Page 1

ARRIGORRIAGA BHI EUSKARAREN DIAGNOSIAREN EMAITZAK RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO SOBRE EL EUSKARA

2014ko urtarrila EUSKARA BATZORDEA


Euskara diagnosiaren emaitzak: - Eremu instituzionala - Eskolako kideak - Gelaz kanpoko jarduerak

Resultados del diagnテウstico sobre el euskera: - テ[bito institucional - Comunidad escolar - Actividades fuera del aula


Hiru eremutan aztertu da euskararen egoera institutuan; eremu instituzionala, (hondo urdineko diapositibak) eskolako kideak, (hondo berdeko diapositibak), eta gelaz kanpoko jarduerak (hondo moreko diapositibak). Eremu bakoitzean indize orokor bi ikusiko dituzu, lehenengoak euskararen presentzia edo ezagutza neurtzen du, eta bigarrenak erabilera. Guztira, gure ikastetxean euskararen presentziaren indizea 66,13 da , eta erabilera 62,51. Emaitzak ez dira txarrak, baina oraindik ere asko daukagu hobetzeko. Hemos examinado la situación del euskara en el instituto en tres ámbitos; ámbito institucional (diapositivas fondo azul) comunidad escolar, (diapositivas fondo verde), y actividades fuera de clase (diapositivas fondo morado) A cada ámbito se le adjudican dos índices, con el primero se cuantifica la presencia o el conocimiento de la lengua, y con el segundo el uso de la misma. En general el índice de presencia de euskara en el instituto es de 66,13, y el del uso 62,51. No son malos resultados, pero sí mejorables, sin duda.


Eskola Kontseilua, zuzendaritza,.Dokumentuak, AJA, buletinak, aktak, ordenagailuak, inprimakiak, agiriak,‌Beste ikastetxeak, hezkuntza saila, elkarteak, saltzaileak, enpresak,‌ Txartela,, oharrak, gelen izenak, institutuaren izena, ordenagailuak,..

Ikasle ak eta lan , irakasleak , gur a s gileak . oa k

Jola s irtee aldiak, ja r ak , auto ntokia, s bus a, eg arrerak , ona ldiak ‌


Hurrengo grafikoetan eremu instituzionaletan egindako azterketaren emaitzak ikusiko ditugu: Eskola Kontseilua Zuzendaritza Idatzizko erabilera Kanpo harremanak, eta Hizkuntza paisaia Grafiko hauetan azken urteetako egoeraren bilakaera ikus daiteke. En los siguientes gráficos se pueden ver los resultados obtenidos en el ámbito institucional: Consejo Escolar Dirección Uso de la lengua escrita Relaciones externas, y Paisaje lingüístico En estos gráficos se observa la evolución en los últimos años.


EREMU INSTITUZIONALA:

Ez z

en n

eurt

u

Eskola Kontseilua


EREMU INSTITUZIONALA: Zuzendaritza


EREMU INSTITUZIONALA: Idatzizko erabilera

Dokum entuak , AJA, bu letinak, aktak, ordena gailuak , inprima k ia k , agiriak ,…

Doku m asko entu e bieta le n,…


EREMU INSTITUZIONALA:

Ez z

en n

eurt

u

Kanpo harremanak

Beste ikastet xeak, hezkun tz elkarte a saila, ak saltzai , leak, enpres ak,‌


EREMU INSTITUZIONALA: Hizkuntza paisaia

Ez z

en n

eurt

u

Txartel ak, oharrak , gelen izenak‌


Orokorrean, eremu instituzionalaren bilakaera azken urteetan ondoko grafikoak ikus daiteke. A continuaci贸n se puede observar la evoluci贸n general que se ha dado en el 谩mbito institucional.


Ez z

en n

eurt

u

EREMU INSTITUZIONALA Orokorra


Diagnosiren emaitzak aztertzen jarraitu aurretik, hurrengo orrietan agertuko diren hainbat indizeen esanahia azaldu nahi dugu. Ikasleen atalean, “ezagutza” indizeak batez ere erakusten digu ama hizkuntza euskara edo euskara-gaztelania duten ikasleen kopurua. Euskara ikasgaian izandako notaren batez bestekoa kontutan hartzen da ere, baina ez da horren garrantzitsua. Antes de continuar examinando los resultados obtenidos en el diagnóstico, queremos comentar el significado de algunos índices que aparecen en las siguientes páginas. En el apartado de los alumnos, el índice “ezagutza-conocimiento” básicamente nos indica el porcentaje de alumnos cuya lengua materna es el euskara , o euskara+castellano. También se tienen en cuenta las calificaciones medias obtenidas en euskara, como asignatura, pero en mucha menor medida.


Hurrengo grafikoetan eskolako kideen eremuan lortu ditugun emaitzak ikus daitezke. Lehenengo grafikoan ikasleen egoera dugu aztergai. Azken 8 urtetan ezagutzaren indizea gorantza joan da edo mantendu behintzat. En los siguientes grĂĄficos se pueden ver los resultados obtenidos por la comunidad escolar. En el primero de ellos se observa la situaciĂłn entre los alumnos. Durante los Ăşltimos 8 aĂąos el conocimiento se incrementa, o al menos, se mantiene.


Euskararen erabilera gela barruan , aldiz, badirudi gorantza doala, oso poliki bada ere. Hau pozgarria da, benetan, baina kontutan hartuta indize biak 35 eta 30 ingurukoak direla, hau da, nahiko txikiak D ereduko ikastetxea dela kontutan hartuta, esan dezakegu oraindik lan asko daukagula egiteko. En cuanto al uso del euskara en el aula, parece tambiĂŠn que va en ascenso, aunque muy levemente, lo cual es una buena noticia. De todas maneras, hay que decir que ambos Ă­ndices son bajos para un centro de modelo D, estĂĄn en 35 y 30 aproximadamente. TodavĂ­a queda mucho por hacer.


ESKOLAKO KIDEAK: Ikasleak


Irakasleen kasuan, hauek dira emaitzak. Uste dugu, hainbat kasutan klaustrokideek, bigarren hizkuntza eskakizuna izan arren, ondo edo oso ondoren arteko balorazioa egitean zorrotzegi jokatzen dute haien burua aztertzean. Hala ere, erabileraren emaitzek hausnartzeko arrazoi handiak sorrarazi dizkigute, eta horretan ari gara. Estos son los resultados obtenidos por el profesorado. Pensamos que, en algunos casos los miembros del claustro, a pesar de estar en posesión del segundo perfil lingüístico, actúan con rigor excesivo a la hora de valorar su nivel de conocimiento entre “bueno” o “muy bueno”. Aún así, los resultados obtenidos en el empleo de la lengua, son razón suficiente para una profunda reflexión, y en ello estamos.


ESKOLAKO KIDEAK: Irakasleak


Irakasle ez diren langileen kasuan, ezagutza pixkanaka gorantz doa, baina hizkuntza erabilera indizea igotzeko badago oraindik zer egin. En el caso de los trabajadores no profesores, el conocimiento va en aumento, aunque queda trabajo por hacer para incrementar el uso de la lengua.


ESKOLAKO KIDEAK: Irakasle ez diren langileak


Gurasoen kasuan, ikasleen kasuan bezala, “ezagutza” indizeak ez du gurasoen euskara maila islatzen, zenbat guraso euskaldun ditugun baizik. En el caso de las familias, como en el de los alumos/as, el índice “ezagutza-conocimiento” no refleja el nivel de euskara en las familias, sino cuántos padres/madres vascoparlantes tenemos.


Gurasoen kasuan, urtez urte ematen den ezagutza eta erabileraren portzentajeen arteko desoreka deigarria iruditzen zaigu. En el caso de las familias, es llamativo el desequilibrio entre los porcentajes de conocimiento y uso que se observan a lo largo de los a単os.


Badirudi familia askotan euskararen ezagutza badagoela, baina institutuarekiko harremanetan indar hori galtzen dela. Ahalegin berezia egin behar dugu zentroa eta gurasoen arteko harremanak euskaraz ere egin ditzagun. Parece que el conocimiento del euskera estรก presente en muchas familias, pero no se manifiesta en las relaciones con el instituto. Es necesario dar un paso mรกs para aumentar la presencia del euskara en las relaciones familias-instituto.


ESKOLAKO KIDEAK: Gurasoak


Hurrengo orrian eskolako kideen eremuan lortutako indize orokorrak ikus daitezke. Emaitza orokorrak nahiko baikorrak dira, ezagutza eta erabileraren arteko desoreka nabaririk ez dagoelako. Hala ere, asko dugu egiteko oraindik etorkizunean nahi badugu, behintzat, euskaraz bizi. En la siguiente pĂĄgina, se pueden observar los resultados generales obtenidos por la comunidad escolar. Son resultados positivos en general, ya que no se observan grandes desequilibrios entre conocimiento y uso de la lengua. AĂşn asĂ­, y si queremos vivir en euskera en el futuro, todavĂ­a hay mucho que hacer.


ESKOLAKO KIDEAK: Orokorra


Hurrengo orrian estamentu guztien aurtengo egoera alderatu egiten da. En la siguiente p谩gina, se puede comparar la situaci贸n actual por estamentos.


ESKOLAKO KIDEAK Diagnosia 2013-2014


Gelaz kanpoko jardueretan izan ditugun indizeek argi adierazten dute egoera orokorra: euskararen erabilera oso urria dela. Los 铆ndices obtenidos en las actividades fuera del aula reflejan claramente la situaci贸n general: el uso del euskara es muy pobre.


GELAZ KANPOKO JARDUERAK Orokorra

Jolasal diak, jantoki a, sarre rak, irteerak , autob usa, egonal diak ‌


Azkenik, hurrengo orrian indize orokorrak ageri dira, eta haiek ikusita ondorioztatu dezakeguna hauxe da: Indizeak mantendu egiten direla, eta hori ez da gutxi, baina euskararen ezagutza eta erabilera hobetu behar ditugula, eta horretarako denok egin beharko dugula ahalegina. Por fin, se muestran los resultados globales, de los cuales se puede concluir que: Los Ă­ndices se mantienen, lo cual no es poco, pero debemos mejorar el conocimiento y el uso del euskara, y para ello es imprescindible el esfuerzo de todos.


INDIZE OROKORRA Atal gu ztiak ko ntuan hartuta ‌


Eta orain hurrengo lau urteetarako Euskara Plana diseinatu behar dugu...

Y ahora nos disponemos a diseĂąar el Plan del Euskara para los prĂłximos cuatro aĂąos...


Eskertuko dizuegu zuon ideiak eta proposamenak bidaltzen badizkiguzue ondoko helbidera : Os agradeceremos que nos envi茅is cualquier idea o propuesta a esta direcci贸n:

hnp@arrigorriagabhi.net

13 14 aurkezpena gurasoentzat ii  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you