Page 1

J U LY 2 0 1 7

‘Í¡ÊÇÂ’

ค้นหาบราที่ ‘ใช่’ ไซส์ที่ ‘เป๊ะ’ เผยความเซ็กซี่สุดฮอตกับแฟชั่นไอเท็มสุดเริ่ด เตรียมช้อปความสวยอย่างสมบูรณ์แบบ ที่มาแบบจัดเต็ม


Editor’s Note

How To Wear A

Sexy Elegance Bra

ถึงเวลาแล้วที่ผู้หญิงอย่างเราจะได้สัมผัสกับความ สวยที่มีอินเนอร์มาจากข้างใน เพราะนอกจาก เสื้อผ้าภายนอกที่ดูดีแล้ว “ชุดชั้นใน” หรือ “บรา” ก็คือเพื่อนซี้คนสำ�คัญสำ�หรับผู้หญิงทุกคนที่ต้อง พิถีพิถัน เอาใจใส่ดูแลกันเป็นพิเศษ ฉะนั้นไม่ต้อง แปลกใจถ้าคุณได้รู้จักกับผู้หญิงสักคนที่ให้ความ สำ�คัญและมองว่าการเลือกชุดชั้นในสักตัวเป็นเรื่อง ใหญ่พอๆ กับการเลือกชุดราตรีสำ�หรับออกงาน แน่นอนว่าปัจจัยสำ�คัญสำ�หรับการตัดสินใจ เลือกซื้อชุดชั้นใน ก็คงหนีไม่พน้ เรือ่ งของ

ฟังก์ชน่ั การใช้งานทีต่ อ้ งซัพพอร์ตไลฟ์สไตล์ของ การใช้ชวี ติ ในแต่ละวัน คุณภาพเนือ้ ผ้าและ การตัดเย็บทีต่ อ้ งละเอียด เนีย๊ บ ใส่แล้วดูดี สุดท้ายคือเรือ่ งของดีไซน์ทต่ี อ้ งตอบโจทย์ ความเป็นสาวแฟชัน่ นิสต้าสมัยใหม่ได้ดว้ ย Online Magazine เล่มนี้ จึงเปรียบเสมือน ไกด์บคุ๊ เดรสอัพทีจ่ ะช่วยอัพเกรดความสวย เรือ่ งชุดชัน้ ในให้กบั คุณผูห้ ญิง ตัง้ แต่วธิ กี าร เลือกชุดชัน้ ในให้เหมาะกับเสือ้ ผ้าและรูปร่าง (หน้าอก) เทคนิคการแมทช์ชดุ ชัน้ ในอย่างมี สไตล์ วิธกี ารถนอมชุดชัน้ ในตัวโปรด พร้อม กับไฮไลท์เด่นทีท่ กุ คนห้ามพลาด “เคล็ดลับ เผยความเซ็กซีด่ ว้ ยบราสุดฮอต” ทีจ่ ะทำ�ให้ คุณผูห้ ญิงมัน่ ใจกับความสวยทีส่ ะท้อนความ เป็นตัวเองมาจากข้างใน นีแ่ หละ! โลกของ “ชุดชัน้ ใน” และความสวยสุดมัน่ ของ ผูห้ ญิงทุกคนทีเ่ ราพร้อมเสิรฟ ์ ให้ถงึ มือ

Cheers. อรดา โชติรวี


พบกับมหกรรมลดราคาครั้งยิ่งใหญ่

“บราแฟร์ที่แผนกชุ อกสวย...เราช่ ว ยได้ ” ดชั้นในสตรี เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ

0 7 ! ด ุ ส ง ู ส ด ล

% OFF


Hints & Tips

จะเป็นอย่างไรถ้าคุณเลือกใส่บราที่ผิด ผิดไซส์ ผิดขนาด ไม่เหมาะกับตัวเอง.. จะแก้ไขอย่างไร เรามีคำ�ตอบค่ะ

1

โครงชุดชั้นใน กดทับหน้าอก

เกิดจากการเลือก ชุดชั้นในที่มีไซส์เล็กจนเกินไป ทำ�ให้โครงเหล็กไปกดทับหน้าอก ทางแก้ คือเปลี่ยนไปใส่ไซส์ที่ ใหญ่ขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรวัดไซส์ให้ถูกต้อง และทดลองใส่ก่อนตัดสินใจซื้อ

2

3

ปัญหานี้เกิดจากการ ปรับสายชุดชั้นในสั้น เกินไปจนทำ�ให้สายกดทับไหล่ เวลาสวมใส่ ทำ�ให้เกิดอาการปวดไหล่ได้อีกด้วย ทางแก้ ควรปรับสายชุดชั้นในให้พอดีสามารถ สอดนิ้วเข้าไปได้

5

ตะขอเกี่ยว ด้านหลัง ยกขึ้น ไม่ขนานกับพื้น

มีเนื้อหน้าอก เกินออกมา

นัน่ หมายความว่า คัพของชุดชั้นในเล็กเกินไป จนกดทับหน้าอก ทำ�ให้หน้าอก ปลิ้นหรือล้นเกินออกมา ทางแก้ ควรวัดไซส์ให้ถูกต้องกับตัวเอง และทดลองใส่ก่อนตัดสินใจซื้อ

คัพไม่พอดี หน้าอกหย่อน คล้อย

4

เกิดจากการเลือกชุดชั้นใน ไม่พอดี ไซส์ใหญ่กว่าคัพจริง ของตัวเอง ทำ�ให้หน้าอกหย่อนคล้อย และทำ�ให้คุณดูอ้วน หลังค่อม บุคลิกเสีย ทางแก้ แนะนำ�ให้เปลี่ยนไซส์ให้พอดีกับตัวเอง หรือเลือกชุดชั้นในแบบที่คัพเป็นทรงกลมจะช่วยเก็บ หน้าอกได้กระชับพอดีมากขึ้น

สายชุด ชั้นในกด ทับไหล่

การปรับสายชุดชั้นในสั้น จนเกินไป ก็จะยิ่งทำ�ให้หน้าอก ดูหย่อนคล้อยมากขึ้น ทางแก้ ปรับสายตะขอด้านหลังให้ขนานกับพื้น เวลาสวมใส่

6

เนื้อปลิ้นด้านข้าง

การเลือกชุดชั้นในที่มีขนาดของ รอบตัวไม่พอดี แน่นจนเกินไป จะทำ�ให้ มีเนื้อส่วนเกินปลิ้นออกมา ทางแก้ แก้ไขด้วยการ เลือกชุดชั้นในให้มี ขนาดพอดี หรือเลือก รูปแบบของชุดชั้นใน ที่ซัพพอร์ตด้านข้าง และด้านหลังมากขึ้น


Hints & Tips

อกแบบไหน บราแบบไหน ถึงจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกเหมือนกัน แต่ก็ ใช่ว่าจะใส่ชุดชั้นในแบบเดียวกันได้นะคะ เพราะ นอกจากขนาดของคัพที่ต่างกันแล้ว ลักษณะ ของหน้าอกก็มีความแตกต่างกันด้วย ซึ่งทั้ง สองข้อนี้ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญของการเลือก ชุดชั้นในให้เหมาะกับรูปร่าง(หน้าอก)

y Cher r

n Lemo

อกทรงลูกเชอรี่ อกทรงมะนาว หรือสาวหน้าอกเล็ก ที่ใครต่อใครก็ชอบ ตั้งฉายาให้ว่า “สาวจอ แบน” (แต่นางแบบ ส่วนใหญ่ก็หน้าอกแบบ นี้นะ) บราที่เหมาะสมก็ ต้องเป็นแบบที่มีฟองน้ำ� เสริม (Push up bra) เพื่อช่วยให้หน้าอก ดูอวบอิ่มมีน้ำ�มีนวล มากขึ้น แต่ต้องระวัง อย่าใส่แบบที่มีฟองน้ำ� เสริมเยอะเกินไป เพราะ จะดูคัพใหญ่ผิดปกติ ไม่เป็นธรรมชาติ

ลักษณะของอกแบบนี้ คือมีฐานของเต้านมที่ กว้าง แต่มีความพุ่งชัน ของกล้ามเนื้อหน้าอก ค่อนข้างน้อย ซึ่งสาว ไทยส่วนใหญ่จัดอยู่ใน กลุ่มนี้ การเลือกบราก็ ควรเลือกบราที่เป็นรูป สามเหลี่ยมฐานกว้าง เพราะจะช่วยเก็บเนื้อ ด้านข้างทำ�ให้หน้าอก ดูกระชับขึ้น โดยเฉพาะ บราที่มีโครงจะยิ่งเพิ่ม ความกระชับได้เป็น อย่างดี

pple Pi nea

อกทรงสับปะรด อกทรงลูก เป็นหน้าอกที่ค่อนข้าง แอปเปิ้ล ใหญ่ แต่มีฐานอกเล็ก และเนื้อเนินอกก็ขยาย ออกมาด้านข้างด้วย (ยิ่งทำ�ให้หน้าอกดูใหญ่ มากขึ้น) บวกกับรูปทรง ของหน้าอกที่เป็นทรงรี แบบผลสับปะรดเลยทำ�ให้ หน้าอกดูหย่อนคล้อยไม่ กระชับ ฉะนั้นเวลาเลือก ซื้อบราควรเลือกบราแบบ เต็มทรง (Full Cup) เพื่อ เก็บทรงของหน้าอกได้ ทั้งเต้า ป้องกันการ หย่อนคล้อยไม่ให้เพิ่ม มากขึ้นกว่าเดิม

y

ber r St raw

Apple

หน้าอกแบบนี้แหละที่ สาวๆ ทุกคนปรารถนา เพราะเป็นหน้าอกที่มี ลักษณะเป็นครึ่งวงกลม เนินอกมีความพุ่งชัน มาก โดยรวมแล้วมี ความสวยงาม ทำ�ให้ สามารถใส่บราได้เกือบ ทุกรูปแบบ แต่แนะนำ� ว่าควรเลือกใส่บราทรง กลมที่ช่วยเก็บทรงให้ เข้ารูป จะดูกระชับ สวยได้รูป

อกทรงสตรอ เบอรี่ หรืออก ทรงลูกแพร์

จะมีลักษณะที่เห็นได้ชัด คือ กล้ามเนื้อบริเวณ เนินอกน้อย และเริ่ม มีความหย่อนคล้อย เล็กน้อย สามารถ ปรับได้ด้วยการเลือก สวมใส่บราที่มีโครง อ่อนๆ เพราะจะช่วย ดันหน้าอกให้ยกขึ้น ไม่ หย่อนคล้อย และ กระชับ มากขึ้น

Pear


Hints & Tips

4 เทคนิคจับคู่บราตัวโปรด ให้แมทช์กับเสื้อผ้า

ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงเรื่องแฟชั่นย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้ว แต่จะ เพอร์เฟ็กต์มากขึ้นถ้าคุณรู้จักเลือกใส่ชุดชั้นในให้เข้ากับเสื้อผ้า ในแต่ละชุดด้วย เพราะคุณจะดูขี้เหล่ขึ้นมาทันทีถ้าใส่เสื้อเกาะอกคู่ กับบราที่มีสายโผล่ออกมาให้เห็น เราเลยรวม 4 เทคนิคที่จะช่วย ให้การแมทช์เสื้อผ้ากับบราตัวโปรดของคุณกลายเป็นเรื่องง่ายที่ รับรองว่าไม่มีพลาดแน่นอน

1

เสื้อกล้าม

แม้จะเป็นเสือ้ กล้าม หรือเสือ้ สายเดีย่ ว ทีด่ สู บายๆ แต่คณ ุ สามารถ แต่งให้ดูดีได้เหมือนกัน แน่นอนว่าชุดชั้นในที่ ตอบโจทย์ลุคนี้ได้ก็คือชุด ชั้นในแบบตะขอหน้าที่มี สายไขว้ด้านหลัง หรือแบบ ตะขอหลังที่สามารถปรับสาย ชุดชั้นในให้ไขว้กันได้ เพื่อไม่ ให้สายเสื้อชั้นในโผล่ออกมา ด้านข้าง เท่านี้ก็เพิ่มความ มั่นใจให้กับตัวเองได้แล้ว

3

เสื้อยืดรัดรูป

เมื่อต้องใส่เสื้อที่ รัดรูปเน้นการโชว์ สัดส่วนก็ควรเลือกใส่ชุดชั้นในแบบ ดันทรง ใส่แล้วหน้าอกดูกระชับ ไม่ หย่อนคล้อย หรือมีเนื้อส่วนไหน ปลิ้นออกมา ซึ่งชุดชั้นในที่มีลักษณะ แบบกึ่งสปอร์ตบราจะช่วยเก็บทรงได้ เป็นอย่างดี

2

ชุดราตรีเกาะอก หรือสายเดี่ยว

กฎเหล็กสำ�คัญของการ แต่งตัวไปออกงานคือต้องเนีย๊ บ ดูดที กุ มุม แล้วจะมาพลาดกับเรื่องชุดชั้นในได้ อย่างไร เมือ่ เลือกแล้วว่าจะใส่ชดุ เกาะอก หรือสายเดี่ยว ก็ควรที่จะใส่ชุดชั้นใน แบบไร้สาย ซึ่งเป็นคำ�ตอบสุดท้ายที่ดี ที่สุด แต่ถ้ารู้สึกไม่มั่นใจจริงๆ ให้ใส่ ชุดชั้นในที่มีสายแบบใสๆ และควร เป็นแบบเส้นเล็กๆ ด้วย ก็ทำ�ให้คุณ ดูดีได้เหมือนกัน

4

เสื้อคอวี

สำ�หรับโมเม้นต์ที่คุณ ต้องการเผยให้เห็น ความเช็กซี่เล็กๆ ด้วยเสื้อคอวีที่ มองเห็นเนินอกเล็กน้อย ชุดชั้นใน ที่เหมาะสมที่สุดควรเป็นแบบครึ่ง เต้า ที่มาพร้อมกับเนื้อผ้าคุณภาพดี มีความกระชับ สามารถเก็บทรงได้ ดี และไม่หย่อนคล้อยเวลาสวมใส่


Hints & Tips

เคล็ด(ไม่)ลับ ในการถนอมบรา

หน้าอกที่ดี เริ่มต้นจากชุดชั้นในที่ดี จึงเป็น เรื่องจำ�เป็นมากที่ผู้หญิงเราต้องเอาใจใส่ ทะนุถนอม และดูแลชุดชั้นในหรือบราให้ยัง คงคุณภาพดีเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่ รายละ เอียดเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้แหละที่สำ�คัญที่ คุณสาวๆ ไม่ควรมองข้าม

ซักด้วยมือ

อย่าคิดว่าแค่โยนชุดชั้นในรวมกับเสื้อผ้าใส่ในเครื่องซักผ้า ก็จบแล้ว เพราะความจริงแล้วคราบเหงื่อไคลที่เกาะติด อยู่กับชุดชั้นในคือแหล่งสะสมแบคทีเรียและเชื้อราชั้นดี ทางที่ดีควรใช้มือค่อยๆ ซักให้สะอาดแล้วนำ�ไปตากให้ แห้ง จะเป็นวิธีซักทำ�ความสะอาดที่ดีที่สุด

ใช้ผลิตภัณฑ์สำ�หรับชุดชั้นใน

เพราะเนื้อผ้าของชุดชั้นในมีความบอบบางมากกว่าเสื้อผ้า ธรรมดา จึงไม่ควรซักด้วยน้ำ�ยาซักผ้าหรือผงซักฟอกที่เราใช้ กับเสื้อผ้าปกติ จริงอยู่ว่าราคาอาจจะสูงกว่านิดหน่อย แต่ เพื่อแลกกับการถนอมเนื้อผ้าให้กับชุดชั้นใน ยังไงก็คุ้มค่ะ

ตากในที่ร่มเท่านั้น

เห็นแดดแรงเปรี้ยงปร้างก็ใช่ว่าจะเอาชุดชั้นใน ออกไปตากแดดได้นะคะ เพราะความร้อนของแสงแดดที่ แรงเกินไปจะทำ�ลายเนื้อผ้าของชุดชั้นในให้เสื่อมสภาพเร็ว กว่าเวลาอันควร

เปลี่ยนชุดชั้นในทุก 6 เดือน

จริงอยู่ว่าเรามีวิธีการรักษาและถนอมชุดชั้นในเป็นอย่าง ดีแล้ว แต่ของทุกอย่างย่อมมีอายุการใช้งาน ซึ่งตัวเลข ที่เหมาะสมที่สุดสำ�หรับการใช้งานของชุดชั้นในก็คือ 6 เดือน เนื่องจากคุณภาพของเนื้อผ้าและประสิทธิภาพใน การสวมใส่เริ่มลดลง จากที่เคยใส่แล้วกระชับก็อาจจะรู้สึก หลวมกว่าปกติ ใส่แล้วรู้สึกไม่มั่นใจ หรือบางคนอาจจะ ใส่แล้วรู้สึกคันเพราะเนื้อผ้าไม่เหมือนเดิม การเปลี่ยนชุด ชั้นในตามอายุการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เพื่อ สุขภาพและรูปร่างที่ดีของหน้าอก


Hints & Tips

ยกระดับ

ความเซ็ ก ซี ่ กับบราตัวโปรดสุดฮอต

ใช่ว่าเสื้อผ้าภายนอกเท่านั้นที่จะทำ�ให้คุณรู้สึกเป็นผู้หญิง เซ็กซี่สุดเร้าร้อนได้ ชุดชั้นในเนื้อผ้าดี คัตติ้งเนี๊ยบ เน้น งานคุณภาพ คืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มฟิลลิ่งความ เป็นผู้หญิงของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

แน่นอน

ว่าคอลเล็กชั่นแรกที่ตอบโจทย์ข้อนี้ได้มาก ที่สุดก็คือ ชุดชั้นในผ้าลูกไม้โทนสีอ่อนและสี

พาสเทล เพราะนอกจากจะทำ�ให้คุณดูเป็นสาวหวานน่าทะนุถนอมแล้ว ยังแฝงอารมณ์ความเซ็กซี่ขี้เล่นแสนน่ารักของคุณเอาไว้ด้วย ตรงข้ามกับชุดชั้นในลูกไม้โทนสีเข้มที่พร้อมจะเปลี่ยนบุคลิกของคุณ ให้กลายเป็นสาวเซ็กซี่สุดเร้าร้อนที่ดูน่าค้นหา และเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ ใครเห็นก็ต้องหลงใหล ส่วนใครที่อยากเผยความเซ็กซี่แบบสาวมั่นที่มีความ เป็นสาวแฟชั่นนิสต้าอยู่ในตัว ชุดชั้นในโทนสีพื้นที่มีดีเทล เล็กๆ น้อยๆ อย่างคริสตัล หรือผ้าลูกไม้ประดับตกแต่ง แบบพองาม หรือไม่ก็เป็นชุดชั้นในลายกราฟฟิกที่มีความ มินิมอล น้อยแต่ดูดี เรียบแต่ดูหรูหรา คือคำ�ตอบสุดท้ายที่ คุณค้นหา และไม่ว่าคุณจะเลือกชุดชั้นในสไตล์แบบไหนเพื่อบ่งบอก ตัวตนของคุณ สิ่งสำ�คัญที่ต้องใส่ใจคือเรื่องของคุณภาพและ การตัดเย็บที่ต้องฟิตพอดีกับสรีระหน้าอกของคุณ เรียกว่าใส่แล้วต้องช่วยเสริมบุคลิกของคุณให้สวย มั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง


Shopping List

Save The Date for

ShopNow! เตรียมแรง เตรียมเงินของคุณให้พร้อม

เพราะซีซั่นนี้ เทสโก้ โลตัส จัดเต็มเรื่องชุด ชั้นในมาให้คุณผู้หญิงโดยเฉพาะ เรียกว่า ครบทุกแบบทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นชุดชั้นใน ลูกไม้แสนหวานที่แฝงไว้ด้วยความ เซ็กซี่ สปอร์ตบราที่พร้อมให้คุณฟิต กับทุกชุด และสีสันความแซ่บของ ชุดชั้นในที่ให้คุณได้เผยความเป็น สาวแฟชั่นนิสต้าออกมาได้อย่าง มั่นใจ พบกับความวาไรตี้ของชุดชั้น ในทั้งหมดนี้ได้ที่ เทสโก้ โลตัส ทุก สาขาใกล้บ้าน


Follow us https://www.facebook.com/tescolotusclothing/

www.tescolotusclothing.com

https://www.instagram.com/tescolotusclothing/

Profile for Tescolotus clothing

Online Magazine Bra fair edition (Thai)  

Online Magazine Bra fair edition (Thai)  

Advertisement