a los que se enfrentan las empresas españolas en el exterior.

6. Elaboran estudios de mercado, notas sectoriales, informes económicos y de coyuntura sobre el país.

7. Buscan socios, clientes, agentes y distribuidores para las empresas españolas.

8. Promueven la inversión española en el extranjero y la atracción de inversiones extranjeras a España.

9. Ayudan a los importadores extranjeros a comprar productos españoles como forma de promover la exportación española.

10. Mantienen las relaciones institucionales con los entes públicos y privados de interés para las empresas españolas.

10 cosas que no hacen las Oficinas Comerciales

1. Cobrar a las empresas por sus servicios. Son Oficinas públicas financiadas con fondos públicos.

2. No ayudan a las empresas españolas a importar, sólo a exportar.

3. No son agentes comerciales de la empresa. Su misión no es la distribución masiva de muestras y/o catálogos informativos en nombre de la empresa, sino facilitar los contactos para que estas lo hagan directamente.

4. Cualquier oficina está a disposición de cualquier empresa pero no todas las oficinas a disposición de una única empresa. Para optimizar los recursos se pide a las empresas que especifiquen un máximo de 5 países y 3 sectores sobre los que desean recibir la información. 5. No elaboran y envían información a intermediarios que cobrarán por esta a sus clientes, sino que envían la información directamente al destinatario final.

6. No negocian en nombre de la empresa. Buscan posibles socios y pueden realizar labores de acompañamiento pero sólo el personal autorizado de la empresa podrá llegar a acuerdos en nombre de esta.

7. No realizan estudios de mercado a medida para una empresa. Los estudios tienen un carácter sectorial genérico para que puedan beneficiarse de ellos el mayor número posible de empresas españolas.

8. No tienen un departamento jurídico para tramitar posibles reclamaciones de impagados… pero facilitan información detallada de bufetes y asesorías especializadas. 9. No niegan ayuda a ninguna empresa por procedencia geográfica, tamaño o sector.

Fuente: Elaboración propia

24

10. No prestan servicios a particulares (búsqueda de empleo, turismo…) sino a las empresas.

4. El Inversor Internacional

Esta empresa no desea exportar, sino que yendo un poco más lejos, desea implantarse en otro país. De forma general distinguimos dos tipos de implantación: comercial (la más común) y productiva (mucho más característica de grandes empresas). 5. La Gran Multinacional

Son las empresas más famosas, y en general las que menos apoyo necesitan porque tienen recursos y experiencia suficientes para abordar proyectos de gran envergadura. Aún así, existen algunos modelos de ayuda dirigidos específicamente a éstas.

Tipos de Ayudas y su Adecuación a Cada Perfil

De una forma general podríamos clasificar las ayudas existentes de la siguiente forma: [cuadro 6] Ti p o s d e a y u d a s p ú b l i c a s a l a i n t e r naci o n al i za ci ó n de l a e mpr e sa e s p a ñ ol a __ Ayudas formativas __ Información sobre oportunidades, mercados y clientes __ Programas de apoyo al proceso de exportación __ Programas de seguro de crédito o de financiación privilegiada para las exportaciones

__ Incentivos fiscales __ Ayudas en servicio y asesoramiento de exportación __ Encuentros empresariales y participación en ferias y misiones

Fuente: Aprendiendo a Exportar, ICEX (2005)

Cuadro 6

Vamos a intentar reflejar por medio de algunos ejemplos de los programas más conocidos, qué tipo de ayuda puede beneficiar en mayor medida a cada empresa: >

Los apoyos públicos a la internacionalización de la empresa española


N˚10/abril2007

> El Emprendedor Marco Polo recibirá ayuda en forma de información y asesoramiento sobre su mercado, ya que las ayudas financieras específicas del comercio exterior van dirigidas a empresas constituidas. Las oficinas comerciales analizan cada caso e intentan aportar una información lo más adaptada posible a las necesidades de este emprendedor. En ocasiones, esta información servirá para constituir la empresa (ayuda en trámites legales, búsqueda de local…), y otras veces servirá para ayudar a replantear el proyecto o incluso desecharlo, haciéndole ver al emprendedor los riesgos que éste desconocía.

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

cializado que comienza con un autodiagnóstico de la empresa y continúa con el diseño de un plan de internacionalización, apoyo económico de hasta el 80% del coste del proyecto e incluso la posibilidad de contratar de forma subvencionada a un técnico en internacionalización que se encargue de poner en práctica en la última fase del programa la estrategia definida en las fases anteriores. A la finalización del programa existen ventajas adicionales dentro del programa de seguimiento PIPE 2000. Este programa permite que las empresas comiencen a exportar o que amplíen su ámbito de actuación a otros mercados.

mediante el programa de Consorcios de Exportación: http://www.icex.es/icex/cda/controller/page/0, 2956,35582_0_1601782_218106,00.html

Un consorcio es una entidad que nace de la asociación de varias empresas para la comercialización (y en ocasiones para la promoción) de sus productos. Las empresas que entran en este programa deben, en general, tener productos complementarios que se comercialicen a través del mismo canal. De esta forma pueden repartirse los gastos de gestión, distribución… y podrán recibir ayudas hasta por el 45% de sus costes en los tres primeros años.

V

El auténtico valor añadido y el principal objetivo de la mayor parte de programas públicos están dirigidos a las pymes que desean comenzar a exportar o ampliar mercados (modelos 2 y 3 de nuestra clasificación).

El programa Apex (www.aprendiendoaexportar.com) tiene como objetivo dar a conocer a estas empresas las ventajas de la internacionalización y las ayudas disponibles. Es la antesala de uno de los programas estrella: el Plan de Iniciación a la Promoción Exterior. El PIPE (www.portalpipe.com) es un programa integral de internacionalización dirigido a empresas con un producto diferenciado y poca o ninguna experiencia internacional. El programa, de dos años de duración, ofrece asesoramiento individual y espe-

Aunque la empresa ya tenga experiencia, cada mercado requerirá un análisis diferente. Las consultas comerciales específicas sobre cada mercado enviadas a las Oficinas Comerciales le permitirán, además de la reducción de coste que supone tener un servicio de asesoría gratuito, analizar los mercados con mayor garantía de éxito, ya que el estudio lo realizan profesionales que trabajan en el país de destino y conocen mejor el funcionamiento del mercado local. En ocasiones, las empresas están interesadas en llevar a cabo el proceso de internacionalización, pero no están dispuestas a arriesgarse comprometiendo los recursos necesarios para hacerlo en solitario. Una forma interesante de ayudarlas es

Los apoyos públicos a la internacionalización de la empresa española

Los programas de ferias y misiones comerciales también son especialmente útiles para el Empresario Local y la Pyme Exportadora. La oportunidad de ver in situ a gran número de empresas del sector en una feria es clave para muchas empresas, ya que permite conseguir en sólo unos días información que de otra forma podría tardar meses en obtenerse. Por este motivo, cada año se subvenciona la participación de las empresas españolas en las ferias más importantes del sector en todo el mundo. Las subvenciones están en torno al 50% del coste para la empresa. Además, existen ventajas intangibles como ir “de la mano” de una institución y acompañado por más empresas, especialmente relevante en países donde por motivos > 25


V

N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

> idiomáticos y/o culturales el empresario estaría perdido si fuese en solitario.

Además de las ferias, las misiones comerciales directas permiten a las empresas viajar al país de interés para entrevistarse con posibles importadores. Se basan en la realización de agendas individuales a medida para que cada empresario pueda conocer a los posibles interlocutores que mejor se ajusten al perfil que busca. Y si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Las misiones inversas promocionan la exportación pagando el viaje a España al importador extranjero. Éstas son especialmente útiles cuando el importador desea conocer las instalaciones de producción de la empresa española. En la práctica, muchas empresas acuden a ferias o misiones no por una estrategia clara de internacionalización, sino por motivos como que el viaje les sale barato, o porque si van todos los demás, no se quieren quedar atrás. Para optimizar el éxito de las ayudas es conveniente que la ayuda existente no sea el único factor determinante en la elección del país y/o de la acción a llevar a cabo. Al hablar de inversor internacional nos referimos principalmente a las pymes, ya que las grandes empresas merecen una mención aparte por el importe de sus proyectos. ¿Cómo puede implantarse en el exterior una pyme?

Si la empresa desea realizar una implantación comercial, el Plan de Implantación en el Exterior puede financiarle hasta el 30-35% de los gastos de implantación en cualquier país fuera de la UE durante los primeros tres años. http://www.icex.es/icex/cda/controller/pa ge/0,2956,35582_0_1601782_218109, 00.html

Si por el contrario la implantación es productiva, el Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión puede cubrir hasta el 50% de los gastos de las fases de preparación y puesta en marcha en cualquier país del mundo. http://www.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2 956,35582_10189_1601782_6502,00.html 26

Para que la empresa se prepare correctamente para solicitar esta ayuda, también puede realizar una primera toma de contacto con el país mediante el programa PROSPIN VER, que cubre los costes del viaje.

BIBLIOGRAFÍA

Páginas Web de las instituciones y programas mencionados (links en el texto y en los cuadros del artículo).

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pa ge/0,2956,35582_10189_1601782_37 2785,00.html

ICEX. Aprendiendo a Exportar (Versión adaptada del libro Empezando a Exportar, de Albizu, Vidal; Uría y Asociados S.L. y Redbús S.L.), 2005

La gran multinacional no estará, en general, interesada en la mayoría de los programas y servicios que se diseñan para el tejido de pymes de nuestro entorno. Una empresa de estas características se enfocará más hacia grandes proyectos de inversión. Programas clave para estas son los de financiación de proyectos1 (Cofides puede participar de forma temporal hasta con 25 millones de euros en el capital; ICO puede financiar hasta el 75% de la operación) y seguros para las operaciones (una póliza CESCE que cubra los riesgos puede ser requisito indispensable para que la empresa se decida a invertir en países con inestabilidad política y/o social). Los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) ligados repercuten en las exportaciones españolas, ya que el país receptor debe comprar productos españoles con la ayuda que recibe. Las oficinas comerciales también pueden colaborar en la búsqueda de acuerdos de compensación2. Un sector que se beneficia directamente de los grandes proyectos es el de consultoría, cosa que hace mediante programas específicos para la realización de los estudios de viabilidad: http://www.comercio.es/comercio/bienvenido/Comercio+Exterior/Instrumentos+d e+apoyo+a+la+internacionalizacion/Ins trumentos+Financieros/Financiacion+de +estudios+de+viabilidad/pagInformacionGeneral.htm

También conviene destacar que todas las empresas reciben un beneficio especial de la promoción de la marca “España” en el extranjero, tanto con actividades de promoción específicas como con los portales informativos generales (www.spainbusiness.com) y sectoriales (www.fashionfromspain.com, www.winesfromspain.com).

NOTAS

Estos tipos de ayuda también están disponible para una pyme, pero con menor importe.

1

2 Del inglés Offset Agreement. Se trata de prácticas de compensación en la negociación de grandes contratos, sobre todo en el sector de defensa. Pueden incluir coproducción o producción en el país, licencias o subcontratación, transferencia tecnológica…

Los apoyos públicos a la internacionalización de la empresa española


N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

28 de diciembre 2006, Santiago de Compostela

Bajo el título La Retención del Talento en Galicia, se celebró el pasado 28 de diciembre en la sede del Consello da Cultura Galega en Santiago de Compostela una jornada organizada por la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza.

A lo largo de la mañana, diferentes ponentes relacionados con el mundo de la investigación y la universidad expusieron desde diferentes ópticas temas tan fundamentales dentro del contexto de la retención del talento como la situación actual de los programas Ramón y Cajal e Isidro Parga Condal; la relación entre docencia e investigación; y la problemática de los investigadores en España y concretamente en Galicia, sin perder de vista las políticas universitarias y el nuevo Plan de I+D+i 2006-2010 de la Xunta de Galicia.

Ramón Villares, Presidente del Consello da Cultura Galega, fue el responsable de dar la bienvenida al centenar de asistentes al acto. Seguidamente cedió la palabra a Marta Rey, Directora de la Fundación Pedro Barrié de la Maza y vocal representante de la Fundación en la Asociación de Becarios, quien tras agradecer la acogida dispensada por el Consello da Cultura Galega para la celebración del encuentro, comenzó su intervención señalando que “la educación ha sido siempre un objetivo primordial de la Fundación Pedro Barrié de la Maza desde sus inicios hace cuarenta años; una preocupación que se plasma a través de diferentes programas de becas, entre ellos el de postgrado en el extranjero, una convocatoria con una clara orientación de retorno a Galicia”. Respecto a la tasa de retorno de los becarios, ésta ronda el 30%, por ello “la Fundación sigue apostando principalmente, y sobre todo a través de la Asociación de Becarios, por esa retención del talento en Galicia, pero también apuesta y cada vez más por la retención del talento para Galicia”.

Marta Rey alabó la labor que está realizando la Asociación de Becarios bajo la presidencia de Fernando González Laxe en el sentido de poner los medios para que “que todo el talento que representan La captación y fidelización del talento en Galicia

43˚N

La captación y fidelización del talento en Galicia

8˚W

Inés Fuster

Fundación Pedro Barrié de la Maza

los asistentes a esta jornada y los becarios de la Fundación en general de alguna manera esté vinculado y fidelizado, y de algún modo retorne a Galicia, a pesar de la absoluta movilidad que todos tenemos y que nos conviene tener en términos profesionales, y a pesar de las distancias físicas”. Seguidamente, Fernando González Laxe, Catedrático de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de A Coruña y Presidente de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, hizo hincapié en el objetivo de la actual Junta Directiva de la Asociación de dinamizar lo máximo posible las actividades y la presencia de todos con el fin de cubrir dos de los grandes objetivos que

Fernando González Laxe

consideran prioritarios: mantener su presencia en el ámbito internacional y fortalecer la asociación internamente con el fin de incrementar la ayuda y colaboración entre sus miembros.

Respecto al tema objeto de la jornada, la retención del talento en Galicia, González Laxe comentó en relación con la escasa inversión en I+D+i que es cierto que “en Galicia faltan departamentos de innovación de las empresas privadas, hay una excesiva fragmentación de las unidades de producción que hacen que sean escasamente competitivas, escasa conformación de los grupos de investigación y grandes dificultades para acceder a los fondos europeos y a las ayudas nacionales. Así, aunque hay planes como los Ramón y Ca- > 27

VI


VI

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

“el modelo de relación ciencia/sociedad en Europa descansa demasiado sobre la participación a través de los presupuestos públicos de las administraciones públicas, no sobre la participación de la empresa, por lo que hay que interpelar a las administraciones públicas en esta dirección, pero también a las empresas privadas, que están menos implicadas de lo que parece o incluso de lo que dicen que están”.

Ángel Carracedo

> jal e Isidro Parga Pondal para investigar y para potenciar investigadores, deberíamos realizar una valoración crítica sobre los mismos, con el objeto ultimo de convertir esta crítica en positiva”.

Desde su punto de vista, “los grandes retos y las grandes reflexiones del siglo XXI se encuentran en llegar a ser muy competitivos, en formar grupos de investigación flexibles, en colaborar a partir de ideas basadas en criterios de calidad, no impuestas por decretos basados en redes temáticas que asfixian la creatividad y que sólo sirven para justificar la burocracia y convertirse en meros gestores de proyectos y no en agentes creativos”.

Por último, manifestó que el resultado de la jornada debía ser darle una salida en positivo a estas críticas, elaborando unas conclusiones que remitir a los responsables de la Administración Pública.

A continuación, Ramón Villares expuso la satisfacción del Consello da Cultura Galega, que él preside, por acoger el acto y recibir a los miembros de la Asociación de Becarios de la Fundación, “unas personas de excelencia que han destacado en algún ámbito de sus respectivas disciplinas”. En relación con la retención del talento, tema central de la jornada, consideró que “sería mejor hablar de creación de oportunidades aquí, que es un modo diferente de retener el talento”. Señaló también que 28

Para finalizar, planteó la necesidad de realizar un trabajo de persuasión y de creación de opinión respecto a la relación entre la investigación, la administración pública y los recursos públicos, y las empresa y los recursos privados.

El profesor Ángel Carracedo, Catedrático de Medicina Legal en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela y actualmente director de la Unidad de Medicina Molecular de la Fundación Ingo, nos habló de los problemas estructurales que tiene la investigación a través de la historia de su grupo de trabajo: un equipo integrado por unas 80 personas, gente joven, de excelencia, de diferentes disciplinas de base (biólogos, médicos, físicos, matemáticos, químicos.. ), muchos de ellos llegados del extranjero, un colectivo en el que están presentes ocho nacionalidades distintas y en el que existen varios antiguos becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza. El grupo, además de investigar, presta diferentes servicios como genética aplicada y forense, contando para ello con grandes infraestructuras, lo que implica una dinamización de toda la actividad científica del área de esa comunidad.

N˚10/abril2007

cente a la carrera investigadora: “Hay que conseguir optimizar todo este proceso planteando estructuras mucho más flexibles en las que se puedan intercambiar todo este tipo de funciones, y en las que el investigador pueda desarrollar su trabajo de la forma más autónoma posible y según sus intereses y habilidades”.

Hablando del talento, Ángel Carracedo se preguntó si realmente estamos siendo capaces de ver el talento y si llegan a nuestros grupos la gente que más talento tiene, pues “algo hacemos mal en nuestro sistema educativo, de manera que estamos eliminando sistemáticamente a la gente más creativa”. Respecto al proceso educativo, indicó la necesidad de una flexibilidad mucho mayor, además de que “se están favoreciendo continuamente una serie de habilidades, pero olvidándose de estimular dos muy importantes: la iniciativa y la creatividad a todos los niveles del proceso, sin olvidar la movilidad, que es importante durante toda la vida como una etapa formativa”. Ángel Carracedo finalizó su exposición indicando la conveniencia de rodear a los grupos de investigación de un tejido industrial que permita el desarrollo de sus trabajos, facilitando el entorno de la transferencia empresarial, pero sin obligar a los investigadores a ser empresarios.

A continuación, Domingo Docampo, Catedrático del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Univer- > Domingo Docampo

Acerca de la problemática de estos investigadores, Angel Carracedo apuntó en primer lugar la falta de estabilidad laboral: “Aunque sólo este grupo representa el 10% de los ingresos de la Universidad de Santiago de Compostela de I+D, y mas del 10% de los contratados por investigación en esta Universidad, de estas 80 personas apenas ocho tienen un trabajo estable; el resto son contratados y no tienen asegurado su futuro“. En segundo lugar, aludió al error de asociar la carrera do-

La captación y fidelización del talento en Galicia


N˚10/abril2007

Mariña Albor Aldea > sidad de Vigo, y Rector de la Universidad de Vigo de 1998 a 2006, explicó las políticas llevadas a cabo por este centro en el ámbito de la investigación. Así, recordó cómo en su etapa inicial como rector, conjuntamente con Salustiano Mato, que por aquel entonces era Vicerrector de Investigación, y hoy en día es Director Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación de la Xunta de Galicia, se realizó una radiografía para saber en dónde se encontraban dentro del mapa de investigación. Este estudio concluyó que existían algunas oportunidades en algunos campos científicos y tecnológicos determinados pero que como esfuerzo colectivo no eran visibles, situándose lejos en cuanto a los datos de producción científica de las universidades mas próximas con las que debían compararse y de las demás universidades españolas y europeas .

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

Partiendo de estas premisas, comentó que consideraron fundamental el establecimiento de incentivos para garantizar que el vector de tendencia de esta universidad cambiase hacia un camino que le permitiera estar en disposición de competir, actuar en el circuito internacional, e incluso atraer algún talento además de los generados por la propia universidad. De este modo, el primer objetivo fue crear una política clara de captación del talento, y lograr un cambio de la estructura del propio programa de financiación de Galicia que permitiese a las universidades aspirar a tener un contexto razonable de proyección a medio y largo plazo.

Para ello se adoptaron las siguientes decisiones: eliminar los subsidios, acabando con las convocatorias propias, de manera que la competencia se realizase fuera de la misma universidad; y realizar una clasificación de los grupos de la universidad de acuerdo con su producción científica a través de un procedimiento transparente de acuerdo con parámetros internacionales. Respecto a los contratados a través de los programas Ramón y Cajal y Parga Pon-

dal, “debemos generar un mecanismo para incentivar a estos investigadores creando más oportunidades, pues la renovación en la universidad está garantizada si se va incorporando y reteniendo talento. La universidad no es un circuito cerrado en el sentido de que garantice que todos los que se incorporen a ella tienen una plaza garantizada”.

Otra de las medidas adoptadas fue la incorporación de capital privado dentro de las propias iniciativas de la Universidad de Vigo, generando instalaciones dentro del campus que pudiesen ser compartidas por empresas, investigadores, spin offs, y por todo aquello que pudiese suponer una oportunidad de incorporación de gente muy bien formada en otras iniciativas que no tenían que ser estrictamente la propia universidad. Esta iniciativa se ha plasmado en la Ciudad Tecnológica de Vigo.

La Presidenta de la sección gallega de la Asociación de Investigadores Ramón y Cajal, Mariñ a Albor Alde a, realizó una descripción del programa Ramón y Cajal, el marco en el que nace, sus fortalezas, debilidades, y los retos a los que tienen >

VI

“Partiendo de esa obligada referencia a la realidad, se diseñaron una serie de políticas para una universidad real, teniendo en cuenta el marco en el que las universidades deben conseguir la financiación, la posición de no liderazgo de Galicia dentro de España, y el largo camino que España tiene por recorrer para ser uno de los primeros países líderes en investigación, entre otras cosas porque se carece de grandes empresas que puedan tirar de las líneas de investigación europeas”.

La captación y fidelización del talento en Galicia

29


VI

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

> que enfrentarse en el momento actual los investigadores de este programa.

Nos habló sobre esta primera y pionera iniciativa que nació en el año 2001 con el objetivo estratégico de incorporar investigadores cualificados al sistema español de ciencia y tecnología, financiando proyectos definidos como específicos y singulares, y enmarcables en la categoría de investigación fundamental durante un máximo de cinco años. Esta iniciativa pretendía definir de modo riguroso la carrera del investigador, la cual debía ser amplia y flexible, compatible con tareas docentes, predominando los criterios de excelencia y de evaluación periódica de resultados científicos y tecnológicos. “Respondiendo a sucesivas convocatorias del programa Ramón y Cajal se fueron incorporando a los centros de I+D nacionales unos 2.500 investigadores, unos 65 de ellos en Galicia. En este momento desarrollan su investigación en Galicia 35 contratados Ramón y Cajal en la Universidad de Santiago, 14 en la de la Vigo, y uno en la Universidad de A Coruña”. “¿Cuáles son los problemas y preocupaciones actuales de estos investigadores?: La indefinición de la figura del investigador Ramón y Cajal, la falta de planificación de una carrera investigadora, la precariedad que lleva aparejada el contrato (en el caso de la Universidad de Santiago están contratados en prácticas), y especialmente la estabilización, pues estos contratos tienen una duración de cinco años supeditados al resultado positivo de las evaluaciones realizadas al efecto, que se hacen en el segundo y cuarto año de contrato. Finalizado este plazo no debería haber problema para la estabilización de los trabajadores en los centros de acogida. No obstante, superadas las evaluaciones de excelencia científica que se les exigen, tienen problemas para consolidar su puesto de trabajo.” Mariña Albor concluyó afirmando que “como colectivo, creen que Galicia no debe dejar pasar esta oportunidad y quedar atrás en el incremento de recursos humanos en investigación, unos recursos 30

que en buena parte están abocados a una situación de precariedad laboral permanente. Consideran que Galicia no puede permitirse un despilfarro de masa crítica en este sentido que forzase una nueva emigración científica, pero como se trata de pensar en positivo, confiamos en que los tiempos empiecen a cambiar”.

Álvaro Gil G on zá lez, Presidente de la Asociación de Investigadores Parga Pondal, comenzó su ponencia agradeciendo la invitación a la Asociación de Becarios y a la Fundación Barrié, destacando la labor de esta última como pionera en Galicia en la retención del talento con el desarrollo de un programa de becas, que en su definición pretende dotar de una formación altamente cualificada a sus becarios con la finalidad de que ésta revierta en Galicia.

Álvaro Gil González

El programa Parga Pondal fue diseñado por la Dirección Xeral de I+D de la Xunta de Galicia y nació con la idea de incorporar a jóvenes investigadores al sistema de I+D gallego, un sistema en el que prevalece sobre todo un tipo de investigación académica, centrada fundamentalmente en las universidades y en los escasos centros de CSIC de Galicia, que en concreto son cuatro, frente a los 46 de Madrid, los 20 de Cataluña y los 22 de Andalucía, una situación “que no hace fácil la retención del talento en Galicia”. En este sentido, el nuevo plan de I+D+i 2006-2010 puesto en marcha por la

N˚10/abril2007

Xunta de Galicia con una dotación presupuestaria de 800 millones de euros presenta indicios de querer invertir las tendencias actuales y tratar de vertebrar y potenciar la investigación en el ámbito de los centros públicos de I+D y en las empresas ubicadas en Galicia, siendo uno de los programas estrellas de este plan el de recursos humanos, que busca la financiación de todas las etapas vitales de los investigadores. “Es importante conseguir que este plan se mantenga de forma continuada una vez finalizado el periodo 2006-2010; para ello es necesario que la sociedad gallega tome conciencia de tener un sistema de I+D+i fuerte y ambicioso, y de las consecuencias que tiene en el mundo actual el desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento, sobre todo si que quieren alcanzar las cuotas de riqueza y bienestar de los países de nuestro entorno”.

“En relación con la retención de talentos, hay que empezar destacando: ¿Qué talentos? En principio, el hecho de que los investigadores y profesionales altamente cualificados formados en Galicia salgan de aquí cara a lugares en los que puedan perfeccionar su formación o desarrollarse profesionalmente de forma exitosa no es negativo; es más, este proceso tiene que ser una etapa imprescindible en la carrera vital y laboral de estos profesionales, ya que muchos de ellos podrían volver a Galicia más cualificados, o continuar en su lugar de destino desarrollando su labor competentemente. Lo grave es que a profesionales cualificados ajenos a Galicia no les resultan atractivos los centros y empresas de esta tierra para venir a complementar su formación o para desarrollar todas sus actividades y potencialidades intelectuales. La mayoría de profesionales que sale de Galicia lo hace más por necesidad que por ansia de mejorar o alcanzar cotas más altas de conocimiento”. Todo esto implica que “estamos exportando una gran cantidad de capital humano que fue formado por recursos públicos aportados por todos los contribuyentes y que no revierte todo su caudal intelectual en el país”. > La captación y fidelización del talento en Galicia


N˚10/abril2007

> Sobre la situación actual de su colectivo, el Presidente de la Asociación de Investigadores Parga Pondal comenta que “muchos de ellos volvieron cuando ya tenían iniciada su carrera investigadora en otros países, y lo hicieron por el efecto llamada de programas como el Isidro Parga Pondal y Santiago Ramón y Cajal, encontrándose, para su desventura, con una situación de incertidumbre continua sobre su propio futuro, en muchos casos con escasez de espacios para investigar, problemas para conseguir financiación para sus proyectos, o con investigadores que ejercen su labor en institutos de investigación universitaria en los que se les pide

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

conseguir su estabilidad a través de figuras docentes en las que no están destinados, siempre lidiando con innumerables trabas administrativas y formales que les obligan a estar pivotando de despacho en despacho en lugar de dedicar ese preciado tiempo a realizar lo que se les encomendó: hacer investigación”. Álvaro Gil finalizó su intervención indicando que “la situación es mejor ahora que en el pasado, pero aun así queda mucho por mejorar, y la sociedad gallega no se puede permitir el lujo de desaprovechar el potencial de una generación cuando menos suficientemente formada y cualificada para llevar al país a niveles

de desarrollo y bienestar equiparables a los de su entorno más próximo”.

Después de un animado debate moderado por Fernando González Laxe en el que los asistentes tuvieron ocasión de transmitir sus impresiones y formular sus preguntas sobre el tema objeto de las ponencias, la jornada fue clausurada por el Presidente de Honor y ex Presidente de la Asociación de Becarios Carlos Lema Devesa. El encuentro finalizó con una visita a las instalaciones de la sede del Consello da Cultura Galega guiada por Ramón Villares, y con una comida de confraternización en el Hotel Monumento San Francisco.

VI

La captación y fidelización del talento en Galicia

31


N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

8˚W

43˚N

EL RITO Y LA FLECHA Reflexiones sobre la función del teatro en la sociedad contemporánea Alfonso Rivera. Licenciado en Interpretación Gestual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid (1999-2003). Realiza estudios de European Theatre Arts durante su intercambio Sócrates-Erasmus en Rose Bruford College, London, UK (2001-2002). Completa sus estudios de técnica Decroux en la Ecole de Mime Corporel Dramatique de L´Ange Fou, London UK (2004-2005). Es introducido en la Danza Butóh japonesa de la mano de la célebre bailarina Yumiko Yoshioka y del maestro Katsura Kan. Desarrolla su labor como creador de espectáculos de teatro físico trabajando en Londres con compañías internacionales como Zecora Ura y en España con El Gato Negro. Con esta última compañía monta Un Tal Pedro a partir del clásico Peer Gynt de Ibsen, espectáculo por el cual recibe el prestigioso Premio a los Jóvenes Creadores Comunidad de Madrid 2003, así como el Premio Istrapolitana Festival de Bratislava (Eslovaquia) y el Peer Gynt Award (Noruega). Doctorando en Ciencias del Espectáculo por la Universidad de Carlos III de Madrid, realiza su Máster in Movement Studies en la Central School of Speech and Drama, London, Uk (20062007) gracias a una beca de la Fundación Barrié de la Maza.

VII

“En el campo de las artes, se nos presenta como una rara excepción el hecho de que aparezca una manifestación escénica bajo una forma bien faite y que obligue al hombre a pensar ” El hombre, a través de su capacidad de mimesis, de abstracción y de reflexión, ha creado un arte escénico, ya en sí total, para plantear las preguntas claves que conciernen a su existencia. Esta necesidad de interrogarse a sí mismo le ha llevado a representar la realidad de muy diversas maneras a lo largo de la historia. Si en algo podemos estar de acuerdo es en que las artes escénicas siempre han debido hacer gala de su capacidad de transformación para, adaptándose a las distintas épocas y tendencias, seguir manteniendo su carácter de arma cultural, de vehículo portador de ideología y significado que, además, posee la capacidad de trascenderse a sí mismo conectando a los individuos con un sentido profundo de la existencia. Frente a la aparición de las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación, el teatro ha quedado relegado a un segundo plano para terminar siendo considerado incluso como un artefacto primitivo y arqueológico. Ante esta situación de crisis se nos plantean una serie de preguntas. ¿Qué vigencia tiene hoy en día el teatro? ¿La renovación del teatro viene por la incorporación de las nuevas tecnologías de forma indiscriminada? ¿Está el teatro destinado a extinguirse? ¿Qué armas posee frente a la televisión o el cine? ¿Qué es lo que nos lleva a participar en una representación teatral? ¿Qué interés tiene entonces crear una obra de arte dirigida a una minoría? Una de las características de nuestra realidad actual, de nuestro mundo actual, es que realmente vivimos en “el gran teatro del mundo”. Pocas cosas hoy, en nuestra sociedad desarrollada, dejan de ser representación, de alguna manera actuación. Aquella premonición de Calderón de la Barca1 encuentra en nuestros días una vigencia aplastante. Todos nosotros vivimos en un gran escenario representado, con mayor o menor fortuna, un papel hecho a medida.

32

Alfonso Rivera

En el escenario mediático encontramos todos los géneros del espectáculo. En él conviven los protagonistas del culebrón, los poderosos, los ricos, los triunfadores.., pero también tienen su espacio los miserables, los desahuciados y las víctimas de la catástrofe. Todos estos niveles de representación coexisten entre sí intercalados por unos espacios comerciales que proyectan anuncios totalmente agresivos. En medio de ese gran contraste se encuentra la multitud de espectadores. En cualquier espectáculo todo sucede para ser contemplado. Pero, ¿qué sucede con esta masa? Sabemos que su mayor poder radica en la capacidad de elección, según la cual se conforman cifras y estadísticas para configurar el gusto del espectador ideal / actual . Sin embargo los resultados de estas estadísticas sobre el gusto del espectador ideal no coinciden con el gusto de ningún espectador concreto. ¿Es esta realidad mediática lo que realmente quiere el hombre contemporáneo?

Lo que sucede es que en el fondo esta masa también desea ser parte del gran espectáculo. Prueba de ello son los numerosos programas televisivos como los talk shows en los que la gente desparrama sus intimidades reclamando un papel en la representación. Es como si la única cura para la soledad y el desamparo en esta sociedad fuera reclamar a gritos la atención sobre uno mismo. Pero en realidad, esto no es una cura, sino el síntoma mismo de la enfermedad. Si prestamos atención a los medios de comunicación, comprobaremos que el planteamiento llevado a cabo por las noticias cotidianas también responde a ciertos principios de espectacularidad cuya única finalidad es hacerlas más atractivas. La noticia se vuelve más interesante cuanto más morbosa o truculenta es. La vida del hombre, de otros hombres, se presenta en los noticiarios bajo las más diversas formas entre la falacia política, las catástrofes naturales y los partidos de fútbol. La vida está empapada de un carácter de escenificación cuya calidad es en muchas ocasiones más que dudosa.

Como explicó en su día el filósofo francés Guy Débord2 “nuestra sociedad es la del >

El rito y la flecha. Reflexiones sobre la función del teatro en la sociedad contemporánea


N˚10/abril2007

> espectáculo”, y eso explica mucho de lo que somos, tanto como individuos o como colectividad. Entender la vida humana como representación, como espectáculo, es una concepción filosófica que plantea numerosos interrogantes. ¿Qué es la realidad? ¿Dónde acaba y dónde empieza la fantasía? ¿Es la vida un simulacro? ¿Es la apariencia más importante que la esencia? ¿Equivale el parecer al ser?

Pero el acto escénico, igual que otras manifestaciones artísticas, no se produce primitivamente como una acción decorativa. Existe en este acto un elemento funcional en perfecto equilibrio con las necesidades de la naturaleza y las del hombre frente a ella. En el fondo, todos comprendemos que las pinturas de Altamira son una manifestación plástica atravesada por un elemento espiritual. De esta forma dejamos entrever que la escenificación no es un invento de un grupo de especialistas (acto-

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

res y directores), sino que la necesidad de representar forma parte del instinto humano. Desde mi punto de vista, en el verdadero arte existe siempre una confrontación metafísica.

Giovanni Sartori afirma en su libro Homo Videns, La sociedad teledirigida, que la revolución multimedia en que nos encontramos está transformando al homo sapiens, producto de la cultura escrita, en un homo videns para el cual la palabra ha sido destronada por la imagen. Hoy en día asistimos al desarrollo de nuevas tecnologías apoyadas en el sentido de la vista. Por una parte tenemos la televisión, que muestra imágenes reales, fotográficas o cinematográficas. Y por otra, el ordenador, que genera imágenes imaginarias o irreales. Ambos crean un espacio virtual a través de una pantalla recreando el sentido de la vista y alejándonos del contacto humano.

El rito y la flecha. Reflexiones sobre la función del teatro en la sociedad contemporánea

Todos estos avances afectan sin lugar a duda a la paideia o formación del hombre. Ahora es la televisión la que se convierte en la primera escuela del niño. Esto modifica de forma radical su educación. El niño crece concibiendo distintos espacios lúdicos a su alrededor donde se banaliza la realidad y se llegan a confundir los contornos de la ficción-realidad. De igual forma, la televisión fomenta un aprendizaje pasivo y da como fruto un ser reblandecido por todos estos factores, lo que desemboca en una atrofia cultural generalizada.

Ahora entendemos que aunque el hombre contemporáneo viva en el “gran teatro del mundo”, en un entorno caracterizado por la sobre-representación, aún pervive, pese a todo, una gran inquietud latente: El Hombre continúa necesitando un espacio “sagrado” en el cual proyectar sus más profundos misterios. Frente a una socie- > 33

VII


N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

> dad sobre-actuada, el Hombre, inquieto, sediento de auto-conocimiento, necesita confrontarse ante su propia imagen despojada de superficialidad para reconquistar ese espacio de reflexión que la sociedad contemporánea ha asfixiado. El Hombre sigue necesitando el Teatro.

“Un hombre camina por un espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral”3. Si te limitas a situar a dos personas juntas en un espacio escénico vacío, se apreciarán todos los detalles de la relación que les une. Ésta es la gran diferencia entre el teatro en su forma esencial y el cine. A causa de la naturaleza representativa de la fotografía y debido a su carácter narrativo, en el cine una persona siempre está en un contexto, nunca hay personas fuera de su contexto. Se han intentado hacer películas en escenarios abstractos, sin decorados, con fondos blancos, pero aparte de La Pasión de Juana de Arco de Dreyer, o Dogville de Lars von Trier, raras veces han funcionado. Si pensamos en las miles de grandes películas que se han realizado, veremos que la fuerza del cine estriba en la fotografía, y para que haya fotografía alguien debe estar en algún sitio, en un marco que sitúe a nuestro protagonista en un paraje concreto. Dentro de este marco comprendemos que el ac-

VII

tor está en el mismo mundo que la cámara y el espectador viaja con aquél.

Frente a estas características propias de la narrativa del cine, ¿qué armas posee el teatro que lo definen precisamente como eso, un fenómeno “teatral”?¿Qué mecanismos posee el teatro que aún siguen vigentes en nuestra sociedad?

Una de las herramientas exclusivas del teatro es el juego de la convención. En el teatro uno puede imaginar, por ejemplo, a un actor vestido con sus ropas normales y saber que él es Papa porque lleva un gorro blanco. Un giro alrededor del escenario bastaría para evocar el Vaticano. Y otro actor con un palo en sus manos puede representar paralelamente a un gondolero en Venecia cruzando a remo la Plaza de San Marcos. En el cine esto sería imposible, se precisaría una explicación concreta de la historia sin la cual la imagen no tendría sentido. En el teatro, la imaginación llena el espacio y se convierte en un elemento imprescindible para la comprensión del juego propuesto. El vacío en el teatro permite que la imaginación llene los huecos. Paradójicamente, cuanto menos se le da a la imaginación, más feliz se siente, porque es un músculo que disfruta jugando, y el hombre no deja de ser un niño que en el

fondo quiere creer. En una sociedad sobre-actuada y enferma de exhibición, aún se conserva un rincón inexpugnable frente a la invasión de superficialidad y materialismo donde se premia la imaginación.

Defiendo el teatro en tanto en cuanto todavía preserva un espacio sagrado que nunca será abolido. Estoy hablando de otro elemento fundamental que ha definido al teatro desde sus orígenes permitiendo que siempre exista, tanto en una comunidad ancestral como en una moderna, en cualquier rincón del mundo: el rito. Si existe algo que es la perla del teatro y que no puede ser robada por ningún avance tecnológico es el espacio mágico creado por una serie de miembros que llegan al teatro para compartir una liturgia que les una en una fiesta sagrada. Este tipo de teatro ya fue vislumbrado por grandes renovadores del arte escénico del siglo XX como Jerzy Grotowski, Antonin Artaud, Peter Brook, Eugenio Barba o Tadeusz Kantor. Si acercamos nuestra lupa al mapa de las artes contemporáneas, veremos sorprendentemente a un pequeño grupo de artistas que pretenden hacer un arte grande, superior a ellos mismos. De alguna forma podemos comparar a este reducto de hombres-pensantes con la pequeña aldea en la cual Astérix y sus amigos, los míticos personajes de René Goscinny, se atreven a enfrentarse a las grandes líneas ofensivas romanas. Estos hombres intrépidos, gracias al propio valor y a la fuerza otorgada por la pócima mágica, ofrecen una resistencia activa desde sus mermadas posiciones a un imperio devorador e insaciable.

En el campo de las artes, se nos presenta como una rara excepción el hecho de que aparezca una manifestación escénica bajo una forma bien faite y que obligue al hombre a pensar. Pero por muchos embates que el imperio comercial realice sobre este pequeño reducto, no pueden evitar que esta posición enojosa ofrezca una resistencia superior a su apariencia oponiéndose de forma rotunda a la manipulación de las masas. El Hombre, aún conectado con su faceta de animal simbó- > 34

El rito y la flecha. Reflexiones sobre la función del teatro en la sociedad contemporánea


N˚10/abril2007

> lico primario, necesita de un espacio sagrado para representar y ver representados los grandes temas de su historia. Frente a la difusión de manifestaciones artísticas superficiales, comerciales y unificadoras de criterio, se alza un poder resistente. Un arte milenario, que pese a ser definido como un artefacto arqueológico en peligro de extinción, se prepara para un nuevo combate haciendo gala de sus más eficaces armas. Como el indio americano que se enfrenta a los nuevos colonos, el teatro empuña su arco artesanal y tensando su flecha de pluma de águila bendecida por los dioses apunta de forma certera al corazón de una sociedad adormecida e insensible. Nuestro arte hace uso una vez más de sus viejas armas sagradas propias del fenómeno teatral, es decir, el rito, la convención, la imaginación y la relación directa, viva, con su espectador. En la actualidad, este arte milenario ve reducido su campo de difusión a una pequeña minoría selecta. Sin embargo, se

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

trata de un arte que aspira precisamente a la totalidad. La totalidad de unos contenidos necesarios bajo una forma urgente que deben transmitirse a través de la comunión con sus espectadores. Gracias a su formato personal y limitado, las producciones teatrales se dirigen a un número reducido de espectadores. Esto hace que este grupo elegido de asistentes, así como los integrantes de las distintas compañías que creen en su propia misión dentro de esta sociedad, conformen lo que podríamos definir como unas “islas flotantes”4. Un conjunto de miembros que, aislados en el inmenso archipiélago de la sociedad, interpretan gestos hambrientos y desesperados, indicando a través de las coordenadas de su deriva existencial el lugar donde este animal moribundo aún posee fuerzas para alzarse y presentar batalla. Como el canto final del macho cabrío augurando el comienzo de la tragodia5, tal y como si ésta fuese la última vez, saldremos de nuevo esta noche al ruedo a dar vida a los grandes temas que atañen a los dioses. El arco está tenso, la flecha dispuesta.

NOTAS 1 El Gran Teatro del Mundo es el título de una obra de teatro y de un auto sacramental de Calderón de la Barca. Esta idea se enraíza en el tópico de la antigüedad de la vida como representación.

Guy Debord en su ensayo La Sociedad del Espectáculo describe a las naciones post-industriales como generadoras de obras de arte totales en su más baja calidad, es decir, unas obras de entretenimiento de un nivel totalmente degradado que utilizan como materia prima la propia realidad.

2

3

Bibliografía

Aumont, Jaques. La Estética Hoy. Cátedra, Signo e Imagen, 1998

Barba, Eugenio. Teatro, Soledad, Oficio y Revuelta. Argentina: Catálogos Editora, 1997 Barba, Eugenio. La Canoa de Papel. Buenos Aires: Catálogos, 2005 Boadella, Albert. El Rapto de Talía. Barcelona: Debolsillo, 2000

Brook, Peter. El Espacio Vacío, Arte y Técnica del Teatro. Barcelona: Península, Visor, 1998 Brook, Peter. La Puerta abierta. Alba Editorial, 1994.

Debord, Guy. La Sociedad del Espectáculo. Madrid: Editorial Castellote, 1977 Grotowski, Jerzy. Hacia un Teatro Pobre. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1999 Innes, Christopher. El Teatro Sagrado, El Ritual y la Vanguardia. México: Lengua y Estudios Literarios, 1996 Mamet, David. Los Tres usos del Cuchillo. Sobre la Naturaleza y la Función del Drama. Alba Editorial, 1998.

Sartori, Giovanni. Homo Videns, La Sociedad Teledirigida. Editorial Taurus, 1996

Peter Brook. El Espacio Vacío.

“Las islas flotantes” como metáfora de los grupos de teatro independientes es explicado por Eugenio Barba en sus teorías sobre la antropología teatral. 4

5 El concepto “tragodia” hace referencia al grito del macho cabrío durante la ceremonia ritual en la antigua Grecia. La palabra moderna “tragedia” tiene sus raíces en este término.

El rito y la flecha. Reflexiones sobre la función del teatro en la sociedad contemporánea

Fotógrafo:

José Luis Rodríguez 35

VII


Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

8˚W

43˚N

Un gallego en la corte de la TVE de Fraga

N˚10/abril2007

Rubén García-Loureda Díaz

Ramón Barreiro: un Director de Programas de "Televisión Social" en la España de los años 1960

Ruben Garcia-Loureda es realizador de programas de television (TVG) y profesor de comunicacion audiovisual (Universidade de Vigo). En 1992 obtuvo el titulo de Master en Television y Cine por Syracuse University (Nueva York, Usa) con una beca de la Fundacion Barrié. Actualmente realiza para TVG programas de espectáculos y de eventos especiales y desarrolla su labor docente en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicacion (Pontevedra) y en la Escola tecnica Superior de Enxeñeiros de Telecomunicacion (Vigo). Es miembro de la Xunta Directiva da Academia Galega do Audiovisual y pertenece a la Academia de las Artes y de las Ciencias de la Television de España, así como a la Federación Internacional de Periodistas.

El cineasta gallego Ramón Barreiro Vázquez supo dejar su particular impromptu y estilo personalísimo en algunas películas "independientes" de los años 40 y 50 del sigo XX. Dentro de un estilo próximo al “teatro del absurdo”, heredero de Mihura y Neville, las producciones de Barreiro se caracterizaron por un humor finísimo y una independencia encomiables en una época de férrea censura franquista. No es sin embargo menos importante su contribución a la televisión en España en la década de los años 60. La repercusión social de sus programas en TVE, como por ejemplo “Tele-Club”, fue enorme, y llegó a recibir 40.000 cartas de peticiones al mes. Ramón Barreiro se convirtió en un auténtico icono al que se llegó a conocer por su labor social como "Fray Barreiro".

El programa de televisión más conocido de Barreiro, "Tele-Club", se empieza a emitir en 1964, los viernes de 19:30 a 20:00, aunque desde 1962 ya se venía emitiendo un programa de parecido formato llamado “Destino: TV”en la primera (y única hasta entonces) cadena de TVE. El jueves 8 de Mayo se emite el primer programa1 de “Tele-Club”, presentado por Antolín García, acompañado en esta ocasión por María Teresa Sánchez, que ya había presentado los últimos "Destino: TV" en Marzo y Abril de ese mismo año.

VIII

Barreiro, no centro, acompañado dos seus presentadores

36

Dirigido por Ramón Barreiro, con la co-guionización de Alfredo Amestoy, que también actuará como presentador de una nueva sección realizada en cine bajo el nombre de "Pueblo a Pueblo"2, "Tele-Club" retoma la estructura exitosa de "Destino: TV". El primer realizador de este programa será Domingo Almendros, y Pilar Miró será la última.3 "El programa “Tele-Club” no fue ninguna trivialidad, y en relación a él, Fraga (que en aquel momento era el liberal del régimen) creó en el ministerio una subdirección general de tele-clubes4. (Fraga) Cogió inmediatamente al vuelo el peso político que podía tener que se encontrara en los pueblos de España un local - que podía ser del ayuntamiento, o de la casa parroquial o de lo que fuera - donde el pueblo se pudiera reunir para ver la televisión. (…) El programa tenía una componente, como lo tenía todo lo que hacía nuestro padre, que distinguía con toda claridad entre la riqueza y la pobreza, y trataba de establecer la línea de compensación que buenamente tenía al alcance de su mano (...); el programa tenía la obligación de cada semana abrir un tele-club. La producción arrojaba los fondos suficientes para que se abriera un tele-club. Los presentadores y mi padre llevaban el televisor a los pueblos los fines de semana." 5 "En su primera aparición en la pequeña pantalla se hizo mención a la inauguración del primer tele-club de la campaña iniciada por este programa. El acontecimiento fue en el pueblecito de Laranueva, de la Provincia de Guadalajara, en el que se hizo el martes 5 de mayo entrega de un magnífico televisor a la junta, al cura párroco y al maestro de la localidad. El proyecto que anima al programa "Tele-Club" es el de que en un futuro próximo no quede en nuestra geografía ni un solo pueblo sin la visita diaria de Televisión Española".6

"Tele-Club", en evolución sobre los llamados "milagritos de Barreiro" de “Destino: TV”, ya tenía pues un objetivo social más claro y preciso (y quizá también político, aunque no por parte de Barreiro): abrir un tele-club todas las semanas en un lugar diferente de la geografía española. En aquella época se puede decir que la señal llega ya al 90% de la población. Por aquel entonces, la pobla- > Ramón Barreiro: un Director de Programas de "Televisión Social" en la España de los años 1960


N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

> ción española apenas podía permitirse el lujo de comprarse un televisor propio, de ahí que la dinámica de los tele-clubs cobrase su importancia como centros de "consumo colectivo" del nuevo medio7. Antolín García, el presentador fetiche de Ramón Barreiro, continuará al frente de la conducción en pantalla de "Tele-Club", y lo hará junto a varias colaboradoras (María José Valero, María Pilar "Mari Pili" Bueno, Menchu Francoy) hasta que el 25 de abril de 1965 se estabilizará la figura de la presentadora y Antolín empieza una etapa con la que va a ser la imagen femenina más emblemática de "Tele-Club": Pilar Cañada.8

"Yo presenté "Tele-Club" desde comienzos de 1965. Se grababa todos los jueves en los estudios del Paseo de la Habana con una gran limitación de medios, sobre todo en cuanto a espacio en el plató y decorado. Junto con mi compañero presentador Antolín García, teníamos un pequeño set de presentaciones con dos butaquitas y una mesita, con un set aparte para actuaciones exclusivamente." 9 "El programa tenía como sección un pequeño concurso cultural de preguntas y respuestas entre dos participantes en plató, con una serie de preguntas que tenían que contestar."

"Había en "Tele-Club" actuaciones musicales o de variedades, y un espacio musical en formato concurso en el que se trataba de presentar grupos o cantantes noveles que por primera vez cantaban en televisión. Allí empezó por ejemplo el famoso grupo de pop Los Mismos." "Cada fin de semana se llevaba una televisión a un pueblo distinto; la llevábamos Antolín García y yo, junto con Ramón Barreiro, y allí se hacía un reportaje fotográfico con la gente del pueblo recibiendo su televisor e inaugurando el tele-club."

"Pero el programa no sólo buscaba la inauguración semanal de un "tele-club"; entre las peticiones que le llegaban a Ramón Barreiro, y que se conseguían por aportaciones de empresas o particulares, había ambulancias, financiación para operaciones médicas, etc... Se hacían en el programa entrevistas con los protagonistas de las peticiones; por ejemplo, recuerdo a un sacerdote español que pedía una moto para recorrer el terri-

Pilar Cañada, presentadora de "Teleclub", entrega un televisor

torio donde era misionero en Alto Volta, y que expresaba su petición en directo durante la entrevista".10

Con la increíble cifra de 40.000 cartas semanales, más de 10 millones desde 1962, lo cual le convirtió en uno de los personajes más conocidos de su tiempo11, Ramón Barreiro Vázquez consolida el éxito de la fórmula de "Tele-Club". Este triunfo se verá reforzado con un formato idéntico en un nuevo programa, "Club Mediodía", que se emitirá por la primera cadena de Televisión Española desde el domingo 2 de Octubre de 1966 a las 14:00, y que continuará en emisión semanal hasta el año 1972. Sus presentadores serán Antolín García12- al que pronto sustituirá Mario Beut- y Marisol González, a los que se unirán Bobby Deglané y Patricia Nigel en 1969 y hasta 1972.

El gran “tirón” televisivo del programa de Ramón Barreiro, seguirán siendo sus "milagritos": peticiones de televisores, sillas de ruedas para minusválidos, operaciones quirúrgicas para niños ciegos…, que la audiencia dirigía al programa y que eran hechos realidad por nuestro “taumaturgo” Ramón Barreiro. Son estas acciones lo que a lo largo de toda la emisión del programa afianzará su éxito social y el éxito de su di-

Ramón Barreiro: un Director de Programas de "Televisión Social" en la España de los años 1960

rector, al que la prensa de la época llega a denominar " Fray Barreiro".

Los programas de Barreiro son de los de más impacto social de la cadena, superando la cifra de 75 millones de pesetas13 (450.759 euros) la valoración total de los más de 3.000 "milagritos" realizados. De entre esos miles, extractamos esta entrega: "Es de agradecer la rapidez con que Televisión Española, por medio de don Ramón Barreiro, ha hecho entrega de estos tres magníficos televisores de 23 pulgadas que serán destinados a los siguientes centros: Hospital de Pontevedra, Colegio de Monjas de Hijos de Marineros de Aldán, y Colegio de de Creciente".14

Preocupado por los programas de televisión más en cuanto a su condición de vehículos para hacer el bien que como formatos comunicativos propios, Ramón Barreiro Vázquez irá forjando y continuando sus dotes de filántropo hasta 1972, año en el que con su participación como co-guionista en "Tómbola" irá apagándose su llama como creador televisivo.

Este pequeño artículo ha querido ser un recuerdo a un gallego que quiso por encima de todo buscar el cambio social a través de su personalísima visión y del uso del enorme poder de la televisión de su tiempo. 37

VIII


N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

NOTAS

Teleradio. Nº 332. Madrid, 5-11 Mayo 1964, p.53

1

Serán precisamente algunos ejemplos de esta sección "Pueblo a Pueblo" (rodada en soporte cinematográfico de 16 Mm.) del programa "Tele-Club" lo único que se conserva de todo el programa.

2

Varios recortes de prensa sin datar proporcionados por Juan Manuel Barreiro, hijo de Ramón. 3

El subsecretario del Ministerio de Información y Turismo era en esa época el también pontevedrés Pío Cabanillas, que, según palabras de Juan Manuel Barreiro de las Llanderas, "tenía un gran respeto por la inteligencia de mi padre, respeto que nacía de su trabajo como director de programas en la TV".

4

5

Cfr. Nota 3.

6 “Tele-Club inició su campaña” en Teleradio. Nº 333. Madrid, 12-18 Mayo 1964.

Gómez-Escalonilla Moreno, Gloria. "La Programación Televisiva en España. Estudio de las Parrillas de Programación Televisiva Española 7

desde 1956 a 1996". Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002: pp. 51-53 (Edición digital a partir del texto original de la tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Centro: Facultad de Ciencias de la Información)

8 Teleradio. Nº 382. Madrid, 19-25 Abril de 1965. 9 Cañada, Pilar. Presentadora del espacio de TVE "Tele-Club". Entrevista telefónica. 10

Ídem

“En casa de nuestro padre se recibían cartas en las que en el sobre, por todo destinatario se leía "Ramón Barreiro. Madrid"”. Barreiro de la Llaneras, Juan Manuel.

11

12 Teleradio. Nº 461. 24-30 octubre 1966, p.64

"Club Mediodía": más de 75 millones de pesetas en "milagritos". en Teleradio, Nº 493, 29 Mayo-4 Junio, 1967

13

14 "Tres Televisores de "Club Mediodía" para la Provincia", en Faro de Vigo, Vigo 22-02-1968

Bibliografía

Palacio, Manuel. Historia de la Televisión en España. Barcelona: Gedisa, 2005. Munsó Cabús, Joan. La Otra Cara de la Televisión. Barcelona: Flor del Viento Ediciones, 2001 Díaz, Lorenzo. La Televisión en España, 1949-1995. Madrid: Alianza, 1994.

Baget Herms, Josep María. "El Legado de la Televisión Franquista" en Formats, Revista de Comunicación Audiovisual. Barcelona: Universidad Pompeu Fabra. Barreiro de las Llanderas, Juan Manuel. Entrevista realizada por José Luís Castro de Paz, 2005.

"Teleradio". Televisión Española. Madrid. 1963-1972. Varias referencias.

Gómez-Escalonilla Moreno, Gloria. La Programación Televisiva en España. Estudio de las Parrillas de Programación Televisiva Española desde 1956 a 1996. Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002 Castro de Paz, José Luis. Ramón Barreiro, un Cineasta “Informal” y Anarquizante en el Cine Español de los Años Cuarenta. Texto inédito, 2006.

VIII

Ramon Barreiro debuxado por Quesada no "Faro de Vigo", 1970

38

Ramón Barreiro: un Director de Programas de "Televisión Social" en la España de los años 1960


N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

43˚N

Primeiros pasos da percepción visual: A Retina A ver...

Nacín en L’Hospitalet de Llobregat, filla de pai galego e nai andaluza… e que viva a mestizaxe! Foi hai 33 anos (como aborrezo acordarme disto), ou sexa, que nacín o 26 de Xullo do ano do noso señor de 1973. Estudei Medicina por vocación (e non a exercín, coma Castelao, “por amor á humanidade”) na Universidade de Navarra de 1991 a 1997.

Conseguín unha Bolsa de Ampliación de Estudos da Fundación Barrie de la Maza na convocatoria do 1997 e botei unha temporadiña en Londres, no curso 1998-1999. Case inmediatamente conseguín do Ministerio de Educación e Ciencia español unha bolsa predoutoral dende o ano 1999 ata o 2002. Con esta bolsa fixen unha tese na Universidade de Alcalá baixo a dirección do Dr. Pedro de la Villa Polo. Tese coa que gañei o título de doutora en Neurociencias en 2003 por esa universidade. O traballo titulábase “Modulación de la información sensorial en las células bipolares de bastón de retina de ratón”.

Introdución:

“Os ollos son espellos da alma”

O sentido da vista no ser humano é, cuantitativamente, un dos que máis información envía ó cerebro. Algunhas das chamadas “funcións superiores”, como poden ser a memoria ou a aprendizaxe, fundaméntanse, en grande medida, na visión.

O tecido fotosensible do sistema nervioso central por excelencia é a retina. Localizada dentro do ollo, concrétamente na parede posterior (Fig. 1A), a superficie da retina pode ser observada de maneira directa. Así, a través da pupila podemos observar o “fondo de ollo” (Fig. 1C), esto é a ret ina. Sen ter que ser espello da alma, os ollos son, certamente, fiestras abertas nó sistema nervioso central.

8˚W

Carolina Varela

Outra propiedade moi útil da retina é que durante a realización das súas funcións como órgano receptor da luz, xera enerxía eléctrica que, medíndoa, ofrece unha información do seu estado funcional. Así, a técnica electrofisiolóxica chamada electrorretinograma ou ERG (Fig. 1D) permite medir a electricidade xerada na retina en resposta a un estímulo luminoso. No caso do apartado D da figura 1, o estímulo é un “flash” de luz de milésimas de segundo de duración.

A retina: o primeiro chanzo da vía visual

“Unha imaxe conta máis que mil palabras”

Ramón y Cajal empregou o adxectivo “elegante” para describir o aspecto que ofrece a retina vista cun microscopio de poucos aumentos (Fig. 1B). Esta elegancia venlle da organización en dez capas >

A miña especialidade dentro da neurociencia vén sendo a fisioloxía, en concreto a fisioloxía da visión na retina. Metodoloxicamente, son electrofisióloga.

Tres días despois de sacar o título de doutora, fixen as maletas de galega no mundo e embarquei cara a París… O que me quixera atopar, ata alí tiña que vir… En París estiven cunha bolsa postdoutoral e unha bolsa da Asociación Francesa de Enfermedades musculares (AFM) nos anos 2003 e 2004, no INSERM (Intitute National de la Santé et la Recherche Medicale), que é coma o CSIC, pero francés. Traballei durante estes dous anos na Unidade 592 do INSERM, co Dr. Álvaro Rendón. O meu labor centrouse no estudo das alteracións da retina provocadas pola distrofia muscular de Duchenne. Un mes despois de rematar a miña estancia en París, volvín facer as maletas, cheas da morriña dos litorais galegos e dos recordos dos monumentos parisinos e collín rumbo ás Américas para facer “El Dorado”. Agora e dende hai dous anos, teño un posto de postdoutoral na Universidade de California Davis, no departamento de Neurobioloxía, Fisioloxía e Comportamento, coa dirección do Dr. Andrew T. Ishida. Alí traballo na fisioloxía básica da retina de mamífero. Falo galego, castelán, inglés e francés con fluidez; comprendo ben o portugués, o catalán e o italiano. Gústame o teatro e a literatura e unha chea de cousas coma os grelos… ;-)

Primeiros pasos da percepción visual: A Retina

Figura 1

A) Esquema dun corte saxital do ollo. Na parede posterior, sublíñase en gris a localización da retina. B) Corte histolóxico de retina humana (imaxe tomada de http://thalamus.wustl.edu/course). Indícanse as dez capas clásicas da retina: CEP (Capa das células do epitelio pigmentario), CSE (capa dos segmentos externos dos fotorreceptores), MLE (membrana limitante externa), CNE (Capa nuclear externa), CPE (capa plexiforme externa), CNI (capa nuclear interna), CPI (capa plexiforme interna), CG (Capa das células ganglionares), CFNO (Capa das fibras do nervio óptico), MLI (membrana limitante interna).

C) Fondo de ollo humano san. Esta técnica non invasiva permite a observación directa da superficie da retina, onde identificamos a saída do nervio óptico (*), a mácula (**), na que se localiza a fóvea (a parte da retina con maior agudeza visual) e os vasos da retina (***). D) Representación esquemática do electrorretinograma normal. A medición da electricidade total que xera a retina en resposta a un estímulo coñecido permite valorar o seu estado funcional. Así, a “onda a” atribúese ás células fotorreceptoras e a “onda b” ás células procesadoras e codificadoras

39

IX


IX

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

> paralelas (Fig. 1B) dos diferentes tipos celulares que a compoñen (Fig. 2). De forma esquemática podemos agrupar as dez capas da retina en: tres capas “celulares” e dúas capas de conexión entre células ou “sinápticas”. Pero, deteñámonos na idea de “celular” respecto a “sináptico” e botémoslle unha ollada á estrutura anatómica agochada detrás dos procesos de transmisión da información visual levados a cabo na retina. Cómpre salientar, aínda así, que isto non é máis ca unha simplificación dos coñecementos actuais.

Santiago Ramón y Cajal demostrou que o sistema nervioso está composto de células individuais chamadas ne uronas (Fig. 3A,B). As neuronas son o que poderiamos denominar “unidades funcionais” do sistema nervioso. Poden dividirse en tres par-

Figura 2

Figura modificada a partir de varios debuxos de Cajal, que representa unha retina de mamífero. Esquematízase o paso da información visual pola retina en tres grandes etapas: (I) A fototransdución ou rece pción, que é levada a cabo por células fotorreceptoras, conos e bastóns (A), que traducen a enerxía luminosa en enerxía eléctrica. (II) O procesamento ou identificación de certos aspectos da información visual, e (III) a codificación ou envío da información de forma comprensible polo sistema nervioso central. Estas dúas etapas son levadas a cabo por un grande número de células da retina, que están representadas na figura por unha célula bipolar de bastón (B) e unha célula ganglionar (C).

40

tes que posúen características moi distintas entre elas (Fig. 3A): as dendritas, consideradas elementos de entrada da célula; o soma ou corpo celular, que é o ce ntro bioquímico da célula; e, finalmente, o axón, que é considerado o ele mento de saída da célula. Así, en resumo, a información sensorial na retina atravesaría as células dende as dendritas ata o axón (Fig. 3A).

A individualidade anatómica das neuronas fai necesaria a existencia de elementos de unión entre elas que permita a comunicación dende o axón (saída da información) dunha neurona ás dendritas (entrada da información) doutra. Estes elementos de unión chámanse sinapse s (Fig. 3C,D), cunha neurona que envía información (neurona pre-sináptica) e outra que a recibe (neurona post- sináptica).

Figura 3

Debuxo modificado de Cajal dunha célula bipolar de bastón pertencente a unha retina de mamífero. A) As células bipolares da retina, debido á súa morfoloxía “bipolar”, amosan, por antonomasia, os tres compartimentos básicos das neuronas: as dendritas ou elementos de entrada da información, o corpo celular ou soma, o centro bioquímico da célula, e o axon ou elemento de saída da información. A información converxe dende varios fotorreceptores e células horizontais (CH no apartado C) nas células bipolares. Despois atravésanas e diverxen cara a varias células amadrinas (A17 e AII no apartado D) e varias células ganglionares. B) Debuxo de Cajal no que se amosa a localización, dentro da retina, das células bipolares representadas no

N˚10/abril2007

Estas sinapses podémolas considerar, así mesmo, como outro tipo de “unidades funcionais” do sistema nervioso, onde información básica, por exemplo, a presenza de luz nun punto da retina, é modulada coa achega de características básicas coma a cor, a existencia de contornos ou o movemento. Existen dous grandes tipos de sinapses ou conexións entre neuronas: as sinapses químicas e as sinapses eléctricas.

As sinapses químicas (Fig. 3C,D), nas que existe una separación real entre as membranas celulares, empregan substancias químicas chamadas neurotransmisores ou neuromoduladores para enviar información entre a neurona presináptica e a postsináptica e se axustan á explicación anterior. As sinapses eléctricas, son poros > que permiten a comunicación eléctrica

apartado A. Pódense apreciar as relacións de proximidade coas células fotorreceptoras e as ganglionares. C) Micrografía e representación esquemática da primeira sinapse da retina. Nesta sinapse establécense, entre outros, os contactos entre as células fotorreceptoras (Bs), as células bipolares (CB) e as células horizontais (CH). Neste punto da retina prodúcese a separación en vías ON e OFF. D) Micrografía e representación esquemática da segunda sinapse da retina. Nesta sinapse establécense, entre outros, os contactos entre as células bipolares (CB) e as células amacrinas (A17 e AII). Neste punto da retina prodúcese, ademais, o contacto entre células bipolares e amacrinas coas células ganglionares non representadas no esquema. Primeiros pasos da percepción visual: A Retina


N˚10/abril2007

> entre neuronas, teñen un sentido definido e son modulables. Grazas a elas, as neuronas poden sincronizarse ó formaren o que se chaman sincitios ou “redes eléctricas de neuronas”.

Considerando o anteriormente exposto podemos dicir que na primeira capa celular da retina (capa dos fotorreceptores) (Fig. 2A) prodúcese a recepción da enerxía luminosa e a súa transformación ou transdución en enerxía eléctrica mediante un proceso químico denominado fototrans dución. A segunda capa celular (capa das células intermedias ou interneuronas) (Fig. 2B) encárgase de identificar características da imaxe (cor, forma, movemento...), feito coñecido como procesamento da información visual. O procesamento remata na terceira capa celular (capa das células ganglionares) (Fig. 2C), que realiza, ademais, a codificación ou tradución da mensaxe nunha “linguaxe” comprensible para o sistema nervioso. A capa das células ganglionares é a porta de saída desta información codificada a outras partes do sistema nervioso central. A función da retina é describirlle ó cerebro, entre outros, o mundo exterior, mediante unha “linguaxe” composta de variacións de potenciais eléctricos (Fig. 5C) , de xeito que, entre silencios e períodos de actividade eléctrica, a retina informa ó cerebro sobre o que ten diante dos ollos (Fig. 5B,C).

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

Procesamento da información no sistema nervioso central:

O individuo, grazas ó seu sistema nervioso central, recibe e analiza a información do medio externo para obter unha interpretación do mundo que o rodea mediante o que se deu en chamar “procesamento da información sensorial”. Para isto, o sistema nervioso ten a capacidade de considerar a un tempo os estímulos que chegan de múltiples vías, proceso que se denomina “integración da información sensorial”.

A interpretación da información recibida por vía visual é o resultado da intervención dunha grande cantidade de estruturas nerviosas, coa retina como primeiro chanzo. Para acadar a percepción visual, o sistema nervioso precisa do correcto funcionamento de todas as partes da vía visual, cada unha delas modifica o seguinte paso no proceso de interpretación. procesamento se Existe, polo tanto, un “p cuencial” (Fig. 4A). Ó mesmo tempo, tense demostrado a existencia de distintas vías de procesamento para as distintas cualidades que posúe a información perprocesa cibida. Isto é o que se chama o “p me nto paralelo” (Fig. 4B). Este procesamento paralelo é a capacidade que ten o sistema de analizar simultaneamente varias cualidades dun mesmo estímulo (por exemplo, cor, forma, movemento).

No sistema nervioso central cúmprese, en grande medida, que as partes arremedan ó todo de xeito tal que os procesamentos secuenciais e paralelos prodúcense tamén na retina (Fig. 4C).

Grazas a esta organización do sistema nervioso, danos puntuais no sistema visual non teñen necesariamente que causar a perda total da visión. Así pódese, por exemplo, deixar de percibir a profundidade ou as cores sen deixar de ver os obxectos, ou pode perderse a visión nocturna e conservarse a diúrna.

Procesamento da información visual pola retina:

A retina é capaz de diferenciar a luminosidade ambiental ou os cambios de luz do día á noite, amais de certas características da luz como, por exemplo, a cor, o contraste que permite detectar as formas, a existencia ou non de movemento e a dirección e sentido do mesmo.

Para analizar como traballa a retina, imos agrupar as células da mesma en “núcleos” de procesamento secuencial e “vías” de procesamento paralelo. No primeiro núcleo temos que falar dos “rreceptores da luz”, nos que incluímos, únicamente, os fotorreceptores conos e bastóns (Fig. 2A). O segundo núcleo vai ser o das “iinterneuronas ou neuronas de proces amento” (Fig. 2B), no que están, entre outras, as horizontais, amacrinas, > Figura 4

A) Representación esquemática do procesamento secuencial da información. Neste tipo, as operacións realizadas no primeiro núcleo de procesamento (f1), que é unha función do estímulo (E), condicionan a saída (f2) do segundo núcleo e así sucesivamente. B) Representación esquemática do procesamento paralelo, no que as diversas características do estímulo, por exemplo a cor, a forma e o movemento, son procesadas por vías independentes. C) Representación dalgúns dos procesamentos coñecidos na retina. A retina realiza un procesamento da información moi complexo no que inclúe fenómenos de procesamento paralelo, secuencial e outros tipos de circuítos coma os de retroalimentación. Primeiros pasos da percepción visual: A Retina

41

IX


N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

> bipolares e gliais de Müller, e que teñen por tarefa describirlles as distintas características de cada estímulo al tercer núcleo mediante procesos de converxencia e diverxencia (Fig. 3A). E o terceiro núcleo é porta de saída ou neuronas codifio da “p cadoras” (Fig. 2C), composto polas células ganglionares, que integran os datos da información, codifícanos de forma comprensible para o sistema nervioso central e envíanos, perfectamente embalados, para non perder información na transmisión (Fig. 5). “Pola noite, todos os gatos son pardos”

Cando un estímulo luminoso incide na retina, os fotorreceptores responden cun cambio gradual do seu potencial eléctrico. A resposta á luz de conos e bastóns é distinta. Os bastóns son máis sensibles á luz. De feito, tense analizado que a incidencia dun fotón sobre un bastón consegue excitalo e producir unha variación de potencial. Por outra banda, os conos teñen menos sensibilidade luminosa e precisan de uns cen fotones para excitarse. Nenbargantes, teñen unha maior resolución temporal, co que responden máis rápido cós bastóns. Existen no ser humano tres tipos de conos que responden gradualmente a tres lonxitudes de ondas da luz, isto é, a luces de tres cores fundamentai: o azul, o verde e o vermello. Permitindo así a visión das cores ou visión cromática. A diferencia dós conos só existe un tipo de bastóns que responde unicamente a lonxitudes de onda das cores pardas, pero, grazas á súa maior sensibilidade á luz, poden responder en situacións de luminosidade ambiental mínima, cando os conos permanecen inactivos. É dicir, permiten a visión nocturna. Polo tanto, existen vías paralelas de pro-

cesamento das distintas lonxitudes de onda ou cores, cun conxunto de células fotorreceptoras, intermedias e de saída específico para cada unha delas.

A retina responde tanto á presenza de luz coma a ausencia. Así algunhas células actívanse en presenza de luz e outras non; as primeiras chámanse, por convenio, “ccé lulas ON”, e as segundas, “ccélulas OFF” (Fig. 5). Esta división funcional en vías ON e OFF mantense nas células de saída, coa adición dun terceiro tipo que integra os procesos de converxencia e diverxencia das neuronas intermedias, nunha resposta chamada “ON/OFF”. As “ccé lulas ON/OFF” actívanse momentaneamente ó principio e ó final de un estímulo luminoso. Sherrington definiu o campo receptor dunha neurona como a rexión do espazo dentro da que os estímulos afectan a actividade desa neurona. Unha característica das neuronas da retina é que teñen o que se chama “campo receptor concéntrico”, composto dun centro e unha periferia concéntricos (Fig. 6A).

Os campos receptores das células da retina, posúen unha característica funcional chamada “antagonismo centro-periferia” (Fig. 6). Así a estimulación luminosa dunha das partes do campo receptor ou da totalidade do campo varía a resposta final da célula. Noutras palabras, se a célula se activa cando a luz incide no centro do seu campo visual ou receptor (célula ON), esta mesma célula desactivarase cando a luz afecte á periferia do campo visual (Fig. 6B). A consecuencia é que a célula está máis activada cando o centro do campo está iluminado e a periferia escura. A isto chámaselle estímulo óptimo

(Fig. 6B). É considerado como a base funcional da percepción de contraste e, polo tanto, dos contornos ou bordos: as formas.

A percepción do movemento é posíbel grazas a un tipo concreto de células ganglionares chamadas “M”. Estas células precisan de moita luz para activarse pero, tanto o campo receptor coma a súa velocidade de transmisión da información son maiores cós das outras ganglionares. Grazas a estas células de grande campo receptor e coa axuda dunhas neuronas intermedias especiais, as células amacrinas colinérxicas, a retina pode detectar movemento e mesmo determinar a dirección e o sentido do mesmo.

Conclusións:

A pesar de que é moito o que se sabe sobre o procesamento dos estímulos visuais, queda moito por coñecer respecto ó sistema visual. Se parafraseamos a Ramón y Cajal, detrás de cada novo descubrimento, sempre se atopa o infinito. Este traballo non quere máis que aportar unha idea moi xeral e moi simplificada dalgúns dos procesos que desenvolve a retina como primeiro chanzo do sistema visual.

Así, puidemos ver que son tres grupos de células, as receptoras, as procesadoras e as codificadoras, os que converten a retina nun detector de cambios de luz, intensidade e duración dos estímulos luminosos, pero, ademais, mediante un proces amento secuencial e paralelo da información, codifica as características do estímulo, xa sexa a cor, xa os contornos, xa os movementos da escena, nunha “linguaxe” comprensible para o resto do sistema nervioso central.

IX 42

Primeiros pasos da percepción visual: A Retina


N˚10/abril2007

Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

A) Representación esquemática das respostas tipo ON e OFF das células ganglionares da retina. A célula da esquerda, denominada por convenio Célula OFF, caracterízase por estar inactiva nos momentos de luz e activa na escuridade. A célula da dereita, pola contra, está activa coa luz e inactiva coa escuridade, por iso se denomina Célula ON. B) Representación esquemática das respostas: a resposta de tipo ON, activa durante os períodos de luz, e a resposta de tipo OFF, activa durante os períodos de escuridade. C) Representación esquemática dun “potencial de acción”. Os potenciais de acción son cambios bruscos do potencial de membrana celular que transportan información dun punto a outro do sistema nervioso. Este é un dos fenómenos eléctricos que compoñen as “palabras” da “linguaxe do sistema nervioso”. D) Micrografía dunha célula ganglionar de coello marcada mediante unha técnica inmunohistoquímica contra beta-tubulina e procesada con diaminobencidina (DAB). Imaxe cedida polo Doutor Francisco Germain da Universidade de Alcalá.

Figura 5

Figura 6 A) Representación esquemática do campo receptor dunha célula da retina. As células da retina teñen campos receptores concéntricos, nos que se poden diferenciar un centro e unha periferia.. B) Representación esquemática do fenómeno de antagonismo centro/periferia do campo receptor dunha célula da retina. A activación luminosa dunha parte ou outra do campo varía o tipo de resposta da célula. A representada na figura, unha célula ON, actívase (+) cando a luz incide no centro do seu campo e cando a periferia non está iluminada. Así, o estímulo óptimo (++) será a estimulación luminosa do centro do seu campo (+), pero sen afectar á periferia (+). Calquera outra combinación acada unha activación menor (+-) ou, no caso da iluminación da periferia con ausencia de iluminación no centro, a desactivación da célula (--). Primeiros pasos da percepción visual: A Retina

43

IX


Boletín de la Asociación de Becarios de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

Bibliografía

Barlow, H.B. “Single Units and Sensation: A Neuron Doctrine for Perceptual Psychology?” Perception: 1972, volume 1, 371-394. Bernard, C. Introdución ó Estudo da Medicina Experimental. Ed. Universidade de Santiago de Compostela, Fundación BBVA. Bodian, D. “The Generalized Vertebrate Neuron” Science: 137 (3527):323326.

De la Villa, P. Fisiología de la Retina: Foro Complutense. Fundación General UCM. ONCE.

Dowling, J.E. “The Retina: An Approachable Part of the Brain”. Massachusetts: Belknap Press. Cambridge, 1987. Kolb, H. “How the Retina Works” American Scientist: 91: 28-35.

Ramón y Cajal, S. “Conexión General de los Elementos Nerviosos” La Medicina Práctica: 1889, 497-487.

Ramón y Cajal, S. “La Retine des Vertebres”. La Cellule, 9, 17-257, 1893.

N˚10/abril2007

Sterling, P. “Retina, The Synaptic Organization of the Brain”, 4ª edición. Gordon Shepher (Ed.) Oxford University Press, NY,1998:205-253.

Sherrington, C.S. “A Textbook of Physiology, Part Three: The Central Nervous System”: McMillan, NY,1897. Wässle, H., “Parallel Processing in the Mammalian Retina” Nat Rev Neurosci: 2004 5(10):747-57.

Oyster, C.W. “The Human Eye: Structure and Function”: Ed. Sinauer,1999.

Páxinas web: Información moi completa sobre a retina cunha boa parte traducida ó castelán grazas á participación da Universidade de Alicante. https://webvision.med.edu Onde se poden baixar os relatorios e os discursos dos galardoados co premio Nobel. Entre os autores citados neste traballo, Ramón y Cajal e Sir Charles Sherrington. http://nobelprize.org/medicine/laureates

IX 44

Primeiros pasos da percepción visual: A Retina


8˚W

43˚N

Asociación de Becarios Fundación Pedro Barrié de la Maza Boletín N˚10/abril2007

I

M úsi ca e uni ve rsida de: ¿un ma tri mo nio i mpo si ble ? Eva Moreda Rodríguez

II

O xe ni o de Kua la Lumpur Francisco Seoane Pérez

III

El enve j eci mie nto de la pobl a ció n y s u i mpa cto en l a eco no mía Ana José Varela González

IV

La influencia de las Tesis sobre la Filosofía de la Historia de Walter Benjamin en Hay que Caminar… Soñando de Luigi Nono Roberto Alonso Trillo

V

Lo s apo yo s públi co s a l a i nte rna cio na l iz aci ó n de la empre sa e spa ño la Pablo Penas Franco

VI

La ca pta ció n y fi del iz aci ó n de l t al e nto en G al i cia Inés Fuster

VII

El rit o y l a fl echa . Ref l exi o ne s so bre la funci ó n del t ea tro en l a s oci e da d con tempo rá nea Alfonso Rivera

VIII

Ramón Barreiro: un Director de Programas de "Televisión Social" en la España de los años 1960 Rubén García-Loureda Díaz

IX

Pr imeir os pa sos d a per cep ción vi sua l: A Retina Carolina Varela

Nº 10_3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you