Issuu on Google+

OBAMA DESIGNER—x3625—STATE EDITION—FILMX

C M Y K

10

20

30

40

50

60

70

80

90

SUNDAY, NOVEMBER 9, 2008

1DD, SUNDAY, NOVEMBER 9, 2008 10

20

30

40

50

60

70

80

90

C M Y K


NO_2008-11-09_DD01_Obama