Page 1

~AAMSLAG - Het echtpaar Ouerbeeke·van Drongelen vierde dinsdag in hun woning te Zaamslag de diamanten brui· tott. In de loop van de morgen kwam burgemeester J. C. Asonoi! van Terneuzen het jubilerende echtpaar ieticiteren 's Middags werd het feest in restaurant 'De Kraag' te zaamslag

voortgezet. Daar was 's avonds tevens een receptie, waarop velen het echtpaar hun gelukwensen aanboden. De heer Ouerbeeke is afkomstig uit Ossenisse. zijn vrouw is geboren 'in zoamsto». Bij hun huwelijk vestigden ze zich op een landbouwbedrijf in Kampen. In 1932 kwamen ze in Kampen

wonen. Na zijn landbouwperiode heeft de heer Overbeeke een aantal jaren bij een glashandel in Terneuzen çewerkt. Na zijn pensionering is hij actief geweest in de beiaardenbond. Het echtpaar heeft zeven kinderen. Drie van hun kinderen wonen in Ame·

rika;


ECHTPAAR DE KRIJGER-MOL TE ZAAMSLAG 60 JAAR GEHUWD

ZAAMSLAG - DinSdag heeft het eclht- zich in Zaams,'lagals optlclen-Juwelier paar R. J. de Krijger-Mol te Zaamslag Later kwalm mevrouw De Krijger, die

het zestigjarig huwe'lijksfeest gevierd. uit 's-Heer-Abtskerke afkomstig is. Da.t gebeurde in besloten kring. Wet路 ook over. Tot op heden drijven de houder drs- R. C. E. Barb茅 van heer en mevrouw De Krijger hun Terneuzen kwam het echtpaar dins- winkel in Zaam5l8lg.De heer De Krijdagmorgen in hun woning namens ger berzoekt nog regelmatig zijn klanhet gemeentebestuur ge1uklWensen.In ten in heel Zeeuwsoh-Vaaanderen. het begin van 1913 vestigde de heer Het eohtJpaar heeft twee ~eren en De Krt..1lrer(h!iij kwam Uit Borssele) twee kleinlk!llrJ.deren.


VERKEER DENDERT STRAKS NIET MEER OVER KLINKERBESTRATING

Traverse in Zaamslag wordt voorzien van een asfaltlaag

Foto: De Zaamslagse traUl:r. e, ~

t

drie ~

•.

1aOr'"

~*"

_ti

een 24 cm dikke

aslaltÜJIJII.


ONGEVEER DRIE MAANDEN, KOSTEN F 420.000,ZAAMSLAG - Het aannemersbedrijf 't Gilde uit Hoek begint vandaag donderdag - met het verbeteren van de traverse in Zaamslag. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van de inwoners in vervulling. De doorgaande route door de dorpskom (Terneuzen· sestraat, Plein en Veerstraat) zal WOrden voortien van een asfaItlaag, momenteel liggen er lclinlrers.

Het werk aan de traverse - een afstand van 5~meter - zal naar schatting drie den in beslag nemen. Het wo t in zes fasen uitge· voerd, met dien verstande dat er steeds een deel van de rijbaan open-: blijft voor het verkeer. Dat zal verder worden geregekl door een politieman verkee1'l9l1cbten.

Me net ~req van .,. d9ór Zaamslag is een bedra&" van f 420.()()(), - gemoeid. De gemeente TernetWen zal het werk finanoieren uit een extra uitkering uit het gemeentefonds. zoals bekend, heeft de traverse in het venleden regelmatig aameiding gegeven tot k!laohten van inwoners van Za:amslag. Ze hadden last van verkeerslawaai en constateerden soheuren in hun huézen, die veroorzaakt zouden zijn door langsdenderende vracht- en tankwagensWanneer de traverse straks schuilgaat onder een 24 cm dikke asfaltlaag ml:Ien deze prI()Ibaemen - zo verwaoht de Terneurzjensedienst openbare werken - goeddeels verholpen zijn. Bij het karwei moeten circa 220.000klinkers worden afgev>oerd.Het plein zal worden herstraat en er vindt een vernieuwing van de huisaansluitingen op de rîolening plaats. Om te voorkomen dat de traverse na de verbetering een 'racebaan' wordt, za~de snelheidsconrole zoveel mogelijk worden verscherpt.


'De Volharding'teZaamslag .. toonde bevolking nieuw uniform ZAAMSLAG - De 90-jarige harmonie 'De Volharding' in Zaamslag heeft zich vrijdagavond in haar nieuwe uniferm aan de plaatselijke bevolking gepresenteerd - de uniformen bestaan uit bruine jasjes en beige broeken. kolbakken

De drumband draagt met een rodce pluim, de

overige muzikanten op.

hebben een pet

Vanuit een feesttent, waar ook vandaag (zaterdag) npg een muziekfeest wordt gehouden, trokken de muzikanten van 'volharding' rond het Kerkplein en hielden halt voor het voormalige> gemeentehuis. Onder grote publieke belangstelling werd aan het echtpaar Van Westep, lever-

anviers van de uniformen, een serenade gebracht. Aan de toevallig jarige mevrouw Van Westen werd 'een bos bloemen overhandigd. Later op de avond gaf 'De Volharding' een concert in de feesttent, ev nals de uitgenodigde muziekvereniging 'De Verenigde Vrienden' uit Sas van Gent. >


Wethouder schonk alvast f 500.voor nieuwe instrumenten Zaamslag stond vrijdag en zaterdag "bol" van de muziek. De viering van het 90-jarig bestaan van harmonie "De Volharding", een gemeentelijk visitekaartje op muzikaal gebied, is een knallend dorpsfeest geworden. Centrale hoogtepunten: de presentatie van de nieuwe uniformen en een festival, waaraan door maar liefst 15 Z.-Vlaamse korpsen werd deelgenomen. De publieke belangstelling was buitengewoon groot. Het ge~eentebestuur liet zich verte QIl-

woordigen door de wethouders A.l. Rekveld en l. Strijbos. De heer Rekveld wenste de jubilerende vereniging veel geluk en maakte tevens van de gelegenheid gebruik om een bedrag van f 500,- toe te zeggen als bijdrage in de aanschaf van nieuwe instrumenten. Momenteel is hiertoe een subsidie-aanvraag bij het college van b. en w. in behandeling. In het komende nummer van "Terneuzen Informatie" zal de "Volharding" nog eens extra voor het voetlicht worden gebaald.


TE REDDEN TERNEUZEN - DE VAL Enkele bewoners v~n het buurtschap "de Val" bij Terneuzen hebben het initiatief genomen om het watertje, de Valpunt, karakteristiek voor dit oude stukje ZeeuwschVlaanderen te redden. De Valpunt slibde de laatste jaren steeds verder dicht. Uit eigen middelen betaalden de bewoners het gebruik van een graafmachine, die de put weer wat uitbaggerde. De Val-bewoners Frans Hamelink, 73 jaar, geboren en getogen in het buurtschap en Cees Toorenaar 27 jaar, weliswaar import, maar toch geaccepteerd in de kleine gemeenschap toonden wat "moed en de courage" vermag. Het was de twee allang een doorn in het oog, dat de Valput door allerlei omstandigheden vervuilde en door vervening uit het landschap dreigde te verdwijnen. Daarom reed een.j.Atlas", een klein model dragline de put in en begon te happen. De mondelinge toestemming van de eigenaar en een paar honderd gulden uit eigen zak zorgden voor een ongestoord verloop van de operatie. Na de middag was het karwei geklaard, gadegeslagen en van vakkundig commentaar voorzien van de Valbewoners. Met het voorlopig terugdringen van de vervening is echter de helft van het Val-probleem nog maar opgelost. Immers de vervuiling waarvoor de ge·meente Terneuzen een afdoende regeling alleen maar in de aanleg van een riolering ziet, blijft. Per aansluiting komt zo'n voorziening 20.000 à 30.000 gulden, volgens de dienst Openbare Werken van Terneuzen een globale schattin~ van een materie die nog

Vast staat dat beide partijen er wel van overtuigd zijn, dat er aan de milieuverontreiniging iets gedaan moet worden, aanleg van septic-tanks biedt maar gedeeltelijk soelaas, de fosfaten blijven de put instromen en hun dodelijke werking op alles wat in het water zit uitoefenen, zeker bij de huidige droogte, nu er maar amper een meter water in de put staat. Openbare Werken betwijfelt of geheel uitbaggeren alleen, afdoende is, toch wordt deze mogelijkheid momenteel serieus bestudeerd. Komt het zover, dan verdient het wel aanbeveling nog eens met de Vàlbewoners te gaan praten. Volgens somruigen ligt er nog een blindganger in de put. Een Engels vliegtuig loste na aangeschoten te zijn een bommenlast die in de Valput zou zijn beland, zonder te ontploffen. De bewoners van de Val zijn Vim mening, dat een "zuiger" de put na drie dagen weer op de nodige diepte kan brengen. Het moet dan wel snel gebeuren. Het liefst zien ze dat daarbij de besluitvaardigheid van Frans Hamelink en Cees Tooren aar aan de dag gelegd wordt. De Valput is op het ogenblik een kleine waterplas, waaromheen de bebouwing van de Val zich heeft geschaard, een oord waar de landelijke rust van afstraalt. De put staat centraal in het leven van de bewoners van dit prachtige stukje natuur op een steenworp afstand van Terneuzen. Allerlei vogels hebben zich in de bebossing genesteld en brengen de meest gevarieerde concerten. De woningen en tuintjes liggen er uiterst verzorgd bij. Het water hcef't een gifgroene kleur. Een kop el eenden

modderspoor achter zich. Aan de kant van de put ligt een bootje. Rondom verspreidt de gebruikelijke attributen, een bodemloze emmer en een paar autobanden. Niet in die mate dat het stoort, het wijst op de aanwezigheid van mensen, het hoort er gewoon bij. Reikte de Valput jaren geleden tot aan de dijk, iets wat nu nog duidelijk te zien is, de voorschrijdende vervening dringt jaar na jaar bijna ongemerkt het water van de plas terug, terwijl het gebruik van moderne wasmiddelen het leven verstikt en de put in feite een stinkende dode poel wordt. Dat gevaar is onderkend, ook door de gemeente Terneuzen, die de zaak onlangs als "riolering Valput" in enkele commissie-vergaderingen ter sprake bracht. L,

I


De rupsen, tien centimeter

lang en uitermate behendig.

De Ridder met een deel van de uitgeknaagde stam van een van de treuruntaen ....

Café-baas De Ridder: ,,Niemand wist eigenlijk wat het nou voor beesten waren" •••

'GEHEIMZINNIGE' RUPSEN VELDEN TREURWILGEN BIJ ,HET CAFÉ 'OP DE GRIETE' Plantenziektekundige dienst: wilgenhoutrupsen

-

DE GRIETE - Een paar weken geleden, op een nacht, gebeurde het. "Ik dacbt dat er iets aan de band was met bet dak van m'n werkplaats. Er was plotseling veel wind en ik hoorde gekraak __", vertelt caféhouder' Jas' de Ridder. De volgende ocbtend ging bij poolsboogte nemen. Het bleek dat de wind de twee treurwilgen in de tuin naast het café in bet buurtschap 'De Griete' bij Terneuzen bad omgeblazen. Hoe dat mogelijk was, bleek pas later. De Rldder: "Toen tn een paar weken geleáen In m'n tütn bezig was, sc 00 er ui t een van de bloembossen plotseling een grote rups weg. Het leek wel een kruisIng tussen een rups en een kever. Ik schrok er nogal van, want het was een knüp van ZO'ntlen eentlmeter. Ik heb hem zo'n beetje gevolgd en binnen de kortste keren was-te een heel eInd weg". De wonderbare verschijnIng In de tuIn van de familie De Ridder vormde het gesprek van de dag in het café, waar vooral veel Terneuzenaren na de dagelijks arbeid nog even een slok nemen. De Ridder: ••Ja, iedereen had er wel iets over te vertellen, maar er wa. eigenlijk niemand, die nou preeis kon zeggen wat het was. De - em :tefl1l1t"heteen kontngsrups was, de andere kwam weer met een heel andere benamlng ...". De Ridder liet bet er niet bij zitten.

" Het was net of ik naar die tre~werd toegetrokken. Iets In me vertelde me dat die rupsen daar vankwamen. Ik ben er toen wat in gaan steken met een schroevedraaler en het bleek dat er allemaal van de kanalen in de stam zaten. En toen we later nogeens gingen kijken, zagen we uit een van de kanalen de kop van zo'n beest steken ...", legt hij uit. VierJ aar geleden werden de treurwilgen in de tuin naast het café (en de werkplaats waar de Ridder fietsen, bromIietsen en motors onder handen neemt) neergezet. "Iedereen vond ze prachtig en ze stonden er dan ook heel mooi bij", vertelt mevrouw De Ridder. Haar man laat een zelfgemaakte kleurenfoto zien en inderdaad wilgen zien er fris- groen en helamaal niet treurig uit.

Windstoot Tot die nacbt, enige tijd terug. Een lelie windstoot tilde de treurwilgen op_Eelrvllb"ll (PIl kwam kwam acbt meter verder neer. Toen ook was de tijd niet rijp voor een nader onderzoek en wat bleek? De stam van beide bomen was volledig uitgebold door de knagende rupsen. De Ridder schat dat bij in ieder stam zeker veertig tot vijftig rupsen en larven heeft aangetroffen. Een paar heeft hij er bewaard, In een potJe. ,,Het is toevallig hoor, maar ik ga me steeds meer voor de natuur interesseren. Ik heb hier nog eens een plaag van lieveheersbeestJes gehad. Daar wilden wé iets tegen doen, tot ik die blaadjes eens goed ging bekijken. En het bleek dat die liefe-

heersbeestjes allemaal van die kleine groen vliegjes, die op de blaadjes zaten opvraten. Nou, toen hebik ze mooi laten zitten ....dat was geen plaag meer,l maar een redding", zegt De Ridder, die nu 61 jaar is. En hij voegt er aan toe: ••weetje wat het is... ik heb me duizenden uren bezig gehouden met fietsen en motoren en nu voel iJC dat ik ouder word, ga ik me meer interesseren voor andere dingen. En dat isgewoonjeredding alsje ouder wordt ....want die verveling ...". De Ridder heeft z'n rupsen in een potje gedaan en er wat hou tresten bijgedaan. Hij kan er ook een etlketJe opdoen met de naam van de rupsen . erop geschreven, want een woordvoerder van de Plantenziektekundige Dienst in Goes vertelt: ••Het zijn wildennoutrupsen, of op z'n latijns gezegd 'Cossus Cossus L'. En die 'L' staat voor Lineus. Ze hebben een grote harde kop, als van een tor, zijn donkerrood aan de bovenkant, met een gelig, rosig onderlijf. Ja, je ziet zlet"~n1etBOIJeeI veel meer, maar ze komen voor in bomen en struiken. Fruitkwekers hebben er nog weleens last van. Die spuiten dan Fosfamion in de kanalen en stoppen die kanalen daarna dicht. Het is het beste dat de heer De Ridder de hou tresten van de bomen verbrandt, dan is hij er vermoedelijk vanaf .;". De Ridder: ••Ja, ik zag allemaal water uit de stam van die wilgen tevoorschijn komen. Ik dacht nog, het zijn treurwilgen, zouden die nou echt treuren? Wantdatdeilkje als leek lié. Maar dat was natuurlijk overtollig water, omdat die boom helemaal uitgehold was .i:",


INTERESSANTE VONDST TIJDENS GRAAFWERK IN ZAAMSLAGPOLDER

De stenen van de 'molen an Meijer' na halve eeuw boven de grond_

_--'--.--------..-,0._


stenen rechtopstaand rond om koolzaad of vlaszaad te malen. Op .de bovenkant was een uitholling, waardoor de olie kon worden afgevoerd. Na zuivering maakte men van de restanten veekoeken. Ook ZAAMSLAG - Bij graafwerkzaamgraan werd er in deze molen gemaheden voor het waterbeheersingslen'. plan van het waterschap 'Axel er De heer Kolijn maakte ook de Ambacht' in de Zaamslagpolder brand mee, die de molen in 1922 zijn enkele oude molenstenen getrof. Hij werkte toen bij de familie P. vonden, Ze zijn afkomstig van de Dieleman, die het molenerf bij zijn molen van Meijer aan de Terneulanderijen voegde. Praktisch alle zense straat, ongeveer tegenover de afbraak en puin kon worden opgedreef naar 'De Hoogte'. ruimd, maar met de nu gevonden Rond 1900 telde Zaamslag vier: molenstenen zat men overhoop. windkorenmolens. Zowel in het Samen met de metselaar Jan van de boekje 'Zaamslag in oude ansichj Velde groef de heer Kolijn een gat ten' v.an..de heren Kusee en Dil tot een diepte van 1,50 m en met Leeuw als in 'Zaamslag door de behulp van dommekrachten werden eeuwen heen' van J. Platteeuw de stenen daarin gewerkt. wordt er iets over deze molens ver- Brand "We dachten ze daarmee voorgoed teld. In de Axelsestraat was de mo- • Van de heer Izak Kolijn uit Zaams- te hebben opgeborgen, maar ruim len van Jas Haak, op de plaats waar lag, de man die in 1922-'23 50 jaar later komen ze warempel nu het bedrijf van de heer J. Cappon met het opruimen van de restanten toch nog voor de dag. Ik had het is gevestigd. Die molen heette 'De van 'De Zonnebloem' vernamen we verwacht, toen ze het tracé uitzetVerwachting' en was in 1903 al opnog de volgende bijzonderheden.' ten en heb het al spoedig tegen de geruimd. Tegenover 'De Ver"Als kind - ik woonde toen op De huidige gebruiker van dit perceel, wachting' werd in 1864 een stenen Hoogte - heb ik dikwijls met de jon- de heer K. de Kraker, gezegd". báÏiemolen gebouwd, maar die is in gens van Meijer in deze molenges1918gesloopt. Op deze plaats staat peeld. De moen bestond. De onderDe heer De Kraker was blij, dat zijn nu de kleuterschool bouw was van steen, tot aan de om- wagen waarop hij de gebroken steen In de Polderstraat, iets voor de loop. Hogerop was de molen met afvoerde niet inzakte, want zo'n boederij van de heer P. Deurwaarriet gedekt. Hij had ijzeren wieken zware vracht had hij er nog nooit op der, was in 1803 een houten stanen een ijzeren as, terwijl de raderen gehad. In een hoek van zijn erf zal daardmolen, de molen van Geelvan hard hout waren. De gevonden hij de stukken tegen lkaar leggen en hoedt. Deze hield het uit tot ongesteen was een bodemsteen - doorzo de laatste resten van de molen veer 1932.De vierde molen, waarvan snede 2.55m en ongeveer 30 cm dik. van Meijer bewaren. de gefotografeerde molenstenen Over die steen liepen twee kleinere

ZAAMSLAG TELDE ROND 1900 VIER KORENMOLENS

vanonder het maaiveld werden opgegraven, dateerde van 1855. Platteeuw schrijft daarover: "Deze werd in 1855gebouwd in opdracht van de heer C. J. van Vessum, zoon van burgemeester Van Vessum Hij kreeg de naam 'De Zonnebloem'. Tot 1900was hij eigenaar van deze molen en verkocht hem toen aan de heer J. C. de Meijer van SintPhilipsland. Toen de molen in 1922 afbrandde was deze nog eigenaar. Juist voor hij afbrandde werd de molen gebruikt voor het malen van schelpen ten behoeve van schelpkalk. Dit was 'n gevolg van het te weinig aanbieden van graan. In ieder geval verdween ook deze molen uit het dorpsgezicht'.

P.deLeeuw


DONDERDAG 23 SEPTEMBER

ZAAMSLAG - De heer J. Somers, eigenaar van de mo-: dezaak maison Magdalena te Zaamslag is een ondernemend persoon. De uitbreiding van zijn nering op de begane grond noodzaakte hem ertoe zijn tuin op te offeren. Omdat hij toch gesteld is op een lapje groen achter zijn huis ging hij niet bij de pakken neerzitten. Het resultaat van zijn aktiviteiten een komplete daktuin krijgt op het platte dak van de inmiddels verbouwde modezaak elke dag meer gestalte. Het idee om van het dak van zijn winkel wat meer te maken dan alleen een nutteloze oppervlakte rubberoid ontstond zo'n half jaar geleden. Het initiatief van de heer Somers is nieuw voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Zo nieuw zelfs, dat de aannemer die de opdracht kreeg de tuin aan te leggen niet helemaal wist wat hij er mee aanmoest. De heer Somers hierover: "Er is geen specialist die dit werk doet". Dat het tuinieren op ni-

1976

veau heel wat anders is dan het huis-tuin- en keukenspitwerk en perkjes leggen op de begane grond, blijkt wel uit de materialen die door de heer Somers zijn gebruikt. Op de normale dakafdichting ligt een laag roofmate. een soort polyesterschuim, dat geen water doorlaat. Achtereenvolgens liggen dan een drainagelaag, een zogenaamde filterlaag en ongeveer 10 centimeter laag water-absorberend schuim op het dak. Een flinke hoeveelheid gewone potgrond vormt vervolgens de vruchtbare aarde waarin de heer Somers begin oktober zijn eerste heesters en struiken hoopt te installeren. De afmetingen van de daktuin bedragen twintig bij zevenenhalve meter. Om het dak niet bij de eerste beste zware regen of sneeuwval te laten instorten zijn er flinke zware stalen balken aangebracht. Bij regenval is die belasting ongeveer 400 kilo per vierkante meter zo heeft de heer Somers berekend.


VER KDETERS, DE VLAS~ . 'N 'POEPSE KNIKKKERS' OND E t. eien wachten or een gulden per week REUZENHOEK- Het buurtschap Reuzenhoek met de polders daaromheen rond de eeuwwisseling. Het landschap is nog niet geteisterd door de modernisering van landbouw en veeteelt. Sloten trekken nog een kronkelig spoor door bouw- en weiland, in plaats van machines bewerken mensen het land aan groene dijken grazen koeien, bewaakt door amper tienjarige 'koeters'. Dat is het decor van de schetsjes uit het 'Land van Axel',bijeengebrach t door A. Wissel in het pas bij de Terneuzense drukkerij Van Aken verschenen boekje 'Rond het Krekepoldertje'. Het beeld is te vredig,want noch in de recente uitgave,noch in zijn 'Op 't Oekje' (dat hij uitgaf onder het pseudoniem Luctori laat Wisseleen gelegenheid voorbij gaan om de toen heersende armoede te beschrijven. Hoewel 'opgeklommen' tot leraar ~eeft de schrijver nooit z'n Zaamslagse Jeugd vergeten. Ook hij was een een. voudige 'arbeierszeune' (arbeiderszoon),die het alleen dankzij een opval. lende schranderheid verder wist te schoppen. Wat hij het koetert je Bram B.akker laat meemaken, is Wissel zelf met onbekend. Bram is 9 als boer Salomon de Muluit het Krekepoldertje hem vraagt koewachter te worden. "Het echtpaar Bakker had er wel oren naar. Ze hadden ook al een aardig gezin en konden de verdiensten van de jonge Bram best gebruiken". Hun oudste zoon liep minder warm. Hij ging liever naar schooi. "Toch moest-ie wel toestemmen dat zijn verdiensten min of meer noodzakelijk waren om vaders schrale loon aan te vullen, want dat bedroeg slechts een gulden per dag en als hij uitregende stonden z'n verdiensten zelfs stil: het Iwater was dan oorzaak dat de van inkomsten' directopdroogde".

ewachter dus ging Brammetje Bakker ko~ien hten voor boer De Mul, voor een lden per week. Hij werkte en woonde op de boerderij, mocht alleen 's zondags naar huis om die ene zuurverdiende gulden aan moeder te overhandigen. Zuur verdiend? Uit het relaas van Wissel blijkt dat dat nogal meevalt. 's 2!0m.ers kon hij zich rustig bij de koeien m het hoge gras aan de dijk neervielen en was er geen wolkje aan de lucht. Kouder en natter werd het in herfst en winter en dan had-ie het zwaarder. Bovendien: koeter Bram voelde ~~Ch ..nogal eenzaam op de grote boerden] bIJ de stugge meid en boer en ~?erin, die hem, hoewel niet onvriendelijk, toch uit de hoogte behandelden. Een koeters-'contraot.' liep meestal van mei tot december, maar Bram zette er eerder een punt achter, temeer omdat ook z'n ouders bemerkten dat hij hoe langer hoe stil~r werd. Op zekere dag wordt Bram aald door z'n vader: d was Bram dezelfdeniet meer d t. Hij liep naast z'n vader en zei af en toe, terwijl ie z'n fluiten met neuriën afwisselde: "Vader, ik ben toch zo blieje da'k nou wee mee je terug mag gane". Wissel volgt Bram de 'koeter' in verschillende hoofdstukken, steeds bij andere boeren. Van de school kwam niets meer terecht, er moest brood op de plank komen. Wissel-schnjft:,,'Een errebeierszeune ei an al die geleerteit toch niks", vonden vele ouders in hun kortzichtigheid, maar menig kind werd hierdoor later gedupeerd". De schrijver- de tachtig gepasseerd en inmiddels wonend in Leiderdorp - heeft het met kinderogen gezien, scherpe indrukken, na meer dan zeventig j aar aan het papier toevertrouwd. Er ontgaat 'm inig als hij put uit z'n geheugen. Hij et nog precies welke liedjes werden zongen als de 'vlaskooie' (een groep nderen die het vlas wiedden) op het d bezig was, welke spelletjes de kineren speelden, hoe een nurks, door liefdesverdriet geplaagd type, de kooibaas was. En hoe die kinderen het klokje rond werkten: van 6 tot 6.

De meester vertelt op school over het stelen uit ~e suikerpot, de stropiekanne, over het Zich ongeoorloofd toeëigenen van een cent of zelfs een stuiver en over ~nd~re kind er-ondeugden. Die kunnen 10 ZIJnogen geen genade vinden. Ook niet in die van de schrijver. "En al zat Kootje nog maar in de tweede klas hij begreep de teneur van 's meesters' be•t<?ogzeer wel en hij moest erkennen dat die zondagse cent hem niet tot zegen was geworden en hem geen blijvend geluk had gebracht. Dat heeft-ie goed ont~ouden en dat is bij het opgroeien nog zn 1 e.wee " Niettemin laat 'Rond het Krekepoldert;je' zich vlet _n, seis e ~boI! Di' dm.'VOIIH8l ?mdat de 'dialect-barrière' gedeeltelijk IS gesloopt. Het 'Land van Axel' komt alleen nog op de proppen als de hoofdrolspelers met elkaar in gesprek zijn. Zelfverhaalt Wisselin AJ;3Nen dat is een verbetering.

d_


â&#x20AC;˘ De Terneuzensestraat ter hoogte van de Drieschouuienstraat, Achter de iizeren spijltjes (ze staan er nog) lag het plein van de gereformeerde school, die in 1930/'31 werd vervangen door de schooi Riemensstraat.


Vogel waarde I

t

v••,

\ \\

••at,a'" ••• _......

.....••• tracé

=-~======c=:l""-

\

.

D,O~'b

~

c:::J c:::J Lunt.

o

.W:JII-c:.Mr::JMIrJM"_c::::::5.

Twee mogelijkheden voor een rondweg bij Zaamslag, zoals de tegenstanders van de aanleg van de provinciale weg Terhole-Spui die zien. Het eigenlijke alternatiefis de verbinding ten Noorden van het dorp - hier aangegeven door een zwarte lijn.

Ïl

210m

"

Een tweede mogelijkhetd is een bekorting van het huidige tracé via een-metsttppen gemarkeerde - route tussen Steenovens en Stoppeldijkveer, ten zuiden van zaamalag.

In brief aan commissie voor de waterstaat

J ~'

~~r

ACTIEVOERDERS TEKENEN EIGEN RONDWEG NOORD VAN ZAAMSLAG 'Bewijsstuk ander plan' TERNEUZEN - De groep van 62 Zeeuws-Vlamingen die actie voert tegen de aanleg van de provinciale weg van Terhole naar Spui, heeft een alternatief plan ontworpen voor een rondweg ten Noorden van Zaamslag. Dezeverbinding sluit aan de Westaknt rechtstreeks aan op de brug over het kanaal Gent - Terneuzen en aan de Oostkant op de bestaande route naar Terhole. Het plan is toegestuurd aan de provinciale commissie voor de waterstaat, die vrijdag een motie van de raad Terneuzen en een aansluitend com-

mentaar van gedeputeerde staten over het door de provincie gedachte trance behandelt. Wanneerg.S.geen mogelijkheidzien om het altematiefte verwezenlijken,houdt het actiecomité de suggestie achter de hand om de door Middelburg voorge-

stelde verbinding te bekorten door de aanleg van een tweebaansweg tussen Steenovens en Stoppeldijkveer, ten zuiden van Zaamslag. Dit ontwerp gaat uit van het gegeven dat de nieuwe provinciale weg inplaats van vierbaans tweebaans wordt. In hun schrijven stellen de actievoerders voorop, dat ze bij hun standpunt . blijven dat de provinciale weg er niet moet komen. Aan de andere kant erkennen ze de noodzaak van een rondweg om Zaamslag, die dit dorp van een verkeersstroom moet afhelpen. Dat deze verbinding nog steeds niet is aangelegd wijten de briefschrijvers aan de plannen voor de provinciale weg.

Andere mogelijkheden Het comité betwijfelt of er destijds wel voldoende naar andere mogelijkheden is gezocht en of bevolking en staten in dit opzicht wel een keus is gelaten. 'Het is eigenlijk niet aan ons om alternatieve plannen aan u voor te leggen, daar wij op verschillende gronden tegen de weg zijn. Wij beschouwen het plan dat wij u voorleggen dan ook meer als bewijsstuk dat het ook mogelijk was geweest een andere rondweg bij Zaamslag aan te leggen die aan alle technische eisen voldoet", aldus de

De ondertekenaars onderstrepen dat ze in hun alternatief rekening houden met zaken als viaducten, watergangen, geluidshinder, afstand tot bebouwing,het bestemmingsplan ZaamsIag en de minimumstraal voor snelwegen. 'Verder is een noordelijke rondweg bij Zaamslag een betere verbinding Oost, West, namelijk aansluitend op de brug. Bij het uitvoeren van de provlnc1ale plannen zal een groot gedeelte van het verkeer uit Terneuzen en Sluiskil mogelijklieverviadeouderewegoverZaamslag rijden', zo staat in het schrijven. De briefschrijvers vinden 'dat de overheid bij het maken van plannen rekening moet houden met de tijdsduur van 'planning en uitvoering' en de hienioor mogelijk ontstane veranderde omstandigheden'. Ze menen dan ook dat, wanneer g.s.niet meer terugkomen op het oorspronkelijke plan voor de provinciale weg 'deze alsnog afgestemd moet worden op de veranderde uitvoering van vierbaansweg tot tweebaansweg door de uit te voeren weg te verkorten, zoals door ons is aangegeven, tussen Steenovens en Stoppeldijkveer, zeker nu er geen rekening meer wordt gehouden met een vierbaansweg door de verplaatsing van de as van de we&"'. De brief is namens de actievoerders verzonden door de beer S_Vlieger nit Terneuzen.


,

* *.~~~~---~-----_.-.~----

H renkleding Van Westen heropend

AXEL - Mêt bewondering hebben de vele genodigden kennis genomen van de geheel gemoderniseerde en uitgebreide herenmodezaak van' Westen, Plein 10 te Zaamslag. Vorige wèek donderdag was er van 14.00 tot 17.00 uur een receptie, waarop de heer en mevrouw van Westen heel wat gelukwensen, bloemen en geschenken in ontvangst moch-~----_

ten nemen. Toen 's avonds van 19.00 tot 22.00 uur voor iedere belangstellende Open Huis werd gehouden kwam de muziekvereniging "De Volharding" de feestelijke stemming aanmerkelijk verhogen. Het gevolg van de belangrijke modernisering en uitbreiding van deze zaak is dat

de herenkleding nog overzichterlijker in rekken is ondergebracht en dat de keuze belangrijk is uitgebreid. Voor de jongeren bleek een aparte afdeling nodig te zijn. Niet alleen is deze vernieuwde zaak een verfraaiingvan het Plein te Zaarnslag, meer nog zal hij mensen uit eigen plaats en de omgeving weten te trekken.

...•..•_ ••••••.••••.•••••••••--••.••••.•..•.•••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••.• lllJ.IJ.IJJHIIIIIIIIIIIII ••I.NIII


Donderdag 24 maart 1911

Burgemeester feliciteert echtpaar in Zaamslag met 60 jarig huwelijksfeest

Beiden zijn geboren in de Zaamslagsepolder en hebben ruim 55 jaar in Reuzenhoek gewoond, een buurtschap bij Zaamslag. De heer Van ArenthaIs is 83, zijn vrouw twee jaar ouder. De laatste vijf jaar wonen zij in een bejaardenwoning aan 'We Wilhelminastraat: agenoeg zijn gehele leven heeft de heer Van ArenthaIs als landbouwersknecht gewerkt op het bedrijf van de heer M. Dieleman. Hij was ook nog een tijdje werkzaam op de boerderij van de heer M. Boogerd. Het echtpaar heeft drie kinderen, zes kleinkinderen en acht achter-kleinkinderen.

Het echtpaar A. van Arenthals-Jansen uit Zaamslag werd maandagmiddag door burgemeester C. Ockeloen gelukgewenst met de viering van het 60-jiuig huwelijksfeest.

Het jubileum werd gevierd met een receptie in "De Kraag" te Zaamslag.

I


Nieuw gebouw in Zaams/ag

E RSTE PAAL DAGVERBLIJF GEESTELIJK GEHANDICAPTEN

Toeste . g al na een jaar

ZAAMSLAü- Voorzitter P. Th. A.M.R. Apers van de Stichting dagverblijf geestelijk gehandicapten in MiddenZeeuwsch-Vlaanderen heeft donderdagmiddag symbolisch de eerste paal geslagen voor het kinderdagverblijf in Zaamslag. "Het is duidelïk gebleken dat er behoetteaan een dagverblijf voor geestelijk gehàndicapte kinderen is," zo zei de

~e plaats waar het nieuwe dagverblijf zngaan.

voorzitter van 'Miaoen-zeeuwschVlaanderen' na afloop van het slaan van de paal (het was toevalligerwijs de laat. ste) in de recreatiezaal van het bejaardentehuis 'Molenhot', dat naast het te bouwen dagverblijf ligt. De heer Apers sprak er zijn genoegdoening over uit dat de toestemming voor de bouw van het verblijf maar een jaar heett geduurd. In dat verband hield hij de aanwezigen voor dat de realisatie van het verzorgingstehuis in Terneuzen een jaar of zeven, acht heeft gekost. I Volgens de heer Apers zal het nog 200

moet komen, met op de voorgrond

kinderen

werkdagen duren voor het kinderdagverblijf er is. Er is nog een uitloop met twintig dagen mogelijk. Gezien de urgentie van hetdoel van de bouw, riep de heer Apers aannemer en onderaannemers op om het gebouw zo snel mogelijk te realiseren. Bij het slaan van de officiële eerste paal, ging een aantal ballonnen de lucht in. Daaraan zaten kaarten. Worden die kaarten door de vinders opgestuurd, dan wordt men officieel uitgenodigd om de opening van het kinderdagverblijf officieel bij te wonen.

met de ballonnen

die later de lucht zouden


ZATERDAG

30 APRIL 1977

Burgemeester Ockeloen reikte aan d'r'ie inwoners een onderscheiding uit

Vorige week vrijdagmorgen heeft burgemeester C. Ockeloen in de burgerzaal van het stadhuis koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan de heren P.J. van Waes te Hoek, J.F. Lensen te Zaamslag en N. Haak te Terneuzen. De heer Haak ontving de eremedaille in goud bij bevordering. De heer Lensen dreeg de eremedaille in goud en de heer van Waes de eremedaille in zilver. De heer Haak is van 4 februari 1924 tot 3 oktober 1975 (toen hij met pensioen ging) in dienst geweest van drukkerij Ververs in Terneuzen. Toen hij veertig jaar in dienst was bij dit bedrijf (19643 werd hij door Hare Majesteit de Koniugin begiftigd met de zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De heer Haak is lid van de Grafische Bond CNV sinds 1945. Hij trad van 30 november 1945 tot 1 januari 1976 op als secretaris-penningmeester van de afdeling Terneuzen van deze bond, Als vertegenwoordiger van de christelijke vakbeweging zat hij in de gemeente Terneuzen eerst in de plaatselijke revisie- er contactcommissie en de GSW-commissie en later in de WSWcommissie. Hij maakt daarvan n steeds deel uit. Zijn werkzaamheden op het gebied van de aanvullende werkgelegenheid en de sociale werkplaatsen hadden ook tot gevolg, dat hij zitting at. de tichting Beschutte Werkplaatsen Midden-Zeeuwsch- Vlaanderen (1967-1972).

-Terneuzense courant op 2 januari 1926 trad de heer Pieter Jan van Waes als drukker in dienst bij drukkerij en boekhandel van de Sande B.v. Hij was als zodanig nauw betrokken bij het vervaardigen van de toendertijd driemaal per week verschijnende Terneuzense Courant. Na de Tweede Wereld oorlog werd de Terneuzense Courant omgezet in het dagblad de Vrije Zeeuw. De heer van Waes had bij het vervaardigen van dit dagblad 3 drukkers onder zijn leiding. In november 1969 is het dagblad de Vrije Zeeuw afgestoten. De heer van Waes verzorgde vanaf diĂŠ tijd de zakelijke opdrachten van het bedrijf op het gebied van drukwerk. Inmiddlels heeft hij reeds afscheid genomen van zijn werkkring. Hij was toen meer dan 50 jaar werkzaam bij drukkerij en boekhandel van de Sande B.V. De heer van Waes heeft zich in vroeger jaren in zijn vrije tijd zeer verdienstelijk gemaakt bij het amateurtoneel. Van 1945 tot halverwege de jaren zestig regisseerde hij op enthousiaste wijze de toneelclubs van de Plattelands Jongeren Gemeenschap, afd. Hoek en het Christelijk Jongeren Verbond. Als vogelliefhebber verleent hij op vrijwillige basis medewerking aan de jachtopziener van het recreatieschap De Braakman. Vanwege zijn SI-jarig dienstverband ontving hij ter gelegenheid van de verjaardag H.M. de Koningin de Ere-Medaille in zilver, behorende bij de Orde van Oranje-Nassau. Momenteel woont hij Wijk B 86 te Hoek.


WOENSDAG 11 MEI 1977

"MISSCHIEN PIKKEN WE WEL GRAANTJE MEE'! OTHENE • Het ligt er zo stilletjes bij, Otbene, aan de dijk even buiten Terneuzen. Bijna opgeslokt door het steeds verder oostwaarts oprukkende Terbeuzen. Othene. De kreeek, waaraan het er .z'n naam nog aan te danken. Er wonen zo'n hónderdvijfitg mensen, vooral oudere. Er is zelfs nog een bakker, die tegelijkertijd kruidenierswaren verkoopt. En het gaat hem nog voor de wind ook, al komt dat waarschijnlijk door 'de ronde' die hij dagelijks maakt door een stukje van Terneuzen. "Er komen bier nog veel mensen uit Terneuzen om brood. En met moederdag hebben we nog nooit zoveel taarten verkocht als dit jaar", verzekert de bakkersvrouw. Het is er nog rustig, in Othene. Vooral op een doodgewone werkdag. Dan toont bet straatbeeld slechts een hond, die zlch eens een momentaan de dljkzetom z'n behoefte te doen en wat mannen van rond de zeventig, die ook weinig meer om handen hebben. Maar ze hebben het wel allemaal gelezen, over die plannen van de gemeente om vlakbij Othene, aan de oostkant van de kreek een nieuw woongebied te creëren, waar maximaal 18.000mensen zullen komen te wonen. Bakkersvrouw M. Br1I-Scheele ziet die woningen liever vandaag nog verrijzen dan in dejaren tachtig tot negentig. Het betekent klandizie en extra brood op de plank .... •.Alswehet alleen van de mensen hier op het dorp zouden moeten hebben, zouden we het niet bolwerken. Daarvoor is 'noten' te klein. M8n man doet er nu een ronde bij in Terneuzen en er komen veel mensen uit Terneuzen hier om brood. Als we dat niet hadden ... Van de jonge mensen moeten we het niet hebben, die zitten allemaal in dure huizen en die zoeken aan de hand van de foldertjes precies uit waar ze het goedkoopst voedsel kunnen halen en dan komen ze natuurlijk toch terecht in de supermarkten".

PERSPECTIEF Maar boewel vooral in nieuwe wijken de jonge gezinnen welig tieren, ziet mevrouw Bril tocb wel perspectief in de plannen van de gemeente. "Ik heb uit de stukken in de kran t begrepen dat er geen winkelcentrum in dat nieuwe woongebied komt. Dat is natuurlijk alleen maar gunstig, want dan kunnen wij misschien als buurtwinkel gaan fungeren", stelt de bakkersvrouw vast. En ze voegt er aan toe:,,Laat ze maar gaan bouwen, er is ruimte genoeg. Als ze dat tukje landschap achter de zeedijk ma in z'n waarde laten, zodat we daar 1lOgeellS rustig kUnnen wandelen. Want ze moeten natuurlijk niet alles volbouwen. 's 1$trouwens al een groot voordeel dat de mensen die de plannen hebben opgesteld vinden dat er absoluut geen hoogbouw mag komen". De plannen van de gemeente Terneuzen Ze verkeren nog maar in een pril stadium. Vorige week leverden de stedebouwkundigeadviseurs van Terneu-· zen bij de gemeente.een discussienota met als titel "Uitbreiding van de kern Terneuzen" in. Een discussienota waarin sterk gepleit wordt voor uitbreiding "aan de andere kant van de Otheense Kreek" aan de oostkant dur, op de plaa ts waar mot bij tijd en wijle een trekker door hes.Iand ploegt. Ruimte genoeg, dat zei de bakkersvrouw al, de plannenmakers vinden dat ook en ze gaan ervan uit dat Terneuzen voor z'n uitbreidingsplannen zeker tot in 1990 terecht kan in dat gebied. De stedebouwkundigen hebben overigens wel watvoorwaarden genoemd. In de eerste plaats vinden zij dat er in het nieuwe woongebied zeker niet meer dan die eerder genoemde 18.000mensen mogen gaan wonen en een tweede belangrijk aspect is: OthenetNoten'' in de volksmond) moet Othene blijven, het mag niet worgen aangetast. "De mensen van Noten" reageren laconiek. "Zolang ze maar van ons afblijven, kan die woningbouw helemaal geen kwaad", zegt mevrouw E. de Zeeuw, "Och, en als ze uiteindelijk toch nog iets met Othen willen gaan doen, dan kan ik misschien m'n huisje nog voor een mooi bedrag kwijtraken. Maar dat is maar gekheid natuurlijk, ik wil hier gewoon blijven wonen, want ik ben hier geboren en getogen. En ZOlang ze ons geen kwaad doen, vind ik alles goed".

PROFITEREN En zo denken haast alle inwonerd van het gehucht erover .••Als die woningen daar worden gebouwd, kunnen we er

allicht van profiteren", meent de 68jarige Izak de Jonge. Met eèn ploegje leeftijdgenoten staat hij dagelijks op de hoek van de Hoofdstraat (Othene telt niet meer dan drie straten, ze vormen een hoefijzer, met de poten naar de dijk). "Och man, waar praat je over", zegt de 73-jarige Jan 't Gilde, "Het duurt nog zeker twintig jaar voordat ze met die plannen beginnen, leer mij die beren kennen. Ze maken mooie plannetjes, maar uitvoeren .•. ho maar ..': en de 75-jarige Jan van der Hooft: "Eer die plannen verwezenlijkt zijn. zijn wij er allang niet meer. Maar laat ze bun gaDC maar gaan hoor, als ze maar van Neten afblijven". "Voor een bedrijf is die woningbouw mooi natuurlijk", verwacht oudklompenmaker en rijwielhandelaar C. Klaassen. "Als je een bedrijf hebt, pik je van al die nieuwe mensen natuurlijk altijd wel een graantje mee. Maar wat het nou allemaal gaat worden Het zijn nogal grote plannen, hoor Als ze maar niet teveel grond van me inpikken". En zo reageren alle bewoners van Othene. Afwachtend en eigenlijk helemaal niet bevreesd voor de ,,invloeden van buitenaf'. Daar waren ze op "Noten" trouwens toch al aan gewend geraakt, want op een ~tet!nworp aJBtand, op n~ geen paar honderd meter, staat het alweer een tijdje vol bungalow's. Terneuzen rukt op in oostelijke richting ....


UITBREIDINGSPLANNEN VAN TERNEUZEN BEROEREN BEWONERS OTHENE NAUWELIJKS

"Als ze maar van Noten afblijven, is het goed. .. "

De oude garde van Thene verzameU zich dageli!ks op t!e hoek van de Hoofdstraat.

Een bUk op de Otheense Kreek.


RECHERCHEUR TEEUW DE VOS NA RUIM DERTIG JAAR WEG BIJ POLITIE TERNEUZEN

Ik zag verdachten . altijd als mensen die hulp nodig hadden. •• ,,JE'MOET OOK MENSELIJK KUNNEN ZIJN ..." TERNEUZEN - 'Teeuw' de Vos, een van de meest karalçteristieke personen van bet Terneuzense politiekorps, is gestopt. Hij beeft in alle stilte afscheid genomen. Niet tijdens een plecbtige bijeenkomst in de Burgerzaal van bet stadbuis of in de kantine van bet politiebureau, maar tijdens 'een onderonsje' in restaurant 'De Kraag', net buiten Terneuzen. Teeuw de Vos trad zelf op als ceremoniemeester. "Dan weet ik precies wat er gebeurt en kan ik bet allemaal in de band houden", merkte bij dinsdag, vlak voor de receptie, ietwat bescheiden op.

Gemakkelijk valt het afscheid van het Terneuzense politiekorps hem niet. "Ik heb gisteren, die laatste dag, de uren af zitten tellen. En ze gingen veel te vlug... Kijk, je hebt ook mensen die aljaren naar hun afscheid toeleven. Ik niet.. het zal echt wennen zijn, als ik die gang naar het politiebureau niet meer kan maken", stelt de 60-jarige ex-rechercheur vast. In 1945begon Teeuw de Vos·zijncarriere bij de Terneuzense politie. Vanaf die dag is hij steeds in touw geweest, in dienst van de Hermandad. Hoewel sommige van zijn superieuren het weleens hebben geprobeerd, heeft niemand ooit kans ge-zienom de geboren Othenenaar over te plaatsen. "Jaren geleden zat ik bijna in Goes, maar op het laatste moment is dat toch nog verijdeld", zegt een lachende De Vos. In '45 als hulp-agent begonnen. "Ik ad elLad'llm:tenti krant...zien


staan..Met vijf man, allemaal mensen uit Terneuzen, zijn we toen aangenomen: Breepoel, Penne, De Feijter, Kouwijzer en ik. Je had in die tijd natuurlijk helemaal geen opleiding gehad. We waren met vijf jongens thuis en ik moest direct op het land gaan werken. Ja, ik heb toen wel geleerd om m'n handen te gebruiken ... Toen we in dienst genomen werden bij de politie moesten we ons eerst bekwamen in de Nederlandse taal. Wat dat betreft hebben we een enorme steun gehad aan leraar Van Mossevelde. Ze hebben me weleena gevraagd: hoe Zit dat nou met je taal .. toen heb ik geantwoord: ik schrijf boterhammen met twee m's, want anders staat er boterhamen. Dat grapje gaat nog altijd mee.;". De functie van hulp-agent werd al snel gevolgd door de benoeming tot agent. En in juni 1955werd de heer De Vos hoofd-agent, ••Je had in die tijd alleen agenten en één hoofdagent, die de korpschef verving. Zo was dat in diej aren, al die rangen had je nog niet. Het korps telde toen een man of vijftien, dat is nu uitgegroeid tot meer dan Vijftigman. En wij rolden daar zomaar tussen, zonder opleiding. Je kreeg lessen in Nederlandse taal, want je moest natuurlijk een proces-verbaal op kunnen stellen. Ja, in die beginperiode hebben we veel meegemaakt ".

Zeelui De verhalen komen los. Lachend vertelt Teeuw de Vos hoe zijn (inmiddels overleden) collega Dolf Breepoel nog eens 'een handje hielp', toen acht Noorse zeelui in een café in de Dijkstraat wat moeilijkhèden maakten. "Hij pakte er een beet en hij gooide hem zo tot aan de andere kant van de straat. En die andere mannen rennen. Die hoefden we niet meer aan te pakken. Als je zoiets tegenwoordig zou doen, zou het je kwalijk genomen worden", vertelt de heer De Vos.

"Tegenwoordig", Teeuw de Vosheeft wel zo z'n gedachten over de moderne jeugd: "Ze zijn opener dan vroeger. Ik durf best te zeggen, dan sla ik me echt niet op de borst hoor, want zo ben ik niet, dat ik die gedachten van de jongeren best kan volgen. Kijk, ik betreur natuurlijk die verkeerde dingen die sommigen doen, maar het is wel goed dat ze zich op(mlijk durv -uitsprekerr, Als ik, toen ik nog uniformdienst deed en dus veel op straat kwam, een jonge jongen tegenkwam die zich kritisch uitliet over de polltäe, dan liet ik hem rustig uitpraten. Dat mocht zo'njongen best, als het maar opbouwende kritiek was. Maar ze moesten na tuurlijk geen rottigheidjes verkopen .;", 'Amsterdammer zijn met de Amsterdammers', heet het in een wervende advertentie die regelmatig opduikt in tv-gids en dagblad. Teeuw de Vos was 'Terneuzenaar met de Terneuzenaars'. Over het politiekorps zegt hij: "Als je nog zo werkt als er bij het Terneuzense korps gebeurt, dan mogen we blij zijn met dit korps- Als er een melding van een ongeluk binnenkomt, rennen die jongens als gekken naar de wagen. Want, zo denken ze, er kan een man op de weg liggen, een gewonde. Dat is de juiste mentaliteit en op zo'n korps hoef je geen kritiek te hebben ...". ••Gelukkig ben ik hier nooit weggegaan, als is het weleens geprobeerd. Er werd wel gezegd dat ik de mensen hier te goed kende, nou, je kent mensen nooit goed genoeg, neem dat van mij aan. En dat je de mensen in een stad als Terneuzen goed kent, is alleen maar meegenomen. Och en als je echt een slecht politieman bent, dan kun je de mensen nog zo goed kennen, maar dan val je toch een keer door de mand. Ik heb altijd zoveel als mogelijk geprobeerd de mensen ervan te overtuigen dat ze fout waren. Dan moet je tactisch te werk gaan vaak, vooral bij de recherche", legt de heer De Vos uit.

De laatste drie jaar, voor hij In aanmerking kwam voor 'functioneel leeftijdsontslag', werkte Teeuw de Vos als rechercheur. Aanvankelijk voelde hij helemaal niets voor die verandering, maar zijn chefs kenden zijn capaciteiten en dwongen hem min of meer die functie te gaan bekleden .••Aanvankelijk had ik er helemaal zin in. Ik werkte zo gráag op De Wacht', ik had helemaal geen behoefte aan , zegt hij. Toch gebeurde het en nu constateert de ex-rechercheur:, t is moeilijJE8f.é tijd geweest, maar ook m'n gelukkigste. Bij de recbenWt eobtt"Je een zaak hebt opgelost, voldoening van je werk". Teeuw de Vos verzekert dat de verdachten, die hij aanhield en moest verhoren, nooit vijanden van hem waren: "Ik heb die mensen altijd gezien als mensen die hulp nodig hadden, want je komt wat tegen hoor, als je eens in die zaken gaan spitte. Ik heb het weleens gedacht, toen ik ontdekte wat voor een jeugd zo iemand had gehad, hoe beroerd ... dan dacht ik: man, als ik in jouw plaats had gestaan, was ik misschien nog veel slechter geweest". ••Als rechercheur moet je je ogen goed de kost geven. En je moet ook menselijk kunnen zijn, de problemen van die mensen bij de zaak willen betrekken. Dat heb ik in elk geval altijd gedaan en dat betekende vaak dat ik, ook buiten m'n diensturen, heel wat sociaal werk heb gedaan. En daar wist de baas dan niks van hoor .:", Terugblikkend zegt Teeuw de Vos tenslotte: "Vooral de laatste jaren benaderen ze je zo van: jij bent de oudste, gehard in het vak en jij kunt overal wel tegen. Geloof het maar niet. Ik heb het nooit laten merken, maar ik kan je verzekeren dat ik het weleens moeilijk heb gehad hoor, bij die verdrinkingsgevallen, of bij verkeersongelukken. Vooral met kinderen. Afschuwelijk s dat.;.".


M. de Vos bij afschell van Temeuzense politie:

ARRESlA 115 "OOK EEN MENS" TERNEUZEN - Hoofdagent/rechercheur M. (Teeuw) de Vos van de Terneuzense gemeentepolitie nam vorige week afscheid van het korps wegens functioneel leeftijdsontslag (60).Dit afscheid had plaats in restaurant "de Kraag", waar alleen zijn chefs en collegae (zonder toespraken) aanwezig waren. De heer De Vos werd op 1 september 1945 met de collega's M. de Feyter, G. Kouwijzer, wijlen A. Breepoel en W. Penne aangenomen als hulpagent bij de Terneuzense gemeentepolitie. Twee jaar later kwam hij in vaste dienst en op 1 juni 1955 volgde zijn bevordering tot hoefdagent. "De begintijd was niet gemakkelijk", herinnert de heer De Vos zich. "Ik wist van het politiewerk niks. Tegenwoordig kan een jongen na de mavo een jaar de politieschool volgen. De jongeren hebben het, wat dat betreft heel wat gemakkelijker. "Hij is dan ook de heren Verbiezen en Sol, heel dankbaar voor hun begeleiding op het pad van de politie en met evenveel dankbaarheid denkt hij terug aan de moeite die de heer Van Mossevelde zich destijds heeft getroost om hem met het Nederlands wat vertrouwder te maken. "Je moest tenslotte een behoorlijk procesverbaal kunnen schrijven".

Terneuzenaar Hoel de heer De Vos te Othene werd geboren en dus Zaamslagenaar was, is hij toch altijd bij de Terneuzense gemeentepolitie gebleven. "Er is wel eens geprobeerd om ons overte plaatsen naar Goes, met

als reden "de mensen in Terneuzen kennen je te goed eh daarom sta je er niet vrij tegenover", maar dat is toch niet doorgegaan", zegt de heer De Vos. Zijn mening is altijd geweest: "Als ik in Terneuzen geen goed agent ben, kan ik het elders ook niet zijn". Hij heeft er dan ook geen ogenblik spijt van dat hij bij de Terneuzense gemeentepolitie gebleven is.

Veel veranderd Er is wel een verschil in de manier van optreden vroeger en tegenwoordig, blijkt uit het

verhaal van de heer De Vos. "Als vroeger b.v. zeelui lastig waren, traden we wel eens hardhandig op. Dat was zo nu en dan beslist nodig. Nu kan dat niet meer". EĂŠn benadering van overtreders is bij hem altijd dezelfde gebleven: wie het ook was, je had altijd met een mens te maken. Hoofdagent De Vos kan geen enkel motief vinden om tegenover zijn medemensen een hoge borst op te zetten. "Ik heb me altijd gerealiseerd elke

mens zijn goeie en slechte eigenschappen heeft. Bovendien vroeg ik me altijd af, hoever het met mezelf zou zijn gekomen als ik in zijn omstandigheden zou zijn opgegroeid. Daarom heb ik nooit vijandschap ontmoet bij mensen, die ik gearresteerd had en die voor hun daad gestraft waren. Later bleven ze me altijd groeten". De heer De Vos zag het helemaal niet zitten, toen hij zo'n jaar of drie geleden naar de recherche werd overgeplaatst. Het liefste deed hij "geĂźnifor-. meerde buitendienst". Toch is die rechercheperiode goed bevallen, hoewel hij de bureaudienst niet altijd zo zag zitten. "Je doet gegevens op als je buiten bent en gelegenheid hebt om met de mensen te praten", meent de heer De Vos. Vanzelfsprekend zou hij over de laatste drie jaren vooral heel wat kunnen vertellen. "Dat kan natuurliijk niet. Ook nu ik geen politieman meer ben, zijn er genoeg zaken die ik voor mezelf moet houden". Tenslotte zegt de heer De Vos dat het wel vreemd zal zijn als hij niet meer naar "het bureau" moet. "Dat wil niet zeggen dat ik er nooit meer eens zal binnengaan, maar veel kun je er niet meer gaan doen. Ieder is met zijn werk bezig en aan je bureau zit een ander". Over zijn collega's is de heer De Vos erg te spreken. "Terneuzen heeft een goed korps. Als "de jongens" worden opgeroepen voor een brand of een verkeersongeluk, vliegen zij naar de wagen, omdat zij weten dat er mensen in nood kunnen verkeren. Zolang een politieman over een dergelijke mentaliteit beschikt, zit het wel goed", zo e luit hij zijn overpeipzingen.


ZEG JE ZEGJE ZAAMSLAG - Ze is druk aan het ramen zemen, als ik langs kom lopen, op zoek naar iemand die stqat te popelen om z'n zegje te doen. Nou, te popelen sta(4.tze niet direct, maar ze vindt het toch wel leuk om ook eensaan het woord te komen. Ze komt even van de trap af, de zeem losjes in de hand en vertelt dat ze mevrouw D. van Westen-van Driel (45 jr) is en samen met haar man en kledingzaak heeft in Zaamslag. En dat is niet het enige: mevrouw van Westen is daarnaast ook nog eens moeder van zeven kinderen in de leeftijd van 7 tot 21 jaar. ,,'t Is wel eens druk natuurlijk", geeft ze toe, "maar we zijn allemaal goed gezond en de opvoeding gaat eigenlijk van zelf. Je groeit er in op. Alleen blijft er natuurlijk weinig tijd over voor liefhebberijen. , -Avo dl' er a.lt.ijd el1!ens watu ersteLlen of i de winkel tlan prijsjes te voorzien. Als er tijd over is, sla ik graag aan het borduren". Mevrouw van Westen ziet de Zeeuws- Vlaamse Koerier regelmatig en wat meer is: ze leest 'm ook. "Omoot er", zoals ze zegt, "altijd wel iets interessants in staat". Ze probeert in de dagbladen "belangrijke" zaken als politiek en kapingen enigszins te volgen. "Maar eigenlijk ben ik niet zo ge誰nteresseerd in politiek", geeft ze eerlijk toe, "het gaat me echt wel eens boven m'n pet. Ik vind het alleen wel erg, dat Van Agt niet meer op Justitie komt, vooral vanwege die abortuskwestie". Mevrouw Van Westen is geboren en getogen ZeeuwschVlaamse. "Als ik met vakantie in de bossen ben vind ik dat prachtig", zegt ze, "maar eerlijk gezegd vind ik de vlakte toch mooier". Het zou mevrouw van Westen toch spijten als er een rondweg kwam om Zaamslag. "Al dat verkeer is wel lawaaiig", zegt ze, "maar 't geeft toch ook een stuk gezelligheid. Als het verkeer omgeleid zou worden werd Zaamslag echt een dooie plaats. En daar zijn wij, unnkeliers, natuurlijk niet mee gebaat". GERDIPREGER


Zoomslags dorpsfeest met tal van activiteiten werd druk bezocht3.'500,Dehele middag was het gezellig druk op op het Plein waar ook de overige standhouders goede zaken deden. Op het sportterrein van Zaamslag trokken _ de competitie-wedstrijd Zaamslag-Krabbendijke en de daarop volgende match tussen twee ZaamsOpPlein-zuidwaren 27 kramen ge- lagse damesteams veel belangstelling. plaatst, waarin niet alleen de Zaams- z Om zes uur begonnen de brandweer.agsewinkeliers, maar ook verenigingen wedstrijden tussen zes kokorpsen uit de en organisaties vertegenwoordigd wa- diverse kernen van de gemeente Ter:en. De bejaarde dames uit Zaamslag neuzen. De jury, bestaande uit vijf oudverkochten handwerkjes, die door 15 brandweercommandanten, maakte bij handwerksters waren vervaardigd. De monde van de heer L. W. Hamelink de opbrengst van de verkoop kwam ten uitslag bekend: 1 Sluiskil, 2 Zaamslag, 3 goede aan de Stichting Open Bejaar- Hoek, 4 Biervliet, 5 Terneuzen en 6 jeugdbrandweer Terneuzen. Hij :eikte denwerk Zaamslag. De baten waren f

ZAAMSLAG- Zaterdagmiddag om een uur opende de voorzitter van de Oranjevereniging in Zaamslag, de beer P. de Leeuw, bet Zaamslagse dorpsfeest, waardoor de ZAVO-minimarkt, de Vlaamse kermis en de Waterloopleinmarkt konden beginnen.

I

EĂŠn van de stands tijdens het Zaamslagse dorps/eest op Plein-Zuid.

aan de commandant van Sluiskil de wisselprijs uit en tevens een door de Oranje vereniging Zaamslag geschonken beker. De harmonie 'De Volharding', onder leiding van mevrouw Van Arenthals-Meijers, verzorgde samen met de drumband een concert op de muziektent. In gebouw 'De Rank' werd het dorpsfeest besloten met een gezellig bal, waar 'The Butterflies' uit Sas van Gent de muziek verzorgden. Naar de mening van veel standhouders, alsmede van het bestuur van de Oranjevereniging, is dit feest zodanig geslaagd, dat herhaling volgend jaar zeker overweging verdient.


EERSTE EVENEMENTEN WERDEN GOED BEZOCHT

'Klup-ous weer begonnen

De activiteiten van het buurthuiswerk in Zaamslag zijn afgelopen zatrdag weer begonnen. De kinderen (en ook de ouderen) waren de weg naar't Klup-uusnog niet

vergeten en in grote getale bezochten ze de verschillende evenementen. Voor baurthuisleidster LutBekaert en haar medewerkstereen leuke stimulans. Het prolftDlma voor de komende maanden is rond. Het werd de bevQlking van Zaamslag voorgeschoteld via een huis-aan-huis verspreide boekle 'Zaamslag in contact met't Klup-uus'.


MAANDAG 20 MAART 1978

/

LAG-KLU TI GE EI G E ITIE URE U I E E ZE

ZAAMSLAG - De voetbalwedstrijd ZaamslagKloetinge is geëindigd in het politiebureau in Terneuzen. Daar diende Kloetinge-speIer Kees van Keulen een aanklacht in tegen Zaamslagspits Cor Bakker wegens mishandeling.

Na 25 minuten spelen in de eerste helft zou volgens Kloetinges linkenniddenvelder Kees van Keulen. Cor Bakker hem zonder enige aanleiding. na een afgeslagen Zaamslag-aanval. vol in het gezicht hebben geslagen. Van Keulen ging tegen het gras. zweefde zo'n tien minuten op de rand van bewusteloosheid. werd op een brancard van het veld gedragen en bleek later een lichte hersenschudding te hebben opgelopen. Bovendien was zijn kunstgebit kapot. Op aanraden van de aanvoerder van Kloeting e, Frans Schauw (zt>lfee n

politi e man). we rd bij de T em e uzense r echerch e een aanklacht wegens mishand eling ingediend. waarbij als getuigen optrad e n de Kloeting e -spelers Meindert Storm en Johnny Hollest eUe. Volgens Zaamslag-voorzitter Dees is het allemaal een beetje overtrokken: ..Als het a-a gebleven was (twee minuten voor het einde kopte Cor Bakker een voorzet van Johan van Westen in en won Zaamslag de wedstrijd met I-a. terwijl een a-a inderdaad een. juiste uitslag was geweest rred.i dan had je niets gehoord." zo stelde de Zaamslag-praeses na afloop. waarbij hij tevens aantekende. dat er verschillende lezingen van het voorval zijn. Niemand heeft volgens Dees preeles gezien wat er is gebeurd. Van Zaamslag-zijde beweert men bij voorbeeld. dat Kees van Keulen Bakker gezocht zou hebben en eerst geschopt of geslagen heeft en anderen (waaronder Cor Bakker zelf) verklar e n, dat de beide spelers tegen elkaar opliepen.

Scheidsrechter lt·. KOK- uit lSreaa heeft in ieder geval niets van het vooral waargenomen en evenmin van het vechtpartijtje tussen spelers van beide ploegen. dat na het incident ontstond. Voorzitter Dees van, Zaamslag vertelde ons ook nog. dat .van Zaamslag-zijde eveneens een aanklacht zou worden ingediend. maar de Terneuzense politie verzekerde ons. dat dit (nog) niet het geval is. Welbevestigde de politie ons gisteravond. dat zij de aanklacht van Van Keulen in behandeling heeft. Dat de sfeer echter niet altijd even prettig was bleek ook na de wedstrijd. toen volgens voorzitter Dees de Zaamslag-grensrechter Cor Florisse met de wedstrijdformulieren de Kloetinge-kleedkamer betrad en daar de kluiten modder om de oren kreeg. De wedstrijd heeft overigens een voorgeschiedenis. want in een eerder dit seizoen gespeelde ontmoeting tussen beide teams werden in Kloetlnge drie officiële waarschu-

wingen uitgedeeld (voor Frans Schauwen Slabbekoorn van Kloetinge en Chiel de Pooter van Zaamslag) met als gevolg een mondelinge behandeling door de KNVBstrafcommissie. Vorige week verliep de wedstrijd Yerseke-Zaamslag ook al niet in een' vriendschappelijke sfeer. Zaamslagtrainer Ad Versluijs nam toen de Yerseke-spelers veel te hard en ruw spel kwalijk en verklaarde. dat zeker zeven spelers min of meer ernstig geblesseerd de wedstrijd hadden beëindigd. Daar staat dan de verklaring van Yerseke-speler Sam Blomaard tegenover. die vijf minuten na het begin van de wedstrijd Yerseke-Zaamslag ook al door Zaamslag-spits Cor Bakker geslagen zou zijn. Blomaard vertelde ons ook dat Bakker in de eerste helft André Nieuwenhuijze in het gezicht had gespuugd. Toen de tweede helft de vader van André Nieuwenhuyze tegen Bakker zei. dat hij zich wat rustiger moest gedragen werd Nieuwenhuijze sr. prompt bij de keel gegrepen door Bakker.


DINSDAG 14 FEBRUARI 1978

Echtpaar Hermon- Zegers Zaamslag 70 jaar getrouwd

De heer Boetien overhandigt het echtpaar namens de provincie. een boek. ZAAMSLAGDe-heer Jan van Hermon en ziijjnn De heer van Hermon en zijn vrouw Licia van Hermon-Zegers herdachten maandag in 'De Molenhof' te Zaamslag het feit dat ze elkaar zeventig jaar geleden het ja-woord gaven. In een feestelijk versierde zaal wachtte het bruidspaar temidden van familieleden, bewoners, personeel en bestuur van het huis en andere genodigden de komst af van de commissaris van de koningin in de provincie Zeeland, dr C. Boertien en zijn echtgenote en burgemeester C. Ockeloen van Terneuzen eveneens met zijn echtgenote. Met een half uur vertraging door de sneeuwval arriveerden zij om half elf, waarna het feest beginnen kon. Burgemeester Ockeloen las een brief voor van de particulier secretaresse van de 'k'Jningin, jonkvrouw C. E. B. RoĂŤll, waarin zij namens de koningin het ze-

ventigjarig bruidspaar geluk wenst met deze feestelijke dag. Hierbij sloot burgemeester Ockeloen zich aan. De heer Boertien wenste geluk namens de gehele provincie, zoals hij zei. "Dit is voor ons een groot plezier mee te leven in lief en leed en gelukkig vandaag lief', sprak hij het bruidspaar toe. In Axel werd op 13februari 1908het huwelijk voltrokken tussen de op 23 oktober 1886 in Zaamslag geboren bruidegom en zijn op 7 april 1883 in Axel geboren bruid. Uit deze verbintenis werd een dochter geboren. Verder zijn er drie klein- en drie achterkleinkinderen. De heer Van Herman was bij de boeren geen onbekende, want na eerst als slager gewerkt te hebben, werd hij in de oorlogstijd varkenscontroleur. Ook bij huisslachtingen was 'Van Herman een veel gevraagd vakman.


RAAD MOET PRATEN OVER DE SOOS, ANDERS. ••••

Bejaarden van Zaamslag dreigen met harde acties DRIEHONDERD HANDTEKENINGEN

,. ,.

TERNBUZEN - Bet aetleeomité van bejaarden In Zaamslag heeft donderdacmlddac voor de laatste maa! pwaarsehnwd. "Als er In de volgende raadsvel'(aderlng niet over ons wordt pp,...t en als er niks uit de bos komt, dan komen er harde acties. En dan zal het pijn doen, mevrouw", voegde woordvoerder J. Oensea van het comité wethouder L. van der Plas-Tanis van Terneaen donderdacmiddac toe. Een delegatie YUl de bejaarden bood de wethouder driehonderd handtekeningen aan. Ze ondersteunen de els van het actiecomité dat so snel mogelijk moet worden begonnen met het opknappen van soos 't Boekje. Ruim een week geleden werd een actie ingezet. De heer Lensen zette de wensen donderdagmiddag, in een gesprek met de wethouder, nog eens op een rijtje: "De bejaardensoos is te klein en bovendien Ishet pand hard toe aan herstel. Als we wUlen biUarten kunnen we, rond het biUart. geen kant op. Het biUart staat veel ~ dicht bJJ de muren". De bejaarden in Zaamalag trokken vier jaar geleden voor het eerst aan de bel het gemeentebestuur van Terneuzen . ••Toen Is de zaak op de lange baan gescbo~nen.pwdt!-~h.eteroaaru1td!ltJlat weer gebeurt ••,. merkte woordvoerder Lensen op. De SOO8 beeft te kampen met ruimtegebrek. De boftJlverdleping vaD het gebouw Is niet lPflet' te gebruiken (met het oog op brandgevaar). De dame.DOS moest al eldent worden ondergebracht enook •••. deacb~b1eYen

wordt de zaak langzamerhand onhoudbaar: als het regent moeten er emmers op en om het biUart worden geplaatst. Een maand geleden besprak de afdeling Zaamslag van de stichtinc open bejaardenwerk Terneuzen de problemen met de fracllevoonitters van de Terneuzense raad. Vorige week kwam de huisvestingsproblematiek opnieuw aan de orde, nu tijdens het periodiek overleg tossen wethouder Van der Plas en het bestuur van de stichtinl'. Maandagavond verdiepte de raadscommlasle soclale-zaken zich In de zaak. Dat

gebearde tijdens een besloten vera'a rinc van de commissie. Mevrouw V der Plas vertelde de delel'atle do derdagmlddR&'dat de commissie in m opnieuw (besloten) bijeenkomt. D bespreekt men nader uitgewerk voorstellen. "Ja, dan prateu _ over oas, maar d mogeu we er ulet bij sljD, mooi is dat ...•• ft&&,eerdewoordvoerder Lensen op dl mededelinl' van de wethouder. De heer Lensen waarschuwde bij her haling: ••Die zaak moet aan de orde men in de raadsvergadering van ein aprtL Zo niet, dan zullen Jull1enog wat zien ..." Wethouder Van der Plas nodigde de ren uit die vergadering, in de laatste week van aprU, bij te wonen. Dat stuitte op enige problemen. De Lensen: ,,'s Avonds is voor ons a1tfjdeen beetJe moeUijk.... het vervoer hè ....•• l Mevrouw Van der Plas vroeg zich af ~ daaraan geen mouw zou zijn te passen: "Dan rijdt u toch met enkele raadsleden mee .r


Nachtelijke kaartleesrit dit jaar voor de lle

maal

De Nacht van Zaamslag: spanning en sensatie Zaamslag-De Nacht van Zaamslag heeft voor velen een magische klank. De naam roept herinneringen op aan beroemde ralley's waarbij de deelnemers in het aardedonker met enorme snelheid langs diepe ravijnen razen. Wie denkt dezelfde sensatie te ondergaan bij de Nacht van Zaamslag komt echter bedrogen uit. Het evenement wordt georganiseerd door de ZEV AC, dit jaar voor de He maal in successie, en beoogt de deelnemers enkele uurtjes kaartleesplezier te ver llhaffen. Men gaat daarbij uit van een gemiddelde snelheid van 30 km per uur, wie harder rijdt krijgt zelfs strafpunten. Toch is een nachtelijke kaartleesrit allesbehalve saai. aldus ZEV AC secretaris C.Risseeuw."Het kan er zelfs uiterst spannend aan toe gaan met name in de A- en Bsklasse". Wat kaartlezen nu precies inhoudt is moeilijk uit te leggen. Daarvoor zou je eigenlijk eens mee moeten doen. Simpel gezegd komt het neer van het volgen van pijlen, die lijn ingetekend op een kaart. Dat dit. met name 's nachts. niet altijd even gemakkelijk is. hoeft geen betoog. Dat kaartlezen inderdaad niet gemakkelijk is bewijst het hoge percentage uitvallers onder mensen die voor de eerste keer meedoen. Met name degenen die zich aanmelden voor de Aklasse lopen een grote kan er niet meer uit te komen. en bijvoorbeeld inplaats van Hoek in Sluiskil te belanden. Daarom raadt R is. eeuw de mensen. die nog

nooit kaart hebben gelezen aan, zich in te schrijven voor de tourklasse. "Het eerste deel van die klasse bestaat uit een eenvoudige puzzelrit; het tweede gedeelte uit een gemakkelijke kaartleesrit. Iedereen kan deze rit uitrijden, zo gemakkelijk is ze. Een voordeel van de toerklasse is dat je niet meteen het diepe inhoeft, maar dat je op plezierige wijze kennis kunt maken met het kaartlezen". De acht van Zaamslag, die dit jaar wordt gehouden in de nacht van 27 op 28 mei. geniet een grote bekendheid. Vorig jaar verschenerr niet minder dan 115 equipes aan de start. Voor dit jaar rekent men minstens op 150 deelnemers. EĂŠn van de dingen die de Zaamslagse kaartleesrit zo aantrekkelijk maakt zijn de ijzeren ralleyschilden die de deelnemers bij de start ontvangen en die beschikbaar worden gesteld door makelaarskantoor J.Rouw uit Terneuzen. Dit schild. dat wordt bevestigd aan de voorbumper. geeft de deelnemers het idee aan een safari- of tulpenralley mee te doen. "Sommigen bewaren de ralleyplaatjes als souvenir aan de wand. Het wordt dan bijna een sport om er maar gee~ te missen".

Zaterdagavond 27 mei om 19 uur gaat het startburo open, dat is ondergebracht in buurthuis 'Het Klupuus' aan de Sportlaan te Zaamslag. Nadat men zich heeft aangemeld wordt de auto waarmee men aan de rit deelneemt onderworpen aan een technische keuring. Vooral wordt daarbij gelet op de uitlaat. "We proberen zo weinig mogelijk geluidsoverlast te bezorgen. Met het oog daarop vermijden we zoveel mogelijk de dorpskernen, maar nemen alleen buitenwegen in onze route op. De prijsui-

trerking vindt plaats in de kantine van de zweefvliegclub te Axel. Daar kun je zoveel lawaai maken als je wilt". Om 20.30 start de eerste deelnemer. Om 12 uur 's nachts wordt er een uur rust ingelast. "We doen dit omdat de deelnemers anders te vermoeid zouden raken. Kaartlezen eist alles van je, zeker wanneer je in het donker rijdt. "De aankomt staat gepland tussen 03.00 en 05.00 uur. "De meesten zijn dan bekaf" aldus ZEVAC-secretaris C.Risseeuw. Om 06.00 uur volgt dan de prijsuitreiking.

De Nacht van Zaamslag is een open evenement en bestaat uit een kaartleesrit in de klassen A,B en C. De klassen A

en B tellen mee voor het clubkampioenschap van de ZEV AC, tevens tellen de A, B, C, klasse voor het RACZuid kampioenschap. Naast genoemde klassen is er ook nog een tourklasse. Het eerste deel van de rit wordt verreden in West Zeeuwsch Vlaanderen, het tweede deel in het Oostelijk deel. Er kan tussentijds worden bijgetankt. Voor verdere inlichtingen omtrent de 11e Nacht van Zaamslag kan men zich wenden tot de heer C.Risseeuw, Adriaan Walravenstraat 23, Zaamslag, tel.O 1153-1582. Daar kan men ook terecht voor een wedstrijdregelement. Peter Verdurmen


Zaamslag en de soos _;t-W'''f!III!n-·

',~W4l~113'~

,'"

.,,~;.

Als tic lieg. lieg ik in commissie. maar in Zaamslag staan

de ouderen in hun soos met open regenscherm te biljarten. Zo lek als een mandje. dat dak van 't Hoekje. Zaamslag zal zijn gram gaan halen in het wederspannige Terneuzen. let maar op. Zaamslag. Een mooi dorp. Een van de zeldzame échte dorpen. meegesleurd in de maalstroom van de tijd die helaas het rustieke karakter belaagde. Allicht. Niets is hier blijvend. Snelverkeer en popmuziek gooien er thans hoge ogen. Een militant bejaardenkorps staat paraat voor een mars op de hoofdstad. Terneuzen. Veranderingen. Mensen die jaren her de geboortegrond verlieten om in den vreemde een loopbaan te vOlgen, knipperen met de ogen als ze terugkomen en ontpoppen zich soms als steenharde egoïsten. Ze wensen dat de plaats precies zo gebleven is als toen ze er weggingen. Met een soort knorrig heimwee constateren ze, dat de krotten,

de dorpspomp, de gaslantaarns, de kolenkachels, de regenbakken, opgeruimd zijn. Voor hun plezier hadden de archaïsche ingezetenen in een museumachtige leefomgeving hun dagen moeten slijten. Statisch, geen half vergane schuur moest zÜn afgebroken, geen graspolletje gewied, geen boom hoe ziek en amechtig ook, worden gerooid. Alles dient bij het oude te blijven omdat zij het daar elders niet naar hun zin hebben. Als je mopperaars en narrige vakantiegangers wilt meemaken moet je oud-inwoners van de plaats op visite vragen. Ook de mensen zijn veranderd, vooral de ouderen hebben een mentaliteitswijziging ondergaan die men luttele jaren terug niet voor mogelijk zou hebben gehouden. Het timide

gebaar van het bedelen met de collectebus voor een.d~greisje is voorbij. Het verwrongen beeld van het zieliqe oudJe dat geen inbreng meer heeft in de maatschappij kan bijgezet worden in het panopticum. OUderen zijn vaak progressiever dan jongeren, ze vormen de stormtroepen voor de stembus. Het 'kot', 't Hoekje! Totaal onbewoonbaar verklaarde woning al is dat dan niet officieel, laat staan dat het geschikt zou zijn tot aangename recreatie van de gepensioneerde, anno 1978. Een bouwval, in de achtergevel staat het jaartal 1600 gebeiteld. Te bekrompen uoor het groeiend aantal gepensioneerden, roofbouw op ruimte. Eerst zaten de dames, die - men zal het niet willen ontkennentoch in grote mate met hun aanwezigheid de mannen kunnen opvrolijken, op de zolder te handwerken. Zoals gezegd, bij neerslag uit de hemel, nat, van de regen in de drup. Node namen ze wijk naar de 'Rank', een leuke naam voor een schappelijk gebouwtje, maar geen spek voor de bek voor álle ouderen. Een mens wil gezelligheid en te worden gescheiden van tafel en bed is niet plezierig. In 't Hoekje, een eindweegs verder, de biljarters met hun emmers en paraplu's in de voorkamer en in de kamerkeuken, de kaarters. Smeekbeden zijn uit den boze, welwillende verzoeken om ver- of nieuwbouw vergen lang beraad van het gemeentebestuur. Het kon niet uitblijven, dit moest uitlopen op een stadsguerrilla door de gepensioneerden. De plannen voor de operatie 'soos' zijn vooralsnog (zondag 2 april) geheim. De actieleider zwijgt erover met rebelse hooghartigheid. Wat ik u bidden mag, dames, u laat de mannen toch niet overal alleen voor staan? U steunt ze toch moreel en metterdaad? Er moet een uitweg uit deze impasse zijn, tenslotte zijn de ouderen aan de macht. Het gerucht doet de ronde over een handtekeningenactie. Van de mijne kan men verzekerd zijn. Janneke Dierx-Harms,


Club telt thans 190 leden

v.v. Zaamslag •

nieuw pak De A·junioren van de voetbal· vereniging Zaamslag mogen weer gezien worden. Zater· dag 29 april ontvingen de jeugdige voetballers uit handen van de heren Dees en de Vos van Interieurverzor· ging Dees 'en Elektrotech· nisch bureau de Vos te Zaamslag gloednieuwe trainingspakken. Beide zakenmensen dragen het voetbalgebeuren in Zaamslag een warm hart toe en proberen op'CIezewijze de sportaktiviteiten te steunen. Na afloop van de ceremonie,' die plaatsvond op het speelveld vóór de kantine, sprak de heer M. de Vos, voorzitter van de jeugdcommissie een dankwoord tot de sponsors. De voetbalvereniging Zaamslag telt momenteel 190 leden en komt uit in de derde klas KNVB.

in'


Kaartclub. Zaamslag bestaat tien jaar ,

<

Oud nieuws van Zaamslag gezien door David de Groote deel 2  

Oud nieuws van Zaamslag gezien door David de Groote deel 1