Page 1

รับ

จ ใ ง ึ ถ จ ใ ก า จ ชมรายการ

 น ล ไ น ออ

รายการจากใจถึงใจ งดแพรภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง11แลวในปลายเดือนเมษายน แตทางรายการยังไมหายไปไหน

ทานสามารถรับชมรายการรวมทั้งเรื่องราวที่นาสนใจ คำ�พยานชีวิต และมิวสิควีดีโอแบบออนไลนไดตลอด24ชั่วโมง ซึ่งทางรายการกำ�ลัง รวบรวมรายการตางๆ และปรับปรุงเว็บไซตซีบีเอ็นเพื่อทานจะสามารถ ใชงานไดสะดวกยิ่งขึ้น สวนในขณะนี้ ทานสามารถรับชมรายการจาก ใจถึงใจ ทุกตอนที่เคยออกอากาศไดทางเว็บไซต : www.FromHeartToHeart.com

โปรดติ ด ตามชมและให กำ � ลั ง ใจโดยการแบ ง ป น แก เ ราว า ท า นได รั บ พระพรจากพระเจาผานพันธกิจของเราอยางไรบาง ทางรายการยังยินดี รับฟงขอเสนอแนะของทานเพื่อนำ�ไปปรับปรุงรายการตอไปในอนาคต ทานสามารถรวมสนทนากับเราทางเฟซบุค From Heart To Heart

และอยาลืมติดต

ามชมร า ย ก า

รเปนเด็ก

ออนไลน

รวมเปนสวนหนึ่ง ของแฟนคลับ เปนเด็ก ทางเฟซบุค นอกจากนั้น นองๆยังสามารถรับชมวีดีโอ รายการเปนเด็ก ที่นาสนุกสนานและสรางแรงบันดาลใจไดทางยูทูบ (หาคำ�วา: CBN SIAM)

โดยมีรายการลาสุดเปนการเรียนภาษาอังกฤษที่ชื่อ “มิราเคิล ตอน ผีเสื้อ” โดยมีคุณคาเร็น คลองตรวจโรค เปนพิธีกรดำ�เนินรายการ เรายินดีรับฟง ความคิดเห็นของทานเชนกันเพื่อเปนแนวทางในการทำ�รายการ “มิราเคิล” ตอนใหมๆ /PenDekTH /CBNSiam

ษ ก ึ ร ป � ำ ค  ห ใ  ย ศูน

เว็บไซตของศูนยใหคำ�ปรึกษา www.cbnsiam.com/counseling/ มีเรื่องราวดีๆจาก

พระคำ�ของพระเจาที่จะสรางแรงบันดาลใจ หนุนใจ ทั้งใหแงคิดแกทาน หากทานตองการ ผูอธิษฐานเผื่อ เรามีขอมูลเพื่อติดตอในเว็บไซต www.cbnsiam.com/counseling/ 1800-532-402 หมายเลขโทรฟรีเพื่อขอคำ�ปรึกษา กรกฎาคม 2012


จ ใ ง ึ ถ จ ใ ก ซบุคของจา

เฟ างเพื่อนๆ น.... ล ไ น อ อ า น ตัวอย ที่เขารวมบทสนท ChemMy Pc

“ทุกๆ ครั้งที่ผมหยิบโทรศัพทมือถือและเปดดูเฟซบุคของผม ผมมักจะเห็นพระคำ�ดีๆ ที่ให กำ�ลังใจอยางมาก ในแตละขอความหนุนใจของแตละวันนั้นหนุนใจผมจริงๆ นี่ยิ่งตอกย้ำ� ใหผมรูวาพระเจาทรงอวยพระพรเราและประทานสิ่งดีแกเราเสมอ” Yo-Mongkol LoveLove From Heart to Heart TV program

“ชั้นชอบเพจนี้มากๆ เลย”

“เมื่อไรจะไดดูรายการดีๆ อีกครับ?”

Bujan

มารวมเปนสวนหนึ่งกับเรา!!

>> www.facebook.com/FromHeartToHeart

TAYA

“ใช่ ชั้นก็กำ�ลังรอดูรายการจากใจถึงใจดวยเหมือนกัน”

พระเจาทรงใชเฟซบุคไดหรือไม?

นี่คือขอความที่คัดมาจากบทสนทนาของเพื่อนๆ ในหนาเฟซบุคของจากใจถึงใจ

(หมายเหตุ นองวัยรุนคนหนึ่งที่ชื่อ ทยา บอกวาเขาจะไมเขียนโพสลงในหนาเฟสบุคของจากใจถึงใจอีกเพราะวาพระเจาไมทรงตอบ คำ�อธิษฐานของเขา แตเขาก็เปลี่ยนใจหลังจากที่ไดรับกำ�ลังใจทวมทนจากขอความที่เพื่อนๆพี่นองคนอื่นๆ เขียนใหเขา) จินนี่: “ดิฉันอยากจะหนุนใจคุณทยานะคะวาพระเจาทรงทราบ ถึงสิ่งที่คุณกังวลและปญหาตางๆของคุณ เพียงแคอธิษฐานและ บอกกับพระเจา ทูลขอใหพระองคเปนศูนยกลางของชีวิตคุณ ขอใหพระองคอยูดวยและขจัดผูที่มาทำ�ลายชีวิตคุณ พระเจาทรงมี ฤทธิ์อำ�นาจและยิ่งใหญ เพียงวางใจและเชื่อในพระองค ถาคุณรูวามี ความบาปในชีวิต ก็ใหขอการอภัยและพระเจาจะทรงปลดปลอยคุณ ใหเปนอิสระ ขอพระเจาทรงปกปองคุณคะ” ทยา: “ขอบคุณมากครับที่หนุนใจผม ขอความของคุณเปนเหมือนกับ น้ำ�ฝนที่หลั่งรินสูพื้นทรายที่แหงผาก ในชวงเวลาที่ผมเผชิญความยาก ลำ�บากที่สุด ก็ยังมีคนที่หวงใยผม พวกเขามีความหมายตอผมมาก ขอบคุณนะครับ” ทยา: “ถึงผูดูแลเฟซบุครายการจากใจถึงใจและคุณจินนี่...ผมไมรูวา จะพูดอะไรดี พวกคุณใหกำ�ลังใจผมอยางมากมายเลยครับ ผมหวังวา ทุกคนจะเปนเหมือนคุณทั้งสองคน ถอยคำ�ที่ใหกำ�ลังใจและเสริมสราง เหลานี้เปนสิ่งที่หาไดยากจริงๆ ครับ...” KEEP WALKING: “คุณทยา...ตอนนี้ผมกำ�ลังสูญเสียหลายสิ่งหลาย อย า งในชี วิ ต และมาถึ ง จุ ด ที่ ต กต่ำ � ที่ สุ ด ในชี วิ ต เหมื อ นกั บ คุ ณ (และ ผมไมรูดวยซ้ำ�วาควรจะตองแกปญหาไหนกอนดี) แต ณ จุดนี้ ผม เรี ย นรู  ใ นความตกต่ำ � สุ ด ๆและความเจ็ บ ปวด(แม ว  า ผมไม อ ยากจะ เจอเลย) แตเมื่อเราตองเผชิญกับมัน จงอดทนในทุกๆวันและเรา จะผานไปไดดวยพระคุณของพระเจา อันที่จริงแลวผมเปนผูเชื่อใหม ผมไมรูเรื่องพระเจามากนักและยังไมไดไปโบสถ แตโดยพระคุณ ของพระเจา...พระองคสำ�แดงใหผมเห็นวาพระองคมีอยูจริง ดังนั้น ผมจึงไมสงสัยในพระองค พระองคคอยๆตอบคำ�อธิษฐานของผมที ละขอๆ(ในสิ่งเล็กๆ) แตสำ�หรับเรื่องปญหาใหญตางๆที่ผมมี ผมรูวา พระองคกำ�ลังชวยอยู ดังนั้นผมจึงอยากจะหนุนใจคุณวาคุณตองเชื่อ และหวังในพระองค ในเมื่อเรารูวาพระองคทรงเปนพระเจาแทและ

ทรงพระชนมอยู....พระสัญญาของพระองคนั้นยอมเปนจริงแนนอน ดัง นั้นใหคุณขอบคุณพระเจาในทุกสิ่งนะครับ” God Out Loud “ฉันก็ตองการ จะหนุนใจคุณทยาเชนกัน ทุกๆ คนต า งมี ป  ญ หาจะใหญ บ  า งเล็ ก บางในเวลาตางๆ แตเราสามารถ เสริ ม สร า งและหนุ น ใจซึ่ ง กั น และ กัน แตความชวยเหลือจะมาจาก พระเจา พระเจาไมเคยหนีหายไปจาก เราและไมเคยเพิกเฉยตอเรา เพราะ ความรั ก ของพระองค นั้ น ทรงพลั ง และ ยิ่งใหญ สิ่งตางๆที่เราไดทำ�ผิดพลั้งไป จะไม ส ามารถขวางกั้ น เรากั บ พระเจ า และไม ใ ช สิ่ ง ที่ ทำ � ให เ ราไม ส มควรรั บ การ ชวยเหลือจากพระเจา พระเจาทรงชวย เราใหรอดแลว ดังนั้นจงเชื่อในพระองค” “คุณทยา ฉันดีใจจริงๆที่เห็น คุณเขียนโพสอีกครั้ง ฉันเปนหวงคุณ มากๆ คุณรูไหมวาฉันเองก็เคยมี ประสบการณ แ บบเดี ย วกั บ ที่ คุ ณ เป น อยูในขณะนี้ ฉันก็มีปญหาแตฉันก็ พูดคุยและอธิษฐานตอพระเจา สวน เรื่ อ งที่ มี ค ริ ส เตี ย นบางคนที่ พู ด บาง อยางไมดีกับคุณนั้น คุณอยาไปฟง พวกเขา ฉันเปนคริสเตียนใหมและ ยังไมเคยไปคริสตจักรเลย แตฉันก็ชอบ ดู “รายการจากใจถึงใจ” มากๆ ....คนทุกคนก็ผิดพลาด ไดแตเราจำ�เปนตองใหอภัยซึ่งกันและกัน” 조선민

CBNSiam Newsletter Summer 2012 Production Section(Thai Ver.)  
CBNSiam Newsletter Summer 2012 Production Section(Thai Ver.)  

CBNSiam Newsletter Summer 2012 Production Section(Thai Ver.)