Page 1

Droomvisie Genieten voor iedereen Toekomst schets Legenda bloemrijk grasland met grazers

verbinding met Elsgeesterpolder

bloemrijk grasland met recreatie mogelijkheden

verbinding met ruïne van Teylingen

recreatieveldjes

beweiding

bospercelen met gebiedseigen beplanting

struweelvogels

houtsingels

recreatieveldjes

opgaande beplanting sportvelden

speeltuin / educatie

Recreatie- en beheerpad

horeca / zorgboerderij

klompenpad

Van de Bergh van Heemstedeweg

watervogels

P

geplande fietspad

parkeergelegenheid bestaande bollenvelden

recreatieve paden struinpaden

MASTERPLAN GLASTUINBOUW VOOR TUIL

VISIEKAART UTRECHT 2028

STEDELIJK EN LANDELIJK GEBIED

Voorhout

Heuvelrug en Vinkeveense Plassen

campusmilieu

Kromme Rijngebied

relaties met andere locaties/regio’s

Langbroek en oostrand Noorderpark

A12-zone

Geledingszones

woon-/werklocatie

De Vallei

woningbouwopgave binnenstedelijk

Nederrijn en Lek

woningbouwopgave uitbreiding OV-verbinding Almere-Utrecht-Breda

Sassenheim

media groene dorpsrand fruitteelt en tuinen groene (bedrijfs)kavels weg- en erfbeplanting bosgebied waterrijk natuurgebied hoofdwatergangen water waterbergingsgebied locatie voor waterbassins (tuinders)woningen en boerderijen (agrarische) bedrijfspercelen (agrarische) bedrijfsgebouwen en schuren transformatie kassen naar wonen / werken / recreatie huidige kassen nieuwe kassen regionaal wegennet (met aansluiting op lokale wegen) lokaal wegennet recreatieve routes eenrichtingsverkeer inrijverbod vrachtverkeer

creatieve industrie life sciences & duurzaamheid

P

Water

buurtschap

Recreatieve Knoop

Snelweg A4

Verharde paden voor fiets en wandelaar

Zone weidelandgoederen

vrijstaande clusters in het landschap

Uitbreiding bedrijvigheid Huyssitterweg

Provinciale weg N 206

Onverharde paden door het landschap

Agrarisch landschap met natuurwaarde

Molendriegang

Hart van Stompwijk

rondweg en parallelweg

Belangrijk zicht op de polder

FO

Uitbreiding kassengebied

Oosthoutlaan

! P

D O

L E

Bestaand kassengebied

Westelijk Veenweidegebied en Eemland

potentieel (groot)stedelijk vestigingsmilieu

V A LL EY

* Deze tekening verbeeldt het landschap zoals het eruit zou kunnen zien over circa 10 jaar wanneer gekozen wordt voor de droomvisie 'Genieten voor iedereen'. Omwille van de leesbaarheid zijn sommige elementen niet exact op schaal getekend zoals bijvoorbeeld de breedte van de paden. De tekening is indicatief. Na keuze voor een van de visies wordt een proces gestart waarin een gebiedsvisie en vervolgens een inrichtingsplan wordt opgesteld.

0

100 m

500 m

In opdracht van gemeente Teylingen

15-05-2014

PRS Utrecht | visiekaart | Terra Incognita in opdracht van provincie Utrecht | augustus 2012

P

!

10 jaar Terra! verslag van de bijeenkomst welkom

Witteveen+Bos

Bestaande kern

NO OR D V L E U G E

(groot)stedelijk vestigingsmilieu

D:\PROJECTS\DONM\Tuil_Est.mxd 10-06-2010 12:29:07

0

100

200

500 m

0

100

200

300 m

´


Beste mensen, Wij kijken met veel voldoening terug op de feestelijke bijeenkomst “10 jaar Terra�. We waren blij met de opkomst van 85 mensen. De borrel smaakte goed en de sfeer was hartelijk. Het was natuurlijk ook een inhoudelijke bijeenkomst. Hiervan willen we nog wat aan u teruggeven. De inhoud is niet makkelijk samen te vatten, maar we doen een poging. Terra Incogntia stedenbouw en landschapsarchitectuur Jan Maurits van Linge Robert Arends Frank Stroeken Christopher de Boer Inge Hoekstra


Participatie bij ruimtelijk ontwerpen De bijeenkomst begon met een presentatie van Robert, die een inleiding gaf over participatie bij ontwerpprojecten. Participatie wordt op verschillende manieren ingezet in ruimtelijke planprocessen. Wanneer burgers worden betrokken bij de ruimtelijke planvorming dan kan de betrokkenheid, de mate van zeggenschap en de rol van participanten (omwonenden, bewoners, ondernemers, belangengroepen, etc.) flink verschillen. Denk dus vooraf goed na of, hoe en wanneer je hen wenst te betrekken in het planproces. Aan de hand van de participatieladder, krachtenveldanalyses en burgerschapstijlen werd inzicht gegeven in de manier waarop burgerparticipatie kan worden ingezet bij ontwerpprocessen. Ook toonden we hoe Terra Incognita dat in de praktijk vorm geeft aan de hand van projecten die we de afgelopen 10 jaar hebben uitgevoerd.


Emoties op het speelveld Daarna gaven Kees van Velzen (gemeente Teylingen) en Rachel Broekmeulen (gemeente Utrecht) een lezing. In de discussie, die werd geleid door Frank, ontstonden adviezen zoals: • Organiseer een duidelijk doel en kader waarbinnen interactie plaatsvindt en formuleer een minimaal vereist resultaat. Zorg dat ook het bestuur het doel bewaakt. • Richt je op de argumenten en niet op de emoties. • Werk met mensen die iets willen, al zijn het maar kleine wensen. Kleine stappen kunnen de start zijn van een inspirerend veranderingsproces. • Zorg dat je weet wat er in de doelgroep leeft. Aanwonenden laten altijd van zich horen maar representeren niet alle betrokkenen. • Organiseer balans tussen voor- en tegenstanders. Voorstanders zoeken zelden de aandacht terwijl tegenstanders ten strijde trekken. Geef desnoods publicitaire steun aan ‘passieve’ voorstanders. • Ruimtelijke participatie werkt beter op inrichtingsniveau (hoé wilt u het hier?) dan bij visievorming (wát wilt u hier?)?


De rol van ontwerpers Ten slotte formuleerden aanwezigen stellingen waarop de visiting critics Margreet Kokshoorn en Abe Veenstra posities innamen. Deze stellingen vormen een mooie collectie! Onder leiding van Jan Maurits werd gediscussieerd over de stellingen. De stellingen klonken als: • Geen voor of tegenstander: vraag naar het belang en los het probleem op. • Overheid is ook participant (niet ‘u zegt ‘t maar, wij draaien’). • Landschapsarchitecten zijn geen striptekenaars. • Hoe transparant moet je zijn (je organiseert je eigen weerstand)? • Veel ideeën samen maken nog geen goed plan. • Waar stopt luisteren en begint de ambacht van de ontwerper? Uit de stellingen is een kleine selectie als ‘Delfts tegeltje’ beschikbaar. Hier zit vast iets voor u bij!


Veel participatie is pseudo-participatie.

Politiek moet haar rug recht houden bij een vooraf gesteld doel.

Burgers zijn vaak tegen verandering omdat ze de nieuwe dingen (nog) niet kunnen voorstellen.

Wrijving geeft glans (maar zorg ervoor dat het niets blijvends kapot maakt).

Waarom mag een ‘nee’ niet een ‘nee’ zijn?

Geef de mensen die verantwoordelijkheid willen nemen een 10 x zo zware stem in het proces.

Hoezo voor of tegenstanders? Vraag naar de belangen en los het probleem op.

Overheid is ook participant. Niet ‘u zegt t maar, wij draaien’.

De optelsom van particuliere belangen dient niet het publieke belang

Waar stopt luisteren en waar begint het ambacht van de ontwerper?

Ontwerpers zijn geen striptekenaars. Ontwerpen heeft ruimte en tijd nodig.

Hoe kunnen zowel praters als denkers optimaal tot hun recht laten komen?


Wat zijn lessen die wij geleerd hebben? 1. Burgerparticipatie houdt de gemoederen bezig en niet alleen bij ons. Velen hebben de wens om vanuit burgers te werken maar willen ook hun kennis en vakmatige ambities een plek geven. Nogal wat ontwerpers staan argwanend tegenover vergaande participatie. Wij denken dat positieve resultaten bereikt kunnen worden als de onderstaande lessen in acht worden genomen. 2. Positieve en open communicatie in een participatieproces is belangrijk. Samen elkaars belangen onderzoeken, kansen verkennen en creatieve oplossingen in beeld brengen. Een open, ontspannen en leuke sfeer levert het meeste op. Het begint wel met het erkennen van een gezamenlijk doel. Neem voor- en tegenstanders serieus en zorg dat beiden op het podium komen.


3. Burgerparticipatie vraagt veel van de organiserende overheid. Als zij lichtzinnig burgers om hun mening vraagt, vraagt ze om problemen. Participatie vraagt een gedegen voorbereiding. De overheid moet haar eigen rol krachtig definiëren en scherp haar doel, ambitie en kaders neerzetten. Dat vraagt van bestuurders om hun rug recht te houden en vast te houden aan haar doel en haar ambitie. 4. De ontwerper heeft een brede taak bij burgerparticipatie. Hij of zij moet samenhang aanbrengen in alle (soms ook tegengestelde) belangen, meningen en opvattingen en deze integreren in creatieve oplossingen. Dit doet hij/ zij door te onderzoeken, te verbeelden, ruimtelijk te schetsen en te toetsen vanuit het algemeen belang, nu en in de toekomst. De som der delen moet mooi, bruikbaar en duurzaam zijn (oftewel ruimtelijke kwaliteit). Participanten hebben veelal waardering als hun belang of idee meegenomen wordt in een samenhangende context en aangevuld wordt met professionele kennis. Dit leidt tot draagvlak. Toch geldt: ‘resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst’.


Wij danken hartelijk alle gasten die mee hebben gedacht, gedaan en geborreld! Sven Maltha ; Ferdinand van Hemmen; Anjet van Linge; Michiel Brouwer; Patrick Nan; Ineke Geluk; Elsbeth Luning; Jaenette van Eck; Claudia Swart;Vera Cerutti; Jan Willem Tap; Ko Droogers; Sylvie Uenk; Martine Koerts; Sander van der Eijck; Bas van de Griendt; Evelien Paalvast; Marijke Reuvers; Paul van Sorge; Maaike Bos; Arda van Helsdingen; Theo Vogelzang; Wim Keijsers; Cees Moerman; Angelique Jacobs; Alphons van Winden; Helmie Bloemers; Michiel Veldkamp; Paulien Varkevisser; Frank van Vliet; Livina Tummers; Anneke van Mispelaar; Harro Wieringa; Henny Schippers; Bart Visser; Jan Hein Boersma; Erwin Brouwer; Rob Janmaat; Frank Vonk; Annet Kempenaar; Jelle Bennema; Mascha Visser; Yvette Oostendorp; Judith Vlot; Karina Hendriks; Geert Bosch; Annemariken Hilberink; Ben Olde Meierink; Ellen Mettes; Martin Overbeek; Arjen Drijgers; Rienke Groot; Constantijn Huurman; Frank Frijlink; Edith ten Westenend; Sabine Gabriel; Jan Hofstra; Ton Kroonen; RenĂŠ Hendriks; Claudia Kraakman; Camiel Claus; Patrick Laan Geske Barendregt; Lynke Koopal; Helma Born; Jeroen Marseille; Birgit Cannegieter; Evelien De Mey; Arjan Visser; Jan Hilbert; Pieter Veen; Rien van den Berg; Eckhart Heunks; Jannes van Hove; Peter Oosterloo; Josine Stremler; Henk de Wit; Anneriek Simons; Jantien van den Berg; Hans Verkerk. En we zijn extra dank verschuldigd aan onze speciale gasten die niet te beroerd waren om stevig stelling te nemen: Abe Veenstra; Margreet Kokshoorn; Rachel Broekmeulen; Kees van Velzen.

Brochure 10 jaar terra!  

verslag van mini-symposium

Brochure 10 jaar terra!  

verslag van mini-symposium

Advertisement