__MAIN_TEXT__

Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

Lipiec/Sierpień 2015 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Wilanów REWOLUCJA WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH Nowelizacja ustawy o własności lokali

Wielki finał budżetu partycypacyjnego 2016!

Bez SŁÓw Modernizacje w wilanowie

I LOVE

WILANÓW


Przestrzeń publiczna

wielki finaŁ BudżeTu ParTy 26 czerwca zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone w II edycji budżetu partycypacyjnego. Podstawowy cel budżetu partycypacyjnego to uaktywnienie mieszkańców. już od początku roku trwały rozmowy władz dzielnicy z mieszkańcami, dotyczące priorytetów i potrzeb wszystkich. ogromne kontrowersje wzbudziły kwestie podziału wilanowa na obszary, co według mieszkańców jest szkodliwe społecznie, bo jak zgodnie twierdzą na budżet partycypacyjny powinno się patrzeć́ jak na coś́, co nas łą́czy, a nie dzieli. władze przychyliły się do takiego podejścia, jako że ideą budżetu partycypacyjnego jest sztuka poszukiwania kompromisów.

nasze zielone miejsce w wilanowie Miasteczko wilanów dysponuje bardzo ograniczonymi możliwościami doty czącymi ogólnodostępnej zielonej przestrzeni publicznej, która jest nie zbędnym elementem do życia. dlatego tak ważne jest, aby zagospodarować ją w jak najbardziej efektywny sposób. aktualnie w tej przestrzeni wzdłuż kanału znajdują się dwie ścieżki – jedna z kamieni, druga z piasku, wykorzystywane jedynie przez mieszkańców spacerujących z psami. Brak jest możliwości przedostania się z jednej strony kanału na drugą, brak wy-sokich krzewów i drzew chroniących przed hałasem przejeżdżających samochodów, brak infrastruktury do wypoczynku i jakiejkolwiek zorganizowanej przestrzeni dla dzieci, młodzieży, seniorów i całej społeczności. kosze na śmieci przy wilanowskiej ścieżce rowerowej

ogólnorozwojowy rodzinny trening na świeżym powietrzu zaproponowane zajęcia sportowe to doskonała okazja do poprawy kondycji, Przypomnijmy, że tegoroczny budżet wynosił koordynacji oraz do dobrej zabawy. To forma spędzania wolnego czasu dla 800 000 zł, nie jest to mała kwota, jednak nie dzieci, ale także dla dorosłych. pozwala ona na zrealizowanie wszystkich pozaczarowany las trzeb. Spośród złożonych propozycji w wilanowie do ostatniego etapu zostało Budowa chodnika wzdłuż ul. wiechy zakwalifikowanych łącznie 21 projektów. Poniżej lista i uzasadnienia dla niektórych z nich. Budowa Street workout Parku w wilanowie naucz się naprawiać rower – bezpłatne w krainie MulTiMediÓw – projekt dla malucha i starszaka warsztaty Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki ze szkół podstawowych w wilanowie Publicznej w dzielnicy wilanów Pasieka edukacyjna wśród mieszkańców miast świadomość wymierania owadów błonkoskrzydłych wciąż jest niewielka. od niedawna wśród ruchów prozdrowotnych nagłaśnia się tę kwestię jako istotną. forma w jakiej Pasieka edukacyjna stara się dotrzeć do szerokiego grona odbiorców (spotkania edukacyjne z udziałem zrzeszonych pszczelarzy) znajduje potwierdzenie skuteczności w liczbe zainteresowanych. urozmaicenie oferty edukacyjnej o działalność plenerową pozwoliłoby na dotarcie do jeszcze więcej odbiorców.

2 Teraz wilanów Lipiec/Sierpień


Przestrzeń publiczna

ycyPacyjnego 2016! Szkolna akademia Przyrody nauczyciele ze względu na przeładowany program nauczania nie mają czasu, aby na lekcjach dokładnie omówić zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie. dlatego zajęcia często nie mają charakteru praktycznego i są ograniczone do przekazywania informacji przez nauczyciela. Proponowane zajęcia praktyczne, polegające na prowadzeniu doświadczeń i obserwacji, będą rozwijały zainteresowania młodych ludzi, pozwolą im lepiej zrozumieć otaczające środowisko, ukształtują postawy proekologiczne. Łąka kwietna dla wilanowa – eko MiaSTo Miasta stają się domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, łąki kwietne dają możliwość obcowania z dziką naturą, a naukowcom możliwość prowadzenia badań nad dzikimi roślinami i owadami zapylającymi. Budki dla ptaków – eko MiaSTo Ptaki śpiewające utraciły swoje miejsca lęgowe w miastach, przez co ich liczba drastycznie spada. Masowe ocieplanie budynków i nieodpowiedzialna gospodarka zielenią miejską doprowadziła do sytuacji, gdzie mimo dostępności pokarmu nie mogą wprowadzić lęgów przez brak miejsca na gniazdowanie. zmieńmy to wspólnie podczas pikniku, który zintegruje lokalną społeczność. doposażenie Szkoły Podstawowej nr 169 w sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Łąka kwietna na pasie zieleni między jezdniami na ulicy Przyczółkowej – eko MiaSTo w świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawą do życia wielu gatunków rodzimych roślin i zwierząt. dzięki zabiegowi podsiewu poprawi się estetyka pasa zieleni między jezdniami. dzięki obecności miododajnych roślin kwitnących obszar ten stanie się miejscem do życia dla dzikich owadów zapylających.

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa tel. 514 582 509 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 514 582 509 Współpraca: Anna Krokosz Anna Mirska-Perry Arkadiusz Obszyński Małgorzata Gabriel Małgorzata Wróblewska Patrycja Sibilska Na okładce Teraz Wilanów: Ratusz Dzielnicy Wilanów na tle Capital Park z serii „I Love Wilanów” fot. Miron Bogacki

Nakład (10 000 egz.) oraz dystrybucja kontrolowane przez ZKDP

Park linearny przy jabłonowskiego Będzie zrealizowany równolegle do głównych ulic osiedla: ulicy resorowej i ulicy królowej Marysieńki. Pozwoli mieszkańcom na spacer w otoczeniu zieleni i stanie się jedynym w tej okolicy terenem publicznym o charakterze parkowym. w końcu projekt ten to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. zagospodarowanie i przygotowanie terenów zielonych to jeden z priorytetów wilanowa, dzielnicy znanej z terenów zielonych, ale z niedostatkiem takich obszarów w formie ogólnodostępnej. zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście SToP narkotykom w szkole na wilanowie

Lipiec/Sierpień Teraz wilanów 3

www.teraz-wilanow.pl WYDAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064

Dołącz do nas! TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny


Przestrzeń publiczna ole! w wilanowie – cykliczne koncerty muzyki flamenco z udziałem artystów z Hiszpanii Projekt ma na celu wzbogacenie oferty kulturalnej dzielnicy wilanów, a także m.in.: – promocję sztuki flamenco, mało znanej jeszcze w Polsce; – promocję wilanowa jako ośrodka kultury; – integrację mieszkańców wilanowa poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w cyklicznej imprezie. fooTBag – dla przyjaciół „zośka” wilanów to stolica polskiego footbagu. od 2002 r. organizowane są otwarte Mistrzostwa wilanowa o Puchar Burmistrza, finansowane z budżetu urzędu. Musimy promować sport wśród młodzieży, która ostatnio woli grać w gry na komputerach, a nie w prawdziwe sporty. Pamiętajmy o zapomnianym ostatnio motto: Sport to zdrowie! jak widać, każdy projekt miał swoje uzasadnienie, ale to mieszkańcy zde-cydowali, który z nich będzie mógł zostać zrealizowany i który spełnia ich potrzeby i oczekiwania. z szeroko komentowanych propozycji wysuwały się na prowadzenie wszystkie te, w których troska o zieleń i zagospodarowanie terenów zielonych jest największa, a także takie, które przyczyniają się do ułatwienia życia mieszkańcom dodatkową infrastrukturą drogową. doce-niono także chęć organizacji warsztatów edukacyjnych aktywizujących mieszkańców oraz projekty zapewniające rekreację i aktywny wypoczynek. do dnia 10 lipca 2015 r. zostaną ogłoszone listy projektów (w każdym z obszarów), które zdobyły najwięcej głosów i będą zrealizowane w 2016 r.! na wyniki musimy więc jeszcze zaczekać, ale jesteśmy pewni, że wszystkim głosującym przyświecała ta sama idea – poprawy komfortu i estetyki otoczenia.

uroczySToŚĆ wMurownia akTu erekcyjnego na Budowie SzkoŁy PodSTawowej w wilanowie w dniu 23 czerwca 2015 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego na budowie szkoły podstawowej w Miasteczku wilanów (ul. św. u. ledóchowskiej). na uroczystości obecni byli: • Hanna gronkiewicz-waltz – Prezydent m.st. warszawy, • ludwik rakowski – Burmistrz dzielnicy wilanów, • Hubert królak – Przewodniczący rady dzielnicy wilanów, • carlos Sivila Sanz – dyrektor generalny Plesmar. Szkoła podstawowa powstaje w bliskim sąsiedztwie wybudowanych wcześniej przedszkola i pierwszego publicznego żłobka w wilanowie i jest kolejnym elementem nowoczesnego kompleksu oświatowego. Szkoła będzie budynkiem dwukondygnacyjnym z częściowym podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej ponad 4200 mkw., usytuowanym równolegle do ul. św. urszuli ledóchowskiej. na parterze zaplanowano 8 sal lekcyjnych, 3 pomieszczenia świetlicowe, stołówkę wraz z zapleczem kuchennym, szatnie, pokój 4 Teraz wilanów Lipiec/Sierpień


Przestrzeń publiczna

OchrOna samOchOdu tO też twOja OchrOna nauczycielski i sekretariat dyrekcji. na pierwszym piętrze znajdzie się 10 sal, 6 pracowni: plastyki, techniki, muzyki, przyrodnicza i językowe, biblioteka, pokój nauczycielski, gabinet psychologa i reedukacji, sala rekreacyjno-zabawowa, pokój trenera, magazynek na sprzęt sportowy i szatnie sportowe. w piwnicy przewidziano pomieszczenia techniczne. atutem szkoły będzie wielofunkcyjna hala sportowa z widownią na ok. 130 miejsc. w szkole na jednej zmianie będzie się mogło uczyć ponad 500 uczniów. wzdłuż placówki powstanie parking z 73 miejscami postojowymi. na terenie szkolnym znajdzie się trawiaste boisko do piłki nożnej o wymiarach 56 na 26 m. obok niego powstanie także 3-pasmowa bieżnia i skocznia w dal. Szkolny plac zabaw przeznaczony będzie dla najmłodszych uczniów. ciekawym rozwiązaniem są tzw. klasy letnie. To przestrzeń wyznaczona przez niski murek z pergolami, ławkami i stolikami do prowadzenia zajęć w czasie wiosenno-letnim. w projekcie zaplanowano także budowę amfiteatru dla szkolnych spotkań plenerowych. umowa z wykonawcą obiektu – konsorcjum z firmą Plesmar na czele – została podpisana w grudniu 2014 r. Prace na budowie koncentrują się obecnie na wykonywaniu hydroizolacji ścian piwnic, stropu nad piwnicą i montażu zbrojenia słupów na parterze obiektu. Planowany termin otwarcia nowej szkoły to 1 września 2016 r. koszt inwestycji: 26 mln zł. Fot. Arkadiusz Obszyński

Lipiec/Sierpień Teraz wilanów 5

O jakości swojego ubezpieczenia zazwyczaj dowiadujemy się w trudnym dla nas momencie. I nie musi to być poważny wypadek. Wystarczy nawet mała stłuczka parkingowa. Wtedy dobra polisa oszczędzi nam sporo niepotrzebnego stresu i nerwów. Teraz, szukając nawet polisy OC, warto porównywać oferty i wybierać te, które dają nam największy komfort i poczucie bezpieczeństwa. Bo to my skorzystamy z dostępnego pakietu usług, gdy zostaniemy poszkodowani w wypadku przez innego kierowcę. Posiadając ubezpieczenie Warta OC Komfort, można liczyć na przyjazne rozwiązania. Klienci Warty już od ponad roku korzystają z procedury bezpośredniej likwidacji szkód, czyli tzw. BLS. System ten daje poszkodowanym kierowcom możliwość zgłoszenia stłuczki czy kolizji drogowej bezpośrednio u swojego ubezpieczyciela OC. Nie trzeba – jak dotąd – szukać kontaktu do ubezpieczyciela sprawcy. To bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż możemy skorzystać z pomocy ubezpieczyciela, którego sami wybraliśmy. BLS Warty w ramach produktu OC Szybka Wypłata, bezpłatnie dodawanego do OC Komfort, ma tę zaletę, że klient może zgłosić bezpośrednio w Warcie szkodę, bez względu na to, w jakiej firmie ubezpieczony był sprawca. Poszkodowany w wypadku może liczyć nie tylko na pokrycie kosztów naprawy samochodu przez Wartę, ale też, jeśli będzie taka potrzeba, na wynajem i pokrycie kosztów samochodu zastępczego lub holowania. Zrekompensujemy też inne związane ze szkodą koszty, m.in. zniszczonego lub uszkodzonego bagażu, a także wymaganych prawem badań technicznych po naprawie. Jednak to, co jest kluczowe, to fakt, że klienci mają zapewnioną sprawną likwidację szkody. W Warcie coraz więcej szkód likwidowanych jest w trybie uproszczonym, czyli bez oględzin rzeczoznawcy. Jest to tzw. likwidacja „na telefon”, bo tą drogą ustalana jest z klientem wysokość odszkodowania. Każdego dnia Warta likwiduje w ten sposób prawie 300 szkód komunikacyjnych. Jeśli konieczne są oględziny, to też nie problem. Warta coraz częściej stosuje specjalną aplikację, dzięki której likwidator ocenia szkodę w samochodzie za pomocą smartfonu klienta. To bardzo wygodne dla klienta rozwiązanie i szybsza likwidacja szkody.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń: tel. 22 756 35 43, 501 064 091 Renata Kietlińska lub przyjdź do agencji ubezpieczeniowej RENTIP, Konstancin-Jeziorna ul. Zielna 3 mail rentip@rentip.pl


Prawo

rewolucja we wSPÓlnoTacH MieSzkaniowycH

Nowelizacja ustawy o własności lokali

coraz rzadziej zdarza się, aby nowo powstające budynki wielomieszkaniowe nie posiadały garażu wielostanowiskowego. najczęściej spotykaną formą prawną takiego garażu jest jego wyodrębnienie jako samodzielnego lokalu i sprzedawanie udziałów w jego własności zainteresowanym osobom (przypomnijmy, że każdy wyodrębniony lokal ma swój udział w nieruchomości wspólnej). obecnie obowiązujące zapisy ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali nie regulują kwestii współwłasności lokalu, wobec czego należy stosować przepisy kodeksu cywilnego, które w przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagają jednomyślnej decyzji wszystkich współwłaścicieli (lub jednomyślnego ustanowienia pełnomocnika), a „z garażu” przysługuje im wszystkim tylko jeden, wspólny głos. co dzieje się, gdy taki garaż ma kilkudziesięciu, a często nawet kilkuset współwłaścicieli i jako odrębny lokal ma 30% lub 40% udziałów w nieruchomości wspólnej, wie chyba każdy członek wspólnoty mieszkaniowej z lokalem garażowym. Przyjęcie jakiejkolwiek uchwały w takiej wspólnocie jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe, wobec czego najistotniejsze sprawy, takie jak przyjęcie planu gospodarczego czy zatwierdzenie sprawozdania finansowego, nie zostają załatwione ani na zebraniu, ani w indywidualnym zbieraniu głosów. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy wspólnota jest niezadowolona z pracy zarządcy nieruchomości sprawującego zarząd powierzony (art.18 uwl), ponieważ przyjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną wymaga zaprotokołowania uchwały przez notariusza. w praktyce, wobec braku możliwości wykorzystania w takich głosowaniach udziału lokalu garażowego, uchwały najczęściej nie uzyskiwały wymaganej większości głosów. „garażowcy” wcHodzą do gry Problemy z podejmowaniem uchwał we wspólnotach mieszkaniowych zostały wreszcie (po 20 latach!) dostrzeżone przez ustawodawcę i w styczniu 2015 r. rozpoczęły się w sejmowej komisji infrastruktury prace nad nowelizacją ustawy. Po uwzględnieniu opinii strony społecznej, m.in. przedstawicieli organizacji zrzeszających zarządców nieruchomości, wypracowano projekt ustawy, który ostatecznie został przyjęty przez Sejm i Senat bez poprawek, a w dn. 15 czerwca 2015 r. skierowano go do Prezydenta, który ma na jego podpisanie 21 dni. wobec tego, w związku z 14-dniowym vacatio legis i brakiem zastrzeżeń ze strony zainteresowanych podmiotów co do konstytucyjności zapisów (pozytywną opinię na temat projektu wydało większość instytucji i organów, w tym Sąd najwyższy, a żaden z posłów nie zagłosował przeciw nowelizacji), wejścia w życie ustawy należy spodziewać się na przełomie lipca i sierpnia. co więc zmieni się w ustawie i jaki to będzie miało wpływ na funkcjonowanie wspólnot? nowelizacja wprowadza zapis, że ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielu lokalu, należy przez to również rozumieć współwłaściciela lokalu w częściach ułamkowych (z wyłączeniem art. 16), wobec czego zrównuje się prawa i obowiązki współwłaścicieli z tymi dotychczas przysługującymi i obcią6 Teraz wilanów Lipiec/Sierpień

żającymi wyłącznie właścicieli (a w przypadku garażu – wszystkich współwłaścicieli jako jednego „zbiorowego właściciela”). Ponadto, na potrzeby ustawy o własności lokali przyjmuje się, że udział w nieruchomości wspólnej współwłaściciela lokalu w częściach ułamkowych odpowiada iloczynowi wielkości jego udziału we współwłasności lokalu i wielkości udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej przypadającej na ten lokal. oznacza to, że od teraz współwłaściciel garażu, mając w jego współwłasności przykładowo 5% udziałów, uzyska swój samodzielny udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 5% udziału całego lokalu garażowego. w związku z tym, jeśli członek wspólnoty jest właścicielem lokalu mieszkalnego i współwłaścicielem garażu, od wejścia w życie nowelizacji jego siła głosu w głosowaniu nad uchwałami zwiększy się, a to oznacza, że przyjęcie wielu „nieprzyjmowalnych” dotychczas uchwał okaże się możliwe. ostatnią istotną z punktu widzenia funkcjonowania wspólnot zmianą w ustawie jest to, że w głosowaniu według zasady „jeden właściciel – jeden głos”, współwłaściciele garażu nadal będą dysponowali jednym, wspólnym głosem, lecz będą mieli możliwość wybrania pełnomocnika większością głosów, a nie na zasadzie jednomyślności, jak to ma miejsce obecnie. opisane powyżej zmiany dotyczą nie tylko lokali użytkowych, jakimi są garaże wielostanowiskowe, ale także lokali mieszkalnych będących współwłasnością dwóch lub więcej osób. warto jednak zwrócić uwagę, że poprzez zamieszczenie w nowelizacji zwrotu „współwłaściciel lokalu w częściach ułamkowych”, zmiany nie obejmą lokali będących współwłasnością małżonków, jeśli pozostają oni w ustawowej wspólności majątkowej, oraz lokali będących współwłasnością wspólników spółki cywilnej, ponieważ taka współwłasność nazywana jest w prawie współwłasnością łączną i jest regulo-


Prawo

wana przez inne przepisy. w związku z tym małżonkowie lub wspólnicy spółki cywilnej nadal będą takim „zbiorowym właścicielem” i przysługiwać im będzie jeden, wspólny głos. zmiany te spowodują istotne usprawnienie funkcjonowania wspólnot, ponieważ wreszcie w głosowaniu uchwał zaczną być brane pod uwagę głosy wynikające ze sporego udziału w nieruchomości wspólnej, przypadającego na garaż wielostanowiskowy. do tej pory najczęściej głosy te przepadały ze względu na brak możliwości uzyskania jednomyślnego stanowiska wszystkich współwłaścicieli garażu, co blokowało przyjmowanie uchwał i często praktycznie paraliżowało funkcjonowanie wspólnoty. Brak przyjęcia rocznego planu gospodarczego i ewentualnej zmiany wysokości zaliczek na utrzymanie części wspólnych powoduje często niedobór środków finansowych niezbędnych np. na remonty oraz regulowanie należności wspólnoty wobec usługodawców. zrównanie w prawach i obowiązkach właścicieli i współwłaścicieli oznacza więc, że ci drudzy będą się wreszcie cieszyli uprawnieniami, które do tej pory były ograniczone (m.in. możliwość samodzielnego zaskarżenia uchwały lub wystąpienia do sądu o ustanowienie zarządcy przymusowego). z punktu widzenia zarządców nieruchomości uprości się też kwestia podziału kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej (wysokość zaliczek zależy przecież od wysokości udziału w nieruchomości wspólnej przypadającej na danego właściciela), łatwiej będzie również dochodzić nieregulowanych zaliczek od poszczególnych współwłaścicieli. w związku z przedstawionymi powyżej rozważaniami nowelizację, która prawie na pewno w tej właśnie formie wejdzie w życie, należy uznać za pozytywny krok w stronę uproszczenia funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i realizacji pełni praw przysługujących obywatelom z tytułu własności.

gŁoSowanie To nie wSzySTko z opinii wielu zarządców nieruchomości wynika jednak, że w ramach jednej nowelizacji korzystne byłoby również ustanowienie jasnych reguł dotyczących zarządzania przez wspólnotę garażem wielostanowiskowym, który stanowi przecież odrębny lokal, a nie część wspólną nieruchomości. ze względu na usytuowanie w takim lokalu komórek lokatorskich oraz urządzeń technicznych obsługujących cały budynek, dążenie do zarządzania takim lokalem przez wspólnotę mieszkaniową wydaje się konieczne i logiczne, choć ustawa o własności lokali w obecnym kształcie nadal nie reguluje tej kwestii. na posiedzeniach sejmowej komisji infrastruktury podnoszono jednak, że ustawa o własności lokali prawdopodobnie będzie podlegać kolejnym nowelizacjom. Tekst nowelizacji dostępny na stronie Sejmu RP jako druk sejmowy nr 3233. Alicja Trznadel Autorka tekstu jest prawnikiem w kancelarii Andrzej Gabler, Ireneusz Trznadel Kancelaria Radców Prawnych SC. Kancelaria od wielu lat współpracuje z firmą LEMMONHOUSE Sp. z o. o., która specjalizuje się w zarządzaniu nowoczesnymi nieruchomościami mieszkaniowymi.

Lipiec/Sierpień Teraz wilanów 7


Prawo zanych z prawem lotniczym, uspokoiłam się, bowiem po licznych rozmowach z pilotami i technikami samolotowymi wiem, że gdyby rzeczywiście drzwi były otwarte bądź rozszczelnione na takiej wysokości, to wypadłyby maski tlenowe, może też doszłoby do dekompresji. Skoro zatem nic takiego nie nastąpiło, spokojnie rozsiadłam się w fotelu, sprawdzając czas i licząc na to, że przewoźnik tj. linia lotnicza wypłaci mi niemałe odszkodowanie. każdy pasażer, ruszając w podróż samolotem, powinien być świadomy swych praw, a ma ich niemało, bowiem prawo unijne jest bardzo prokonsumenckie w tym zakresie.

czaS wakacji rozPocząĆ! Czas wakacji rozpocząć! Większość z nas ruszy na bliższe bądź dalsze wyprawy, wielu samolotem. Lubię, gdy samolot odrywa koła od pasa startowego, szczególnie podczas lata, bo to zawsze rozpoczyna jakąś przygodę. Najlepsze przygody to jednak takie, które kończą się dobrze. niedawno leciałam z warszawy do Mediolanu i już po około pół godzinie lotu, gdy samolot znajdował się na wysokości przelotowej, głos zabrała szefowa pokładu z informacją, że musimy zawrócić do warszawy z powodu usterki samolotu. Po chwili pilot ogłosił, że wyświetla mu się kontrolka nieszczelnych drzwi, a to oznacza, że ma obowiązek zawrócić i poddać samolot sprawdzeniu. wielu współpasażerów pobladło. ja zaś, mając już kilkuletnie doświadczenie w kwestiach zwią-

zacznijmy zatem od bardzo częstych przypadków opóźnień samolotów. wynikają one z różnych przyczyn: przedłuża się czas serwisu technicznego przed odlotem, samolot przyleciał z opóźnieniem z poprzedniego rejsu, złe warunki atmosferyczne, ptak w silniku itd. europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 19 listopada 2009 r. uznał, że pasażerom, których lot jest opóźniony o co najmniej 3 godziny należy się takie odszkodowanie, jakie przysługuje za lot odwołany. wynosi ono od 250 do 600 euro na osobę. kwota odszkodowania zależy od długości trasy, którą pokonujemy. dotyczy to wszystkich lotów wewnątrzunijnych. a co, jeżeli np. lecimy z warszawy do nowego jorku i samolot ląduje na miejscu z ponad 3-godzinnym opóźnieniem? odszkodowanie również jest należne, bowiem zasady te stosuje się także do wszystkich lotów, które mają swój początek bądź koniec na terenie państw unii europejskiej. co ważne, zasady te muszą stosować wszyscy przewoźnicy, nie tylko regularne linie lotnicze, ale również tzw. tanie linie lotnicze oraz linie lotnicze wykonujące tzw. loty czarterowe, z których korzys-


Prawo tamy, lecąc na wakacje z biurem podróży. zakładając, że otrzymamy np. 400 euro odszkodowania, może się okazać, że bilet lotniczy zwróci się całkowicie, a w przypadku tanich linii lotniczych jego cena zostanie nam ze sporym naddatkiem zwrócona. czasem jednak przewoźnik jest zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania za takie opóźnienie lotu. dzieje się tak, jeżeli przyczyną powodującą opóźnienie są tzw. nadzwyczajne okoliczności. zalicza się do nich np. zamknięcie lotniska odlotu bądź przylotu z powodu warunków meteorologicznych. większość jednak sytuacji typowych, tj. np. związanych z serwisem samolotu, obciąża przewoźnika, nie zwalniając go od konieczności wypłaty odszkodowania. w celu uzyskania takiego odszkodowania należy zwrócić się do linii lotniczej z roszczeniem o jego wypłatę, najlepiej bezzwłocznie po powrocie z podróży. w przypadku problemów z wypłatą takiego odszkodowania można zwrócić się o pomoc do komitetu ochrony Praw Pasażerów, działającego w ramach urzędu lotnictwa cywilnego lub do kancelarii prawnej zajmującej się prawami pasażera. na rynku działają też firmy, które występują do linii lotniczej, reprezentując całą grupę pasażerów danego lotu, jednak bardzo często firmy te jako swoje wynagrodzenie pobierają znaczną część należnego odszkodowania. należy zatem skrupulatnie przeanalizować takie oferty pomocy. Poza odszkodowaniem przewoźnik lotniczy w przypadku opóźnienia bądź odwołania lotu ma też obowiązek zapewnić pasażerom opiekę, polegającą na przekazaniu odpowiedniej ilości posiłków i napojów, udostępnieniu możliwości kontaktu, zapewnieniu noclegu, gdy czas oczekiwania na samolot przypada w nocy. Ma też obowiązek przekazać pasażerom listę praw, które im przysługują w tej konkretnej sytuacji. wsiadając do samolotu warto też sprawdzić, jakie przedmioty można zapakować do bagażu rejestrowanego (tj. tego, który wędruje do luku bagażowego), a jakie do podręcznego. w przypadku uszkodzenia bądź kradzieży bagażu to, jakie przedmioty umieściliśmy np. w bagażu rejestrowanym, może mieć bezpośrednie przełożenie na to, czy przewoźnik wypłaci nam odszkodowanie za ich utratę. Pamiętam sprawę, podczas której bardzo łatwo uzyskałam pozytywny wynik dla mojego klienta – linii lotniczej, kiedy to pasażer domagał się odszkodowania za skradziony z bagażu rejestrowanego sprzęt komputerowy i fotograficzny. Tego sprzętu po prostu nie można było tam przewozić, a skoro pasażer zapakował go w taki sposób, uczynił to na swoją własną odpowiedzialność. kwestie związane jednak z uszkodzeniem, zagubieniem bądź kradzieżą bagażu, to temat na odrębny artykuł. a co z lotem do Mediolanu? oczywiście po sprawdzeniu usterki okazało się, że to tylko błędnie działająca kontrolka w kokpicie. Samolot zatem po krótkim postoju w warszawie odleciał ponownie do Mediolanu. na miejscu wylądowaliśmy około 2 godziny po pierwotnej godzinie lądowania, a zatem żadne odszkodowanie nam się nie należało. wszystkim życzę miłych lotów nie tylko podczas wakacji. Adw. Małgorzata Gabriel Partner Nocznicki i Gabriel Adwokaci

wySokoŚĆ PrzySŁugującego odSzkodowania w PrzyPadku odwoŁania loTu BądŹ oPÓŹnienia Powyżej 3 godzin

250 €

dla lotów o długości do 1.500 km

400 €

dla lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 km

400 €

dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości od 1.500 km do 3.500 km

600 €

dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km Lipiec/sierpień Teraz wilanów 9


Przestrzeń publiczna

najnowSze inforMacje w SPrawie Budowy ul.Branickiego Budowa ul. Branickiego na odcinku od al. rzeczypospolitej do ul. Sarmackiej formalnie rozpoczęta, trwają wygrodzenia terenu budowy. Prace będą przebiegały przez całe wakacje i powinny zakończyć się z końcem sierpnia. wiązać się będą z utrudnieniami, m.in. zamknięty będzie przejazd ul. Sarmacką tuż przy ul. Branickiego oraz częściowo będzie ograniczone parkowanie w tym rejonie. i etap to budowa północnej nitki ulicy, a etap ii – południowej. w i etapie ruch na ul. Branickiego będzie odbywał się po istniejących płytach, w kolejnym – już nowym odcinkiem drogi. odbyło się już spotkanie zarządców z Burmistrzem dzielnicy wilanów i wykonawcą, zatem okoliczni mieszkańcy powinni już otrzymać informacje administracyjne dotyczące budowy i najbliższych 2 miesięcy. Fot. Arkadiusz Obszyński

Serdecznie zapraszamy 10 Teraz wilanów Lipiec/Sierpień


Przestrzeń publiczna

kwiaTy w wilanowie al. rzeczypospolitej i ul. wiertnicza zakwitły. zarząd oczyszczania Miasta posadził tu kilkanaście tysięcy kwiatów m.in. irezynę o bordowych liściach, begonię drobnokwiatową, czy żółte aksamitki. kolorowe rabaty i donice z kwiatami upiększają skrzyżowania al. rzeczypospolitej z al. wilanowską, osią królewską i klimczaka. kwietne wieże, w których dominują czerwone i różowe pelargonie pojawiły się na ul. kostki Potockiego, a także w wilanowie wysokim i Powsinie. Barwne kwiaty wiszą też na wybranych ogrodzeniach placów zabaw, a w ul. klimczaka posadzono już pierwsze lipy holenderskie. Pomiędzy ścieżką rowerową a ścieżką rekreacyjną oraz pomiędzy miejscami postojowymi po drugiej stronie ul. klimczaka na odcinku od al. rzeczypospolitej do ul. kieślowskiego pojawią się w sumie 63 lipy holenderskie. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo inżynierii ogrodniczej drewSMol

naweT PÓŁroczne oPÓŹnienia Przy Budowie PoŁudniowej oBwodnicy warSzawy Do Krajowej Izby Odwoławczej trafiły żądania ośmiu wykonawców o odrzucenie ofert wybranych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do budowy trzech odcinków obwodnicy przez Ursynów, Wilanów i Wawer, co może opóźnić inwestycję nawet o pół roku. jak podaje wyborcza.pl w artykule jarosława osowskiego opublikowanym 10 czerwca br.: – Powodem protestów są głównie „rażąco niskie ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia”. Taki argument przytacza we wczorajszym komunikacie krzysztof Piątek z agencji am art.-Media, który wypowiada się w imieniu firmy impresa Pizzarotti. włosi walczyli o kontrakt na budowę tunelu pod ursynowem i odcinka obwodnicy do węzła w wilanowie przy ul. Przyczółkowej. razem z nimi przeciwko werdyktowi komisji przetargowej zaprotestowały też firmy Porr z austrii, Salini z włoch i polsko-ukraińskie konsorcjum idS-Bud i altis-Holding. Spośród dziesięciu ofert gddkia wybrała firmę astaldi z ceną ponad 1,2 mld zł. Tymczasem inwestor założył, że zapłaci 1,6 mld zł. z publikowanego artykułu dowiadujemy się także, że przegrane firmy zakwestionowały wybór wykonawców pozostałych dwóch odcinków południowej obwodnicy warszawy. jednak największe emocje budzi fragment z mostem na wiśle, którego budowę zwycięska firma gullermak z Turcji wyceniła zaledwie na 757 mln zł, gdzie kosztorys inwestorski zakładał kwotę o przeszło miliard wyższą. zgodnie z harmonogramem 18,5-kilometrowa trasa ekspresowa od ul. Puławskiej do wylotówki na lublin powinna być gotowa w 2019 r. jednak w zaistniałej sytuacji prace opóźnią się w optymistycznym założeniu nawet o pół roku.

Lipiec/Sierpień Teraz wilanów 11

wakacyjne Treningi ouTdoorowe w caŁej warSzawie W lipcu już po raz czwarty rusza wakacyjna akcja Warszawa Ćwiczy. W dziesięciu lokalizacjach w całej Warszawie będzie można wziąć udział w darmowych treningach prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. wybór letnich aktywności na świeżym powietrzu jest całkiem spory. zumba, joga, Trening funkcjonalny, Boot camp, a nawet rugby dla Pań. na zajęcia może przyjść każdy. Treningi pod okiem profesjonalnych trenerów i instruktorów fitness skierowane są do wszystkich osób lubiących aktywnie spędzać czas w wakacje. dyscypliny będą odbywać się równocześnie w kilku miejscach w warszawie. wystarczy wybrać odpowiedni dla siebie trening i przyjść punktualnie. zajęcia są bezpłatne. na stronie www.warszawacwiczy.pl i na facebooku można znaleźć mapkę z wszystkimi informacjami gdzie i kiedy odbywa się konkretny trening. akcja potrwa do końca sierpnia 2015 r. kontakt do organizatora akcji: fundacja wybieram zdrowie – agnieszka wójcik e: kontakt@fundacjawybieramzdrowie.pl T: 501 845 146


Wilanowska lekcja historii

wilanÓw – Tu HiSToria czeka na każdyM kroku Historia Wilanowa to pasjonująca podróż przez koleje losów Rzeczpospolitej. Dzieje historycznej, należącej do zakonu Benedyktynów osady nierozerwalnie łączą się z ważnymi dla dziejów Polski datami. By bez kompleksów patrzeć w przyszłość i planować rozwój dzielnicy, warto przyjrzeć się historii tego miejsca. rok 1677 nie należał do spokojnych. w europie francja prowadziła wojnę z Habsburgami, a dania ze Szwecją. ofensywa wojsk rosyjsko-kozackich pokonała armię turecką pod Bużynem. król Polski jan iii Sobieski wzmocnił swoją pozycję, zawierając traktat ze Szwecją, która godziła się poprzeć prawa Sobieskiego i jego rodziny do Prus książęcych. król, który na początku września został ojcem, postanowił nabyć osadę zwaną Milanowem. Milanów, założony w Xiii w. przez płockich Benedyktynów, przez lata przechodził z rąk do rąk kolejnych rodzin magnackich. Teraz nareszcie miał rozkwitnąć. co ciekawe, ówczesne prawo zabraniało monarsze nabywania dóbr. dlatego nominalnym właścicielem osady został koniuszy koronny Marek Matczyński. Milanów szybko przemianowano na Villa novę, którą następnie spolszczono. i tak powstał wilanów jaki wszyscy znamy – piękny, barokowy pałac (wzniesiony według projektu augustyna wincentego locciego w latach 1677–1696), któremu towarzyszyły park i folwark, zapewniający mieszkańcom dworu wszystko, co niezbędne do życia. Wilanów po śmierci Jana III Sobieskiego Po śmierci jana iii Sobieskiego wilanów odziedziczył jeden z synów króla, a w 1720 r. od rodziny Sobieskich posiadłość kupiła jedna z najciekawszych kobiet tamtej epoki – elżbieta z lubomirskich Sieniawska. Hetmanowa Sieniawska, jedna z najzamożniejszych kobiet rzeczpospolitej obojga narodów, kontynuowała dzieło wielkiego króla, roz-

Widok łąk wilanowskich, obraz B. Belotta Canaletta. W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów folwark zapewniał mieszkańcom pałacu w Wilanowie wszystko, co niezbędne do codziennego funkcjonowania

12 Teraz wilanów Lipiec/Sierpień

budowując pałac i folwark w wilanowie. wykazała się przy tym poszanowaniem dla koncepcji stworzonej przez locciego. Ponad osiemdziesiąt lat później, w 1805 r., kolejny właściciel wilanowa pokazał jak ważna jest historia i jej ciągłość. Stanisław kostka Potocki odnowił zniszczone historycznymi zawieruchami ogrody wilanowskie i właśnie w tutejszym pałacu otworzył jedno z pierwszych polskich muzeów. rodzina Potockich zarządzała okolicą aż do końca XiX w., kiedy to pałac i otaczającego go ziemie odziedziczył ksawery Branicki. w tym czasie wilanów „zbliżył się do warszawy”, a wszystko to dzięki budowie wygodnej kolejki, którą podróż z okolic Belwederu do Pałacu wilanowskiego trwała około 40 minut. w 1945 r. pałac został znacjonalizowany i przekształcony w oddział warszawskiego Muzeum narodowego. Wilanów dziś – na wskroś współczesny, nawiązujący do tradycji również w czasach najnowszych rozwój wilanowa odbywał się z poszanowaniem historycznej spuścizny pałacu, ogrodu i otaczającego je folwarku. rozpoczęta na początku XXi w. na historycznych Błoniach wilanowskich budowa Miasteczka wilanów – harmonijnego i spójnego pod względem urbanistycznym konceptu osiedla mieszkaniowego – wpisuje się w kontekst organicznego, nawiązującego do tradycji rozwoju dzielnicy. Przykładem takich działań jest m.in. zachowanie dawnej drogi do wolicy, która otoczona szpalerami drzew jest widoczna na mapach z początku XiX w. jej bieg odpowiada dzisiejszej ulicy klimczaka, która także obsadzona jest drzewami. unikatowy koncept wilanowa i jego niezwykła historia jest wyzwaniem dla nowopowstających budynków w tej okolicy. jak wpisać się w spójną od XVii w. koncepcję architektoniczną okolicy?


Mapa folwarku Willanowskiego, Powsinkowskiego, wsi Willanowa, Powsina kończona w roku 1810.

aRTyKuł SPONSOROWaNy

Ziemie folwarku przecinała w dawnych czasach ocieniona drzewami droga do wsi Wolica, która obecnie jest częścią Błoń Wilanowskich (ul. Klimczaka)

w jaki sposób uhonorować spuściznę wilanowa? architekci i inwestorzy stoją przed niełatwym zadaniem. Piotr kroenke, dyrektor generalny gTc, spółki budującej galerię wilanów, zauważa, że analiza techniczna to za mało, by stworzyć dobry, nawiązujący do tradycji historycznej projekt. – żeby zaoferować mieszkańcom wilanowa odpowiedni, dopasowany do prestiżowego charakteru dzielnicy obiekt, nie ograniczyliśmy się wyłącznie do analiz technicznych. zleciliśmy również przygotowanie opracowań historycznych, kulturowych i socjologicznych tych terenów. To dzięki drobiazgowemu zapoznaniu się z nimi możemy zaoferować projekt, który nie tylko nie zaburzy istniejącej koncepcji, ale dodatkowo uhonoruje historyczną tożsamość wilanowa – mówi Piotr kroenke. wśród najciekawszych koncepcji, które dzięki

badaniom udało się wykorzystać w projekcie galerii, jest m.in. sięgający czasów Sobieskiego model „pręta litewskiego”, dawnej miary odległości, która narzucała rytm zabudowaniom dawnego wilanowa. odległości między budynkami w planowanej galerii są krotnościami tej właśnie jednostki. Historia wilanowa to opowieść o wzlotach i upadkach. losom pałacu i towarzyszącego mu folwarku nieobce były zawirowania historii. jednak to, co przetrwało do naszych czasów, świadczy o szacunku dla tradycji i koncepcji architektonicznej zapoczątkowanej w drugiej połowie XVii w. przez augustyna wincentego locciego. ważne jest, aby kolejne powstające w okolicy inwestycje czerpały z historii tego miejsca.

Lipiec/Sierpień Teraz wilanów 13


I love Wilanów

14 Teraz wilanów Lipiec/Sierpień


I love Wilanów

I LOVE WILANÓW Zapraszamy lokalne firmy do współpracy w realizacji inicjatywy promującej wyjątkowe piękno Dzielnicy Wilanów. Już jesienią chcielibyśmy móc zaprezentować Wam wystawę fotograficzną pt. „I love Wilanów”. Jako lokalny magazyn, działający od 5 lat z sukcesem w naszej dzielnicy, podjęliśmy wyzwanie zorganizowania tego przedsięwzięcia. Akcja została ogłoszona na Facebooku i już od kilku tygodni wzbudza dość duże zainteresowanie na profilu redakcji. Bardzo nas to cieszy, ponieważ stanowi dowód na to, że kochamy miejsce, w którym mieszkamy, a wsparcie tej inicjatywy jest tym bardziej dla nas istotne, gdyż od zawsze fotografowanie dzielnicy, ludzi, miejsc podczas różnych wilanowskich akcji stanowiło nasze „oczko w głowie”. Świadczy o tym ilość fotorelacji opublikowanych na łamach naszego magazynu, a teraz również na naszej stronie internetowej www.teraz-wilanow.pl. W ramach akcji „I love Wilanów” zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, którzy zechcą poświęcić swój czas i z obiektywem aparatu ruszyć w plener. Jest wiele pięknych miejsc, które można uwiecznić na zdjęciach, są także ludzie, sytuacje i wydarzenia, pole do zaprezentowania swojego postrzegania naszego otoczenia jest więc nieograniczone. Do współpracy zaprosiliśmy również zawodowych fotografów, którzy zgodzili się razem z nami przygotować najpiękniejsze zdjęcia prezentujące naszą dzielnicę.

Lipiec/Sierpień Teraz wilanów 15


I love Wilanów

16 Teraz wilanów Lipiec/Sierpień


I love Wilanów Wszystkie zdjęcia zgłoszone do akcji „I love Wilanów” zostaną poddane ocenie jury, w skład którego wejdą przedstawiciele redakcji, sponsorzy oraz mieszkańcy. Następnie wybrane w pierwszej turze zdjęcia zostaną poddane ocenie wszystkich mieszkańców. Umieścimy je na profilu redakcji na Facebooku i tam będzie odbywać się jawne głosowanie. W ten sposób wyłonimy zwycięzców, których zdjęcia zostaną wyprodukowane w dużym formacie i wezmą udział w wystawie. Zorganizowanie wystawy fotograficznej jest ogromnym wyzwaniem logistycznym i produkcyjnym, dlatego poszukujemy firm, które zechcą wesprzeć naszą inicjatywę i w zamian za wsparcie finansowe otrzymać wyjątkowy pakiet sponsorski do wykorzystania przy okazji promocji wystawy. To od Was zależy powodzenie tej akcji! Sponsorów zainteresowanych akcją prosimy o kontakt z redakcją (redakcja@teraz-wilanow.pl).

Budowa przy Klimczaka – co dalej? Firma Hossanova otrzymała ok. 1 rok temu pozwolenie na budowę wydane w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego budynku przy ul. Klimczka. Termin budowy, który dawał mieszkańcom nadzieję na przeistoczenie się „poczwarki w motyla”, przesuwany był jednak przez firmę wielokrotnie. Niestety nie ma wieści w tej sprawie, a nieskończony budynek wciąż straszy.

Lipiec/Sierpień Teraz wilanów 17


Przestrzeń publiczna Dzięki współpracy sponsorów i wspólnot mieszkaniowych Sarmacka tonie w barwnych kwiatach.

SARMACKA ROZKWITA

w poprzednich latach ozdobione zostały budynki przy Sarmackiej 22, 20, 18, 16, 12, 10 i 9; w tym roku zawisło kolejne szesnaście donic z czerwonymi pelargoniami. idea jaka przyświeca zaangażowanym w akcję jest taka, aby Sarmacka nabrała spójnego charakteru, a mieszkańcy mogli identyfikować się z miejscem właśnie dzięki charakterystycznym, czerwonym pelargoniom. jednym ze sponsorów tegorocznej akcji jest firma capital Park, która realizuje budynek biurowo-usługowy na przeciwko wilanowskiego ratusza. firma ufundowała kwiaty przed budynkiem avangarden. – wsparliśmy akcję, ponieważ zależy nam na estetyce i rozwoju Miasteczka. już w sierpniu sami przeniesiemy tu swoje biuro. Myślę, że wszystkim nam jest milej spędzać czas w otoczeniu zieleni – mówi justyna Magrzyk-flemming, junior asset manager reprezentująca inwestycję royal wilanÓw. fundacja nasze Miasteczko deklaruje chęć kontynuacji tej akcji: – w przyszłym roku marzy mi się ukwiecenie fragmentu ulicy Sarmackiej na południe od ul. Branickiego – mówi anna Mirska-Perry, organizatorka i koordynatorka akcji z ramienia fundacji.

Od lewej: Daniel Zdrojowy; Anna Mirska-Perry (Fundacja Nasze Miasteczko); Tomasz Modliński (TM Property); Małgorzata Gabriel (Fundacja Nasze Miasteczko); Justyna Magrzyk-Flemming (Capital Park SA); Marina Bolewska, Ewa Kaleta i Edward Kania – wszyscy wraz z Panem Zdrojowym z Zarządu WM AvanGarden.

Pomysł na ozdobienie tej części wilanowa powstał trzy lata temu, kiedy to na spotkaniu zorganizowanym przez dzielnicę zostały zaprezentowane wizualizacje wykonane przez architektów z pracowni architektonicznej in-Vi. na obradach byli obecni mieszkańcy oraz reprezentanci wszystkich mieszczących się wzdłuż ul. Sarmackiej wspólnot mieszkaniowych. Spotkanie prowadził i moderował burmistrz ludwik rakowski. Projektant Miasteczka wilanów guy Perry i anna Mirska-Perry prezentowali zebranym pomysły upiększenia ul. Sarmackiej. nie trzeba było długo czekać, aby mieszkańcy od słów przeszli do czynów. in-Vi z pomocą niektórych wspólnot pozyskała sponsorów do kompleksowego sfinansowania akcji. Poszczególne drzewa lub ławki ufundowali także mieszkańcy. dzięki temu do tej pory zasadzono dziesiątki drzew, setki krzewów, postawiono ławki z tabliczkami fundatorów, wzdłuż ulicy pojawiły się stojaki rowerowe i nowe, estetyczne kosze na śmieci. Sarmacka wypiękniała, a akcja ukwiecenia tej ważnej arterii osiedla zapisała się już w tradycji Miasteczka i przyciąga coraz większą rzeszę fanów. Patrycja Sibilska Fot. Arkadiusz Obszyński

Od lewej: Edyta Owczarek, Agnieszka Gala (z zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Marysieńka ul. Sarmacka 14), Ray z Anną Mirską-Perry, Monika Chojnacka-Wiewiorowska (At Home), i Małgorzata Gabriel (Fundacja Nasze Miasteczko).

18 Teraz wilanów Lipiec/Sierpień


Felieton

o SPrawacH ważnycH SaMi decydujMy! To motto mieszkańców Wilanowa. Dlatego też możemy być pewni, że wyborcy nie zawiodą podczas referendum 6 września, ani w kolejnych parlamentarnych 18 października. To świadomi obywatele, którzy chcą decydować o sprawach dla nich istotnych. Niestety świadomość pozostałych Polaków o referendum nie jest najwyższa. z sondażu przeprowadzonego przez centrum Badania opinii Społecznej wynika, iż na trzy miesiące przed terminem głosowania ponad połowa ankietowanych, bo aż 58 procent, deklaruje, że nie wie, czego będzie dotyczyło referendum. znajomość deklaruje 39 procent badanych, przy czym jedynie 19 procent mówi, że wie dokładnie, o co chodzi. wrześniowe referendum będzie piątym ogólnokrajowym w historii iii rzeczypospolitej. głosujący odpowiedzą w nim na trzy pytania, dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu, finansowania partii politycznych oraz interpretacji zasad prawa podatkowego na korzyść podatnika. Mimo, że media skupione są przede wszystkim na wyborach parlamentarnych, wrześniowe referendum z punktu widzenia obywatela jest dużo ważniejsze. To podczas tego głosowania zdecydujemy m.in. czy chcemy zmiany polityków, którzy od 25 lat są u władzy i zmieniają tylko posady i którzy, zdaniem specjalistów od marketingu politycznego, komunikują się ze swoimi wyborcami w sposób archaiczny. najgorsze jest jednak to, że w odbiorze wyborców nie komunikują się wcale albo wręcz zakładają, że wyborca to idiota, który kupi wszystko. Mieszkańcy wilanowa jednak tego nie kupują. chcą wiedzieć i świadomie głosować, czy wprowadzić jow-y, czy też pozostawić istniejący system. już legendarny kurier z warszawy jan nowak-jeziorański ponad 10 lat temu tak pisał o reformach w Polsce: „zacząłbym od reformy ordynacji wyborczej, a więc od wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. usunęłoby to podstawową słabość obecnego systemu, jaką jest przerost partyjniactwa”. jednomandatowe okręgi wyborcze to najprostszy sposób wybierania parlamentarzystów. jest stosowany przez najważniejsze państwa europy: wielka Brytanię i francję, najpotężniejsze mocarstwo świata – Stany zjednoczone oraz najludniejszy kraj demokratyczny – indie, a także kanadę, japonię oraz australię. najważniejsze jest jednak to, że kampania wyborcza w jow-ach toczy się na poziomie lokalnym, partie polityczne nabierają charakteru obywatelskiego, zachowując jednak silne przywództwo. w krajach, gdzie obowiązują okręgi jednomandatowe, ważnym elementem pracy posła – obok zadań legislacyjnych lub rządowych – są regularne konsultacje dla mieszkańców okręgu, gdyż pełni on niejako funkcję lokalnego rzecznika praw obywatelskich. wprowadzenie jow-ów tworzy także możliwość startu do parlamentu tysiącom lokalnych działaczy, społeczników, przedsiębiorców, którzy w obecnym systemie partiokratycznym nie mają szans na udział w życiu politycznym naszego kraju bez zgody na start jakiegoś partyjnego szefa. efekt będzie taki, że do Sejmu wejdą ludzie nowi, świeży, doświadczeni i znający realia życia Polaków. w ten sposób wybiera się już teraz 100 senatorów, czyli cały skład Senatu rP. zakładając, że jednomandatowe okręgi wyborcze zostałyby wprowadzone podczas

wyborów do Sejmu, można policzyć, że jow-ów w Polsce byłoby 460 – czyli tyle, ile mandatów poselskich liczy Sejm rP. Przeciwnicy jow-ów argumentują, że ten system wcale nie doprowadzi do odpartyjnienia Polski, lecz wręcz przeciwnie – będzie promował główne siły polityczne, czyli Po i PiS. Przykładem mają być ostatnie wybory w wielkiej Brytanii, gdzie mniejsze partie odegrały marginalne znaczenie i zdobyły śladowe liczby mandatów. dlatego system jow-ów mógłby sprawić, że średnie i małe partie w ogóle nie wejdą do parlamentu, bo ich przedstawiciele przegrają z bardziej rozpoznawalnym kandydatem dużej partii, za którym też zawsze stoi większe zaplecze promocyjne. wiele dyskusji wywołał także podział kraju na 460 okręgów, bo wybrani posłowie mogliby realizować interesy tylko własnego okręgu, zapominając o perspektywie ”państwowej”. drugie pytanie w referendum tylko z pozoru nas bezpośrednio nie dotyczy. otóż w Polsce partie finansowane są w większości z budżetu państwa, czyli z naszych podatków. Pieniądze dostają partie, które w wyborach parlamentarnych przekroczyły próg 3 procent poparcia oraz koalicje, które pokonały barierę 6 procent. w 2014 r. największą subwencję otrzymała Platforma obywatelska – ponad 17 mln zł. nieznacznie mniej dostało PiS – 16 mln, Sld prawie 8 mln, Twój ruch – 7 mln, a PSl nieco ponad 6 mln zł. To bardzo dużo pieniędzy, które wydawane są "lekką ręką". zgodnie z przepisami, partie są zobowiązane do corocznego składania w Państwowej komisji wyborczej sprawozdań finansowych. jednak komisja bardzo łaskawie rozlicza polityków. To z publicznych pieniędzy są opłacane wynagrodzenia pracowników i współpracowników, czy „zaprzyjaźnionych” ekspertów i komentatorów, a także firmy Pr. w minionych latach PiS z państwowych subwencji płaciło za ochronę jarosława kaczyńskiego. z kolei Platforma wydawała pieniądze z budżetu m.in. na drogie ubrania dla członków partii, w tym ówczesnego premiera donalda Tuska, a także obiady w restauracjach i alkohol. Sld na liście swoich wydatków miało opłaty za hotele i restauracje, a Twój ruch za alkohol. jak widać nikt sobie nie żałował. ustalając to pytanie referendalne prezydent Bronisław komorowski zaznaczył, że „nie dotyczy ono tego, czy jest się za, czy przeciw finansowaniu partii politycznych z budżetu, ale jest w sprawie ewentualnej zmiany dotychczasowego sposobu ich finansowania”, bo zdaniem ekspertów zlikwidowanie istniejącego systemu grozi korupcją i uzależnieniem polityków od korporacji, które będą ich finansować. Trzecie pytanie w referendum dotyczy interpretacji przepisów podatkowych na korzyść podatnika. jak jest ono ważne, nikogo nie trzeba chyba przekonywać, bo każdy ma jakieś doświadczenia z urzędem skarbowym i nie zawsze były one pozytywne. na koniec rzecz najważniejsza. referendum 6 września będzie uznane za wiążące, jeśli frekwencja w nim przekroczy 50 procent. i tym razem „wilanowskie słoiki” będą podnosiły ogólnokrajową frekwencję, bo tu jest zasada „nic nie dzieje się bez nas”. Jolanta Sztuczyńska Wieloletni redaktor programów informacyjnych TVP , twórca reportaży i filmów dokumentalnych związanych z historią współczesną i polityką. Pięć lat temu po długich poszukiwaniach miejsca do życia, wybrała Miasteczko Wilanów.

Lipiec/Sierpień Teraz wilanów 19


Przestrzeń publiczna

BEZ SŁÓW

cd. deSign code MiaSTeczka wilanÓw

IV: ARCHITEKTURA UROZMAICONA ALE SPÓJNA: niezwykle ważną zasadą Miasteczka jest to, aby każdy budynek projekuPorządkowana rÓżnorodnoŚĆ towany był przez innego architekta – coś, W ubiegłym miesiącu na wielu zdjęciach pokazaliśmy Miasteczko Wilanów o czym teraz deweloperzy bardzo chcą zaprzyjazne pieszym. Pisaliśmy o braku ogrodzeń, konieczności właściwej pie- pomnieć. Biuro in-Vi, w którym powstała koncepcja Miasteczka, doprowadziło do uzyslęgnacji terenów zielonych, zapewnieniu wielości i różnorodności usług w zasięgu ręki. Wszystko po to, by łatwo i przyjemnie można poruszać się po kania efektu ujarzmionej różnorodności. Budynki projektowano w ramach jednolitych okolicy w celu realizacji podstawowych spraw. Tym pryncypiom sprzyjają wytycznych, by całość ze sobą harmonizoteż inne charakterystyczne dla Miasteczka zasady planistyczne, które przywała. celem było osiągnięcie z jednej strony bliżymy w tym wydaniu magazynu i w drugim z cyklu artykułów obrazująindywidualnego charakteru poszczególnych cych zasady projektowe tego osiedla-dzielnicy. apartamentowców, dającego mieszkańcom

20 Teraz wilanów Lipiec/Sierpień


Przestrzeń publiczna poczucie identyfikacji z miejscem, a z drugiej – spójnego stylu wilanowskiego, będącego wyróżnikiem projektu. aby uniknąć monotonii, do budowy osiedla zaproszono kilkanaście polskich biur architektonicznych. Taka drużyna pracowała nad stworzeniem nieruchomości spójnych, wpisujących się w koncepcję, ale jednocześnie różnorodnych. w myśl tej zasady każdy kwartał zabudowy był projektowany przez inną pracownię. widać to bardzo dobrze na przykładzie budynków zrealizowanych wzdłuż ulic klimczaka, Sarmackiej, Herbu leliwa, Herbu Pogoń, Herbu Szreniawa, kazachskiej, Herbu korczak, czy znajdują się po południowej stronie osi królewskiej. Skorzystanie z usług licznych biur architektonicznych pozwoliło osiągnąć wrażenie przebywania w miejscu autentycznym – jak w prawdziwym mieście – a nie w sztucznie wykreowanej przestrzeni. w miastach tj. Paryż czy londyn, których układ był inspiracją dla Miasteczka, pierzeje tworzy różnorodna, choć harmonizująca ze sobą, architektura, a budynki stoją przy ulicy „jak pod linijkę”. jest to widoczne także tu, w Miasteczku wilanów. V: SZLACHETNE FASADY: z szacunku dla pobliskiego pałacu na fasadach budynków użyto wysokiej jakości materiałów. Pracownia projektowa in-Vi, która koordynowała proces rozwoju osiedla do 2007 r., opracowała m.in. wytyczne co do kolorystyki i rodzaju materiałów użytych na elewacjach. VI: WIDNE KLATKI SCHODOWE: zaproszeniem do chodzenia są widne klatki. Światło dzienne, które dzięki dużym przeszkleniom do nich przenika, ma zachęcać mieszkańców nie tylko do jazdy windą, ale – alternatywnie – do korzystania ze schodów, które są przyjazne i atrakcyjne. jest to jeden z wielu prozdrowotnych i zachęcających do ruchu zabiegów planistycznych zastosowanych w Miasteczku. chodzeniu po schodach sprzyja też niewysoka zabudowa Miasteczka – czyli tzw. ludzka skala wyrażająca się w dostosowaniu gabarytów budynków do skali człowieka. w następnym numerze Teraz wilanów, przedstawimy kolejne zasady planistyczne naszego Miasteczka. zachęcamy do zbierania magazynów. więcej informacji o tej nowo powstałej części miasta znajdziecie też na: wikipedia.org Anna Mirska-Perry Fot. Arkadiusz Obszyński

Lipiec/Sierpień Teraz wilanów 21


Przestrzeń publiczna

Modernizacje w wilanowie Miasteczko Wilanów jest dynamicznie rozwijającą się dzielnicą Warszawy, jesteśmy świadkami wielu pozytywnych zmian, a zaangażowanie mieszkańców, władz dzielnicy i miasta widać na każdym kroku. W ostatnich miesiącach działania inwestycyjne nabrały tempa i w niektórych miejscach widać już ich efekty. Pozytywną tendencją w Miasteczku wilanów jest ogromny nacisk na estetykę otoczenia, tereny rekreacyjne oraz infrastrukturę ułatwiającą codzienne życie. aktualnie trwają prace na mostkiem dla pieszych nad Potokiem Służewieckim – dopracowywany jest projekt, który powinien być gotowy już na początku sierpnia. w pierwszych dniach lipca ruszy także budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do al. rzeczypospolitej, wykonawca przejął już teren, który do końca czerwca ma zostać ogrodzony. nie obędzie się w tym wypadku bez utrudnień w ruchu, nad organizacją ruchu będą czuwać odpowiednie jednostki, a zakończenie prac przewidywane jest na koniec września. uzyskano także pozwolenie na budowę ul. zdrowej od al. wilanowskiej do l4 – gotowy jest już projekt, a urząd oczekuje w tej chwili na pełnomocnictwa do realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Mokotowa ze względu na fakt, iż część inwestycji znajduje się po stronie Mokotowa. długo wyczekiwana realizacja terenu pomiędzy jezdniami osi królewskiej ma już realne kształty – urząd jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, opracowuje także plan na etapowanie tej inwestycji, na wypadek gdyby okazało się, że dzielnica nie otrzyma dodatkowych środków w tym roku. nieustannie trwają prace przy przebudowie na skrzyżowaniu ulic klimczaka-kieślowskiego, tam powstanie rondo. niestety nadal przeciągają się prace związane z dokumentacją i pozwoleniami na dalszym odcinku (odcinek kieślowskiegoPrzyczółkowa). wilanów w okresie wiosenno – letnim nabiera nie tylko kształtów, ale i kolorów, już wkrótce odbędzie się sadzenie drzew na odcinku od al. rzeczypospolitej do ul. kieślowskiego, drzewa powinny pojawić się do końca czerwca. a już teraz możemy cieszyć się ozdobionymi latarniami, na których dzięki inicjatywie mieszkańców powieszono donice z czerwonymi pelargoniami. warto także wspomnieć o pierwszym 700-metrowym odcinku ul. nowokabackiej, który został oddany do użytku, niestety na dalszy odcinek jesteśmy zmuszeni wciąż czekać, ponieważ urząd oczekuje na decyzję ustalającą wysokość odszkodowań za grunty przejęte pod drogę. Pierwsze ustalenia powinniśmy znać jeszcze w czerwcu, a szereg kolejnych do końca sierpnia. inwestycja będzie także czekać na prace po stronie ursynowa, ponieważ tam jest aktualizowana dopiero dokumentacja.

22 Teraz wilanów Lipiec/Sierpień

Także przebudowa ul. Hlonda i budowa skweru przy al. rzeczypospolitej jest na wczesnym etapie - ten odcinek zmieni się na zasadzie formuły „zaprojektuj i wybuduj”, a nie został jeszcze wybrany finalny projekt. w planach jest dodatkowa zieleń i fontanny oraz uspójnienie terenu ze skwerem przez Świątynię opatrzności Bożej. Tereny sportowe boiska przy szkole podstawowej w Powsinie również przejdą modernizację, w tej chwili jest już wybrany wykonawca, który wykonuje dokumentację techniczną (do 31/07), jeżeli wszystko dobrze pójdzie, do końca wakacji boiska powinny być zmodernizowane. Tak bardzo potrzebna szkoła podstawowa przy ledóchowskiej powstaje w szybkim tempie, dzięki przeznaczeniu większej siły na budowie, prace mają realne szanse zakończyć się w planowanym terminie, a dzieci od września 2016 r. będą mogły korzystać z nowoczesnej placówki. kolejne placówki edukacyjne, jak przedszkole na Sytej, ma już zielone światło na rozbudowę, a urząd jest już na etapie podpisywania umowy z wykonawcą. kraina zabawek przy zSP nr 3 ma już zamontowane zabawki na placu zabaw, porządkowana jest nawierzchnia, wszystkie prace prace powinny zakończyć się do końca czerwca. ulica zdrowa wciąż oczekuje na złożenie projektu w sprawie budowy przedszkola. wszyscy mieszkańcy zainteresowani losem centrum Międzypokoleniowego przy radosnej mogą spotkać się 30 czerwca (wtorek) o godz.18.00 w sali widowiskowej w zespole Szkół nr 2 przy ul. gubinowskiej 28/30 na otwartym spotkaniu mieszkańców, na którym zaprezentowana zostanie koncepcja projektu. Modernizacja zachodniego wybrzeża jeziorka Powsinkowskiego – ratusz uwzględnia uwagi mieszkańców, w ramach przygotowywania dokumentacji, która powinna być gotowa na początku lipca. Park linearny wzdłuż ul. klimczaka, tak ważne miejsce na mapie Miasteczka wilanów, wciąż jest na etapie przygotowywania projektu. Mamy nadzieję, że będzie to miejsce podkreślające sąsiedztwo Pałacu i dające mieszkańcom szerokie możliwości, aktywnego wypoczynku. wilanów pięknieje i rozwija się z dnia na dzień, wkrótce będziemy mogli korzystać ze wszystkich planowanych inwestycji, tymczasem pozostało nam uzbroić się w cierpliwość i aktywnie uczestniczyć w licznych inicjatywach naszej dzielnicy.


Felieton

STawiani Przed fakTeM – czyli debaty ciąg dalszy o rzeźbach lokalnego twórcy Mam wrażenie, że poziom emocji wokół zagospodarowania terenu tzw. Plaży wilanów u zbiegu al. wilanowskiej i ul. Przyczółkowej sięgnął zenitu. czas chyba na spokojne, wyważone przemyślenia i decyzje. chodzi oczywiście o ustawienie na rzeczonym terenie kolejnej rzeźby lokalnego artysty amatora, Tadeusza dębskiego. wspomniany twórca ustawił tu już wcześniej buławę króla Sobieskiego oraz „Piramidę potrzeb człowieka”. Tym razem Pan dębski zabiega o posadowienie, w odległości kilkunastu metrów od ww. instalacji, kolejnej stalowej rzeźby o wysokości około sześciu metrów. chodzi o „drzewo genealogiczne”, dedykowane starym, wilanowskim rodom. cel zaszczytny, a mnie osobiście bliski, jako że urodziłam się tutaj, a moja rodzina ma w wilanowie korzenie sięgające pokoleń. Po wielu latach spędzonych poza krajem postanowiłam tu wrócić i wybór nowego locum w sposób naturalny padł na Miasteczko wilanów – nowe miejsce na starych, znanych mi polach. MieSzkaŃcy lePSi i gorSi Piszę to dlatego, że w jakiś przedziwny, antagonizujący sposób nastąpił podział na „prawdziwych” mieszkańców wilanowa i na tych nowych, „spadochroniarzy”, którzy jakoby nie szanują lokalnych tradycji i panoszą się w miejscu, które dla wielu zasiedziałych mieszkańców powinno pozostać na zawsze niezabudowaną łąką. Podział ten w dużym stopniu został wykreowany za pomocą gazety wyborczej i jej zjadliwych tekstów pod adresem „lemingów”, zamieszkujących ten teren. nic wszak tak nie podbija klikalności jak napuszczenie jednej grupy społecznej na drugą, używając tanich metod i żerując na najniższych instynktach. nie pozwólmy na to, by ten podział się pogłębiał, gdyż niczemu i nikomu to nie służy. Teren Plaży wilanów powinien być wizytówką naszej dzielnicy. jest on widoczny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów tłumnie odwiedzających pięknie odnowiony Pałac i ogród. dlatego powinno nam wszystkim zależeć na jego godnym i pięknym zagospodarowaniu. Sytuacja prawna tego terenu i wynikające z tego jego tymczasowe zagospodarowanie doprowadzają jednak do kuriozalnej i absurdalnej sytuacji, gdzie lokalny twórca rości sobie prawa do zagarnięcia tego miejsca na własną przestrzeń wystawową. jakoŚĆ PrzeSTrzeni PuBlicznej MiaSTeczka z wielu powodów jestem przeciwna ustawianiu kolejnych projektów Tadeusza dębskiego na terenie Miasteczka wilanów i samej „plaży”. Po pierwsze obawiam się, że mimo dobrych chęci prace Pana dębskiego nie przedstawiają wartości artystycznej, której oczekują zarówno mieszkańcy, jak i dzielnica, szczególnie w tym newralgicznym i reprezentacyjnym miejscu. rozumiem, że na temat gustów się nie dyskutuje, jednak nie chodzi tutaj o to, co się komu podoba, ale o to, czy proponowane rzeźby i instalacje mają odpowiednią wartość artystyczną, by organizować wokół nich przestrzeń publiczną, a przede wszystkim o to, w jaki sposób się tam znalazły. o ile mi wiadomo, Pan dębski nie zasięgnął opinii naczelnika wydziału estetyki Miejskiej ani przed ustawieniem „Piramidy potrzeb”, ani podczas dyskusji na temat ustawienia „drzewa genealogicznego” w pobliżu ratusza. nie wygrał też żadnego konkursu na organizację (choćby tymczasową) tego terenu. Tym samym wygląda to tak, jakby fakt, że sam te rzeźby finansuje i jemu się one podobają był wystarczającym argumentem, by ustawić je w przestrzeni publicznej dzielnicy. i o to właśnie tu chodzi – o jakość przestrzeni publicznej w wilanowie. Miasteczko wilanów to unikalny projekt urbanistyczny, szczególnie w warszawie, gdzie króluje swoboda zabudowy bez ładu i składu, a większość terenów nie jest objęta planami zagospodarowania. obok „plaży” mamy nareszcie wykończony ratusz i budynek biurowy godny głównych placów warszawskich. jako mieszkańcy troszczymy się o nasze ulice, chcemy mieć poczucie, że żyjemy w harmonijnym otoczeniu, gdzie architektura i zieleń są „najwyższych lotów”. Tymczasem projekty Pana dębskiego są, delikatnie mówiąc, nie tyle kontrowersyjne, co w mojej ocenie niezbyt udane. Proszę mnie źle nie zrozumieć: każdy ma prawo do swobodnej artystycznej wypowiedzi pod warunkiem, że jej efekty wystawiane są w prywatnej galerii, a nie w przestrzeni wspólnej z pominięciem właściwych procedur. w normalnym kraju, a do takiego chyba aspirujemy, każdy permanentny, a nawet czasowy element architektury i sztuki, ustawiony w miejscu publicznym, podlega ocenie i opiniom specjalistów albo jest wyłoniony w wyniku transparentnego konkursu. Po drugie, jesteśmy raz po raz stawiani przed faktami – Pan dębski finansuje następną konstrukcję, a dzielnica, najwyraźniej osłabiona jego agresywnymi roszczeniami (jako „zamożnego” obywatela wilanowa), ustępuje i ustawia mu jego rzeźby w wilanowie niby na chwilę, niby prowizorycznie, ale jednak na lata. argument, że Pan ten sam finansuje swoje projekty nie ma żadnego znaczenia, bo nie o finanse tu przecież chodzi. Po trzecie, wygląda na to, że Tadeusz dębski traktuje teren „plaży”, a nawet Miasteczka wilanów, jako swoje prywatne lapidarium, miejsce wystawowe pod

Lipiec/Sierpień Teraz wilanów 23

chmurką. Świadczą o tym jego liczne wypowiedzi dla prasy, jak również list otwarty do mieszkańców wilanowa, niedawno opublikowany na portalu wasz wilanów. chcąc nie chcąc jesteśmy zmuszeni do obcowania z tymi dziełami. jego argument („jak się komuś nie podoba to nie musi tu chodzić”) jest tak absurdalny, że trudno się do niego odnieść i świadczy albo o zupełnym niezrozumieniu, czym jest przestrzeń publiczna albo o niesamowitej wręcz arogancji. Przecież nie będziemy zasłaniać oczu, idąc z przystanku do domu! Przede wSzySTkiM Park jakby tego nie było dość, ostatnio wyszło na jaw, że Pan dębski usiłuje ten teren kupić! Proszę sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało otoczenie ratusza i wjazd do wilanowa, jeśli do tego dojdzie. Pomijam osobiste, obraźliwe wycieczki pod adresem „frankowiczów”, zawarte w jego liście otwartym do mieszkańców Miasteczka. nie ma czegoś takiego jak lepszy i gorszy mieszkaniec wilanowa. ani taki, który ma więcej praw niż pozostali. Polecam to uwadze rady dzielnicy. co do kolejnego projektu, tym razem gigantycznego napisu „obywatel” (kamienne, trzymetrowe litery, zainstalowane na trawniku przed budynkiem ratusza), to jest on, wg mnie, równie nieudany jak poprzednie, bez względu na to, jaki miałby to być napis. Myślę, że piszę w imieniu wielu mieszkańców: mamy dość monumentalizmu i nachalnej dosłowności w naszym otoczeniu. na terenie Miasteczka jest już jedno, bardzo monumentalne miejsce: Świątynia opatrzności Bożej. czy wskazane jest kumulowanie pomników i dziwnych instalacji na jednym, niedużym przecież terenie? Teren ten wg planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony na zieleń i to w dziewięćdziesięciu procentach. Marzy mi się tam park z prawdziwego zdarzenia, choć o stosunkowo małej powierzchni. już teraz jest tam świetny i popularny plac zabaw, może należałoby budować wokół tego placu, w końcu Miasteczko wilanów to dzielnica wypełniona dziećmi i młodymi rodzicami. im też należy się ławeczka lub leżak, by pogawędzić z sąsiadami, jednocześnie obserwując bawiące się dzieci. w Paryżu jest piękny i bardzo popularny ogród luksemburski. oczywiście skala jest nieporównywalna, ale tam też mamy z jednej strony historyczny pałac, a w ogrodzie plac zabaw dla dzieci (z toaletą dostosowaną do dzieci!), pawilony serwujące napoje i przekąski przez cały rok, dużo zieleni i miejsc przeznaczonych na sport i imprezy. czemu nie stworzyć czegoś podobnego, oczywiście z zachowaniem proporcji i stylu architektonicznego Miasteczka? już teraz rodziny rozkładają koce i piknikują pod ratuszem, bo to jedyny skrawek zielonej trawy w pobliżu placu zabaw. a co do dzieł Pana dębskiego – być może należałoby je przenieść w bardziej logiczne miejsca – wilanów to wszak nie tylko Miasteczko wilanów. Być może sąsiedzi Pana dębskiego z ochotą przyjmą „Piramidę potrzeb” obok własnych domów? Monika Cornell, mieszkanka Miasteczka Wilanów


Fotorelacja

24 Teraz wilanów Lipiec/Sierpień


Fotorelacja

Wilanów w czerwcu...oczami Arka Obszyńskiego

Lipiec/Sierpień Teraz wilanów 25


Fotorelacja

26 Teraz wilanów Lipiec/Sierpień


Fotorelacja

Arkadiusz Obszyński Fotografowanie to moja pasja i sposób na życie. Patrzyłem jak fotografuje mój tata, teraz gdy fotografuję ja – patrzy na mnie moja córka. Największą satysfakcję daje mi „złapanie” w obiektywie „tej” unikalnej chwili, uchwycenie niepowtarzalnego momentu, emocji, spojrzenia, sytuacji. Prywatnie mąż Małgorzaty, ojciec Anny, brat Artura. www.areq.pl


świat na językach

Język jazzu Wakacje to czas relaksu, odpoczynku, a nawet lenistwa. Właśnie to jest na językach wielu… Nie ma jednak rozleniwienia w sztuce, która w tym okresie serwuje nam wiele fantastycznych okazji do rozkoszowania się nią. Latem odbywa się całe mnóstwo festiwali i imprez na świeżym powietrzu. Dla fanów jazzu to prawdziwy raj. Połączenie letniego odpoczynku z muzyką najwyższych lotów, bardzo często prezentowaną w pięknym otoczeniu, może dostarczyć wielu wrażeń, o których długo będziemy rozmawiać… lat lugano stało się kulturalnym centrum, którego reputację budują takie imprezy jak estival jazz oraz inne wystawy artystyczne, organizowane przez The cantonal art Museum. www.estivaljazz.ch

Paris Jazz Festival, Francja Ten jedyny w swoim rodzaju festiwal odbywa się w niesamowitym miejscu w Paryżu, czyli w ogrodzie botanicznym floral Park. już od pierwszego w historii koncertu w 1998 r. było wiadomo, że impreza osiągnie wysoki status i będzie wiele znaczyć w branży muzycznej. co roku zjeżdżają się tu gwiazdy wielkiego formatu. koncerty są bezpłatne, chociaż trzeba zapłacić za wejście do ogrodu. oprócz koncertów polecamy również ciekawe warsztaty i oczywiście spacer po parku, który jest magiczny. wrażenia z wizyty są niezapomniane. jeśli planujesz wyjazd do Paryża w lipcu i jesteś miłośnikiem jazzu, koniecznie sprawdź program tego festiwalu. www.parisjazzfetival.fr Estival Jazz Lugano 2015, Szwajcaria w drugi weekend lipca ma miejsce kolejny wyjątkowy festiwal jazzowy – lugano estival jazz. wszystkie koncerty również odbywają się na świeżym powietrzu i są zupełnie darmowe, więc jeśli ktoś wybiera się w lipcu do Szwajcarii, to warto zaplanować pobyt w lugano (cantone Ticino). zjeżdżają się tam turyści i fani jazzu z całego świata, aby w otoczeniu dziewiętnastowiecznego Piazza della riforma słuchać muzyki i rozkoszować się wrażeniami. Przez ostatnie 20

28 Teraz wilanów Lipiec/Sierpień

56th Ljubljana Jazz Festival, Slovenia konferencja prasowa 56. festiwalu jazzowego w ljubljanie odbyła się w nietypowym miejscu – grand reception Hall of cankarjev dom – co od razu było zwiastunem nowości w nadchodzącym festiwalu. konferencję otworzyła dyrektor generalna cankarjev dom, ursula cetinski, zapowiadając 150 specjalnych biletów na koncerty ljf dla osób, które jeszcze nie uczestniczyły w festiwalu, a dyrektor festiwalu, Bogdan Pedro costa Benigar, przedstawił program, którego trzy główne filary skupiają się wokół gitary, orkiestry i Belgii. Program towarzyszący zawiera dodatkowo dwie wystawy fotograficzne, pokazy filmów, pchli targ i wiele innych wydarzeń. z pełnym programem można zapoznać się na stronie www.ljubljanajazz.si.

22nd Istambul Jazz Festival, Turcja The istanbul jazz festival jest organizowany nieprzerwanie od 1994 r.. artyści występujący na scenie to światowe sławy jazzu, popu, rocka, tak więc nie tylko fani jazzu mogą znaleźć tu coś dla siebie. dzięki tej różnorodności festiwal przyciąga szersze grono odbiorców (około 50 000 osób), a zetknięcie nowoczesnej muzyki, płynącej w ponad 30 koncertach, z historycznym otoczeniem istambułu sprawia, że już od dawna festiwal widnieje na mapie wyjątkowych imprez muzycznych na świecie. www.caz.iksv.org Oslo Jazz Festival, Norwegia 10 sierpnia br. podczas oslo jazz festival w norweskiem Teatrze opery i Baletu odbędzie się wielki koncert otwarcia . zapowiadaną gwiazdą koncertu będzie gregory Porter, a inni wykonawcy, którzy zagoszczą na sce-


świat na językach nie festiwalu, to m.in.: Marius neset, jason Moran – fats waller dance Party, Sheila jordan & Bjørn alterhaug Trio, Steve kuhn Trio & karin krog. festiwal jazzowy w oslo jest organizowany przez fundację non-profit, której celem jest produkcja 60–70 koncertów podczas pięciu dni imprezy, które odbywają się w ponad 15 różnych miejscach rozsianych po oslo. Pełny program imprezy jest dostępny na stronie www.oslojazz.com.

Jazz na starówce, Warszawa jeśli komuś nie jest po drodze Turcja, Slovenia, Szwajcaria, norwegia czy francja, to w lipcu języka jazzu można również doświadczyć w warszawie. od 4 lipca rusza bowiem XXi Międzynarodowy Plenerowy festiwal jazz na Starówce. impreza jest wizytówką artystyczną naszej stolicy latem i przyciąga turystów i melomanów z całego świata do warszawy. jak co roku, program jest bardzo oryginalny – festiwal upłynie pod znakiem międzynarodowych gwiazd, jazzowych odkryć i premier. wystąpią artyści z uSa, izraela, włoch, austrii, Polski, norwegii, danii i kuby. festiwal, jak co roku, będzie zróżnicowany stylistycznie, usłyszymy mainstream, afro-cuban jazz, modern jazz, jazz-rock i fusion. www.jazznastarowce.pl

Lipiec/Sierpień Teraz wilanów 29


Medycyna Estetyczna i Kosmetyka

%

Ogłoszenia

Dr. Dariusz Kołodziejczak

WySoki STAndArd, niSkie ceny, promocje

Kupon rabatowy

20%

Al. Wilanowska 7, Tel 224010665, 665665078, www.bellisana.pl

30 Teraz wilanów Lipiec/Sierpień


Ogłoszenia

SiMPly przyjazne

Anna Mirska-Perry (FNM); SIMPLY: Łukasz Kustra, koordynator rejonu północ, Joanna Rafa, kierownik supermarketu.

Fundacja Nasze Miasteczko oraz Elea Polska, która w Miasteczku Wilanów przy al. Rzeczypospolitej 10 prowadzi supermarket SIMPLY, pracują na rzecz estetyczno-funkcjonalnych udoskonaleń wilanowskiego sklepu. – rozmawiamy od ponad roku. od początku nasze sugestie spotkały się ze zrozumieniem. wskazaliśmy potrzebę dokonania pewnych korekt w wyglądzie witryn i aranżacji przed sklepem. już dziś widać zmianę. zrezygnowano z jaskrawej kolorystki na szybach, w logo sklepu pojawił się dopisek „wilanów” – to ukłon w stronę mieszkańców tej dzielnicy, a dużą część witryn, wbrew pierwotnym założeniom, pozostawiono transparentnymi. To jednak dopiero początek prawdziwej przemiany, nad którą pracujemy i wygląda na to, że uda się wprowadzić dużą część naszych pomysłów – mówi anna Mirska-Perry, inicjatorka i koordynatorka przedsięwzięcia z ramienia fundacji nasze Miasteczko (fnM). guy Perry, autor koncepcji Miasteczka wilanów, jeden z założycieli fnM, zaproponował by dla „ożywienia witryn” przed sklepem pojawiały się sezonowe stoiska z warzywami i owocami pochodzącymi najlepiej z wilanowskich upraw. zasugerował on, by od strony południowej przy oknach postawiono donice z kwiatami, a przestrzeń koło dużego drzewa zaadoptowano jako miejsce, gdzie można usiąść przy stoliku i wypić filiżankę kawy. jakim sukcesem cieszą się takie rozwiązania widać na przykładzie pobliskiej kawiarni „Plakatówka”. – drzewo dodatkowo można podświetlić z pozycji terenu subtelnym światłem, co sprawi, że miejsce to nabierze głębi i z pewnością będzie kolejnym uroczy zakątkiem na mapie Miasteczka – dodaje Mirska-Perry. koncepcję dla elea Polska opracowuje współpracująca z fnM architekt weronika dettlaff. – Propozycja zakłada dodatkowo organizację stanowiska dla ekspedientki na zewnątrz sklepu. To umożliwi sprzedaż kawy, lodów i świeżych soków wszystkim tym, którzy będą chcieli usiąść na zewnątrz, gdy pogoda będzie temu sprzyjać. już dziś matki z dziećmi przystają w tym miejscu, a także pod koroną pobliskiego drzewa i w upalne dni korzystają z jego cienia. To naturalne miejsce na stworzenie tu małego, praktycznego zakątka – mówi dettlaff. – Pracuję także nad projektem markiz, które zapewnią zacienienie owoców i warzyw. koncepcja zawiera również niewielkie schody, które pozwolą zejść w okolice drzewa osobom wychodzącym ze sklepu i spacerującym w pobliżu. Będą stojaki rowerowe, donice z kwiatami – wylicza architekt. jak ocenia propozycje takich zmian przedstawiciel tej sieci supermarketów? – cieszymy się z tej współpracy – mówi cyril dreesen, Prezes zarządu sieci Simply Market. Bardzo często współpracujemy ze społecznościami lokalnymi. najważniejszym priorytetem jest dla nas realizacja wszystkich oczekiwań i potrzeb naszych klientów i najbliższego otoczenia. realizacja tego projektu będzie dla nas wspaniałą okazją do jeszcze lepszego poznania mieszkańców wilanowa. jesteśmy pewni, że jakość naszych produktów świeżych oraz profesjonalna obsługa, spotkają się z pozytywnym odbiorem w przysklepowym ogródku.

Lipiec/Sierpień Teraz wilanów 31

wymienione zmiany estetyczno-funkcjonalne już niedługo zostaną wzmocnione udogodnieniem komunikacyjnym, a mowa tu o planowanym wykonaniu przejścia dla pieszych w al. rzeczypospolitej. elea Polska obiecuje realizację przejścia wraz z sygnalizacją świetlną na wysokości ulicy nowej do końca wakacji. dużą rolę w doprowadzeniu tej sprawy do aktualnego stanu zaawansowania odegrał burmistrz dzielnicy wilanów ludwik rakowski. jest to przykład trójstronnej współpracy pomiędzy inwestorem, urzędem i organizacją społeczną, która od dawana zabiegała o dodanie tego połączenia. To część strategii spowolnienia ruchu w al. rzeczypospolitej, o której guy Perry pisał na łamach magazynu Teraz wilanów w artykule „Pęd ku przeciętności” w lutym 2014 r. Fundacja Nasze Miasteczko Fot. Arkadiusz Obszyński


Uroda

MAGICzN wydawałoby się, że po trzydziestce wszystko będzie szło już „z górki”. Prywatne i zawodowe życie masz już zazwyczaj unormowane, wiesz, czego oczekujesz od losu. niestety, jedyną rzeczą, nad którą możesz stracić kontrolę, jest Twoja własna skóra. oprócz wyżej wymienionych przeze mnie objawów starzenia się skóry (jak to strasznie brzmi) coraz więcej z nas obserwuje z przerażeniem powrót trądziku, a nastolatkami już dawno nie jesteśmy. ale moja droga, już dość tego straszenia, trzeba zacząć działać. regularne wizyty w gabinecie kosmetycznym oraz odpowiednio dobrana pielęgnacja domowa mogą zdziałać cuda. zapewne teraz nasuwa ci się pytanie: „ale jakie zabiegi czy kosmetyki będą dla mnie najlepsze?”. o to już się nie martw, od tego jesteśmy my, kosmetolożki.

Kiedyś zarywałaś noce i mimo to następnego ranka wyglądałaś olśniewająco? Aż pewnego dnia budzisz się i z zaskoczeniem odkrywasz, że Twoje odbicie w lustrze nie jest już takie samo? Twoja skóra nie jest tak cudownie gładka i napięta? Najczęstszą tego przyczyną są po prostu Twoje 30. urodziny! A tak na poważnie, już po 25. roku życia na skórze mogą pojawić się pierwsze zmarszczki, gdyż procesy regeneracji i odnowy komórek ulegają spowolnieniu. Według naukowców twarz kurczy się nawet około 15 tys. razy dziennie, czego skutkiem jest pojawianie się i utrwalanie linii w okolicach oczu, ust i czoła. Mogą temu towarzyszyć przebarwienia, rozszerzone naczynka, nierówny koloryt oraz rozszerzone pory. Po 30. roku życia dodatkowo rozpoczynają się zmiany hormonalne. Obniża się wtedy poziom hormonów odpowiedzialnych za reprodukcję, ponieważ natura chciała, abyśmy rodziły dzieci w wieku od kilkunastu do dwudziestu kilku lat. A to niestety ma swoje konsekwencje w wyglądzie naszej cery. Wiele czynników zewnętrznych również ma wpływ na wygląd skóry, są to: stres (kto w dzisiejszych czasach nie ma chociażby stresującej pracy?), promieniowanie UV (każda z nas zapewne uwielbia wygrzewanie się na słońcu), szybkie tempo życia, zanieczyszczenie powietrza, palenie papierosów, źle dobrana pielęgnacja, mogłabym tak wymieniać bez końca.

oBjawy STarzenia jeśli Twoim problemem jest skóra przesuszona, z drobnymi zmarszczkami, przebarwieniami, rozszerzonymi porami, najlepszym zabiegiem będzie Hydrafacial. jest to mikrodermabrazja wodna, polegająca na jednoczesnym złuszczaniu, oczyszczaniu oraz aplikacji specjalistycznych substancji aktywnych, dobranych odpowiednio do problemu skóry. zabieg podzielony jest na 3 etapy: oczyszczenie i złuszczenie, przywrócenie cerze blasku i świeżego kolorytu; ekstrakcja – bezbolesne, automatyczne oczyszczenie zaskórników za pomocą próżni; nawilżenie oraz antyoksydacja – za pomocą efektu ruchu wirowego aplikacja najwyższej jakości antyoksydantów, kwasu hialuronowego oraz peptydów. dodatkowo można zastosować delikatny, kwasowy peeling, nie podrażniający skóry albo serum dermabuilder – prawdziwy zastrzyk młodości dla skóry. z wyżej wymienionymi problemami skórnymi świetnie poradzi sobie również inTraceuTicalS – ulubiony zabieg gwiazd przed wyjściem na czerwony dywan! To nowa nieinwazyjna metoda odmładzania skóry wykorzystująca zjawisko infuzji – wtłaczania substancji aktywnych za pomocą tlenu hiperbarycznego. Stosując zabiegi inTraceuTicalS, mamy do wyboru 4 rodzaje serum, ukierunkowane na najbardziej popularne problemy skórne: rejuvenate – zabieg odmładzający z kwasem hialuronowym; opulence – leczenie przebarwień; clarity – kuracja na trądzik różowaty, stany zapalne; atoxelene – kuracja na zmarszczki mimiczne, okolice oczu i ust. Po obu tych zabiegach przygotuj się na natychmiastowo wygładzoną, rozświetloną i napiętą cerę. wioTkoŚĆ SkÓry dla osób, które walczą przede wszystkim ze sporą wiotkością skóry, szczególnie polecam Termolifting zaffiro – skuteczna alternatywa dla skalpela. w metodzie tej jest

32 Teraz wilanów Lipiec/Sierpień


Uroda

NA 30- STKA wykorzystywane promieniowanie podczerwone ir, które doprowadza do obkurczenia włókien kolagenowych już obecnych w skórze właściwej oraz stymuluje fibroblasty do produkcji nowych włókien. w rezultacie zwiększa się napięcie, elastyczność oraz widoczne jest wygładzenie zmarszczek. zabieg nadaje się również dla skóry naczynkowej, ponieważ światło podczerwone nie ingeruje w naczynka. jeśli oczekujesz jeszcze większych efektów termoliftingu, wybierz się na luxdeepir. jest to laser frakcyjny, również emitujący fale podczerwone, mogące dojść nawet na 6 mm w głąb skóry. Światło podawane jest do skóry frakcyjnie czyli kolumnowo. kolumny te tworzą obszary głębokiego ogrzewania i koagulacji, które stymulują naturalne mechanizmy odbudowy skóry. Mimo, że luxdeepir jest silniejszy od Termoliftingu zaffiro, nie wymaga on specjalnego przygotowania oraz rekonwalescencji. jest to metoda w pełni bezpieczna. w przypadku obu zabiegów pierwsze efekty widoczne są już po jednej wizycie, ale utrwalenie ich następuje w czasie od 3 do 6 miesięcy, następuje wtedy wymiana kolagenu na nowy o lepszej strukturze.

aRTyKuł SPONSOROWaNy

Trądzik, ruMieŃ, nadwrażliwoŚĆ jeżeli Twoją największą zmorą jest trądzik albo wrażliwa, naczyniowa skóra, najlepsze dla ciebie będą zabiegi witaminowe environ. Polegają one przede wszystkim na dostarczeniu skórze wit. a, c i antyutleniaczy. witamina a jest jedyną witaminą, która dociera do dna komórkowego, dzięki czemu wpływa na prawidłowe funkcjonowanie skóry oraz jej regenerację, tworzy tzw. most zdrowej skóry. environ wykorzystuje różne formy wit. a, m.in. retinol, który reguluje ilość wydzielanego łoju, zwęża pory, redukuje tendencje do tworzenia zaskórników i wyprysków. dzięki wielokierunkowości działania wit. a zabiegi environ sprawią, że Twoje zmarszczki ulegną spłyceniu, skóra będzie bardziej jędrna, a naskórek grubszy, dzięki czemu stanie się bardziej odporny na czynniki zewnętrze. Tak dobre efekty zapewnia dodatkowo jonoforeza environ wykorzystywana przy każdym zabiegu. odMŁadzanie SkÓry na sam koniec zostawiłam zabieg BeautyTek, który od niedawna króluje w naszym gabinecie w wilanowie. jest to inteligentny system biocybernetyczny, który wpływa na biologiczny proces odmładzania tkanek oraz naśladuje jego samonaprawcze mechanizmy. a tak odrobinę prościej: urządzenie to wysyła indywidualnie dobrany, stymulujący impuls mikroprądowy. warto tu jeszcze dodać, że jest to jedyny na rynku europejskim aparat kosmetyczno-medyczny. dzięki niemu możemy usunąć nie tylko wiele problemów estetycznych twarzy i ciała, takich jak wiotkość oraz suchość skóry, zmarszczki, bruzdy, obrzęki, rozszerzone pory, ale również zapobiec pojawianiu się stanów zapalnych, wzmocnić i doenergetyzować organizm, a także zredukować stres. zainwestuj więc w swoją skórę jak najwcześniej, na pewno ci się wkrótce odwdzięczy i po latach nie będziesz musiała wydawać fortuny na chirurga plastyka. jestem przekonana, że co najmniej jeden z wyżej wymienionych zabiegów okaże się dla ciebie „strzałem w dziesiątkę”. jedyne, co mi się nasuwa na koniec, to: do dzieła! Marta Berdyga Mgr kosmetologii Ambasada Urody Medical Spa

Lipiec/Sierpień Teraz wilanów 33

PROMOCJE LIPIEC HIT MIESIĄCA! MEZOTERAPIA IGłOWA - 20%

MAkIjAż pErMAnEnTny KRESKI DOLNE I GÓRNE - 20%

koSMETologIA ESTETyCznA ZABIEG INTRACEUTICALS + PEELING KAWITACYJNY GRATIS HYDRAFACIAL + MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA GRATIS

zAffIro 2 ZABIEGI + 1 GRATIS

EndErMologIA lpg 10 ZABIEGÓW CAłOŚCIOWYCH + 10 FOKUSÓW GRATIS

VElASHApE II ZABIEG NA BRZUCH, POŚLADKI I UDA + LIPOSHOCK GRATIS

BEAuTy TEk 10 ZABIEGÓW NA TWARZ + 10 ZABIEGÓW CZęŚCIOWYCH GRATIS

fryzjEr KOLORYZACJA INOA + STRZYżENIE WłOSÓW GRATIS KERATYNOWE PROSTOWANIE WłOSÓW -30% Ambasada Urody Medical SPA ul.Hlonda 2, 02-972 Warszawa tel. 22 253 23 23, kom. 604 502 501 www.ambasadaurody.pl *Szczegółowe informacje o promocjach w recepcji salonu


Co nowego...

CO NOW Już za chwilę koleJny rok wilanowskiego uniwersytetu trzeciego wieku

PolecaMy „rozkoSzne laTo” – alBuM wierSzy leTnicH dla dzieci. „rozkoszne lato” autorstwa Margarett Borroughdame to „migawki o lecie” pisane słowem, rysunkiem i zdjęciami. niektóre wiersze „mrugają” do czytelnika oczkiem, niektóre mają głębokie „drugie dno”. wszystkie, bez wyjątku, są tak beztroskie, radosne i ciepłe, jak wymarzone lato! Premiera albumu wierszy letnich dla dzieci będzie miała miejsce w porze dojrzałego lata, 6 września 2015 r. Mamy nadzieję, że lektura wierszy sprawi dzieciom i dorosłym przyjemność. nam sprawiła! oto niektóre opinie czytelników i patronów wydania: „aż zapachniało latem. na każdej karcie mieszka tu lato. jest w soczystej trawie, w barwach motyla, w promieniach słońca, odgłosach przyrody i orzeźwiających smakach. angażuje wszystkie zmysły i przenosi dzieci (oraz dorosłych) w najpiękniejszy w roku czas. jeśli tęsknicie za zapachem lata, tu go odnajdziecie.” (Miasto dzieci, www.miastodzieci.pl) „Tęsknisz za ciepłem, słońcem i wakacjami? Możesz mieć to wszystko przez cały rok za sprawą uroczych wierszy, za każdym razem, gdy otworzysz ”rozkoszne lato" ! Po prostu słodka książka!” (radio Bajka, www.radiobajka.pl) „zapach siana, promyk słońca na twarzy, aromat malin, spokój, radość i beztroska – to wszystko można poczuć, zaczytując się w wierszach Margarett Borroughdame. lekka lektura i dla dzieci, i dla rodziców – aby powspominać, odprężyć się i zanurzyć w świecie wyobraźni.” (dzielnica rodzica, www.dzielnicarodzica.pl) „Popłakałam się! z tęsknoty za dzieciństwem, tym ze wspomnień. cuda maleńkie.” (Małgorzata Brochocka, felietonistka) ”To wiersze na letni podwieczorek. obrazy, wspomnienia, marzenia. wiersze pełne pięknego wakacyjnego dzieciństwa i delikatności.” (Patryk rogoziński, tata, muzyk, kompozytor, nauczyciel) „Świat w wierszach Margarett Borroughdame to perspektywa dziecka, ale czy na pewno tylko dziecka? Przecież wszyscy uśmiechamy się na wspomnienie letnich przygód z dzieciństwa, kiedy przygodą był niezapomniany smak racuszków z pierwszymi jabłkami, strasznie rozbite kolano i spacer bez kaloszy w deszczu… wszyscy tęsknimy za beztroską i rozkosznym latem…” (lidia Skrajna, mama, babcia, psycholog) więcej o „rozkosznym lecie” i autorce na: www.rozkosznelato.pl, www.mbbooks.eu.

Dołącz do nas i rozwijaj z nami swoje pasje. wilanowski uniwersytet trzeciego wieku działa w strukturach centrum kultury wilanów w warszawie już od 2012 r. i jest projektem edukacyjno-kulturowym skierowanym do wszystkich, którzy zakończyli już karierę zawodową (emerytów, rencistów), do osób bezrobotnych, a także tych, którzy ukończyli 55 lat i pragną poszerzać swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać czynny udział w życiu kulturalnym. uniwersytet organizuje wykłady, zespoły twórcze, zajęcia rekreacyjne, wycieczki, imprezy kulturalne i integracyjne. to również miejsce do zawiązywania się trwałych przyjaźni i sympatii. ostatni semestr wiosenno-letni 2015 ukończyło 170 słuchaczy. Przed nami kolejny, siódmy semestr edukacyjnej i twórczej przygody, do której serdecznie zapraszamy. czekamy na Państwa w siedzibie centrum kultury wilanów przy ul. kolegiackiej 3. szczegółowe informacje organizacyjne można uzyskać w centrum kultury wilanów pod nr telefonu: 668 417 228, 22 651 98 20 oraz e-mail: wutw@kulturawilanow.pl. opłata za semestr wynosi 130.00 zł.

Powsińskie Dożynki 2015 30 sierpnia 2015 r., odbędzie się dziesiąta już edycja święta dożynkowego, podtrzymującego piękną, ludową tradycję, którego inicjatorem jest pracownia etnograficzna „Powsinianie”, a miesięcznik teraz wilanów ma zaszczyt zostać patronem medialnym tego wydarzenia. organizatorzy zaplanowali w tym dniu wiele atrakcji, m.in.: – przedstawienie teatralne dla dzieci; – kuchnię regionalną; – stoiska twórców ludowych; – stoiska z rękodziełem artystycznym;

34 Teraz wilanów Lipiec/Sierpień


Co nowego...

WEgO W CKW...

wilanowSkie TalenTy językowo-arTySTyczne na Scenie TeaTru guliwer

ramowy Program Powsińskich Dożynek 2015 11.30 – korowód dożynkowy prowadzony przez starostę i starościnę dożynek; prezentacja wieńców dożynkowych oraz strojów ludowych; 12.00–13.30 – msza dziękczynna w plenerach Domu Pracy twórczej przy ul. Ptysiowej 3; 13.30–17.00 – prezentacja zaproszonych zespołów ze słowacji, estonii oraz zespoły centrum kultury wilanów prezentujące stroje wilanowskie; 19.00 – potańcówka na dechach. oprócz korowodu dożynkowego, folkloru i kultury ludowej odbędą się prezentacje tradycyjnych potraw. warto wybrać się zatem do Powsina i spędzić tam niedzielne popołudnie. organizatorem jest centrum kultury wilanów, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: marszałek województwa mazowieckiego, Burmistrz Dzielnicy wilanów m.st. warszawy oraz Przewodniczący rady Dzielnicy wilanów m.st. warszawy.

Lipiec/Sierpień Teraz wilanów 35

w dniu 13 czerwca br. na scenie w Teatrze lalek guliwer przy ul. różanej 16 odbył się przegląd teatrzyków dla dzieci „akiki’s Theater Show”, który już po raz kolejny zorganizowała szkoła językowa The Palms. Tłumnie zebrani goście mieli okazję obejrzeć 14 krótkich form teatralnych, które zostały przygotowane przez dzieci w wieku 4 do 9 lat w ramach programu autorskiego „akiki’s Playhouse”. Scenariusze bajek zostały przygotowane przez lektorów na podstawie książek dla dzieci z brytyjskiego wydawnictwa usborne, z którym ta szkoła współpracuje. Pod czujnym okiem Pani katarzyny zarosińskiej – dyrektora Szkoły i autorki programu nauczania dla dzieci, powstały przedstawienia znane dzieciom, takie jak na przykład „Śnieżka”, ale również pojawiły się nowe opowieści z morałem jak na przykład „Mali przyjaciele”, które przygotowały najmłodsze grupy 4-latków. Teksty zostały oczywiście dostosowane do umiejętności dzieci, a przedstawienia były realizowane jako część kursów językowych. edukacja językowa jest istotnym elementem w życiu dzieci, a połączenie jej ze sztuką i teatrem daje nowy wymiar doświadczeń artystycznych. To specjalne wydarzenie mogło mieć miejsce dzięki kilku firmom, które zaangażowały się w lokalne przedsięwzięcie: sponsor główny – oddział Banku Pekao S.a. przy al. rzeczypospolitej 14, który oferuje nowoczesne produkty i usługi dla rodzin, a także partnerzy akcji: Teatr lalek guliwer, wydawnictwo usborne, centrum Stomatologii dzieci i Młodzieży elefant. Magiczne miejsce teatru, gong, pełna oprawa graficznomuzyczna sprawiła, że wyjątkowe owacje i brawa zebrały wszystkie grupy dzieci. gratulujemy wyjątkowych talentów językowo-artystycznych, a lektorom i rodzicom sukcesu w przygotowaniu dzieci do ich ról teatralnych. relację z wydarzenia można obejrzeć skanując kod obok.


Czas na pozytywne zmiany

LemmonHouse sp. z o.o., ul. Sarmacka 18 lok.143, 02-972 Warszawa. (budynek auRa PaRK-a) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl

Profile for Teraz Wilanów

Teraz wilanów lipiec 2015  

Teraz wilanów lipiec 2015