__MAIN_TEXT__

Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

Wilanów Kwiecień 2013 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

JULIA PIETRUCHA

„Z ukulele  przez świat”

świat na językach WIOSENNY RELAKS

Uchwała śmieciowa dlawarszawy

PRZYSTANEK WOOdSTOCK NA PLAżY WILANóW?


„Na pla ży. Na pla ży faj nie jest!” śpie wa ła Maj ka Je żow ska. In au gu ra cja „Pla ży Wi la nów” w no wym sty lu już w ma ju 2013 ro ku, a my zastanawiamy się, czy ca ła na sza dziel ni ca za śpie wa ten tekst jed nym gło sem. Postanowiliśmy spo tkać się z ope ra to rem, wy ło nio nym w kon kur sie, i na wła sne oczy  i uszy prze ko nać, ja kież to zmia ny ma ją przy cią gnąć na pla żę jesz cze więk sze tłu my lu dzi, niż w pierw szych dwóch la tach dzia ła nia. O zmianach na wilanowskiej plaży u zbiegu ulicy Przyczółkowej z ulicą Klimczaka i aleją Wilanowską pisaliśmy już w poprzednim numerze na stronie 5. Spotkaliśmy się z Norbertem Gałuszewskim, który przez najbliższe kilka lat – na mocy umowy trójstronnej z władzami dzielnicy Wilanów i właścicielem tego gruntu, firmą deweloperską Polnord SA – będzie decydował o charakterze tej kontrowersyjnej atrakcji. Pisząc o kontrowersjach, mam na myśli fakt, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co podnosili w lutym 2013 roku między innymi wilanowscy radni niezależni, przewiduje tam przede wszystkim tereny zielone. W zeszłym roku jakość piasku – zdaniem wielu plażowiczów – pozostawiała wiele do życzenia, z kolei mieszkańcy okolicznych zabudowań skarżyli się na krzyki dzieci i głośną muzykę, płynącą z głośników zwłaszcza w weekend do późnych godzin nocnych. Nowy operator obiecuje, że w tym roku będzie inaczej! Zadba o czystość piasku, którego ma być zresztą znacznie mniej, niż w latach ubiegłych – około 1/3 całej blisko 2–hektarowej parceli – natomiast resztę ma porastać trawa, drzewa i inne nasadzenia, które mają korespondować z przepięknymi terenami zielonymi przedpola Muzeum Pałacu w Wilanowie. Pracownia „IN–VI”, która już nie raz pomagała kształtować wygląd Miasteczka Wilanów, zobowiązała się wspierać swoim doświadczeniem plan nasadzeń i architekturę terenu.

2 Teraz Wilanów Kwiecień


Nasze miasto

PrZySTANeK WOOdSTOcK NA PlAży WIlANóW? Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl Współpraca: Klaudyna Pabudzińska-Kossek Małgorzata Wróblewska Wojciech Gontarz-Virion Adrian Gorkowski Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 22 885 30 20 gorkowski@teraz-wilanow.pl tel: +48 514 58 25 09

NA oKłAdCe: Julia Pietrucha Fryzura: Studio Fryzur Mariusz Szymojko www.studioszymojko.pl Foto: Michał Wargin / EAST NEWS dla Norberta Gałuszewskiego, który zlecił wykonanie tegorocznego projektu „Plaży Wilanów”, ważne jest, aby ten teren rekreacyjny był miejscem rodzinnych spotkań Mieszkańców, ale bez plastikowych palm, kolorowych parasoli reklamowych i muzyki grającej non–stop „na cały regulator”. Przeciwnicy przenośnych toalet i wiążących się z nimi niedogodności z pewnością odetchną z ulgą. Trwa właśnie budowa długiej na 350 metrów sieci wodno–kanalizacyjnej, więc można się spodziewać, że zapiaszczone ręce i nogi będziemy mogli już wkrótce umyć w ciepłej wodzie. Powstanie modułowo zbudowana lekka

Kwiecień Teraz Wilanów 3

Dołącz do nas!

facebook.com/#!/teraz.wilanow www.terazwilanow.pl WydAWcA: leMMONHOUSe sp. z o.o. 02-972 Warszawa, ul.Sarmacka 18 lok. 2, KrS: 0000340072, Sąd rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KrS, kapitał zakładowy 50.000zł, reGON: 142035681, NIP: 9512294400


Nasze miasto konstrukcja stalowo–szklana w formie pawilonu z tarasami na dachu i, oczywiście, zapleczem kuchennym. Pojawią się nowe sprzęty do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu, będzie strefa dla rowerów, a także kino letnie. Powierzchnia na fasadzie budowanego ratusza będzie wykorzystana do wyświetlania harmonogramu dnia i różnych dodatkowych informacji dla odwiedzających, natomiast filmy (zarówno najlepsze tytuły ostatniego roku dla widzów starszych, jak i produkcje skierowane do najmłodszych) będę prezentowane na dmuchanym ekranie, umiejscowionym na piasku. Będą też wieczory karaoke, dla tych, którzy chcą zaprezentować innym swoje umiejętności wokalne, płatna strefa gier video, a także miejsce dla dJ–a, ale przede wszystkim strefa dla uzdolnionych muzyków jazzowych. Prawdopodobnie nie zobaczymy tutaj w tym roku występów najbardziej znanych artystów kultury masowej. Jak powiedział na konferencji prasowej zastępca burmistrza dzielnicy, Artur Buczyński, „Nie będzie u nas drugiego Przystanku Woodstock!”. Wilanów stawia na kulturę wyższą. Ma być z klasą, elegancko i „po królewsku”. Norbert Gałuszewski nie ma łatwego zadania. Musi uszczęśliwić Mieszkańców Wilanowa i przybyłych z różnych stron gości, a wiadomo, że wszystkich nie da się usatysfakcjonować. Potrzebuje pięknej i słonecznej pogody, a niestety aura w Polsce nawet w lecie bywa kapryśna. Jest zobowiązany podporządkować się wytycznym Stołecznego Konserwatora Zabytków, a także Komisji Konkursowej, którzy dopilnują zachowania najwyższych standardów, dotyczących zarówno projektu architektonicznego, jak i planu zagospodarowania zieleni wokół plaży, a nawet jakości wydarzeń kulturalnych. Wiadomo już, że na plażę będzie można dostać się jednym z czterech wejść. Pewne jest też powstanie boisk do siatkówki plażowej, piłki nożnej i badmintona, jak również placów zabaw dla dzieci w różnym wieku. Operator Gałuszewski uważa, że życie na plaży nie musi zamierać z końcem lata! Wręcz przeciwnie – plaża będzie tętnić życiem przez cały rok. Na miejscu letniego boiska do piłki nożnej jesienią ma się pojawić lodowisko, a zamiast leżaków – inne sezonowe atrakcje. Pawilon jest w pełni dostosowany do zimowej aury – jest zamykany i ogrzewany, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby pojeździć na łyżwach, nartach lub sankach, a potem usiąść, napić się i zjeść coś ciepłego. Jak tylko poznamy więcej szczegółów, dotyczących harmonogramu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, bądź sportowych, z przyjemnością o tym napiszemy w kolejnym numerze „Teraz Wilanów”, ponieważ uwielbiamy miejskie plażowanie i nie możemy się już doczekać rozpoczęcia nowego sezonu. do zobaczenia w pełnym słońcu na piasku.

Kwiecień Teraz Wilanów 5


Nasze miasto

MóJ dOM WI LA NóW Pro gram Wspie ra nia Ro dzi ny i Spo łe czeń stwa Oby wa tel skie go dziel ni cy Wi la nów m.st. War sza wy na la ta 2012 – 2015 Uchwa ła Nr XXII/55/2012 Ra dy dziel ni cy Wi la nów m.st. War sza wy z dnia 11 stycz nia 2012 ro ku.

Uchwała Smieciowa dlawarSzawy

Pro gram zo stał opra co wa ny w ro ku 2011 ja ko od po wiedź na po trze by spo łecz ne miesz kań ców i sa mo rzą du dziel ni cy. dzię ki pra cy ro bo czej przed sta wi cie li dziel ni cy, spo tkań i kon sul ta cji z miesz kań ca mi jest wdra ża ny bar dzo re al ny plan dzia łań. Realizacja programu dotyczy 4 podstawowych celów: CEL I – Świadomi obywatele dzielnicy Wilanów: wzmocnienie aktywności obywatelskiej poprzez jej edukację w obszarze partycypacji, promocja i wzmacnianie działań na rzecz dobra publicznego, efektywna komunikacja poprzez nawiązanie współpracy i silnego dialogu społeczności z samorządem, CEL II – rozwój aktywności lokalnej i obywatelskiej w dzielnicy: wzrost aktywności społecznej w organizowanych przez ngo i samorząd akcjach społecznych, rozwój potencjału organizacji pozarządowych wraz z promowaniem wolontariatu oraz rozbudzanie postaw obywatelskich, CEL III – Zwiększenie oferty w zakresie nowoczesnych usług i profesjonalnego poradnictwa na rzecz rodzin: zaangażowanie społeczności lokalnej do wspólnych działań i inicjatyw, wspieranie i wzmacnianie lokalnych społeczności sąsiedzkich, realizacja i wspieranie projektów skierownych do dzieci i młodzieży, tworzenie miejsc wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, CEL IV – rozwój kultury i ekonomii społecznej w dzielnicy: podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą ekonomii społecznej, wspieranie powstawania lokalnych inicjatyw obywatelskich w zakresie działalności pożytku publicznego, budowanie partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, promocja społecznej odpowiedzialności biznesu. Ten Program jest Programem mieszkańców Koordynacja Programu: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy ul. Stanisłwa Kostki Potockiego 11, 02 – 958 Warszawa, tel. 22 116 87 72 , 22 116 87 57

6 Teraz Wilanów Kwiecień

Sta ło się. 7 mar ca 2013 ro ku, po mi mo licz nych pro ste stów war sza wia ków i ka te go r ycz ne go sprze ci wu wszyst kich nie na le żą cych do „Plat for my Oby wa tel skiej” rad nych War sza wy, wszyst kie pro jek ty uchwał, do ty czą cych wy so ko ści opłat za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi, me to dy usta la nia tych sta wek, a ta kże wzór de kla ra cji zo bo wią zu ją cej do se gre ga cji od pa dów lub nie, zo sta ły przy ję te więk szo ścią gło sów rad nych par tii rzą dzą cej.

Ale ZA cO? Począwszy od lipca 2013 roku, miesięczne opłaty w stolicy Polski za wywóz śmieci poddanych segregacji – zależnie od ilości osób w danym gospodarstwie domowym prowadzonym w budynku wielorodzinnym – będą oscylować pomiędzy 14,00 zł a 19,50 zł. Mieszkańcy domków jednorodzinnych na terenie Warszawy zapłacą 89 zł za każde gospodarstwo domowe. Stawki za odbiór śmieci zmieszanych będą o 40% wyższe, więc każdy mieszkaniec bloku zapłaci odpowiednio od 19,60 zł do 27,30 zł, natomiast za każdy


Nasze miasto dom (bez względu na wielkość budynku i to, czy mieszka w nim jedna osoba, czy dwudziestu domowników) zostanie naliczona miesięczna opłata aż 124,60 zł. dla wielu mieszkańców Wilanowa (których szczególnie dotkną te zmiany, z racji tego, że właśnie w tej dzielnicy stoi najwięcej zabudowań jednorodzinnych), „śmieciowa uchwała” skutkuje podwyżką nawet kilkaset procent w stosunku do dotychczasowych wydatków na ten cel.

TO JUż TAK ZOSTANIe?

Wszysto wskazuje na to, że ustalone dla Warszawy stawki pozostaną na takim poziomie. Teoretycznie stawki mogą zostać obniżone, jeśli na przykład okaże się, że opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wnosi większa niż 1.750 000 liczba Mieszkańców, którą to liczbę przyjęto na podstawie danych Głównego Urzędu Ile PłAcę I cZeMU TAK drOGO? Statystycznego (szacuje się, że w rzeczywistości w Aplikacja dostępna pod adresem www.kalkulator.um.warszawa.pl Warszawie żyje pomiędzy 2.250.000 a 2,5 miliopokazuje, jak zmieniają się stawki w zależności od liczby mieszkańna ludzi). ców, ilości wytwarzanych śmieci oraz kosztów odbioru i zagospoda- Z drugiej strony jednak, nawet jeśli w budżecie rowania odpadów. pojawi się więcej pieniędzy, niż założono, to doOpłaty będą wnoszone do 28. dnia każdego miesiąca. Wyjątkiem datkowe środki mogą zostać przeznaczone na będzie lipiec 2013 roku – termin wnoszenia pierwszej opłaty śmie- edukację ekologiczną lub budowę nowoczesnych ciowej przedłużono do poniedziałku, 29 lipca. Opłata będzie uiszpro–ekologicznych instalacji, które podzielą, czana na specjalne numery kont, dostępne na stronach skompostują i przekażą do ponownego użycia zainternetowych oraz w urzędach dzielnic. Płatności będzie można kładane przez Unię europejską 50% wytwarzadokonać przelewem lub uregulować należność gotówką w kasach nych przez Polaków odpadów. urzędów dzielnic, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych i w oddziałach banku city Handlowy. JA WAM TO WSZySTKO

UrOcZyŚcIe OŚWIAdcZAM, że Będę SeGreGOWAł!

ZArAZ WyJAŚNIę

dnia 20 marca 2013 roku odbyła się specjalna komisja poświęcona właśnie nowym zasadom goZgodnie z uchwałami, opłata będzie wyliczana i egzekwowana na spodarowania odpadami w Warszawie. Było to podstawie deklaracji składanych przez właścicieli (w przypadku buspotkanie, w którym wzięli udział licznie przybyli dynków jednorodzinnych) lub zarządców nieruchomości (spółdziel- Mieszkańcy naszej dzielnicy oraz radni. Piotr Karnie i wspólnoty mieszkaniowe w przypadku budynków czewski, dyrektor Biura Gospodarki Odpadami wielorodzinnych). Mieszkańcy Wilanowa mają obowiązek złożyć Komunalnymi cierpliwie udzielał odpowiedzi na wypełnione dokumenty w Urzędzie dzielnicy przy ulicy Stanisława wszystkie pytania stawiane najpierw przez MieszKostki Potockiego 11 w Warszawie najpóźniej 31 maja 2013 roku. kańców, a dopiero później przez radnych. dyrektor deklarował otwartość, gotowość do spotkania i MIeSZKAńcU, WyPOWIedZ SIę SAM! dyskusji, a także prosił o sugestie, które miałyby w W poprzednim numerze „Teraz Wilanów” pisaliśmy, że posiadacze przyszłości pomóc poprawić treść uchwały, z któumów z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia powinni dostar- rej, jak powiedział, „nikt nie jest zadowolony”. czyć wypowiedzenie do obsługującej ich firmy do 31 marca 2013 Spotkanie informacyjne dla zarządców i właścicieli roku. Ostatnim dniem umów na wywóz śmieci ma być 30 czerwca nieruchomości nt. wprowadzenia nowego syste2013 roku. mu gospodarowania odpadami komunalnymi w Wcześniejsze umowy same nie wygasną, co może skutkować koWilanowie odbędzie się w poniedziałek, 22 kwietniecznością poniesienia podwójnych kosztów – na rzecz firmy oraz nia 2013 roku o godzinie 17:00 w sali numer 68 na rzecz gminy, czyli m. st. Warszawy. Zespołu Szkół nr 79 przy ulicy Wiertniczej 26 w Pod adresem www.czysta.um.warszawa.pl/aktualnosci/pamietaj-wy- Warszawie. Zapraszamy wszystkich zainteresowapowiedz-obecna-umowe-na-odbior-odpadow znajdą Państwo nych, ponieważ z pewnością będzie to świetna wzór wypowiedzenia, który należy uzupełnić, podpisać i dostarczyć okazja, aby zadać nurtujące nas wszystkich pytania do firmy, która dotychczas odbierała odpady komunalne z Państwa i chociaż spróbować zrozumieć, czym spowodonieruchomości. wane są te drakońskie podwyżki. Gdy wysyłamy wypowiedzenie listem poleconym, dołączmy zwrotne potwierdzenie odbioru, gdy składamy je osobiście w siedzibie firmy – poprośmy o potwierdzenie odbioru na kopii.

Kwiecień Teraz Wilanów 7


Nasze miasto

zacznijwioSnę zgolfem! W ja ki spo sób ode rwać się od go ni twy dnia co dzien ne go i spę dzić ak tyw nie czas na świe żym po wie trzu? Pod po wia da my: graj w gol fa w Wi la no wie. Golf Parks Poland na sezon 2013 przygotował atrakcyjną ofertę zarówno dla tych, którzy przygodę z golfem dopiero zaczynają, jak i doświadczonych zawodników. Początkującym umożliwiamy zdobycie pierwszych szlifów pod okiem wykwalifikowanych trenerów z międzynarodowym doświadczeniem w specjalnie przygotowanej akademii w każdą niedzielę o godzinie 10:30. doświadczeni zawodnicy mogą doskonalić swoje umiejętności między innymi na oświetlonym driving range, trzydołkowym polu pitch&putt, czy putting green. Na specjalną ofertę mogą liczyć panie, juniorzy (do lat 18) oraz studenci, a dla wszystkich przygotowaliśmy „Happy Hours” w sobotnie i niedzielne poranki (w godzinach od 8:00 do 10:00). Szczegółowych informacji i aktualnych promocji szukaj na www.golfparkspoland.pl i www.facebook.com/GolfParksPoland oraz w recepcji przy ulicy Vogla 19 codziennie od 8:00 do 22:00. Już 10 kwietnia 2013 roku zapraszamy Państwa na pierwszy turniej z cyklu Noble Bank Pitch&Putt Wilanów challange. Kolejne imprezy w każdą drugą środę miesiąca.

8 Teraz Wilanów Kwiecień


Nasze miasto PO ZEW PO LNORd PRZE CIW KO MPWIK O ZA PłA Tę PO NAd 57 MI LIO NóW ZłO TYCH Za rząd Po lnord S.A. po in for mo wał o wnie sie niu 5 mar ca 2013 ro ku po zwu prze ciw ko Miej skie mu Przed się bior stwu Wo do cią gów i Ka na li za cji w War sza wie (MPWiK) o od płat ne prze ję cie czę ści sie ci wod nej i ka na li za cyj nej, wy bu do wa nej w trak cie pro wa dze nia in we sty cji Mia stecz ko Wi la nów w War sza wie. Spół ka do ma ga się za pła ty prze szło 57 mln zł. W ramach prowadzonej w latach 2004–2011 inwestycji Miasteczko Wilanów w Warszawie, wykonana została infrastruktura wodno–kanalizacyjna niezbędna dla obsługi inwestycji mieszkaniowych. Następnie ta infrastruktura została przyłączona do sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które wykorzystuje tę sieć w celu świadczenia usług na rzecz mieszkańców całego Miasteczka Wilanów. Odbiorcami usług MPWiK są zarówno wspólnoty mieszkaniowe, jak i obiekty komercyjne (budynki biurowe, czy chociażby szpital Medicover), a także firmy deweloperskie. Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku oraz art. 49 § 2 kodeksu cywilnego, MPWiK ma obowiązek odpłatnego przejęcia infrastruktury wybudowanej w Miasteczku Wilanów. Wartość tej infrastruktury, szacowna w oparciu o wyceny niezależnych rzeczoznawców, wynosi 57.333.400,99 zł. Zdaniem przedstawicieli Polnord S.A., wielokrotne starania polubownego przekazania infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej nie przyniosły oczekiwanych efektów, ponieważ MPWiK odmówiło odpłatnego przejęcia urządzeń, co zmusiło dewelopera do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Prezes zarządu Polnord S.A. Piotr Wesołowski oświadczył, że „spółka Polnord będzie konsekwentnie dochodzić swoich roszczeń wobec MPWiK – obecnie przygotowywane są kolejne pozwy o wynagrodzenie za wybudowanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasteczka Wilanów oraz o należne spółce wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania przez MPWiK z sieci wodno–kanalizacyjnej, którego wartość systematycznie rośnie o kilka milionów złotych za każdy rok użytkowania przez MPWiK”. czy uda się wreszcie znaleźć konsensus i zakończyć ten spór ugodowo? czas pokaże...

ZE SPół RE ALI ZA CJI PRO gRA MU  PRO fI LAK TY KI I ROZ WIą ZY WA NIA  PRO bLE MóW AL KO HO LO WYCH dLA dZIEL NI CY WI LA NóW M.ST. WAR SZA WY Zespół zajmuje się pomocą osobom i rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doznającym przemocy domowej. W sytuacji zagrożenia podejmuje działania obligujące osoby uzależnione od alkoholu do leczenia odwykowego. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, mediacji, negocjacji i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania zespołu w roku 2013 odbywają się we czwartki w godzinach od 16.30 do 18.00 w siedzibie Obiektu Sportowego przy Zespole Szkół nr 79, ul. Wiertnicza 26, I piętro, pokój 2.09, tel. 22 885 01 09 wew. 120

Kwiecień Teraz Wilanów 9


Nasze miasto

KUltUralnaKUźnia

POKlASK SIę NAleży, lecZ GłóWNIe MłOdZIeży 8 mar ca 2013 ro ku w re stau ra cji „No wa Kuź nia”  wy stą pił słyn ny An drzej Ro sie wicz z re ci ta lem ka ba re to wym, a 18 mar ca 2013 ro ku cie szą cy się co raz więk szą po pu lar no ścią „Ka ba ret Mło dych Pa nów”, wspie ra ny przez jed ne go z naj lep szych sa ty r y ków w Pol sce  – Je rze go Kry sza ka. Jestem przekonany, że większość Polaków zna takie szlagiery Andrzeja rosiewicza, jak „chłopcy radarowcy”, „Najwięcej Witaminy”, czy „czterdzieści lat Minęło”. Ja do tej grupy również należę i byłem bardzo ciekawy, jak w dniu Kobiet w „Nowej Kuźni” zaprezentuje się satyryk, który od kilkudziesięciu już lat występuje na scenie. Z szacunku dla wieku i tego, co reprezentował niegdyś Artysta, nie będę się wdawał w szczegóły. dość powiedzieć, że ten kabaretowy recital, który z definicji powinien śmieszyć i cieszyć, nie wprawił mnie w dobry nastrój. Zabrakło energii, aktualności, a przede wszystkim powodów do śmiechu. Z sentymentem będę powracał do hitów Andrzeja rosiewicza sprzed lat, ale spotkanie z Nim oko w oko przygnębiło mnie i przypomniało, niestety, inny przebój tamtych lat – tekst piosenki „Niepokonani” zespołu Perfect, napisany przez Bogusława (Bogdana) Olewicza: „Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas”. dla zachowania równowagi w przyrodzie, dziesięć dni później na deskach Kulturalnej Kuźni zabłysnęli czterej względnie młodzi członkowie „Kabaretu Młodych Panów”. Zaprezentowali najwyższy poziom sztuki komediowej, rozbawiając widownię w mniej lub bardziej absurdalnych – ale zawsze „na czasie” – scenkach z życia polskich miast i wsi. W dwóch skeczach dołączył do pozostałych komików Jerzy Kryszak, ale z przykrością stwierdzam, że nie pokazał On całego swego kunsztu komediowego. Wprowadził pewne urozmaicenie, ale, w moim odczuciu, każdy inny aktor mógłby z powodzeniem zagrać te epizody. Jestem wielkim fanem solowych występów Kryszaka, Jego znakomitych ról w dubbing’u, a przede wszystkim imitacji głosów znanych polityków w Jego wykonaniu, i jestem zdania, że powinien przy tym pozostać. Nie mniej jednak, ten wieczór zostanie w mojej pamięci, jako jeden z najbardziej udanych spotkań z kabaretem.

10 Teraz Wilanów Kwiecień


Nasze miasto SERDECZNIE POLECAMY PAŃSTWA UWADZE KOLEJNE WYDARZENIA W „NOWEJ KUŹNI”: KAbARET JANA PIETRZAKA 12 KWIETNIA 2013 ROKU O GODZINIE 20:30. celne dowcipy przeplatane liryczną nostalgią – to właśnie Jan Pietrzak, człowiek–instytucja. Twórca wielu patriotycznych piosenek oraz posiadacz wysublimowanego poczucia humoru. Jego charakterystyczny silny głos i wyczucie reakcji widowni są już legendarne. Pietrzak to, jak sam o sobie mówi, „wykopalisko archeologiczne”, ponieważ ciągle zajmuje się satyrą polityczną. Jednak w jego wykonaniu ten temat nigdy się nie starzeje i zawsze jest śmieszny. RECITAL ANDRZEJA PONIEDZIELSKIEGO 18 KWIETNIA 2013 ROKU O GODZINIE 20:30. „chcemy, żeby jednocześnie były święta i czereśnie” pisze jeden z niekwestionowanych mistrzów subtelnego dowcipu i wyrafinowanej poezji. Ma na koncie kilkaset wierszy, kilkadziesiąt piosenek pisanych m.in. dla edyty Geppert, Anny Marii Jopek, czy chociażby Seweryna Krajewskiego. recital Andrzeja Poniedzielskiego to prawdziwy rarytas dla wielbicieli inteligentnej, myślącej satyry, przeciwstawiającej się medialnym trendom. Znany bard łączy w swoich tekstach poetyckie frazy i ostrze ironii.

JAK dOGAdAć SIę Z dZIecKIeM? WArSZTATy UMIeJęTNOŚcI WycHOWAWcZycH

centrum Kultury Wilanów zaprasza do uczestnictwa w cyklu 10 spotkań z zakresu umiejętności wychowawczych, które odbywać się będą w każdy poniedziałek od 18:00 do 21:00, w okresie od 15 kwietnia 2013 r. do 24 czerwca 2013 r. (z wyłączeniem 3 czerwca) w Nowej Filii w Powsinie przy ul. Przyczółkowej 27A. Warsztat skierowany jest do osób, które chcą lepiej poznać swoje dziecko, nawiązać z nim lepszy kontakt oraz poznać lepiej własne potrzeby, i zadbać o nie - w myśl zasady szczęśliwy rodzic – szczęśliwe dziecko. TeMATy WArSZTATóW: Etapy rozwoju dziecka – czego dziecko potrzebuje na każdym etapie i jak je wtedy wspierać Emocje – radzenie sobie z emocjami dziecka oraz własnymi Komunikacja z dzieckiem – wyznaczanie granic, pochwały, konsekwencje zamiast kar, zachęcanie do samodzielności, współpraca, Rodzeństwo – rywalizacja, indywidualne podejście do każdego z dzieci Konflikty – jak je rozwiązywać z szacunkiem dla obu stron, Sztuka okazywania miłości dzieciom – czego dzieci potrzebują aby czuć się kochane? Warsztat prowadzony jest w oparciu o założenia zawarte w książkach: „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” autorstwa Adele Faber i elaine Mazlish, oraz „Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona. Warsztaty poprowadzi Anna Mućka - psycholog, trener i coach rodzicielski z wieloletnim doświadczeniem. Koszt uczestnictwa: 10 spotkań - 460,00; jedno spotkanie 3 h- 46,00 Płatność z góry i jednorazowo ewentualnie podzielone na dwie raty/ pierwsza 50% przy zapisie, druga w połowie warsztatów/. Zapisy do dnia 11.04.2013 r. pod numerem telefonu: 22 648 22 24 i e-mailowe: i.latoszek@kulturawilanow.pl

Kwiecień Teraz Wilanów 11

Serdecznie zapraszamy ul. Hlonda 10/10, 02-972 Warszawa

tel. 22 253 78 39, pn–pt: 1100–1900, sob: 1000–1600


Nasze dziecko Spanie najpierw z noworodkiem, a później z niemowlęciem jest dla wielu rodziców po prostu wygodne. Mama nie musi wstawać na nocne karmienia, a dziecko szybciej zasypia przy piersi. Bliski kontakt cielesny oraz ciepło uspokajają malucha i dają mu poczucie bezpieczeństwa. Ponadto wspólne spanie sprawia, że rodzina spędza razem więcej czasu, a rodzice nawiązują mocniejszą więź ze swoim maleństwem.

Razem czy osobno? cojestlepszedladziecka-spaniewewłasnymłóżeczku, czyrazemzrodzicami?acojestlepszedlarodziców? opiniedotyczącespaniadzieckawłóżkurodzicówsą bardzoróżne,podobniejakzwyczajewróżnychczęściach świata.

Niektórzy uważają, że niemowlę od narodzin powinno spać tylko w swoim łóżeczku, wręcz w oddzielnym pokoju. Inni zgadzają się na spanie z maluchem, ale tylko do określonego wieku. Jeszcze inni pozwalają dzieciom spać ze sobą przez wiele lat. Wszystkie dzieci – i te najmłodsze, i te troszkę starsze uwielbiają spać z rodzicami. Jednak takie rozwiązanie ma zarówno plusy, jak i minusy.

12 Teraz Wilanów Kwiecień

Z drugiej strony spanie w jednym łóżku z dzieckiem może negatywnie wpływać na relacje intymne rodziców lub stać się po prostu niewygodne, szczególnie gdy któreś z dorosłych ma kłopoty ze snem. Ponadto im starsze jest dziecko, tym bardziej wierci się w łóżku. Maluch, który „posmakuje” spania z rodzicami, łatwo z tego nie zrezygnuje. Jeśli przegapi się moment przenosin do własnego łóżeczka, można doprowadzić do sytuacji, w której w małżeńskim łóżku sypia kilkulatek. Jak poznać, że przyszedł czas, żeby maluch nauczył się zasypiać sam w swoim łóżeczku? „Przeprowadzkę” do własnego łóżka można rozpocząć, gdy dziecko nie jest już karmione piersią, albo gdy przesypia kilka godzin bez budzenia się. Oddzielne spanie daje dziecku poczucie, że posiada „swoje własne miejsce”, a to pierwszy krok do samodzielności. Studio Caramella


Nasze miasto

conowegowcKw PORANEK TEATRALNY PT. PORANEK TEATRALNY „CUDACZEK WYśMIEWACZEK” PT. „KOT W bUTACh” Urząd dzielnicy Wilanów oraz cenUrząd dzielnicy Wilanów oraz centrum trum Kultury Wilanów zapraszają w nieKultury Wilanów zapraszają w niedzielę 7 dzielę 21 kwietnia 2013 r. o godz. kwietnia 2013 r. o godz. 11.45 do Insty11.45, do zespołu szkół przy ul. Gubitutu Jana Pawła II przy ul. Hlonda 1 na nowskiej 28/30 na poranek teatralny pt. poranek teatralny pt. „Kot w butach”, któ„cudaczek Wyśmiewaczek”. ry będzie nawiązaniem do znanej i kochacudaczek „licho malusie i cieniutkie jak nej przez wiele pokoleń baśni, w której igła, co to nie je, nie pije, tylko z wywystępuje król, królewna, zły czarnoksięśmiewania żyje”, szuka dzieci, które żnik i biedny, ale dobry Janek. Tytułowy mogą go rozśmieszyć, a śmieszy go obbohater - Kot w butach przekonuje nas, rażanie się z byle powodu, złoszczenie że inteligencja, bystrość umysłu i wiara w się, bałaganiarstwo… Historia cudaczka siebie mają większą wartość, niż brutalna bawi od lat kolejne pokolenia. Zapewne i dziś niejedna dziewczynka siła, czy nie licząca się z niczym podstępna przemoc. Spektakl ma żywą, wartką akcję ilustrowaną muzyką klasyczną, a widow- obejrzy swoje warkoczyki, a chłopiec sprawdzi, czy cudaczek nie wskoczył mu za kołnierz. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny. nia angażowana jest w przygody niezwykłego bohatera. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny. KONCERT KAMERALNY centrum Kultury Wilanów oraz Katedra Kameralistyki FortepianoPORANEK TEATRALNY wej Uniwersytetu Muzycznego im. PT. „WARSZAWSKIE LEGENDY” Fryderyka chopina w Warszawie Urząd dzielnicy Wilanów oraz centrum zapraszają w sobotę, 6 kwietnia Kultury Wilanów zapraszają w niedzielę 2013 roku o godzinie 18:00 do Fi14 kwietnia 2013 r. o godz. 11.45, do lii centrum Kultury Wilanów w przedszkola przy ul. Sytej 123 na poranek Powsinie przy ul. Przyczółkowej teatralny pt. „Warszawskie legendy”. 27A na koncert kameralny. Podczas przedstawienia poznamy tajemnice i opowieści związane z Warszawą. W PrOGrAMIe KONcerTU: dzieci obejrzą historię Warszawskiej SydUeT: Ilona Basiak (wiolonczela) renki, Bazyliszka oraz Złotej Kaczki. Serłukasz Krupiński (fortepian) decznie zapraszamy! Wstęp wolny. Grieg Sonata

SObOTA W CENTRUM centrum Kultury Wilanów zaprasza dzieci w dniu 20 kwietnia 2013 r. do siedziby centrum Kultury Wilanów przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie na warsztaty edukacyjno – artystyczne. Więcej informacji na stronie www.kulturawilanow.pl

KWINTeT: łukasz chrzęszczyk, Małgorzata Wasiucionek, Mateusz Konopelski, Tomasz Karwan, Marta Kordykiewicz – césar Franck - Kwintet fortepianowy Opieka artystyczna: prof. Maja Nosowska Opieka organizacyjna: dr Beata Szebesczyk. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Kwiatowy Zakątek

Kwiaty, cięte, doniczkowe, sztuczne Aranżacja balkonów i tarasów Florystyka ślubna, pogrzebowa Obsługa florystyczna firm, upominki ul. ul. Sarmacka Sarmacka 5k, 5k, otwarte otwarte od od 9.00-20.00 9.00-20.00 tel. tel. 22 22 742 742 16 16 52, 52, kom. kom. 535 535 995 995 385 385 Kwiecień Teraz Wilanów 13


Wywiad

zUKUleleP

14 Teraz Wilanów Kwiecień


Wywiad

PrzezŚwiat JuliaPietrucha–znanailubianaaktorkafilmowa,serialowa iteatralna,modelkaorazmiss. osobakochającataniec iśpiew,aprzedewszystkimżyciewewszystkichjegokolorach.Kobietawyjątkowej urody,anadomiarzłego –diabelniezdolnaiodważna! Jeślitakakombinacjawasnie przeraża,zapraszamdolektur y naszejrozmowy.

Teraz Wilanów: Zaglądając do Wikipedii, można się dowiedzieć, że od czternastego roku życia gra Pani w filmach (ostatnio nawet w zagranicznej produkcji pt. „Styria”), że występuje Pani w wielu serialach, na scenie teatru, pisze wiersze i reklamuje serię kosmetyków. Dopiero „kopiąc” głębiej można odkryć więcej informacji na Pani temat. Najpierw tytuł „Miss Nastolatek”, potem nagroda za wiersz pt. „blokowisko”, później Specjalna Nagroda Aktorska w Gdyni, następnie została Pani ambasadorem linii kremów pielęgnacyjnych, chwilę później zagrała Pani rolę w teatrze „6. Piętro”, a niedawno pokazała się Pani prawie w całej okazałości na łamach miesięcznika dla mężczyzn. Jak to możliwe, że tak młoda kobieta jak Pani osiągnęła sukces w tak różnych dziedzinach życia?

Wędrując uliczkami nadmorskiego miasta Kochi w Indiach, natknęłam się na tę wesołą gromadkę.

Julia Pietrucha: W dzieciństwie byłam zainteresowana graniem i lubiłam śpiewać, więc zgłosiłam się na casting do przedstawienia „Królowa Śniegu” w Teatrze Syrena. Choreograf poleciła mi udział w konkursie piękności. Zostałam obsadzona w kilku epizodach filmowych, po czym przyszedł czas na „Jutro idziemy do kina”. od tamtej pory pracuję nad swoją karierą. Staram się też docierać do fanów. Aktualna technologia pozwala na bezpośredni kontakt chociażby przez facebook.

Kwiecień Teraz Wilanów 15


Wywiad

Anuradhapura (święte miasto w Indiach) i niezwykle wyluzowane małpy

Jestem bardzo otwarta na nowe doświadczenia i – choć nie wiem, gdzie mnie życie poniesie w przyszłości – Warszawa zawsze będzie moim domem, ponieważ tam mam rodzinę i przyjaciół. TW: Mój przyjaciel kilka lat temu zwykł mawiać, że „W domu ludzie umierają”. Od dwóch lat kursuje między pracą, a domem, żeby ukochanej żonie i dzieciom niczego nie brakowało, zastanawiając się, co najlepiej ugotować na obiad. On już poznał swoją przyszłość. A Pani, Pani Julio? Co będzie za pięć, albo dziesięć lat? TW: A ma Pani siłę, żeby sięgać jeszcze dalej? Czy już dzisiaj wie Pani, gdzie wtedy będzie i czemu lub Podnosić poprzeczkę jeszcze wyżej? Czy teraz zostanie Pani tancerką baletową, zaśpiewa arię w komu będzie się wtedy poświęcać? Czy znalazła już Pani swoje miejsce na Ziemi, czy poszukiwania wciąż trwają? operze, czy może zdobędzie szczyty kilku „ośmiotysięczników”? J.P.: Jedyna historia, jaka jest znana, to ta, która się już wydarzyła. J.P.: lubię tańczyć, ale nie balet. Śpiewam, ale nie w ope- Nie mam możliwości przewidywania swojej przyszłości, czyli co się będzie ze mną działo za kilkanaście lat - zresztą podobnie jak rze, a ośmiotysięczniki to chyba na razie dla mnie za duPana kolega. Wszystko się może zmienić w jednej chwili. Jestem żo. Teraz wielką radość sprawia mi podróż po Indiach z moim małym ukulele. Zapraszam do obejrzenia filmików bardzo otwarta na nowe doświadczenia i – choć nie wiem, gdzie mnie życie poniesie w przyszłości – Warszawa zawsze będzie wideo na www.facebook.com/juliapietruchafanpage. moim domem, ponieważ tam mam rodzinę i przyjaciół.

Prywatnie bardzo lubię dzielić się między innymi na swoim fan–page'u wrażeniami, jak i doświadczeniami z moich podróży. Może jestem jeszcze młoda, ale zapracowałam sobie na swoją pozycję przez ponad 10 lat.

16 Teraz Wilanów Kwiecień


Wywiad TW: Niewiele osób odważyłoby się wyruszyć za granicę na dłużej niż parę tygodni, a dla Pani kilka miesięcy w Egipcie, Meksyku lub Sri Lance to chleb powszedni. Czy jest jakiś kontynent, którego Pani nie odwiedziła? Jaki będzie kolejny punkt na mapie? J.P.: Właśnie mnie Pan przyłapał na planowaniu następnego tygodnia ;) Pewne jest, że z Indii lecę prosto do Tajlandii, gdzie spędzę następne dwa tygodnie. A kolejny kontynent, hmmm... Może Oceania. Uwielbiam otwierać oczy pod wodą i mieć na wyciągnięcie ręki prawdziwy raj.

stereotypowego zaszufladkowania w rolach słodkich i naiwnych blondynek? J.P.: Jeśli „komediowy telefon” nie dzwoni, nie ma go kto odebrać. Nie ma mnie w komediach, ale to nie zmienia faktu, że chciałabym spróbować swoich sił w zabawnej odsłonie. TW: Zgodziła się Pani wziąć udział w sesjach dla miesięczników „Shape” i „Maxim”. Czy przyjęłaby Pani propozycję odważnej, rozbieranej sesji dla innego miesięcznika? Czy, jeśli rola tego wymaga, jest Pani gotowa „pójść na całość”? Do jakich poświęceń jest Pani skłonna, żeby uwiarygodnić swoją postać na ekranie lub scenie?

TW: Wielkanoc spędzi Pani wraz ze swoim partnerem (przyp. red.: Ian Dow – amerykański scenograf poznany na planie filmowym) w Indiach. Jak będzie przygotowany świąteczny stół? Jakie potrawy Państwo przygotuje- J.P.: dotychczas odrzuciłam wszystkie propozycje takich cie i czy nie będzie Pani odczuwać tęsknoty za domem, projektów. Nieco inaczej jest z filmem, czy teatrem. dla artystycznego projektu, w którym sceny rozbierane są uzabliskimi osobami i polską tradycją? sadnione, warto się zastanowić. rozważę to, jak pojawi się taka okazja. J.P.: Pewnie będę w pociągu z dardżylingu do Kalkuty i wraz z hinduskimi pasażerami będę się zajadać smażoną samosa i masaTW: byłem w listopadzie na pokazie „Piękno i la dosa. A oni nawet nie będą świadomi, że to jakiś specjalny Prawda” nowej kolekcji „Try The Truth”, o której dzień (śmiech). pisaliśmy w grudniowym numerze naszego mieTW: A co z Pani świetnie się zapowiadającą karierą ak- sięcznika. Pamiętam, że kilkunastu fotografów torską? Czy zobaczymy Panią w kolejnej transzy „Gale- ochoczo Panią fotografowało, przekrzykując się „Pani Julio, tutaj, tutaj!” Jak radzi sobie Pani z tym rii”? Czy serialowa „blondynka” powróci na polskie ekrany? Jaka jest ulubiona rola, pośród Pani dotychcza- całym szumem medialnym? Czy łatwo w Polsce zosowych kreacji aktorskich? O jakiej roli Pani marzy i ja- stać gwiazdą? Co Pani myśli o naszym polskim show–biznesie? kich aktorów stawia sobie za wzór? J.P.: Już wkrótce zaczynamy zdjęcia do drugiej serii serialu „Blondynka” i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy mogli zobaczyć ją na ekranach telewizorów. Oczekuję też na premierę „Styrii”, zaplanowaną także na 2013 rok. co do moich ulubionych aktorów, niedawno widziałam film „Sęp” w reżyserii eugeniusza Korina i Ania Przybylska była w nim rewelacyjna. Nie wspominając już o Michale żebrowskim. Z Michałem znamy się już dość długo, cenię go zarówno aktorsko, jak i prywatnie. Byłoby to ciekawe doświadczenie wziąć udział w jednym projekcie.

J.P.: Współpraca z mediami może na początku drogi trochę odstraszyć, ale można się przyzwyczaić i po jakimś czasie nawet złapać do tego wszystkiego dystans. Jeśli chodzi o mój przypadek, kariera trochę bardziej znalazła mnie, niż ja ją. Jednak od kilku lat pracuję niemal codziennie. Nawet jeśli nie jestem na planie, biorę udział w sesjach, wywiadach, odpisuję na wiadomości od moich fanów. To dla mnie duża lekcja biznesu. Bez względu na to, co wydarzy się w przyszłości, te doświadczenia będą mi nadal służyć.

TW: Wystąpiła Pani w, moim zdaniem, najlepszych komediach polskich „Testosteron” i „Lejdis”, ale tylko w niewielkich rolach epizodycznych. Próżno szukać Pani osoby w tak popularnych komediach romantycznych. Co jest tego powodem? Czy nie dostaje Pani propozycji takich ról, czy świadomie z nich rezygnuje? Czyżby z racji Pani naturalnego koloru włosów bała się Pani

TW: bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę Pani dużo zdrowia i dalszej satysfakcji ze wszystkich sfer Pani życia oraz wszystkiego tego, czego Pani obecnie potrzebuje. Wywiad przeprowadził: Wojciech Gontarz–Virion Foto: Z prywatnego archiwum Julii Pietruchy

Kwiecień Teraz Wilanów 17


Nieruchomości

ruczAJ Park

ArTyKUł SPONSOrOWANy ArTyKUł SPONSOrOWANy

„ruczaj Park” to komfortowe mieszkania i apartamenty w Wilanowie, zlokalizowane w ośmiu kameralnych budynkach o najwyższym standardzie i spokojnej architekturze. „ruczaj Park” to idealne miejsce, by zamieszkać komfortowo, złapać oddech, zwolnić tempo, jak również móc korzystać z aktywnych form wypoczynku w okolicy domu. Każdy budynek obsługiwany jest z garażu do drugiego piętra przez trzy klatki schodowe z windami. Z każdej klatki schodowej dostępne są tylko cztery mieszkania, jedno na parterze, drugie na piętrze oraz dwa na drugim piętrze. Parterowe mieszkania od południa mają własne ogrody o powierzchni od 196 m2 do 316 m2. cała inwestycja wkomponowana została w niepowtarzalne otoczenie sadów owocowych, rozległych terenów zielonych i uroczych jeziorek. Zaledwie kilka kroków od apartamentów – a jednocześnie na uboczu osiedla – znajduje się teren rekreacyjny o powierzchni 11.000 m2 nad naturalnym jeziorkiem, umożliwiający spędzanie wolnego czasu w plenerze, wędkowanie, uprawianie sportów wodnych oraz ziemnych – takich jak: tenis, siatkówka, piłka nożna, czy koszykówka – na istniejącym wielofunkcyjnym boisku. Funkcję zaplecza dla terenu rekreacyjnego stanowią dwie urocze drewniane altany. Indywidualną rekreację umożliwiają nowoczesne przyrządy out–door fitness. Tereny rekreacyjne wraz z jeziorkiem przeznaczone są do wyłącznej dyspozycji naszych Mieszkańców. Oferta mieszkaniowa „ruczaj Park” obejmuje zarówno kameralne (od 50 m2 do 60m2), jak i duże (od 120 m2 do 150 m2) powierzchnie apartamentowe. KoNCePCJA PołąCZeNiA TRAdyCJi i NoWoCZeSNoŚCi To PRoPoZyCJA dlA oSób CeNiąCyCh Sobie WyGodę W NAJWyżSZyM STANdARdZie. 18 Teraz Wilanów Kwiecień


Nieruchomości

k NA ZIeMI Funkcjonalny układ poszczególnych apartamentów oraz możliwość łączenia w poziomie lub w pionie wnętrz sąsiadujących ze sobą, umożliwiają przyszłym Mieszkańcom niespotykaną na rynku wygodę i okazję do tworzenia wyjątkowych, indywidualnych aranżacji. Ponadstandardowe wysokości pomieszczeń dają poczucie przestrzeni oraz potencjał do zastosowania niecodziennych rozwiązań, takich jak na przykład antresole. Niewątpliwym atutem jest opcja zainstalowania kominka, dostępna w każdym apartamencie. Apartamenty zlokalizowane na pierwszym i drugim piętrze posiadają duże przestrzenne balkony, natomiast do apartamentów na parterze przynależą duże ogrody. „ruczaj Park” jest inwestycją, do budowy której wykorzystano najwyższej jakości materiały: tradycyjnie wypalane cegły ceramiczne, blachę miedzianą jako pokrycie dachowe, drewno mahoniowe w stolarce okiennej, drewniane okiennice, granitowe i marmurowe parapety, kamień naturalny na posadzkach części wspólnych (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków), a także wysokiej jakości oświetlenie drogi osiedlowej, szerokie podgrzewane wjazdy do garaży oraz system „inteligentny dom”. Wszystkie te rozwiązania wraz z zastosowanymi udogodnieniami, takimi jak nowoczesne windy ułatwiające komunikację z poziomu garaży po najwyższą kondygnację, chodniki i dojścia do budynków (bez schodów i uskoków), zapewnią najwyższy komfort przyszłym Mieszkańcom, uwzględniając również potrzeby osób niepełnosprawnych. RuCZAJ PARK To PRoPoZyCJA dlA oSób CeNiąCyCh Sobie WyJąTKoWoŚć, dlA KTóRyCh iSToTNA JeST eleGANCJA, WySoKi STANdARd, fuNK-CJoNAlNoŚć, Ale SZuKAJąCyCh RóWNież NiePoWTARZAlNyCh RoZWiąZAń. www.ruczajpark.pl Kwiecień Teraz Wilanów 19


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

Na przełomie marca i kwietnia zazwyczaj możemy podziwiać już wiosenne kwiaty. U nas królują krokusy, tulipany, narcyzy i szafirki, a w Japonii w tym czasie podziwiane są kwiaty wiśni. Od kilkuset lat co roku święto hanami (‘hana’ – kwiat, ‘mi’ – patrzeć), czyli dosłownie „oglądanie kwiatów”, budzi mnóstwo emocji, jest relacjonowane przez media i wyczekiwane przez większość Japończyków. Jako jedno z najbardziej popularnych wydarzeń wiosny w Japonii, hanami ma długą tradycję. Najstarsze jego formy pojawiły się w VII wieku naszej ery za panowania cesarza Sage, który pod kwitnącymi drzewami wiśni w cesarskiej siedzibie w Kioto wydawał przyjęcia, połączone z oglądaniem kwiatów i piciem sake. Początkowo zwyczaj hanami praktykowany był jedynie na cesarskim dworze, jednak w późniejszym okresie rozpowszechnił się również wśród samurajów, a jeszcze później wśród chłopstwa. Pojawił się zwyczaj odwiedzania pobliskich gór i spożywania obiadów pod kwitnącymi tam wiśniami, określany mianem „wiosennej wycieczki w góry”. Połączył się on ze zwyczajem praktykowanym wśród szlachty, dając początek współczesnej, „miejskiej” wersji hanami. dzisiaj hanami to czas na relaks, spotkanie ze znajomymi, przyjaciółmi, czy kolegami z pracy. Większość firm organizuje wówczas dla pracowników pikniki pod kwitnącymi wiśnia-

wiosenny

mi. Biesiady zazwyczaj trwają do nocy. Japończycy mają nawet specjalne określenie na podziwianie kwiatów nocą – yozakura. Znalezienie odpowiedniego drzewka na taką ucztę to pewien rytuał. Firmy na kilka godzin przed deszczem kwiatów wysyłają zwykle najmłodszego pracownika, by pilnował rezerwacji drzewka dla kolegów. dla Japończyków hanami to bez wątpienia jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w roku. Przez prawie miesiąc robione są rankingi najpopularniejszych drzew i miejsc spotkań, po to aby mieć dobrą bazę na następny rok. Są miejsca cieszące się lokalną popularnością, ale również słynne na cały kraj. W ocenie Japończyków jeden z najpopularniejszych i najbardziej znanych ogrodów kwitnącej wiśni w Japonii to Matsumae Koen Park, który znajduje się w północnej części wyspy Hokkaido. Na jego terenie – pośród dziesięciu tysięcy drzew – można znaleźć ponad dwieście pięćdziesiąt gatunków wiśni. dzięki tej różnorodności kwitnące wiśnie można tam obserwować nawet przez ponad trzy tygodnie. Problem w tym, że nigdy nie wiadomo, kiedy wiśnie zakwitną. W zależności od miasta i regionu może się to zdarzyć i w kwietniu, i w maju. Wprawdzie Japońska Agencja Meteorologiczna stara się jak najdokładniej przewidzieć ten moment, lecz prognozy nie zawsze się sprawdzają. Japończycy czekają więc na kwitnienie

20 Teraz Wilanów Kwiecień


świat na językach

yrelaks wiśni w wielkim napięciu. Nadejście sakury ogłasza się, gdy na tych właśnie drzewach pojawi się co najmniej pięć kwiatów. Pierwsze wiśnie kwitną na subtropikalnej wyspie Okinawa, a na wysuniętej najbardziej na północ wyspie Hokkaido kwitną dużo później. Kiedy kwiat wiśni „zaatakuje” Tokio, Osakę, czy Kioto, miasta przekształcają się w kwiatowe królestwa, a wiejskie tereny i parki stają się w tym czasie jeszcze bardziej atrakcyjne. Japończycy przybywają do parków z rodzinami, pod kwitnącymi drzewkami rozkładają maty i koce. Świętowanie hanami wiąże się ze spożywaniem tradycyjnych japońskich potraw w postaci bento, czyli lunchowych pudełek z przegrodami na różne rodzaje jedzenia. W hanami bento przeważnie znajdują się: dango (kulki ryżowe), yakitori (szaszłyki z kurczaka), tamago (omlet japoński) oraz sushi maki. Powszechnie pije się też sake i piwo. Tak naprawdę hanami to wielki wiosenny piknik – radosne, towarzyskie lub rodzinne spotkania na świeżym powietrzu, pod kwitnącymi drzewami, które oszałamiająco wręcz pachną. Mieszkańcy Japonii lubią piknikowanie na świeżym powietrzu (doskonale wiadomo, że wtedy wszystko lepiej smakuje), a w ciągu roku mają do tego kilka „oficjalnych” okazji: wiosną hanami, we wrześniu tsukimi (oglądanie pełni księżyca) oraz koyo, czyli jesienne podziwianie czerwonych klonowych liści. Zapracowani do utraty tchu Japończycy wylegają tłumnie do parków, aby przypomnieć sobie o sprawach najistotniejszych. Bo różowo–białe kwiaty to sygnał rozpoczęcia wiosny, a zatem symbol życia, siły, młodości, piękna i przebudzenia. Jeśli wybieracie się do Japonii, polecamy stronę www.jnto.go.jp/eng, na której znajdziecie mnóstwo praktycznych informacji między innymi w języku angielskim o hanami i nie tylko. Małgorzata Wróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl

Kwiecień Teraz Wilanów 21


Uroda

ZABIeGI HIGH TecH high–techtonowoczesneiwysokowyspecjalizowanezabiegi wKosmetycznyminstytuciedrirenaeris,którewykonujesię zwykorzystaniemwysokiejklasysprzętu.efektemjestszybka likwidacjazmarszczek,redukcjapopękanychnaczynek,czypoprawakondycjiskór y. Program autorskich zabiegów, wykonywanych w Kosmetycznych Instytutach, został stworzony na bazie preparatów Dr Irena Eris Prosystem, co zapewnia indywidualne podejście do różnorodnych potrzeb każdego rodzaju skóry. W zabiegach wykorzystano trendy nowoczesnej kosmetologii, a ich skuteczność gwarantuje współpraca z centrum Naukowo Badawczym dr Irena eris na każdym etapie tworzenia. Przedłużeniem i wzmocnieniem efektów zabiegów jest profesjonalna linia pielęgnacyjna Dr Irena Eris Prosystem Home Care. Face Lab – to platforma łącząca ze sobą cztery technologie: Waterpeel WP Umożliwia przenikanie składników aktywnych zawartych w kosmetykach, optymalizując ich działanie, i poprawia kondycję skóry na różnych poziomach.

ArTyKUł SPONSOrOWANy

Fale radiowe RF działają na włókna kolagenowe poprzez doprowadzenie ich do skręcenia i odnowy, w efekcie wyjątkowo skutecznie wygładzając zmarszczki i ujędrniając skórę. Podczerwień IR Skutecznie łagodzi oznaki starzenia się skóry, stymulując fibroblasty do produkcji kolagenu. Zwiększa elastyczność skóry oraz zmniejsza widoczność rozszerzonych porów. Ultradźwięki US Pobudzają mikrokrążenie, przyspieszają i ułatwiają wchłanianie substancji czynnych zawartych w kosmetykach. dzięki możliwości różnych kombinacji tych technologii można opracować program pielęgnacyjny dla każdej skóry, w zależności od jej potrzeb i problemów. Kosmetyki Prosystem, używane w czasie procedury, wspomagają działanie urządzenia, dzięki czemu efekty są spektakularne.

22 Teraz Wilanów Kwiecień


Uroda eksperci z laboratorium Kosmetycznego dr Irena eris stworzyli program autorskich zabiegów na twarz i ciało Hi-tech Beauty Skin Lab łączący innowacyjne technologie Face Lab z wyspecjalizowanymi zabiegami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb skóry. Zabiegi odmładzające na twarz • 5 Steps Face lab – pięciostopniowa stymulacja odmładzająca z wykorzystaniem WP, rF, Ir, US, • rF Opti&lips lab – odnowa i rewitalizacja skóry wokół oczu i ust, • WP Face lab – program oczyszczająco–detoksykujący. Zabiegi ujędrniające na ciało • Total Ir&US&WP Body lab – kompleksowa stymulacja ujędrniająca na ciało, • Ir&US&WP Body lab – stymulacja ujędrniająca na poszczególne części ciała, • uda i pośladki • ramiona • brzuch. W zależności od potrzeb Klientki i stanu Jej skóry, dobiera się odpowiedni program zabiegów. Można je wykonać podczas jednego spotkania, najlepiej jednak skorzystać z kompleksowej pielęgnacji rozłożonej w czasie kuracji. hi-Tech beauty Skin Lab • Spektakularne i trwałe efekty zabiegów, • Możliwość łączenia poszczególnych technologii Face Lab, • Wykonanie zabiegów na wielu obszarach twarzy i ciała, • dostosowanie zabiegów do indywidualnych potrzeb.

Zapraszamy Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris ul. Kosiarzy 37 Rezerwacja telefoniczna: (22) 651 82 93 lub 692 036 920 www.DrIrenaEris.com/Instytut

Kwiecień Teraz Wilanów 23


Wnętrza

ABc BlATU KAMIeNNeGO Stworzony miliony lat temu, nowocześnie przetworzony kamień to surowiec idealny do każdego nawiązującego do natury wnętrza. Niezastąpiony okazuje się przede wszystkim w kuchni oraz wszędzie tam, gdzie trwałość ma największe znaczenie. Jak wybrać odpowiedni surowiec oraz jak się o niego odpowiednio zatroszczyć?

ArTyKUł SPONSOrOWANy

- Odpowiada Adam Wasilewski - Prezes firmy Silk&Stone Jakie są największe zalety blatów kamiennych? Największą zaletą blatów kamiennych jest ich trwałość. Odpowiednio zaimpregnowany oraz sumiennie pielęgnowany blat to powierzchnia praktycznie nie do zniszczenia podczas „kuchennych rewolucji”. Inną niewątpliwą zaletą kamienia jest jego różnorodność - nie ma dwóch identycznych płyt tego samego kamienia. Zawsze różnią się one między sobą barwą oraz użyleniem, dlatego każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. A jakie są wady? Kamień w kuchni niesie ze sobą właściwie same zalety, aczkolwiek należy zwrócić uwagę na fakt, iż większość su24 Teraz Wilanów Kwiecień

rowych kamieni absorbuje płyny. dlatego obligatoryjnym jest ich chemiczne zabezpieczenie przed penetracją płynów kolorowych, tłuszczy itp. Jak należy pielęgnować blat kamienny? O pielęgnacji blatu kamiennego, jak i każdego innego, należy pamiętać codziennie, unikając silnych detergentów, typu odkamieniacz, które usuwają warstwę ochronną. Na co dzień blat kamienny najlepiej czyścić szmatką nasączoną delikatnym detergentem lub samą wodą. co pół roku wskazane jest ponowne zaaplikowanie impregnatu.. Zawsze należy pamiętać o tym aby używane detergenty i impregnaty były ze sobą kompatybilne.


Wnętrza Które gatunki kamienia najlepiej sprawdzą się w roli blatu kuchennego? Głównym kryterium przy doborze odpowiedniego kamienia, powinna być jego wytrzymałość. do najtwardszych kamieni należą: granity oraz kwarce naturalne. W roli blatu sprawdzą się również porównywalne wytrzymałością do granitu - kamienie inżynieryjne (te najtrwalsze powstają na bazie kwarcu naturalnego). coraz większą popularnością cieszą się również marmury, wcześniej niedoceniane w roli blatów z uwagi na wysoką chłonność. Jednak najnowsze trendy, jak i rozwiązania technologiczne, umożliwiają impregnację tego szlachetnego kamienia. Firma Silk&Stone, jako jedna z niewielu na rynku, podejmuje się wykonania blatów kuchennych z marmuru oraz dysponuje impregnatami umożliwiającymi ich właściwe zabezpieczenie. Które gatunki kamienia są obecnie najmodniejsze i jakie odcienie dominują? Wśród naszych Klientów zdecydowanie najmodniejszym kamieniem jest kwarc naturalny w odcieniach szarości, delikatnego brązu oraz kremu. coraz więcej pojawia się jednak odważniejszych projektów z mocnymi akcentami kolorystycznymi. Firma Silk&Stone w swojej ofercie posiada bardzo bogatą gamę kwarców naturalnych. fot. Rafał Klimczyk

Więcej realizacji firmy Silk&Stone oraz galerię kamieni można obejrzeć w internecie na stronie www.silkandstone.pl oraz w showroomie przy ul. Vogla 2 na warszawskim Wilanowie.

Kwiecień Teraz Wilanów 25


Uroda ki czemu indywidualnie dla każdego pacjenta dobieramy rodzaj terapii oraz jej natężenie. Zabiegi mogą być przeprowadzane właściwie na wszystkich częściach ciała, a zalecamy je przede wszystkim do: szybkiego zwalczania zmian cellulitowych, silnego ujędrniania i modelowania sylwetki, intensywnego wyszczuplania, zwiększenia napięcia powłok brzusznych, pobudzenia układu krwionośnego i limfatycznego, silnego modelowania owalu twarzy, intensywnych zabiegów przeciwzmarszczkowych, a także wygładzenia skóry. Pierwsze rezultaty widoczne są już po pierwszym zabiegu, zaś cała kuracja przynosi długotrwałe i zadowalające efekty.

PrZyGOTUJ SWOJe cIAłO NA lATO Z lIPOrAdIOlOGIĄ – GeMINI V

ArTyKUł SPONSOrOWANy

liporadiologiaGeminiVtopięćinnowacyjnychtechnologiiwjednymurządzeniu,bezinwazyjnedziałaniepotwierdzonejestdodatkowobadaniamitestowymi.wefektywny sposóbperfekcyjniemodelujeiujędrniasylwetkę,pozostawiającjąbezzmiancellulitowych,czymiejscowegonagromadzeniatkankitłuszczowej.matakżedobroczynny wpływizalecanajestdopoprawyowalutwarzy. Urządzenie jest połączeniem pięciu istotnych i skutecznych technologii, wykorzystywanych w zabiegach na ciało, co skutkuje szerokim spektrum zastosowania, są to: fale radiowe, lipokawitacja, mechaniczny masaż rolkami vacum oraz podczerwień – Ir. Gemini V posiada bogate i urozmaicone wyposażenie. cztery głowice różnej wielkości, w których połączono poszczególne funkcje, oraz intensywnie ustalone parametry powodują niesamowity rezultat. Mniejsze specjalistyczne nakładki dostosowane są również do wykonywania zabiegów na bardzo delikatne partie naszego ciała, jakimi są: twarz, szyja i dekolt. Jest to idealny sposób na modelowanie owalu twarzy, niwelowanie opadających powiek, a także wygładzenie zmarszczek. Ogólna poprawa kondycji skóry gwarantowana! Zabieg liporadiologii przeznaczony jest w szczególności dla osób po 25. roku życia, jednakże osoby poniżej tego wieku również mogą skorzystać z zabiegów, w celu ujędrnienia sylwetki i redukcji tkanki tłuszczowej. Zabieg można wykonywać bez względu na fototyp skóry, również na skórach opalonych. System pracy pozwala programować wszystkie funkcje niezależnie, dzię-

Gemini V to idealny zabieg, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Kluczowym atutem Gemini V jest jego bardzo intensywne działanie przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa, a także relatywnie krótka seria zabiegowa. Powszechnie wiadomo, iż terapia skojarzona przynosi najlepsze efekty. Wyżej wymienione technologie skupione są w jednej głowicy tak, żeby podczas zabiegu oddziaływać na problem wielopłaszczyznowo, intensyfikując tym samym osiągane efekty. Katarzyna Iwańska Fizjoterapeutka Piękność Dnia Day Spa

ZAPRASZAMy NASZyCh CZyTelNiKóW NA ZAbieG RAdioloGii. Z TyM NuMeReM „TeRAZ WilANóW”

30%

RAbAT! 26 Teraz Wilanów Kwiecień


Moda

2

Wnętrza 4

wioSna,awraz zniĄwioSennetrendy

1,5. House; 2,3,4. H&M; 6,12,13,14. Sinsay; 7,10,11. Mohito; 8,9. Newlook

Cho ciaż zi ma w tym ro ku go ści ła dłu go i nie chcia ła nas opu ścić, ma my jed nak na dzie ję, że nie ba wem roz sza le je się już na do bre wio sen na au ra, a wraz z wio sną wszyst ko obu dzi się do ży cia i na no wo roz kwit nie, tak jak roz kwit nie i mo da. Wio sen ne po ka zy mo dy już za na mi. Wie my, co pro jek tan ci pro po nu ją nam w tym se zo nie. Te raz zrób my prze gląd swo ich szaf i za po znaj my się z pro po zy cja mi po pu lar nych skle pów.

1

3 5

W tym roku w większości sklepów w wiosennych kolekcjach znajdziemy delikatne pastelowe kolory, takie jak pudrowy róż, żółć, seledyn oraz biel, ale nie tylko. Pojawią się również bardzo intensywne kolory amarantowe, pomarańczowe i kobaltowe. Będzie panował raczej styl minimalistyczny, czyli przeważnie gładkie, delikatne tkaniny, proste kroje z niedużą ilością dodatków. Jak każdego sezonu, moda jednak nie będzie skupiać się na jednym trendzie, a wręcz przeciwnie – na kilku i to często bardzo różniących się od siebie. dlatego też znajdziemy ubrania w militarnym stylu, czy we wzory w postaci bardzo modnych, drobnych kwiatków. W tym sezonie karierę zrobią również kolory neonowe. Wystarczy, że znajdziemy dla siebie jedną rzecz w neonowym kolorze, a będziemy na czasie. Jest to bardzo efektowny i nadający radości trend, zarówno na wiosnę, jak i na lato. W popularnych sieciówkach znajdziemy również rockowe akcenty, kojarzące się z wiosennymi pokazami mody, chociażby Jean Paul Gaultier'a. Znajdziemy dużo czarnych skórzanych kurtek, butów, czy torebek nabijanych ćwiekami, nawiązujących do buntowniczego stylu lat 80–tych. Ubrania w tym stylu swobodnie będziemy mogły zestawiać z koszulkami, spodniami i innymi częściami garderoby właśnie w bardzo intensywnych – również neonowych – odcieniach. Hitem są również czarno–białe graficzne wzory w postaci szachownic, pasów, czy kratki, iście pop–art'owe, ale tutaj trzeba będzie dłużej pochodzić, aby skompletować taką garderobę. Jeśli jednak się to nam uda, odważni mogą się pokusić o zmieszanie tych wszystkich wzorów w jednej stylizacji. dla mniej odważnych pozostaje choćby jeden element w tym stylu, jak na przykład torebka.

6

7

8

To również sezon dla kochających sportowy styl. Nadal modne będą kurtki baseball’ówki à la lata 90–te. Jak już pisałam w marcowym artykule, nie możemy zapomnieć o trendzie na metaliczne materiały, które teraz również królują. Także moda tej wiosny niesie ze sobą bardzo pozytywne tchnienie, jest różnorodna, ale głównie bardzo kolorowa i energetyzująca, co po tak długiej i mroźnej zimie z pewnością wszystkich ucieszy. Klaudyna Pabudzińska-Kossek www.makeup.waw.pl

makijaż ślubny i okolicznościowy

9

10 13

607 640 306 www.makeup.waw.pl

11 12

Kwiecień Teraz Wilanów 27

14


Uroda

ZWIERCIAdłO dUSZY Czy  Twoje  oczy  sprawiają  wrażenie  ciągle  zmęczonych,  podkrążonych?  Czy zauważyłaś zmarszczki, przesuszoną skórę? Jeśli tak – ten artykuł z pewnością pomoże Ci zapoznać się ze sposobami walki z oznakami starzenia się tej właśnie okolicy. Oczy są zwierciadłem duszy. Spojrzeniem uwodzisz, jest postępowanie kilkuetapowe, łączące zalety różnych obiecujesz, wyrażasz radość i zadowolenie oraz złość i smutek. procedur. Piękne spojrzenie i oczy pełne blasku to marzenie każdej z nas. Najprostszym i chyba najbardziej rozpowszechnionym Jakie są Twoje oczy? Jaka jest skóra wokół Twoich oczu?

zabiegiem medycyny estetycznej jest podanie preparatu botuliny. Zabieg ten ma na celu likwidację lub

Jak zapewne zauważyłaś, skóra w okolicach oczu jest zmniejszenie ilości „kurzych łapek”. często spotykam się niezwykle delikatna i wymaga szczególnej uwagi. Jest ona z opiniami pacjentek, które nie chcą za wcześnie niezwykle cienka, praktycznie nie zawiera gruczołów łojowych, stosować preparatów toksyny botulinowej. Nic bardziej a włókna kolagenowe i elastynowe, odpowiadające za jej błędnego – otóż okazuje się, że zabiegi robione jędrność oraz sprężystość, występują tu w znacznie mniejszej regularnie i wcześnie (niekiedy, przy bogatej mimice ilości, niż w innych okolicach twarzy. Z tego powodu w tej już u trzydziestolatek) mają działanie prewencyjne, okolicy stosunkowo wcześnie pojawiają się drobne zmarszczki, a mianowicie nie dopuszczają do utrwalenie się a skóra często bywa przesuszona i podrażniona.

zmarszczek w tej okolicy. Oznacza to podwójną korzyść

Pierwsze oznaki starzenia się okolicy oczu to delikatna utrata dla pacjentki – po pierwsze pozbywa się kurzych łapek, jędrności – skóra staje się sucha, mniej elastyczna, traci blask. a po wtóre chroni wrażliwy obszar okolicy oka przed Z czasem pojawia się znaczna wiotkość w okolicy powiek, starzeniem. Faktem także jest, że u pań z nasiloną zmarszczki mimiczne, tzw. „kurze łapki”, dolna powieka wiotkością skóry okolicy oka preparaty botuliny działają pokrywa się siateczką delikatnych zmarszczek. W niektórych słabiej. Może się okazać, że w tych przypadkach należy przypadkach, zwłaszcza u pań około czterdziestego roku życia, połączyć zabieg podania toksyny na przykład z podaniem zaczyna silnie rysować się dolina łez, sprawiając, że oczy wypełniacza. wydają się zapadnięte i podkrążone, wiecznie zmęczone. czy W przypadku, gdy skóra powiek oraz otaczające obszary

ArTyKUł SPONSOrOWANy

kremy, żele lub maseczki zatrzymają upływający czas? są pozbawione blasku i wysuszone po zimie, proponuję Z pewnością zabiegi kosmetyczne są istotnym elementem serię zabiegów mezoterapii igłowej – odpowiednio pielęgnacji okolicy oczu. Niemniej jednak przychodzi moment, dobrane

preparaty

witaminowe,

ujędrniające,

gdy każda z nas zauważa, że nawet najlepszy krem nie poprawiające mikrokrążenie okolicy oka przywrócą wystarcza. co wtedy? Starzeć się z godnością?

Twojej skórze i oczom blask i świeżość. Fenomenalne

Na szczęście dzisiejsza medycyna estetyczna pozwala wręcz efekty przynosi dodanie do zabiegu preparatów zatrzymać upływający czas. W wielu przypadkach udaje się witaminy c, która – oprócz efektu dodania blasku nam, lekarzom, cofnąć czas o kilka ładnych lat. Mamy do i usunięcia szarości skóry – stymuluje syntezę kolagenu dyspozycji szereg narzędzi, które – odpowiednio dobrane – w skórze, co przekłada się z czasem na poprawę potrafią zdziałać cuda. W niektórych przypadkach konieczne gęstości skóry.

28 Teraz Wilanów Kwiecień


Uroda Wiotkość skóry okolicy oka to kolejny problem, z jakim zmaga się na pewnym etapie życia większość z nas. Także i w tym przypadku można pacjentce pomóc. Jednakże warto pamiętać, że przywrócenie gęstości skórze wymaga czasu, cierpliwości i, niestety, nakładów finansowych. dysponujemy tutaj szeregiem zabiegów: począwszy od termoliftingu, zabiegów laserowych, poprzez fale radiowe, na mezoterapii kończąc. W przypadku znacznego nadmiaru skóry powiek może się okazać, że jedyną opcja jest wizyta u chirurga plastyka w celu wycięcia nadmiaru tkanki. Jest to zabieg stosunkowo prosty technicznie i nie wymagający dłuższej rezygnacji z aktywności. W swojej praktyce często spotykam się z problemem „podkrążonych oczu” oraz tzw. „doliny łez”. Temat dotyczy tak naprawdę większości pacjentek odwiedzających mój gabinet. Na sińce pod oczami polecam serię zabiegów mezoterapii igłowej preparatem, który, dzięki zawartości wyciągu z czarnej jagody, rozmarynu oraz ruszczyku, kofeiny i heksapeptydów, ślicznie rozjaśnia cienie pod oczami i poprawia mikrokrążenie, likwidując ewentualne obrzęki powiek. dodatkowo po serii zabiegów można zauważyć lepsze nawilżenie okolicy powiek oraz poprawę elastyczności skóry. Preparat stosowany jest w serii czterech zabiegów, w tygodniowych odstępach czasu. Problem „doliny łez” można zlikwidować poprzez wypełnienie jej kwasem hialuronowym. Podczas konsultacji lekarz kwalifikuje pacjentkę do tego zabiegu. Odpowiednia kwalifikacja pacjenta do zabiegu oraz doświadczenie lekarza w wykonywaniu tej procedury mają istotne znaczenie. chronią bowiem pacjentkę przed powikłaniami. Od niedawna na rynku jest preparat dedykowany wypełnianiu okolic oczu – oprócz kwasu hialuronowego odpowiednio usieciowanego na potrzeby oka, zawiera w swym składzie antyoksydanty, aminokwasy i witaminy, które dodatkowo odżywiają skórę powieki. efekty takiego zabiegu utrzymują się około roku. Wraz z wiekiem pojawia się także problem „opadającej powieki”, która niejako przymyka oko. Z pomocą wówczas przyjdzie nam toksyna botulinowa – odpowiednie jej podanie (zwane „eye lift”) sprawia, że powieka nieco się unosi, co daje ładny efekt kosmetyczny. Nadchodzi wiosna, czas budzenia się do życia, czas zmian – także w Twoim wyglądzie. Szara, zmęczona skóra, spojrzenie bez blasku, zmarszczki – to już nie musi być Twoim problemem. Zapraszam do „Ambasady Urody” – jestem przekonana, że uda się nam wspólnie ustalić profil zabiegów, odpowiednich do Twoich potrzeb. Lek. med. Marzena Kulig

Kwiecień Teraz Wilanów 29


Ogłoszenia STOMATOLOGIA MEDYCYNA ESTETYCZNA

Miejsce zaprojektowane i wybudowane z myslą o najlepszym rozwoju Twojego Dziecka www.przedszkoleswiatdziecka.edu.pl tel. 606 138 988

Anna Beauty Clinic

Al.Wilanowska 105 lokal 1, tel: (22) 885-32-47, 600 514 512 www.annabeautyclinic.com

BON 100 z³ NA WSZYSTKIE ZABIEGI PRZEGL¥D GRATIS

Mycie Okien trudno dostępnych i na wysokościach, w domach prywatnych i obiektach przemysłowych pranie wykładzin i tapicerki, czyszczenie kostki brukowej i elewacji, polerowanie posadzek marmurowych oraz odśnieżanie dachów, parkingów i posesji

www.er-myt.com.pl; 501 723 962, 507 183 722 firma z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca liczne referencje

KIM artykuły spożywcze pieczywo prosto z pieca produkty Bio, świeże warzywa i owoce garmażeria i dania gotowe żywność dla dzieci karma dla zwierząt, środki czystości Miasteczko Wilanów: Al. Wilanowska 9 i ul. Sarmacka 20 Codziennie otwarte od 700 do 2230 dwa nowe sklepy: ul. Chodkiewicza 8 lok. 8 (Serenata Mokotów) i ul. Przejazd 6 lok. 7 (Marina Mokotów)

Zapraszamy! Dołącz do nas!

http://www.facebook.com/DelikatesyOrganic

30 Teraz Wilanów Kwiecień

doradztwoPodatKowe jerzydĄbrowSKi

-BIURO RACHUNKOWE -DORADZTWO PODATKOWE -PEłNY ZAKREs UsłUg EKONOmICZNYCH WilAnóW - Wiktorii Wiedeńskiej 7/7 501 127 199, 602 269 482 email: jmdabrowscy@poczta.onet.pl


ZAbIERZ ZdROWIE NA WYCIECZKę wyjazdywakacyjnezawszeprzygotowujemywcześniej,planująctrasępodróży, miejscenoclegów,miejscadozwiedzaniai odpoczynku.Powinniśmyrównieżprzygotowaćsięzdrowotnie–skompletowaćapteczkęirozważyćewentualneszczepienia ochronne.wzależnościodmiejscaspędzaniaurlopu–Polska,europa,świat–przygotowaniabędąmiałyinnyzakres.zależy torównieżodwiekuurlopowiczów(np. małedzieci),atakżeodtego,czyktośchorujenajakąśchorobęprzewlekłą(np.cukrzyca,astma,itp). Wyjeżdżając w tropikalne zakątki świata, jesteśmy narażeni na różne choroby zakaźne, a warunki sanitarne i opieka medyczna – często na niskim poziomie – sprzyjają ich rozprzestrzenianiu. dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do wyjazdu, które zapewni bezpieczeństwo podróży i zminimalizuje ryzyko komplikacji zdrowotnych. Na sześć do ośmiu tygodni przed wyjazdem należy udać się do poradni medycyny podróży, gdzie specjalista udzieli niezbędnych informacji, zaplanuje program szczepień ochronnych, dostosowany do kraju docelowego podróży, planowanej trasy, charakteru wyjazdu, wieku podróżującego, a także indywidualnych wskazań. lekarz pomoże również skompletować apteczkę. Jeśli będzie to niezbędne, wypisze odpowiednie leki (np. przeciwmalaryczne dla krajów zagrożonych tą chorobą, przeciwbiegunkowe, przeciwbakteryjne, itp).

32 Teraz Wilanów Kwiecień

Zdrowie Większości chorób tropikalnych można skutecznie zapobiegać, wykonując szczepienia ochronne. Jest to bezpieczna forma, wykorzystująca naturalne zdolności obronne organizmu do produkcji przeciwciał po szczepieniu. Odporność pozostaje na długi czas – kilka, kilkanaście lat, a nawet na całe życie. Jedynym szczepieniem obowiązkowym jest obecnie szczepienie przeciwko żółtej gorączce (yellow fever), wymagane przed wyjazdem do krajów Afryki i Ameryki Południowej. Niektóre państwa wymagają od podróżnych także innych szczepień, na podstawie prawa wizowego. Szczepienia obowiązkowe mają na celu ochronę przed epidemiami mieszkańców danego kraju. Bezpieczeństwo i zdrowie indywidualnego turysty zapewniają szczepienia zalecane. Nie należy bagatelizować ryzyka, gdyż może się to skończyć potrzebą leczenia w złych warunkach, przerwaniem podróży i koniecznością powrotu do kraju, a nawet długą terapią i trwałymi powikłaniami. W poradni medycyny podróży dowiedzą się Państwo przed wyjazdem, jakie szczepienia są wymagane, a jakie zalecane. Warto udać się tam odpowiednio wcześnie, ponieważ odporność poszczepienna nie powstaje od razu, a dopiero w kilka, kilkanaście dni, a nawet po miesiącu od podania szczepionki. do tej pory mówiliśmy o wyjazdach do krajów egzotycznych, natomiast wyjeżdżając do krajów naszej strefy klimatycznej również warto się odpowiednio przygotować – należy pamiętać o takich zagrożeniach, jak: wirusowe zapalenie wątroby typu A (tak zwana żółtaczka pokarmowa), wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo–rdzeniowych, czy zakażenia meningokokowe. Jeśli będziemy właściwie przygotowani do podróży, to możemy przywieźć z wakacji wyłącznie dobre wspomnienia i długo się nimi cieszyć. Justyna Przybyszewska Lekarz medycyny, specjalista II stopnia medycyny rodzinnej, lekarz medycyny podróży Przychodnia Wilanów


gold’s gym radzi - fitness dla  Zabieganych

Zdrowie

Nawetwnatłokusprawzadbajoformę.otokilkaporad,jakprzemyciććwiczeniadoplanudnia,nierezygnujączżyciatowarzyskiego. Trudnowygospodarowaćczasnasiłownię?Tojakzadbaćokondycję?Gold’sGymmadlawaspięćpomysłównato,jakznaleźćczas naćwiczenia,bezwzględunato,ileobowiązkówmaciewciągudnia, inieograniczyćczasu,jakiprzeznaczaciedlaprzyjaciół. • Wstaję i ćwiczę Jeśli wiesz, że masz gęste popołudnie, a wieczorem bankiet, wstań rano równo z budzikiem i rozpocznij dzień następującym mini-workoutem. Rozrusza Ci serce jeszcze zanim wypijesz kawę i nawet nie musisz zakładać butów!

• Po pracy Nie trzeba biegać na bieżni, żeby ćwiczyć i jednocześnie oglądać telewizję. Zrób miejsce przed kanapą i włącz TV. oglądając, poskacz na skakance lub rób pajacyki. Zaproś przyjaciół do towarzystwa. W przerwach reklamowych rób deski:

PRZySiAdy 3-5 serii po 10 Stań prosto, nogi w rozkroku na szerokość bioder. Powoli opuść pupę jakbyś chciał/a usiąść na krześle. Plecy proste, broda w górze. opuść się tak nisko, jak tylko potrafisz, utrzymując kolana równolegle do kostek. Następnie powoli się podnieś. ćwiczy: niższe partie

deSKA 3 serie przez 30 sekund Połóż się na brzuchu. unieś tułów, opierając się na przedramionach i palcach stóp. Ciało proste od stóp do głów.

ArTyKUł SPONSOrOWANy

PoMPKi 3-5 serii po 10 Połóż się na brzuchu. Ręce rozstawione nieco szerzej, niż na szerokość ramion, stopy razem. utrzymując proste ciało, unieś się prostując ręce. Aby zmniejszyć wysiłek oprzyj kolana o podłogę. ćwiczy: Ręce, plecy i klatkę piersiową RoWeReK 3 serie po 20 Połóż się na plecach. ułóż ręce za głową nie splatając ich. unieś nogi nad podłogę. Wyprostuj prawą nogę. Jednocześnie zegnij lewą i zbliż kolano do klatki piersiowej. unieś głowę, szyję i ramiona i prawym łokciem postaraj się dotknąć lewego kolana. opuść się z powrotem na podłogę. Powtórz na drugą stronę. ćwiczy: mięśnie centrum • W pracy Wykorzystaj przerwę na lunch. Pół godziny chodzenia po schodach to 300 spalonych kalorii. Trzydzieści pięć minut żwawego marszu to 200 spalonych kalorii. Jeśli masz aż godzinną przerwę, spędź trochę czasu na klatce schodowej swojego biura, albo wybierz się na szybki spacer wokół budynku. Spalisz 200 kalorii i będziesz jeszcze mieć czas na lunch!

deSKA boCZNA 3 serie przez 30 sekund Połóż się na brzuchu, oprzyj łokcie na podłodze. Przekręć się na prawy bok, następnie unieś tułów, podpierając się prawym przedramieniem i zewnętrzną stroną prawej stopy. biodra i plecy w linii prostej. Postaraj się, by biodra nie opadały. Powtórz na lewej stronie. • Zwiększam intensywność Chcesz iść na siłownię i zdążyć na przyjęcie? Zwiększ intensywność ćwiczeń, a spędzisz w klubie mniej czasu i spalisz więcej kalorii. Zrób następujące rzeczy: 1. Zwiększ opór na maszynie eliptycznej, rowerku lub stepperze. 2. Przetestuj trening interwałowy. 3. Połącz trening plyometryczny z siłowym. 4. ustaw bieżnię pod górę i zwiększ prędkość. • Ćwiczę przy pracach domowych 30 minut grabienia liści to 175 spalonych kalorii, a 30 minut odgarniania śniegu to 205. Zgłoś się w domu na ochotnika do odgarniania śniegu. Wszyscy się ucieszą, a Ty sobie poćwiczysz. Jeśli będzie zimno, to jeszcze lepiej, bo spalisz więcej kalorii, niż przy umiarkowanej aurze. A następnym razem, gdy pojedziesz po zakupy, zaparkuj daleko od sklepu i przejdź się. uwaga: ilość spalanych kalorii podajemy dla osoby ważącej ok. 70 kg, ćwiczącej w tempie umiarkowanym lub intensywnym. Na porządny wiosenny trening zapraszamy do klubu, a po więcej porad na www.goldsgym.pl

Do zobaczenia w klubie! Gold’s Gym www.goldsgym.pl

Kwiecień Teraz Wilanów 33


Wnętrza

cowtrawiePiSzczy, czylicobędziemodnenataraSie iwogrodziew2013roKU

ArTyKUł SPONSOrOWANy

Wie ści z tar gów w Pa r y żu i Me dio la nie Producenci mebli ogrodowych stają na głowie, żeby tylko zaskoczyć klienta nowatorskimi rozwiązaniami, użytymi materiałami, oryginalnością, komfortem i trwałością opracowanych przez siebie modeli. Przedstawiam najświeższe wieści z targów w Paryżu i Mediolanie. do łask wraca drewno teakowe, choć po okresie rabunkowego wyrębu w Indonezji i Malezji jest dobrem luksusowym, na który nie każdy może sobie pozwolić. Producenci wspierają się tu drewnem teakowym z recyklingu, które też do tanich nie należy. Zalet drewna z plantacji chyba nie trzeba tu wymieniać, wystarczy zwrócić uwagę na ławki w parkach londyńskich. Są one wykonane z takiego drewna dziesiątki lat temu i nikt się nimi nie musi zajmować. Wciąż aktualna jest zasada, by taras lub ogród był naturalną kontynuacją wnętrza, i tu coraz większą popularność zdobywają kanapy, fotele, czy krzesła wykonane z materiału Tex® – powlekanej tkaniny składającej się w 70% z PcV i w 30% z poliestru, wypełnionej szybkoschnącą pianką tapicerską Quick dry Foam®, co zapewnia doskonałe wysychanie i cyrkulację powietrza; na przykład poduszki schną szybciej po deszczu lub rosie. Quick dry Foam® ma także właściwości antybakteryjne, co zapobiega powstawaniu pleśni i grzybów wewnątrz poduszki. co niezwykle ważne, meble wykonane są z aluminium powlekanego farbą proszkową z poliestru, co zapewnia im wieloletnią trwałość (liderem w tej dziedzinie jest duńska firma cane line). Plecionki – temat aktualny od wielu lat – wciąż modne, łatwe w utrzymaniu czystości, ale w innej odsłonie. Meble wykonane z technorattanu mają nowoczesny, lekki design. Włókno użyte do produkcji tych mebli to polietylen farbowany w masie. Wodoodporne, odporne na zmiany temperatur (zakres od –60oc do +60oc). Specjalna struktura włókien gwarantuje elastyczność i optymalny komfort. Materiał jest odporny na zniszczenia oraz na działanie promieni słonecznych i nie wymaga nadmiernej konserwacji. doskonale sprawdza się w różnych warunkach pogodowych na całym świecie, a kolory i kształt pozostają niezmienne. Poduszki wykonane są z dralon® – 100% akrylu odpornego na działanie promieni słonecznych (duńska cane line, holenderska Borek lub belgijska castle line). Absolutną nowością na targach była oferta austriackiej firmy Viteo, która zaprezentowała meble wykonane z corianu®, materiału znanego dotychczas z zastosowania w kuchni. Okazało się, że jest to niezwykle wdzięczny materiał także do produkcji mebli ogrodowych, które na lato 2013 roku zaopatrzone zostały w błękitne poduszki. W połączeniu ze stalą nierdzewną wyglądają bardzo szykownie. W tym roku firmy bardzo mocno promują kolor taupe (odcień pomiędzy szarością, a brązem), zarówno w kolorze plecionek, wykończeniu stali, jak i samych poduszek. cały czas na topie są biel i czerń, a także kolory naturalne. Agnieszka Adaszewska-Rajpert www.decolor.pl Salony: ul. Przekorna 33, tel 22 6482831, Warszawa - Powsin ul.Puławska 324, tel 22 6440944, Warszawa - Ursynów

34 Teraz Wilanów Kwiecień


Audi roWińSKi WAjdeMAjer ul. łukasza Drewny 24 A. BLiKLe Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna AMericAn BooKStore Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna AccionA ul. Klimczaka / Al. Rzeczypospolitej APteKA śW. łuKASzA Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin jeziorna APteKA PHArMediL Al. Wilanowska 9 lok.2 APteKA j. i L. MArcinKoWScY ul. Sarmacka 9 BArBer SALon urodY ul. S. Kostki Potockiego 24 c BAtidA ul. Klimczaka 17 BeL PAeSe ul. Sarmacka 22 BeLLiSAnA Al. Wilanowska 7/3 BiSteccA BiStro ul. Branickiego 11 BruSH BY MAcdonALd-WLodArSKi ul. Bielawska 16, Konstancin Jeziorna BoBo Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna cAndLe rooM Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna cArPe dieM Al. KEN 98/U17 cASteLLo ul. Wiertnicza 96

centruM KuLturY WiLAnóW ul. Wiertnicza 26 www.kulturawilanow.pl cezAr Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

centruM HAndLoWe StArA PAPierniA Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin jeziorna www.starapapiernia.pl cKA MróWKA ul. Przekorna 33 cru Wine Store ul. Sarmacka 5k/2 cuKierniA St. StrzAłKoWSKi ul. Kosiarzy 37 dA GrASSo ul. Sarmacka 10 lok.B dAnco - gen Leopolda Okulickiego, Piaseczno decoLor ul. Przekorna 33 denticAL center ul. Sarmacka 17 lok.120 deLi PAriS ul. Kazachska 1

Teraz Wilanów

Miejsca, w których otrzymasz miesięcznik Teraz Wilanów deLiKAteSY SArMAtA ul.Sarmacka 6/2u derMiKA SALon & SPA ul. Sarmacka 10 direct ScHooL Al. Wilanowska 5 dWór KonStAncin ul. Od Lasu 23, Konstancin- Jeziorna dzięGieLeWSKA inStYtut oKA ul. Sarmacka 6 eGurroLA dAnce Studio Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna eGurroLA dAnce Studio ul. Kasprzaka 24a erGo HeStiA S.A. ul. Klimczaka 22 e. WedeL – PijALniA czeKoLAdY ul. St. Kostki Potockiego 24E fABricA de PASjone ul. Klimczaka 5 fASHion iSLAnd Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

GALeriA PodróżY ul. Branickiego 10 lok. 120 www.galeriapodrozy.net GLAM Life ul. Kazachska 3 lok. 155 GLoBAL fitneSS ul. Sarmacka 5 GoLf PArKS PoLAnd ul. Z. Vogla 19 GoSPodA zALeWAjKA ul. Od Lasu 23 Konstancin- Jeziorna GuSto – deLiKAteSY ul. Klimczaka 5 HYdroPooL ul. Przekorna 33/3 Holiday travel center Sp. z o.o. Ul. Klarysewska 49a 02-936 Warszawa HoMe SWeet HoMe ul. Branieckiego 9 inGLot Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna itAKA – Biuro PodrózY ul. Klimczaka 17/207 jAn PieKArz Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna KLif – SKLeP z oBuWieM Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna KAWiArniA MArron ul. Przyczółkowa 400 KidS toWn ul. Wandy Rutkiewicz 17 KLiniKA dźWięKu Al. Wilanowska 7 KołoMijA - ul. Warszawska 3 Konstańcin Jeziorna KoSMetYcznY inStYtut dr irenA eriS - ul. Kosiarzy 37 KoSMetYcznY inStYtut dr irenA eriS - Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin KoSzYczeK - deLiKAteSY ul. Sarmacka 28b KreSoWiAK Al. Wilanowska 43 c KucHnie śWiAtA Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin

KWiAtoWY zAKąteK ul. Sarmacka 5k LA PASSion du Vin Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin LA ViñueLA Wine BAr & Wine Store - Kimczaka 5 lok. 80

LeMMon HouSe ul. Sarmacka 18 lok.2 www.lemmonhouse.pl Lico - GABinet KoSMetYcznY ul. Klimczaka 8 lok. 34 MAGic WorLd Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin MArionnAud Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin MAndArin - ul. Kremowa 63 MAłA czArnA ul. Klimczaka 5 lok.86 MiLAnoVo - reStAurAnt ul. St. Kostki Potockiego 24 G MorPHo - ul. Hlonda 10 lok.12U

MuzeuM PAłAc W WiLAnoWie ul. St. Kostki Potockiego 10/16 www.wilanow-palac.pl

MuzeuM PLAKAtu W WiLAnoWie ul. St. Kostki Potockiego 10/16 www.postermuseum.pl nASze MiejSce ul. Sarmacka 10 lok.A nASz WiLAnóW nierucHoMości ul. Wiertnicza 45, necKerMAnn PoLSKA Al. Wilanowska 9

SALon KoMPuteroWY ALejA rzeczYPoSPoLitej 18 www.newagehardware.pl nieWAdA cLinic Al. Wilanowska 5 lok.2 noWA KuźniA ul. Kostki Potockiego 24 nuVoLAri ul. łukasza Drewny 24 nzoz Xo dentAL cLinic ul. Sarmacka 9 lok. 110 outLet Końcówki kolekcji ul. Sarmacka 1A lok 1 oPticoL – SALon oPtYcznY Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna orGAnic Al. Wilanowska 9 / ul. Sarmacka 20 oriGine itALiA Project Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin PAPierniK ul. Sarmacka 1B lok.22B PAPieróffKA Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

Perfect ViSion ul. Sarmacka 17 Petit BeBe ul. Sarmacka 10 lok.8u

śWiAt WAKAcji Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin śWietLicA uczniAK Gierymskiego 1

PiWnicA SMAKóW śWiAt zABAWeK Sarmacka 20/137 Hlonda 10/10 tecHno-drY – PrALniA www.piwnicasmakow.pl PLAY - Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna PoLnord - ul. Klimczaka 3 tenutA śWiAt Win i ALKoHoLi ul. Klimczaka 17 lok. 210 PoMidoro Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna teLePizzA PrALniA LeMon freSH ul. Hlonda 10 Ul. Hlonda 2 / U2 tHe PALMS PrALniA WiLAnóW ul. Sarmacka 22 lok. 135 tiK-Soft Sp. z o.o. ul. Sarmacka 1A Aleja Wilanowska 5 lok.19 PrzYcHodniA eScuLAP Al. Wilanowska 9, lok.U1 i 2 PrzYcHodni WeterYnArYjnej oStojA SALVet, ul.Hlonda 2 lok.U7 tui centrum Podróży Wilanów miesięcznik bezpłatny ul. Przyczółkowa 400 www.tui.pl/tui-wilanow redAKcjA terAz WiLAnóW ul. Sarmacka 18 lok.2 www.terazwilanow.pl re/MAX toP nierucHoMości ul. Klimczaka 8 lok.42 www.remaxtop.pl reStAurAcjA cHinA GArden ul. Kazachska 1 roBYG - ul. Klimczaka 12c SALon frYzjerSKi WojtKA zieLińSKieGo Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna SALon urodY MArYSieńKA ul. Sarmacka 5k lok.8 SArMAcKie SMAKołYKi ul. Sarmacka 10 ScAndinAViAn HouSe Al. Rzeczypospolitej 18 lok.70 SKLeP MięSno – WędLiniArSKi "P&P"S.c. - ul. Sarmacka 6 lok.B3 S & B - Al. Wilanowska 7 SHe - ul. Sarmacka 16

SiLK & Stone ul. zygmunta Vogla 2 www.silkandstone.pl SKLeP SWeet LiVinG ul. Kazachska 1 lok 30 SKArABeuSz - ul. Sarmacka 10A SPA WiLAnóW - ul. Marconich 3 StAroPoLSKi Piec ul. Sarmacka 28 SteeL foreSt Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Studio rococo Al. Rzeczypospolitej 18 lok.135 SuSHi zuMe ul. Klimczaka 5 SzoKLoK Al.Wilanowska 9A lok. U4

urząd dzieLnicY WiLAnóW ul. St. Kostki Potockiego 11 www.wilanow.pl VAniLA HoMe & coffee ul. Zaściankowa 98 VenuS - ul. Kazachska 1 ViLAno - ul. Kazachska 1 ViLAnoVA reStAurAnt ul. Klimczaka 22 ViLLA noVA dentAL cLinic ul. Marconich 3 ViLLA nuoVA – reStAurAcjA ul. St. Kostki Potockiego 23 ViP fASHion – odzież MArKoWA Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna

WezYr HoLidAYS Al. rzeczypospolitej 18 www.wezyrholidays.pl WiejSKie SMAKi ul. sarmacka 1b WiniArniA SuPeriore al. Wilanowska 9A WinotoPiA ul. Zaściankowa 96 lok.1B WitAMinKA ul. Klimczaka 17 lok. 204 YeGo PrezentY dLA MężczYzn ul. Sarmacka 1B zieLeniAK u PiotrA Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin żABKA - ul. Sarmacka 20

Kwiecień Teraz Wilanów 35


Razem możemy więcej...

Specjalizujemy się w zarządzaniu podeweloperskimi wspólnotami mieszkaniowymi. nasze biuro znajduje się na terenie Miasteczka Wilanów lemmonHouse sp. z o.o., ul. Sarmacka 18 lok.2, 02-972 Warszawa. (budynek AURA PARK-A) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl

Profile for Teraz Wilanów

Teraz Wilanow Kwiecien 2013  

Teraz Wilanow Kwiecien 2013

Teraz Wilanow Kwiecien 2013  

Teraz Wilanow Kwiecien 2013