Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

Wilanów Listopad 2014 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Nasze miasto: budżet partycypacyjNy Na 2016 r. ceNtra HaNdLOWe W WILaNOWIe

II edycja

WILaNOWSKIeGO KONKurSu pLaStycZNeGO dLa dZIecI


Jesteśmy blisko Ciebie

LemmonHouse sp. z o.o. ul. Sarmacka 18 lok.143, 02-972 Warszawa tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92 e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl Firma LemmonHouse® jest sponsorem Wilanowskiego konkursu plastycznego dla dzieci, „KOCHAM MOJE MIASTO I MOJE ZDROWIE”


Nasze miasto

Budżet PartycyPacyjny na 2016 rok – naBór do zesPołu budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego Mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy Wilanów - zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos. Obecnie trwa nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na 2016 rok w Wilanowie. decyzje w sprawie składu osobowego zapadną na spotkaniu, które odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki potockiego 11, w dniu 28 października br. Wskładzespołuwejdą: •do6mieszkańców, •do5przedstawicieliorganizacjipozarządowych, •radnidzielnicowi(po1zkażdegoklubu), •4–5urzędnikówwskazanychprzezburmistrza. Zespółds.budżetupartycypacyjnegobędziemiałzazadaniewypracowywanie zasadprzeprowadzeniabudżetupartycypacyjnegownaszejdzielnicynarok 2016orazbędziemonitorowałiwspierałprzebiegprocesupracynadnim.Pracezespołupotrwajądolipca2015rokuiobejmąkilkanaściespotkań. Więcej informacji na stronach internetowych www.wilanow.pl oraz www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Program Profilaktyczny dotyczący cukrzycy W Warszawie ruszył unikatowy w skali europy program profilaktyczny dotyczący cukrzycy i chorób cywilizacyjnych, który realizuje Fundacja Medicover. W pierwszej edycji predsięwięcia przebadanych zostanie ok. 3 tys. wybranych uczniów, wśród których są także uczniowie klas pierwszych wilanowskich gimnazjów. badanie jest całkowicie bezpłatne, nieinwazyjne i obejmuje: badania wzroku, postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i składu ciała. Młodzież,którazostaniezakwalifikowanadogrupyryzykazachorowanianacukrzycętypu2orazinnechorobycywilizacyjne,będziekierowanadodrugiegoetapuprogramu,czylibezpłatnej,dwuletniejzintegrowanejopiekiindywidualnejpod okiemspecjalistówFundacjiMedicover. Szczegółyofertydostępnesąnastronieinternetowej:www.po-zdro.pl

Listopad TerazWilanów3

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Sekretarz redakcji: Daniela Danielak Redakcja: ul.Pory 78 02-757 Warszawa tel. 514 582 509 redakcja@teraz-wilanow.pl Współpraca: Anna Krokosz Agnieszka Pacewicz Aleksandra Niżińska Laura Janisiewicz Małgorzata Wróblewska Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 514 582 509 Na okładce Teraz Wilanów: Planowane obiekty usługowo-handlowe dzielnicy Wilanów. Collage przygotowany z materiałów dostępnych na stronach www inwestorów Na okładce Teraz Konstancin: Joanna Kuranowska i wnętrze showroom IN SITU Fot. Agnieszka Pacewicz

www.terazwilanow.pl WYDAWCA:CAAMSp.zo.o., 02-757Warszawa,ul.Pory78,KRS:0000490860, SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie, XIIIWydziałGospodarczyKRS,kapitałzakładowy5000zł, REGON:146997610,NIP:5213662064


II EDYCJA

WILANOWSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

pt. „Kocham moje miasto i moje zdrowie” zapraszamy do udziału m.in. publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, kluby dla dzieci, szkoły językowe oraz małych mieszkańców wilanowskich wspólnot mieszkaniowych

ADRESACI KONKURSU: • Dzieci z grup wiekowych

3–5 lat, 6–9 lat, 10–12 lat

• Prace należy przesłać

do 22 listopada 2014 r. na adres: ul. Sarmacka 18 lok. 143

• Prace mogą być także przesłane w formie elektronicznej na adres:

redakcja@teraz-wilanow.pl

OCENA PRAC:

• Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność w ujęciu tematu i samodzielność wykonania prac. • Laureaci zostaną poinformowani indywidualnie o wynikach drogą elektroniczną. • Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie

www.kulturawilanow.pl

oraz w wydaniu grudniowym miesięcznika Teraz Wilanów. • Wystawa prac konkursowych odbędzie się

6 grudnia 2014 r. w Mikołajki

w siedzibie Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3, podczas której zostaną wręczone nagrody, dyplomy i wyróżnienia. (więcej informacji o konkursie na stronach 12–13)

miesięcznik bezpłatny


Nasze miasto

noWe inWestycje HandloWe W WilanoWie

Galeria Wilanów

Plac Vogla

Wilanów Park

ekspansja nowych inwestycji mieszkaniowych na terenie Wilanowa w naturalny sposób pociągnęła za sobą odpowiedź ze strony inwestorów i deweloperów na zapotrzebowanie budowy zaplecza usługowo-handlowego w tej części Warszawy. temat bardzo aktualny i dotyczy wszystkich, którzy Wilanów traktują jak swój dom, miejsce pracy, przestrzeń rekreacyjną i miejsce wypoczynku. Warty debaty i przedyskutowania wszystkich, za i przeciw zależnie wypływających z różnych punktów widzenia: władz publicznych, inwestorów i deweloperów, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Wilanowa. Wlistopadowymwydaniuotwieramytemat,awkolejnychnumerach miesięcznika„TerazWilanów”postaramysięprzybliżyćkażdyzkomercyjnychobiektówusługowo-handlowych,jakieplanowanesąwdzielnicyWilanów.

Royal Wilanów

Wpaździernikumieliśmyokazjęuczestniczyćwspotkaniachorganizowanychprzezwładzedzielnicyorazinwestorówiwykonawcównowychobiektówkomercyjnych,skierowanychdomieszkańcóworaz wszystkichosóbzainteresowanychplanamirozwojunaszejdzielnicy. Największyminajstarszymspośród4projektówjestGaleriaWilanów – inwestycjafirmyGlobeTradeCenterS.A.Wdniu24wrześniaprzy ulśw.UrszuliLedóchowskiejwWarszawieodbyłosięspotkaniekiero-

6TerazWilanówListopad


Nasze miasto wanedowszystkichzainteresowanych planamirozwojuWilanowa. PodczasspotkaniazostałyzaprezentowaneaktualnewizualizacjeiplanyzagospodarowaniarejonuulicKlimczaka, PrzyczółkowejiBranickiegogdziepowstaniecentrumhandlowe.Byłteżczasnazadawaniepytańorganizatoromspotkania. Tychważnychzekonomicznegopunktu widzenia,jakitychdotyczącychwpływu centrumhandlowegonacodzienneżycie mieszkańców. Inwestormożepochwalićsięjużkilkoma obiektamitegotypuzrealizowanymiw dużychmiastachPolski,m.in.GaleriaMokotówwWarszawie,GaleriaKazimierzw Krakowie,GaleriaJurajskawCzęstochowie.GTCjestzarządcąideweloperem nieruchomościkomercyjnych(również kompleksówbiurowych)wEuropieŚrodkowej,WschodniejiPołudniowej,działającymwPolsce,Rumunii,naWęgrzech,w Chorwacji,Serbii,Bułgarii,naSłowacji orazwCzechach.Obecnieinwestor ubiegasięopozwolenienabudowę. 16październikamieliśmyokazjęzapoznać sięzplanamibudowykolejnegokompleksuhandlowo-usługowego,którymapowstaćwobszarzeulicPrzyczółkowej– Uprawnej–Karuzeli–S2południowej obwodnicyWarszawy.GłównyminwestoremprzedsięwzięciajestspółkaMoreliaInvestments.Znaczneudziaływ inwestycjiprzypadnątakżefirmieAuchan

INFORMACJE OGóLNE Nazwa inwestycji:

Wilanów Park

Inwestor: Morelia Investments Sp. z o.o. Partner handlowy: Auchan Polska Sp. z o.o. Projekt: BEG Ingeniere Polska Lokalizacja: A2/ ul. Uprawna/ ul. Przyczółkowa/ ul. Karuzela Główna funkcja: usługowo-handlowa Powierzchnia usługowo-handlowa: 29 000 m2 Powierzchnia zabudowy: 2,5 ha Powierzchnia terenów zielonych: 3 ha Ilość punktów handlowych: 80-100 butików Ilość miejsc parkingowych: 2000 Hipermarket: tak Rozpoczęcie budowy: połowa 2015 Planowane zakończenie budowy: IV kwartał 2016 r. Informacje dodatkowe: dwie kondygnacje, parking podziemny, parking nad galerią handlową, kawiarnia sezonowa, plac miejski, plac zabaw, skatepark, sad ekologiczny… Nazwa inwestycji:

Galeria Wilanów

Inwestor/Deweloper: Globe Trade Center S.A. Projekt: pracownie architektoniczne APA Wojciechowski oraz Moshe Tzur Lokalizacja: ul. Branickiego, ul. Przyczółkowa, ul. Klimczaka Główna funkcja: usługowo-handlowa Rodzaj zabudowy: niska Powierzchnia zabudowy: 61 000 m2

Ilość punktów handlowych: 250 Ilość miejsc parkingowych: 2180 Rozpoczęcie budowy: 2015 - marzec Zakończenie budowy: 2017 - marzec Nazwa inwestycji:

Royal Wilanów

Inwestor/Deweloper: Grupa Capital Park Generalny wykonawca: ERBUD SA Projekt: pracownia JEMS Architekci Lokalizacja: ul. Przyczółkowa/ul. Klimczaka Główna funkcja: biurowa Funkcja dodatkowa: usługowo handlowa Rodzaj zabudowy: średnio-wysoka Powierzchnia użytkowa: 35000 m2 Powierzchnia biurowa: 29 800 m2 Powierzchnia handlowo-usługowa: 6920 m2 Ilość punktów handlowych: Ilośćmiejscparkingowych: 931 (270 ogólnodostępnych) Rozpoczęcie budowy: sierpień 2013 r. Planowane zakończenie budowy: sierpień 2015 r. Informacje dodatkowe: 5 kondygnacji naziemnych, 3 kondygnacje podziemne. Obiekt dysponuje ekologicznym certyfikatem BREEAM Nazwa inwestycji:

Plac Vogla

Deweloper: Ghelamco Poland Lokalizacja: ul. Vogla ul. Syta/ul. Łokciowa/ul. Zaściankowa Główna funkcja: usługowo handlowa Rodzaj zabudowy: niska Powierzchnia zabudowy: 11 000 m2 Ilość punktów handlowych: 50 Ilość miejsc parkingowych: 400 Rozpoczęcie budowy: czerwiec 2014 r.


Nasze miasto PolskaSp.zo.o.,planującejbudowęmarketuwtymcentrum handlowym,któregabarytamimaprzypominaćbudynekSadyby BestMall,położonejkilkakilometrówdalejuzbieguulicPowsińskiejiśw.Bonifacego.Inwestorplanuje3haprzeznaczyćpodterenyzieloneparkowo-rekreacyjne.Obecnieinwestorubiegasię opozwolenienabudowę. Jużwsierpniu2015rokubędziemymielimożliwośćkorzystania zewszystkichatrakcji,jakiezaoferujenamcentrumbiurowo-handloweRoyalWilanów.InwestycjazlokalizowanajestnaskrzyżowaniuulicKlimczakaiPrzyczółkowej.SpółkaCapitalPark zapewnia,iżcechą,wyróżniającąkompleks,jestjegootwarta przestrzeń.Wrazzprzylegającymdobudynkuwielkomiejskim placembędzietworzyćprawdziwemiejscespotkań,wktórym życiebędziesiętoczyćrównieżpozagodzinamipracybiur.Royal Wilanówtobudynekocharakterzewielofunkcyjnym,którymoże staćsięmiejscemspotkańrównieżmieszkańcówWilanowa. Bezpośredniozplacubędziemożnawejśćdopunktówhandlowo-usługowych,zrobićzakupy,załatwićwszystkiecodzienne sprawy,atakżezorganizowaćspotkaniebiznesowe,umówićsię naporannąkawęczynakolacjęzprzyjaciółmiwjednymzlicznychmiejsc:restauracji,kawiarniczybare. PlacVoglatoczwartapozycjanausługowo-handlowejmapieWilanowa,realizowanaprzezGhelamcopodrugiejstronieulicy

PrzyczółkowejpomiędzyulicamiSytą,Zaściankową,ŁokciowąiVogla.Centrummamieć11tys.m.kw.powierzchni. Koncepcjaprzewidujeniską,wwiększościparterowązabudowę.Wpięćdziesięciulokalachznajdąsięsklepyspożywcze,restauracje,kawiarnieorazusługi.PlacVoglajest jednymztrzechobiektówtypu„open-aircenter”,planowanychprzezdewelopera.KolejnetoProchowniaŁomiankii PasażTukanówwPiasecznie. Czystarczymiejscadlawszystkichtychobiektówwjednej dzielnicy?JakbędziewyglądałarealizacjadeklaracjiinwestorówoutworzeniuterenówzielonychiprzestrzenirekreacyjnejdlamieszkańcówWilanowa?Którędypobiegnąnowe ścieżkirowerowe?CzytramwajdoWilanowatomarzenie, czyrealneplanywprowadzenianowegośrodkakomunikacji?Jakieatrakcjeznajdąsięwnowoczesnychkompleksach? Czybędziemiejscenakino,kręgielnię,koncertyiwydarzeniasezonowe?Codlanajmłodszych?Placezabaw?Ogrody Jordanowskie?Skateparki?Czynoweinwestycjekomercyjne niespowodująnatłokukomunikacyjnegonadrogachdzielnicy?Amożepociągnązasobąrozwójinfrastruktury,który usprawniporuszaniesiępolokalnychdrogach?Nateiwieleinnychpytańposzukamyodpowiedziwkolejnychwydaniachnaszegomiesięcznika.


Nasze miasto

noWy ratusz otWarty dla mieszkańcóW W niedzielę 12 października mieliśmy okazję od środka zobaczyć jak będzie wyglądała nowa siedziba urzędu dzielnicy Wilanów, powstająca przy ulicy Klimczaka 2 w Wilanowie. W tym dniu nowy budynek ratusza został otwarty dla zwiedzających, a burmistrz dzielnicy Ludwik rakowski, przewodniczący rady dzielnicy Hubert Królak oraz przedstawiciele wykonawcy opowiadali o procesie realizacji PodczasdniaotwartegonajmłodsimieszkańcyWilanowamogli uczestniczyćwwarsztatachgarncarskich,podziwiaćpokazymagikai szczudlarzaorazdaćupustswojejdziecięcejenergiizanimatorami zabawsportowychnaPlażyWilanów.Wśródatrakcjiznalazłysię równieżspecjalnepokazyhistoryczneispektakleteatralneprzygotowaneprzezMuzeumPałacuKrólaJanaIIIwWilanowie. InwestoremigeneralnymwykonawcąjestMiejskiePrzedsiębiorstwo RobótOgrodniczychSp.zo.o.Budowaruszyła15lipca2013roku. Obiektskładasięzdwóchbudynkówibędziemiałprzeznaczenie komercyjne,wktórymznajdziesięnowyUrządDzielnicyWilanów. NowyRatusztoczęściowomodernizacjabudynkuz2001roku,w którymzaproponowanonowerozwiązaniafunkcjonalno-architektoniczne.Pracebudowlaneobejmująremontdwóch4-kondygnacyjnychbudynkóworazłączącegojegarażupodziemnego,który pomieści161samochodów.Powstająrównieżniezbędneinstalacje, infrastrukturatechnicznaoraznowezagospodarowanieterenu. ZgodniezinformacjamiuzyskanymiodMPROSp.zo.o.znowej siedzibywładzdzielnicybędziemykorzystaćjużwIVkwartale2014 roku.


Nasze miasto

PrzeBudoWa ulicy klimczaka

Nowajezdnia,miejscaparkingowe,ścieżkarekreacyjnairowerowa, nowazieleń–takjużwkrótcebędziewyglądałanowaulicaKlimczaka.Praceprzyjejprzebudowieruszyłypodkoniecwrześniaizostały podzielonenaetapy.Jakopierwszyjestrealizowanyodcinekodal. RzeczypospolitejdoulicySarmackiej.Wkolejnymetapiepowstanie nowyodcinektejdrogiodulicySarmackiejdoulicyKieślowskiego. Wramachprzebudowywykonanezostaną:dwaronda(naskrzyżowaniuKlimczakaiSarmackiej,anastępnienaskrzyżowaniuKlimczaka iKieślowskiego),siedemdziesiątprostopadłychmiejscpostojowychi

szerokichodnikpozwalającynafunkcjonowanieogródkówletnich przylokalachużytkowych.Zaprojektowanajesttakżeścieżkrowerowairekreacyjna,zelastycznąnawierzchniąprzyjaznąbiegaczom,nowetrawnikiikilkadziesiątnowychdrzew.Dopełnieniemzmian będzieutworzenieparkulinearnegowzdłużul.Klimczaka,któryzostaniezrealizowanywramachbudżetupartycypacyjnegow2015roku.Zakończeniepierwszegoetapuprzebudowy(od.Al. RzeczypospolitejdoSarmackiej)zaplanowanejestnalistopadtego roku.

Listopad TerazWilanów11


Konkurs

„kocHam moje m ii edycja konkursu

Mając na uwadze wpływ rodziców i placówek edukacyjnych na kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz troszcząc się o ich świadomość dbania o zdrowie Miesięcznik „teraz Wilanów” oraz centrum Kultury Wilanów mają przyjemność zaprosić dzieci z dzielnicy Wilanów do wzięcia udziału w II edycji Konkursu plastycznego. •Tematemprzewodnimkonkursujest„Kochammojemiasto imojezdrowie”. •Konkurswtrzechgrupachwiekowych:3–5lat,6–9lat i10–12lat. •Pracemusząbyćwykonanesamodzielnieprzezdziecijedyniepodkierunkiemrodzicówczynauczycieli. •Każdyuczestnikmożewykonaćjednąpracękonkursowąw maksymalnymformacieA3.Milewidzianerównieżformy przestrzenne:). •Każdapracapowinnabyćopisanametryczkaumieszczoną najejodwrociewgponiższegowzoru: -imię,nazwiskoiwiekautorapracy. Nazwaidokładnyadreszamieszkania/szkoły (orazzgodanapublikacjęosobyzgłaszającejpracę) – danerodzica/nauczycieladziecka:imięinazwisko,numer telefonu,e-mail. •Pracemogąbyćzgłaszaneprzezrodzica/nauczyciela/opiekunadziecka. •Pracenależyprzesłaćdo22listopada2014r.naadres: RedakcjaTerazWilanów,ul.Sarmacka18lok.143,Warszawa.

12TerazWilanówListopad


Konkurs

iasto i moje zdroWie” WilanoWskiego dla dzieci

•Pracewykonanewtechnicegrafikikomputerowejnależyprzesłaćnaadres:redakcja@teraz-wilanow.pl. OCENAPRAC •Ocenyprackonkursowychdokonakomisjapowołanaprzezorganizatorów. •Ocenianebędąwaloryartystyczne,pomysłowość,oryginalnośćwujęciutematu orazsamodzielnośćwykonaniapracy. •Zwycięzcykonkursuotrzymająatrakcyjnenagrody,dyplomyiwyróżnienia. •Wszystkieplacówkizgłaszającepraceswoichpodopiecznychotrzymajądyplomy uczestnictwa. •Laureacizostanąpoinformowaniindywidualnieowynikachdrogąelektroniczną. •Wynikikonkursuogłoszonezostanąnastronieinternetowejwww.kulturawilanow.plorazwgrudniowymwydaniumiesięcznikaTerazWilanów. Konkurs„Kochammojemiastoimojezdrowie”zwieńczywystawawyróżnionych inagrodzonychprac,któraodbędziesię6grudnia2014r.wnowejsiedzibieCentrumKulturyWilanówprzyul.Kolegiackiej3wWarszawie. Podczaswystawyfinałowejbędziemymieliprzyjemnośćgościćwszystkichuczestnikówkonkursuwrazzrodzicamiorazbliskimi,którzydopingowalimałychartystów. Wtrakcieimprezyodbędziesięwręczanienagródidyplomówmałymlaureatom orazplacówkom,którewzięłyudziałwkonkursie. Głównymsponsoremifundatoremnagród– zabawekwkonkursiejestŚWIATZABAWEK,któryjużkolejnyrokbardzohojnienagradzauczestnikównaszegokonkursu.WśródsponsorówznajdziesięrównieżSzkołaJęzykowaTHEPALMS. Sponsoremwystawyjestm.in.firmaLEMMONHOUSE. Chętnienawiążemywspółpracęrównieżzinnymifirmami,którechciałybynagrodzićnaszychmałychartystów.Wiadomościwtejsprawieprosimykierować naadres:redakcja@teraz-wilanów.pl Finałowąwystawęprac(wzeszłymrokuokoło300rysunków)uświetniąwydarzeniatowarzyszące.Planujemym.in.: •pokazmodyAqademiadladzieci, •wręczanieprezentówprzezMikołaja, •uroczysteubieranieświątecznejchoinki, •profesjonalnasesjazdjęciowadladziecizMikołajem, •przedstawieniedladzieciwjęzykuangielskimdlaprzygotowane przeznajmłodszągrupęteatralnąszkołyjęzykowejThePalms, •wspólnekolędowanie, •licznekonkursy. Ciekawąpropozycjąrozwijanianowychpasjiitalentówtegodniabędąwarsztaty kulinarneprowadzoneprzezLittleFusionorazwarsztatyplastyczneorganizowane przezCentrumKulturyWilanów. WystawęfinałowąswoimwystępemuświetniIzabelaKopeć–uznanaśpiewaczka, mezzosopranistka,pieśniarkaikompozytor.

Listopad TerazWilanów13


Nasze miasto konstancin Połączy się z WilanoWem Droga rowerowa pomiędzy Wilanowem a Konstancinem zostanie połączona – obecnie powstaje projekt jej brakującego odcinka. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Brakuje odcinka o długości jednego kilometra wzdłuż Drewny do granic Warszawy. Budowa jest zaplanowana na 2015 rok.

ruszyła BudoWa sygnalizacji śWietlnej Rozpoczęłysiępraceprzybudowiesygnalizacjiświetlnejnaskrzyżowaniual.RzeczypospolitejiOsiKrólewskiej.Zaprojektowanotusygnalizacjęświetlnąakomodacyjną,którareagujeadekwatniedorzeczywistejsytuacjiruchowejnaskrzyżowaniu. Skracaczasoczekiwanianasygnałzielonypoprzezdostosowaniedługościposzczególnychfazdowarunkówruchu.Wtopionewjezdniępętleindukcyjnewysyłająsygnałdoskrzynkisterującej,atabezpośredniodomasztusygnalizatora,dostosowującwtensposóbdługośćświatełdonatężeniaruchunadrodze.Zal.Rzeczypospolitejprzewidzianowydzieleniefazdoskrętuwlewowul.OśKrólewską.Osygnalizowanozostanąrównieżwszystkieprzejściadlapieszychorazprzejazdydla rowerzystówprzezjezdnie.Wzwiązkuzwydłużeniempasówdoskrętuwlewo orazkorektąwyspdzielącychjezdnieal.Rzeczypospolitejprzewidzianoprzestawienie8latarnioświetleniaulicznego.

14TerazWilanówListopad


kompleksu sportowego przy ul. Wiertniczej, budowy boisk „Orlik”, budowy przedszkola publicznego na Zawadach oraz przedszkola i żłobka publicznego w Miasteczku Wilanów, budowy placów zabaw, budowy przychodni zdrowia w Powsinie, budowy filii CKW, budowy i przebudowy wielu dróg na terenie Wilanowa, m.in.: Przyczółkowej, Uprawnej, al. Rzeczypospolitej, Osi Królewskiej, Sarmackiej, Klimczaka, Hlonda, Orszady, Vogla, budowy chodników i ścieżek rowerowych na Branickiego, Vogla, Przyczółkowej, budowy budynku użyteczności publicznej przy Kolegiackiej o raz dzielnicowego Ratusza. Moja praktyka zawodowa, wiedza i doświadczenie samorządowe pozwalają mi racjonalnie patrzeć Podczas mojej pracy w wilanowskim samorządzie na potrzeby i rozwój Wilanowa, a także z pewnością przyczyniłem się m.in. do przebudowy i generalnego pomogą podejmować rozważne decyzje w wilanowskim remontu budynku Zespołu Szkół nr 79 oraz budowy samorządzie, zgodne z Państwa oczekiwaniami.

Mam 36 lat, żonę i 2,5 letniego synka. Ukończyłem studia na Wydziale Zarządzania UW oraz Podyplomowe Europejskie Studium Finansowania Inwestycji Samorządu Terytorialnego w SGH. Zawodowo związany jestem z sektorem finansowym, od 10 lat pracuję w Raiffeisen Bank Polska S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Zarządzania Relacjami z Klientami Bankowości Prywatnej. Jestem Radnym Dzielnicy Wilanów od 2002 roku, a od 2006 do dzisiaj Przewodniczącym Rady. W pracy społecznej stawiam na zrównoważony rozwój, skuteczność w działaniu, dialog z mieszkańcami oraz wrażliwość na potrzeby społeczności lokalnej.

• •

• •

Realizację połączeń komunikacyjnych z dzielnicą Ursynów – budowa ulic: Nowokabackiej oraz Adama Branickiego Rozwój infrastruktury oświatowej – budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej oraz termomodernizacja szkoły przy ul. Przyczółkowej Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż O s i K r ó l e w s k i e j , S a r m a c k i e j i t e r e n u t z w. P l a ż y W ilan ó w przy Ratuszu Kontynuację przebudowy dróg lokalnych i budowy ścieżek rowerowych

• • • •

Rozwój sieci internetowej na terenie dzielnicy Dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa w Wilanowie Zadbanie o właściwy charakter przyszłej galerii handlowej Kontynuację bogatej, ogólnodostępnej oferty kulturalnej dla Mieszkańców

Wierzę, że moje propozycje spotkają się z Państwa uznaniem. Liczę na Państwa poparcie podczas najbliższych wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r.


Nasze miasto

Otwarcie Labiryntu Światła – 8 ListOpada Za dnia możemy się jeszcze cieszyć piękną, kolorową jesienią, jednak te dni są coraz krótsze i powoli wchodzimy w okres, kiedy zmrok będzie nas zastawał zaraz po wyjściu z pracy czy szkoły. Nie chcecie, żeby Wasze wieczory były szare i ponure? przyjedźcie do Wilanowa! Już8listopada2014r.wwilanowskimogrodzierozbłyśnieLabiryntŚwiatła.Tojużtrzecirok,kiedyogródprzyOranżerii staniesięsceneriąrodemz„Alicjiwkrainieczarów”.Jesttozarazemostatniroktejekspozycji,zatemktojeszczejejnie widział,tejzimybędziemiałostatniątakąmożliwość.


Nasze miasto

czWa PoWs dzień

19 października 2014 r. odbył się czwarty powsiński dzień dyni, na który jak co roku przybyli fani tego wdzięcznego warzywa. była to już czwarta edycja wydarzenia poświęcona polskiemu warzywu, które cenimy nie tylko za dużą wartość odżywczą, ale i artystyczną. tego dnia plenery domu pracy twórczej w powsinie wypełniły się dyniowymi stworami, rękodziełem, przetworami, fanami i smakoszami dyniowej kuchni oraz rozbawionymi dzieciakami. Podczasakcji,którejpartnerembyłREMONDISElectrorecycling,możnabyłopozbyćsię niepotrzebnychelektroodpadówiotrzymać wprezenciepięknądynięzpowsińskichpól. Udałosięzebraćokołotrzechtonelekroodpadów. TenDyniowyDzieńzostałuświetnionyprzez występutalentowanejorkiestrydętejzRadzymina,któraprzygotowaławspaniałyprogramrozrywkowy.Dladzieciwystąpiłteatr „ZłotyDukat”,któryzaprosiłnajmłodszych dowesołychanimacjiotympomarańczowym,pękatymiradosnymwarzywie.WramachCzwartegoPowsińskiegoDniaDyni odwiedzającynasgościemielitakżemożliwośćobejrzeniawystawypracAndrzejaNagrodzkiegopt.„Intarsjewdrewnie”– oryginalnychobrazówwdrewnie,wykonanychprzyużyciuunikalnejiwymagającejbenedyktyńskiejcierpliwościidokładności technikiintarsji,wktórejkażdyelementjest ręczniewycinany,szlifowanyibarwiony.Dyniowemuszaleństwuodlatoddajesięznami SławomirGrabarczyk–rzeźbiarzzpasji,któ18TerazWilanówListopad


Nasze miasto

arty siński dyni

rypodczaswydarzeniawyrzeźbiłpiękną,olbrzymiądynię,któraposłużynam jakostołek,iktóryczekaćbędzienanaszychgościwogrodzie. WramachCzwartegoPowsińskiego DniaDyniodbyłosięwielewspaniałych warsztatówartystycznychdladzieci: warsztatyjęzykowo-plastycznedladzieciodyni,przygotowaneprzezszkołę językowąThePalms,słodkiewarsztaty muffinkowezFusionCafe,jesienne warsztatyzTamToSiamTo,warsztaty tworzeniaświeczwoskupszczelegoz TęczowąPasieką,warsztatyzwikliną papierową,miniwarsztatydekoracyjne „Dynioweinspiracje"orazwarsztaty szyciawymarzonegomisiazksięgarnią EFKA,każdegorokuskupiającesetki dzieci,któremająjużwdomachmałe kolekcjemisiów. Warteuwagibyływykonanezdynidekoracjeflorystyczne.CzwartyPowsiński DzieńDynibyłpełenatrakcjizarówno dladzieci,jakidorosłych.Nagościczekałystoiskaztradycyjnymiproduktami, takimijakserykorycińskie,ekologiczne dżemy,wędlinyipierogi.Miłośnicyoryginalnejbiżuteriimogliwzbogacićsięo niejednąręczniewykonanąbłyskotkę. ZespółśpiewaczyPowsinianieoraz Grupa30+podczasdniadynizapraszalidoskosztowaniadyniowychprzetworów.Skorodyniatozdrowe warzywo,toniemogłaunaszabraknąć stoiskapoświęconegozdrowiu–podczasdniadynikażdymógłtakżeskorzystaćzkonsultacjiprzystoiskuSZPZLO Warszawa-Mokotów. NagościczekałazupadyniowaprzygotowanaprzezrestauracjęCudaWianki, którazachwalanabyłaprzezwieluprzybyłychnadzieńdynigościzawyjątkowe walorysmakowe. Zapraszamydodyniowegoszaleństwa zarok.

co noWego W ckW RODZINNASOBOTAWSEZAMIE BurmistrzDzielnicyWilanówm.st.Warszawy LudwikRakowskiorazCentrumKulturyWilanówzapraszającałerodzinywsobotę15listopada2014r.wgodzinach12.00–14.00 doCentrumHandlowegoSezamprzyAl. Rzeczypospolitej14.Wprogramieanimacje artystycznedladorosłychidzieci. Serdeczniezapraszamy.Wstępwolny! „NASIBOHATEROWIE”OCZAMIWSPóŁCZESNEJMŁODZIEżY Album„Nasi Bohaterowie” autorstwaks. JanaŚwistaka, którypowstał przyzaangażowaniuiwsparciuDzielnicy Wilanówm.st. Warszawy orazCentrum KulturyWilanówmaswoją kontynuację. WoparciuomonografięoPowstańcach,którzyspoczywająnacmentarzuwojskowymw PowsinieCentrumKulturyWilanówwrazz młodzieżązXXXVIIILiceumOgólnokształcącegoim.StanisławaKostkiPotockiegowWilanowierealizujeprojektdziennikarski. Młodzieżlicealna,któraweźmieudziałprojekcie,zajmiesięfilmowymrozwinięciemmyśli albumu–przybliżeniemsylwetekpowstańcówpochowanychnacmentarzupowstańczymwPowsinie. ZałożeniemwarsztatówbędzienaukapodstawsztukifilmowejorazprzybliżeniemłodzieżyrealiówPowstaniaWarszawskiego. Rezultatemwarsztatówbędziekrótkifilmoraz wystawaprzybliżającąsylwetkibohaterówi ichżyjącychbliskich. Wkrótcepoznamyefektytegohistorycznegoi międzypokoleniowegoprojektu. CYKLSPOTKAŃPATRIOTYCZNYCH Wieczornicapatriotyczna BurmistrzDzielnicyWilanówm.st.Warszawy LudwikRakowski,CentrumKulturyWilanów orazwilanowskieplacówkioświatowezapraszajądzieciwpiątek7listopada2014r.o godz.18.00doPrzedszkolanr420wWarszawieprzyul.św.UrszuliLedóchowskiej8

nawspólneśpiewaniepieśnipatriotycznych. Serdeczniezapraszamy.Wstępwolny! PORANEKTEATRALNY BurmistrzDzielnicyWilanówm.st.Warszawy LudwikRakowskiorazCentrumKulturyWilanówzapraszajądzieciwniedzielę9listopada 2014r.ogodz.12.00doSaliwidowiskowej wInstytucieJanaPawłaIIprzyul.Hlonda1na poranekteatralnypt.„Legendanaszego Orzełka”. Toprzedstawienieteatralnedladziecinawiązujedopowstaniapaństwapolskiego.Pani MuchomorekiPanPodgrzybekopowiadają historięmałegoorzełka,którydziękiswojej odwadze,mądrościisprytowipokonałwielkiegoniedźwiedziaiocaliłleśnąpolanę.Książę Mieszkoprzechodzącobokgniazdanaszego orłaiwidzącgonatlezachodzącegosłońca orazjegowielkąsiłęzałożyłgródGniezno. Agodłempolskimzostał samorzełna czerwonym tle,nibynagorącymzachodzącym słońcu.Zabawnainterakcjazdziećmi. Serdeczniezapraszamy. Wstępwolny! KONCERTPATRIOTYCZNY BurmistrzDzielnicyWilanówm.st.Warszawy LudwikRakowskiorazCentrumKulturyWilanówzapraszająwniedzielę9listopada2014r. ogodz.18.00doKościołaoo.Barnabitów pw.św.AntoniegoMariiZaccariiprzyul.Jana IIISobieskiego15naniecodziennyiwyjątkowykoncertpieśnipatriotycznychnagóralską nutęwwykonaniuzespołu„GóralskaHora”. Serdeczniezapraszamy.Wstępwolny! WIECZóRPATRIOTYCZNY BurmistrzDzielnicyWilanówm.st.Warszawy LudwikRakowskiorazCentrumKulturyWilanówzapraszająwczwartek13listopada 2014r.ogodz.18.00doFiliprzyul.Przyczółkowej27AnawieczórpatriotycznyzchóremConBrioorazSpacerPamięci. Serdeczniezapraszamy.Wstępwolny!

Listopad TerazWilanów19


Nasze miasto oPania, soyka,

56 jazz jamBory

W WilanoWie, kaBaret elita a na koniec artur andrus... tak przedstawia się kalendarz listopadowych wydarzeń w Kulturalnej Kuźni. Specjalnie dla państwa przygotowaliśmy pięć wyjątkowych atrakcji. Listopadowe, ciemne wieczory możecie spędzać z przyjaciółmi w Kuźni przy dobrej kolacji i dobrym winie, łącząc to ze świetnymi wydarzeniami kulturalnymi. jednym słowem dobrze nam w tym Wilanowie. Zaczynamywpiątek6listopadaodwieczoruzMarianemOpa-

niąbędącegopodsumowaniemjego50latpracynascenie.Będzieteatralnie,muzycznie,sentymentalniearównieżwesoło. GospodarzemwieczorubędzieAndrzejSołtysik.Tydzieńpóźniej,wpiątek14listopadakoncertStanisławSoykaTrio.Razem zeStaszkiemwystąpiąsynowieAntekiKubaoraznagitarze PrzemysławGreger.Dzieńpóźniej,wsobotę15listopadaw ramachwarszawskiego56JazzJamboryodbędziesiękoncert PianoJazzDuoK.Karpiński&K.Sadowskiorazprezentacja książki„ByłJazz–krzykjazzbenduwprzedwojennejPolsce”. Patronathonorowynadtymkoncertemoraz56JazzJamboree wWilanowieobjąłBurmistrzLudwikRakowski.Wpiątek21listopadawieczórPRLzKabaretemElita.Kuźniaponowniewwystrojupowrócidolat70–tych,akabaretElitaprzypomninamjakto wtedybyło.ListopadkończymyrecitalemkabaretowymArtura Andrusanaktóryzapraszamywewtorek25listopada. WydarzeniawKuźnizaczynająsięo20:30.Przedwydarzeniem zapraszamynakolacjęnagodzinę18.30.Wszystkieinformacje nanaszejstroniewww.kuzniakulturalna.pl. JesteśmyrównieżdoPaństwadyspozycjipodnaszymprostym numerem500200200. Do zobaczenia, Bertrand Jasiński

22TerazWilanówListopad


Nasze miasto WrotkarstWo noWy Plac zaBaW szyBkie na kęPie zaWadoWskiej Mię dzynarodowe Halowe Mipowstał nowy plac zabaw w Wilanowie, miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku dla całych rodzin. powierzchnia placu to około 2 tysiące m2. jako pierwsze odwiedziły go dzieci z przedszkola nr 416.

strzostwa we Wrotkarstwie Szybkim odbyły się 4–5 października. uczestniczy walczyli o puchar burmistrza Wilanowa. tego typu zawody miały miejsca po raz pierwszy w polsce.

Placzabawznajdujesięna KępieZawadowskiejwrejonieWólki.Dziecimajądo dyspozycjim.in.karuzelętarczową,pajęcząpiramidę,zabawkisprężynowei huśtawki.Jestrównieżzestawzabawowyzłożonyze zjeżdżalni.Opróczstrefydo zabawplacoferujeteżstrefę doćwiczeńzdrążkami,poręczamiiściankąwspinaczkową.Dużaczęśćzostała zaprojektowananapolupiaskowymatakżenapowierzchnipoliuretanowej.Placjestjednymzprzystankównaścieżce biegowo-edukacyjnej.PowstałondziękiwspółpracyzfirmąPGNiGTermika.

WMistrzostwachwzięłoudziałokoło200zawodnikówwwieku6–16lat.ByłydrużynyzPolski: Dusznik-Zdrój,Elbląg,PoznańiKłodzko,dwiez UkrainyorazjednazBiałorusi.Obecniezawodnicy czekająnaogłoszeniewyników.Specyfikątychzawodówjestrozegranieichnahali,coprzybliżatą dyscyplinędoshorttracku(łyżwiarstwaszybkiego natorzekrótkim). WPolscewrotkarstwoszybkierozwijasiębardzo dynamicznie.Organizatorzymistrzostwmielinacelupropagowanietegosportuiżywiąnadzieję,że imprezabędzieodbywałasięcykliczniewWilanowie.Ichmisjąjestzachęceniecorazwiększejilości osóbdowrotkarstwaorazpokazaniejegoatrakcyjności.Organizatoramibyli:MiędzyszkolnyKlub SportowykoronaWilanów,UrządDzielnicyWilanów,CentrumSportuWilanówiPolskiZwiązek SportówWrotkarskich.


Relacja

Przyjazna szkoła

W WilanoWie

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2015/2016 Fundacja edukacyjna „Varsovia” z dniem 1 września 2014 roku uruchomiła w Wilanowie przy ul. Kolegiackiej 1 Szkołę podstawową Niepubliczną. dnia 12 września nadano szkole imię „Wiktorii Wiedeńskiej”. W uroczystości uczestniczył biskup senior Kazimierz romaniuk, ksiądz prałat Waldemar Macko, władze Gminy Wilanów, rodzice i uczniowie. Wszkoleucząsiędzieciklas0–1,którewdniu16października2014r.złożyły uroczystą przysięgę i zostały przyjęte do grona uczniów. Szkoła zapewnia komfortowe warunki, dzieci korzystają z przestronnych pomieszczeń, nowoczesnych mebli ergonomicznych, tablic interaktywnych, pracowni komputerowejioddzielnychsaldozabawruchowych. Pracujemy w małych, kameralnych grupach w oparciu o własny program nauczaniazatwierdzonyprzezMEN. Dzieci nie mają zadawanych prac domowych, w wyjątkowych sytuacjach zapewniamynauczanieindywidualne.Wtrosceobezpieczeństworównieżw czasieprzerwdziecipozostająpodstałąopiekąnauczycieli. W skład kadry pedagogicznej wchodzą autorzy programów nauczania i podręczników,metodycyidoradcy,jakrównieżmłodzinauczyciele,pełnizapału izaangażowania. Uczniowieobjęcisąstałąopiekąpsychologa,logopedyilekarza. Szkołajestczynnaodgodz.7.30do18.00.Wramachzajęćobowiązkowych proponujemykształceniezintegrowane,j.angielski,gryizabawywj.angielskim znativespeakerem,korektywę,komputery,teatr,kulturężywegosłowa,taniec, szachy,światwokółnasorazzajęcianabasenie.Dysponujemypełnowymiarową haląsportową,boiskiemorazterenamizielonymidozabaw. Organizowane są również zajęcia pozalekcyjne – SKS, plastyka, warsztaty etnograficzne(kulturaJaponii). W ramach rozszerzenia nauki języków obcych planujemy dodatkowo wprowadzićwklasietrzeciejnaukęjęzykaniemieckiegolubfrancuskiego.

ARTyKUł SPONSOROWANy

W roku szkolnym 2015/2016 postanowiliśmy utworzyć klasy pierwsze sześciolatkówisiedmiolatkóworazklasęzerodladzieciurodzonychwroku 2010. Zebrania informacyjne dla zainteresowanych rodziców odbędą się w dwóch terminach – 22 listopada i 6 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w sali widowiskowej przy ul. Kolegiackiej 1 (wejście od ul. Biedronki obok Kościoła św. Anny). Serdecznie zapraszamy. Więcejinformacjiodziałalnościszkołymożnaznaleźćnanaszej stronieinternetowejwww.varsovia.edu.pl

24TerazWilanówListopad


Relacja

Listopad TerazWilan贸w25


Edukacja i rozwój

Polskoszkoł W WilanoWie

Wywiad z założycielką i dyrektorem Polsko-Angielskiego Przedszkola Magic Fish oraz Polsko-Angielskiej Szkoły Edison Panią Agnieszką Olszewską. Co oznacza dla Pani prowadzenie szkoły z pasją? Odzawszewiedziałamcochcerobićwżyciu,stądodpowiedniewykształcenie.Mojapracajest dlamnienajwiększąpasją.Fascynujęsięedukacjąorazmetodamiuczeniainauczania.Posiadam wyjątkowąumiejętnośćrozumieniapotrzebdzieci,dlategoprogramjakimetodypracysądostosowanedoichmożliwości.Udałomisięstworzyćplacówki,któresąpionieramiimająszansestać siędrogowskazemdlawspółczesnejedukacji. NaszpomysłnaEdukacjęzostałdocenionyprzezUczelnieWyższe,alestajesięrównieżinspiracjądlawieluinstytucjipowiązanychzeszkolnictwem. WnaszejSzkole,pracująnauczycieledlaktórychpracatożyciowapasja.Aktualniewśródnaszejkadry,mamyotwarteczteryprzewodydoktorskie.Obecniezajmujęsięneurodydaktykąinauczaniemprzyjaznymmózgowi.Jestemzafascynowanaproponowanymiprzeztennurtrozwiązaniami. Wkażdymmłodymniepowtarzalnymczłowiekustaramysięodnaleźćjegounikatowypotencjał, zdolnościipredyspozycjetak,abyzapewnićmuoptymalnewarunkidlarozwojuintelektualnegoi emocjonalnego. NaszaSzkołajestwsparciemdlauczniówposzukującychswojejdrogiiciekawychświata,oferuje najlepszewarunkidorozwijaniaumiejętnościinterpersonalnych,pewnościsiebie,poszukiwania wiedzyorazodkrywaniapasjidonauki. WnaszejSzkolepanujekulturaotwartości,dialoguiszukanianowychrozwiązań. Szkołamieścisięwbudynkuopowierzchni820m2.Klasyspełniająnajwyższestandardy.Nowocześnieurządzoneibezpiecznepomieszczeniatj:klasymultimedialne,saladozajęćruchowych, plastycznych,muzycznych,pokójspecjalistów.

Zachęcamyuczniów,bystalisięniezależnymi, zdolnymidoautorefleksjiludźmi,którzysąwrażliwymi,odpowiedzialnymiobywatelamiświata. Każdemuuczniowistwarzamywarunkizrównoważonegorozwojupoprzezdostępdoinnowacyjnychzajęćdydaktycznychipozalekcyjnych. Inspirujemyizachęcamydoosobistegorozwoju talentówizainteresowań. Naszymcelemjest,abynasiuczniowiezdobywalijaknajlepszewynikiwnaucenakażdym etapieedukacyjnym.Czuliradośćipasjędonauki.Mielisystemwartościmoralnych,byliwrażliwi,tolerancyjniiotwarcinaświat. Czy Szkoła Edison może się pochwalić osiągnięciami? Jesteśmydumnizzeszłorocznychosiągnięćnaszychuczniów,czegopotwierdzeniemsąwysokiewynikiegzaminówikonkursów zewnętrznych.Wogólnopolskiejolimpiadziez językaangielskiegozajęliśmy3miejscewPolsce. Jesteśmypierwsiwdzielnicywwynikachtestu6klasisty.LaureaciifinaliścikonkursówpozaszkolnychsądumąSzkołyinauczycieli. JakoartystycznePrzedszkoleMagicFish- zdobyliśmyIIImiejscewFestiwaluTeatralnymdladzieci.

Szkoła Edison 20 października obchodziła doniosłe święto „Nadanie Szkole imienia”, skąd pomysł aby stworzyć taką placówkę w Wilanowie. Pragnączapewnićabsolwentomprzedszkola MagicFishorazdzieciomzinnychprzedszkoli, możliwośćnaukiwprzyjaznym,bezpiecznym środowisku,gdziegrononauczycieliipedagogówkładzienacisknakształtowanienawykuposzukiwaniarozwiązańikreatywnegoodkrywania Jaki ma Pani pomysł na edukację? prawdyoświecie,otworzyłamwbudynkuobok Abymócrealizowaćnasząmisję,musimyuczyćinaczejniżwtradycyjnejszkole,musimydokonać przedszkola,szkołępodstawową,którazapeprzewrotuKopernikańskiego,czyliwstrzymaćnauczycieliiruszyćuczniów.Bowiem,dobralekcja wniaedukacjędokońcaklasy6-stej. totaka,którabudziemocję,poprzezdoświadczanieświata,umożliwianaukę.Niedokonamyte- SzkołapodstawowaEdison- jestszkołąmiędzygoprzewrotusiedzącwławkachiwypełniająckartypracy. narodowąoferującąedukacjęwjęzykupolskimi WnaszejSzkole,nauczycielepracująmetodamiaktywizującymiiprojektowymi.Lekcjesąciekawe angielskim. iinspirujące,uczniowiesamizdobywająwiedzę,przezstawianiehipotez. KażdyuczeńpodanyjestdiagnozieinatejpodstawieprzygotowujęsięindywidualnąścieżkęroCo oznacza, że edukacja prowadzona zwojudlakażdegoucznia. jest w języku polskim i angielskim? Wklasiepracujemynaminimumtrzechpoziomachnauczaniaprzygotowujączróżnicowanymate- NaszaSzkołarealizujedwaprogramynauczariałizadaniadlauczniów.Uczeń,którypotrzebujepracywyrównawczej,objętyjestdodatkowym nia.PolskąpodstawęprogramowąorazBritish nauczaniemindywidualnym.Dlauczniówzdolnychmamyodrębnyprogramwspierającytalenty. Curriculum.Dlapotrzebnaszejszkoły,stworzyDbamyobliskikontaktzkulturąisztuką,którykształtujewrażliwośćczłowiekanaotaczający liśmyautorskiprogram,któryjestpołączeniem świat.Naszymnadrzędnymcelemjestposzerzaniehoryzontówuczniów,ichkrytycznegomyśle- obupodstaw.Oznacza,tożetreścirealizowane nia,umiejętnościrozwiązywaniaproblemówiodkrywaniatalentów.Stwarzamywarunkidoprewjęzykuangielskim,realizowanesąrównieżpo zentowaniaosiągnięćucznia,abymógłodczuwaćsatysfakcjęzdziałalnościtwórczej. polsku.Dziękitemupolskapodstawazostaje

26TerazWilanówListopad


Edukacja i rozwój

-angielska ła edison ul. króleWicza jakuBa 69

poszerzonaododatkoweinformacje,którepodnosząpoziomnauczania. CodziennieuczniowiemajązajęciazBritishCurriculum(Literacy,Numeracy, Science,Humanities)któresąprowadzoneprzeznativespeakerorazlekcje wjęzykupolskimrealizowaneprzeznauczycieliwychowawców(język polski,matematyka,przyroda,historia)orazanglojęzyczneprzedmiotytakie jak(muzyka,plastyka,wf,basen,ICT,taniec,etyka)prowadzoneprzezspecjalistówzkażdejdziedziny.Trzeciegojęzykaobcego(hiszpański/chiński/francuski)uczniowieucząsięjużod1klasy. Poobowiązkowychzajęciachszkolnych,uczniowiemogądodyspozycji klubyzainteresowańtj:klubmuzyczny,sportowy,matematyczny,qlturka, przyrodniczy,malarstwo,małyturysta,kulinarny,archeologiczny,logikai zbiory,fashion&style,robotyka,szachy,karate. Czy wyższy poziom oznacza wybieganie poza podstawę programową? Zdecydowanietak,naszaSzkołapodążazauczniemanasiuczniowiesąbardzozdolni.WprowadziliśmyautorskiprogramdoPrzedszkola,już4latki– realizująprogram„reception”ucząsięczytaćipisaćwobujęzykach.Każdy absolwentnaszegoprzedszkolawyposażonyjestwtakąumiejętność.Programpolskiejpodstawyprogramowejzakłada,żetęczynnośćdziecinabywająw1klasie.Jeślizafundujemydzieciompowtórzeniemateriału,spotka siętozbrakiemzainteresowaniaibędziestratączasu.WszkoleEdison,programpolskirealizowanyw1klasie,jestnabazieprogramudoklasy2, uzupełnionyoedukacjępolonistycznąmetodąglottodydaktykioraztreści programubrytyjskiego.Aktualniepracujemynadwłasnympodręcznikiem, którybędzieodpowiedziądlapotrzebnaszychuczniów.

British Council jest Waszym partnerem, to ważne wyróżnienie na rynku edukacji. Naszymnajważniejszympartnerem,jestBritishCouncil,organizacjaktóra prowadzinadzórnadBritishCurriculum,szkolinaszychnauczycieliorazrekrutujenativespeaker.WspółpracazBCjestdlanasbardzocenna,korzystamyzdoświadczenianajlepszych. WbudynkunaszejSzkołymieścisięSzkoła MuzycznaIstopnia„LeszetyckiMusic Center”doktórejuczęszczająnasiuczniowieidziecizpozaplacówki.

Listopad TerazWilanów27

ARTyKUł SPONSOROWANy

Czy rodzice angażują się w rozwój placówki. Udziałrodzicówwżyciuszkołyjestpoprostunieoceniony.Tylkowspólnie możnastworzyćmiejsceprzyjaznedzieciom,twórczeiposzerzającehoryzontyorazwspomagającerozwój. SzkołaEdisonstosujewypracowanywewnętrznykodekskomunikacji.Jego efektemsąstosowanenormywspółpracyszkoła–uczeń-rodzic,opartena psychologiikomunikacji.Poprzezodpowiedniąkomunikacjędążymydojak najefektywniejszejrealizacjinaszychpodstawowychzadańpedagogiczno-wychowawczych:motywujemydonauki,rozbudzamyzainteresowania,zachęcamydodobregozachowaniaiprzestrzeganianormetycznych. PragniemyuświadomićRodziców,żewielostronnyrozwójuczniazależyod wspólnierealizowanychdziałań,właściwieprowadzonejwspółpracyrodziny zeSzkołąiSzkołyzrodziną.


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

Listopad. szaro, buro, liście opadły. coraz częściej pada deszcz, a niektórzy wietrzą nosem już nawet nadchodzące opady śniegu… i jak tu nie wspominać wakacji pełnych słońca? podobno właśnie w listopadzie przychodzi ten czas, kiedy znowu zapragniemy odpoczynku i chętnie zaplanujemy wyjazdy do ciepłych krajów. Jeśli jesteś w tym gronie, warto wziąć pod uwagę Kajmany – przepiękne wyspy na Morzu Karaibskim, gdzie właśnie w listopadzie odbywa się jedyny w swoim rodzaju Festiwal piratów. KajmanytouroczewyspynaMorzuKaraibskim,odkryteprzedKrzysztofaKolumbaw 1503rokuinazwane„Tortugas”zewzględyna ogromneilościżółwimorskich,któremożna tamspotkać.Przezdługielatatowłaśnietewyspybyłyschronieniempiratów,więcnicdziwnego,żedzisiajwykorzystująswojąhistorię jakogłównąatrakcjęturystyczną.Oczywiścieto niejedynaniespodzianka,którejmożnatam doświadczyć.Możnatakżepopływaćzpłaszczkami(wmiejscuonazwieStingrayCity),przyjrzećsięzbliskarafiekoralowej,zapuścićsięw marynarskiepiekło(TheIronshorelandscapeof Hell)czyodwiedzićfarmężółwi.Jeślijednak możliwośćpoczuciasięjakJackSparrow pośrodkutajemniczegolasunawyspiejestdla ciebienajbardziejkusząca,towartoodwiedzić Kajmanynakilkadniwpołowielistopada,właśniepodczasPirackiegoTygodnia. WtymrokuPirackiTydzieńodbywasięw dniachod6do16listopada.Todziesięćdni wypełnionychpobrzegimuzyką,ulicznymtań-

kajmany. cem,konkursami,grami,wspaniałymlokalnymjedzeniemitrunkami,atrakcjamidladzieci,inwazjąpiratówiDniamiDziedzictwa(HeritageDays)wwiększościmiastulokowanychnawyspachGrandCayman,LittleCaymaniCaymanBrac.Programwydarzenia jesttakbogaty,żetrudnojestbraćudziałwewszystkichatrakcjach,zatomożnawybrać dlasiebietakie,którenajbardziejnamodpowiadająipoświęcićsięimwcałości. Festiwalrozpoczynasięspecjalnympoczęstunkiem,sztucznymiogniamiorazKick-off Partynaplaży.Wkuchnikajmańskiejkrólujągłównieowocemorzaiżółwie,awszczególnościzielonyżółwmorski.Ciekawostkąjestto,żeżółwiehodujesięwsztucznych hodowlach,asetkimaleństwwpuszczasiędomorza,abygatunekniewyginął.MieszkańcyKajmanówzajadająsięmięsem,którymobdarowujeichmorze,anajbardziejpopularnedanietogulaszzżółwiaimałży oraztzw.obiadkokosowy,czyligulasz zrybgotowanyzmlekiemkokosowym,różnymiowocamimorzaiwarzywami.Potrawysąduszonelub gotowanebardzopowoli,conadajeim specyficznysmakizatrzymujewartości odżywcze.Tawyjątkowaucztadodaje siłszczególnietymgościom,którzyna drugidzieństartująwspecjalnymbiegu –PiratesWeek5KRun.Toniejedyna atrakcjadrugiegodniafestiwalu.Popołudniuodbywasiętukonkurskostiumówpirackichdladzieci(Children’s PirateCostumeCompetition),atakże wyborymissfestiwalu(MissFestiwal QueenCompetition).Wieczorem oczywiścienagościczekapokazfajerwerków,tańceimuzykadobiałego rana.

28TerazWilanówListopad


świat na językach

fot. www.piratesweekfestival.com

arrr!

Muzykakaraibskajestdośćspecyficzna–połączenietypowego folkuzpopem.Tradycjemuzycznechroniirozpowszechnia KajmańskaNarodowaKulturalnaFundacja,dziękiktórejnawyspieodbywająsięrównieżinnefestiwale,pozaFestiwalemPiratów,takiejakNarodowyFestiwalWyspKajmańskichw OpowiadaniuOpowieści(CaymanIslandsInternationalStorytellingFestival)ikajmańskifestiwaljazzowy(CaymanJazzFest). KolejnedniFestiwaluPirackiegoprzenosząnasjeszczebliżej wody.Wprogramiesązawodypływackiena10K,wyścigłodzi studenckich,paradastatkówipodwodneszukanieskarbów. Najbardziejwyczekiwaneprzezpublicznośćsąregatyłodzipapierowych(CardboardBoatRegatta),wktórychjednąznajważniejszychkonkurencjijestspektakularnezatonięciełodzi. Zabawajestgwarantowana,akażdywieczórwieńczypokaz sztucznychogniikolejnetaneczneimprezynaulicachmiast. PodczasPirackiegoTygodnianiektóremiastaWyspKajmańskich przygotowująrównieżwłasneprogramypodczastakzwanych DniDziedzictwa.SątoWestBayHeritageDay,NorthSide HeritageDay,BoddenTownHeritageDay,GeorgeTownHeritageDay. Napewnojestwczymwybierać,jeślichodziopirackieatrakcje,jakrównieżniebrakujeokazjidoćwiczeniapirackichokrzyków:Ahoy!Avast!CzyArrr! Małgorzata Wróblewska

Listopad TerazWilanów29


Wnętrza

Patt M

Najdroższe me najta najt 30TerazWilanówListopad

GALERIA Arte Interior: ul.Tytoniowa 8, Warszawa Warszawa Tel: 22/812 67 36 galeria@patt.pl


ARTyKUł SPONSOROWANy

Mebel

Wnętrza

eble świata aniej w Polsce taniej Salon JANKI: Aleja Krakowska 26, Janki tel :22 720 44 11 janki@patt.pl

Listopad TerazWilanów31


Wnętrza działalność w branży meblowej prowadzimy od 1990 roku. Siedziba firmy mieści się w Warszawie przy ul. tytoniowej 8. W willi o powierzchni 1000 m2 stworzyliśmy wyrafinowane, luksusowe wnętrze pełne elitarnych, designerskich, światowych marek. to liderzy rynku obecni w najbardziej prestiżowych galeriach na całym świecie. Koneserom, pasjonatom i inwestorom proponujemy wysublimowany klimat luksusu. Meble z naszej bogatej oferty to niezaprzeczalny symbol elegancji i wyrafinowanego smaku, które stały się wyposażeniem wielu prestiżowych wnętrz. Z pasją i profesjonalizmem zajmujemy się sprzedażą. jesteśmy otwarci na współczesne trendy. Skutecznie doradzamy atrakcyjne rozwiązania.

dObry deSIGN tO LepSZe życIe Naszaofertahandlowatoluksusowemebleczołowych,światowychproducentów: nowoczesne,artdeco,klasyczneorazstylowe.Wyposażamy wnajbardziejluksusowe,markoweiekskluzywnemeble:salony,jadalnie,sypialnie,gabinety.Naszewłoskie,meble,kanapy, oświetlenie,lampy,lustra,dywany,obrazyiinnedodatkiaranżująidiametralniezmieniająprzestrzeń,towyznacznikisukcesuiżyciowegostatusu. Zapraszamydonaszychsalonówpokazowych: GALERIAArteInteriorul.Tytoniowa8,Warszawa SalonJANKI:AlejaKrakowska26,Janki Meble,któreznajdzieciePaństwownaszychsalonach,zostały zaprojektowaneprzezświatowejsławyprojektantów.Niektóreznichtoikonydesignu.Najnowszymtrendem,fascynującymnaszychklientów,sąwłoskiemebleartdeco,którełączą wysmakowanąelegancję,nowoczesnośćorazponadczasowe pięknozawartewprostocie,wliniachikształtach,doprowadzonychdoperfekcji. Naszymiatutamisąsynergiaprofesjonalizmuimożliwościbiznesowychklienta,dobrzewyeksponowanaoferta,dużywybór –innowacyjnośćiunikatowość,profesjonalnaimiłaobsługa– kreatywniprofesjonaliściipasjonaci,zdolnośćwytwarzanianieskrępowanejatmosfery. Prowadzimymonitoringsatysfakcjiklienta. ZAPRASZAMYPAŃSTWASERDECZNIE DONASZYCHSHOWROOMóW 32TerazKonstancinListopad

www.patt.pl


Nasze miasto

jesienne WystaWy W muzeum Plakatu W WilanoWie Od października w Muzeum plakatu w Wilanowie można oglądać ekspozycję „Filmy andrzeja Wajdy w światowym plakacie filmowym” – jest to największy zbiór plakatów do dzieł reżysera zarówno z kraju, jak i ze świata. przedstawione zostaną również prace artystów z europy Środkowo- Wschodniej na wystawie pt. „W cieniu Wielkiego brata”. Wystawa„Wcieniu WielkiegoBarta” przedstawiaponad 150prac,którezostały podzielonenagrupy tematyczne.Zobaczymynanichpowojenną twórczośćplakatową artystówm.in.z Czech,Słowacji,WęgieriRumunii.Dzieła pochodzązokresuod 1945rokudowczesnychlat90.XXwieku. „Prezentowananawystawieczęśćnaszych zbiorówpozwolizwiedzającyminaczejspojrzećnadokonania plakacistówzinnychkrajówEuropyCentralnej.Praceprzedstawiane natlepolskich„wzorców”,którenadługielatazawładnęływyobraźniąodbiorcysztukiplakatowejnaświecie,mająszansęnadłużejpozostaćwnaszejpamięci”–mówiJacekSzelegejd,kuratorwystawy. Wystawapokazuje,żenietylkowPolscehistoriaplakatujestdługai interesująca.Twórczośćplakatowąbędziemożnapodziwiaćdo18 stycznia2015r. Natomiastwystawa„FilmyAndrzejaWajdywświatowymplakacie filmowym”prezentujeplakatyutworzonedowybitnychdziełreżysera,którewydanonacałymświeciewciąguostatnich60lat.Ekspozycjapowstałazokazjiprzypadającejw2014roku60.rocznicy debiutufabularnegoAndrzejaWajdy(„Pokolenie”).Nawystawiepojawiąsiędziełam.in.zJaponii.Argentyny,Izraela,Iranu,Meksyku, TajwanuorazBrazylii.Sątoegzemplarzeunikatowe,drukowanetylkowkilkuegzemplarzach,aichtwórcytowspanialiartyści.Takaróżnorodnośćwspanialepodkreślapopularnośćwybitnegoreżyserana całymświecie.Dziełabędziemożnapodziwiaćdo18stycznia2014r. Ekspozycjitowarzyszyrównieżwyjątkowyalbumzawierający424 plakatyz37krajów.Projektzostałzrealizowanyześrodkówministra kulturyidziedzictwanarodowego,PolskiegoInstytutuSztukiFilmowejiMuzeumKinematografiiwŁodzi.PatronathonorowynadwystawąobjąłmarszałekSenatuorazministerkulturyidziedzictwa narodowego.

Listopad TerazWilanów33

20 października 2014 roku w polsko-angielskiej Szkole edison przy ulicy Królewicza jakuba 69 w Wilanowie odbyła się doniosła uroczystość, nadanie imienia oraz pozyskanie sztandaru Szkoły. ZokazjitakwyjątkowegoiniecodziennegowydarzeniawżyciutejspołecznościSzkołamogłagościćnajważniejszychprzedstawicielidzielnicy,amianowicie ZastępcęBurmistrzadzielnicyWilanówPanaArturaBuczyńskiego,orazPanią BożenęLaskowskąPrzewodniczącąKomisjiOświatyiKulturywRadzieDzielnicyWilanów.Nauroczystościbyłobecnyprzedstawicielkulturyisztuki,aktor PawełMałaszyński,któryoddawnawspieraikibicujeplacówce. Patronniezostałwybranyprzypadkowo,młodyEdisonbyłbardzociekawskii zadawałnauczycielomzadużopytań,nieznalazłwsparciawInstytucjizwanej Szkołą. WPolsko-Angielskiejszkolekażdyuczeńjestwspieranywposzukiwaniuwłasnejdrogiedukacyjnej.Wzmacniasięjegokreatywność,zdolnościkomunikacyjneorazumiejętnościwspółpracywgrupie.PaniDyrektorSzkołyAgnieszka Olszewskapodkreślała,żenadanieimieniaszkolepozwalapodkreślićkierunek działańdydaktyczno-wychowawczychprzezosobępatrona.Przypomniała także,żemisjąSzkołyjestdocenienieindywidualnościiniepowtarzalności każdegouczniaorazpodwyższeniepoziomunauczaniawbezpiecznymiprzyjaznymśrodowisku. Poprzemówieniunadeszłaporanaślubowanieklaspierwszych.Wprowadzonosztandarszkołyinajmłodsiuczniowiezłożylisłowaprzysięgi.Pani Dyrektorsymbolicznedotykałalewegoramieniaołówkiem,czemutowarzyszyłysłowa:„PasujęCiebienauczniaklasypierwszejnaszejszkoły”.Następnie wyprowadzonosztandar. PoczęścioficjalnejrozpoczęłysięwystępystarszychpodopiecznychSzkoły. WtejczęśćUczniowiezaprezentowaliwystęppt.„ThomasEdison -TheBeginningsofaGenius”,któreprzybliżyłodzieciompostaćpatrona. UroczystośćuświetniłkoncertfortepianowywwykonaniuuczniówSzkoły Edison. NakoniecPaniDyrektorserdeczniepodziękowałagościomzaprzybycie, aszczególnieRodzicomiNauczycielompodkreślając,żesąwartościąisiłą SzkołyEdison.


Uroda

Enderm – pONadcZaSOWy SpOS Masaż endodermiczny to połączenie rolkowego masażu próżniowego z drenażem limfatycznym. równoczesne zastosowanie tych dwóch technik doskonale sprawdza się w usuwaniu cellulitu, pobudzaniu krążenia limfy i rozbijaniu tkanki tłuszczowej oraz przyczynia się do szybszego spalania tłuszczu. W efekcie już po kilku zabiegach skóra jest wyraźnie bardziej gładka, cellulit mniej widoczny, a kształty ciała wymodelowane. pionierem masażu endodermicznego jest firma LpG Systems.

ENDERMOLOGIALPG Historiaendermologiimaswójpoczątekwroku1970naterenie Francji,gdziejejmieszkaniecLouisPaulGuitayuległwypadkowi, którego następstwem były liczne obrażenia i szpecące ciało blizny.Postanowiłwięcskonstruowaćurządzenie,którebędzie wykonywało masaże znacznie szybciej i intensywniej niż terapeuci.W1986r.założonaprzezniegofirmaopatentowała technikęEndermologieLPG.Niewątpliwązaletązabiegu jestfakt,żejestonbezinwazyjnyinietylkoskutecznierehabilituje tkanki,alerównieżzwalczacellulit,ujędrniaskórę,modelujeoraz kształtujesylwetkę,przygotowujeskórędozabiegówchirurgii plastycznej – liposukcji. Masaż endodermiczny stał się tak ważnymdlakobietzabiegiem,żezaczętołączyćgozinnymi technologiamiwcelupogłębićefekty.

MIXZABIEGóWNA NIEDOSKONAŁOŚCISYLWETKI Idealnym przykładem jest urządzenie Body Mix, w którym połączono kilka procedur. Laser biostymulacyjny udrażnia pościskane naczynia krwionośne, głowica emitująca fale radioweRF,służydoprzeprowadzeniatermoliftinguskóryoraz tkankipodskórnej,natomiastspecjalistycznagłowicaHiPower 34TerazWilanówListopad


Uroda

mologia ób Na pIęKNe cIałO

integrujewsobie działaniemasażuendodermicznego, krioterapii oraz światła podczerwonego. Dzięki takiej dawce technologii urządzenie to pomaga z w a l c z y ć  niedoskonałości ciała, nadmiar tkanki tłuszczowej,cellulitizwiotczałąskórę.Dodatkowo zastosowanie krioterapii sprawia, że zabieg jest idealnymrozwiązaniemdlaosóbznaczyniami.

KURACJAUDERZENIOWA

ARTyKUł SPONSOROWANy

Najbardziejspektakularneefektydajązabiegiopartena działaniu podczerwieni połączonej z energią bipolarnego prądu RF. Na tej technologii opiera się innowacyjny aparat VelaShape II, który podgrzewa tkankętłuszczowąwcałymprzekrojudoodpowiednio wysokiej temperatury, rozbijając komórki tłuszczowe iredukującobwódciałanawybranymobszarzenawet do 7 cm. Dzięki wspomagającemu zastosowaniu podciśnieniaorazmasażumechanicznegoskórastajesię lepiejukrwiona,azarazemujędrnionaibardziejnapięta. W przypadku zaawansowanych problemów warto połączyć zabiegi na różnych urządzeniach o synergicznym działaniu. Przy problemie miejscowej otyłościnajlepszeefektyuzyskujesię,łącząckriolipolizę ztechnologiamiendermologicznymi,którezkoleiprzy problemieuporczywegocellulitunajlepiejsprawdząsię z urządzeniem LipoShock (fala uderzeniowa). Pakiet łączonych technologii, czyli zastosowanie w odpowiedniej kolejności kilku najskuteczniejszychprocedurpodczasjednego zabiegu pozwala na uzyskanie sylwetkioidealnychkształtach wkrótkimczasie. Ilona Kacperczyk Specjalista pielęgnacji ciała

Listopad TerazWilanów35

NOWOCZESNE ODCHUDZANIE  KRIoLIPoLIzA  LIPoSHoCK  I-LIPo  ENDERMoLoGIA LPG BoDy MIx VELA SHAPE

KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA  PEELINGI KWASAMI HyDRADERMABRAzJA  MEzoTERAPIA IGłoWA I MIKRoIGłoWA  INTRACEUTICALS ENVIRoN SELVERT THERMAL

MEDYCYNA ESTETYCZNA  PoWIęKSzANIE UST  WyGłADzANIE zMARSzCzEK  NICI LIfTINGUJąCE LECzENIE WyPADANIA WłoSóW

MASAŻE  WELLNESS

oRIENTALNE

BAńKą CHIńSKą

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP  PEDICURE LECzNICzy I PoDoLoGIA  MANICURE I PEDICURE HyBRyDoWy VINyLUx

FRYZJER  KoLoRyzACJA BEzAMoNIAKoWA INoA  KERATyNoWE PRoSToWANIE WłoSóW  REGENERACJA WłoSóW W SAUNIE

LASEROTERAPIA  USUWANIE RUMIENIA I zMIAN NACzyNIoWyCH  REDUKCJA BLIzN I RozSTęPóW PRzEBARWIEń  WyGłADzANIE zMARSzCzEK foTooDMłADzANIE  EPILACJA LASERoWA LECzENIE TRąDzIKU

KUPON PROMOCYJNY

ENDERMOLOGIA LPG 10 zabiegów całościowych + 10 zabiegów na wybraną partię GRATIS Dotyczy: zabiegów na twarz i ciało

Ambasada Urody Medical SPA ul.Hlonda 2, 02-972 Warszawa tel. 22 253 23 23, kom. 604 502 501 www.ambasadaurody.pl


Ogłoszenia %

Medycyna Estetyczna i Kosmetyka Dr. Dariusz Kołodziejczak

WYSOKI STANDARD, NISKIE CENY, PROMOCJE

Kupon rabatowy

20%

Al. Wilanowska 7, Tel 224010665, 665665078, www.bellisana.pl

Do y M A ASz R P zA

U! ł A I UDz

ADRESy SKLEPóW: ul. Sarmacka 20, Al. Wilanowska 9 ul. Lanciego 16, ul. Chodkiewicza 8 lok. 8 ul. Przejazd 6 lok. 7

dołącz do nas!

facebook.com/delikatesyOrganic 36TerazWilanówListopad


Nasze miasto By amazonka

Była amazing

W Hard rock

cafe…

29 października w warszawskim Hard rock cafe odbył się charytatywny koncert, zorganizowany w ramach akcji „by amazonka była amazing! Artystą,któryuświetniłtenwyjątkowy wieczór,byłGeorge&G.–muzyk,któregooryginalnatwórczośćdocenianaipodziwianajestwEuropieorazkrajach DalekiegoWschodu.Podczaskoncertu odbyłasięsprzedażręcznierobionych pierścionkówRingMeMoreorazlicytacja 12 października odbyła się już druga edycja Kiermaszu unikatowych,bosygnowanychprzeznajWilanowskiego. Na kiermaszu można było kupić rzeczy lepszychpolskichprojektantówmody, T-shirtówHardRockCafe.Dochódzbi- używane. była to świetna okazja do spotkania letóworazpozostałychatrakcjiwieczoru zostałprzekazanyjakodarowiznadlaSto- sąsiadów oraz zrobienia porządków w domach. warzyszenia„Amazonki”Warszawa-Centrum. KiermaszodbywasięnapasiezielenimiędzyBranickiego18iBranickiego20.

kiermasz WilanoWski

Przyciągacałerodziny,stwarzaokazjedopozbyciasięniechcianychrzeczyi wzrostufinansówwdomowymbudżecie.Częstomożnaupolowaćoryginalne przedmioty.Nakiermaszumożnabyłoznaleźćm.in.buty,ubrania,zabawki, książki,bibeloty,elektronikę,mebleisprzętdomowy.Opróczzakupówmożna byłospotkaćzaprzyjaźnionychsąsiadówatakżepoznaćnowychprzyjaciół.

Listopad TerazWilanów37


Nowość

jak zorganizoW niezaPomniane rodzinne luB f Każdy, kto chociaż raz organizował przyjęcie wie, że to nie jest takie proste zdanie. jeden dzień, który z jakiegoś powodu jest ważny, może stać się źródłem miłych lub niemiłych wspomnień na cały rok. Warto poznać kilka prostych rad, aby zapewnić dobre samopoczucie sobie i wspaniałe wspomnienia gościom. Wieleosóbrezygnujewogólezorganizacjiprzyjęć,ponieważsama myślotymprzywołujezawrótgłowy.Jeślijednakdobrzesiędotego przygotujemy,tozauważymywielekorzyścipłynącychzespotkania, czytorodzinnegoczyfirmowego.Toprzedewszystkimokazjadozacieśnianiakontaktów,lepszegopoznawaniagościorazdobrejzabawy. Samąorganizacjąprzyjęciamożeprzecieżzająćsięktośinny,aobowiązkigospodarzamożnaograniczyćdominimum.

Luźnaatmosfera! Planującprzyjęcie,trzebaprzedewszystkimwziąćpoduwagę,czy możemysobiepozwolićnaswobodnąatmosferę.Jeślitorodzinne spotkanie,toluźnystrójistylkażdydoceni.Corazczęściejsątorównieżelementyistotneprzyorganizowaniuimprezyfirmowej.Warto jednakprzeanalizowaćrelacjepanującewfirmieorazpotrzebyi upodobaniapracowników.Zpewnościąnależyichrównieżuprzedzić,żemogąspodziewaćsięswobodnejatmosfery.

Ważnemiejsce! Organizowanieświątecznychkolacjisłużbowychwsiedzibiefirmyjuż odeszłodolamusa,alerównieżcorazczęściejaranżujemyrodzinne przyjęcia,chrzcinyczyobiadypozadomem.Wartowtedywybrać miejsce,którebędzienietypoweizaskoczynaszychgościczymśniestandardowym.Możetobyćoryginalnemenuzwybranegozakątka światalubmogątobyćdodatkoweatrakcje,któreurozmaicąwspólne spędzanieczasuprzystole.Amożetakprzygotowaćwspólneprzygotowywaniekolacjiczypodwieczorku? WtymzakresiemożnaliczyćnaCafeFusionwStarejPapierni.Tonie tylkowyjątkowemiejsce,któreurzekaswoimwystrojemwnętrza,ale równieżdoskonałysposóbnanietypowespotkaniefirmowelubrodzinne.Możemybyćpewninietylkoprofesjonalnejobsługiidobrej kuchni,alerównieżwyjątkowejatmosfery,którazostaniedopasowanadonaszychoczekiwań.CafeFusionorganizujeprzyjęciaztradycyj6TerazKonstancinListopad


Nowość

Wać Przyjęcie firmoWe? nymidaniamiorazmiędzynarodowymi przysmakami.MożetobyćekskluzywnezasiadaneprzyjęciewStarejPapierni, aleteżwarsztatkulinarny,podczasktóregoalboszefkuchniugotujecośnanaszychoczachalbomysamiprzyrządzimyposiłekwnaszymdomu.Każdy gospodarzprzyjęciamożesamzdecydować,nacomaochotę,aresztąjuż zajmiesięzespółCafeFusion.

Nieprzeoczmyterminu! Pamiętajmy,abysalenaprzyjęcieświątecznerezerwowaćzodpowiednim wyprzedzeniem.Wrazzpoczątkiem grudniawiększośćtakichmiejscjestjuż zajęta.Należywięcpomyślećotymjuż wpaździernikuczywlistopadzie.Część firmzamiastprzyjęciaświątecznegoorganizujedlapracownikówspotkanie karnawałowewstyczniu.Wtakimprzypadkusalęnależyzarezerwowaćnajpóźniejwlistopadzie.

Zapraszamy doCafeFusion! Polecamyzapoznaniesięzbogatym menuiofertąwarsztatówkulinarnych CafeFusion.Zadbamyoto,abywszyscyuczestnicymogliodpowiedniocelebrowaćważnedlanichwydarzenie,a ichrozmowomtowarzyszyłysmaczne jedzenie,eleganckiwystrój,podkreślającypodniosłośćchwiliorazmiłaobsługa gotowaspełnićwszystkieżyczenia.

dołącz do nas!

facebook.com/FusiOn.caFe.caFe

Listopad TerazKonstancin7


Wywiad

„lukSuSOWE

by

na przytulnym poddaszu przy ul. Powsiń Joanną kuranowską. W ciepłym pomies pięknymi dywanami i niepowtarzalnymi d m i ł ości i pasji do w y j ą t ko w y c h prze d indywidualne podejście i ogromny wachla jest miejscem magicznym, w którym każdy PaniJoanno,jestPaniwłaścicielkąpięknegoShowroom’uzoryginalnymidodatkamidodomu.Skądwziąłsiępomysł? JoannaKuranowska:Banalnie!Wnętrzatomojawielkapasja.Odlat staramsięorganizowaćprzestrzeńswojąiinnychtak,abyzachwycała,koiła,dawałapoczuciebezpieczeństwaibyłapoprostudomem! Przezdłuższyczasbezskutecznieszukałampięknymiużytecznych przedmiotówwPolsce.Odwiedziłamdziesiątkisklepówwnętrzarskich,spędziłamsetkigodzinnaprzeszukiwaniuinternetu,przeczytałamstertymagazynówpolskichizagranicznych,wielokrotnie uczestniczyłamwtargachwnętrzarskichpoto,abymócpołączyć mojąwielkąpasjęzpracąiznaleźćcudajakichniktwPolscejeszcze niemawswoimsklepie.Skarby,któreodkryłampochodzązmałych manufakturzcałegoświata.Dlamnienajwiększąprzyjemnościąjest odkrywaniepołączeń:tkanin,faktur,kolorów,materiałów,azatym wszystkimstoinatura–len,skóra,futro.Poprzezmojapracęiprzedmioty,któreoferuję,pragnętworzyćprzestrzeńdlaludziiichstylu, temperamentuorazprzyzwyczajeń.KiedydoShowroomwchodzi kobieta,częstomyślę:piękniebywyglądaławbłękitnej,jedwabnej sypialnizbogatymsrebrnymhaftem.Innymrazemmyślę,żeosoba wyglądałabynaturalnienatlebordowegoweluruhaftowanegozłotem.Dompowinienbyćtłemdlanassamych. TK:-CzymInSituróżnisięodinnychtegotypumiejsc?Dlaczego właśnieto? JK: Przedewszystkimkliencimogą„ubrać”swojewnętrzekompleksowo,tzn.oferujemykompozycjedodatkówtakiejak–zasłony,firany,kapy,poduchy,obrusy,bieżnikietc.Wobrębiejednejkolekcji można„odziać”całepomieszczenie.Następniedotkanindodaćcudowny,ręcznieszytydywan,albostworzyćobrazyzręcznietłoczonychskórzanychpaneliipowstajejedynewswoimrodzajuwnętrze. Naszeproduktymogązdobićeleganckisalon,dziecięcypokój,strefę nastolatka,męskąprzestrzeń,wytwornygabinetiwieleinnych miejsc.JestcośdlawielbicieliArtDeco,styluBrytyjskiejMonarchii, polskiegodworkuetc.Każdarzecznapółceshowroomjestdziełem sztuki.Ręcznieszytedywanynietylkopiękniewyglądająnapodłodze,alemogąrównieżzdobićścianę.Imsąstarszetympiękniejsze. Dywany,poduszkizfuter,tzwponny–tokolejnyelementbardzo poszukiwanynarynku.Tutajniemaprzedmiotówprzeciętnych.Tutaj sątylko„wisienkinatort”.

4TerazKonstancinListopad


Wywiad

WnętRzA

tego„znaleziska”.Inspirująceprzedmioty!Osobiściebezprzerwy szukamnowychmożliwościwykorzystaniaichnawłasnyużytek.

y In SItu”

TK:JacyKliencipojawiająsięwShowroom’ieiczegomogąsię spodziewaćwramachusługi? JK:DozbudowaniakolekcjizainspirowałmnieKonstancin–jego architektura,elegancja,las.TakwyobrażałamsobiemoichKlientów.Szukałam„brakującegoogniwa”dowystrojudomów,które widujęnacodzień.Irzeczywiścieudajenamsiędekorowaćstylowedomyiogrody.Jednaknajwiększągrupęstanowiąarchitekci idekoratorzywnętrznowoczesnychmieszkań,domówiloftów ń skiej mieliśmy przyjemność poznać Panią Pry watniinwestorzyczęstoniewierząwswojemożliwości.Trudzczeniu, otoczonym lnianymi poduchami, noimpodjąćdecyzjęwmiejscu,wktórymznajdująsięwzory, gotowyproduktmożnaprawiedowolniezestawićzróżnymitkaodatkami, Pani Joanna opowiadała o swojej ni nami,fakturami,kolorami,nitkami.Największąradośćsprawia m i o t ó w. n a t u r a l n e m a t e r i a ł y, c i e p ł o , opracowywaniekoncepcjidanegownętrza.Tostan,kiedynamochuzaczynapanowaćbałagan.Kiedyzdejmujemyzpólek rz możliwości sprawiają, że ten Showroom imstry poduszki,rozkładamykapy,dookołamnóstwopróbek–wtedy y odnajduje zapomnianą cząstkę siebie. czuję,żecośtworzę.Małystrychzamieniasięwpobojowisko. Moimsukcesemjest,kiedyKlientdopuszczamniedoswoichpomysłów,słuchamoichsugestii.Wtedymyślęsobie,żekolejne TK:CzyliPaństwaofertatobardzociepłe,eleganckie,luksusowedodat- mojedzieckoznalazłosobiedom(mamnamyśliproduktyoczyki?Jakajestwzwiązkuztymmisjafirmy? wiście).Czasemprzykromirozstawaćsięzpięknąrzeczą.Ten JK:Tak,dodatkisąwyjątkowe!Misja?Bardzochciałabymnauczyćklien- bałagan,tożycieInSitu. tówurządzaćdomy„odkońca”.Inspirowaćsiętym,wczymnaprawdę żyjemy,nacopatrzymy,czegodotykamy.Zwykleekonomiawymusza TK:Trudnosprostaćtakróżnorodnymoczekiwaniomigustom. nanasrezygnacjęztego,cotaknaprawdęstanowiwierzchniąwarstwę JakPanitoosiąga? naszegodomu.Totak,jakbyśmyniedbalioskórę.Inspirujmysiętym, JK:WbrewpozoromnamałejpowierzchniInSitumieścisiętak cosprawiiżpoczujemy,żejesteśmywdomu.Wszyscydobrzeczujewielestylów,rozwiązańiinspiracji,żesamajestemzaskoczona mysięnałonieprzyrody,anaturanieznaliniiprostejipłaskichpoinwencjąosóbzaglądającychdonas.Wybierającrzeczynaekspowierzchni.Naturatofaktura.Znajdujętowwypukłościachhaftówi zycjęstaramsięniekierowaćjedyniewłasnymgustem.Staramsię aplikacjinajedwabiuczylnie,nacieplejpowierzchniskóry.Tonietylko miećświadomość,żegusttosprawabardzoindywidualna,jak moda,todążeniedopoczuciakomfortu.Powielkimistresującymwysił- odciskiliniipapilarnych.Zbiegiemczasuplanujemyrozbudowykujakimjestbudowaczyremont,jużniepamiętamyjaknazywasiępie- waćekspozycję.Nakażdenowekolekcjeczekamiodnowajeczołowiciewybranyegzotyknapodłodze,ubolewamynadpierwszymi stemzaskoczonawyboramiKlientów.Rzeczynapólkachsąsame rysaminameblach,atkaninyzostanąnadługielataisprawią,żezawsze wsobietakróżnorodne,aludzietworzącyjetakutalentowani, wnaszymotoczeniubędzieprzytulnieiciepło!Pamiętajmy,żenasz żezogromnaradościąidumąprezentujęjemoimKlientom. domżyje,rozwijasięrazemznami.Pojawiająsiępamiątkizpodróżyi zdjęcia.Towszystkomusiwciążstanowićharmonię. TK:ShowroomprzyulicyPowsińskiej16znajdujesięwśródwieluinnychshowroom’owisklepówzwyposażeniemwnętrz.Czy TK:ZjakimimarkamiPanipracuje? byłatozamierzonadecyzja? JK:Główną,absolutnienowąnapolskimrynkujestbrytyjskamarkaEn- JK: Trochęszczęśliwywypadek.WostatnichlatachpasażprzyuliglishHome.Jesttobrandspecjalizującysięwtworzeniueleganckichza- cyPowsińskiej16stałsięsiedzibąwielusklepówishowroom’ow. słon,kap,poduszeketc.Projektysąrealizowanenaindywidualne InSituznajdujesięnastrychunaIIpiętrzewsąsiedztwieinnych zamówieniatoznaczy:oferujemygotowezasłonyzhaftemczyaplikacją znakomitychmarekoferujących:Jtapety,meble,lampyiinnedoułożonązgodniezżyczeniemklienta.Bazującnawzornikutkaninpoddatki.Niejesteśmydlasiebiekonkurencją,każdymainnąpropostawowychoraztkaninprzeznaczonychdoaplikacji,atakżegotowym zycjęimamnadziejęczęstosięuzupełniamyKliencizatrzymujący projekciezdobię,możemywykonaćsetkiindywidualnycharanżacji. sięnanaszymparkingumająszansęwkilkagodzinzaprojektować Istniejeogromnaszansa,żewciągunastępnychkilkulatdwarazynie iwyposażyćorazozdobićcałydom.InSituznalazłomiejscena powtórzysiętensamzestaw! samejgórze!Jaknawisienkęnatorcieprzystało. EnglishHomebazujenatakichtkaninachjak:jedwab,len,juta,welur,tafta.ProjektanciEHzpowodzeniemmieszająpozornieniepasującema- TK:Jakiesąnajbliższeplanynaprzyszłość? teriaływjednymprojekcie.Totrzebazobaczyć,dotknąć. JK: Każdymiesiącbędzieprzynosiłnowypanelnaścianę,nowy Nowościąnanaszymrynkusąskóry.Współpracujemyzmałąwłoską wzór,nowykolor.Zkażdegoprojektuzatrzymujemypróbkędla manufakturąprodukującąprzepięknerękodzieło.Oddywanów,które nowychinspiracji.Mamnadzieję,żepożegnamwieleulubionych wyglądająnapodłodzejakrzeźby,poprzezkapyipoduszki,kończącna skarbówiprzywitamnowe,jeszczepiękniejsze. otomanachipanelachnaściennych.Każdaztychrzeczystanowidzieło sztuki(klientkinatychmiastchcąprzerabiaćkapynaluksusowetorby) Wywiad przeprowadziła: Aleksandra Niżińska Piękniefunkcjonująwsalonie,hallu,naścianieorazjakoelementmebla Fot. Agnieszka Pacewicz lubobrazu.wdomu,gabinecie,atakżehotelu.Jestembardzodumnaz

Rozmowa z Joanną kuranowską

Listopad TerazKonstancin5


Nasze miasto

BezPłatne otWarte mistrzostWa szczePienia konstancina W PłyWaniu masters PrzeciW gryPie Sezon grypowy zbliża się wielkimi krokami. Warto się zaszczepić. Mieszkańcy gminy Konstancin-jeziorna, którzy ukończyli 55. rok życia, oraz wychowankowie domu dziecka mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw grypie. Szczepieniaprzeciwgrypiesącorazpopularniejszeibardzopotrzebne.Mieszkańcy gminyKonstancina- Jeziorna,którzyukończyli55lat,atakżewychowankowiezdomudzieckazamieszkującynatereniegminy mogątozrobićbezpłatnie.Doskorzystania zdarmowychszczepieńzachęcakonstancińskimagistrat.Akcjajestfinansowana przezsamorządwramachrealizacjiprogramu"ZdrowaGmina".Szczepieniawykonywanebędądowyczerpanialimitu. Adresyprzychodnirealizującychprogram: 1. PrzychodniaRejonowanr1 wKonstancinie- Jeziorna ul.Warecka15A; tel.:22-756-46-93 2. PrzychodniaRejonowanr2 wKonstancinie- Jeziornie ul.Pocztowa7; tel.:22-756-43-09 3. WiejskiOśrodekZdrowiawSłomczynie tel.:22-754-43-61 4. WiejskiOśrodekZdrowiawOpaczy tel.:22-754-31-70 5. MedivitaKonstancin- Jeziorna ul.Mirkowska56; tel.:22-717-34-15,502-390-220 6. PrzychodniaGrapa wKonstancinie- Jeziornie ul.Piłsudskiego3A/7; tel.:22-717-40-03

W dniach 18–19 października odbyły się Otwarte Mistrzostwa Konstancina w pływaniu Masters. Mistrzostwa były organizowane już po raz siódmy. W zawodach zmierzyli się pływacy z polski i z zagranicy.

MistrzostwaodbyłysięnakrytejpływalniwCentrumKompleksowejRehabilitacji przyul.Gąsiorowskiego12/14.Zawodyoficjalnieotwarto18październikaogodz. 15:30.Wrywalizacjiwzięliudziałpływacyod25rokużycia.Zorganizowanopodział naróżnekategoriewiekoweorazstylenadystansieod50mdo400m.Wieczorem zorganizowanowieczorekintegracyjnydlawszystkichuczestników. OrganizatorzyimprezytoIntegracyjnyKlubSportowy„Konstancin”orazCentrum KompleksowejRehabilitacjiSp.zo.o.Mistrzostwawspierałafinansowogm.Konstancin- Jeziornawramachprojektu„Organizacjaiudziałwzawodachpływackich”,na któryIKSKonstancinotrzymałdotacjęwwysokości15100zł.

koncert inauguracyjny szkoły muzycznej W HugonóWce 17 października w Willi Hugonówka wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej w Konstancinie-jeziornie. uczniowie i zaproszeni goście wyjątkowym koncertem uczcili obchody roku Oskara Kolberga. Zabrzmiała również muzyka ludowa. SzkołaMuzycznaorganizujekoncertinauguracyjnyjużod18latistałosiętotradycją. WtymrokuwydarzeniedoskonalewpisujesięwobchodyrokuOskaraKolberga. Koncertbyłpodzielonynadwieczęści.WpierwszejwystąpiliuczniowieSzkołyMuzycznejwKonstancinie- JeziornieiSzkołyMuzycznejim.OskaraKolbergawWarszawie.WdrugiejnatomiastnasceniepojawiłsięchórdziecięcypodkierunkiemPiotra Stawarskiego.NazakończeniewystąpiłaKapelaTatrachordzZakopanego,którazabrałasłuchaczywmalownicząiludowąpodróżporegionachKarpat. WspółorganizatoremkoncertujestKonstancińskiDomKultury.

Listopad TerazKonstancin3


Nasze miasto

dzień edukacji narodoWej W HugonóWce 14 października odbyły się gminne uroczystości z okazji dnia edukacji Narodowej w Hugonówce. burmistrz Kazimierz jańczuk wraz z przewodniczącym rady Miejskiej andrzejem cieślawskim złożyli życzenia nauczycielom i razem z nimi wysłuchali koncertu Krzysztofa Kiljańskiego.

nadanie imienia ścieżce zdroWia W lasacH cHojnoWskicH 27 września ścieżce zdrowia w Lasach chojnowskich nadano imię tomasza Hopfera. Z tej okazji odbył się I bieg jego imienia. Odsłonięto również pamiątkowe kamienie oraz zaprezentowano wystawę poświęconą tomaszowi Hopferowi. –Tobyłwyjątkowyczłowiek.DziękiswojejpopularnościwylansowałwPolscemodęna aktywnośćiruch.Sprawił,żemogliśmysiępoczućEuropejczykami–powiedziałMichał Olszański,dziennikarzsportowy,którypoprowadziłuroczystość.–Todlamnieogromna frajda,żebędziemydziśwspominalijegopostać–dodał. MichałOlszańskiwspomniałrównieżopierwszymMaratoniePokoju(dziśMaratonWarszawski)z1979roku,któregoTomaszHopferbyłwspółorganizatorem.Wbieguwzięło wtedyudziałdwatysiąceosób,conaówczesneczasybyłowielkimwydarzeniem. Wśródzaproszonychgościbyłarodzinaiprzyjaciele,którzychętniewspominaliTomaszaHopferaorazopowiadaliciekaweanegdoty.Pamiątkowykamieńodsłonili:żonaTomaszaHopfera–PaniZofiaHopferorazKazimierzJańczuk,burmistrzgminy Konstancin- Jeziorna. –Dzisiaj,wprzededniuMaratonuWarszawskiego,mamyprzyjemnośćnadaćścieżce zdrowiaimięTomaszaHopfera–powiedziałburmistrz.–TędzisiejsząuroczystośćtraktujęjakożywypomnikkuczciipamięciorazwyrazszacunkudlaTomaszHopfera.MamnadziejęTomaszu,żezwysokościpatrzysznanas.Jesteśmybardzoszczęśliwi,żemożemy

WHugonówcespotkalisię:dyrektorzy wszystkichplacówekoświatowychgminy, nauczyciele,emeryci,pracownicyadministracjiorazprzedstawicielewładzsamorządowych.BurmistrzKazimierzJańczuk przekazałnauczycielomwyrazyuznaniaza trudiwysiłek,jakiwkładająwedukacjęmłodegopokolenia.Wyróżniono19nauczycieli idyrektorówplacówekoświatowych. Burmistrzzłożyłnaręcenajstarszejstażem dyrektor–PaniLidiiPiotrowskiej–podziękowaniadlawszystkichpracownikówjednostekoświatowychwgminie Konstancin- Jeziorna,wręczająckoszpełen kwiatów.Najlepsipedagodzypróczżyczeń otrzymalitakżenagrody.SpotkanieuświetniłkameralnykoncertKrzysztofaKiljańskiegoztowarzyszeniempianistyigitarzysty. Wokalistazaśpiewałm.in.standardyFranka Sinatry,„Jejportret”BogusławaMecaczy „PróczCiebienic”(woryginaleśpiewanyz Kayah).

CidziśpodziękowaćzaTwojedokonania sportowe.Opiekujsiębiegaczaminanaszej ścieżce. NastępnieburmistrzpodziękowałpaniZofii Hopferzawsparcieinicjatywyorazpanu AndrzejowiKapelusznemuzapomysłizaangażowaniewjegorealizację. –Jestemzaszczycona,żewrazzrodziną możemyuczestniczyćwtymwzruszającym momencieodsłonięciakamienia.OTomku mogępowiedziećjedno,żepodchodziłdo sportuzwielkąpasją.Dziękitemudzisiaj możemyuczestniczyćwtakpięknejuroczystości–powiedziałaZofiaHopfer.-Jutro miłośnicymaratonuizawodnicyspotkająsię nakolejnymmaratoniewWarszawie.życzęwszystkimpowodzenia.Mamrównież nadzieję,żeKonstancinbędzieterazkuźnią talentów,aprzedewszystkimkuźniąbiegaczy,ponieważmamytutajtakichmistrzów jakZbyszekMakomaskiiMarianWoronin orazwielukolegówzklubuSpójnia,wktórymTomekijauprawialiśmysport. Gościemoglipodziwiaćrównieżwystawę poświęconąTomaszowiHopferowi.Pierwszemiejscawygrali:TamaraSiemieniuk, EwaStupkiewicziMonikaMadziarska(w kategoriikobiet)orazFabianFlorek,Rafał BudnickiiTomaszRoszkowski(wkategorii mężczyzn).

źródło: www.konstancinjeziorna.pl

2TerazKonstancinListopad


„lukSuSOWE WnętRzA by In SItu” Rozmowa z Joanną kuranowską

Profile for Teraz Wilanów

Teraz wilanów listopad 2014  

Teraz wilanów listopad 2014