Page 1

Vener dì16ORE15, 30–18, 30

Sabat o17ORE9, 30–12, 30

Sal ut idel l eAut or i t à pr es i edeVi ndi c eGaet anoRi bi c hesu

Pi er oMar r as I lmoder noc ant odel l aSar degna i ns ar doenel l el i ngueeur opee.

I nt r oduzi one: peri l20°del l aFondaz i oneSar di ni a, unc as oas s oc i at i v odii mpegnopol i t i c oec ul t ur al e, diSal v at or eCubeddu

Pi er oMar c i al i s Far ec i nemai nSar degna. Paol oPi l l onc a Lapoes i as ar dac ont empor anea.

Feder i c oFr anc i oni Gl ii nt el l et t ual iel aSar degnac ont empor anea ( apar t i r edals ec ondodopoguer r a) .

Mar i oPuddu Lac ul t ur ael al i nguaneir ec ent idi z i onar idels ar do.

Ner ei deRudas Quandoav anz al ’ os c ur i t à: r i c or diei mmagi nidiFr anc es c oCi us a.

Gi ac omoMel oni Val or iei dent i t ànel l anas c i t a dal l aConf eder az i oneSi ndac al eSar da.

RemoBodei Uni nt el l et t ual es ar donelmondo. Mar i aGi ov annaPi ano L ’angel odel l ar eal t à:l ’ es per i enz a delpens ar ec omemedi az i onedis ens o

Sabat o17ORE15, 30–18, 30 Pl ac i doCher c hi Lat r ay s ondesc l er c ss ar des ? DonMar i oCugusi Lac ul t ur adel l aSar degnanel l aChi es apos t c onc i l i ar e. Gi anf r anc oCont u Leoc c as i oniper dut edelf eder al i s mo. Bac hi si oBandi nu Es s er ei nt el l et t ual ioggii nSar degna.

Gli intellettuali nella Sardegna contemporanea  

Convegno per i vent'anni della Fondazione Sardinia. Programma