Page 1

DĚČÍN STAROKATOLICKÝ KOSTEL Terézia Turčanová Ateliér Stempel-Beneš LS 2017/2018 VIII. Semestr FA ČVUT v Praze

ATV


ZADANIE Zadaním pre môj semestrálny projekt bolo vytvorenie urbanistického návrhu riešenia oblasti okolo Starokatolického kostola v meste Děčín, v severozápadných Čechách. Jedná sa o riešenie lokality v náväznosti na Lesopark Kvádrberk a obytnú lokalitu so spoločenským domom Střelnice. Súčasťou zadania bola aj štúdia revitalizácie samotného Starokatolického kostola.

Česká republika

Děčín

[-746470.228; -963892.182]

[-745770.243; -963892.182]

Starokatolický kostel Nástup na Kvádrberk

[-746470.228; -964432.170]

[-745770.243; -964432.170] © 2018 Český úřad zeměměřický a katastrální Pod sídlištěm 9/1800 18211 Praha 8


[-746266.228; -964008.177]

[-745916.236; -964008.177]

Rýchlostná cesta Loubská vedúca do Nemecka

Výhliadka Bohemia Starokatolícký kostel

Začiatok obytnej zóny um ntr Ce sta me

Nástup do Lesoparku Kvádrberk

Tabuľa označujúca začiatok mesta Děčín

Súčasný používaný vstup ku Starokatolickému kostelu Začiatok obytnej zóny [-746266.228; -964278.171]

[-745916.236; -964278.171]

Ortofotomapa 1:2 000 © 2018 Český úřad zeměměřický a katastrální Pod sídlištěm 9/1800 18211 Praha 8

VÝSTUP Výstupom práce je súbor návrhov jednotlivých problémových úloh, ktoré ponúkajú komplexné riešenie fungovania lokality. Návrhy sú prezentované vo forme jednoduchej štúdie, ktorú je pre ďalšie spracovanie nutné podrobnejšie rozpracovať. Návrhy sú rozdelené do viacerých častí. Vybrané časti sú v brožúre rozkreslené podrobnejšie.


NÁVRH RIEŠENIA 1:500

Vynovenie/oprava zábradlia

Lávka - bezbariérový prístup do areálu

Vyčistenie výhľadu od náletovej zelene

Nové schodisko - bezpečnejšie sprístupnenie areálu

Nové využitie Starokatolíckeho kostola

Prechod pre chodcov - zvýšenie bezpečnosti

Nové riešenie predpriestoru lesoparku - prepojenie Kvádrberku, Střelnice a Starokatolického kostela Regulované parkovanie


Presunutie tabule Začiatok obce - zníženie rýchlosti

Vyčistenie zelene v okolí areálu

Prechod pre chodcov a bezbariérový prístup do areálu

Predĺženie chodníka po nový prechod pre chodcov


PREDPRIESTOR AREÁLU Predpriestor areálu je priestranstvom, kde sa návštevník môže bližšie zoznámiť s atrakciami, ktoré preňho okolie ponúka. Jedná sa o pobytovú plochu, ale i o tranzitné územie. Členenie plochy i jej materiálové riešenie sa odkazuje na tri dominantné oblasti okolia - Starokatolický kostel, Lesopark Kvádrberk a Spoločenský dům Střelnice s neďalekou obytnou zónou.

Starokatolický kostel a priľahlý areál - ľudské dielo na skale - kameň

Súčasný stav

Lesopark Kvádrberk - zeleň, prírodné elementy

Obytná zóna a spoločenský dom Střelnice - mestský charakter - spevnené plochy, betónové prvky


Stena pri svahu - vyrovnávajúca výškové stúpanie, spevňujúca svah - obklad: antracitový plech - mobiliár: lavičky

Návrh 1:500

Návrh 1:500

Infopanely - pri vstupe do predpriestoru parku - informácie o prepojení troch lokalít, o atrakciách v okolí

Umenie vo verejnom priestore - prienik plôch vytvára priestor pre dominantnú vertikálu - vhodné miesto pre umelecké dielo - vizuálne dorovnanie veže Starokatolického kostela


PRÍSTUP KU STAROKATOLICKÉMU KOSTELU V súčasnosti existujú ku Starokatolickému kostelu dve prístupové cesty. Obe sú bohužiaľ pomerne nebezpečné. 1) Prvá možnosť vedie cez rušnú cestu Loubská, bez prechodu pre chodcov. Následne je nutné prekonať zvodidlo a vystúpať ku kostolu (popri vyhliadke Bohemia) po skale. 2) Druhá možnosť vedie po menej náročnom teréne, pozdĺž cesty Loubská, avšak bez kompletného chodníka pre peších. Ten po niekoľkých metroch končí a je nutné ísť po krajnici.

[-746266.228; -964008.177]

Prístupová cesta č.1

Prístupová cesta č.2

[-745916.236; -964008.177]

2 1

Schéma pohybu návštevníkov - dnes

[-746266.228; -964278.171]

[-745916.236; -964278.171] © 2018 Český úřad zeměměřický a katastrální Pod sídlištěm 9/1800 18211 Praha 8


V mojom návrhu uvažujem o troch prístupových cestách ku Starokatilíckemu kostolu:

Bezbariérový prístup - po teréne

Najrýchlejší prístup - schodisko

Bezbariérový prístup - lávka

Schéma pohybu návštevníkov - návrh


SCHODISKO Schodisko sprístupňujúce vyhliadku Bohemia a Starokatolický kostel je navrhnuté ako betónové s plným plechovým zábradlím antracitovej farby. Tento urbánny prvok vsadený do prírodného prostredia vizuálne prepája riešený areál s priľahlou obytnou štvrťou a zároveň pôsobí ako socha v krajine. Rovnaké materiálové riešenie je vhodné použiť aj pri úprave ďalších prvkov areálu (zábradlie pri výhliadke, lávka, klampiarske výrobky pri revitalizácii kostela a pod.).

Súčasný prístup ku vyhliadke

Navrhované schodisko


Návrh schodiska - urbánny prvok v prírode

Nerezové madlo

Plechové plné zábradlie Farba antracit

Ochranná sieť JAKOB Pri veľkých medzerách pri skalnej stene, zabraňuje úrazu

Betónové schodisko Ramená a podesty kotvené do skalnej steny

Materiálové riešenie


LÁVKA Lávka vedúca do areálu je zároveň bezbariérovým prístupom priamo naväzujúcim na Lesopark Kvádrberk. Prepája tak trasu v parku s ďalšou atrakciou a môže slúžiť ako skvelé lákadlo na úvod alebo záver prechádzky. Lávka je vedená kolmo na Starokatolícky kostol a jeho novovytvorený bočný vstup, čím sa tento vstup stáva hlavným. Areál okolo kostola teda už nemá “dominantnú stranu” pri vyhliadke a “zadnú stranu” situovanú smerom od mesta, ale považuje obe strany za rovnocenné. Je tak možné ich dobre využiť napríklad pri letných festivaloch - ako posedenie pri vyhliadke a letné kino na druhej strane.

Súčasný pohľad na Starokatolický kostel z Lesoparku Kvádrberk

Navrhovaná lávka


Pohľad na lávku z hlavnej cesty

Lávka z pohľadu chodca


STAROKATOLICKÝ KOSTEL V DĚČÍNE - HISTÓRIA Starokatolický kostel v Děčíně bol postavený v roku 1934 pre veriacich Starokatolíckej cirkvi a vysvätený bol 24.6.1934 ako Starokatolický Kristův chrám. Svojmu účelu slúžil do roku 1945, kedy po nútenom odchode nemeckých členov cirkvi z Čiech prestala Starokatolícka cirkev v Děčíne existovať. Následne ho využívala cirkev Československá a od roku 1958 cirkev pravoslávna. Odsvätený bol v 70. rokoch 20. storočia a bol využívaný děčínskym vlastivedným múzeom ako depozitár nábytku. Aj kvôli svojej polohe sa časom stal cieľom mnohých vandalov a zlodejov, až bol v roku 1989 vypálený. Od tej doby chátra. (Zdroj: Text - Jan Leibl: Starokatolický kostel v Děčíne)

Dobová fotografia kostola (cca 30. roky 20. stor.) Zdroj: Online evanjelický časopis Český bratr: http://www.ceskybratr.cz/archives/8852, sit. 31.7.2017


Reprodukcia snímku interiéru kostola Zdroj: Petr JOZA, Kvádrberk: Malá děčínská vlastivěda, Děčín 2009, s.259).

Súčasný stav (2018)


STAROKATOLICKÝ KOSTEL V DĚČÍNE - REVITALIZÁCIA Zámer V súčasnosti hľadá objekt nové využitie, aby sa tak zamedzilo jeho pokračujúcemu chátraniu. Vzhľadom k odsväteniu kostola je možné využiť ho pre viaceré kultúrne či spoločenské účely. Po analýze možných využití a konzultáciách bolo ako navrhované využitie zvolené malé kultúrno-spoločenské zariadenie s možnosťou občerstvenia v 1.NP a ubytovaním pre cca 10 osôb v 2.NP. Je určené primárne pre krátkodobých návštevníkov (posedenie pri káve, spestrenie prechádzky v Lesoparku Kvádrberk), ale je možné ho aj prenajať napr. rôznym turistickým skupinám či firmám pre teambuildingové aktivity (pre tieto účely je možné prevádzku ubytovacej časti v 2.NP oddeliť).

Idea Pôvodný hlavný vstup do kostola sa nachádzal vpredu, na osi kostola. Vzhľadom ku vkladaniu novej funkcie do objektu, ktorá s jeho pôvodným využitím nesúvisí, som sa rozhodla “vložiť” doň novú hmotu a redefinovať hlavný vstup kolmo na kostol.

Nový hlavný vstup je napojený na lávku prepájajúcu Starokatolícky kostel s Lesoparkom Kvádrberk. Na druhej strane vychádza na pobytovú terasu s priamym prístupom do areálu v okolí kostola. Nedelí ho tak na “prednú”L a “zadnú” časť, ale obe jeho plochy zrovnoceňňuje a umožňuje ich bohaté využitie.

Prevádzka Prevádzka revitalizovaného Starokatolického kostela je uvažovaná prevažne na obdobie letných mesiacov. Vzhľadom ku konštrukcii stavby a skalnému podložiu je celoročná prevádzka pomerne náročná. V objekte sa nenachádzajú žiadne siete. Objekt je možné napojiť na elektrickú energiu (svetlo, vykurovanie), problém je hlavne s pitnou vodou, ktorú je nutné dovážať. Ako úžitková voda bude používaná dažďová voda zachytávaná v nádržiach umiestnených na streche objektu za zvýšenou atikou. Pre potreby kanalizácie bude v areáli vytvorený septik, ktorý bude pravidelne čistený.


Spol. miestnosť 53,4 m2

Pôdorys 1.NP 1:200

Ubyt. priestor 39,0 m2

Pôdorys 2.NP 1:200


Priečny rez 1:200

Pohľad juhozápadný 1:200


Pohľad severozápadný 1:200

Pohľad juhovýchodný 1:200


StarokatolickĂ˝ kostel a jeho predpriestor


Vstup s lรกvkou


Spoločenský priestor na prízemí s jedálenským kútom


TeambuildingovÊ aktivity pri výhliadke Bohemia


Děčín - Recunstruction of the Old-catholic Church  

School Project Master Programme 1st year Faculty of Architecture Czech Technical University in Prague

Děčín - Recunstruction of the Old-catholic Church  

School Project Master Programme 1st year Faculty of Architecture Czech Technical University in Prague

Advertisement