Page 1

Gotika 1. základní údaje: • • • •

12. – 15. století Vznik ve Francii Nečerpá z antiky, později označena podlé Gótů (barbaři) První gotické prvky: klášter Saint Denis (opat Suger)

Hlavní znaky: • Lomený oblouk • Odlehčené zdivo • Stavební materiál: kámen, cihla • Směřování do výšky (k Bohu) • Opěrný systém

2. Arichitektura - staví se katedrály (sídlo biskupa/arcibiskupa) • Franice: Notre-Dame v Paříži (katedála Panny Marie), v Chartes, v Remeši, v Amiens • Španělsko: Sevilla • Anglie: Westminster • Dále: Kolýn nad Rýnem, Svatý Vít v Praze, Svatý Štěpán ve Vídni - Kostely, kláštěry, hrady, tvrze, brány, mosty, paláce - Fiály (úzké věžičky), chrliče (vyústění okapu), rozeta (zdobené vytrážové okno)

3. Sochařství • • • •

nejprve vázáno na architekturu (reliéfy, průčelí domu, dekorační prvky s jednoduchými figurálními motivy, baldachýny, chrliče) postupně volná plastika motiv náboženských a biblických témat – modony, piety a kricifixy pohybově strnulá a nedynamická, později zachycené duševních pocitů

4. Malířství • • • • • •

náboženské náměty realistické zobrazení tváře deskové obrazy fresky (nástěná malba zhotovená na vlkhé omítce) umělci nejprve anonymní Giotto, Fra Angelico, Jan van Eyck, Hieronymus Bosch

5. Gotika v Čechách - raná (Přemyslovci) - vrcholná (Lucemburkové) - pozdní (Jagellonci) Hrady: Týřov, Zvíkov, Bezděz, Karlštejn, - Nejstarší dochovaný kamenný most: Písek 1


-

Malíři: Mistr třeboňského oltáře, Místr vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik Chrám sv. Víta v Praze (stavitel – Matyáš z Arrasu, Petr Parléř) Kaple sv. Kříže (Karlštejn)

Poslední Přemyslovci Přemysl Otakar I. (král 1197 – 1230)

• Vzestup českého státu • Podporoval městskou kolonizaci • Roste moc šlechty (dědičná držba pozemků) 1212 – Zlatá bula sicilská (udělil budoucí císař Fridrich II.) o České království je samostatný svéprávný stát o Královský titul je dědčiný v přemyslovském rodě o Král se musí zúčastnit římské korunovace

Václav I. (1230-1253) • • • •

Na lovu přišel o oko Pořádal rytířské turnaju Založil hrad Křivoklát Sestra Anežka, založila klášter a špitál na Františku a Anežský klášter; pomáhala chudým, nemocným; založila řád Křížovníků s červenou hvězdou, 1989 – prohlášena za svatou

Přemysl Otakar II. (1253-1278) • •

„král železný a zlatý“ Zvětšil území království: Chebsko, Rakousy, Korutany, Štýrsko, Kraňsko (až k Jaderskému moři) • Křížová výprava do Pobaltí, 1255 založil město Královec (Kaliningrad) • Spory s vyšší šlechtou (Vítkovci) • Nepřátelství s Rudolfem Habsburským (zvolen římsko-německým králem); P. O. II. od něj musel přijmou český stát v léno, musel se vzdát alpských zemí 1278 – bitva na Moravském poli – P. O. II. poražen a zabit • Habsurkové získali rakouské a aplské země

Dvůr Přemysla Otakara II. -

Osoby urozeného i neurozeného původu Starají se o správu království, blaho panovníka, reprezentují jej Manželky, fraucimor (dvorní dámy), potomci Děti významých šlechticů (pážata, služebníci) Purkrabí (správce královských hradů) Výnamní šlechtici (i ze zahraničí) – číšník, stolník, komorník, služebník Umělci Církevní hodnostáři

2


Václav II. (1283-1305) • • • • • •

Strýc a poručník Ota Braniborský (vpár Braniborů do Čech, plenili zde) Mladý Václav vězněn na Bezdězu Mocný šlechtic Záviš z Falkštejna (vzal si za ženu královskou vdovu Kunhutu, roku 1290 popraven na Hluboké) Od roku 1300 raženy nové mince – pražské groše (stříbrné doly v Kutné Hoře), nový horní zákoník (lus regale montanorum) Byl král český, polský (vzal si polskou princeznu Elišku Rejčku); uherskou korunu získal pro syna (vymření Arpádovců) Založil Zbraslavký klášter (na oslavu Václava II. sepsána Zbraslavská kronika; opat Ota, dokončil Petr Žitavský)

Václav III. (1305-1306) •

Roku 1306 zavražděn v Olomouci neznámým vrahem

= vymření přemyslovského rodu po meči

3

Dějepis