Page 1

CHRIS V..4

DE WEGE, ttN

VAN DE LAATSTE- 'KOETERS'

."De koeien zijn veel slimmer dan mensen"

"MEER lEEMAN

DAN KOEBOER" TERNEUZEN - 'Koeters' worden zeldzaam. Het tafereel van aan de dijk grazende koeien, die door een koewachter worden gehoed, dreigt geschiedenis te worden. In Zeeland zijn ze waarschijnlijk op de vingers van één hand te tellen. Eén van de weinlge overgebleven 'koeters' is de 68·jarigeChris van de Wege, die nu al bijna vijftig jaar lang zijn koeien hoedt aan de zeedijk in de Eendragtpolder (tussen Ossenisse en Terneuzen). Automobilisten die wel eens langs die :reedijk rijden kennen hem wel: vermoedelijk hebben ze al eens in moeten houden of helemaal stoppen voor de dieren van Van de Wege als ze treiterend traag de weg overstaken. De koewachter zelf tilt daar niet zo zwaar aan:: "Een koe neemt de tijd voor die dingen, maar ik kan

u wel zeggen dat ze veel verstandiger zijn dan mensen en ik heb ze natuurlijk ook goed 'gedresseerd. Je moet een koe kennen, dan kun je er alle kanten mee uit", zegt Van de Wege,die overigens geen' keus heeft voor de beweiding van z'n koeien. Wei· land heeft hij niet, dus moeten ze aan de dijk onder toezicht van een koewachter. "Koeien op een dijk is trouwens veel mooier dan in een wei", vindt Chris van de Wege,die nog nooit met tegenzin de dijk is opgegaan om de wandel van zijn dieren op de voet te volgen. Uiteindelijk gebeurt dat bijna alleen bij mooi weer: in de winter gaan ook zijn koeien de stal in. "Het is mooi en gezond werk", zegt de al grijzende 'koeter'. "Ik neem ook vaak m'n verrekijker mee om de scheepvaart op de Schelde te volgen. Eigenlijk ben ik meer zee'man dan koeboer, toen ik jong<wu wilde ik ook altijd gIaaDvaren. Het 1s er jam· mer genoeg n olt VIU1 gekomen,

maar dit is toch ook leuk". Chris van de Wegeheeft genoeg aan z'n koeien. Z'n opmerking 'Land heb ik niet, gelukkig niet, dan moet ik het niet bewerken ook' spreekt in dat opzicht boekdelen. Al zegt hij dan meer te weten van schepen dan van koeien - 'die net leven als in India en Pakistan' z'n dieren zijn z'n leven. Hij heeft er niet. voor niets vijftig jaar lang tussen geleefd. Helemaal zonder hoofdbrekens is dat hoeden overigens niet gegaan. Voor Van de Wegemet de karakteristieke stok in de hand zijn kudde weer bijeen gaat drijven, vertelt hij: ,,Eén van m'n koeien is al eens geschept door een auto. De motorkap van die auto zat volledig in mekaar, de koe mankeerde praktisch niks. Ja, het zijn taaie beesten". 'Koeter' Van de Wege kan ze nog drie jaar lang hoeden aan de zeedijk, dan zal hij moeten wijken voor de dijkverzwaring (Delta·hoogte). Op die nieuwe dijken mogen geen koeien meer grazen.


De opmerkelijke rust diel--=====--~---::-=--:-:----'::"""_---------------:------------Zaamslag aan het begin van deze eeuw kenmerkte is terug te vinden in de reeks ansichten die zijn samengebundeld in het boekje "Zaamslag in oude ansichten", een uitgave van de Europese bibliotheek in Zartâ&#x20AC;˘

bommel.

Spelende kinderen op een imgroot plein, een stoomtram en. het leven. va1l alledag. Veel van het openbare leven speelde zich af op het dorps.. reden waarom het diverse keren voorkomt in het boekje. Van de vier windkoren-molens zijn uiteraard afbeeldingen opgenomen. Veel van de op de 1oto's voorkomende figuren zijn met naam en toenaam in de tekst aangeduid. mens


VAN D'EE TOT HONTENISSE · •.• 65 jaar terug geen verkeer ....

De Veerstraat in Zaamslag Het doorgaande verkeer raast van de vroege morgen tot de late avond door de bebouwde loom van Zaamslag. De traverse loopt via de Terneuzense straat over het Plein door de Veersestraat in de richting van Zaamslag- Veer. Op de foto van 65 jaar geleden die de heer van Overbeeke uit Terneuzen kwam maken, kijken we juist in die richting. Maar van druk verkeer was er toen geen sprake, zeker geen doorgaand verkeer. Het \vegdek was oorspronkelijk een grintweg. die voor zover het de bebouwde kom beo trof, in de beginjaren van deze eeuw middenop werd geplaveid met .kalesieën'fom te voorkomen, dat de zwa· re landbouwwagens te grote sporel! zouden veroorzaken. Aan het Veer stond een tol, waar alles wat wielen had, tot kruiwagens toe, een stuiver of een dubbeltje moest betalen. Het meest opvallende gebouw aan deze straat was de openbare school (in de schaduw), waar in die dagen meester De Vries en daarna meester De Moor hoofd was. Voorzover beo kend had dit gebouw vier lokalen, die in de wintertijd beter bevolkt waren dan in de zomertijd. Immers een heleboel grotere (!) knapen gin-

gen al vroeg in het voorjaar tot diep in het najaar naar het land, en waren meestal weinig belangstellend als ze in de winter de school moesten bezoeken. Deze oude openbare school werd in 1911 vernieuwd, doch ook dit gebouw is al een aantal jaren verdwenen en heeft plaats gemaakt voor de garage van de firma A. de Keijzer. Langs deze straatzijde stonden verderop wat eenvoudige woningen, waar onder andere Matth. de Blaeij woonde, die voerman was. Op veel 'oto's van de Veerstraat zie je steeds ztjn kar op de straat geparkeerd. '~ater kwam daar een wagenmakerij. :egenwoordig een timmerbedrijf. De laatste woning in dit rijtje was toen de kruidenierswinkel van Marien van Breen, (nu woont daar de heer G. de Leeuw) die met paard en wagen de boer opging om zijn waren te slijten. Daarachter zien we nog de bomen, die in de wei stonden van de hofstede ,De Torenberg" van de heer BruijnzeeL Aan de andere kant van de straat stond eerst de woning van Want je Wisse, weduwe van Mr. van der Beek. In die dagen was daar juffrouw Oa.tlo (WilFemsen) in de kost,

die onderwijzeres was aan de school in de Grote Hulssenspolder. Daarnaast stond op een strategisch punt het snoepwinkeltje van Bram Houtzager, waar de schoolkinderen met ,een cent voor 't schiemblad' allerlei lekkernijen konden krijgen. Hij had echter nog al wat concurrentie van Ko Jansen, die een eindje verder .sukerspekken' verkocht, twee voor één cent. . In diezelfde rij woonde ook de schoen- en gareelmaker Piet Lensen. Het paardetuig werd vaak buitengezet om de voorbijrijdende boerenknechts erop te attenderen, dat de reparatie klaar was en ,en passant' kon worden meegenomen. Net voorbij de Korte Delft had David Gale zijn timmermanswerkplaats. Dit pand Is lrortgeled4',ll dOM het gemeentebestuur aangekocht en komt daardoor op de nominatie om mettertijd te verdwijnen. Hoelang de tegenwoordige bewoners van de Veersestraat nog 7JI111en worden geconfronteerd met het: snelverkeer is niet bekend. Dat het in de toekomst gaat veranderen, staat, gezien de achtergrond van het zich wijzigende Zeeuws-Vlaamse wegennet vast.


.n

VGIl

de weinige fZ0ri8sante korp86n

m. de streek:

harmo'nie ~e

Volharding'

uit Zaamslag


ZAAMSLAG Het niet voorzichtig genoeg naderen van de zebrapaden in de Terneuzensestraat en de Veerstraat te Zaamslag heeft sinds de zomer van dit jaar voor menige automobilist het onaangename gevolg van een fikse bekeuring gehad. Het doesier- van de rijkspolitie in Zaamslag bevat naar schatting op het ~enblik een 25-tal bekeuringen ntervoor en de kantonrechter in Terneuzen heeft reeds diver-I!e overtreders moeten stratten omdat zij het niet zo nauw riamen met de snelheid in de bebouwde kom van ZaAmslag. ,De weg zelf is hiervan de schuld', zegt postcommandant Stegeman uit Zaal1l3lag. ,En we hebben geen andere middelen om de voetgangers, die gebruik maken van de zebrapaden, zoveel mogelijk te beschermen. Vooral voor de schoolkinderen, die BOmBwel een keer of tien per dag yan die zebra's gebruik moeten maken, is dit een levensgevaarlijke situatie'. Waarom horen we nu e.lleen van deze strenge prev-entieve maatregelen in Zaamslag en niet In andere dorpen in Zeeuwsch-Vlaanderen? Postcommandant Stegeman: ,Alleen in Zaamala.g loopt de openbare weg zo kaarsrecht door net dorp, terwijl de automobilisten rekening moeten houden met twee zebrapaden. Bowndlen ligt Zaamslag precies in de drukke route van Antwerpen naar Knokke en omgeving. Vele automobilisten die door Zaamslag rijden. moeten op een bepaalde tijd ergens zijn en verrekken het dan gewoon om hun voet van dat gaspedaal te houden. De bewoners uit de Terneuzen.eestraat en de Veerstra.at kunnen er volgens de heer Stegeman over meepraten. Een mevrouw die in een van de atra.ten woont, zei onlangs: .de vrachtauto's rijden de vazen van mijn schoorsteenmantel at'_

Gevarieerd publiek Op gezette tijden staat de rijkspolitie in Zaamslag sinds de zomer met een snelheidscontrolemeter langs de weg, die de politie van Middelburg hiervoor afet&&t. ,Maar daar ko~n we niet wel verder mee', aldus de heer Stegeman, ,want de automobili.!ltenworden van te voren al door tegenliggers gewaarschuwd, doordat zij

met hun lichten knipperen of iets dergelljk.'d. Ook de waarschuwingen die we in de zomer lieten horen, hielpen niet veel, omdat er veel te veel vreemden door zaamslag rijden. Het publiek is te gevarieerd'. Straks na de herindeling hoopt men wat doeltreffender te kunnen werken bij de snelheidscontroles. Dan zal namelijk de snelheidsmeter van de Terneuzense politie op de meest onverwachte ogenblikken kunnen worden ingeschakeld.

80 Ă 90 ,Ze rijden hier met een vaartje van 80 Ă  90 kilometer door de straat' zegt de postcommandant. De bekeurmgen worden uitgedeeld volgens artikel 100 van het rijksverkeer3reglement (het niet met de geboden voorzichtigheid naderen van zebrapaden), maar men p~obeer.t het ook met artikel 37. Dit artikel maakt het mogelijk automobilisten te bekeuren di~ een andere automobtltst, die zelf het zebrapad wel met de nodige voorzichtigheid .nadert, vlak voor de zebra nog gaan inhalen'. Dat het de politie hoog zit was duidelijk uit de woorden v~ de heer Stegeman op te maken. En dat het de officier van justitie eveneens hoog zit, kwam verleden maand nog eens naar voren op een zitting van de kantonrechter te Terneuzen. De officier eiste tegen vier Belgen een boete van f 125 met een voorwasroelijke ontzegging van het rijbewijs voor de tijd van drie maanden. De rechter verminderde de eis tot een boete van f 50 zonder ontzeg gingen. Maar de politie in Zaamslag gaat door met het uitdelen van bekeuringen. En postcommandant Stegeman vindt het nodig dat de hutsmoeders in Zaamslag weten, hoe groot het levensgevaae voor hun kinderen op de zebrapaden kan zijn. Vele autornobtllatan die in Zaamslag weigeren hun gaspedaal wat los te laten, zullen het nog merken.


ZAAMSLAG BEKEURT ZEBRA-NEGEERDERS

Het verkeer dendert maar door in Zaa11l-8Zag •••


DOKTER M. ELENBAAS (40 JAAR ARTS):

,

ALLE

,


G-

"Ik zie er aU een berg tegenop en ik vind e beproeving. Ik heb zolang mogelijk de boot aINee, voor mij hoeft het echt niet .. .' Aldus reageert Elenbaas op de door een comité georganiseerde hulzaterdag 17 januari aanstaande, als blijk van waarzijn veertig jaren van trouw aan Zaamslag als huiseentearts. niet preoiIes waarom ee moet. 0 gunst nee .... zo, d9It ligt me niet. aJ.leen, OOItje je faJmálie eens bij hebt.' ()nda.nk.s z,i terugihoudendheid hebben wij do Elenbaaa na enig aandringen Id gevonden voor eeII1 1n.tJervl~v.Hij V&telJt dat het ,beat naar z'n zin' was in Zaamslag en daJt hij n serieus over verameren heeft ~edacht. ,Toon ik ' kwam, lil het me goed bev.allen. kwam de oorlog ertussen en dan ver8lDdel' je ook niet. En latei!' je weer wat ouder bent, dan ~ je er helte.maaJlniet meel!' over. De heer IDlenba.as Is 66 jaar geleden in het dorpje Gapinge op Walcheren geboren, doorliep het stedelijk gymnasium in M.iddelblJI'g (,de b-kant Mtuurlljk') en studeerde medicijnen aan de rijltSuruversitei.t in Utrecht. Na zijn artsdiploma te hebben' behaald, hoorde hij van een coltega over een artsvacature in Zaamslag waar hij zich in september 1929 vestliJgde8ilsopvolJgell'van dokter BuW8J1da: enkele maanden laiter we'l'Ü hij tevens gemeentearts. Hij is er gebleven en heefot gedurende bijna. een halweeuw de ontwikkelingen in ZaaIInsla« van zeer dichtbij rneegemaraJkt. Zo Is bd.j getuilge geweest van wie veranderängen, maar h~ tot. zijn VOtldoening ge-constateerd dwt de mensen hem ,trouW' zijn gebleven. ,Ja., ja er' is veel veranderd', zegt blij, .toen iik

hier kwam was het bijna. uitsluitend ag1Mll1iechgebied, enkelen werkten op de flabrieklen. Nu j,g het net and.enom: er werken nu een heleboel mensen op fabrieken en ~ in Terneuzeal.' Ook op het gebied van de medische wetenschap is er Îlll zijn loopbaan veel veranderd en verbeterd. ,Alleen de gu'OIl~aJren zijn gebleven meent hij. '~ het gebied van tnerapte en bestralingen zijn we geweïdig V1OOruitgegaan maar, dat lig1t meer op specialistisoh gebied.' Dokter Elenb:la.s is er de man met naar om zijn ervaelngen MB a.rts nanrwkeurtg op schrift te stellen, al weet hij zich nog te heriamerem., dat hij reeds bij de aa.nvamg van zijn artspraktijk over een grote auto beschikte die hem - iJDdiennodig tot ver in doepolders vervoerde. ,Nou ja, dan heb ik bi!jvQOlrlbee1d nog op een motorfiets gereden iJllde OOTlog, 'k heb gelopen ... ik heb eigenlijk alles gedaan.' Ook het a.antaJl bev'8Jll<ingendaJt door zijn toedoen tot een goed eiJrudeis gebracht, is hem niet precies bekend. Het moetem er enkele duizenden zijn geweest. ,Kijk, ach ja... iJk ben niet iemand die al die zaken opschrijft. 1'k V()IIld een opstel op school 8l! ZIO'nbeproevmg. Als ik anderhaäve bladzij vo.i had, dan lolapte ik in m'n hand . Later denk je dan wel eens bij je-

zellf: had ik maar aant.ekenilngen geITt8la.kt, maar dan is het te laa.t: BevaJlingen vindt hij overigens een InitJeressaarte bezÎlg'helild:,Dart: is iets moois, je ziet in je J>rakt~jk ook zoveel eHende en verdlI'liet. tk heb het altijd geaag gedaan, maar ik ben ook altijd weer blij als het achter de rug ,jg •• .'

WELVAART Eén van de vele vemmderiln:~enW8aIl'van ookiter Elenbaas slin.dsZijn lromsit in 7JaaanslaJg g'eltuilge is geweest, is de grotere toeloop van pattënten naarmate de welvaart steeg. ,Vroeger l.l.epen ze veel minder hard oaar de doleter. De meesten hadden maar een mager be&tiaaaJ..Ma.aIr het ootstaan van allerlei ziekenfondsen en de grotere welvaart hebben da.aJrvera.nderiln.gin gebMoht.' Hoewel hii(j over de ,t.rouw' vam. zijn patiënten niet heet't te klagen, heeft dokter Elel!llbaas wel ondervonden <lalt met name jOlllgere gesinnen - vooral de .import' - WOJtairgwanead t:eJ;('enover zijn lrundigh.eiiid op het ~óied van de modernste medisdhe wetensehao staae en daarom hun heil zoeken bij zijn jongere collega. ,Ik vermoed renminste daJt dat de reden is', zegt hij. ,'t Kan ook dat ze zeggen: laten we daar maer ineens naar toe gaan, anders moeten we s\:rnks weer overschakelen. MaEIJl' ja, ik viJrudhet niet ZIOerg MB ik het een beetje minder druk heb, wam ik heb het druk genoeg.'

APOTHEEK ~jn eigen apotheek, een klein kamertje 8J8lD. áe vOOll"lOO.int in zijn lwd.s op pleiln !IlIUlllll1et- 42, vol met 8ll'1e1rlel. potten en flessen die de ilngrediëntJen b6Va1:Jben~ de door hem vooegeScihireV1en ~neesmidde1lllll, lleIvert hem

bljna een tweede dagtaak <lip. geeft een heleboel rompslomp' :te mOE!!.a:ller1ei spullen inkopeo e.i de vartëteiten nemen nog steeds toe. Ja ja, die farmacie is een hele business geworden. MaaIr ja, het Je een gedeelte V'8lIlje inkomsten. Het was vooral vroeger moeilijk 0IIll je in een kleiJll dorp aäs arts te wett. gem zonder een apotheek.'

OVER DOEN Of doleter Elenhaas helt nog ema <M:U' zou willen doem.? ,Ja hoor, ik heb het heel graa.g gedaan. Het is een erg boeiend beroep ... elke dag wat anders'. Als we hem vragen wat hem het meest boedt in 2'lijn beroep, zegt bij: ,De griep niet Îlll iedeIr gevaJ!.... llI884' de oorzaak van klachten nasporen. daignose stellen is heel interessant De klachten kinmen steeds ergens anders vandaan komen. Ieder mena is anders geaard en ze produeeeen heel wat klachten,' Binnenkort zal dokter ELe!Ibe.as zijn werk.gebied Ze.aanslag, dat hem zo vertrouwd is geworden, verlate!l. 0IIll zijn IJD1Jrekte nemen Jo. een nieuIW huis in Domburg, vlak bij zijn geboort.egrOllld. Hij verlaat dan ook bet oude boerenhuis aan het pIlein, dat lal 1939 vlak voor de oorlog - grondig werd herbouwd. Zijn periode ads a.rts iIn zaam· sJ,a,g behoort Ó8IIl tot het verl~ ,Misschien dat Ik hier en daar nog eens inspring om coUega's te helpen. De praktijk moet; draaien, er ZIjn weinig waarnemera. Mau- ja, dan heb je toch nifA; die voortaàreode druk. Het zal trouwens van de omstandigheden afbaDgea, je moet nu eenmaal voor 100 procent fit zijn. Tja, er komt overal een tijd va.n.....' Kóm' zegt hU aIS we weggaan. ,Ik DOg eVeR bet dorp In.'

la


Grootse huldiging dokter ,Elenbaas

(Van onze correspondent) ZAAMSLAG - Een schier eindeloze stroom inwoners van Zaamslag en Beschkapelle stond zaterdagmiddag tussen vijf en zes uur voor het verenigingsgebouw De Rank aan de Zaagstraat te Zaamslag geduldig te wachten op hun heurt om binnen in het gebouw dokter M. ELenbaas de hand te schudden, waar deze met zijn naaste familie recipieerde in verband met zijn veertigjarig jubileum als arts en gemeentearts. Koude en mist en de lage temperatuur hadden hen niet weerhouden, deze man, die veertig jaar lang bij nacht en ontij, weer

of geen weer, op het eerste alarmsignaal steeds bereid was medische hulp te bieden, te feliciteren. Een waardering, die ook tot uiting kwam door het aanbieden van een kleurentelevisie namens de bevolking van beide dorpen, terwijl talrijke aangeboden bloemstukken de zaal kleurrijk versierden. Daarvoor reeds hadden tal van autoriteiten woorden van hulde en' waardering gesproken, terwijl de plaatselijke muziekvereniging De Volharding o.l.v. 'de heer J. Meijers uit Terneuzen een serenade bracht, waarbij o.a. de Mars der Medici op verzoek ten gehore werd gebracht.


ZAAMSLAG De heer BuseÂŤ bood het echtpaar Elenbaas de itn een verpleegsterspop verpakte kleuren-tv aan. (Foto PZC).


FEEST IN ZAAMSLAG

Kleuren-tv voor arts M. Ele'nbaas DRIE 40-JARIGE JUBILEA VAN ÉÉN DOKTER ZAAMSLAG - De Zaamslagse arts M. Elenbaas heeft zaterdagmiddag, toen hij zijn 40-jarii: jubileum alj resp. arts, arts in Zaamslag en gemeente-arts vierde, van' de b v.a,g Zaamslag en Boschkapelle een kleurentelevisie gekregen. HAt cadeau was verpakt in een omvangrijke verpleegsters-pop, voor de dokter duidelijk de ple-zierigste pattent die hij sinds jaren heeft onderzocht. Decor van de huldiging, die later in de middag uitdraaide op een compleet dorpsfeest, was het hervormd verenigingsgebouw ,De Rank'. Een rij van sprekers liet er geen twijfel aan bestaan, dat de heer Elenbaas zijn drie jubilea - die eigenlijk vorig jaar al gevierd moesten worden _ liefst in stilte wilde laten voorbijgaan. Burgemeester J. de Pree, sprekend namens het gemeentebestuur: ,Ik ben geneigd te vragen: dokter, hoe voelt u zich? Want van de keer bent u duidelijk de patiënt'. Hij had in de gemeentelijke archieven tevergeefs gezocht naar gegevens over de jubilaris. ,Dat wijst erop dat er in al die 40 jaar, dat u hier uw werk hebt gedaan, nooit een klacht is binnengekomen. U was Zeeuw met de Zeeuwen en u wordt ook ver buiten Zaamslag hoog gewaardeerd. U bent nog helemaal iJn'. Als cadeau van de gemeente bood d~ heer De Pree de herdruk van de boekwerken ,Beschrijving van Zeeland en staats- Vlaanderen' aan plus (.maar dat is in uw geval niet veel') het in het ambtenarenreglement voorgeschreven extra-maanësaäarts.

8abies Nadat Corien Elenbaas haar grootouders op rijm had gefeliciteerd, nam Zaamslags wijkverpleegster zuster N. W. Beukelman het dichtwerk van haar over. In ,de rank' maakte dl' dokter ~ terwijl zij hun geboorte aanroerde opnieuw kennis met een drietal markante babies uit zijn Ioçpbaan: mevrouw M. Domburg-Kemp uit Rotterdam, de eerste bevalling waarbij hij - werkzaam als waarnemer in Bodegraven assisteerde, mej. Dirkje de Jonge, de eerste Zaamslagse Elenbaas-baby en David GulJjam, I b ber. Iljj aaktt> de 2310 bevallingen vo . De heer J. W. Kusee bood namens het huldigingscomite het tv-toestel aan. ,Wij zijn u veel dank verschuldigd, 2?owel voor uw werk als voor de manier waarop u met de mensen omgaat. U vertrekt straks naar Domburg. we kunnen het ons nauwelijks voorstellen'. Cadeaus en gelukwensen kw~men er verder van dr D. Dorrepaal UIt Terneuzen (namens het algemeen ztekenfonds voor Zeeuwsch-Vlaanderen', waarvan dokter Elenbaas - het oude ziekenfonds voor Oost-ZeeuwschVlaanderen' meegerekend - sinds '34 bestuurslid is). de heer J. Blok (die namens het Groene Kruis de zilveren medaille en de zilveren groene kruisspeld overhandigde), de heer L. W. Hamellnk (die de Zaamslagse groene krutsaf!!eIlng, waarvan de dokter adviserend bestuurslid is, vertegenwoordigde) en de heer J. Francke uit Axel, die de jubilaris namens zijn mede-bestuursleden en de directie van het Terneuzense ,Juliana'-ziekenhuis feliciteerde. Ook mevrouw Elenbaas werd in de hulde betrokken. Haar man dankte - tussen de toespraken door - voor de attenties. Na afloop van de bijeenkomst, die werd bijgewoond door famlileleden, collega's, leden .van het buldlgingscomite en vertegenwoordigers van Zaamslags gemeentebestuur, bracht de harmonie ,De Volharding' het echtpaar Elenbaas voor ,De Rank' een stevige serenade. Op het programma stond - onvermijdelijk deze dag ook de ,Mars der medici', Een drukbezochtte receptie rondde de huldiging af.


Dit! k4n allem& M een der liefelijke dorpeJl van Zeeuwsch-Vlaanàerett. Alleen daar kan het gebeuren dat hef ganse dorp op zulk een wijze de dokter, die het oolk veertig jaar onder zijn geneeskundige hoede hield, uitluidt. Bij het ganse dorp -hoort ook de jongste boor~ing, het lu.ttele weken oude wich.t dat onwetend van hultUging en f_tgedruÄ8 in des dokters armen wordt gelegd. De wijkverpleegster - aan het woord met een rijmend felicitatie-memorandum verwochent haar beroepseTVaring niet en onderbreekt zichzelf met de vinnige terechtwijzing: ~okter, U moet hem een beetje hogerop houden.' AanwlWig bij de huldiging zijn ook de twee eerste .boorlingen - nu middelbare dames - , van de meer dan twee duizend bevallingen die de dokter in zijn praktijk ,deed.' Het was geen tweeling, één kwam er van ver over het water, waar de destijds prille arts begon. t' Was maar een korte aanloop want al gauw kwam de dokter ijl hef Zeeuwsch-Vlaamse d.orp wonelJ en bleef er. Vandaar dat er nu twee eerstgeborenen .waren op het feest: d-ie van over het water en de raseclite dorpelinge. Midden in het dorp domineer·t een v-ierkant plein met een kapitale kerk, schuilgaand én besche)'md in de lommer van stntweel. Er naast het getneentehuis, waar het 'ambtelijk hart van het. dorp klopt, een ',leitt paleis, uit de verte als opgetrokken uM suikerdeeg maar in werkelijkheid gebouwd met oer-degelijk gebakken bouwsteen en hechte mortel. Wat groen, geboomte, zitbaJlken voor de ouderdom. Er omheen huizen, winkels, dwau erover, raast het verkeer dag en nacht. De huldiging, van de dokter verliep verder als een eruptie van opgekropte sympathie. Het geschenk van de bevolking was -een als ver1,' pleegster aangeklede pop die voor consult bij de dok[4 ter werd gebracht en wier karkas bleek te bestaan I 'wit een kleurentelevisie. Waar werd ooit zoiets bef • àachtr Na het officiële prevelement kwam de muziek. Geen hoempa- fanfare, doch een keurtroep, tot ver in de omtrek bekend: En wat speelden ze 1 De fltars van de medÄci. Dat is~stijl bezitten. Hieroo begon het feest pas goed, Want daar kwamen ze. De dorpsoudsten het eerst, misschien omdat ze de meeste tijd hadden. Ze etaleerden hun goede gevoelens met zware handdrukken en robuust uitgesproken woorden. Na 11,enkwamen alle anderen. Ge-

animeerd als bij de wekelijkse familie-reünie bij mama Van Lowe in De Kleine Zielen, schuifelden zij langs de tafets. Een glaasje, koekje, een rokertje. De muzikanten, individueel nu, doch wel in ttniform, martiaal als wijlen ritmeester Gerrit, waren er ook en vormden telkens een schi~rachtige schakel in de eindewze rij. Hopelijk liepen zij niet rond met hetzelfde ak,elige plan als de ritmeester, ze zonden de dokoor anders nog knap wat werk kunnen bezorgen, zo bij het scheiden van de markt. Gelttkkig droeg geen van hen een dienstpistool en andere wapens waren evenmin voorhanden. Buiten wachtte een wassende stroom dorpelingen op hun beurt om in het rouleringssysteem van feliciterenden te worden opgelwn~en. Ieder die zich voort kon bewegen wa8 er •

Over de koekjes etcetera, het rokertje - het drankje daargelaten - moet de arts het zijne gedacht hebben, waar toch eminente professoren ons bij voortr/.uring verzekeren dat dergelijke consumptie toch zo kwalijk is voor het hart en derzelver omliggende vercelen. Zou de dokte)' als ver'versingen ter receptie geen heimelijke voorkeur hebben gekoesterd voor een slaatje, be8prenkeld met zonnebloemolie die toch zo goed voor de vaten moet zijn, gelardeerd met geschrapte rauwe winterpeen, dit alles omujet met zomerflier of fluitekruid? Opgeluisterd met een flonkerend gm appelsap, het rookgerei geheel verwaarlozend1 Ach, uitspraken zeggen ook niet altijd alles. Toen de dokter jong was - een der sprekers onthu~ het ,werd hem van collegiale zijde sterk ?ntraden z'ijn artsenpmktijk voort te zetten. Zijn ge~ondheid - zo zeiden ze -,was er te labiel voor. De dokter sloeg het advies in de wind en Meld het vol, veertig jaar lang. En nu zal Mj wel weer verder

~ien..


V.t\N ,VOICE OF AMERICA'

Aart uit Zaamslag won transistor in

radio-prijsvraag


~[ünchen en het Noordafrikaanse Tanger in Europa te horen zijn. De kwestie Tsjechoslowakije was toen volop in het nieuws en hij had gehoord dat er in dat land verscheidene ondergrondTERNEUZEN - In Zeeuwschse zenders bezig waren. ,Ik proVlaanderen hoopt voor vandaag beerde er één te pakken te l(rij(donderdag) waarschijnlijk niegen. Dat mislukte totaal overimand harder op helder weer en gens, maar wel ving ik de Nederdus volgens dienstregeling varenlandse programma's van radio de veerboten dan de 16-jarige Aart l\loskou op en later hoorde ik in Rouw uit Reuzenhoek bij Zaameens ,The Voice of America'. slag. Aart, leerling van het TerHij is tot nu toe trouw blijven neuzense ,Zeldenrustcollege' (4e Luisteren. ,Als het niet te druk is klas hbs b) wordt vanmiddag namet huiswerk zet ik 's avonds de melijk op de Amerikaanse amradio aan op de korte ~alf, de 30 bassade m Den Haag verwacht, of ;49 meterband. ]I!: i!IlIber.esseeT Dm er uit handen van ambassame bijzonder V'OOT progu-amma's deur J. William l\Iiddendorf een over naJtU!U'I"W'€Ite.nsahappen. Een transistorradio te ontvangen. Hij tijd geleden hadden ze een heel' is één van de zeven Europese luisa:a;~ serie Over AmMillmans teraars die een prijs hebben geriJvie.renen hun gesohi.edrenis.En-_ wonnen in een wedstrijd van het de gebeurtenissen rond de Apolloradiostation ,The Voice of Ame8, die heb ik ook qp de voet ~erica', een Amerikaanse tegenhanvoilgd. Het gmppuge was, dalt Hillger van Radio Nederland Wereldversurn het Ameridm.anseprogramomroep. ma met Nederlands commentaarAart - snoeneven een boterham eI'b~j overnann, terwijl iJk het etend op school: - ,l\fuedllJLjIk was l"E'JdhItstT.eek.s loonhoren' . net niJet. Vorvg jaair juni hW.steIrde iIk nMT een uiiWending van de De taal geeft weilnig moeilijkhedien: het Amel'li!kaa.ns:e statton ,Voice' en toen werd er ~raagd, ZIenditeen deel! van de programom je naam, je beroep, JI8 leeftijd ma's namelrjk u1t in ,speoiaal Enen enkele andere g8g'eV'ens gels'. Aart: ,Dan wordt er langwaaronder de naam van het prozamer gesproken, 't is uitstekend ~.amma - op te sturen naar het te volgen'. hoofdkantoor in Waehington in Andere kortegdlf tations die in verband met een wedstrijd. Ik deed het en daamia hoorde i'k Reuzenhoek regeiLmabiJg worden niets moor. Ik dacht al: 't z,ad cpg'evangen: RSA u.ilt ZU'iId-AfT.iwel niks meer worden. Vori'ge ka, de ,World Servëce' van de Engelse BBC en de - vaderlandse _ week donderdag kwam er ineens ,Wereldomroep'. ,A1tijd Iukt het een tJelefoontje van de Amerikaanniet, soms komen ze slecht 0001'. 3e ambassade. Een jurNrouw verDat llÏgt aan de tijd van het jaar' telde dat ik een prijs had gewonzegt Aart. Over zijn aJppruratuu'1r nen. Dan sta je wel even te kijhoeft hij zneh na vandaag verken', moedelljk geen zorgen meer te maken: ~ transistor di.e hid k.rJjgt 18 narnelijk een zogenaamde .weAart stemde (,bij toeval') in sep- relldontwaDlger' . tember '68 voor het eerst af op de Amerikaanse uJtzendingen, die Op de foto: AaIl't Rouw luistert via steunzenders in onder meer iedere avond (PZC)

EEN VAN ZEVEN IN EUROPA

Tsjechoslowakije


Radio voor Aart Rouw uit Zaamslag

I I

,

DEN HAAG De 16-jarige Aart de radio, zoals gemeld, iIn een prijsTrouw uit Reuzenhoek bdj Zarun.sàrag'vraag van het Ameràkaanse kootego1l1'heeft donderdagmiddag op de AmeIT1-station ,The Vodee of Ameraca', Hij ja kaanse ambassade in Den Haag van één van de zeven EUJropese lUli!s~s ambassadeur J. William Middendorf we een pI'ijs ontvingen, een tramsdstorraoio gekregen, A~ won


JUBILARISSEN IN HET ZONNETJE

Zaamslagse ,muziek' streeft naar nationaal kampioenscha SERENADE VAN ,ST -CECILIA' ZAAMSLAG Een spontane, volkomen onverwachte serenade door de harmonie ,St.-Cecilia uit Kloosterzande was zaterdag het onbetwiste hoogtepunt bij de huldiging van 15 muzikanten van de muziekvereniging ,De Volharding' te Zaamslag. Met de mars ,Our Director' marcheerde St.-Cecilia het verenigingsgebouw binnen om op die wijze het startsein te geven voor een receptie, waar niet alleen de jubilerende muzikanten. maar ook de muslekvereniainz zelf werd gefêteerd. - ,De Volharding' vierde namelijk zaterdag ook het behalen van het hoogste aantal punten (112%) dat vorig jaar op een bondsconcours van de KNF in de vaandelafdeling werd gegeven. Dat feit leverde een erediploma op, dat namens de KNF feestelijk werd overhandigd aan voorzitter R. J. van Veke van ,Dil Volharding.' Het was overigens met voor het eerst, dat het Za;almslagse m~iekgezelschap een dergelijke onderscheldmg ontving. Wamt ook in 1962 speelde Zaarnslag de meeste punten van Nederland biJ elkaar, al was dat toen nog in de ereafdeling . Het resultaat van vortg jaar betekent dat Zaamslag op 7 rnaart aanstaande in Arnhem mee mag dimgen naair het kampioenschap van Nederland. De heer F. Houg, die zaterdag aês ceremoniemeester optrad, noemde het meespelen op een derge1ijk topeencours voor liedere vereniging ,een droom'. Voor ,De Volba.rdiI;lg' wem deze droom overigens ook In 1964 en 1967 werke1ijkheid.

I

ZAAMSLAG Bestuu1'slid P. Ocké van de KNF overhandigt voorzitter R. J. van de Veke van ,De Volharding' het erediploma.


ZAAMSLAG - Naar aanleiding an het behalen van het ere-diploa in de hoogste klasse van de Komklijke Nederlandse Federatie van armonie- en Fanfare Gezelschapn, welke hoge onderscheiding erd toegekend omdat de Zaamagse harmonie De Volharding vog jaar op een concours in Aardenurg 112.5punt behaalde op een maimum van 120 punten, werd in geouw De Rank in Zaamslag een leeslijke b~leenkomst gehouden. De vurige wens van De Volharding ol{eens het predikaat Koninklijk te erwerven, kan mogelijk spoedig in ervulling gaan. Burgemeester J. de ree zegde nl. toe dat, wanneer de aamslags- harmonie op 7 maart .J. op het te Arnhem te houden conours om het Nederlands Kampioenschap opnieuw hoog zou eindigen. het gemeentebestuur een aanvraag om verlening van het predikpat Koninklijk. zal indienen. Als het even meeloopt zal dit nog voor de gemeentelijke herindeling per 1 april een feit kunnen zijn. Namens het gemeentebestuur .complimenteerde de heer De Pree äe harmonie met de behaalde sucessen, Ah stoffelijk blijk van waarering overhandigde hij voorzitter R.

Het ouaste lid van de Zaamslagse harmonie De VOlharding. de heer H. W. Houg, ontvangt het diploma voor zestig jaar lidmaatschap van de Zaamslagse harmonie. • J. van d+, Veke een zilveren zuiltje en een geldbedrag als bijdrage in de bouwkosten van een repetitielokaal. De heer P. A. Ocké bracht verVOlgens de gelukwensen van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Federatie over. Na voorzitter Va-i de Veke het ere-diploma van de K N.F· te hebben overhandigd, huldigde hij een reeks jubilarissen van De Volharding die 25 jaar en lange!' lid van de harmonie zijn. Vàn heil spande H. W. Houg de kroon met niet minder dan zestig lidmaatschapsjaren. Allen ontvingen een diploma en een draagspeld. De . andere jubilarissen zijn: 25 jaar lid J. Houtzager, J. van de Velde en A. Hamelirik Dertig jaar lid: P. Wissel P. de Vos en H. A. Overdulve. Vijfendertig jaar lid: P. Houg. Veertig jaar lid: J Lensen L· S. Houg, W. Houtzager, W. H. Leenhouts en L. S. Florissen Vijftig jaar lid: P. J. Willemsen en R. J. van de Veke. Pijdens de huldiging zorgde de harmonie Sint Cecilia uit Kloosterzande VOOreen muzikale verrassing door in vol ornaat binnen te marcheren Een geste die bijzonder op prijs werd gesteld.


,Koninklijk'

I

Dat er voor deze keer voor ,De Volharding' behalve de eer ook nog iets anders meespeelt, werd dundelijk uèt feldcitatietoespraak van burgemeester J. de Pree. De muztekverenagmg heert namelijk het predikaat koninklijk aangevraagd en buegemeester De Pree zinspeelde er op dat het behalen van het nataonaäe kampdoenschap wel eens veel gewicht in de schaal kan leggen bij het behandelen van deze 8JaJIlVl1MJg, die een aantal jaren geleden werd afgewezen. Zaarnslags eerste burger beloofde iedere steun die de gemeente maar kan geven, óók filnanCJieel.,We zuälen ons uiterste best doen 'Om het voor de her.Lndeli!Il.g nog voor elkaae te krijgen', zo zei hij. Een andere belangrijke mededeling van burgemeester De Pree had betrekking op de plaats voor het eigen repenttelokaal, waarnaar ,De Volharding' streeft. Over de plaats is tussen !femeente en stedebouwkundige in prmciRe overeenstemming bereikt, zo liet hij weten. Zo mogelijk zal voor de herindeling de definitieve beslissing bekend worden gemaakt. Voor de finaJlc,lerdng van het repetJitielokaal brengt ,De Volharding' momenteel geld bijeen. Burgemeeeter . De Pree droeg daar een gemeentelijk steentje van f 100,- aan bij. VOOl1tsoverhandigde hij een herinnermgszuütje.

Jubilarissen I

De 15 jubilerende muzikanten van ,De Volharding' ontvingen van de KNF allen een eredäploma en een herinneringsspeld. De persoonlijke onderscheidingen werden evenals het erediploma voor de verenägmg zelf uitgereikt door de heer P. Ocké uit Terneuzen, die constateerde dat ,De VolhaX'ding' zdjn 112% punten wel 'Opeen concours kreeg, maar ze in Zaarnslag verdimde met repeteren. Hij wees erop dat de Zaarnslagse muzäek iIn dirigent Meijers een man heeft die hoge eisen stelt. Namens de zusterverenig1Ï!llgemwerd ,De VolOOrding en haar jubilarissem gefeliciteerd dool' vooratbter J. Menu van ,St-Oeci.llia' en door voorzrtter J. Lefeber van het Axelse ,Hosanna'. De heer Lefeber nodisrde De Volhaïrding" UJit in Axel het slotéO!llClCrt te geven wanneer daar dilt jaar het muzaekconcours wordt gehouden. Na het verdwijnen van de zeeuwsV.laamse bond van muzïekgezelschappen is de organäsazte van de jaarl~jkse concoursen overgenomen door de muZiekverenigingen van Axel en Terneuzen.

De jubilerende leden van ,De Volharding' däe zaterdag met hun dames in het zonnetje werden gezet, waren H. W_ Houg (60 jaar lid), R. J. van de Veke (55 jlliall' lid); P. J. J. WilJemse!ll (50 jaar llid); W. H. Leenhouts, L. F. Florussen, L. F. Houg, W. Houtzager en J. Lensen (allen 40 jaar lid); P. HOIUg (35 jaar lid); P. de Vos, P. Wissel, H. Overdulve (30 jaar Md); J. van de Velde, J. Howtzager en A. Hamelink (allen 25 jaaïr lid). Het in 1886 opgenichte muetekgezelschap telt 55 werkende leden.


DORP (2). Elk weet, dat ,het muzle~ de pit Is van het· dorp. Het onml8ba,ar Ingredii5nt van, de toegevoegde waarde aan alle dIngen waarbij lets te vieren valt. Het muziek is gezoden en gebraden biJ: uitreiken van ondenelieidingen, intochten, uittochten, zUveren, gouden, diamanten en als ze er zijn, graag, platina jubilea, om van de nationale gebeurlijkheden nog maar te zwijgen. . Straks, als de voorjaarszon de knoppen van het groen open kust, zal er iets gebeurd zijn met het dorp. Misschien louter admInistratief voo~ allen merkbaar, maar toch: Het klnd zal worden gewettigd en officieel de naam krijgen van de grote broer. 't Was dan ook eigenlijk een termlnale feestviering van het muziek. Aanleiding was er genoeg. Het zijn namelIijk niet zomaar blazers en trommelaars zonder meer, die van het muziek. Ze spelen, om naae te lUIÎ51:6rén.'t Zijn geen notenkrakers, ze laJten hun instrumenten zingen.

Is een diamanten Lid, sierUjke gIl'ijze enûalentie, goud gegalloneerd. Het is bepaald geen k.1eilnspraak waarmee de spreker zijn feJicltaJtles OOtde goede heertjes richt. Zou de hmdigdng nu werkelijk bekeken :&ijnmet wat praat en zondee muziek? Daar zijn ze opeens, de kunstbroeders van het andere dorp - ook niet mb. - ze stellen zich spelend op voor het gebouw. Binnen staat op dat moment een andere spreker wat verlaat -, wijwater sprenkelend achter het. gestoelte. Naar twee luisteren Is moelllJk en toch eist de beleefdheid de spreker niet In de steek te laten. De muzikanten lossen het probleem zelf doortastend op met achter hun martiaal - gekolbakte tambour. mältre - het gebouw binnen te marcheren, voo~-. gegaan door iemand die de armen vol bloemen heeft. Er wordt nog wel even geluisterd naar de voorzitter van de troep die spontaan en geestdriftig de leer.

Ze hebben eemt enorm gezwoegd voor een concours en kwamen daalr zegepralend vandaan. Elr is meer. De secreta4'Iis wil wel eens weten hoe lang elkeen zijn partij meeblaast. 't Snuffel werk wijst uit dat er welgeteld vijftien jubilea zijn, te beginnen van een kwart eeuw geleden. Ja hoor eens mensen, dat moet en za! gevierd worden, zoaäs we dat hier op ons dorp gewend zijn. Ze zitten feesóellijk wpart met hun vrouwen aan de tafels. Men ziet verder in de zawl de veouwelijke muzlkale weerbaalrheid, memskens in uniform, ook wat ltereJtjes, gTUt nog, apeelgoedmusakantjes, eveneens heerkenbaar aan de gaJa...Jdedij. De vijftien trouwe rakkers worden op het matje ge. roepen, te beog1m1enmet de kwaeteeuwers. De laa.Û!te

meester van beide orkesten roemt. Waarop dan weer de kunstbroeders de tintelende mars: ,Our Dlrector' blazen. Ze roepen nog drle~l hoera, alvorens ze even snel als ze gekomen zijn, afmarcheren door het dorp. Zo heeft het dorp de faam bevestigd van feest te kUnnen vieren. En ,het muziek' speelt door, vol, hardend en straks, wellicht, ook konlnkllJk.


Zeeuwse

AlMJ\NAK Duizend Op het postkantoor te Zaamslag, eo las men zaterdag in dit hoekje, werd dezer dagen een sigaar wngereikt aan een man, die een ba?tkbiljet van duizend gulden kwam ruilen voor een briefje van honderd. Het biljet WM hem abusievelijk toegevallen: in plaats van 1wnderdnegenenveertig gulde-n stond hi.1met duizlmdnegenenveertig gul(jen op straat. ,Da'8 een groentje en anders is 't auooe 'n rooäie' dacht <Ui ma-n en waar hij ln een hoekje van het biljet bovendien het getal 1000 ontdekte besloot hij het te ruilen. Zijn ee'l'lijkheid werd beloond met een 8igaar, waarbij <Ui man zelf aantekende: da's een duur Ritmeestertje voor negenhon<Uird guldeW. Maar thans voelt de kantoor houäer zich ernstig gegrepen, want de u,ureikmg geschiedde, omdat de man zelf door ziekte zijn belangen niet kon behartigen, door een vervanger. ,Nu ben ik <Ui sigaar door die 8igaar' meent hij en dat mag niet onvermeld blijven. Ui.t Terneuzen meldt men ook al een affaire met een duizendguZdenbiljet. Daar bood op het po8t\kalntoor een man zo'n biljet aan als betaalmiddeZ op een postzegel van twaalf cent. Hebt u er twaalf cent bij' vroeg de lokeUist vrien<Uilijk, ,dan wissel ik die duizend gulden toch wel voor U'. De mam zei dat hij kleingeld genoeg bij zich Md, ,maar jij moet me maar eens terltggeven van die duizend gulden'. De lokettist voldeed gUmlachend aan ~jn wensen. Beheersing Ï3 aXtljd nobel, maar als <Ui employé g'ïllend door het loket je was ge8prongen, Md PTT h,em rock maar niet moeten ontalaan.


Zaamslag nog met moeite -kam ioen

;~..5~fd4l'~,ka,,~~~ra;


Zaamslags. gemeentehuis gebouwd in 1904 (Van een onzer verslaggevers) ZAAMSLAG Het vriendelijk uitziende raadhuis van Zaamslag aan het plein, compleet met fontein en zonnebankjes werd in 1904 dllor de heren P. J. Wisse en D. W. F. Kaysel" (beiden uit Zaamslag) gebouwd. De eigenlijke secretarie, waar op dit ogenblik behalve de burgemeester en secretaris ook vijf ambtenaren werken, wordt via een plttoreake trap bereikt. De echte bewoners van Zaamslag noemen hun gang naar de secretarie dan ook: "We gaan even

naar boven". Onder is de brandweergarage gevestigd en het pas (vorige maand) gesloten badhuis, dat in 1950 voor de cC)D..,ciergewoning in de plaats kwam. Zaamslag hoopt dat ook na de samenvoeging met Terneuzen de trouw- annex raadzaal voor trouwerijen dienst kan blijven doen. Eeh beslissing daaromtrent is nog niet genomen Zaamslag heeft op dit ogenblik voldoende ruimte voor verenigingsactiviteiten. Toch zou een zekere aanvulling, in de vorm van het gemeentebuis, welkom kunnen zijh. Op de zolder van het gebouw liltl bijvoorbeeld een prachtige verkeers maquette compleet met elektrische treinen er als een vergeten relikwie bij. De afdeling veilig verkeer in Zaamslag zou er beslist geen bezwaar tegen hebben als die maquette straks een beter plaatsje in het gemeente路 huis zou krijgen. Verder zouden er natuurlijk legio mogelijkheden voor het gebruik Vall het gebouw te noemen zijn, Wie weet wat er straks voor Zaamslag uit de bus komt rollen.


Vorig seizoen werd Kees van de We~e ga ik om drie uur 's een maand geschorst wegens gebrUlk en dan train ik tot 's van doping: ,Ik was me van geen à. acht uur'). Meestal t zijn vriend Theo Marcus· kwaad bewust. Ik gebruik alleen Franse vitaminen die m'n dokter me voor- kapelle naar de koersen in Hoewel hij er vijf jaar jon~er uitziet schrijft. Als je het niet kunt, kun je nen. Veel investeert hij in is Kees van 4e Wege al 27 Jaar. Toch het ook niet al eet je een heel vat sport: ,Bij Van der Kloot in Ossendrecht heb ik een speciale fiets laten wil hij jUist in het komende seizoen stimulerende middelen op. Van Looy doorbreken. ,Ieder jaar is het beter zegt altijd: je kunt van een ezel geen maken. Een fiets op maat, speciaal voor klimwedstrijden. Zo heb ik bijgegaan en iK verwacht dat de resulpaard maken. Erg vind ik ook dat ze voorbeeld de cranks extra lang laten taten in 1970 nog duidelijker zullen met twee maten meten. Een renner zijn', voorspelt hij. Geen dag heeft hij als Eddy Merckx straffen ze toch niet maken. Die fiets kostte me 900 gulzijn training onderbroken in de winmaar wat kon ik tegen die straf be- den.' ter: ,Natuurlijk heb ik het wel kalmer gtnnen.' Kees van de Wege bewees aan gedaan. Niet iedere dag 250 km overigens wel dat hij tijdens die maand maar meestal 8 Oà 100 km. Wel ging schorsing zijn conditie op peil hield Ik thuis ook iedere dag op de rollen. want in de eerste twee wedstrijden na die schorsing reed hij zich steeds bij Aanvankelijk speelde ook de angst om Drie keer per jaar ga ik naar de Belde eerste tien. te dalen hem parten in de ber&Wedgische sportarts Malier die ook Eddy Kees van de Wege kan in de wielerstrijden: ,Als ik in de klim één of Merckx en Rik van Looy behandelt. sport zijn brood nog niet verdienen twee minuten won, verspeelde ik die Die arts heeft me aangeraden de hele daarom werkt hij dagelijks als diJkaltijd weer in de afdaling. Maar dat winter door te trainen vooral om de werker (,een paar keer in de week is er nu niet meer bij. De wielersport hartspier sterk te houden.' betekent ook dat je risico's moet ne,Maar alleen voor de sport kun je het men. En die neem ik dan ook. Twee niet meer doen. Ik laat er alles voor keer is het al bijna fout gegaan. Zo'n staan. Ik rook niet. Ik drink niet. ongeluk als Fedor den Hertog is overNaar een feestje ben ik nog nooit gekomen kan mij ook gebeuren. Want weest. Ik iaat alles voor de wielerhet gaat hard, soms wel 80 of 90 ktsport staan. Dan wil je ook resuItalometer als je naar beneden gaat en ten zien. Daarom wil ik in het komenje moet er dan maar niet aan denken de wielerseizoen bij een merk komen wat er gebeurt als een band springt.' als prof. Lukt dat niet dan stop ik Kees van de Wege (1.80 meter lang er mee. Je moet wel een kruiwagen -65 kilo ,zwaar') heeft dan ook moeite hebben maar je kunt het natuurliJ'k gehad een verzekering af te sluIten: ,In heel Nederland is er maar één verook bereiken door je prestaties. Ik zekering iUe dat 'wilde doen.' Als hij weet goed kllmmeedoen en daarom ik nu dat wel ik eens willen aan zou een dit seizoen niet bij de profs kan doorgrote etappewedstrijd. Dan pas weet breken, zal hij volgend jaar heel wat ik wat ik werkelljk waard ben. Reminder gaan nemen. Maar Kees vanrisico's de Wege begint met opvalgelmatig ik ook naar grote cou- reurs om ga meer te weten te komen. lend veel optimisme aan het nieuwe Zo ben ik naar Jan Janssen: Jo de seizoen. ,Aan m'n training heeft het \ Boo en Plet Rentmeester geweest.' niet gelegen', weet hij zelf. ..._----------~::.--~---~


EUWS- VLAAMS.,....~._1~=-------_ JDT STEEDS.IN BELGIË (Van onze sportredactie) t:~~'lluSLAG - Kees van de Wege zegt het zelf: ,Ik leef voor de ielersport als een kluizenaar'. Helemaal de waarheid spreekt hij niet want de pure eenzaamheid die het kluizenaarsbestaan kenmerkt kent hij niet: hij woont met zijn ouders en broers in een kleine boerderij tegen de zeedijk bij Zaamslag. Maar wel leeft hij met een soberheid die niet meer voor mogelijk werd gehouden. Kees van de Wege geeft zelf een enkel voorbeeld als hij vertelt: ,Ik ga iedere avond tussen acht uur en half negen naar bed. Dat .doe ik uitsluitend voor de wielersport. Ja, zelfs op zaterdag en zondag ga ik er zo vroeg in. Televisie! Daar geef ik niet om. Dat zie ik bijna nooit'. In de zomer zit hij dan ook om vijf uur 's morgens al op de fiets en in de winter maakt hij het maar een uurtje later in .de ochtend (eigenlijk nog in het holst van de nacht). Kees van de Wege wil het wel t ven: ,De wielersport is voor mij hobby meer. liet is eigenlijk ook sport. Als je bij de top wilt komen moet je er zo ontzettend veel voor doen dat er geen sprake meer is van een Vrijetijdsbestedinf. alleen. Ik train rustig iedere dag zo n 250 kilometer en meestal doe ik het alleen want de ~C~

•••

. , n eb i helemaal niet. Daarom maak ik hier in Nederland niet veel klaar. Een renner die hier over een felle eindsprint beschikt en die goed kan afzien hoeft maar in de kopgroep mee te rijden om te winnen. Dat kan ik niet. Daarom ging ik naar België naar verschillende plaatsen in de Ardennen. Ik merkte dat ik daar veel beter reed. Als ik eenmaal een minuut voor lig in een klim, dan pakken ze me niet meer. terug. Maar wat is een minuut voorsprong in een koers hier in Nederland.' Kees van de Wege moet ook nog kwijt: ,Ze denken wel eeas dat ik naar België ga omdat je daar gemakkelijker kunt winnen omdat er minder coureurs zouden zijn. Maar dat is niet zo. Twee jaar geleden bijvoorbeeld werd ik derde In het algemeen klassement van vier bergkoersen bij Namen. Aan die wedstrijden werd door 84 renners meegedaan. En ze fietsen daar echt ook heel hard', zegt Kees van de Wege die drie Jaar geleden in Jambes Leignon zijn eerste koers won. Vooral in 1968 ontdekte hij zijn klimcapaciteiten. Hij won in dat seizoen onder meer in Felinn een wedstrijd met vier minuten voorsprong. In Gul des Sarts ging hij ook als eerste door de finish (een koers over 270 kilometer) met twee minuten voorsprong. In 1969 speelden zijn te -geringe sprintcapaciteiten hem parten: veelzeggend is het dat hij van de veertig wedstrijden waaraan hij deelnam zich dertig keer bij de eerste tien reed maar niet één zege boekte (wél 5 keer 2e, 4 keer 3e, 3 keer 40een 3 keer 5e).

,Hollander' Bijna vanzelfsprekend is hij lid van een Belgische club: Club Sportief Bauletois uit Wanferee Baulet bij Charleroi. Als lid van die club werd ,hij uitgenodigd voor de befaamde tijdrit van Roccourt bij Luik waaraan slechts 20 renners (allen op invitatie) kunnen deelnemen. Men weet het: Fedor den Hertog won vorig jaar die rit. Minder bekend is dat Kees van de Wege als tiende finishte. Hij weet zelf dat hij vorig jaar uitstekend reed in bergritten: ,Maar m'n Belgische club nam me niet één keer op in een ploeg voor etappewedstrijden. Ze dachten zeker: dan wint die Hollander alles.' Als ,Hollander' heeft Kees van de Wege nog 'n handicap: ,Ik sprak geen woord Frans. Als die renners onder elkaar spraken in de koers, verstond ik er niets van. Jan Janssen raadde me aan Frans te gaan leren. Daar ben ik nu mee bezig. Maar ik heb alleen lagere school en dan is het wel moeilijk.' HIj wil dit seizoen dus beslist weten wat hij werkelijk waard is: ,Er zijn meer renners door de mand gevallen toen ze beroeps werden. Dat kan mij ook gebeuren. Maar het is geen schande als het niet lukt. Maar ik vind het wel een schande als ik het niet probeer of niet de kans krijg. Daarom hoop ik dat een of ander merk me aantrekt zoda~ ik


onnatuurljjke vrienden

(Van onze correspondent) ZAAMSLAG - Achter het raam . een woning in de Heerjantraat in Zaamslag huppelt een waterVlugge en levenslustige langoor r de vensterbank. Soms kan hij plo eling doodstil rechtop zitten, menige voorbijganger in de waan latend met een opgezet konijn tc dOen te hebben. Maar "Zoef-Zoef" is wel degelijk levensecht en bovendien van "wilde" komaf. Kort na zijn geboorte nam zijn familie vlucht voor werkzaamheden aan t openluchtzwembad. Amper ertien dagen jong werd het

bibberend en een tuinderij door de heer C. de Zeeuw gevonden. Hij ontfermde zich over de kleine vondeling en nam hem mee de warme huiskamer (het was half april). Twaalfjarige dochter Jannie nam prompt het pleegmoederschap aan en zorgde er met de fles voor, dat "Zoef-Zoef" flink aansterkte. Maar een wild konijn heeft meel." nodig. Een deskundige verklaarde ,dat de kleine spring-In-tt-veld alleen in leven kon blijven als hij enige uren per dag gezelschap krijgt, vrij mag rondlopen en pas-

send voedsel voorhanden is. huishond "Beer" vond het in begin maar een rare gast, die rust kwam verstoren. Maar na afleren en leren aan beide ten hebben de twee onnatuur buisgenoten elkaar toch geac teerd. "Beer" knippert zelfs meer met zijn ogen als "Zoef-Z Win de vensterbank via de rug ning van zijn lievelingsstoel boven op zijn rug springt. Het is net hij die hondse behandeling ond gaat met de gedachte: "Ach, het en blijft toch maar bij de konijne

af."


BR ZAAMSLAG - De brandweer van Zaamslag rukte gisteren uit om ..... brand te stichten. Een ruim honderd jaar oude, eens kapitale landbouwschuur aan de Kamperseweg in Reuzenhoek (geheente z,aamsl!ag) moest er aan geloven. De eigenaar van de schuur, de :Ili.rma Dekker uit Axel, wilde het gebouw op de goedkoopste manier kwijt om ruimte te scheppen voor haar fok~e-exportbedrijf.

De Za.emslap' bc'and.weer liet zich geen tweemaa\ ~ de vlam in bet dorre en vermolmèe hout te jagen. Bussen met afgewerkte olie verhaastten het brandproces. Het duurde niet lang of de schuur stond in lichter laaie. De brandweer beperkte zich tot het nrathouden van een naburige woning. Burgemeester De Pree en zijn vrouw sloegen de VUurzee met te hoop gelopen buurtbewoners gade. Helaas kostte de brand toch een slachtoffer. Een verwilderde kat, die lrermel'Ă&#x17D;.jk in de schuur een toevlucht had gezocht, rende in paniek naar buiten maar was zo haar zinnen kwijt. dat ze weer even snel in het brandende gebouw verdween.

-- -- -- -- -- --

Linksboven: de boerderij zoals hij er tot voor kort nog uitzag. Inzet: de muulranlrer'Smet het jaartal 1863. Rechtsboven: het vuur wordt door de. Zaamsla.gse brandweer aangestoken. Midden: het dak is ingestort. Gedurende twee tellen blijven de binten rechtop staan. Daarna is de zaak met de grond gelijk. Ouder: Met welgevallen kijkt de eer toe.


ZAAMSLAG - Dat een trottoir niet gemaakt is voor zwaar geladen vrachtauto's ondervond maandagmiddag vrachtwagenchauffeur W. van den B. uit Kerkwerve. Toen hij in Zaamslag het trottoir opstuurde om uit te wijken voor een geparkeerde auto, ging zijn met bazaltkeien geladen combinatie ogenblikkelijk ,ondergronds'. Er kwam zwaar materieel aan te pas om vrachtauto en aanhanger weer op de weg te zetten. Er werd niemand gewond. Aan trottoir, vrachtauto en een tuinhekje ontstond schade. (Foto PZC).


atste raad Zaamslag op 25 maart ZAAJlSLAG - De laatste raadsverga~ van ZaamsJag zal worden gelIGudift op woensdag 25 maart. Voor de8e bUzoinderebijeenkomst worden de ecbtpDoten van de raadsleden, het gemeeutepersonee1 In vaste dienst en echt1'I!I1Oten,de directeur van de centrale èJI8DIIt en de politie uitgenodigd. De beV'OIldDg krHgt van 17 tot 18 uur gelegenheld om afscheid te nemen van het gemeeutebelltuur. Voor raadsleden en gemeentepersoneel in vaste dienst is er verder nog een diner.

Raad Zaamslag over 20 mille voor muziek ZAAMSLAG- B en w van Zaamslag steDen de raad, dle donderdag vergadert, voor, de muziekvereniging ,De Volharding' een renteloze geldlening van f 20.000,- te geven voor de bouw van een repetitIelokaal in plan noord-west. Het geld moet In 15 jaar worden terugbetaald. Het nieuwe repetitielokaal kost in totaal f 32.000,-. De leden van de muziekvereniging zorgden zelf dat er f 12.000,op tafel kwam. B en w schrijven als toelrchtlng op hun voorstel om de resterende f 20.000,- bij te dragen, dat van .De Volharding' niet gezegd kan worden dat men maar op de gemeente leunt zonder zich zelf inspanningen te getroosten.

48 woningweten 20 bejaarden. woningen ZAAMSLAG In de lopende bouwstroom van de regionale Zeeuws- Vlaamse woningbouwvereniging zijn voor Zaamslag 48 woningwetwoningen opgenomen: 18 woningwetwoningen, het uitgestelde - (contingent '69), 12 woningwetwoningen (contingent '70), 10 zogenaamde corporattewontngen en 8 normale premiewoningen. Deze huizen komen aan de Koepoortstraat, WalraveDBtraat, Van Heetveldestraat en een gedeelte van een zij'3traat daarvan in de richting van de AchterstraIlIt. Nog in maart wil men de eerste palen heien. Een andere bouwstroom van de regionale Zeeuws-Vlaamse woningbouwverenigtng voorziet in helt realaseren van 20 bejaardenwoningen in Za8JlU!llag. Dit a.a.n.taJ kam mogelijk n~ met en!kele eenheden worden uitgebreid. De bejaardenwoningen komen op een terrein ten zuidwesten van de WnlhelmJinast.raat. De bouw begint omstreeks augustus. Het definitieve plan voor de bouw van het bejaardentehuis is inmiddels naar gedepwteerde staten gestuurd met het verzoek, mee te werken aan een zo snel mogelijke totstandkoming.


BR~NDWEERCOMMANDANT NAM AFSCHEID

ZA.A.MSLAG In het verenlgängege- 27 jaar bij de vrijwillige brandweee- is bouw ,De Poorë' te Zaamsla.g speldde geweest. Voorts werd het dipèorna persburgemeester J. de Pree donderdagavond luchtmaskerdrager uitgere.ikt aan fle hede scheidende commandant van de vrij- ren A. den Hamer, H. A. van Geffen, wil.l:iIrebrandweer te ZaalIl1Slag,de heer >\.. C. Lensen en J. A. Muller jr, terwdjl L. W. Hamelänk, de ere-medaüie äll. zil- de heren A. Bakiker en G. P. Berraeena ver behorende bij de Orde van Oranje- het dcploma pompbedeende in ontvangst N8S8aJUop. De heer Hamelink kl!eeg de- mochten nemen. Een oorkonde voor ze onderscheiding voor ziJjn grote ver- 121f:J [aae trouwe dienst ging naar de hediienal:en V'OOrde wid'Wiillligebrandweer ren Van F1raailjen!h'OV'e, Hoog en WIDlen. tevens VQOr zidn werlkzaamheden helm. voor het Groene Kruis en voor de OranjevereIllig'ing. Hij was 30 jaar verO:>on-I-----------------den aan de vl1ijIWillUge brandweer, waarvan dertien jaar' als commandant. Dankm~zijn stuwende kraoht heeft de brandweer van ~mslag op diJVerseregëonale wedstrijden beelag weten te leggen op een eerste plaaes, Burgemeester De Pree roemde de kW6!dteiten van de heer Hannelink, die eveneens waarderende woorden kreeg te horen uit de mond van de heer G. Kortus, dtstrtctsdnspecteur van het brandweerwesen in NoordBrabant en Zeeland. Er werd voorts de aandacht <liP gl8!Vestigddat de heer HameHnk reeds sà:ndll 1946 zltlti>ng heeft in de besturen van het Groene Kirois en van de Oranjevereniging. Op deze avond we.rd tevens afscheid genomen van brandwacht M. J. de Pooter, die


,Het doel van de algemene bond van bejaarden is ons in Zaamslag in te stellen en mee te helpen bevorderen, dat het bejaardenbeleid die aandacht krijgt, nodig om te komen tot sociale voorzieningen en pensioenuitkermgen, voldoende aangepast aan een behoorlijk levensonderhoud. Daarnaast willen we als bond ook streven naar goede huisvesting voor de bejaarden. Ik denk hierbij speciaal aan bejaardencentra. Velen wachten op een plaatsje in een dergelijk

centrum met het oogmerk goed verzorgd te zijn. Dit laatste punt brengt met zich mee, dat ook een goede bejaardenverzorging orrr" de hoek komt kijken.' ,Om dit allemaal perfect te kunnen bereiken', betoogt de heer De Visser, zulen ook de beiaarden in Zaamslag zich moeten realiseren, dat alles niet vanzelf komt. Hoe groter het aantal leden, aangesloten bij de bond van bejaarden, hoe sterker de hoofdbestuurders bij de betrokken

instanties kunnen aankloppen om de hele reeks verlangens te kunnen verwezenlijken', aldus voorzitter De Visser. . Volgens de heer De Visser ijveren de bejaardenbonden behalve voor sociale supplementen ook voor ontspannings- en amusementsmogelijkheden. Voor Zaamslag ziet de toekomst ei op dit punt rooskleurig uit. De Visser: ,Plaatselijk willen we proberen meer ontspanning en amusement voor onze leden te organiseren. Eigenlijk niet alleen voor onze leden maar feitelijk voor alle be-jaarden in Zaamslag; gelukkig heb, ben we daarbij volledige medewerking en steun van het Zaamslagse bejaardencomité en verschillende vrouwenorganisaties. Door de herindeling behoren we nu tot de gemeente Terneuzen, waar naast de bejaardenbond het overige bejaardenwerk en -beleid is ondergebracht in de Stichting Open Bejaardenwerk. We prijzen ons gelukkig, dat ons de toezegging is gedaan, dat we verzekerd kunnen zijn van. samenwerking

met de Terneuzense stichting ,De Schakel'. In de nabije toekomst zal de beiaardenbond Zaamslag wat ruimer en vaster behuisd raken. Al geruime tijd zijn er besprekingen met het gemeentebestuur van Terneuzen' gaande over een .eigen gebouw'. Tot op heden kunnen de Zaamslagse bejaarden twee middagen terecht in het verenigingsgebouw ,De Rank', De heer De Visser hoopt, dat .de grote verandering' gauw komt, zodat alle bejaarden van Zaamslag dagelijks een trefpunt hebben, waar ze zich naar hartelust kunnen ontspannen. Secretaris A. Kaijser van de bond vertelt, dat het aantal leden door de vijftien jaren heen sterk is toagenemen. Momenteel staan er 256 leden te boek, hetgeen neer komt op de helft van alle bejaarden in Zaamslag. Penningmeester C. Haak laat weten, dat de financiële positie van de afdeling gezond is maar dat elk extra dubbeltje toch weer meegenomen is. ,De financiën staan er niet bijzonder goed voor maar gewoon 'goed. Ja, goed, dat is het juiste woord en niet overdreven.'


VOORZITTER DE VISSER VAN BEJAARDEN FDELING ZAAMSLAG:

DA CALE I G' KANS OP EIGEN HONK IS GROOT ZAAMSLAG - Morgen. donderdag, viert de afdeling Zaamslag van de algemene bond van bejaarden haar I5路jarig 'bestaan. De eenvoudige festivitei路 ten, die aan dit .mijlpaaltje' zijn opgehangen, worden gehouden in het soosgebouw ,De Rank'. Een aantal bejaarden zal de rest van de bejaarden mei zang en voordracht een gezellige middag bezorgen. Voorzitter, de heer C. J. de Visser, gl'ijpt deze feitelijke gelegenheid het liefst aan om nog weer eens nadrukleelijk onder woorden te brengen welke belangen er voor de bejaarden mee gemoeid' zijn om gezamenlijk sterk te staan. Het feit ligt er volgens hem, dat nog altijd zo'n vijftig procent van de 65路plussers uit Zaamslag en omgeving, om welke reden dan ook, geen lid is van een bejaardenbond.


FILATELIST TE ZAAMSLAG

v

HOEVE SP ART ALLE'S VA TANTE POS ZAAMSLAG - In de Ridder Robertstraat te Zaamslag woont de filatelist en ex-boer A. van Hoeve. die er op kan bogen een unieke en zeer waardevolle verzameling van stempels, poststukken, port- en postzegels te bezitten. "Ik ben postzegelverzamelaar in de breedste zin", zegt hij, "want ik spaar alles wat maar enigszins met de posterijen in verband staat". Om dit te bewijzen gaat de 62·jarige Van Hoeve op de knieen voor een dressoirtje en haalt er voorzichtig een voor een keurig verzorgde albums uit. De een bevat Nederlandcompleet. In een ander album zitten postzegels met de zogenaamde puntsternpels. die tussen 1869 en 1893 werden gebruikt (bv no. 1 Alkmaar en no. 10 Bergen op Zoom). Erg trots is de heer Van Hoeve op zijn verzameling stempels van de verschillende postlamtoren en . agentschappen. "Nederland telt ongeveer vier- tot vijfduizend postkantoren. Je kan niet zo'n gekke naam veninnen of ik heb er wel een stempel van. Ik geloof dat ik ze bijna allemaal heb".

Als jongen van 12 jaar is Van Hoeve begonnen met het aanleggen v in trommeltjes of insteekboekjes. Nadat hij van de mulo in Terneuze in trommettles of insteekboekjes. Ndat hij van de mulo in Terneuzen kwam, ontbrak nam verder de tijd om actief aan zijn hobby te werken. Het land en de running van zijn bedrijf gingen voor. HIJ liet zijn hobby evenwel niet los en sloeg alle postzegels en -stukksn op zolder op, met in het achterhoofd de gedachte: later krijg ik nog tijd zat om de zaak op mijn gemakje te bekijken en m te bocken. "B" mijn beste weten ben ik aan alles goudeerlijk gekomen. Je schrijft in op veilingen. Je ontvangt thuis je partij, sorteert hem uit en gooit de rest weer terug op de veiling. Zo doe ik dat, al jaren". Al is de heer Van Hoeve lid .van .?-e fi1at~hstenverenlging 'Zeeuw8ch.Vlpundpl\:m' het liefst gaat hij in zIJn eE!ntJ8 te werk en heeft verder niet zoveel op

De heer Van Hoeve, gebogen over een deel van Zijn waardevolle ver· zameling. (Foto PZC).

met dat verenigingsgedoe. "Sinds mrin lidmaatschap naar een vergadering geweest".

ben ik één keer

Zoals gezegd trok hij postzegels uit de hele wereld naar zich toe: ,.Maar dat viel op den duur niet bij te houden. Daarom heb ik me op een gegeven moment beperkt tot Nederland, dat ik nu dus compleet heb en heb de rest afgestoten". Omdat Van Hoeve vrijwel alles compleet heeft, is hij naar een compensatie gaan zoeken om toch zijn speciale hobbylust te kunnen botvieren. Het vergaren van poststukken, stukken die niet via de normale weg de geadresseerde bereiken, dat leek hem interessant. Momenteel is hij bezig met het opzetten van bijvoorbeeld een afdeling pers, hetgeen inhoud dat hij trein- en busbrieven van verschillende kranten verzamelt. "Van bootzegels had ik nog nooit gehoord. Wel van treinzegels natuurlijk. Zulke zegels zijn voor later ook waardevol", zegt Van Hoeve. Uitdrukkelijk voegt: hij er aan toe: "Ik verzamel bepaald geen speciale stukken, maar alleen stukken, die werkelijk nodig zijn in het economische leven". In het verre verleden heeft Van Hoeve ook al prachtige poststukken kunnen bemachtigen, want er zullen vennoedelljk maar weinig mensen in het bezit zijn van een brief die is meegegeven aan dil eerste postvlucht van Amsterdam naar Batavia, in oktober·november 1924. Zo heeft hij bijvoorbeeld ook stukken die met de eerste reis van het passagiers chip 'Statendam' en de walvisvaarder 'Willem Barentsz' zijn meegegaan. Uit alles blijkt dat de heer Van Hoeve bijzonder geinteresseerd , maar ook bijzonder geboeld wordt door de manier waarop brieven en poststukken van af~nder naar geadresseerde worden getransporteerd. Uren bE:steed hij aan .l,let onder de loep brengen van filatelistische vondsten, maar zegt hIJ: "Soms doe ik er ook wel 's weken niets aan".


KWEKER BAVEKOO TE ZAAMSLAG:

,Vogels van

topklasse lopen in tie papieren' ZAAMSLAG- ,Als er een slechte tussen zit dan draai ik 'm zijn nek om. Want je loopt grote kans dat al je andere kanaries door die ene slechte worden aangestoken.' Zo rigoreus zegt de 66-jarige vogelkweker J. C. Bavekoo te Zaamslag bij het kweken van kanariestammen te moeten optreden, wil hij op den duur een excellent ras kleurvogels. meedineend naar de topklasse, verkrijgen. Dat hij daar keer op keer m ,,!aagt, is op de laatste vogeltentoonstelling in Zaamslag, georganiseerd door dl, vogel- en diersportvereniging ,Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen', bewezen. Voor de zoveelste keer sleepte hij met een stam van Her kanartes een internationaal kampioenschap in de wacht, bovendien werd hij met dezelfde vier plus nog een van dezelfde kweek de beste in het klassement van verdienste. ,Er gaat een hÓoP geld in 5~f"t6r.,maar door mijn goeie kweek gaat je verkoop ook goed. Rijk hen ilt er nog' nooit van geworden maar ik ben er ook niet bij mgescnoten', vertelt de heer Bavekoo vol trots. Het is geen grootspraak van hem, want de woonkamer bevat een dressoirtje, afgeladen met minstens vijfenveertig bekers en andere trofeëen. De heer

MENSEN IN HET NIEUWS BavE:lrl)f' praat over vogeltentoonstellingen als betreft het toto's, waar men in races, in dit geval tussen vogels; kan wedden.• Je kunt rustig stellen, dat er een gok-element in de vogelsport zit. Je mag altijd maar met een stam kanaries meespelen.' Als de heer Bavekoo een greep in zijn prijzenbuffet heeft gedaan, komen er twee eremedailles te voorschijn ,Ik heb in de loop der jaren zeven van deze medailles I!,ewonnen.Ze zijn erg belangrijk, want ze betekenen de prijs voor de beste kleurvogel. Deze laatste twee medailles heb ik zelfs met een kanarie gewormen.' Verschillende keren werd de heer Bavekoo kampt-

f,..

De heer Bavekoo stam kanaries.

~::

:~

,,~~.

.••..

toont als meester in zijn vogelimperium

~.;,I

de winnende

oen. In Bergen op Zoom behaalde hij het gewestelijke kampioenschap van Zeeland en Noord-Brabant van de algemene Nederlandse vogelbond. Zeer recer.telijk kwam hij als internationaal kampioen van dezelfde bond in Axel uit de bus. Duikt de heer Bavekoo wat diep in zijn verleden dar, blijkt dat hij in de jaren vijftig eens derde, goed voor een bronzen medaille, is geworden op wereldkampioenschappen vcor vogelkwekers in Lissabon. De heer Bavekoo legt zich vooral toe 'Op het kweken van rooie kanaries. ,Die vind ik heel mooi. Het is ook moeilijk om deze beestjes van kop tot staart in een zelfde rooie kleur ie krijgen Want op zich is kanaries kweken niet zo moeilijk. Het enige dat nodig is, is dat je er een hoop tijd en geduld voor over moet hebben. En ieder doet het natuurlijk op zijn eigen manier. Wil jP. het echt goed doen dan heb je er flink wat van dat dure spul (kweekzaad kost 300 gulden per kilo) voor nodig'.


400 inzendingen op expositie .Zaamslag Het was voor de ,Vogel· en Klelndlersportvereniging Oost-zeeuwsch- Vlaan· deren' een teleurstelling, dat de aanvankelijk breeds opgezette Internatienale tentoonstelling van kippen, dulven, konijnen en vogels in de beide verenigingsgebouwen te Zaamslag een beperking kreeg opgelegd, doordat kippen en duiven wegens de pseudovogelpest niet konden worden aangevoerd. Dientengevolge moesten de organisatoren een andere ol?zet maken toen ze vorige week ,De Poort' Inrichtten voor de konijnen, hamsters, cavia's en vogels. De daar beschikbare ruimte raakte door de ongeveer 150 inzendingen van konijnen en 250 vogelinzendingen erg vol, wat op de tentoonstellingsdagen 7, 8 en 9 januari overdag niet hinderde maar in de avonduren het overzicht bemoeilidkte. Woensdag werd deze tentoonstelling geopend door de vroegere Zaamslagse burgemeester J. de Pree en de districtscommissaris Van der Wal· le. De door verscheidene keurmeesters uitgebrachte rapporten gaven de volgende uitslagen: Klassement van verdienste 5 vogels eigen kweek: 1 J Bavekoo. Zaamslag 446 punten; 2 M. Wieland, Axel 441, 3 en 4 A. P. M. Verscheuren, Terneuzen en P. Kint. Clinge 440; 5 A. Sorber, Terneuzen 439, 6 L. Breepoel, Hoek 433 en 7 J. F. Godijn, Eeden 429: algemeen kampioen en kampioen eigen kweek P. Kint, Clinge. Kampioenen: EK kanaries pigment Verscheuren; bastaarden A. J. Rouw, Terneuzen; zebra L. Breepoel; OEK kanaries Verscheuren (pigment Wie· land (vetstof); OK kanaries: Verscheuren (pigment) Wieland (vetstof); OK postuur H. J. H. v. d. Kerkhoven, Hulst; parkieten Austr. R.

Cortvriendt, Sluiskil; park. niet Austr. A. Pladdet, Zaamslag; OK papegaaien P. W. Boekhorst, Zaamslag; zebra G. B. Edwards van Muijen, Terneuzen; trop insecteneters W. de Caluwé; trop zaadeters Edwards; Austr. vinken R. H. W. Uilenbroek, Terneuzen. 1e prijzen: EK kanaries pigment ver- . scheuren; vetstof P. Hengsdijk, Goes; post en zang: B. M. van Stevendaal, Kloosterzande; zebra: Godijn; tropen Uilen broek; OK kanaries pigment Th. Rottier, Hulst; vetstof M. Wieland; bastaard A. J. Rouw; grasparkieten P. Michielen, Zaamslag; EK grote parkieten: Cortvriendt; OK grote parkieten C. Vermeersch, Spui en H. de Caluwé, Sluiskil; papegaaien A. Pladdet; zebra M. den Doelder, Terneuzen; trop, Insecteneters R. de Caluwé; trop. zaadeters: Edwards; trop, zaadeters Austr. D. Tolsma, Zaamslag; trop. zaadeters Am. C. Wiemes, Axel. Bij de konijnen werd het predikaat ZZG toegekend aan de Vlaamse Reus van P. de Jonge. Hoek en M. E. van Quist te Kleverskerke (2x); de NieuwZeelander Y. van Franco te Lissewege (B); de Wener van J. de Kraker te Terneuzen; de Belg zilver van Y. van Franco; de Alaska van J. P. Dieleman te Axel Bij de kleine rassen een Tan van H J. Kievit te Philippine, een Rus van A. Janse te Heinkenszand. Bij de dwergrassen een Pool van H. J. Kievit en M. J. Verdonk (2x) te Goes; een kleurdwerg van Kievit; een marter van J. H. W. Schipper te Kloetinge. Bij de cavia's M. E. V. Quist te Kleverskerke C3x). Bij de Syrische hamsters C. Versprllie en A. Versprille Jr te Terneuzen en D. Tolsma. Het kampioenskonijn werd een mid-l' blauwe tan van de heer H. J. Kievit te Philippine. I


rh.:e:t~ho~r~e~n~v:an~e:en=~'l~ek;k;ey~p~lcia:t:j~e~' ~i;~;~~~~;;i~~!!~~a;e~~a:n~s~en~v~i:nide~n~de~tieners 'plek op om zich u:kkeruit te leven. te relaxen.

het minstensevenjijn om wat romantisch (FotoPZC)


EBOUWTJE AAN· lAA

G

TROPIEKAIINEIS DE SOOS ~AR HET'AlTllD,eKEET IS LTIJD DRUK, ALTIJD' GEZELLIG EN ALTIJD SFEER

SLAG- Elke -zaterdagavond' gàan 'tientallen tieners' van. Zaamslag vliegen op de stroop af, naar de buiten de bebouwde kom gelegen dsoos aan de Sportlaan toe. Vandaar misschien de naam 'Stropiee', destijds als beste vondst via een prijSvraàg,uit de bus gekomen, e behalve typisch Zeeuws ook wat van 'de sfeer en de gezelligheid in eh heeft. Want jongens en meisjes die de Zaamslagse soos van binnen n, kunnen niet anders zeggen dan dat 'het er elke week een vrolijke ook wel een romantische.bedoenfng is" _ . el. jeugdsociëteiten kennen goede tijden·die op den duur steeds slechter orden tot de dag is aangebroken, waarop er noodgedwongen een hervervan de opzet moet worden gepleegd: bijvoorbeeld een nieuw inteeur en vooral ook een nieuwe naam, het liefst in het Engels. Volgens wien" Blaay en Jan Verspoor, bij toerbeurt vrijwillig soosrunner, nt dei~tropiekanne' sinds haar start medio 1967bijna uitsluitend 'ups' was maar een enkele keer sprake van 'down'. De vele verbale t1ebn' van de huisleiding wijzen dit uit, want wekelijks komen zo'n ~ jongelui in de leeftijd van 13 tot 17 jaar opdagen. Lewien de "iiooIioloct ~eveer 50 procent komt uit Zaamslag. De rest komt uit Bier-

vliet, Sluiskil, Terneuzen en noem maar elk plaatsje uit de omgeving op. Meestal zijn het vrienden of 'vriendinnen die elkaar naar de 'Stropiekanne' meenemen". Niet onvermeld mag blijven, dat ook mevrouw Alie de Zeeuw (,,met een hele grote A", zegt Lewien) regelmatig als soosmoeder optreedt. Zij zorgt voor de koffie, waarbij de discomuziek anders niet in de smaak zou vallen. Lewien de Blaay vertelt, dat :de'houten sooskeet op de nominatie staat aan de Sportlaan te verdwijnen. ,,Binnen afzienbare tijd moeten we hier wèg en plaats maken voor een gebouw". Zowel Lewien als Jan Verspoor vinden, dat als de 'Stropiekanne' toch weg moet er maar tegelijk een grote behuizing ('net zo gezellig') voor in de plaats moet komen. Ook zouden zij het toejuichen indien er meer leiding beschikbaar zou zijn, zodat de soos wat .langer en wat vaker in de weekends zou kunnen draaien. . , De beide jongemannen vertellen, dat de soos in naam onder de centrale stichting voor sociaal cultureel werk valt en dat ze er financieel zeer wel bij vaart. Maar voor het overige is het alleen mevrouw Wildeboer, die door de week namens de stichting clubs met jeugdigen en bejaarden


Oud-burgemeester van Zaams g De 'Pre'enaar Utrechtse Wiln路s

MET INGANG VAN I' OKTOBER ZAAMSLAG Oud-burgemeester J. de Pree van Zaamslag is met ingang van 1 oktober benoemd tot burgemeester van het Utrechtse Wilnis. Met deze benoeming is een eind gekomen aan een periode van ongeveer anderhalf jaar, waarin de heer De Pree .0P non-actief stond. Na de gemeentelijke herindeling van 1 april 1970 werd hij op wachtgeld geplaatst, een situatie die hem allerminst beviel. Vandaar, dat het gezin De Pree woensdag in juichstemming verkeerde, nadat het bericht van zijn benoeming was binnen gekomen. Over bela':1gSteIling had de heer De Pree gistermorgen niet te k!lagen. De felicitaties stroomden binnen en de telefoon bleef niet stilstaan. Het gemeentebestuur van Wilnis liet over de kennismakicig geen gras groeien. Loco-burgemeester L. de Geus, de belde wethouders J. J. A. de Brey en P G. van Dam (tijdelijk) en gemeentesecretaris P. Ridderhof kwamen woensdag op bezoek bij hun nieuwe bU1'&'emeester. De oud-burgemeester van Zaamslag kan nog weinig over zijn toekomstige gemeente vertellea. "Ik ben er wel eens wezen kijken. Ik weet alleen dat het er erg mooi ligt; 25 kiilometer van Amsterdam en 20 kilometer van UtJrecht. Het is er een 1l8llldeLijkeomgeving, met de ViI1!keveense plassen vlak in de buurt. Gelukkig ligt WilniS net buiten de Randstad". De gemeente Wilnls telt momenteel zo'n 4500 inwoners. Volgens de heer De Pree bestaan er plannen om het inwonertal binnen niet al te lange tijd uit te laten groeien tot 6000. Bovendien streeft men er naar om op ~ere termijn 8000 invvoners b~en de gemeentegrenzen van Wilnis te huisvesten. "Er wordt al volop ge-

De heer De Pree (46) werd in Bigge路 kerke geboren. Van 1942 tot 1957 was hij ambtenaar op de secretarie van Zoutelande. Daarna was hij 3 jaar tijdelijk secretaris. Van 1959 tot janu路 ari 1967 bekleedde hij naast zijn functie van tijdelijk secretaris nog eens het; tijdelijke burgemeesterschap van Zoutelande. Van 1967 tot de herindeling' was hij burgemeester van Zaamslag. De heer De Pree is momenteel nog bestuurslid van de stichting verpleeg- en rusthuizen Zeeland en van Kinderzorg. Daarnaast is hij voorzitter van de stichting bejaardenzorg Zaamslag en voorzitter van de prot. chr. stichtieig' voor maatschappelijk werk en gezinszorg Oost-z.eeuwsch-Vlaanderen. De heer

De Pree is bovendien hoofdingeland van het waterschap ,Axeler Ambacht'. De nieuwe burgemeester van Wilnis is lid van de CHU. De heer De Pree zal altijd met plezier terug denken aan zijn Zaamslagse periode. ,,Alleen die tijd, dat ik OP wachtgeld stond, was minder leuk. De onzekerheid drukt zwaar op je gezin. Ik zou mijn ergste vijand - ik heb er gelukkig geen - zoiets niet willen toewensen". In de afgelopen anderhalf jaarbeeft de heer De Pree verschillende malen gesolliciteerd naar burgemeestertunenes. ,,Maar het bleek erg moeilijk te zijn, om te worden benoemd. Het is vooral een politieke zaak. De CHU zit blijkbaar in een erg moeilijke hoek".


Landbouwschuur in Zaamslag door felle brand verwoest SCHADE RUIM VIER TON ZAAMSLAG - Een felle brand heeft woensdagmiddag de landbouwschuur van de boerderij 'Poonhoeve' - eigenaar de heer De Winter - te Zaamslag in de as gelegd. Behalve het ge-I bouw gingen zon'n vierhonderd ton ap., pels, een tractor met aanhanger, een personenauto, een transportband en een hoeveelheid stro verloren. De totale schade wordt op ruim vierhonderdduizend gulden geschat. De brand brak omstreeks half twaalf uit, vermoedelijk doordat bij werk" I zaamheden in de hangar een vonkje op het droge stro oversprong. Hoewel de brandweer vrijwel onmiddellijk werd geallarmeerd, viel er weinig meer te redden. Door de harde wind greep het vuur bijzonder snel om zich heen. Rond twee uur had men de brand wel onder controle, maar tot diep in de avond is de brandweer nog met nablussen bezig geweest. De 'Poonhoeve' is tegen brand verzekerd.


OUD-BURGEMEESTER VERTREKT HElEND

elaardencentrum in aamslag van de grond PLAATS VOOR 76 BEJAARDEN IN 'DE MOLENHOF' ZAAMSLAG- Oud-burgemeester J. de Pree van Zaamslag heeft vrijdag. middag zijn vroegere woonplaats al helend de rug toegekeerd. De heer De Pree, sinds 1 oktober burgemeester van het Utrechtse Wilnis, sloeg op een terrein bij Wilhelmina· en Molenstraat de eerste paal voor het bedaardeneentrum 'De Molenhof' van de 'Stichting Bejaardenzorg Zaamslag', waarvan hij nog tot 1 november voorzitter is. Het nieuwe centrum, dat de twee bestaande huizen moet vervangen, biedt plaats aan 76 bejaarden en nog een aantal inwonende stafleden. Het kost ongeveer 4112 miljoen aar verwachting . zullen de eerste bewoners er eind '73 hun intrek kunnen nemen. Burgemeester De Pree gaf vrijdagmiddag temidden van een groot gezelschap genodigden het startsein voor de bouw door - in een gele jas gestoken en met een kraakheldere witte helm op het hoofd - eerst het 'heitouw' te hanteren .en daarna plaats te nemen in de kabine van de heimachine, die vervolgens een betonnen paal - niet de allereerste overigens - de grond indreef.

Moeilijk Op een bijeenkomst in de recreatiezaal van het bejaardencentrum 'Rustoord' - een van de twee tehuizen die straks verdwijnen en die al bij voorbaat zorgen voor 50 bewoners van het nieuwe centrum - vertelde de heer De Pree, dat het niet eenvoudig was 'De Molenhof' aan de huidige capaciteit van 76 bedden te helpen. Aanvankelijk zou het centrum net groot genoeg worden om 50 befaarden van de twee huidige tehuizen onder te brengen, maar op aandrang: VaD de llticbtine die deze opzet;

economisch niet rendabel achtte gaven g.s, toe en kwamen er 76 bedden. De naam 'De Molenhof' rolde uit een prijsvraag, waarop 40 reacties binnenkwamen. De naam herinnert aan een molen, die vroeger in de omgeving van het centrum stond. • De heer De Pree bedankte uitvoerig degenen die aan de realisering van het gebouw hebben meegewerkt. Later kreeg hij uit handen van de heer J. de Regt Dekker, binnenkort waarnemend-voorsitter van de 'Stichting Bejaardenzorg', als dank voor zijn activiteiten de helm cadeau, die hij droeg tijdens de heiwerkzaamheden. Wethouder R. Hol van Terneuzen complimenteerde Zaamslags oud-burgemeester voor de vasthoudendheid waarmee hij voor de capaciteit vàn 76 bedden had gestreden. "Het is een hele prestatie om dat te bereiken, de provincie wees er toen provinciaal maar 95 toe". aldus de heer Hol. Het nieuwe bejaardencentrum - dat wordt gebouwd in de buurt van een aantal bejaardenwoningen - is ontworpen door de architect Ch. J. G. Schoonis uit Sas van Gent, het aannemersbedrijf Krieckaert uit Hengstdijk voert het gebouw uit. Op de foto: Een maquette van zaamelags nieuwe bejaardencentrum 'De Molenhof'. Inzet: oud-burgemeester J. ?-e Pree slaat de eerste paal de grOnd/ m.


KRINGV ITTER J. W. SCHEELE~. .,. STAPT NA, '25 JAAR UIT DE ZLM . .t'

.,';,

,

"BIN E DIJ AALHOEKK A L ZA

. E lED ED AFSCHEID OP 16 EN 23 DECEMBER

I

J. W, SCHEELE

(67)

(Foto

PZC).


"Een topfunctie in eén landbouworganisatie vergt, .ker in deze tijd, je volledige inzet en honderd procent energie. Ik ben nu 67, en ik weet wel, de leeftijdsgrens van de ZAAMSLAG

.

ZLM ligt op 70, maar het is in het, leven nu . eenmaal zo: er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, en die moet je voor jezelf weten vast te stellen. Ik heb wel even moeite gehad

.

om aan het idee te wennen, dat ik straks overal uitgestapt ben,

.

.

.

maar hierover ben ik intussen al met mezelf in het reine geko. men". J. W. Scheele, op en top agrariër, treedt liever pij leven en welzijn uit de Zeeuwse Landbouwmaatschappij' da~ dat door welke reden dan ook zich genoopt .voelt van zijn functies als voorzitter van de kring Hulst en fid van het dagelijks bestuur afstand te doen. "Volgens de o5eOretans'is het precies 25 jaar geleden, dat ik tot voorzitter werd gekozen". De heer Scheele, die over een paar weken de ZLM vaarwel zegt, neemt dit gegeven VOOT waar. aan, omdat een secretaris toch f*t man van pennen] en feitenkennis heet te 2lijn. Hij zal in twee fasen afscheid nemen: de eerste keer jn intieme kring op donderdag 16 december in hotel 'De Linde' te Kloosterzande, een week later donderdag 23 december - officieel tij~ een receptie in 'De Koning van EI1g'èland' te Hulst. Met Scheeles vertrek gaat een man heen, die de ZLM - ontwikkelingen, mat name in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen, van direct na de oorlog tot nu toe - op de voet heeft gevolgd. Ook de verschillen binnen de ZLM tussen vroeeer en nu weet de scheidende kringvoorzitter duidelijk aan te geven. ,De veranderingen van door de jaren heen bestaan uit twee hoofdzaken: de organisatie en de wijze van activiteiten zijn anders geworden. Toen alle kruitdampen waren opgetrokken, werden we geconfronteerd met een eerste staaltje van landbouwpolitiek. Er ontstond het nationale landbouwbeleid, want we verkeerden in de tweede helft van de jaren veertig in een situatie van elschaarste. Dit beleid is agrarische sector van grote geweest. In die tijd had.nog niks te maken met het b d. We stonden voor onszelf. Telken'l oorneuw moest de overheid

in samenspraak met d landbouworganisaties, zoals de ZLM,' prijzen van- de belangrijkste tandbouwprodukten vaststellen. Dit was de hoofdzaak van de naoorlogse activiteiten, die een lange aanloopperiode heeft jfekend". Langzaam werd daarna, zo vertelt de heer Scheele, het steik begrensde landbouwbeleid l~laten j!I!'l via de weinig succesvolle Benelux-gedachte werd een begin gemaakt aan de Europese Economische Gemeenschap (EEG).' "Toen de EEG er eenmaal was, kwam' het nationale landbouwbeleid te vervallen", aldus voorzitter Scheele. Overstappend op een ander. facét van de ZLM, dat ook met de ge tage veranderingen verband houdt, vervolgt hij: ,Naast het advies geven in beleîdstèchniscbe 'kwesties is onze landbouworganiSatie zich voor haar leden ook op het gebied van de dienstensector gaan bewegen. Als kring HuIst hebben we' in de loop der jaren' dankbaar gebruilt kunnen maken van dit soort diensten. Bijvoorbeeld in de sfeer van de ruilverkaveling, die Speciaal in ons werkgebied aan de orde is geweest. Hierbij waren namelijk allerhande voorzieningen nodig, die sterk het oeiale vlak raakten. Ik d.enk met name aan saneringen. De ZLM heeft in samenweridng met de sooia.1.edienst hiervoor goede en 8'l'ote bijdta.gen geleverd. De betrokkenen werden persoonlijk met raad en daad bijgestaan. Als tweede concrete VOOl'-

beeld noem ik de voordelen, die de voertuigenverzekering van de ZLMonderlinge met zich meebracht. In de kring Hulst is van deze faciliteit in ruime mate gebruik gemaakt".

verbeterd, dat is een fiet. Ook de gen zijn aanzienlijk verbeterd maar in wezen zijn het landschap' eR de sfeer hetzelfde gebleven. Het moet gezegd worden: deze kwart eeuw is I verbeterd, dat is een feit. Ook de wenu gaan aïsluiten, omdat. bepaalde ontwikkelingen aan de horizon opdoemen. Deze zijn tweeledig. Ten . eerste is dat de betere ontsluiting Over de ruilverkaveling, die ook in van de vaarwegen naar de haven deze tijd nog volop wordt gestimuvan Antwerpen door middel van een leerd en in beweging is, laat de heer Baalhoekkanaal en daarnaast wordt Scheele zich zeer positief uit. ,,De ruilverkaveling is een zegen voor d.e er over industrievestigingen gesproken, waarbij Ossenisse in het geaiug. landerijen in de kring Hulst. Trouis. Deze twee zaken zullen het aangewens voor elke streek. De geboorte zicht. van de kring Hul t totaal vervan een dergelijke hervorming geeft anderen". . wel wat barensweeën maar als alles achter de rug is, dan is men toch , "Stel dat er een industrieaanzee in Ossenisse komt, dan betekent dit blij, dat men het gedaan heeft. Aaneen enorme ingreep voor de landvankeiijk stond de boer wat scepbouw die honderden hectares zal tisch tegenover de ruilvërkaveling, kosten. Ook het Baalhoekkanaal zal zodanig zelfs, dat men er in Stoppeleen belangrijke rol in de landschaps-' dijk destijds mee gestopt is. Uiteinverandering spelen. Komt het, buidelijk. toen de hele zaak goed op tendijks dan zal er veel landboüwgang was, heeft de landbouwer zich grond gehandhaafd kunnen blijven. inschikkelijker opgesteld. Koewacht Komt het binnendijks dan zal voor is teen gedaan en nu is men met )altijd het landbouwgebied binnen de , Kieldrecht bezig." : kring geschonden zijn. Dan is het Ondanks dat er enorme industrialimet onze kring gedaan. Dan is ó.iis satieplannen boven de landbouwars gebied als belangrijk agrarisch sevan de kring HuIst hagen, is kringbied met een hoofdletter voorgoed voorzitter Scheele de mening toeafgeschreven. De vruchtbaarste : gegedaan, dat de 'landbouw daar albieden liggen namelijk in de hoek, tijc< e.1i:;<lrmat.eovereind zal blijven. die in aanmerking komt voor i "In al die 25 jaar die ik voorzitter trtalisatie en het Baathoeks ben, ij het beeld binnen de kring Rond ,Hult zijn. degronoe naarweldks veranderd. Er.:is op techdoorsnee van veel minder kwali nisch gebied veel in de -landbouw

RUILVERKAVELING


Daarnaast ging de heer Sch",~1lU111 no~ uitgebreid In op de verdle de heer Scheele, waarbij de g de ,.Dral de menselijkheid seheldende voorzitter ben het feit dat hij van het le Iets maken. 'Een levenskunJ_ ••• ~.• ,zo karakteriseerde de heer SChlinl;e· heer Scheele.

I

-tllir kring Axel 'VI

,

r van de ter noemde de heer Scheele een waar- I dige opvolger van veel vooraanstaande; voorgangers die de kring Hulst van; de ZLM in de loop der tijden heefti gekend, Tevens benadrukte de heer! Koster de goede samenwerking van del' kring Axel met de kring Hulst. Tot slot dankten de heren L. B. de i Brouwer als verzekeringsagent van de ZLM van de kring Hulst en de heer Paauwe. directeur van het boekhoud., bureau de ZLM. de hee le. Als a deau van de st ontving de heer Scheele en envelop-I pe m 'als een kIe' el voor reis die de h e sam vrouw wil gaan en'. Mevro eele ontving een bloemstuk. Ir. Prins ontving als afscheidscadeau van de kring Hulst een bord met een tetkening van den Vos Rei· naarde.

I

Foto: Algemeen voorzitter van de ZLM ir. J. Prins spreekt de scheidende eoorzitter van de kring Hulst de heer J, W. Scheele (rechts) toe.


Oud-gemeenteaTts van ZaamsZ

,

.

M. Elenbaas benoemH tot ridder van ON ZAAMSLAG- Oud.gemeente-arts M. Elenbaas van Zaamslag is vrijdagavond benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Na een toespraak speldde Temeuzens burgemeester J. C. Aschoff hem in de voormalige gemeentehuis van ZaaDUllagde versierselen behorende bij dat ridderschap op. Dokter Elenbaas, die van 22 noftIIlber 1929 tot 1 april 1970 gemeentearts is geweest, heeft deze koninklij· ke onderscheiding gekregen, omdat hij zich in het verleden 'intensief en op energieke wijze voor de gemeensehap heeft ingezet, niet alleen ten behoeve van de volksgezondheidmaar ook op tal van andere terreinen'. Bij de plechtige benoeming waren behalve burgemeester Aschbff, functionarissen van het Groene Kruis familieleden van de beer Elenbaas, en de leden van het buIdigingscomité Elenbaas aanwezig. Uit i:DCormsties was het burgemeester Asohoff gebleken, 7JO werd gesteld, dat dokter Elenbaas op 'voorbeeldige wij-

I

ze' arts is geweest. Met name de vertrouwensrelatie die de Zaamsla.gse arts tussen patiëot en dokter heeft gekweekt, roemde bI.n'gemeester als bijzondere gave in hem••• Vooral in een dIOIrpbestaat de mogelidkheid om als arts een bi:j2lOndereplaats in te nemen. U heeft die plaats ialgIeoomen. De bevolk!llng van ZaamsJeg fs u ook al heeft u inmiddels afsoheJd genomen - nog Breeds dankbaar wor uw hulp", aldus de burgemeester, die verder nog opmerkte dat in het beroep van 8II'ts de 'specia.1e mogelijkheid' ligt besloten om op vele manieren behulpzaamheid 1l8I8!" buiten te da'agen.

Symbolische hulde

Na bet opspelden van de k:ouinkli.ike l1idderor<ie bedankite dokter EJenbaas iedereen., die aan de voordracht tot een onderscheiding had meegewerkt. ••Ik zre deee onderscbeiding als een symbolische hulde ven de mensen uit de omgeving ven Zaamslag en u:iJtde kana.al2'JOne voor w'8It ik voor de volksgezondheid heb gedaan", 7JO zei dokter Elenbaas. In het maatschappeljdke leven heeft de heer Elenbaa versohilleode functies in besturen en oomités bekleed. Hij was adviserend bestuurslid van het Groene Kruis te Zaamslag, bestuurslid van bet Algemeen ZeeuwschVlaamsche Ziekenfcmds, bestuursldd V8lIl de stIohting protestants ziekenzorg, voorzitter van de plaatselijke afdellilg van het Konirlg!In Wilhelnrlnatonds. Ook is dokter Elenbaas actief werkzaam gewee6t als ~ van 'Hulp in Nood' en Dl het bestuUIrvan de maatschaPPIj voor geneeskunde, afdeling Oost-Zeeuwsch-VlaaDderen. Verder had hij zitting in comités als vernieuwing instrumenten, Zuid help NOOl'Ci,HaJl"kwatersnoodaotie en NIWIN. Gedurende de tweede wereldoorlog zat hij als' gijzelaar vast in het kamp re Sint-Michielsgestel.


RAADSL AN CADSAND路TERNEUZEN GAAT VERTREKKEN TERNEUZEN - De heer J. van Cadsand, raadslid voor "deVCP in Terneuzen, heeft zijn zetel ter beschikking gesteld. De heer Van Cadsand, die sinds de herlndeling van 1970deeluitmaakte van de fractie, is niet meer in staat het raadswerk te combineren met priv茅-werkzaamheden. Hij zal waarschijnlijk worden opgevolgd door de heer Traas uit Hoek. Met 'de heer Van Oadsand, die 55 jaar : is, verdwijnt een 'oude getrouwe' uit de gemeentepolitiek. Het VCP路raadslid was voor hij zitting had' in de" raad van Terneuzen 6 jaar lang CHU路wethouder van Zaamslag en geruime tijd raadslid daar.

DINSDAG 20 JUNI


..

DGH8EJlDAG 2~ AUGUSTUS 19"

Ii';

t"

VOORZITTER DEES IS ECHTER EEN BEETJE VOORZICHTIGER r .

-

-...

]I"

MIDDELB as Zaamslag vorig seizoen al een toonaa ploeg in de eerste..-.........n de Zeeuwse zaterdagcompetitie, voor dit jaar voorspellen bijna alle eerste klassel's een kampioenschap voor de Zeeuwsch·Vla· mingen. Voorzitter Dees van Zaamslag is zelf wat voorzichtiger. "Je weet het nooit van tevoren. Er spelen zoveel factoren mee, ik denk bijvoorbeeld aan blessures". Als we de zaak echter reeël bekijken mag Zaamslag dit seizoen echter zeker tot een van de sterkste ploegen van de eerste klas worden gerekend. Zonder twijfel is de ploeg sterker, completer geworden door de komst vooral van spitsspeler Frans Zegers. De net 22 jaar geworden Zeeuws-Vlaming speel. de vorig seizoen in Zelzate, maar na zijn huwelijk wilde hij toch liever weer in Zaamslag gaan voetballen. Hoe belangrijk dat kan zij bewees hij twee jaar ril•••••• toen hij voor zijn ploeg 18 maal scoorde.


7.

DRIE PAARDEKRACHTEN IN ZAAMSLAG

(Van een onzer verslaggevers) ZAAMSLAG. "Heet moest maar een dagje regenen," zgt de heer J. J. de Jonge, die de teu. gels houdt "de grond is helemaal uitgedroogd en erg hard." Dat vinden het bij-de-handsee paard Max en zijn spangenoten Ria en Nico waarschijnlijk ook. Zij moesten tenslotte de ploeg trekken. Dit pUUr Zeeuwse tafereel was gisteren, op een mooie zomerdag in september, te zien op het bean J. van Hoevee in de buurt van Zaamslag. 00


DAVID DE GROOTE GAAT VOOR GEEN WAPEN路OPZIJ


Dondcl"dag 26 okfober

David de Groote (62) zit in een gemakkelijke stoel in zijn woonkamer van een galerijwoning in de Terneuzense "bomenbuurt", de Larixstraat om precies te zijn. Het handwerk waarmee hij bezig is, doet je een beetje verwonderd opkijken. Je ziet nl. niet elke dag een man die met een borduurwerkje bezig is. Hij werkt aan het wapen van Nederland in blauw, geel, rood en wit. En hij doet het met pijnlijke nauwkeurigheid. "Waarom borduur je David? Heb je dat van de Welfare in het ziekenhuis geleerd?" "Helemaal niet", ze&i David, die Ijverig doorborduurt. ,,Ik heb wel al vaak in het ziekenhuis gelegen, de ZUlIterzet de laatste keer noc tegen me: ,,Je kunt maar best een abonnement nemen", maar borduren heb ik me zeU geleerd". Hij knu.tseLt graag, maar dan ook van alles. Borduren ~ Je'W00Il een hobby, meer niet. Behalve borduren en ander knutselwerdt maken, bewaart David de Groote oude dingen. .Aan de muuT hangt een oude donker-bouten klok: met veel tierlaJntijl'en, zoals je die een halve eeuw geleden veel mg. Hij beef t er een behoorlijk bedrag VIOOl" kunnen krijgen. "Maar ik moet er veel meer voor hebben", zegt h]I ...wIecticeerd. ~ 6""'" Rij heeft veel tijd. Vroeger, hij komt van Zaamslag en WOODtnog maar sinds maart In Terneuzen, werkte hij als bouwvakker. "Veel dekte en slap in de bouw, dan weet je het wel", zegt Mj ,een bee,tJe deL Daanm oeeft ~ veel tQcL Rij toont ingebonden jaargangen van "Eigen Haard" uit 1913, "De Vriend des Huizes" van 1914 en "De Aarde en Haar Volken" mt de twintiger jmen. Daar ~t niemand nog één cent voor, maar hij wil ze ook niet we n.

1972

Hij begint weer over zijn bordu~erk te ~aten en vindt dat je zelf alle steken moet uittellen en uitzoeken waar de verschillende kleuren moeien komen. Daerom werkt hij het liefst van prentetl. en tekeningen. ,Tegenwoordig, is dat al!~l voorgetekend en geschilderd daar · is geen mieter' an'"' ozerrt ., hiJ. dIJ pakt een stoOf, een model van uit de tijd van onze grootouders. Deze- heeft laJj zelt gemaakt. "Weet je wat ik ook graag doe?" Bij ~ zelf cU~~et antwoord omdat hii ziet dat Ik het toch niet weef. ,,Als de mensen het "grof vuil" aan de deur zetten, kijken of er iets van mLjn gading bij is. Dat is er altijd. Die van de vuiilniswagell vloeken me SOIIllS uit dat ik er hier en gunter niks mee te maken heb, maar daar trek ik me niks van aan. Je it'unt je niet voorstellen wat de mensen allemaal opruin;en." Ter bevestiging van Zijn bewering laat hij een klein tafeltje zien met verchroomd onderstel en een formica blad. Er is werkelijk geen enkele beschadi' aan te ontdekken. Op het schoorsteenmanteltje staan twee ouderwetse, sl~nke vazen, op elk ef!? .opstlj~nde arend. Als hij zlet.,dat ik er naar kijk, zegt hij: "Daax hebben ze ook al. geld voor geboden ma;u- ik doe ze niet weg: Da s eel} aandenken van mijn moeder' • G. WlJNE.


Foto's, 'ansichten' van Zaamslae zijn nooit moeilijk te herkennen. Van welke kant de lens ook op het dorp wordt gericht, steeds domineren de twee torens dat 'ansicht'. Je kunt er niet omheen, 路heel veel automobilisten weten dat, want Zaamslag wordt dnlk 'bezocht' door het verkeer. Dagelijks denderen vele honderden luxe en vrachtauto's door de Terneuzensestraat, niet beo reid om even in te houdan bij het Plein, het hart van het dorp, waar voor de herindeling in het fraaie, ruim door bossen en bloemen omgeven gemeentehuis de bestuurlijke Slagader klopte. Twee argumenten voor de vastelling dat Zaamslae ook met z'n tijd meeging: het jachtige verkeer heeft het landelijk karakter van het dorp aangetast en bestuurlijk ging men op in het grote geheel Terneuzen. Wie Zaamslag vroeger en nu heeft gekend en kent zal el' misschien rouwig om zijn, maar er valt niet aan te ontkomen. En het blijft ondanks de veranderingen een mooi dorp. De oude kem en het ruime achterland staan daar borg voor.


DUIZENDJARIG ZAAMSLAG MET JEUGDIG ELAN TOEKOMST TEGEMOET

'---

r I I

: i

(Vaneen onzer verslaggevers) ZAAMSLAG

-

Men kan

het Zaamslagniet aanzien dat hrt op een ruim duizendjarige

hJstoriekan bogen. Stokoude hllisjesmoet je er met een lantaarntjezoeken en als je er een gevondenhebt blijkt het pandje een dusdanige opknapMvt te hebben ondergaan dat er nauwelijks meer van een monumentsprake is. Zaamslag Is er ook het dorp niet naar om te teren op zijn verleden :lat terug gaat tot voor de middeleeuwen.Nog steeds zijn de speurders naar de oorsprongvan het dorp onder de rook van Terneuzen niet preeies te weten gekomen waar

de naam Zaamslag vandaan komt. In vergeelde archiefstukken wordt het dorp genoemd als Salmslach of Saemslach. Salmslach zou er op kunnen duiden dat hier in de vroegere jaren, toen de Westerschelde nog diep in het land binnendrong, veel zalm voorkwam. Ook is wel beweerd dat Zaamslag een vernastering' zou zijn van Zwaluwenslag. J. Platteeuw geeft in zijn boekje "Zaamslag door de eeuwen heen" nog een andere mogelijke verklaring van de uaam. "Slach" is een oud woord voor perceel Of stuk land. "Saem betekent samen en dus zou het best kunnen zijn dat Saemslach de benaming was van samengevoegde stukken grond die aan' de zee waren ontrukt. Het Zaamslag van deze tijd telt opvallend veel moderne voorzieningen. Het heeft een verwarmd openlucht bad, twee tennisbanen, nieuwe woonwijken, een goed voorzien winkeipakket en binnenkort als laatste aanwinst een eigentijds verzorgingshuis voor bejaarden met 75 bedden. Dit bejaarden-

centrum zal volgend jaar op 1 april in gebruik worden genomen. Een aantal zaken in ~aamslag is duidelijk afgestemd op een cliëntèle die niet tot de plaats zelf beperkt blijft. "Wij hebben een taak Voor Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen", zegt de heer P. M. van Westen, de secretaris van de winkeliersverenlging "Zaamslag Vooruit" (ZAVO). "Het valt iedereen op dat Zaamslag ,.0 goed in zijn nieuwe en ruime winkels zit. De mensen :tomen hier ~k graag omdat zij op een prettige, persoonliJke bediening kûnnen rekenen die je in een grote stad vaak mist. Opvallend is ook dat de middenstand hier voornamelijk uit betrekkelijk jonge mensen bestaat die vaak met

frisse ideeën voor de c1ag komen". Het vroeger UitslUitenddoor agrariërs bevolkte Zaamslag heeft zich, vooral na de gemeentelijke herindeling waarbij het bij de gemeente Terneuzen werd gevoegd steeds meer ontwikkeld als een forensendorp. De regionale woningbouwvereniging te Axel heeft een plan ontwikkeld dat voorziet in de bouw van 44 ét>gezinshuizen in het plan ~uid-west in de omgeving van het in aanbouw zijnde bejaardentehuis van de stiehUn&' ,,1Sejaal'denzorgZaamslag".


â&#x20AC;˘

Zaamsla'1: Oud. en nieu'U bouw

verstrengeld.


ZALM, ZWALUW OF SAMENVOEGING

Zaamslag: Bouw van bejaar-dencentrwm..


VOGELW ACHT ZET HET SNOEIMES IN DE WILGEN wilgen bestand verloren gaat door een te weeldirige TERNEUZEN - Een aatal ledén van de vogelwacht knot-çroei: De actiegroepen planten ook nieuwe wil· Oost·ZeeuwBch-Vlaanderen 'De Steltkluut' heeft sateroog bij de Steenovens onder zaamBlag knotwilge71 ge· , gen. Het ligt in de bedoeling om binnenkort weer te snoeimoeid •• Ongeveer 15 bomen - waaronder exemplaren en bij de Steenovens, waar een Z.g. 'vrij vogelreservaat' met takken van 12 jaar oud - werden vakkundig van is. De vogelwacht heeft verder een snoei·object bij tU hun uitlopers ontdaan. buurtschap De Kwakkel op het oog. De knotwilgen De 1Jogelwacht en enkele andere' actiegroepen in Zeeuwsch-Vlaanderen zijn al langer met snoeiacties beo zijn van veel belang voor de vogelstand. Foto: Een beeld van de Bnoetacties. zig. Ze willen voorkomen dat het Zeeuws·vlaamse knot-

Oud nieuws van zaamslag gezien door david de groote deel 1  

Oud nieuws van Zaamslag gezien door David de Groote deel 1