Page 1

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

Lipiec / Sierpień 2013 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Nasze miasto: - GrzebaNie w śmieciach po warszawsku - plaża wilaNów po raz trzeci... sprzedaNe! tylko komu? -

sarmacka

zNów eleGaNcka

świat na językach

Plaża, słońce i muzyka

katarzyna Grzesik „wspomNieNie lata ukryte w zapachu”


PlażaWilanóW Relacja Poraztrzeci... nieBezPiecznadeBata SPrzedane! żyjemy w niebezpiecznych czasach i warto wiedzieć, z której tylkokomu? strony może nadejść zagrożenie. Na pytanie o porozumienie, dotyczące projektu plaża wilanów 2013, wiceprezes zarządu polnord sa, tomasz sznajder odpowiedział „informuję, że mieliśmy umowę na realizację wspomnianego projektu, jednak operator zażądał w niej znaczących zmian, których nie mogliśmy zaakceptować”. postanowiliśmy zgłębić ten temat. Pokrótkim„śledztwie”okazałosię,żeumowapomiędzynorbertemGałuszewskim,aspółkąPolnord(potrwającychwieletygodninegocjacjach) ostateczniezostałapodpisanaprzezobiestrony, alezpowoduniedotrzymaniaterminówdostarczeniawymaganychdokumentówprzezprzedsiębiorcę,wogólenieweszławżycieiobecniejuż niejestwiążącadlażadnejzestron. Wzwiązkuzpowyższymplan,przygotowany przezbiuroarchitektonicznenazlecenieoperatora,którytoprojektspotkałsięzuznaniemkomisji konkursowej,możebyć(zgodniezdeklaracjąGałuszewskiego)realizowanywcałościlubwczęści przezinnegowykonawcę.niestety,wszystko wskazujenato,żenastępnyoperatorPlażyWilanówmusizostaćwyłonionywdrodzekolejnego konkursu,atobędziezapewnetrwałowieletygodni,podobniejaktoobserwowaliśmyzapierwszymrazem. zastanawiamysię,czylatozechcepoczekaćna przeprowadzeniewszystkichformalności,związanychzposzukiwaniamiśmiałków,którzyodważą sięzmierzyćzolbrzymiąodpowiedzialnościąiniemałymwyzwaniem,jakimjestsłynnaoazaspokoju iwakacyjnegorelaksu,zwanaPlażąWilanów. chcieliśmyzapytaćotowiceburmistrzaWilanowa, arturaBuczyńskiego,ale–zpowodukilkudniowegourlopu–okazałosiętoniemożliwe.

Wponiedziałek,10czerwca2013 roku,whalisportowejzespołu Szkółnr2przyulicyGubinowskiej 28/30odbyłasięotwartadebatao bezpieczeństwiewWilanowie. Wdebacieudziałwzięli:wojewoda mazowieckiJacekkozłowski,burmistrzdzielnicyWilanówm.st.Warszawyludwikrakowskioraz przedstawicielePolicjiiStrażymiejskiej. Spotkanierozpocząłburmistrzrakowski,anastępnieprzedstawiciele PolicjiiStrażymiejskiejprzedstawili zakresproblemów,którewystępują naterenienaszejdzielnicy.Według prezentacjiobuprzedstawicielisłużb mundurowychorazwynikówbadaniaPoczuciebezpieczeństwamieszkańcówWilanowa,dzielnica WilanówtoobecnienajbezpieczniejszazewszystkichczęśćWarszawy! Podczasotwartejdebatymieszkańcyporuszylimiędzyinnyminiezwykleistotne(zwłaszczanaterenieWilanowa,położonegonadWisłą)zagadnieniezabezpieczeniaprzeciwpowodziowego. Potymspotkaniuwielupoczułoulgęiutwierdziłosięwprzekonaniu,żeprzeróżnesłużbydbają dzieńinoconaszeżycie,zdrowieispokojnysen.mamynadzieję,żenasiczytelnicyrównież czująsiębezpieczniwswojejdzielnicy.

Na stragaNie, w dzień targowy... w każdą lipcową sobotę nie lada gratka dla wszystkich miłośników produktów regionalnych, wytwarzanych tradycyjnymi metodami. wizyta na le targu to również okazja do miłego spędzenia czasu na świeżym powietrzu, w gronie rodziny i znajomych. Wsobotę,29czerwca2013roku,Placmiejskiprzyulicykrzysztofakieślowskiegow miasteczkuWilanównakilkagodzinzamienił sięwtarg,naktórymmożnabyłozaopatrzyć sięwproduktyspożywczenajwyższejjakości,pochodzącebezpośrednioodichproducentów. Sprzedawanebyłyznakomitesery,wędlinyz dziczyzny,ryby,jaja,warzywaekologiczne, pieczywo,oliwyzoliwek,jakrównieżciasta, pierogi,anawetzupy.targowitowarzyszyły pokazyiwarsztatykulinarnedladzieciidorosłych,warsztatyrzeźbyifotografiiorazwiele innychatrakcji. dzielnicaWilanówm.st.Warszawy,spółka Gtc(inwestorGaleriiWilanów)orazle targzapraszająwszystkichcotydzieńwgodzinachod9:00do15:00natargdobrego jedzeniawtymsamymmiejscuażdokońca lipca.

2terazWilanówLipiec / Sierpień


Nasze miasto

GrzebaNie w śmieciach po warszawsku urzędnicy wreszcie dostrzegli problem. szkoda, że trwało to tak długo, ale mieszkańcy warszawy wreszcie zobaczyli „światełko w tunelu” (i nie chodzi tu wcale o słynny tunel na wisłostradzie). za wywóz odpadów segregowanych warszawiacy zapłacą od 10 do 60 złotych. popatrzmy, jak została tymczasowo zmodyfikowana uchwała o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w stolicy naszego kraju. Wkwietniowymnumerzemiesięcznika„terazWilanów”pisaliśmyotym,jakbędziefunkcjonowałodlipca2013rokunowysystemgospodarowaniaodpadami.PrzezWarszawę–a przedewszystkiminternet–przetoczyłasięniecopóźniejolbrzymiafalakrytyki,dotycząca przedewszystkimwysokościstawekzawywózśmieci.Większośćprzeciwnikówrewolucyjnegosposoburadzeniasobiezwarszawskimiodpadamikomunalnymiwystępowałaprzeciwkokrzywdzącejdysproporcji,pomiędzyprzyjętymikosztamiwywozuśmieci mieszkańcówbloków,akilkukrotniewyższymistawkamiopłatdlamieszkańcówdomów. od1lipca2013rokudo31stycznia2014rokuśmieciodmieszkańcówbędąodbierać(na kosztmiasta)firmydotychczasobsługującewarszawiaków–takwskróciewyglądaprogram pomostowy,przygotowanyprzezwładzestolicywzwiązkuzorzeczeniemkrajowejizby odwoławczej.Wtrakcietrwaniaprogramupomostowegostawkizaodbiórśmiecibędąniższe,niżplanowanewdocelowejwersjisystemu.mieszkańcybędąpłacićmiastu,aniefirmom.Jedynarzecz,októrejmusząpamiętaćmieszkańcy,tozłożeniedeklaracjiosposobie zbieraniaodpadówdo19lipca2013rokuiterminoweuiszczanieopłatyśmieciowejna rzeczmiasta–zawszedo28–godniakażdegomiesiąca.Wyjątkiemjestlipiec2013roku,w którymterminpłatnościupłynieojedendzieńpóźniej. Prezydentm.st.Warszawy,HannaGronkiewicz–Waltz,12czerwca2013rokupodczas lViiiSesjiradymiastaoświadczyła:„niepozwolę,żebywarszawiacyodczulinegatywne skutkiwprowadzanianowegosystemu.[...]Wszystkieobecneumowy,łączniezwypowiedzianymi,będąkontynuowaneprzezfirmyodbierająceodpady.Wystarczy,żebędziemyjak dotychczaswyrzucaćnasześmiecidoaltanekśmietnikowych,afirmybędąjeodbierać.[...] Porozumieniemiędzymiastemafirmamibędziegwarantowałofirmom,żebędziemypłacić zausługiodbioruśmieci,anam–żefirmabędzieodbierałaśmieciodmieszkańców”. Warszawiacy,mieszkającywdomachwielorodzinnychzaodbiórśmiecisegregowanych(w okresieprzejściowym)zapłacą: –wprzypadkuosóbmieszkającychsamotnie 10zł, –wprzypadkugospodarstwdomowychliczącychdwieosoby 19zł, –wprzypadkugospodarstwdomowychliczącychtrzyosoby 28zł, –wprzypadkugospodarstwdomowychliczącychczterylubwięcejosób 37zł. Właścicieledomówjednorodzinnychbędąuiszczaćcomiesięcznąopłatęzaodbiórposegregowanychśmieciwedługnastępującychstawek: –osobymieszkającesamotnie 30zł, –dwieosobymieszkającewspólnie 45zł, –trzylubwięcejosóbmieszkającychwspólnie 60zł. Stawkizawywózodpadówniesegregowanychbędąwyższeookoło20%. zmianydotyczyćbędąrównieżprzedsiębiorców,którzyprodukująodpadykomunalne.za jednorazoweopróżnieniepojemnikaśmieciposegregowanychopojemności120litrówzapłacąoni15zł.zaodbiór240litrówśmieci(zbieranychwsposóbselektywny)stawkawyniesie19zł,za660litrów–37zł,za770litrów–40zł,natomiastza1.100litrów–45zł. Jednorazoweopróżnieniepojemnikaśmiecizbieranychselektywnieopojemności3.500litrówbędziekosztowało152zł.każdedodatkowerozpoczęte1.000litrówdoodebrania powiększyopłatęo40zł.

Lipiec / Sierpień terazWilanów3

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco

Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl Współpraca: Małgorzata Wróblewska Wojciech Gontarz-Virion

Dorota Wójtowicz-Wielgopolan Adrian Gorkowski Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 22 885 30 20 gorkowski@teraz-wilanow.pl tel: +48 514 58 25 09

Na okładce: Katarzyna Grzesik Foto: Magda Mosur

Dołącz do nas!

facebook.com/teraz.wilanow

www.terazwilanow.pl WydaWca:lemmonHouSesp.zo.o.02-972 Warszawa,ul.Sarmacka18lok.2,krS:0000340072, Sądrejonowydlam.st.WarszawywWarszawie, XiiiWydziałGospodarczykrS,kapitałzakładowy50.000zł, reGon:142035681,niP:9512294400


Nasze miasto PolNord żąda 322 mlN zł od warszawy zarząd polnord sa poinformował, że w dniu 28 czerwca 2013 roku wniesiono do sądu okręgowego w warszawie pozew przeciwko m. st. warszawa, o wypłatę blisko 140 milionów złotych odszkodowania za szkodę, poniesioną w wyniku niestosowania się przez m. st. warszawa do zapadłych prawomocnych wyroków sądów administracyjnych, które jednoznacznie uznały prawo polnord do odszkodowania za drogi publiczne w wilanowie. w tym samym dniu polnord sa złożył do prezydenta m. st. warszawy nowy wniosek o podjęcie rokowań w sprawie wypłaty 182 milionów złotych odszkodowania za drogi publiczne w wilanowie o łącznej powierzchni 10 ha.

galeria (Na) sztuki pisaliśmy już obszerny artykuł o budowie pierwszej galerii handlowej w wilanowie w numerze z lutego 2013 roku. od tamtej pory minęło kilka miesięcy, więc postanowiliśmy sprawdzić, jakie wnioski wyciągnął inwestor – firma Gtc – po fali krytyki, która spadła na prezentowany 24 stycznia 2013 roku projekt architektoniczny „Galerii wilanów”. PonaddwiegodzinytrwałospotkaniemieszkańcówWilanowaz projektantami(aPaWojciechowski)iinwestorem(Gtc)centrumhandlowegowrejonieulicyPrzyczółkowej.Wśrodę,19 czerwca2013roku,podczasspotkaniazostałzaprezentowany gotowyprojektgalerii,uwzględniającyniektóreuwagiizastrzeżeniamieszkańcówiwładzdzielnicyWilanów. Postulaty,któreinwestoruwzględniłwprezentowanymprojekciesąnastępujące:układkomunikacyjnywokółgaleriiwrazztunelempodulicąPrzyczółkową,wyprowadzającyruchzgarażu podziemnegowstronęcentrummiasta;trzyogólnodostępne placemiejskieoraz„otwarcie”galeriipoprzezzastosowanie przeszkolonychelementówelewacjiodstronyulicyPrzyczółkowej;atakżemożliwośćprzechodzeniaprzezbudynekwmomencie,gdysklepysązamknięte. inwestorzapewnia,żepowstanąrównieżdodatkowedwatunele:dlapieszychirowerzystów,pozwalającebezpiecznieprzekroczyćruchliwąulicęPrzyczółkową. Pożyjemy,zobaczymy...

PolnordSaod2009rokupozostajewsporzeprawymzm.st.Warszawawsprawieodszkodowaniazaprzejęcieprzezmiastowłasnościgruntówwydzielonychpod drogipublicznenatereniemiasteczkaWilanówwWarszawie.Prezydentm.st. Warszawyoraz–jakoorganodwoławczy–WojewodamazowieckiwydaliwówczasdecyzjeodmawiającewypłatynależnychSpółceodszkodowańtwierdząc,żesą nienależne. WyroknaczelnegoSąduadministracyjnegozdnia5.06.2012roku,poprzedzony orzeczeniemWojewódzkiegoSąduadministracyjnegozdnia21.12.2010roku,jednoznaczniestwierdza,iżroszczeniaPolnordztytułuodszkodowańzagruntywydzielonepodbudowędrógpublicznychsąwpełnizasadne,gdyżwwynikudecyzji podziałowychw2009roku–zgodniezprawem–własnośćgruntówwpasach drógpublicznychzmocyprawaprzeszłanam.st.Warszawa,czyliwkonsekwencji Polnordzostałwówczastejwłasnościpozbawiony,cozawszepowinnoodbyćsięza odszkodowaniem. Precedenssprawydotyczyokoło32,6hagruntówbędącychwłasnościąPolnord, któretogrunty,zgodniezplanemmiejscowym,położonesąwgranicachdrógpublicznychwWilanowieizaktóretogruntynależysięPolnordodszkodowanie.dwa roszczeniaodszkodowawcze,dotycząceokoło22,6hagruntów,Polnordzbyłdo PolskiegoBankuPrzedsiębiorczościSaw2011i2012roku.otrzeciączęśćroszczeniaza10haPolnordupomniałsięwzeszłypiątek.Wysokośćtegoodszkodowaniazostałaoszacowanaprzezlicencjonowanegorzeczoznawcęnaokoło182 milionówzłotych. Ponadtokonsekwencjąrażąconiezgodnychzprawemdecyzji,odmawiającychSpółcewypłatynależnegoodszkodowaniazagruntySpółki,wydzielonepoddrogipubliczne,byłakoniecznośćpozyskaniaprzezPolnordśrodkównafinansowanie działalnościzinnychźródeł.cowięcej,zewzględunaopóźniającesięrozstrzygnięciesporu,SpółkasprzedałanarzeczPolskiegoBankuPrzedsiębiorczościSawierzytelnośćwobecmiastazakwotęistotnieniższą,niżnależneSpółceodszkodowanie. Wedługanaliz,przeprowadzonychprzezzarząd,minimalneszkodyfinansowe Spółki,wynikającezwydanianiezgodnychzprawemdecyzjiadministracyjnych,sięgają140milionówzłotych. „Jesteśmygłębokorozczarowanipostawąprzedstawicielim.st.Warszawy.Pomimo usilnychstarańidobrejwoliznaszejstrony,jakrównieżzestronyPolskiegoBanku PrzedsiębiorczościSa,nietylkoniewidzimychęciwspółpracyzestronymiasta,ale wręczspotykamysięzpróbamidalszegoopóźnianiarozstrzygnięciasporuiwypłaty należnegoodszkodowania,pomimoprawomocnychwyrokówsądów.[...]niemożemypostąpićinaczej,jaktylkotegointeresuPolnordbronić”powiedziałPiotrWesołowski,prezeszarząduPolnordSa.

4terazWilanówLipiec / Sierpień


Nasze miasto

pikNik jak malowaNie uroczyste otwarcie trawiastego boiska przy zespole szkół nr 79 połączone było z turniejem piłkarskim o puchar burmistrza dzielnicy wilanów. ostatecznie turniej zwyciężyła drużyna klubu delta warszawa, drugie miejsce zajęli zawodnicy szkoły Futbolu wilanów, a trzecie piłkarze z klubu kosa konstancin. puchar i medale wręczył piłkarzom burmistrz ludwik rakowski. turniejPiłkarskibyłtylkojednązatrakcjiiirodzinnegoPikniku„Poznajswójkraj”,któryodbyłsię 22.czerwca2013roku,aktóregopatronemmedialnymbyłmiesięcznik„terazWilanów”.towydarzeniezostałowcałościzorganizowanei sfinansowaneprzezdzielnicęWilanów,centrum kulturyWilanów,partneróworaznauczycieli,rodzicówiuczniówzespołuSzkółnr79im.StanisławakostkiPotockiegoprzyulicyWiertniczej26 wWarszawie. Przezkilkagodzinpodziwialiśmywystępyuczniów nascenie,byłyniespodziankidladzieciidorosłych, warsztatymalarskie,stoiskazprzysmakamiregionalnymizcałejPolski,anawetkoncertmarkakościkiewicza.Wpopołudniowejczęścitego wydarzeniazobaczyliśmypopisytanecznenajmłodszychoraztrochęstarszychartystów„kuźni artystycznej”,apotemusłyszeliśmyanielskiegłosy młodychniepełnosprawnychpodopiecznychfundacji„Przyjaciele”.Wokalistkiprzygotowaładowystępuiwspierałaswoimgłosemnascenie agnieszkaWilczyńska–murakowska.ByłateżokazjabliższegopoznaniamocnegowokaluŁukasza Baruchaiwyjątkowouzdolnionejuczennicyliceum –zaledwieosiemnastoletniej–zofiiSteckiej. tenpiknikdostarczyłnietylkoprzepysznychspecjałówzewszystkichregionówPolski,aletakże wyśmienitejstrawyduchowejwpostacikoncertównanajwyższympoziomiewokalnym,jakrównieżaukcjiokołotrzydziestuobrazów, wykonanychprzezuczniówiichrodziców,pedagogówiprzedstawicielekdyrekcjiszkoły,atakże paręaktorów,dziennikarkę,anawetradnądzielnicyWilanów. Wszystkiedziełazostałyzlicytowane,anajdroższa osiągnęłacenę150złotych.WtensposóbwilanowskafundacjadonatyBaraniewskiejwzbogaciła sięo860złotych,cozpewnościąumożliwikolejnymwybitnymniepełnosprawnymarozwóji zaistnienienascenachpolskichizagranicznych. trzymamymocnokciukizanichiichprzepiękne głosy. Więcejinformacjinatematfundacji„Przyjaciele” możeciePaństwoznaleźćpodadresem www.przyjaciele.org.pl.

Lipiec / Sierpień terazWilanów5


Pomysł z pelargoniami na lampach miejskich w Miasteczku przyjął się. W tym roku kwiaty zakupiły wspólnoty z Sarmackiej: 9, 10, 12, 16, 18, 20 i 22 i to im należą się podziękowania za to, że spacer tą ulicą jest dziś prawdziwą przyjemnością. FOT. Paweł Radzikowski

sarmacka zNów elegaNcka FrancuzimająkonkursVillesatVillagesFleuris,mieszkańcymiasteczkajego namiastkę–corazbardziejukwieconąulicęSarmacką.WeFrancji,przy wjeździedowielumiejscowościwidniejątabliczki,któreinformują,jakbardzoukwieconejestdanemiejsce,jakładnesątamkwiaty.Sąteżrankingi– czterykwiatyoznaczająjakośćnajwyższą.WWilanowiemiłejestto,iż kwiatyzlatarniprzySarmackiejjużdziśsąelementemrozpoznawczym,a nalokalnyminternetowymforumwtymsezoniepojawiłsięwątek „Sarmacka-znówelegancka?",zachęcającydopowrotukwiatów. dlaprzypomnienia,ideaukwieconychlatarniprzyul.Sarmackiejpojawiłasięokołopółtorarokutemu,jakojedenzwieluelementóworganizowanejprzeznasakcjispołecznejmove&Plant-eleganckaSarmacka. dziękiwsparciuprywatnychfirm(główniemill-yon),mieszkańców, wspólnot,firmadministrującychigospodarzaterenu–dzielnicyWilanów–udałosięwyprowadzićwieleestetycznychniedociągnięćjednejz głównycharteriinaszegoosiedlawimięprzekonania,iżatrakcyjność miejscawzrastawówczas,gdymaonospójny,uporządkowanycharakter.Bez„kwiatków”sięnieobyło.Jaktobywawnaszychrealiachzanim powiesiliśmypelargonienalatarniachnatrafialiśmynaprzeróżneniespodzianki.Szczęśliwieudałosięjednakdoprowadzićdorealizacjipomysłu anawetpowtórzyćprzedsięwzięciewniecowiększejskaliwtymroku– wtymsezoniedoakcjiukwiecenialataniidołączyła„impresja”.mamy

6terazWilanówLipiec / Sierpień

nadzieję,żeideatadocelowoobejmiewszystkielampyznajdującesięprzy tejreprezentacyjnejjużulicy. PelargoniemająstanowićcharakterystycznyłącznikcałejSarmackiej.dzięki wyrazistejczerwieniwybijająsięonespośródinnych,niewszędziespójnychwzdłużulicynasadzeńielementówmałejarchitektury,nadającjejcharaktereleganckiej,jednolitejwcharakterzealei. zachęcamwszystkichchętnychdowdrażaniapomysłu wtymlubprzyszłychsezonach.Sposobówfinansowaniadonicikwiatówjestconajmniejkilka.chętniepodpowiemyjakspowodować,abykwiaty pojawiłysięprzedbudynkamiSarmacka14,Sarmacka1,czyprzypołudniowejczęściulicy.Piszcie donas:anna.perry@in-vi.com AnnaPerry

Rekomendowany przez IN-VI gatunek kwiatów do zawieszenia na latarniach to czerwona pelargonia pojedyncza, kupiona w profesjonalnej szkółce a nie supermarkecie.


Nasze miasto kolarskie mistrzostwa wilaNowa dla dzieci i młodzieży

w sobotę, 15 czerwca 2013 roku po godzinie 9:00 na terenie polany widokowej w parku kultury w powsinie odbyły się kolarskie mistrzostwa wilanowa dla dzieci i młodzieży. imprezę pod patronatem burmistrza dzielnicy wilanów, ludwika rakowskiego, zorganizował powsiński warszawski klub kolarski wraz z Fundacją szkolną w powsinie. zawodykolarskiededykowanebyłyuczniomiuczennicomzeszkółpodstawowychorazgimnazjów.Wśródponadsiedemdziesięciuzawodnikównajliczniejszągrupęstanowiliprzedstawicieleszkółpodstawowych.Bez problemuporadzilisobiezdwukilometrowątrasą,wijącąsięwśróddrzewi prowadzącąprzezmalownicząpolanęwParkukulturywPowsinie. WklasyfikacjigeneralnejszkółpodstawowychzwyciężyłaSzkołanr104im. maciejaratajaprzyulicyPrzyczółkowej27.najlepszymgimnazjumzostało Gimnazjumnr116im.Husariirzeczypospolitejprzyulicyuprawnej9/17. Poniżejzamieszczamyrankingzwycięzcówwposzczególnychkategoriach wiekowych. Klasy 1-3 szkoła podstawowa – chłopcy: 1.antoniFaszczewski, 2.cezarynigot, 3.michałmontoya. Klasy 1-3 szkoła podstawowa – dziewczęta: 1.igaŚwierżewska, 2.adaŚwierżewska, 3.zuzannakasprzak. Klasy 4-6 szkoła podstawowa – chłopcy: 4.krystianSontowski, 5.mateuszWyskok, 6.tomaszPenconek. Klasy 4-6 szkoła podstawowa – dziewczęta: 1.Juliaangelaadrianowska, 2.VictoriacorreaGajek, 3.HannaGórska. Klasy 1-3 gimnazjum – chłopcy: 1.maciejchmielewski, 2.maksymilianBłoński, 3.kamilSerewiś. Potejjakżeudanejrywalizacjikolarskiej,gdziezasadaczystejwalkiiuczciwegowspółzawodnictwaprzyświecaławszystkimmłodymsportowcom,z niecierpliwościąoczekujemykolejnychsportowychzmagań,boprzecieżkażdywie,żesporttozdrowie,awzdrowymciele–zdrowyduch! Zdjęcia:DariuszNowak

Lipiec / Sierpień terazWilanów7

Serdecznie zapraszamy ul. Hlonda 10/10, 02-972 Warszawa

tel. 22 253 78 39, pn–pt: 1100–1900, sob: 1000–1600


Lato w mieście Będziemożnasiętamnauczyćpraktycznejsamoobrony,opartejnastylach: JuJitsu,kempotajJutsuiVietVodao,wykorzystującrównieżtechnikiboksuizapasów.inaczejmówiąc,będziemyuczyćsięuderzeń,kopnięć,bloków,uników,zejść,chwytów,dźwigni,obaleńorazpraktycznychzachowań wsytuacjizagrożenia,alebezfanatyzmu–osobypoczątkującemogąćwiczyćbezobaw,ponieważzajęciasąprowadzonewsposóbcałkowiciebezpiecznyprzezmistrzaryszarda„dunglong”Jóźwiaka. nakoniec(dlarelaksu)zostanązaprezentowaneelementyViettaichi. naczympolegaakcjaWarszawaĆwiczy?ProjektmazazadanieaktywizacjęmieszkańcówWarszawy,abywokresieletnimmoglinieodpłatnieuprawiaćróżnedyscyplinysportunaświeżympowietrzu. ktomożećwiczyć?Większośćzajęćadresowanajestdoosóbsprawnych– młodych,bądźdorosłych.Wniektórychdzielnicachorganizowanesątakże zajęciasportowedlamamzdziećmiwwiekuod3–gomiesiącado2–go rokużycia,jakrównieżdladzieciwwiekuod4do12lat.Wniedalekiej przyszłościplanowanejesttakżeprowadzeniezajęćdlaseniorów. Jakprzystąpićdoprojektu?JeślichceciePaństwowziąćudziałwkonkursiei losowaniunagród,tonależywydrukowaćkartęobecności,dostępnąwzakładcekonkurs;jeślizaśchceciepoćwiczyć,toradzimywybraćnajbardziej interesującezajęciaipoprostuprzyjśćnaniepunktualnie. organizatorzytejinicjatywymająnadzieję,żepookresieregularnychćwiczeńprzynajmniejczęśćzuczestnikówwyrobiwsobienawykregularnego ruchu. mytakżezachęcamywszystkichPaństwadoaktywnegospędzaniaczasu podczaswakacji.Wartopoznaćlistęinnychaktywności(m.in.joga,pilates, kravmaga,karate,fitness,boks). Szczegółoweinformacjedostępnepodadresem:www.serwer1340893.home.pl/warszawacwiczy.

Nie siedź w domu w czasie wakacji! Zanim się obejrzeliśmy, skończył się rok szkolny, rozpoczęły się zbiorowe migracje międzymiastowe i międzynarodowe, a lato przyniosło upały – upragnione i tak długo wyczekiwane przez wszystkich (którzy teraz, oczywiście, narzekają, marząc o przymrozkach). Czy warto spędzić „sezon ogórkowy” w czterech ścianach ze szklaneczką zimnego napoju? Można i tak, ale my pragniemy przedstawić kilka propozycji aktywnego letniego wypoczynku!

warszawa Ćwiczy w ramach projektu warszawa Ćwiczy co sobotę o godzinie 11:00 na boisku do koszykówki przy orliku na ulicy sytej 123 w wilanowie odbywają się bezpłatne, dostępne dla wszystkich zajęcia z mini–tenisa dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Wramachtejletniejakcji,którejsportowympartneremjestmiędzyinnymiinstytut SztukWalki,zapraszamywtymsamymterminienatreningisztukwalkiiobrony,któreodbywająsięcotydzieńnaterenieorlikaprzyulicyŚwiętejurszuliledóchowskiej wWilanowie.udziałmogęwziąćwyłącznieosobydorosłeorazmłodzież,która ukończyła14lat.

Projekt fuNdacji „wybieram zdrowie” nadchodzilato,aWaszedzieciniemająjeszczepomysłu,jakjespędzić?u nasnawetwakacjewdużymmieściewcaleniemusząbyćnudne! Specjalnyprogramzostałprzygotowanyzmyśląodzieciach,którechcąw ciekawy,innyniżzazwyczaj,aktywnyipełenwrażeńsposóbspędzićnajbliższewakacje.tukażdyznajdziecośdlasiebie. instruktorzyzdradzątajnikisztukwalkipodczaszajęćruchowych.nauczą technik,przybliżąhistorię,pokażą,jakwłatwysposóbmożnaćwiczyć,bawiącsięibawićsię,ćwicząc.dzieci,którelubiąpogimnastykowaćswój umysł,zapraszamydogier–planszowych,tradycyjnychiciekawychaktywnościizabawwterenie,naświeżympowietrzu. Wrażliwośćplastycznąnajmłodsibędąmieliszansęrozwijaćnazajęciachz origamiikaligrafiijapońskiej. Będzieteżczas,bynauczyćsięwładaćpałeczkami,zjeśćsushi,posłuchać baśniilegenddalekowschodnich,czyteżrozwiązywaćkalambury. dlamałychwulkanówenergiiprzygotowaliśmyzajęciazespołowe–między innymitoryprzeszkódorazbudowanieizdobywanietwierdzy. uczestnicyakcji,którzyzostająpodnasząopiekąprzezcałydzień,mogą wykupićsmaczneobiady.każdegodniaprzygotowywanesąposiłki,dostarczanespecjalnieprzezsprawdzonąfirmęcateringową.dzieckomożewybraćsobiejednoztrzechdańdostępnychwdanymdniu. nasianimatorzytoosobyzespecjalnymprzygotowaniempedagogicznym, instruktorzyiartyści,którzykochająpracęzdziećmiizpewnościązatroszcząsięojaknajlepszespędzenieczasuprzeznaszychpodopiecznych. uśmiechiradośćkażdegodziecka,biorącegoudziałwakcjiwmieście,jest dlanaspriorytetem. Więcejinformacji:www.soto.waw.pl

8terazWilanówLipiec / Sierpień


Lato w mieście muzealNe łaPiduchy, czyli troPimy tajemNice historyczNych rezydeNcji

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ulica Agrykoli 1, 00-460 Warszawa ogródjestotwartydlazwiedzającychcodziennieodświtudozmierzchu. namiotedukacyjny(gdzieznajdujesięSkrzyniaSekretnejPieczęci) otwartywponiedziałkuod11:00do18:00,awpozostałedni wgodzinachod9:00do18:00. doogroduinamiotuedukacyjnegowstępjestbezpłatny. trzymuzea–rezydencjewspólniezorganizowałydrugąedycjęwakacyjnejzabawy Muzeum Pałac w Wilanowie pn.„muzealneŁapiduchy”–niezwykłązabawęhistorycznądlacałychrodzin. ulica Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa Przezcałelato,podczasspacerówpowarszawskichŁazienkach,PałacuwWilanoPark(turealizujemyzadania)–wewszystkiednitygodnia wieorazsulejowskimmilusinie,zwiedzającybędąmogliodgadywaćtajemnekodyi odgodz.9:00dozmierzchu. wykonywaćfascynującezadania. oranżeria(tumożnadostaćkartyzadań,tuteżznajdujesięSkrzynia konkurs–którypotrwado19września–adresowanyjestprzedewszystkimdo SekretnejPieczęci)–wewszystkiednitygodniawgodzinach rodzinzdziećmi,ajegocelemjestobudzenieiukazanieduchadawnychrezydencji. od10:00do17:30. tenunikalnyiatrakcyjnyprogramzwiedzania,zorganizowanowhistorycznychsiedziecidolatsiedmiu–wstępbezpłatny.Weczwartki dzibachkrólaStanisławaaugustaPoniatowskiegowŁazienkach,królaJanaiiiSobie- –wstępdoparkubezpłatny. skiegowWilanowieorazmarszałkaJózefaPiłsudskiegowSulejówku. Wstępdoparkuwpozostałedni:biletnormalny–5zł,ulgowy–3zł. uczestniczącewzabawierodzinyotrzymająwkażdymztrzechmuzeówspecjalne Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku kartyzadań.odgadywanezagadkiiodkrywanetajemnicesprawią,żedzieciidorośli ulica. Oleandrów 5, 05–070 Sulejówek będąwcielaćsięwrolehistorycznychpostaciipoczująsię,jakbybylibohaterami muzeumjestczynneodśrodydoniedzieliwgodzinach barwnejopowieściodawnychczasach. od10:00do16:00.Wstępjestbezpłatny. celemprogramujestpokazanie,naczympolegawyjątkowośćtychmiejsc,które kiedyś–wniezwykłychokresachhistorycznych–byłydomamiwielkichPolaków. WięcejinformacjiznajdzieciePaństwonatychstronach: zwiedzającybędąmoglisamisięprzekonać,dlaczegoteosobywybrałysobiewła- www.lazienki-krolewskie.pl,www.wilanow-palac.pl, śnietemiejsca,żebytammieszkaćiżyć.icosprawiało,żeczulisiętamtakdobrze. www.muzeumpilsudski.pl

Otwarcie LATO 2013 ul. Rzeczypospolitej 1 (Alma) tel. 500 395 399, 797 187 901 ul. Branickiego 16 (osiedle Zdrowa) tel. 500 395 388, 797 187 901 www.krasnoludki.edu.pl

Lipiec / Sierpień terazWilanów11


Nasze miasto

miejsce PrzyjazNe dzieciom kilka miesięcy temu odbył się konkurs na najpiękniejszą witrynę, wybieraną spośród wielu wilanowskich restauracji i kawiarni. laureatem drugiej nagrody w kategorii „miejsce przyjazne dzieciom” zostało molokidscafe. jest to kawiarnia, która od roku znajduje się na mapie miasteczka wilanów. w tym krótkim czasie zdążyła zyskać popularność wśród ludzi, poszukujących odpowiedniego miejsca dla siebie i swoich rodzin. aromatyczna kawa, świeże ciasta pieczone na miejscu, wyszukane książki i gazety oraz sala i kącik dla dzieci – wypełnione unikalnymi zabawkami – to znaki rozpoznawcze tego miejsca. kolejnym charakterystycznym elementem kawiarni jest przyjazna atmosfera i zawsze pomocna obsługa. tutaj możesz poczuć się jak w domu. Wciąguubiegłychdwunastumiesięcymolokidscafebyłomiejscemlicznychwarsztatówiakcjidedykowanychdzieciomirodzicom.najczęściejbyłytozajęciałączące dobrązabawęznauką,awszystkotodoprawioneaurąrodzinnegociepłaiprzyjaźni. kawiarniajestwspółorganizatoremwydarzeńkulturalnychwdzielnicy,któremają wpływnawzajemnąintegracjęspołecznościlokalnejWilanowaiokolicy.ofertalokaluprzeznaczonajestdladziecizrożnychgrupwiekowych.najmłodsimogąuczestniczyćzrodzicamiwwarsztatachtakichjak: Gordonki –czylizajęciaumuzykalniające,którewspomagająrozwójmowyudzieci; Stymulanki–rozwijającepodstawowezmysłydziecka,poprzezwykorzystywanie metodyintegracjisensorycznej; Naszemaluszki–tozajęciadladzieci(którenierozpoczęłyjeszczeedukacjiprzedszkolnej),odgrywająceważnąrolęwrozwojusprawnościfizycznejiumysłowej. Wewspomnianychwarsztatachuczestnicząrodzicezeswoimipociechami,cojest doskonałymbodźcemdolepszegopoznaniasiebienawzajem.oczywiście,można tuznaleźćtakżezajęciadedykowanestarszymdzieciom,takiejak: Małymatematykodkrywaświat –poświęconezagadnieniom,związanymzistnieniem otaczającegonasświata; Logorytmika –jejgłównymcelemjestrozbudzenieaktywnościsłownejimuzycznej. Woferciemolokidscafeznajdująsiętakżebezpłatneatrakcje,doktórychnależąm. in.spotkaniadziecizeświatembajki.mocnąstronąkawiarnijestorganizacjaprzyjęć urodzinowychiimprezokolicznościowych.Wartowspomnieć,żeofertajestprzygotowywanaindywidualnieidostosowywanadopotrzebiżyczeńkażdegoklienta. urodzinywmolokidscafebędąniezapomnianąprzygodądladziecka,ponieważimprezyprowadzonesąprzezwykwalifikowanychanimatorów,realizującychscenariusz,układanywedługzainteresowańjubilata. kawiarnianieustanniepracujenaddalszymrozwojemusług.najważniejszyjestwysokipoziomobsługiklienta,dlategopersonelbierzeudziałwlicznychszkoleniachi kursach,stalerozwijającswojekompetencje.regularniepojawiająsiętakżenowe pozycjewmenu,ułożonymspecjalniedlapotrzebdzieciiichrodziców.molokidscafenawiązujewspółpracęzwielomafirmamizagranicznymi,dziękiczemumadostępdowyszukanychzabawekiksiążek,częstoniedostępnychnapolskimrynku. Wtakkrótkimczasiekawiarniazdołałazyskaćzaufanieklientówiichmałychpociech, stającsięjednocześnieważnymiwpływowymmiejscemnamapiekawiarnianejmiasteczkaWilanów.dowodemnatomogąbyćrozpoczęteprzygotowaniadootwarciakolejnegolokaluonazwiemoloJuniorcafe,wktórymdużomiejscadozabawy znajdątakżestarszedzieci.niezabrakniewnimprzyciągającychorazfascynujących atrakcji.otwarcieplanowanejestnapołowęlipcabieżącegoroku.Pracewykończeniowetrwają.nowakawiarniabędzieznajdowaćsięprzyulicykazachskiej,adokładnieprzyPlacumiejskim,wktórypomysłodawcychcielibytchnąćwięcejżycia, organizującimprezy,piknikiorazróżnegorodzajuwydarzeniadlarodzinzdziećmi. JeślichceciePaństwopoznaćwięcejszczegółów,dotyczącychmolokidscafeoraz otwarciaMoloJuniorCafe,zapraszamynawww.facebook.com/molokidscafelub www.molokidscafe.pl.

10terazWilanówLipiec / Sierpień


zaPraszamy do drogerii medicoVer godziny otwarcia: pon.-pt. 8.00 – 20.00, sob. 9.00 – 18.00, Niedz. 11.00 – 19.00

zapraszamy serdecznie do specjalistycznej drogerii medicover. oferujemy fachową pomoc osób z doświadczeniem kosmetycznym. mamy w ofercie kosmetyki firm dermika, ziaja, cleanic, green Pharmacy. wszystkie w przystępnych cenach. Proponujemy także preparaty witaminowe firmy orthomol: sport, Natal, junior etc. dla osób uprawiających sport posiadamy także preparaty, które zwiększą efekt Państwa ćwiczeń. jesteśmy dla was 7 dni w tygodniu. realizujemy specjalne zamówienia. współpracujemy z wieloma firmami dystrybucyjnymi. jeżeli macie życzenie sprowadzenia produktu, dostawy do domu – jesteśmy w stanie to zrobić. zapraszamy do szpitala wilanów. miejsca szczególnego. tutaj możecie Państwo uzyskać konsultację lekarską, kupić kosmetyki, zjeść lunch. Nasza drogeria jest w głównym lobby. czekamy na wasze opinie, sugestie, propozycje. zapraszamy!

szPital medicoVer


Nasze miasto

co nowego w ckw ZAPRASZAMY NA WAKACJE Z ROBOTAMI Ktopowiedział,żewakacjewmieściemusząbyć nudne?Myproponujemywspólnebudowanierobotów.Itoniebylejakich,tylkowpełnidziałających robotówLEGO! Ażebybyłojeszczeciekawiej,podczaswarsztatówz robotykiprzeprowadzimyfascynująceeksperymenty naukowe–m.in.samizrobimywybuchającywulkanichmuręparową. Naszezajęciastymulująwyobraźnięprzestrzenną dzieci.Wzabawnysposóbprzybliżajązasadymechaniki,informatykiifizyki. NaczympolegająWakacjezRobotami? Totygodniowewarsztatywmałej,najwyżej 12–osobowejgrupie,przeznaczonedladzieciwwiekuod6do15lat. UWAGA!!!Wakacjezrobotamitoofertakomercyjna, dlaosóbindywidualnych. Informacjeizapisypodnumeremtelefonu: (22)6519820. Więcejinformacjinastronie:ww.kulturawilanow.pl.

stroniewww.kulturawilanow.pliprzesłaniejejnaadresu.sobczak@kulturawilanow.pl.Osobomzainteresowanymprześlemyszczegółowyprogramdziałań realizowanychwramachprojektu. Termin: od11.do15.lipca2013roku. Warsztaty,dyskusje:codzienniewgodz.10:00–20:00 (zprzerwaminaposiłki) Miejsce:ParkKulturywPowsinie,DomPracyTwórczej wPowsinie. Łączniewprojekcieweźmieudział35osób,wtym łącznie24uczestnikówzBułgarii,CzechiWłoch.Językiemkomunikacyjnymprojektujestjęzykangielski. Kontakt: UrszulaSobczak,u.sobczak@kulturawilanow.pl,tel.604186466. Uwaga!Ilośćmiejscograniczona!

VII Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie im. Macieja Paderewskiego Wdrugiejpołowiesierpniajużporazsiódmybędą gościćwWarszawiewybitnipedagodzyimłodziadepcisztukimuzycznej.VIIWarszawskieMiędzynarodowe KursyMistrzowskieim.MaciejaPaderewskiegoodbędą „IMAgE Of MOVEMENT” ZapraszamymłodeosobyzWilanowadoudziałuw sięwdniachod16.do24.sierpniawCentrumKultury Wilanów. projekcie„ImageofMovement”,finansowanegoz programuUniiEuropejskiej„Młodzieżwdziałaniu”, Wtegorocznejedycjiklasymistrzowskiepoprowadzą znakomicisoliściikameraliści,pedagodzyuczelni któryzostałzainicjowanyprzezmłodychludziz muzycznych:prof.KatarzynaPopowa–Zydroń(forteczterechkrajóweuropejskichzorganizacjitj.Club „Art”-Bułgaria,DuhaOrion-Czechy,CentrumKul- pian),AlbertoNosè(fortepian),MajaNosowska(katuryWilanówizMDKŁazienkowska–Polskaoraz meralistykafortepianowa),JerzyMarchwiński (seminarium„Partnerstwowmuzyce”),BartoszBryYMCA–Włochy. Tematemprzewodnimprojektujestobserwacjaruchu ła(skrzypce),MariuszPatyra(skrzypce),PawełGuprzyużyciuogólniedostępnychnowychtechnologiicy- snar(saksofon),WłodzimierzZalewski(śpiew)i KrzysztofHerdzin(propedeutykakompozycji,improfrowych,tj.kameryiaparatufotograficznego. Comnąporusza?Comnieprowadzi?Comniedeter- wizacja).Wniedzielę,18sierpnia2013roku,ogodzinie19:00wPałacuwWilanowieodbędziesiękoncert minuje?Cosprawia,żecośosiągamiodkrywam? Młodzieżwczasietrwaniaprojektuweźmieudziałw galowywwykonaniupedagogówkursów. warsztatachruchowych,dziękiktórympoznamożliwości,atakżesposobykształtowaniawłasnegoru- OideiWarszawskichMiędzynarodowychKursówMistrzowskichim.MaciejaPaderewskiego takpisałprof. chu.Wceluobserwacjidziałańruchowych wykorzystywanebędąkameryiaparatyfotograficz- JerzyMarchwiński:„SpośródwieluKursówMistrzowne,któreumożliwiąuczestnikomstworzeniedoku- skich,odbywającychsięaktualniewróżnychcentrach muzycznychKraju,tenwyróżniasięunikatowąideąi mentacji„obrazu”ruchu. charakterem.Jestbowiemadresowanywzasadziedo Dodatkowewarsztatyfotograficzneivideoprowadzonewramachprojektu,będąmiałynacelupobu- całegośrodowiskamuzycznego,zarównodouczniów dzeniekreatywnościuczestnikóworazstymulacjęich szkółpodstawowych,jakidosamodzielnych,dorowzajemnejwspółpracyiwymianymiędzykulturowej. słychartystów-wykonawców.WformuleKursumogą znaleźćswemiejscebardzomłodziludzie,którzy– Uczestnicy Wprojekciewezmąudziałmłodeosoby(od17do25 byćmoże–wasyścieswoichmentorów,zapragnąpokazaćsweumiejętnościinnemumistrzowi,adepcililat)zorganizacji,tj.Club„Art”-Bułgaria,Duha ceówiAkademii,anawetci,jużdojrzali,którzy Orion-Czechy,CentrumKulturyWilanówizMDK zapragnęlibynp.konfrontacjiidialoguzmistrzem,a Łazienkowska–PolskaorazYMCA–Włochy. więcinnym,dojrzałymartystą” Zasadyuczestnictwa Wprojekciemogąwziąćudział: WarszawskieMiędzynarodoweKursyMistrzowskie od-młodzieżzWilanowa(od17do25lat), -osobyotwartenakomunikacjęmiędzykulturową. byłysięporazpierwszyw2006rokuwZespolePańProsimyowypełnieniekartyzgłoszeniadostępnejna stwowychSzkółMuzycznychnr4im.Karola

Lipiec / Sierpień terazWilanów13

SzymanowskiegowWarszawie.Ichinicjatoremikierownikiemartystycznymbył prof.MaciejPaderewski,wybitnypianistaikameralista,pedagogwarszawskiego UniwersytetuMuzycznegoFryderykaChopina iZPSMnr4.Wlatach2006–2009 miałymiejsceczteryedycjekursów,wktórychudziałwzięłokilkusetmłodych muzykówzPolskiorazm.in.zRosji,Łotwy,Mołdawii,Francji,WłochiJaponii. Kursomtowarzyszyłykoncertypedagogówiuczestników. Pośmierciprof.MaciejaPaderewskiegoorganizatorzyzdecydowalisięnakontynuacjęJegodzieła,akolejneedycjeKursówpoświęconezostałyJegopamięci. KierownictwoartystyczneKursówobjęłaRóżaPaderewska,organizacjipodjęła sięFundacjaim.KarolaSzymanowskiegowWarszawie(piątaedycja),anastępnieFundacjaEdukacjiKulturalnej(odszóstejedycji). VIIWarszawskieMiędzynarodoweKursyMistrzowskieim.MaciejaPaderewskiego zostałyobjętehonorowympatronatemMinisterstwaKulturyiDziedzictwaNarodowegoorazpatronatemBurmistrzaDzielnicyWilanówm.st.Warszawy. Powsińskie Dożynki 2013 25sierpnia2013r.wplenerachDomuPracyTwórczejwPowsinieodbędąsię „PowsińskieDożynki2013”–wydarzenieetnograficznepołączonezpiknikiem rodzinnymiwystępamimiędzynarodowychorazlokalnychzespołówfolklorystycznych. Dożynkitonajwiększewrokuświętorolnikówbędąceukoronowaniemichcałorocznegotrudu,obchodzonepozakończeniuwszystkichnajważniejszychprac polowychizebraniuplonów.Wtymrokupracowniaetnograficzna„Powsinianie”przygotowujejużósmąedycjęświętadożynkowegopodtrzymującegotą piękną,ludowątradycję. Program Ramowy Powsińskich Dożynek 2013 11:30–Korowóddożynkowy,prowadzonyprzezStarostęiStarościnędożynek; prezentacjawieńcówdożynkowychorazstrojówludowych;rozpoczęciekorowoduprzyakompaniamencieorkiestrydętejodulicyRosochatejdoulicyPrzyczółkowej. 12:00–13:30–MszadziękczynnawplenerachDomuPracyTwórczejprzyulicy Ptysiowej3,koncelebrowanapodprzewodnictwemks.InfułataJanaSikorskiego. 13:30–17:00–Prezentacjazaproszonychzespołów:BelyjerosyzBiałorusi, UgnelezLitwyorazzespołówCentrumKulturyWilanów,prezentującychstroje wilanowskie. 19:00–Potańcówkanadechach. Na dożynkowej scenie zaprezentują się -kuchniaregionalnaprzygotowanaprzezrestaurację“Powsinianka” -stoiskatwórcówludowychzrzeszonychwMazowieckiejRegionalnejOrganizacji Turystycznej -stoiskazrękodziełemartystycznym -plenerrzeźbiarski -entozabawydladzieci:m.in.warsztatyszycialudowych„szmacianek”zksięgarniąEfka,kuce,dmuchańceiwieleinnychatrakcji. Obokkorowodudożynkowego,folkloru,kulturyludowej,prezentacjitradycyjnychpotraw,wyjątkowychatrakcjidladziecichcemy,abybyłowielewydarzeń zaadresowanychdokażdego.WartowybraćsięzatemdoPowsinaispędzićznaminiedzielnepopołudnie25sierpnia2013r. BędziemynaWasczekać!


Relacja dalekie uderzeNia w wilaNowie

Foto:GolfParksPoland

dzień otwarty w golf Parks PolaNd dzień otwarty w Golf parks poland w ramach ogólnopolskiej akcji „polska Gra w Golfa”, zainicjowanej przez polski związek Golfa i agorę, zorganizowany był już po raz trzeci i – jak co roku – wzięło w nim udział kilkaset osób. nadWilanowempogodawniedzielębyłaidealna,dziękiczemumłodsiistarsigoście, odwiedzającyobiektgolfowy,moglipoznaćtajnikigrywgolfa. Pokrótkiejrozgrzewce,prowadzonejprzezinstruktorówGold’sGym,rozpoczęła sięnaukapodstawgrywgolfa,którąprowadziliprofesjonalniinstruktorzy.Woczekiwaniunakolejneturyakademiigolfa,gościemoglispróbowaćdoskonałejkawyamaro.Wszyscypoczątkującyizaawansowanigolfiścimogliwziąćudziałtegodniaw dwóchedycjachturniejuAmaroCaffeePitch&PuttWilanówChallenge,wktórejna podiumstanęli: -WkategoriiHandicap:Franciszekiwaniuk,JanuszHerburt–Hewell,Piotrduchateau,Jerzykondej,rafałPodkańskiorazarturWiza. -Wkategoriizielonakarta:PiotrWietrak,mateuszJaworowski,tomaszSkoczylas, Bartoszkonobrodzki,leeJianorazrobertSzczepanik. -WkategoriiJuniorów:ksaweryPodkańskiiHugoWizaorazkacperSzczepanik. dladzieci–opróczakademiinatorzeminiGolf–równieżrozegranezostałydwieedycjeturnieju,wktórychzapierwszemiejsca zostalinagrodzeni: -Wkategoriido7lat:adinairiHubertkamiński. -Wkategoriiod8do13lat:aleksandraBielińska ikingadaszewska. Jakododatkowaatrakcjaodbyłsięmini–meczpiłkinożnej,który wygraładrużynakacpra,maćkaialeksandra.dziecimogływykonaćrównieżpraceplastyczne,któresądziśeksponowanewrecepcjiGolfParksPoland. dziękujemywszystkimzaliczneprzybycieizapraszamynatreningicodziennieod8:00do22:00. Szczególnepodziękowaniaskładamywilanowskimpatronom: urzędowidzielnicyWilanóworazmiesięcznikowi terazWilanów®.

14terazWilanówLipiec / Sierpień

262 metry – na taką odległość posłał golfową piłkę michał mierzwa podczas iX hyatt regency warsaw longest drive championship, które odbyły się w obiekcie Golf parks poland w wilanowie. LongestDrive todyscyplinagolfowa,którapoleganajaknajdalszymuderzeniubiałejpiłki. zawodnicyużywająspecjalnychkijów,które pozwalająosiągaćniesamowiteodległości.rekordziściświatapotrafiąposłaćpiłkęnaponad 500metrów. WWilanowiemistrzostwaodbywająsięod dziewięciulat.choćwpięknyczerwcowy dzieńdorekorduświataniktsięniezbliżył,to emocjiniebrakowało.zawodywkategorii Open wygrałPawełlaskowski–piłkapojego uderzeniuwylądowałana255–tymmetrze. najdalszymuderzeniemzawodówwśródmężczyznpopisałsięmichałmierzwa,któryposłał piłkęna262metry,awśródkobietmonika kowalewska(206metrów). opróczdalekichuderzeńmożnabyłowziąć udziałwpiknikuzgrillem,przygotowanym przezkuchnięHyattRegencyWarsaw,atakże podczasakademiigolfapodokiemwykwalifikowanychinstruktorówpostawićswojepierwszekrokiwtejdyscyplinie. GolfParksPoland


Nasze dziecko

Zdrowa dieta u dzieci Zdrowa dieta stanowi jeden z kluczowych elementów, odpowiadających za prawidłowy rozwój malucha. Wysoko przetworzona, słodzona rafinowanym cukrem żywność, występuje powszechnie w sklepach i kusi często atrakcyjnymi, kolorowymi opakowaniami. Efektowna otoczka ma zazwyczaj odwracać uwagę od ubogiego w składniki odżywcze wnętrza, którego jakość jest niezwykle istotna, zwłaszcza w przypadku małego dziecka. abyzapewnićmaluchowiodpowiednidopływcennychskładnikówbudulcowych,należypamiętać,iż zdrowenawykimuszązostaćwypracowanekonsekwentnympostępowaniemrodzica.Przyzwyczajeniepociechydookreślonegosposobuodżywianiazpewnościąbędziestanowiło„żywieniowykręgosłup”–takżewpóźniejszychlatachżycia. Wystarczywykonaćkilkaprostych,bezinwazyjnychkroków,bynaszmaluchmógłzłatwościąwejść naścieżkęzdrowegożywienia.Stopniowewprowadzanieproduktów,zawierającychpełneziarna zbóż,czylizamianapieczywabiałegonawieloziarnisteluborkiszowe,zwiększyilośćcennegobłonnikawdieciedziecka.Błonnikpokarmowyusprawniapracęjelitiwspomagaprocesytrawienne,copozwalauniknąćbólówbrzuchaorazzaparć.Wartotakżezamienićkolorowe,słodkiepłatkinaznane namoddawnapłatkiowsiane.możemyuczynićjebardziejatrakcyjnymidladziecka,wzbogacająctradycyjnąowsiankęzdrowymibakaliami,obfitującymiwwitaminy. Wprowadzeniedodietydużejilościsurowychwarzywiowocówczęstostanowinajprostszyinajlepszykrokwprzyswajaniuprzezdzieckoprawidłowychnawykówżywieniowych.dokażdegoposiłku dodawajmywięcmałąporcję,azamiastnaprzykładbatonikaproponujmydzieckubanana,czyjabłko. atrakcyjnymsposobem„przemycenia”maluchowisurowychowocówmogąbyćrównieżsałatki owocowe,którychbogatakolorystykazpewnościązachęcinaszepociechydospróbowania. Warzywabędąkolejnymważnymźródłembłonnika,natomiastowoce–dziękizawartościfruktozy– mogąstanowićdoskonałyzamiennikcukru,acozatymidzie:pomócwyeliminowaćgozdiety. Białkojestjednymznajistotniejszychskładnikówbudulcowychworganizmieczłowieka,zwłaszczaw okresierozwojuiwzrostu.Szczególnąuwagęzwracajmynajakośćproduktówbiałkowych,którepodajemynaszymdzieciom.rybysłodkowodne,morskie,czyoceaniczneorazdróbijajazhodowlinaturalnychbędąidealnymrozwiązaniem. niezapominajmytakżeozmniejszeniuilościsoliwpodawanychposiłkach.Sólrafinowana(oczyszczona)jestbezwartościowa,lepiejwięcstosowaćniewielkieilościsolimorskiejnierafinowanej,która

obfitujewbogactwoskładnikówmineralnychipierwiastkówśladowych. Wapńiwitaminadsąelementarnymi składnikamiwdieciedziecka.Wapń,jako pierwiastekniezbędnydomineralizacjikości,utrzymaniaodpowiedniegonapięcia mięśniowegoorazszczelnościnaczyń krwionośnych,wydajesięwręczniezbędny wposiłkach.Jegowchłanianieułatwiawitaminad,atakżecukiermleczny,zwanylaktozą.dlategoteżdobreźródłowapniaoraz witaminydstanowiąproduktymleczne. Wartosięgnąćpoprzetworymleka,takie jak:serki,jogurty,czykefiry.oprócznabiału,podawajmydzieckutłusteryby,które corazczęściejgoszcząrównieżnanaszych stołach,awięcnp.łosoś,makrela,śledź orazsardynki,bogatewnienasyconekwasy tłuszczowe. dbającozdrowądietęnaszychmaluchów, uwzględniajmywplaniedniadużądawkę ruchunaświeżympowietrzu,atakżezadbajmyozapewnienieodpowiednichwarunkówdospania.Przyciemnione pomieszczenia,łagodneistonowanebarwy pokoikudziecięcego,czywygodnymaterac zpewnościąwspomogązdolnościorganizmudzieckadowłaściwejregeneracjiirozwojupodczassnu.Pamiętajmy,że inwestycjawzdrowytrybżyciajużnaetapiekilkulatka,stanowidobrystartdoświadomychwyborówżywieniowychw przyszłości,awkonsekwencji–ważnykrok dowejściaw„zdrową”dorosłość. Autorizdjęcie:StudioCaramella

Lipiec / Sierpień terazWilanów15


Wywiad

wsPomNieNie lata ukryte w zaPachu Katarzyna Grzesik, niezwykła i jedyna taka mieszkanka Miasteczka Willanów - Senselier - pasjonatka i poszukiwaczka w dziedzinie, która w Polsce jest jeszcze mało znana – analiza zapachowa. Specjalizuje się w doborze zapachów i technikach ich sprzedaży. Prowadzi szkolenia produktowe z zakresu wiedzy o budowie perfum. Swą wiedzę czerpie od specjalistów z domu zapachowego Givaduan. 16terazWilanówLipiec / Sierpień


Wywiad Teraz Wilanów: Pani Kasiu, jest Pani ekspertem w dziedzinie technologii zapachowej. Perfumerie w całej Polsce korzystają z Pani wiedzy, chcąc jak najlepiej przygotować swoich sprzedawców do pracy. Czy to znaczy, że kwestia doboru właściwego zapachu pod konkretna osobę jest tak skomplikowana? Czy nie powinniśmy po prostu przyjść, powąchać i wybrać wedle własnego nosa? Po co komu doradca w tej kwestii? Katarzyna Grzesik: Sprawawydajesiędośćprosta,aletaka niejest.dlategopotrzebnyjestnamdobrydoradcawperfumerii–taki,któryspróbujewejśćw„nasząskórę”. częstonawetjedenskładnikmożezadecydowaćotym,czypodobająnamsię„te”perfumy,czyteżnie.częstorównieżnie wiemy,jakitoskładnik,ponieważniemamyokazjiwąchaćpojedynczychnutzapachowych.Wtrakciespotkańzklientamiw perfumeriachwcałejPolscepozwalamodkryćimtenuty.Jednak tegotypuspotkanianieodbywająsięzbytczęsto.Samiintuicyjnieposzukujemyprzyjemnościwaromatach,którezapisanesą nazawszewnaszejpamięcizapachowej. TW: Nadeszło lato, przyroda rozkwitła barwami, smakami i oczywiście zapachami. Czy w takim otoczeniu częściej rezygnujemy z wyrobów perfumeryjnych, by nacieszyć się naturą, która trwa przecież tak krótko, czy nie ma to najmniejszego znaczenia dla klientek perfumerii? K.G.: różnieztymbywa.nietylkoklientki,alerównieżklienci perfumeriizmieniająswojągarderobęzapachowąwrazzporą roku.cieplejszaporarokutoczasposzukiwańkompozycji pachnącychwłaśniewiosnąlublatem.Wiosnailatotosezonna lżejsze,zwiewne,weselsze,„chłodniejsze”kompozycje.czasemrównieżzastępujemyperfumypachnącymbalsamemdo ciała,którynietylkodajewrażeniazapachowe,alerównieżpielęgnujenasząskórę. TW: A jakie składniki zapachowe są najczęściej poszukiwane przez kobiety w perfumach na lato? K.G.: natopytanietrudnojestudzielićjednoznacznejodpowiedzi.Wszystkozależyodindywidualnychpreferencjiosoby, któranosiperfumy.Jednakże,obserwujączakupowepreferencje wsezoniewiosenno–letnim,możemypowiedzieć,żekonsumenciwybierajązapachylżejsze,niżtektórychużywająjesieniąi zimą,świeższe,dodająceenergii.zapewniaimtowiększykomfortwupalnedni. kompozycjeidealnenalatototakie,którewswoimwnętrzu kryjąlekkienutyzapachoweitakie,któredająuczuciechłodui świeżościorazenergetyzują.dlategoposzukujemyzapachówz nutamicytrusowymi,delikatnymilubwręczmokrymikwiatamii owocami,nutąwodnąiozonowąorazaromatemziółiprzypraw,jaknaprzykładeternityickonecalvinakleinwwydaniachletnich,czyteżrobertcavalliacqua. TW: I nie musimy się przejmować, że ktoś z boku mo-

że nie przepadać za tego typu pachnącą aurą, jaką rozsiewamy wokół? K.G.: Bylibyśmyignorantami.dobrewychowaniezmusinasdo refleksji,żejeślisamiużywamyintensywniejszychwódtoaletowych lubperfumowanych,powinniśmypamiętaćoosobachznaszego otoczenia.imtennaszukochanyzapachmożesprawiaćdużokłopotuibyćwręczduszący.niechodzituokonkretnenuty,aleoich wyrazistość. TW: I chyba, o to, że na każdym z nas dane składniki pachną inaczej, bez względu na porę roku? K.G.: Właśnietak.tensamzapachmainneobliczanaskórzeróżnychosób.pHnaszejskóry,potliwość,ilośćsebum,które„produkujemy”wpołączeniuzperfumamidajątenjeden,unikalny, niepowtarzalnypodpis,jakiperfumyzostawiająnanaszejskórze. niezawszemiłydlaotoczeniai…czasemdlanassamych. TW: No, to czym więc należy kierować się przy wyborze letniego zapachu? K.G.: Pierwszamyśl,którasięnasuwa–własnymgustem.ale podkreślamrazjeszcze–wybierajączapachnaciepłedni,powinniśmymyślećnietylkoosobie,aletakżeoosobachwnaszymotoczeniu.ciężkienutybędąmęczyłynietylkonas,alerównież innych.zabrzmitotrochęniecodziennie,alepowinniśmyrównież wyobrazićsobieczas,wktórymbędziemynosićWŁaŚniete perfumy.dlategopopuśćmywodzefantazji,zamknijmynachwilkę oczyprzypółcewperfumeriiizapytajmysamisiebie,jakiebędzie dlanasnadchodzącelato.totrwakilkasekund–imamyodpowiedź.Będziepełnekwiatówdelikatniepachnącychnałąceisoczystychowoców.Będzieprzepełnioneradością,będziegorąceod słońca,ato,czegobędępotrzebować–toodrobinaletniejbryzy. każdyznasmainneletniemarzeniaidlategowybierzemyinnezapachy. TW: A gdy kupujemy zapach na prezent? Czy ma Pani jakąś instrukcję, według której konkretna nuta zapachowa jest przyporządkowana do typu urody, osobowości? K.G.: trudnojestprzyporządkowaćkonkretnenutydotypuurody,chociażkiedyśtakuważano.Łatwiejjestprzypisaćskładowe perfumdoosobowości(którapoczęściwiążesięztypemurody), sposobubycia,stylużycia,itp.Wartopoświęcićkilkachwilnaopowiedzeniekonsultantcewperfumeriioosobie,którejchcemyzrobićprezent,czylinamalowaćjejportret.zupełnieinnakompozycja przypadniedogustunaprzykładkobieciekochającejszykowne kreacjeizłoteozdoby,azupełnieinnytej,którauwielbiabiegać bosopołące.ogromnywpływnato,jakiezapachylubimy,ma równieżmiejsce,wktórymdorastaliśmy.Jeśliznamyosobę,której chcemydaćprezent,długo–jestwiększaszansa,żeprezentbędzietrafiony. TW: A przyporządkowanie składników do zapachów na konkretną porę roku? K.G.: naprzykładambra.tenskładnikwdużejilościnie„spraw-

Lipiec / Sierpień terazWilanów17


Wywiad dzasię”latem,alejestidealnymskładnikiemnachłodniejszedni. otulanasjakcieplutkiszalikipotrafiwrazzinnymiskładnikamiwydobyćsięspodciepłychpłaszczyiswetrówtakimzapachem,którymodlatcieszysiędużąpopularnościąeuphoriacalvinaklein.z koleilatemnajbardziejpopularnesąnutycytrusowo–kwiatowe, bosąświeże.dziękinutomcytrusowymzapachdodajenam energiii…czujemysięczysto.dodatkowozawszewnosządozapachówświeżość.każdyzcytrusówprzynosizesobąinnewrażenia.mandarynkapozwolibyśmypoczuliodrobinęwilgocii orzeźwienia,grejpfrutprzyniesiemusujące,wręczbąbelkowe dźwięki,gorzkapomarańczapokażenamswojąodświeżającą moc,dziękigorzkimizielonymnutom,czerwonapomarańcza sprawi,żezapachbędziepełenenergii,abergamotkaicytryna wywołająuczucieprawdziwejświeżościiczystości. TW: Kusi mnie, by zapytać o konkretny przykład, który pobiegnę sprawdzić w perfumerii. K.G.: terazpodamPaniprzykładmęskiegozapachu–davidoff championenergy.

K.G.: żadenznich.Składnik,którytamdajeuczuciewyjątkowej świeżości–jakorzeźwiającykęsschłodzonychsoczystychowoców wupalnydzień–tomelon. TW: A czym różnią się letnie edycje zapachów typu eau fraiche od tych zwykłych? K.G.: eaufraichetopoprostuwodaodświeżająca.manajniższązawartośćczystychsubstancjizapachowych(1–3%),dlatego–jaksamanazwawskazuje–służyjedyniedodelikatnegoodświeżania,a nienadawaniadługotrwałegozapachu. TW: To znaczy, że jest to mgiełka zapachowa? K.G.: nie.mgiełkamaswojąwyjątkowąwłaściwośćzinnegopowodu.Bardzodrobnecząsteczkimgiełkinietylkonawadniają,ale równieżinawilżająskóręoraz…chłodząją.

TW: Więc po co kupować mgiełkę, jeśli można eau fraiche? K.G.: takjakwspomniałamwcześniej,mgiełkamainnewłaściwości.Powodówjestkilka.mgiełkisątozazwyczajlekkiekompozycje ześwieżymiisoczystyminutami.Podkreślam–zazwyczaj,chociaż TW: A nuty kwiatowe też są dobre na lato, czy to nuty samawłaściwośćmgiełek–jakogrupyproduktów–sprawia,żete zapachynigdyniesązbytintensywne.zawierająniewielkąilośćolejposzukiwane w zapachach całorocznie? K.G.: nutykwiatowe,oczywiście,chętniebędziemywybieraćla- kóweterycznych,cooznacza,żewupalenieprzytłocząnaszapatem,alenietylko.Sątypowokobiecymelementemibeznichnie chem,amgiełkasamawsobiechłodziimożemymiećjązawsze byłobyzapachówdlapań.natomiastteznich,którewybierzemy podręką,używać,kiedytylkoprzyjdzienamnatoochota.aledo latem,toaromaty„mokrychkwiatów”,takichjakkonwaliaifrezja zakupuzapachówletnichmożemypodejśćrównież,jakdoszukania orazkwiatówwodnych,m.in.wodnegofiołka,nenufarów,czylo- wyjątkowychokazji.Wielemarekprzygotowujelimitowaneedycje tosualbodelikatnejpiwonii.zazwyczajbędziemyposzukiwaćpo- zapachównalato.Wartoponiesięgnąć,ponieważsątokompozyjedynczychnutkwiatowychlubświeżychkwiatowychbukietów.z cjeunikatowe,zrobionenasezoniwkolejnychlatachsięniepowtórzą.mająprzepiękneflakony,bardzoatrakcyjnecenyi„sok” nutamikwiatowymidoskonalewspółgrajątonywilgotnychowoców,takichjakmeloniarbuz,soczystychjabłek,malin,truskawek, (perfumy),opowiadającyowakacjach.niejednejosobiewczasie głębokiejzimyprzypominająsięwspaniałewakacje,spędzonena poziomek,czerwonejporzeczkiichrupiącejgruszki.Bywyprzeplaży,nałące,czyteżzprzyjaciółmipopowąchaniukorkaodflakodzićPanipytanie,wspomnę,żedoskonałymprzykłademtakiej kompozycjijestnaprzykładjednaznowościmarcaJacobsadaisy nu,bowśrodkupusto.Wartowięckorzystaćzlataisezonowych edycjilimitowanych.choćbydlazabawywkolekcjonowaniewspoSunshineorazdot. mnień. TW: A co to są nuty wodne, akwatyczne? K.G.: Sątomieszankiskładników,którepachnąmokrolubnaśla- TW: Ale podobno są takie składniki perfum, które mogą dujązapachnp.morskiejbryzy.kompozycja,którazwierategoty- działać fotouczulająco? puskładniki,dajewrażenierześkości,jakbyśmywyszlizchłodnej K.G.: naturalneskładniki,którezostałyuznanezafototoksycznei kąpieli.Jednymzeskładników,którypachnie„wodnie”jestcalone. uczulającewymienionesąprzeziFra(internationalFragranceassocalonejestsyntetycznąmolekułą,wykorzystywanądotworzenia ciation)izgodniezzaleceniemtejorganizacjistosowanieichwkoakordówwodnych.Jejzapachmożnaopisać,jakomorski,świeży, smetykachjestograniczone.dotyczytoilościskładnikaoraz sposobuekstrakcji.naliścieskładnikówfototoksycznychznalazłysię wodny,lekkoanyżkowy,kojarzącysięzzapachemarbuzaoraz nadmorskiejplaży.calonepowstałwlatach60–tychXXwieku, olejkiz:arcydzięgla(zkorzenia),nagietkowy,kasjowy,cynamonowy aleniebyłstosowanyprzezdługielata,ażdomomentu(konieclat zkory,limetkowywyciskany,zgorzkiejpomarańczy,bergamotowy, 80–tych),kiedyzaczęłybyćmodnekompozycjewodne.Wrażenie cytrynowywyciskany,mandarynkowyzliści,grejpfrutowywyciskany,cytrusoweolejkizawierającelimonen,atakżekuminowy.osoby akwatycznenadajerównieżwodaogórkowa.doznanietopotęodpowiedzialnezaprodukcjęperfumdoskonaletęlistęznają.W gujeodrobinakardamonudodanawtejsamejnucie. tymrokuzostaławprowadzonanarynekedtmarkilancaster– TW: Mam w domu zapach Davidoff Cool Water, który od SummerSplash,którejskładnikizostałyprzebadanepodkątemwłalat używam zawsze, gdy jadę nad morze. Czy to dlatego, ściwościfototoksycznych.oznaczato,żemożnabezpiecznieużyże jest tam calone, czy raczej woda ogórkowa? waćnasłońcutegoproduktu.

18terazWilanówLipiec / Sierpień


Wywiad TW: A co, jeśli kobieta kocha mocniejsze zapachy i nie przepada za słodkimi kwiatami i owocami – jakich nut powinna szukać w zapachu? K.G.: Właśniedlategoproducenciperfumprzygotowująspecjalne kompozycjenalatowpostacilimitowanychedycji.niekażdyzapach letnijestintensywnieakwatyczny,cytrusowylubowocowy.niewszyscymusimypachniećtaksamolatemiproszęrównieżpamiętać,że togłówniemymamybyćzadowolenizwyboruzapachu.dobórzapachujestsprawąabsolutnieindywidualną.Producenciwiedzą,żelatemsąchwile,gdychcemypoczućsię„lżej”,więcopracowują receptury,którezawierającharakterystycznenutyperfum,którekochamy,uzupełnioneprzezdelikatniejszeskładniki.najłatwiejjestmito opisaćnaprzykładziezapachu,którycieszysięwtymsezonieogormnympowodzeniem:robertocavalli.Wnowejkompozycjiroberto cavalliacqua,nutycharakterystycznedlazapachunaczelnegorobertocavalli,tj.owoceperuwiańskiegodrzewapieprzowegoiabsolut kwiatupomarańczy,zostałyuzupełnioneonoweskładniki,którenie zmieniłyzasadniczocałości.nowakompozycjajestrozpoznawalna jakoperfumymarkirobertocavalli,alenoweskładnikinadałyjej wodnego,niewprostwilgotnegocharakteru.Wrobertocavalli acquawyraźniewyczuwalnajestwodnaświeżośćwpołączeniuzdelikatnymzapachemjoduisłonejwodymorskiej(wodnyjaśmin)oraz lekkość(konwalia).dodatkowodołączonadokompozycjibiałabrzoskwiniawypełniacałośćradością. TW: Ostanie pytanie, które muszę zadać: czy od konkretnego zapachu możemy się uzależnić? K.G.: Wdosłownymznaczeniutegosłowa–nie,alewprzenośni– tak.Szczególnie,jeślikojarzynamsięzprzyjemnymichwilamiwżyciu.zmysłwęchujestbardzosilniepowiązanyzemocjamiitworzy swegorodzajudrzwi,którepotrafiąprzenieśćnasdoświatamarzeńi wspomnień.częstokupujemyperfumy,bododająnampewnościsiebieipozwalająpoczućsięjakinnaosoba,np.gwiazda,którejfanem jesteśmyitojestbardziejpowódnaszegouzależnienia–naszedobre samopoczucielubaspiracje,jakiemamy.napoczątkuXX.wieku Françoiscotystworzyłteoriędotyczącą„auryzapachowej”kobiety,z którąsięjaknajbardziejzgadzam.Powiedział,żeperfumytworzą szkatułkęwokółkobiety,aonasama„otulaswojeciałozapachem,żebypozostawićposobieniezapomnianewrażenie”.tokolejnypowód uzależnieniaodjednegozapachu–bycieniezapomnianymnawet wtedy,kiedynasjużniebędzie. zapachysąniezwykłe,bomożnajetylkopoczuć,aleniemożnaich zobaczyć.dziękinimpowracająszczęśliwechwileisąsprzymierzeńcempamięci.tobardzosilnywymiarzapachu. TW: Dziękuję, że podzieliła się Pani z nami swą niespotykaną wiedzą. Pędzę zaopatrzyć się w stosowną zapachową aurę, by móc wspominać to lato w najbliższą zimę Wywiadprzeprowadziła: DorotaWójtowicz-Wielgopolan Foto:MagdaMosur

Lipiec / Sierpień terazWilanów19


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

Plaża, słońce

Wybrzeże Hiszpanii to jedno z tych fantastycznych miejsc w Europie, gdzie z przyjemnością spędzamy letnie wakacje. Tu zawsze można liczyć na błękit nieba i złocisty piasek. Kiedy do tego, w lipcu, dodamy największy festiwal muzyczny w Europie – Festival Internacional de Benicàssim – to komplet wrażeń wakacyjnych mamy już zapewniony. Benicàssim,hiszpańskagminawprowincjicastellon,pomiędzyWalencjąiBarceloną,odseteklat jestznanymośrodkiemturystycznym.Przyczyną tejpopularnościbyłazawszeniezawodnapogoda iprzepiękneplaże,lekkoopadającewkierunku przejrzystejwodymorzaŚródziemnego.miasteczkoBenicàssim,jakieznamydzisiaj,swójrozgłoszdobyłozarównodziękicudownejnaturze tegomiejsca,jakitakimgwiazdomjakoasis,leonardcohen,Björk,czyBobdylan.od1995 rokuodbywasiętubowiemnajwiększyfestiwal muzycznyweuropie–Festivalinternacionalde Benicàssim(FiB).dzisiajjużniktniewyobrażasobieBenicàssimbeztegowydarzenia,któreprzyFestiwalrozpoczynasię18lipcaipotrwado21lipca2013roku.Fani,którzyzdecydociągatysiącefanówmuzykirockowej,popoweji walisięnazakupbiletunawszystkiednifestiwalowe,mogąrównieżbezdodatkowych elektronicznejzcałegoświata. opłatkorzystaćzcampFest,tj.kempingudlauczestnikówfestiwalu,wterminieod15 lipcado22lipca.ztegopowodunawszystkichplakatach,reklamującychtowydarzenie, FiBmareputacjęjednegoznajlepszychmuzycznychfestiwalieuropejskich.Jestonszczególnie popularnywśródBrytyjczyków,którzyw2012 rokuprzyznalifestiwalowitytuł„Bestoverseas Festival”(tłum.najlepszyzagranicznyfestiwal).turyścizWielkiejBrytaniistanowiątuzdecydowaną większośćwczasiefestiwalu,więc,jeślijęzykhiszpańskijestnamzupełnieobcy,możemymieć pewność,żewBenicàssimbędziemymogliszlifowaćrównieżjęzykangielski.zescenytakżerozbrzmiewająanglojęzyczniartyściizespoły,aw tymrokuzapowiedzifestiwalowedonosząowystępachm.in.thekillers,arcticmonkeys,QueensoftheStoneage,czyBeadyeye.

20terazWilanówLipiec / Sierpień


świat na językach

e i muzyka pojawiasięnapis„4days offestival–8daysof camping”(tłum.4dnifestiwalu,8dnikempingu).czywnamiocie, czywprzyczepie,większośćgościkorzystaz przywilejudłuższego pobytu. koncertyodbywająsięw pobliżucampFesticzęstokończąsięnadranem,awięcwłasny śpiwórikawałekmateracawniedalekiejodległościsąbardzoważnym elementemimprezy. dodatkowoobecność tysięcyludzi,którzypodzielająswojehobbyi słuchajątegosamegorodzajumuzyki,zbliżairodziokazjedonawiązywanianowychprzyjaźni.Wartowięcprzyjechaćwcześniejizostać jedendzieńdłużej. Polecamyszczególnietym,którzysąfanaminaszegoHeineken open’erFestival.Jeszczemożnakupićjednodniowebiletyikilkudniowekarnety,którychcenywahająsięod70,-GBPdo343,-GBP, wzależnościoddługościimiejscaWaszegopobytuwBenicàssim. Więcejszczegółówmożnaznaleźćnastroniefestiwalu: www.fiberfib.com. Ciertamente será una experiencia inolvidable! (tłum.zpewnościąwrażeniabędąniezapomniane!) MałgorzataWróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl

Lipiec / Sierpień terazWilanów21


Uroda odkrycieHumanGrowthFactor orazskutecznośćjegodziałaniazainspirowałonasdostworzeniazabiegudlanajbardziejwymagających klientek: dermaGeniQ–formułaodmładzającazczynnikiemWzroStukomórek zabiegrozpoczynanyjestdiagnoząi wywiademkosmetycznym,któresą integralnyminiezbędnymelementemkażdegozabieguwkosmetycznyminstytuciedrirenaeris. Pozwalanaustalenienajbardziejodpowiedniegoprogramupielęgnacyjnegozarównowgabineciejakiw domu,atakżedajewskazówkiprzy planowaniupielęgnacji.

DERMAGENIQ

artykuŁSPonSoroWany

formuła odmładzająca z CZYNNIKIEM WZROSTU KOMÓREK zabieg na twarz z Mezoterapią Bezigłową i Masażem Modelująco-Liftingującym

jedną z podstawowych funkcji komórek w skórze jest wiązanie różnych elementów międzykomórkowych, w tym także czynników wzrostu (ang. human Growth Factor, hGF) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komórek. czynniki wzrostu pełnią wiele funkcji: są przekaźnikami międzykomórkowymi, biorą udział w podziałach i wzroście komórek oraz w produkcji i dystrybucji kolagenu i elastyny. 22terazWilanówLipiec / Sierpień

napoczątkuzabiegu,pozmyciui demakijażu,wykonywanyjestpeelingkawitacyjny.Jesttozabiegpolegającynagłębokimoczyszczeniu skóryzapomocąultradźwięków. Peelingkawitacyjnyusuwamartwe komórkinaskórkaiwszelkiezanieczyszczeniaskóry.działanaskórę łagodnie,możebyćstosowanynawetprzybardzowrażliwychskórach. kolejnymetapemjestmezoterapia Bezigłowa–nieinwazyjnametoda wprowadzania substancjiaktywnychdogłębokich warstwskóryzzastosowaniemmikroprądów.możebyćalternatywą dlaklasycznejmezoterapiiigłowej, wykonywanejprzezlekarzydermatologów.Wzmacniaskuteczność działaniaczynnikaWzroStu komórek. czynnikWzroStukomórek zastosowanywzabiegudermaGeniQjestunikalnymbiałkiem otrzymywanymwprocesiezaawan-


Uroda sowanychtechnikinżynieriibiomedycznej.Jestbiałkiemo niespotykanejdotądstabilnościisiledziałania.Stymuluje syntezędnaiprocesmnożeniasiękomórekskóry. Przedłużającaktywnośćmetabolicznąireplikacyjnąfibroblastów,warunkujeichwłaściwościregeneracyjneipotencjałdosamoodnowy.komórkipoprzezstymulację syntezysubstancjistrukturalnychskóry:kolagenu,elastyny ikwasuhialuronowego–spowalniająprocesystarzenia sięiwydłużająbiologicznąaktywnośćskóry. zabiegkończysięMasażem Modelująco-Liftingującym opracowanym specjalnie dla zabiegu DERMAGENIQ we współpracy z Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris. zastosowanewmasażutechnikisilnychruchówmodelującychpozwalająnapracęwobrębieskóry,tkanekpodskórnychimięśni.dziękitemumasażwyraźniepoprawia owaltwarzyimodeluje.usprawniającprzepływkrwii limfy–wzmacniaodżywienieidotlenienieskóryoraz zmniejszaobrzęki.masażmodelująco-liftingującyskuteczniezmniejszawidoczneoznakistarzenia,usuwaobjawystresuorazdziałaprofilaktycznie.Jestskuteczną metodąpoprawywyglądutwarzy.

Wceluwzmocnieniaefektówiskutecznościzabiegudo stosowaniawdomu-polecamy drirenaerisProSyStemHomecare dermaGeniQ koncentratBiomimetycznyzczynnikiem WzroStukomórek Zapraszamy KosmetycznyInstytutDrIrenaEris ul.Kosiarzy37 Rezerwacjatelefoniczna: (22)6518293lub692036920 www.DrIrenaEris.com/Instytut

Lipiec / Sierpień terazWilanów23


Uroda

zastrzyki piĘkNa jak działa i jakie daje efekty mezoterapia igłowa? młodość w zastrzykach, czyli mezoterapia igłowa, to najpopularniejsza na świecie metoda odmładzania skóry, polegająca na podaniu bezpośrednio w jej obszar substancji aktywnych w postaci tzw. koktajli. to od ich leczniczego składu zależy uzyskany efekt: spłycenie zmarszczek twarzy, szyi, dekoltu, a także dłoni, ujędrnienie skóry, rozjaśnienie cieni i zmniejszenie opuchlizny wokół oczu, czy też redukcja cellulitu i nadmiaru tkanki tłuszczowej. jest to także najskuteczniejsza obecnie metoda walki z silnym wypadaniem włosów i łysieniem, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wyobraźsobiezabieg,którysprawi,żetwojaskórastajesięświetlista,bardziej sprężysta, nawodniona i młodsza! zabieg, który przygotuje twoją skórę na kąpielesłoneczne,natomiastpourlopiepozwolijejnaszybkipowrótdozdrowia. zabieg,którysprawi,żetwojewłosybędąsilneipełneblasku.mezoterapii igłowejmożemypoddaćpraktyczniekażdaczęśćciała,oczekując,żepoprawi onakondycjęskóry,nawilżyją,ujędrniiintensywniewygładzi.

artykuŁSPonSoroWany

mezoterapiaigłowa,tojedenznajbardziejefektywnychzabiegówmedycyny estetycznejpodwarunkiemsystematycznegostosowaniaioptymalnegodobrania preparatów.metodapoleganapodawaniutzw.koktajlizpominięciembariery naskórkowej, co gwarantuje dotarcie wszystkich substancji aktywnych bezpośredniodoskóry.Witaminy,makro–orazmikroelementy,nukleotydy, wyciągiroślinne,kwashialuronowy,czyczynnikiwzrostupodawanesądokładnie tam,gdziepowinnytrafić–downętrzaskóry.tamwszystkietesubstancjesą przetwarzaneprzezkomórki,efektemczegojestdziałanieprzeciwstarzeniowe, odmładzające,poprawiającenapięcieikolorytskóry. Samzabiegniejestbolesny,choćnienależydonajprzyjemniejszych.trzeba liczyćsięzkoniecznością20–30nakłuć.zwyklenaokoło30do45minut przed zabiegiem, będąc jeszcze w domu, pacjentka nakłada na obszar poddany zabiegowi krem znieczulający, co minimalizuje nieprzyjemne odczucia. Już na miejscu skóra jest odkażana przez lekarza i następuje właściwaczęśćzabiegu,któratrwaokołokwadransa.Poiniekcjachlekarz wykonujedelikatnymasażobszaruzabiegowego,bymateriałrównomiernie rozłożyłsięwskórze.zabieginatwarziciałozreguływykonujesięwseriach po4do6wodstępachczterotygodniowych.Jedynymodstępstwemodtego harmonogramujestmezoterapiapowiek,którąpowinnosięwykonywaćco tydzień.

24terazWilanówLipiec / Sierpień


Uroda każda okolica ciała może być poddana zabiegowi mezoterapii. lekarz indywidualnie ustala zakres zabiegu oraz dobiera preparaty. medycyna estetyczna dysponuje obecnie ich niezwykle szeroką gamą. Są to tzw. mezokoktajle–począwszyodpreparatówwitaminowych,poprzezzawierające wyciągizroślin(np.wyciągzczarnejjagody,karczocha,wyciągizpapai,melona, ogórka,rozmarynu),askończywszynatych,którezawierająwswoimskładzie dmae,koenzymQ,dobroczynnedlaskóryaminokwasy,czynukleotydy. kolejnymzabiegiemzrodzinymezoterapiijestterapiacellulitu.któraznasnie chciałabymiećgładkich,jędrnychud?napiętejskórypośladków,czyramion?Skórka pomarańczowa atakuje kobiety w każdym wieku, a siedzący tryb życia, nieprawidłowadieta,czyzaburzeniahormonalnewcaleniepoprawiająstanuskóry. tutajzpomocąprzyjdziezabiegmezoterapii–polegaonnawstrzyknięciudo tkankipodskórnejróżnychsubstancjiczynnych(takichjakkofeina,nostrzyk, rutyna,prokaina,wyciągzkarczocha,enzymylipolityczne).najczęściejkoktajl podajesięwuda,pośladkilubbiodra.Wymienionesubstancjewpływająna przemianęmaterii,pobudzająmikrokrążenieorazredukujątkankętłuszczową. odrębnegosłowawymagapodawanietzw.osoczabogatopłytkowego.zabieg tenjestuznanąmetodąwortopediiiimplantologii,leczeniuniektórychrodzajów łysienia, leczeniu trudno gojących się ran i owrzodzeń, leczeniu cellulitu ipoprawiewyglądublizn.osoczebogatopłytkowezawierakomórkiiczynniki wzrostu z twojej własnej krwi, które indukują mechanizm identyczny zprocesemgojeniasięrany,czylinapływkomórekmacierzystych,podziały fibroblastówikomóreknaskórka,syntezękolagenuiinnychbiałekmacierzy zewnątrzkomórkowej. Ważne jest, że rewitalizacja skóry następuje dzięki działaniu twoich własnych czynników wzrostu i komórek macierzystych, dzięki czemu jest to skuteczna i bezpieczna metoda na przywrócenie młodego wyglądu bez ryzyka nietolerancji, alergii, czy też innych reakcji immunologicznych. Wmedycynieestetycznejzabiegtenjestwykorzystywanywceluwygładzenia zmarszczekifałdów,rewitalizacji,ujednoliceniakolorytu,poprawyelastyczności, napięcia i gęstości skóry, remodelingu włókien kolagenowych, poprawy ukrwienia, przyspieszenia procesów gojenia po zabiegach medycyny estetycznej,leczeniałysieniatypumęskiego,leczeniadrobnychzmarszczek icienipodoczami,odbudowyobjętościtwarzy–modelowaniapoliczków. dr Marzena Kulig od blisko 7 lat zajmuje się medycyną estetyczną, wykonuje zabiegi z zakresu: botoks, peelingi medyczne, wypełniacze, mezoterapia igłowa, laseroterapia, intralipoterapia oraz nici happy lift.

Lipiec / Sierpień terazWilanów25


Ogłoszenia COMP DATA Sp. z o.o.

02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 134a tel/fax: (22) 858-15-05 www.compdata.pl

Tonery i aTramenTy oryginalne i zamienniki sprzedaż i napraWa drukarek komputery i notebooki opieka serWisoWa dla firm

KIM

RA ZAp

MY SZA

DO

! AłU I Z UD

ADRESY SKLEpÓW: ul. Sarmacka 20, Al. Wilanowska 9 ul. Lanciego 16, ul. Chodkiewicza 8 lok. 8 ul. przejazd 6 lok. 7

Dołącz do nas!

facebook.com/DelikatesyOrganic 26terazWilanówLipiec / Sierpień

doradztwo Podatkowe jerzy dąbrowski

-BIURO RACHUNKOWE -DORADZTWO PODATKOWE -PEłNY ZAKRES USłUg EKONOMICZNYCH WilanóW - Wiktorii Wiedeńskiej 7/7 501 127 199, 602 269 482 email: jmdabrowscy@poczta.onet.pl


a m a l k e r

B u t i k  a u d r e y butik audrey to nowe i ciekawe miejsce na mapie warszawy. mieścimy się w wyjątkowej dzielnicy warszawy – w wilanowie. jest to dzielnica ludzi młodych, dynamicznych, którzy ubiorem pragną podkreślić swój indywidualny, wyjątkowy styl. butik–komis audrey stworzony został dla pań, które szukają wyjątkowych, unikalnych ubrań, pochodzących od światowych projektantów, wykonanych z najlepszych materiałów i uszytych przez najlepszych krawców. zapewniamy, że każda rzecz zakupiona w naszym butiku jest unikalna i niepowtarzalna. tym samym osoby, które lubią wyglądać oryginalnie i wyróżniać się, z pewnością znajdą u nas coś wyjątkowego. znajdziecie tu, panie, zarówno awangardowe, nowoczesne kreacje, jak i nieśmiertelną, ponadczasową klasykę. prada, Versace, blahnik, Vuitton, armani, pollini, burberry, bottega Veneta, yves saint laurent, Gucci to tylko niektóre marki, które możesz spotkać w tym wyjątkowym second hand. asortyment, który oferujemy, to zarówno garderoba kobieca, jak i galanteria skórzana, buty, akcesoria (między innymi okulary), aż po modową biżuterię. dodatkowo prowadzimy dział firmowych ubranek dziecięcych dla naszych klientów – zarówno chłopców, jak i dziewczynek – powyżej drugiego roku życia.

makijażślubny iokolicznościowy

607640306

www.makeup.waw.pl

zapewniamy, że oferowane kreacje są oryginalne, pochodzące ze sprawdzonych źródeł. wszystkie przedmioty podlegają wnikliwej weryfikacji, prowadzonej przez wyspecjalizowany personel. dumni jesteśmy z wyjątkowego charakteru naszego butiku i miłego, starannie zaprojektowanego, eleganckiego wnętrza oraz przyjaznej, pachnącej kawą atmosfery. wyjątkowa, starannie zorganizowana ekspozycja pozwoli łatwo wyłowić wymarzoną kreację. oferta nasza skierowana jest również dla pań, które chcą sprzedać swoje designerskie kreacje. w każdej szafie znajdują się rzeczy, których chcemy się pozbyć, bo nie pasują do reszty garderoby, rozmiar jest nieodpowiedni, nietrafione prezenty lub zwyczajnie nam się znudziły. komis–butik audrey pomoże sprzedać je korzystnie i tym samym zamienić zalegające ubrania na gotówkę. zapewniamy, że na taką rzecz ktoś czeka i właśnie w butiku audrey ją znajdzie. Nasze pośrednictwo będzie dla każdej z pan dużą pomocą i ułatwianiem w sprzedaży.

AudREy

Lipiec / Sierpień terazWilanów27

ul. Sarmacka 1A lok.1 tel. 501 472 539


warto pomyśleĆ o szczepieNiu, zaNim ukąsi Nas kleszcz po długiej zimie obudziły się bardzo wygłodzone kleszcze. te niepozorne stawonogi, pasożytujące m. in. na ssakach, przenoszą groźne choroby. przed jedną z nich, tj. kleszczowym zapaleniem mózgu, można się zabezpieczyć szczepieniem. kleszczesąpasożytamizewnętrznymiwielugatunkówssaków,ptaków,a takżegadów.Wbrewpowszechnympoglądomstawonogitenieżyjąna drzewachinieskacząnaprzechodząceofiary.czająsięnatomiastwtrawieinaniskichkrzewachnawysokościod1,2mdo1,5m. naukłuciekleszczajesteśmynarażeninietylkopodczasspaceruwlesie, czynałące,aleteżwparkachiogrodachmiejskich–naprzykładwwarszawskichŁazienkach–orazwszędzietam,gdziewystępujeroślinnośći jestwilgotno. niebezpieczeństwozarażeniasięborelioząikleszczowymzapaleniem mózguistniejewmieścierównieżzasprawąobrzeżkagołębiego.Jestto popularnywPolsce,przenoszonyprzezgołębie,gatunekkleszcza. obrzeżkigołębiebytująwbezpośrednimsąsiedztwieczłowieka,chociażbynastrychach,poddaszachiwieżachkościołów,gdzieukrywająsięw szparachścianlubfutrynach.zkryjówekwychodząwposzukiwaniużywiciela.Wprzypadkubrakulubniedostatecznejliczbygołębi,obrzeżki przechodządomieszkańprzezszczelinywścianachioknach,przez otwarteoknaidrzwibalkonoweorazprzezkanaływentylacyjne. uczęściosóbkleszczowezapaleniemózgumożeprzebiegaćbezobjawowo.upozostałychpo7–10dniachpojawiająsięobjawygrypopodobne,jakwysokatemperatura,bólemięśniistawówlubbóległowy. mniejwięcejujednejtrzeciejtychpacjentów,pokilkudniachlepszego samopoczucia,chorobauderzaporazdrugi.Jesttodrugafazakleszczowegozapaleniamózgu. tymrazemobjawysąznaczniesilniejszeipoważniejsze:bardzowysoka gorączka,bardzosilnybólgłowy,światłowstręt,nudności,wymioty,zaburzeniaświadomości,auniektórychpacjentówdrgawkiiutrataprzytomności.Jeślidojdziedozapaleniamózgu,rdzeniakręgowegolub móżdżku,toznacznierośnieryzykopoważnychpowikłańizgonu.W Polsceśmiertelnośćzpowodukzmszacujesięna1–2proc.nawetjeśli

28terazWilanówLipiec / Sierpień

Zdrowie pacjentprzeżyje,chorobamożepozostawićtrwałyśladwpostacizanikówmięśni,bólówgłowy,zaburzeńrównowagi,pogorszeniafunkcji poznawczych–jaknaprzykładproblemyzzapamiętywaniem–anawetzmianęosobowości. Przedtąchorobąmożnasięjednakzabezpieczyćdziękiszczepieniom. zaszczepieniesię,niestety,niechroniprzedinnymichorobami,przenoszonymiprzezkleszcze,wtymprzedboreliozą.dlatego,jeśliwybieramysięnaspacernaterenyzielone–dolasu,parku,nałąkę– powinniśmyzadbaćoodpowiedniubiór.najlepiejubraćsięwdługie spodnie,skarpety,bluzkęzdługimrękawemidodatkowospryskać środkiemodstraszającym,tzw.repelentem. Popowrociezespacerunaterenach,naktórychmogążerowaćkleszcze,powinnosiędokładniesprawdzićodzieżicałeciało,zwłaszcza miejsca,wktórychskórajestcieńszaidelikatniejsza,naprzykładnaszyi izauszamiudzieci,wdołachłokciowych,kolanowych,wpachach,pachwinachiokolicachnarządówpłciowych. Wprzypadkuzauważeniakleszczawcieleczłowieka,należygojaknajszybciejusunąć.Jeślireakcjanastąpiwciągu24godzin,ryzykozakażeniachorobamiprzenoszonymiprzeztepasożytyzostanie zminimalizowane. Bardzoważnyjestsposóbwyjęciakleszcza.abywyjąćkleszcza,należy uchwycićgodelikatniepęsetąprzysamejskórzeiwyciągnąćzdecydowanymruchemobrotowym.tymsamymkleszczniezostajeuszkodzonyiniemaniebezpieczeństwawylaniasięnaskóręzawartościjego ciała,wktórejmogąznajdowaćsiębakterie.Powyjęciukleszczamiejsceukłucianależystaranniezdezynfekować.niewolnosmarować kleszczatłuszczem,ponieważwówczasdusisięonizwiększawydzielanieśliny,wktórejmogąwystępowaćzarazki. miejscepoukłuciukleszczatrzebaobserwować.Gdypojawisięokrągłezaczerwienienie,któresięrozszerza,tzw.rumieńwędrujący,należy natychmiastudaćsiędolekarza,bomożetobyćoznakaboreliozy.Ponieważrumieńniewystępujeuwszystkichosóbzakażonychkrętkami, wartoteżzwracaćuwagęnatakieobjawy,jakogólnerozbicie,bóle mięśnilubgłowy,gorączkaalbostanpodgorączkowy,czysenność. Przeciwboreliozieniemaszczepionki.możnająjednakskutecznieleczyćantybiotykami. MonikaGałązka PrzychodniaWilanów


Zdrowie

artykuŁSPonSoroWany

jak przetrwać latem? Jeśli wymarzona forma jest już Waszym udziałem, świetnie czujecie się w swojej skórze, jesteście silni, a Wasza kondycja wzbudza zazdrość, Gold’s Gym gratuluje i trzyma kciuki, aby wakacje tylko umocniły ten stan! Jeśli przed Wami jeszcze dużo, dużo do zrobienia, a osiągnięcie wymarzonej kondycji i sylwetki wydaje się odległe – niniejszy artykuł i zawarte w nim wskazówki pozwolą wykorzystać słoneczną porę bardziej aktywnie! uniknijciepamiątekzwakacjiwpostacidodatkowychkilogramówizadyszki...otokilkaprzydatnychradodGold’sGym: 1. Gdy spędzasz wakacje w hotelu, zacznij od rozpoznania terenu. Sprawdźdostępnośćbasenuisiłowni.Większośćhotelijeposiada.częśćz nichmanawetbardziejrozbudowanecentrafitness.Jeślinie,podpytajobsługęonajbliższeklubyipływalnie.niematojakrozpocząćaktywny,wakacyjnydzieńodożywczegoskokudobasenu.Będzieszmiećwięcej energiidozwiedzania!

2. Weź trening pod uwagę, planując czas. nawakacjachczasucieka,nimzdążymysięzorientować.mnóstwoatrakcji,nowychwidoków,muzeów,chęćpoleniuchowania naplaży,obfotografowaniarodziny,spróbowaniawszystkichlokalnychspecjałów,itp.uwierznam,żekażdyzwakacyjnychdnibędziebardziejudany,jeślizmieściszwnimchoćkrótkitrening, przejażdżkęrowerem,alboszybkispacer. Planująckażdydzieńumieśćaktywnośćnaliścierzeczy„nieusuwalnych”. 3. Uwaga na szwedzki stół! otwartybufetkusiodranarogalikami,ciastami,apotemniejest lepiej–zawiesistesosyitłuste,mięsnepotrawy,którewydająsię bardzoniegroźne,bowkońcu„jestemnawakacjach”.naco dzieńdbaszojadłospis,czytaszetykiety,staraszsię,abykażdyposiłekbyłpełnowartościowy,więcniemasensuzrezygnowaćztegowwakacje. Wmiaręmożliwościstarajsięwybieraćdaniazkarty,jedznamałychtalerzachiniespieszsię!Gold'sGymnienamawiadoodmawianiasobiekażdejprzyjemności,małygrzechnawakacjachto nawet„zalecenie”trenera.nie„popłyń”jednakzabardzo! 4. Spędzaj czas aktywnie na zewnątrz. nieograniczajtreningudosiłowni.zobacz,cooferujecimiejsce wypoczynku.Pobiegajlubpospacerujpoplaży,wykorzystajmożliwośćnaukiwspinaczki,pływaj,nurkuj,spróbujnartwodnych,możesiatkówkiplażowej,wypożyczrower,zorganizujgrupowy marszobieg!kilkaskłonównaplaży,wejścieposchodachnalatarnięmorską,spacerwzdłużbrzegu.Pamiętaj,żewiększośćzmożliwościaktywnegowypoczynkuskierowanajestdogrupirodzin, atonajlepszaformawspólnegospędzaniaczasu. tojaktyspędzaszwakacje,tonaukaiprzykładdlatwoichdzieci! 5. Ogranicz spożycie alkoholu. Starajsięunikaćsłodkichdrinkówipiwa,któresąbardzokaloryczne.zamieńjenacośzmniejszązawartościącukru,albokieliszek wina.alkoholowewakacjezamiastpozwolićciwypocząćizregenerowaćsiły–jeszczebardziejcięwykończą. Podużejdawcealkoholugorzejsięwyśpisz,anastępnydzieńnie będzietakcudowny,jaktenoktórymmarzysz,patrzącwkatalogi biurpodróży. 6. Pij dużo wody!!! Szczególnie,gdywybieraszsięwciepłekraje(alerównieżwnaszychszerokościachgeograficznych),odpowiednienawodnienie topodstawa!Wciągurokustaraszsięotympamiętać,abutelka wodymineralnejczęstotowarzyszyciwdniupracywbiurze. Pamiętajteżoniejpodczaswakacyjnych,aktywnychidługichdni. Więcejsięwtedypocisz,aodwodnionyorganizmjestbardziejnarażonynainfekcje,przegrzanie,natomiastwydolnośćspadaw tempiegeometrycznym! 7. Jedź świeże produkty. Jeżelispędzaszwakacjenadmorzem,czyjeziorem,skorzystajz tego.Jedzrybyiowocemorza,którezawierająbiałkoizdrowe tłuszcze.możesztakżespróbowaćegzotycznychowoców,które dostarcząorganizmowiniezbędnychwitamin. udanych,aktywnychiregenerującychwakacjiżyczyci Gold’sGym. Powięcejwskazówekzapraszamynawww.goldsgym.pldosekcji„artykułyfitnessowe”orazbezpośredniodoklubudonaszychtrenerów. Gold’sGym

Lipiec / Sierpień terazWilanów29


Relacja

wilaNów udowodNił, że zNa aNgielski! W dniu 9 czerwca 2013 roku w Oranżerii Muzeum pałacu w Wilanowie rozpoczął się Wielki Test Języka Angielskiego. Na początku spotkania uczestników przywitał Hubert Królak, przewodniczący Rady Dzielnicy m.st. Warszawy oraz Małgorzata Wróblewska, prezes zarządu szkoły językowej The palms z Miasteczka Wilanów – organizator wydarzenia. Niespodzianką dla uczestników testu był prowadzący spotkanie – znany dziennikarz Faktów TVN – pan Dariusz prosiecki. Do udziału w teście zarejestrowało się stu pięćdziesięciu Mieszkańców naszej dzielnicy i w tej grupie były również dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Osoby, które przyszły w niedzielę do Oranżerii, napisały test przygotowany przez wydawnictwo Macmillan. Osoby powyżej 13. roku życia poznają dzięki niemu swoje kompetencje językowe wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEFR). To praktyczne narzędzie pozwala jasno sprecyzować cele do zrealizowania na każdym etapie uczenia się oraz ujednolicić ocenianie w nauczaniu języków europejskich. System określa i definiuje sześć poziomów znajomości języków. Z opisami każdego z nich można zapoznać się na stronie organizatora testu, tj. www.thepalms.edu.pl. podczas rejestracji online do testu można było również wziąć udział w konkursie. Wyniki zostały ogłoszone na końcu spotkania, a laureaci mogli cieszyć się nagrodami: kursem językowym w Londynie oraz kursami języka angielskiego, ufundowanymi przez szkołę The palms, oficjalnego przedstawiciela szkoły The Burlington School of English z Wielkiej Brytanii. Dodatkowo rozdano kosze delikatesowe i zaproszenia do restauracji The House of Cheese, a także książki i płyty do nauki języka angielskiego ufundowane przez wydawnictwo Macmillan. po zliczeniu wyników, okazało się, że Wilanów zna angielski na wysokim poziomie. Według CEFR jest to poziom B2+, co oznacza, że znajomość struktur leksykalno–gramatycznych jest imponująca. Nie sprawia kłopotu prawidłowe rozpoznanie najtrudniejszych elementów języka, jednak ich praktyczne zastosowanie w komunikacji może wciąż stanowić pewną trudność. Celem powinien być rozwój słownictwa i zaawansowanych struktur gramatycznych oraz wykorzystywanie ich w praktyce.

Wilanów zna angielski. Udowodniliśmy to!


AuDI ROWIńSKI WAJDELIPIEC / SIERPIEńER ul.ŁukaszaDrewny24 A. BLIKLE Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna AMERICAN BOOKSTORE Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna ACCIONA ul.Klimczaka/Al.Rzeczypospolitej APTEKA śW. łuKASZA Al.WojskaPolskiego3,Konstancin jeziorna APTEKA PHARMEDIL Al.Wilanowska9lok.2 APTEKA J. I L. MARCINKOWSCY ul.Sarmacka9

BANANAZ Al. Rzeczpospolitej 18 www.bananazpl BARBER SALON uRODY ul.S.KostkiPotockiego24c BATIDA ul.Klimczaka17 BEL PAESE ul.Sarmacka22 BELLISANA Al.Wilanowska7/3 BISTECCA BISTRO ul.Branickiego11 BRuSH BY MACDONALD-WLODARSKI ul.Bielawska16,KonstancinJeziorna BOBO Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna CANDLE ROOM Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna CARPE DIEM Al.KEN98/U17 CASTELLO ul.Wiertnicza96

CENTRuM KuLTuRY WILANÓW ul. Wiertnicza 26 www.kulturawilanow.pl CEZAR Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna

CENTRuM HANDLOWE STARA PAPIERNIA Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna www.starapapiernia.pl CKA MRÓWKA ul.Przekorna33

COMP DATA SP. Z O.O. uL. WIERTNICZA 134a www.compdata.pl CRu WINE STORE ul.Sarmacka5k/2

Teraz Wilanów

Miejsca,wktórychotrzymaszmiesięcznikTerazWilanów CuKIERNIA ST. STRZAłKOWSKI ul.Kosiarzy37 DA gRASSO ul.Sarmacka10lok.B DANCO - genLeopoldaOkulickiego, Piaseczno DECOLOR ul.Przekorna33 DENTICAL CENTER ul.Sarmacka17lok.120 DELI PARIS ul.Kazachska1 DELIKATESY SARMATA ul.Sarmacka6/2u DERMIKA SALON & SPA ul.Sarmacka10 DIRECT SCHOOL Al.Wilanowska5 DWÓR KONSTANCIN ul.OdLasu23,Konstancin-Jeziorna DZIęgIELEWSKA INSTYTuT OKA ul.Sarmacka6 EguRROLA DANCE STuDIO Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna EguRROLA DANCE STuDIO ul.Kasprzaka24a ERgO HESTIA S.A. ul.Klimczaka22 E. WEDEL – PIJALNIA CZEKOLADY ul.St.KostkiPotockiego24E fABRICA DE PASJONE ul.Klimczaka5 fASHION ISLAND Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna

gALERIA PODRÓżY ul. Branickiego 10 lok. 120 www.galeriapodrozy.net gLAM LIfE ul.Kazachska3lok.155 gLOBAL fITNESS ul.Sarmacka5 gOLf PARKS POLAND ul.Z.Vogla19 gOSPODA ZALEWAJKA ul.OdLasu23 Konstancin-Jeziorna guSTO – DELIKATESY ul.Klimczaka5 HYDROPOOL ul.Przekorna33/3 Holiday Travel Center Sp. z o.o. Ul.Klarysewska49a 02-936Warszawa HOME SWEET HOME ul.Branieckiego9 INgLOT Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna ITAKA – BIuRO PODRÓZY ul.Klimczaka17/207 JAN PIEKARZ Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna KLIf – SKLEP Z OBuWIEM Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna KAWIARNIA MARRON ul.Przyczółkowa400 KIDS TOWN ul.WandyRutkiewicz17 KOłOMIJA - ul.Warszawska3 KonstańcinJeziorna

KOSMETYCZNY INSTYTuT DR IRENA ERIS - ul.Kosiarzy37 KOSMETYCZNY INSTYTuT DR IRENA ERIS - Al.Wojska Polskiego3,Konstancin KOSZYCZEK - DELIKATESY ul.Sarmacka28b KRESOWIAK Al.Wilanowska43c KuCHNIE śWIATA Al.WojskaPolskiego3,Konstancin KWIATOWY ZAKąTEK ul.Sarmacka5k LA PASSION Du VIN Al.WojskaPolskiego3,Konstancin LA VIñuELA WINE BAR & WINE STORE - Kimczaka5lok.80

LEMMON HOuSE ul. Sarmacka 18 lok.2 www.lemmonhouse.pl LICO - gABINET KOSMETYCZNY ul.Klimczaka8lok.34 MAgIC WORLD Al.WojskaPolskiego3,Konstancin MARIONNAuD Al.WojskaPolskiego3,Konstancin MANDARIN - ul.Kremowa63 MAłA CZARNA ul.Klimczaka5lok.86 MILANOVO - RESTAuRANT ul.St.KostkiPotockiego24G MORPHO - ul.Hlonda10lok.12U

MuZEuM PAłAC W WILANOWIE ul. St. Kostki Potockiego 10/16 www.wilanow-palac.pl

MuZEuM PLAKATu W WILANOWIE ul. St. Kostki Potockiego 10/16 www.postermuseum.pl NASZ WILANÓW NIERuCHOMOśCI ul.Wiertnicza45, NECKERMANN POLSKA Al.Wilanowska9 SALON KOMPuTEROWY ALEJARZECZYPOSPOLITEJ18 NIEWADA CLINIC Al.Wilanowska5lok.2 NOWA KuźNIA ul.KostkiPotockiego24 NuVOLARI - ul. ŁukaszaDrewny24 NZOZ XO DENTAL CLINIC ul.Sarmacka9lok.110 OuTLET Końcówki kolekcji ul.Sarmacka1Alok1 OPTICOL – SALON OPTYCZNY Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna ORgANIC Al.Wilanowska9/ul.Sarmacka20 ORIgINE ITALIA PROJECT Al.WojskaPolskiego3,Konstancin

PAPIERNIK ul.Sarmacka1Blok.22B PAPIERÓffKA Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna PERfECT VISION ul.Sarmacka17 PETIT BEBE ul.Sarmacka10lok.8u

SuSHI ZuME ul.Klimczaka5 SZOKLOK Al.Wilanowska9Alok.U4 śWIAT WAKACJI Al.WojskaPolskiego3,Konstancin śWIETLICA uCZNIAK Gierymskiego1

PIWNICA SMAKÓW Sarmacka 20/137 www.piwnicasmakow.pl PLAY - Al.WojskaPolskiego3,Konstancin POLNORD - ul.Klimczaka3 POMIDORO Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna PRALNIA LEMON fRESH Ul.Hlonda2/U2 PRALNIA WILANÓW ul.Sarmacka1A PRZYCHODNIA ESCuLAP Al.Wilanowska9,lok.U1i2 PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ OSTOJA SALVET, ul.Hlonda2lok.U7

śWIAT ZABAWEK Hlonda 10/10 TECHNO-DRY – PRALNIA Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna TENuTA śWIAT WIN I ALKOHOLI ul.Klimczaka17lok.210 TELEPIZZA ul.Hlonda10 THE PALMS ul.Sarmacka22lok.135 TIK-SOfT Sp. z o.o. AlejaWilanowska5lok.19 TuI Centrum Podróży Wilanów ul.Przyczółkowa400 www.tui.pl/tui-wilanow

miesięcznik bezpłatny

REDAKCJA TERAZ WILANÓW ul. Sarmacka 18 lok.2 www.terazwilanow.pl RE/MAX TOP NIERuCHOMOśCI ul.Klimczaka8lok.42 www.remaxtop.pl RESTAuRACJA CHINA gARDEN ul.Kazachska1 ROBYg - ul.Klimczaka12c SALON fRYZJERSKI WOJTKA ZIELIńSKIEgO Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna SALON uRODY MARYSIEńKA ul.Sarmacka5klok.8 SARMACKIE SMAKOłYKI ul.Sarmacka10 SCANDINAVIAN HOuSE Al.Rzeczypospolitej18lok.70 SKLEP MIęSNO – WęDLINIARSKI "P&P"S.C. - ul.Sarmacka6lok.B3 S & B - Al.Wilanowska7 SHE - ul.Sarmacka16

SILK & STONE ul. Zygmunta Vogla 2 www.silkandstone.pl SKLEP SWEET LIVINg ul.Kazachska1lok30 SKARABEuSZ - ul.Sarmacka10A SPA WILANÓW - ul.Marconich3 STAROPOLSKI PIEC ul.Sarmacka28 STEEL fOREST Al.WojskaPolskiego3,Konstancin STuDIO ROCOCO Al.Rzeczypospolitej18lok.135

uRZąD DZIELNICY WILANÓW ul. St. Kostki Potockiego 11 www.wilanow.pl VANILA HOME & COffEE ul.Zaściankowa98 VENuS - ul.Kazachska1 VILANO - ul.Kazachska1 VILANOVA RESTAuRANT ul.Klimczaka22 VILLA NOVA DENTAL CLINIC ul.Marconich3 VILLA NuOVA – RESTAuRACJA ul.St.KostkiPotockiego23 VIP fASHION – ODZIEż MARKOWA Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

WEZYR HOLIDAYS Al. Rzeczypospolitej 18 www.wezyrholidays.pl WIEJSKIE SMAKI ul.sarmacka1b WINIARNIA SuPERIORE al.Wilanowska9A WINOTOPIA ul.Zaściankowa96lok.1B WITAMINKA ul.Klimczaka17lok.204 YEgO PREZENTY DLA MężCZYZN ul.Sarmacka1B ZIELENIAK u PIOTRA Al.WojskaPolskiego3,Konstancin żABKA - ul.Sarmacka20

Lipiec / Sierpień terazWilanów31


Odpocznij z Twoimi najbliższymi... my zajmiemy się resztą.

Specjalizujemy się w zarządzaniu nowoczesnymi nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych nasze biuro znajduje się na terenie Miasteczka Wilanów lemmonHouse sp. z o.o., ul. Sarmacka 18 lok.2, 02-972 Warszawa. (budynek aURa PaRK-a) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl

Profile for Teraz Wilanów

Lipiec sierpien teraz wilanów 2013  

Lipiec sierpien teraz wilanów 2013