Page 1

TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

ALUMNES QUE FAN LA SORTIDA 1.- CATALUNYA COMARCAL

2

2.- ESTUDI DEMOGRÀFIC D'ESTERRI D'ÀNEU

3

3.- ESTUDI DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES D'ESTERRI

4

D'ÀNEU 4.- ESTUDI DE LES ACTIVITATS TERCIÀRIES A ESTERRI

6

D'ÀNEU 5.- RECULL DE NOTÍCIES DE L’HOSPITALET I ESTERRI

8

D’ÀNEU 6.- INFORMATIVO DIARIO

9

7.- NORMATIVA I FORMA DE JUGAR A BITLLES

10

8.- EQUACIONS. NOMBRES RACIONALS. TRIANGLES

13

9.-CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

16

1


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

CATALUNYA COMARCAL NOM ............................................................................................. DATA ......................................... Àmbit curricular: Lloc on es realitzarà l’activitat: Nivell educatiu:

Ciències Socials IES Berenguer d’Entença 2n ESO

Activitat 1: Material:

Dossier de l’alumne

Durada:

15 min

Enunciat: 1- Pinta de color vermell i escriu el nom de les diferents comarques per on anem passant al llarg del nostre recorregut des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Esterri d'Àneu.

2


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

ESTUDI DEMOGRÀFIC D'ESTERRI D'ÀNEU. NOM……………………………………................... DATA ............................................ Àmbit curricular:: Lloc on es fa l'activitat: Nivell educatiu:

Ciències Socials IES 2n ESO

Activitat 2: ___________________________________________________________________ Material: Programes informàtics Llapis electrònic. Ordinador. Coneixements sobre la generació de gràfics en Excel Durada: 1h __________________________________________________________________ Enunciat: 1.- En un full buit d’excel copia les dades de població i crea un gràfic que mostri clarament l’evolució de la població a Esterri d’Àneu, a la comarca del Pallars Sobirà i a Catalunya en els anys que es mostren a la taula. La gràfica ha de tenir les següents característiques: - Tipus: Línies. - Subtipus: Qualsevol dels anomenats “línia amb marcadors”. - Títol: “EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ”. - A l’eix X apareixeran els anys. - A l’eix Y apareixerà el nombre d’habitants.

Població

Esterri d’Àneu Pallars Sobirà Catalunya (x1000)

(percentatge)

1981 566

1991 496

1996 611

2001 658

2006 803

5.450

5.418

5.815

6140

7067

5.956

6.059

6.090

6.361

7.134

2- Comenta si hi ha un creixement o disminució de la població. Busca possibles causes.

3


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

ESTUDI DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES D'ESTERRI D'ÀNEU NOM ………………………………………………...DATA ............................................ Àmbit curricular:: Lloc on es fa l'activitat: Nivell educatiu:

Ciències Socials IES 2n ESO

Activitat 3: ___________________________________________________________________ Material: Programes informàtics Llapis electrònic Ordinador. Coneixements sobre la generació de gràfics en Excel http://www.gencat.es http://esterrianeu.ddl.net/portadae.html Durada: 1h __________________________________________________________________ Enunciat: 1.-En un full buit d’excel copia les dades de les activitats econòmiques i crea un gràfic que mostri clarament els percentatges de població que treballen en els diferents sectors econòmics a Esterri d’Àneu en els anys de la taula. El gràfic ha de tenir les següents característiques: 1- Tipus: Columnes. 2- Subtipus: Columna agrupada amb efectes 3D. 3- Títol: “SECTORS D’ACTIVITAT ECONÒMICA A ESTERRI D’ÀNEU”. 4- A l’eix X apareixeran els anys. 5- A l’eix Z apareixerà el percentatge d’habitants.

Població ocupada resident per sectors d'activitat

(percentatge)

Municipi Comarca Catalunya 1986 1991 1996 2001 1986 1991 1996 2001 1986 1991

1996

2001

Agrari

13,4 8,2

35,0

23,4

15,0

9,9

4,9

3,7

3,2

2,5

Indústria

23,3 23,7 19,3 11,4 13,3

14,8

13,1

9,2

35,7

36,2

32,1

25,2

Construcció 9,4 8,8 10,2 14,9 11,4 53,9 59,3 65,4 69,5 37,0 Serveis

11,5 50,3

12,7 59,2

16,2 5,3 64,6 45,6

8,2 51,9

7,0 57,7

10,4 62,0

No hi 0,0 consta 202 Total ocupació

-

5,1

4,2

194

2,9 275

308

8,5

-

2.001 2.085 2.387 2815 1.839.097 2.255.430 2.2.04.652 2.815.126

Fons: Institut d'Estadística de Catalunya. Censos de població i padrons municipals d'habitants 2001. 4


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

2.-Crea també un gràfic que mostri clarament els percentatges de població que treballen en els diferents sectors econòmics a la comarca del Pallars Sobirà en els anys de la taula. El gràfic ha de tenir les següents característiques: • • • • •

Tipus: Columnes. Subtipus: Columna agrupada amb efectes 3D. Títol: “SECTORS D’ACTIVITAT ECONÒMICA AL PALLARS SOBIRÀ”. A l’eix X apareixeran els anys. A l’eix Z apareixerà el percentatge d’habitants.

3- Destaca el sector que ocupa més població i el que menys.

5


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

ESTUDI DE LES ACTIVITATS TERCIÀRIES A ESTERRI D'ÀNEU NOM ............................................................................................. DATA ......................................... Àmbit curricular: Lloc on es fa l'activitat: Nivell educatiu:

Ciències Socials Esterri d'Àneu i IES Berenguer d'Entença 2n ESO

Activitat 4: ___________________________________________________________________ Material: Programes informàtics Llapis electrònic Ordinador Coneixements sobre la generació de gràfics en Excel Durada: 3h ___________________________________________________________________ Enunciat: 1- Localitza i classifica totes les activitats terciàries d'Esterri d'Àneu. A continuació et facilitem una graella on figuren els establiments d’empreses i professionals per sectors d’Esterri, el Pallars i a Catalunya.

Establiments d’empreses i professionals per sectors Percentatge Any

Indústria

Construcció

Comerç

Serveis

Professionals

al detall

menys

Artistes

Total

c.detall Esterri

Pallars

Catalunya

2002

1,9

16,8

20,6

52,3

8,4

107

2001

2,8

18,7

19,6

51,4

7,5

107

2002

5,7

18,0

14,1

52,1

10,1

919

2001

6,2

19,6

14,1

50,4

9,7

873

2002

9,7

13,0

19,1

43,0

15,1

604.817

2001

9,9

12,6

19,6

42,7

15,1

595.743

6


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

2- Omple una graella ( veure material de suport ). A la primera columna has d'anotar el nombre de cada servei; busca el total i calcula el percentatge que representa cadascun dels serveis i anota-ho a la segona columna.

MODEL DE GRAELLA PER AL TREBALL DE CAMP TIPUS DE SERVEIS

NOMBRE DE SERVEIS HOSPITALET

ESTERRI

PERCENTATGE EN % HOSPITALET

ESTERRI

Serveis financers Comerços Serveis d’oci Serveis culturals Serveis sanitaris Comunicacions Administració (local, estatal i autonòmica) TOTAL

7


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

RECULL DE NOTÍCIES DE L’HOSPITALET I D’ESTERRI D’ÀNEU NOM ............................................................................................. DATA ......................................... Àmbit curricular: Lloc on es fa l'activitat: Nivell educatiu:

Llengua Catalana Hospitalet/Esterri d'Àneu 2n. ESO.

Actividad 1: _____________________________________________________________________________________

Material:

Diaris locals Carpeta para recopilar material

Duració:

1h

Enunciat: 1- Recopila dels darrers mesos totes aquelles notícies que consideris interessants de l’Hospitalet i d’Esterri. 2- Tria la notícia que més t’hagi impactat de l’Hospitalet i la que més t’hagi impactat d’Esterri i redacta un article d’opinió de cada una.

8


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

INFORMATIVO DIARIO DE L’HOSPITALET NOM ............................................................................................. DATA ......................................... Àmbit curricular: Lloc on es fa l'activitat: Nivell educatiu:

Llengua Castellana Hospitalet 2n. ESO.

Actividad 1: _____________________________________________________________________________________

Material:

Diarios locales Carpeta para recopilar material

Duració:

1h

Enunciado: 1- Recopila información sobre los acontecimientos más importantes que hayan ocurrido durante el

curso en el instituto o en el municipio. Toda la documentación recogida será la base para la redacción de la sección Noticias Breves de la revista. 2. Reparto del trabajo: todos tendréis que colaborar para elaborar esta sección. Es importante que

repartáis el trabajo asignando la coordinación de cada tarea a un miembro del grupo; por ejemplo: jefe de redacción, jefe de contenidos, maquetación, material fotográfico, etc.

9


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

JOC DE BITLLES DE L’HOSPITALET DE L’INFANT NOM ............................................................................................. DATA ......................................... Àmbit curricular: Lloc on es realitza l’activitat: Nivell educatiu:

Educació Física Pati de l’IES Berenguer d’Entença 2n ESO

Activitat 1: ______________________________________________________________________ Material:

6 bitlles de fusta 3 bitllots de fusta Taula de classificació Duració: 1 h 30 min ______________________________________________________________________ CONCEPTE TEÒRIC: El joc de bitlles és ben conegut i estès arreu del món. La forma de joc de bitlles més estesa arreu dels Països Catalans és la que consta de sis bitlles, encara que hi ha comarques dels Pirineus, com als Pallars, que hi juguen amb nou. Pel que fa a la denominació del joc, es diu de bitlles, excepte a les comarques meridionals del Principat i al País Valencià on l'anomenen de birles. El joc es compon de sis bitlles i tres bitllots. Són peces de fusta, generalment d'alzina o roure, que es planten a terra i s'han de fer caure amb els bitllots. La seva alçada, diàmetre i forma varien segons les poblacions. Les bitlles que s'empren a les comarques de Ponent són, en general, més altes que les utilitzades a les terres del Camp i l'Ebre. El juny de 1987, representants de diferents entitats, reunits a Rasquera, van aprovar unes mesures normalitzades de bitlles i bitllots, per superar la dificultat que representava, en les tirades entre pobles diferents, jugar cadascú amb les seves. L'objectiu del joc és bàsicament fer caure les bitlles plantades a terra amb l'ajut dels bitllots. La forma més corrent és jugar a fer bitlla, és a dir, a deixar una sola bitlla plantada, fent caure les altres cinc. Les bitlles se situen en dues fileres paral·leles de tres, i perpendiculars a la direcció de tir. La distància entre la base de les bitlles és, aproximadament, el gruix del bitllot. Antigament, els jugadors, tiraven des d'una distància variable segons els pobles i l'habilitat dels participants al joc. Es comptaven deu o dotze passes, uns onze metres, per als adults. Abans només hi jugaven els homes, avui ho fan homes i dones. Quan es juga a fer bitlla cal deixar una sola bitlla plantada a terra, amb el llançament d'un, dos o tres bitllots. Quan es fan caure totes les bitlles a terra es diu que s'ha fet llenya. Pel que fa a la puntuació hi ha diverses modalitats. Si es juga a punts, cada bitlla caiguda és un punt i si es fa bitlla val més punts. La forma de competir que es practica més a les comarques meridionals és la de fer bitlla. Es fan tres rondes de tres tirades i cada jugador té un punt per bitlla aconseguida. Guanya el que fa més punts al final de les tres rondes. Si hi ha empats es fa una ronda de desempat. Si encara continua l'empat es continua tirant fins que un falla i l'altre no. També s'hi juga per equips. En aquest cas s'acumulen les tres millors puntuacions aconseguides pels jugadors d'un mateix poble. . Les bitlles usades pels pobles de les comarques meridionals tenen una base de 8 cm, amb una anella de ferro de 3 mm i una alçada de 42 cm. Des dels punts senyalitzats dibuixa una línea cada cop que realitzis una direcció marcada:

10


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

NORMATIVA I FORMA DE JUGAR AL JOC DE BITLLES A ESTERRI D’ÀNEU CONCEPTE TEÒRIC: Descripció: 1- Plantar el bitller deixant una distància (dones 1.20 m i homes 1.80 m) entre bitlla i bitlla, i disposades segons el dibuix:

2- S’organitzen dos equips formats per 5 jugadors/es cadascun. 3- Es decideix l’equip que comença a jugar a sorts. Aquest equip realitza la primera tirada (a prendrese’n) en què cada jugador pot tirar el truc d’allà on vulgui; amb l’objectiu de tombar el màxim de bitlles possible. 4- L’equip que ha fet menys bitlles serà el que manarà, és a dir, decidirà el lloc des d’on es farà la següent tirada. Iniciarà la jugada l’equip que ha fet més bitlles. 5- I així successivament fins a arribar a 48 punts; en cas de sobrepassar-se, es torna a 40 i es van fent tirades fins aconseguir 48 d’exactes. 6- En qualsevol moment de la tirada, menys en la primera tirada (a prendre-se’n), qualsevol participant pot decidir “anar a l’ou”, que consisteix en fer saltar la bitlla central fora del bitller sense fer-ne caure cap altra. Aquesta jugada val nou punts que els suma l’equip del jugador/a. En cas de no aconseguir-ho no es guanya cap punt. 7- En marcar el lloc de tirada s’haurà de veure el bitller i a més a més no hi podrà haver cap tipus d’impediment que afecti la tirada com per exemple: parets, pedres, etc. 8- Si pot ser, és interessant que hi hagi un jutge que vetlli per les normes del joc i que vagi anotant les puntuacions.

11


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

GRUP A NOMS

TOTAL TIRADA

TOTAL

PUNTS PER TIRADA

GRUP B NOM

PUNTS PER TIRADA

TOTAL TIRADA

TOTAL

12


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

EQUACIONS NOM ................................................................................. DATA .................................... Àmbit Curricular Nivell educatiu Lloc on es realitza l’activitat

Matemàtiques 2n ESO Aules de l’IES Berenguer d’Entença

Activitat 1: ______________________________________________________________________ Material: Llibre de Matemàtiques Durada: 45 min ______________________________________________________________________ Problemes: 1.- Suposem que el 80% de la població d’Esterri d’Aneu té més de 40 anys. Si els que tenen 40 anys o menys són 600 persones, quin és el cens total del poble? 2.- Per al concert d’Escalarre han venut el 35% de les entrades. Si han quedat 2730 entrades per a vendre, quantes entrades hi havia al principi? 3.- Esbrina quantes vaques té un pastor de la vall sabent que si al nombre de caps li suma el de potes n’obté 150.

NOMBRES RACIONALS Activitat 2: _____________________________________________________________________________________

Material:

Llibre de Matemàtiques

Durada: 30 min ______________________________________________________________________ 1.- Un botiguer de Sort ven al matí 6/11 d’una peça de roba i a la tarda 1/5. Quina part de la peça li ha quedat per vendre? Expressa els càlculs en forma d’operacions combinades. 2.- Tres de cada quatre alumnes han anat al crèdit de síntesi. a) Quants hi han anat d’un grup de 60 alumnes? b) Quin tant per cent del grup representen? 3.- Tres germans s’han proposat segar un camp. Un ha treballat 14 hores, un altre 10 hores i el tercer 18 hores. Com es repartiran les 454,36 € que els ha donat l’amo del prat?

13


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

4.- L’ombra projectada pel campanar d’Esterri és de 30 m. En el mateix moment, l’ombra projectada per un bastó de 2.70 m d’altura és de 3.6 m. Quina és l’altura del campanar.

TRIANGLES Activitat 3: ______________________________________________________________________ Material: Llibre de Matemàtiques Durada: 45 min ______________________________________________________________________ Problema: Imagina’t que s'ha decidit instal·lar un hipermercat a la vall d’Aneu. A continuació trobaràs un mapa de la zona on hi figuren tres pobles interessats en anar-hi a comprar, on creus que seria més adient emplaçar-lo? Per què? Suggeriment.- En el full següent al mapa tens dibuixats quatre triangles com el que formen els pobles interessats. Dibuixa en cadascun d’ells un dels punts notables abans de respondre.

14


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

TRIANGLES

15


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA NOM………………………………………………………………….DATA………… Àmbit curricular Lloc on es realitza Nivell educatiu

Música Aules IES Berenguer d'Entença 2n ESO

Activitat 1: Material: Durada:

- Dossier - 25 min

Enunciat: 1.-Busca al diccionari la paraula decibel ( dB ) i escriu el seu significat. MATERIAL DE SUPORT Efectes de sons continuats d’aquestes intensitats sobre l’ésser humà DB 1-40 45-60 60-80 85-95 100 130-140 +de 140

EFECTES Cap o, si més no, no pas desagradable Suportable, en relació a l’estat general de l’individu Sensació més o menys desagradable Sensació desagradable, malestar general Perill al sistema nerviós Dolor més o menys agut Lesions a l’oïda i inici d’altres fenòmens irreversibles

Taula d’intensitats Remor de fulles Cant dels ocells Música a volum normal Soroll en una oficina petita Trànsit Tren Moto Avió enlairant-se Raig Llançament d’un míssil

10 dB 25 dB 55 dB 75 dB 80 dB 100 dB 110 dB 140 dB 160 dB 180 dB

16


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA NOM ................................................................................. DATA .................................... Àmbit curricular Lloc on es realitza l'activitat Nivell educatiu

Música Esterri d'Àneu i l'Hospitalet de l'Infant 2n ESO

Activitat 2: Material:

- sonòmetre - llibreta d' apunts. - dossier - 30 min

Durada: Enunciat:

1. Anota el grau de contaminació acústica que es detecta amb el sonòmetre a cada un dels indrets ressenyats a la graella. Procura ésser escrupolós en la presa de dades, recorda que és condició imprescindible per aconseguir uns resultats científics fiables. -MATERIAL DE SUPORT-.

ESTERRI D'ÀNEU HORA

LLOC

MESURES

L'HOSPITALET DE L'INFANT HORA

LLOC

MESURES

2.- Segons les mesures que t'han resultat i la següent taula dels efectes dels sons que hi ha al altre full, com afecta la contaminació acústica als éssers humans?

17


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

ENQUESTA NOM…………………………………………………..DATA……………………….. Àmbit curricular Lloc on es realitza l'activitat Nivell educatiu

Música Esterri d'Àneu i l'Hospitalet de l'Infant 2n ESO

Activitat 3: Material: Durada:

- Llibreta d’apunts - Dossier - 20 min

Enunciat: 1.- Enquesta 60 persones de 20 anys en endavant. L’objectiu és descobrir els canvis ambientals que genera l’increment de la contaminació acústica, soroll. Valora les possibles conseqüències . (Nombre d'enquestats: 30 persones a l’Hospitalet de l’Infant i 30 persones a Esterri d’Àneu ). Franja d’edat: 20-40 41-65 66- en endavant 2- Crea un gràfic que mostri clarament els percentatges obtinguts en cada pregunta a l’Hospitalet i a Esterri.

18


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

Lloc:

Edat:

Sexe:

ENQUESTA: “ LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA” 1- Quina època de l’any sents més soroll? … Primavera Estiu Hivern Tardor Sempre igual 2- Creus que la zona on vius és sorollosa? … Si No 3- Quines són les fonts de soroll? Veïns Construcció Locals Tràfic Zona comercial 4- Quins dies de la setmana sents mes sorolls? dilluns-dijous cap de setmana no sento cap soroll 5- Quan descanses, necessites que no hi hagui soroll? … Sí No 6- En el teu ambit de treball estàs exposat a sorolls que t’afecten? … Si No 7- Creus que els animals també pateixen amb l’excés de soroll? … Si No 8- Quin tipus de soroll et molesta més? … Continuat Intermitent 9- Consideres que els sorolls s’han incrementat els darrers cinc anys? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10- Si a altes hores de la nit o de la matinada hi hagués soroll molest a les immediacions de casa teva, què faries? Denunciar-ho Posar-me taps a les orelles Anar a discutir amb l’origen del soroll Suportar-ho Marxar de casa 11- S t’han queixat algun cop els veïns pel soroll que tu has generat? Sí No 12- Consideres que el soroll altera el teu estat d’ànim? Sí No 13- Consideres possible disminuir el soroll del teu entorn? Sí No 14- Saps quines són les conseqüències que pot comportar estar sotmès a molt soroll? Sí No

19


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

20


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

LA REVISTA: 1- Portada • •

Títol revista Selecció de notícies i fotografies

2- Editorial • •

Full de crèdits Pot estar basada en el treball de valoració (convivència, dinàmica del crèdit...)

3- Societat •

Informativo diario (convivència, visita depuradora, casa Gassia, Son, Parc Nacional...) Notícies breus de l’Hospitalet i d’Esterri d’Àneu

4- Opinió • • •

Article a partir de l’anàlisi de dades de l’evolució demogràfica i activitats econòmiques: Esterri i Hospitalet. Articles a partir de notícies diverses ocorregudes al llarg del curs a l’Hospitalet i a Esterri. Article sobre la ubicació d’un hipermercat al Pallars (problema de matemàtiques).

5- Crònica •

Depuradora d’aigües residuals a Esterri

6- Reportatge • • •

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici. Evolució demogràfica i principals activitats econòmiques al Pallars Reportatge a partir de les dades obtingudes amb les mesures preses amb el sonòmetre i l’entrevista.

7- Esports •

El joc de bitlles del Pallars i del Baix Camp.

8- Publicitat • •

Anuncis generals en català i castellà. Activitat de llengües estrangeres.

21


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS URBANES D’ESTERRI D’ÀNEU NOM .............................................................................. DATA ....................................... Àmbit curricular: Lloc on es realitzarà l’activitat: Nivell educatiu:

Tecnologia Depuradora d’aigües residuals d’Esterri d’Àneu/IES Berenguer d’Entença 2n ESO

Activitat 1: Material:

Dossier de l’alumne (Informació recollida durant la visita a la depuradora d’Esterri d’Àneu)

Conceptes teòrics per a l’elaboració d’una crònica (apunts de Llengua Catalana) Durada:

Enunciat:

1h 30 min

OLORS, PUDORS I ALTRES HISTÒRIES: LA DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS URBANES

1- Elabora una crònica sobre la depuradora d’aigües residuals d’Esterri d’Àneu. Els temes de treball poden ser: la necessitat de l’existència d’una depuradora en un poble, la descripció del funcionament d’una depuradora i la tecnologia aplicada, els controls que es porten a terme en la mateixa depuradora, una comparació entre la situació que es viu a Esterri d’Àneu i la de la teva població, etc.

22


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

JOC DE BITLLES NOM………………………………………………... Àmbit curricular: Lloc on es realitza l’activitat: Nivell educatiu:

DATA………………………….

Educació Física Pallars Sobirà, pati de l’IES Berenguer d’Entença 2n ESO

Activitat 1: ______________________________________________________________________ Material:

Taula de classificacions dels grups del dossier Durada: 1h 30 min refer el material recollit, discutir-ho i redactar-lo. ______________________________________________________________________ Enunciat: 1- Elabora una notícia per a la secció d’esports de la revista que has de preparar en grup. Aquesta notícia ha de tractar els punts següents: -

Contestar les preguntes: què heu fet?, quan ho heu fet?, on ho heu fet? Explicació de les diferències que heu trobat en la manera de jugar a les bitlles com a joc tradicional del Pallars Sobirà i la manera de jugar a l’Hospitalet de l’Infant. - Taula adjunta al dossier amb les diferents classificacions (grup A – grup B), el nom dels participants, els punts per tirada i el total de tirades. Com que l’activitat es realitzarà en grup, podeu completar la notícia recollint informació, fent fotografies en el moment del joc, explicacions dels monitors o de la gent del poble sobre com es jugava abans, si es feien campionats…

23


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

A DESIGN OF A GENERAL TOURIST ADVERTISMENT FOR ESTERRI D'ÀNEU AND ITS REGION CRÉATION D’UNE PUBLICITÉ TOURISTIQUE GÉNÉRALE POUR ESTERRI D’ÀNEU ET SA RÉGION NOM/NAME:.................................................................. DATE:....................................... Àmbit curricular

Llengües estrangeres

Lloc on es realitza

Aules IES Berenguer d'Entença

Nivell educatiu

2n ESO

Activitat 1 ______________________________________________________________________ Material:

- Llibre de l'alumne - Dossier professor - Tríptics d'Esterri i comarca - Diccionari bilingüe

Durada: - 40 min ______________________________________________________________________ Enunciat: 1- Dissenya un cartell turístic per Esterri i/o la seva comarca. Utilitza un full A4. Disposa les fotos de manera atractiva i redacta un eslògan que animi els turistes a visitar aquesta comarca. Si en el grup hi ha alumnes de francès es farà un text en anglès i l’altre en francès.

24


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

A DESIGN OF A SPECIFIC TOURIST ADVERTISMENT FOR ESTERRI D'ÀNEU AND ITS REGION CRÉATION D’UNE PUBLICITÉ TOURISTIQUE SPÉCIFIQUE POUR ESTERRI D’ÀNEU ET SA RÉGION NOM/NAME: ............................................................... DATE: ....................................... Àmbit curricular

Llengües estrangeres

Lloc on es realitza

Aules IES Berenguer d'Entença

Nivell educatiu

2n ESO

Activitat 2 ______________________________________________________________________ Material:

- Llibre de l'alumne - Dossier professor - Tríptics d'Esterri i comarca - Diccionari bilingüe

Durada: - 45 min ______________________________________________________________________ Enunciat: a- 1- Redacta un text breu (unes10 línies) que descriguin alguns dels atractius turístics d’Esterri o de la seva comarca (Si en el grup hi ha alumnes de francès, es farà un text en francès i l'altre en anglès)

25


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI CdS HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI IES BERENGUER D’ENTENÇA L’HOSPITALET DE L’INFANT

INFORMATIVO DIARIO DE LA ESTANCIA EN ESTERRI D’ÀNEU NOM................................................................DATA:....................................................... Àmbit curricular:

Llengua castellana.

Nivell educatiu:

2n ESO

Lloc:

Esterri d’Àneu

Activitat 1: ______________________________________________________________________ Material:

Apuntes recopilados en Esterri d'Àneu Entrevistas Fotografías, tarjetas, Explicaciones de los monitores Mapas,...

Duración: 1 h 30 min ______________________________________________________________________ Enunciado: 1. Elaborad la sección de noticias breves sobre vuestras experiencias en Esterri d’Àneu. Es conveniente que las noticias reflejen la variedad de actividades que habéis realizado durante vuestra estancia. Recordad que cada noticia que redactéis debe tener la estructura estudiada y que podéis acompañarla con material fotográfico. 2. Repasad los siguientes puntos: - Corregir ortografía y signos de puntuación. - Adecuar el vocabulario al tema tratado - Dar información fundamental, colocando al principio el elemento más importante. - Buscar un titular atractivo además de informativo.

26


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

REPORTATGE SOBRE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA NOM………………………………………………………………….DATA………….... Àmbit curricular

Música

Lloc on es realitza l'activitat

l'Hospitalet de l'Infant.

Nivell educatiu

2n ESO

Activitat 1: Material: Durada:

- Dades recollides durant el treball de recerca - Dossier - 30m.

Enunciat: 1.- Elabora un reportatge sobre la contaminació acústica a l'Hospitalet i a Esterri d'Àneu. Utilitza les dades recollides durant el treball de recerca, els comentaris que figuren a la graella sobre els efectes continuats de la contaminació acústica en l'ésser humà i els percentatges de les l'enquestes realitzades a l’Hospitalet.

27


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

ESTUDI DEMOGRÀFIC I ECONÒMIC D'ESTERRI D'ÀNEU. NOM ………………………………………………...DATA ............................................ Àmbit curricular::

Ciències Socials

Lloc on es fa l'activitat:

Institut

Nivell educatiu:

2n ESO

Activitat 5: ______________________________________________________________________ Material:

Tot el material elaborat Material de suport Material de suport de llengua catalana

Durada: 3h ______________________________________________________________________ Enunciat: 1- Amb tot el material que has recollit i elaborat fins ara, redacta un reportatge que tindrà per títol: "Esterri d'Àneu i el Pallars: evolució demogràfica i principals activitats econòmiques”. El reportatge s'ha d'estructurar en tres parts ben definides: a. La primera ha de correspondre a l'evolució demogràfica (Activitat 1 ) b. La segona ha de fer referència a les activitats econòmiques, tant les del passat com les actuals ( Activitats 2 i 3 ). c. La tercera serà el treball de camp sobre les activitats terciàries a Esterri d'Àneu ( Activitat 4 ). Utilitzeu gràfiques circulars, postals, fotografies, etc., per il·lustrar el text. Cal recordar el material de suport estudiat i treballat a l'àrea de llengua catalana per redactar el reportatge.

2- Redacta un article d’opinió a partir de l’anàlisi de les dades de l’evolució demogràfica i activitats econòmiques d’Esterri i de l’Hospitalet.

28


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI CdS HOME I NATURA, UN DÍFICIL EQUILIBRI IES BERENGUER D’ ENTENÇA HOSPITALET DE L’ INFANT

REPORTATGE: “EL PARC NACIONAL D’AIGÜES TORTES I ESTANY DE SANT MAURICI” NOM:…………………………………….DATA:……………………….. Àmbit curricular:

Ciències Naturals

Lloc on es realitza l’ activitat:

Aules de l’ IES Berenguer d’ Entença. Activitat posterior a la sortida

Nivell educatiu:

2n ESO

Activitat 3 ______________________________________________________________________ Material:

Contingut teòric del dossier realitzat al Parc Nacional, les fitxes de suport didàctic i els apunts de les activitats i observacions realitzades al parc Nacional Conceptes teòrics del reportatge de Llengua Catalana de 2n ESO Fotografies, postals, tríptics, mapes, pòsters…

Durada: 2h _________________________________________________________________ Enunciat: 1- Elabora un reportatge sobre el Parc Nacional d’Aigües Tortes i l’Estany de Sant Maurici. Els temes del reportatge poden ser els següents: a) Conceptes teòrics sobre “Els Espais Naturals”. * Motiu d’aquesta inclusió com a espai natural. * Característiques de l’espai: - Descripció física de l entorn: Els agents geològics externs modeladors del paisatge (el gel, les glaceres, les tarteres, les allaus, perfils de les valls pirinenques…). - Descripció de la seva flora: Podeu incloure en el reportatge les espècies vegetals més representatives del Parc (espècies representatives d’un bosc caducifoli, estatge subalpí, les obagues i el seu sotabosc arbustiu, prats alpins, espècies representatives als estanys i mulleres…). - Descripció de la seva fauna a través dels seus rastres i senyals. - Mesures i protecció de l’espai, consell i recomanacions. L’activitat es realitzarà en grup. Procureu recollir informació (fotografies, postals, apunts de les explicacions i observacions, mapes, tríptics…) durant la vostra estada a les Valls d’Àneu. Per a l’elaboració del reportatge heu de seguir les instruccions facilitades als conceptes teòrics (apunts de llengua Catalana de 2n ESO).

29


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI

TREBALL DE VALORACIÓ NOM:…………………………………….DATA:……………………….. Àmbit curricular:

Ètica

Lloc on es realitza l’ activitat:

Aules de l’ IES Berenguer d’ Entença. Activitat posterior a la sortida

Nivell educatiu:

2n ESO

Activitat 1: Material:

Folis

Durada:

1h

Enunciat: - Redacta una editorial o una crítica sobre la convivència, digues quins aspectes positius/negatius has experimentat durant els dies de Treball de Síntesi. Comenta com s’han respectat les opinions dels diferents membres del grup. Analitza les virtuts/defectes que has trobat en la feina d’equip.

30


TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI CdS HOME I NATURA, UN DIFÍCIL EQUILIBRI IES BERENGUER D’ENTENÇA L’HOSPITALET DE L’INFANT

PREPAREM L’EXPOSICIÓ DEL CRÈDIT DE SÍNTESI Al llarg de tota la setmana heu treballat seguint un ritme diferent del de la resta de curs. Heu anat a la Vall d’Àneu i heu descobert un entorn natural i humà; heu intentat valorar com els impactes ambientals condicionen la població, l’economia, la llengua, el folklore…; també heu valorat com les modificacions del medi natural posen o poden posar en perill l’ecosistema i com l’home, autor d’aquestes alteracions, ha de reconduir-les per tal d’assegurar la seva pròpia supervivència i la del medi que li dóna vida i identitat. Després de tots els esforços realitzats, seria una llàstima no obtenir la nota que us mereixeu per no acabar prou bé el dossier i no fer una exposició correcta. Us donem a continuació una sèrie de recomanacions per preparar el text expositiu i la valoració crítica i argumentativa de l’activitat: •

Cada grup de treball disposarà de plena autonomia per distribuir entre els seus membres l’activitat a exposar i valorar.

És important fer un esquema de l’exposició que us serveixi de guia. Exposar consisteix a explicar de forma lliure, però estructurada, un tema. Recordeu, no s’ha de llegir un text.

El contingut de l’exposició s’ha de centrar en una presentació clara ordenada, precisa i lògica del tema que es desenvoluparà. Seguidament aprofundireu en el tema, utilitzant els recursos lingüístics i gràfics adients i, per finalitzar, exposareu la vostra experiència personal i valoració crítica.

Caldrà tenir cura amb l’estètica i presentació, així com en el lèxic i dicció.

Es recomana que la durada total de l’exposició del grup no superi els deu minuts.

És molt important assajar diverses vegades l’exposició per calcular el temps i comprovar en quins punts no recordem el contingut o tenim dubtes. Un d’aquests repassos, com a mínim, és convenient fer-lo tot el grup i seguint l’ordre en què es realitzarà davant del tribunal.

Els professors del tribunal formularan preguntes per comprovar el grau d’assoliment dels coneixements adquirits

Podeu utilitzar material auxiliar: vídeo, casset, transparències, diapositives o d’altres. Però cal tenir present que n’hem de fer ús si és necessari i complementari per ajudar l’exposició, vigilant que no l’allargui o desequilibri. També podeu pensar altres idees per ambientar millor la nostra exposició (roba, decoració, objectes relacionats, etc.).

31

Proves  

aquest es una petita prova per a veure com es fa ;)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you