Page 1

171.

ZEEUWSVLAAMSE

KOERIER VAN DINSDAG 10 APRIL 1984

Van 25 tot en met 29 april in de AdorhaUen De Braakman ,

,

GROOTSE. OPZET FAMILY EUR

TERNEUZEN - De Familybeurs 1984belooft dit jaar een nog groter succes te worden dan de twee voorafgaande jaren. Het gebeuren vindt plaats, van 25 t/m 29 april in de Adorhallen in recreatiecentrum De Braakman. Het organiserend bureau, IPD Terneuzen, heeft kosten noch moeite gespaard het publiek een zo afwisselend mogelijk scala van branches aan te bieden. Liefst 50 verschillende deelnemers presenteren op bijzonder verzorgde en verrassende wijze hun produkten aan de bezoekers. Naast, de twee beurshallen beschikt de Family-organisatie dit jaar ook over de botenhal van [achtha, ven Isabella, die voor deze gelegenheid omgetoverd is tot amusementshal.

Op woensdag 25 april om 19 uur verricht burgemeester C. Ockeloen de openingshande!ing. Hij zal darbij geassisteerd worden door de bekende goochelaar Riohard Ross, die daarbij waarschijnlijk gebruik maakt van zijn "magie spray". Na de officiële opening verzorgt Richard Ross een kort optreden in de amusementshal, waarna hij samen met burgemeester Ockeloen eenkijkje neemt in de stands op de beurs.

• Richard Ross,

de bekende goochelaar.

Op donderdag 26 april om 14.00 uur verzorgt Jan Dieleman voor de gasten van de Zonnebloem en voor deIage-:' re-schoolleerlingen uit Terneuzen een goochelshow. De kinderen kunnen dan tevens' mee doen aan een ballonwedstrijd, waaraan IPD een aantal prijzen heeft verbonden voor de ballons die het verst gevonden worden.

GEMEENTE TERNEUZEN

Om 19 uur vindt er een een uur durende show plaats van harmonie "De Vliegende Hollander" en het majórettenpeloton op het' buitenterrein. Vrijdag 27 april presenteert Digna Blaauw tweemaal haar nieuwe collectie gebreide en gehaakte kleding tijdens een een uur durende show. De aanvang van de shows zijn halfdrie 'en halfacht. Die avond zorgt de IJzendijkse muziekvereniging "Geduld Overwint" voor een muzikale noot.

OP'''FAMILY '84"

heeft een - letterlijk - ijzersterke primeur: een zingende; lachende, vriendelijke, sprekende en intelligente robotober bedient de langskomende bezoekers op hun wenken. Ook de bruidsstraat, één lange stand van zeven zaken die met het trouwgebeuren te maken hebben, is een unicum. Verder worden er veel bijzondere apparaten gedemonstreerd en valt er weer veel te bekijken, te proeven en te keuren. "Alle deelnemers hebben werkelijk hun uiterste best gedaan om zich zo leuk en origineel mogelijk te presenteren", vertelt IPD-directeur ,Ton Dieleman.

Op zaterdag 28 april, om 14.30 uur worden de bezoekers verrast met een groots' opgezette bruidsmodeshow, georganiseerd door "Lucky Day" uit Terneuzen. Aan deze show werken mee: schoenmode van der Sloot, de Plantenmarkt, Juwelier Buys-Ouweneel uit Axel, hotel-restaurant De Post, Taxi-centrale Boone, Fo'to Jan Dieleman, kapsalon van In het kader van het 4OO-jade Berge en herenkleding van bestaan van Terneuzen Dixhoorn. Om halfacht die ,rig wordt er tijdens de opening avond treedt de Zeeuwseen nieuw boekwerk uitgegeVlaamse troubadour piet vendoor IPD-uitgeverij. het Brakman on, ' boek- "Gemeente Terneuzen 4 Zondagmiddag tenslotte eeuwen' in kaart" bevat veel verzorgt om 13 uur het succeskaarten van de situatie van volle, 45-man tellende operet-. Terneuzen van 1600 tot heden. tekoor "Tussen de rails" uit Tevens bevat het boek luchtEindhoven een aantal optrefoto's met vergelijkbare situadens. ties van Terneuzen vroeger en nu. De speciale prijs van Behalve deze verscheidenf 19,95 geldt alleen tijdens de heid aan bijzondere gebeurteFamily-beurs. nissen is de beurs zelf ook zeer De openingstijden van de zeker de moeite waard. Het beurs zijn: woensdag promotieteam van de Evene19.üÓ-22.00 uur, donderdag en mentencommissie 400 jaar vrijdag 14.00-17.00 en Terneuzen opereert vanuit de 19.00-22.00 uur,' zaterdag stand van de gemeente Ter14.00-22.00 uur en zondag neuzen, compleet in historisch tenue. 10.00-18.00 uur. De entreeprijs bedraagt voor volwassenen Hotel-restaurant Hof van f 2,50, voor kinderen tot 12 Koophandel uit IJzendijke jaar en 65-plussers t 1,25. " '

Nieuw, boekwe'rk

~". .<,

De gemeente Terneuzen zal ook op de komende familiebeurs "Family '84", die van 25 t/m 29 ap~!l a.s. weer in de Ador-sporthallen In de Braakman gehouden wordt, weer met een gemeentelijke informatiestand aanwezig zijn. De stand zal in het teken staan van het thema "Wonen, Werken en Recreatie in Terneuzen, vroeger en nu". In verband met de viering van "Terneuzen, 400 jaar Stad" zal aan het Terneuzen, zoals het er , vroeger uitzag, extra aandacht ,. besteed worden. Het Promotieteam van de Evenementencommissie zal in klederdracht eveneens aanwezig zijn om de bezoekers van' de beurs informatie te verstrekken over de feestelijkheden in het jubilerende Terneuzen. Een trekpleister in de gemeentelijke stand zal ook nu zeker weer de maquette van de stad Terneuzen zijn: De gemeentelijke stand / bevindt.zich vlak bij de in- en ,(W' gan&,va~ de ~eu~ ..~ ~ "

I

'


172.

Derde 'Family-beurs' in de Braakman geopend

HOEK- Even was het allemaal truc. Maar nadat burgemeester C. Ockeloen van Terneuzen z'n gemeentesecretaris A. J. van Pagee een onzichtbare kaart had laten trekken uit een onzichtbaar kaartspel werd alles anders. 'Tovenaar' Richard Ross, iets verlaat maar desondanks de man om wie alles draaide bij de opening van. de derde 'Familie-beurs' in de Adorhallen in de Braakman. riep de hulp in van een heuse, sprekende 'robot. Die bood de burgemeester een exemplaar aan van het boekwerk 'Terneuzen, 4 eeuwen' in kaart'. En daarmee was de officiële opening een feit. , De derde 'Family-beurs' biedt .naast een kleine vijftig standhouders, die een aardig beeld geven van het beo, drijfsleven in met name de Kanaalzo- " ne, aan de bezoeker - en dat waren er woensdagavond, toen burgemeester t Ockeloen en illusionist Richard Ross het startsein gaven vele honderdeneen. gevarieerd amusementsprogramma. Vanmiddag (donderdag) om half drie is er 'een modeshow van Digna Blaauw. Om half acht wordt de show Burgemeester Ockeloen geeft samen met illusionist Richard Ross en- de herhaald. 's Avonds zorgt de harmo- sprekende robot Mikkie het startsein voor de derde' 'Famtly-/.'J241 S. nie 'Geduld Overwint' voor de muzikale omlijsting. Zaterdagmiddag om half vier staat , een grote bruidsmodeshow op het .• programma en 's avonds om half acht is troubadour Piet Brakman belutst teren. Zondagmiddag om één uur verzorgt het operettekoor 'Tussen de Rails' uit Eindhoven een uitgebreid C concert. , En tussen de bedrijven door zijn er tal!' ' van demonstraties en extra attrac- . t ties. De 'Family-beurs', die de afgelopen jaren tienduizenden bezoekers trok, werd dus geopend door Richard Ross en sprekende robot 'Mikkie' (voorzien van shirtreclame). Burgemeester Ockeloen prees de 'ondernemingslust' van de organisatoren van , de 'Family '84', Internationale Publi; citeits Diensten Terneuzen. "Dat de naam van Terneuzen wat bekender dient te worden, is duidelijk. Meneer .Richard Ross, die, de Braakman zo moeilijk kon vinden, vormt daarvan het bewijs". En verder had hij alleen' maar bewondering voor het initiatief, 'toch ondernomen in een tijd van .Belangstelling voor gemeentestand. economische recessie'.

rAURAN~

fVAh

HAND

te

MAQUETTE VAN OUD-TERNE,UZEN .OP FAMILVBEURS

De gemeentelijke informatiestand op de Familybeurs, in de Ado~hallen in de Braakman, heeft -dit jaar als thema: "Wonen, werken en recreatie in Terneuzen, vroeger en nu". Naast de bekende maquette van Terneuzen is er ook een maquette te zien van de stad Terneuzen,

zoals die e-; r~nd 1900 uitgezien heeft. , De heer Simon Buyze, die ook de ' huidige maquette regelmatig bijwerkt, heeft aan de hand van oude tekeningen en afbeeldingen het Terneuzen van de tijd rond 1900 op kleine schaal na gebouwd, In verband met de viering van

"400 jaar 'stad" zijn verder in de gemeentelijke informatiestand nog een aantal oude foto's te zien en brengt het promotieteam van de Evenementencommissie in klederdracht belangstellenden op de hoogte van de vele aktiviteiten die deze zomer in het feestvierende Terneuzen zullen plaatsvinden. Naast de beide maquettes (oudTerneuzen én nieuw-Temeuzen) . zijn er ook dia's en een video-firn, te zien.


Het gros van de leerlinçeti van 'De Stelle.' loopt straks uerkieeämee

in de historische.

"

optocht.ter

gelegenheid

van

'Terneuzen ••

Speciale enveloppen in kader van ' .400jaar Terneuzen

jaar

stad',

, TERNEUZEN - De kinderen doen' niet onder voor 'de groten', Terwijl middenstanders zich het vuur uit de sloffen lopen om met een origineel '400 jaar stad'sprodukt op de markt te komen (Neuzenwijn, Neuzenneut, Neuzenbolus. Neuzenpeuzel én meer' van dat lekkers), verdiepen ook steeds 'meer scholen in Terneuzen zich in de historie van de stad. Hier en daar, zoals op de katholieke basisschool 'De Geule', praten de kinderen deze week over niets anders. Ze hebben enkel aandacht voor hun '400 jaar'-project. " I" , '

TERNEUZEN - De postzegel-

en muntenverenigiJig ZeeuwschVlaanderen brengt eind april twee bijzondereenveloppen met speciale ,afstempeling op de markt. Tijdens de afgelopen maandag gehouden Ie• ' " denvergadermg maakte het bestuur dat bekend .. ~e postzegel-en muntentoonstelling zaterdag 28 april m hetTemeuzens Museum, krijgt de primeur. Deeerste envelop heeft het in een landelij ke reeks van dibekende vignet van Terneuzen verse filatelistäsche jubilea 400 jaar stad, stad van De van 1982-1984. Ook zal er een Vliegende Hollander. De twee- stempel in dit teken te verkrij"deenvelopis er een met het" gen zijn. Terneuzensestadswapen, dit , .• I" Ook de PIT zal met een 10Detentoonstelling zal zater-, ket aanwezig zijn. Daarnaast dag ~ april officieel door is er een brievenbus in het voorntterW. de Zeeuw van Terrieuzens Museum waarin hetTerneuzens Museum ge- , , " opend worden.-Vanaf tien uur ,Iedereen, die een envel~p met isde tentoonstelling, met tal het s~lale, stempel wil hebvanobiecten it I' _ ben, ZIJn ~rleven ka~ depone, "w verzame in ",I ren. Voor Iedereen die de tengenvande eigen leden van ~e toonstelling niet kan bezoeTerneuzensepostzegelverem.. , ging,voorhet publiek open. 's ken, bestaat de mogeliikheid ' Middagsom vijf uur zal' de om deze twee enveloppen te tentoonstelling weer sluiten. ~:>tellen tegen de PrlJS van , VlJf gulden., ,

!

vierhonderd

t.

Terneuzen-kenner bij uitstek Johan de Vries vertelde de kinderen van 'De Geule' donderdagochtend een klein uur lang van alles over het Terneuzen van vroeger, Hij had het over de 'Moffenschans', over het oude werfjeaan de Markt, over het Tuinpad en het Varkensbuurtje en stond terloops stil bij de kanaalwerken van de jaren zestig, toen tientallen .oude boomstronken werden'opgegra~ Die bomen moeten minstens 1300 jaar geleden gegroeid hebberi'.. " ' In de hal van de, openbare lagere school de Golfslag IS de ~omen~e maanden een fraaie tentoonstellmg van oude landkaarten, tekemngen en foto's _ rond de eeuwwisseling gemaakt door fotograaf Elzinga - te zien, De tentoonstelling, die nog wordt aangevuld met 'spulletjes' die de kinderen van huis meebrengen, is tijdens de schooluren te bezichtigen, "Iedereen is welkom", aldus een van de onderwijskrachten, "We denken daarbij bijvoorbeeld aan de buurtbéwoners", In de christelijke school 'De Stelle' pasten konderdenleerlingen donderdagmiddag hun '400-jaar'·plunj"e,vervaardigd door vlijtige moeders. Het gros.van de kinderen Ioopt straks verkleed mee in de historische optocht, Overigens rijdt ~de Stelle' ook mee met een...;praalwagen',


174.

II.IIIIIIIIIIIIIII~II.III

TERNEUZEN - Een foutje van de schilders? Nee, een grap! Kom, dachten de vijf schilders, die in opdracht van de stichting Noordstraatpromenade ' de fraaie, stadspoort aan de ingang van de Noordstraat in Terneuzen dienden , te verfraaien, iedereen "Praat over, '400 jaar Terneuzen'; laten wij eens wat verwarring zaaien. En ze schilderden in fraaie cijfers '1534' op de houten poort.

En dat klopte. Marc Ververs van del~r Stichting Noordstraatpromenade,I'1i de stichting die in samenwerking~i;;;:,

met de Evenementencommissie.~ 'De Vliegende Hollander' vandaag't,..,.. (vrijdag) ook de 'oude provinciale ir' boot' laat afmeren in de oude veer-,tk.; haven van Temeuzen: '"Beschouwt;Vi het, maar als een kleine. ludieke ~lii actie. De vijf mensen, die de poort zouden 'opschilderen, zijn daar drie ~;; Weken mee bezig geweest. En toen '1\, moest er dus een jaartal op... Nou,w,r Die daad had grote gevolgen, want toen hebben we bi] wijze van grap)i' vooral de oudere Terneuzenaren' 1534 genoemd. Eh eigenlijk is dat telden zich de laatste dagen suf. natuurlijk zo gek nog niet, want Een van hen donderdagochtend, volgens de kenners waren die poorgezeten op een bankje pal naast de - ten er al veel eerder dan dat Terstadspoort: "Nou ben ik wel van neuzen stadsrechten kreeg... Ach, een andere tijd, maar op school het vestigt 'in ieder geval nogeens hebben ze me wel geleerd dat een de aandacht op.het hele gebeuren. en een twee is en' geen drie ... Ze En die discussies van die oude '", willen zeker een grap met ons uit- baasjes en andere passanten ~jn. halen. ..". . . eigenlijk best leuk." .~ , " .

"~Hoe 'zit het nou? • GISTERMORGEN _ WREEF wreef menig voorbijganger zich- nog eens duchtig in de ogen:.,'toen hij de trotse' poort' aan het begin van de Terneuzense - Noordstraat passeerde. Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? 1534 .... Ik dacht dat Terneuzen in 1984 zijn 400-jarig be-' staan _ als stad vierde, maar zouden ze al een poort in 1534, vijftig _jaar eerder, gehad hebben? ' ,Mark Ververs hielp ons echter uit de droom. "We zijn met een groepje mensen zo'n drie weken aan die poort bezig geweest en eigen lij k viel dat karwei knap tegen. Toen we zover waren dat we een jaartal moesten invullen hebben we uit balorigheid er 1534 ingezet. Je wordt doodgegooid met 1584 en wij wilden eens wat anders. Overigens wel wetend dat er reacties op zouden komen. En je ziet het aan de voorbijgangers. Ze kijken en dan wordt er even gepraat. Zo van ....nou dit zitten er mooi naast. Eigenlijk best leuk dus en een compensatie voor al die tijd die wij erin hebben gestoken." ~ FOTO DE STEM / COR J, DE BOER

C.".l.'l.' ..'.'...'.'.'.' •.•..'

r\i'f


175•

• De aankomst van de historische veerboot in Terri.euzen we~ opgeluisterd door muzikanten .in oude klederdracht •

,.1

.

V~~eenonzerve1'"Sl.aggevers... ",;:::,,:\;::

TERNEUZEN - Maanden geleden alweer opperde de Temeuzense journalist WoutBareman in een helder moment het idee om ter ge';' legenheid van '400 jaar Terneuzen' nog een keer het oudepontje te laten varen. De-stichting Noordstraatpromenadepikte dat idee op en gisteren was het dan zo.. ver. Rond zes uur 's avonds voerde voormalige veerboot Koningin Emma van de opgeheven dienst TerneuzenHoedekenskerke de. oude veerhaven binnen. Op de ponton stond de Temeuzerise showband Irene' om de oudgediende een

-::,./! .. I

•••••.

:

:.

:.:~~:

•• '~

!/'J~:;::

~i-'

::!';

_ FOTO DE STEM i COR J. DE BOER

t !~'.:-{

roerd: "Da's noe toch ook wat, net of we weer naar 'oedjeskerke gaan, wat een .,- -" ~.. j .••.J .dag ... wat een dag". . . f';,.:' . De oude Koningin Emma ~ vaart voor de Scheveningse '" rederij Vrolijk met sportvis. ,, - sers onder de naam Estrella . ., ..,-.... 'Het schip blijft tot en met <F.~., 1 '7 "'"7' -' maandag in Terneuzen om '. , i , ~T l.,/ . J ~ Iv.1 U •• " _~ , i': . I er voor een bedrag van drie gulden per persoon rondvaarten te verzorgen. Voor die rondvaarten muzikaal welkom te bren- . crème au beurre met hazelgen. Met' een gezelschap ge- nootschuim. Mien Wijfels 'bleek gisterenavond al ·een nodigden, waaronder burge- sprak op een winderig ach- flinke belangstelling te bemeester C.Ockeloen,maakte terdek namens de Noord- staan. De eerste reactie van 'het bootje' eén korte rond- straatpromenade een dank- vooral oudere Terneuzenawoord uit aan burgemeester ren bij het betreden van de vaart. - Aan boord bood bakker Ockeloen en aan Wout Bare- Koningin Emma: "Goh, ie is Hans' Löffler de passagiers man die haar lovende woor- nog net als toen wudder d'r Neuzenaartjes aan, een ge- den combineerde met een mee naar dère kante gingen bak vervaardigd .uit mocca stevig oorlam 'en een ont- ee ... n.

IL~:;

~

"

-,

,,\,.1"

f

De aankomst van de vroegere veerboot Koningin Emma. Het schip zal een paar dagen, de dienst Terneuzen-Hoe.dekenskerke verzekeren. ,.(foto's Cemile Schelstreete)


176.

Maand. 30 april, Dinsd. 1 mei 1984

Vier eeuwen geleden. verleende Willem van Oranjede •

L

stadsrechten, '

~

~_ .• _

'

_.

,_....

_.

' ••.

'I

'

Terneuzen·.begon . deherdenking .'

..•. -,

--

-------~~.~J~7_---__----~~~~ -..-/TERNEUZEN - Onder . Eenl stoet van 53 groepen en een stralende vooriaars-. wagens met daarbij de nodige zon trok zaterdagmiddag muziekgezelschappen en drumeen twee kilometer lange bands trok aan een duizendkophiistortsc . h e Opt oc ht d oor pige entoesiaste menigte voorbij. Ook burgemeester, Duarde straten van Terneuzen' duijn van Sas van Gent - evenom daarmee publiekelijk eens een kanaalgemeente - zat een begin te maken met als genodigde in één van 'de de herdenking van het ouderwetse rijtuigen. En verder historische feit dat pre- waren er afbeeldingen van hiscies vier eeuwen geleden torische momenten 'uit de geWillem, Van' Oranje schiedenis van de stad, zoals het ,Willem De Zwijger deze nederzetting aan de Honte of Westersehelde stadsrechten verleende.

onverwachte bezoek in 1852van korugtn Victoria van Engeland: aan Terneuzen, paarde- en voetvolk uit de legers van Prins en van Alva, schepentrekkers uit :__voorbije. tijden, 'koning Willem III die, Terneuzen bezocht -een postwagen uit het' begin' van deze eeuwen.. een met de hand bediende brandspuit. Alles bij mekaar een stuk werk waarmee .de organizatoren eer hebben verdiend'" ,

Aktie Hoewel daar tijdens de, optocht weinig van te merken was, wilden een aantal werkloze Terneuzense jongeren protesteren, tegen wat zij noemden de geldverspilling om feest te vieren en hen in de kou te laten staan.' .Terneuzen moet aan de (werkloze) jeugd denken', was hun slogan. "93.000gulden uitgeven om vijf maanden lang te feesten, en niks voor de jongeren doen kan niet',' vonden zij. .En dat terwijl in de aktiviteiten en het . sociaal-kultureel werk ten behoeve van de jeugd radikaal het' mes is gezet." Op zaterdag 5 mei, als Nederland zijn bevrijding viert, trekt de stoet opnieuw uit. Vrijdagavond had ,de officiële herdenking plaats in de Nederlands hervormde kerk; een historischreligieuze bijeenkomst waarin met muziek en zang .Terneuzen vierhonderd jaar stad" werd herdacht. Burgemeester Ocke-

----.-

.'loen ,van Te~e.uzen richtte het 'oog op de toekomst toen hij een toespraak hield onder het motto De vereniging Noordstraat.vrijheid is ondenkbaar zonder promenade haakte in op een welvaart' .•Nooit en nergens', al- voorstel om het .Pontje", de vroe' E ,dus de burgemeester, .zijn in de gers veerboot koningin mrna, geschiedenis mensen vrij ge- terug te halen eri het schip geweest als zij niet over een zekere ,durende een paar dagen de materiëlewelvaart beschikken. dienst Terneuzen-Hoedekenskerke, die in het begin van de jaIk denk dat onze vrijheid in _ ren vijftig werd opgegeven te . gevaar is, omdat onze welvaart laten varen. Het.schip vaart nu in gevaar is', aldus de burge- 'voor de Scheveningse rederij meester. In zijn filosofie over 'VI'olijk onder de naam Estrella, besturen en beleidmaken neemt Tot en met 'maandagavond kan leiding geven en leiding verdramen voor drie gulden nog eens gen een belangrijke plaats In, een tochtje op de Westerschelde Na. de toespraak van de burge- . maken. Al vanaf het begin was meester gaf dominee G~.Corne- er een grote belangstelling: van lus Jan Mewe een overzicht van de zijde van de ouderen die zo'n de 'hïstortsche ontwikkeling van overtocht zoals zij die 'vroeger de stad Terneuzen. -riîääkten' willen overdoen, voor de jongeren on, te ervaren onder welke omstandigheden en met welke snelheid ouders en Onder het motto "Ontbieden grootouders zich in de dagen ende bevelen" wordt vanaf dins- van, welaar naar de overkant dag 1mei tot en met 25 augustus begaven. (gw-n) in het Terneuzense museum _ aan de burgemeester. Geillstraat een tentoonstelling gehouden die van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 17u. te bezichtigen is. Bij het inrichten van deze expositie waarin een beeld van de ontwikkeling van Terneuzen, wordt gegeven, is van veel tot nu toe onbekend materiaal gebruik gemaakt.

Nostalgie

Tentoonstelling

-Het lokaal historisch aspekt dat wordt belicht vanaf . het 'ogenblik dat Gent zich een weg naar de zee groef en waarvan Terneuzen ook profiteerde, , komt duidelijk naar voor. Na de ' sluitingsdatum van de ten toonstelling wil het bestuur van het Terneuzens museum dit matertaal als een goede basis geb ruiken voor de uitbouw van een permanente tentoonstelling ' over de historie van Terneuzen.' De officiële opening heeft plaats op dinsdag om 16u.'30.


\1IIIIrlll!IIIIJlI,IIIIIIIII~ill: Het feest Isnu officleelbegonnen ••. ,

,

TERNEU,ZEN- H~t, is nu officieel feest in Terneuzen. Vrijdagavond :' meerde .he~ bootje', de oude 'Koningin Emma' die jarenlang de , veerverbmdmg Terneuzen-Hoedekenskerke onderhield af in de oud veerhaven. En niet lang daarna werd in de Grote Kerk i~ de Noordstraa~ herdacht dat Terneuzen 400 jaar geleden van Willem van Oranjestadsrechten had gekregen, ~ie herdenkin.gssamenkomst werd bijgewoond door ~onderden genodigden, onder wie commissaris der koningin dr. C. Beertien. . .-

Burgemeester C. Ockeloen hield in' Ds:"Ö-,T. Mewe stOnd uttvoerig stil =[ ~ 1584 "'1984 a:: de Grote Kerk een uitgebreide her- bij het ontstaan en de groei van: ~ ,'.. W denkingstoespraak, waarin hij een Terneuzen. Wijzend op het gemeen- " 0 lied uit Valerius' 'Gedenck-Clanck' tewapen, dat aan het begin van ?e: t,. . ~ centraal stelde "om aan te tonen herdenkingssamenkomst was bm-: ~ ...., dat de problemen waar we vandaag nengedragen door het promotie-. ~ (). 0" . mee worstelen geen nieuwe pro bie- team van 'De Vliegende Hollander' O~~ men zijn; .ze hebben alleen In de stelde hij vast: "Terneuzen was al~,~ '., LIEGE~ , loopvan honderden jaren een ande- tijd een Zeeuwse plaats en geen. 1 re concrete inhoud gekregen." Oe- Vlaamse. ,En de sleutel in de hand: terloops - geen goed woord over keloenciteerde vervolgens Valerius' I van de leeuw verwijst naar het· , voor de tv-serie 'Willem van Oranje', l '0 Nederland, let op uw saeck'. '\ wapen van Axel, want adrninistra- : waarin 'De Zwijger' 'werd bezoedeld: . \,' tief gezien behoorde Terneuz~n des- ;', en besmeurd'. ~ Burgemeester' Ockeloen schetste 1 tijds bij Axel. Die sleutel? Terneu- I, Aan de samenkomst werd meege- " het beeld van deze tijd en stond, zen heeft, zo kan. dat worden be-,'. werkt door het bejaardenkoor 'De ,' uitvoerig.. sti~,'bJj de factoren die \' schouwd, de sleutel van het achter- ~ , Ves,te' onder leiding, ~an Janneke ~ ..on,ve~lJdel1Jk en onverbiddelijk' land in handen, van _'het Axel~r \ Volm~; ~e z~ngvererugmg :Asaf on- ~ !>flZlg zijn de wereld een ander ge-! Ambacht.en van Vlaanderen. Dat lS - der letding van Anton de Kort, en ~ , zichtte geven." ,,~et is niet moeilijk \- trpuweris in het verleden héél dui- ~Ido?r de 'Cantorij' ~mderleiding van : om daar een Inzicht in te krijgen, deliik eworden." Ds. Mewe had - - Arie Karreman, die ook soleerde. .•. Alleen,dan moet je niet enkel spre' •. ken maar ook kunnen luisteren, of lezen. En dat handjevol mensen in , ons land dat nu de toon en de . inhoud van' de discussie die mag worden gevoerd, bepaalt, zou ook eens moeten. leren. luisteren. Dat ge,ldtuiteraard niet voor één kant van het politieke spectrum, want veranderen betekent net zomin behouden wat men heeft, als terugvallen op het verleden." ,

'/4 . .. ~ v.'

,

Somberwasbckeloen over de intermenselijke betrekkingen. "Op dat terrein' is geen enkele vooruttgang geboekt. Ik denk dat meer, dan driekwart van de discussies· over o~e saI!!..~I!!~ving zoals die_. tot ons . ------komen uit regeringskringen en het"~: kleine kliekje televisiemensen wat daar omheen hangt - maar evenzeer van partijbestuurders, vakbondsbestuurders - zich uitsluitend bezighoudt met de materiële positie van de mensen. Alsof de mens uitsluitend een economisch wezen is dat voorgeld prestaties levert, zoals een automaat dat pleegt te doen, waar je een gulden instopt en voor een gulden'aan waar uit terugkrijgt,"

Leiding Bijhet inslaan van een 'nieuwe weg' (veranderingen in de maatschappij) moet, volgens Ockeloen, weer worden geleerd dat leidinlUlodig is en aanvaard moet wordën a~aancte: and~re,kant niet worden vergeten ~ dat leder mens een creatief wezen isen dat iedereen z'n eigen gaven: moet kunnen ontplooien. Ockeloen besloot: "Veranderingen kosten ons ~ óókmoeite, maar we zullen ons best: blijven doen om de tekenen des: tijds te verstaan." ~,

De

onthulling'van

het gemeentewapen.

ij. ~

177.


,I

178.

.

ZATERDAG 28 APRIL 1984

•.

JO)E~ VAN ZE

'VRUHEID\' ONDENKBAAR \ ZONDER WELVAART'

SteTnTnig begin feest Temeuzen400 jaar Van een onzer verslaggevers

TERNEUZEN -Een historische religieuze mix vormde gi5kren in Terneuzen de stemmige starl van het Jubileum 'Terneuzen 4QO jaar stad'. Met het motto 'vrijheid is ondenkbaar zonder welvaart' . voegde burgemeester C.Ockeloen daar nog wat toekomstperspectief aan toe. Dat alles vond plaats tussen de gewijde muren van de Nederlande Hervormde kerk aan de Noordstraat. Enkele koren zorgden voor het muzikaal decor en het publiek zong volks-en vaderlandslievende liederen. "Nooit,nergens in de wereld zijn mensen in, de geschiedenis vrij geweest als ze niet over materiële welvaart .beschikten, Ik denk .dat onze vrijheid in gevaar is omdat onze welvaart in gevaar is", aldus Ockeloen. . Zelf liet hij weten dat zijn toespraak geen vrijblijvende verhaal was over feestvieren, maar meer een visie van het gemeentebestuur op het ontwikkelen van een beleid. Daartoe haalde Ockeloen er zelfs het RVS-debacle bij als voorbeeld van een bedrijf waar de welvaart van werknemers smoorde in de angst van werkgevers om te veranderen. • B'Ura~meester Ockeloen hapt fier in het 'neuzengebek'. Het feest van Terneuzen 400jaar is in volle gang - FOTO OE STEM I CORJ.DEBOEH

Leiding

In de filosofie van Ockeloen op besturen en beleid maken neemt leiding geven en leiding verdragen een belangrijke plaats in. Ocke.loen: "Als je de cultuur overziet in de breedste zin des woords, valt het niet moeilijk vast te stellen dat ~eiding in de maatschappij

heel veel betekent. 'En dat goede leiding door heel veel mensen graag 'Wordt aanvaard en zelfs als zegen wordt ervaren". Individuele vrijheden zonder goede leiding kan naar de mening van Ockeloen niet leiden tot het benutten van hulpbronnen in materieel en immaterieel

i

opzicht. In daarmee is in zijn je. "Een vader des vadervisie de cirkel: vrijheid is , lands als geschenk van Gods ondenkbaar zonder wel-. genade die nog onlangs bezoedelden besmeurd is op de vaart dan weer rond. televisie", Dominee C.J.Mewe gaf De ongeveer 400bezoekers een overzicht van de historiin de kerk zongen vervolsche ontwikkelingen die leigens het Zeeuws-Vlaamse den tot het geven van stadsvolkslied "Waar eens 't gerechten aan Terneuzen in krijs der meeuwen... ". 1584door Willem van Oran-


DONDERDAG

5·APRIL

1984

179.

ACHTTIEN PRAALWAGENS, TWINTIG GROEPEN

·storischeoptoc t •• IJ [ubileumfcest Terne ze

TERNEUZEN - De voorbereidingen voor de historische optocht in het kader van de viering' van 400 jaar stad Terneuzen zijn zo goed als rond. Gisteren kwam het organiserende comité in het Terneuzense stadhuis bijeen. Aan de optochten op 28 april en 5 mei in Terneuzen wordt deelgenomen door achttien praalwagens en twintig groepen. Het gaat om totaal duizend personen. Het comité verwacht 150.000 bezoekers. O. Martens van het comité zei dinsdag dat het beschikbare budget voor de historische optocht ruimschoots overschreden was. Tekorten worden .aangevuld uit de post onvoorziene uitgaven. ' Beideoptochten zullen 's middags om 12.00uur starten in de Zuiderparklaan in Terneuzen. Op 28 april gaat de stoet via de AxeJsestraat naar de binnenstad van Terneuzen. De vereniging van Axelsestraatwinkeliers speelt hierop in door kraampjes voor de zaken neer te zetten. Cin 15.00uur worden bij het stadhuis . van Terneuzen de prijzen uitgedeeld.; voor de origineelste wagens en groepen. Aan de optoch~ is een Vlaamse.~ kermis verbonden nabij het stadhuis. De optocht -staat in het teken van Willemvan Oranje en z'n tijd. Bovendien zullen er veel oude ambachten en. :,:Udenworden' uitgebeeld. Er is grote' deelname van 'lagere scholen uit de' gemeente Terneuzen, terwijl de burgemeesters van omliggende gemeenten in koetsjes meerijden. De stoet krijgt muzikale begeleiding van een zestal regionale muziekkorpsen. Op 5 mei gaat de optocht door de wijken Serlippens en Zeldenrust in Terneuzen. Het is mogelijk individueel deel te nemen aan de historische optocht en kans te maken op een prijsje.

Wachten op de 'opkomst'

bij de modeshow in Terneuzen.


-

s

4\ '

LtL

J anneke Dierix-Harms, Bob Bumb, V. Bizotto dr. C. Binkhorst

en

Erepenningen voor 禄ier Terneuzenaren TERNEUZEN

;

en voor de Vrije Zeeuw te

Burgermeester ,\! Terneuzen. In haar jonge jaren fungeerde ze verder als C.Ocke1oenvan Ter- correspondente van het soneuzen heeft giste- .cialistischedagblad Het Volk, de voorganger van het .ren erepenningen huidige Vrije Volk. Ook was .uitgereikt aan vier ze aktief binnen de Vrou. wenbeweging van de NVV. ver dilenst eIiik IJ ~ in,:M,omenteel is Janneke woners van ZIJ n ge- .f Dlerx-Harms voorzitster meente' "-路'路van de bewoners-commissie Het g~at m J k o anne e Dierx-Harms, dagbladmedewerkster, Dow-direeteur Bob Bumb, NSM-directeur V. Bizotto en oogarts dr. C. D. Binkhorst. Janneke Dierx-Harms verzorgde lange tijd de verslaggeving van het Terneuzens kantongerecht voor het Walcherse dagblad de PZC

van de Veste-flats neuzen .

in .Ter-

Ereburgerscha p De erepenning van Terneuzen betekent zoveel als het ereburgerschap van de Scheldestad. Van de vier onderscheidenen heeft DowChemical directeur Bob

Bumb de penning van veruitbreiding van de kunstdienstelij kheid het snelst mestfabriek. binnengehaald. Hij kwam in . 1980 als directeur naar de Beroemd Terneuzense vestiging van de Amerikaanse multinatioDe meest beroemde stadnal. genoot die gisteren het ereZijn NSM-collega V. Bilintje'ontving is de Sluiskilzotto kwam daarintegen al se oogarts dr. C. D. Binkin 1962 in dienst bij de Nehorst. Hij verwierf zich een derlandse Stikstofmaatwereldfaam door zijn baanschappij . In januari '72 werd brekende werk op het gebied hij adj unct- bedrij fsdirecvan de implantatie van teur en per 1 juli volgde zijn kunstlenzen. Binkhorst verbenoeming als directeur. zamelde daardoor al een Op 1 augustus 1976 veraantal onderscheidingen, En trok Bizotto naar het hoofdde Amerikaanse stad Dallas kantoor van de NSM in heeft zelfs een onderscheiBrussel. Hij fungeert er ding naar hem genoemd: De sinds november 1978 als Binkhorst Medal. Als spetechnisch directeur en is als cialistheeft dr. Binkhorst zodanig nauw betrokken bij bijna honderd publikaties de huidige grootscheepse op zijn naam staan.


-

L:J

1

Janneke Dierix-Harms, Bob Bumb, V. Bizotto dr. C. Binkhorst .

en

,'.

Erepenningen voor 禄ier Terneuzenaren 路TERNEUZEN

;

en voor de Vrije Zeeuw te

Burgermeester .'# Terneuzen. In haar jonge jaren fungeerde ze verder als C.Ockeloen van Ter- correspondente van het soneuzen heeft giste- .cialistischedagblad Het Volk, de voorganger van het .ren erepenningen huidige Vrije Volk. Ook was .uitgereikt aan vier ze aktief binnen de Vrou路 t Iiik . wenbeweging van de NVV. ver d lens e IJ ~ in- ,M;omenteel is Janneke woners van ZIJnge~ .f Dierx-Harms voorzitster meente ",-'van de bewoners-commissie Het g~ t J k a om anne e Dierx-Harms, dagbladmedewerkster, Dow-directeur Bob Bumb, NSM-directeur V. Bizotto en oogarts dr. C. D. Binkhorst. Janneke Dierx-Harms verzorgde lange tijd de verslaggeving van het Terneuzens kantongerecht voor het Walcherse dagblad de PZC

van de Veste-flats neuzen .

in .Ter-

Ereburgerscha p De erepenning van Terneuzen betekent zoveel als het ereburgerschap van de Scheldestad. Van de vier onderscheidenen heeft DowChemical directeur Bob

Bumb de penning van veruitbreiding van de kunstdienstelijkheid het. snelst mestfabriek. binnengehaald. Hij kwam in . 1980 als directeur naar de Beroemd Terneuzense vestiging van de Amerikaanse multinatioDe meest beroemde stadnal. genoot die gisteren het ereZijn NSM-collega V. Bilmtje-ontving is de Sluiskilzotto kwam daarintegen al se oogarts dr. C. D. Binkin 1962 in dienst bij de Nehorst. Hij verwierf zich een derlandse Stikstofmaatwereldfaam door zijn baanschappij. In januari '72 werd brekende werk op het gebied hij adj unct- bedrij fsdirecvan de implantatie van teur en per 1 juli volgde zijn kunstlenzen. Binkhorst verbenoeming als directeur. zamelde daardoor al een Op 1 augustus 1976 veraantal onderscheidingen, En trok Bizotto naar het hoofdde Amerikaanse stad Dallas kantoor van de NSM in heeft zelfs een onderscheiBrussel. Hij fungeert er ding naar hem genoemd: De sinds november 1978 als Binkhorst Medal. Als spetechnisch directeur en is als cialistheeft dr. Binkhorst zodanig nauw betrokken bij bijna honderd publikaties de huidige grootscheepse op zij n naam staan.


______________

181.

~-1-71

I~p_'z_c_/_s_t_r_e_e_k

de

De Terneuzense ereburgers die donderdagavond de erepenning van gemeentein ontvangst namen. Van linkt}. naar rechts: Bob Bump, Vladi~iro Bizzotto, Janneke Dierx-Harms en Cornelis Binkhorst

TERNEUZEN-,Terneuzen heeft er bekijken, betreft het detnspanmn- stikstofconcern in Brussel, ging versinds donderdagavond vier erebur- gen van een veel groter aanta men- gezeld van het motto: "Samen iets gers bij. Het zijn Cornelis Bink- Sen", aldus Ockeloen.' groot maken vereist inspirerende horst, óogspecialist verbonden aan leiding". hèt Elisabethziekenhuis in Sluiskil "Ockeloen prees de medische veren het Juliana-ziekenhuis in Ter- diensten van dr. Binkhorst. Binkneuzen; Vladimiro Bizzotto, oud- horst verwierf onder meer grote Hetzelfde motto golf voor Bob bedrijfsdirecteur van de NSM-fa- bekendheid met zijn werk op het Bumb, algemeen directeur van Dow brie ken in Sluiskil; Bob Bumb, gebied van kunstlensirnplantaties Chemical Nederland in Terneuzen. algemeen directeur van Dow Che- in het oog. "U bent een buitengewo- "Bob is niet naar Terneuzen gekomical Nederland in Terneuzen en ne arts, maar toch bent u gewoon 'men met' de gedachte: ik zal die Janneke Dierx-Harms; oud-mede- dokter Binkhorst gebleven. U bent boeren eens leren hoe het met. Hij werkster van' de' Provinciale één van ons en daar zijn we trots was goed voorbereid op zijn taak Zeeuwsche Courant. Burgemeester op". De burgemeester overhandig- leiding te geven aan een bedrijf dat, C. Ockeloen van Terneuzen reikte de Binkhorst de erepenning en de ondanks het feit dat de afgelopen donderdagavond in de burgerzaal oorkonde onder het motto: "U [aren de pnjzenvan de grondstoffen van het Terneuzense stadhuis, te- bracht velen het licht terug". Vladi- twintig keer zo duur zijn geworden, midden van wethouders, raadsle- miro Bizzotto kreeg de erepenning lonend werkt", zei Ockeloen. De den en het promotieteam van de vanwege zijn bijdrage aan de we- burgemeester' omschreef Janneke, stad, de erepenningen inclusief de reldnaam van de Nederlandse Stik- Dierx-Harms als een vrouw die op daarbij behorende oorkonden aan stof Maatschappij in Sluiskil. Ocke- bijzondere wijze haar overtuiging de nieuwe ereburgers uit. loen omschreef Bizzotto's verdien: weet uit te dragen; een vrouw met sten op symbolische wijze:"Vroeger een eerlijke, realistische mening, Ockeloen zei dat het toekennen van zaten de mensen in het bedrijf op :waarop hij een passage voorlas uit het, ereburgerschap alles te maken stoelen met drie poten. Dat zijn el' haar verhalenbundel 'Op de Pontehad met de viering van het 400-jarig mi zes, er moet heel wat onderuit neur'. Het motto op de oorkonde bestaan van de stad. Volgens de gezaagd worden voordat ze omval- van Dierx-Harms luidde: "Een onafburgervader is het de enige manier len". De overhandiging van de ere- hankelijke geest zet velen aan tot om mensen of instellingen eer te penning aan de oud-NSMdirecteur denken". . bewijzen."Weeren er de individuele in Sluiskil, thans werkzaam als di- Ter afsluiting van de plechtigheid, prestatie van deze mensen mee, recteur programmatie en ontwikke- hieven de aanwezigenhet glas op de maar als we de zaak economisch ling op het hoofdkantoor van het vier Terneuzense ereburgers.

B oeren

I


'Wandeling;, door, oud Terneusen' 'geopend . ,

• De heer Baert in gesprek met een Terneuzenaar 'mJle st'ijl'. - FOTO WIM KOOYMAH

Van onze cO"M"eSpOndent

neuzen' geopend. een expositie \ van P. ~. Baert die nog te zien Is W zaterdag 12 mei. Op de tentoonstelling zijn zeker vijfbOilderdf.'ste zien.

beeld te brengen. Hij wees op de vele (niet 'altijd goede) verTERNEUZEN - Wethouder ~. anderingen. "Ïndertijd kon van Rooijen van Terneuzen beeft zaterdagmorgen in de men nog overal zwemmen in kantine van dienst Openbare tegenstelhng tot nu, maar laWerken aan de Burgemeester Van Rooijen tbonde zich vol 'ten we hopen dat we er iets' Geillstraat de tentoonsteUing , lof over de wijze waarop Baert voor terug kunnen krijgen. We 'Een wandeling door oud Ter- erin is geslaagd dit alles in kunnen een voorbeeld nemen

aan de geschiedenis, maar we moeten er niet in blijven in le-I ven". Hij gaf de raad de tentoonstelling te zien met een blik in het verleden, maar de gedachten gericht' op de toekomst.

[

c._ ..•.

Vaneen

onzer ~Zaggevers TERNEUZEN - Vanmiddag om 1.2.00vertrekt vanaf de. Zuiderparklaan voor de eerste 'maal de historische optocht \ door Terneuzen, dit in 'het lQlder, van de viering 400 ~aar T-erneuzen. ' Niet minder dan 53 praalwagens en groepen, doorspekt met muziekgezelschappen, zorgen voor een ruim 2 kilometer lange stoet. Diverse hoogtepunten uit de Terneuzense historie worden dan op plastische wijze in beeld gebracht. Overhandiging stads-

.'

53 PRAALWAGÈNS EN GROEPEN

Vandaag historische stoet door Terneuzen rechten, 'Willem van Oranje. zal trekken, is als volgt: Spaanse cavalerie,' Geuzen, _ Start 12.00 uur: Zuiderparkschepentrekkers. ptratenschip, laan, Fred. van Eedenstraat, oud café, etc. het is er alle- Axelsestraat. AXelsedam, maal. Schependijk, Grenulaan, Nieuwstraat, Arsenaalstraat, De route van de stoet, die Burg. Geillstraat, havenstraat, ook op bevrij dingsdag 5 mei De Blokken, Oostelijk Boldoor de Terneuzense straten werk (finish 15.00uur)..


Wethouder opende de expositie Wandeling door Oud-Terneuzen I

TERNEUZEN - Wethouder J. van Rooijen van Terneuzen opende zaterdagochtend in de kantine van de dienst Openbare Werken van de gemeente Terneuzen de tentoonstelling 'Een wandeling door Oud-Terneuzen'. Een wandeling aan de hand van Terneuzen-kenner Piet Baert, die tegenwoordig in Hoek woont. De tentoonstelling is opgebouwd. uit een indrukwekkende hoeveelheid materiaal, hoofdz,akelijk uit het archief van Baert zelf, oude prenten, foto's, ansichtkaarten, maar ook knipsels uit kranten en tal van documenten.

Baert, die zich. sinds jaar en dag verdiept in de historie van Terneuzen en die kennis in verschillende boeken en tal van publicaties uitdroeg, heeft maanden besteed aan de samenstelling van de 'Wandeling ...'. Wethouder Van Rooijen had er dan ook niets dan lovende woorden voor over. "Lees je over de historie van Terneuzen dan moetje, zeker als buitenstaander, veel moeite doen om je precies voor te stellen hoe het is geweest. Maar hier, bij deze tentoonstelling, zie je hoe het is geweest". Ook Van Rooijen stelde vast dat er de afgelopen ·tientallen jaren heel veel is veranderd in Terneuzen. Hij gaf .één voorbeeldje: "Ik heb begrepen dat de mensen destijds door het gemeentebestuur werd gevraagd met een emmertje zand op te komen. draven om een strandje aan te leggen. En hoe is het nu? .Nu moet datzelfde gemeentebestuur een bordje plaatsen met het vriendelijke verzoek niet te zwemmen omdat de kwaliteit van het water zo slecht is...".

Belangstelling voor 'het oude Terneuzen'.

'De opening werd bljgewo.onddoor een grote groep genodigden. Zij werden welkom geheten door Piet Gerreman, voorzitter van de Evenementencommissie 'De Vliegende' Hollander' die het initiatief nam. 'Een wandeling door OudTerneuzen' is nog te zien tot en met 12 mei (dagelijks behalve 's zondags van 13.00 tot 17.00uur).

.

OOK GEMEENTEPERSONEEL Ook het Terneuzense gemeentepersoneel is al enkele weken druk I bezig met voorbereidingen voor i de komende historische optochten in het kader van "400 jaar Stad". Op initiatief van de personeelsvereniging van de gemeente heeft men zich namelijk opgegeven als deelnemer aan die optocht en sindsdien zijn een twintigtal ambtenaren in hun vrije tijd bij toerbeurt bezig met het in elkaar zetten van een wagen, met daarop een "historisch tafereel" _ . Wat het precies gaat worden wordt nog niet aan de openbaarheid prijs gegeven, maar een (toegestane) vluchtige blik in de werkplaats maakte' duidelijk dat het voormalige stadhuis in de Noordstraat als "voorbeeld" diende. Men máakt tevens gebruik van decorstukken, die medewerkers van het Z.I.K.V. enkele jaren geleden vervaardigden voor de deelname aan het Stedenspel van deN.C.R.V.

.....

,-----------

IN OPTOCHT

De "Wagenbouwers" bevestigden dat het "een hele klus was", maar dat er met veel enthousiasme gewerkt werd. Zoals bekend, zullen de historische optochten in Terneuzen gehouden worden op 28 april en op . 5 mei. . .


184.

PZC/streek

• 1

1

1 ~

Optisch

..

lijkt

de samtnvveging'van

d.? VVV en het Terneuzense

museum niet veer meer weg.

GEHUISVEST IN ZELFDE ACCOMMODATIE

VVV en .Terneuzens Museum denken aan samenvoeging TERNEUZEN - De VVV-Terneuzen en het Terneuzens Museum gaan praten over een samenvoeging. Nog deze . maand wordt een voorstel in die richting in beide besturen besproken. Volgende maand volgt een gezamenlijke vergadering. De kans is groot dat dàn de knoop wordt doorgehakt. Het idee om beide instanties samen te voegen is van wethouder J. van Rooijen van Terneuzen, zelf voorzitter van de plaatsèlijke VVV. Voorzitter W. de Zeeuw van het Terneuzens Museum staat niet afwijzend tegenover het plan. Van Rooijen: "Het idee is vlak voor de vakantie bij me opgekomen. VVV en

museum maken sinds enige tijd gebruik van dezelfde accommodatie in de Burgemeester Geillstraat. Dat zou alleen al een reden kunnen zijn om nauwer te gaan samenwerken. Maar aangezien het museum z'n doelstelling inmiddels wat heeft gewijzigd en net als wij heeft gekozen voor een vorm van stads promotie is het eigenlijk helemaal zo gek nog niet om te praten over een volledig samengaan". Volgens wethouder Van Rooijen zou de beslissing nog dit jaar moeten vallen. "We zitten tenslotte met de voorbereidingen voor het programma van volgend ~aar". Hèt museum krijgt jaarlijks ongeveer

27.000 gulden gemeentesubsidie. Het grootste deel daarvan gaat op aan exploitatielasten, zoals stookkosten en dergelijke. De VVV·Terneuzen krijgt volgens een variabele regeling (gekoppeld aan het aantal leden) jaarlijks gemiddeld 10.000 gulden. Sinds VVV en museum in één gebouw zitten, betaalt de VVV het museum een vergoeding.

Subsidies Museumvoorzitter De Zeeuw: "Die subsidiëring is één van de belangrijkste gesprekspunten straks. We willen die subsidies graag vasthouden. Maar goed, los daarvan staan wij niet afwijzend tegenover een samen-: gaan". Het museumbestuur is, los: van de komende besprekingen, trouwens druk bezig met het aanboren' . van 'breemd kapitaal'. De Zeeuw: "Ja, we hebben binnenkort gesprek.' ken met de Maritieme Vereniging en' ook met de Kring van Werkgevers in d~ Kanaalzone. Wat dat oplevert, is' nog onduidelijk". , Samenvoeging komt het museumbestuur overigens ook om een andere reden niet slecht uit: voorzitter De Zeeuwen secretaris C. de Vos hebben .onlangs te kennen gegeven na vele, jaren een punt te willen zetten achter' hun activiteiten.

-----


-

'Ontbieden ende bevelen'. bijzondere tentoonstelling in Terneuzens museum

Bij gelegenheid van de viering van '400 jaar Stad' wordt van 30 april tot en met 25 augustus in het Terneuzens Museum aan de Burgemeester Geillstraat een bijzondere tentoonstelling gehouden. De bezoekers zullen nader kennis maken met Terneuzen, zoals het vroeger was en met Terneuzen-nu. Er zullen foto's te zien zijn en authentieke documenten (of reproducties daarvan) van hoogtepunten uit de geschiedenis van Terneuzen. Verder zullen er grondstoffen en producten te zien zijn van bedrijven. De tentoonstelling wordt door het bestuur van het Museum ingericht naar een ontwerp van het Bureau Maas en Partners uit Hilversum.

De inrichting van de tentoonstelling De inrichting en de hele opzet van de tentoonstelling is van bijzondere aard. Het Bureau Maas en Partners geeft in een begeleidende omschrijving weer waarom voor deze opzet is gekozen: 'aarde .... water, twee elementen die voor mensen van ouds al grote betekenis hebben. In de scheppingsverhalen van vrijwel alle culturen worden water en aarde van elkaar gescheiden, krijgen hun eigen plaats en grens, om te

uit de dienstverlenende sector. De inzendingen van de bedrijven zullen geplaatst worden op blokken, die in de ruimte van het Museum zodanig zijn neergezet, dat ze een mooi geheel vormen met de contouren van Terneuzen, zoals die daar omheen zichtbaar gemaakt zullen zijn. Plastic buizen, verschillend in hoogte, zullen de grootte van het bedrijf (aantal werknemers) aangeven. Door deze bijzondere opstelling is in één oogopslag de ligging, spreiding c.q. concentratie en omvang van het bedrijfsleven zichtbaar.

bestaan als samenhangende, maar gescheiden beginsels van al het leven. In de taal tonen wij hoe aarde en water beleven: aarde als zwaar en log, water als licht en vlug. Beide symboliseren kracht, tot leven of vernietiging! De krachtenvelden raken elkaar in de vloedlijn, waar aarde aanspoelt of wegbrokkelt. Water blijft staan of forceert zich een weg. Leven poogt te overleven: zoekt houvast, wortelt zich, groeit uit. Staand in de vloedlijn kijken wij naar aarde en water, naar de weerspiegeling er van, naar de geschiedenis van Terneuzen ...'. Zoals gezegd, wordt de geschiedenis van Terneuzen met behulp van foto's en documenten in de tentoonstelling op de voet gevolgd. Als leidraad is daarbij het boek van dr. J. Wesseling, 'De Geschiedenis van Terneuzen' gehanteerd. Zo wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan o.a. het tot stand komen van de naam 'Terneuzen', het ontstaan van de plaats, de middelen van bestaan, de landing van de Watergeuzen, de bouw van een fort, het bestuur, het verkrijgen van de stadsrechten, de groei van de Terneuzense haven, enz. De tentoonstelling zal duidelijk maken, dat aan de groei periodes van Terneu-

Bijzondere

tentoonstelling

'.;..ontbieden ende bevelen ....' is een stukje tekst uit de ofticiële akte waarin te lezen is dat in 1584 Terneuzen stadsrechten kreeg. Datgene dat aan het verlenen van die rechten vooraf ging en ook veel van de geschiedenis daarna zal op een bijzondere wijze 'mee te beleven zijn' op deze tentoonstelling. Het is niet zomaar een tentoonstelling over een stuk geschiedenis. Het is een leuke weergave van die geschiedenis en van het wel en wee dat de inwoners

zen steeds periodes met rampspoed, armoede en oorlogen vooraf gingen. Wandelend over de tentoonstelling, zullen de bezoekers ervaren dat ze 'een wandeling door de tijd' maken. Die wandeling, door de geschiedenis van Terneuzen heen, eindigt in het heden. In dat 'heden' worden de bezoekers uitgenodigd te kijken naar de handel, industrie en de scheepvaart in Terneuzen. Dat kan door kennis te nemen van de grondstoffen en producten die de ver. schillende bedrijven voor de tentoonstelling hebben afgestaan.

Het bedrijfsleven Terneuzense bedrijven zijn door het Museumbestuur uitgenodigd aan deze tentoonstelling mee te werken. Een probleem daarbij was uiteraard het feit dat de ruimte in de Burge meester Geillstraat beperkt is. Bedrijven die minder dan 20 werknemers hebben. zijn niet aangeschreven, terwijl ook de detailhandel, die niet duidelijk in de sfeer van nijverheid en industrie aktief zijn (bijvoorbeeld middenstanders) buiten beschouwing gelaten zijn, evenals banken en instanties

van Terneuzen teen en nu in goede en slechte tijden hebben doorgemaakt. Op de tentoonstelling kijkt men, vanuit het heden, zowel naar het verleden als naar de toekomst. Het is een tentoonstelling die zeker velen, zowel jong als oud, zal boeien. In ieder geval is het een tentoonstelling die erg goed past in de viering van '400 jaar Stad' en die zeker een bezoek waard is.


-

1!!;!IIIIII~I•• lllllî'.I.II.II~~ ..... ( •

,.~:6·ntbieden·ende evelen.. n erneuzens useum geope TERNEUZEN - •...Ontbieden ende' Bel" "1•• .'. Zo heet de tentoonstelling, _le tot eind augustus is te zien in het Terneuzense Museum. Een ten' -istelfing die dinsdagmiddag offi; .elwerd geopend door burgemeester C. Ockeloen van Terneuzen. Maar niet dan nadat museumvoorzitter W. de Zeeuw zijn liefde voor Terneuzen nog eens nadrukkelijk had betoond door een plaatselijke dichter te citeren met de woorden: 'Hoe zou ik niet Terneuzen minnen, Terneuzen waar mijn wieg eens stond ...'.

Museumvoorzitter De Zeeuw: "Ter- stad als de onze allang wenste ... Tja. neuzen is inderdaad niet meer wat 'eigenlijk weet niemand in het buiPetrus Hondius er ooit over dichtte: tenland. en zelfs in ons eigen land, Een clein convent boven te Schelde. wat wij hier in Terneuzen allemaal nauwelijks bekend en in alle vier doen. Het produkt dat Terneuzen gewesten. dicht besloten in zijn ves- levert moet bekend worden. Ik vind ten. dat barst van nijd...'. Volgens de dat we in dit museum de eerste stap museum voorzitter stelt Terneuzen zetten. Geen collectie van zaken uit zich tegenwoordig open naar alle het verleden. maar de 'handel en de kanten. "En met enig lokaal chauvi- nijverheid van nu. die 'centraal nisme zou je kunnen zeggen. dat er" staan .;.". weinig steden zijn met zulke-rnoge- Ockeloen kreeg _ uit handen van lijkheden. met zo'n achterland ...". museummedewerkster A., BarentEn tussen de bedrijven door waagde sen. een 'strip-werk-boek' dat schoDe Zeeuw vraagtekens te plaatsen lieren kunnen hanteren tijdens en • bij de historie van bijvoorbeeld Axel na een bezoekje aan de tentoonstel·...Ontbieden ende Bevelen...' is een en Biervliet Laat onze histortsche ' . .. ling. En verder is er een uitgebreide fragment uit de -tekst, opgesteld Acht.,rgrond dan .niet zo flonkerend; brochure. door Willem van Oranje toen hij, t kd Terneuzen stadsrechten verleende. -zijn, ik heb het i<!-eeda.. ze 00 aar· ·.:Ontbieden ende Bevelen...' is te Bur emeester C. Ockelo n bleef _ wel eens overdrIjven... . . ZIen tot ~n met 25 a~gustus. Het • 400 ~aar later"":" helema!r in diens Burgemeester Ockeloe,ntoonde ZIch museum ISopen van dmsdag tot en stijl jtoen hij een proclamatie onder- ' erg gelukkig met de meuw~ pres~n- \ met zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur tekende met een krassende ganze- i tatie 'van Terneuzen. .Drt kleine en van 14.00 tot 17.00 uur. , veer. Ockeloen drukte zijn gehoor op lbeetje is iets.: da~ Ik mij voor een het hart .aan een ieder. die het wel meent met de stad Terneuzen zich in te zetten voor de bestendigtng, verbetering en groei van de woon- en werkfunctie. alsmede de infrastructurele voorzieningen van onze stad ...'. En bovendien beloofde de burgervader de tientallen genodigden dat de hele zaak over pakweg 100 jaar - in 2084 dus '- nog eens op een rij zal worden gezet. Dàn zal ongetwijfeld ook aandacht worden besteed aan wat in 1884 ...:.. met een variant op het werk.van de toenmalige dichter Nicolaas Beets - werd gedeclameerd: 'Dankt allen God en weest verblijd omdat gij Neuzenaren zijt..;'. oe Zeeuw: 'Anno 1984 is onze vreugde er niet minder om. Maar de toonzetting is natuurlijk anders; de tijden veranderen en wij veranderen met hen ...'. De museumvoorzitter was in z'n nopjes met de grote '400 I jaar-tentoonstelling'. zoals die in het museum werd ingericht. 'Het mu- . seum bestaat nu tien jaar en wij zijn er .trots op dat we ons nu op deze wijze kunnen 'presenteren'. De Zeeuw wees erop dat met ·...Ontbieden ende Bevelen...' een definitieve aanzet is gegeven tot de invulling van het museum. In het museum is nu een permanente tentoonstelling te zien, waarin wonen, werken, scheepvaart en industrie centraal staan. Het Kanaal Gent-Terneuzen krijgt, wat dat betreft, ruime aandacht. 'De samenstellers van de tentoonstelling Maas en Partners - hebben voor . het kanaal en de 'bedrijven die op die ligging aan diep vaarwater èn I het kanaal naar Gent afkwamen . veel ruimte gereserveerd.

I

; 1,'';

t._~(.j.

I

BUrgr' 'ester C. ockéloen van Terneuzen ondertekent bij 'wijze v~n opem .._ van de expositie, •...Ontbieden ende Bevelen ...' een proclamatie. Links op de foto museumvoorzitter W. de Zeeuw. , ,


Te,,:toonstelling "Ontbieden ende Bevelen" in museum Terneuzen TERNEUZEN - In het Terneuzens museum aan de Burgemeester Geillstraat. is van maandag 38april tot en met 25 augushla een tentoonstelllng te zien die de naam kreeg "Ontbieden ende Bevelen". Openingstijden dinsdag tot en met zaterdag van 10tot 12uur en van 14tot 11uur. De expositie geeft een beeld van de ontwikkeling van Terneuzen in de laatste eeuwen en bij de inrichting is gebruik gemaakt van: veel onbekend materiaal. Twee elementen zijn dan. ook in "Ontbieden ende Bevelen" duidelijk. herkenbaar. Het lokaal historische aspect dat wordt belicht vanaf het moment dat Gent zich een i weg naar de zee groef en . waarvan Terneuzen ook een graantje meepikte. Het te gebruiken

materiaal

I wordt na 25 augustus niet zon-

i der

meer opgeborgen in de archiefkasten. Het bestuur van het Terneuzens museum vindt dat het als een goede basis kan worden gebruikt voor uitbouw van een permanente tentoonstelling over de historie van . Terneuzen. De tentoonstelling wordt op dinsdag 1 mei 's middags om half vijf officieel door burgemeester C. Ockeloen geopend. "

I

I

Ii.

Rinus Verschelling

achter

de zeefdruk-machine.

'Neuzen-tegels' gepresenteerd rERNEUZEN - Het op commerciële )f semi-commerciële basis inhaken ;>phet 400-jarig bestaan van de stad Perneuzen is een ware rage geworden. Na Neuzen munten, -malen en -peuzels, zijn er nu ook Neuzentegels verkrijgbaar. Rinus Verschelfing (39) tekent daar letterlijk en figuurlijk voor. Als fervent amateur-pentekenaar en -zeefdrukker haakte hij na het verschijnen van de eerste Neuzenmunt snel in op de nieuwe trend. Dat heeft inmiddels een tiental gezeefdrukte tegels van oud en nieuw Terneuzen opgeleverd. 'Het gaat om door hemzelf getekende afbeeldingen van de oude veerboot, de Vliegende Hollander, het Sasse Poortje, het bruggetje van Ribbens, het nieuwe en het oude stadhuis,de watertoren en de Axelse brug. "Vissersboten op de westersehelde en de oude muziekkiosk zijn. in voorbereiding", zegt Rinus, die een aantal. plaatselijke horeca-ondernemers bereid vond zijn collectie tegels in hun zaken te exposeren en ze ter plekke te

koop aan te bieden. De tegel met de vissersboten is voor Rinus een expertment, omdat het gaat om eem meerkleurenafdruk. Alle andere afbeeldingen zijn in zwart of bruin verkrijgbaar. Volgens Rinus Verschelling gaat het bij het bedrukken van de tegels om écht handwerk. "De tegeltjes worden één voor één bedrukt. Er ------------. --'--

gaat nogal wat tijd overheen, omdat na een stuk of tien afdrukken de zeef dichtslaat en je weer opnieuw moet beginnen". Voor het bedrukken van de tegels maakt Rinus gebruik van de apparatuur.van een plaatselijke. zeefdrukkerij. De tegeltjes worden telkens, in een oplage van vijftig stuks ge- : drukt. Ze zijn te koop voor vijf' gulden " per stuk. Tegeltjes met een fraai lijstje - eromheen zijn iets duurder. "Ik heb de prijs bewust laag gehouden. Het is een hobby van me, maar ilnw ik wil natuurlijk wel graag kostendekkend werken", zegt Rinus die in het dagelijks leven operator bij Dow is. Komende tijd is hij van plan zijn koopwaar . in een eigen marktkraampje tijdens havenfeesten, braderie en andere evenementen aan het . publiek te verkopen.


203 ..

Een beeld van de historische. optocht, zaterdag, ter gelegenheid pa,n.'400jaar Terneuzen'. ,

Tijen dik. IJle historische stoet was ruim een kilometer lang en er deden meer dan duizend mensen, allemaal verkleed, aan mee, QÓmple9l. met praalwagens en muziekkorpsen. Ook l(et 'oude veerbootje' - dat vroeger de dienst TerneuzenfHoedekenskerk onderhield en in het kader van defeesten even terug is - trok afgelopen weekeinde veel belangstelling. Vele hotuierden.maakOp verschillende plaatsen in d~ voor het verkeer ten çebruik: van de gelegenheid om nog één keer een arctendeels lamgelegde binnenstads,tond het pubiiek: • tochtje met 'het bootje' mee te maken. T~RNEUZEN - Tienduizenden belangstellenden hebbenzaterdagmiddag in Terneuzen een indrukwekkende tustorische. optocht voorbij zien trekken waarmee deZeeuws-Vlaamse Scheldestad luister bijzette aan de viering van het 400-jarig bestaan dat vrijdagavond, officieel werd 'ingeluid.


204.

Duizenden toeschouwers

eestend Terneuze doo-l~terug --

. Van een OnzeTverslaggevers

Langzaam trok de gigantische historische stoet zaterdagmiddag door de straten van feestvierend Terneuzen. Vele duizendèn toeschouwers genoten onder een stralende zon vim hei schouwspel.

.•

-

In deltij

TERNEUZEN - Een paar uur dook Terneuzen echt terug in de tijd. Het bleek opnieuw een woelige tij d. Met norse hellebaardiers, de schandpaal, maar ook met muziek, een pierement en met (niet te vergeten) het onvergan- kelijke Axelse bruggetj e.

In totaal vijftig groepen,' wagens en individuele deelnemers beeldden vele facetten van Terneuzens geschiedenis uit. Ze werden afgewisséld door vijf muziekkorpsen. De deelnemeners bleken opvallend veel aandacht te hebben besteed aan kleding en aan een secure historische weergave van de verschillende onderwerpen, waardoor de kwaliteit van .het geheel op een uitstekend peil stond. Er waren galjoenen en regimenten soldaten, paters en ketters. En er was ook een wagen met een antieke taveerne. De kastelein deelde het dankbare publiek heel moderne bli.cies bier uit. __ _ De stoet werd ontbonden bij .', het stadhuis waar burgemeester C. Ockeloen -uit handen van een wedergeboren Willem van Oranje opnieuw de stadsrechten ontving. Een oorkonde die hij wel wat lang vond om in zijn geheel voor te lezen. Omringd door zijn mede vroede vaderen sprak Terneuzens hoogste gezagdrager een dankwoord uit aan allen die meewerkten aan de optocht. Ockeloen: "In het algemeen ben ik niet verlegen om een woordje te spreken, maar wie moet je hier bedanken. Het is' ongelooflij k hoeveel mensen erg veel tijd besteed hebben om deze stoet tot een grandioos succes te maken. Duizenden van onze burgers hebben er van kunnen genieten". Vervolgens reikte hij de

-~

prijzen uit. Bij de groepen gjl)g de eerste prijs zoals te verwachten was naar lagereschool De Terp met het geheel beweegbare Axelse Bruggetje. De verdere uitslag: Groepen 2: Sint Antoniusschooi Sluiskil met paters Capucijnen, 3: Stichting Welzijn voor Ouderen met het Bejaardenhokje. De wagens. 1:Prins Willem van oranjeschool met de Vliegende Hollander, 2: Oranjeschool met het piratenschip, 3: Zwemclub Dè Schelde met' "zwemmen vroeger en nu". Individuelen 1: Johnny Ridde. ring met de schandpaal. Wie de historische stoet '400 jaar Terneuzen' gemist heeft of er nog een keer' naar wil . kijken kan dat doen op bevrijdingsdag, zaterdag 5 mei.


:'BEWONDERINGEN

205. VERWONDERING_ . VOOR ·Op:l~QCHI:..

"Terneuzen een stijve sta ?• Nubfifkt dat hetwèl kan' -

---

.

_

--

..• -

.

-

I

TERNEUZEN,..... Menig Terneuzenaar wreef zich in de ogen, zaterdag. Was hij,in Sas van Gent, Kloosterzande of Hulst? Trok daar niet een. carnavalsstoet aan hem voorbij, die in Terneuzen nóóit zo fraai en zo omvangrijk zou kunnen zijn, eenvoudig omdat Terneuzenaars ·nu eenmaal geen feestvierders zijn? Het was' tóch Terneuzen. ; TienduizendenTerneuzenaars en dui. zenden'toeristen' zagen zaterdagmld.' dageen fraai historische optocht - een stoetvan meer dan een kilometer lang - aan zich voorbijtrekken. Een stoet waarin meer dan duizend mensen, stuk voor stuk verkleed, meeliepen of. · reden. En hoewel de Terneuzenaars ".langs de kant hun enthousiasme " traditiegetrouw - niet zo lieten blijken, was de bewondering erg groot. .:.Maar er was dus ook verwondering. Een van de organisatoren van de : historische optocht - die zaterdag 5 meitrouwens nogmaals door Terneuzen trekt: ..Altijd is er gezegd' dat zulke carnavaleske dingen niet konden' in Terneuzen. Terneuzen was · maar een stijve stad. Dat kan dan wel zijn,maar nu is gebleken dat het wél kan. De reacties waren enorm. Een geweldigeopsteker voor de rest van "de vieringvan '400jaar stad'. En dit is 'eigenlijknog maar het begin.;". '. Omstreeks half een zaterdagmiddag zette de historische optocht - met: minstens vijftig groepen, die stuk voorstuk een stukje historie uitbeeld· den, met een stuk of vijftien fraaie ~'praalwagensen met Vijfmuziekkorp:,sen - zich in het Zuidersportpark in beweging.Het verkeer in een. groot' '" deelvan de stad was volkomen lamgelegd en langs de route stonden de .. mensenop verschillende plaatsen rij-. "'.en dik. Herauten, muziekkorpsen, 'Vliegende Hollander'-schepen, een :.~mooiekopie van de destijds gesloopte Axelsebrug, een jongen met een schandpaal om z'n nek en een stukje ::van het oude stadhuis, ze trokken allemaalin een langzaam tempo aan het ?!!bliek_voorbij. D~~oet leg'd~_ een afstand van iets meer dan vier kilometer af en werd ontbonden bij het stadhuis.

p .. en rlJz

.- --.-, uitgevreten? ". ' Johnny

kon het hem vertellen. Ockeloen: ..Nou, blijf Daar reikte burgemeester C. oCke-1 dan nog maar een uurtje met dat ding loen, die eerst uit handen van een om je nek staan .;" , Maar dát was een jeugdige Willem van Oranje de origi- grap. Als het trouwens aan de burger.nele tekst van de stadsrechten kreeg vader had gelegen was de familie aangeboden, de prijzen uit. Een jury, t. Jansen uit Terneuzen, met een zelfgebestaande uit Willem de Zeeuw, : maakt orgeltje ('De Vlinder') óók in de .Adrie Paulusse en Ruud Martens, had : prijzen gevallen. Direct na de afsluizich urenlang sufgepiekerd over de «ting van de gebeurtenis reptehij zich verdeling van de' prijzen, want veel naar het orgeltje om er een ~ijdje met verschil in kwaliteit in de creaties veel plezier aan te zwengelen. Bewonwas er niet. Eigenlijk dienden, zo dering was er ook voor de oude brandoordeelde de jury, alleen de rijtuigen spuit met onder de spuitgasten de en auto's waarin de autoriteiten - kersverse beroepsbrandweercomonder wie de burgemeesters van Zel- mandant van Terneuzen, Jan Bruggezate en Sas van Gent - meereden man. Hij was overigens nagenoeg gebuiten beschouwing te worden gela- heel verstopt achter een narnaakten... I baard ...Maar de oude spuit spoot, dat, Uiteindelijk werden de prijzen zo ver- : ondervond het publiek aan den lijve. deeld; Praalwagens. 1 Prins Willem '... . van Oranjeschool met 'De Vliegende Eén groep viel ook buiten de prijzen: Hollander'; 2 de Oranjevereniging \' de initiatiefgroep van 'Ra~io CupiZaamslag met een piratenschip; 3 do', die nog voor de zomer wil starten Zwemen poloclub 'De Schelde' met met legale uitzendingen vo~r ~e re'zwemmen 400 jaar geleden en nu' en gio Zeeuwsch-Vlaanderen. Die groep, eervolle vermeldingen voor de perso- gekleed in gele t-shirts met reclame neelsvereniging van de gemeente Ter- voor de zender én met de Hollandse neuzen met een rijdende kopie van driekleur, manifesteerde .'zich enkel het oude stadhuis en voor de Prins bij de prijsuitreiking. Willem Alexanderschool. De pechprijs ging, naar 'De Geuzen' Groepen, 1 'De Terp' met de kopie van van Biervliet. Hun praalwagen de Axelsebrug (dé topper van de . strandde met motorpech, waarna de stoet); 2 de stntAntonrusschool uit Biervlietenaren (die vorig jaar het Sluiskil met de 'Paters Kapucijnen 800-jarig bestaan vierden) snel over-· etcetera' en 3 de Stichting Welzijn stapten op een andere wagen. Na voor Ouderen met "Het Hofje'. Eervol- afloop van de optocht werden ze in de le vermeldingen waren er in deze burgerzaal van het stadhuis ontvancategorie voor de Sint Hubertusgen, waar:burgemeester Ockeloen hen groep met z'n oude gilden en de lachend ·toevoegde: ..Tja, Biervliet is Noordzeeruiters met 'de -'Spaanse ca- dan wel 400 jaar verder dan Temeuvalerie', zen, maar de techniek beheers~n ze Johnny Ridderink kreeg de individue- nog steeds niet. Zodra de zaken mgele prijs: Hij strompelde de ruim vier wlkkelder:vorden dan het gebruik kilometer lange route af met een van de hooivork, on.~staan er pro bleschandpaal om z'n nek. Burgemeester men.,". De pechprijs ;",erd in ontOckeloen: ..En wat heb je nu eigenlijk vangst genomen door Geuzenvoorman' Goossen. En daarna ontstond er tóch nog zoiets als een verbroedering tussen de geuzen van Biervliet en de . 'Vliegende Hollanders' van Terneuzen ... (voornamelijk leden van het promotieteam van, de evenementencommis-

1 niet

sie),


206.

Als punkers uitgedoste jongeren deelden zaterdaçmiääaç pamfletten uit aan het publiek langs de route van de historische optocht in Terneuzen waarin ze de viering van '400jaar stad' .aan de kaak stelden.

IIIIIIIIII'~lllIlilll!~111

TERNEUZEN ~ 'Hoera het is feest??'. Zo luidde de En verder was er kritiek op de middenstand en het aanhef van een pamflet dat een groep Terneuzense . bedrijfsleven én op de gemeente. die een garantiesubsijongeren zaterdagmiddag uitdeelde aan het publiek die van een ton beschikbaar stelde. Vraag van de langs de route van de historische optocht. De reacties actievoerende jongeren in het pamflet: "Maar u en ik...• waren verdeeld: boze middenstanders wendden het hebben wij zoveel baat bij deze feesten? .. Daarom hoofd af, nieuwsgierigen tastten gretig toe... In het vinden wij het onzin dat er 100.000 gulden wordt pamflet trokken de jongeren - overigens gesteund uitgetrokken om de zak van de middenstand te door de Jongerenbeweging verbonden aan de FNV- fel spekken. Terwijl de gewone Terneuzenaren door steeds van leer tegen de manier waarop Terneuzen '400 jaar meer bezuinigingen worden getroffen... Ook voor werk. stad' meent te moeten vieren. loze jongeren wordt er door de gemeente niets gedaan. "Wat is er dan wel zo historisch in en aan Terneuzen? Voor hen Is Terneuzen een saaie. troosteloze stad". Dat Terneuzen blijkbaar 400jaar stadsrechten heeft en verder niets. Al het oude en historische aan Terneuzen Al eerder hadden (in dit geval onbekenden) hun is systematisch opgeruimd en gesloopt om toch vooral ongenoegen over het huidige Terneuzen geuit. De maar zakelijk en efficient over te komen. We prijzen 'stadspoort, aan de zuidzijde van de Noordstraatpromedan ook alle mensen die van deze optocht nog iets nade werd in de nacht van donderdag op vrijdag van prachtigs hebben weten te maken. ondanks het armza- onder tot boven voorzien van teksten als '400jaar dorp' lige verleden en heden van Terneuzen". aldus het en 'klotéstad', Ze werden in de loop van vrijdag weer "!>mt1pt. ~_.veryli.iderd. _ . ' .

Terneuzen 400 jaar 1984 deel 7  

Terneuzen 400 jaar 1984 deel 7

Terneuzen 400 jaar 1984 deel 7  

Terneuzen 400 jaar 1984 deel 7

Advertisement