Page 1

1


VINDKRAFTPARK MANGSLIDBERGET TORSBY KOMMUNE BELIGGENDE PÅ FINNSKOGEN Ved en tilfeldighet ble vi kjent med at det planlegges vindkraftpark på Mangslidberget, Torsby kommune. Det skal oppføres inntil 34 vindturbiner med en høyde inntil 250 m. Mangslidberget er 585 m høyt.

Selskapet WPD Scandinavia AB inngår i wpd-konsernet og eies av WPD Europe GmbH. WPD Scandinavia AB står som søker til dette prosjektet.

• Prosjektet ble varslet til Norge via Miljødirektoratet som varslet Fylkes-mannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune som varslet Grue og Åsnes kommune via mail. Dette i henhold til Espoo-konvensjonen. • Prosjektet ble «annonsert» i avisene Glåmdalen og Østlendingen med en annonse på 9,5 x 3,3 cm, selvfølgelig ikke under kunngjøringer. Noen ytterligere informasjon til norsk side har utbygger (les WPD) ingen planer om. • Prosjektet vil berøre Finnskogen på svensk side, nær kommunegrensene til Grue og Åsnes. I sitt varsel til norske myndigheter uttaler det svenske Naturvårdsverket at prosjektet vil få, sitat:

«bedöms kunna innebära betydande miljökonsekvenser i Norge.» Tekst: Jan Sundnes * Redaksjon: Terje Tønnessen@Kulturforlaget BRAK 2


PLANPROSESS Wpd hadde i nov. 2016 et «myndighetsråd» med Torsby kommune og länsstyrelsen i Värmland. I okt. 2017 ble «allmänheten» i området Mangslid innkalt til «samrådsmøte» (info-møte). Her ble planen presentert og en frist for å komme med innspill var satt til 31.12.17. Man viste videre til at ytterligere informasjon var å finne på WPD`s hjemmeside…

Gammelt torp i sommerskrud på Finnskogen. Ganske stemningsfullt?

Neste trinn blir å konsekvensutrede DIREKTE og INDIREKTE effekter på • Mennesker • Miljø, vekster, fugler og dyreliv. Når Wpd finner at dette er tilstrekkelig utført sendes søknad om tillatelse til å gjennomføre prosjektet. Informasjonsgruppen «Natur eller Vindkraft? Bevar Finnskogen!» er av den formening at det er i fasen FØR søknad vi kan påvirke utfallet.

Mattila skiterasse ved Lorttjärn. Foto: Morten Koksvik 3


DETALJER OM PROSJEKTET MANGSLID

Bildet viser utviklingen av vindturbiner fra 1980-2005.

Det planlegges bygd inntil 34 vindturbiner med høyde inntil 250 m. Hvor lange rotorbladene blir, er ikke oppgitt. Følger en bildet over, vil en turbin i 250 meters høyde få en antatt totalhøyde (minumum!) på (med propellen i maksimal høydestilling) 325 meter.

Slik ser framtidsscenarioet ut (Kilde: Sysla)

4


Turbinene bør ha en innbyrdes avstand på 400-600 m (for ikke å skygge for hverandre). Det vil berøre et område på størrelse med Røgden. Fundamentene til hver turbin har en diameter på 25 m som graves 4 – 4,5 m ned i bakken, fylles med 0,5-1m grus, deretter betong .

Sammenlignbare høyder (skisse)

Det vil bli en jordkabel mellom turbinene i området. Produsert strøm vil trolig bli transportert derifra via luftkabler, dvs. mange master gravd ned i bakken.

Pr. i dag finnes ikke opparbeidet veg inn i området, denne må være minst 5 m bred, fritt for hindringer ytterligere X antall meter utenfor vegen. For at strøm kan produseres må vindstyrken være fra 3 – 25 m/s, over dette må turbinene stoppes, altså ingen kraftproduksjon.

5


Turbinene produserer i tillegg STØY; lydnivået (källljudet) ved turbinen er på 105,5 dB(A) og det antas at lydnivået ved sjøen Viggen vil ligge på 35 dB(A). Sjøen ligger ca. 3 km fra området.

35-40 dB(A) defineres som lavfrekvent støy. Det er uenighet om dette er skadelig for beboere nært området.

Wpd’s «støysonekart»

6


Vindturbinene slik de vil ses fra Finnskogtoppen (simulert).

LEVETID FOR ANLEGGET DEMONTERING Vindkraftanlegg har en stipulert «levetid» på 25 år, det hevdes at effekten synker etter 1215 år. Etter endt levetid vil anlegget bli demontert, transportert ut/vekk fra området og delvis gå til gjenvinning. Dette skal bekostes av produsenten og naturen vil bli «tilbakestilt» - er det mulig? Dersom produsenten på dette tidspunktet er konkurs vil kostnadene falle på grunneierne. Dersom økonomien der ikke er tilstede blir vertskommunen ansvarlig for denne operasjonen. Wpd «avsetter» midler til et lokalt «vindkraftsfond». Dette for at «bygden skal få del i det värde som vindkraften skapar».

7


ALLE lag, foreninger, privatpersoner, bedrifter og berørte kommuner, kan sende innspill. Vi oppfordrer til dette. Informasjonsgruppen mener at Finnskogen skal beholdes som Finnskogen - det må vi ha råd til!

INNSPILL: Alle kan sende et innspill om prosjektet, for eller imot, til følgende instanser: Norge:

Elektronisk til adr. :

post@miljodir.no mari.lise.sjong@miljodir.no hanne.hegseth@miljodir.no

Post:

Miljødirektoratet v/ M.L.Sjong/H.Hegseth, Postboks 5672, Torgarden, 7485 TRONDHEIM.

Saksnr.: 2017/11848 Gjerne en kopi til oss: bevar_finnskogen@hotmail.com Sverige: Wpd Scandinavia AB (utbygger) Elektronisk til adresse: w.andersson@wpd.se Post:

Post:

Wpd Scandinavia AB, Surbrunnsgatan 32, 114 28 STOCKHOLM Merkes: Attn. Mangslid Naturvårdsvärket v/ Åsa Wisén 106 48 STOCKHOLM Elektronisk til adr.: asa.wisén@naturvardsverket.se

FRIST FOR INNSPILL ER 30.04.2018!

8


STATUS FOR PROSJEKTET PR. 6.3.18 Planene er I en tidlig fase. Det foreligger ingen søknad m/konsekvensutredning pr. nå. Torsby kommune har til behandling «sin» vindbruksplan. Her omtales Finnskogen og det kan virke som deler av Finnskogen inngår i «Stoppområden» A hvor Mangslidberget ligger. Hele planen ligger ute på vår facebook-side «Bevar Finnskogen». Kommunene Åsnes, Grue, Kongsvinger og Eidskog har alle planene «på sitt bord». Saken er drøftet i Regionrådet og målet er å komme med en felles uttalelse/innspill. I 2013 ble lignende planer i Kongsvinger (Glåmberget) og Eidskog (Bjørkebråtaberget) stoppet. Her ble området Finnskogen tillagt betydelig vekt. Ønsket var å beholde Finnskogen som Finnskogen, med dens urørte, unike natur, kultur og stillhet. Informasjonsgruppen «Natur eller Vindkraft? Bevar Finnskogen!» er av den klare mening at inngrepet vil påføre Finnskogen ubotelig skade og vil redusere områdets status. Aftenposten rangerte Finnskogleden som nr. 2 for anbefalte reisemål i 2018. Finnskogleden har gjennom sine 25 år opparbeidet seg et ry som en fantastisk vandrerute. Mange «finnetorp» er gjenskapt og blir holdt i hevd nettopp for å vise at dette er et spesielt område. Det er vel verdt å ta vare på for ettertiden.

Finnskogleden er en ekte villmarksti på hele 240 km. Med villmarkssti menes at man lett kan ta seg fram med vanlig turutstyr, godt fottøy og ryggsekk. Leden slynger seg gjennom hele Finnskogen langs grensen mellom Norge og Sverige, på gamle stier og ferdselsveger, gjennom 7 kommuner i Norge og 3 i Sverige. Der stiene passerer høydedragene får man mange steder fenomenal utsikt over de milevide skogene. (Kilde: Grue kommune)

9


Det arbeides med å få den skogfinske kulturen inn på UNESCO’s verdensarvliste. Anne Berit Flos artikkel fra 18.august 2017, publisert av Statskog: «Velkommen til en vandring i et unikt historisk miljø. Kulturminnene ligger tett i de store, rolige skogområdene. Finnskogen kalles de dype skoger, og suset fra trekronene vil gi deg en egen ro i kropp og sinn. Her får du friluftsliv med trivselsgaranti». VIL VI HAM DET SLIK FOR FRAMTIDA?

Fra området rundt Mangslidberget. Foto: Tor Håby

ELLER SLIK:

Kongeørn kuttet i to biter av rotorbladet til en vindturbin (public domain).

VI MÅ HA RÅD TIL Å BEHOLDE FINNSKOGEN SOM FINNSKOGEN! 10

Natur eller vindkraft?  
Natur eller vindkraft?  
Advertisement