Page 1

RAPORT ANUAL

2014


Cuprins:


“Fii tu schimbarea pe care vrei sa o vezi în lume!” Mahatma Gandhi, despre lume

Lavina ANDREI Președinte Fundația TERRA Mileniul III

Educație pentru dezvoltare durabilă

”2014 a fost pentru TERRA Mileniul III anul de relansare a educației pentru mediu și dezvoltare durabilă. Au fost începute două proiecte educaționale foarte frumoase – e-School4s și Tinerii Ambasadori în luptă cu schimbările clima ce. Deși la nivel guvernamental s-au semnat numeroase protocoale, deși s-au luat angajamente internaționale pentru introducerea educației pentru dezvoltare durabilă în școli, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Poate tocmai de aceea nu există suport pentru proiecte de mediu și dezvoltare durabilă, pentru că nu avem o minimă educație în acest sens. Poate că de aceea suntem în stare să sacrificăm totul de dragul economiei și locurilor de muncă, fără să ne gândim că resursele sunt mai importante și le putem adăuga plus-valoare înainte de a le înstrăina, sau că sănătatea noastră este mai importantă decât o “leafă” temporară. Lipsa aceasta de informație ne face să luăm adesea decizii în necunoș nță de cauză și să constatăm mai târziu reacția inversă, pentru că, natura iși ia revanșa dacă nu ținem seama de legile ei scrise sau nescrise. Tot lipsa de educație pentru mediu și dezvoltare durabilă ne face să ne adâncim în parele de dezvoltare deja depășite, fără a ne putea desprinde de modelele economice vechi, bazate pe u lizarea combus bililor fosili și nucleari. Când lumea întreagă vorbește și se pregătește pentru trecerea către o economie verde, cu emisii scăzute de carbon, autoritățile noastre con nuă să susțină modele învechite. Sper să realizăm curând că educația pentru dezvoltare durabilă este șansa unui nou început, care să aducă bunăstare plecând de la o bună ges onare a resurselor, la o producție și un consum responsabil și echitabil pentru membrii societății. Noi am pus sămânța. An de an culegem și primele roade. Însă până când această educație nu va deveni una de masă, lucrurile nu se vor schimba semnifica v. Avem nevoie de ajutorul tuturor celor ce înțeleg nevoia pentru o educație pentru dezvoltare durabilă, as el încât să producem schimbarea.”

3


Raport anual 2014

Despre noi... TERRA Mileniul III este o organizație de protecție a mediului ce promovează programe de dezvoltare sustenabilă la nivel național și internațional în domeniul energiei, transportului și al schimbărilor clima ce. Misiune Principala ac vitate a Fundației TERRA Mileniul III se înscrie în domeniul schimbărilor clima ce. Lucrăm pentru a îmbunătăți poli cile în acest sector și pentru a ajuta oamenii să se adapteze la efectele schimbărilor clima ce. Concret, ac vitățile TERRA III urmăresc trecerea de la combus bilii fosili și energia nucleară către eficiență energe că și u lizarea surselor regenerabile de energie, de la transportul auto către forme de transport durabil și nepoluant, de la produse și consumuri nesustenabile către noi tehnologii și produse prietenoase cu mediul. As el de măsuri încurajează trecerea economiei româneș într-o etapă nouă, a sustenabilității și oferă garanția unui mediu mai curat și mai sănătos. În paralel, organizația con nuă cu succes ac vitățile de educare a copiilor și adulților pe teme legate de schimbările clima ce și protecția mediului în general. Pentru realizarea acestei misiuni, TERRA III susține dezvoltarea tehnologică și economică dintr-o perspec vă durabilă și propune soluții prac ce pentru ca ac vitățile noastre de zi cu zi să aibă un impact cât mai redus asupra mediului.

4


Ac vități În cei 16 ani de existență, Fundația TERRA Mileniul III a desfășurat cu succes peste 100 de proiecte axate pe energie, transport, poli ci publice și educație. Pentru implementarea acestora, am colaborat cu peste 80 de organizații și ins tuții din România și peste 50 din Europa. Credem că schimbarea va fi adusă de generațiile viitoare. De aceea, am implicat în proiectele noastre peste 50 de școli din țară și peste 1.500 de copii. Datorită încrederii finanțatorilor în ac vitatea și rezultatele organizației, am reușit să atragem finanțări nerambursabile de peste 500.000 euro în ul mii 3 ani, ce s-au materializat în: Programe de protecție a mediului înconjurător, la nivel local, regional și global, cu preponderență cele legate de reducerea efectelor schimbărilor clima ce; Studii asupra principalelor probleme de mediu din România; Publicații des nate autorităților publice și populației, cu strategii și soluții prac ce de adaptare la efectele schimbărilor clima ce; Ac vități educaționale pentru copii și adulți în cadrul colaborărilor cu autorități publice și organizații internaționale similare în domeniul social, educațional si al protecției mediului; Promovarea par cipării cetățenilor, în special a nerilor, la procesul de luare a deciziilor și la rezolvarea problemelor de mediu; Programe de prevenire a impactului nega v al unor proiecte publice sau private asupra mediului și comunităților.

5


Raport anual 2014

Domenii de exper ză Fundația TERRA Mileniul III ac vează cu succes în următoarele domenii: Schimbări Clima ce Ac vitățile curente ale Fundației TERRA Mileniul III în domeniul schimbărilor clima ce se axează pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul energe c și cel de transport, inclusiv aducând pe agenda publică o parte dintre cauzele schimbărilor clima ce: acțiunile omului asupra mediului înconjurător, urbanizarea excesivă ce anunță o „epocă a omului”. Energie Energia este principalul motor al oricărei industrii. România se bazează în proporție de 60% pe energia obținută din combus bili fosili. Odată cu epuizarea rezervelor naționale, es mată pentru următorii 30 de ani, economia românească va intra în criză, dacă nu acționăm în acest sens. Ac vitățile curente ale Fundației TERRA Mileniul III în domeniu, promovează trecerea de la combus bilii fosili și energie nucleară la eficiență energe că și u lizarea surselor regenerabile de energie. În același mp, desfașurăm campanii și ac vități ce promovează eficiența energe că ca prima măsură în asigurarea unei energii durabile și diseminăm exemplele de succes în u lizarea surselor regenerabile de energie, precum și par cipare publică în elaborarea poli cilor naționale din domeniul energe c. Nuclear Atata vreme cât neș ința și nepu nța noastră de a soluționa problemele energe cii nucleare vor ramane în grija generațiilor viitoare, energia nucleară nu poate fi considerată o soluție în sprijinul dezvoltării durabile. De la această premisă pornesc toate ac vitățile Fundației TERRA Mileniul III în domeniul energiei nucleare, care, în marea lor majoritate, se concentrează pe o reafirmare jus ficată a poziției împotriva construirii unor noi reactoare nucleare și pentru închiderea treptată a celor existente. România are un potențial imens de economisire a energiei precum și resurse considerabile de energie regenerabilă, a căror valorificare este mult mai viabilă din punct de vedere economic și nu are impact nega v asupra mediului și sănătății.

6


Transport În domeniul transporturilor, proiectele Fundației TERRA Mileniul III urmăresc implementarea unor măsuri legisla ve care să asigure un nivel cât mai scăzut al emisiilor de gaze cu efect de seră, al poluării aerului și al celei fonice, autovehicule „curate” și poli ci de transport care să încurajeze eficiența energe că și un comportament responsabil al u lizatorilor, precum și poli ci de taxare în care principiul „poluatorul plătește” să fie aplicat, fară a sancționa societatea în ansamblul ei. De asemenea, încurajăm par ciparea publică în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte de infrastructură de transport, pentru a reduce impactul nega v social și de mediu al acestora. În același mp, sprijinim dezvoltarea unui sistem de transport public sustenabil și încurajăm mersul cu bicicleta sau pe jos. Educație ecologică Prin proiectele noastre ne asigurăm ca oferim cunoș nțele, deprinderile, mo vațiile și valorile necesare copiilor și nerilor pentru a înțelege influența comportamentului lor asupra mediului. Credem că implicarea ac vă a profesorilor și elevilor pentru a ngerea obiec velor propuse în cadrul fiecărui proiect în parte implementat de Fundația TERRA Mileniul III va contribui la creșterea gradului de conș en zare a acestora referitor la fenomenul schimbărilor clima ce și la importanța contribuției lor la diminuarea efectelor acestora. Fonduri Structurale Din mul tudinea de fonduri ale Uniunii Europene, fondurile structurale și de coeziune sunt instrumente prin care se urmărește a ngerea unei coeziuni economice și sociale la nivelul regiunilor, prin dezvoltarea de programe care să sa sfacă nevoile din domeniile mediu, social și dezvoltare economică. Fundația TERRA Mileniul III contribuie la implementarea poli cii de coeziune în România, prin exper ză și deprinderile dobândite, prin asigurarea accesului la informație, par ciparea publicului în procesele de programare și monitorizare a fondurilor structurale, precum și monitorizarea independentă a implementării proiectelor.

7


Raport anual 2014

Echipa: Lavinia este liderul Fundației și expert în schimbări clima ce. A absolvit secția de Energe că Industrială din cadrul Facultății de Energe că a Universității “Politehnica” din Bucureș și numeroase cursuri postuniversitare internaționale (Conducere și dezvoltare în domeniul mediului, Managementul relațiilor cu publicul, Elaborare propuneri proiect, Ac vist de lobby). Lavinia are o personalitate puternică și este foarte Lavinia ANDREI devotată muncii sale. Președinte

Mihai ENESCU Director de programe

Florina VOICU Coordonator Proiect

Adrian BĂDILĂ Coordonator Proiect

Mihai a absolvit programele de licență și doctorat ale Universității Transilvania din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Fores ere. La TERRA III se ocupă de proiecte educaționale care abordează probleme de mediu. Mihai este un voluntar ac v, fiind implicat în numeroase acțiuni și proiecte legate de educație și protecția mediului. Este cunoscut pentru punctulitatea și me culozitatea sa și este o persoană foarte ac vă. Florina este absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității “Spiru Haret”. Deși este licențiată în filologie, în cadrul Fundației TERRA Mileniul III și-a descoperit o nouă vocație, aceea de om al cifrelor. Ges onează cu succes bugetul organizației și se ocupă de managementul financiar al proiectelor. Este foarte ordonată, nu uită nimic niciodată și colegii o consideră “memoria internă” a organizației. Realizează majoritatea ac vităților administra ve ale Fundației și sprijină ceilalți membri ai echipei în orice moment. Adrian este inginer de electrotehnică (Universitatea Politehnică Bucureș ) și a absolvit programul de Master în Administrație Publică (Universitatea Bucureș , Facultatea de Sociologie). A absolvit cursuri de specializare în SUA, în domeniul administrației publice, și în state ale Uniunii Europene, în domeniile protecția mediului, managementul conflictelor, dezvoltare durabilă, administrație publică, planificare strategică, formare de formatori, accesarea fondurilor europene. Adrian lucrează de peste 18 ani ca formator și de peste 11 ani ca și consultant în domeniile dezvoltare durabilă, administrație publică, managementul conflictelor și este membru fondator al Asociației profesionale COLEGIUL MEDIATORILOR.

8


Liviu GHEORGHE Coordonator Proiect

Liviu a absolvit facultatea de „Inginerie economică în energe că și electrotehnică” și mai multe cursuri postuniversitare în eficiența producerii, transportului și consumului energiei electrice și termice, protecția mediului și ges onarea deșeurilor, precum și un master în dezvoltarea afacerilor. Experiența sa profesională cuprinde mai mult de 10 ani de lucru, atât în România cât și în străinătate, în proiectare și consultanță în domeniul energe c, protecția mediului și schimbări clima ce.

Mădălina a absolvit Facultatea de Litere specializarea Comunicare Socială și Relații Publice din cadrul Universității Bucureș și în prezent urmează cursurile Facultății de Drept la Universitatea Titu Maiorescu. După ce a lucrat câțiva ani în domeniul privat, a realizat, în cadrul ac vităților de voluntariat la care a par cipat, că pentru a fi eficient la locul de muncă trebuie să crezi în ceea ce faci, să faci cu suflet și să iți poți susține cu Mădălina ENACHE argumente per nente cauza, mo v pentru care a ales sa facă parte din Coordonator Proiect echipa Terra Mileniul III.

Lucian ȘTIRB Specialist comunicare

Lucian a absolvit jurnalismul la Universitatea Babeș-Bolyai din ClujNapoca și a petrecut zece ani în presă, în mare parte la posturi de radio din Cluj și Bucureș . A încercat întotdeauna să facă informația accesibilă celor interesați și să o prezinte cât mai limpede posibil. Acum face același lucru la TERRA Mileniul III, doar că des natarii nu sunt ascultătorii unui post de radio, ci foș i colegi din presă și vizitatorii paginilor de internet. După ce a lucrat în presă și a scris în special despre mediu și administrație, Raluca a trecut pe partea cealaltă a baricadei și a decis că i se potrivește mai mult statutul de ONG-ist decât cel de corpora st. La Terra se ocupă de relația cu jurnaliș i, aducând proiectele Fundației în atenția presei. A absolvit Facultatea de Jurnalism și Ș ințele Comunicării.

Raluca PETRESCU Specialist comunicare

Florin este absolvent al Universității Valahia din Târgoviște, Facultatea de Ingineria Mediului și Biotehnologii. De asemenea, a studiat la Universitatea South Bank din Londra, unde a obținut diploma de master în ”Control și Siguranța Alimentară”. În trecut a par cipat ca voluntar în diferite programe de ecologizare și de protecția mediului. Florin are o fire ambi oasă și responsabilă și se implică în toate proiectele fundației. 9 Florin SANDU Asistent Proiect


Raport anual 2014

Proiecte eSchool4S [2014 – 2016] Scopul proiectului eSchool4S este de a crea o rețea internațională cu implicarea factorilor interesați din sectorul educației, a ins tuțiilor de formare a profesorilor, a școlilor și elevilor, în vederea dezvoltării, testării și diseminării conceptelor inovatoare de e-teaching pentru licee din regiunea Dunării. Obiec vele rețelei eSchool4S sunt următoarele: 1. Inițierea și dezvoltarea durabilă a unei rețele regionale de factori interesați și factori de decizie de la nivel național; 2. Crearea unei pla orme operaționale pentru cooperare regională și schimb de informații, opinii, know-how și de experiență între proiecte și programe, precum și între profesori și ins tuțiile de formare a profesorilor din toate țările din regiunea Dunării; 3. Creșterea gradului de conș en zare a factorilor de decizie, precum și a profesorilor privind implementarea ESD (i.e. Educa on for Sustainable Development) într-un cadru interdisciplinar în contextul integrării europene și cooperării regionale; 4. Realizarea unui raport privind inovarea în domeniile tema ce abordate de rețeaua eSchool4S; 5. Dezvoltarea și demonstrarea u lității unor metode și instrumente inovatoare pentru proiectarea și implementarea de cursuri bazate pe u lizarea pla ormelor web interac ve și de proiecte virtuale realizate în parteneriat, care să implice profesori și elevi din diferite țări din regiunea Dunării; 6. Aplicarea conceptelor de e-teaching și a materialelor elaborate în comun în clasele din cadrul pla ormei web eSchool4S; 7. Monitorizarea și evaluarea con nuă a dezvoltării rețelei eSchool4S și a ac vităților sale; 8. Promovarea eficientă a rețelei eSchool4S și diseminarea ulterioară a rezultatelor acesteia.

10


Educatie pentru mediu

Grupuri țintă: ins tuții naționale/regionale din sectorul educației; ins tuții de formare a profesorilor; inspectori școlari, directori de unități de învățământ; profesori; elevi.

Coordonator: Deutsche Gesellscha Germania)

für Interna onale Zusammenarbeit GmbH (GIZ-

Parteneri: Landesakademie für Fortbildung/Personalentwicklung an Schulen (LAK-Germania), Pädagogische Hochschule Tirol (PHT-Austria), College of Nyíregyháza (TTC-Ungaria), Academia Istropolitana Nova (AIN-Slovacia), e-code Educa on for Con nuous Development (ECDSlovacia), Aquilonis d.o.o. consultancy for business and management (L3A-Croa a), Faculty of Philosophy, University of Belgrade (UBG-Serbia), Aprilov Na onal High School (APG-Bulgaria), TERRA Mileniul III Founda on (TMIII-România). Finanțator: Comisia Europeană – Programul Comenius.

11


Raport anual 2014

Proiecte Tinerii Ambasadori în Lupta cu Schimbările Clima ce [2014 – 2015] Tinerii Ambasadori în Lupta cu Schimbările Clima ce abordează nevoia de educație privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la schimbările clima ce în rândul nerilor, care reprezintă una din categoriile cele mai vulnerabile la efectele acestui fenomen. Edițiile anterioare ale proiectului au fost derulate de Fundația TERRA Mileniul III și Federația RAC-RO, cu sprijinul financiar al Ambasadei Marii Britanii în 2008, prin suportul financiar al Ambasadei Danemarcei la Bucureș în anul 2009 și in 2010 – 2011 cu sprijinul Ambasadei Germaniei. Pe parcursul celor trei ediții, peste 1000 de elevi au fost implicați, numărul lor crescând de la an la an. Obiec ve: creșterea gradului de instruire a elevilor și profesorilor privind cauzele și efectele schimbărilor clima ce; conș en zarea comunităților locale cu privire la schimbările clima ce; influențarea poli cilor publice privind educația pentru mediu; dezvoltarea capacității de training a solicitantului. Grupuri țintă: elevi, profesori, membri ai comunităților locale; inspectori școlari, directori de unități de învățământ; autoritățile de la nivel local și național din sectorul educației.

12


Educatie pentru mediu

Ac vități: sesiuni de training cu profesorii selectați; sesiuni de instruire cu elevii pe tema ca schimbărilor clima ce în unitățile de învățământ partenere din ciclul gimnazial; dezvoltarea unui suport de curs online; dezvoltarea unor materiale didac ce specifice; vizite de studiu; campanii de conș en zare la nivel local; concursuri.

Coordonator: Fundația TERRA Mileniul III Parteneri: Asociația Prietenii Pământului Galați și Asociația Clubul de Ecologie și Turism „Floarea Reginei” Sinaia Finanțator: granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, în valoare de 139.485 euro din care 14.580 euro reprezintă contribuție proprie.

13


Raport anual 2014

Proiecte Educație pentru management sustenabil și responsabil al pădurilor lumii [2011 – 2014] Scopul proiectului: să contribuie la diseminarea prac cilor de educație pentru dezvoltare sustenabilă către marele public, cu precădere publicul tânăr; să contribuie la diseminarea modalităților de consum sustenabil și echitabil a resurselor fores ere; să contribuie la obținerea susținerii publice pentru a acționa împotriva sărăciei și pentru relații mai echitabile între state. Obiec vul specific este de a sensibiliza și mobiliza oamenii către un management global sustenabil al pădurilor și un uz și consum responsabil al resurselor fores ere de către grupurile țintă ale proiectului în 19 orașe europene: Florența, Bologna, Torino, Genova, Ferrara, Verona, Cagliari, Perugia (Italia), Bucureș , Sinaia, Târgu Mureș, Sovata, Moreni (România), La Valle a (Malta), Łódź, Warszawa, Krakow (Polonia), Valencia, Castellon de la Plana (Spania). Grupuri țintă ale proiectului: elevi, profesori, școli gimnaziale; autoritățile locale și autoritățile parcurilor, întreprinderi și târguri de profil, traineri și educatori profesioniș ; ONGuri/Organizații ale Societății Civile; cetățeni/consumatori.

14


Educatie pentru mediu

Ac vități principale: Mul plicarea unui pachet mul media educațional despre u lizarea și consumul responsabil și sustenabil al pădurilor; Cursuri rezidențiale de training și ac vități educaționale bazate pe aplicarea pachetului informațional în Italia, Spania, România, Malta și Polonia; Stabilirea unei rețele internaționale între grupurile țintă; Vizite la schimb între 24 de școli europene; Conferințe internaționale pe tema managementului sustenabil al Pădurilor Lumii (Italia, Polonia și Romania); Organizarea unei expoziții interac ve mul media pe tema Pădurilor Lumii; Campanie de comunicare socială.

Coordonator: COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergen . Parteneri: Comunità Impegno Servizio Volontariato (CISV), Gruppo di Volontariato Civile (GVC), Asociația ALMA-RO, Fundația TERRA Mileniul III, Asociația RHODODENDRON, Alliance of Associa on Polish Green Network, ACSUR LAS SEGOVIAS, KOPIN. Finanțator: EuropeAid.

15


Raport anual 2014

Proiecte Microparc fotovoltaic 15 kW în comuna Pietroasele, județul Buzău [2014] Sponsorul proiectului: Coca-Cola Hellenic Sponsor Execu v: Fundația TERRA Mileniul III (coordonarea întregului proiect) Constructor: DG Solar, Brașov Proiectul (15 kWp) contribuie la reducerea facturii cu energia electrică a comunei Pietroasele din județul Buzău. Valoarea inves ției: aprox. 33 000 Euro (din care 30%, respec v costuri cu avize și acorduri și realizarea lucrărilor de racordare la SEN; acestea au fost suportate de Primărie). Panourile instalate (16 buc.) dezvoltă o putere de 15 kW care asigură 40 - 50% din necesarul de energie electrică u lizat la nivelul comunei Pietroasele (în clădirile publice, iluminat public). Construcția instalației a fost realizată de către firma DG Solar, întregul proiect fiind coordonat de către Fundația TERRA Mileniul III. Structura inves ției este împărțită între: partea de proiectare, cu toate avizele necesare și racordarea la sistemul național de distribuție electrică, în valoare de aproxima v 10 000 de euro. partea de echipamente și montaj, pentru care au fost cheltuiți aproxima v 23 000 de euro. Energia electrică este furnizată direct în rețeaua națională, iar contravaloarea energiei produse de cele 16 panouri fotovoltaice este redusă din factura de electricitate a primăriei.

16


Schimbãri Climatice

Spre o Economie Verde cu Emisii Reduse de CO2 SEVER CO2 [2013-2014] Obiec vul general al proiectului a fost de a reuni reprezentanți ai ONG-urilor de mediu, ai mediului academic și ai sectorului de afaceri, care să pună bazele unei viziuni asupra tranziției către o nouă realitate economică în România. În contextul în care țara noastră este afectată de schimbările clima ce și trebuie să ia măsuri pentru a a nge obiec vele asumate la nivel european, sunt necesare noi tehnologii pentru creșterea eficienței energe ce și reducerea emisiilor de CO2 în sectorul economic. Tehnologiile inova ve au însă nevoie de sprijin legisla v și de o poli că publică solidă pentru a pătrunde pe piață și a deveni compe ve. În acest sens, proiectul SEVER CO2 prevede ac vități concrete de monitorizare și formulare de poli ci publice care să sprijine și să promoveze creșterea economică cu emisii scăzute de carbon. Obiec vele proiectului: 1. Creșterea capacității ONG-urilor de mediu și a SNSPA de a par cipa la dezvoltarea unei noi viziuni economice a României, în concordanță cu viziunea europeană privind „Economia verde cu emisii scăzute de CO2” până în 2020. 2. Creșterea nivelului de colaborare a ONG-urilor de mediu și a mediului academic în vederea asigurării unor poli ci publice sustenabile la nivel național. 3. Dezvoltarea organizațională a partenerilor din proiect. Proiectul prevede realizarea portalului “Zero emisii”, primul de acest fel din România, dedicat schimbărilor clima ce și în special aspectului trans-sectorial al acestui fenomen. Portalul va reuni poli ci relevante, studii de caz, cercetări academice, proiecte de succes și viziuni alterna ve de dezvoltare. Public țintă: mediul ONG: mediul academic; reprezentanți ai sectorului de afaceri specifice economiei verzi; reprezentanți ai Guvernului României – ministerele de resort – implicați în workshopurile tema ce; publicul larg. Partener: Școala Națională de Studii Poli ce și Administra ve (SNSPA) Finanțator: Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană ex nsă. Valoarea totală a proiectului este de 79.383,30 CHF, din care 8.057,40 CHF reprezintă contribuția proprie.

17


Raport anual 2014

Proiecte 5% în 5 ani. Achiziții verzi pentru o economie verde [2013 – 2014] Scopul proiectului îl reprezintă ex nderea și promovarea pieței produselor verzi în România prin determinarea ins tuțiilor și autorităților publice din România să adopte standardele achizițiilor verzi din UE. Obiec ve: 1. Introducerea în Parlament a unui proiect de lege care să impună ca minim 5% din toate achizițiile publice din România să respecte standardele achizițiilor verzi. 2. Determinarea a cel pu n 10 ins tuții publice de la nivel central și local (ex. Parlamentul, Ministerul Mediului sau primărie, agenție regională etc.) din România să adopte benevol standardele achizițiior verzi. 3. Creșterea capacității de advocacy pentru parteneri și cel puțin 7 organizații nonguvernamentale de la nivel local (câte una pentru fiecare regiune de dezvoltare) prin implicarea în campania de promovare a legii și a standardelor achizițiilor verzi în ins tuțiile publice.

18


Politici Publice

Pentru realizarea acestor obiec ve a fost organizat un grup de lucru în cadrul Coaliției pentru Mediu din România, în care, pe lângă ONG-urile interesate, au mai fost invitați să facă parte experți, reprezentanți ai ANRMAP și Ministerului Mediului, precum și parlamentari din fiecare grup parlamentar care va dezvolta o propunere de proiect de lege pentru achizițiile publice verzi. Această propunere a fost apoi discutată în cadrul unor dezbateri publice la care au par cipat atât reprezentanții producătorilor și ONG-urilor, cât și cei cărora li se vor aplica prevederile noului proiect de lege, autoritățile și ins tuțiile publice, locale și centrale. Proiectul a prevăzut o campanie de informare și e d u c a r e , a s e l î n c â t a t â t r e p r e ze n t a n ț i i Parlamentului, cât și cei ai ins tuțiilor publice să fie mai bine informați cu privire la efectele introducerii criteriilor pentru achizițiile publice verzi și alinierea la trendul european în acest domeniu. În paralel, în cadrul proiectului a fost dezvoltat siteul www.achizi iverzi.ro ca principal instrument de informare și promovare a achizițiilor publice verzi. Proiectul este derulat de Centrul pentru Poli ci Durabile Ecopolis, în parteneriat cu Fundația TERRA Mileniul III și Asociația Salvați Dunărea și Delta. Finanțator: proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană ex nsă.

19


Raport anual 2014

Proiecte

Context:

Iniția va Cetățenească Europeană Independentă STOP TTIP [2014 – 2015]

Conform definițiilor oficiale, publicate pe site-urile Comisiei Europene, TTIP este un acord comercial în curs de negociere între Uniunea Europeană și Statele Unite. Prevederile acestui acord au ca scop ''înlăturarea barierelor din calea comerțului (tarife vamale, reglementări inu le, restricții privind inves țiile etc.) într-o gamă largă de sectoare economice, pentru a facilita cumpărarea și vânzarea de mărfuri și servicii între UE și SUA.” Așadar, scopul principal al TTIP, după cum recunosc chiar autorii negocierilor, este de a elimina anumite „bariere” de reglementare care limitează profiturile corporațiilor transnaționale de pe ambele părți ale Atlan cului. Aceste „reglementări inu le”, sunt de fapt standardele sociale și reglementările de mediu care reușesc (încă) să protejeze cetățenii europeni de abuzuri ale corporațiilor sau de substanțe nocive în alimentație sau mediu înconjurător. Bariere pot fi drepturile din domeniul muncii, normele de siguranță alimentară (inclusiv restricțiile ce privesc OMG-urile), condițiile de u lizare a substanțelor chimice toxice și legile privind protecția datelor personale Obiec v principal: Dorim să împiedicăm încheierea TTIP și CETA deoarece acestea includ mai multe puncte cri ce, precum soluționarea li giilor între inves tori și stat și dispoziții cu privire la cooperarea în materie de reglementare, care cons tuie o amenințare pentru democrație și statul de drept. Dorim să prevenim scăderea standardelor din sectorul ocupării forței de muncă, social, de protecție a mediului, de protecție a datelor cu caracter personal și de protecție a consumatorului, precum și liberalizarea serviciilor publice (ex: alimentarea cu apă) și a bunurilor culturale în urma acestor negocieri netransparente. Iniția va cetățenească europeană, ECI, susține o poli că comercială și de inves ții alterna vă în UE. Creșterea gradului de conș en zare a cetățenilor cu privire la urmările Parteneriatului Transatlan c pentru Comerț și Inves ții.

20


Politici Publice

Ac vități: Comunicare pe diverse canale, inclusiv rețele de socializare, Diseminarea de materiale informa ve, Organizarea de evenimente cu factorii interesați – informare și/sau training, Organizarea de acțiuni de promovare a site-ului stop p.ro și semnarea pe ției de către persoanele care au acces la informații, Organizarea unor dezbateri publice. Grupuri țintă: Autorități publice internaționale, naționale și regionale, Publicul general, pentru a fi informat în legătură cu pericolele la care ne supune Parteneriatul Transatlan c pentru Comerț și I nve s ț i i , c u m a r fi : p e r i co l u l p e nt r u democrație, drepturi sociale și mediu, Mass-media.

Perioada de implementare: octombrie 2014 – octombrie 2015 Parteneri: Ac veWatch, Grupul de Intervenție Civică, România Fară Ei, Salvați Roșia Montană, Mining Watch, R9TM, Miliția Spirituală, Centrul pentru Resurse Civice, Asociația Edelvais, Asociația de Sprijin și Intrajutorare Socială, Romania Vie, Neuer Weg, Grupul Fară Fracturare. Finanțator: JMG Founda on

21


Raport anual 2014

Proiecte Fonduri Structurale

Par cipare ac vă a ONG-urilor în managementul Fondurilor Europene [2014 – 2015]

Proiectul răspunde nevoii de dezvoltare a capacității Coaliției ONG-uri pentru Fonduri Structurale și, la fel de important, de creștere a implicării societății civile în managementul fondurilor europene. La 8 ani de la înființare, Coaliția ONG-uri pentru Fonduri Structurale urmează să-și redefinească strategia de acțiune pe termen mediu și lung, procedurile de lucru, să-și dezvolte capacitatea de advocacy, să promoveze propuneri de îmbunătățire a mecanismelor de finanțare pentru 2014-2020. Rezultate: instruirea membrilor în evaluare de program și proceduri europene; schimb de experiență cu o structură europeană similară; minim 300 de susținători; mecanism de monitorizare; propuneri de îmbunătățire a mecanismelor de finanțare; amendamente pe documentele programa ce și subsecvente; analiză a raportului cost-eficiență înregistrat de organizațiile ce au accesat fonduri europene. Coordonator: Centrul de Resurse pentru Par cipare Publică

22


Transport Winning over the member states on European transport issues [2014 – 2015] Obiec vul general al proiectului este de a contribui la reducere emisiilor de GES – la nivel național și european – în transporturi, în general, și în sectorul de automobile și combus bili, în special. Acest obiec v va fi a ns prin consolidarea capacității de lobby a Fundației TERRA Mileniul III și prin stabilirea unei rețele de parteneri și părți interesate, cu scopul de a influența deciziile poli ce pentru un transport durabil. Proiectul își propune să contribuie la obiec vele Federației Transport&Environment (T&E) privind poli cile de transport europene în domeniile calității carburanților, autovehiculelor și emisiilor de CO2 și alegerilor europene, prin consolidarea capacității de advocacy și a influenței ONG-urilor naționale asupra Consiliului European, miniștrilor naționali și Parlamentului European. Proiectul este structurat în 3 domenii de interes: 1. Calitatea Carburanților (Biocombus bili / Combus bili neconvenționali) Implicarea factorilor decizionali în polici cile privind biocombus bilii și combus bilii fosili neconvenționali la nivel național și european Influențarea poli cilor publice naționale în domeniul calității carburanților (nisipuri bituminoase / ILUC) Creșterea nivelului de conș en zare la nivel național și promvarea în media a impactului combus bililor poluanți și ILUC îl au asupra schimbărilor clima ce. 2. Autovehicule / Emisii de CO2 (dezbaterea țintei pentru 2025) Influențarea poli cilor naționale și europene privind limitele de emisii pentru autovehicule pentru anul 2020 și stabilirea unei ținte de 65g CO2/km pentru anul 2025. Lobby la nivelul industriei prin creșterea conș en zării privind poli cile de reducere a emisiilor Creșterea conș en zării și campanie media pe subiectul limitei de emisii pentru anul 2020 și pentru stabilirea unor ținte de reduceri de emisii pentru anul 2025. 3. Alegerile pentru Parlamentul European 2014 Asumarea publică de către candidați a temelor de mediu Campanii de informare și conș en zare asupra temelor de mediu relevante și a priorităților legisla ve la nivel european. Finanțator: Fundația Europeană pentru Climă. Grupuri țintă: Autorități publice internaționale, naționale și regionale, Publicul general, Mass-media. 23


Raport anual 2014

Proiecte Nuclear

Monitorizarea domeniului nuclear în România [2013 – 2014]

Context: După doar 60 de ani de producție de energie nucleară omenirea nu are încă soluții pentru problema deșeurilor nucleare. Cele mai multe dintre acestea sunt păstrate în depozite construite în apropierea reactoarelor care le generează. Pericolul contaminării de la deșeurile nucleare este chiar mai mare decât în cazul combus bilului din reactoare. Mari can tăți de deșeuri radioac ve vor rămâne periculoase pentru mediu și oameni pentru mai mult mp decât a trecut de la apariția civilizației umane. Costurile ascunse ale producerii energiei nucleare – precum și ale depozitării deșeurilor, securității și dezafectării reactoarelor – sunt uriașe și cetățenii sunt cei care le plătesc. Obiec ve Monitorizarea progresului transpunerii Direc vei Cadru privind Deșeurile, precum și a construcției depozitului final de la Saligny, elaborarea și par ciparea la procesul de consultare publică; Con nuarea cercetării pe tema testelor de stres în România, solicitând întâlniri și făcând publice măsurile derulate; Inves garea și publicarea informațiilor despre fondurile alocate depozitării deșeurilor nucleare și dezafectării reactoarelor din România; Încercarea de a opri viitoare inves ții în dezvoltarea proiectelor de energie nucleară în România: unitățile 3 și 4 ale Centralei de la Cernavodă care au primit recent acord de mediu. Grupuri-țintă: Autoritățile de reglementare în domeniul nuclear; Autoritați publice naționale și regionale, comunitățile locale afectate de construcția depozitului de deșeuri de la Saligny; Publicul general pentru a fi informat în legatură cu costurile ascunse ale energiei nucleare ONG-uri interesate de monitorizarea inves țiilor publice în domeniul nuclear (Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă) Mass-media Perioada de implementare: Iulie 2013 – Iunie 2014 Finanțator: Fundația Maghiară pentru Parteneriat de Mediu – Okotars Alapitvany

24


Nuclear Monitorizarea domeniului nuclear în România [2014 – 2015] Energia nucleară încă mai beneficiază de prezumția de energie ie ină, curată și sigură. Însă atunci când se vorbește despre prețul energiei obținute din operarea unei centrale nucleare sunt prezentate doar o parte din costuri. Cheltuielile pentru obținerea energiei nucleare pornesc din minele de uraniu, trecând prin prelucrarea combus bilului pentru folosirea lui în centrale, fapt ce produce deja o serie de deșeuri ce trebuie ges onate, și ajungând la funcționarea de zi cu zi a centralelor ce conduce la o altă serie de deșeuri. Obiec ve: Contribuție la realizarea unei broșuri despre procedura de Evaluare de Impact asupra Mediului (EIM) a Prelungirii Duratei de Viață pentru centrala de la Cernavodă; Par cipare și ac vități de lobby pentru proceduri de EIM, monitorizarea EIM pentru ex nderea CNE Paks II din Ungaria; Monitorizarea progresului transpunerii Direc vei Cadru privind Deșeurile; Con nuarea cercetării pe tema testelor de stres în România, solicitând întâlniri și făcând publice măsurile derulate.

Grupuri-țintă: Autoritățile de reglementare în domeniul nuclear; Autoritați publice naționale și regionale, comunitățile locale afectate de construcția depozitului de deșeuri de la Saligny; Publicul general pentru a fi informat în legatură cu costurile ascunse ale energiei nucleare ONG-uri interesate de monitorizarea inves țiilor publice în domeniul nuclear (Unitațile 3 și 4 de la Cernavodă) Mass-media Perioada de implementare: Iulie 2013 – Iunie 2014 Finanțator: Fundația Maghiară pentru Parteneriat de Mediu – Okotars Alapitvany

25


Raport anual 2014

Evenimente SEAP-PLUS (AMR-Bistrița) În zilele de 23-24 septembrie 2014, Terra Mileniul III a par cipat la derularea proiectui SEAP PLUS (www.seap-plus.eu), organizat de AMR și finanțat prin programul IEE, alături de parteneri din Grecia, Germania, Spania, Suedia, Italia, Bulgaria, Letonia, Cipru, Austria şi Slovenia. În acest context AMR a organizat cea de-a șasea întalnire de twinning dintre AMR și ICLEIEurope și cea de-a treia masă rotundă cu autoritățile locale din România. În cadrul evenimentului Terra Mileniul III împreună cu REC România și S.C. ICPE Bistrița S.A. au fost invitate să susțină o prezentare despre prevederile legisla ve/poli cile publice din domeniul energiei și reglementările actuale pentru APL privind achizițiile verzi. Pe agenda lucrărilor s-au aflat prezentări ale municipiilor pilot din cadrul proiectului – Piteș și Zalău, precum și stadiul implementării Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) Bistrița. Carsten ROTHBALLER, ofițer poli ci pentru schimbări clima ce, ICLEI Europe, a făcut o serie de recomandări pentru decidenții de la nivelul municipiilor în domeniul eficienței resurselor de energie și regenerabile. De asemenea, a fost organizată o vizită în teren cu următoarele obiec ve: blocuri de locuințe în curs de reabilitare termică prin POR 2007-2013; școală cu sistem de încălzire a apei calde cu energie solară și proiectul TRAFFIC SNAKE, cu par ciparea invitaților la flash-mob „Oscar, șarpele hoinar” organizat în Parcul municipal Bistrița. Obiec vul general al proiectului l-a reprezentat mobilizarea şi cooperarea dintre autorităţile şi organizaţiile regionale pentru a asigura colectarea de la actorii din sectorul specific a unor date de încredere privind domeniul energiei pentru realizarea Inventarului de Referință al Emisiilor de CO₂ (Baseline Emissions Inventory – BEI) şi a Planului de Acţiuni pentru Energie Durabilă (Sustainable Energy Ac on Plan – SEAP) prin includerea în acestea a dimensiunii regionale.

26


Evenimente CEE Forum Fundația TERRA Mileniul III a par cipat în perioada 27-28 noiembrie 2014 la Forumul Societății Civile din Europa Centrală și de Est, eveniment desfășurat în Bucureș , la Biblioteca Națională a României. Forumul a avut ca obiec v con nuarea și reînnoirea tradiției de cooperare a organizațiilor societății civile din Europa Centrală și de Est, transferând ideile proaspete și energia din regiune către întreaga UE, mobilizând societatea civilă din UE și Spațiul Economic European către obiec ve comune de advocacy. Scopul Forumului a fost acela de a oferi soluții concrete și recomandări de acțiune guvernelor europene și ins tuțiilor UE, consolidând democrația și protejând valorile esențiale ale conceptului European: respectul pentru demnitatea umană, pentru diversitate și incluziune. Forumul a reunit cele mai ac ve organizații ale societății civile din Europa Centrală și de Est, precum și actori-cheie din ins tuțiile europene (Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Europei) pentru a dezbate și an cipa viitorul democrației și societății civile în Europa. Printre par cipanții la seminariile organizarte în cadrul acestei conferințe s-au numărat și: Lavinia Andrei - Președintele Fundației Terra Mileniul III, Bogdan Olteanu – Viceguvernator BNR, Steffen S erle (ATTAC Germania) - membru comitetului director al STOP TTIP, H.E. Astrid Emilie Helle - Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Consiliului Europei, O lia Nuțu Analist de poli ci publice în energie și infrastructură la Forumul Expert, Peter Medved director al Fundației Ekopolis și Toni Vidan - Friends of the Earth Croația, Forumul a fost organizat în cadrul Fondului ONG în Romania, parte a granturilor Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014.

27


Raport anual 2014

Evenimente FânFest Și în 2014, Terra Mileniul III a par cipat la fes valul FânFest, eveniment care a avut loc între 11 și 17 august și care face parte din campania "Salvați Roșia Montană". Ediția din 2014 a propus publicului interesat un melanj mul -cultural, care aduce laolaltă muzica, teatrul, literatura, poezia, fotografia, ac vismul civic, tradiția și istoria – toate sub sloganul FânFest cul vă revoluția! Pe 17 august 2014, la Roșia Montană au avut loc sute de ac vități, dezbateri, proiecții, expoziții și concerte care au făcut și din cea de-a noua ediție a FânFest cea mai mare sărbătoare a ac vismului social și de mediu din România. Invitații sosiți din toate colțurile lumii, ce au adus cu ei mesajul de solidaritate și povestea luptei comunităților în care trăiesc, s-au reunit la Roșia Montană pentru a-și împărtăși experiențele, a-și uni forțele și a face front comun împotriva proiectelor distruc ve, oriunde ar fi ele propuse. În cadrul atelierelor au fost invitați partenerii Fundației TERRA Mileniul III din coaliția STOP TTIP: Michael Efler, reprezentant al comitetului cetățenilor și purtăror de cuvânt al asociației Mehr Demokra e (Mai Multă Democrație), Jürgen Maier, președintele Forum Umwelt & Entwicklung (Forumului pentru Mediu și Dezvoltare) și Karl Bär, specialist în poli ci publice la Umwel ns tut (Ins tutul pentru mediu) pentru a susține o prezentare despre pericolele acordurilor internaționale și a expune strategia organizațiilor neguvernamentale pentru a contracara efectele nefaste ale acestor tratate. FânFest este un fes val realizat integral pe bază de voluntariat; toți ar ș i și organizatorii se implică pro-bono.

28


Evenimente Forumul ONG

Terra Mileniul III a par cipat la ediția a 14-a a Forumului Național ONG în data de 17 octombrie 2014. Aceată ediție aniversară a fost organizată la 20 de ani de la primul forum și a reunit reprezentanți ai peste 150 de ONG-uri din întreaga țară, miniștri și înalți funcționari publici. Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 150 de reprezentanți ai ONG-urilor din întreaga țară și a numeroase personalități din administrația publică centrală. Discuțiile s-au axat pe creșterea eficienței dialogului dintre ONG-uri și administrația publică centrală sau locală, precum și pe îmbunătățirea calității consultării publice. S-a evidențiat și un exemplu de succes replicabil în crearea unui real cadru de colaborare între administrație și ONG: Ministerul Jus ției a fost apreciat pentru modul în care a creat și coordonează o pla ormă de cooperare cu societatea civilă în cadrul Strategiei Naționale An corupție 20122015. În cadrul pla ormei de cooperare, ONG-urile par cipă la misiunile tema ce de evaluare și la consultări periodice. Președintele Fundației Terra Mileniul III – Lavinia Andrei împreună cu Mihaela Munteanu de la Fundația Alături de Voi România, au discutat despre reconstruirea solidarității în sectorul asocia v și au încercat să raspundă dacă asistăm la un declin al solidarității la nivelul acestui sector. Lavinia Andrei a vorbit despre dezvoltarea durabilă și protecția mediului precum și despre Parteneriatul Transatlan c pentru Comerț și Inves ții, despre ce este și cum a ajuns o coaliție de peste 250 de ONG-uri să i se împotrivească. La aceste discursuri, colegul nostru Adrian Bădilă a fost facilitatorul panourilor de discuții.

29


Raport anual 2014

Evenimente Marșul oamenilor pentru acțiune clima că Duminică, 21 septembrie, au avut loc marșuri în orașe din toată lumea pentru a atrage atenția asupra schimbărilor clima ce, care ar putea să intre pe un curs ireversibil și pentru a cere trecerea la energie 100% regenerabilă până în 2050. Alături de Fundația Terra Mileniul III, la “Marșul oamenilor pentru acțiune clima că” au mai par cipat și Coaliția pentru Mediu, Fundația Eco Civica, Asociația România Fără Ei, Grupul Fără Fracturare, Ac viș Fără Fron ere, Asociația Edelvais, România Vie, Federația Bicicliș lor din România și Grupul de Intervenție Civică, Brașov. În Bucureș evenimentul s-a ținut în parcul Tineretului unde au fost organizate discuții și dezbateri pe tema schimbărilor clima ce. La aceste dezbateri au luat cuvântul: Lavinia Andrei, Președintele Fundației Terra Mileniul III, Dan Trifu de la Fundația Eco-Civica și Marina Ștefan de la Asociația România Fără Ei. Pe langă dezbateri, au fost organizate și ateliere ar s ce, o piesă de teatru cu tema că specifică realizată de ART Fusion, expoziția “Vedem, deci înțelegem“, pla orma "Mesajul tău pentru stoparea schimbărilor clima ce", precum și alte ac vități crea ve.

30


Evenimente Forumul Clima c

În data de 05 noiembrie 2014 a avut loc prima întâlnire a Grupurilor de Lucru din cadrul Proiectului Forumul Clima c, proiect european ce își propune să consolideze conexiunea dintre schimbările clima ce, energie durabilă și poli cile de schimb comercial, să furnizeze autorităților publice locale, regionale și naționale, dar și altor factori interesați din industrie, exper ză tehnică și poli că necesare în abordarea acestor aspecte. Proiectul este finanțat de Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE 2009-2014), finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, iar valoarea totală finanțată este de 127.003,76 Euro. La această primă întâlnire au par cipat 55 de persoane, reprezentând autorități publice centrale și locale, companii, asociații profesionale, camere de comerț, ambasade, ins tute și companii de cercetare și presă. S-au desfășurat trei sesiuni paralele de dezbateri a tema cilor celor trei grupuri de lucru: Eficiență Energe că, Transport și Mobilitate Durabilă și Comunicare și Psihologia Schimbărilor Clima ce. La acest eveniment Terra Mileniul III a făcut parte din grupul de Lucru pentru Eficiență Energe că prezentând un proiect recent finalizat al organizației: Spre o Economie Verde cu Emisii Reduse de CO2 SEVER CO2, prezentând rezultatele acestui proiect. Par cipanții au fost în mod special interesați de două dintre livrabilele proiectului și anume documentul „România spre o economie cu emisii reduse de GES”, care face propuneri cu privire la poli cile absolut necesare care trebuie să fie implementate în România în domeniul clima c. Par cipanții au făcut comentarii legate mai ales de reabilitarea termică a clădirilor, precum și de reconsiderarea avantajelor cogenerării/trigenerării de înaltă eficiență și a alimentării centralizate cu căldură/frig în marile aglomerări urbane. Un alt subiect interesant a fost despre scrisoarea de poziție privind recent adoptata Lege a eficienței energe ce (Legea 121/2014). Par cipanții au făcut remarci cri ce cu privire la modul în care Direc va 2012/27/UE a fost transpusă în legislația românească, arătând că foarte multe aspecte ce țin de reglementarea eficienței energe ce sunt încă neclare.

31


Evenimente Ziua mondială a mediului

Marcarea Zilei Mondiale a Mediului reprezintă un binevenit semnal și un îndemn de a acționa unitar pentru salvarea patrimoniului nostru natural pe care avem datoria de a-l lasa nealterat generațiilor viitoare. Ca și anul trecut, Terra Mileniul III a fost alături de Ministerul Mediului și Schimbărilor Clima ce pe data de 5 Iunie, pentru a sărbători împreună Ziua Mondială a Mediului. Ziua Mondială a Protecției Mediului se înscrie în efortul comun de a promova o dezvoltare durabilă a orașelor. În agenda evenimentelor sunt incluse ac vități care ar contribui la promovarea principiilor ecologice și dezvoltării durabile a vieții umane în centrele urbane în scopul asigurării unui viitor prosper și sigur din punct de vedere ecologic. Organizatorii împreună cu organizațiile de mediu par cipante și cetățenii, au luat parte la evenimentele organizate în Parcul Herastrau din Bucureș par cipând la diversele ateliere de reciclare crea vă, spectacole de teatru, cursuri de olărit, proiecții de filme eco sau recitaluri. As el, se reamintește anual omenirii cât de grave pot deveni lucrurile dacă nu se manifestă grijă pentru patrimoniul natural. În această perioadă, s-au desfașurat și ac vități care țin de managementul și dezvoltarea durabilă a orașelor, în context ecologic. Spațiile verzi din orașe, grădinile și parcurile sunt adevărate refugii pentru mulți dintre noi. Ceea ce facem în direcția protejării acestora facem, în primul rând, pentru noi, pentru sănătatea noastra și a generațiilor care ne vor urma. Este important a sădi în mintea și sufletul fiecărui cetățean al societății, conceptul că omul, ca specie biologică, este dependent de natură și nu poate trăi în afara ei. Fiecare dintre noi poate contribui semnifica v la ameliorarea și protejarea parcurilor, a spațiilor verzi sau a grădinilor, precum și la celebrarea acestei sărbători prin par cipare și susținere.

33


Raport anual 2014

Evenimente Stop Fracturare & Stop TTIP Pe 11 octombrie, comunitățile din întreaga lume s-au reunit pentru un protest la nivel mondial având ca scop interzicerea fracturării hidraulice de mare volum, o metodă periculoasă de extragere a hidrocarburilor neconvenționale și care expune aerul, apa, mediul geologic, clima, sănătatea și comunitățile la riscuri inacceptabile. Această zi, marchează, pentru prima oară, reunirea a două cauze, opoziția comunităților față de tehnologia u lizată pentru extragerea hidrocarburilor neconvenționale, fracturarea hidraulică de mare volum și față de acordurile transatlan ce în curs de negociere, TTIP, CETA și TiSA. Terra Mileniul III coordonează coaliția Stop TTIP România, parte din ini ațiva cetațenească europeană independentă împotriva TTIP și CETA. Acțiunea de protest Stop Fracturare & Stop TTIP a fost organizată la Bucureș , în Piața Universității, începând cu orele 16:00. Protestul a fost un prilej de dezbateri, discuții și consfătuire între cei implicați în această cauză. Scopul principal al TTIP, după cum recunosc chiar autorii negocierilor, este de a elimina anumite „bariere” de reglementare care limitează profiturile corporațiilor transnaționale de pe ambele părți ale Atlan cului. Aceste „reglementări inu le”, sunt de fapt standardele sociale și reglementările de mediu care reușesc (încă) să protejeze cetățenii europeni de abuzuri ale corporațiilor sau de substanțe nocive în alimentație sau mediu înconjurător. Bariere pot fi drepturile din domeniul muncii, normele de siguranță alimentară (inclusiv restricțiile ce privesc OMG-urile), condițiile de u lizarea substanțelor chimice toxice și legile privind protecția datelor personale.

32


Raport anual 2014

Retele Rețele naționale

Rețeaua de Acțiune pentru Climă – România (RAC-RO) este o asociație de 13 ONG-uri ce are ca misiune reducerea impactului ac vităților umane asupra climei și limitarea efectelor schimbărilor clima ce. Printre obiec vele RAC-RO se numără creșterea gradului de conș en zare a populației și a factorilor de decizie privind schimbările clima ce, creșterea par cipării publicului la acțiuni de reducere și prevenire a schimbărilor clima ce și îmbunătățirea calității educației privind mediul și schimbările clima ce. Website: h p://www.rac-ro.ngo.ro/

Coaliția pentru Mediu din România este o asociere de 69 de organizații neguvernamentale de protecția mediului din România, înființată în 2009, ca rezultat al Forumului ONG de mediu. Organizațiile afiliate și-au propus ca până în 2020, sectorul de mediu să devină cel mai puternic sector neguvernamental din România. Printre obiec vele Coaliției se numără: creșterea gradului de conș en zare a populației și a factorilor de decizie privind protecția mediului, îmbunătățirea calității educației privind mediul și creșterea implicării societății civile în dezvoltarea poli cilor publice pentru a reduce impactul ac vităților umane asupra mediului. Website: h p://coali apentrumediu.ro/

34


Retele Rețele europene

Climate Ac on Network (CAN) este recunoscută ca cea mai importantă rețea de organizații europene în domeniul climei și cel al energiei. Cu 129 de membri din 25 de țări, CAN-E depune eforturi pentru prevenirea efectelor schimbărilor clima ce și promovează energia nepoluantă și poli cile de mediu în Europa. Website: h p://www.climatenetwork.org/

INFORSE-Europe este o rețea de 80 de organizații nonguvernamentale ce promovează prin proiectele lor energia nepoluantă, ca soluție pentru reducerea sărăciei și combaterea problemelor de mediu. Website: h p://www.inforse.org/europe/

35


Raport anual 2014

Buget

Sponsorizări, granturi și servicii 2014 Fundația JMG Hellenic Coca – Cola R20 Climate Ac on Fundația pentru Parteneriat – Ungaria și Cehia Programul Commenius CE Fondul ONG - Granturile SEE Fonduri elvețiene Federația T & E European Climate Founda on Ac vități economice

Euro 29.400,00 20.000,00 10.000,00 8.780,00 11.695,20 64.740,00 44.897,00 5.000,00 5.000,00 3.645,92 203.158,12€/ 904.053,62 lei

36


Buget

Cheltuieli 2014 Personal Transferuri către parteneri Costurile de birou Servicii externalizate Transport și cazare Amor zarea echipamentelor Alte cheltuieli

Euro 66.111,90 17.800,00 6.611,14 96.573,5 3.337,97 1.196,63 2.739,86 194 371,00 €/ 864 951.14 lei

37


Raport final a h 2014 4 25 08 august  
Advertisement