__MAIN_TEXT__

Page 1

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

Styczeń 2015 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

wilanów park – lokalne miejsce hanDlu?

Świątynia OpatrznOŚci – co jest istotne dla mieszkańców

cztEry razy niE

Dlaczego galeria WilanóW nie poWinna poWstać W obecnie planoWanej formie

„SłOiki” niE tylkO z wilanOwa


1 – widok ogólny

cztEry razy niE DlaczEgO galEria wilanów niE pOwinna pOwStać w ObEcniE planOwanEj fOrmiE autorka tekstu jest absolwentką Wydziału architektury politechniki Warszawskiej, w listopadzie 2014 r., obroniła dyplom magisterski pt. „strefa handlowo-usługowa w nowych dzielnicach dużych miast w kontekście miejsca i klimatu. projekt pasaży wilanowskich jako ośrodka usługowo-społecznego”, pod kierunkiem mgr. inż. arch. grzegorza a. buczka.

multipleksuwystarczyłobymałe,dwusalowe kino.Centrumlokalnewłaśnietymsięróżni odgaleriihandlowej,żefunkcjekomercyjne zrównoważonesąfunkcjamispołecznymi. Funkcjonująwsymbiozie.Możliwośćzałatwieniakilkusprawwjednymmiejscujest korzystnazarównodlainwestorów,jakidla mieszkańców,gdyżimwięcejfunkcji,tym więcejpotencjalnychużytkowników.Mieszaniefunkcjiumożliwiauzyskanieefektutętniącegożyciemkawałkamiasta.Kiedybiura pustoszeją,zapełniająsięmieszkaniaipobliskiedostępnezuliczeklokale.

Roląarchitektówiurbanistówjestzaprojektowaniespójnegocentrum,któreumiejętnie łączyłobyfunkcjehandlowezprzestrzeniami społecznymiibyłokomfortowedlawszystkichużytkowników.Istniejewielerozwiązań pozwalającychpogodzićkomfortzakupówz nienajlepszymiwarunkamiatmosferycznymi, SKaLa–KoNFLIKtINteReSówCzybRaKzRozuMIeNIa zzachowaniempodziałucentrumnakwartazespółmieszkaniowyMiasteczkowilanówzmieniłprzezostatniądekadęobraz ły.Częstymrozwiązaniemsącałościowelub Dzielnicywilanów.Naraziemieszkatu„tylko”10tys.osób(zameldowanych), fragmentaryczneprzekryciaplaców,dziejednakdocelowaliczbamieszkańcówMiasteczkaocenianajestna50tys.(acałej dzińcówczyulichandlowych,atakżezastodzielnicyna100tys.).Dlatakdużegozałożenianiezbędnejestlokalnecentrum, sowaniemarkiz,arkadinadwieszeń.Liczne wktórymmieszkańcymoglibyrobićzakupy,spędzaćwolnyczasiintegrowaćsię. usługimogąbyćdostępnezarównozulicy, jakiodwewnętrznychatriów.Poszczególne Pierwszekoncepcjezagospodarowaniacentrum,opartenamodeluuliczkihan- budynkimogąbyćzesobąpołączonenapodlowejzrynkiemisklepikami,niedoczekałysięrealizacjiprawdopodobniezpo- ziomie–1orazkrytymikładkaminapoziowoduzbytmałejilościpotencjalnychużytkowników.Niestety,od2010r.nowy mie+1,dziękiczemumożnaskorzystaćz inwestor–GtC–proponujewielkiecentrumhandloweopow.77tys.m2 GLa licznychusługbezkoniecznościwychodzenia (przypred:powierzchnianajmubrutto)–Galerięwilanów.obiektmabyćpo- nazewnątrz. równywalnywielkościowo,ipodniektórymiwzględamijakościowo,dowarszawskiejGaleriiMokotów–opow.68tys.m2 GLa,dziełategosamego Najistotniejszewplanowaniudużychinweinwestora.Centrapowyżej75tys.m2 GLazaliczasiędoponadregionalnych,a stycjijestnieblokowanienaturalnejcyrkulacji ichobszaroddziaływaniadochodzido40km.Galeriawilanówsłużyłabywięc ruchu–zachowaniemożliwościchodzenia całejwarszawieorazpołudniowymgminomościennym,aniegłówniemieszkań- uliczkamicentrumokażdejporzednia,atacomwilanowa.obiektyhandluwskalilokalnejpowinnymiećmaksymalnie50 kżeprzejeżdżaniaprzeznienarowerzeczy tys.m2.wceluzapełnienia10-hektarowegocentrumpowinnypojawićsięrónarolkach.Dlategouliceodstronyzabudowy żnorodnefunkcjeuzupełniające:mieszkania,biura,domykultury,biblioteki,usługi mieszkaniowejpowinnybyćkontynuowane, sportu,przedszkola,żłobki,anawetprzychodnieiurzędy.Programcentrumpo- takbytworzyłykwartałyowielkościtypowej winienjednakodpowiadaćskaliMiasteczkawilanów–przykładowo:zamiast dlaMiasteczka(długośćmax.100m).

2terazwilanówStyczeń


Nasze miasto większekwartałystanowiąbarieręmiędzyprzestrzeniamipublicznymi,zakłócają ichciągłość,którajestbardzoważna,gdyżumożliwiaprzemieszczaniesięatrakcyjnymiprzestrzeniamiiodkrywanienastępnych.wprzypadkuGaleriiwilanów potrzebnebędzieok.15min.,abyobejśćjądookoła,gdybędziezamknięta. wcentrumwjednymzbudynkówpowinienznaleźćsięrównieżsupermarket dlaosóbzainteresowanychwiększymizakupami.Jednakniepowinienmiećwięcejniż2tys.m2.towielkośćoptymalnadlalokalnegohandlu.wodległości1km odcentrumMiasteczkaistniejąjużczterytakieobiekty,apiątymapowstaćw biurowcuRoyalwilanów. Przestrzeńpubliczna–niedocenionedobrowspólne wostatnichlatachwuSaprawiecałkiemzaprzestanobudowaniadużychzamkniętychcentrówhandlowych,wielewyburzonolubprzekwalifikowano.Przyczyniłysiędotegorozpowszechnionezakupyprzezinternet,silnakonkurencja, kryzys,aprzedewszystkimmałoróżnorodnaoferta.DlaczegozatemwPolsce nadalpowstajątegotypuobiekty?Prawdopodobniedlatego,żedeweloperzy wykorzystująfakt,żewmiastachśrodkowejeuropynadalniemaodpowiedniej edukacjiarchitektonicznej,świadomościistotydobrawspólnego,jakimjestmiastoitego,żejakośćżyciaizamieszkiwanianiezależywyłącznieodjakościmieszkań,aletakżeodurbanistycznegootoczenia.MieszkańcyMiasteczkawilanów stanowiąjednakspecyficznągrupęklientów:mieszkatudużomłodych,wykształconych,pracującychludzi,którzystanowiąwymagającągrupękonsumentów.Niezadowoliichtypowagaleriazpowtarzalnąofertą. Lokalnecentrumpowinobyćnietylkoośrodkiemhandlowym,leczprzede wszystkimmiejscemogniskującymżyciemieszkańcówdanejokolicy.Ludzie,aby moglinawiązywaćzesobąkontakt,tworzyćwspólnoty,angażowaćsięwsprawy sąsiedzkie,atakżewyrażaćopiniepoprzezprotestyczymanifestacje,potrzebują przestrzeni,któreimtoumożliwią.takimiprzestrzeniamisąlokalneośrodki usługowo-społeczne,np.domykultury,biblioteki,salespotkańorazatrakcyjne przestrzeniepublicznezlokalizowanepomiędzybudynkami,gdyżtotam–na ulicachiplacach–toczysięprawdziweżycie.Niestetystopniowoowąmiejską przestrzeńspołecznązastępującentrahandlowe,którecorazczęściejsąnietylkomiejscemdokonywaniazakupów,lecztakżespędzaniaczasu. Mimo,żeotoczeniegaleriihandlowejjestterenempółprywatnym,posiadaon wielecechprzestrzenipublicznej,„udajeją”,choćbypoprzezorganizowanie otwartychimprezokolicznościowych.Jednakoczywistejest,żecelemfunkcjonowaniagaleriihandlowychjestprzyciągnięcieklientówiwypracowaniezysku,a niezapewnieimmiejscadospędzaniaczasuitworzeniarelacji.terentenjest kontrolowanyprzezprywatnegoinwestoraiodniegozależy,kiedyiwjakisposóbwspomnianeprzestrzeniemogąbyćużytkowane. Regulacjewprowadzaneprzezwładzemiejskiesłużąjednakdowyegzekwowaniaodinwestorarealizacjipełnoprawnychprzestrzenipublicznych,nagruncie prywatnym.takstałosięnaprzykładwcentrumhamburskiegoHafencity.Kwartałhandlowyuberseequartierskładasięzdwunastubudynkówzaprojektowanychprzezróżnycharchitektów,alemajednegozarządcę,któryczuwanad organizacjąkulturalnychwydarzeńiutrzymaniemporządku.Przysprzedaży działkimiastozawarłobowiemzinwestoremumowęo„ograniczeniuprawwłasności”,zapewniającpełnoprawnypublicznycharakterwszystkimprzestrzeniom międzybudynkami–z24-godzinnymdostępem,anawetmożliwościązorganizowaniaakcjiprotestacyjnej.

Styczeń terazwilanów3

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Sekretarz redakcji: Daniela Danielak-Palińska Redakcja: ul.Pory 78 02-757 Warszawa tel. 514 582 509 redakcja@teraz-wilanow.pl Współpraca: Anna Krokosz Anna Mirska-Perry Agnieszka Pacewicz Małgorzata Wróblewska Małgorzata Gabriel Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 514 582 509 Na okładce Teraz Wilanów: „LeośZubzWilanowa” Fot.AgnieszkaPacewicz

www.terazwilanow.pl wyDawCa:CaaMSp.zo.o., 02-757warszawa,ul.Pory78,KRS:0000490860, SądRejonowydlam.st.warszawywwarszawie, XIIIwydziałGospodarczyKRS,kapitałzakładowy5000zł, ReGoN:146997610,NIP:5213662064


Nasze miasto

2 – pasaż

DzIeDzICtwo–bLISKośćPałaCu Przyszłecentrumpowinnozostaćzaprojektowaneszczególniestarannieze względunabardzobliskiesąsiedztwozabytkowegozałożeniaparkowo-pałacowegowwilanowie,którestanowi kulturowedziedzictwonarodowe,czyli równieżdobrowspólne.Niktniewyobrażasobielokalizowaniaolbrzymiego centrumhandlowego300metrówod Luwru,wersaluczybrukselskiegowielkiegoPlacu...JednakwPolsceinwestoromcojakiśczasudajesięprzeforsować rozwiązania,którenieuzyskałybyzgody wwiększościzachodnichmiast. obecnyprojektGtCjestzagrożeniem dlaspójnościgenius loci wilanowa.Proponowanydotychczasbudynek,mimo licznychprzeszkleń,jestmonolityczną bryłąnienawiązującąanidookolicznejzabudowyhistorycznej,anidowspółczesnej.Jesttakm.in.dlatego,żewielkie bezokiennegaleriehandloweciężkowpisaćwkwartałowątkankęmiejską.

3 – widok od ul. Przyczólkowej/ od strony Pałacu w Wilanowie

4 – widok od strony Miasteczka Wilanów

4terazwilanówStyczeń

elewacjecentrumpowinnybyćnowoczesne,jednaktychodstronyMiasteczka nienależytraktowaćtaksamojaktychod stronyPałacu.Pierwszepowinnyprzypominaćzabudowęmieszkaniową,zwertykalnymipodziałaminaklatki,takaby „przejście”międzymiasteczkiemacentrumbyło„płynne”.Drugiepowinnybyć zdecydowaniebardziejklasyczne,eleganckie,horyzontalne,nawiązującedo wielobryłowościPałacu. zGoDNośćPLaNuMIeJSCoweGo zeStuDIuM Sytuacjaplanistycznadotyczącacentrum jestprzedmiotemwieludyskusji.Procedurazmianyobecnegomiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennego terenówPrzedpolaPałacuwilanowskiegorozpoczęłasięw2012r.byłotospowodowanedwomaczynnikami:po pierwsze–obecnyplanzostałuchwalony wedługstarej,dwuetapowejprocedury planistycznejz1994r.,któranienakazywałaokreślanialicznychwymaganychdziś parametrów,np.dotyczącychmaksymalnychrozmiarówplanowanychobiektów handlowych;podrugie–nowawersja planumiejscowegomusiuwzględniaćza-


Nasze miasto

porównanie wymiarów centrum Miasteczka Wilanów i centrum HafenCity (rysunki w tej samej skali)

StudiumnaobszarzePrzedpolawyznaczacentrumdzielnicowe,którepowinnobyćuzupełnione„zabudowąwielofunkcyjną(usługowąimieszkaniową)ozwartejstrukturze urbanistycznejiśródmiejskimcharakterzezwytworzeniem pasażyusługowychwzdłużciągówulicznychiplaców”.Studiumdopuszczanatymtereniefunkcjęhandlowąopowierzchnisprzedażypowyżej2000m2 „(…)podwarunkiem dostosowaniaformyarchitektonicznejdocharakteruzabudowyśródmiejskiej(…)”(str.99).Fragmenttenwskazujepotrzebędopasowaniazabudowycentrumdokwartałowej strukturyMiasteczka,takjakproponowaliarchitekciDIJow 1996r.wopracowaniukonkursowymdlawilanowazachodniegoczyGuyPerryw2000r.wtzw.„masterplanie”. Niebyłobydziśtychwszystkichrozważańnatemattego,jak powinnowyglądaćcentrumMiasteczkawilanów,gdybynie licznedecyzjeplanistycznepodejmowanekilkanaścielattemu.Rezygnacjazprawadopierwokupugruntubyłaprzyzwoleniem,abytozałożenie,mimoswejskali,stałosię przedsięwzięciemprywatnym.ważnejestteraz,byobecne władzemiastapamiętały,żeżadendeweloperniezadbaza nichointeresmieszkańców. Anna Balawender Na zdjęciach przedstawiona jest propozycja projektowa centrum, wykonana w ramach dyplomu magisterskiego. W części północnej zaprojektowany został obiekt łączący funkcje społeczne z komercyjnymi, a w nim: mediateka, przychodnia, świetlica, sala wielofunkcyjna, dwusalowe kino, liczne restauracje i sklepy. W części południowej kontynuowana została zabudowy kwartałowa Miasteczka Wilanów: sześć budynków rozmieszczono po dwóch stronach pieszego pasażu, biegnącego środkiem. Większość zabudowy na poziomach 0 i +1 stanowią lokale usługowe, w tym centrum sportu z basenem. Na wyższych kondygnacjach (2–4) zlokalizowany został hotel, 3 biurowce oraz 2 budynki mieszkalne.

fot. waszwilanow.pl

pisyStudiumwarszawy(2006r.)orazfaktutworzeniawilanowskiegoParkuKulturowego(2012r.).

nOwy

Stary zarząD DziElnicy wilanów wdniu5styczniawurzędzieDzielnicywilanówwsaliposiedzeńRadyodbyłasięIIsesjaRadyDzielnicywilanów,podczas którejradniwybralizarządDzielnicy.Nastanowiskoburmistrza Dzielnicywilanówm.st.warszawyzostałwybranydotychczasowyburmistrzLudwikRakowski.zastępcamiburmistrzazostali dotychczasowiwiceburmistrzowie:arturbuczyńskiitomasz Ciorgoń. wgłosowaniuwzięłoudział21radnych.LiczbagłosówoddanychnaburmistrzaLudwikaRakowskiegoijegozastępcówarturabuczyńskiegoitomaszaCiorgoniawyglądanastępująco: 1.LudwikRakowski– zawyborem16głosów, przeciwkowyborowi–2,wstrzymałosię– 3 2.arturbuczyński– zawyborem15głosów, przeciwkowyborowi–4,wstrzymałosię– 2 3.tomaszCiorgoń– zawyborem14głosów, przeciwkowyborowi–5,wstrzymałosię–2 Życzymypowodzeniawnowejkadencji.

Styczeń terazwilanów5


Nasze miasto

wILaNówPaRK

–LoKaLNeMIeJSCeHa

już niedługo będziemy mogli wybierać, gdzie zrobimy nie tylko przedświąteczne zakupy, ale także gdzie pójdziemy do kina i czy spotkamy się ze znajomymi w nowopowstałych kompleksach handlowych, dostępnych dla mieszkańców Wilanowa na wyciągnięcie ręki. Najszybciej,bojużwsierpniu2015r.,doużytkowaniazostanieoddanyRoyalwilanów,usytuowanyvis-a-visnowego budynkuRatusza.NiedługopóźniejbędziemymoglikorzystaćzatrakcjiGaleriiwilanów,którapowstanieprzyskrzyżowaniuulicPrzyczółkowejibranickiegolubudaćsię spaceremdokompleksuhandlowegoPlacVogla.

żonedoobiektuSaDybabestMall(28000m²pow. handlowej).będzietowięcraczejlokalnecentrumhandlowe,oferująceusługiokoło80do100butików,wrazz hipermarketem.butikizajmąok.70%powierzchnihandlowej,pozostałaczęśćbędzieprzeznaczonanahipermarketauchan.Powierzchniazabudowycentrum handlowegoto2,5ha,a3hazostanąprzeznaczonepod CzwartymobiektemtegotypubędziewilanówPark,zloka- terenyrekreacyjne. lizowanyprzypowstającejtrasieS2nawysokościulicKaruzelaiuprawnej. zdanieminwestoraobecnieproponowanystylarchitektonicznyodpowiadakierunkowi,wjakimrozwijasięstrewewrześniuub.rokuinwestor(MoreliaInvestmentsSp.z fa.wejściegłównemareprezentowaćmiejskiklimat o.o.)złożyłwniosekopozwolenienabudowęobiektui kompleksu.Dziękiwycofaniuzabudowyzczęścidziałki zadeklarował,żeniezwłoczniepouzyskaniustosownych powstałatrakcyjny,miejskiplaczwejściemgłównymdo pozwoleńprzystąpidokompleksowejrealizacjiinwestycji centrum,zrestauracjaminaparterzeikafejkamina wrazzniezbędnąinfrastrukturą,terenamirekreacyjnymii otwartympowietrzu.Szerokootwarta,przeszklonafasarozbudowąlokalnegoukładudrogowego,uzgodnionegoz danaplaniekołaotaczastawzfontannami,widocznyz władzamidzielnicy.Pracepotrwająod18do24miesięcy. restauracjinabalkonachpiętra. Projektowanecentrumhandlowewielkościąmabyćzbli6terazwilanówStyczeń


Nasze miasto

aNDLu?

zamierzenieinwestycyjnekonsultowanebyłooczywiściezmiejscowymi organamiadministracji(urządDzielnicywilanów,zarządDrógMiejskich). wwynikutychkonsultacjipowstał kompleksowyprojektobejmujący swoimzakresem3niezależnezadania inwestycyjne: 1.wykonaniepełnegoskrzyżowania ul.uprawnejzul.Przyczółkową,mającegonacelulepszeskomunikowania osiedlaPowsinekzistniejącąinfrastrukturądrogową.wrezultacieuzyskano bezpiecznydojazdidojściedoszkoły, pętleiprzystankikomunikacjimiejskiej orazzatokędlaautobusówszkolnych. 2.wceluzapewnieniapłynnościruchunaul.Przyczółkowejinwestorzaprojektowałbezkolizyjnyzjazdzul. uprawnej,zapewniająctymsamymw przyszłościdogodnepodłączenierozbudowującegosięwtymrejonieMiasteczkawilanów.

3.Programinwestycyjnyprzewiduje równieżwybudowanienowegoodostateczniezaproponowanerozwiąza- cinkaul.uprawnej(ok.800mb),monieswojąlokalizacją,formąorazwiel- dernizacjęul.Karuzela,jakrównież kościąmabyćprecyzyjnąodpowiedzią wybudowanieścieżekrowerowychi napotrzebymieszkańcówwilanowa. ciągówpieszych. obiektzostałusytuowanywbezpośrednimsąsiedztwieprojektowanego Całkowitykosztrealizacjiinfrastruktury węzłaautostradowego,atymsamym publicznejtoponad40mlnzł,zczego będziepełniłfunkcjęekranuakustycz10mlnjużzostałozaangażowane nego,chroniącnajbliższekwartałyza(kosztyprojektówdrogowychoraz budowymieszkaniowejprzedhałasem. wykupnieruchomości).

Styczeń terazwilanów7


Nasze miasto

wilanówjestdzielnicą,obfitującąwterenyzielone, dlategoinwestorpostanowiłpokazaćteżdrugi,bardziejpodmiejskistylobiektu.Poświęconodużouwagiwłaściwemuzaprojektowaniuzielonej, rekreacyjnejczęści.Natencelprzeznaczonotereno powierzchniponad3ha,asamkosztaranżacjiterenówrekreacyjnychtokwotaponad4,5mlnzłotych. Naterenieprzeznaczonympodrekreacjęodstrony południowejinwestorzamierzazasadzićstareodmianyjabłoni,grusz,wiśniiczereśni.Drzewabędą pielęgnowanetak,jakpowinnywyglądaćstaresady orozłożystychkoronachskierowanychwstronę słońca.

8terazwilanówStyczeń

byćmożetowłaśnieterenyzielonezoczkiemwodnym,ścieżkamirowerowymi,strefązabawiwypoczynku,kawiarniąplenerowąiróżnegorodzajuanimacjamisezonowymisprawią,żetotu powstanieulubionemiejscerekreacjimieszkańcówdzielnicy. SpółkaMoreliazapewnia,żeprojektzostałopracowanyzmyślą olokalnychpotrzebach,aceleminwestoraniejeststworzenie centrumhandlowegoozasięguregionalnym.wilanówParkma powołaniebyciacentrumpraktycznym,złatwymiwygodnym dostępem.tomabyćcentrumotwartenaswojenajbliższeotoczeniepoprzezszerokąofertęusługiatrakcjizlokalizowanych takwewnątrzcentrum,jakinaterenie3-hektarowegootaczającegogoparku.tocentrummabyćukierunkowanenarodzinę.


Oczami projektanta

wILaNówPaRK

wPuNKtaCH 1.Jesttoformatzamkniętegocentrumhandlowego,typowydlaXXw. 2.Lokalizacjategośredniejwielkościcentrumhandlowegojestbardzodobra– kołoobwodnicy,przyprzyszłejliniitramwajowej. 3.Pozytywnymaspektemprojektujestfakt,żemiejscarozładunkusąumiejscowioneodstronyobwodnicy. 4.Pomysłkreacjiterenuzielonego,takpotrzebnegowMiasteczku,naczęści działkiinwestorajestbardzopożądany. 5.wejściedoCHwilanówParkodstronyal.Rzeczypospolitejjestdośćatrakcyjne.Placprzednimpowinienbyćeleganckiimiejskiwcharakterze–renderingi,którebyłyprezentowanepublicznie,niepozwalająstwierdzić,jakiten placmabyć. 6.Północno-zachodniafasadapowinnabyć„żywa”,zesklepami,kawiarniamii usługamiwparterach,zwejściamizzewnątrz.Przynajmniej50%okien,które sąpokazanewprojekcie,nawyższychpiętrachpowinnybyćprawdziwymi,niczymniezasłoniętymioknami.Inwestorpowinienwymusićnanajemcachw umowachzakazzaklejaniaokienreklamami,nadrukami–oknapowinnybyć transparentne. 7.Północno-wschodniafasadapowinnamieć30%więcejprzeszkleń/okieni miećczęść,któratematycznienawiązywaćbędziedotego,cosiędziejew parku.Mógłbytobyćnaprzykładdużysklepsportowywidzianyzterenówrekreacyjnych,któregoproduktywidocznebędązzewnątrzdziękidużymprzeszkleniomdlawzmocnieniaideisportowo-rekreacyjnejcałegoprojektu.

SklepREI,Seattle

Dobrymprzykłademmyśleniaponadstandardowegoiwyjściemnaprzeciwfaktycznympotrzebomioczekiwaniomdzisiejszychfanówsportujest sklepReIwSeattle.Pozabardzoatrakcyjnymiproduktamiiwnętrzamizaprojektowanotuimponującąścianęwspinaczkową,naktórejodrazumożna wypróbowaćzakupionewsklepieprodukty.znajdujesięonawefektownymtransparentnymopakowaniu.tegotypuatrakcjiniedasięnie zauważyć,więcniczymmagnezprzyciągafanów aktywnegostylużyciaiwidzianajestzwielupunktówmiasta.takicharakterystyczny,nadającytożsamośćelementwilanówParkbezwątpienia wpłynąłbypozytywnienażycielokalnejspołecznościistanowiłznakrozpoznawczyinwestycji. 8.terenparkupowinienbyćdopracowany.aktualniepokazanolicznepomysły(placdogrywbule powinienmiećodpowiednikształt),aleniepokazanoprojektuterenówrekreacyjnych.tomiejsce powinnomócobsługiwaćwiększąliczbęosóbizawieraćobiektysportowedlaosóbwkażdymwieku,zwłaszczadlanastolatków–grupy,któraza kilkalatbędziebardzowidocznawMiasteczkuwilanów.Powinnoznaleźćsiętuboiskodogrywpiłkęnożną,koszykówkę,korttenisowy–zamiast kwiecistychłąkobliżejnieokreślonymprzeznaczeniu.Mieszkańcypotrzebująchoćbyrozległego trawnika,naktórymmogąuprawiaćspontaniczne aktywności,takiejakpuszczanielatawca,gręw badmintona,frisbee.Górkasaneczkowapowinna byćnatylewysoka,bymogłastanowićatrakcjętakżedladziecistarszych. 9.wiaduktmusibyćstaranniezaprojektowany, abyniestraszył,awkomponowałsięmożliwienajlepiejwotoczenie(jakośćmateriałów,kształt,projektzieleni). Guy Perry, Fundacja Nasze Miasteczko, Executive Director AECOM Buildings + Places, Asia Pacific.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Wilanowa za wszystkie głosy poparcia, które otrzymaliśmy w listopadowych wyborach samorządowych. To dzięki Państwa zaufaniu zdobyliśmy 11 na 21 mandatów w nowej Radzie Dzielnicy Wilanów. Ten wynik to nie tylko znak, że nasze dotychczasowe działania są przez Państwa odbierane pozytywnie, ale przede wszystkim nasze zobowiązanie do dalszej, ciężkiej pracy na rzecz rozwoju Wilanowa.

Zapraszamy Państwa do współpracy. W Nowym 2015 Roku życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz pozytywnej energii, a także realizacji założonych planów i postanowień noworocznych.

Radni PlatfoRmy obywatelskiej w wilanowie Styczeń terazwilanów9


Nasze miasto

wławma nia miaStEczkU wilanów

W ostatnim czasie na terenie miasteczka Wilanów odnotowano włamania do mieszkań wyposażonych w drzwi Dierre z zamkami nie posiadającymi tzw. funkcji lock trap. zamki te są otwierane przez złodziei bez najmniejszego kłopotu za pomocą specjalnego wytrychu, który można nabyć w sieci za cenę ok. 800 złotych. samo otwarcie nie zajmuje więcej niż kilka sekund. Do kradzieży dochodzi w ciągu dnia, złodzieje nie zostawiają żadnych zniszczeń, tj. nie uszkadzają ani drzwi, ani zamków. Drzwi otwierają tak, jakby czynili to zwykłym kluczem. złodzieje działają w rękawiczkach, co prowadzi do tego, że nie pozostawiają odcisków linii papilarnych. są zakapturzeni, stąd przegląd nagrań z monitoringu nie jest specjalnie pomocny. kradzione są raczej przedmioty drobne, tj. takie, które można schować do torby na ramię – biżuteria, aparaty fotograficzne, telefony, tablety, laptopy itp.

10terazwilanówStyczeń

Coprawdawpołowiegrudnia2014r.doszłodo schwytaniajednejzgrup,którazajmowałasiętymprocederemnaterenieostoiwilanów,nieoznaczato jednak,żeproblemzostałrozwiązany. FirmaDierreoczywiściewpełnizdajesobiesprawęz tego,żejejzamekjestbardzoprostydosforsowaniai potwierdza,żewiedzęnatentematmaodkilkulat. Stądw2012r.skonstruowałanowezamkiztzw.systememLocktrap.JedynąreakcjązestronyDierrena doniesieniaociągłychkradzieżachjestpropozycjawymianyzamkastaregotypunazamkinowszeztakim właśniesystemem. Dlamieszkańców,którzydysponująwswoich drzwiachzamkami,któredasięłatwosforsować,proponowałabympodjąćnastępującekroki: 1.zamekwymienićnainnyfirmyDierre(jeżelijeszcze jesteścieichPaństwowstanieobdarzyćzaufaniem)alboinnejfirmy,bądźwyposażyćdrzwiwdodatkowe zamki. 2.wymócnazarządcachwspólnotreprezentowanie całejwspólnotywstosunkudoDierreiinnychfirm oferującychzamki,copozwoliwynegocjowaćkorzystniejszecenymontażunowychzamków. 3.zarządcypowinnizabezpieczyćdrzwiwejściowe doklatekpoprzeznp.montażmaskownicuniemożliwiającychwejściedośrodkazapomocąplastikowych kart,zaślepieniedziurekodkluczadlauniemożliwienia otwarciaichwytrychem(mieszkańcywchodządo środkaraczejzapomocąkodu).


Nasze miasto 4.Skłonićzarządcówdowspółdziałaniazesobąnawzajem,z policjąorazfirmamiświadczącymiusługiochroniarskiecelem jaknajbardziejskutecznegoeliminowaniaprzestępców. 5.Podżadnympozoremnieotwieraćdrzwinieznajomym, nawetjeżeliprzedstawiająsięjakolistonosze,kurierzy,przedstawicieleadministratoraitd. Patrzącnacałośćzagadnieniaodstronyprawnejnasuwasię kilkakwestii,którepoddajęPaństwudoprzemyślenia: 1.Przeważniewsytuacjiwłamaniadomieszkaniaikradzieży możemysięzwrócićdoubezpieczycielaowypłatęodszkodowania.Należyjednaksprawdzić,jakiefaktyczniemieniejest chronionenasząpolisąorazwraziewystąpieniajakichzdarzeń.Częstonp.biżuteriajestodrębnąkategoriąruchomości, któremożnaubezpieczyćnawypadekkradzieży.ogólnewarunkiubezpieczeńnajczęściejdefiniująteżpojęciesamejkradzieżyzwłamaniem–chodziprzeważnieoprzełamanie jakiejśbariery,przeszkodybroniącejdostępudolokalu(wyrwaniezamka,wybicieszyby,wyłamaniedrzwiitp.).wsytuacji,kiedyzłodziejeniepozostawiajążadnychśladówtakiego włamania,ubezpieczycielnajprawdopodobniejniebędzie chciałwypłacićodszkodowania.zalecanejestzatemsprawdzeniewkonkretnejsytuacjiwarunkówubezpieczeniamienia. 2.wprzypadkudokonaniakradzieżynależypoddaćanalizie umowęzawartąpomiędzywspólnotąafirmąochroniarskądla zweryfikowania,czywykonywałaonanależyciesweobowiązkizniejwynikające.Jeżelibędziemywstaniewykazać,żetak niebyło,możliwebędzieuzyskanieodszkodowaniaodfirmy ochroniarskiejnazasadachogólnych(niewykonaniebądźnienależytewykonanieusług). 3.PotencjalneroszczeniawstosunkudofirmyDierre–by uzyskaćodszkodowanie,należałobywykazaćalbozawinione działanie,tj.celowąsprzedażdrzwi,którewłaściwieniemają zabezpieczenia,bądźnienależytewykonaniezobowiązania wynikającegozumowypomiędzyDierreadeweloperem(deweloperzamówiłdrzwiantywłamanioweaotrzymałdrzwi, którełatwootworzyć,zpełnąświadomościątakichmożliwościpostronieDierre).Gdybyzkoleidecydowaćsięnadrogę tzw.pozwuzbiorowegoprzeciwkoDierrenależałobywykazać,żejesttoroszczenieoochronękonsumentówbądźztytułuodpowiedzialnościzaszkodęwyrządzonąprzezprodukt niebezpieczny,bądźztytułutzw.czynówniedozwolonych. Doskutecznegozłożeniatakiegopozwukoniecznajestgrupa minimum10osób,którychroszczeniawynikająztejsamej bądźtakiejsamejpodstawyfaktycznej. Każdezrodzajówroszczeńwymagałobyindywidualnejanalizy dlaefektywnegowystąpieniadosądu.Procedurysądowesą oczywiściedługotrwałe,niemniejjednakichwszczęcieczasami pozwalanauzyskaniebardziejsatysfakcjonującychpropozycji zestronypodmiotówodpowiedzialnychizakończeniesporówwdrodzeugody. Adw. Małgorzata Gabriel Nocznicki i Gabriel Adwokaci sc

Styczeń terazwilanów11


Nasze miasto

„SłOiki” niE tylkO z wilanOwa 28 grudnia 2014 r. leon skończył 3 lata. o czym marzą chłopcy w dniu swoich trzecich urodzin? zestawie klocków z gwiezdnych wojen? o hulajnodze? o zdalnie sterowanym czerwonym ferrari? Leonmarzyozabawiewberkazkolegami,szaleństwienarowerzeibeztroskichchwilachnaplacuzabawwmałpimgajuczynaściancewspinaczkowej.Choćjegodzieciństwotociągłewizytywszpitaluinasalirehabilitacyjnej,tomałyLeonnietracidobrego humoru,dzielnieznosiwszelkiezabiegiinieprzestajesięuśmiechać. NieznająchistoriiLeona,niktbyniepowiedział,żetenwesoły,ciekawyświatachłopiec jestciężkochory.Gdymiał5miesięcy,pewnegodnianaglepojawiłysiędrgawki,podczas którychmaluchzacząłtracićkontaktzotoczeniem.Powieluszczegółowychbadaniachlekarzepostawilidiagnozę–guzmózguipadaczkaobjawowa.Lokalizacjaguzauniemożliwiłalekarzomusunąćgowcałości,akonsekwencjąkolejnychskomplikowanychoperacji jestprawostronnyniedowładciała,obejmującyrównieżnerwytwarzoweiwzrokowe, codziennarehabilitacjaorazstałaopiekaneurologa,okulistyiinnychspecjalistów. Kosztyrehabilitacji,jakąmusiprzechodzićLeon,orazzakuplekówtok..4tysiącezłotych miesięcznie.znacznieprzekraczająmożliwościfinansowerodziców,dlategopowstałaakcjaspołeczna,któraprzerosłanajśmielszeoczekiwaniawszystkich.

tłumnieprzybyliludziewielkiegoserca,astoły, zastawionepysznymiprzetworami,oznakowanymispersonalizowanymietykietami,szczelnie wypełniłyobszernąsalęprzedszkola. akcjęswoimudziałemzaszczyciliPrezydentRP bronisławKomorowskiwrazzMałżonkąPanią annąKomorowską.aktorkaagataKulesza(znanam.in.znominowanegowtymrokudooscarafilmu„Ida”)przygotowałasłoikześliwkamiw occie.RedaktorzyFaKtówstacjitVNoprócz przetworówprzygotowalirównieżreportażz wydarzenia.PrezesPzPNzbigniewboniek,selekcjonerreprezentacjiadamNawałkaoraztomaszIwan,dyrektorreprezentacjiprzekazali unikatową,limitowanąkoszulkęReprezentacji Polskiej,podpisanąprzeznichsamych.SamorządstudentówSzkołyGłównejGospodarstwa wiejskiegoprzekazałsłoik,któryzamiastmarmoladywypełnionybyłpobrzegimonetamii banknotamiuzbieranymidlaLeonanałączną kwotę2013,93PLN!PrzedsięwzięcieorganizacyjniewsparłDomKulturywilanów.

SŁOIKI z WILANOWA dla LEONA

14grudniaub.rokuRadaRodzicówiDyrekcjaPublicznegoPrzedszkolanr420,gdzie Leonjestpodopiecznym,zorganizowałaakcjęcharytatywną,podczasktórejmożnabyło łącznie przyniosły 44 466, 33 PLN!!! kupić"słoiki”.„SłoikizwilanowadlaLeona”,botakwłaśnienazywałasięakcja,todomowszystkieśrodkifinansoweuzyskanewwyniku weprzetworyprzygotowaneprzezdarczyńcówześrodowiskartystycznychiopiniotegowydarzeniazostaływ100%przekazane twórczych,światamediów,polityki,sportu,modyitp. narzeczFundacjiISKIeRKa,którarównieżw 100%przekażejenapotrzebyLeoNa.

12terazwilanówStyczeń


Nasze miasto zdeterminowani i niezłomni, nie poddają się w walce o dobro swojego dziecka. mają jeden cel: szczęśliwy leoś prowadzący normalne, jak każdy z nas, życie. o walce z chorobą, trudach dnia codziennego, ogromnej wierze i wsparciu ludzi opowiedzą nam natalia i maciej zub. terazwilanów:JakLeonspędziłswoje3.urodziny? Leośspędziłjewswoimrodzinnymmieściezamościu,wgronie najbliższejrodziny,byłpysznyzimowytort,zabawazsiostrami ciotecznymiioczywiścieprezenty. tw:zjakichprezentówucieszyłsięnajbardziej? Prezentówbyłobardzodużo,alenajbardziejLeosiowipodobał sięzdalniesterowanysamochódorazklockilegoduplo.Ciężko musięnimibawić,aleniepoddajesięijakośdajeradę. tw:Jakpowstałaideaakcji„SłoikizwilanowadlaLeona”? Kiermaszprzetworów,botakwpierwszychzamierzeniachmiała nazywaćsięcorocznaimprezaorganizowanaprzezPrzedszkole nr420,miałabyćwewnątrzprzedszkolnąakcjąocelucharytatywnym.RadaRodzicówzdecydowałaizaproponowałanamakcję narzeczLeosia.Miałotobyćwewnętrzne,kameralneprzedsięwzięcie,alepowstawałynowepomysłyrodzicówzprzedszkola, którekonsekwentniebyłyrealizowane.ażeprzetworyprzetrzymujesięwsłoikach,takpowstałanazwaakcji„Słoikizwilanowa dlaLeona”–choćsłoikiniebyłytylkozwilanowa,alezcałejPolski,anawetświata.Leośimymamyogromneszczęście,żetrafiliśmynatakichludzi,ludzizwielkimsercem. tw:CzyspodziewalisięPaństwo,żeakcjapomocyLeonowi uzyskatakirozgłosiwsparcietakwieluludziświatapolityki,sportu,telewizji…? akcjaprzerosłanaszenajśmielszeoczekiwania.Myśleliśmy,żebędzietoskromnaimprezaosiedlowa.tymczasemprzerodziłasię onawbardzodużeprzedsięwzięcie.wsparcietyluludzijestdla nasbardzoważne,wiemy,żemamynakogoliczyć,żesąludzie, którzyprzejmująsięnaszymsynkiem.takirozgłos,jakimiałaima taakcja,totylkoiwyłączniezasługaludzi,którzyzogromnym sercemsięwniązaangażowali.to,codlanasidlanaszegoLeona robili,jestczymświelkim,czymśczegoniedasięopisaćsłowami. towszystkojestwnaszychsercachiwnaszychgłowach,dzięki nimmamyspokojnysen,zeLeośmazapewnionąrehabilitację przeznajbliższyrok,niemusimysięmartwićczystarczynampieniędzynatakiplanrehabilitacyjny,czymożemyiśćnakonsultację doneurochirurgalubzrobićLeonowipotrzebnebadania. tw:„SłoikizwilanowadlaLeona”odniosłyspektakularnysukces. Czyjestprzewidzianakolejnaedycjaakcji?Jeżelitak,tokiedy? ztego,conamwiadomo,RadaRodzicówPrzedszkolanr420 planujekolejnąakcjęnanastępnyrok,aleniejestnamjeszcze znanadokładnajejdata. tw:wśróddarczyńcówznalazłosięwieleosóbzescenypolitycznejczyświatashowbusinessu.NarzeczLeonaprzekazywano nietylkosłoikizprzetworami.Cojeszczeznalazłosięwśród przekazanychprzedmiotów? wśródprzekazanychprzedmiotówznalazłysięrzeczy,można powiedzieć,kolekcjonerskie,takiejakfiliżankazgodłemPolski,jedeniniepowtarzalnykalendarzna2015r.zpodpisamiPrezydentaRPwrazzmałżonką,dlafanówpiłkinożnejbyłydwiepiłki– jednazautografamiReprezentacjiPolski,drugazautografamiLegii

warszawa.byłyteżkoszulkirównieżzautografamiLegiiijednajedyna koszulkaReprezentacjiPolskizpodpisamiprezesaPzPNzbigniewa bońka,treneraandrzejaNawałkiorazdyrektoratomaszaIwana. oprócztegobyłonaprawdębardzodużociekawychrzeczy,m.in.pióradopisania,obrazy,pluszowemisie,anawetubrania. tw:wjakisposóbmożnabyłonabyćteunikatoweprzedmioty? wszystkieprzedmiotyorazsłoikimożnabyłonabyć,wrzucającdowolnąkwotędopuszkifundacji.Niektóreprzedmiotybyłytakcenne,że ludzielicytowalisięmiędzysobą. tw:Czyaukcjaniepomogłabyzgromadzićwiększychsumpieniędzy zatakunikatowe,częstokolekcjonerskieegzemplarze? wydajenamsię,żeaukcjeniezgromadziłybytakiejkwoty,jakązebraliśmy.wszystkieprzedmioty,możnapowiedzieć,tworzyłyjednośći właśnieto,żekwotyzatakieprzedmiotybyłydobrowolne,spowodowałotakdużezainteresowanie,azebranasumasamawskazujenato, żeosoby,którenabyłyterzeczy,wcalenieoszczędzały. tw:CzyrozważająPaństwoposzerzenieakcjioprzeprowadzenieaukcjiprzekazanychprzezosobypubliczneprzedmiotów,takichjaknp. koszulkareprezentacjiPolski,podpisanam.in.przezzbigniewabońka, prezesaPzPN? wszystkieprzedmiotyprzekazaneprzezznaneosobyznalazłyswoich właścicieli:).Gdybyjakieśzostały,napewnobyśmysięzastanawiali,co znimizrobić. tw:14grudniazebranoponad44tysiącezłotych.Nacozostaną przeznaczonezebranepieniądze? CałazebranasumaprzeznaczonabędzienarehabilitacjęileczenieLeosia.Intensywnośćiciągłośćzajęćrehabilitacyjnychjestbardzoważna dlaLeosia,odtegozależy,jakbędziefunkcjonowałwprzyszłości–a zrobimywszystko,abymiałjaknajbardziejnormalneżycie.Naszymcichymmarzeniemjestto,abyLeośzacząłmówićiruszaćswojąprawą rączką. tw:Najakdługotakwotawystarczynapokryciekosztówleczeniai rehabilitacjiLeona? Przytakimplanierehabilitacyjnym,jakimamy,starczynaokołorok, leczniejesteśmywstanieokreślić,coprzyniesienamprzyszłośćiz czymbędziemymusielisięjeszczezmierzyć. tw:JakiebędąkolejneetapydiagnostykiileczeniaLeona? Natęchwilęjesteśmypodstałąkontroląneurologa,onkologaoraz specjalistówrehabilitacji.Coparęmiesięcymamykontrolnyrezonans, abysprawdzić,czyguzsięniepowiększaiczyzastawkawgłowiedziała prawidłowo.NacodzieńLeosiowipodajemylekiprzeciwpadaczkowe oraznatęchwilęzastrzykisterydowe,którebędziedostawałdomarca orazzajęcia,ćwiczeniaijeszczerazćwiczenialogopedyczne,rehabilitacyjneiogólnorozwojowe.Cobędziedalej,niewiemyistaramysięo tymniemyśleć–dlanasnajważniejszejestzapewnienieLeosiowinormalnegoiszczęśliwegożycia. tw:JakwyglądatypowydzieńLeona?Czychodzidoprzedszkola?Jakiezabawylubinajbardziej?Czymaswojeulubionepotrawy?Itp. typowydzieńLeosia.wstajeraniutkoo7.00,zjadatalerzpłatkówzlekami.Pośniadaniuzbieramysięnadwugodzinnećwiczeniarehabilitacyjne.Pozajęciachidziedoprzedszkola,gdzieteżdużosięuczyoraz ćwiczynazajęciachzIntegracjiSensorycznejorazzajęciachlogopedycznych.Popołudniuczasemodpoczywawdomulubnaspacerze,a czasemmamydodatkowećwiczenia/konsultacje.wieczorempobawimysięjeszczetrochę,kolacjazlekamiiszybkospać,boranotrzeba wcześniewstać. tw:JakLeonspędziferiezimowe? Naturnusierehabilitacyjnym–czylibędzierobiłto,corobinaco dzień.Mamynadzieję,żenaferiachbędzietrochęśnieguiLeośpojeździpierwszyraznasankach.

Styczeń terazwilanów13


Nasze miasto Akcję SŁOIKI z WILANOWA dla LEONA wsparli również: PaniewaKopacz–prezesRadyMinistrów,Paniprof.Małgorzataomilanowska –ministerKulturyiDziedzictwaNarodowego,Paniprof.LenaKolarska-bobińska–ministerNaukiiSzkolnictwawyższego,PaniJoannaKluzikRostkowska– ministeredukacjiNarodowej,PanMarekSawicki–ministerRolnictwaiRozwojuwsi,PanMateuszSzczurek–ministerFinansów,PanGrzegorzSchetyna –ministerSprawzagranicznych,Panandrzejbiernat–ministerSportuiturystyki,Paniprof.drhab.MałgorzataGersdorf–pierwszyprezesSąduNajwyższego,PanLudwikRakowski–burmistrzwilanowa,PanMarekRocki– senatorRzeczypospolitejPolskiej,PanLeszekRuszczyk–wicemarszałekwojewództwamazowieckiego,PanwiesławRaboszuk–wicemarszałekwojewództwamazowieckiego,PanJarosławKaczyński–prezesPrawaiSprawiedliwości, PanadamStruzik–marszałekwojewództwamazowieckiego,PanCezaryGrabarczyk–ministersprawiedliwości,PanJarosławwałęsa–posełdoParlamentueuropejskiego,PandrPawełKowal–szefRadyKrajowejPolskaRazem JarosławaGowina,PanKrzysztofSkolimowski–zastępcaburmistrzaMokotowa,PanMariuszKlimczak–prezesbankuochronyśrodowiska,PanMarek Rocki–senatorRzeczypospolitejPolskiej,PanStanisławKolasiński–wiceprezesbankuochronyśrodowiska,PaniMirosławabaryczka–dyrektorgeneralny MinisterstwaFinansów.Ponadto:PaniewaMinge,PaniDorotaGardias,Pani agnieszkaPopielewicz,zespółbaJM,PaniNataszaurbańska,Paniagnieszka Kaczorowska,PanKrzysztofJanczar,PaniKrystynaJanda,PanKarolokrasa,Pan bartłomiejwęglarczyk,PaniGrażynawolszczak,PanRafałMaserak,PanFilip Chajzer,PanMaciejDowbor,PaniJoannaKoroniewska,PaniKatarzynaGartner,PanKazimierzMazurjr.,PanKazikStaszewski,PanGrzegorzHyży,zespół „elektryczneGitary”,PanantekKrólikowski,PaniMariaSadowska,tItuS,Pan Rafałbrzozowski,PaniIveMendes,Panibożenawalter,PaniagnieszkaCegielska,PaniJustynaPochanke,PantomaszSianecki,PaniMagdalenałucyan,Pan PiotrMarciniak,PanPawełPłuska,PanMaciejMazur,PanKrzysztofSkórzyński, PanJarosławKuźniar,PaniKasiazielińskazsiostrą,PanwojciechMann,Pan andrzejzieliński,PanMarcinProkop,PanPiotrGąsowski,PaniKatarzyna Skrzynecka,PanMarcinwyrostek,PanMarekKoterski,PaniRadnaKinastowska,PanPawełMałaszyński,PaniMalvinaPe.,PanLeonardPietraszka,PanCezaryPazura,PaniKamilabaar,PanłukaszJakóbiak–20m²,Paniweronika Rosati,PaniannaMirskaPerry,PanMaciejzakościelny,PaniagnieszkaSienkiewicz,PaniJoannaKrupa,PaniMartynawojciechowska,PaniannaDec,Pani MagdaMołek,PanRobertSowa,PaniMagdalenałucyan,PanKamilDurczok, PanandrzejPągowski,PaniMonikaolejnik,Panzbigniewłuczyński–tVN uwaGa,PanwojciechModestamaro,PanGrzegorzłapanowicz–top Chef,PanMaciejKowalewski,PaniJolantaKuźmińska–dyrektorPrzedszkola 420,PaniMagdalenaRóżczka,Panandrzejtomanek–Kabaretotto,Paniagatawejchert,PanKacperJeneralski–tVNturbo,PanMarcinorzepiński– tVNturbo,Panbartoszobuchowicz,PaniKatarzynaCichopek,PanRoberti tomaszStockinger,PaniannaDereszowska,zespółafromental,awdzieńakcjiosobiściedostarczyłsłoikPanJanwieczorkowski.

Dziękujemywszystkimzaudziałizaangażowanie.Jakmówiąorganizatorzy–dozobaczeniazarok.wILaNów–dziękujemy…! wimieniucałegozespołumiesięcznikaterazwilanówżyczymyLeonowiorazjegorodzicomwytrwałościwrehabilitacjiisamychpogodnychchwil! JeżelichcąPaństwowesprzećmałegoLeonaiprzekazać1%swojego podatku,prosimyowpisanienarozliczeniurocznym:

1.Nazwęorganizacjipożytkupublicznego: FundacjaISKIeRKa. 2.NumerKRS0000248546. 3.Celszczegółowy:„Leośzub”. MożnarównieżprzekazaćśrodkinasubkontoFundacji ISKIeRKa,ul.Daimlera2,warszawa02-460: INGbankśląskinumerrachunku 44105000996781100010000281 zdopiskiem„Leośzubzwilanowa”. 14terazwilanówStyczeń

rOzpOczyna Się bUDOwa SzkOły pODStawOwEj w miaStEczkU wilanów... na początku grudnia zarząd Dzielnicy Wilanów podpisał umowę z wykonawcą szkoły podstawowej przy ul. św. u. ledóchowskiej. obiekt wybuduje konsorcjum z firmą plesmar na czele, które na zrealizowanie inwestycji ma 21 miesięcy. Wykonawca został wprowadzony na teren budowy i rozpoczął prace przygotowawcze na terenie inwestycji, m.in. przygotowuje grunt pod budowę, organizuje plac budowy i zaplecze, a także rozpoczął roboty ziemne. firma plesmar posiada doświadczenie w budowie obiektów szkolnych, m.in. na białołęce. Szkołapodstawowazostaniezbudowanawbliskimsąsiedztwieżłobkaiprzedszkola,którewspólniestworząnowoczesnykompleks oświatowywMiasteczkuwilanów.będzietobudynekdwukondygnacyjnyopowierzchniużytkowejponad4200m².Najednejzmianiebędziesiętumogłouczyćponad500uczniów.wilanowskie szkołyposiadajądoskonałąbazęsportową.Nieinaczejstaniesiętakżewprzypadkutejplacówki.atutemszkołybędziedużahalasportowa,anaterenieszkolnymznajdziesiętrawiasteboiskodopiłki nożnejowymiarach56x26m,bieżnia,skoczniawdalitrybunydla widzów. Planowanyterminoddaniaszkołydoużytkuto1września2016r. Inwestycjabędziekosztować26mlnzł.

mOżna jUż kOrzyStać z placU zabaw przy Ul. jabłOnOwSkiEgO... Naplacuzabawzostałyzamontowanenowezabawki,wtymhuśtawka„bocianiegniazdo”,któramożebyćużytkowanatakżeprzez dzieciniepełnosprawne.Placpodzielononastrefęzabawiczęść sportową,gdziezamontowanostółdotenisastołowego.Dodyspozycjinajmłodszychdziecisąm.in.piaskownica,huśtawkiikaruzela. Miejscezmieniłosiętakżedziękinowymnasadzeniomzieleni.Pojawiłysięrównieżławkiorazstojakinarowery. Placzabawwrazzsiłowniąplenerowąjestidealnymmiejscemdo wypoczynkudlacałychrodzin.wprzyszłymrokuplanowanesąkolejnepracezwiązanezmodernizacjąplacuzabawprzyul.Jabłonowskiego.oboksiłowniplenerowejpowstaniestrefazabawdla starszychdzieci,wktórejznajdąsię:linarium,poręczegimnastyczne orazgrakółkoikrzyżyk.zamontowanazostanietakżehuśtawka, przystosowanadoużytkowaniaprzezdzieciporuszającesięnawózkachinwalidzkich.


Moim zdaniem...Swiątynia czy muzeum?

ś

wiątyniaopatrznościbożej(śob)wświadomości mieszkańcówwilanowanastałewpisałasięwnasząlokalną rzeczywistość.JakoobiektnierozerwalniezwiązanyzMiasteczkiemwilanówpozakończeniujejbudowybędziestanowićnietylkoważne miejscekultureligijnego,alerównieżprzestrzeńpublicznąikulturalną. śobbędziezpewnościąmiaładwoistycharakter.Dlawilanowaistotnejest właściwezagospodarowanieterenuwnajbliższymsąsiedztwieświątyniitak, abystałasięprzyjaznadlamieszkańcówiintegrowałalokalnąspołeczność. Jednocześniebędziepunktemogólnopolskiegokultureligijnego,odwiedzanymprzezwiernychpodczasuroczystościkościelnych.wtakimdualizmie świetnieodnajdujesięsąsiednieMuzeumPałacuKrólaJanaIIIwwilanowie, któremożestanowićwzórtego,jakpogodzićintereslokalnejspołecznościw zderzeniuzlicznieodwiedzającymizabytkowypałacturystamizPolskiizzagranicy. otym,żekluczowawtymwypadkujestwizjazagospodarowaniategoterenu,doskonalezdająsobiesprawęwładzedzielnicy.RoktemuprzewodniczącyRadyHubertKrólakzorganizowałotwartespotkaniedlamieszkańcówi radnychzprzedstawicielamiśob.Podczastegospotkaniaporuszonowiele kwestiidotyczącychbudowyipóźniejszegofunkcjonowaniaśobwlokalnej rzeczywistości.obecninaspotkaniuradnidzielnicyzwracaliwówczasszczególnąuwagęnazagospodarowanieterenuwokółświątynipoprzezjego otwartośćdlamieszkańców.Radnipostulowaliozagospodarowanieterenu poprzezstworzenieogólnodostępnychterenówzielonych,parkuiplaców zabaw,takabyterenotaczającyśobstałsięmiejscemintegracjispołeczności lokalnej.wtedybędzietorzeczywistawartośćdodanadlaMiasteczkawilanówijegomieszkańców.Postulatytespotkałysięzpozytywnymprzyjęciem uprzedstawicieliśob,którzydeklarowaliwspółpracęwtymzakresie. PrzyznanadotacjanaMuzeumJanaPawłaIIiKardynałaStefanawyszyńskiego jesttematemdośćkontrowersyjnymwwieluśrodowiskach,aledlanas, mieszkańcówwilanowa,todobrypunktwyjściadokontynuowaniadialogui realizacjiwizjitegoterenu,zapoczątkowanejwpoprzednichkadencjachprzez władzewilanowa.zpewnościąbędzietojednozwyzwańizadańdlawładz samorządowychwilanowanowejkadencji2014–2018.wrazzestalezwiększającąsięicorazbogatsząofertąkulturalnądlamieszkańcówdzielnicyzakończeniebudowyśobwrazzMuzeumJanaPawłaIIiKardynałaStefana wyszyńskiegowmikroskalibędziekolejnącegiełkąnadrodzedozagospodarowaniaprzestrzeniMiasteczkawilanów.wmakroskalistaniesięzaśnietylkoważnymmiejscemkultureligijnegoorazobiektemkultury,ale–podobnie jakwilanowskipałacKrólaJanaIII–przyczynisiędopromocjinaszejdzielnicy. Dominik Szeląg Radny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (PO)

Urząd Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 Z dniem 24 listopada 2014 r. Urząd Dzielnicy Wilanów został przeniesiony z ul. St. Kostki Potockiego 11 na ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa. W budynku A umieszczone zostały wydziały: obsługi mieszkańców, administracyjno-gospodarczy, konserwacji i środowiska, budżetowo-księgowy, prawny, infrastruktury, informatyki, kadr, architektury i budowanictwa, oświaty i wychowania, zamówień publicznych i zezwoleń, zarządzania nieruchomościami, kultury, promocji i sportu, jak również delegatury: biura ochrony, biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzyzsowego, biura gospodarki nieruchomościami i biura administracji i spraw obywatelskich. W budynku B zlokalizowano: wydział spraw społecznych i świadczeń, biuro Rady Dzielnicy, a także punkt informacyjno-konsultacyjny i zespół realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dla interesariuszy udostępniono parking podziemny – wjazd od ul. F. Klimczaka 2. Zmianie uległy NUMERY TELEFONÓW : informacja: 22 44 35 069, centrala: 22 44 35 000, fax: 22 44 35 004. Telefony do wydziałów dostępne są w zakładce: URZĄD – GODZINY OTWARCIA I DANE TELEADRESOWE – ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE. Styczeń terazwilanów15


Nowość w Miasteczku Wilanów - Angielski dla dzieci z użyciem klocków! Angielski z użyciem klocków to autorski pomysł na naukę języka angielskiego wśród dzieci – nowość w ofercie szkoły The Palms! Zajęcia będą miały miejsce w styczniu, w ferie zimowe 2015, a następnie od lutego – we wszystkie zimowe soboty. Takie zajęcia to idealny pomysł na naukę i zabawę w jednym. Dzieci uwielbiają klocki – od najprostszych drewnianych, poprzez miękkie z materiału, plastikowe, duże i małe, aż po te renomowane klocki znanych firm, z których można zbudować wszystko. Jeśli do tego budowania dodamy naukę nowych zdań i dialogów w języku angielskim, a także różnorodność słownictwa, to już będzie pełnia szczęścia – zarówno dla dzieci – w formie zabawy, jak i dla rodziców – w formie wspaniałych efektów nauki. Szkoła językowa The Palms zaprasza na zajęcia „Build Up Your English” w trzech grupach wiekowych: 4–5 lat, 6–7 lat i 8–9 lat. Można przyjść na pojedyncze zajęcia lub zapisać się na tygodniową serię spotkań. Więcej informacji na stronie www.thepalms.edu.pl 16terazwilanówStyczeń

Moim zdaniem...Swiątynia czy muzeum?

ś

wiątyniaopatrznościtojednaznajistotniejszychczęściMiasteczkawilanów.Sześćhektarówpowierzchniwsercuwielotysięcznego,tętniącegożyciemistosunkowomłodegodemograficznie osiedla. Szkodarozwodzićsięwtymmomencienatematprojektu,formy,sensownościifinansowaniategoprzedsięwzięcia.Faktysątakie: świątyniapowstanieibędzieznamiprzezdającysięprzewidziećzpunktuwidzenia życiaczłowiekaprzedziałczasu.azatem,pomijająctedyskusje,któresąjużdziśw zasadziejałowe,conajbardziejinteresujemieszkańca?Słuchammoichsąsiadówi znajomychzwilanowa.zadajęimtopytaniei…mówiąopłocie. ważnejestotwarcieterenuijegodostępność.touwaga,którazgłaszanajestnajczęściej.Mieszkańcyobawiająsię,żepozakończeniubudowyświątyniamożezostaćogrodzonaicaływielkikwartałosiedlawyłączonyzjegofunkcjonowania. Moimzdaniemnatakwielkimtereniedałobysięwydzielić–pozaobszaremzwiązanymstrictezkultemreligijnym–miejscaodpoczynku,zieleni,terendedykowany dzieciometc.tobardzoważne,zwłaszcza,żenanadmiarogólniedostępnychterenówMiasteczkowilanównienarzeka,aidziękitemuświątyniamogłabyzyskać walorintegracyjnydlaspołecznościlokalnej. azatem,najbardziejobawiamysiępłotu.Spotykałemróżneargumentyprzeciw grodzeniunalokalnymforumdyskusyjnym:płotjestdrogi,płotjestbrzydki,płotnie pasujewtymmiejscu.wszyscymająrację.alenajbardziejzmartwiłmniektoś,kto napisał:„pokażciemikościół,któryniemapłotu”.zacząłemszukaćpointernecie. Czasmijał….,wszystkieogrodzone.Jest,znalazłemjeden.Czylimożna. teraz–jakdotegodoprowadzićiczytowogólemożliwe?Planzagospodarowania pozwalanapłot.zmartwiłemsię.Natomiast,czypowstanie?wjakimzakresie,formie?Czyktośwysłuchamieszkańców? Samepytania–konkretnychodpowiedziniespotkałem. zkimrozmawiaćnatentemat?toteżważne…zCentrumopatrznościbożej, Parafią,amożeInstytutemPapieżaJanaPawłaII?Ktowładaterenem?Myślę,żew najbliższymczasierozpoczniemydialogwtymzakresie.StowarzyszenieMieszkańcówMiasteczkawilanówtematpodejmieimamnadzieję,żeodpowiedzinatepytaniabędzienamdanezamieścićnałamachtegomiesięcznika. Dlatych,którzymieszkajątujużwielelat,istotnejestrównieżsamozakończenie inwestycji,mająbowiemwrażenie,żebudowatrwawieki.trudnosięimdziwić. wprowadzilisiętu,będąckawalerami,pannami,gdybudowajużtrwała.Dziśich dziecichodząjużdoszkołyitrwadalej.Samozakończeniebudowyteżmaswoją wartość,boimszybciejsiętostanie,tymbędzieładniej,czyściejiciszej… Dzwony–tematkolejny.achiałemzakończyćsłowem„ciszej”. Częśćzmieszkańcówmówirównieżodzwonach,choćjaknarazieniesązainstalowane.tematudzwonówjednakjużnierozwijamzuwaginadostępnąobjętość tekstu.wspomnęjeszczetylkohasłowookilkuistotnychobawach.Mieszkańcywymieniają:cyklicznyparaliżkomunikacyjnyzuwaginawydarzeniawświątyni(wtym parkowanieautokarów,brakparkingów,wyłączanieulic)oraztłumyludzi–licznych pielgrzymów. zanajbardziejistotneuważamjednakzagospodarowanieprzestrzeniwokółświątyni,czylikwestiępłotów.zinnyminiedogodnościamiliczyłemsię,kupująctu mieszkanie–tejdecyzjinieżałuję. Mieszkamywnaprawdęsympatycznymmiejscu. Tomasz Kuszłejko Radny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (SMMW)


Moim zdaniem...Swiątynia czy muzeum?

kOntrOwErSyjnE wSparciE (kUltU)ry zniedowierzaniemprzyjęłamwiadomość,żekolejne16milionówpublicznychpieniędzypowędrujenabudowępomnikakultury–świątyniopatrznościbożej(śob). towspaniale,żedbamyokulturęiMuzeumJanaPawłaII.Każdywie,żepieniądze faktycznieprzeznaczonebędąnaniekończącąsiębudowętegoogromnychrozmiarówkościoła.Decyzjaoprzyznaniunastępnejdotacjijesttymbardziejszokująca,że roktemuzastrzyk6mlzłprzypadłśobodMinisterstwaKulturynatensamcel.wywołałotofalęspołecznegooburzenia.wprzypływiegniewuwiernimówili,żete środkiprzeznaczyćnależynafaktyczneiniezliczonepotrzebykulturalne,aniefinansowaniekolejnegokościoła–nieruchomość,którąKościółpowinienfinansowaćsam.JakoprzedstawicielpracowniIN-VI,wktórejpowstałakoncepcjaMiasteczka,powinnam chciećszybkiegoukończeniaświątyni,jakożestanowionaczęśćwiększejcałości,niedokończonyelementukładanki.Jednakzdecydowaniebardziejniżdokończeniatej monumentalnejbudowlichciałabymzagospodarowaniaczychoćuporządkowania rozgrzebanychterenówdookołaniejiudostępnieniaichwiernym–mieszkańcomlokalnejspołeczności.terenyotaczająceświątynięjużdawnopowinnyzostaćzorganizowanetak,abyludzieprzychodzącydokościołamogliznichskorzystać,choćby doraźnie,niekonieczniewdocelowejformie.takjakwbarcelonie–SagradaFamilia– choćnieskończona,towokółniejjestporządek.Kilkalattemuzgłosiłsiędonassponsorreprezentującyfirmęprodukującąbezpiecznenawierzchnieplacówzabaw.wzamianzaPRfirmyzaproponowałrealizacjęmiejscazabawwdowolnympunkcie Miasteczka.zrobiliśmywstępnyprojektizadeklarowaliśmychęćufundowaniakilkuzabawek.zwróciłamsiędowładzDzielnicywilanówidoprzedstawicieliCentrum opatrznościzzapytaniem,czysąwstaniewyznaczyćkawałekmiejscapodrealizację takpotrzebnegoogólnodostępnegoplacuzabawdladzieciocharakterzetymczasowym(placuzabawnaplażywówczasniebyło).Pobożneżyczenie.Dzielnicaprzezkilkamiesięcyniebyławstaniewskazaćżadnegomiejsca,akościółwogóleniebył zainteresowany.todośćzadziwiające,mającnauwadzefakt,żekościółzachęcado wykupucegiełeknabudowęświątyni,zbieradatkinatacy,aleopodstawowychpotrzebachwiernychniechcesłyszeć.Sponsorwkońcusięwycofał.zplacuzabawwyszłynici,aszkoda,botyminićmimożnabyłouszyćzaczątekprawdziwejrelacji świątyniopatrznościzmieszkańcamiMiasteczka.Kościółzaśmógłbystaćsięfaktycznymanimatoremżyciaspołeczno-kulturalnego,organizującatrakcjenaterenachdo niegoprzyległych.wszakżewzdrowymciele,zdrowyduch,aplacezabawizadbane terenypubliczne,pełniącerolęsalonównawolnympowietrzu,wktórychludziechętniespędzajączas,funkcjonująprzykościołachnacałymświecie(watykan,Notre-Dame).Jeślipieniądzefaktyczniezostanąprzyznane,dużaczęśćznichpowinnazostać przeznaczonanaukończenieterenówdookołategomiejscakultuwsposóbrespektującypobliskieosiedle,zparkiemwpółnocnejiwschodniejczęści(wzdłużaL.RP),z możliwiedużąilościątrawników,miejscdospacerów,bezogrodzenia(!),zuwzględnieniemplacuzabawdlanajmłodszych(stronapołudniowa,aleniewcieniubudynku). wszystkotodlaznalezieniarównowagimiędzyfunkcjącodziennegosłużeniamieszkańcomwilanowaafunkcjąceremonialnąwyrażonąprzezdośćsurowąformęzagospodarowaniaterenuwokółkościoła(projektpracowniSzymborski&Szymborski),ale takżewodniesieniudocharakterudotacji,jeślimamiećonaz(kult)urącokolwiek wspólnego. Anna Mirska-Perry, Członek Zarządu, Fundacja Nasze Miasteczko

Zdejmujemy

plakaty

wyborcze Zarząd Oczyszczania Miasta prowadzi monitoring miasta pod kątem miejsc, gdzie zalegają plakaty wyborcze z jesiennej kampanii samorządowej. O pomoc w identyfikacji lokalizacji do posprzątania prosimy mieszkańców. Adresy miejsc, w których wiszą plakaty, prosimy zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu: telefonicznie pod numer 19115, przez portal www.warszawa19115.pl, mailem na adres: kontakt@um.warszawa.pl lub z pomocą aplikacji mobilnej Warszawa19115. Zgodnie z Kodeksem wyborczym plakaty wywieszone podczas kampanii powinny usunąć komitety wyborcze. Ustawa daje im na to 30 dni od dnia głosowania. Ponieważ nie wszystkie komitety wywiązały się z tego obowiązku, wyręczyć je muszą służby oczyszczania miasta. Kosztami porządków obciążeni zostaną pełnomocnicy tych komitetów wyborczych, których plakaty posprzątamy. Koszt porządkowania Warszawy po poprzednich wyborach samorządowych w 2010 r. wyniósł 47 tys. zł. Styczeń terazwilanów17


Moim zdaniem...Swiątynia czy muzeum? niEpOtrzEbnE mUzEUm jana pawła ii i prymaSa wySzyńSkiEgO?

pieniem,twojejheroicznejnadziei,twegozawierzeniabezresztyMatceKościoła,gdybynie byłoJasnejGóryitegocałegookresudziejów Kościoławojczyźnienaszej,którezwiązanesąz twoimbiskupimiprymasowskimposługiwaniem” (słowaskierowaneprzezJanaPawłaIIdoPrymatużprzedświętamibożegoNarodzeniazostałampoproszonaonapi- satysiąclecia,watykan,23.10.1978r.).oficjalnie saniefelietonu„natemat>>świątyniaopatrzności<<”.Niemaon systemkomunistycznyzostałpotępionyiteoredotyczyćarchitektury,anihistorii.Niewiem,pocotozawoalowanie tyczniewszyscypowinniśmybyćwdzięcznii (zawszemamproblemzwymówieniemtegosłowa),jeśliwiadomo,o dumniztychdwóchwielkichPolaków.wygląda cochodzi.Jużwnocyz17na18.12.2014r.portaltvn24.plpodałinjednaknato,żetensamaktpotępienianiedokoformacje,żeSejmuchwaliłbudżetna2015rok,awcześniejprzegłoso- nałsięwumysłachisercachwszystkichnaszych wałpoprawki,które„wwiększościzłożyliposłowiePo”.wśród rodaków.Przecieżgdybytakbyło,urnęzprochaczterechwymienionychpoprawek,drugąwkolejności(sic!)byłapomigen.Jaruzelskiegoodprowadzałabynacmenprawkadotyczącaprzekazania16mlnzłzbudżetuMKiDNnarezerwę tarztylkorodzina.byłyoficersowieckichtajnych celową”środkinarealizacjęzadańwzakresiekultury,wtymMuzeum służbnapisałwswojejnajnowszejksiążcept.„alJanaPawłaIIwświątyniopatrznościbożej”.Jejautoramibyliposłowie fabetSuworowa”,żewojciechJaruzelski„wprokoalicjirządzącejIzabelaMrzygłocka(Po)iJanbury(PSL). wadzającstanwojenny,spacyfikowałwłasny naródiprzedłużyłżyciekomunieprawieo10lat” winterneciezawrzało.tylkonaportalutomaszaLisanatemat.pl,gdzie orazże„byłwyrodnymsynemojczyzny”.tłum pisząm.in.JanuszPalikotiMagdalenaśroda,między17a22grudnia żałobnikównajegopogrzebiewskazywałnacoś ukazałosięnatentemataż7artykułów.oczywiściewwiększościz wprostprzeciwnego. nichdokonywanybyłskrótmyślowy:państwodofinansowujebudowę kościoła(Pochcezmienićbudżet.„16mlnzłnaświątynięopatrzności Problemjestzłożonyiniemożliwydoopisaniaw bożej”–totytułpierwszegoartykułunaportalunatemat.pl).Jakważny sposóbwyczerpującywtakkrótkimtekście.a jesttoproblemspołeczny,pokazałprotestprzedSejmem.Podobno muszęzwrócićuwagęczytelnikówmiesięcznika pojawiłosięnanim„około200”osób.Dlaporównaniawmarszachw terazwilanównajeszczetrzyważnekwestie obronietelewizjitrwamiostatniowobronieDemokracjiiwolności związanezkwotąiokolicznościamiprzyznania Mediówwzięłoudziałkilkadziesiąttysięcyuczestników. dofinansowaniaMuzeumJanaPawłaIIiPrymasa wyszyńskiegowformie„pracydomowej”(tu zastanówmysięzatemnadmeritumsprawy,czyliczywszyscyPolacy wyszedłzemniebelfer).Popierwsze,proszę uważają,żeJanPawełIIiPrymaswyszyńskizasłużylinamuzeumw sprawdzićwjakiejkwociezpublicznychpienięstolicyPolskiichcąjepośredniosfinansować.Nastroniemuzeumjp2.pl dzydofinansowanezostałoMuzeumHistoriiŻyczytamy:„JanPawełIIiStefanKardynałwyszyńskisąkluczowymipodówPolskichiczyktośprzeciwkotemu staciamidlazrozumieniadziejówKościołaiPolskiwXXstuleciu.[…] protestował.Podrugie,czegodotyczyłyinnegłowkładtychdwuwielkichpostaciwduchową,moralną,cywilizacyjnąi sowaniawdniu17.12.2014.Ipotrzecie,które społecznąprzemianę,jakadokonałasięwPolscewciąguostatnichkil- telewizjeotrzymałyakredytacjenarelacjonowakudziesięciulat,wartjestuhonorowaniaprzezzorganizowanieMuzeum nienażywoprzesłuchaniaprezydentaKomoimpoświęconego”.zdrugiejstronymamyprzeciwnikówPapieżaPola- rowskiego18.12.2014wPałacuPrezydenckim,a ka,októrychwpierwsząrocznicęśmierciJanaPawłaIIw„wysokich którenieorazktórenierelacjonowałytegoprzeobcasach”napisałaKingaDunin:„Ktoipocomiałbynosićkoszulkęz słuchania,aktóratak.„Jesttopierwszytakiprzynapisem>>NiepłakałempoPapieżu<<–zastanawiasięw>>Poli- padekwpowojennejPolsce.wcześniejzeznawał tyce<<adamSzostkiewicz.Ipomijanajprostsząodpowiedź–chodziło tylkoprezydentLechKaczyńskiwprocesieoinozwrócenieuwaginafakt,łatwydoprzegapienia,żetacyteżistnieli”. wigilacjęprawicy,aleswojezeznaniazłożyłjedŻebyniebyłowątpliwości,redaktornaczelny„Gazetywyborczej”w nakwsądzie”–napisałotymmałoważnym obszernymwywiadziept.„Michnik:PolskabezKościołatoczarnyobraz” wydarzeniuportalwp.pl.Całeszczęście,żetego z19.03.2014r.,poddenerwowanyatakamiwłasnychwychowanek,od- samegodniaposłankaPawłowiczzjadłasałatkęna powiedział:„Dajciemispokój,JanPawełIItomojamiłość”. salisejmowej.Mainstreamowemediamiałyo wwymiarzeziemskim,rolaPapieżawobaleniukomunizmujestnieza- czymmówićipisać. Joanna Szubińska-Piszczek przeczalna.a„niebyłobynaStolicyPiotrowejtegoPapieżaPolaka[…], Radna Dzielnicy Wilanów gdybyniebyłotwojejwiary,niecofającejsięprzedwięzieniemicier(PiS)

18terazwilanówStyczeń


Ciekawostki najwiękSza w pOlScE wyStawa bUDOwli

z klOcków lEgO na StaDiOniE narODOwym – DO 15 lUtEgO 13grudnianaStadionieNarodowymotwartazostaławystawabudowlizKlockówLego.organizatoremprzedsięwzięciajestwystawaKlockówSp.zo.o.akcjazostałaobjętahonorowym patronatemRzecznikaPrawDzieckaPanaMarkaMichalaka.tym samymwtrakciewystawypromowanebędątreścidotyczącebieżącejakcjiRzecznikaPrawDziecka–"ReaGuJnaprzemocwobec dzieciMaSzPRawo"(szczegółyna:www.jakreagowac.pl). Na2300m2 powierzchnipowstały,zpomocąniemal100osób, niezwykłebudowlezłożonezkilkumilionówklocków.wśródponad150makietzaprezentowanonajwiększąinajbardziejspektakularnąbudowlęzklockówwPolsce,atakżejednąznajwiększychna świecie.budowla,którapochłonęłaponad500000elementów, ma3mwysokościi11mdługości–tonajwiększanaświecierekonstrukcjatItaNICawybudowanazklockówwskali1:25. Nawystawiepołączonozabawęzedukacją.eksponatyprzedstawiająpostaci,miejsca,roboty,atakżewydarzeniaznanezbajekczy filmów,jakrównieżscenyhistoryczneoraznajsłynniejszebudowle architektoniczne,wtymwspanialeodwzorowanyPałacKultury.takiezestawieniepozwalanietylkonajmłodszymzwiedzającymna poszerzeniewiedzyzzakresuhistorii,geografii,architekturyczyrobotyki.Prezentowanaekspozycjastalesiępowiększa,całyczaspowstajązklockównowebudowle. Makietatitanicapowstałazzachowaniemnajdrobniejszychszczegółów,azwiedzającyopróczpodziwianiabryłystatkumająokazję zajrzećdojegownętrza. Ponieważotwarciewystawynastadioniebyłozaplanowanena13 grudnia,organizatorzyspecjalnieztejokazjipostanowilizaprezentowaćdwiepremierowemakietybędącerekonstrukcjąkrajobrazu stanuwojennego.Pierwszaprzedstawiamiastonocą,gdypoogłoszeniuprzezgenerałaJaruzelskiego13grudnia1981r.stanuwojennegonaulicewyjechałyczołgiiwozyopancerzoneoraz

wprowadzonabyłagodzinamilicyjna.Drugamakietaprezentujecodziennośćstanuwojennegozwszechobecnymikolejkamiwsklepach, charakterystycznymiobwieszczeniaminamurachiscenografiąwnętrzamieszkaniaztamtegookresu.Całośćwsceneriitypowejdlatych czasów–widaćsklepPewex,barmlecznyisupersam,anaulicach maluchy,syrenyorazdużefiaty. JednązwieluperełekspozycjijestrekonstrukcjastatkuStarDestroyer znanegozfilmu„Gwiezdnewojny”.Modelmaponad2mdługości, 125cmszerokości,58cmwysokościiważyponad50kg.StarDestroyerjestbudowląniezwykłąwsensietechnikibudowania.Dziejesię tak,ponieważwtrakciebudowytakwielkiejbryłyniewykorzystano stalowejramy,cooznacza,żejestwcałościwykonanyzklockówLego. NiewątpliwąatrakcjąwystawyjestmakietaLeGoCityowielkości25 m2 zczęściąmieszkalnąilotniskiem.NiezapomnianewrażeniazapewniąmakietykolejowezjeżdżącymipociągamizklockówLeGo, ogromnelotniskoistacjakosmiczna.Hitemekspozycjijestmakieta StadionuNarodowego.Ponadtopojawiłosięsporobudowliunikatowych,takichjakmistrzyodazGwiezdnychwojen,SuperStarDestroyer,MilleniumFalconczytajMahal.wyjątkowymdodatkiemsą takżebudowleautorskie,m.in.bitwamorskapodoliwą,makieta „atakHord”naktórejznajdujesięokoło3500minifigurczymakieta lotniskazkilkunastomareprodukcjamisamolotówzokresuIiIIwojny światowej.Nawystawiecośdlasiebieznajdątakżemiłośnicynowoczesnychtechnologii.wśródeksponatówznajdujesiębowiemseria zaprogramowanychrobotów,którereagująnp.naruchorazmodele zseriiLeGotechnic. PozatymmożnazobaczyćmozaikiwykonanezklockówLego, przedstawiająceznanepostaci,takiejakJimMorrison,bobMarley, barackobama,Lechwałęsaiinne. JesttakżemakietaprzedstawiającascenęzżyciaMuminków–bohaterówksiążektoveJanssonorazlicznychekranizacji.zobaczymyzatemMuminka,Migotkę,tatęMuminka,MamęMuminka,MałąMi, Paszczaka,Ryjka,bobka,włóczykija,topikaitopcięorazbukęiHatifnatów. efektowneuzupełnieniecałościstanowiąmechanizmyaktywizującewidzów.Makietysąwyposażonewintegralneoświetlenieimechanizmy umożliwiającesamodzielneuruchamianieeksponatów. wystawęobejrzećmożnacodzienniewgodzinach10.00–21.00,aw niedzieleiświęta10.00–20.00.zakupubiletumożnadokonaćwkasach wystawylubonlinenawww.wystawaklockow.pl.

Styczeń terazwilanów19


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

kids’ new y

Zapewnienieopiekidla dzieciwnocsylwestrową częstograniczyzcudem, dlategoniektórzyrodzice decydująsięnaświętowanieSylwestrarazemzeswoimipociechami,nasposób odpowiadającydzieciom najbardziej–czyli…wkrainieklockówLEGO®.Specjalnewydarzenie sylwestrowedladzieciproponujecorokuLEGOLAND® CaliforniaResort orazFloridaResort. takjaknajważniejszaimprezasylwestrowaw StanachzjednoczonychdladorosłychodbywasięwNowymJorku,taknajwiększaimprezadladzieciodbywasię30minutna północodSanDiego–wLeGoLaND® CaliforniaResort.wNowymJorkubarwny tłumgromadzisięnatimesSquarejużod ponad100lat,kiedytowłaścicielNewyork timesaalfredochs–w1904r.uświetnił oddaniedoużytkunowegobudynkuredakcji swojejgazety,organizującpokazsztucznych ogni.KilkalatpóźniejnadejścieNowegoRokuuczczonoceremoniąopuszczeniakuliz wysokiegomasztu.Kulawystartowałao 23.59zeszczytuiopadałaprzez60sekund, byosiągnąćcelpunktualnieopółnocy.Pomysłokazałsięniezwykletrafiony.Podobnie trafionyjestpomysłrealizowanypodczassylwestrowejzabawywLeGoLaND® CaliforniaResortiLeGoLaND® FloridaResort. Jesttokopianowojorskiejtradycji,tyleże szklanąkulęzastąpionogigantycznymklockiem.oczywiścietowarzyszątemupokazy sztucznychogni,aleturównieżkonieczna byłamodyfikacjapodgustadziecięce.zastosowanospecjalneokulary,któresprawiają,że sztuczneogniewyglądająjakeksplodujące klockamikolorowepetardy.

LeGo®tojednazczołowychmarekeuropejskich.Firmaistniejeodlat30.XXw., aodkońcalat40.ub.wiekuprodukujeklocki.w1968r.wbillund,wDanii,powstałpierwszyparkrozrywki,zbudowanywcałościzklocówLeGo®.odtegoczasupowstałykolejnemiasteczka.KalifornijskiLeGoLaND® topierwszyzdwóch parkówtematycznychzwiązanychzklockamiLeGo®,jakiepowstaływuSa. otwartogow1999r.jakotrzeciparktejsieci,alepierwszypozaeuropą.Drugim parkiemwuSajestLeGoLaND® Florida. Niezależnieodwyborumiejsca–czytobędzieKaliforniaczyFloryda–atrakcjijest coniemiara.zokazjiświątinowegorokuorganizatorzyprzygotowująspecjalnebudowleświąteczne,aprogramsylwestrowegoszaleństwawLegolandziejestbardzo bogaty.PocząwszyodobejrzeniafilmutHeLeGo® MoVIe(tł.LeGo® PRzyGoDa,2014)ispotkaniazjegobohaterami,przezzobaczenierozświetlonejchoinki, spotkaniazMikołajem,koncertynażywoispecjalneinscenizacjewulubionychseriachLeGo® –ażtrudnosię zdecydować,gdzieiconajpierwobejrzeć. wielkąatrakcjądladziecijest równieżsamnoclegwhotelu LeGoLaND®.Nagościczeka250pokoiprzygotowanychwedługtrzech popularnychseriiklocków: LeGo® Pirate,LeGo® KingdomiLeGo® adventure.

20terazwilanówStyczeń


świat na językach

years’ Eve Pozaświątecznymielementami,wkalifornijskimparkuna odwiedzającychczekamnóstwointeresującychizwariowanychatrakcjiw8krainachtematycznych:DinoIsland;DuPLo® Village;Miniland–KrainaMiniatur,któraurzeka słynnymibudowlamizbudowanymiwyłączniezklocków; Funtown;CastleHill;PirateShores;Landofadventure; Imagination.opróczparkutematycznegoznajdujesiętu równieżSeaLIFeaquarium(gigantyczneoceanariumotwarte w2008r.)orazparkwodny (LeGoLaND® waterPark). Każdarodzinazdziećmipowinnachociażjedenrazodwiedzić LeGoLaND®.tomagiczne miejsce,wktórymrodzicebędą bawićsięjakdzieci,zeswoimi dziećmi.otymjużmożnasięprzekonać,oglądającspecjalną wystawęLeGo® wwarszawie.Przeczytajciekoniecznienasząrelacjęnastronie19.wystawałączyzabawęiedukację. eksponatyprezentująpostacie,miejsca,atakżewydarzenia znanezbajekczyfilmów,jakrównieżscenyhistorycznei najsłynniejszebudowlearchitektoniczne.takiezestawienie pozwalanietylkonajmłodszymzwiedzającymnaposzerzeniewiedzyzzakresuchociażbyhistorii,geografii,architektury,aleidorosłym. wszystkiedzieci,któresąfanamiklockówLeGo®,zapraszamyrównieżdoszkołyjęzykowejthePalmswMiasteczku wilanów,któraorganizujewyjątkowezajęciazjęzykaangielskiegozużyciemklocków„buildupyourenglish”.Pierwsze spotkania,wktórychmożnabędziebraćudział,odbędąsię wferiezimowe,wtrzechgrupachwiekowych4–5,6–7,8– 9lat,anastępnelekcjeztejserii–jużodlutego,wewszystkiezimowesoboty.więcejinformacjina www.thepalms.edu.pl.

Styczeń terazwilanów21


Medycyna Estetyczna i Kosmetyka

%

Ogłoszenia

Dr. Dariusz Kołodziejczak

Wysoki sTAndArd, niskie ceny, promocje

kupon rabatowy

20%

Al. Wilanowska 7, Tel 224010665, 665665078, www.bellisana.pl

ADRESy SKLEPóW

z

22terazwilanówStyczeń

AS A PR

zAM

yD

o

i uDz

Ału

!

ul. sarmacka 20, Al. Wilanowska 9, ul. Lanciego 16, ul. chodkiewicza 8 lok. 8, ul. przejazd 6 lok. 7, ul. ponarska 1


Relacja rElacja z wręczEniE nagróD ii EDycji wilanOwSkiEgO kOnkUrSU plaStycznEgO Dla DziEci „kOcham mOjE miaStO i mOjE zDrOwiE” Oraz mikOłajEk zokazjiMikołajekorazrozstrzygnięciawilanowskiegoKonkursuPlastycznegodlaDzieci,CentrumKulturywilanóworazRedakcjaterazwilanów wrazzpartneramimieliprzyjemnośćzaprosićwszystkichzainteresowanychwsobotę6grudnia2014r.namagiczne,mikołajkowewydarzenie. udziałwprojekciewzięło150dziecizwilanowskichplacówekszkolnychi przedszkolnych: –Przedszkolenr416, –academyInternationalwilanów, –zespółSzkolno-Przedszkolnynr3, –Przedszkole„PomarańczowaCiuchcia”, –SzkołaPodstawowa„edison”, –SzkołaPodstawowaNiepubliczna im.wiktoriiwiedeńskiejFundacjiedukacyjnejVarsovia, –zespółSzkółnr123, –SzkołaJęzykowa„thePalms”, –Przedszkole„babyenglishacademy”, –PrzedszkoleJęzykowe„beztroskiświat”. Finałowąwystawępracuświetniływydarzeniatowarzyszące,m.in.:pokaz mody„aqademiadladzieci”,wręczanieprezentówprzezśw.Mikołaja, uroczysteubieranieświątecznejchoinki,profesjonalnasesjazdjęciowadla dziecizMikołajem,przedstawieniedladzieciwjęzykuangielskim,przygotowaneprzeznajmłodszągrupęteatralnąszkołyjęzykowej„thePalms”, wspólnekolędowanieorazlicznekonkursy. Ciekawąpropozycjąrozwijanianowychpasjiitalentówtegodniabyły warsztatykulinarneprowadzoneprzezLittleFusionorazwarsztatyplastyczneorganizowaneprzezCentrumKulturywilanów. wystawęfinałowąuświetniłaswoimwystępemIzabelaKopeć–znana śpiewaczka,mezzosopranistka,pieśniarkaikompozytorka. Możnabyłotakżepodziwiaćwyjątkowedziełauzdolnionych,młodychwilanowskichartystóworazdopingowaćimwtrakciewręczanianagród,dyplomówiwyróżnień. Chwilespędzonerazemzostanąnadługowpamięciwszystkichbiorących udziałwwydarzeniu.Jeszczerazgratulujemyiprosimyowięcejprzecudnychrysunków,malunków,wydzieranek,wyszywanekikolaży. Dziękujemynaszymsponsorom–firmomLemmonHousei„światzabawek”zanagrodydladziecioraznaszympartnerom,jak:szkołajęzykowa „thePalms”,„LittleFusion”,”akademia”,Delikatesyorganic,„tortownia”, „She”oraznaszemupartnerowimedialnemu„waszwilanów.pl”zapomoc iprzyczynieniesiędosukcesuimprezy. ORGANIZATORZY KONKURSU:

SPONSORZY WYSTAWY:

PARTNERZY:

PARTNER MEDIALNY:

Styczeń terazwilanów23


Uroda

PIĘKNA I ZADBANA P ciąża i okres po urodzeniu dziecka to wielka rewolucja hormonalna w organizmie kobiety, która może znacząco wpłynąć na wygląd skóry. Dlatego warto w tym szczególnym czasie skorzystać z profesjonalnej porady w gabinecie kosmetycznym. odpowiednio przeszkolony specjalista pomoże młodej mamie w bezpieczny sposób zadbać o siebie i uporać się z problemami oraz poradzi jak szybko wrócić do formy po porodzie.

eLaStyCzNośćIoDŻywIeNIeSKóRy

Przyszłamamapowinnagłównieskupićsięnaregeneracjiiuelastycznieniu skóry, aby zapobiec powstawaniu rozstępów. Im bardziej skóra zostanie przygotowananazmianyzachodzącewokresieciąży–tymłatwiejbędziejej odzyskać pierwotną sprężystość oraz elastyczność i szybko wrócić do wyglądusprzedciąży.zabiegami,którepomogąnamtouzyskać,będą delikatniezłuszczającepeelingiorazgłębokonawilżającemaskidociała. Kosmetykistosowanedotychzabiegówposiadajądelikatnezapachy,aw ich składzie znajdują się regenerujące składniki, takie jak masło shea, witaminaeorazaloes,pentanolialantoina,którekojąskórę.

yaMaMMaDeVa

Specjalnie dla kobiet w ciąży został stworzony program HoLIStIC beautytHayyaM.Jesttojedynamarkanaświecie,któratestowała swojeproduktynakobietachwciąży.Cyklzabiegówpielęgnacyjnych, dobranychdokażdegoetapuciążyipourodzeniu,obejmujezabiegiw salonie i pielęgnację w domu. Jest to kompletny program bazujący na zasadach tradycyjnej medycyny tybetańskiej. Drogocenne mieszanki naturalnychskładnikówaktywnychiolejarganowybogatywwitaminęe wzmacniająiregenerujątkankiorazzapobiegająrozstępom.MasażaMMaDeVa, wykorzystywanywtymrytuale,przyakompaniamenciespecjalnieskomponowanej muzyki,działakojącozarównonaprzyszłąmamę,jakinadzieckorozwijającesię wjejłonie,tworzącgłębokistanodprężenia.

MaSaŻe

Masażwciążyjestdobryniemalnawszystko.będziedziałałnietylkorelaksująco naciałoiducha,alerównieżzłagodziwieledolegliwości,takichjakobrzękiczybóle kręgosłupa.Masażprenatalnypobudzamikrokrążenieipracęukładulimfatycznego, cowciążypomagazmniejszyćopuchliznęnóg.Regularnemasażewartozacząć 24terazwilanówStyczeń


Uroda

PRZYSZŁA MAMA jeszczeprzedciążą.todajegwarancję,żewodmiennym staniebędzieszwdoskonałejkondycji,apoporodzieskóra szybko wróci do stanu sprzed ciąży. Masaż z użyciem odpowiednichkosmetykówpielęgnujeipomagazapobiegać rozstępom.

PIĘKNeIzaDbaNeStoPy

Ciążatodlastópsporeobciążenie,główniedlatego,żenogi puchną i pękają pięty. Stopy odczuwają również działanie hormonów–kościstawówlekkosięrozluźniają,skóramoże sięnadmierniepocić,ajednocześniebyćprzesuszona.to między innymi dlatego podczas ciąży na stopach częściej pojawiająsiębolesneotarcia,modzele,nagniotki.Małoktóra kobietazesporymbrzuszkiemjestwstaniedbaćostopytak jak przed ciążą, co może skutkować np. problemami z wrastaniempaznokci.Dlategowartoodwiedzićwtymczasie podologa – specjalistę pielęgnacji stóp oraz wrastających paznokci. Podolog najlepiej zajmie się stopami przyszłych mam,abyciążaniestanowiłajużdlanichutrapienia.

artykuł sponsorowany

bezPIeCzNa KoLoRyzaCJawłoSów

Każda przyszła mama zastanawia się, czy może farbować włosywczasieciąży.Częstoobawiającsię,żezawartew farbach składniki chemiczne zaszkodzą zdrowiu jej i jej nienarodzonegodziecka.Faktemjest,iżkobietyniepowinny koloryzowaćwłosówfarbamizawierającymiamoniakizwiązki metaliczne,szczególniewokresieciąży.aktualnienarynku dostępne są specjalnie przystosowane farby, które nie zawierają amoniaku i są w pełni bezpieczne dla przyszłej mamyijejdziecka.takąfarbąjestINoaodL’oreala.Inoato pierwsza trwała koloryzacja bez amoniaku. zapewnia długotrwały efekt koloryzacji przez nawet 6 tygodni, pielęgnując przy tym włosy i zostawiając je miękkimi i błyszczącymi.aconajważniejsze–jestwpełnibezpieczna dlakobietwciąży.

Patrycja Wołowik Specjalista pielegnacji ciała Ambasada Urody

Styczeń terazwilanów25

NAJLEPSZE URZĄDZENIA uLthERA zAffiRo KRioLiPoLizA LiPoShoCK BoDy Mix VELA ShAPE EnDERMoLoGiA LPG thERMAGE

KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA PEELinGi KWASAMi intRACEutiCALS

MiKRoDERMABRAzjA EnViRon SELVERt

MASAŻE I SPA MASAżE oRiEntALnE LECzniCzE RytuAły SPA AjuRWEDA PEELinGi

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP PEDiCuRE LECzniCzy i PoDoLoGiA MAniCuRE i PEDiCuRE hyBRyDoWy

FRYZJER KoLoRyzACjA inoA i L’oREAL KERAtynoWE PRoStoWAniE WłoSóW CzESAniE StRzyżEniE REGEnERACjA

WIZAŻ I MAKIJAŻ PRzEDłużAniE i zAGęSzCzAniE RzęS 3D MAKijAż PERMAnEntny LonG tiME LinER MAKijAż oKoLiCznośCioWy hEnnA

DLA KOBIET W CIĄŻY PRoGRAM yAM AMMA DEVA MASAzE PREnAtALnE i LECzniCzE PRofiLAKtyKA PRzECiWRozStęPoWA

MODELOWANIE CIAŁA PO CIĄŻY

kUpon promocyjny PRoGRAM BoDy AftER BABy

-20% ważny dladokobiet w ciąży 28.02.2015 r. Ambasada urody Medical SPA ul.hlonda 2, 02-972 Warszawa tel. 22 253 23 23, kom. 604 502 501 www.ambasadaurody.pl


Twoje dziecko

kUlinarnE przyjęciE

Dla DziEcka O kulinarne przyjęcie urodzinowe dla dziecka to wspaniała zabawa dla solenizanta i jego gości. nie zawsze jednak dla rodziców, którzy od razu wyobrażają sobie dom pełen mąki i bitej śmietany wszędzie wokół. tak może się zdarzyć, ale nie należy z tego powodu rezygnować z przyjęcia. Wystarczy, że zorganizujesz je poza domem – w ogrodzie, w parku, na placu zabaw czy w szkole tańca… i powierzysz szczegóły profesjonalistom z little fusion. zespółspecjalistówzCafeFusionwStarejPapiernizajmiesięorganizacjąprzyjęciadlatwojegodzieckaodadoz.Napoczątekmusisz tylkodokładnieopisać,jakiesątwojeidzieckapreferencjewzakresie menu,kolorówimprezyorazatrakcji,któremogątowarzyszyćprzyjęciu.ważnejestrównieżto,żeprzyjęciemożnazorganizowaćw dowolnymmiejscu,jeśliniechceszorganizowaćgowdomu–może odbyćsięonowCafeFusionlubwzaprzyjaźnionejszkoletańca,domukultury,nadrzeką,wogrodzieczywparku.

zDRoweMeNuMaLuCHa zdroweodżywianietopodstawadlaszybkorozwijającegosięmalucha.Jednakdzieciniezawszelubiąto,cozdrowe,aczasemwręcztakiejedzeniekojarzyimsięzczymśniesmacznyminudą.tymczasem nietylkojedzenie,aleiprzygotowywaniezdrowychpotrawmożebyć świetnązabawąinieladawyzwaniemdlawyobraźni.bogactwokolorów,jakiedająnamwarzywaiowoce,wartowykorzystaćwkuchni, organizującipokazującdzieciomjakzdrowoiprzyjemnie,aprzede wszystkimsmaczniejeść.Potychurodzinachwkuchnijużnigdynie zagościnuda!

SCeNaRIuSzwaRSztatów DoStoSowaNyDowIeKu wzależnościodwiekudzieckaijegogościmożemydostosowaćpoziomgotowania,odnajprostszychelementów,jakdekorowaniegotowychbabeczek,powiększewyzwania,jakpotrawyrobioneod podstawznajlepszychmożliwiesezonowychilokalnychskładników, tj.obiadideser.Menumożnawybraćzwielupropozycji–starsikucharze(7+)mogąwybraćrównieżpotrawyzkuchniświata:włoskiej, hiszpańskiejczyjapońskiej.

26terazwilanówStyczeń


Twoje dziecko

E UrODzinOwE

OD a DO z KoLoRoweDeKoRaCJe

atRaKCJePoDCzaS waRSztatów Jeślipowierzycienamorganizacjęprzyjęcia,zajmiemysiętymkompleksowo–zaproponujemymenu, zapewnimywszystkiepotrzebnesprzętyiprzybory kuchenne,przyszykujemyfartuszkiiczapki.Podczas warsztatówmożemyrównieżzorganizowaćdodatkoweatrakcje,jaknp.balonyzhelem,watęcukrową,szczudlarzy,występymagikaikomików, czekoladowąfontannę,malowaniebuziek,anawet indywidualnąsesjęzdjęciową.

toRtuRoDzINowy zDeDyKaCJą oczywiściepodczasimprezyurodzinowejniemoże zabraknąćtortuurodzinowego.Mygowykonamy wtakisposób,żebykażdydobrzezapamiętał,jak bardzobyłwyjątkowy.Możemyzmieniaćjego kształt,kolory,smaki,atakżedołączyćspecjalnądedykacjęzfigurkamizulubionejbajkilubserialu.wyobraźsobie,żeniemażadnychograniczeńikażde życzeniezostaniespełnione. Little Fusion to idealne rozwiązanie na urodziny dla dziecka. zapewniamy,żedziecibędązachwyconeuczestnictwemwtakoryginalnymprzyjęciu.Naukagotowaniaizabawawjednymgwarantowana.Skontaktuj sięznamiizarezerwujterminzwyprzedzeniem. kontakt: tel. 512084770 littlefusioncafe@gmail.com

Dołączdonas!

facebook.com/LITTLE.FUSION.URODZINY

Styczeń terazwilanów27

autoPRoMoCJa

Każdedzieckomaswojeulubionekolory,wktórych dobrzesięczuje.Możemydostosowaćdojego upodobańdekoracjęprzyjęciaipotrawrównieżw tymzakresie.Małeksiężniczkiczęstowybierająkolorróżowy,chłopcymogąwybraćkoloryulubionej drużynyfutbolowej–dlanasniemarzeczyniemożliwych.Spełnimykażdeżyczeniasolenizanta!


Razem moĹźemy wiÄ&#x2122;cej...

LemmonHouse sp. z o.o., ul. sarmacka 18 lok.143, 02-972 warszawa. (budynek aura park-a) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl

Profile for Teraz Wilanów

Terazwilanowstyczen2015  

Terazwilanowstyczen2015