Page 1

TABULKOVÝ PROCESOR -

Tvorba a úprava tabulek

-

Tvorba a úprava grafů

-

Jednoduchá práce s databázemi

-

Do buněk vkládáme data a vzorce

-

Např. Microsft Excel, Open Office, Libre Ofiice

-

Dokumentové (vlastní tabulka) a aplikační okno

-

Panel rychlý přístup, název dokumentu

-

Karty s příkazy

-

POLE názvů – ve které buňce se nacházíme

-

Řádek vzorců

-

Stavový řádek – reřim připraven, zádání, úpravy

TYPY VKLÁDANÝCH DAT -

Typ dat nám určuje množinu hodnot a množinu přípustných operací

BLOK (VÝBĚR) -

Označená oblast buněk, většiou určená pro operace Označujeme ho: 1) Myší 2) klávesnicí

HROMADNÉ ZADÁVÁNÍ DAT (POSLOUPNOSTI)

VZORCE -

vzorce provádějí veškeré výpočty

-

uchovávají správce výsledky, I když jakkoliv měníme vstupní hodnoty, protože tabulkové procesory umí vzorce přepočítat


-

vzorec je rovnice, která vykonává operace v datech listu

Zásady pro sestavování vzorců: -

každý vzorec začíná znakem rovná se(=)

-

ve výpočtech se používají o

konstanty = jakékoliv číslo

o

odkazy na jinou buňku, která již obsahuje honotu (zapíšeme =A1)

o

Matematické operátory (součet +, rozdíl -, součin *, podíl /, mocnina ^ (alt+94), odmocnina ^(1/2) ^(1/3) )

RELATIVNÍ A ABSOLUTNÍ ODKAZ (ADRESA) -

Relativní adresa (odkaz): o

-

Absolutní odkaz: o

-

Je odkaz, který se při kopírovaní nemění. Absolutní adresu buňky zapisujeme mapř ňky zapisujeme např. $D$1 (pomocí klávesy F4)

Smíšený odkaz: o

-

Je odkaz, který se při kopírování mění tak, jak se vzdalujeme od původní buňky, relativní adresu buňky zapisujeme např. D1

Při tomto odkazu záleží, kde je symbol dolaru. Dolar určuje, která adresa je absolutní (ta se při kopírování nemění) a která relativní (ta se při kopírování mění). Má-li adresa tvar např. $D4, nemění se adresa sloupce, ale adresa řádku se při kopírování změní.

Dolar umístíme do buňky stiskem klávesy F4, při prvním stisknutí se objeví absulutní odkaz, např. $D$2, při další stiskutní se odkaz změní na D$2, při dalším stisknutí F4 na $D2, při další stisku na D2.

JEDNODUCHÉ FUKNCE -

Fuknce je vzorec pro výpočet určité hodnoty, zapisuje se tedy vždy uvedením symbol =, pak následuje název funkce a za ním závorka, do ní zapisujeme argument fuknce.

-

Např. Ludolfovo číslo =PI()

Vzroce pro datum a čas: Atuální datum – DNES Včerejší datum = dnes -1 Zítřejší datum =dnes + 1


Den Měsíc Rok Dentýdne

Základní fuknce: Suma, průměr, počet, minimum, maximum

Fce POČET –vrátí počet buněk v rozsahu obsahující čísla (argument musí být číslo) Dce POČET2 – vrátí počet buněk v rozsahu, které nejsou prázdné / buňky mohou obsahovat text

Fce KDYŽ – pro počítaní hodnot podle určité podmínky Např. Jestliže je průměr známek menší nebo roven 1,5 do buňky se vloží text “prospěl s vyznamenáním”, jinak se vloží “prospěl”

Fce RANK – slouží k určování pořadí 1. Parameter: číslo – buňka, jejíž pořadí určujeme 2. Parameter: odkaz – oblast buněk, ze kterých určujeme počadí – vždy absolutní adresa 3. Parameter: pořadí – sestupně (napíšeme 0); vzestupně (napíšeme jakékoliv číslo, kromě 0) Fce COUNTIF – počet podle určité podmínky 1 parametr – oblast 2 parametr – kritérium

Fce SVYHLEDAT

GRAFY V TABULKOVÉM PROCESORU -

Obsahují: o

Legend


-

o

Osy /X,Y(Z)

o

Popisky os

o

Název

o

Měřítko

Sloupcový graf

Tabulkový procesor  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you