__MAIN_TEXT__

Page 1

Teraz

Wilanów MARIOLA BOJARSKA -FERENC

„W zdrowym ciele piękna dusza”

świat na językach

LA MAgIE TOuR EIFFEL

PREZENTACJA NOWEJ KONCEPCJI PLAŻY WILANÓW

ŚMIECIOWA REWOLuCJA


WilanoWSKa Nasze miasto aKaDeMia Kobiet

Co nowego w CKW

„WilanowskaakademiaKobiet”toprojekt FundacjiinicjatywaKobiet,któryskierowanyjestdowszystkichKobietdbającycho swojątożsamość,wewnętrznyrozwóji potrzeby.Partneremprojektu,któryzainaugurowanyzostanie9marca2013roku, jestDzielnicaWilanóworazCentrumKulturyWilanów. Wswojejpierwszejodsłonieprojektzakładaspotkania,mającenacelurozwójosobisty,któreodbywaćsiębędąwewtorkowe wieczoryod12marcado11czerwca 2013rokuwFiliiCentrumKulturyWilanówprzyulicyRadosnej11. będzietoczas,wktórymUczestniczkiwezmąudziałwwykładachiwarsztatachoraz będąinspirowaćsięnawzajemidzielić swoimiprzemyśleniamipodczasrozmowy moderowanej. ProwadzącymibędąRenataarendt–Dziurdzikowska,dziennikarka„zwierciadła”,trenerkarozwojuosobistegoicoachoraz WitoldMockałło,doświadczonycoachi wieloletnitrener. Wprogramiepodejmowanebędąmiędzy innymitakietematy: 1.Sposobynaodkrywanieswoichmocnychstronitalentów. 2.Mówdomniejeszcze,czylikomunikacja interpersonalnadlakażdego. 3.Jakośćrelacjiwzwiązkach,któretworzymy. 4.Wartośćiwyrażaniesiłykobiecościw życiu. SerdeczniezapraszamywszystkiePanie, którymbliskajesttroskaoswójwewnętrznyrozwójiktóreposzukująsposobuna harmonijnegodzenieswoichpotrzebz wyzwaniami,jakiestawiaprzednimiżycie. Wstępnawykładinauguracyjny,jakrównieżnapozostałespotkania,jestbezpłatny. zpowoduograniczonejliczbymiejscobowiązujązapisywCentrumKulturyWilanówprzyul.Wiertniczej26.Formularz zgłoszeniowydostępnyjestnastronieinternetowejCentrumKulturyWilanów www.kulturawilanow.pl.istniejetakżemożliwośćrejestracjielektronicznejnastronie FundacjiinicjatywaKobietwww.inicjatywakobiet.org.pl/rejestracja. informacjeszczegółowepodnumeremtelefonu:882170023lub694623114.

PlanetaKobiet CentrumKulturyWilanówwrazzpartneramizapraszają10marca2013rokuogodzinie16:00donowejFiliiwPowsinieprzyulicyPrzyczółkowej27ana wyjątkowepopołudniedlakobiet,którebędziemiłymakcentemprzedłużającym„DzieńKobiet”. PlanetaKobiettospotkaniewgroniewspaniałych kobiet,którebędzieniepowtarzalnąokazjądomiłegospędzeniaczasu,relaksuorazpodarowaniasobie odrobinyprzyjemności. Gośćmispecjalnymitegospotkaniabędzieprowadzącaprogram„Wiem,cojemiwiem,cokupuję”w stacjitVnStyleKatarzynabosackaorazdrn.med. annalewittdietetykartystówigwiazdtV,pracowniknaukowyorazwłaścicielkaCentrumMedycznegoeGo.Wspecjalnejprezentacjiorazrozmowiez Katarzynąbosackąprzedstawionazostaniekoncepcja zrównoważonegożywienia,odpowiedniegodla wiekuirodzajuaktywnościkobiet. Program: 16:00 -SpotkaniezKatarzynąbosackąorazdrn. med.annąlewitt,połączonezpromocjąksiążek Katarzynybosackiejpt.„Czywiesz,cojesz?”oraz „Kasiabosackacudniechudnie”. 17:00 -„JeszczepiękniejszazMaryKay".Pielęgnacja dłoni,dobórkosmetyków,analizakolorystyczna. PoprowadziKatarzynaSzulim,konsultantkafirmy MaryKay; „bieliznadlaCiebie".SalonaiSHabra–wyjątkowy salonbielizny.Wysokiejjakościbieliznasprawdzonychicenionychmarekorazusługabrafittinguw komfortowejatmosferze.

DlawymagającychPań,ceniącychsobieprofesjonalizmorazwysokąkulturęobsługi. „Refleksologiatwarzy".PoprowadziMonikaidzikowska,neurorefleksologzwww.masazownia.pl –GabinetyUsprawnianiaCiała. 18:00 -„Ukojenieciałaiduszyprzydźwiękach muzyki".Warsztatmuzyczno–relaksacyjnypoprowadziDominikaMamro,muzykoterapeutkaikulturoznawca; afrodance–ekscytującywarsztattanecznyprowadziewelinaStasiuk,choreografscenicznyiinstruktorwielutechniktanecznych,atakżeinstruktor fitness. Dlauczestniczekprzygotowanosłodkipoczęstunek. CentrumMedyczneeGo–drannalewitt,ufundowało3nagrodydorozlosowaniawśróduczestnikówspotkania: 1.Konsultacjadietetycznaudrannylewittoraz dedykowanyzestawposiłkówdietetycznychprzygotowanyprzezCentrumMedyczneego, 2.Książkadrannylewittpt.„Jedzenietoleczenie czyliprostyprzepisnazdrowieiszczupłą sylwetkę”, 3.SesjaćwiczeńcardiowCentrumMedycznym eGo(2treningi)zkonsultacjąiopiekątrenera osobistego. SerdeczniezapraszamynaPlanetęKobiet–połączenieciekawychspotkań,relaksu,kącikówurody, tanecznychwarsztatówimagicznychpokazów. Wstępwolny.Serdeczniezapraszamy!

KieRMaSzWielKanoCny CentrumKulturyWilanóworazCaritaswPowsiniezapraszająwniedzielę24marca2013rokuwgodzinachod8:00do14:00doDomuPracytwórczejprzyulicyPtysiowej3nakiermaszwielkanocny. Wtymdniukażdyodwiedzającyznajdziecośdlasiebie.naodwiedzającychczekaćbędziebogatyasortymentwyrobówregionalnych,rękodzieła,produktówspożywczychorazozdóbświątecznych. Wtymrokukiermaszwielkanocnyzamienisięwwyjątkowąwytwórniępalmwielkanocnychorazstroików świątecznych. tradycyjnie,jakcoroku,zachęcamytakżedoudziałuwloteriifantowej. Serdeczniezapraszamynaprzedświątecznezakupy.

PoRaneKteatRalny Pt.„naSzlaCHeCKiMDWoRze” CentrumKulturyWilanówzapraszawniedzielę10marca2013r.o godz.11.45doinstytutuJanaPawłaiiprzyul.Hlonda1naporanekteatralnypt.„naszlacheckimdworze”. SzewczykDratewka,SierotkaMarysiaiProfesorbaltazarGąbkawczasie swoichniezwykłychprzygódzaśpiewają,zatańcząizagrajądladziecipolskieutworytakichkompozytorówjak:Moniuszko,Chopin,Kilar,Karłowicz,Szymanowski,ogiński.aktorzyubraniwstrojeszlacheckie nawiążądobogatejtradycjiizwyczajówjakiepanowałynadworzeszlacheckim. Serdeczniezapraszamy!Wstępwolny.

2terazWilanówMarzec


Nasze miasto

ŚMieCioWa ReWolUCJa Szykujciesięnadużezmianywsystemiegospodarowaniaodpadamikomunalnymi. Zgodnieznowymizasadami,gminastaniesięwłaścicielemodpadów,wytwarzanychnajejterenie, ibędziemusiałazapewnićichodbiórizagospodarowanie.Jeślimieszkaszwdomujednorodzinnym, pamiętaj,abyzodpowiednimwyprzedzeniemwypowiedziećumowęfirmie,któradotychczasodbierałaśmiecizTwojejnieruchomości. Ustawaoodpadachobowiązujeodpaździernika2001rokuażdodniadzisiejszego.Wielesięodtamtegoczasuzmieniło–przedewszystkimwkwestiisegregowaniaśmieci–więcnadszedłczasnareformę.Prezydentwgrudniu2012 rokupodpisałnowelizacjęustawywnowymbrzmieniu,cospowoduje,żeod 1lipca2013rokuzacznąobowiązywaćnoweregułygospodarowaniaodpadami, zarównoprzezosobyfizyczne,jakiwspólnotymieszkaniowe.

GMinnePRzyGotoWania

zkońcemgrudnia2012rokuminąłtermin,doktóregogminypowinnystworzyć warunki,umożliwiającemieszkańcomsegregacjęśmieci,ustalićmetodynaliczania,terminy,stawki,częstotliwośćitrybwnoszeniaopłatzagospodarowanieodpadamikomunalnymiorazstworzyćwzórdeklaracjiowysokościopłat,atakże podaćterminyimiejscejejskładania,aprzedewszystkimustalić,najakichzasadachfirma,wybranawprzetargu,będzieodbierałaśmieci.topięknateoria... natomiastpraktykapokazała,żeniewkażdymwojewództwie,czynawetgminie,tosiępowiodło.Gdzieniegdziezapadłykonkretnedecyzjeiuchwały(m.in. wWielkopolscejużwypracowanoporozumienie),natomiastWarszawajestwyjątkowągminą,więcdopiero7marca2012rokunaSesjiRadym.st.Warszawy byćmoże(trzymamykciuki)udasięcośpostanowić. GdytylkoRadam.st.Warszawyuchwalizasadywypełnianiadeklaracji,będzie możnapobraćformularztakiegooświadczenia,wypełnićizostawićgowurzędziedzielnicy.Wtakiejdeklaracjinależyjednoznczniezdecydować,czydanegospodarstwobędziesegregowałośmieci,czynie.odtegobędziezależała wysokośćopłatyzawywózśmieci. Wprzypadkumieszkańcówblokówiosiedli,najpewniejtospółdzielnia,wspólnotalubadministratorzłożądeklaracjęwWaszymimieniu.Jeślimieszkaszwdomujednorodzinnym,musisztozrobićosobiście.Pamiętaj–opłacasięsortować odpady.zapłaciszmniejzaichwywóz!

MotyWy

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl

Współpraca: Dorota Wójtowicz-Wielgopolan Klaudyna Pabudzińska-Kossek Małgorzata Wróblewska Wojciech Gontarz-Virion Adrian Gorkowski Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 22 885 30 20 gorkowski@teraz-wilanow.pl tel: +48 514 58 25 09

Na okładce: Mariola Wojarska-Ferenc Foto: Magda Mosur

www.terazwilanow.pl

zmianywsystemiegospodarowaniaodpadamikomunalnymimająsprawić,żeby nikomunieopłacałosięwyrzucaćśmieci,np.dolasu,ponieważwszyscyzostaną objęcisystememzbieraniaodpadów.Celemzmianjestrównieżzwiększeniepoziomurecyklingu.

Marzec terazWilanów3

WyDaWCa:leMMonHoUSesp.zo.o.02-972 Warszawa,ul.Sarmacka18lok.2,KRS:0000340072, SądRejonowydlam.st.WarszawywWarszawie, XiiiWydziałGospodarczyKRS,kapitałzakładowy50.000zł, ReGon:142035681,niP:9512294400


Nasze miasto niezapominajmy,żeśmiecisącennymsurowceminależyjeponowniewykorzystywać. Gmina,wymagającodnaswłaściwegopostępowaniaześmieciami,jednocześnie zapewniwarunki,np.tworzącmiejsca,wktórychbędziemożnapozbyćsięnietypowychodpadów. zgodniezeznowelizowanąustawą,radagminy,określającstawkiopłatyzagospodarowanieodpadamikomunalnymi,bierzepoduwagęliczbęmieszkańcówdanej gminyiilośćwytwarzanychprzeznichodpadówkomunalnych(wedługdanychstatystycznychzpoprzednichlat),atakżekosztyfunkcjonowaniasystemugospodarowaniaodpadamikomunalnymiorazwystępowanieprzypadkówwytwarzania odpadównieregularnie.

SeleKCJanatURalna

WyPoWieDzenie

obecneumowynieprzestanąobowiązywać automatycznie.Pamiętajokoniecznościrozwiązaniaumowyzfirmą,któradotychczasodbierałaśmieciztwojejnieruchomości.Właściciel nieruchomości,posiadającyaktualniepodpisaną umowęzfirmąodbierającąśmieci,powinienz odpowiednimwyprzedzeniemwypowiedzieć umowę,takabywygasłaonazdniem30 czerwca2013roku.takieosobydokońca czerwca2013rokubędązwolnionezkoniecznościopłacaniaodbioruśmiecizapewnionego przezgminę.Wartojestsiętymzainteresować jużteraz,abyniedopuścićdosytuacji,wktórej po1lipca2013rokubędziemymusielizapłacić podwójnie–igminie,ifirmie,zktórąmamyzawartąumowę.

Ponadto,radagminyustalaniższąstawkęopłatyzagospodarowanieodpadamikomunalnymi,jeżelisązbieranewsposóbselektywny,toznaczy,jeżelizbieraod mieszkańcówodpadyjużposegregowane.osobysegregująceodpadybędąpłacić mniejodtych,któreichniesegregują.Gminapowinnaustalićstawkiopłatnatakim poziomie,abybyłyonezachęcającedoselektywnegozbieraniaodpadów. należywswoimurzędziegminydowiedzieć Firmaodbierającaodpadymaobowiązekpowiadomićgminęoprzypadkachniedosię,kiedydokładniezaczniefunkcjonowaćnowy pełnieniaprzezwłaścicielanieruchomościobowiązkuselektywnegozbieraniaodpasystemodbioruśmieciisprawdzićwswojej dów,więclepiejzłożyćtakądeklarację,będącświadomymkonsekwencji. umowiezfirmąwarunkijejwypowiedzenia. biorącpoduwagęobateterminy,wodpowiedoDPaDynieStanDaRDoWe nimczasierozwiązaćdotychczasowąumowęz Każdagminawskażemieszkańcommiejscaodbioruniepotrzebnegosprzętuelektrycznegoielektronicznego.noweprzepisyzobowiązujągminędozorganizowania dotychczasowymodbiorcąodpadów. punktówzbiórkielektrośmieci,czyinnychproblemowychodpadów.będziemożli- Wprzypadkurozwiązaniaalbowygaśnięcia wośćlegalnegopozbyciasięodpadów,takichjak:staremeble,baterieiakumulato- umowywcześniej,właścicielnieruchomościjest obowiązanypoinformowaćotymgminę. ry,czychociażbyprzeterminowaneleki,zktórymiterazczęstoniewiadomo,co zrobić. zasadydotyczącewywozuiodbioruśmieci

PRzetaRGi

wkrótcepowinnyznaleźćsięwregulaminie utrzymaniaczystościiporządkunatereniegminy,przyjętymprzezradęgminy.

Po30czerwca2013śmiecibędziezabierałafirma,zktórągminazawrzeumowęna odbieranieodpadówkomunalnych.Gminamaobowiązekwybrania–wyłączniew drodzeprzetargu–firmy(lubfirm)odbierającejodpadykomunalneodwłaścicieli Źródło:informacje,opublikowaneprzezMininieruchomości. sterstwoochronyŚrodowiskanastronie Powierzenietegozadaniawłasnejjednostceorganizacyjnej,np.gminnejspółce,jest www.naszesmieci.mos.gov.pl. możliwetylkowsytuacji,gdyzostanieprzekształconawspółkęprawahandlowego, WojciechGontarz–Virion staniedoprzetarguiwdrodzeprzetarguwygrazinnymipodmiotami.

4terazWilanówMarzec


Nasze miasto „Już nie ma dziKiCh plaż” ...W WilanoWie Dwa miesiące przed planowaną inauguracją sezonu plażowego w Wilanowie, odbyła się konferencja z udziałem m. in. nowego operatora „Plaży Wilanów” Norberta gałuszewskiego – którego wizja przekonała komisję konkursową naszej dzielnicy – oraz wiceburmistrza Wilanowa Artura Buczyńskiego – pomysłodawcy wiosenno–letniej atrakcji, która obchodzi w tym roku już trzecie urodziny. Dowiedzieliśmysię,żeoczekiwaniaMieszkańców,a,cozatymidzie,także władzdzielnicyWilanówrosnązrokunarokiatrakcyjnyterennamapieWilanowauzbiegualeiWilanowskiejzulicamiKlimczakaiPrzyczółkową,musispełniaćróżnefunkcje:rozrywkowe,rekreacyjne,edukacyjne,popularyzujące kulturęwyższąitętrochęniższąiwiele,wieleinnych.Wedługkoncepcji,przedstawionejprzeznorbertaGałuszewskiego,nowegooperatora„PlażyWilanów”,będzietonowoczesneiestetycznemiejscerekreacjizeszczególnym uwzględnienieminfrastrukturydladzieci.terenbędziepodzielonynakilkastref: strefęplaży,zabawy,sportu,sztuki,fitness,catering,rowerów,atakżestrefęsceny/kina/DJ-a. Mamyteżdobrąwiadomośćdlatychużytkownikówplaży,którzywciążprzywołująmiejscowyplanzagospodarowaniatejparceliiprzypominająoobowiązkuzachowaniaspójnościwyglądudzielnicyzterenamiMuzeumPałacuw Wilanowieijegoprzyległości. Komisjakonkursowawyraźniezaznaczyłaiwymogłanaaktualnymoperatorze dokonaniezmianplanusytuacyjnego,celemzmniejszeniaudziałuterenówwysypanychpiaskiemnarzeczterenówzielonych.operatorzobowiązałsięzadbaćoczystośćpiasku–któregojakośćbyłakrytykowanawzeszłymsezonie ogórkowym–atakżepokryćznacznączęśćterenunasadzeniamizieleni,które będączęściądocelowegozagospodarowaniategoterenu,tworzącegojedną logicznąiestetycznącałośćzzieleniąwokółratuszadzielnicy,budowanegona działce,sąsiadującejzterenemplaży. Całośćinfrastrukturyikosztyzwiązanezobsługąprojektusąfinansowaneprzez operatoraiprzezpotencjalnychsponsorów,przyczymichobrandowaniepowinnobyćdyskretneistonowaneikażdorazowoskonsultowanezurzędem dzielnicy. Jeśliniemożeciesiędoczekaćpierwszychgorącychdni,spędzonychna„Plaży Wilanów”,totylkododam,żekontynuowanebędąprawiewszystkiezeszłoroczneformyaktywności. tegorocznaofertatomiędzyinnymi:letniekinoplenerowe,cyklicznekoncerty młodychmuzykówjazzowych,spektakleteatralnedlanajmłodszych,warsztaty kulinarne,wakacyjnaszkołatańca,strefafitness(aerobic,zumba),siłowniana świeżympowietrzu,zajęciazcrossfituiwieleinnych.Wstępnawszystkiewymienioneatrakcjebędziebezpłatny. Wnastępnymnumerze„terazWilanów”przedstawimynaszymCzytelnikom szczegółowyprogramtegorocznychwydarzeńna„PlażyWilanów”. Wilanowskamajówkajużzaniespełnadwamiesiące.Dozobaczenianależakachpodparasolami. WojciechGontarz–Virion

Marzec terazWilanów5


Nasze miasto noWa pRzeSTRzeń dla goSpodaRKi pRzeSTRzenneJ

W czwartek, 14 lutego 2013 roku w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki Potockiego, prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Dyrektor Zespołu Szkół nr 79 Ewelina Jankowska oraz dwaj burmistrzowie Wilanowa podpisali porozumienie o współpracy na realizację zajęć edukacyjnych „Elementy gospodarki przestrzennej”, które od przyszłego roku szkolnego będą prowadzone w wilanowskim liceum. namocyporozumieniawewrześniu2013 rokuwXXXViiiliceumogólnokształcącymzostanieutworzonaklasazzajęciami edukacyjnymizgospodarkiprzestrzennej podpatronatemnaukowymPolitechniki Warszawskiej.Warszawskauczelniazapewnirównieżkadrędydaktycznądoprowadzeniazajęć,auczniowiebędąmogliwziąć udziałwkonkursienatematgospodarki przestrzennej,wktórymnagrodąbędąindeksynaWydziałGeodezjiiKartografiiPolitechnikiWarszawskiej. Wsamopołudniewykładnatemat„badania geodezyjnewarktyceiantarktyce”,wygłosił prodziekands.studenckichWydziałuGeodezjiiKartografiiPolitechnikiWarszawskiej, drhab.inż.andrzejPachuta.Podpisanieporozumieniaodbyłosięokołogodziny13:00 wbudynkuzespołuSzkółnr79przyul. Wiertniczej26. zasukcesywilanowskichuczniówzcałych siłtrzymamykciukiiżyczymyimwielugodzinwykładówrównieporywających idydaktycznychjakteninauguracyjny.

6terazWilanówMarzec

KobieCoŚćPoPRoStU! laDieSniGHtMaJUżRoK Kolejne–marcowe–spotkanieladiesnight wCinemaCityupłyniepodznakiemnaturalnegopiękna,pielęgnacjiikobiecychatutów, któreprzykuwająuwagęmężczyzn!ladies nightmajużrok,dlategotęedycjęświętowaćbędziemyzrozmachem!Począwszyod marca,przezkolejnetrzyedycjemożnazagraćowspaniałysportowysamochód!Spędź kobiecywieczórrazemzCinemaCity,amożetotystanieszsięszczęśliwąposiadaczką tegowyjątkowegoauta!Świętokobietrozpoczniesięjuż7marca,ogodzinie19:30w dwóchkinachCinemaCitywWarszawie.tegoniemożnaprzegapić! niezabrakniecennychporadkosmetyczeki wizażystek,pomagającychodkryćkobiece atuty,oraz,oczywiście,wieluprezentów.PoczujsiępiękniezCinemaCityidowiedzsię, nacozwracająuwagęmężczyźni. tegowieczorunauczestniczkiladiesnightczekaćbędzieprzedpremierowypokazfilmu„trenerbardzoosobisty”zhollywoodzkimigwiazdamiwrolachgłównych!zobaczperypetieodnoszącegosukcesysportowcaiprzekonajsię,czyudamusięjeosiągnąćtakżewżyciu osobistym. Jubileuszoweświętokobietjuż7marca2013rokuogodzinie19:30wwarszawskichkinach: CinemaCityarkadiawal.JanaPawłaii82orazCinemaCityMokotówprzyul.Wołoskiej12. Partneramiwyjątkowejodsłonyladiesnightsą:Hyundai,PachnącaSzafa,oriflame,Persil, nescafe,Knoppers,zottSmakijaorazRadioPlaneta.

„ozWielKiiPotężny3D”naeKRanaCHKiniMaX! Już8marcanagigantyczneekranykiniMaXwkroczyoszałamiającerozmachemnajnowsze dziełowytwórniDisneya.„ozWielkiiPotężny3D”zabierzewidzówwniezwykłąpodróżdo magicznego,trójwymiarowegoświatabaśni.ekspresjabarw,niesamowitekrajobrazy, spektakularnawalkadobrazezłemoraznajwiększehollywoodzkiegwiazdy–towszystko czekanakinomaniaków!Magiajeszczenigdyniebyłatakblisko.tajemniczyświatkrainyoz zaprasza. „ozWielkiiPotężny3D”wreżyseriiSamaRaimi’egotoprequelwydarzeń,pokazanychw dobrzeznanejksiążcel.Frankabauma„Czarnoksiężnikzkrainyoz”. „najnowszedziełoDisneyawartozobaczyćwłaśniewiMaX.nigdzieindziejefekty3Dnie będątakrealistyczne,jaknanaszychgigantycznychekranachkinowych.”powiedziaładyrektor marketinguiPRCinemaCityPoland,iwonaKuźnik. „ozWielkiiPotężny3D”będziedostępnywwersjioryginalnejzpolskiminapisamiorazw wersjizpolskimdubbingiem.biletydokupieniawkasachkinaiMaXWarszawaprzyul. Powsińskiej31. zachęcamydoudziałuwkonkursie,wktórymmożnawygraćbiletynatenfilm,nastronie10. naszegomiesięcznika.

pSYChiaTRa SŁaWomiR WolniaK pRzYJmuJe Już W WaRSzaWie W CenTRum medYCznYm medRun

Rezerwacja wizyt tel 801 462 988


aRtyKUłSPonSoRoWany

Nowości

OTWARCIE NOWEgO SALONu KOMPuTEROWEgO NEW AgE HARDWARE Od stycznia 2013 roku w centrum Miasteczka Wilanów, w Alei Rzeczypospolitej 18, działa nowy salon komputerowy. Na Klientów czeka w nim atrakcyjna oferta sprzętu komputerowego i multimedialnego, profesjonalny serwis oraz bogaty wachlarz usług. DotejporygłównymkierunkiemrozwojuofertyusługowejMiasteczkaWilanówbyły punktyzorientowanenazaspokojeniepierwszychipodstawowychpotrzeb.Powoli–ale sukcesywnie–otwierałysiętukolejnedelikatesy,apteki,restauracjeikawiarnie.Jednakże wposzukiwaniuusługspecjalistów,Mieszkańcymusieliudawaćsiędosąsiednichdzielnic– szczególnie,jeślichodzioofertęzwiązanąznowoczesnąelektroniką,komputerami,czy multimediami.naszczęściewszystkieosobyciekawenowychtechnologiimająodniedawnaswojemiejscewsamymcentrumWilanowa. Wsaloniemożnanabyćkomputery,oprogramowanie,akcesoriakomputeroweisieciowe, tuszeitonerydodrukarek,artykułybiurowe,atakżeuzyskaćfachowąporadę,awszystko towatrakcyjnychcenach.Wykwalifikowanysprzedawcapomożedobraćsprzętioprogramowanie,odpowiadającepotrzebomKlienta.„newageHardware”zapewniatakże sprawnyserwisgwarancyjnyipogwarancyjny.Pozamożliwościązakupunowegosprzętu, sklepświadczytakżeusługinaprawyimodernizacjikomputerów. Wilanowskisalonoferujerównieższerokiwachlarzusług(dedykowanymałymiśrednim przedsiębiorstwom),związanyzobsługąinformatyczną.Jaktwierdzizałożycielsklepu,DariuszKrzysztoporski,„newageHardware”chcebyćutożsamianyzprofesjonalizmem– „Stalerozwijamynaszeumiejętnościorazpodnosimykwalifikacje.Jesteśmyelastyczniipotrafimydostosowaćsiędoindywidualnychwymagań,stawianychprzeznaszychKlientów. Rozumiemy,żekażdyprzestójpracywichfirmachwiążesięzkosztami,dlategoskracamy dominimumczasreakcjinapotrzebyKlienta.”. Dużaelastyczność(wpołączeniuzprofesjonalizmemiświetnąlokalizacją)sprawia,żemiejscetostaniesięnapewnoważnympunktemnausługowo–handlowejmapiedzielnicy.

Marzec terazWilanów7


Nasze miasto inna,alekażdawyjątkowaiprzygotowanaogromnymwkładempracyizbezinteresownejpotrzebywsparciaszlachetnejakcji.Szmacianeprzytulankimiałyswojeimiona, marzeniaizainteresowania,nadaneimprzezichautorki iautorówispisanenaspecjalnychwizytówkach.

Renata Szcześniak

„WSzyStKieKoloRyŚWiata” DlaDzieCizCzaDU uczniowie Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie już po raz drugi uczestniczyli w akcji uNICEF „Wszystkie Kolory Świata”. Dzieci szyły i ozdabiały szmaciane laleczki podczas zajęć warsztatowych zorganizowanych w klasach lub z rodzicami w domu. Akcji towarzyszył finał konkursu na prezentację multimedialną „Czad i jego mieszkańcy”, w którym udział wzięli: uczennica klasy 4–tej, Maja Szcześniak, oraz Jakub Miros z klasy 6–tej. Dnia20lutego2013rokuogodzinie17:30odbyłosięspotkanie,naktórymobecnabyładyrekcjaszkołyikadranauczycielskaorazlicznieprzybyli rodziceidziadkowie,nieszczędzącypieniędzynalicytacjęlalek,cowwymiernysposóbwsparłoprojekt. napoczątkuodtworzoneprezentacje,którewygraływkonkursie,anastępniezastępcadyrektoraszkoły,annazalewska,podobniejakwzeszłymroku,brawurowopoprowadziłaaukcjęcharytatywnązbierania funduszynapomocdzieciomzRepublikiCzadu. Kilkudziesięciuuczniówszkołypodstawowej,wspieranychprzezczłonkówrodzin,zaprojektowałoiwłasnoręczniewykonałoażpięćdziesiątsiedemlaleczek.Uszyteszmaciankiprezentowałysięwspaniale.Każdabyła

8terazWilanówMarzec

JakdowiedzieliśmysięodbarbaryMiros,szkolnegokoordynatoraprojektu,„Sprzedanowszystkielalki.najdroższa zostałasprzedanaza110zł!”.Dziękiwsparciużyczliwych izainteresowanychakcjąrodziców,jakrównieżprzedstawicielikadryszkolnej,udałosięzebraćkwotęprzekraczającą 2.000złotych. toniestetytylko „kroplawmorzu” potrzebdzieci mieszkającychw Czadzie,aleponieważ„WszystkieKoloryŚwiata”toakcja ogólnopolska,w którązaangażowanychjestkilkasetplacówekoświatowychwcałymkraju,to wierzymy,żewpłynieonawznaczącysposóbnapoprawę jakościżyciamałychmieszkańcówjednegoznajbiedniejszychpaństwświata. organizacjiUniCeFwinszujemykolejnejświetniewymyślonej–ijakżepotrzebnej–inicjatywy,awilanowskiejszkolepodstawowejgratulujemyzaangażowania. trzymamykciuki,żebyprzyszłorocznaedycja„Wszystkich KolorówŚwiata”przyciągnęłajeszczewięcejUczestników, atakżeinnychplacówekedukacyjnych,pragnącychwspomócszczytnycel,jakimjestdziałalnośćcharytatywnana rzeczkrajówpotrzebującychpomocy. Więcejinformacjinatemattegoiinnychprojektów,znajdziecienastroniewww.unicef.pl. WojciechGontarz-Virion


Nasze miasto PieRzaWKaizaPUSty–taKie RzeCzytylKoWPoWSinie Dawniej na wsi, podczas długich zimowych wieczorów, odbywały się spotkania, podczas których kobiety wykonywały robótki ręczne, czy też darły pierze. Oczywiście, był to czas na wymianę poglądów i plotek z najbliższej okolicy.

CentrumKulturyWilanóworazPracowniaetnograficzna„Powsinianie”postanowiliprzywrócićtenstary,dziśjużprawiezapomniany zwyczaji4lutego2013rokuprzygotowaliobrzęddarciapierzaw DomuPracytwórczej. Programartystycznyprzyakompaniamenciewiejskichprzyśpiewek zaprezentowałzespółartystyczny„ChrzanowiankiidwaJanki”,działającyprzyKoleGospodyńWiejskichwChrzanowicach.Programbył bardzożywiołowy,radosnyiwidowiskowy.Poskończonejpracy,jak tobyłowzwyczaju,przyszedłczasnawspólnebiesiadowanie,które byłookazjądowymiany potrawismakołykówregionalnych. Kilkadnipóźniej,12lutego 2013roku,CentrumKulturyWilanów,któreodlat kultywujetradycjęzabawy zapustnej,przygotowało kolejnąedycjętegowydarzenia,któreodbyłosię, oczywiście,wostatnim dniukarnawału. PierwszymetapemPowsińskichzapustówbyło przejściebarwnegokorowoduulicamiPowsina orazodwiedzenieokolicznychdomostw,któremu towarzyszyłytańceiwesołeprzyśpiewki.WieczoremwDomuPracytwórczejrozpoczęłasięzabawazapustna. Dotańcaprzygrywałagóralskakapela„Hora”zeSzczyrku.organizatorzyorazlicznieprzybyligościeprzebraniwstrojegóralskiebawilisię dopóźnychgodzinnocnych.tańcomiśpiewomniebyłokońca.

Marzec terazWilanów9

Serdecznie zapraszamy ul. Hlonda 10/10, 02-972 Warszawa

tel. 22 253 78 39, pn–pt: 1100–1900, sob: 1000–1600


Nasze miasto

PYTANIA DO KONKURSU WIEDZY FILMOWEJ

ReGUlaMinKonKURSU WieDzyFilMoWeJ 1.Konkurstrwadodnia9.03.2013rokudogodziny23:59,a zwycięzcyzostanąpoinformowaniowygranejdrogąmailową wdniu10.03.2013roku.

1. Wymieńtrzypolskietytuły filmówpełnometrażowych, wyreżyserowanychprzezreżyserafilmu„oz.WielkiiPotężny”.

2.nagrodamiwkonkursiesątrzydwuosobowezaproszeniana dowolnyseansfilmu„oz.WielkiiPotężny3D”naekraniekina orangeiMaXwSadybabestMallprzyul.Powsińskiej31w Warszawiewdniachod10.03.2013do14.03.2013roku.

2. Podajwpełnymbrzmieniu, jaknazywałsięautorksiążkipt. „CzarnoksiężnikzKrainyoz”.

3.zgłoszeniemdoudziałuwkonkursiejeste-mail,zawierający prawidłoweodpowiedzinaconajmniejtrzyzpięciupytańkonkursowych,wysłanywokresietrwaniakonkursunaadres redakcja@teraz-wilanow.pl.

3. Podajimięgłównejbohaterkiksiążki„Czarnoksiężnikz 4.Uczestnicykonkursu,którzyjakopierwsiudzieląprawidłoKrainyoz”orazbohaterafilmu wychodpowiedzinapodanepytania,otrzymająjednąztrzech „oz.WielkiiPotężny”. nagród.okolejnościbędziedecydowaładataigodzinaotrzy4. Podajdokładnądatępolskiej maniawiadomościelektronicznejprzezredakcję. premieryfilmu„oz.Wielkii Potężny”orazrokpierwszego amerykańskiegowydaniaksiążki„CzarnoksiężnikzKrainyoz”. 5. Podajdokładnewymiary(wysokośćiszerokość)ekranuorange iMaXwSadybabestMall.

5.Warunkiemkoniecznymdoodebranianagrodyjestpodanie imieniainazwiskawtreściwiadomościipotwierdzenieswojej tożsamościwchwiliodbiorunagrodywkasiewyżejwymienionegokina.

idealne mieJSCe na WYpoCzYneK

dla TWoJeJ RodzinY! do SpRzedania noWY dom dReWnianY 120 m2 W puSzCzY BiaŁeJ W oKoliCY dŁugoSiodŁa; śWieTnY doJazd; naJlepSzY miKRoKlimaT na mazoWSzu; CiCha, KameRalna loKalizaCJa; dziaŁKa 5400 m2 z pięKnYm ogRodem ze STaRodRzeWem

Tel. 504 464 489

makijażślubnyiokolicznościowy

607640306

www.makeup.waw 10terazWilanówMarzec


Nasze miasto

WilanoWSKieaMoRy TegorocznewalentynkiwWilanowiezyskaływyjątkowąoprawę.Nie zabrakłoaniromantycznychmiejsc,aniczułychsłówek,anichwytającychzasercepiosenekomiłości,czynawetmiłosnychwyznań kilkadziesiątmetrównadziemią. Pomimodotkliwegomrozu,14lutego2013rokuzarównolokalniMieszkańcy,jakizakochanepary,przybyłezinnychwarszawskichdzielnic,doświadczyliwieluatrakcjiichwiluniesieńnaPlażyWilanów,na„Mostku zakochanych”(takąwłaśnienazwęotrzymałtegodniamosteknadPotokiemSłużewieckim)iwpobliżu MuzeumPałacuwWilanowie. najpierwrozbłysłyświetlnedekoracjewokół„Mostkazakochanych”,achwilępóźniejwtulonewsiebiezakochaneparyzawiesiłynanimspecjalne„kłódkimiłości”zeswoimiimionamilub inicjałamiiwyrzuciłykluczedopotoku,comiałoimzagwarantować,żeichuczuciebędzietrwałowiecznie. niecopóźniejwkoszupodnośnika,umieszczonegonawysokości45metrów,dwajśmiałkowieoświadczylisię–naoczachsetekgapiów–swoimwybrankom,aone, oczywiście,przyjęłyichawanse. napokrytejzaspamiśnieżnymiPlażyWilanów,MarekKościkiewiczzprzyjaciółmiwykonałspecjalnykoncertpt.„nauczsiękochać”–usłyszeliśmyznaneilubianeutworyomiłości. Pokoncercieipięknympokaziesztucznychogni,fasadaMuzeum PałacuwWilanowieponownie„ożyła”zasprawąmappinguhistorycznego.Wielbicieletangamoglinacieszyćswojeoczypięknymimilongami,aswojeuszymuzykąnażywowCukierni Królewskiej,natomiastwlabiryncieŚwiatła,znajdującymsiętużobokoranżeriiPałacu,możnabyłopodziwiaćzalotymimówprzebranychwpięknestroje„zepoki”. zakochanimogliudaćsięnaprzejażdżkękonnymibryczkamilubskorzystaćzpromocyjnejofertypływalni,saunyijacuzziwobiekciesportowymprzyulicyWiertniczej26.

tRioFoRtePianoWe Centrum Kultury Wilanów oraz Katedra Kameralistyki Fortepianowej uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie zapraszają w sobotę, 23 marca 2013 roku o godzinie 18:00 do Filii Centrum Kultury Wilanów w Powsinie przy ul. Przyczółkowej 27A na koncert Trio Fortepianowego. Wystąpią: ShokoMiyake(nafortepianie),skrzypekJanMazur orazwiolonczelistkaaleksandraJankowska. Wprogramiekoncertu: Ludwig van Beethoven –triofortepianoweb-durop.11 i.allegroconbrio.ii.adagio. iii.tema:Priach'iol'impegno.allegretto. Anton Arenski –triofortepianowed-mollop.32 i.allegromoderato.ii.Scherzoallegromolto. iii.elegia–adagio.iV.Finale–allegronontroppo Opieka organizacyjna: drbeataSzebesczyk. Wstępwolny.Serdeczniezapraszamy!

Marzec terazWilanów11


Pałac wWilanowie

WMaRCU COś fAJNeGO dLA MłOdSZeGO SPeKtAKLe „teAtru KróLeWSKIeGO” W WILANOWIe! „baśnieJapońskie”9 oraz10marca2013 rokuogodzinie11:00 wSaliUcztwMuzeum PałacwWilanowie.biletywpełnejcenie20 złorazulgowej15zł. Rezerwacjapodtelefonem228420795lubadreseme–mail:rezerwacja@wilanow-palac.pl.

J A S K R A

aRtyKUłSPonSoRoWany

Termin jaskra obejmuje grupę chorób, których wspólną cechą jest postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego. Czynnikiem ryzyka choroby jest zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Na uszkodzenie jaskrowe składają się cechy, dotyczące warstwy włókien nerwowych siatkówki, obszaru okołotarczowego oraz tarczy nerwu wzrokowego. Rezultatem uszkodzeń jest powstawanie ubytków w polu widzenia. Kluczowym celem w rozpoznawaniu oraz obserwacji jaskry jest wykazanie postępu uszkodzenia jaskrowego. Podstawowymnarzędziemocenyuszkodzeniastrukturalnegopozostajebadaniednaoka. ocenaopartatylkonabadaniudnaokajestjednaksubiektywna,gdyz̨występująróz̨nicew wynikachbadan̨róz̨nychbadających.obecniedysponujemytakz̨eobiektywnymiipowtarzalnyminarzędziami,słuz̨ącymidoanalizytarczyiwarstwywłókiennerwowychsiatkówki, jakHRt,GDx,czyoCt(badanieGCC–kompleksukomórekzwojowych).Optycznakoherentnatomografia –oCt–znalazłazastosowaniewdiagnostyceimonitorowaniupostępujaskry,zpowodumoz̨liwos̨cianalizytopograficznejnerwuwzrokowego,ilos̨ciowego pomiarugrubos̨ciwarstwywłókiennerwowych(RnFl–retinalnervefibrelayer)orazpomiarucałejgrubos̨ciplamkisiatkówki. Ws̨ródtychtrzechwymienionychelementówanalizyprzyuz̨yciuoCtpomiargrubos̨ci warstwywłókiennerwowychsiatkówkicechujenajwiększaczułos̨c̨wwykrywaniupostępu jaskry. zapraszam16marca2013rokuwgodzinachod10:00do13:00doInstytutuOka pacjentów,uktórychjużrozpoznanojaskrę,którzychcąpotwierdzićlubwykluczyćwcześniejsze podejrzeniaiwszystkichPaństwa,chcącychdowiedziećsięczegoświęcejotejchorobie, nabezpłatne,przesiewowebadaniawkierunkujaskry,właśniezapomocąoptycznejkoherentnejtomografii. ZAP RASZ AM dokt orMon ik aDzięg ielews ka

COś MądreGO dLA KAżdeGO Drukarnia Królewska wMuzeum Pałacuw Wilanowie zaprasza6i 7marca 2013roku wgodzinach od11:00do14:00,awweekend,9–10.03.2013 rokuwgodzinachod11:00do15:00nadyżury drukarskie,wtrakciektórychmożnazobaczyć drukarzaprzypracy,aprzyokazjiposłuchaćohistoriipropagandywojennejkrólaJanaiiiSobieskiegoidowiedziećsię,jakwtamtychczasach wyglądałodrukarstwowPolsceieuropie. Równieżwdrugiweekendmarcawgodzinachod 11:00do14:00wSalibiałejMuzeumPałacuw Wilanowieodbędziesięspotkanie„PoloniaMilitaria”,podczasktóregodowieciesię,kogoidlaczegozwano„lwemlechistanu”ijakimsprytnym fortelemudałosiępolskimszpiegomprzedostać doobleganegoprzezturkówWiednia. Ktociekawy,niechprzybywanaspotkanieze szlachcicemzepokikrólaJanaiii,snującymgawędyoczynachwojennych–zeszczególnym uwzględnieniemodsieczywiedeńskiej1683roku.Dzielnymążzaprezentujekopiezabytków militarnych,awszystkimzainteresowanymodpowienapytania odawnych czasach. naobawydarzeniawstęp bezwcześniejszejrezerwacji powykupieniu biletuwpełnej cenie20złlub ulgowej15zł.

12terazWilanówMarzec


Pałac wWilanowie

JaKW...PałaCU WtymrokuwwogrodachMuzeumPałacuwWilanowieruszajużtrzeciaedycjawarsztatówprzyrodniczych„beagle–jedenrokzżyciadrzewa”dlarodzinzdziećmi.tegoroczne warsztatyskierowanesądorodzinzpociechamiwwieku5–7lat(młodszagrupawiekowa) orazrodzicówzdziećmiwwieku8–11lat(starszagrupawiekowa). Całycyklspotkańobejmujemonitoringiemkilka wybranychgatunkówdrzewwprzypałacowym parku,uktórychobserwowaćbędziemykolejne fazyfenologiczne:począwszyodpojawieniasiępąków,liści,kwiatów,owocówinasion,ażpoprzebarwianieiopadanieliści.Wszystkimtymzmianom towarzyszyćbędąopowieścizeświatazwierząt, dotycząceowadów,ptakówissaków,którez drzewamimająwielewspólnego. zajęciabędąmiećcharakterwarsztatowy:składać będąsięzczęściterenowejorazzajęćmanualnych. Przyniesprzyjającejaurzezajęciaodbędąsięwnamiocieedukacyjnymwparkulubsaliedukacyjnej. abywziąćudziałwprojekcie,należydodnia7 marca2013roku(młodszagrupawiekowa)lub7 kwietnia2013roku(starszagrupawiekowa)przesłaćwypełnionyformularzzgłoszeniowynaadres beagle.wilanow@gmail.com.FormularzzamieszczonyjestnastronieinternetowejMuzeumPałacuwWilanowie.ilośćmiejscjestograniczona.Decydujekolejnośćzgłoszeń,więcwartosiępospieszyć. Cyklspotkańdlagrupymłodszejobejmuje4warsztaty,któreodbywaćsiębędąmiędzy kwietniemalistopadem.Cyklspotkańdlagrupystarszejobejmujezaś8spotkań,którebędą siępojawiaćsystematyczniemiędzymarcemagrudniem.Udziałwwarsztaciejestmożliwy tylkopowykupieniubiletuedukacyjnegowcenie10złodosoby. DokładnedatyoraztematywszystkichspotkańznajdzieciePaństwopodadresemwww.wilanow-palac.pl/beagle_2013_jeden_rok_z_zycia_drzewa.html. zapraszamytakżenawycieczkęprzyrodnicząpoogrodachwilanowskich,którarozpocznie się17marcaogodzinie11:00przykasiepałacowej.WtrakcietegospotkaniauczestnicybędąmoglipoznaćróżnorodnośćprzyrodnicząikrajobrazowąparkuwWilanowieidowiedziećsię,jakiedrzewarosnąwogrodachpałacowychijakieżyjątamzwierzęta. Rezerwacjatel.:228420795lube-mail:rezerwacja@wilanow-palac.pl. biletulgowykosztuje3zł,apełny5zł. KonwentgierworanżeriiPałacuwWilanowiejuż23i24marca2013rokuwgodzinachod 9:00do18:00.Wramachkonwentuodbędąsiędwaturnieje:systemufigurkowego „ogniemiMieczem”orazkolekcjonerskiejgrykarcianej„Veto”. nawszystkichodwiedzającychczekaćbędąpokazyigawędaobarwieorazbroniwczasach życiaipanowaniaJanaiiiSobieskiego,dyskusjeodemokracjiiparlamentaryzmiestaropolskim,naukamalowaniamodeli,rozgrywkaw„ogniemiMieczem”oraz„Veto”,atakżekonkursyznagrodami.Wstępbędziewolny,arezerwacjaniebędziekonieczna. COś MIłeGO dLA StArSZeGO Serdeczniezapraszamywszystkichdorosłychnaostatniespotkaniezcyklu„Wlabirynciezakochanych”10marca2013rokuogodzinie16:00woranżeriiPałacuwWilanowieorazw pobliskimlabiryncieŚwiatła,gdzie–wrazzedukatorem–będziemożnaodkryćtajemnice zakochanychkrólaikrólowej.następniekażdywłasnoręczniestworzylistmiłosnywkonwencjibarokowej. naspotkaniewstępjest,oczywiście,bezpłatny,arezerwacjaniejestwymagana. 28marca2013rokuogodzinie19:00zapraszamyosobydorosłedo„KrólewskiejCukierni Wilanowskiej”naspotkaniezcyklu„zmysłySztuki”zartystągrafikiemKrzysztofemKalinowskimijegoobrazamiwfraktal3DorazzkompozytoremigitarzystąWojciechembłażejczykiem.CałośćbędziemoderowałartystaplastykandrzejS.Grabowski. naspotkaniewstępjestbezpłatny.Rezerwacjaniejestkonieczna,aleliczbamiejscjestograniczona.

Marzec terazWilanów13

KUltURalnaKUŹnia aRtUReManDRUSeMStoi 26 lutego 2013 roku w restauracji „Nowa Kuźnia” zaprezentował się po raz pierwszy Artur Andrus z kabaretowym recitalem, promującym utwory z debiutanckiej płyty „Myśliwiecka”. KolejnewydarzeniezcykluKulturalnaKuźniaprzyciągnęłobardzowieluwidzów.Salabyłapełna,podobniejaktomiałomiejscepodczaszeszłorocznychwystępówkabaretowych. arturandrus,podczasponaddwugodzinnegowystępu,rozbawiłnasiwieluwidzówdołez.zdarzyłonamsięjużpłakaćze śmiechuwnowejKuźni,alenigdydotychczastakczęstoitak obficie!Gwiazdawieczorubisowała7razy(wliczająccztery„bisy”,które,jaksiędowiedzieliśmypodkoniecwystępu,byływłączonewśrodkowączęśćrecitalu). artystazaprezentowałzarównobardzopopularneostatnio utworyzdebiutanckiejpłyty„Myśliwiecka”,którauzyskałaniedawnostatuspodwójnejplatynowejpłyty,jakiskecze,którepo razpierwszyujrzałyświatłodzienne.Usłyszeliśmy„Piłemw Spale,spałemwPile”,„balladęobaronie,niedźwiedziuiCzarnejHelenie”,„Piosenkęopodrywienamisia”,„Królowąnadbałtyckichraf”oraz„GlankiiPacyfki”,atakże„Wierszotym,że każdyprawdziwymężczyzna”iwieleinnychprzekomicznychi bardzozróżnicowanychformartystycznychzKsięgąXiia–będącąuzupełnieniem„Panatadeusza”adamaMickiewicza–na czele. zachęcamydozapoznaniasięzfotorelacjąztegowydarzenia nastroniewww.nowakuznia.pl.

GoRąCoPoleCaMyPańStWaUWaDze naJbliżSzeWyDaRzenianoWeJKUŹni: „Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny” show Andrzeja rosiewicza 8 marca 2013 roku o godzinie 20:30. Bilety w cenie 50 zł. WdniuświętakobietzapraszamynarecitalandrzejaRosiewicza,składającysięznajlepszychprzebojówartysty.PiosenkinajwięcejWitaminy,CzyCzujePaniCha–Chę?,Czterdzieścilat Minęło,czychociażbyChłopcyRadarowcyznachybakażdyPolakurodzonywminionymwieku.zapraszamynakolacjęzokazjiDniaKobietizabawęnaparkieciewrytmachandrzeja Rosiewicza,apóźniejDJ-aSkiby. Kabaret Młodych Panów już 18 marca 2013 roku o godzinie 21:00. Bilety w cenie 100 zł. „bezczelnieMłodzi”Panowieniepróżnująizdobywająkolejne szczytywswoimdorobkuartystycznym.ichspołeczno–obyczajowyhumorzdużądawkąironiiidystansudotego,coaktualnie siędzieje,sprawia,żezyskująnietylkocorazszerszegrono wiernychfanów,aletakżeuznaniekrytyków.zdobylinajwyższe laurywewszystkichliczącychsiękonkursachifestiwalachkabaretowychzRyjkiemiPakąnaczele.Skeczeipiosenkikabaretu prezentowanebyływkażdymmożliwymprogramietelewizyjnym. biletynawszystkiepowyższewydarzeniadonabyciawrestauracji„nowaKuźnia”oraznastroniewww.biletynakabarety.pl. DlaposiadaczyKartyPrzyjaciel10%rabatunabiletywstępuna wszystkiewydarzeniaorazcałemenu.


Wywiad

W zdRoW pi

Mariola Bojarska–Ferenc, polska torka filozofii wellness. Swoją pa ka w każdym calu. Po latach walk wiarę w siebie i w sukces, dla któ terazWilanów:PaniMariolu,oglądającPaniprogramywtelewizji,widzę,żeWitoldGombrowicztwierdzący,iż„nictakniewpływanaumysł, jakciało”miałświętąrację.JestPaninietylkonadwornąpropagatorkąfitnesswtVP,aleikobietą oniezwykłymstanieumysłu.DbaPaniociałaPolaków,aleionaszstanducha.Proszęnampowiedzieć,coprzyświecaPaniwjejpracyijak realizujePaniswojąmisję? Mariolabojarska–Ferenc:Rzeczywiście,prowadzęprogramywtymduchu,bowiem,żebyosiągnąćsukcesnaróżnychpłaszczyznach,trzeba rozwijaćsięwielokierunkowo.Wprogramie „Sztukażycia”wtVP2wrazzgwiazdami,zachęcamdozdrowegostylużycia,pokazuję,jakdietąi ruchemmożnazwalczaćróżnedolegliwości. znaneosoby,dlaktórychwidzowiemająwiele szacunku,sympatii,aczęstonawetuwielbienia, motywujątelewidzówdozmianynawykówna lepsze.Gwiazdymoichprogramówzdradzająsekretyswojegosukcesu,opowiadają,jakżyją,jakie mająsposobynastres,itp.,aponadtogotująpod okiemdietetyków,kucharzyi,oczywiście,pokonujątrudnościwćwiczeniach.zabawnejestzobaczyćznaneosobywnietypowychdlanich sytuacjach,np.nazakupach.Jesttomójautorski program,wktórymchcęprzekonaćtelewidzów dodbaniaowłasneciałoiumysł.Dobrywygląd orazsamopoczuciejestgwarancjązdrowiaisukcesu. W„PytaniunaŚniadanie”wtVP2prowadzę środowespotkania„KlubCzterdziestka+”,gdzie poruszamy–równieżzgwiazdamiilekarzamiróżnychspecjalności–problemykobiet,które skończyły40/50/60lat.naprzykład:syndrom pustegogniazda;skończyłampracęwkorporacjii zaczynamnowysamodzielnybiznespo50–tce; pozostawiłmniepartnerpo30latachżyciaico dalej;zastanawiamysię,czymiłośćzdużomłodszymmężczyznąmasens,itp.Jestbardzodużo takichtematówisąonebardzociekawe,bożyciowe.Chcępodładowaćkobietypo40–tcei 50–tce,botojestnampotrzebne.

14terazWilanówMarzec


Wywiad

WYm Ciele ięKna duSza

królowa fitness’u. Nieustępliwa propagaasją zaraziła miliony Polaków. Perfekcjonistki o zdrowe ciało Polek, dziś walczy o ich órego czas jest najlepszym sprzymierzeńcem. tW:Czybędątofelietony,czyspotkanianażywo? M.b.–F.: nie,tosąpoprostubardzofajnespotkanianażywo,które mająinspirowaćinnedojrzałekobiety,szczególniete,którymsię wydaje,żeichczasjużprzeminął.tymprogramemchcępokazać, żekobieta„40plus”mawsobieogromnypowerdożycia,żejest toosoba,któramożeodnosićsukcesywpracy,możeteżprzeżywaćswojenajwiększemiłości,ponieważkobietadojrzałajestwłaśniewyjątkowodynamiczna,adojrzałośćwwieluaspektachmoże byćjejdodatkowymatutem.tojestwłaśniekobietaXXiwieku.

nieznoszępytania„ilePanimalat?ProszępopatrzećnaMagdę Gessler,dojrzałąkobietę,jakświetnierozwijaswojąkarierę.zaczęłapracęwtelewizjiwwiekudojrzałym,aprofesjonalizmdziś jestwceniewkażdejdziedzinie.Monikaolejniksuperwyglądai nieschodzizekranu,bomacośdozaoferowania.tojestwielki potencjałiniemasobierównej.alicjaResich–Modlińskaeleganckaiinteligentna.Miłosięjejsłucha. tW:alesamaPanizaczynałaswojąponad20–letniąkarieręw mediachjakomłodadziewczyna. M.b.–F.: takichcętopodkreślićrazjeszcze.niemamnicprzeciwkomłodościitemu,żemłodziludziechcąrobićkarieręwtelewizji.toichprawo,aleniechszanująrównieżdojrzałość,bo czasszybkoleciiteżkiedyśbędąpo40–tce,50–tce.Proszępamiętać,żejanieprzyszłamzniczymjakomłodadziewczynatylko byłampierwsząkobieta,którazaczęłapropagowaćfitness.Przyszłamzczymśnowym,czegojeszczePolskaniewidziałaibyłam doswojejpracyprzygotowana.absolwentkaaWF,reprezentantkaPolskiwgimnastyceartystycznej,uczestniczkaświatowych kongresów,autorkapierwszegopolskiegovideozćwiczeniami (Callanetics),autorkaartykułówwnajlepszympolskimmiesięczniku„twójStyl”toniemałojakna27–letniądziewczynę! Wiedziałam,czegochcęodżycia.niewpychałamsięzniczym, tatuśminiezałatwił,animąż,więcmożedlategokonsekwentnie zostałamponad20lat,bowciążmamcośdozaoferowania.zaczynałam„poamerykańsku”montaż,przygotowanieinformacji dlastarszychkolegów,potemfelietony,itd.Uczyłamsię.Chłonęłam.Siedziałampo15godzinwtVP.Jakomłodadziewczyna, chciałampoznaćwszystko.

tW:aleprzecieżnaświeciepanujekultmłodości,astarośćjest niemodna...tojakprzekonaćkobiety,żeich„40+”wpisujesięw tenkult? M.b.–F.: toPaniopinia.Każdamłodabędziekiedyśdojrzała.taka jużjestnatura.Cotoznaczyniemodna?Dojrzałemająsiętopićpo 40-tce,czyco?tobzdury!tojestwłaśniekwestiaedukacjikobiet któreniewierząwsiebie,ludziwokółnichigeneralniecałegospołeczeństwa.Dziśliczysiędojrzałość,nabytazwiekiem.Wameryce naprzykładdojrzałegwiazdysąbardzocenione.Właściwiewtelewizjipracująniemalżedosamegokońcażycia.Wielkadziennikarka barbaraWalterszrobiłakarierędopierowtedy,gdybyłajużdojrzałą kobietą.Mikrofondorękidostałapo30–tce.Kobietymłodesąpotrzebne,cudowne,alewwiększościprogramówtrzebamiećautorytetiwiedzę,żebyzdobyćzaufaniewidzów.Dotego,by rozmowabyłagłębokaiinteresująca,potrzebnajestmądrośćżyciowa,któraprzychodzizwiekiem,doświadczeniemżyciowym.Młodośćniesiezesobąpewnegorodzajuinfantylizmitoniejestnic złego.Wfelietonach,czyprogramachrozrywkowychomodzie możesięprzydać,aletrzebamądrzeobsadzaćmłodych,bynie zrobićimkrzywdy.Jestmiejscedlawszystkich.nieodsuwajmyjednakkobiet40–,50–letnichwkąt,bownichdrzemieogromnypotencjałijestmiejscewkażdymbiznesie.

tW:alejestPanigwiazdąodponaddwudziestulaticałyten czaspracowałaPaniciężkonaswójsukcesgwiazdyfitness’ui zdrow egostylużycia.JakPanioceniato,żedziśgwiazdąmożemystaćsięwjednąnoc? M.b.–F.: imogąpozostaćgwiazdątylkojednejnocy.niestety,w Polscegwiazdąstajesiępanienkawjednejchwili,gdypokaże piersinaulicy,powiedwazdaniawfilmielubspotkasięzjednym, bądźdrugimznanympaneminarobidużoszumu. Dlamniegwiazdąsięniebywa,tylkojest.Dlamniegwiazdąjest MarylaRodowicz,Janenglert,MarekKondrat,KrystynaJanda,nie popiskującejednoroczneodkryciabrukowców.

tW:CzymyśliPani,żeiwPolscenastąpikiedyśtakieprzewartościowanie?bochybazgodzisięPanizemną,żeniejestdokońca tak,jakbyPanisobieżyc zyła? M.b.–F.: Jestemtegowięcejniżpewna.tojestkwestiaczasuiedukacji,kultury.Gdybymjabyłaszefemstacjitelewizyjnej,toznalazłabym środek,abyznaleźćmiejscedlajednychidrugich.napewnolansowałabymwzórkobietdojrzałych,którejużswojeprzeżyły,widziałyi wiedzą,naczymświatpolega.terazzadbane40–tkii50–tkiwyglądająo10latmłodziej–młodośćniejestwmetryce,jestwnas.

tW:Skorowspomniałyśmyotym„parciumłodości”,tosukces fitness’uimodynazdrowystylżycia–którywłaśniePanipromujeprzeztewszystkielata–wynikaztego,żechcemytęmłodośćjaknajdłużejzatrzymać.StądteżtakiepowodzeniePani książekiprogramówporadnikowych,otymjakzatrzymaćczas? M.b.–F.: tak,tojednozdrugiegowynika.iwłaśniedziękitemu, żedbamyosiebie,mająclat„40plus”,możemybyćwkwiecie wieku,mamyodchowanedzieci,zdobytedoświadczeniezawodoweiżycioweiwspaniałe,dobrzesłużącenamciało.Chcemy

tW:Czytoznaczy,żemaPanipoczucie,żeczasPanigwiazdy dopieronadchodzi? M.b.–F.:nigdyniepowiem„Stop!”.Ciąglewierzę,żenajlepsze jeszczeprzedemną.niebojęsięwalczyćosiebie,niczegosię nieboję.

Marzec terazWilanów15


Wywiad Poznawałamtamabsolutnegwiazdyfitness’u,jaknaprzykładtreneraMadonny,odktóregonauczyłamsięjogidladwojga,wspaniałychtancerzyzbroadway’uktórzynauczylimnietechnik tanecznychruchu,zumby,latindance,itp.itaniecstałsiędla mnieprawdziwąprzygodą.najlepsitrenerzyzeświatabylipotW:toproszęnamterazopowiedzieć,jakzaraziłaPanimilionyPo- temgośćmimoichprogramówwPolsce. lakówpasjądbaniaosiebie.JestPaniodwielulatautorytetemwtej kwestiii–powiedzmytowprost–jestPaniodpowiedzialnaza tW:nowłaśnie,wiemskądinąd,żemaPanijakiśbackground sprowadzeniedoPolskiwiększościformfitness’u. tanecznywprzeszłości? M.b.–F.: zaczęłosię,gdymiałam25lat.WtedywłaśniewypromoM.b.–F.:tak,gdybyłamgimnastyczkąartystyczną,jakomała wałammodęnaCallanetics,czylimetodęćwiczeń,którabyłaznana dziewczynka,ćwiczyłampodstawybaletuklasycznego,chorenaświecieinatychmiaststałasięhitemiwPolsce.Razemzprzyszły- ografięuradzieckiegochoreografaViktoraCharczenko,później miwłaścicielami„twojegoStylu”wydrukowałamgazetkęoCallane- zatańczyłamrazwpopularnymzespoletańcanowoczesnego tics.Potemdoszłykasetyvideoiokazałosię,żetymtylkosposobem „Sabat”,jakbyłammłodądziewczyną.zawszegdzieśwtyległoodchudziłammilionyPolaków.tepłytyigazetyrozeszłysięwnakła- wymiałam,żechciałabymtańczyć.Jakprzyjeżdżamnakongres dzieponad3mlnegzemplarzy!Pamiętamzdarzenie,gdyprzyszłam topierwsze,corobię,tonapoczątkucośdlasiebie,dlaswojej dowypożyczalnivideowPoznaniuiwłaścicielpowiedziałmi„Pani kobiecości;zapisujęsięnazajęciataneczne,bysięwyszalećz Mariolu,jajużtylezarobiłemnaPanikasetachzCallanetics,żema tancerzami.Potemzabieramsięzawykładyzdietetyki,fizjologii Paniumniedokońcażyciawszystkiekasetyzadarmo!”.oczywizfantastycznymprofesoremlenemKravitzem,jednymznajpoście,temuPanunawetnieprzyszłodogłowy,żezdradziłsięze pularniejszychfizjologówamerykańskich,którybadamięśnie swoimudziałemwpiractwiekaset,aleintencjemiałbardzodobre. brzuchaiskutecznośććwiczeńnabrzuch.Czytałamjegoksiążki, uczestniczyłamwjegobardzociekawychwykładach.zkoleiu tW:idziś,potych25latachmożemyjeszczetonagraniezobaczyć innegoprofesora–PaulaChekazSanDiego,doktórego,bysię napłytachDVD. dostaćnawykład,trzebazapisaćsiępółrokuwcześniej,botak M.b.–F.: tak,człowiek,którykiedyśjewydał,postanowiłna25–lecie jestoblegany–poznałamwiedzęnatematprawidłowegoodżyzrobićreedycjętegowydaniaidziśmożemyznowuzobaczyćjak wianiasię.tojestprofesor,któryzajmujesięprzygotowywadwudziesto–kilkuletniaMariolkauczyCallanetics(śmiech).DVDmo- niemdietdlawielkichgwiazdfilmu,prawdziwyguruwtej żnakupić.Winternecieciąglesąmodnetećwiczenia. dziedzinie.Kontaktznajlepszymidałmitakifeedback,żedodziś przezte25lategzystujęnietylkozawodowo,aleteżprywatnie. tW:aleniekoncentrujmysiętylkonaCallanetics.PrzecieżtoPani wypromow ałaiPilatesijogęiwieleinnych.Skądtawiedzaiumie- tW:nicdziwnego,żejestPaniabsolutnymautorytetemwtej jętnościjejprzekazania? dziedzinie.ajakPanioceniaewolucjęfitness’unaświecie? M.b.–F.:Rozpropagowałamwłaściwieponad200formruchu,asta- M.b.–F.: Wciągu25latzjednejformyaerobiku,któryrozpropałosiętakdlatego,że,mająctedwadzieścia–kilkalat,kierowałamsię gowałanaświecieJaneFonda,tododziśmamyponad200form intuicjąiwszystkieswojepieniądzeinwestowałamwswójrozwój, fitness’u.Pojawiłysięnowesprzętyipowstałcałyprzemysł,wykształcenieidoskonalenie.zapisałamsiędodwóchamerykańskich chodzącynaprzeciwtejmodzie,idlategotakmnietociekawiło. organizacjiiDeaieCa,zajmującychsięrozwojemzdrowiaifitPrzedewszystkimto,conajbardziejmnieosobiściewtymrozness’u,ipoprosturegularniewyjeżdżałamtamnaszkolenia.Pierw- wojucieszy,tofakt,żeludzierozkochalisięwfitness’ieiświadoszaorganizacjaskupiaokoło8tysięcyczłonkówzcałegoświata.na mośćludziopotrzebiećwiczeństałasiębardzoduża.Cieszę kongresachprezentująnietylkonajnowszetechnikiruchu,aleinajsię,gdywfitnessklubachwidzędojrzałychludzi,ludzistarszychi nowszebadanianatematmetododchudzania,dietiefektywności –choćpewniesątozalecenialekarzy–toświetnie,żeonisię ćwiczeń.Stamtądteżzawszeprzywoziłammateriałydomoichpro- przełamująipróbujązachowaćwtensposóbzdrowie.borzegramówiksiążek,artykułów. czywiścieniejesttobajką,żeruchjestprewencjąpraktycznie wszystkichchoróbi,nawetjeślizapadniemynajakąśznich,ajetW:niemiałaPaninigdywrażenia,żenacośbędziezawcześnie steśmybardzowysportowani,tołatwiejnamztejchoroby dlaPolek? wyjść.Szybciejsięzniejwygrzebać,anawetpsychiczniesobiez M.b.–F.: zawszebyłam7latprzedinnymi.Jakzaobserwowałam,to niąporadzić,boprzecieżćwiczeniatonietylkociało.torówdopiero7latpotymjakjazaprezentowałamjakąśnowąmetodęw nieżumysł.ćwiczącciało,ćwiczymysiłęwoli,siłęwalkizesobą. mediach,przywiezionązeszkoleń,onastawałasięunashitem. itojestniezwykleważne.Wameryceludziedojrzalićwiczą Wchodziłanastałedoklubówiludziezaczynalijąmasowoćwiczyć. wszędzie,anawetwszpitalachludziesąmobilizowanidoćwiW2000rokupokazałamPilatesidopierow2007-2009zacząłon czeń. byćbardzopopularny. tW:DlategopiszePaniotymwswoichksiążkach? tW:byłaPaniprekursorkątychwszystkichmetod...Czyczujesię M.b.–F.:Wsumienapisałam3poradnikiotym,jakbardzowaPanidziękitemutroszeczkębardziej„światowa”? żnyjestwnaszymżyciuruchidbałośćodietę.Mniejwięcejco M.b.–F.: bardzoświatowa,byłamnaokoło30kongresachwame8lat,takjakdojrzewałam.napoczątku,kiedybyłammłodązaryce,Szwajcarii,Szwecjiiniemczech.Muszęprzyznać,żeteszkole- fascynowanąfitess’emkobietą,napisałam„Cudownyruch”.Późniaiwyjazdydawałyminietylkowiedzę,aleisiłędodziałania. niejkolejnąmojąksiążką,napisanąnamoje40–teurodzinybyła teżmiećciągledoskonaływygląd,botojestwymógnaszychczasów istądtakiepowodzeniefitness’uwkażdejpostaci.Gdysięsobiepodobamy,rośnienaszasamoocenaijesteśmypostrzeganilepiej.Chce namsiężyć.żyćjaknajdłużej.

16terazWilanówMarzec


Wywiad „zatrzymajczas”itaksiążkabardzosięspodobałanawetlekarzom.Wypowiadasiętamwielunajlepszychnaszychprofesorównatematprewencjiróżnychdolegliwości.Uczymy,comożnazrobić,byzapobiec konkretnymchorobom.napisanawtoniebardzopozytywnym. atrzeciaksiążkajestkompletnieinna,towydanawpaździerniku2012 roku„Sztukadobregożycia”itojestksiążkaotym,jakodnieśćsukcesna różnychpłaszczyznachpoprzezdietęistylżycia.Skupiamsięwniejna dieciewkontekściedolegliwości,boprzecieżwiadomo,żekiedykolwiek cośnamdolega,toniejesteśmywstanie,anipracować,anitymbardziej odnieśćjakiegokolwieksukcesu,boskupiamysięnadolegliwości.Jeśli mamybrakizkoncentracjąlubjeślicierpimynamigreny,toniemożemy skupićsięnapracy.Jeślicierpimynaotyłość,totaotyłośćniesiezasobą szereginnychchorób,jakchorobyukładukrążenia,cukrzyca.toteżnam przeszkadza.tęksiążkąchciałamwytoczyćwojnęnadwadze.opracowałamwniejponad30manu1.200oraz1.300kalorii–planżywieniaod śniadaniadokolacji–pięćposiłkówdziennie.ztejksiążkimożnanauczyć sięzdrowogotować.tosądośćprosteposiłki,aleucząprawidłowego odżywianiasię.Sąoneopartenajapońskiejdiecieokinawy,ułożonejna zasadziewysokiejgęstościodżywczejiniskiejgęstościkalorycznej.Sąto posiłkiopartenaproduktach,któremająwsobiedużobłonnika,witamin,wody,amałotłuszczuicukru.Japończycy,jakwiemy,sąchudzii światoszalałnapunkcietegosposobuodżywiania.Wystarczyspojrzećna czerwonedywanylosangeles,gdziewszystkiegwiazdysąchudejak makaroniki,booneodżywiająsięwtensposóbiwidać,żeteosobydbająosiebie.Wtejksiążcenienamawiamdogłodzeniasię,apokazuję,jak stalemiećpełnyżołądekinietyć.Możnajeśćdużeporcje,alemądrych rzeczy.Przyokazji,żebyjeszczepoedukowaćczytelnika,zrobiłamtam podziałnamenu,podkontemwalkizróżnymidolegliwościami.Sądiety, takiejakantycellulitowa,antycukrzycowa,czyantymigrenowa–wsumie trzydzieści.towszystkojestwellness,życiowarównowagę,którąjak osiągniemy,jestszansanasukces. tW:Waszeprzyjęciadomowesłynąztego,żegościnanichprawdziwa śmietankatowarzyska,którauwielbiaPaniperfekcjonizmwewszystkim. Wmenudobrzedobranym,watmosferzepięknegownętrza,wstyluart décoikreacjachgospodynidomuijejkoleżanek. M.b.–F.:Muszęprzyznać,żeczasamimęczymnietenmójperfekcjonizm.Uwielbiamgotowaćdlamoichprzyjaciół,bosąwspaniali.Dom pełenludzi–todajemiprzyjemność.niejestemtypemsamotnika. tW:aleinnychnajwyraźniejnie.PodobnościągnęlizaPaniątu–nazawady–zróżnychdzielnicWarszawyimieszkaciesobieterazposąsiedzku? M.b.–F.:tak,dobrzesiętunazawadachmieszka.Myzmężemjesteśmy tuoddwunastulatirzeczywiściewieluznajomychudałonamsięprzekonaćdotegomiejsca.Spotykamysięnaspacerze,jogginguwsklepie,noi, oczywiście,przydobrymwinie. tW:topewniedziękitejfilozofiiwellness,którabijeodPaninietylko zmonitorówtelewizyjnych.bardzodziękujęzanatchnienie.zbliżasię wiosna,czaszadbaćonaszewnętrze,choćbyzaczynającodzdrowej dietyiweekendowychspacerów. M.b.–F.:Poktórychnaszeciałobędziefitinaszumysłrozkwitnie. Wywiadprzeprowadziła: DorotaWójtowicz-Wielgopolan Foto:MagdaMosur

Marzec terazWilanów17


Nieruchomości ofert amieszk an iow aRuc zajPark obejm uje zar ówn o kam er aln e 50-60m 2 jak i i duż e 120-150m 2 pow ierzchn ieapart am ent ow e. Funkcjonalny układ poszczególnych apartamentóworazmożliwośćdowolnego łączenia sąsiadujących ze sobą(wpoziomielubwpionie)umożliwiającprzyszłymMieSzKańCoM niespotykanąnarynkuwygodęiokazjędotworzeniawyjątkowychindywidualnycharanżacji. Ponadstandardowe wysokości pomieszczeńdająpoczucieprzestrzeni orazpotencjałdozastosowanianiecodziennychrozwiązań,takichjaknp. antresole.

Połączenietradycji inowoczesności Ruczaj Park to idealne miejsce by zamieszkać komfortowo, złapać oddech, zwolnic tempo, jak również móc korzystać z aktywnych form wypoczynku bezpośrednio w okolicy domu. Ruczaj Park to komfortowe mieszkania i apartamenty w Wilanowie, zlokalizowane w ośmiu kameralnych budynkach o najwyższym standardzie i spokojnej architekturze. Całainwestycjawkomponowanazostaławniepowtarzalneotoczeniesadówowocowych,rozległychterenówzielonychiuroczychjeziorek.Każdybudynekobsługiwanyjestzgarażudo drugiegopiętraprzeztrzyklatkischodowezwindami.zkażdejklatkischodowejdostępnesą tylkoczterymieszkania,jednonaparterze,drugienapiętrzeorazdwanadrugimpiętrze.

aRtyKUłSPonSoRoWany

odstronypołudniowejwszystkiemieszkanianaparterzemająwłasneogrodyopowierzchni od196m2 do316m2. RuczajParkjestinwestycją,dobudowyktórejwykorzystanonajwyższejjakościmateriały:tradycyjniewypalanecegłyceramiczne,blachamiedzianajakopokryciedachowe,drewnomahoniowewstolarceokiennej,drewnianeokiennice,granitoweimarmuroweparapety,kamień naturalnynaposadzkachczęściwspólnychwewnątrzinazewnątrzbudynków,wysokiejjakościoświetleniedrogiosiedlowej,szerokiepodgrzewanewjazdydogarażyorazsysteminteligentnydom. Wszystkieterozwiązaniawrazzzastosowanymiudogodnieniamitakimijaknowoczesnewindyułatwiającekomunikacjęzpoziomugarażyponajwyższąkondygnację,chodnikiidojściado budynków(bezschodówiuskoków)zapewniąnajwyższykomfortprzyszłymMieSzKańCoM, uwzględniającrównieżpotrzebyniepełnosprawnych. KONCEPCJA POłąCZENIA TRADYCJI I NOWOCZESNOśCI TO PROPOZYCJA DLA OSób CENIąCYCh SObIE WYGODę W NAJWYżSZYM STANDARDZIE.

18terazWilanówMarzec

niewątpliwymatutemjestopcjazainstalowaniakominka,dostępnawkażdym apartamencie. apartamenty zlokalizowanenapierwszymidrugim piętrzeposiadajądużeprzestrzenne balkony,natomiastdoapartamentów naparterzeprzynależądużeogrody. zaledwie kilka kroków od apartamentów a jednocześnie na uboczu osiedla znajduje teren rekreacyjny opowierzchni11.000m²nadnaturalnym jeziorkiem, umożliwiającym spędzaniewolnegoczasuwplenerze,wędkowanie,uprawianiesportówwodnychorazziemnych,takich jak:tenis,piłkasiatkowa,piłkanożna i koszykówka na istniejącym boisku wielofunkcyjnym. Funkcjęzapleczadlaterenurekreacyjnegostanowiądwieuroczedrewniane altany. indywidualną rekreację umożliwiająnowoczesneprzyrządy out-doorfitness.terenyrekreacyjne wrazzjeziorkiemprzeznaczonesą dowyłącznejdyspozycjiMieSzKańCÓWRuczajPark. RUCZAJ PARK TO PROPOZYCJA DLA OSób CENIąCYCh SObIE WYJąTKOWOść, DLA KTóRYCh ISTOTNA JEST ELEGANCJA, WYSOKI STANDARD, FUNKCJONALNOść, ALE SZUKAJąCYCh RóWNIEż NIEPOWTARZALNYCh ROZWIąZAń.

www.ruczajpark.pl


Wnętrza

MaRzenia WKaMieniU aRtyKUłSPonSoRoWany

Stworzony miliony lat temu, a jednak niezastąpiony przy tworzeniu nowoczesnego wnętrza – kamień. Dzisiejsza technologia pozwoliła pójść naprzód w kreowaniu wnętrz, dzięki czemu nowocześnie przetworzony kamień znajduje zdecydowanie szersze zastosowanie niż tylko jako blat kuchenny, schody, czy parapet. „Ograniczeniem dla kreowania kamiennego wnętrza jest jedynie ludzka wyobraźnia” twierdzi Adam Wasilewski, prezes firmy Silk&Stone. Firmaspecjalizujesięwkreowaniukamiennychwnętrz(międzyinnymikuchni,czyłazienek),atakżeunikalnychkamiennychmebli,zabudów,posadzek,anawetkominków.Jakojednaznielicznychnarynkupodejmujesięłączeniakamiennychelementówznowymitechnologiami.Dziękizastosowanymrozwiązaniomzzakresumechaniki,kinetykiiautomatyki, kamiennaścianazajednymruchemdłonimożezmienićsięwbar,który–niczymsezam–będziesięotwierał,ukazując swojewnętrze. Kamieniesąwyjątkowewswojejprostocie,jednakkażdyblokjestniepowtarzalny.Sztukapoleganatym,abyprzetworzyćgowtakisposób,abynabrałnowoczesnejformy,aprzytymnieutraciłswegonaturalnegouroku. 20terazWilanówMarzec


Wnętrza

Projektwykonanopodnadzorem AdamaWasilewskiego

Silk&Stonetozarównozespółprofesjonalistów,jakinajnowocześniejszysprzęt,służącyobróbcetegoszlachetnegosurowca. FirmamożesiępochwalićwysocespecjalistycznymurządzeniemonazwieCombicut,którełączyfunkcjepiłycyfrowej,waterjeta(maszynytnącejzapomocąwodyidrobinkwarcupod bardzowysokimciśnieniem)orazspecjalistycznejkamery,umożliwiającejzaprezentowanieKlientowiwizualizacjiwyciętychelementów. Proces ten pozwala na odzwierciedlenie autentycznegowzorupłytyitymsamympozwalaKlientowinaulokowaniewłaściwegowzoruwpożądanymmiejscu.Jesttobardzo przydatne w przypadku kamienia, gdyż jest to materiał naturalnyoniepowtarzalnymużyleniuikolorystyce,więcwartojeszczeprzedstworzeniemokładzinymiećkoncepcjęukładupłyt. WięcejrealizacjifirmySilk&Stone orazgaleriękamienimożnaobejrzećwinternecienastronie silkandstone.pl,bądźwshowroom’ieprzyul.zygmuntaVogla2.

Marzec terazWilanów21


Uroda Podstawowymiproblemami,zktórymiwalczyicoonsą:cellulit,rozstępy,zwiotczałaskóra,tkanka tłuszczowa,obrzęki,zrostyizwyrodnieniapooperacyjne,blizny,słabekrążeniekrwi,bólemięśni,zapaleniaścięgien,zaparcia,problemynaczyniowe. zabiegzalecanyjestrównieżpowszystkichoperacjachplastycznych,liposukcjiizabiegachpokrewnychliposukcji.Przeciwwskazańjestniewiele.

iCoone

aRtyKUłSPonSoRoWany

Rewolucjawmodelowaniu sylwetkiorazwalce zcellulitem! Icoonetonajnowocześniejszainajskuteczniejszanieinwazyjnametodaleczeniaskór y.Podczaszabiegu,wykwalifikowanaosobawykonujemasażpodciśnieniowynatkance łącznej,zapomocąspecjalnychgłowicmasującychRoboderm.Zaawansowanapracatychinteligentnychgłowic przynosispektakularneefekty:usprawniaprzepływkrwi ilimfyworganizmie,stymulujeruchywłókienorazuaktywniafibroblasty,czylikomórkiskór ywłaściwej,odpowiedzialnezasyntezękolagenuielastyny.Każdaspośród czterechgłowicmainneprzeznaczenie.GłowicaRobosolo działasilnieigłębokonazlokalizowanezłogitłuszczuna dużychpowierzchniach,bliźniaczegłowiceRobotwinspracująwpodobnysposób,leczwkrótszymczasie,Robomini służytomasażuskór ytwarzyiszyi,aRobomikroskupia sięnabardzodelikatnychokolicachdekoltuioczu. icoonecieszysięogromnymzainteresowaniemistopniowowypierapopularnąicenionąpoprzedniczkęlPGendermologia.obiemaszynysądziełemwłoskiegotwórcy,jednakicoone przynosizdecydowanieszybszeitrwalszerezultaty.Wykonywanyzabiegjestteżdużoprzyjemniejszy,wprowadzawstangłębokiegorelaksu.Dziękizróżnicowanejwielkościgłowic,icoon znaczniezwiększazakresdziałania,docieradotakichobszarównaszegociała,doktórychduża głowicalPGniemiałamożliwościdotrzeć.nowamaszynaposiada32programy,wtym16kosmetycznychi16medycznych,takdużywachlarz,umożliwiaoptymalnedostosowaniesiędo potrzebpacjenta,uwzględniającrodzajikondycjęskóry.Wodróżnieniuodendermologii,icoon rozróżnianp.rodzajcellulitu,copozwalanaskuteczniejszelikwidowaniego.

zalecanejestprzeprowadzenieserii10zabiegów, jednakdostępnesąunasrównieżpakietypo5i15 sesji,atakżepojedynczyzabieg,dlatych,którzy chcąjedyniezapoznaćsięzmożliwościamisprzętu. zabiegskładasięz20-minutowego,podstawowego (baSiC)masażucałegociałaocharakterzedrenującymorazz10minutowychmasaży(FoCUS)poszczególnychpartiiciała,wybranychprzezPacjenta. Czastrwaniazabieguoscylujemiędzy30,a60min, wzależnościodproblemuipreferencjiPacjenta. Pierwszerezultatywidocznesąjużpotrzechsesjachzabiegowych.najwcześniejzauważalnyjest efektliftingutwarzy,odmłodzenieokolicdekoltu, szyiorazpoprawakonturuustioczu. Skorzystaniezseriizabiegówicoonezpewnością niebędziestratączasuorazbezowocnąinwestycją. Jedynawswoimrodzaju,najlepszanaświeciemaszynadostępnajestjużwnaszymsalonieSpa,w niezwykleatrakcyjnejofercie.SerdecznierekomendujemyorazzapraszamydoDaySpaPiękność Dnia. KatarzynaIwańska Fizjoterapeutka PięknośćDniaDaySpa

22terazWilanówMarzec


Nasze dziecko

Baby blues Szczęście,duma,ulga,wzruszenie,zachwyt,tkliwość, wdzięczność.Ogromnezmęczenie.Możeszbyćzaskoczonatym,jakintensywnebędąTwojeuczuciawpierwszychdniachitygodniachponarodzeniudziecka. Nowa rzeczywistość Wtymwyjątkowymokresieżyciainaczejpostrzegaszsiebiesamą,zmieniająsiętwojerelacjez partnerem.obojepodejmujecienowerolewzmienionymukładzierodzinnymipotrzebaczasu,żebysięwtymwszystkimodnaleźć. Możesięokazać,żeto,czegodoświadczasz,niejestnieustannympasmemradościiszczęścia. oczekujeszwielkiejfalipozytywnychuczuć,którajednaknienadchodzi.trudnestanyemocjonalnepoporodziesądoświadczeniemogromnejwiększościkobiet. Doświadczaszprzypływusilnychizmieniającychsięuczuć–odspełnieniairadościprzezniepokój,rozbicie,lękismutek–doskwieraCipoczuciebrakukontrolinadsytuacją,maszobniżony nastrój.tesprzeczneemocje„zalewająCię”itrudnojestCinabraćdonichdystansu.Często płaczesz,łatwosięwzruszasz,martwiszsięoto,czybędzieszdobrąmamą,jakporadziszsobie zdzieckiem.Możeszmiećpoczucie,żeniedaszrady,żeopiekanaddzieckiemCięprzerasta. „babyblues”pojawiasięnajczęściejwtrzeciejlubczwartejdobiepoporodzie(stądinnanazwa –„depresjadniatrzeciego”).Możetrwaćodkilkugodzindokilkunastudni.Jesttostannormalny wpołogu,występującynawetu85%kobiet. Przyczyny „baby blues’a” Podłożehormonalne–tużpoporodzieworganizmienastępujądynamicznezmianyhormonalne,oddziałującenatwojeemocjeisamopoczucie.Potężnywyrzutoksytocynyiendorfinsprawia,żeszybkozapominaszobólui„zakochujesz”sięwewłasnymdziecku.Jednakpokilku dniachpoziomtychhormonówspada.Wydzielasięprolaktyna,intensywniewahasiępoziom hormonówtarczycyinadnerczy.Średniodosiedmiudniachpoporodziegwałtownie(donor-

malnegopoziomufizjologicznego)spadapoziomhormonówpłciowych:estrogenuiprogesteronu. zmęczenie–twojenowonarodzonedziecko nieodróżniajeszczedniaodnocyiniepozwalaCiwpełniodpocząćpotrudachporodu.Staraszsięodpowiadaćnapotrzeby maluchai,nawetkiedyonśpi,tyjesteśwstanieciągłejgotowościiuwagi. nawałpokarmu–pojawiasięwtrzeciej– czwartejdobie.Piersinabrzmiewająibolą, dzieckomożemiećtrudnościzessaniem, biustwymagadodatkowychzabiegów,aty maszjeszczemniejczasunasen. zmianywciele–fizjologiapołogumożebyć trudnadozaakceptowania.Piersisąogromne, cochwilęzalewacięmlekoikrwawisz.Dotegourodzeniedzieckawcalenieoznacza,że natychmiastwróciłaśdosylwetkisprzedciąży. towszystkorazemmożemęczyćifrustrować,ponieważchciałabyśznowuwyglądać ładnieidobrzesięczuć. Jak sobie pomóc Poprośbliskichokonkretnąpomociwsparcie, szczególniewczynnościachdniacodziennego –możetobyćugotowanieobiadu,czyzrobieniezakupów.Dajsobieprzyzwoleniena przeżywaneuczuć,porozmawiajzmężemlub innymibliskimiosobami.zadbajoodpoczynekirelaks,pójdźnaspacer,śpijwtedy,gdy śpitwojedziecko.Poszukajwsparciainnych kobiet,któreniedawnourodziłyiznajątodoświadczenie.zrozumienie,żeniejesteśjedyną,któradoświadczatakichprzeżyćpo porodzie,zpewnościąprzyniesieCiulgę. Przy„babyblues’ie”zwyklewystarczawsparcienajbliższych,pomocspecjalistyniejestpotrzebna.znaczniepoważniejszyrodzaj trudnościemocjonalnychtodepresjapoporodowa.Pojawiasięwciągupierwszychsześciu miesięcypoporodzieu10%–20%matek. Depresjęcharakteryzujązaburzeniasnu,brak apetytulubnadmiernyapetyt,bardzoobniżonynastrój,bardzosilnelękiodzieckoijego zdrowie,myślisamobójcze.Stantentrwanawetokołorokuiwiążesięzogromnymcierpieniemkobiety.Depresjękoniecznietrzeba leczyć. Autor: StudioCaramella Fundacja„RodzićpoLudzku” Zdjęcie:StudioCaramella

Marzec terazWilanów23


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

la magie To

W lutym dużo pisaliśmy o Walentynkach i miłości. A gdy o miłości mowa, to przecież nie może zabraknąć Paryża i wieży Eiffla – symbolu romantycznych spotkań, wymarzonego miejsca zaręczyn i podróży poślubnych. To magiczne miejsce będzie obchodzić 31 marca kolejną rocznicę dnia, w którym Alexandre Gustave Eiffel wywiesił na szczycie francuską flagę. Wieżaeiffla–przezFrancuzównazywanatoureiffel–powstawaławlatach1887–1889. Jejbudowapochłonęła1,5mlndolarów,co –jaknatamteczasy–byłomajątkiem.Konstrukcjazłożonajestzponad18.000elementóworazłączącychjenitówwliczbieponad 2,5milionasztuk.łącznieważyokoło 10.500toniregularnieco7latprzechodzi malowanie,naktórezużywasięponad50 tonciemnobrązowejfarby.Wieżaeifflama wysokośćprzeszło300metrówibyłanajwyższąbudowląświataażdoroku1930,kiedy tentytułprzypadłbiurowcowiChrysleraw nowymJorku. odpoziomuziemidopierwszejplatformy wieżywiedzie347stopni.aż674stopnie prowadządodrugiejplatformy,aabydostać siędomałejplatformy,umieszczonejna szczyciewieży,należypokonaćkolejne1.710 stopni. Ktozdecydujesięnatakąwspinaczkę,może liczyćnacorazpiękniejszeirozleglejszewidoki,rozciągającesiępohoryzontzkolejnych

24terazWilanówMarzec


świat na językach

Tour eiffel tarasów.nanajwyższytaras,znajdującysięnawysokości276metrównad ziemią,możnasiędostaćjedyniewindą.znajdującsięnasamymszczycie wieżyeifflawbezchmurnydzień,możnadojrzećterenyoddalonenaweto 42mile. Wieżajestrównieżnajcenniejszymzabytkiemeuropyitodosłownie.WłoskaizbagospodarczaMonzaand brianzaChamberofCommerce,biorącpoduwagęrenomę,popularność, lokalizacjęiwpływnagospodarkę, wyceniłająna434miliardyeuro,co dajejejprymprzedrzymskimKoloseum,temploexpiatoriodelaSagradaFamiliawbarcelonie,angielskimi toweroflondoniStonehenge.niewielebrakowało,byniebyłojejdzisiaj wogóle.zbudowanawsetnąrocznicęRewolucjiFrancuskiejnaparyską WystawęŚwiatową,jakosymbolpotęgikrajuimożliwościtechnicznych epoki,wpierwotnymzałożeniumiała zostaćrozebranapo20latach. W1889rokuwieżazostałaudostępnionadlazwiedzających.Corocznie przybywajątumilionyturystów,chcącychnawłasneoczyobejrzećsymbol ParyżaiFrancji. niewszyscypodróżniwchodząnatarasywidokowewieży.niektórymwystarczypodziwianiejejzpoziomu ziemi,zapomnienieoupływieczasui rozkoszowaniesięchwilą. Więcejinformacjiowieżyeifflaznajdziecienastronie www.tour-eiffel.fr. MałgorzataWróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl

Marzec terazWilanów25


Uroda

JAK ONE TO ROBIĄ? Zastanawiasz się, jak to możliwe, że niemal każda gwiazda muzyki, czy filmu ma piękne ciało? Czy wszystkie one mają dobre geny? A może niemal nie wychodzą z siłowni lub wiecznie chodzą głodne? Zapewniamy Cię – nic z tych rzeczy!

berenice Marlohe, ostatnia dziewczyna bonda ze „Skyfall”

Tajemnicą celebrytek, tak zagranicznych, jak i polskich, są tzw. zabiegi z urządzeniami, oparte o najnowsze technologie, wykorzystujące laseroterapię, krioterapię, fale radiowe i akustyczne, masaż endodermiczny, bio– i fotostymulację, a także podczerwień. Metod wciąż przybywa, a dobierane one są do problemu, jaki chcemy zwalczyć, oraz do stopnia jego zaawansowania. Jak z tak szerokiej oferty wybrać coś dla siebie?

zaCzniJoDoKReŚlenia,CoCHCeSzoSiąGnąć: taliaoSy Wąskataliatojedenzgłównychwyznacznikówkobiecości,najakizwracająuwagęmężczyźni.Dużewcięciedajesylwetceodpowiednieproporcje,zapewniaświetnywyglądwwąskichsukienkachiskąpymbikini.PrawdziwiewąskatalianaczerwonymdywanieprzypominaozłotychlatachHollywood,gdyaktorkipoddawałysięoperacjomusunięcia żeber,bywyglądaćwprostperfekcyjnie.Dziśoperacjeniesąpotrzebne,wymodelowaćtalięmożnakilkomanieinwazyjnymizabiegami,np.VelaShape,hitowymurządzeniemdomodelowaniasylwetki.Świetniesprawdzasięonotakże pociąży–programbodyafterbabyrozpocząćmożeszjużwdwamiesiącepourodzeniudziecka,byjaknajszybciej pozbyćsiębrzuszkaiujędrnićzwiotczałąpoporodzieskórę.Dodatkowezastosowanietermoliftinguzaffiroprzyniesie oczekiwanerezultatyszybciejniżmyślisz:luźnaskórabrzuchawrócidoformysprzedciąży. 26terazWilanówMarzec


Uroda zeRoCellUlitU Skórka pomarańczowa szpeci głównielatem,potrzebajednak przynajmniejkilkutygodni,bysię jejpozbyć,więcniezaczynajwalkizniązbytpóźno.oczywiście, ugwiazdnieznajdziemyanigramatłuszczu,aledwozauważalny cellulit staje się dzięki paparazzi sensacją,więcniemogąonesobiepozwolićnazaniedbanie. odpowiednia dieta, picie dużychilościniegazowanejwody mineralnejićwiczeniazpewnościąpomogą,jednakuporczywy cellulitwzaawansowanymstadiumwymagaczegoświęcej–intensywnychzabiegów zużyciemnajnowszychtechnologii.Wzależnościodzaawansowaniacellulitu,należydobraćodpowiednieurządzenie.namniejszylubśrednicellulitodpowiednibędzienp.bodyMix,anazaawansowanyiuporczywylipoShock.Pamiętaj,bysięnie poddawać–bezwzględunastadiumtwojegocellulitu,możliwejestcałkowitepozbyciesięgo. WySzCzUPlenie Częśćulubionychprzezgwiazdyzabiegówwymagastosowaniaichseriami,sąjednak itakie,któredajązauważalneefektyjużpojednymzabiegu.osobompragnącymuzyskaćnatychmiastowyefekt,polecamywyszczuplającąkuracjęzimnymlaserem,np. i-lipo,równieżzdodatkowagłowicąi-lipoUltra,któraprzeznaczonajestdoredukcji cellulitu.i-lipozmniejszaobwodyciałaażokilkacentymetrówjużpopierwszymzabiegu,acałaseriaumożliwiawyszczuplenieażoponad10centymetrów.Uwierz,że toniedietysąsekretemnajbardziejrozchwytywanychaktorek,choćoczywiściedieta pomagautrzymaćpozytywneefektyzabiegówhi-tech. KobieCeKSztałty Kobiecekształtytoprzedewszystkimkuszącekrągłości,jędrnaigładkaskóra.tajemnicaponętnościkobiecegociałatojegoproporcje,miękkielinie,wyraźniezarysowane, uniesione piersi i pośladki oraz wspomniana już przez nas talia osy. to one przyciągająmęskiwzrokibudzązazdrośćinnychkobiet.bezwzględunarozmiar,jakinosisz,postarajsię,bykusićpiękniezarysowanymikobiecymikształtami.Pomogą CiwtymmodelującezabiegiVelaShape,czybodyMixRF,atakżeseriemasażymodelujących,np.anti-CSlimmmingProgramodbiologiqueRecherche.

Marzec terazWilanów27


Ogłoszenia Miejsce zaprojektowane i wybudowane z myslą o najlepszym rozwoju Twojego Dziecka www.przedszkoleswiatdziecka.edu.pl tel. 606 138 988

artykułyspożywcze pieczywoprostozpieca produktybio,świeżewarzywaiowoce garmażeriaidaniagotowe żywnośćdladzieci karmadlazwierząt,środkiczystości Miasteczko Wilanów: Al. Wilanowska 9 i ul. Sarmacka 20 Codziennie otwarte od 700 do 2230 Dwa nowe sklepy: ul. Chodkiewicza 8 lok. 8 (Serenata Mokotów) i ul. Przejazd 6 lok. 7 (Marina Mokotów)

Zapraszamy!

Mycie Okien trudno dostępnych i na wysokościach, w domach prywatnych i obiektach przemysłowych pranie wykładzin i tapicerki, czyszczenie kostki brukowej i elewacji, polerowanie posadzek marmurowych oraz odśnieżanie dachów, parkingów i posesji

www.er-myt.com.pl; 501 723 962, 507 183 722 firma z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca liczne referencje

KIM

doRadzTWo podaTKoWe JeRzY dąBRoWSKi

-BIURO RACHUNKOWE -DORADZTWO PODATKOWE -PEłNY ZAKREs UsłUg EKONOmICZNYCH WilAnóW - Wiktorii Wiedeńskiej 7/7 501 127 199, 602 269 482 email: jmdabrowscy@poczta.onet.pl

Kwiatowy Zakątek

Kwiaty, cięte, doniczkowe, sztuczne Aranżacja balkonów i tarasów Florystyka ślubna, pogrzebowa Obsługa florystyczna firm, upominki ul. ul. Sarmacka Sarmacka 5k, 5k, otwarte otwarte od od 9.00-20.00 9.00-20.00 tel. tel. 22 22 742 742 16 16 52, 52, kom. kom. 535 535 995 995 385 385 28terazWilanówMarzec


Moda TRendY na WioSnę–laTo 2013 pRoSTo ze śWiaToWYCh poKazÓW modY Co sezon projektanci chcą zaprezentować nowe kreacje, które wyróżnią ich spośród innych i staną się hitem danego sezonu. Tej wiosny i lata modne będą między innym metaliczne materiały, które zawdzięczamy takim projektantom, jak na przykład: Alberta Ferretti, Bottega Veneta, Anne Valerie Hash, Balmain, Viktor&Rolf. Charakterystyczne dla tego sezonu będą również wszechobecne na większości pokazów koturny, jak również różnego rodzaju kurtki: utrzymane w prostym i sportowym stylu (między innymi od Chanel i Stelli McCartney), uszyte z metalicznych tkanin (od Jonathan'a Saunders'a), czy produkty marki Erdem, charakteryzujące się słodkim, kobiecym wyglądem. Wtymsezonieciekawymiicharakterystycznymipokazamimodybyłyprezentacjefirmerdem,burberry, alexanderMcQueen,czyJeanPaulGaultier. Projektyerdem,zwyklesłodkieiniezwyklekobiece,wtym sezonienabrałyawangardowegocharakteru.Wkolekcjimożemyznaleźćnietylkoniezwyklekobieceiklasycznesukienkiwdelikatnychpastelowychkolorach,ozdobionekwiatami,aletakżetewkolorzeneonowegopomarańczuidelikatnegoróżu orazdużowzorówwpostaciskórwężowych.Wszystkotowpołączeniuzciężkimiplatformaminabrałoświeżegocharakteru. nutąprzewodniąwiosennychpokazówmodyalexandraMcQueen'abyłstrójpszczelarski.Kapeluszezsiatkiniedwuznaczniekojarzyłynamsięzkapeluszamiochronnymipszczelarzy. Wszelkiesuknie,czyspodnieodsłaniającekostki,swoimisymetrycznymiwzoramiodwzorowywałyikojarzyłysięzplastramimiodu. Markaburberryprzedstawiłakolekcjęzupełnieodbiegającąodznanejstylistyki,takkojarzących sięznią,beżowo–brązowychkrat.Christopherbailey(projektanttejmarki)udowadnia,żenie sąoniskierowanitylkonajedenstyl,choćubraniawwiększościzachowałybardzoeleganckii klasycznykrój.nowościąbyłoto,żenapokaziepojawiłysięubraniawmetalicznychodcieniach:szafiru,amarantu,zieleni,fioletu,turkusu,czyzłota. Wkolekcjimożnabyłoznaleźćmodneodparusezonówbaskinkioraz,uszytezprzezroczystegotworzywa,torebkiwniesamowicieintensywnychbarwach.Kolekcjacharakteryzowała sięniezwykłąintensywnościąkolorów.Pojawiłysięrównieżpastelowekolorybeżu,bladego różu.Dosyćcharakterystycznymelementempokazuburberrybyłyszerokierękawywdużej ilościzaprezentowanychpłaszczykówisposóbichwiązania,charakterystycznydlakimono. JeanPaulGaultiernawiązałswojąkolekcjądoscenicznegowyglądugwiazdmuzycznychlat80tych.inspiracjąbyłytakcharakterystycznepostaciejak:Madonna,Davidbowie,czyboyGeorge.Charakterystycznewjegopokazachbyłydośćozdobne,równieżuszytezmetalicznych materiałów,strojneubrania.Uwagęzwracałynasiebiecharakterystyczne,bardzowysokiefryzury,nadającepewnegorodzajudramatyzmucałemuwyglądowimodeli. nategorocznychpokazachmożnabyłozaobserwowaćkontrastowośćmiędzyubraniami,abutami.Jeślizieloneubranie–tożółtelubczerwonebuty.Jeślibordo,czybrązoweubranie–to zielonelubniebieskiebuty,itd.Podobnierzeczmiałasięztorebkami.Dobórkolorównastąpiłtu wedługmodnegowzeszłorocznymsezoniewiosenno–letnimtakzwanegocolor–blocking’u. obejrzawszywielepokazów,śmiałomożnastwierdzić,żejeślichodziobuty,towtymsezoniekrólująkoturnyiplatformy.tejwiosnyilataznajdziemywieleciekawychpropozycjimodowych,którebędziemożnałączyćnawieleciekawychsposobów.abydowiosny! KlaudynaPabudzińska-Kossek www.makeup.waw.pl

30terazWilanówMarzec


Wnętrza

MaDebyDeSiGn

aRtyKUłSPonSoRoWany

naszdomjestmiejscem,gdziespędzamydużoczasu,więcchcemy, abywyglądałprzytulnie,azarazemelegancko.oznaczato,żekomfortipraktycznośćjestprawdziwymodzwierciedleniemnaszejosobowości.istniejewielesposobów,abyznaleźćinspirację.Jednak częstoprzekształcenietychpomysłówwrzeczywitośćmożebyć trudne,niemówiącjużotym,żeczasochłonne. Właśniedlategopolskalauraashley,(tj.firmaMadebydesignMariolaMiałkowska–ProjektowanieWnętrz)jestwłaśniedlaCiebie! interpretowaniepomysłówiwizji,tworzenieinspirującychiwyróżniającychsięwnętrz,wykończonychwnajwyższejjakościstandardzie–stylużyciaKlienta. zainspirowałomnierownieżVictoria&albertMuseum,gdzieprojektymająduszę. zapraszamydonaszegoStudiaaranżacjiiWykończeniaWnętrz przyulicyFranciszkaKlimczaka17lok.204. www.madebydesign.pl

Marzec terazWilanów31


Zdrowie

alergia

Jak z nią żyć? Obecnieok.30%ludzinaświeciecierpiz powodualergii.Wdużymstopniuorozwojualergiidecydująskłonnościgenetyczne. Gdyjednozrodzicówjestalergikiem,ryzykowystąpieniachorobyudzieckawynosi 40%,agdyoboje–60%. Winęzarozprzestrzenianiesięalergiiponositakżerozwójcywilizacji–zanieczyszczoneśrodowisko,żywnośćzawierająca sztucznebarwnikiikonserwanty. alergiamożeujawnićsięwkażdymwieku,zarównoudziecka,jaki osobydorosłej.Udziecialergiawystępujeczęściej.objawynajczęściejdotycząskóry,przewodupokarmowegoiukładuoddechowego.alergiaudzieckanieleczonalubleczonanieprawidłowo,atakże przerwanieleczeniaznaczniezwiększająryzykowystąpieniaastmyw wiekudorosłym. najczęściejuczulamysięwiosnąilatemnapyłkiroślin,coobjawia sięzaczerwienieniemoczu,kataremikichaniem,alealergiimożna nabawićsięprzezcałyrok.najczęstszealergenycałoroczneto:roztoczakurzuisierścizwierząt,atakżealergenypokarmowe.Mogą onepowodowaćprzewlekłykaszel.Wprzypadkukaszlu,spowodo-

32terazWilanówMarzec

wanegoprzezalergię,wyeliminowaniedokuczliwegoalergenu napewnoprzyniesiepoprawę. Męczącysuchykaszel,któremutowarzyszyświszczący,płytkioddechorazuciskwklatcepiersiowej,toobjawyastmyoskrzelowej.Prawidłowoleczonaastmaumożliwiaprowadzenie normalnegożycia. niektóreosobyniezdająsobiesprawy,żesąuczulone,anawracająceobjawytraktująjakkolejneprzeziębieniei,zamiastleczyć alergię,biorąniepotrzebniekolejnyantybiotyk.Rozpoznaniealergiiułatwiawykonanietestówskórnych.naprzedramięnakłada siękropelkinajczęściejuczulającychsubstancji.następnieskóra jestwtymmiejscunakłuwana.zaczerwienienieibąbel–występującewtychmiejscachpokilkunastuminutach–oznaczają uczulenienadanyalergen. Gdyzjakichśpowodówniemożliwejestwykonanietestówskórnych,lekarzzlecioznaczeniewekrwipoziomuprzeciwciałige. Wynikwykazującyichwzrostjestpotwierdzeniemalergii. leczeniealergiipoleganaunikaniukontaktuzalergenem.W przypadkualergiipokarmowejsątodietyeliminacyjne,awprzypadkualergenówwystępującychwotoczeniu–unikaniekontaktu znimi. opróczprofilaktykistosujesięteżleki.obecniedostępniesąnowoczesnelekipozwalającezmniejszyćdokuczliweobjawy.Gdyto jednakniewystarcza,możliwejestodczulanienadanyalergen. Podajesięszczepionkizawierającealergenwcorazwiększych dawkach,powodując,żeorganizmprzyzwyczajasiędoniegoi przestajegwałtowniereagowaćnajegoobecnośćwotoczeniu. ElżbietaIdczak–Nowicka SpecjalistaalergologiiiIIstopniapediatrii.AbsolwentkaAkademii MedycznejwGdańsku.Wykonujespirometrięitestyskórne.


Zdrowie

Wiosenna rewolucja! Pierwszydzieńwiosnyzbliżasięwielkimikrokami,amyjesteśmy wygłodnialiwiosennegosłońca,ciepłegowiatruorazrewolucyjnych zmianwnaszymżyciu! PewniewiększośćzWaswtymwczesno-wiosennymokresieobserwuje przypływsiłichęcidożycia.Chcemyzmian,chcemyżebybyływręcz spektakularne.Budzącesiępozimieżyciedajenamenergię,którą możemyspożytkowaćnp.na...BodyRevolutionwGold’sGym!

aRtyKUłSPonSoRoWany

body Revolution to coroczny program organizowany od przeszło 10 lat w klubach Gold's Gym na całym świecie. Program to niepowtarzalna szansa i motywacja do uzyskania upragnionych efektów i wyglądu, o którym zawsze marzyliście. body Revolution to konkurs rozgrywany każdej wiosny. Przez 12 tygodni jego uczestnicy starają się jak najbardziej zmienić swoje ciało, tak by osiągnięty progres dał im zwycięstwo w oczach jury. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych (18 – 35 lat i powyżej 35 lat), oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Wyłaniany jest również generalny zwycięzca każdej z edycji programu. Każdą edycję programu kończy czerwcowy piknik klubowy, połączony z rozdaniem nagród od sponsorów oraz z maratonami treningowymi. bez względu na werdykt jury wszyscy, którzy ukończą program, mogą czuć się zwycięzcami. Pozytywne efekty treningu, lepsze nawyki żywieniowe, podwyższona samoocena to najlepsza nagroda, jaką mogą dostać. Zobaczcie kilka urywków z relacji naszych Rewolucjonistów i dajcie się zmotywować: „Kiedy patrzę na siebie w lustrze, albo kiedy większość moich rzeczy jest dla mnie za duża, czuję satysfakcję i dumę z siebie. Pojawiły się mięśnie, o których istnieniu nawet nie wiedziałam, ciało jest smuklejsze, zdrowsze, jędrniejsze i ma wreszcie wymarzone proporcje. Mogę kupować ubrania w jednym rozmiarze. Mam apetyt na więcej i wiem, że to kwestia czasu, że zaraz będę miała takie ciało o jakim zawsze marzyłam.” „W najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, że dokona się w moim ciele tyle przemian. (...) Dziś wiem, że program Body Revolution dla mnie się nie skończył, i że przede mną dalsza praca. Wiem również, że te dwanaście tygodni to nie tylko ćwiczenia. To sposób na życie. Na lepsze myśli, lepszą energię i wszystko to, co pcha nas ku lepszej przyszłości!” „Schudłem ponad 13kg. Wyglądam inaczej i inaczej się czuję. Jem zdrowo i zaczęło mi to nawet smakować, na imprezach nie rzucam się już na wszystko, jak popadnie, jem to na co mam ochotę ale nie bezmyślnie jak poprzednio, nie warto pożerać wszystkiego. Chciałbym zachować to, co uzyskałem w ciągu tych 12 tygodni, będę nadal ćwiczył, jadł zdrowo i regularnie, czuję się dużo lepiej i młodziej, mam wrażenie, że niektórzy zaczynają się za mną oglądać, a na pewno już nie wstydzę się rozebrać na plaży.” Inspirujące, prawda? Pamiętajcie, że w tym roku ruszamy 18 marca. Jak co roku pod hasłem „Change your body. Change your life”. Jeśli i Wy marzycie, aby zrobić w tę wiosnę wielki krok, wielkie COś, jesteśmy tu, aby Wam w tym pomóc!

Do zobaczenia w klubie! Gold’s Gym www.goldsgym.pl

Marzec terazWilanów33


auDi roWińSki WajDemajer ul.łukaszaDrewny24 a. blikle al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna american bookStore al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna acciona ul.Klimczaka al.Rzeczypospolitej apteka ŚW. łukaSza al.WojskaPolskiego3, Konstancinjeziorna apteka pHarmeDil al.Wilanowska9lok.2 apteka j. i l. marcinkoWScy ul.Sarmacka9 batiDa ul.Klimczaka17 bel paeSe ul.Sarmacka22 belliSana al.Wilanowska7/3 biStecca biStro ul.branickiego11 bruSH by macDonalD-WloDarSki ul.bielawska16, KonstancinJeziorna bobo al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna canDle room al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna carpe Diem al.Ken98/U17 caStello ul.Wiertnicza96

centrum kultury WilanóW ul. Wiertnicza 26 www.kulturawilanow.pl cezar al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

centrum HanDloWe Stara papiernia al. Wojska polskiego 3, konstancin jeziorna www.starapapiernia.pl cka mróWka ul.Przekorna33 cru Wine Store ul.Sarmacka5k/2 cukiernia St. StrzałkoWSki ul.Kosiarzy37 Da graSSo ul.Sarmacka10lok.b Danco - genleopolda okulickiego,Piaseczno Decolor ul.Przekorna33 Dentical center ul.Sarmacka17lok.120 Deli pariS ul.Kazachska1

Teraz Wilanów

Miejsca, w których otrzymasz miesięcznik Teraz Wilanów DelikateSy Sarmata ul.Sarmacka6/2u Dermika Salon & Spa ul.Sarmacka10 Direct ScHool al.Wilanowska5 DWór konStancin ul.odlasu23 Konstancin-Jeziorna egurrola Dance StuDio al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna egurrola Dance StuDio ul.Kasprzaka24a ergo HeStia S.a. ul.Klimczaka22 e. WeDel – pijalnia czekolaDy ul.St.KostkiPotockiego24e Fabrica De paSjone ul.Klimczaka5 FaSHion iSlanD al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

galeria poDróży ul. branickiego 10 lok. 120 www.galeriapodrozy.net glam liFe ul.Kazachska3lok.155 global FitneSS ul.Sarmacka5 golF parkS polanD ul.z.Vogla19 goSpoDa zaleWajka ul.odlasu23 Konstancin-Jeziorna guSto – DelikateSy ul.Klimczaka5 HyDropool ul.Przekorna33/3 Holiday travel center Sp. z o.o. Ul.Klarysewska49a 02-936Warszawa Home SWeet Home ul.branieckiego9 inglot al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna itaka – biuro poDrózy ul.Klimczaka17/207 jan piekarz al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna kliF – Sklep z obuWiem al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna kaWiarnia marron ul.Przyczółkowa400 kiDS toWn ul.WandyRutkiewicz17 klinika DźWięku al.Wilanowska7 kołomija - ul.Warszawska3 KonstańcinJeziorna koSmetyczny inStytut Dr irena eriS - ul.Kosiarzy37 koSmetyczny inStytut Dr irena eriS - al.Wojska Polskiego3,Konstancin koSzyczek - DelikateSy ul.Sarmacka28b

kreSoWiak al.Wilanowska43c kucHnie ŚWiata al.WojskaPolskiego3,Konstancin kWiatoWy zakątek ul.Sarmacka5k la paSSion Du Vin al.WojskaPolskiego3,Konstancin la Viñuela Wine bar & Wine Store - Kimczaka5lok.80 02-797Warszawa

origine italia project al.WojskaPolskiego3,Konstancin papiernik ul.Sarmacka1blok.22b papieróFFka al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna perFect ViSion ul.Sarmacka17 petit bebe ul.Sarmacka10lok.8u

lemmon HouSe ul. Sarmacka 18 lok.2 www.lemmonhouse.pl lico - gabinet koSmetyczny ul.Klimczaka8lok.34 magic WorlD al.WojskaPolskiego3,Konstancin marionnauD al.WojskaPolskiego3,Konstancin manDarin - ul.Kremowa63 mała czarna ul.Klimczaka5lok.86 milanoVo - reStaurant ul.St.KostkiPotockiego24G morpHo - ul.Hlonda10lok.12U

piWnica SmakóW Sarmacka 20/137 www.piwnicasmakow.pl play - al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna polnorD - ul.Klimczaka3 pomiDoro al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna pralnia lemon FreSH Ul.Hlonda2/U2 pralnia WilanóW ul.Sarmacka1a przycHoDnia eSculap al.Wilanowska9,lok.U1i2 przycHoDni Weterynaryjnej oStoja SalVet, ul.Hlonda2lok.U7 miesięcznik bezpłatny

muzeum pałac W WilanoWie ul. St. kostki potockiego 10/16 www.wilanow-palac.pl

muzeum plakatu W WilanoWie ul. St. kostki potockiego 10/16 www.postermuseum.pl naSze miejSce ul.Sarmacka10lok.a naSz WilanóW nierucHomoŚci ul.Wiertnicza45, neckermann polSka al.Wilanowska9

Salon komputeroWy aleja rzeczypoSpolitej 18 www.newagehardware.pl nieWaDa clinic al.Wilanowska5lok.2 noWa kuźnia ul.KostkiPotockiego24 nuVolari ul. łukaszaDrewny24 nzoz Xo Dental clinic ul.Sarmacka9lok.110 outlet końcówki kolekcji ul.Sarmacka1alok1 opticol – Salon optyczny al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna organic al.Wilanowska9 ul.Sarmacka20

reDakcja teraz WilanóW ul. Sarmacka 18 lok.2 www.terazwilanow.pl re/maX top nierucHomoŚci ul.Klimczaka8lok.42 www.remaxtop.pl reStauracja cHina garDen ul.Kazachska1 robyg - ul.Klimczaka12c Salon FryzjerSki Wojtka zielińSkiego al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna Salon uroDy marySieńka ul.Sarmacka5klok.8 Sarmackie Smakołyki ul.Sarmacka10 ScanDinaVian HouSe al.Rzeczypospolitej18lok.70 Sklep mięSno – WęDliniarSki "p&p"S.c. - ul.Sarmacka6lok.b3 S & b - al.Wilanowska7 SHe - ul.Sarmacka16 Sklep SWeet liVing ul.Kazachska1lok30 SkarabeuSz - ul.Sarmacka10a Spa WilanóW - ul.Marconich3 StaropolSki piec ul.Sarmacka28 Steel ForeSt al.WojskaPolskiego3,Konstancin StuDio rococo al.Rzeczypospolitej18lok.135 SuSHi zume ul.Klimczaka5 Szoklok al.Wilanowska9alok.U4

ŚWiat Wakacji al.WojskaPolskiego3,Konstancin ŚWietlica uczniak Gierymskiego1

ŚWiat zabaWek Hlonda 10/10 tecHno-Dry – pralnia al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna tenuta ŚWiat Win i alkoHoli ul.Klimczaka17lok.210 telepizza ul.Hlonda10 tHe palmS ul.Sarmacka22lok.135 tik-SoFt Sp. z o.o. alejaWilanowska5lok.19

tui centrum podróży Wilanów ul. przyczółkowa 400 www.tui.pl/tui-wilanow

urząD Dzielnicy WilanóW ul. St. kostki potockiego 11 www.wilanow.pl Vanila Home & coFFee ul.zaściankowa98 VenuS - ul.Kazachska1 Vilano - ul.Kazachska1 VilanoVa reStaurant ul.Klimczaka22 Villa noVa Dental clinic ul.Marconich3 Villa nuoVa – reStauracja ul.St.KostkiPotockiego23 Vip FaSHion – oDzież markoWa al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

Wezyr HoliDayS al. rzeczypospolitej 18 www.wezyrholidays.pl WiejSkie Smaki ul.sarmacka1b Winiarnia Superiore al.Wilanowska9a Winotopia ul.zaściankowa96lok.1b Witaminka ul.Klimczaka17lok.204 yego prezenty Dla mężczyzn ul.Sarmacka1b zieleniak u piotra al.WojskaPolskiego3, Konstancin żabka - ul.Sarmacka20


Razem możemy więcej...

Specjalizujemy się w zarządzaniu podeweloperskimi wspólnotami mieszkaniowymi. nasze biuro znajduje się na terenie Miasteczka Wilanów lemmonHouse sp. z o.o., ul. Sarmacka 18 lok.2, 02-972 Warszawa. (budynek AURA PARK-A) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl

Profile for Teraz Wilanów

Teraz Wilanów Marzec 2013  

Teraz Wilanów Marzec 2013

Teraz Wilanów Marzec 2013  

Teraz Wilanów Marzec 2013