Page 1

blessings

www.ob thailand . org

ปกปองชีวิต ดวยมุงกันยุง เรื่องยุงถือเปน ปญหาใหญและ มีอันตรายถึงชีวิต

อ่านต่อหน้า 5

มลูนธิพ ิ นัธกจิ พระพร (ไทย) กรกฎาคม 2012


โครงการอนุรักษครอบครัว จังหวัดเชียงใหม

ออรแฟนส พรอมิส จัดโครงการอนุรักษครอบครัว ครั้งที่สอง ขึ้น ณ ชุมชน กำาแพงงาม จ.เชียงใหม การจัดครั้งนี้ไดรับความรวมมือจากผูรวมพันธ กิจและคริสตจักรทองถิ่น โครงการนี้จัดเพื่อมุงเสริมสรางครอบครัวเด็ก กำาพราและสมาชิกในครอบครัวใหสามารถดูแลเด็กๆ ที่อยูในภาวะเสี่ยง ที่อาศัยในชุมชนกำาแพงงาม ใหเปนครอบครัวที่เขมแข็ง ทั้งนี้มีจำานวน 4 ครอบครัว เปนเด็กกำาพรา เด็กที่มีความเสี่ยงสูงและผูใหญทั้งสิ้น 15 คน เขารวมโครงการดังกลาว ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2012 ออรแฟนส พรอมิส ทำาการคัดเลือกครอบครัว และสำารวจความตองการและความจำาเปนพื้นฐานตางๆ ของครอบครัวที่รับ การคัดเลือก และประชุมรวมกับคณะกรรมการหมูบานและผูนำาคริสตจักร ในพื้นที่ เพื่อหาขอมูลสำาหรับการสงเสริมใหมีการประกอบอาชีพของแตละ ครอบครัว หลังจากนั้นจะมีการประเมินผลความสำาเร็จทุกๆ หกเดือน “นองเม” เด็กกำาพราติดเชื้อเอชไอวี เธอมีความสามารถดานศิลปะ ดังนั้น ออรแฟนส พรอมิส จึงจัดหาครูสอนศิลปะมาสอนเธอ เพื่อชวยพัฒนาทักษะ ให “นองเม”ประดิษฐการดอวยพรเพื่อนำาไปขาย ขณะเดียวกัน ออรแฟนส พรอมิส ยังชวยเหลือนองเมในการเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล วันเสารที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2012 ออรแฟนส พรอมิส จัด“วันครอบครัว สุขสันต” ขึ้นที่สวนพฤกษศาสตรทวีชล ทั้งนี้เพื่อสรางความสัมพันธทาม กลางครอบครัวที่เขารวมโครงการ มีการอบรมใหความรู เรื่อง “การปฐม พยาบาลเบื้องตน” การรองเพลง เกม และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ อีก มากมาย นอกจากนี้ทุกครอบครัวยังไดรับชุดยาสามัญประจำาบาน อุปกรณ ในการปฐมพยาบาลเบื้องตน ชั้นวางหนังสือ และหนังสือที่ใหความรูสำาหรับ ทุกๆ ครอบครัว

โครงการฝกอบรม “หลักสูตร 3-3-5” ในจังหวัดเชียงราย

ในเดือนเมษายน ที่ผานมา ออรแฟนส พรอมิส ไดเริ่มรายการนำารองโดยมีวัตถุประสงค เพื่อฝกอบรมใหความรู “หลักสูตร 3-3-5 การปองกันตนเองจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ” แกเด็กๆ จำานวน 10,000 คนในโรงเรียน และสถานดูแลเด็กกวา150แหง โครงการนี้จัดขึ้น โดยสำานักงานคุมครองเด็ก สภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่ง สนับสนุนคาใชจายในการ ดำาเนินงานและคาตอบแทนแกนักสังคมสงเคราะหซึ่งเปนผูประสานงานโครงการ “หลักสูตร 3-3-5 การปองกันตนเองจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ” เปนโครงการสอนเด็กๆ ถึงวิธีปองกันตนเองและเพื่อนๆ จากการถูกลวงละเมิดในรูปแบบตางๆ และสอนใหรูวิธีการ ขอความชวยเหลือเมื่อถูกลวงละเมิด ระหวางปดภาคฤดูรอนเดือนเมษายน ออรแฟนส พรอมิส จัดอบรม “หลักสูตร 3-3-5 การปองกันตนเองจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ” ขึ้น ณ คาย เยาวชนมูลนิธิอาขาเอาทรีช จ.เชียงราย มีเด็กอายุระหวาง 12 -18 ป จำานวน 88 คน และ พนักงานจำานวน 12 คนเขารวมอบรมครั้งนี้ กรกฎาคม 2012 2


(cont.)

ขณะเดียวกันยังจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมใหเปนผูสอน” ใหแกผูนำา พนักงาน อาสาสมัครและนักเรียนรุนพี่ ของโครงการ SOLD ทั้งสิ้น 12 คน เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมผูเขารวม อบรมทุกคนจะนำาความรูที่ไดรับไปถายทอดแกเด็กนักเรียนที่อยูภายใตการดูแลของตนเองได สำานักงานคุมครองเด็กยังไดสงเสริมใหมีการอบรม “หลักสูตร 3-3-5 การปองกันตนเองจาก การถูกลวงละเมิดทางเพศ” ที่บานเด็กอิมมานูเอลเชียงราย, บานเบธไซดาและบานเด็กเอเดน จังหวัดเชียงราย มีเด็กๆ อายุระหวาง 4-15 ป จำานวน 111 คน รวมทั้งพนักงานและครูผูสอนอีก จำานวน 16 ทาน เขารวมอบรมครั้งนี้ การฝกอบรม Awareness Raising Training จัดขึ้นที่บานเด็กเอเดน มีพนักงานเขารวมฝก อบรมทั้งสิ้น 5 คน และการสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การอบรมใหเปนผูสอน” จัดขึ้นที่ Christian Conference of Asia (CCA) จ.เชียงใหม มีผูเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 17 คน จาก 8 ประเทศ

การพัฒนา สุขภาพ

ในอำาเภอฝาง

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 มูลนิธิพันธกิจพระพร นำาโดย คุณแค เรน ทอมสัน ผูอำานวยการ ไดรวม นมัสการพระเจากับพี่นองลาหู ที่หมู บานตากนอย อำาเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม พรอมทั้งไดทำาการมอบหองน้ำา ที่สรางเสร็จ จำานวน 8 หอง ใหแกพี่นอง ลาหู 8 ครอบครัว ประชากรทั้งหมด 33 คน พี่นองเหลานี้อพยพมาสรางบานใน พื้ น ที่ ข องคริ สตจั ก รท อ งถิ่ น เพื่ อ อยู  อ าศั ย ในการดำา เนิ น ชี วิ ต ประจำา วั น พี่ น  อ งเหล า นี้ยังขาดสุขอนามัยพื้นฐานที่ดี ทั้ ง นี้ ท างมู ล นิ ธิ ฯ จึ ง มองเห็ น ความสำา คั ญ ในเรื่องนี้ จึงไดสนับสนุนงบประมาณ การสร า งในครั้ ง นี้ แ ละมี พี่ น  อ งในพื้ น ที่ ทุกคนมีสวนรวมในการสราง ทั้งนี้เพื่อ สุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทาง มู ล นิ ธิ ฯ มี ค วามยิ น ดี ที่ ไ ด มี ส  ว นในการ พัฒนาและชวยเหลือพี่นองครั้งนี้

กรกฎาคม 2012 3


ู คะ หน ย ล เ ก า น ม วามสุข กระเปานักเรีย ค ี ม ู น “วันนี้ห คุณพี่ๆที่นำา นมาใหหนู ีย อบ อยากข อุปกรณการเร คะ” และ บคุณมากๆ ขอ

โครงการ “กลับสูโรงเรียน” และ ความฝนของ “นองเขียว” เด็กหญิงเขียว อุไรรัมย หรือนองเขียวเด็กหญิงวัย 12 ป ฝนวาเมื่อโต ขึ้นอยากจะเปนคุณหมอ เธออาศัยอยูกับคุณตา วัยชราอายุ 82 ป ซึ่ง มีสุขภาพไมแข็งแรง และมีฐานะยากจน ในจังหวัดบุรีรัมย “นองเขียว” มีชีวิตเหมือนกับเด็กๆ อีกหลายคนที่คุณพอคุณแมหยารางกันและตาง ก็แตงงานมีครอบครัวใหมไปทำางานที่กรุงเทพฯ นานๆ ครั้งถึงจะสง เงินกลับมาใหคุณตาและนองเขียว

กิจพระพร(ไทย) เดินทางไปยัง 2 หมูบานในจังหวัดบุรีรัมย คือ คริสต จักรชีวิตใหมบานกรวดและคริสตจักรชีวิตใหมกระสังข ซึ่งเราไดนำา กระเปานักเรียน,อุปกรณการเรียนและรองเทาใหมๆ ไปแจกใหเด็ก นักเรียน 387 คนในสองหมูบาน นองเขียวก็เปนหนึ่งในเด็กนักเรียนที่ ไดรับแจกดวย

คุณตาของนองเขียว กังวลมากเมื่อถึงเวลาโรงเรียนจะเปดเทอมเดือน พฤษภาคม เนื่องจากไมมีเงินซื้ออุปกรณการเรียน และรองเทาใหหลาน คุณตาและนองเขียวเปนคริสเตียนจึงไดอธิษฐานขอพระเจาใหประทาน สิ่งที่จำาเปนให และพระองคก็ทรงตอบคำาอธิษฐาน....ผานโครงการ “กลับสูโรงเรียน” ของมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)

“วันนี้หนูมีความสุขมากเลยคะ หนูอยากขอบคุณพี่ๆจากมูลนิธิพันธ กิจพระพรที่นำากระเปานักเรียนและอุปกรณการเรียนมาใหหนู ขอบคุณ มากๆ คะ” นองเขียวบอก

คุณณัฐชา เสาเสนา ผูประสานงานโครงการกลับสูโรงเรียน กลาววา “หนูตื่นตอนหกโมงเชาเปนประจำาคะ แลวจากนั้นก็จะกวาดบาน ลาง “เด็ ก ๆได รั บ กระเป า นั ก เรี ย นและอุ ป กรณ ก ารเรี ย นที่ พ วกเขาสา จานและอาบน้ำาแตงตัวไปโรงเรียน หนูเดินไปโรงเรียนเอง” นองเขียว มารถใชไดตลอดทั้งปการศึกษา ซึ่งสิ่งนี้จะชวยแบงเบาภาระของ เลา “สวนใหญเสื้อผาที่หนูใสเปนของที่เพื่อนบานใหมาคะ แตถาเวลา ผูปกครอง และที่สำาคัญคือในปการศึกษาใหม เด็กๆเหลานี้จะมีกระ ที่คุณตาพอจะมีเงิน คุณตาก็จะซื้อเสื้อใหมใหหนูคะ” เปาใหมๆ ไวใชคะ”

นอกจากนี้ ทีมงานมูลนิธิฯยังไดจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ขนาดเล็กและ จัดกิจกรรมตางๆ พรอมเกมสนุกสนาน รวมถึงอาหารสำาหรับเลี้ยง วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2555 ทีมงานแผนกพันธกิจพระพร มูลนิธิพันธ เด็กๆ ทุกคน กรกฎาคม 2012 4


สาสน

เราคงไมอาจปฏิเสธไดวาผูคนซึ่งเปนเพื่อนและครอบครัวนั้น มี ความสำาคัญยิ่งตอชีวิตของเรา ดังนั้นในจดหมายขาวฉบับนี้ ทางมูลนิธิ พั น ธกิ จ พระพร(ไทย)ยิ น ดี แ นะนำา ท า นให รู  จั ก สมาชิ ก ครอบครั ว พั น ธกิ จ พระพรคนใหม นั่นคือ คุณวลัย จันทวิบูลย ผูจัดการแผนกพันธกิจพระพร รวมถึ ง เพื่ อ นผู  ร  ว มงานในพั น ธกิ จ หน ว ยแพทย เ คลื่ อ นที่ ใ นป นี้ ด  ว ยค ะ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของโครงการใหม ๆ สองโครงการของ ออรแฟนส พรอมิส ที่จัดทำาขึ้นในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย พรอมทั้ง โครงการ “กลับสูโรงเรียน” รวมกับเด็ก ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย ทางมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหการสนับ สนุนดวยจิตใจกวางขวางและเมตตาตลอดมา ซึ่งการชวยเหลือของทานนั้น มีความหมายตอคนไทยทั่วประเทศ สุดทายนี้ เราหวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะได รับพระพรเมื่อไดอานเรื่องราวตางๆ ในจดหมายขาวฉบับนี้

จาก ผูอำานวยการ

- แคเรน ทอมสัน

ปกปองชีวิต

ดวยมุงกันยุง

เมื่อเดือนเมษายน ที่ผาน บริษัท ทานา เน็ตติ้ง จำากัด กรุงเทพฯ ไดบริจาคมุงกันยุงจำานวน 300 หลังแก แผนกพันธ กิจพระพร มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ซึ่งเปนวันมาลาเรียโลก คือ วันที่ 25 เมษายนของทุกป มุงที่รับบริจาคเหลานี้ผลิตใน ประเทศไทยชุบดวยสารเคมีควบคุมยุงพาหะ “เดลตาเมทริน” และผลิตเพื่อสงออกขายในประเทศตางๆ ขณะเดียวกันเราไดนำา มุ  ง ดั ง กล า วไปแจกในโครงการหน ว ยแพทย เ คลื่ อ นที่ ป ระจำา เดื อ น เมษายนที่ผานมาจำานวน 100 หลัง ที่จังหวัดตาก ซึ่ ง หน ว ยแพทย เ คลื่ อ นที่ ค รั้ ง นี้ จั ด ขึ้ น ที่ ห มู  บ  า นพี่ น  อ ง ชนเผากะเหรี่ยงพื้นที่ภูเขาสูงในอำาเภอแมระมาด จังหวัดตาก ใกลกับชายแดนไทย-พมา พี่นองที่อาศัยในพื้นที่นี้มีปญหาเรื่อง ยุงซึ่งเปนปญหาใหญและมีอันตรายถึงชีวิต บริษัท ทานา เน็ต ติ้ง จำากัด ไดบริจาคมุงเปนครั้งที่ 2 ซึ่งกอนหนานี้ทางบริษัทเคย บริจาคมุงใหแกทางมูลนิธิฯ จำานวน 500 หลัง นอกจากนี้ ทางบริษัท the Loxley Public (บริษัทผูใหบริการทาง อินเตอรเน็ต) เปนผูสนับสนุนคาใชจายในการจัดหนวยแพทย เคลื่อนที่ครั้งนี้

ตอนรับ

คุณวลัย จันทวิบูลย

ขอตอนรับ อาจารยวลัย จันทวิบูลย ผูจัดการแผนกพันธกิจพระพร มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) อาจารยวลัย สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง กรุงเทพฯ และสำาเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาสังคมสงเคราะห จากมหาวิทยาลัยเบเยอร รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา อดีตผูอำานวยการมูลนิธิเพื่อใหโอกาส จ.บุรีรัมย เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.2004 เกิดภัยพิบัติซึนามิ ทานเปนผูประสานงานในโครงการ องคกรภาคเอกชน “เรารัก ประเทศไทย” จ.พังงา นอกจากนี้ ทานเคยทำางานองคการศุภนิมิตประเทศไทยและองคการ สหประชาชาติ กรุงเทพฯ ในฐานะผูจัดการแผนก “พันธกิจพระพร” อาจารยวลัยจะเปนผูดูแลทีมผูประสาน งานโครงการทั้ง 7 ทาน ทางมูลนิธิฯยินดีที่ทานมาเปนสวนหนึ่งในครอบครัว มูลนิธิพันธกิจ พระพร(ไทย) และขอพระเจาทรงเสริมกำาลังทานในพันธกิจตาง ๆ ในปใหมนี้ กรกฎาคม 2012

5


ผูรวมพันธกิจ

หนวยแพทยเคลื่อนที่

วันที่ 17-18 มีนาคม ที่ผ่านมา ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิ พันธกิจพระพร(ไทย) เดินทางไปยังอำาเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ เพื่อให้การรักษาพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่พี่ น้องชนเผ่ากระเหรี่ยงจำานวน 391 คนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ห่าง ไกล 2 แห่ง พี่น้องที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวมีอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพดและมันฝรั่ง ประชากรที่อาศัยในพื้นที่ยัง ไม่มีไฟฟ้าใช้

รวดเร็วและเป็นอันตรายถึงชีวิต” ขณะเดียวกันทางบริษัทยังได้ จัดเตรียมยารักษาโรคและเวชภัณฑ์พื้นฐาน มาบริจาคให้กับทาง มูลนิธิฯ เพื่อใช้ในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งต่อไป และทางบริษัท ยังได้ส่งอาสาสมัครทางการแพทย์จากบริษัท 12 คน ที่เป็นทั้งชาวพุทธและมุสลิม ร่วมทำาพันธกิจในหน่วยแพทย์ เคียงข้างกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิฯที่เป็นคริสเตียน คุณธนากร บุญชูช่วย ผู้บริหารฝ่ายกิจการองค์กรของบริษัท จีเอสเค ซึ่งเป็นหนึ่งในอาสาสมัครในครั้งนี้ กล่าวว่า “ขอขอบคุณ มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ที่ให้เรามีส่วนร่วมในหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ครั้งนี้นะครับ พวกเราได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจาก พนักงาน อาสาสมัครและผู้คนในหมู่บ้านที่เราออกไปเยี่ยมเยือน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกันอีกครั้งในเร็วๆ นี้ครับ”

พันธกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณจาก ซิกเซ้น สปา แอนด์รีสอร์ท ซึ่งเป็น องค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ ดำา เนิ น กิ จ การในพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วชายทะเลภาคใต้ ของประเทศไทย และ บริษัท GlaxoSmithKline (จีเอสเค) ผู้ผลิต ยา สาขาประเทศไทย สำานักงานใหญ่อยู่ประเทศอังกฤษ ซึ่งทั้ง 2 องค์ ก รธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น งบประมาณในพั น ธกิ จ หน่ ว ยแพทย์ เคลื่อนที่ดังกล่าวทั้งสิ้น และนอกจากนี้ สภากาชาดไทยสำานักงานเชียงใหม่ ยังมีส่วนช่วย เหลือโดยจัดหาสิ่งของ อาทิเช่น เสื้อผ้าเด็ก ไฟฉาย และเกลือ บริษัทจีเอสเค ภายใต้การอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย นำาวัคซีน บริจาคในพันธกิจหน่วยแพทย์ครั้งนี้ ป้องกันโรคท้องร่วงจำานวน 200 ชุด บริจาคให้กับ มูลนิธิพันธกิจ พระพร(ไทย) เพื่อนำาไปฉีดให้เด็กทารกอายุตั้งแต่ 1 ถึง 6 เดือน คุณกฤษณา บั๊กเลอร์ ผู้ประสานงานพันธกิจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิฯ กล่าวว่า “โรคท้องร่วงมีผลต่อเด็ก ๆ วัยนี้อยู่บ่อยครั้ง ถ้าหากเด็ก ๆ ขาดสุขอนามัยที่ดี ผลที่ตามมาอาจเกิดขึ้นอย่าง

ใบตอบรับเพื่อสนับสนุน

โครงการช่วยเหลือต่างๆ

มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) __________________________________________________________________________ ที่อยู่ _____________________________________________________________________________________ โทร ______________________แฟกส์ ___________________อิเมล ______________________________________ ข้าพเจ้าประสงค์สนับสนุนเป็นประจำา เดือนละ

500 บาท

750 บาท

1,000 บาท

2,000 บาท

จำานวนอน่ื:__________

ข้าพเจ้าประสงค์สนับสนุนด้วยการบริจาคครั้งเดียว เป็นจำานวน____________________________________________________

มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)

320 หมู่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โทร 053-291164-5 / แฟกส์ 053-291160 / ตุ็ ปณ. 25 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 / อิเมล obthailand@cbnsiam.com กรกฎาคม 2012

6

CBNSiam Newsletter Summer 2012 Humanitarian Section(Thai Ver.)  

CBNSiam Newsletter Summer 2012 Humanitarian Section(Thai Ver.)

Advertisement