TRRG Magazine Issue 3 Wydanie Polskie

Page 1

TRRG MAGAZINE Olympus wkracza do Hongkongu

TERBERG ROSROCA GROUP M AG A Z Y N 2020 W YDANIE POLSKIE


SŁOWO PRZEWODNIE

Inny świat, te same podstawowe wartości

Blackpool w Wielkiej Brytanii. Założyliśmy nową filię

Bez wątpienia Covid-19 stanowi wyjątkowe wyzwanie

w Dubaju (ZEA) - ta firma będzie oferować warsztaty

operacyjne dla całości Terberg RosRoca Group (TRRG)

produkcyjne i serwisowe działające zgodnie z naszymi

i Royal Terberg Group. Cieszymy się jednak, że w

rygorystycznymi standardami i będzie montować

naszych firmach nie doszło do zwolnień i że większość

naszą zabudowę do zbierania odpadów Olympus w

naszych przedsiębiorstw nadal działa bez zakłóceń.

celu dystrybucji na rynki gospodarki odpadami w

Terberg zmagał się z wieloma kryzysami w swojej

Krajach Zatoki (GCC). Z niecierpliwością czekamy na

150-letniej historii, przetrwaliśmy również kryzys

możliwość przedstawienia obu nowych działalności w

finansowy nieco ponad dziesięć lat temu. Jako firma,

następnym wydaniu.

która sięga daleko, znajdujemy siłę, elastyczność i determinację, aby przetrwać te kryzysy i jesteśmy

W drugiej połowie 2020 roku, w odpowiedzi na

pewni dalszej pomyślnej działalności, niezależnie od

dążenia władz brytyjskich do zerowej emisji i zaufanie

wyzwań, przed którymi nadal stoimy w związku z

pokładane w firmie Terberg, z linii produkcyjnych

pandemią Covid-19.

zjechała i została oddana do użytku śmieciarka eCollect. Jedną z zalet eCollect, w pełni elektrycznej

Podczas recesji silne firmy często stają się jeszcze

śmieciarki zbiernej (RCV), jest to, że cały pakiet

silniejsze. Nie tylko ze względu na ich produkty, ale

został opracowany i dostarczony przez TRRG i

także ze względu na sposób, w jaki traktują swoich

posiada pełne dopuszczenie do produkcji seryjnej.

pracowników, klientów i dostawców. TRRG korzysta

Testy terenowe zakończyły się sukcesem i w 2021 r.

obecnie ze strategii pozyskiwania komponentów

będziemy kontynuować wprowadzanie eCollect w

stosunkowo blisko miejsca prowadzenia działalności,

Wielkiej Brytanii, a następnie na inne rynki. Takie

w miarę możliwości, z gospodarek wolnorynkowych.

stopniowe podejście daje nam czas na rozwój obsługi

Krótsze linie dostaw są również mniej narażone na

posprzedażowej na każdym rynku, aby nie zawieść

zakłócenia - coś, co okazało się jeszcze cenniejsze, gdy

oczekiwań. Możemy również oferować pakiety

pandemia ściska nasz biznes.

leasingu operacyjnego i zajmować się konserwacją pojazdów. Tworząc eCollect, skorzystaliśmy z

Grupa Royal Terberg nadal mocno trzyma się swoich

doświadczenia naszych kolegów z Terberg Special

podstawowych wartości, które zachęcają naszych

Vehicles uzyskane dzięki rozwojowi elektrycznych

pracowników do innowacyjności, kreatywności i

ciągników manewrowych. Cykl pracy tych pojazdów

produktywności. To sprawia, że ich praca jest bardziej

jest podobny do cyklu pojazdów RCV z częstymi

satysfakcjonująca oraz zapewnia, że służymy naszym

startami i zatrzymaniami oraz cofaniem. W przyszłości

klientom niezawodnymi produktami, które zapewniają

planujemy podzielić się z nimi wiedzą na temat

niski całkowity koszt eksploatacji. Jako firma rodzinna

wodorowych ogniw paliwowych. Więcej informacji o

jesteśmy skoncentrowani na celach długoterminowych

wdrożeniu eCollect w Wielkiej Brytanii można znaleźć

i jesteśmy niezależni od wysoko lewarowanych źródeł

na stronach 4-9 tego magazynu.

finansowania - wszystko to pomaga w tym, by nasz biznes był silniejszy i stabilniejszy.

Wpływ Brexitu pozostaje niejasny, ale zwiększyliśmy poziom zapasów w Wielkiej Brytanii i pozyskaliśmy

Pomimo trwającego zamieszania widzimy wiele

dodatkową powierzchnię magazynową, aby wesprzeć i

pozytywnych historii, dodatkowo rozszerzyliśmy

utrzymać nasz oczekiwany poziom usług.

działalność TRRG poprzez utworzenie centrum

2

produkcji podwozi w Charleston w USA.

Czynimy postępy a ja mam pełne zaufanie do całego

Dedykowany zakład Dennis Eagle Inc. będzie

personelu i kierownictwa TRRG. Wiem, że nie będą

budował nasze słynne podwozia Dennis Eagle w

kierować się strachem przed zmianami, ale będą

wariancie ProView opracowanym specjalnie na

skutecznie reagować na zmiany, które mają wpływ na

rynek północnoamerykański i będzie wykorzystywał

świat i naszą działalność.

niskowejściowe kabiny samochodowe produkowane w

Godfried Terberg / CEO Terberg Ros Roca Group

Godfried Terberg / CEO Terberg RosRoca Group


SPIS TREŚCI

W tym wydaniu Słowo przewodnie 2 Godfried Terberg, Dyrektor Naczelny, podsumowuje wymagający rok Rozpoczęcie produkcji eCollect 4-9 W miarę rozpoczynania pełnej produkcji eRCV, przyglądamy się pierwszym dostawom do klientów Wyszukiwarka produktów Terberg 10-11 Nasz asortyment i dystrybutorzy do Waszych usług Olympus wkracza do Hongkongu 12-15 Nasz najlepiej sprzedający się RCV przybywa na Daleki Wschód WschódTerberg robi różnicę 16-21 Wgląd w to, co sprawia, że system podnoszenia pojemników firmy Terberg jest wyjątkowy

Prezentacja dealera - Unikomtech 22-23 Jedziemy na Węgry, by dowiedzieć się więcej Prezentacja dealera - M-U-T 24-25 Pierwsze spojrzenie na naszego austriackiego dealera i nasz nowy Rotolympus Speedline SLM 26-29 Przedstawiamy nasz nowy dodatek do naszej oferty ładowarek bocznych Budowanie wzorca 30-33 Przedstawiamy, jak tworzymy naszą gamę korpusów Olympus RCV Szmaragdowa Wyspa 34-41 Zobaczmy, jak nasi trzej dealerzy dbają o biznes TRRG Informacje o korporacji 42-47 Dystrybutorzy Grupa Terberg Firmy Grupy Terberg RosRoca

Niniejszy magazyn jest publikacją Terberg RosRoca Group Limited PRAWA AUTORSKIE:

Tekst i zdjęcia mogą być powielane wyłącznie za zgodą Działu Marketingu Terberg RosRoca Group. 2020

Przednia okładka: Nasz pierwszy Olympus z windą EuroTRADE dostarczony do Hongkongu

3


ASORTYMENT WYROBÓW

ECOLLECT

eCollect: Pierwsze pojazdy robią wrażenie na operatorach 4


ASORTYMENT PRODUKTÓW

eCollect

zmienia

zasady

gry.

Tak brzmi werdykt pierwszych operatorów,

którzy

jako

pierwsi obsługiwali ten w pełni elektryczny pojazd do zbiórki odpadów. Rada

Miejska

Nottingham

odebrała pierwszy pojazd eRCV w

Wielkiej

Brytanii,

który

opuścił linię produkcyjną naszej spółki

zależnej

Dennis

Eagle

we wrześniu 2020 r., a wkrótce potem drugi. W miarę jak eCollect nabiera

rozpędu

na

rynku,

kolejne pojazdy eCollect zostały już dostarczone do klientów w całej Wielkiej Brytanii, w tym do Greater Cambridge Shared Waste Services, Islington w Londynie i Dundee w Szkocji.

5


ASORTYMENT WYROBÓW

ECOLLECT

Ten 26-tonowy pojazd eRCV 6x2 został

pojemników” Oba pojazdy eCollect są w

pojazd RCV z silnikiem wysokoprężnym

zaprojektowany tak, aby był co najmniej tak

pełni sprawne i oba osiągają lepsze wyniki

zużywa od 8 do 10 tysięcy litrów paliwa

wydajny i opłacalny jak wiodący na rynku

niż pojazdy z silniki wysokoprężnym, które

rocznie, a każdy litr oleju napędowego

pojazd RCV firmy Dennis Eagle z silnikiem

zastąpiły. „W ciągu pierwszych kilku tygodni,

wytwarza 2,62 kg CO2. Zastępując pojazd z

Diesla. Jednak przy zerowej emisji pomoże

kiedy te dwa pojazdy były eksploatowane,

silnikiem wysokoprężnym eCollect pozwoli

użytkownikom poprawiać jakość powietrza

oszczędzaliśmy po około 60 do 70 litrów

zaoszczędzić około 25 ton CO2 rocznie, z

i przeciwdziałać zmianom klimatycznym,

oleju napędowego na pojazd dziennie”.

korzyścią dla globalnej walki ze zmianami

jednocześnie obniżając koszty operacyjne.

Przedstawicielka Rady Gminy Islington ds.

klimatycznymi.

Środowiska i Transportu, radna Rowena

tlenku azotu i emisji cząstek stałych, eCollect

Te kwestie leżały u podstaw decyzji miasta

Champion, podziela ten pogląd. Powiedziała:

pomaga poprawiać jakość powietrza lokalnie

Nottingham o zakupie eCollect. Miasto

„Pojawienie się naszego pierwszego pojazdu

- kolejny kluczowy punkt, który zachęci

dysponuje już flotą ponad 140 pojazdów

eCollect to kolejny krok w kierunku realizacji

do

elektrycznych - od samochodów dostawczych

naszej

opiekujących się terenami miejskimi, takich

po zamiatarki drogowe i planuje osiągnąć

zdrowszego Islington, gdzie mieszkańcy mają

neutralność pod względem emisji dwutlenku

czystsze powietrze do oddychania.”

wizji

bardziej

ekologicznego

i

węgla do 2028 r. W związku z tym pojazdy

zakupu

Podobnie,

wielu

nie

pierwszych

generując

klientów

jak Gmina Islington. eCollect został starannie zaprojektowany, aby

eCollect zajęły centralne miejsce. Andrew

„Zanieczyszczenie

pozostaje

był jak najbardziej podobny do wiodących na

Smith, zastępca kierownika ds. floty w Radzie

poważnym zagrożeniem zdrowotnym w całym

rynku pojazdów RCV firmy Dennis Eagle z

Miasta Nottingham, powiedział: „Elektryczny

Londynie i wiemy, że musimy nadal poprawiać

silnikiem Diesla. Dzięki temu eCollect wydaje

pojazd RCV to Święty Graal pojazdów

jakość powietrza w naszej gminie, zwłaszcza

się być dobrze znany wszystkim, którzy mają

komunalnych i od lat chcieliśmy taki mieć. Tak

w przypadku osób, które mają problemy z

z nim do czynienia z nimi.

więc, jesteśmy bardzo zadowoleni, że w końcu

oddychaniem. Pomoże w tym eCollect.” Aby

go zdobyliśmy i przekazaliśmy do opróżniania

to ująć w odpowiednim kontekście, typowy

6

powietrza


7


ASORTYMENT WYROBÓW

8

ECOLLECT


Połączenie i

zabudowy

Olympus

niskopoziomowego

automatycznego

podnośnika

pagórkowate

i

Nottingham

ciężarówki

z

dość

silnikiem

więc

teraz

dajemy

klientom

prawdziwy

wybór.”

ciężkim

„Teraz naszym obowiązkiem jest upewnienie się, że pierwsze pozytywne doświadczenia

najlepiej sprzedających się pojazdach RCV z

spokojnie. „W sumie jesteśmy z nich bardzo

klientów

silnikiem Diesla firmy Dennis Eagle. eCollect

zadowoleni. Zamierzamy rozbudować naszą

cały

nadal ma podwozie Elite, natomiast jego

infrastrukturę

Zainwestowaliśmy w naszą infrastrukturę

silnik wysokoprężny i powiązane elementy

mogli rozszerzyć naszą flotę elektryczną –

serwisową

zostały zastąpione elektrycznym układem

wliczając kolejne eRCV w przyszłym roku

szkoleniowe

napędowym i pakietem baterii. Tak więc

”.

serwisowych, aby upewnić się, że możemy

załogi przyzwyczajone do konwencjonalnych

Kevin

pojazdów RCV Dennis Eagle będą bardzo

tego

komfortowo obsługiwać eCollect. Ale co z

ogromnego wysiłku ze strony całej firmy i

kierowcami? „Kierowcy je kochają - nie chcą

cieszymy się z pozytywnych opinii klientów.

wracać do pojazdów RCV z silnikiem Diesla”

„Wszyscy jesteśmy bardzo dumni z tego,

- powiedział Andrew Smith: „Pojazdy działają

co osiągnęliśmy. Postanowiliśmy stworzyć

szybciej, skracając czas pracy o około godzinę.

bezemisyjną alternatywę dla naszego najlepiej

Kierowcy

w

sprzedającego się RCV z silnikiem Diesla,

prowadzeniu i szczególnie odpowiada im

która byłaby w pełni zgodna z przepisami i

dodatkowy moment obrotowy.”

zatwierdzona przez odpowiednie władze,

dużym

mówią,

że

powodzeniem

łatwiejsze

jest

dzielnice

ładunkiem, a wozy eCollect radzą sobie

z

OmniDEL

Niektóre

w

stosowane

Terberg

OL19N

Diesla

muszą

Dyrektor Else,

zmagać

ładowania

Zarządzający powiedział:

przełomowego

się

z

baterii,

Dennis

abyśmy

Eagle,

„Opracowanie

pojazdu

zostaną

okres

potwierdzone

eksploatacji i

dostarczyliśmy dla

naszych

przez

pojazdów. programy inżynierów

sprostać również na tym froncie.”

wymagało

9


INNOWACJE

APLIK ACJA DO W YSZUKIWA NIAP RODKTÓW TR

Odkryj gamę naszych rozwiązań - teraz na wyciągnięcie ręki, wszędzie

10


RRG Oferujemy najbardziej kompletną i różnorodną gamę produktów na rynku zbiórki odpadów i materiałów nadających się do recyklingu. Dzięki

naszej

nowej

wyszukiwarce

produktów Terberg możesz przeglądać nasz obszerny katalog produktów, dowiedzieć się o unikalnych i innowacyjnych funkcjach, znaczących

korzyściach

i

porównać

specyfikacje modeli, aby znaleźć idealne rozwiązanie do zarządzania odpadami. Łączenie się z naszą rosnącą globalną siecią oddziałów

i

dealerów

nigdy

nie

było

łatwiejsze, ponieważ możesz znaleźć i skontaktować

się

z

naszymi

lokalnymi

ekspertami w zakresie sprzedaży, serwisu i części zamiennych bezpośrednio z aplikacji. Naszym celem jest, aby dostarczenie naszym klientom prawdzie mobilnego rozwiązania, gotowego na przyszłe funkcje, w tym; możliwość obsługi wielu języków, wersje

Połącz się z naszą globalną siecią Znajdź lokalny kontakt

Zobacz cechy i zalety produktu. Czytaj opinie, zostaw własne.

zoptymalizowane treści

wideo,

pod

kątem

rozszerzony

tabletów, asortyment

produktów i nowi sprzedawcy.

Dostępne w Android Google Play Store i Apple App Store

11


AZJA WSCHODNIA

HONGKONG

TECHNOLOGIA I INNOWACJE

Hongkong

12


Hongkong to specjalny region administracyjny Republiki Ludowej Chin. Zajmuje powierzchnię zaledwie około 1100 km², ale mając bardzo wysoką gęstość zaludnienia liczy 7,5 miliona mieszkańców. Panuje w nim klimat subtropikalny. Zbiórka śmieci w tak gęsto zaludnionym obszarze i klimacie może być dość trudna. W ramach projektu modernizacji floty Departament Usług Elektrycznych i Mechanicznych w Hongkongu zorganizował przetarg na nowe jednokomorowe pojazdy do zbiórki śmieci (RCV). Terberg RosRoca Group (TRRG) osiągnęła sukces, wygrywając ten przetarg.

W

specyfikacjach

przetargu

na

RCV

w

Władze lokalne chciały nabyć wysokiej jakości,

Hongkongu znalazł się silnik wysokoprężny

bezpieczne i wydajne pojazdy, rozumiejąc, że

zgodny z Euro 6 oraz zgodność z europejską

poprzez określenie odpowiednich specyfikacji

normą RCV EN1501 dla zabudowy do prasowania

pojazdów mogą osiągnąć znaczne obniżenie

odpadów i systemu podnoszenia pojemnika, a

Całkowitego Kosztu Posiadania (Total Cost

także trzyletnia gwarancja.

of Ownership- TCO).

13


AZJA WSCHODNIA

HONGKONG

Olympus

Sukces w Oriencie

14


W przeszłości Dennis Eagle, spółka zależna

zaangażowania Z przyjemnością informujemy,

TRRG, dostarczała produkty do Hongkongu,

że nasze wspólne

ale przez jakiś czas była nieobecna na tym rynku.

wysiłki

Oczywiście TRRG jest teraz zachwycona, że

zamówieniem na 40 wąskich zabudów Olympus

może ponownie pracować w Hongkongu za

11 m³ wraz z podnośnikami do pojemników

pośrednictwem

EuroTRADE firmy Terberg, zamontowanych na

swojego

autoryzowanego

lokalnego dealera MAN Truck and Bus Hong

zaowocowały

niesamowitym

18-tonowym podwoziu MAN.

Kong. Odpady zebrane w tych dzielnicach Hongkongu DOSTOSOWANIE DLA SPEŁNIENIA

mają zwykle wysoką zawartość wilgoci.

że możemy ponownie obsługiwać

LOKALNYCH WYMAGAŃ

Oznaczało to, że nasz zespół w Dennis

rynek w Hongkongu, razem z MAN

Derek Flynn, dyrektor regionalny TRRG na

Eagle w Warwick w Wielkiej Brytanii musiał

Truck and Bus. Podobnie jak większość

Bliski Wschód i Azję, ma swoją siedzibę w

dostosować system zarządzania odciekami i

świata, musieliśmy dostosować się do

Kuala Lumpur. Od 1995 roku pracował w

dodać dodatkowy zbiornik, aby zapewnić, że

nowych sposobów pracy, a nasi klienci z

Dennis Eagle, a obecnie pracuje w TRRG,

wszystkie odcieki są zbierane i nie wyciekają

Hongkongu mieli pierwotnie uczestniczyć w

dzięki czemu doskonale zna rynki i

na drogę. Hongkong wymaga również, aby

Teście Odbioru Fabrycznego (FAT) pojazdu w

klientów w tym regionie. Wyjaśnił:

wszystkie pojazdy zdalnie sterowane były

naszej fabryce w Warwick. Jednak ze względu

„Ściśle współpracowaliśmy z z

wyposażone w mechaniczną przesłonę z tyłu,

na oczywiste ograniczenia w podróżowaniu

firmą MAN Truck and Bus ,

aby zapobiec wydostawaniu się papieru i innych

opracowaliśmy

aby złożyć ofertę, a nawet

lekkich frakcji podczas jazdy. Taka specjalna

przeprowadzenia FAT z krótkim dodatkowym

wysłaliśmy demonstracyjny

roleta została zaprojektowana przez naszych

testem „na miejscu”, po tym jak pierwszy pojazd

pojazd RCV do Hongkongu

kolegów z Terberg Machines w IJsselstein w

przybył do Hongkongu. Pozostałe pojazdy będą

Holandii.“

dostarczane przez cały 2021 rok.”

Pojazdy zostaną rozmieszczone na wyspie

WSPÓLNA PRACA

Hongkong oraz w Kowloon, gdzie będą zbierać

Ten

zapakowane śmieci i pojemniki o pojemności

przykładem tego, jak wiedza i rozwiązania

240 do 660 litrów. Kompletne pojazdy są

w sieci oddziałów TRRG mogą ze sobą

obecnie budowane i wysyłane do zakładu TRRG

współpracować,

w Warwick, gdzie zostaną wyposażone w

dealerów na całym świecie, aby zapewnić

podnośniki do pojemników EuroTRADE firmy

rozwiązania dostosowane do potrzeb w zakresie

Terberg i zamontowane na podwoziu MAN.

zbiórki odpadów przy utrzymaniu TOC klienta

Po wysyłce do Hongkongu MAN Truck and

na niskim poziomie.

w celu wsparcia naszego

projekt

sposób

jest

elektronicznego

kolejnym

angażować

doskonałym

lokalnych

Bus zainstaluje dodatkowe wyposażenie, takie jak migające światła ostrzegawcze, zgodnie z

Niezwykłe

możliwości

i

różnorodność

lokalnymi normami.

wyposażenia Terberg RosRoca Group pozwalają klientom oferować lepszą obsługę społeczności

Mark

McKinnon,

Manager

Sprzedaży

Eksportowej Grupy Terberg RosRoca, dodał: „Jesteśmy bardzo zadowoleni,

przy

niższych

kosztach

operacyjnych,

a

także zapewniają załogom śmieciarek lepsze środowisko pracy.

15


INNOWACJE

SYSTEMY PODNOSZENIA POJEMNIKÓW

Podnoszenie pokrywy sprawia różnicę, gdy jest to Terberg Na całym świecie rośnie ilość odpadów komercyjnych i domowych oraz materiałów nadających się do recyklingu, podobnie jak potrzeba wydajnej zbiórki materiałów. Terberg Machines, spółka zależna Terberg RosRoca Group, projektuje i produkuje szeroką gamę podnośników do pojemników, aby sprostać tym wymaganiom. Oprócz różnych modeli, od prostych układów hydraulicznych po najbardziej zaawansowane, w pełni automatyczne rozwiązania elektryczne, Terberg oferuje również gamę towarzyszących dynamicznych systemów ważenia i identyfikacji.

16


Terberg Machines ma siedzibę w IJsselstein w Holandii, skąd systemy wrzutników pojemników są dystrybuowane na całym świecie, sprzedawane głównie przez Terberg RosRoca Group i jej sieć dystrybutorów. Na początku 2020 roku liczba wyprodukowanych systemów wrzutników przekroczyła zdumiewające 25 000.

Rozległa wiedza firmy i zorientowanie na klienta oznacza, że dostępne systemy spełniają prawie

wszystkie

wymagania.

Manager

Produktu Marcel Feitsma powiedział: „Zawsze dążymy do zaspokojenia specyficznych potrzeb naszych klientów i zaczynamy od analizy ich zastosowania. Różne władze publiczne, firmy zajmujące się zbieraniem odpadów, materiały i kraje mogą mieć zupełnie inne potrzeby, a Systemy te są używane do zbierania odpadów komunalnych

i

przemysłowych,

trendy w gospodarowaniu odpadami sprawiają, a

że wszystko jest jeszcze bardziej dynamiczne.

modele oferują niskie lub wysokie szyny

Na

załadunkowe, opcje zasilania elektrycznego

obsługi prawie każdego typu i rozmiaru kosza

lub

z

na kółkach: małego lub dużego, z dwoma lub

nadwoziem lub montowane na ramie, ręczne,

czterema kołami lub z pojedynczą lub dzieloną

półautomatyczne i w pełni automatyczne.

pokrywą.

hydraulicznego,

zintegrowane

szczęście

oferujemy

rozwiązania

do

17


INNOWACJE

SYSTEMY PODNOSZENIA POJEMNIKÓW

AUTOMATYKA Od czasu pojawienia się kosza na śmieci na kółkach jest

najbardziej

częstsze

wrzutników

wyraźnym

stosowanie pojemników.

produkować

systemy

trendem

automatycznych „Zaczęliśmy automatyczne

ponad trzydzieści lat temu. Wtedy, tak jak

teraz,

chcieliśmy

wspierać

naszych

klientów zaawansowaną technologią, aby zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo ich operacji zbierania odpadów oraz obniżyć ich

Całkowity

Koszt

Posiadania

(TCO).

Systemy automatyczne są lepsze pod każdym względem.” Terberg Machines rozwijając technologie automatyczne wiele lat temu wykazał się doskonałą przewidywalnością, ponieważ zapotrzebowanie na automatyczne podnośniki pojemników znacznie wzrosło na przestrzeni lat. Wynika to przede wszystkim z rosnących kosztów pracy i gwałtownego wzrostu liczby pojemników na kółkach. „Obecnie 90 procent dostarczanych przez nas systemów to systemy automatyczne. Klienci używają ich do opróżniania 1000 do 1500 pojemników dziennie. Tylko przy opróżnianiu dużych pojemników na odpady handlowe czas jest mniej istotny, a systemy obsługiwane ręcznie mogą czasami okazać się bardziej opłacalne.” NAPĘD ELEKTRYCZNY Zapotrzebowanie na ciche, przyjazne dla środowiska podnośniki do pojemników to kolejny wyraźny trend. Napęd elektryczny spełnia oba wymagania, a Terberg Machines jest wiodącym innowatorem w tej dziedzinie, dostarczając elektryczne systemy podnoszenia pojemników zasilane akumulatorem pojazdu 24 V, bez potrzeby uciekania się do hydrauliki napędzanej przez WOM. „Jeśli używasz konwencjonalnego zwiększyć

obroty

podnośnika, silnika

musisz

śmieciarki,

co

prowadzi do większego hałasu i wzrostu 18


zużycia paliwa. Jednak nasze elektryczne podnośniki

do

pojemników

generują

zazwyczaj 58 dBA lub mniej, a poziom hałasu jest prawie stały. Jest to lepsze dla ładowarek, zmniejsza emisję CO2 i wydłuża okres odbioru o wczesne godziny poranne i późne godziny wieczorne.” WIELOFUNKCYJNE Zarówno władze publiczne, jak i wykonawcy chcą, aby ich pojazdy były eksploatowane tak wydajnie i elastycznie, jak to tylko możliwe. Z tego

powodu

coraz

częściej

wybierają

podnośniki do koszy, które mogą obsługiwać kilka typów pojemników lub segregować frakcje odpadów. Terberg Machines bierze pod uwagę wszystkie parametry, takie jak rozmiar pojemnika, wysokość podbieracza, kształt pokrywy i system mocowania. Szczególnie imponujące

zintegrowane

podnośniki 19


INNOWACJE

SYSTEMY PODNOSZENIA POJEMNIKÓW

do pojemników w zabudowie Olympus, które

można

dostosować

do

strumienia

(strumieni) odpadów. Olympus Twin Pack składa się z dwóch oddzielnych zabudów, systemów prasowania odpadów i wrzutników pojemników

do

jednoczesnego

zbierania

dwóch różnych strumieni odpadów. Zmniejsza to liczbę rund odbioru i obniża Całkowity Koszt Posiadania (TCO). REJESTROWANIE DANYCH Coraz więcej gmin wprowadza systemy płatności bezpośredniej powiązane z ilością odbieranych odpadów i dlatego potrzebuje wrzutników

pojemników,

które

mogą

rejestrować wagę i informacje o koncie. Dane te mogą służyć do wystawiania faktur lub do oceny umów. Terberg Machines produkuje szereg zaawansowanych systemów ważenia i identyfikacji, dostosowanych do systemu zbiórki, które można w pełni zintegrować z systemami telematycznymi i raportowymi. Feitsma: „Jesteśmy jedynym producentem na świecie, który dostarcza podnośniki do pojemników zintegrowane z certyfikowanymi i

skalibrowanymi

systemami

ważenia

i

identyfikacji”. W idealnym przypadku systemy te są zintegrowane z automatycznym systemem podnoszenia pojemników. Można je jednak zamontować

również

w

kompatybilnych

podnośnikach do pojemników firmy Terberg.

20


PRZESTOJE SĄ NIEDOPUSZCZALNE Terberg Machines nie tylko przewiduje i reaguje na odpowiednie trendy i wymagania klientów, ale także przestrzega ustalonych zasad projektowania i produkcji. Ergonomia i łatwość obsługi są stale optymalizowane, a jakość i bezpieczeństwo są najważniejsze. Podobnie firma gwarantuje najwyższą jakość konstrukcji,

stosując

solidne

konstrukcje,

wysokiej jakości materiały i niezawodne komponenty, takie jak inteligentne czujniki i bezobsługowe łożyska. „Tworzymy ystemy, które są intensywnie użytkowane, a ich techniczna żywotność wynosi co najmniej osiem lat. Aby zapewnić wydajną pracę przy minimalnych przestojach, nieustannie wprowadzamy z

innowacje

najnowocześniejszych

i

korzystamy

technologii.

Na

przykład nasza technologia 24 V i uszczelniona elektronika wydłużają żywotność naszych systemów i zmniejszają Całkowity Koszt Posiadania.” Pod względem bezpieczeństwa Terberg

Machines

wymagania

spełnia

dotyczące

bezpieczeństwa

projektowania

urządzeń

do

Jako

śmieciarki.

normalizacyjnego monitorujemy Istnieje

i

podnoszących

członek

komitetu

NEN-EN1501-1/2/3/5

wszystkie

szereg

europejskie

środków

bieżące

zmiany.

zapewniających

bezpieczeństwo ładowarek samochodowych, od ramion zabezpieczających, które osłaniają pojemniki z boku, po zapewnianie bezpiecznego mocowania pojemników i tylnego urządzenia

PROCES PRODUKCYJNY

Terberg Machines posiada wydajny i odchudzony proces produkcyjny (lean manufacturing). Wszystkie komponenty są magazynowane na każdym etapie procesu, dzięki czemu można wydajnie produkować dużą liczbę podnośników do koszy. Proces produkcyjny składa się z pięciu etapów: 1. Montaż elementów mechanicznych 2. Malowanie natryskowe na wybrany przez klienta kolor 3. Montaż mniejszych elementów 4. Montaż osprzętu elektrycznego 5. Dostosowanie i testowanie oraz ładowanie oprogramowania w dowolnym języku

zabezpieczającego. Absolutnie nic nie jest pozostawione przypadkowi. 21


P R E Z E N TAC J A D E A L E R A

WĘGRY

Unikomtech Węgry

PREZENTACJA DEALERA

Unikomtech Gép Ltd została założona w

Ádám Németh, Dyrektor Zarządzający wyjaśnia:

2010 roku i od samego początku jest

„Na rynku węgierskim panuje silna konkurencja,

dealerem Terberg RosRoca Group (TRRG).

ale udało nam się osiągnąć udział w rynku

Siedziba firmy znajduje się w Kozármisleny,

przekraczający 30%. Na przykład dostarczyliśmy

niedaleko Peczu, na terenach wiejskich na

ponad 45 zabudów Olympus dla tutejszych władz

południu Węgier. Unikomtech zatrudnia 16

lokalnych. Ten sukces przypisujemy wysokiej

pracowników. Ich asortyment produktów

jakości, wydajności i niskim Całkowitym Kosztom

skupia się na pojazdach komunalnych,

Posiadania produktów TRRG oraz świadczonym

Na szczęście Covid-19 nie wpłynął na nas

przez nas serwisom i wsparciu w zakresie części

znacząco, oczywiście musieliśmy dostosować

zamiennych. Praktycznie wszyscy nasi klienci

praktyki pracy i egzekwować odpowiednie

używają pojemników zgodnych z normą EN840

środki w celu ochrony naszych pracowników,

o pojemności od 110 do 1100 litrów. Nasz rynek,

ale nasi pracownicy handlowi jak zwykle ciągle

choć chce tego, co najlepsze, wciąż może być dość

są zajęci pracą nad składaniem ofert. Nasz

wrażliwy na cenę. Okazuje się, że podnośnik do

warsztat działa i możemy normalnie obsługiwać

pojemników TRRG UPC spełnia wymagania

pojazdy

większości naszych klientów zarówno pod

pandemia nie przyniosła negatywnych zmian

względem kosztów, jak i wydajności.

na naszych rynkach. Obecnie pracujemy nad

takich jak śmieciarki RCV, kosiarki do poboczy, pojazdy do mycia tuneli i podobny sprzęt.

22

Ádám Németh, Geschäftsführer

klientów.

Z

naszej

perspektywy


terenie jako mobilny zespół serwisowy. W razie która bez wątpienia zdywersyfikuje to, co

potrzeby personel warsztatu może również

dostarczamy na rynek, a my nie możemy się

pospieszyć z pomocą zespołom mobilnym,

naprawdę ciekawymi projektami, w tym dwoma

doczekać skorzystania z różnorodnej gamy

taka elastyczność pomaga nam odróżnić się od

znaczącymi przetargami i mamy nadzieję, że

produktów TRRG, aby pomóc naszym klientom

konkurencji.

przyniosą one efekty w nadchodzącym roku.

reagować i dostosować się do tych zmian w Unikomtech zapewnia również szkolenia dla

zbiórce odpadów na Węgrzech.”

kierowców śmieciarek RCV, nie tracąc okazji, by

Obecnie na Węgrzech istnieje połączenie mieszanej

i

selektywnej

zbiórki

śmieci.

Unikomtech

posiada

zespół

dziesięciu

wsłuchać się w ich potrzeby. Co więcej, Ádám

wykwalifikowanych specjalistów pracujących w

Németh informuje również, że gdy klienci mogą

odbiera odpady domowe, ale niektórzy oferują

naszym warsztacie, którzy zajmują się zarówno

zobaczyć i użyć produktów TRRG po raz

rozwiązania dla wszystkich rodzajów odpadów.

montażem, jak i serwisowaniem dostarczanych

pierwszy, przekonują się do nich i naprawdę

Długoterminowym celem rządu węgierskiego

produktów. Ta usługa jest wspierana przez

doceniają korzyści w zakresie bezpieczeństwa i

jest przejście do całkowicie oddzielnej zbiórki,

kolejnych dwóch monterów pracujących w

wydajności.

Większość

naszych

obecnych

klientów

23


P R E Z E N TAC J A D E A L E R

AUSTRIA

M-U-T MaschinenUmwelttechnikTransportanlagen

PREZENTACJA DEALERA

Firma Maschinen- Umwelttechnik-

Thomas Schneider, odpowiedzialny za

TRRG. Adaptują systemy wrzutników

Transportanlagen (M-U-T), autoryzowany

zarządzanie jakością i kontrolę oraz będący

pojemników firmy Terberg do pojazdów do

dealer Terberg RosRoca Group (TRRG)

konsultantem technicznym w M-U-T:

zbiórki odpadów (RCV), które budują we

Austrię, została założona ponad 80 lat temu i

„Podobnie jak w przypadku większości

własnym zakresie. Asortyment zabudów RCV

dostarcza szereg pojazdów komunalnych.

firm, M-U-T został dotkniętych pandemią, a

jest specjalnie dostosowany do potrzeb rynku

Prowadzi również działalność w innych

niektórzy klienci odraczają decyzje zakupowe.

austriackiego i uczynił firmę liderem rynku

dziedzinach, takich jak przenośniki, urządzenia

Na szczęście wielu innych nadal składało

w swoim kraju. Popularny tylny ładowacz

do oczyszczania ścieków komunalnych,

zamówienia, doświadczyliśmy również

obrotowy ROTO-M UT jest dostępny w

urządzenia do uzdatniania wody i ścieków oraz

przerw w naszym łańcuchu dostaw. Jednak

pojemnościach od 5 m³ do 24 m³. Ta zabudowa

ośrodki szkolenia zawodowego. Fabryka w

dobrze wykorzystaliśmy możliwości warsztatu

jest produkowana od ponad sześćdziesięciu lat

Stockerau zatrudnia 165 pracowników, którzy

powstałe w wyniku tych niefortunnych

i jest regularnie modernizowana, aby uczynić ją

produkują pojazdy do zbiórki śmieci,

wydarzeń, odnawiając niektóre używane

jeszcze bezpieczniejszą, bardziej niezawodną

zamiatarki drogowe i samochody do

pojazdy, które mieliśmy na stanie. Z

i wydajną. Wersja ze stali nierdzewnej jest

czyszczenia kanalizacji. Wielu pracowników

przyjemnością informuję, że są one teraz

szczególnie odpowiednia do zbiórki odpadów

zaczynało jako praktykanci i pracują w fabryce

gotowe na wiele lat niezawodnej pracy.”

nadających się do kompostowania (patrz ramka

od dziesięcioleci, co pomaga zachować

tekstowa). Schneider: „Wielu klientów w

niezbędną wiedzę. Podobnie jak TRRG,

Firma M-U-T jest wiodącym operatorem na

Austrii woli wybierać ręczne niż w pełni

M-U-T koncentruje się na rynkach niszowych i

austriackim rynku wywozu śmieci i niedawno

automatyczne podnośniki pojemników. Z tego

dostosowuje produkty do wymagań klientów.

została dealerem wrzutników pojemników

powodu TRRG dostarcza nam niestandardową

24


wersję swojego popularnego podnośnika wysokopoziomowego, OmniDEKA. Pomaga nam to w zachowaniu zalet i wysokiej jakości komponentów produktu standardowego, ale cykl podnoszenia jest wykonywany manualnie przez użytkownika. Serwisujemy również pojazdy komunalne, prowadzimy szkolenia i organizujemy finansowanie dla naszych klientów

WPROWADZENIE TRRG ROTOLYMPUS Chociaż TRRG sama specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zabudów do

Serwisowanie odbywa się w naszej fabryce, w

prasowania odpadów z płytą dociskową,

dobrze wyposażonych warsztatach mobilnych

zdajemy sobie sprawę z dużego

działających w całej Austrii lub poprzez naszych

zapotrzebowania na zabudowy obrotowe

niezawodnych partnerów serwisowych.

do prasowania odpadów na niektórych

Jesteśmy szczególnie dumni z naszych relacji z Wiedniem, do którego dostarczyliśmy wiele niestandardowych pojazdów RCV przez ponad cztery dekady.

rynkach i do określonych zastosowań. W odpowiedzi na to w 2020 roku wprowadziliśmy zabudowę śmieciarki RotOlympus na rynek niemiecki za pośrednictwem naszej spółki zależnej HS Fahrzeugbau (HS). Produkt oparty na renomowanej zabudowie ROTO-M U-T, produkowanej przez naszego dealera M-U-T. Martijn Bruggeman, Dyrektor Zarządzający HS: „Dzięki bębnowi ze stali nierdzewnej RotOlympus to idealne rozwiązanie do zbierania odpadów kompostowalnych i sprawia, że jest on odporny na działanie związków chemicznych. Kiedy ten rodzaj materiału bogatego w wilgoć jest ściskany w zabudowie z płytą prasującą, zawartość wody jest zmniejszana, a odciek zbiera się w studzience.Jednakże prasowanie rotacyjne RotOlympus pozwala na zachowanie jednorodnej zawartość wilgoci w odpadach, dzięki czemu idealnie nadaje się do procesu biokompostowania stosowanego w Niemczech. RotOlympus jest również wyposażony w innowacyjny system Clean Air M-U-T, który wyciąga powietrze z bębna, tworząc przepływ powietrza, który chroni przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami z ładowarki.” 25


P A RPGR G OR DO UU KP TU RR O EYZAELNTTEARCBJ E

SPEEDLINE SLM

ROYAL TERBERG GROUP PREZENTCJA PRODUKTUS

Praca zespołowa TRRG tworzy imponujące rozwiązania Wprowadzenie nowej ładowarki bocznej Speedline SLM – wynik szerokiego doświadczenia i wiedzy technicznej posiadanej w poszczególnych firmach grupy Terberg RosRoca (TRRG). Wspólne zasoby zespołów projektowych w Terberg Machines, Ros Roca i HS Fahrzeugbau ściśle współdziałały aż do wybuchu Covid-19 i dalej przez cały ten trudny okres i w rekordowym czasie opracowały w oparciu o własne części nowy, bardziej wydajny, w pełni ładowany bocznie pojazd o mniejszym wpływie na środowisko. ORIENTACJA NA KLIENTA TRRG zrealizowała swoją podstawową wartość, jaką jest zorientowanie na klienta, spełniając wymagania klientów w Hiszpanii, Francji i innych krajach europejskich i zaspokoiła rosnące zapotrzebowanie na pojazdy RCV z „jednym operatorem”, które obsługują wielkogabarytowe kontenery stacjonarne. Nowy SLM Speedline idealnie pasuje do portfolio ładowarek bocznych, które obejmuje również serię Speedline produkowaną przez spółkę zależną HS Fahrzeugbau. Seria Speedline

26


to lider w segmencie rynku ładowarek bocznych, obsługujących pełną gamę koszy na kółkach zgodnych z EN-840 i pojemników do 3,200 litrów, stosując różnorodność opcji obsługi, takich jak urządzenie ładujące grzebieniowe lub typu diamond. Pojazd RCV z bocznym załadunkiem Speedline SLM uzupełnia asortyment, oferując jeszcze większe możliwości obsługi pojemników, od czterokołowych pojemników zgodnych z EN840-2 po większe pojemniki od 2 m3 do 3,3 m3 INNOWACJE

systemów podnoszenia pojemników. Nowy

W urządzeniu podnoszącym do Speedline SLM

podnośnik boczny do Speedline SLM zawiera

zastosowano pewną, typową dla firmy Terberg,

szereg opatentowanych innowacji, w tym

innowacyjną technologię, opracowaną w całości

unikalne rozwiązanie zmniejszające zmęczenie

we własnym zakresie i wykorzystującą nasze

pojemnika z powodu wielokrotnej obsługi

rozległe doświadczenie w produkcji wiodących

oraz system zapewniający bardziej precyzyjną

na rynku automatycznych i elektrycznych

kontrolę nad położeniem powrotu na ziemię.

27


P R E Z E N TAC J A P RO D U K T U

SPEEDLINE SLM

Gosé de Geus, Kierownik Projektu Speedline

Speedline SLM zapewnia doskonałą szybkość

SLM: „Operator pojazdu będzie odczuwał

cyklu prasowania odpadów, dużą pojemność

ogromną poprawę komfortu użytkowania.

zbiornika i ulepszoną funkcję „pakuj w

Dużo uwagi poświęciliśmy ergonomii,

ruchu”, a wszystko to łącznie bezpośrednio

w tym kształtowi joysticka, położeniu

wpływa na koszty operacyjne. Joan Bergada,

ramienia operatora na podłokietniku oraz zoptymalizowanemu położeniu dużego ekranu dotykowego w kabinie, mając na celu zmniejszenie problemów z układem mięśniowo-szkieletowym. Dodatkowo

lider zespołu projektowego w Ros Roca stwierdził, że „obniżanie Całkowitego Kosztu Posiadania poprzez wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo to nasza mantra, która pomaga nam pozytywnie odróżniać się od konkurencji”.

śmieciarka Speedline SLM umożliwia

Seria Speedline SLM posiada w standardzie

operatorowi dokładne przestawienie pojemnika

nowy system zdalnej diagnostyki „Terberg

dzięki innowacyjnej funkcji bocznego

Connect”, który wprowadza inteligentną

przesuwania podnośnika.”

technologię „Przemysłu 4.0” do sektora gospodarki odpadami i umożliwia

Ekran dotykowy Speedline SLM w kabinie

diagnozowanie problemów w czasie

otrzymał nowy, rewolucyjny interfejs

rzeczywistym ze zdalnych lokalizacji i z

użytkownika, który poprawia funkcjonalność

natychmiastową reakcją za pośrednictwem

operacyjną i możliwości operatora.

Portalu Serwisowego Terberg. pojemnika z powodu

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

“Zintegrowanie naszego nowego systemu

System załadunku Speedline SLM został

zdalnej diagnostyki ze Speedline SLM to duży

zaprojektowany tak, aby był współmierny do

krok naprzód w historii TRRG. Prawdziwa

Nowa ładowarka boczna

zaangażowania TRRG w zrównoważony rozwój

dwukierunkowa diagnostyka zdalna,

Speedline SLM niesie ze

poprzez zmniejszenie zużycia energii podczas

aktualizacje oprogramowania i ulepszone

sobą uznaną niezawodność,

pracy.

wsparcie dla zespołów posprzedażowych i

innowacyjność i solidność, których

serwisowych będą znacznie ułatwione, a to

klienci TRRG oczekują i które doceniają,

Ponadto planowana jest wersja elektryczna w

pozwoli na obniżenie kosztów operacyjnych

co skutkuje wydajnym, trwałym produktem o

celu znacznego ograniczenia emisji szkodliwych

i optymalizację przestojów z korzyścią dla

niskich kosztach przez cały okres eksploatacji.

gazów, przy jednoczesnym pozytywnym

naszych klientów ”, mówi Paul Versteeg, lider

wpływie ekonomicznym na zużycie paliwa.

zespołu projektowego w Terberg Machines.

błędu ludzkiego.

TRRG planuje przygotować na początku 2021 r. silną flotę jednostek demonstracyjnych i

Zabudowa Speedline SLM jest świadectwem

Opcjonalnie przewiduje się, że Speedline SLM

testowych Speedline SLM, zanim model

ugruntowanej i sprawdzonej historii TRRG w

automatycznie wykryje rodzaj i rozmiar

zostanie wprowadzony na rynek w trzecim

projektowaniu i produkcji wysoce wydajnych

pojemnika, aby uniknąć błędów podczas

kwartale 2021 r., kiedy to spodziewane jest

zabudów do prasowania odpadów. Wydajna

odbioru. Poprawi to operacje obioru odpadów

odniesie przez Speedline SLM całkowitego

całkowicie nowa hydraulika zastosowana w

i zmniejszy koszty związane z uszkodzeniem

sukcesu.

28


29


P R E Z E N TAC J A P RO D U K T U

T W O R Z E N I E O LY M P U S A

Olympus Budowanie wzorca

Olympus EuroMAX poza Terberg Matec Nederland

30


Nasza gama zabudów Olympus do prasowania odpadów, wybierana przez firmy zajmujące się zbieraniem odpadów na całym świecie, ciężko pracuje w miejscach takich jak Londyn, Hongkong, Sydney, Stambuł, Singapur czy Paryż. Olympus, następca zabudów Phoenix i Phoenix 2, został wprowadzony w 2009 roku, a nasze centra produkcyjne w Warwick w środkowej Anglii i Tàrrega w północno-wschodniej Hiszpanii zbudowały do tej pory znacznie ponad 20 000 egzemplarzy. Zabudowę Olympus można zamontować na szerokiej gamie podwozi ciężarówek, czy to na podwoziu Dennis Eagle Elite, czy na podwoziu innej firmy, a następnie można ją skonfigurować z systemem podnoszenia pojemników firmy Terberg (najlepiej), aby stworzyć wydajn śmieciarkę zbierną (RCV) .

31


PRODUKT IM FOKUS

T W O R Z E N I E O LY M P U S A

O wyjątkowości Terberg RosRoca Group

Olympus jest dlatego są dostępny z

kompaktowe rozwiązania są używane od

(TRRG)

pojemnościami od 10 m³ do 29 m³ oraz w

Kornwalii po Hongkong.

świadczy

produkcji

podwozi,

nadwozi i systemów wrzutników pojemników

dwóch szerokościach. Dodatkowo nadwozie

we własnym zakresie, co pozwala nam

jest dostępne w konfiguracji jedno- lub

Olympus jest kompatybilny z systemami

oferować

dwukomorowej „Twin-Pack” do odbierania

wrzutników pojemników firmy Terberg i innych

wysoce zoptymalizowane produkty, które

odpadów segregowanych, z możliwością

firm do odbioru odpadów domowych

dokładnie odpowiadają ich wymaganiom.

odbioru trzeciej frakcji śmieci poprzez

i komercyjnych, z wersją z niską szyną

Jesteśmy elastyczni tam, gdzie jest to

wykorzystanie opcjonalnej „kapsuły” pomiędzy

prowadnicy ułatwiającą ręczny załadunek

wymagane i rozumiemy, że czasami klienci

kabiną a nadwoziem. Taka elastyczność pomaga

dużych przedmiotów. Korpus w kształcie

lub warunki lokalne wymagają zastosowania

zapewnić wydajne operacje przy minimalnej

kila i misa odciekowa efektywnie oddzielają

wyposażenia stron trzecich.

liczbie pojazdów.

odcieki ze śmieci, aby zminimalizować korozję

DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Niektórzy klienci działają w historycznych

Panele boczne Olympusa są wykonane jako

centrach miast lub na obszarach wiejskich,

jedna część ze stali o dużej wytrzymałości

gdzie drogach lub ulicach są wąskie, więc

Siłowniki hydrauliczne używane do prasowania

na rozciąganie, co pomaga zmniejszyć masę

do tych zastosowań preferują nasz wąski

odpadów, odchylania i podnoszenia klapy

zabudowy i co skutkuje większą ładownością i

korpus Olympus, który pozwala na szerokość

tylnej są tak ustawione, aby chronić je przed

mniejszym zużyciem paliwa. Olympus

pojazdu 2,25 m zamiast standardowego 2,55 m.

uszkodzeniem i umożliwić bezpieczną i

musi działać w różnych środowiskach na

Dodatkowo oferujemy również Olympus Mini

prostą konserwację. To, co może wydawać się

całym świecie, co oznacza, że zapewniamy

o szerokości 2,0 m do montażu na mniejszych

drobnym szczegółem, poprawia niezawodność i

rozwiązania dla każdego zastosowania.

podwoziach ciężarówek od 7,5 do 11 ton. Te

jest wynikiem dziesięcioleci doświadczenia.

naszym

globalnym

klientom

pojazdów i wycieki. Po załadowaniu śmieci są prasowane przez ramię posuwisto-zwrotne.

DWA ZAKŁADY, JEDEN SYSTEM, TA SAMA JAKOŚĆ Nasze centra produkcyjne w Warwick (Dennis Eagle) i Tàrrega (Ros Roca) mogą być oddalone od siebie o kilka tysięcy kilometrów, ale wykorzystują identyczne systemy produkcyjne i zarządzania jakością, aby zapewnić wydajność i stałą jakość. Proces produkcyjny rozpoczyna się od przejrzenia szczegółów zamówienia w 32


celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagane

Oczywiście oszczędność paliwa (lub zerowe

informacje są dostępne. Nasi partnerzy

zużycie paliwa w przypadku naszego eCollect

produkcyjni wycinają i formują stal o wysokiej

eRCV), łatwość napraw i długa żywotność

wytrzymałości do wykonania nadwozia i klapy

naszych produktów pomagają zmniejszyć

tylnej. Montujemy je i spawamy w naszych

ich wpływ na środowisko. Inicjatywy na

warsztatach, a następnie we własnym zakresie

rzecz zrównoważonego rozwoju w naszej

śrutujemy i malujemy zabudowy. Następnie

firmie obejmują również proste rzeczy, takie

elementy hydrauliczne i elektryczne są

jak zapewnienie wodotrysków i kubków z

montowane przed zamontowaniem zabudowy

włókna bambusowego, aby uniknąć używania

Olympus do podwozia i, w razie potrzeby,

plastikowych kubków i butelek.

systemy podnoszenia pojemnika do klapy tylnej. Na każdym etapie przeprowadzamy

EKSPORT NA CAŁY ŚWIAT

rygorystyczne kontrole jakości, a także

Nasze zakłady w Warwick i Tàrrega eksportują

przeprowadzamy obszerną Kontrolę Przed

kompletne pojazdy zgodne z normami CE

Dostawą (PDI) każdej jednostki. Na koniec

na cały świat, dodatkowo Tàrrega dostarcza

pojazd jest wysyłany do klienta, spółki zależnej

pojazdy bez CE, częściowo zmontowane

TRRG lub autoryzowanego dealera.

nadwozia i zestawy do montażu. Takie zestawy są montowane i umieszczane na podwoziu przez

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

naszych lokalnych autoryzowanych dealerów.

Zrównoważony rozwój jest jedną z

Jednostki te są montowane, wykańczane

podstawowych wartości TRRG, bardzo

i kontrolowane zgodnie z tymi samymi

poważnie się do tego zobowiązujemy, a ten etos

standardami jakości, co w naszych centrach

jest obecny we wszystkich naszych spółkach

produkcyjnych. Nasz Zespół Techniczny ds.

zależnych, w tym w Warwick i Tàrrega,

Rynków Globalnych podróżuje po całym

obejmując zarówno nasze operacje, jak i

świecie, aby wspierać naszych lokalnych

użytkowanie naszych produktów. Ecodesign,

p artnerów w spełnianiu tych standardów

oparty na normie ISO 14006, jest integralną

jakości, o ile pozwalają na to ograniczenia w

częścią naszych procesów projektowania

podróżowaniu.

TÀRREGA Jaume Sucarrats, Kierownik Produkcji: „Nasza fabryka została otwarta w 1953 roku i zajmuje obecnie 40 000 m². Mamy około 350 pracowników, którzy każdego roku produkują ponad 1000 pojazdów RCV i 200 myjni pojemników. Obsługujemy klientów na całym świecie i dostosowujemy nasze produkty do ich lokalnych wymagań. W latach 2016-2020 zwiększyliśmy produkcję jednocześnie znacznie zmniejszając nasze emisje. Badamy również opcje dalszej redukcji odpadów i recyklingu oraz inne ulepszenia zgodne z naszymi wartościami zrównoważonego rozwoju.

i staramy się dążyć do stania się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym.

WARWICK Lee Rowland: „Nasz zakład znajduje się w Midlands, w sercu obszaru produkcji samochodów w Wielkiej Brytanii -. Inni producenci w regionie to Jaguar Land Rover i Aston Martin. Zakład zajmuje powierzchnię około 35 000 m² i produkuje ponad 1000 pojazdów rocznie. Warwick jest jedną z nielicznych fabryk, które produkują kompletne pojazdy RCV, w tym podwozia i oczywiście nasz elektryczny pojazd RCV eCollect.” 33


P R E Z E N TAC J A D E A L E R A

R E P. I R L A N D I I & I R L A N D I A P Ł N .

Szmaragdowa Wyspa

PREZENTACJA DEALERA 34


Zarówno Republika Irlandii, jak i Irlandia Północna od dawna współpracują z naszymi markami Dennis Eagle i Terberg. Przyjrzyjmy się bliżej w jaki sposób nasi autoryzowani dealerzy Munster Vehicle Sales, Setanta Vehicle Sales i Manvik Plant & Hire obsługują rynki i jaką rolę w gospodarowaniu odpadami odgrywa tam sprzęt Terberg RosRoca.

35


P R E Z E N TAC J A D E A L E R A

REPUBLIKA IRLANDII

PREZENTACJA DEALERA

Munster Vehicle Sales MVS ma siedzibę w Ballinahina w hrabstwie

MVS: „Jesteśmy dealerem Dennis Eagle

Cork na południu Irlandii. Ta rodzinna firma

od dziesięciu lat i od niedawna również

dostarcza podwozia Dennis Eagle wraz

ich firmy-matki Terberg RosRoca Group

z szeregiem innych produktów Terberg

(TRRG). Dlatego cieszymy się korzyściami,

RosRoca Group i pojazdów użytkowych

jakie przynosi relacja z tak dużą, globalną

Renault w całej prowincji Munster. Dyrektor

organizacją, co pozwala nam oferować

Zarządzający Seán Loftus ma ponad 30-letnie

różnorodny

doświadczenie

nadzoruje

Wszystkie odpady w naszej okolicy są

sprzedaż i operacje handlowe firmy. Jego

odbierane przez prywatnych kontrahentów

syn Darren jest w pełni wykwalifikowanym,

i mamy szczęście, że dostarczamy sprzęt do

muszą przejechać około 40 km do miejsca

doświadczonym mechanikiem i testerem

każdego z nich. Podsumowując, produkty

przetwarzania odpadów.Jesteśmy w stałym

samochodów ciężarowych / dostawczych,

TRRG

na

kontakcie

z

zajmującym

aspektami

rynku, nasi klienci wybierają marki Dennis

pojazdów

TRRG

mechanicznymi i technicznymi wraz z wysoko

Eagle i Terberg ze względu na ich projekt,

zadowoleni z użytkowania dostarczonego

wykwalifikowanym zespołem serwisowym

bezpiecCeństwo

sprzętu.

MVS.

oferowane wsparcie serwisowe.

Córka

w

się

branży

i

wszystkimi

Seána,

Aisling,

uzupełnia

asortyment

wiodącymi

i

produktów.

innowacjami

niezawodność

oraz

Seán Loftus, Dyrektor Zarządzający

kierowcami i

Uważają,

i

operatorami

wszyscy że

jest

bardzo dobrze

zaprojektowany i łatwy w obsłudze. MVS

rodzinny kontyngent w MVS, posiada tytuł

świadczy pełen zakres usług obejmujący

magistra zarządzania i marketingu oraz

W tym regionie materiały do recyklingu,

sprzedaż, serwis, leasing i szkolenia. Wielu

zapewnia płynne prowadzenie działań HR i

odpady żywnościowe i odpady resztkowe

naszych klientów posiada własne warsztaty

obsługi klienta. Loftus jest dumny z oferty

odbierane są pojazdami z wydzielonymi

i

przedziałami.

domowe

własnym zakresie, ale jako zatwierdzony

mają 240-litrowe kosze na każdą frakcję

dealer TRRG wykonujemy również dla nich

odpadów. Po zbiórce pojazdy przeważnie

wiele prac.

36

Gospodarstwa

przeprowadza

niektóre

naprawy

we


ZBIÓRKA ODPADÓW W IRLANDII W Irlandii lokalne władze nie świadczą usług w zakresie zbiórki odpadów. Zamiast tego zarówno gospodarstwa Ten rok jest trudnym okresem dla firm na

wszyscy codziennie uczymy się o branży.

domowe, jak i przedsiębiorstwa muszą

całym

bardzo

W tym roku mieliśmy również przyjemność

zawierać umowy o odbiór odpadów z

mieć

powitać w naszym zespole Marka Cullena,

jednym z kilku prywatnych

doświadczonego technika Dennis Eagle i

kontrahentów

Terberg. Dzięki ponad 20-letniemu

działających w ich okolicy. Stąd rynek

dzięki Covid-19 pojawiły się wyzwania,

doświadczeniu Mark wniósł do naszej

jest dość rozdrobniony. Firmy te oferują

które nas przetestowały, ale zapewniliśmy

organizacji ogromną wiedzę i doświadczenie.

wachlarz opcji kontraktowych, od ceny

bezpieczeństwo

Cieszymy się, że mamy go na pokładzie.

stałej do płatności według wagi. W

świecie,

wdzięczni otwarte

za

to,

drzwi

pracownikom.

klientom. naszym

Z

nadal

jesteśmy

że

możemy

i

dawać

pracę

Nie

ma

wątpliwości,

naszym

pracownikom

przyjemnością

pracownikom

naszym że

i

rezultacie wszystkie pojazdy RCV w

dostarczamy

zajmującym

się

Jesteśmy

bardzo

wdzięczni

wszystkim

Irlandii są wyposażone w systemy

naszym klientom za ich nieustające wsparcie.

ważenia i identyfikacji zbiorników,

serwisowanie w warsztatach i całodobową

Rodzina

takie jak system ważenia dynamicznego

pomoc drogową. Klienci, z którymi mamy

pracowników z niecierpliwością czekamy

do czynienia, nieustannie szukają sposobów

na przyszłość i wszystkie nowe koncepcje

na

płynące z sieci oddziałów TRRG.”

usuwaniem

odpadów

usprawnienie

bezpieczną

swojej

flotę,

działalności

i

Loftus

i

również 30

naszych

TMDW firmy Terberg i system RFID.

37


P R E Z E N TAC J A D E A L E R A

REPUBLIKA IRLANDII

Setanta Vehicle Sales

Zbiórka odpadów w Irlandii różni się nieco

rynek irlandzki.w system ważenia, dlatego

od reszty Europy pod tym względem, że

nie możemy się doczekać wprowadzenia

zbiórki nie prowadzą żadne władze lokalne/

na rynek irlandzki nowo zaktualizowanego

gminne, a wszystkie odpady są zbierane na

systemu ważenia dynamicznego Terberg,

zasadach konkurencyjnych przez prywatnych

który pozwoli nam zaoferować kompletny

jest szkolonyKażdy pojazd RCV w Irlandii

odbiorców odpadów.

pojazd, w pełni zmontowany fabrycznie, bez

jest wyposażony na wszystkich produktach

konieczności polegania na firmach trzecich

TRRG i te szkolenia ciągle trwają, aby

To jest powód, dla którego nasz dealer

w

Setanta

zapewnić

Setanta Vehicle Sales jest tak skoncentrowany

Vehicle Sales ma siedzibę w południowej

wsparcia.

i ostrożny, gdy wybiera produkty, które

części Dublina i jest częścią grupy Setanta

oferuje i wspiera na rynku irlandzkim.

Vehicle, której właścicielem jest Harry Nash.

Ivan

Dzięki swojej wizji i ekspansji na rynku,

ponad

Martin Ryan, Dyrektor Sprzedaży:„Wszystkie

Setanta otworzyła nowy salon sprzedaży w

rynkusamochodów ciężarowych i mówi:

odpady zebrane z gospodarstw domowych,

Ballycoolin w północnej części Dublina.

„Martin odponad 35 lat pracuje wyłącznie

celu

ukończenia

łańcucha.”

Martin Ryan, Dyrektor Sprzedaży

klientom

Fleming,

najwyższy

Właściciel

30-letnie

poziom

Firmy,

ma

doświadczenie

na

w sektorzeodpadów a z produktami Dennis

frakcje nadające się do recyklingu, odpady resztkowe i materiały nadające się do

Dzięki temu firma Setanta Vehicle Sales może

/ Terbergpracuje od ponad 23 lat. Nasz

kompostowania są zbierane na zasadzie

świadczyć usługi w pobliżu największego

sukcessprzedażowy w dużej mierze zależy

„płaci ich wytwórca” i to samo dotyczy

skupiska ludności w Irlandii, a zarazem

od jakościnaszej oferty posprzedażowej

zbiórki

Takie

największej liczby firm odbierających odpady

i

podejście stwarza nam wiele wyzwań i

i pojazdów RCV w Irlandii.Ich obiekt Long

płynną

na szczęście mamy tutaj gamę produktów

Mile Road zajmuje się wszelkimi rodzajami

wspierany

Terberg RosRoca Group (TRRG), która

odpadów,

profesjonalistów

naszego kierownikaserwisu. Ten biznes to

zapewnia wszelkie rozwiązania wspierające

wspiera markę i jej klientów. Zespół tutaj

połączenie sprzedaży iwynajmu. Od sześciu

38

odpadów

komercyjnych.

a

zespół

serwisowej.Ronan

McBride

obsługęposprzedożową przezRicharda

zapewnia i

jest

Manneringa,


PREZENTACJA DEALERA

lat dostarczamy naszymklientom samochody

zbierania żywności

opcje.

na zasadzie najmukontraktowego, który

•Nasze automatyczne systemy podnoszenia

Jesteśmy zadowoleni, że możemy zaoferować

przyniósł wyzwania, zarówno w zakresie

pojemników, zarówno niskie, jak i wysokie,

w pełni elektryczny eCollect RCV firmy

obsługi, jak i wprowadzania najnowszych

a OmniDEL Xtra z pełnym przygotowaniem

TRRG,

technologii do sektora. Aby wesprzeć te

do ważenia jest zdecydowanym faworytem

elektryczny układ napędowy, zabudowa

kontrakty, otworzyliśmy trzy warsztaty w

•Nasz program Toploader® do zbiórki

Olympus i podnośnik Terberg to zwycięska

całym kraju, aby obsługiwać firmy zajmujące

przynoszonych odpadów roślinnych o dużej

kombinacja bezemisyjna.” „Cenimy każdego

się zbieraniem odpadów”. Chociaż Setanta

objętości, ponownie skonfigurowany z

klienta, którego mamy i mamy nadzieję, że

Vehicle Sales dostarcza szeroką gamę sprzętu

funkcją ważenia.

nadal będziemy mogli oferować im poziom

TRRG, to na rynku irlandzkim popularne są pewne produkty.

wierzymy,

że

podwozie

Elite,

usług i innowacje, co jest możliwe dzięki Martin Ryan:

naszej ofercie produktów TRRG. Podobnie

“Zgodnie z tendencją do pracy na rzecz

jak wszyscy na całym świecie, przeżyliśmy

•Gama zabudów do prasowania odpadów

bardziej ekologicznego, czystszego klimatu

trudny rok w związku z pandemią COVID,

Olympus,

przyjęliśmy

ale z nadzieją oczekujemy wznowienia

zarówno

w

wersjach

inicjatywę

i

obecnie

jednokomorowych, jak i podwójnych i

współpracujemy

skonfigurowanych z oddzielną jednostką do

firmami w Irlandii, aby zapewnić im różne

z

dwoma

większymi

normalnej działalności”.

UMOWA WYNAJMU Ivan Fleming: Mamy dużą liczbę pojazdów do wynajęcia dla firm w Irlandii. Obsługa takich pojazdów stawia coraz większe zapotrzebowanie na zasoby i szkolenia, dlatego cenimy siłę naszego wysoko wyszkolonego personelu oraz doskonałego wsparcia technicznego oferowanego przez TRRG. Poza wyzwaniami z Covid-19 mamy też wpływ BREXITU - niepewność i wyzwania, jakie może to przynieść. W przypadku „braku umowy” - co jest możliwe, system taryfowy utrudni naszą konkurencyjność, ale jak zawsze stawimy czoła tym wyzwaniom z siłą i wytrwałością i mamy nadzieję na dalszy rozwój marek TRRG w Irlandii.” 39


HÄNDLER IM FOKUS

IRLANDIA PÓŁNOCNA

Manvik Plant and Hire Ltd.

Manvik Plant & Hire Ltd. została założona w

również

odbiór

odpadów

domowych.

1997 roku w Belfaście w Irlandii Północnej i specjalizuje się od początku w pojazdach Dennis

Większość tych firm również preferuje produkty

Eagle i systemach wrzutników pojemników

TRRG.

Terberg produkowanych przez Terberg RosRoca

Irlandii, tutejsze gospodarstwa domowe płacą

Group (TRRG). Od tego czasu Manvik zbudował

za wywóz śmieci według stawek krajowych,

bardzo silną pozycję na rynku pojazdów do

więc nie ma popytu na systemy ważenia

doświadczonym zespole liczącym łącznie 11

zbiórki odpadów w Irlandii Północnej.

pojemników. Samorządy mają przeważnie

osób, w tym czterech wykwalifikowanych,

własne warsztaty, które wykonują rutynową

przeszkolonych

Dyrektor Alan Haire powiedział nam więcej

konserwację pojazdów, ale polegają na nas, jeśli

Dennis Eagle & Terberg w naszym warsztacie.

o Manvik: „Pracuję w firmie od prawie 15

chodzi o bardziej złożone naprawy techniczne.

W

przeciwieństwie

do

Republiki Alan Haire, Dyrektor

specjalistów

ds.

sprzętu

Większość naszych kontraktów na dostawę

lat. Tutaj, w Irlandii Północnej, praktycznie Oczywiście przechowujemy zdrowe zapasy

pojazdów obejmuje szkolenia, które prowadzą

samorządy - władze lokalne - więc to oni

i

trenerzy Dennis Eagle UK i Terberg Matec UK.

są naszymi głównymi klientami. W Irlandii

oferowania

Północnej jest również kilka prywatnych firm,

wrzutników

dostarczamy

Nasi klienci działają zarówno na obszarach

które zbierają głównie odpady komercyjne,

sprzęt pomocniczy, taki jak systemy kamer i

miejskich, jak i wiejskich i najczęściej zamawiają

jednak w ostatnich latach sprywatyzowano

lokalizatory pojazdów. Działamy w zgranym,

jednokomorowy

wszystkie

40

odpady

odbierane

przez

dostarczamy

części

pojazdów

zamienne. TRRG

pojemników,

i

Oprócz systemów

wariant

zabudowy

do


PREZENTACJA DEALERA

prasowania odpadów TRRG Olympus. Jest kilka samorządów, które używają nadwozi Twin Pack lub pojazdów z pojemnikami na odpady żywnościowe lub szklaną kapsułę z przodu. Zabudowy Olympus są prawie zawsze łączone z podwoziem Dennis Eagle Elite. z kabiną niskowejściową i można śmiało powiedzieć,

że

ta

zwycięska

kombinacja

obejmuje około 80% rynku RCV w Irlandii Płn. Z naszego doświadczenia wynika, że ten duży udział w rynku przypisuje się naszym klientom, którzy doceniają korzyści wynikające z możliwości zakupu pełnego pakietu, w tym podwozia, zabudowy i podnośnika pojemników, z jednego źródła. W rezultacie mogą na nas polegać, że zapewnimy prawdziwy pakiet usług posprzedażnych i serwisowych typu zderzakdozderzaka, który budzi zaufanie. Oczywiście pomaga również to, że kierowcy mówią kierownictwu,

że

pojazdy

Dennis

Eagle

wspaniale się prowadzi, a technikom warsztatu podoba się to, jak łatwe w utrzymaniu są

wszystkie

podekscytowani

produkty

TRRG.

Jesteśmy

nowym

TRRG

eCollect

eRCV, ale na razie większość naszych klientów pozostaje przy pojazdach z silnikiem Diesla. Chociaż popyt i zainteresowanie elektrycznymi Jest tak częściowo dlatego, że ilość odpadów z

pojazdami RCV jest niskie w porównaniu

zmienić

z

Brytanii,

szczęśliwi, że pandemia nie miała zbyt dużego

gospodarstw domowych wzrosła w tym roku, a

spodziewamy się, że sytuacja zmieni się w ciągu

wpływu na Manvik i że nie musieliśmy

pojazdy RCV pracują ciężej niż kiedykolwiek.

najbliższych kilku lat, ponieważ branża szybko

zamykać naszej działalności, chociaż niektórzy

Patrząc w przyszłość, choć jeszcze pozostajemy

przyjmuje nowe innowacje.

z naszych pracowników musieli się izolować.

w naszej obecnej siedzibie działającej w pobliżu

Wręcz przeciwnie, nasz warsztat był bardzo

doków w Belfaście, ale szukamy czegoś

Rozglądając się po naszej branży, zachęcające

zapracowany, ponieważ nasi klienci zlecają

większego, co umożliwi nam rozszerzenie

jest zobaczenie, że Covid-19 miał niewielki

nam więcej prac.

naszej działalności, co może tylko wyjść na

innymi

obszarami

Wielkiej

negatywny wpływ. Na pewno musieliśmy

metody

pracy,

ale

czujemy

się

dobre dla Manvik i k i TRRG.”

41


KIEROWNICTWO SPÓ ŁEK ZALEŻNYCH TRRG

K IE ROWNIC T WO SPÓŁEK Z A L E Ż N YC H T R RG

Marco Overbeek Terberg Machines HOLANDIA Firma założona w 1974 roku, odpowiedzialna za projektowanie i produkcję naszych systemów podnoszenia pojemników oraz technologii ważenia i identyfikacji.

Sonia Santos Resitul

Piotr Pawlowski Terberg Matec Polska

PORTUGALIA

POLSKA

Brytyjska firma dostarczająca sprzęt Terberg do podnoszenia

Działając na kluczowym, rozwijającym się rynku, nasza spółka zależna w

pojemników, rozwiązania ważenia dynamicznego i identyfikacji

Polsce odnotowuje silny wzrost i zwiększony udział w rynku.

Terberg oraz zapewniająca pełne wsparcie posprzedażowe.

Rob Colby Terberg Matec UK

Will Marzano Terberg Matec UK

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Brytyjska firma dostarczająca sprzęt Terberg do podnoszenia

Nasze brytyjskie centrum projektowania i produkcji szeregu

pojemników, rozwiązania ważenia dynamicznego i identyfikacji

specjalistycznych nadwozi pojazdów nadających się do recyklingu i

Terberg oraz zapewniająca pełne wsparcie posprzedażowe.

zbiórki odpadów organicznych.

Mark Senders Terberg Matec Nederland & Terberg Matec Belgium HOLANDIA & BELGIA Nasze holenderskie i belgijskie firmy obsługują swoje rynki oferując

Łącząc ponad 100-letnie doświadczenie, HS jest specjalistycznym

RCV ładowane z tyłu, z boku i z przodu, systemy podnoszenia

producentem pojazdów RCV z ładowaniem bocznym, czołowym i

pojemników i technologię czyszczenia ulic.

tylnym oraz wrzutników pojemników.

42


KIEROWNICTWO SPÓ ŁEK ZALEŻNYCH TRRG

Kevin Else Dennis Eagle

Pere Petit Ros Roca

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

HISZPANIA

Zaufany producent precyzyjnie wykonanych pojazdów od produkowanych

Oferuje szeroką gamę ładowarek tylnych, bocznych i czołowych,

od 1907 roku, dostarczający TRRG pionierską gamę podwozi pi ojazdów

wrzutników pojemników, systemów mycia pojemników, zamiatarek,

RCV.

cystern na wodę i zraszaczy i ma ponad 65-letnie doświadczenie.

Thibaut Robin Terberg Matec SAS

Ian Handley Dennis Eagle Inc

FRANCJA

USA

Założona w 2020 roku, ale posiada ponad 40-letnie doświadczenie na

Spółka zależna będąca w całości własnością firmy Dennis Eagle,

francuskim rynku gospodarki odpadami, jej zadaniem jest zapewnienie

oferująca na rynek amerykański specyficzną dla Stanów Zjednoczonych

pełnej gamy produktów TRRG.

kabinę podwozia Dennis Eagle o niskim wejściu i wysokiej widoczności.

Zarząd TRRG, od lewej do prawej: Thibaut Robin, Hans Geerts, Godfried Terberg, Tim Conlon, Kevin Else & Pere Petit

43


INFORMACJE KORPORACYJNE DYSTRYBUTORZY

EUROPA Austria M-U-T GmbH Stockerau m-u-t.at Chorwacja Autobus d.o.o. Zagreb autobus.hr Cypr Spyros Houtris and Sons Ltd Larnaca houtris.com Republika Czeska Hanes s.r.o. Praag hanes.cz Dania Phoenix Danmark A/S Brøndby phoenixdanmark.dk Estonia Alwark OÜ Tallinn alwark.ee Węgry Unikomtech Kozármisleny unikomtechgep.hu Wyspa Man Outdoor Power & Plant Union Mills opandp.com Włochy Manuport s.r.l. Genua ambiente.manuport.it Łotwa SIA “Alwark” Marupes Novads alwark.lv Liechtenstein HS Fahrzeugbau GmbH Emstek hs-fahrzeugbau.de Litwa UAB “Alwark” Vilnius alwark.lt Luksemburg Terberg Matec Belgium bvba Genk terbergmatec.be Irlandia Północna Manvik Plant and Hire Ltd Belfast manvikplant.com Republika Irlandii Setanta Vehicle Sales Dublin setantatrucks.ie

44

Republika Irlandii Munster Vehicle Sales Cork mvscork.ie

Wietnam Tien Ngoc Company Thoi An Ward tienngoc.com.vn

Rosja Merkator International LLC Moskou merkatorgroup.ru

AUSTRALIA

Słowacja Hanes Slovakia s.r.o. Trnava hanes-slovakia.sk Szwajcaria David Wiederkehr AG Zofingen dw-fzbau.ch AFRYK A Afryka Południowa TFM Holdings Olifantsfontein tfm.co.za AZJA WSCHODNIA Brunei Terberg Tractors Malaysia Sdn Bhd Selangor 47100 simedarbyindustrial.com/caterpillar-dealership/ tractors-malaysia Kambodża Terberg Tractors Malaysia Sdn Bhd Selangor 47100 simedarbyindustrial.com Hongkong MAN Truck and Bus Hong Kong Hong Kong DD99 mantruckandbus.com Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna Terberg Tractors Malaysia Sdn Bhd Selangor 47100 simedarbyindustrial.com Malezja IG Zenith Sdn Bhd Selangor 43300 ze.com.sg Myanmar Terberg Tractors Malaysia Sdn.Bhd. Selangor Puchong 47100 Filipiny Huls Technologies Philippines Inc Manila T: 0935 870 4462 Singapur Zenith Engineering Pte Ltd Singapore 629060 ze.com.sg Tajlandia Terberg Tractors Malaysia Sdn Bhd Selangor 47100 simedarbyindustrial.com

Australia Penske Commercial Vehicles Wacol penske.com.au/dennis-eagle NOWA ZELANDIA Nowa Zelandia Penske Commercial Vehicles Wacol penske.com.au/dennis-eagle AMERYK A PÓŁNOCNA USA Dennis Eagle Inc. Summerville dennis-eagle.com Kanada Dennis Eagle Inc. Summerville dennis-eagle.com AMERYK A POŁUDNIOWA Kolumbia Sumequipos S.A.S. Bogotá 821 D.C. sumequipos.com


45


INFORMACJE KORPORACYJNE SPÓŁKI W GRUPIE

STRUKTURA KORPORACYJNA

Handlowa ( Lipiec 2020 r.)

TERBERG GROUP B.V. (HOLANDIA)

POJAZDY SPECJALNE

SPRZĘT ŚRODOWISKOWY

MODYFIKACJE SAMOCHODÓW I

MODYFIKACJE CIĘŻARÓWEK

WÓZKI WIDŁOWE MONTOWANE DO CIĘŻARÓWEK

LEASING

VANÓW

TERBERG BENSCHOP B.V.

TERBERG ROSROCA GROUP LIMITED

TERBERG SPECIALS BELGIUM N.V.

TERBERG TECHNIEK B.V.

TERBERG KINGLIFTER B.V.

TERBERG BUSINESS LEASE GROUP B.V.

HOLANDIA

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

BELGIA

HOLANDIA

HOLANDIA

HOLANDIA

TERBERG D.T.S. (UK) LTD

TERBERG MACHINES B.V.

TERBERG SPECIALS B.V.

TERBERG LEASING JUSTLEASE BELGIUM BVBA

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

HOLANDIA

HOLANDIA

HOLANDIA

TERBERG SPEZIALFAHRZEUGE GMBH

TERBERG MATEC NEDERLAND B.V.

NIEMCY

HOLANDIA

TERBERG TRACTORS BELGIUM BVBA

TERBERG MATEC BELGIUM BVBA

BELGIA

BELGIA

TERBERG MIDDLE EAST FZE

TERBERG MATEC POLSKA SP.Z O.O

DUBAJ, ZJEDN. EMIRATY ARABSKIE.

POLSKA

TERBERG TRACTORS AMERICAS, INC.

TERBERG MATEC SAS FRANCJA

PODSTAWOWE WARTOŚCI

PODSTAWOWE FAKTY

Duch przedsiębiorczości

Biznes rodzinny

DENNIS EAGLE INC USA

Orientacja na klienta

Obroty: 1,06 miliarda € (2019)

Innowacje

Liczba pracowników:> 3000

ROS ROCA S.A.U.

Jakość

Firmy w 12 krajach

Elastyczność

Eksport na cały świat:> 100 krajów

USA

TERBERG TRACTORS MALAYSIA, SDN. BHD.

DENNIS EAGLE LTD. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

MALEZJA (JV 50/50)

MANUPORT S.R.L WŁOCHY

HISZPANIA

ENVIRORENT XXI, S.L.U. HISZPANIA

HS FAHRZEUGBAU GMBH NIEMCY RESITUL LDA. PORTUGALIA

46

Integralność Zrównoważony rozwój

Założona w 1869 roku


INFORMACJE KORPORACYJNE SPÓŁKI W GRUPIE

SPR ZĘT ŚRODOWISKOW Y Ta dywizja produkuje podwozia z niskim wejściem, zabudowy pojazdów do zbiórki odpadów z prasowaniem odpadów, z bocznym, przednim i tylnym załadunkiem, pełną gamę systemów wrzutników pojemników, technologię ważenia i identyfikacji pojemników, podziemnych systemów na odpady oraz nadwozi pojazdów do zbiórki suchych surowców wtórnych i odpadów organicznych.

POJAZDY SPECJALNE Ta dywizja obejmuje Terberg Benschop, jej główną fabrykę w Holandii oraz jej spółki zależne w Holandii i za granicą.

MODYFIK ACJE CIĘŻARÓWEK Ta dywizja modyfikuje standardowe ciężarówki w pojazdy specjalne, zmieniając konfigurację osi i dostosowując układy kierownicze i zawieszenia.

MODYFIK ACJE SAMOCHODÓW I VANÓW Modyfikacje samochodów i lekkich pojazdów dostawczych obejmują szeroki zakres: użytkowników wózków inwalidzkich, oddziały policji, biura mobilne, firmy serwisowe itp. Warsztaty dywizji zajmują się również naprawami ciężarówek i ustawowymi przeglądami pojazdów.

WÓZKI PODNOŚNIKOWE MONTOWANE DO CIĘŻARÓWKI Ta dywizja produkuje wózki widłowe montowane na ciężarówce.

LEASING Ta dywizja jest jedną z największych niezależnych firm leasingowych i wynajmujących samochody w Holandii, obsługującą zarówno rynek biznesowy, jak i konsumencki. Rynek konsumencki obsługiwany jest pod marką Justlease.

FI

W 100 %

ŚW

ZI

M

D

AŁY

Y

ZI

A

OD

A RO D

IE CIE

RM

N

NA C

47


Terberg RosRoca Group Limited Heathcote Way, Heathcote Ind. Est. Warwick, CV34 6TE Zjednoczone Krรณlestwo Tel. +44 (0) 1926 458 500 info@terbergrosroca.com

TERBERGROSROCA.COM