Page 1

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

Luty 2013 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

świat na językach WIoSNA W SERcu

ANDRZEJ ZIELIŃSKI

Mieszkaniec Wilanowa, o którego porządek nie zawaha się upomnieć

Relacja:

WYStAW SWEGo KotA, WEŹ PucHAR ZE ZŁotA

JAKA GALERIA DLA MIAStEcZKA?


Nasze miasto

Co nowego w CKW PowsińskaWieczornica– Pierzawka Dawno,dawnotemunapolskichwsiach sposobemnadługiezimowewieczorybyły spotkaniaprzyrobótkachzimowych.Wcelukultywowaniatejtradycjiludowej,aletakżezintegrowaniamieszkańców,Centrum KulturyWilanóworazPracowniaEtnograficzna„Powsinianie”zaprasza4lutego2013 rokuogodzinie18:00doDomuPracy Twórczejprzyul.Ptysiowej3natradycyjny obrzęddarciapierza.Programartystyczny– przyakompaniamenciewiejskichprzyśpiewek–zaprezentujezespółartystyczny ,,ChrzanowiankiidwaJanki’’,działający przyKoleGospodyńWiejskichwChrzanowicach(pow.radomszczański,woj.łódzkie). Poduszeczkęzpiórzdartychpodczastej imprezyprzekażemy–zgodniezestarątradycją–temunoworodkowi,któryjako pierwszyprzyszedłnaświatwWilanowiew 2013roku. Serdeczniezapraszamy!Wstępwolny.

Poranekteatralnypt. „KsiężniczkaiRycerz"

GiermekJerzykzcałegosercapragniezostać rycerzem.DobrawróżkaMagnoliachcemuw tympomóc.Podczasposzukiwańjakiegośdzielnegowoja,uktóregoJerzykmógłbysięuczyć, dowiadująsię,iżczarodziejDragonwięziw swymzamkuksiężniczkęMiłkę.Służącywarmii DobregoKrólarycerzMiłoszgotówjeststoczyćwalkęzCzarnymRycerzem.Zwycięży, oczywiście,miłość! Dlaczegoodurodzenialubimybaśnieoporwanejprzez„czarnycharakter”księżniczceiotym jakdobry,walecznyrycerzwyrusza,abyją uwolnić?Wszakkażdadziewczynkajestpiękną księżniczką,akażdychłopiecdzielnymrycerzem!Wystarczyichtylkowsobieodnaleźć. Serdeczniezapraszamy!Wstępwolny.

PowsińskieZapusty nagóralskąnutę CentrumKulturyWilanów,któreodlatkultywujetradycjęZapustów,serdeczniezaprasza nakolejnąedycjętegowydarzenia,któreodbędziesię,oczywiście,wostatnimdniukarnawału –wewtorek,12lutego2013roku. PierwszymetapemPowsińskichZapustówbędzieprzejściebarwnegokorowoduulicamiPowsinaoraznawiedzenieokolicznychdomostw. Zabawazapustnawstrojachgóralskichrozpoczniesięogodzinie18:30wDomuPracy TwórczejwPowsinieprzyul.Ptysiowej3. ZapustycorocznieprzygotowujePracowniaEtnograficzna,,Powsinianie",adotańcaprzygrywaćbędziegóralskakapela„Hora”zeSzczyrku. Serdeczniezapraszamy!Wstępwolny.

Miłośćpokrólewsku

CentrumKulturyWilanówzapraszawniedzielę,10lutego2013rokuogodzinie 11:45doInstytutuJanaPawłaIIprzyul. Hlonda1naporanekteatralnypt.„KsiężniczkaiRycerz".

2TerazWilanówLuty

Jakokazaćmiłośćwybrańcomnaszychserc? Kwiaty,prezenty,serduszka,czyczekoladki,a możeczaspójśćponaukęromantycznejmiłościdosamegokrólaikrólowej? Już14lutegoogodzinie14:00MuzeumPałac wWilanowiewspólniezCentrumKulturyWilanówzapraszająnaspotkaniezZakochanym KrólemiKrólową.PodczasspotkaniawMuzeumpoznamytajnikiichwielkiegouczucia. Korzystajączestaropolskiegosłownictwamiłosnego,uczestnicyspróbująswoichsiłwsztuce epistolografiiipodejmąpróbystworzenialistu miłosnego. Ilośćmiejscjestograniczona.Obowiązujązapisypodnumeremtelefonu228944369.

Poranekteatralny pt.„KolorowyŚmietnik” CentrumKulturyWilanówzapraszawniedzielę,24lutego2013rokuogodzinie11:45do saliwidowiskowejZespołuSzkółNr2przyul. Gubinowskiej28/30naporanekteatralnypt. „KolorowyŚmietnik”. Wświeciewyrzuconychzabawekżyjącychw śmietnikupojawiasięnowalalka,Helenka, którejtrudnopogodzićsięzodrzuceniem. ŚmiesznyszczurekPuszekijegoprzyjaciele, dziękimądrościzapisanejw„Książcebez Okładki”pomagająjejzrozumieć,żekażdyjest wartościowyorazżepięknymczyninasto,co mamywsercu. Serdeczniezapraszamy!Wstępwolny.


Nasze miasto

JaKaGalERIa DlaMIaSTECZKa? We czwartek, 24 stycznia 2013 roku, w hali sportowej XXXVIII Liceum ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego przy ulicy Wiertniczej 26 odbyły się konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli inwestycji „Galeria Wilanów”. DwuetapowabudowaCentrumHandlowego„GaleriaWilanów”,botakma sięnazywaćzamkniętagaleriaołącznejpowierzchniprzeszło68.000m2z 2.600miejscamiparkingowymi,położonawzdłużul.Przyczółkowej,pomiędzyul.adamaBranickiego,aul.aleksandraGieysztorawkroczyławkluczową fazę.Dlaporównania:CH„GaleriaMokotów”maponad62.000m2powierzchniiokoło2.200miejscdlasamochodów.Szkopułwtym,żedogalerii przyul.Wołoskiejmożnadotrzećzarównosamochodem(sąlicznedojazdy zróżnychstronWarszawy),autobusem(rozbudowanasiećwkierunku Ursynowa,Wilanowa,ŚródmieściaiSłużewia),jakijednązkilkuliniitramwajowych.PodobniejestwprzypadkuinnegoCH-arkadii.Tammożnawwygodnysposóbdotrzećśrodkamikomunikacjimiejskiej(tramwaj,autobus, metro).Wilanówniemaniestetytramwajówinicniewskazujenato,żeby miałosiętownajbliższymczasiezmienić.Mieszkańcyczekająnatojużod bardzodawna(rezerwanatramwajjestwal.Rzeczypospolitej).NaspotkaniudotyczącymbudowyGaleriiWilanówniepadłydeklaracjeinwestorajakobytenmiałusprawnićpołączeniakomunikacjąmiejskądlaproponowanego obiektu.Oznaczato,żekliencitejogromnejgaleriibędątuprzyjeżdżaćz Warszawyiokolicsamochodami. Punkt widzenia dewelopera JakdowiedzieliśmysięoddyrektorageneralnegofirmyGlobeTradeCenter (GTC)PiotraKroenke,pozwolenienabudowępowinnozostaćwydanejeszczewtympółroczu.Budowamiałabyruszyćwdrugiejpołowie2013rokui zakończyćsiępółtorarokupóźniej.Pouzyskaniuraportuoodziaływaniuna środowisko,należyuzgodnićwyglądelewacjizkonserwatoremzabytków orazobsługękomunikacyjnązmiejskiminżynieremruchu. GaleriaWilanówstarasięozłotycertyfikatleeddlabudynkuprzyjaznego środowisku. „Elewacjęstaraliśmysięrozbić,abyoddawałacharakterdośćluźnejzabudowy.Będziepasaż,którymbędziemożnaprzejść,niewchodzącdogalerii”powiedziałdyrektorgeneralnyGTC.Zadeklarowałrównieżgotowość zbudowaniaodcinkaulicyBranickiegoodal.Rzeczypospolitejdoul.Przyczółkowej,aleuprzedził,żeskrzyżowanietejostatniejzul.adamaBranickiegoi ul.ZygmuntaVoglaniemożebyćwdowolnysposóbprzebudowane,ponieważzgodynatoniewyraziłkonserwatorzabytków.Kilkuprzedstawicielispo-

Luty TerazWilanów3

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl

Współpraca: Dorota Wójtowicz-Wielgopolan Klaudyna Pabudzińska-Kossek Małgorzata Wróblewska Wojciech Gontarz-Virion Adrian Gorkowski Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 22 885 30 20 gorkowski@teraz-wilanow.pl tel: +48 514 58 25 09

Na okładce: Andrzej Zieliński Foto: Magda Mosur Sesja zrealizowana w restauracji VILANO.

www.terazwilanow.pl

WYDaWCa:lEMMONHOUSEsp.zo.o.02-972 Warszawa,ul.Sarmacka18lok.2,KRS:0000340072, SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie, XIIIWydziałGospodarczyKRS,kapitałzakładowy50.000zł, REGON:142035681,NIP:9512294400


Nasze miasto

łecznościwilanowskiejwyraziłopoważneobawyozwiększenie natężenieruchusamochodowegoiciężarowegonaitakjużcodzienniezakorkowanejulicyVogla(więcejotymwartykule „KręteścieżkiZygmuntaVogla”),ozajęcienielicznychmiejsc parkingowychprzyulicachwotoczeniuprzyszłegocentrum handlowego,aprzedewszystkimodysonanspomiędzyhistorycznąikulturowąprezencjąKrólewskiejDzielnicy,akolejnym „betonowymklockiem”,przyciągającymwskalirokudziesiątki milionówkonsumentówzterenucałejWarszawyiokolic.Padło pytanieotzw.„catchmentarea”(zasięgdziałalnościhandlowej, wyrażonywprognozowanejliczbieodwiedzającychobiektw określonymprzedzialeczasu),alepozostałoonobezodpowiedzi.aszkoda,bowielumieszkańcówjestprzekonanych,żetakiecentrumhandlowebędzie„świątynią”handlu,przyciągającą całyregion,anietylkolokalnychklientów. DyrektorKroenkeuspokajałlicznieprzybyłychMieszkańców, podkreślając,żewszelkiedostawybędąsięodbywaćwpodziemiach,żestosunekilościmiejscparkingowychdopowierzchni obiektuznaczącoprzewyższanormy,arowerzyścimogąbyć spokojnizarównoościeżkirowerowe,jakioilośćwarszawskichrowerówpublicznychdostępnychwdwóchstacjachVeturilo.DyrektorGTCprzewidywał,żepierwszezakupywgalerii będziemożnazrobićzimą2015roku. Punkt widzenia autora master-planu WiceprezydentWarszawyJacekWojciechowicziMarekMikos, p.o.dyrektoraBiuraarchitekturyiPlanowaniaPrzestrzennego

4TerazWilanówLuty

spotkalisięwprzeddzieńkonsultacjispołecznychzprojektantemMiasteczkaWilanów–GuyC.Perry’miprzedstawicielami InvestmentEnvironments(„IN–VI”),którejjestonwłaścicielem. „Zapewniononas,żecentrumhandlowewprzedstawionej formieniemaszansnarealizację”powiedziałaportalowiGazetawilanowska.plzamieszkaławMiasteczkuannaMirska–Perry „IN–VI”.Naręcez-cyPrezydentazłożono23stycznia2013 rokupismo,dotycząceplanowanejbudowy„GaleriiWilanów”, wktórymm.in.wpunktachwyliczononajważniejszeaspekty dostosowaniajejdosąsiedztwaPałacuPałacuwWilanowiei MiasteczkaWilanów.Wproponowanejdotądformie,zdaniem Perry’ego,obiekttenjestjedynieinaczejudekorowanąkopią „GaleriiMokotów”iniezostałondostateczniedostosowany dobogategowdziedzictwohistoryczno-kulturoweigęstozaludnionegomiejsca,wktórymmabyćrealizowany.Głównezastrzeżeniatozbytdużegabarytyobiektu,foodcourtnatrzecim piętrzezamiastwparterachbudynku,zbytdługafasadaobiektu –każdyzmodułówelewacjitegoobiektu,zdaniemurbanisty, niemożemiećwięcejniż100mdługości,zconajmniej15metrowymrozdzieleniemkażdego„bloku”iwycofaniemogłębokości20m. StowarzyszenieMieszkańcówMiasteczkaWilanówpoparłopismoIN-VI,jegowymowęikonkluzje,podkreślającprzede wszystkim„koniecznośćdołożeniawszelkiejtroskizestrony władzWarszawywprocesiekontroliiprowadzeniabudowy”. Obydwadokumentydostępnesąna:smmw.org


Punkt widzenia mieszkańca MieszkającywMiasteczkuWilanówPanZbyszek(nazwiskodo wiadomościredakcji)uważa,że„zaprezentowanyprojektjest zadużydlatejlokalizacji,coniesiezasobąszeregkonsekwencji: problemyzorganizacjąruchuijegonatężeniem,odprowadzeniewóddeszczowych,brakzieleni,elewacjadługości280metróworazparkingnadachuzwjazdemodstronyMiasteczka Wilanów”. Wzwiązkuztym,żejestinżynieremimadoświadczeniew projektachgaleriihandlowych,znapodejściedeweloperówdo tegotypuinwestycjiiwie,comówi.Dlategoteżwrazzarchitektemzsąsiedztwa,zamierzaskutecznieprzeciwstawićsiębudowiegaleriiwproponowanejformie. Punkt widzenia aktora – mieszkańca Miasteczka Zachęcamydowysłuchaniaargumentówpopularnegoaktora teatru,TeatruTelewizjiorazfilmu,andrzejaZielińskiego,który opowiadaoswoichzawiedzionychoczekiwaniachwwywiadzie „SposóbnaBonda”,któryznajdzieciePaństwonastronie18. naszegomiesięcznika. A jaki jest TWÓJ punkt widzenia?! Wojciech Gontarz-Virion

Luty TerazWilanów5


CO Z TĄ OBWODNICĄ? We wtorek, 15 stycznia 2013 roku, w Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej w Warszawie przy ul. uprawnej 9/17 odbyły się konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie oraz projektantami Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S2 południowej obwodnicy Warszawy. GeneralnaDyrekcjaDrógKrajowychiautostradplanujebudowę(za 6mldzł!)trasyekspresowejnaodcinkuodul.Puławskiejdowylotówkinalublin,ztunelemnaUrsynowieimostemnaWiśle.Wilanówrozpocząłseriękonsultacjispołecznychpoświęconych południowejobwodnicyWarszawy.Zainteresowaniespotkaniem przeszłonajśmielszeoczekiwania.Wielumieszkańcówchciałozasięgnąćpełnejinformacji,ale,niestety,niewszyscychętnidostaliszansę zadaniapytań.Podobnespotkaniainformacyjnemiałyteżmiejscew WawrzeinaUrsynowieodpowiednio16.i17.stycznia2013roku. Każdyzainteresowanymógłskładaćdokońcastyczniawnioskina

6TerazWilanówLuty

stronieGDDKia.Ztakiejmożliwościskorzystałom.in.StowarzyszenieMieszkańcówMiasteczkaWilanów,kładącnaciskna ekranyakustycznewzdłużtrasy,bezkolizyjneprzejazdypodobwodnicą,atakżekwestieprzebudowywęzła„Przyczółkowa”i zielenimiejskiej. Zeswojejstronymamynadzieję,żetoniebyłyostatniekonsultacjewtejbudzącejwielkieemocjekwestiiiczekamynazaproszeniedodalszychrozmów.BędziemyinformowaćPaństwana bieżącoopostępietejkosztownej,alejakżepotrzebnej,inwestycji.


Nasze miasto

KRęTaŚCIEżKaZYGMUNTaVOGla W środę, 23 stycznia 2013 roku, w Szkole Podstawowej nr 169 im. orła Białego przy ulicy uprawnej 9/17 odbyły się konsultacje społeczne z udziałem projektanta zadania „Przebudowa ulicy Vogla”. Przebudowaulicy,któramanacelupoprawękomfortuibezpieczeństwajazdy,obejmowaćbędzieodcinekołącznejdługościponad2kmipochłoniewciągutrzechlatponad5,6mlnzł. JakpoinformowałburmistrzdzielnicyWilanówludwikRakowski,„przedstawionynaspotkaniu projektprzebudowyjestzaledwiewstępnąkoncepcją,nadktórąpracebędąprowadzonejeszczekilkamiesięcy”.Tapropozycjamiałanaceluprzeprowadzeniekonsultacjispołecznych,poznanieopiniiMieszkańców,aniezaprezentowanieostatecznegoplanudziałania.Przebudowa maprzedewszystkimnaceluwykonanienowejnawierzchnijezdniorazchodnikówiciągupieszo–rowerowegowzdłużulicy,zgodniezprzedstawionąkoncepcją.Rondonaskrzyżowaniu ulicVogla–SytajestwyłączonezopracowaniawykonywanegonazlecenieDzielnicyWilanów, ponieważpracezwiązanezjegobudowązostanąwykonaneprzezZakładKonserwacjiiRemontówDróg. PrzebudowaodcinkaodulicyPrzyczółkowejdoprojektowanegoronda naskrzyżowaniuulicVoglazSytą orazodprojektowanegorondaaż doulicyZaściankowejmogłabyruszyćnajwcześniejwlecie2013roku, więcpostanowionozpółrocznym wyprzedzeniemspytaćozdanieosoby,którekorzystajązulicyVogla podczascodziennychdojazdówdo pracylubdodomuinajlepiejwiedzą, jakiesąnajistotniejszeproblemykomunikacyjnezniązwiązane.Kilka propozycjispotkałosięzbardzokrytycznymprzyjęciem–usłyszeliśmy„Pomoimtrupie!”i„lepiejwybraćprojektanta,którymaotymjakiekolwiekpojęcie!”–alewielesugestiizostałodobrzeprzyjętychprzezzgromadzonychMieszkańców.Największekontrowersjebudziłprojekt zmianskrzyżowaniaulicyVoglazulicąPrzyczółkowąiewentualneodcięciedostępudotzw.ulicyodbarczającej,równoległejdoPrzyczółkowej,atakżeprzebiegtrasyścieżekrowerowychw tymrejonie. Burmistrzprowadzącyspotkaniezapowiedziałzaokołodwamiesiącekolejnekonsultacje,o którychterminieimiejscupoinformujezainteresowanychnastronieinternetowejUrzędu Dzielnicy,tj.www.wilanow.pl.

Luty TerazWilanów7


Nasze miasto

WYStAW SWEGo KotA, WEŹ PucHAR ZE ZŁotA W dniach 26–27 stycznia 2013 roku Elitarny Klub Kota Rasowego zorganizował 23. i 24. Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych po raz pierwszy w Wilanowie. oba wydarzenia odbyły się w nowoczesnej hali sportowej przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę mogliśmy podziwiać koty wszystkich ras. Patronat honorowy nad wystawą objął burmistrz dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski, który ufundował puchary dla najpiękniejszych kotów wystawy. Wwystawiewzięłoudział320przedstawicielikociejarystokracjiróżnychrasiodmianbarwnychzPolski iEuropy,awśródnichkotysyberyjskie,ragdolle,norweskieleśne,mainecoon'y,brytyjskiekrótkowłose, devonrex'y,cornishrex'y,persy,rosyjskieniebieskie,anawetbardzorzadkiekoraty,kotybolinezyjskie, kartuskieibirmańkie.KotyocenianebyłyprzezsędziówzCzech,Białorusi,Francji,Holandii,Finlandii, Norwegiii,oczywiście,Polski. Szczególnieemocjonującebyły„BestinShow”,czyliwyborykończąceobiewystawy,którewyłoniłykotynajbliższedoskonałości.Zwierzęta,któreokazałysięnajlepszewposzczególnychkategoriach,otrzymałypucharyoraznagrodyrzeczowe,ufundowaneprzezburmistrzadzielnicyWilanów,EKKRoraz firmyuczestniczącewwystawie. Zawodypodzielonebyłynapięćkategorii,wktórychrywalizowałykoty,odpowiednioprezentowane przezstewardów,którzywnosili,podnosili,obracaliiodnosilidoklatekwszystkichnominowanychdofinału„bohaterówdnia”.Kotyzanielskącierpliwościąznosiłyczęstotrwającepokilkaminutkonkurencje, podczasktórychsędziowiepokoleipodchodzili,oglądali,dotykali,sprawdzaliciężarciała,badaliproporcje,wyginali,rozciągali,głaskaliizabawialikoty,abywystawićimobiektywnąnotę,uwzględniającprzeróżneaspektyoceny. Kategoriapierwszatokotyegzotyczneipersy,kategoriadrugatokotypółdługowłose,dokategoriitrzeciejzaliczamykotykrótkowłoseisomalijskie,awkategoriiczwartejmożemypodziwiaćkotyrasorientalnych.Kategoriapiątatokotydomowe,potocznienazywane„dachowcami”.NajpiękniejszymKotem Wystawy(BOBI)okazałasię–itozarównona23.sobotniejwystawie,jaki24.wystawiewniedzielę– piękna,choćstosunkowoniewielkakotkaabisyńskalEEHaRPERMaGIEMaU*ROzUkrainy,którapokonałamajestatycznegopersazPolski,litewskiegobiałegomainecoon’aikotkęorientalnąkrótkowłosą.

8TerazWilanówLuty


Nasze miasto

Wystawabyłanietylkoświętemdlahodowcówkotów–okazałasię świetnymsposobemnamiłeirodzinnespędzenieczasu.Odwiedzającywystawęmogli,opróczpodziwianiakocichpiękności,zasięgnąć radydoświadczonychhodowcóworazuzyskaćbezpłatneporady weterynaryjne,aci,którzynieposiadająkota,moglinawiązaćkontakt zhodowcąiwpóźniejszymterminiekupićkotkalubprzygarnąćgo zeschroniska. Organizatorzyzadbalitakżeodobresamopoczucienajmłodszychgości.Maluchyzaprezentowałyswojezdolnościwkonkursachplastycznych,abuziewszystkichchętnychupodobniłysiędokocich pyszczków.Strudzenipodziwianiemkilkusetprzecudnejurodykociakówmogliskorzystaćzbufetu,napićsiękawy,zjeśćplacki,kawałek ciastalubżelki. Sądzę,żewszyscylicznieprzybylinawystawęgościecośzyskali.Jedni wiedzę,inniwizytówkihodowców,ajeszczeinnipozytywnynastrój, któryudzielałsięwszystkimmiłośnikomzwierząt–szczególniew miejscu,któreokazałosięniezwykleprzyjaznekotom. PrezesElitarnegoKlubuKotaRasowegoMaciejSieczkowski,zapytany oprzyszłość„kocichwystaw”wWilanowie,odpowiedział,żejest bardzozadowolonyzprzebieguiorganizacjiobuwydarzeńimanadziejępowtórzyćjewprzyszłościwnaszejdzielnicy.Niestetymusi pamiętaćopozostałychstronachstolicy,którerównieżnieustannie zabiegająoorganizacjęwystawy.Mamynadzieję,żezaroklubpółtorakotyzewszystkichstronświataponowniezjadądonas.Serdecznie zachęcamydoprzygotowaniawystawypsówrasowychi–choćzdajemysobiesprawęztego,żetobardziejkarkołomneprzedsięwzięcie –jesteśmyprzekonani,żenajlepsiprzyjacieleczłowiekaznajdąwWilanowieto,czegopotrzebująnajbardziej.

Wojciech Gontarz-Virion

Serdecznie zapraszamy Luty TerazWilanów9

ul. Hlonda 10/10, 02-972 Warszawa

tel. 22 253 78 39, pn–pt: 1100–1900, sob: 1000–1600


Nasze miasto NaKRęćSIęPOZYTYWNIE NalaDIESNIGHTWKINIE lutowa odsłona ladies Night pozytywnienakręciwśrodkuzimywszystkie miłośniczki dobrej zabawy. Mnóstwoniespodzianek,cennychporadekspertówwzakresieurodyipielęgnacji oraz zaskakujące prezenty czekaćbędąnauczestniczkijuż7lutegow2kinachCinemaCitywWarszawie. To nie koniec. Dobry humor zapewnitakżeprzedpremierowypokaz,nominowanejdoOscaraażw8 kategoriach,komedii„Poradnikpozytywnegomyślenia”.Najbliższaedycja ladiesNightpokaże,jakłatwomożna spełnićswojemarzenia. CinemaCityzadbaoto,abylutowa odsłonaświętakobietzapadłanadługowpamięćwszystkichPań.Niezabraknie więc licznych konkursów znagrodami,ciekawychizżyciawziętychporadzdziedzinyurodyipielęgnacjiorazwyjątkowychniespodzianek. Świetnązabawędodatkowopodkręci „Poradnik pozytywnego myślenia” zgenialnymRobertemdeNiroiprzystojnymBradleyemCooperemwrolachgłównych.NajnowszakomediaautorstwaDavidaO.RussellazachwyciłaczłonkówamerykańskiejakademiiSztukiiWiedzyFilmowej.Filmnominowanyjest waż8kategoriachwtegorocznymwyścigudoOscarów. Taniezwykłaopowieśćożyciu,trudnychwyborachimiłościpokażeuczestniczkomlutowejodsłony ladiesNight,żepozytywnemyśleniepotrafizdziałaćcuda. Prawdziweświętokobietjuż7lutego2013rokuogodzinie19:30wwarszawskichkinach: CinemaCityarkadiawal.JanaPawłaII82orazCinemaCityMokotówprzyul.Wołoskiej12. PartneramitejodsłonyladiesNightsą:Hortex,Oriflame,Nescafe,WiniaryorazRadioPlaneta.

KONKURS„BEZPIECZNaDROGaDOSZKOłY” W piątek, 25 stycznia w Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 odbyła się impreza edukacyjna i konkurs dla uczniów klas I-III pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. organizatorami imprezy byli: urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Starsiuczniowieobejrzelifilmpt.„...tak,chcębyćbezpieczny”,któryomówilipolicjancizSekcjiProfilaktykiSpołecznejWydziałuRuchuDrogowegoKomendyStołecznejPolicji. Najmłodsimoglisięsprawdzićwautochodziku,awszyscyuczniowieklasI-IIwzięliudziałwkonkursierysunkowym. RatownicymedycznizWojewódzkiejStacjiPogotowiaRatunkowegoiTransportuSanitarnegoMEDITRaNSSPZOZzaprezentowaliuczniomklasIIzasadyudzielaniapierwszejpomocynafantomachdoresuscytacjikrążeniowo-oddechowej,natomiastpracownicyWojewódzkiegoOśrodka RuchuDrogowegopoprowadzilidlauczniówklasIIInaukęjazdypotorzerowerowym.Zwycięzcy konkursówotrzymalinagrodyrzeczowe,awszyscyuczniowieuczestniczącywimpreziezestawy rowerzystyzawierające:kaskrowerowy,kamizelkęodblaskową,oświetlenieroweru,podręcznik „Mojepierwszeprawojazy-kartarowerowa”orazelementyodblaskowe.

10TerazWilanówLuty


Nasze miasto

MOKRaIŚlISKa „ZIMaWMIEŚCIE” DlaUCZNIÓW IMłODZIEżY

Podczas trwających do 8 lutego 2013 roku ferii zimowych, zapraszamy dzieci i młodzież, uczące się we wszystkich warszawskich szkołach, do bezpłatnego skorzystania z oferty pływalni przy ul. Wiertniczej 26 oraz lodowiska przy ul. Gubinowskiej 28/30. Odponiedziałkudopiątkuwgodzinachod8:00do14:00,wramach programu„ZimawMieście2013”,uczniowie,zaokazaniemważnej legitymacjiszkolnejorazzgodyopiekunaprawnegonapobytnabasenie,mogącodziennieprzezgodzinęzegarowąkorzystaćztejpropozycjicałkowiciebezpłatnie.Dzieci,którejeszczenieukończyłyośmiu lat,mogąprzebywaćnabaseniewyłączniewtowarzystwiepełnoletniegoOpiekuna. Zachęcamydoaktywnegospędzaniaczasuwolnegoodnaukiiprzypominamyozabraniuręcznika,kompletnegostrojukąpielowego,klapekorazkosmetykówdomyciaciałaiwłosów,atakżenamawiamy dodokładnegowysuszeniawłosówiciałapozakończonejkąpieli,ponieważnicniewskazujenato,żebymrozymiałyprędkozelżeć,ao przeziębienielubgrypę–zwłaszczaotejporzeroku–nietrudno. Dokońcatrwaniaferii(wewszystkiednipowszednie)opółgodziny dłużej,niżzajęciadlamiłośnikówwody,udostępnionejestrównież nieodpłatniekrytelodowiskodlaosób,którenieukończyłyosiemnastegorokużycia.Chętnimogąskorzystaćzwłasnegosprzętulubwypożyczyćgonamiejscu,płacąckażdorazowo5złzaparęłyżew. Hu–hu–ha...Hu–hu–ha...ZimaniejestZła!

Luty TerazWilanów11


Nasze miasto

awieczoramiwPowsinie WstyczniowewieczorywDomuPracyTwórczejwPowsinieodbyłysięPowsińskieWieczornice,któremiałynaceluprzybliżenietradycyjnychdawnych zwyczajóworazrobótekzimowych,wykonywanychwdomachnawsi. Podczaspierwszejwieczornicy,14stycznia2013roku,odbyłsięBenefis„Powsinian”,którybyłuwieńczeniemichsiedmioletniejpracytwórczejorazpodsumowaniemichdorobkuartystycznego,atakżecelebracjąprzyznanejprzez MarszałkaWojewództwaMazowieckiegoadamaStruzikanagrodywkońcu 2012roku.Benefisprzyciągnąłwielumiłośnikówzespołuśpiewaczego„Powsinianie”.Byłtoczasdobrejzabawy,awypełnionapobrzegisalainiekończące sięoklaskibyłynajlepszymiwyrazamiuznaniadlacałejgrupyetnograficznej. 21stycznia2013rokutużpozmrokuspotkaliśmysię,byporozmawiaćowybranychhaftachpolskich.SpotkaniepoprowadziłaElżbietaPiskorz–Branekova –etnografka,autorkalicznychksiążek,artykułówiwystawzobszarupolskieji europejskiejkulturyludowej.Podczaswieczornicynauczyliśmysiękilkupodstawowychściegów,wymieniliśmywiedząorazdoświadczeniamiwzakresiehaftowania. SerdeczniezapraszamycałerodzinynakolejnewieczornicewDomuPracy Twórczej.

12TerazWilanówLuty


Pałac Wilanowski

MIłOŚćIPOTWORY,HaFTIPIERZaSTESTWORY świata–pobłądźciewŚwietlnymlabiryncie,poMappingnaWalentynki słuchajciegawędnaszegorekonstruktora„jakto Drodzyzakochani,jeślichceciezaimponodrzewiejbywało”,oddajciesięgromizabawom waćswojejdrugiejpołówce,niezapraszajkreatywnymwOranżerii,wypijciefiliżankęgorąciejejwwalentynkidokina,restauracji, cegonapoju,awkońcuzabierzciechociażtrochę czynaspacer.WMuzeumPałacuwWilatychdawnychopowieścidodomu,kupującktórąś nowiemamydlaWaspropozycję,która znaszychwyjątkowychwilanowskichksiążek. sprawi,żenawetwsiarczystymmrozie przeżyjeciegorącechwile:fantastyczne widowiskonafasadzieMuzeumPałacuw Wilanowie,wykonanewtechnicemappin- Warsztatyhaftudlapoczątkujących gu.Spotkajmysię14lutego2013rokuo Uczestnicywarsztatówzgłębiątechnikihaftupłaskiegoorazdawnychmetodkładzenianicinapodkładach.Odkryjmywspólniepiękno,magięiwyjątkowośćsztugodzinie19:30napałacowymdziedzińcu. kihafciarskiej,którauszlachetnia,uczyprecyzjii urzekaswoimwdziękiem.Sątotechnikiznacznie Wycieczkaprzyrodnicza trudniejszeniżpopularnekrzyżyki–wymagają poogrodachwilanowskich precyzjiiwprawy. 17lutego2013rokuodgodziny11:00do Cyklwarsztatówhaftudlapoczątkującychobejmie 12:30zapraszamynawycieczkęprzyrodnipięćczterogodzinnychspotkańzróżnicowanych cząpoogrodachwilanowskich.Wtrakcie tematycznie.Pokrótkimwykładzie–połączonym spotkaniabędziemożnapoznaćróżnorodzprezentacjąidyskusją–przystępujemydopracy, nośćprzyrodnicząikrajobrazowąogrodów byniciąiigłąwyczarowaćwłasnedzieła. wilanowskich,atakżedowiedziećsię,jakie drzewarosnąwprzypałacowymparkuija- TerminysobotnichspotkańwSypialniPanito:9,16i23lutego2013rokuoraz2 i9marca2013rokuodgodziny11:00dogodziny15:00.Kosztudziałuwcałym kieżyjątuzwierzęta. cykluwynosi200zł. Pouprzedniejrezerwacji(rezerwacja@wilanow-palac.plalbotel.:801 Zapisynawarsztaty:rezerwacja@wilanow-palac.pllubpodnumerem 011779lub228420795),proszęnabyćbiletwcenie5złlubbilet tel.228420795. ulgowyza3złwkasienaprzepolupałacu.Właśnietamrozpoczniesię Informacjinatematwarsztatówudzielają:koordynatorprogramówdladorosłych naszaprzygodaznaturą. Magdalenalisowiec(mlisowiec@muzeum-wilanow.pl,tel.225442785)oraz prowadzącawarsztatyhaftuannaKaczor(akaczor@muzeum-wilanow.pl). Światzabawyilabirynt zakochanych Zimowespotkaniaornitologiczne ZapraszamydolabiryntuŚwiatła, Zimowespotkaniaornitologiczne,októrych którycodziennieogodz.16:00na pisaliśmyjużwgrudniowymnumerze„Teraz koloroworozświetlasięwogrodzie Wilanów”sąkontynuowaneiodbędąsię przyOranżerii.agdyjużzmarzniedwukrotnie. cie,zapraszamyWasdoOranżerii, 10oraz24lutego2013rokuodgodziny gdziewsobotyiniedzieleprzygo9:15do10:30orazodgodziny10:45do towaliśmywyjątkowezajęciaedu12:00 kacyjnedladzieciidorosłych. Pouprzedniejrezerwacji(rezerwacja@wilaJeśliTwojedzieckojestwiekuod5do12lat,mazdolnościplastyczne lubchcesiępoczućsięjakalicjawKrainieCzarówizgubićsięwświecie now-palac.plalbotel.:801011779lub228420795),proszęnabyćbiletwcezabaw,bajekorazmitologicznychstworów,tozapraszamyWaswspól- nie5złlubbiletulgowyza3złwkasienaprzepolupałacu. niedoOranżeriinawarsztaty,podczasktórychbędzieciemogliodnaleźć liczbamiejscjestograniczona,aspotkaniarozpoczniemyprzybramiedoogrodu. mitycznebestie,znajdującesięnadywanieedukacyjnym,zagraćwgrę „Gąska”–wktórągrywanowczasachkrólewskich–orazodwiedzićkra- Konkursrecytatorski„Półżartem,półserio–oszkole” inęmalowanekiwycinanek.CzekamynaWaswkażdąsobotęiniedzie- ZaprzyjaźnionezMuzeumPałacemwWilanowieXXXVIIIlOim.Stanisława lęażdo10marca2013rokuwOranżeriiMuzeumPałacuwWilanowie KostkiPotockiegoporazczwartyorganizujeMiędzyszkolnyKonkursRecytatorski.Wydawaćbysięmogło,żetegorocznytematkonkursu-„Półżartem,półsemiędzygodziną16:00a18:00.InformacjinatematzajęćudzielaNela rio–oszkole”-jestlekki,łatwyiprzyjemny.aleczyuczestnicyporadząsobiez Kokoszka(nkokoszka@muzeum-wilanow.pl,tel.225442758). Natomiastsamychdorosłychzapraszamywkażdąniedzielęlutegowgo- doboremrepertuaru?Czywykażąsiękunszteminterpretacyjnymitalentemrecytatorskim?Czyudaimsię dzinachod16:00do18:00doogroduprzyOranżerii.Tamdowiecie okiełznaćsłowomówione? się,jakJanSobieskipoznałMarysieńkęiczybyłatomiłośćodpierwszeDowzięciaudziałuwkonkursie gowejrzenia.Zdradzimy,dlaczegozakochanitaklubilikonfituryzpomazachęcamyuczniówszkółgimnarańczyiwjakisposóbokazywalisobieafektiamory. zjalnychiponadgimnazjalnychz Następnie,podczaszajęćwOranżerii,proponujemynapisaniewłasnego Warszawyiokolic. listumiłosnegowkonwencjibarokowej.ZpewnościąbędzietodoskoWarunkiemuczestnictwajest nałyprezentnazbliżającesięŚwiętoZakochanych. przesłaniedo11lutego2013r. Wstępnazajęciaidladzieci,idladorosłychjestbezpłatny,arezerwacja kartyzgłoszeniowejnaadres: niejestwymagana. konkursrecytatorski@interia.pl FeriezimowewOranżerii WlabiryncieŚwiatłaiOranżerii,codziennieażdo8lutegowgodzinach Regulaminkonkursudostępnyjestnastronie: od16:00do20:00dzieciwwiekuod5od12latmogąbezpłatnieibez http://www.kostka-potocki.edu.pl/wp-content/docs/regkonklitera.pdf Terminkonkursu:5marca2013roku,godzinie10.00 wcześniejszejrezerwacjiwalczyćznudą.Jeślinieszusujecieakuratpo Miejsce:SalaBiałaMuzeumPałacuwWilanowie górskichstokach,przyjdźciedonas.Dajciesięzaprosićdobaśniowego

Luty TerazWilanów13


Nowości

WPOSZUKIWaNIU MIłOŚCIIDEalNEJ - Miłość nie jest łatwa i nie wygląda jak w powieściach. Związki wymagają pracy i jeśli przyjaźnisz się ze swoją drugą połówką, to zwiększają się szanse, że wam się uda. Właśnie o tym jest ta książka. Rozmowa z Catherine McKenzie, autorką powieści „dealnie dobrani”. „Idealnie dobrani” to opowieść o kobiecie, która marzy o wielkiej miłości, ale ma już dość mężczyzn, dla których zabawa w związek kończy się po kilku randkach. Gdy w jej ręce wpada wizytówka tajemniczej firmy kojarzącej pary, postanawia zaryzykować. Skąd pomysł na taką historię? Catherine McKenzie: Mamznajomych,którzypochodzązIndii,ichmałżeństwazostałyzaaranżowane. Zastanawiałamsię,coskłoniłoich,wszczególnościte kobiety,bysięnacośtakiegozgodzić.PotemwtelewizjizaczęłysięmnożyćprogramytypuKawaler,wktórychdobieranoludziwpary…ipewnegodniawmojej głowiepoprostupojawiłsiętenpomysł.Cobybyło, gdybyfirmyaranżującemałżeństwaistniałynaprawdę? Czyktokolwiekbyznichkorzystał?ajeślitak,tokto?

14TerazWilanówLuty

Anne, główna bohaterka, ma 33 lata i jest zdesperowana, widząc dookoła siebie szczęśliwe małżeństwa. Czy myśli Pani, że dziś takich kobiet jest więcej niż kiedyś? Myślę,żewielekobietczujesiępodobnie.Z upływemlat,kiedycorazwięcejnaszychprzyjaciółznajdujesobiekogośnastałe,byciesinglemstajesiętrudniejsze.Wieluludzichce znaleźćkogoś,zkimmoglibydzielićżycie,ale czują,żemająnatoszansetylkodopewnego czasu.

piętnem.Bowłaściwiedlaczegopoznaniekogośw pracy,szkole,czynaimpreziemiałobymiećwiększą słuszność? A czy udało się pani osobiście nawiązać jakieś relacje przez internet? Przezinternetzawarłamwieleprzyjaźni,główniezinnymipisarzami.

Anne jest nowoczesną kobietą, ale w głębi duszy pozostaje romantyczką. Skąd pomysł, by porównać Ją do Ani z Zielonego Wzgórza? Kiedyzastanawiałamsię,jakakobietaskorzystałabyz Czy coś się zmieniło w ostatnich latach, tegotypuusług,doszłamdowniosku,żewiarygodną jeśli chodzi o poszukiwanie życiowego postaciąbyłabyniepoprawnaromantyczka,którejwipartnera? Jesteśmy zabiegani, cenimy zjaświataległawgruzach.Potemzaczęłamrozmyślać sobie niezależność. Czy dlatego niektó- nadtym,cosprawia,żektośmawsobietylezrorym tak trudno znaleźć tę jedyną oso- mantyczkiiprzyszłomidogłowy,żeosobanazwana nacześćbohaterkiotakimcharakterze,mogłabystać bę? siędoniejpodobna.Wybrałamksiążkioani,bosaProblemwdużejmierzepoleganatym,że wieluludziszuka„tegojedynego”lub„tejje- maznimidorastałam.Moimzdaniemmiłośćanii dynej”,adlawiększościznasjesttomałore- Gilbertatojedenzliterackichmiłosnycharchetypów. alne.Uważam,żekażdyznaspasujedowielu Czy warto marzyć o idealnej miłości, takiej osób.Niektóreznichspotykamynaswojej życiowejdrodze,inne-nie.Myślenie,żemo- jak w książkach o Ani Shirley? żemybyćszczęśliwitylkozjednym,konkret- Sądzę,żenienależytracićwiarywtakąmiłość.aniai nympartnerem,wywołujeogromnąpresjęi Gilbertsąprzedewszystkimbardzodobrymiprzyjasprawia,żenaszewymaganiastająsięniemo- ciółmi,cojestniezmiernieważne.Jakomłodadziewczyna,aniamawgłowiewyidealizowanąwizję żliwedospełnienia. mężczyzny,akiedygowkońcuspotyka,zdajesobie Coraz więcej ludzi poznaje się przez in- sprawę,żeszukałazupełnieczegośinnego. ternet. Wiele osób szuka swojej drugiej połowy w sieci. Co pani sądzi o nawią- Co najważniejszego chciała pani przekazać zywaniu relacji w ten sposób? Czy takie czytelnikom w książce „Idealnie dobrani”? Mamnadzieję,żeludziepoprostubędąsięprzytej pary mają szansę na wspólna przyksiążceświetniebawić.Wgruncierzeczy,topowieść szłość? Znamwieleosób,którepoznaływtenspo- otym,żemiłośćniejestłatwainiewyglądajakwposóbswoichpartnerów.Wobecnychczasach wieściach.Związkiwymagająpracyi,jeśliprzyjaźnisz topoprostukolejnametodazawieraniazna- sięzeswojądrugapołówką,tozwiększająsięszanse, jomości,niesłusznienaznaczonaspołecznym żewamsięuda.


Nowości CatherineMcKenzie urodziła się i mieszka w Montrealu. Z zawodu jest prawniczką, ma też nie mniejszy talent do pisania. Oprócz „Idealnie dobranych” napisała dwa inne bestsellery: „Spin” i „Forgotten”. Po sukcesach w Kanadzie jej powieści ukazały się także w USA, Francji i Niemczech. Współpracuje z jedną z najbardziej prestiżowych nowojorskich agencji literackich, która reprezentuje autorki takie jak niezwykle popularna w Polsce Emily Giffin. Bohaterki książek Catherine McKenzie to niezależne, ambitne kobiety, które w głębi duszy pozostają niepoprawnymi romantyczkami. Autorka opisuje ich perypetie w błyskotliwy, pełen humoru, a czasem wręcz ironiczny sposób, nigdy nie zapominając jednak o szczęśliwym zakończeniu. "Idealnie dobrani" (Wydawnictwo Otwarte) to jej pierwsza książka przetłumaczona na język polski. „Idealniedobrani”:Anne jest jak Ania z Zielonego Wzgórza – ma to samo imię, rude włosy oraz talent pisarski. Do szczęścia brakuje jej tylko mężczyzny, dla którego zabawa w związek nie kończy się po kilku spotkaniach. Gdy w jej ręce trafia wizytówka tajemniczej firmy kojarzącej pary, postanawia zaryzykować. Nie spodziewa się jednak, że zamiast na pierwszą randkę zostanie wysłana… prosto przed ołtarz. Czy istnieją idealnie dobrane pary? Czy w nowoczesnym świecie singli i wolnych związków można znaleźć swoją drugą połówkę? Te pytania zadaje Catherine McKenzie w błyskotliwej powieści o trzydziestolatce, która marzy o miłości jak z książek o Ani Shirley. „Każdy, kto kiedykolwiek bezskutecznie szukał miłości, pokocha tę powieść. Autorka wie, co zrobić, by czytelnicy płakali i śmiali się wraz z jej bohaterką” (Romantic Times Book Reviews). Dowiedz się więcej: www.idealniedobrani.pl Artykuł pochodzi z serwisu Sympatia.pl www.sympatia.onet.pl

GORRRĄCaZaPOWIEDŹ ANNA KOSSAK: „PASjA BUDZI SIę NOCą” GATUNEK: powieść obyczajowa z thrillerem. Tej książki nie da się opisać. jest miłość, rozczarowanie, nowe możliwości, dziwne zachowania, upodobanie do niezwykłych aktywności, humor sytuacyjny, mroczny wątek i najważniejsze: tango argentyńskie. Autorka wodzi czytelnika po manowcach i robi to bardzo sprawnie, nie szczędząc sytuacyjnego humoru i bardzo wyrazistych bohaterów. Warto zanurzyć się w tej historii, by niczego nie przegapić. Akcja dzieje się w Warszawie, Wilanów też jest obecny. „Chciałabym się do czegoś przyznać. Główna bohaterka, Ewa, została wyposażona w moje cechy charakteru. Musiało tak się stać, ponieważ poprzez jej losy (które NIE są moimi) pokazuję tango moimi oczami i przekazuję moje odczucia. Każdy tango postrzega inaczej. ja postrzegam jak ja, więc gdybym stworzyła bohaterkę o zupełnie innej osobowości, nie byłoby spójności” mówi autorka. OPIS WyDAWCy: Ewa to kobieta mocno stąpająca po ziemi. Myślała, że najbliższą przyszłość ma dokładnie zaplanowaną. W ciągu kilku dni wszystko się zmienia. Dostaje wsparcie od przyjaciółek, które, mimo że są różne, potrafią tworzyć wspólny front. Carmen, ideał kobiety - jej uroda powoduje spore zamieszanie. Beata, chłodna racjonalistka, na własnej skórze testuje różne podejście do mężczyzn. Zuza, wyrazista, nieraz wulgarna, bezkompromisowa w pracy, pobłażliwa dla swoich słabości, w końcu chwyta byka za rogi. jest jeszcze „coś”: intryguje, wciąga, samo wybiera wyznawców. Dopuszcza do swoich łask lub bezwzględnie wypluwa poza nawias społeczności. Tango argentyńskie. I On. Nikt Go nie zna, a jednak życie wielu osób przewróci do góry nogami. jego poczynania powodują cierpnięcie skóry. ANNA KOSSAK – doświadczona miłośniczka życia z pasją. Godzi ogień i wodę: lubi życie towarzyskie i spokojne wieczory w pieleszach, thrillery i komedie romantyczne, rolę lidera i obserwatora. Miewa różne pomysły, co jej najbliżsi znoszą z dużą wyrozumiałością. Uważa, że dobro zawsze zwycięża. Nonkomformistka ze społecznym zacięciem. Nie znosi sztuczności i udawania. Pracowała w różnych środowiskach z wieloma grupami zawodowymi. Kocha zwierzęta, podróże i tango argentyńskie. www.annakossak.pl

Luty TerazWilanów15


Fotorelacja

OTWARCIE NOWEGO SALONU PIęKNOść DNIA DAY SPA W Wilanowie przy ul. Rumianej 108A 30 stycznia 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie unikalnego miejsca na mapie Warszawy - salonu Piękność Dnia Day SPA. Twórcysalonupołączyliwnim świattechnologiiidesign,tworzącmiejscewzupełnienowym formacie.Wefekciepowstałsalonpiękności,gdziewkameralnejatmosferzemożnapoddać sięholistycznejpielęgnacji,zabiegomzzakresumedycynyestetycznej,manicure.Poszukujący pięknaodnajdąwnimzabiegilikwidującetkankętłuszczową,laseroterapię,modelowanie sylwetki,ujędrnianieskóryoraz odprężająceiregenerującezabiegiSpa. Naotwarciuobecnebyłygwiazdy,m.in.KajaŚródka,NataliaKlimas,RamonaRey,Maria Konarowska,agnieszkaKawiorskaiagataNizińska. 16TerazWilanówLuty


Ogłoszenie

AMBASSADE DE FRANCE EN POLOGNE

Lycée Français de Varsovie RENÉ GoScINNY Jedyna placówka szkolna w Warszawie posiadająca akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej Francji, Liceum Francuskie liczy ponad 750 uczniów w wieku od 2 do 18 lat. 60% stanowią Francuzi, a w szkolnych ławkach spotykają się przedstawiciele 32 różnych narodowości. Od chwili założenia w 1954 roku szkoła korzysta ze wsparcia Ambasady Francji. Zarządzana jest przez lokalne stowarzyszenie rodziców, aktywnie działające na rzecz społeczności szkolnej. Liceum Francuskie w Warszawie należy do oficjalnej sieci francuskich placówek oświatowych działających za granicą (AEFE), zajmującej pierwsze miejsce na świecie pod względem wielkości i zróżnicowania:

- 480 szkół w 130 krajach - 300.000 uczniów różnych narodowości. Surowe kryteria przynależności do AEFE gwarantują uczniom wysoki poziom nauczania. Nauczyciele, dyrekcja i rodzice uczniów Liceum Francuskiego w Warszawie mają przyjemność zaprosić na dzień otwarty w przedszkolu i szkole podstawowej na Sadybie:

ul. Konstancińska 13, w sobotę, 9 marca 2013 r. w godz. 10-15. Luty TerazWilanów17

Podczas dnia otwartego nauczyciele przedstawią wszystko to, co stanowi o bogactwie szkoły w środowisku francuskojęzycznym: ofertę dla dzieci od 2 roku życia, pomieszczenia, rodzaje zajęć praktycznych i dydaktycznych, naukę języka polskiego i angielskiego. Dzień otwarty będzie także okazją do poznania przestrzeni, w jakiej toczy się życie uczniowskie, i do zwiedzenia sal lekcyjnych. Uzupełnieniem prezentacji będą informacje dotyczące organizacji dnia szkolnego i tygodniowego planu zajęć oraz podkreślenia wagi, jakie przywiązujemy do popołudniowych zajęć pozalekcyjnych.

Dzień otwarty w sobotę 9 marca 2013 roku w godz. 10 - 15! Do zobaczenia! Dowiedz się więcej: www.lfv.pl


Wywiad

SPOSóB

Andrzej Zieliński to wybitny, ac z teatrem Współczesnym w Warsz kaniec Wilanowa, o którego Realista do bólu, ale wrażliwy n choć użyczył swego seksown na rolę agenta na dużym ekranie. TerazWilanów:Panieandrzeju,wiem,żeunikaPan wywiadówjakogniainielubiopowiadaćosobie– tymbardziejnaszedzisiejszespotkaniejestdlamnie wyzwaniem.Tremę,jakąodczuwam,niwelujejedynieopinia,żejestPanczłowiekiemciepłym,wrażliwymidowcipnym,dlategoumówmysięnawstępie, że,jeżelizadamniewłaściwepytanie,zrobiPanpo prostu„piiip”. andrzejZieliński: Niepolegałbymzabardzonatej opinii.Mojeprzygodyzkolorowąprasąochłodziły mojeciepłoi„odwrażliwiły”mojąwrażliwość,zatem staramsiętejżeunikać.Rozmawiamyjednakdlalokalnejfajnejgazety,wydawanejwmiejscu,zktórym czujęsięzwiązany,więcproszępytać.Najchętniejo Wilanów,ponieważnielubiękomentowaćmoichzawodowychwyczynów.Zostawiamtoinnym. TW:Nowłaśnie,ponoćjestPanzakochanywRzymie.DlaczegowięcwybrałPannaswojemiejscena ziemiMiasteczkoWilanów,bochybanieodnajduje Panwnimduszystaregomiasta?amożesątujakieś inneelementy,któreprzypominająPanuRzym? a.Z.: Rzymunicmitunieprzypomina,aleprzecież nieotochodzi.MiasteczkoWilanówwpierwszych planachprzypominałobajkowąoazęwszelkiejszczęśliwości.Potemniestetyzaczęłosiętozmieniaći dziejesiętaknadal.Bardzolubiętumieszkać;uwielbiamciszę,spokój,kwitnącelatembalkony,jegokameralność(jakdługojeszcze?)ibolimnie,gdyktośmi tochcezepsućlubpoprostuzabrać.apsująisami mieszkańcy(niewszyscy,rzeczjasna),którzyniesąw staniewznieśćsięnachoćbyelementarnypoziom kulturyipodnieśćkupyposwoimpiesku,zaparkować samochóddalejodcelu,alezatowmiejscu,gdzienikomuniebędzietoprzeszkadzało.Iproszęminie mówićobrakumiejscdoparkowania,ponieważcodzienniewidzęchamów,parkującychgdziepopadnie, podczasgdy50,czy100metrówdalejsąwolne miejsca.Chamtoczłowiek,którynieliczysięzotoczeniem,czyinnymczłowiekiem.Nicnowego;każda dzielnicamachama,więcWilanówteżgoma.Trzeba siętylkostarać,żebyilośćchamanametrkwadratowybyłajaknajmniejsza. Niewiemtylko,dlaczegorównieżwładzechcąWilanówobrzydzać.Dwalatatemuktośnawiózłpiachui wysypałnadrzeczką,postawiłbarekinazwałtoplażą.Cozatymidzie,wkażdypogodnyweekendnie

18TerazWilanówLuty


Wywiad

NA BONDA

cz niepokorny aktor. Dziś na stałe związany awie. Zagorzały wielbiciel Rzymu, ale mieszo porządek nie zawaha się upomnieć. na chamstwo i brak poszanowania porządku. ego głosu Bondowi, nie da się namówić Wilanowskie singielki, zainwestujcie w psa! możnabyłowjechaćodPrzyczółkowej,bowszędziestałysamochody, oczywiście,nienawilanowskichrejestracjach.aprzecieżskorojestmiejscedowykorzystania,todlaczegoniepomyślećozieleni,którejtaktutaj mało,amożeoczyścićrzeczkęizrobićparkzprawdziwegozdarzenia. Mampretensjedoludzi,którzypodejmujątegotypudecyzje,żeniemyśląwkategoriidzielnicy,tylkomiasta.Przecieżtylesięmówiotym,że centrakulturalne,rozrywkoweikażdeinneprzenosząsiędodzielnic! Przecieżtojestważnedlakażdego,choćbyzpowodukomunikacyjnego. TW:CzytotaPanaspołecznaodpowiedzialnośćsprawiła,żezostałPan członkiemjuryKonkursunaNajpiękniejsząWilanowskąWitrynęHandlowo–UsługowąwMiasteczkuWilanów? a.Z.: ZostałemzaproszonydoudziałuwtymkonkursieprzezPaniąannę Mirską–Perryizgodziłemsię,ponieważmamnadzieję,żemożezczasem staniesiętojakąśzachętądlawłaścicielisklepów,czylokaliusługowych, abydbaćoto,jakwyglądaulica.Narazie80%wystawjestzaklejonych paskudnąfolią,naktórejjeszczepaskudniejszączcionkąwymienioneto,co najtańsze.Szlagmnietrafia,ponieważ,kiedymieszkaniecchcechoćbyminimalniezaingerowaćwtakzwanąelewację,topodnosisięlarum,akiedy np.„żabka”zamalowuje,czyzaklejawielkiepowierzchnieszybwystawowychpaskudztwemniepasującymkolorystyczniedoniczegowokół,to wszystkojestOK.Gdziejestten„esteta”,którywydajenatozgodę?Co tozaprawo,zgodniezktórymktośmożebezkarnieoszpecaćulicę,na którejmieszkająludzie,którzysłonozatozapłacili? TW:TocoPansądzioplanachbudowygaleriihandlowejnamiarę„GaleriiMokotów”naterenieMiasteczka? a.Z.: Pierwotniebyłpomysłbypowstałatumała,lokalnagaleriapod otwartymniebem,pełnamałychsklepikówikafeterii;takiemiejscespotkańsąsiedzkich.Iniewiadomo,zjakichpowodówiktoprzepchnąłprojektbudowymolochahandlowego,sztucznegotworu,odjakichnacałym świecieodchodzisięzwieluwzględów.Jestemtymoburzonyiprzypuszczam,żetaksamowiększośćmoichsąsiadów.Nanieszczęście,gdyw gręwchodząwielkiepieniądze,niktniepytaozdaniezwykłychludzi,nawetjeżelisprawadotyczywłaśnieich.Jakiśpanjakiemuśpanupodstołemudowadnia,żemusiętoopłaci,inieważnesąpotrzebylokalne mieszkańców.Miejscowecentrumhandlowemazaspokajaćpotrzeby mieszkańcówdzielnicy,aniecałegomiasta.Wszędzienaświeciewielkie multipleksyiogromnecentrahandlowebudujesięnaobrzeżachmiast, gdziedojeżdżasięzautostrady,czyobwodnicy.Czynaprawdęwstolicy naszegokrajumamysiękierowaćpomysłamizlat50–tych?Którędybędą tetłumydojeżdżaćdokolejnej„galeriimotłochu”?!Jakbędziewyglądać miasteczkopowizytachmilionów(wskaliroku)klientów?Galeriahandlowa?Proszęuprzejmie,alenaskalędzielnicy,aniemiasta.Wdodatku architektoniczniewpisanawto,cojużjest,iwsąsiedztwowilanowskiego pałacu.PanGuyC.Perryzaprojektowałtoosiedle,ktośtosłuszniezaakceptował,aterazjacyśurzędnicytwierdzą,żewiedząlepiej?Jakniewia-

Luty TerazWilanów19


Wywiad domo,ocochodzi,tochodziokasę.Stareporzekadło,ale–wmojej opinii–jaknajbardziejsięsprawdza.Pytanie:jakdługojeszcze?Cały czasodzmianyustrojuwPolscesłyszęopotędzesamorządówlokalnychico?!Moimmarzeniemjakomieszkańcajest,abyludziom,którzy zamieszkująnasządzielnicę,aprzedewszystkimwładzomtejże,leżał nasercujejwyglądifunkcjonalność,ponieważtojestnaszdom;tubędąsięwychowywaćidorastaćnaszedzieci;tutajwczasiewolnym chcemywyjśćnaspacer,zrelaksowaćsięwtaki,czyinnysposób.ajeślinanaszejdrodze,czylichodniku,będąstałysamochody–to przejdźmyponich. TW:O,widzęwPanutenzapałdowalkiodobrowyższe,ajasłyszałam,żePanjestbardziejromantykiem,niżspołecznymaktywistą? a.Z.: Niejestemaniromantykiem,aniaktywistą.Jestemestetąilubię dookołamiećładiharmonię.lubię,jakrzeczymająsens.Dlategoteż mieszkamwMiasteczkuWilanów. TW:aniemyślałPanomieszkaniunawsi,gdziePanamopsymiałyby nieograniczonąprzestrzeń,aiPanmógłbyjeździćkonno?Byłobysielsko,anielsko,cicho,ładnieiharmonijnie. a.Z.: Zewzględówpraktycznychniemógłbymmieszkaćnawsi,nawetnaZawadach,któretylkowieśprzypominają.Jestemzbytzajętyi każdydodatkowykilometrdopokonaniazpracydodomujestdla mnieproblemem.Pozatym,janaprawdęjeszczeczujęsiędobrzetu, gdziejestem,inicwięcej,pozazachowaniemciągłościtego,cojest dookołamnie,niepotrzebuję.Myślę,żepodobnezdaniemająmoisąsiedzi. ajeślichodziopotrzebymoichmopsów,toonesązdecydowanie psamikanapowymiidowiejskiejwolnościimnietęskno.ajakchcemy sobiepopatrzećnanaturę,towłączamanimalPlanetiprzyrodasama wchodzinamdodomu. TW:CzywtymPanadomu,obokmopsów,ktośinnyjeszczezajmuje powierzchnięitowarzyszyPanuwcieszeniusiężyciem? a.Z.: Odrokujużnie. TW:Todoskonaławiadomośćdlamoichkoleżaneksingielek,które równieżznalazłyswojemiejscewMiasteczkuWilanów!Będązachwyconetąinformacją.ale,byjużnieciągnąćPanadłużejzajęzyk,zapytamoPanakarierę,awszystkiesingielkisameodpowiedząsobiena resztępytań.Statystykamówisamazasiebie:24rolewspektaklach teatralnych,17rólwspektaklachTeatruTelewizji,45rólwfilmachi7 „dubbingów”.analizującjedynietedane,zaczerpniętezWikipedii, możemytozinterpretowaćjednoznacznie–zPanajest„verybusy man”! a.Z.:Rzeczywiście,jedynarzecz,jakiejminacodzieńbrakuje,toczas. (dwuznacznyuśmiech) TW:MaPankonkretnydorobekaktorski,awiększośćtychróltorole najwyższychlotów.CzyktórąśznichmógłbyPanokreślićrolążycia? a.Z.: Trudnomipowiedzieć,którabyłaroląmegożycia,bojeszcze nieskończyłemztym,corobię,iniechcępodsumowywaćswegodorobkutwórczego;azdrugiejstrony–niewiemteż,jakierolenamnie czekająwprzyszłości.Cieszęsię,żegrywamwtakróżnychprzedsięwzięciachiżemogęwcielaćsięwtakskrajnieróżnepostaci.Różne nietylkoodsiebie,aleróżnecharakterologicznieodemniesamego. Towielkieszczęściemócgraćkogoś,zkimniemasięwielewspólnego.Wielkiewyzwanieitestdlawłasnegowarsztatu.Dziśżyjemyw czasach,gdyreżyserzymajątendencjędochodzenianałatwiznęiobsadzająwrolachaktorów,którzywzasadzieodgrywająsamychsiebie. Dziścorazmniejliczysięwarsztataktorski,bowszystkoprzekładasię naszybkiiłatwyzysk.Janaprawdęjestemwdzięcznylosowi,żetrafiłemdotakiegoteatru,jakmójWspółczesny,gdzieMaciejEnglertnie boisięstawiaćprzedemnąciąglenowychzadańaktorskich.arola mojegożycia…każdajednawpewnymsensietakajest.

20TerazWilanówLuty


Wywiad TW:aczyzawszewiedziałPan,żePanażyciebędziezwiązanezaktorstwem? a.Z.: Nie.Toobjawienieprzyszłoprzypadkiem. TW:Botoprzypadekrządziżyciem? a.Z.:Wierzę,żewielerzeczy,dobrychrzeczyzdarzasięprzypadkiem.Mójzawódjestrównieżjednymztakichprzypadków. TW:ale,patrzącnaprzeważającąliczbęrólteatralnych,wydajesię,żetoraczej zaplanowaneprzezPanadziałanie,niżprzypadek.EwidentniewoliPanaktorstwoteatralne? a.Z.: PatrzącnaPaniwyliczenia,tochybaniebardzotakjest.alenapewno większośćpoważnych,czyteżważniejszych,rólwiążesięzteatrem,bądźTeatremTV.Wteatrzejaknaraziesądużowiększeszansenato,byzderzyćsięz ciekawszymmateriałemliterackim,niżwfilmie,chociaż,oczywiście,oceniamto podkątempropozycji,którejaotrzymuję. TW:Panamęskiiseksownygłossprawił,żezostałPanpoproszonyoużyczenie goJamesowiBondowiwkomputerowejgrzept.„QuantumofSolace”.Coby Panpowiedziałnapropozycjęzagraniaagenta007wkolejnymodcinkusuperprodukcji? a.Z.: Powiemwprost:wychowałemsięwczasach„Pewexów”iwiem,żejeśli cośniejestdlamnie,toniepowinienemnawetotymmarzyć.Jestemrealistąi wiem,żeniktniezadzwonidomniezangliiztakąpropozycją,taksamo,jak gdyjakomłodychłopaknawetniestawałemprzedwystawą„Pewexu”inieśliniłemsiędorzeczy,którychmiećniemogłem. TW:NiejestPanmarzycielem,czyraczejjestPanpesymistą?Bochybawierzy PanwswojemożliwościaktorskieidałbyPanradęBondowi? a.Z.: Oilepamiętam,Bondchybanieskończyłpięćdziesiątki,więcmójwarsztataktorskiniematunicdorzeczy.(śmiech) TW:No,ładniesięPanwykręcił,ajazostałamprzysłanazmisjąbadawczą,czy sięPanzgodziczynie.Nodobrze,agdybyPandostałpropozycjępięcioletniego kontraktuodstacjiRaiUno,bywRzymiezagraćjednązróljakiegośserialu,to uznałbyPan,żetopropozycjażycia,ipodjąłbyjąPan? a.Z.: Oczywiście,zależałobytoodscenariusza,ale,będącodjakiegośczasuna bieżącoztelewizjąwłoską,niespodziewałbymsięzbytwiele.Krótkomówiąc: doRzymubędęnadaljeździłdlaprzyjemności,aniedopracy. TW:RzeczywiścietrudnyzPanarozmówca.żadnepodchwytliwepytanienie jestwstaniePanaobnażyćbardziej,niżPantegochce.CozrobiPanzresztątak miłorozpoczętegopopołudnia? a.Z.: No,niestety,niespędzęgozPanią(śmiech),bodziśpracuję,apopracy pędzędomoichmopsów.Muszęoniezadbać. TW:awjakisposóbbędziePantorobił? a.Z.: Nadzwyczajnymładunkiememocjonalnym.Przytulaniemigłaskaniem, czułąmowąijeszczeczulsząbliskością. TW:Pozazdrościć…Psom,oczywiście!agdybymmiałażyczyćPanunaNowy Rok,któryniedawnosięrozpoczął,dowyboru:miłości,przyjaźni,pieniędzy, czyzdrowia,tocobytobyło? a.Z.: Wszystko! TW:TożyczęPanuwszystkiegopotrochu. a.Z.:Dlaczegotylkopotrochu?Jajestemmaksymalistą.(śmiech) TW:Dobrze,więcżyczęPanuwszystkiego„namaksa”!Dziękujęzarozmowę. Wywiad przeprowadziła: Dorota Wójtowicz-Wielgopolan Foto: Magda Mosur Szczególne podziękowania dla restauracji VILANO za udostępnienie wnętrza do tej sesji.

Luty TerazWilanów21


Wywiad A.K.-F.: Tak. Od niedawna wprowadziliśmy do oferty jednodniowe pobyty diagnostyczne pozwalające zdiagnozować także trudniejsze przypadki. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku, które pozwala na sprawne przeprowadzenie specjalistycznych badań w obrębie diagnostyki nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, powiększonych węzłów chłonnych, bólów brzucha, bólów głowy oraz diagnostyki otyłości. W ramach pakietu prowadzona jest diagnostyka pod kątem wykluczenia chorób już istniejących, a dodatkowo rodzice otrzymają zalecenia dotyczące dalszego leczenia. Każdy pakiet gwarantuje konsultacje lekarskie, w tym także specjalistyczne, a co najważniejsze – diagnostykę wykonaną w ciągu zaledwie 12 godzin. Wszystkie badania wykonywane są w jednym miejscu w bardzo krótkim czasie, co skraca pobyt dziecka w szpitalu do minimum i nie naraża go na dodatkowe nieprzyjemne wrażenia.

chore dziecko? Znajdziesz pomoc w Wilanowie! Teraz Wilanów: Pani doktor, kieruje Pani Oddziałem Dziecięcym w Szpitalu Medicover w Wilanowie. Dlaczego zdecydowała się Pani na przejście z Centrum Zdrowia Dziecka właśnie do tej placówki? Anna Krysiukiewicz–Fenger: To był świadomy wybór. Szpital Medicover to jedyna taka prywatna placówka w Polsce z oddziałem dziecięcym, szpital niezwykle nowoczesny, a przy tym bardzo przyjazny i komfortowy dla maluchów i ich rodziców. Oferuje szeroką gamę specjalistycznych usług, 24h dostępność do badań laboratoryjnych oraz dostęp do nowoczesnej aparatury obrazowej, co niewątpliwie przyspiesza postawienie diagnozy i ułatwia monitorowanie leczenia. Kiedy rozważyłam te wszystkie zalety, uznałam, że warto rozpocząć pracę właśnie w Wilanowie. Oczywiście, doświadczenie wyniesione z pracy w Centrum Zdrowia Dziecka było niebagatelne. Pracowałam tam przez kilka lat w Klinice Endokrynologii Dziecięcej. Miałam możliwość prowadzenia pacjentów z bardzo rzadkimi zespołami chorobowymi, co pozwoliło mi zdobyć bardzo cenną wiedzę i doświadczenie. TW: W takim razie proszę powiedzieć, jakie możliwości ma Pani obecny oddział? A.K.-F.: Zajmujemy się tu leczeniem większości chorób i dolegliwości wieku dziecięcego, w tym infekcji układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, chorób alergicznych, zaburzeń przewodu pokarmowego oraz dolegliwości neurologicznych. Możemy przyjąć małych pacjentów do szpitala o każdej porze dnia i nocy oraz w święta, także z bardzo trudnymi schorzeniami. Ponadto wykonujemy tu zabiegi w obrębie laryngologii, chirurgii i urologii. W takich sytuacjach wiąże się to zazwyczaj z 24-godzinnym pobytem dziecka w szpitalu. Nikt nie narzuca nam obowiązku hospitalizacji 2– lub 3–dniowej, jak to ma miejsce w innych placówkach. Sami ograniczamy czas pobytu pacjenta do niezbędnego minimum, aby zapewnić właściwe i sprawne leczenie. TW: Czy pomoc w prywatnym szpitalu może znaleźć każdy mały pacjent? Czy leczycie Państwo nawet bardzo trudne przypadki?

TW: A formalności, związane z przyjęciem na oddział? Czy trzeba dostarczyć skierowania, wyniki badań? A.K.-F.: Wystarczy, że rodzice przyjadą do naszego szpitala z chorym dzieckiem i skonsultują się z lekarzem pediatrą, bądź lekarzem medycyny ratunkowej. Na oddział przyjmiemy każde dziecko, które wymaga leczenia w warunkach szpitalnych. Wykonane wcześniej badania są pomocne w dalszej diagnostyce i leczeniu. Pozwalają zaoszczędzić dziecku niepotrzebnego stresu związanego z ich przeprowadzaniem, ale jeśli rodzice ich nie mają, wówczas wszystkie niezbędne badania przeprowadzimy na miejscu w szpitalu. TW: Jak długi jest okres oczekiwania na zabieg lub operację? Czy trzeba czekać miesiącami lub nawet latami, jak to często bywa w przypadku publicznej służby zdrowia? A.K.-F.: Dzieci kierowane na zabiegi laryngologiczne bądź chirurgiczne mają wykonywane zabiegi już w przeciągu tygodnia od konsultacji specjalisty. Czas ten pozwala na skompletowanie potrzebnych badań. TW: Czy rodzic może w każdej chwili sprawdzić stan zdrowia dziecka, przyjętego na oddział? A.K.-F.: W Szpitalu Medicover dbamy nie tylko o zdrowie naszych małych pacjentów, ale także o ich rodziców. Staramy się, żeby rodzice też czuli się „zaopiekowani”. Wszyscy lekarze na bieżąco informują opiekunów dziecka o stanie jego zdrowia, metodach leczenia oraz perspektywie powrotu do zdrowia.

22TerazWilanówLuty


Wywiad TW: Czy rodzic może liczyć na stały pobyt w szpitalu, podczas powrotu swojej pociechy do zdrowia? Czy lekarze zgadzają się na to? Nie przeszkadza im ciągła obecność na oddziale dorosłych, którzy wtrącają się, dopytują i pewnie często krytykują ich pracę? A.K.F Szpital jest czynny przez 24 godziny na dobę. Nie mamy sztywno wyznaczonych godzin odwiedzin. Rodzicom gwarantujemy stałą obecność przy chorym dziecku, proponując pobyt w jedno lub dwuosobowym pokoju z dodatkowym łóżkiem dla rodzica oraz żywieniowym. Każda odwiedzająca osoba (rodzeństwo, dziadkowie lub znajomi) jest zawsze mile widziana i postrzegamy to jako pozytywny aspekt rekonwalescencji dziecka. Zdarza się czasami, że informację o stanie zdrowia dziecka powtarzamy w ciągu dnia – najpierw jednemu rodzicowi, po południu drugiemu, a wieczorem zatroskanej babci. Ale taka jest nasza rola jako lekarzy. TW: W Internecie można znaleźć wiele pozytywnych opinii na temat Pani pracy. Często powtarzają się argumenty, że dzieci Panią lubią, że bardzo dokładnie diagnozuje Pani każdy przypadek, że uśmiech nigdy nie opuszcza Pani twarzy. Jak się to Pani udaje? A.K.-F.: Tego typu opinie są bardzo miłe. Ja, ale także wszyscy moi współpracownicy, chcemy, żeby mały pacjent był skutecznie wyleczony, a wszystko przebiegało w ciepłej i przyjaznej atmosferze, która jak wiadomo, ma ogromne znaczenie w całym procesie leczenia. TW: Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy dużo satysfakcji z pracy! lek. med. Anna Krysiukiewicz–Fenger – specjalista II stopnia w zakresie pediatrii, specjalizująca się w endokrynologii dziecięcej. Wcześniej zawodowo związana z Kliniką Endokrynologii i Diabetologii IPCZD. Przed objęciem stanowiska kierownika Kliniki Zdrowia Dziecka (Oddział Dziecięcy), pracowała jako pediatra w Oddziale Pomocy Doraźnej Medicover. Autorka publikacji naukowych oraz artykułów w czasopismach dla rodziców.

Zwierzęcy przyjaciel dziecka Chyba większość dzieci marzy o posiadaniu jakiegoś zwierzątka, najlepiej psa lub kota. Rodzice często stają więc przed decyzją, czy to marzenie spełnić. Domowypupilmożedaćnambezwarunkowąakceptację,przywiązanieitowarzystwonacodzień.Podejmującdecyzjęoposiadaniuzwierzaka,musimywziąćpoduwagękilkabardzoistotnychwarunków dospełnienia.Popierwsze:zwierzęmusiznaleźćsięna„właściwymmiejscu”whierarchiiludzkiejrodziny.Podrugie:musizostaćnauczonenormobowiązującychwdomuorazpodstawowychumiejętności, takichjakreagowanienainnepolecenia.Wreszciepotrzecie:powinnozostaćnauczonekontaktuz dzieckiem. Wielebadańnaukowychpotwierdzapozytywnywpływzwierzątdomowychnawychowaniedzieci. Naukowcyocenili,żezwierzętamają„korzystnywpływnaniemalżekażdązesferrozwojudziecka– fizyczną,emocjonalną,społeczną,czynawetintelektualną”.Bardzopopularnestałysięnawetróżne rodzajeterapiizudziałemzwierząt.Posiadaniezwierzakarozwijaudzieckaciekawośćdoświata,uczy przyjaźni,anawetuspokajaipomagarozładowaćstres.Rozwijatakżeempatięiwrażliwość–dziecko poznajereakcjeswojegozwierzakaiuczysięodpowiadaćnajegolęk,radość,czyzłość.Dzieci,które majązwierzęta,sąwrażliwszenakrzywdęzwierząt,awrezultacietakżeludzi.Posiadaniezwierzęcia uczytolerancji,atakżesystematycznościiodpowiedzialności.Obowiązki,którewykonujedziecko, nietylkopokazująmu,żezwierzęniejestzabawką,aletakżeucząodpowiedzialnościzainnych. Małedzieci,wychowywanewtowarzystwiezwierząt,szybciejzaczynająraczkowaćichodzić.Dzieci, mającekontaktzpsemlubkotem,wpóźniejszychlatachwykazująmniejsząskłonnośćdoalergiiicechująsięwiększąodpornością. Przywyborzezwierzaka,wszczególnościpsa,weźmypoduwagęjegowielkość,temperamenticechy danejrasy.Towszystkobędziemiałowpływnanaszecodzienneżycieznowymczłonkiemrodziny. Jeśliniejesteśmyprzekonani,czyznajdziemytyleczasuienergii,abyzajmowaćsięzwierzakiem,nie kupujmygo!Możnawinnysposóbzapewnićdzieckukontaktzezwierzętami:odwycieczkidoZOO, przezdokarmianieptakówzimą,dozajęciasiępsemsąsiadówwczasiewakacji.

Luty TerazWilanów23

Autor i zdjęcie: Studio Caramella


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

W tym miesiącu z pewnością będzie głośno o Walentynkach. Nie każdy to „święto” uznaje, nie każdy je lubi… Gdy zapytamy, skąd wywodzą się Walentynki, większość z nas odpowie, że zwyczaj ten przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Dzień Zakochanych obchodzono już w starożytności… Warto dowiedzieć się, skąd wzięła się ta tradycja i jakie są zwyczaje z nim związane w różnych krajach. Wśródbadaczytradycjiwalentynkowychznajdująsięzwolennicytezy,żewywodzisięonaze starożytnegoRzymu,gdzie15lutegorozpoczynałosięświętopłodnościzwaneluperkalia.Oddawanowówczascześćbogomupraw,wśród którychszczególnymiwzględamicieszyłsię Faun.Kuczciwiosnyibudzącejsiędożycia przyrodyodbywałysięradosneifrywolnezabawy.legendagłosi,żewprzeddzieńświęta chłopcywrzucalidournywypisanenakarteczkachimionaswoichsympatii.Następnielosowali jeidobieralisięwpary.Odtejchwilipołączona paramusiałazesobąprzebywaćprzezcałyczas trwaniaświęta,coczasami(inienależysiętemu dziwić)owocowałomiłością,abywa,żeimałżeństwem. ŚwiętoWalentynekrozpowszechniałosię, wzbogacaneelementamiinnychkultur.Wnawiązaniudoantycznychtradycji,nadallosowano imiona.Czasem,wzoremzwyczajówrycerskich idworskichanglii,przesyłanowalentynkoweliściki,obdarzanosięprezentamiiwróżono.Paletęsymboliiukrytychznaczeńuzupełniano, rozbudowującjąomowękwiatówikolorów, okraszającznakamimiłości,trwałości,szczęścia ipowodzenia.Serduszka,Kupidynki,tulącesię

Wiosna w gołębie,łabędziesplecioneszyjamiwkształtserc,słonikiiinnezwierzątka,kłódkiikluczyki,podkówki,kwiatyikoniczynkistałysięstałymelementemwalentynkowychdekoracji.Walentynkoweświętotrafiłodowielukrajóweuropejskich,koloniiangielskich ifrancuskich,a–wrazzfaląosadnictwa–doameryki,gdziezakorzeniłosięwyjątkowo mocno. W Stanach Zjednoczonych amerykiPółnocnejwalentynkowekartkiwysyłasiędo wszystkichosóbobdarzanychsympatią,niezależnieodpłcii wieku.Podstawowymprezentem dlaukochanejod latsąbombonierki(najlepiej wkształcieserca) iczerwoneróże. WalentynkiwUSa sątakpopularne,że doszkółwprowadzonospecjalnewalentynkowelekcje.W sklepach,opróczwalentynkowychgadżetów,kupićmożna tematyczneporadnikiiinstrukcjewalentynkowychgieri zabaw. W Niemczech symbolemWalentyneksąrównieżczerwoneróże, świadcząceomiłościiwiecznejświeżościuczucia,orazczekoladowelubpiernikowesłodyczewkształcieserca.Jeśli czekoladki,tokonieczniezmarcepanuwpolewie zmlecznejczekolady;jeślizpiernika,towpolewach lukrowychzmiłosnymiwzorkami.Tradycjąstałasięteż uroczystakolacjawedwoje,najczęściejwlokalupośródinnychpar. W Austrii wSt.Valentinprzezmiasteczkoprzejeżdżaorszakmłodychparwustrojonychdorożkach.Towarzyszyimdętaorkiestra,każdaz parotrzymujeodmiejskichwładzpiętnaścietysięcyszylingów,akażdapanna młodabukiet.Wmiastachodbywająsięulicznepochody. We Francji Walentynkitoświętoocharakterzenarodowym.Zamiastkartekwysyła siębukietykwiatów,zaopatrzonewbilecik;ukochanychzapraszasięnakolacjęlubdo teatru.

24TerazWilanówLuty


świat na językach

w sercu We Włoszech rozpowszechniłsięzwyczajobdarowywaniaukochanychodzieżąwkolorzeczerwieni.Najchętniejkupowanajest seksownabielizna. W Hiszpanii prezentymającharakterbardziejpraktycznyiużyteczny.PanieotrzymująsprzętaGD,pralki, zmywarki,czylodówki,apanowie–sprzętkomputerowy, audio–videolubgry. W Japonii przyjąłsię zwyczaj,żewtym dniutopanieobdarowująmężczyzn. Prezentamisą głównieczekoladki,adaje sięjenietylko ukochanym,ale wolnymiżonatymprzyjaciołom,znajomym, szefomiwspółpracownikom, częstobardziejdla konwenansu,niż zfaktycznejsympatii. Czekoladkidzielisięna dwarodzaje:„giri–choko”, czyliczekoladkidawane zobowiązku(najczęściejsąto wyrobyzBelgiilubSzwajcarii) oraz„honmei–choko”dlaukochanego.Teostatnietociastkawkształcie sercazczekoladowymnadzieniemipowinnybyćwykonanewłasnoręcznie. Więcejinformacjiotradycjachwalentynkowych znajdzieciena:www.history.com/topics/valentines-day orazwww.stvalentinesday.org/valentines-day-around-the-world.html Kiedy„kochamCię”pojawiasięwróżnychjęzykachnacałymświeciejednegodnia,budzisięwiosna.WszystkimzwolennikomiprzeciwnikomWalentynekżyczymy,abymiłośćgościławichsercach zawszeiwszędzie. Małgorzata Wróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl

Luty TerazWilanów25


Uroda

WALENtYNKI W SPA oczarowani zostaliśmy magią Święta Zakochanych i już od lat się jej z radością poddajemy. czekoladowe serca, romantyczne wieczory i oryginalne upominki – wszystko to chcemy podarować naszym ukochanym, by okazać w ten szczególny dzień miłość. Najbardziej zbliża nas jednak do siebie wspólnie spędzony czas i dzielenie się przyjemnością… Podzielmy się nią w SPA!

Podzielsięprzyjemnością WalentynkiwParyżu,biżuteria,perfumy,wszystkotojużbyło,aprzecieżnie chceciesiępowtarzać.Chcecieczegośwyjątkowego?OdwiedźciewtenwieczórdobreSPaizapomnijcieocałymświecie.Ten,ktoznaodprężającąmoc orientalnychmasaży,wie,wjakdobrywprawiająonenastrój,pozwalająodsunąćstresiszarośćcodzienności.Egzotycznearomaty,relaksującamuzyka zdrugiegokońcaświata,Wasdwojeibłogistanrozleniwienia,czegóżchcieć więcejnapoczątekromantycznejnocy.

Małeszaleństwa, dalekiepodróże JeślijednaktegodniatęskniciezaParyżem, wybierzcie zabieg przesiąknięty klimatemfrancuskiejstolicyijegowonnymiskarbami,lawendąiwerbeną.les amoursRecherchetowyjątkowa,najnowsza propozycja cenionej przez gwiazdymarkikosmetycznejBiologique Recherche. Ten zabieg dostępny jest w Instytucie Biologique Recherche w ambasadzie Urody, w Wilanowie przyul.Hlonda2. Znajdziecietamtakżemnóstwomasażyzodległychkrain,egzotykęiorientalneakcenty:masażafrykańskiInkaba zużyciemorganicznychkosmetyków, masaże bambusami, ciepłymi tajskimi stemplamilubkamieniami,hawajskimasażświątynnylomilomi,indyjskimasaż ajurwedycznyiwiele,wieleinnych.

agdyniemożeciewybraćsiędoSPawedwoje,pomyślcieobonachupo- Czekolada! minkowych. Głęboki relaks to najlepszy prezent nie tylko w Walentynki, Kochamyjąwszyscy,niewszyscywieaprawdziwąniespodziankęsprawićmożecie,zamawiająctakibonzdostawą myjednak,żenietrzebajejjeść,bypodowybranejosoby. prawićsobiehumor. aromaterapeutycznewłaściwościczeDladwojga koladypodczasmasażupomagająuwalWybierającsiędoSPa,zapytajcieopokójdladwojga.Niewkażdymcentrum niaćendorfiny,tzw.hormonyszczęścia, SPatakipokójznajdziecie,wybierajcietewiększe,bywpełnicieszyćsięma- dodatkowoodżywiającinawilżającskógiąSPa.Możeciebyćblisko,rozmawiać,dzielićsięswoimiwrażeniami,relak- rę.Masażprawdziwąciepłaczekoladą sując się na sąsiednich łóżkach w specjalnie zaaranżowanym, intymnym należydoulubionychzabiegówkobiet wnętrzupokojudladwojga.Waszeciała,rozpieszczanemasażamiipachną- nacałymświecie,uwielbiajągorównież cymizabiegami,cichamuzyka,szampaniowocowypoczęstunek?Czemunie! Polki. 26TerazWilanówLuty


Uroda

FRYZJER NAJLEPSZYM PRZYJAcIELEM KoBIEtY Lśniące, zadbane włosy, piękny, żywy kolor i dobrze dobrana fryzura to podstawa twojego wizerunku. Nowe uczesanie nie tylko poprawia humor i pozwala poczuć się pewnie, ma także moc całkowitej odmiany wyglądu i jest elementem każdej udanej metamorfozy. to wszystko sprawia, że zaufany, profesjonalny fryzjer jest dla kobiety jak przyjaciel, który dba o jej atrakcyjność i znakomite samopoczucie.

Profesjonalnekosmetyki–czywarto? Kosmetyki,którychużywaTwójfryzjer,sąinne,niżte,którestojąwTwojejłazience. Przedewszystkimichaplikacjaorazdziałaniesąowieleprecyzyjniejsze.Przykładowo: profesjonalneproduktyregulującewydzielaniesebum(BaindePlantes,Biologique Recherche)niesłużądonakładanianacałewłosy,ajedynienaskórę,gdyżtoona wydzielanadmiernąilośćłoju.Koncentracjaskładnikówaktywnychwtakimbalsamie jestbardzowysoka,dziękiczemumożeszspodziewaćsięrealnegozmniejszenia produkcji sebum, czyli świeżych, czystych włosów na dłużej. Zauważalnych rezultatówoczekujesztakżezpewnościąodpreparatówzapobiegającychwypadaniu i pobudzających wzrost włosów (Complexe Cegaba + Bioproline, Biologique Recherche),pamiętajjednak,żecyklodnowywłosatrwaażtrzymiesiące,więcnie spodziewaj się rewolucji na swojej głowie po dwóch tygodniach stosowania jakiegokolwiekkosmetyku.Skóratwarzypotrzebuje28dni,byzmienićsięnalepsze; wwypadkuwłosówpotrzebaniecowięcejcierpliwości.

Koloryzacja,któranieniszczy,aodżywia Doświadczenieiwiedzafryzjeratojedno,anajwyższejjakościproduktydokoloryzacji todrugie.Obecniecorazczęściej–dladobrawłosów–rezygnujesięzfarb,których działanieopartejestnaagresywnymamoniaku.Nowefarbybazująnadelikatnych olejkach, dzięki którym pigmenty znakomicie wnikają we włos, jednocześnie go wygładzając,pokrywającsiwiznęizapewniająctrwały,pełenblaskukolornawiele tygodni.Jednymznajlepszymtegotypuproduktównarynkujestobecniekoloryzacja INOal’OréalProfessionel,używanaprzezfryzjerówistylistówwrenomowanych salonachnacałymświecie.

HairSPa–rozpieśćswojewłosy Zpewnościąpoświęcaszsporoczasu,byTwojaskórawyglądałazdrowo,młodo,promiennie.ZdarzaCisięczasemzapominaćoprofesjonalnejpielęgnacjiwłosów,agdy jestjużzapóźnonaichratowanie,decydujeszsięwdesperacjinaradykalnecięcie,na którewcaleniemiałaśochoty?Powinnaświedzieć,żetam,gdzienieradząsobiedrogeryjneodżywki,przychodzązpomocątzw.rytuały,inaczejSPadlawłosów(hairSPa). Zaawansowanezabiegigłębokiejregeneracji,termo–odbudowy,rozświetlenia,czystymulacjimająwielokrotniesilniejszedziałanie,niżnakładanenachwilędrogeryjneodżywki.Zastosowanieodpowiedniejampułkinaciepłopozwalawłosomzachowaćzdrowie isiłę,zapobiecichwypadaniuorazprzedłużyćświetlistośćkoloru.

Luty TerazWilanów27


Ogłoszenia Miejsce zaprojektowane i wybudowane z myslą o najlepszym rozwoju Twojego Dziecka www.przedszkoleswiatdziecka.edu.pl tel. 606 138 988

artykułyspożywcze pieczywoprostozpieca produktyBio,świeżewarzywaiowoce garmażeriaidaniagotowe żywnośćdladzieci karmadlazwierząt,środkiczystości Miasteczko Wilanów: Al. Wilanowska 9 i ul. Sarmacka 20 Codziennie otwarte od 700 do 2230 Dwa nowe sklepy: ul. Chodkiewicza 8 lok. 8 (Serenata Mokotów) i ul. Przejazd 6 lok. 7 (Marina Mokotów)

Zapraszamy!

Mycie Okien trudno dostępnych i na wysokościach, w domach prywatnych i obiektach przemysłowych pranie wykładzin i tapicerki, czyszczenie kostki brukowej i elewacji, polerowanie posadzek marmurowych oraz odśnieżanie dachów, parkingów i posesji

www.er-myt.com.pl; 501 723 962, 507 183 722 firma z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca liczne referencje

KIM

DORADZTWO PODATKOWE JERZY DĄBROWSKI

-BIURO RACHUNKOWE -DORADZTWO PODATKOWE -PEłNY ZAKREs UsłUg EKONOmICZNYCH WilanóW - Wiktorii Wiedeńskiej 7/7 501 127 199, 602 269 482 email: jmdabrowscy@poczta.onet.pl

28TerazWilanówLuty


Wnętrza

PIęć POWODóW, DLA KTóRYCh hOME STAGING POMAGA W SPRZEDAżY NIERUChOMOśCI

Według badań prowadzonych przez pośredników w handlu nieruchomościami, home staging, czyli profesjonalne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu, pomaga sprzedawać domy szybciej i z większym zyskiem. Przeciętny kupiec w ciągu pierwszych 30 sekund wyrabia sobie opinię na temat nieruchomości i podejmuje decyzję o jej zakupie. „Najistotniejsze to wykreowanie tak zwanego efektu WoW, który sprawi, iż potencjalni kupujący z miejsca zakochają się w danej nieruchomości i będą chcieli ją nabyć” mówi Katarzyna Nowińska–Kalinkiewicz, projektantka z creative Home Staging. Homestaging,czyliinscenizacjędomu,możnaporównaćdosytuacji, gdywybieramysięnarandkę.Zawszestaramysięwypaśćnaniejjak najlepiej,boprzecieżczęstowdrobnychszczegółach–odpowiednim ubraniu(pięknasukienkazamiastwytartychsztruksów),czykupieniu bukiecikukwiatówdlaswojejwybranki–tkwitaważnaróżnica.Ioto teżchodziwhomestagingu,aby,wkładająctrochęwysiłku,sprawić, żetwójdombędziebardziejatrakcyjnydlapotencjalnychkupujących. Twojaofertabędziesięwyróżniaćnatlekonkurencji,dziękiczemuzyskaszprzewagęnataktrudnymobecnierynkunieruchomości,zwiększającswojąszansęnaszybkąsprzedaż. Niejesttajemnicą,że,imlepiejdananieruchomośćsięprezentuje, tymszybciejsięsprzeda.Dlaczegowięctakwieleosóbusiłujesprzedaćswojemieszkanianieumeblowanelubwopłakanymstanie?„Z moich obserwacji wynika, iż wiele osób nie podejmuje czynności związanych z przygotowaniem mieszkań do sprzedaży, ponieważ to zadanie wydaje się im zbyt przytłaczające. Emocjonalnie skupiają się już na tym, gdzie zaraz będą mieszkali, i nie chcą podejmować wysiłku, ani kosztów, związanych z drobnymi naprawami i upiększeniem domu” wyjaśniaPani Katarzyna. Istniejepięćważnychpowodów,dlaktórychkażdywłaścicielmieszkanialubdomupowinienrozważyćmożliwośćskorzystaniazporadzawodowegohomestagera,alboewentualniepodjęciapróby wykonaniatejpracysamodzielnie. 1.Kupującywybierająoferty,kierującsięlogiką,alekupująpodwpły-

wememocji.Potencjalnynabywcazawszemaswoją„listęzakupów”, którauwzględnialokalizację,metraż,usytuowanie,ale–jaktylkozobaczydom,któryzrobinanimwrażenie,iwktórympoczujesiędobrze– tobędzienieruchomość,którąbędziechciałkupić. 2.Potęgapierwszegowrażenia.Niebędzieszmiałdrugiejszansy,aby zrobićpierwszewrażenie,więczróbwszystko,abybyłoonojaknajlepsze. Jedenznajważniejszychczynników,którynależyrozważyćpodczas sprzedażydomu,tostworzeniewnętrza,którezachęcinabywcówdo wejściadośrodkaizobaczeniawięcej.Pięknieprezentującysiędomsugeruje,żejestdobrzeutrzymany,ciepłyizachęcający,atowywołuje natychmiastoweemocjonalnepołączenieznabywcami. 3.Tylko10%kupującychpotrafiwyobrazićsobierzeczywistypotencjał nieruchomości.Resztaniepotrafiprzebićsięwyobraźniąpozazagracone,czyźlerozplanowanewnętrza. 4.Kosztusługihomestagingujestzawszeniższyodpierwszejobniżki cenynieruchomości. 5.Kupującyautomatyczniemnożąkosztykoniecznychnaprawdziesięciokrotnieiodejmujątękwotęodcenynieruchomości.Dlategozawsze wybiorądom,którywymagamniejpracy. Mającnawzględziepowyższefakty,homestagingjestjednymznajpewniejszychsposobów,abyuzyskaćnajlepsząofertędlaTwojejnieruchomości!Efektypracyhomestageramożnaobejrzećwgaleriina stroniewww.staging.com.pl.

Luty TerazWilanów29


Moda

Moda z krańców świata Nadruki i biało–czarne pasy to jedne z głównych znaków rozpoznawczych nadchodzącego sezonu modowego. Projektanci bawią się w tym sezonie nie tylko w pasy, ale i w szachownice i kwadraty, wymyślając nowe wzory ubrań. Przykłady tego można było zobaczyć na pokazach Marc by Marc Jacobs, Emporio Armani, Dries Van Noten, SportMax, David Koma, Jonathan Saunders i Louis Vuitton. Innymdostrzegalnymtrendemtegosezonusąwzoryetniczne.Mimo,żezaprezentowano jejużwzeszłymsezoniewiosenno–letnim,torównieżiwtymbędziemożnaznaleźćwielepropozycjiubrańwtymstylu.Takjakbiolodzy,czyfarmaceuciposzukująnowychsubstancjileczniczychwdzikiej,jeszczenieznanej, porastającejtropikiroślinności,takteżkreatorzymody,jakwidać,czerpiąinspiracjeztradycyjnychwzorówludowych,znajdowanychwróżnychegzotycznychczęściachświata.Projektancimodyprzedstawiajątradycyjnewzory wnowycharanżacjach.Itakwcałkiemnowychubraniachznajdziemywzory ztradycyjnychubrań,noszonychprzezmieszkańcówandów,znajdziemy charakterystycznewzorymeksykańskieiindiańskie.Sąteż,oczywiście,zawszestylowerzeczykowbojskie. Swoichmiłośnikówmarównieższerokopojętakulturaafrykańska,aubrania niąinspirowanewyróżniająsięgeometrycznąregularnościąwwyglądzieijakimśdziwnymsposobemwydająsiębyćnawskrośwspółczesne.Natensezonpodkreślone,żyweorientalnewzorypokazaliwswoichkolekcjach Prada,Pucci,HuishanZhang,RolandMouret,lanvinorazJohnGalliano. KenzoiErdemwprowadzilispororóżnychwzorówzwierzęcych,wszczególnościimitującychskórywężowe.Wzoryetnicznesąwidocznenietylkow ubraniach,alesąrównieżspotykanewdodatkach,aprzedewszystkimbiżuterii. Charakterstrojówetnicznych,czy–bardziejswojskomówiąc–ludowychi ichwzorzystośćsąściślezwiązanezwielopokoleniowątradycją,kulturąiwiarą.Tradycyjneubranialudowetymbardziejbyłystrojneiwięcejmiałyozdób, imważniejszabyłauroczystość,podczasktórejbyłynoszone.Wstrojach meksykańskichuwidaczniasięzamiłowanieMeksykanówdobardzożywych kolorów.Podobniejakiumieszkańcówokolicłowicza.Każdyregionma swojecharakterystycznedlasiebiekolory. aższkoda,żewdzisiejszychczasachtakpopularnesąszare,czarnelub ewentualniebiałeubrania.Możnanaśladowaćstrojeorientalne–najczęściej bardzokolorowe,wzorzyste,możnabyrzec,bajkowe–którenajczęściejsą uszytezdrogichmateriałów,wyszywanecennymikamieniamiiozdobami. Ubraniatakienapewnozwracająnasiebieuwagę. Klaudyna Pabudzińska-Kossek www.makeup.waw.pl

30TerazWilanówLuty


Wnętrza

MaDEBYDESIGN SzanowniPaństwo, Madebydesign- projektowaniewnętrzpowstałonabaziekilkuletnichdoświadczeńzespołu. Przeztenczaszapracowaliśmynamianofirmygodnejzaufania.Niebyłobytomożliwe,gdybynienasidotychczasowiKlienci.Wierzymy,żetawspółpracabyłasatysfakcjonującadlaobu strony;żeudałosięnamurzeczywistnićprojekty,pomysły,marzenia.Efektytychdziałańsą nasząwizytówką.Niewszystkienasze realizacjejednaksądostępnenastronie,ponieważ szanujemyprywatnośćnaszychKlientów. Podstawowądziałalnościąfirmyjestprojektowanieiaranżacjawnętrz.MaDEBYDESIGNto kreatywność,dyspozycyjność,elastycznośćiindywidualnysposóbtraktowanianaszychKlientów.MaDEBYDESIGNtonietylkotwórczepodejściedopowierzonychzadań,wiedzai kompetencje,lecztakżeczasoddanydodyspozycjinaszychKlientóworazwłaściwezrozumienieichpotrzebioczekiwań.Wychodzącnaprzeciwtympotrzebom,oferujemykonsultacjeiporady, odpierwszejwizytyażdomomentupodpisaniaumowy. Przedłożonyprojektaranżacjiwnętrzauwzględnizarównonajnowszerozwiązania,jakiindywidualneupodobaniadotyczącekolorystyki,oświetleniaicharakteruumeblowania.Dlategobywamynatargachiwystawach,dlategośledzimyaktualnetrendyinowinkirynkowe, dlategoposzukujemywyjątkowychpomysłów,ciekawegowzornictwa,funkcjonalnychrozwiązań. Oryginalność,pełnezaangażowaniewdziałaniaistałynadzórnadprzebiegiemprac-tomusiprzynieśćdobrerezultaty!WśródnaszychKlientówsąEuropejczycy(mieszkańcy Warszawy,londynuilizbonyorazSzwedziiNorwegowie),atakżemieszkańcyazjatyckiego DubajuiabuDhabi.Wdobierozwiniętychcybertechnologiiisprawnejkomunikacjigranice geograficzneniestanowiąjużprzeszkody,azasięgdziałanianaszej firmyzależytylkood oczekiwańnaszychKlientów.Dlanichjesteśmyskłonniprzemierzyćgóryimorza,zaaranżowaćegzotyczneprzestrzenie,dogonićmarzenia! Odroku2012głównąsiedzibąfirmyjestlokalMaDEBYDESIGNwnowoczesnymmiasteczkuWilanów. Zapraszamyzatemdoodwiedzenianasosobiścieprzyul.Klimczaka17. DodyspozycjinaszychKlientówzostałarównieżzaprojektowanakawiarniazzamkniętą „strefąbiznes”.Nieposiadaszbiura?UdostępnimyCinasze.DodatkowoudostępniamyTv doprezentacjimultimedialnychoraztelekonferencji,orazprofesjonalnenagłośnienie,atakże obsługęnaszegozespołuzkawiarni.Organizujemyrównieżimprezyokolicznościowe. ZapraszamydozrelaksowaniasięprzykawiewMaDEBYDESIGNcoffee.Stawiamynacisk naprofesjonalnąobsługęnaszychKlientów,każdegodniachcemypodzielićsięzTobąnaszymuśmiechem.Zaprojektowanyprzeznaslokaljestdostosowanydopotrzebosóbniepełnosprawnych.PosiadamydostępdoWI-FI. Każdegodniastaramysiębyćcorazlepsiwięcpodzielsięznamiswoimiuwagaminatemat naszegolokalu.Każdajestdlanasbardzocenna. Serdeczniezapraszamynagorącączekoladęikawę.

W LUTYM 2013r. kazda sobota od 12-14 porady architekta GRATIS. ZAPRASZAMY Kontakt: a.zdanowicz@madebydesign.pl tel. 531 236 284 m.mialkowska@madebydesign.pl tel. 665 77 88 77 www.madebydesign.pl

Luty TerazWilanów31


Zdrowie

żywienie na życzenie W czasie całego życia nasz wygląd i preferencje smakowe zmieniają się. Od początku naszego życia poznajemy różne smaki. Mleko kobiece, w zależności od diety matki, smakuje inaczej. Dzieci przechodzące na pokarm stały potrafią już same rozpoznać swoje ulubione potrawy. Nastolatki dobrze wiedzą, co lubią, a czego nie, i świadomie wybierają, co chcą mieć na talerzu. Dorośli, robiąc zakupy, kierują się swoimi upodobaniami. Preferencjesąbardzoważne,alezdarzasiętak,żedobórnaszegopożywienianiesprzyjaprawidłowemufunkcjonowaniuorganizmu.Wdobiejunk–ifast–food’udziecinieznająprzyjemnościzjedzenia,połykają kęszakęsem.Dorośliczęstozajadająstresyizmęczenie,cosprzyja gromadzeniusiętkankitłuszczowej,szczególniewokolicybrzucha. Jedzeniemmożnasięcieszyć,awagęuregulowaćwsposóbspokojnyi nierestrykcyjny–bezliczeniakalorii,zatozuwzględnieniemindywidualnychpreferencji.Sposóbodżywianiadostosowujeżywieniowiec–coach,którywspierawosiągnięciusukcesu,pokazujeróżnemożliwości, aletęnajwłaściwsząwybierakażdyindywidualnie.Najważniejszyjestcel ichęćjegorealizacji.Motywacja–czybędzietokilkacentymetrów mniej,czyodzwyczajenieodpodjadaniasłodyczy–zależyodnas.

Mamo,niebędętegojadł Jakżeczęstomatkisłyszątesłowa,podającswoimdzieciomposiłek. Negacjaczęstopojawiasięzpowodunieznajomościlubbrakuakceptacjiwyglądupotrawy.Jakzatempokazaćbogactwosmakutego,co jestnatalerzu?Dziecipocząwszyodwiekuprzedszkolnegosąbardzo ciekaweświata,chętniepoznająsmaki,ucząsięnowychpotrawpoprzezzabawęidoświadczenie,wzbogacającwtensposóbswójjadłospisowarzywa,owoce,białkozwierzęceiroślinne.Ucząsięmiłości

32TerazWilanówLuty

dojedzeniaiwyrabiająprawidłowenawykiżywieniowe.Rozpoznająnuty smakowo–zapachowe,poszczególneskładnikipotraw.Dziecistarsze,któreponadwszystkouwielbiająsłodycze,frytkiicolę,częstowchodząw pierwsząfazęuzależnieniaodfast–food’uiwzmacniaczysmaku.Jestto niepokojącezjawisko,któremuczęstotowarzyszyotyłośćbrzuszna.Ważnejest,abypokazaćdzieciomzasadyslow–foodiprawidłowenawykiżywienioweorazzachęcićdospożyciażywnościnieprzetworzonejiobniżyć poziomodczuwaniasłodyczy.

Chcębyćszczuplejsza Miłośćdojedzenianiewykluczaszczuplejsylwetki,zdrowegoiwygodnegotrybużycia.żyjącszybkoijedzącto,cojestpodręką,częstozapominamy,żerównieszybkoismaczniemożnazjeść„domowejedzenie”. żywnośćprzetworzonasprzyjam.in.alergiomidolegliwościomskórnym, któredotykająjużnietylkonastolatków,alerównieżosobydorosłe.Dlategowartowrócićdospożywaniajaknajprostszychposiłków.Siedzący trybżycia,połączonyzestresemipodjadaniem,możebyćprzyczynątzw. przypadłościkorporacyjnych–otyłości,zespołujelitanadwrażliwego, obżarstwanawykowego.Sposobemodżywianiaipodejściemdojedzenia możnarównieżleczyćzaparcianawykoweczyleniwejelito.Nadwagai otyłośćmogąbyćjednązprzyczynkłopotówzzajściemwciążę,cojest szczególnieważnedlamłodychmałżeństw,któreplanująpotomstwo.

Jakosiągnąćsukces Wprzypadkudziecipracujemyzarównozrodzicami,jakizdzieckiem. Wzbudzamyzainteresowanie,uczymypoprzezdoświadczenieizabawę, używającsmaku,wzrokuiwęchu.Doroślisamidochodządoulubionego jadłospisu,którybędziedlanichodpowiedni.Niestosujemydietnakilka tygodni,alezmieniamysposóbmyślenia,takabysukcesemcieszyćsiędługoiniewracaćdopoprzednichprzypadłości. Kinga Biernacka Żywieniowiec, coach, dietetyk


Zdrowie Wszystko mnie boli Rozwiązanie: Upewnij się, że Twoje treningi są różnorodne – najczęstszym powodem bólu jest trenowanie ciągle tych samych mięśni. Jeśli zwykle biegasz na bieżni, pora na rowerek albo orbitrek. Czasem zrezygnuj z podnoszenia ciężarów i zapisz się na lekcję jogi. W skrócie: Im bardziej jesteś wyćwiczony, tym mniej będzie Cię bolało. Boję się maszyn Rozwiązanie: Zawsze możesz poprosić trenera Gold’s Gym, by oprowadził Cię po klubie i wytłumaczył działanie poszczególnych maszyn. Możesz też doszkolić się online. Na stronie www.goldsgym.pl mamy dostępnych kilkadziesiąt filmików, opisujących ćwiczenia. W skrócie: Wiedza pomoże przezwyciężyć strach.

Koniec z wymówkami! Zajęty? Obolały? Zawstydzony? Trenerzy w Gold’s Gym usłyszeli już chyba wszystko na usprawiedliwienie opuszczonego treningu: „Jest zimno” (w klubie?), „Nie zostawię kota samego w domu” (patrz, jak przewracamy oczami). Zebraliśmy 7 najpopularniejszych wymówek, stosowanych przez wagarowiczów. Na wszystkie mamy ripostę. Nie mam siły po pracy Rozwiązanie: Bycie aktywnym ruchowo na dłuższą metę dodaje energii. Wstań wcześniej i idź poćwiczyć przed pracą. Jeśli wolisz rano spać, idź w przerwie obiadowej. Namów kolegę lub koleżankę z pracy do towarzystwa. Duch rywalizacji z pewnością Was zainspiruje. W skrócie: Jeśli codziennie jesteś zmęczony po pracy – wysiłek fizyczny może być tym, czego naprawdę potrzebujesz. Nie mam czasu Rozwiązanie: Musisz znaleźć czas dla siebie! Wpisz siłownię do kalendarza i traktuj ją jak ważne spotkanie biznesowe. Poza wszystkim, zawsze znajdziesz czas na szybką rundkę po okolicy, krótką serię machnięć sztangielkami, czy zestaw pompek. W skrócie: Twoim absolutnym priorytetem powinno być znalezienie czasu dla siebie. Muszę pilnować dzieci Rozwiązanie: W klubie oferujemy opiekę nad dziećmi. Możesz też poprosić małżonka, żeby Cię wyręczył, lub znajomego, któremu pomożesz w podobny sposób. Oczywiście, jest też opcja treningu z pociechami – basen, rower, czy bieganie. W skrócie: Musisz być aktywny i zdrowy właśnie dla dobra dzieci.

Wstydzę się Rozwiązanie: Pamiętaj, że każdy na siłowni jest po to, by skupić się na własnym ciele. To nie wyścigi. Nie przemęczaj się na początku i nie zniechęcaj, jeśli nie widzisz efektów. Bądź cierpliwy. Poproś trenera o pomoc. Chcemy Ci kibicować. W skrócie: Otoczenie się ludźmi zmotywuje Cię do zmian. Nie widzę efektów Rozwiązanie: Obierz realistyczny cel. Chcesz być lepiej umięśniony, smuklejszy, mieć wymodelowaną sylwetkę? Opracuj strategię wysiłku i żywienia, by to osiągnąć. Zróżnicuj trening, żebyś się nie zanudził i pracował za każdym razem nad inną partą mięśni. W skrócie: Na efekty trzeba zapracować. Jestem spóźniony na trening Rozwiązanie: Pójdź tak, czy siak. Wejdź na swoje zajęcia po cichu, albo przyłącz się do innej grupy i wypróbuj coś nowego. Jeśli spóźniłeś się na trening indywidualny, trener da Ci krótszy, ale intensywniejszy workout. W skrócie: Zawsze warto wykorzystać czas, który pozostał.

Mamy nadzieję, że udało nam się Was zmotywować! Satysfakcjonujących treningów i do zobaczenia w GG!

www.goldsgym.pl

Luty TerazWilanów33


Sztuka Małgorzata Kosiec – ukończyła Wydział Grafiki i Malarstwa aSP w łodzi; malarkazainspirowanapostaciąludzkąitematykąkanonupiękna. Jan Berdyszak – grafik, malarz, fotograf, dyplomowany rzeźbiarz. Były prorektoraSPwPoznaniu.Zdobywcalicznychwyróżnień,m.in.doktorat honoriscausaakademiiSztukPięknychwBratysławie. Piotr Szwabe – stypendysta College of art w londynie oraz absolwent Uniwesytetu Gdańskiego. Twórca i współtwórca licznych inicjatyw artystycznych. adamMyjak –rzeźbiarz,pedagog,profesorzwyczajnywarszawskiejakademii SztukPięnych.autorponadpięćdziesięciuwystawindywidualnychirealizacji artystycznych; odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria artis”. BarbaraSzubińska –studiowałanaakademiiSztukPięknychwWarszawie, stypendystkaRząduFrancuskiego,autorkalicznychwystaw,cenionykrytyk, profesoriwykładowcaEuropejskiejakademiiSztuk. MaciejSzańkowski –polskirzeźbiarz,zwyróżnieniemukończyłwarszawską akademię Sztuk Pięknych, profesor Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego prace obejrzeć można było na ponad dwustu wystawach, uzyskałszeregnagród. antoniFałat –wyróżnionyabsolwentakademiiSztukPięknychwWarszawie, znanymalarzwspółczesny,założycielirektorEuropejskiejakademiiSztuk, otrzymał „Medal Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświatyiwychowania. Kazimierz Malewicz – Przedstawiciel rosyjskiej awangardy artystycznej o polskim pochodzeniu, twórca suprematyzmu w sztuce abstrakcyjnej. Dojegonajsłynniejszychdziełnależy„Czarnykwadratnabiałymtle”. Wystawa prac Kazimierza Malewicza (1879-1935) to wielkie wydarzenie kulturalne i uczta dla miłośników sztuki. Organizatorzy wystawy planują sprowadzić do Polski obrazy artysty w ramach światowych obchodów „CzarnegoKwadratu”.Doorganizacjiwystawtwórcywłączyłasięrównież jegownuczka–IwonaMalewicz.

CYKlWYSTaW2013 WGalERIIFIBaK Galeria FIBAK we współpracy z fundacją EPoKA, poruszając niebo i ziemię, zapewniła na rok 2013 cały wachlarz wzruszeń dla miłośników kultury i sztuki. Do współpracy, w ramach promocji polskiej sztuki współczesnej, zaproszono dwunastu znakomitych artystów – zarówno klasyków, jak i młodych, obiecujących twórców. tak powstał projekt cyklu wystaw, które już wkrótce zabłysną w kulturalnym terminarzu stolicy. aUTORZY WśródzaproszonychdocyklutwórcówsązarównoCi,którychwielkościnie trzebajużudowadniać,jakiCi,którzyciężkąpracąitalentemdopierowalczą oswojemiejscewśródbohemy. aleksanderRoszkowski –ukończyłwarszawskąaSP,autordwudziestupięciu wystawindywidualnychwkrajuizagranicą.artystaskupiającysięprzede wszystkimnaczłowiekuijegoniepokojachegzystencjalnych. aleksandra Chaberek – absolwentka aSP w Warszawie, której londyński debiut okazał się wielkim sukcesem i przyniósł uznanie wśród polskich krytyków. annaHalarewicz –młoda,wszechstronnaartystka;utalentowanailustratorka, grafik,malarkaifotograf,współpracującaznajpopularniejszymimagazynami modowymiiznanymimarkamiwPolsce. MałgorzataZielaskowska –absolwentkaWydziałuMalarstwaaSPwPoznaniu, zdobywczyni licznych nagród i wyróżnień na prestiżowych konkursach artystycznych.

Organizatorzy OrganizatoremwszystkichwystawcyklujestFundacjaEpokawewspółpracy zGaleriąWojciechaFibaka.Fundacjaoddajenależnyhołduznanymklasykom polskiejsztuki,atakżeczynniewspieramłodych,obiecującychartystów,dając immożliwośćzaprezentowaniaswojejtwórczościszerokiemuaudytorium. GaleriaWojciechaFibakajestmiejscemstworzonymprzezwybitnegoznawcę sztuki,znanegozintuicyjnychinwestycjiwdebiutującychartystów.Faktemjest jednak,żewystawyorganizowaneprzezFibaka,narynkusztukiwspółczesnej traktowanesąjakogwarancjaudanejinwestycji. Wystawy WszystkiewernisażeorazwystawyodbędąsięwGaleriiWojciechaFibaka wWarszawieprzyul.KrakowskiePrzedmieście5,najpewniejwnastępujących terminach: aleksanderRoszkowski – 7 marca aleksandraChaberek – 4 kwietnia annaHalarewicz – 18 kwietnia MałgorzataZielaskowska – 9 maja MałgorzataKosiec – 18 maja(NocMuzeów) JanBerdyszak – 6 czerwca PiotrSzwabe – 27 czerwca adamMyjak – wpaździerniku BarbaraSzubińska – wpaździerniku MaciejSzańkowski – wlistopadzie antoniFałat – wlistopadzie KazimierzMalewicz – wgrudniu GaleriaFIBaK:ul.KrakowskiePrzedmieścieod5,www.galeriafibak.com.pl,ww.epoka.org.pl

34TerazWilanówLuty


auDi rOWińSKi WajDemajer ul.łukaszaDrewny24 a. bLiKLe al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna american bOOKStOre al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna acciOna ul.Klimczaka al.Rzeczypospolitej apteKa ŚW. łuKaSZa al.WojskaPolskiego3, Konstancinjeziorna apteKa pHarmeDiL al.Wilanowska9lok.2 apteKa j. i L. marcinKOWScy ul.Sarmacka9 batiDa ul.Klimczaka17 beL paeSe ul.Sarmacka22 beLLiSana al.Wilanowska7/3 biStecca biStrO ul.Branickiego11 bruSH by macDOnaLD-WLODarSKi ul.Bielawska16, KonstancinJeziorna bObO al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna canDLe rOOm al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna carpe Diem al.KEN98/U17 caSteLLO ul.Wiertnicza96

centrum KuLtury WiLanóW ul. Wiertnicza 26 www.kulturawilanow.pl ceZar al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

centrum HanDLOWe Stara papiernia al. Wojska polskiego 3, Konstancin jeziorna www.starapapiernia.pl cKa mróWKa ul.Przekorna33 cru Wine StOre ul.Sarmacka5k/2 cuKiernia St. StrZałKOWSKi ul.Kosiarzy37 Da graSSO ul.Sarmacka10lok.B DancO - genleopolda Okulickiego,Piaseczno DecOLOr ul.Przekorna33 DenticaL center ul.Sarmacka17lok.120 DeLi pariS ul.Kazachska1

Teraz Wilanów

Miejsca, w których otrzymasz miesięcznik Teraz Wilanów DeLiKateSy Sarmata ul.Sarmacka6/2u DermiKa SaLOn & Spa ul.Sarmacka10 Direct ScHOOL al.Wilanowska5 DWór KOnStancin ul.Odlasu23 Konstancin-Jeziorna egurrOLa Dance StuDiO al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna egurrOLa Dance StuDiO ul.Kasprzaka24a ergO HeStia S.a. ul.Klimczaka22 e. WeDeL – pijaLnia cZeKOLaDy ul.St.KostkiPotockiego24E Fabrica De paSjOne ul.Klimczaka5 FaSHiOn iSLanD al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

gaLerii pODróży branickiego 10 lok. 120 www.galeriapodrozy.net gLam LiFe ul.Kazachska3lok.155 gLObaL FitneSS ul.Sarmacka5 gOLF parKS pOLanD ul.Z.Vogla19 gOSpODa ZaLeWajKa ul.Odlasu23 Konstancin-Jeziorna guStO – DeLiKateSy ul.Klimczaka5 HyDrOpOOL ul.Przekorna33/3 Holiday travel center Sp. z o.o. Ul.Klarysewska49a 02-936Warszawa HOme SWeet HOme ul.Branieckiego9 ingLOt al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna itaKa – biurO pODróZy ul.Klimczaka17/207 jan pieKarZ al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna KLiF – SKLep Z ObuWiem al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna KaWiarnia marrOn ul.Przyczółkowa400 KiDS tOWn ul.WandyRutkiewicz17 KLiniKa DźWięKu al.Wilanowska7 KOłOmija - ul.Warszawska3 KonstańcinJeziorna KOSmetycZny inStytut Dr irena eriS - ul.Kosiarzy37 KOSmetycZny inStytut Dr irena eriS - al.Wojska Polskiego3,Konstancin

KOSZycZeK - DeLiKateSy ul.Sarmacka28b KreSOWiaK al.Wilanowska43c KucHnie ŚWiata al.WojskaPolskiego3,Konstancin KWiatOWy ZaKąteK ul.Sarmacka5k La paSSiOn Du Vin al.WojskaPolskiego3,Konstancin La ViñueLa Wine bar & Wine StOre - Kimczaka5lok.80 02-797Warszawa

LemmOn HOuSe ul. Sarmacka 18 lok.2 www.lemmonhouse.pl LicO - gabinet KOSmetycZny ul.Klimczaka8lok.34 magic WOrLD al.WojskaPolskiego3,Konstancin mariOnnauD al.WojskaPolskiego3,Konstancin manDarin - ul.Kremowa63 mała cZarna ul.Klimczaka5lok.86 miLanOVO - reStaurant ul.St.KostkiPotockiego24G mOrpHO - ul.Hlonda10lok.12U

Origine itaLia prOject al.WojskaPolskiego3,Konstancin papierniK ul.Sarmacka1Blok.22B papieróFFKa al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna perFect ViSiOn ul.Sarmacka17 petit bebe ul.Sarmacka10lok.8u

piWnica SmaKóW Sarmacka 20/137 www.piwnicasmakow.pl pLay - al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna pOLnOrD - ul.Klimczaka3 pOmiDOrO al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna praLnia LemOn FreSH Ul.Hlonda2/U2 praLnia WiLanóW ul.Sarmacka1a prZycHODnia eScuLap al.Wilanowska9,lok.U1i2 prZycHODni Weterynaryjnej OStOja SaLVet, ul.Hlonda2lok.U7 miesięcznik bezpłatny

muZeum pałac W WiLanOWie ul. St. Kostki potockiego 10/16 www.wilanow-palac.pl

muZeum pLaKatu W WiLanOWie ul. St. Kostki potockiego 10/16 www.postermuseum.pl naSZe miejSce ul.Sarmacka10lok.a naSZ WiLanóW nierucHOmOŚci ul.Wiertnicza45, necKermann pOLSKa al.Wilanowska9 nieWaDa cLinic al.Wilanowska5lok.2 nOWa Kuźnia ul.KostkiPotockiego24 nuVOLari ul. łukaszaDrewny24 nZOZ XO DentaL cLinic ul.Sarmacka9lok.110 OutLet Końcówki kolekcji ul.Sarmacka1alok1 OpticOL – SaLOn OptycZny al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna Organic al.Wilanowska9 ul.Sarmacka20

reDaKcja teraZ WiLanóW ul. Sarmacka 18 lok.2 www.terazwilanow.pl re/maX tOp nierucHOmOŚci ul.Klimczaka8lok.42 www.remaxtop.pl reStauracja cHina garDen ul.Kazachska1 rObyg - ul.Klimczaka12c SaLOn FryZjerSKi WOjtKa ZieLińSKiegO al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna SaLOn urODy marySieńKa ul.Sarmacka5klok.8) SarmacKie SmaKOłyKi ul.Sarmacka10 ScanDinaVian HOuSe al.Rzeczypospolitej18lok.70 SKLep mięSnO – WęDLiniarSKi "p&p"S.c. - ul.Sarmacka6lok.B3 S & b - al.Wilanowska7 SHe - ul.Sarmacka16 SKLep SWeet LiVing ul.Kazachska1lok30 SKarabeuSZ - ul.Sarmacka10a Spa WiLanóW - ul.Marconich3 StarOpOLSKi piec ul.Sarmacka28 SteeL FOreSt al.WojskaPolskiego3,Konstancin StuDiO rOcOcO al.Rzeczypospolitej18lok.135 SuSHi Zume ul.Klimczaka5

SZOK LOK al.Wilanowska9alok.U4 ŚWiat WaKacji al.WojskaPolskiego3,Konstancin ŚWietLica ucZniaK Gierymskiego1

ŚWiat ZabaWeK Hlonda 10/10 tecHnO-Dry – praLnia al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna tenuta ŚWiat Win i aLKOHOLi ul.Klimczaka17lok.210 teLepiZZa ul.Hlonda10 tHe paLmS ul.Sarmacka22lok.135 tiK-SOFt Sp. z o.o. alejaWilanowska5lok.19 tui centrum podróży Wilanów ul.Przyczółkowa400

urZąD DZieLnicy WiLanóW ul. St. Kostki potockiego 11 www.wilanow.pl VaniLa HOme & cOFFee ul.Zaściankowa98 VenuS - ul.Kazachska1 ViLanO - ul.Kazachska1 ViLanOVa reStaurant ul.Klimczaka22 ViLLa nOVa DentaL cLinic ul.Marconich3 ViLLa nuOVa – reStauracja ul.St.KostkiPotockiego23 Vip FaSHiOn – ODZież marKOWa al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

WeZyr HOLiDayS al. rzeczypospolitej 18 www.wezyrholidays.pl WiejSKie SmaKi ul.sarmacka1b Winiarnia SuperiOre al.Wilanowska9a WinOtOpia ul.Zaściankowa96lok.1B WitaminKa ul.Klimczaka17lok.204 yegO - preZenty DLa mężcZyZn ul.Sarmacka1B ZieLeniaK u piOtra al.WojskaPolskiego3,Konstancin Zume – SuSHi bar al.WojskaPolskiego3,Konstancin żabKa - ul.Sarmacka20

Luty TerazWilanów35


Razem możemy więcej...

Specjalizujemy się w zarządzaniu podeweloperskimi wspólnotami mieszkaniowymi. nasze biuro znajduje się na terenie Miasteczka Wilanów lemmonHouse sp. z o.o., ul. Sarmacka 18 lok.2, 02-972 Warszawa. (budynek aURa PaRK-a) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl

Teraz Wilanow Luty  

Teraz Wilanow Luty

Teraz Wilanow Luty  

Teraz Wilanow Luty

Advertisement