__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

Wrzesień 2020 / Gazeta bezpłatna Nakład: 10 000 egz. 07/2020 ISSN 2082-3231

Dni

wilanowa

2020

budżet

obywatelski 2021

Wytyczne

na nowy rok szkolny

KliniKa OsipOwic z & TurKOwsKi KliniKa leKarzy wrażliwych na pięKnO


Nasze miasto

Wege Park

- noWe zielone miejsce na maPie WilanoWa

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa tel. 512 084 770 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 515 326 951 Współpraca: Agnieszka Lesiak-Kraszewska Arkadiusz Obszyński

Przy ul. Rzodkiewki powstaĹ‚ skwer o powierzchni ok. 3000 m2. Projekt zostaĹ‚ zrealizowany w ramach budżetu Obywatelskiego i ma speĹ‚niać zadanie edukacyjne i integracyjne dla mieszkanĚ c oĚ w Wilanowa. Wege Park zagospodarowany jest w wiÄ™kszoĹ›ci roĹ›linami jadalnymi, krzewami i elementami maĹ‚ej architektury. dodatkowÄ… atrakcjÄ… sÄ… urzÄ…dzenia do ćwiczeĹ„ wykonane z drewna jodĹ‚owego. Jesienią na terenie Wege Parku posadzonych zostanie 2ď¸?7 drzew (leszczyna, gĹ‚Ăłg, orzech wĹ‚oski, jabĹ‚oĹ„, wiĹ›nia, Ĺ›liwa). teren Wege Parku jest ogĂłlnodostÄ™pny, a dojechać do niego moĹźna przede wszystkim rowerem, do czego zachÄ™camy đ&#x;˜Š ĹšrĂłdĹ‚o: Dzielnica WilanĂłw

NA OKĹ‚AdCe TeRAz WiLANĂłW:

- OT. CO CLiNiC KLiNiKA OsipOWiCz & TuRKOWsKi KLiNiKA LeKARzy WRAşLiWyCh NA pięKNO Nakład (10 000 egz.) dystrybucja kontrolowana przez zKdp

WEGE PARK

www.teraz-wilanow.pl WYDAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064

Dołącz do nas! Wrzesień Teraz Wilanów 3

TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny


koronaWirus - noWe zasady bezPieczeństWa Od 8 sierpnia wprowadzone zostały nowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w wybranych obszarach w Polsce. Są to miejsca, w których wzrost zakażeń jest największy. dodatkowo podzielone one zostały na dwie strefy: żółtą i czerwoną – z różnym zakresem obostrzeń. Pozostałe powiaty, które oznaczone są kolorem zielonym, obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa. W wyznaczonych powiatach zostały wprowadzone obostrzenia, które dotyczą m.in.: obowiązku noszenia maseczek, a także organizacji targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu. nie zapominajmy o: • zachowaniu 1,5-metrowego dystansu społecznego. • zasłanianiu usta i nosa, kiedy nie możemy utrzymać odpowiedniej odległości od innych (w sklepie lub komunikacji miejskiej). • częstym myciu i dezynfekcji rąk i unikaniu dotykania twarzy. Źródło: https://www.gov.pl/

nie dokarmiaj PtakóW latem! Jeżeli zaczniemy je dokarmiać gdy jest jeszcze ciepło, nie odlecą do cieplejszych krajów i narazimy je na ryzyko zmagania się z ciężkimi, zimowymi warunkami. W miejscach masowego dokarmiania ptaki są narażone na zarażanie się od siebie nawzajem różnymi chorobami, pasożytami. tam gdzie jest tłok – tam rozprzestrzeniają się choroby.

nie ma potrzeby dokarmiania ptaków poza okresem mrozu lub śniegu. Ptaki wodne nie potrzebują dokarmiania, dopóki nie zamarznie woda, w której szukają naturalnego pokarmu (roślin i drobnych zwierząt wodnych). 4 Teraz Wilanów Wrzesień

Latem ptaki mają pod dostatkiem innego pożywienia, dużo lepszego niż to, co możemy im zaoferować. Źródło: http://stop.eko.org.pl/


Nasze miasto

PoWrót do szkół W noWych Warunkach sanitarnych Szkoły szykują się na powrót uczniów od 1 września. Muszą jednak dostosować się do wytycznych sanitarnych, określających m.in. sposób organizacji zajęć, wydawania posiłków, a także tego, kto i kiedy musi zakrywać usta i nos. Wytyczne te zostały opracowane przez Ministerstwo edukacji narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo zdrowia. • Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, regularne czyszczenie pomieszczeń. • Osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki są zobowiązane do zakrywania ust i nosa, a przebywanie w szkole osób z zewnątrz należy ograniczyć do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach. • do szkoły powinni przychodzić tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie. • Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. • uczniowie powinni mieć własne podręczniki i przybory. nie należy wymieniać się nimi między sobą. nie należy też przynosić niepotrzebnych przedmiotów. • uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. • W miarę możliwości zalecana jest organizacja pracy, zachowująca dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły. • Podczas zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. • zalecane jest zmianowe wydawanie posiłków lub - w miarę możliwości spożywanie ich przy stoliku z rówieśnikami z danej

maseczki W komunikacji miejskiej za brak maseczki w komunikacji miejskiej będą kary. takie postępowanie ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa w autobusach, tramwajach czy pociągach. do akcji wkroczyła Straż Miejska. „trwają kontrole w komunikacji miejskiej związane z przestrzeganiem obowiązku zasłaniania ust i nosa w środkach transportu publicznego" – informują strażnicy.

klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. • Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. • należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę. • Jeśli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące świadczyć o infekcji dróg oddechowych, uczeń ten powinien zostać natychmiast odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości. uczeń powinien niezwłocznie zostać odebrany przez rodziców lub opiekunów. W przypadku stwierdzenia ogniska koronawirusa dyrektor szkoły będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić zajęcia. decyzję taką będzie mógł podjąć po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego Źródlo: https://warszawa.naszemiasto.pl/

na razie nie wręczają mandatów. Strażnicy zwracają uwagę tym, którzy w komunikacji miejskiej nie mają maseczki i proszą o jej założenie. Rozdają też maseczki tym, którzy nie mają jak zakryć ust i nosa. na razie to głównie akcja edukacyjna. Maseczki dla osób nie przestrzegających przepisów zakupiło biuro bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Maseczki rozdają również warszawscy kontrolerzy biletów. Pamiętajmy, że chronią one innych pasażerów przed zarażeniem się od ciebie. Źródło: https://warszawa.naszemiasto.pl/

Wrzesień Teraz Wilanów 5


Platformy PłyWające na jeziorze PoWsinkoWskim W ramach realizacji projektu unijnego „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” na Jeziorze Powsinkowskim utworzone zostały platformy pływające dla ptaków wodnych i płazów. na Jeziorze Powsinkowskim umieszczono 20 platform lęgowych w maju br. Platformy służą przede wszystkim rybitwie czarnej – rzadkiemu i zagrożonemu gatunkowi ptaka wodnego, dla którego Jezioro Powsinkowskie wraz z sąsiadującym Jeziorem Wilanowskim stanowi jedyne miejsce gniazdowania w Warszawie i okolicy. Rybitwa czarna znajduje się pod ochroną, a jej liczebność w Polsce spada, stanowiska lęgowe zanikają. Szacuje się, że od 2000 roku liczebność tego gatunku spadła nawet o połowę. Aktualnie wielkość krajowej populacji rybitwy czarnej wynosi 2000-3000 par. zarząd zieleni prowadzi działania mające na celu czynną ochronę tego gatunku i jego siedlisk. Gniazda na platformach na Jeziorze Powsinkowskim do tej pory założyły nie tylko rybitwy czarne, ale też występujące tu nielicznie śmieszki i perkozy dwuczube. Projekt zrealizował zarząd zieleni m.st. Warszawy. Źródło: http://zzw.waw.pl/

PodleWaj rośliny Sierpień był bardzo gorącym miesiącem. Fale upałów odczuły też nasze rośliny. Pamiętajcie o systematycznym i odpowiednim podlewaniu roślin. czy wiecie, jak najlepiej podlewać rośliny w ogrodzie? Źródło: Dzielnica Wilanow

6 Teraz Wilanów Wrzesień


dni WilanoWa 2020 Koniec lata coraz bliżej, ale Wilanów zakończy je wyjątkowo. na przełomie sierpnia i września odbędzie się święto naszej dzielnicy dnI WILAnOWA 2020. tym razem wystarrtowaliśmy jeszcze w sierpniu, a dni Wilanowa potrwają aż do 13 września. ze względu na wszystkie znane okoliczności świętowanie odbywa się w nieco innej formie niż ta, do której jesteście przyzwyczajeni. Wasze bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego program dni Wilanowa 2020 rozłożyliśmy w czasie. 28 sierpnia wystartowaliśmy cyklem spektakli na dziedzińcu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie „Szekspir w parku”, który trwał przez kolejne dni tj. 29 i 30 sierpnia oraz odbędzie się w dniach 5 – 6 września. W pierwszych dniach zabawy czekały na Was również popisy uzdolnionych czworonogów, czyli „Latające psy” na plaży Wilanów, niespodzianka z cyklu Filmowa Stolica Lata i, jak co roku, festiwal powsińskie dożynki w XV już odsłonie.

4 – 6 września We wrześniu na Plażę Wilanów wjadą uwielbiane przez warszawiaków Food trucki. nasyceni street food’owymi smakołykami będziecie mogli obejrzeć kolejną filmową niespodziankę na pożegnanie Filmowej Stolicy Lata i dobrze się bawić w blues’owo – rock’owych rytmach z pogranicza muzyki alternatywnej w wykonaniu zespołu cheap tobacco. W tych dniach nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Wystąpi Filharmonia dziecięca z przedstawieniem „z daleka i bliska” i odbędzie się spektakl teatralny „Wielki wynalazek”. W czasie dni Wilanowa dostępne będzie w dniach 5-6 września mobilne studio centrum Kultury Wilanów – dni Otwarte na Royal Wilanów.


Nasze miasto

11 – 13 września W tych dniach każdy znajdzie coś dla siebie. Ostatni weekend dni Wilanowa przywitamy w piątek w kinie samochodowym, aby już następnego dnia przenieść się do Ogrodów przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, gdzie odbędą się kameralne koncerty. Po licznych atrakcjach dla najmłodszych, dzień zakończymy z Anna Marią Jopek na scenie Royal Wilanów. Sobota i niedziela będą sportowe, dzięki kilkugodzinnym treningom dla młodych adeptów koszykówki z Marcinem Gortatem. W tym roku zaplanowano także jeden camp dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, w którym wezmą udział dzieci z całej Polski. niedziela również będzie pełna mocnych wrażeń, które zapewni Katarzyna Pakosińska i jej goście, m.in. Poparzeni Kawą trzy oraz Kapela z targówka „chłopaki ze Starej Paki”. W dniach 12–13 września odbędzie się Vege targ, coś dla osób zainteresowanych dietą wegetariańską. Szczegółowy harmonogram dostępny na stronie internetowej dzielnicy: www.wilanow.pl. zapraszamy! Wrzesień Teraz Wilanów 9


Nasze miasto

noWy dojazd do miasteczka WilanóW W połowie sierpnia rozpoczęła się budowa mostu (przepustu) na skrzyżowaniu Sarmackiej z al. Wilanowską i Kosiarzy. budowa przepustu przez Potok Służewiecki i połączenie ulicy Sarmackiej ze skrzyżowaniem al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy stworzy nowy dojazd do miasteczka Wilanów. nadwodne przedłużenie Sarmackiej będzie się składało z jezdni z jednym pasem w każdą stronę, przedzielonych pasem z kostki. Po zachodniej stronie przeprawy znajdzie się przejazd rowerowy, będący przedłużeniem drogi rowerowej na Sarmackiej. zdM przebuduje z kolei skrzyżowanie al. Wilanowskiej z ul. Kosiarzy, tak aby możliwe było podłączenie do niego ul. Sarmackiej. zdM przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonawcę tych prac. Skrzyżowanie będzie miało przejścia dla pieszych z sygnalizacją z każdej strony. Każde z nich będzie miało pośrodku azyl i płyty z wypustkami dla niedowidzących. Źródło: Zarząd Dróg Miejskich Warszawa

zmiany W systemie gosPodarki odPadami komunalnymi Od 1️ sierpnia nieruchomości niezamieszkałe nie są już uwzględniane w miejskim systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Obowiązuje to zarządców sklepów, hoteli, galerii handlowych czy biurowców do podpisania umowy na odbiór śmieci. Powodem zmiany jest to, że stawki za zagospodarowanie odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych narzucone rządową ustawą są bardzo niskie, w żaden sposób nie pokrywają kosztów ich odbioru. W związku z tym miasto musi dopłacać do odbioru śmieci od biurowców czy galerii handlowych nawet 250 mln zł rocznie. Ma to również znaczący wpływ na drastyczne podwyżki opłat za odpady. Źródło: Dzielnica Wilanów

Wrzesień Teraz Wilanów 11

balonoWy „cud nad Wisłą” W 100. rocznicę bitWy WarszaWskiej W tym roku Warszawa wyjątkowo świętowała rocznicę bitwy Warszawskiej 1920r. najlepsi w Polsce piloci balonowi zaprosili na spektakularne świętowanie na warszawskim niebie! Od 14 do 16 sierpnia w lotach porannych i wieczornych w powietrze wzbijały się balony, by dokonać uroczystych przelotów nad stolicą. W lotach udział wzięli utytułowani polscy baloniarze: m.in. Jacek bogdański i Mateusz Rękas– zdobywcy Pucharu Gordona bennetta i daria Goławską-dudkiewicz – aktualna Mistrzyni Świata Kobiet w sportach balonowych. „balonowy cud nad Wisłą” to spektakularne wydarzenie, które po raz pierwszy zostało zorganizowane na taką skalę. Rozproszone miejsca startów i pokazów w Warszawie dały możliwość podziwiania balonowego show w całym mieście. Główny balon z flagą białoczerwoną zwieszoną z kosza wystartował z Ogrodu dolnego zamku Królewskiego. Organizatorami „balonowego cudu nad Wisłą” był Aeroklub Warszawski, Fiesty balonowe oraz new Form Media. Partnerem wydarzenia było biuro Programu „niepodległa”. Projekt zrealizowany został w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości. Projekt wsparło Mazowsze Serce Polski. Wydarzenie patronatem objął Prezydent Miasta St. Warszawy, a balonowy cud nad Wisłą został włączony do programu obchodów upamiętnienia bitwy Warszawskiej 1920-2020. Źródło: https://niepodlegla.gov.pl/ Miasto Stołeczne Warszawa


Aktualności

Wiaty roWeroWe Przy szkołach W Wilanowie przy szkołach pojawiły się nowe wiaty rowerowe. dzięki takiej ochronie sprzętu naszych dzieci nie niszczy niesprzyjająca pogoda. Wiaty czekają na 1 września i uczniów na rowerach i hulajnogach 😊. Źródło: Dzielnica Wilanów

noWa naWierzchnia ul. PrzyczółkoWej W czasie dwóch sierpniowych weekendów ułożona została nawierzchnia obu jezdni ul. Przyczółkowej. W tym czasie kolejno zamknięta była zachodnia, a następnie wschodnia jezdnia na odcinku od POW do skrzyżowania z ulicami branickiego i Vogla. Powyższe prace, wykonane zostały przez zarząd dróg Miejskich, w czasie robót na Południowej Obwodnicy Warszawy, wykorzystując zamknięcie jezdni przez wykonawcę. Źródło: Dzielnica Wilanów

PoWszechny sPis rolny 1 września rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny, który w całej Polsce potrwa do 30 listopada 2020 r. Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych: - osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych); - osób prawnych; - jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Więcej informacji na stronie: https://spisrolny.gov.pl/ Źródło: https://spisrolny.gov.pl/ 12 Teraz Wilanów Wrzesień


Aktualności

budżet obyWatelski 2021 W sierpniu poznaliśmy liczbę projektów budżetu Obywatelskiego 2021, które zostaną poddane pod głosowanie. W Wilanowie możemy głosowac na 26 pomysłów od 1 do 15 września. to mieszkańcy Warszawy wybiorą, które z projektów poddanych pod głosowanie zostaną zrealizowane, a wyniki poznamy już 30 września. Wszystkie projekty można przejrzeć na stronie https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/s…/verificationWelcome Możesz zagłosować na dwa sposoby: • najłatwiej jest zagłosować przez Internet na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl. • zagłosować można również papierowo – przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy) i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. Możesz wybrać do 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim, niezależnie od kosztu realizacji tych projektów. Musisz wybrać jedną dzielnicę, w której chcesz oddać głos. nie musi to jednak być dzielnica, w której mieszkasz. Możesz zagłosować na projekty w dzielnicy, w której pracujesz, uczysz się lub spędzasz wolny czas, ale musi być to jedna, wybrana dzielnica. Głosując na pomysły mieszkańców współdecydujesz o tym, w jaki sposób zostaną rozdysponowane pieniądze z budżetu Warszawy. Wybierasz, jakie pomysły zostaną zrealizowane. Masz wpływ na to, jak zmieni się twoje najbliższe otoczenie. Źródło: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/

karta ucznia dla absolWentóW Ważna do 30.09.2020 zarząd transportu Miejskiego informuje, że absolwenci szkół podstawowych posiadają uprawnienia na podstawie Karty ucznia do 30.09.2020r. Po tym terminie, jeśli dziecko nadal będzie korzystało z komunikacji miejskiej, należy wymienić kartę. Można to zrobić w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów. Szczegóły na: stronie https://www.wtp.waw.pl/newsy/2020/06/17/czas-nakarte-mlodego-warszawiaka/ Źródło: https://warszawa19115.pl/

Wrzesień Teraz Wilanów 13

ABC Montessori eDuCAtion – AnglojęzyCzne przeDszkole w konstAnCinie

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zostaliśmy przedszkolem z zachowaniem wszystkich norm oraz standardów Ministerstwa edukacji narodowej. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, dla której praca z dziećmi jest prawdziwą przyjemnością i pasją. nasi nauczyciele nieustannie doskonalą swoje umiejętności oraz podnoszą kwalifikacje, aby zapewnić najwyższy poziom edukacji. dumą napawa nas fakt, iż spełniamy wszystkie wymagania, które pozwalają nam być przedszkolem z wpisem do ewidencji przedszkoli niepublicznych. Mamy budynek o najwyższych standardach norm bezpieczeństwa takich jak odpowiednie wyjścia ewakuacyjne, wentylacja, klimatyzacja, piękny i duży ogród oraz przestronne i jasne sale. długo pracowaliśmy nad tym, żeby nasze przedszkole było miejscem, które zapewnia bezpieczeństwo i komfort oraz wysoki poziom nauczania. Prowadzimy całoroczną rekrutację. Jesteśmy otwarci cały lipiec i wrzesień, podczas których mamy zajęcia wakacyjne. Serdecznie zapraszamy do umówienia się na spotkanie i zobaczenie naszego przedszkola.

czekamy właśnie na ciebie! ABC Montessori Education ul. Lipowa 27, Konstancin-Jeziorna e-mail: abc@abcmontessori.pl tel. +48 602 430 160 https://abcmontessori.pl/


Co nowego w CKW

noWy sezon W centrum kultury WilanóW Mamy śpiewamy – koncert rodzinny Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 6.09.2020 (niedziela), godz. 18.00 Wielki finał spotkania sąsiedzkiego na Zawadach – koncert rodzinny Mamy Śpiewamy, podczas którego będziemy bawić się dźwiękami, różnymi tonalnościami i rytmami, pojawią się znane i nieznane piosenki, śpiewanki i rytmiczanki, a wszystko to za sprawą najważniejszego instrumentu, który posiada każdy z nas – głosu. Wstęp wolny! Dama z wiertarką – warsztaty stolarskie dla pań Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 10.09.2020 (czwartek), godz. 19.00-21.00 Zapraszamy wszystkie chętne Panie, które lubią majsterkować, na cykliczne, odbywające się raz w miesiącu warsztaty stolarskie. Powstaną piękne i praktyczne dzieła z Filharmonia Dziecięca: „Z daleka i z bliska” drewna, a przy tym rozwijać będziemy abstrakcyjne myRoyal Wilanów, ul. Klimczaka 1 ślenie, zmysł techniczny i umiejętności manualne! 5.09.2020 (sobota), godz. 11.00 Husarskie skrzydła na Dniach Wilanowa Dzień otwarty Centrum Kultury Wilanów to między Royal Wilanów, ul. Klimczaka 1 innymi okazja, by spotkać się z muzyką, która po12.09.2020 (sobota), godz. 11.00-13.00 dobnie jak my w minionych miesiącach pozostawała W czasie Dni Wilanowa, nawiązując do wielkiej Wiktorii osamotniona i z powodu braku słuchaczy straciła Wiedeńskiej, która miała miejsce 337 lat temu, zapraszamy chęć do rozbrzmiewania na żywo. I my, i muzyka wszystkich chętnych, a zwłaszcza dzieci do wspólnego maszybko nauczyliśmy się szukać bliskości za pomocą lowania skrzydeł husarskich. Skrzydeł, które po pomalowainternetu. Teraz jednak, zachowując elegancki dysniu będzie można założyć i zabrać ze sobą do domu. tans, chcemy pobyć razem – przywołać muzykę z Widelcem po mapie – warsztaty podróżniczo-kulinarne różnych miejsc świata, podróżniczkę na przekór graFilia CKW na Zawadach, plac Vogla nicom, i poczuć, jak potrafi zbliżyć małych i dużych 12.09.2020 (sobota), godz. 11.00-12.30 słuchaczy. Wstęp wolny! Zapraszamy dzieci od lat 8, młodzież i dorosłych na cyCheap Tobacco – koncert kliczne spotkania podróżniczo-kulinarne na Zawadach. Royal Wilanów, ul. Klimczaka 1 Zaczniemy od przedstawienia wybranego regionu świata, a 5.09.2020 (sobota), godz. 18.00 Dzień otwarty CKW zakończymy mieszanką czystej ener- następnie przejdziemy do gotowania. Każdy uczestnik zajęć gii, autentyczności oraz mocnego vintage’owego brzmie- będzie miał okazję własnoręcznie przygotować potrawę lub nia, połączonego z charyzmatycznym głosem dziewczyny przekąskę związaną z omawianym zakątkiem. z Bieszczad, która trzykrotnie została wybrana najlepszą Rodzinne Warsztaty Stolarskie bluesową wokalistką w Polsce. Zapraszamy na koncert zeFilia CKW w ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14 społu Cheap Tobacco. Wstęp wolny! 12.09.2020 (sobota), godz. 15.00-17.00 Zapraszamy dzieci od lat 7, które lubią majsterkować, wraz Mobilne Studio CKW – spotkanie sąsiedzkie z opiekunem dorosłym na cykliczne, odbywające się raz Filia CKW na Zawadach, plac Vogla w miesiącu warsztaty stolarskie. Powstaną piękne dzieła z 6.09.2020 (niedziela), godz. 12.30 drewna, a przy tym rozwijać będziemy abstrakcyjne myZapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do Mobilślenie, zmysł techniczny i umiejętności manualne! nego Studia Centrum Kultury Wilanów. W programie spotkania sąsiedzkiego na Zawadach „Fotografia ojczysta wiek XXI” – Mirosław Rak prezentacja oferty edukacyjno-artystycznej w sezonie Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11 2020/2021, możliwość zapisu na zajęcia, spotkania 14.09.2020 (poniedziałek), godz. 17.30 – wernisaż i rozmowy z instruktorami oraz z innymi ciekawymi We wrześniu zapraszamy na wystawę fotografii piktorialnej Migośćmi, pokaz rycerski, karate, tańca…, występ iluzrosława Raka – fotografa, członka Stowarzyszenia fotograficzjonisty, warsztaty kulinarne „Widelcem po mapie”, nego „Przeciw Nicości” im. Mieczysława Wielomskiego, warsztaty stolarskie, zajęcia plastyczne, spektakl dla Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Grupy AF13. dzieci, koncert grupy Mamy Śpiewamy oraz… przeWernisaż odbędzie się 14 września o godz. 17.30. pyszne drugie śniadanie. Wydarzenie transmitowane Warsaw Fingerstyle Festival 2020 będzie również online. Wstęp wolny! 19-20.09.2020 (sobota i niedziela) Już po raz szósty Wilanów wypełni się dźwiękami gitar, goszPrzedstawienie teatralne: „Wielki wynalazek” cząc Warsaw Fingerstyle Festival. Filia CKW na Zawadach, plac Vogla – 19.09.2020, godz. 18.00 – scena plenerowa Royal Wilanów 6.09.2020 (niedziela), godz. 12.30 – Mariusz Goli, Igor Falecki & Janek Pentz, Shane O'Fearghail Na rozpoczęcie spotkania sąsiedzkiego na Zawadach zaoraz Adam Bałdych praszamy dzieci na interaktywny spektakl teatralny: – 20.09.2020, godz. 17.00 – scena plenerowa Royal Wilanów „Wielki wynalazek”. – Sosnowski z zespołem Czy szalonemu profesorkowi uda się stworzyć coś ważW przypadku złej pogody koncerty odbędą się w sali widowinego dla ludzkości? Z Waszą pomocą na pewno. Wstęp skowej Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. wolny! Dni otwarte – Mobilne Studio CKW Royal Wilanów, ul. Klimczaka 1 5.09.2020 (sobota), godz. 11.00 Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do Mobilnego Studia Centrum Kultury Wilanów. W programie dnia otwartego prezentacja oferty edukacyjno-artystycznej w sezonie 2020/2021, możliwość zapisu na zajęcia, spotkania i rozmowy z instruktorami oraz z innymi ciekawymi gośćmi, pokaz rycerski, pokazy taneczne grup Centrum Kultury Wilanów…, warsztaty kulinarne, zajęcia plastyczne, koncert Filharmonii Dziecięcej oraz zespołu Cheap Tobacco. Wydarzenie transmitowane będzie również online. Wstęp wolny!

14 Teraz Wilanów Wrzesień


Edukacja Przedstawienie teatralne: „Wielka wyprawa Pana Maluśkiewicza” Filia CKW w ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14 20.09.2020 (niedziela), godz. 15.00 Interaktywny spektakl teatralny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rodziców. Wraz z Panem Maluśkiewiczem dzieci poznają w sposób dowcipny i niebanalny mieszkańców Afryki oraz ich niezwykłe cechy. Widzowie zaskakiwani są niekonwencjonalnym wykorzystaniem rekwizytów oraz licznymi motywami muzycznymi: kołysanką, operą, muzyką etniczną, filmową czy odgłosami przyrody. „Między drzewami” – warsztaty przyrodnicze dla dzieci Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 26.09.2020 (sobota), godz. 11.00-12.30 Zapraszamy wszystkich młodych miłośników przyrody w wieku 6-12 lat na warsztaty z cyklu „Przyroda to przygoda”. Tym razem zabierzemy Was w podróż do świata drzew rosnących w naszym najbliższym otoczeniu. Akcja „Wilanów” – obchody 26.09.2020 (sobota) O godz. 14.00 w kościele św. Anny w Wilanowie odbędzie się uroczysta msza święta, po której ok. godz. 15.00 wszyscy spotkają się na harcerskim apelu oraz wspólnym złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą akcję „Wilanów”. Po apelu w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 spotkają się członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów ZOŚKA i PARASOL, goście oraz harcerze biorący udział w apelu. Wstęp wolny! Przedstawienie teatralne: „Święto lasu” Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 27.09.2020 (niedziela), godz. 12.45 Zabawna, ekologiczna bajka z oryginalnymi bohaterami, niespotykaną scenografią i wielością ciekawych rekwizytów – dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rodziców. Piórkiem i akwarelą – wystawa poplenerowa Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 29.09.2020 (wtorek), godz. 17.00 – wernisaż W lipcu grupa dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczyła w plenerze malarskim prowadzonym przez panią Małgorzatę Mityk. Wybrali najpiękniejsze zakątki w ogrodzie i parku Muzeum Pałacu Króla Jana III i uwiecznili na swoich obrazach. We wrześniu chcą się z Państwem podzielić efektami swojej artystycznej pracy. Serdecznie zapraszamy na ich wystawę. Finsaż odbędzie się 29 września o godz. 17.00. Wstęp wolny! Redakcja dziennikarska „Młody Wilanów” Poszukujemy przyszłych dziennikarzy i dziennikarki w wieku od 8 do 15 lat, którzy na regularnych zajęciach w Centrum Kultury Wilanów chcieliby się uczyć pracy redakcyjnej i jednocześnie tworzyć nowy miesięcznik wilanowski, w którym opowiadaliby o otoczeniu widzianym ich oczami. Warsztaty dziennikarskie połączone ze spotkaniami redakcyjnymi odbywać się będę w środy w godz. 18.30-20.00 w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3. Na zajęcia zapisać się można w placówkach CKW oraz przez stronę: www.strefazajec.pl. Po więcej informacji zaglądajcie na: WWW…kulturawilanow.pl FB…centrumkulturywilanow Instagram… centrum_kultury_wilanow

Wrzesień Teraz Wilanów 15


świat na językach

uCzyMy tAk, ŻeBy DzieCi MÓwiŁy Czy twoje dziecko zna dużo słówek po angielsku, ale nie umie ich używać? Czy twoje dziecko uczy się kilka lat angielskiego i nadal nie potrafi porozumiewać się po angielsku na wyjazdach zagranicznych? Dobrze wiemy, co trzeba zrobić w takich sytuacjach! w the palms uczymy tak, żeby dzieci mówiły! Uczymy nawyków mówienia po angielsku W szkole językowej the Palms od pierwszej lekcji wprowadzamy mówienie pełnymi zdaniami i „classroom language”, który uczy dzieci mówienia po angielsku w konkretnych sytuacjach szkolnych. Kiedy dzieci przekraczają próg naszej szkoły, od razu witają się „hello teacher”. na zajęciach podają sobie karty do gry i używają zwrotów grzecznościowych po angielsku, a kiedy wchodzą do sali spóźnione – wiedzą jak przeprosić w obcym języku. dobre nawyki zostają na długo, a dzieci z łatwością przenoszą szkolne rytuały na inne sytuacje w życiu. 16 Teraz Wilanów Wrzesień

Inspirujemy do mówienia przez całą lekcję Podczas lekcji w the Palms panuje pewien określony porządek: powitanie, powtórka, gra językowa, ćwiczenie przy stole, gra na dywanie, gra na tablicy interaktywnej. ten ciąg powtarza się kilkukrotnie. Liczba powtórek i ćwiczeń na jednej lekcji powoduje, że dzieci przyswajają nowy materiał podczas lekcji – wystarczy dobra frek-


świat na językach wencja i wyniki nauki widać jak na tacy. dodatkowo, każde ćwiczenie inspiruje dziecko do wypowiedzenia pełnego zdania, a jeśli w grupie jest ośmioro dzieci, to każdy jeszcze kilkanaście razy usłyszy wypowiedź kolegów i koleżanek. efekty mówienia pełnymi zdaniami gwarantowane! Przełamujemy barierę mówienia podczas grania w gry Gry językowe są najważniejszym filarem metody Five Stars Method, którą stosujemy w the Palms. Sprawdzają się idealnie w nauce języków (nie tylko u dzieci), bo element strachu i lęku dotyczący mówienia w obcym języku jest przykryty przez element rywalizacji i chęci wygranej. dzieci łatwo zapominają, że są na lekcji angielskiego i podlegają procesowi nauki. dla nich liczy się gra i zabawa, a nauczyciel zadba o to, aby w trakcie gry mówiły wyłącznie po angielsku, używając nowych słówek i potrzebnych w danej chwili konstrukcji gramatycznych. W rezultacie dzieci mają więcej przyjemności z nauki i więcej mówią - o to nam przecież właśnie chodzi! Online czy stacjonarnie? Jesteśmy gotowi na wszystkie opcje: stacjonarną, hybrydową i online. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci będziemy dostosowywać możliwości. Po doświadczeniu z końca roku szkolnego online wiemy, że nasza metoda nauczania świetnie sprawdza się także w warunkach online. Przygotowujemy się na otwarcie stacjonarne. nasze przygotowania można śledzić na Instagramie @szkolajezykowathepalms. zapraszamy do szkoły the Palms. Przed zapisaniem dziecka na kurs językowy organizujemy bezpłatne spotkanie z metodykiem szkoły w celu dobrania odpowiedniego programu nauki oraz rodzaju kursu. Spotkanie można umówić korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.thepalms.edu.pl. zapraszamy!

Wrzesień Teraz Wilanów 17


Zdrowie

dobre-bo-Polskie – zdrOwa, pOlsKa żywnOść i dOsKOnała jaKOść Dobre-Bo-Polskie to więcej niż sklep internetowy ze zdrową żywnością do domu. To przede wszystkim miejsce, które tworzą wyjątkowi ludzie. Jest to platforma internetowa, gdzie można znaleźć produkty od małych lokalnych producentów i dostawców oraz rolników czy też manufaktur. Głównym bodźcem, który skłonił do stworzenia projektu Dobre-Bo-Polskie była choroba nowotworowa właścicielki, przez którą rozpoczęła poszukiwanie dobrych jakościowo produktów. O projekcie rozmawiamy z Eweliną Piaścińską. Długo musiałam szukać dobrych jakościowo produktów, których skład pozbawiony był chemii i wypełniaczy. Wchodziłam do sklepu i po przeczytaniu etykiety, zwykłego masła czy wędliny, okazywało się, że zawierają wzmacniacze smaku oraz cukier, chleby wspomagane są gumą guar, a soczki witaminowe dla dzieci zawierają syrop fruktozowo-glukozowy...

pierwszym razem, z każdym kolejnym, produkt był inny w smaku, co doprowadziło do zakończenia współpracy.

Uwielbiam na śniadanie pić mleko, jeść prawdziwe wiejskie masełko, swojskie wędliny czy pasztet z sarny… Deser to obowiązkowy mus z owoców - świeżo przygotowywany - nie pasteryzowany. Uwielbiam pyszne naturalne lemoniady, lipowa, pokrzywowa, czarny bez, krwawnik, jaFundamenty projektu oparte są na polskich producen- rzębina. tach, produktach i dostawcach. Chcemy pomóc naszym Kilku małych lokalnych producentów i dostawców znaklientom dokonać wyboru zakupu zdrowych i naturalnych lazłam na targach. Kupowałam ich produkty i z najproduktów, wzmocnić ich świadomość. Jestem Polką bliższymi smakowalismy je, ocenialiśmy i wybieraliśmy, i jestem dumna z tego, co polskie. Chcę wesprzeć na- te które mają trafić do projektu Dobre-Bo-Polskie. Część szych rodaków, gdyż ich produkty, znakomite w smaku producentów trafiła do nas dzięki rekomendacjom, ini ze świetnym składem, przegrywają z zagranicznymi gra- nych poznaliśmy w okresie pandemii, dzięki zakupom, czami rynku. Nie chciałabym, aby tradycje wielopokole- które zamawialiśmy z dostawą do domu. Część zgłaszała niowe, potrawy wytwarzane z sercem oraz receptury się do nas sama. przekazywane z pokolenia na pokolenie, zniknęły bezpowrotnie. Firmy prywatne kierują się głównie zyskiem Bierzemy udział w targach, wydarzeniach społecznościoi racjami ekonomicznymi, często pomijając kwestie wych czy warsztatach dla dzieci. W przyszłości na pewno chcemy dotrzeć do szkół i dać dzieciom możliwość zazdrowotne wytwarzanych produktów. kupu zdrowych i smacznych produktów. Zapracowani To, co odróżnia projekt Dobre-Bo-Polskie od innych, to fakt, rodzice nie zawsze mają czas, żeby zadbać o jakość poże my naprawdę chcemy szerzyć świadomość zdrowego siłków swoich dzieci. Chcemy im pomoc i to umożliwić. odżywiania, pokazać wpływ zbilansowanej diety na orga- To, co nasze pociechy jedzą w szkole, wpływa na ich sanizm. Zaczęliśmy od warsztatów śniadaniowych i obia- mopoczucie, zdrowie oraz zdolność uczenia się. Posiłki dowych dla naszych najmłodszych uczestnicząc w projek- i napoje obfitujące w cukier powodują spadek koncencie Półkolonii Wilanów. Braliśmy udział w Targach Śnia- tracji, próchnicę, uszkadzają błonę śluzową żołądka i jelit, daniowych na Żoliborzu i w 5. urodzinach Royal Wilanów. a co za tym idzie, obniżają odporność. Sok z kartonu, Chcemy wesprzeć Polaków i polską gospodarkę. Doce- płatki śniadaniowe, czekoladowe kremy, drożdżówki - to niając wyroby małych lokalnych producentów pomagamy tylko niektóre z listy produktów, które powinniśmy wyim przetrwać. Kupujemy naturalne produkty, które mają elimi- nować z diety dzieci. świetny wpływ na nasze zdrowie, podnoszą siły witalne Sukces zdrowego żywienia opiera się na nauczeniu organizmu i zwiększają jego odporność. U nas Klient nie dziecka właściwych nawyków żywieniowych. Dzieci mogą musi zgadywać co kupuje, wszystkie składy każdego jeść zdrowe zamienniki cukru, ksylitol ,stewię czy miód. z produktów są dostępne na stronie, bo nie mamy nic do ukrycia. Jest to z pewnością ułatwienie dla osób z aler- Zapraszam wszystkich do wejścia na stronę giami czy nietolerancjami pokarmowymi. Wchodząc do www.dobre-bo-polskie.pl, gdzie znajdziecie wszystko, tradycyjnego sklepu często kupujemy produkty są bez czego potrzebujecie z wygodną dostawą do domu. Na Instagramie mamy konto @wspieraj_naszych. składów i opakowań. Do zobaczenia! Przy wyborze dostawców przede wszystkim kieruję się tel. 517 779 543 smakiem wyrobu i jego składem. Stawiamy na małych, lokalnych dostawców, ludzi wytwarzających swoje produkty z pasją. Dla nas liczy się też powtarzalność smaku produktu. Mieliśmy sytuacje, że dany dostawca przygotował produkt, który był bardzo smaczny, ale tylko za

18 Teraz Wilanów Wrzesień


Relacja z półkolonii

Półkolonie W royal WilanóW

20 Teraz Wilanów Wrzesień


Relacja z półkolonii

Cudowny sierpień z „Półkoloniami w royal wilanów”! upalny sierpień już za nami. dzięki Royal Wilanów to był piękny czas, wypełniony mnóstwem atrakcji i rozmaitych aktywności! A przede wszystkim, jesteśmy wszyscy cali i zdrowi, co niewątpliwie zawdzięczamy profesjonalnej opiece i zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny. Przypomnijmy, że obiekt Royal Wilanów każdego dnia przechodził kilkukrotny proces dezynfekcji, a nad zdrowiem każdej osoby przebywającej na terenie inwestycji, a w szczególności nad dziećmi uczestniczącymi w warsztatach „Półkolonii w Royal Wilanów” czuwał zespół OFFICE DOCTOR. Jeszcze raz dziękujemy naszym medykom, bo to dzięki WAM dzieci i ich rodzice czuli się bezpiecznie. W tym roku wielu z nas zdecydowało się część wakacji spędzić w mieście. dzięki „Półkoloniom w Royal Wilanów” nasi najmłodsi mogli zapomnieć o trudnym czasie kwarantanny, spotkać się z rówieśnikami i rozwinąć umiejętności w wielu różnych kierunkach. dzieci miały okazję spróbować różnorodnych aktywności i zdobyć nowe, ciekawe doświadczenia. była: fotografia, gra na instrumentach, gotowanie lub śpiew, a po intensywnym tygodniu można było odpocząć

Wrzesień Teraz Wilanów 21


Relacja z półkolonii i pobawić siÄ™ w WAWA WAKE na plaĹźy i w wodzie, co w upalne dni byĹ‚o wrÄ™cz wybawieniem;) SzKOĹ‚A jÄ™zyKOWA ThE PAlmS, poprzez lekcje angielskiego i hiszpaĹ„skiego, zachÄ™ciĹ‚a dzieci i rodzicĂłw do poznawania jÄ™zykĂłw juĹź od najmĹ‚odszych lat. Lektorzy poĹ‚Ä…czyli naukÄ™ z zabawÄ… i pokazali, Ĺźe daje to najlepsze efekty, nie mÄ™czy i nie nudzi. uczestnicy półkolonii mogli rozwijać siÄ™ tanecznie dziÄ™ki DAnSInn by mAlITOWSKI - studio taĹ„ca i klub pasjonatĂłw, ktĂłry siÄ™ otworzyĹ‚ w Wilanowie. Warsztaty aktorskie i artystyczne przeprowadziĹ‚a SEAlART - SzKOĹ‚A RySUnKU I mAlARSTWA, a materiaĹ‚y plastyczne dostarczyĹ‚ ĹšWIAT zAbAWEK. dzieci wzięły teĹź udziaĹ‚ z zajÄ™ciach z sensoplastyki, w ktĂłrych przy tworzeniu prac plastycznych wykorzystywane sÄ… wszystkie zmysĹ‚y. Warsztaty zorganizowaĹ‚o PRzEDSzKOlE REKSIO. KaĹźdy mĂłgĹ‚ sprĂłbować gry na instrumentach udostÄ™pnionych przez CASIO oraz RIFF, co być moĹźe rozbudziĹ‚o muzycznÄ… pasję‌ W salonie ROyAl CARS dzieci mogĹ‚y podziwiać samochody i zgĹ‚Ä™biać tajniki motoryzacyjnego Ĺ›wiata. Pracownicy KWIACIARnI bUqIET WIlAnĂłW opowiedziaĹ‚y dzieciom o kwiatach, roĹ›linach i drzewach oraz zorganizowaĹ‚a warsztaty robienia bukietĂłw. O sportowÄ… stronÄ™ półkolonii dbaĹ‚ ARTIS Wellness Club, ktĂłry przeprowadza zajÄ™cia sportowe oraz ADVEnTURE SPORTS, ktĂłry zapewniĹ‚ odpowiednie wyposaĹźenie sal półkolonii w Royal WilanĂłw. W tak gorÄ…ce dni nie zapomnieliĹ›my o uzupeĹ‚nieniu pĹ‚ynĂłw đ&#x;˜‰ Pracownicy ShAKeing przeprowadzili warsztaty robienia 22 Teraz WilanĂłw WrzesieĹ„


Wrzesieล„ Teraz Wilanรณw 23


Relacja z półkolonii sokĂłw owocowych i warzywnych - cudowne witaminowe orzeĹşwienie! Wakacje to teĹź oczywiĹ›cie przede wszystkim lody! dzieci zajadaĹ‚y siÄ™ przepysznymi lodami ufundowanymi przez nOOn bISTRO. dziÄ™ki współpracy licznych restauracji Royalowskich: yE yE, KUChnIA OTWARTA, AzIA Restaurants, PInSA oraz nAmA Sushi bar and lounge, uczestnicy półkolonii posmakowali przepysznych potraw z caĹ‚ego Ĺ›wiata przy okazji poznajÄ…c egzotyczne smaki. Kto wie, moĹźe wĹ›rĂłd mĹ‚odych degustatorĂłw byĹ‚ przyszĹ‚y talent kulinarny? OprĂłcz tego, dzieci miaĹ‚y takĹźe okazjÄ™ nauczyć siÄ™ samodzielnego przygotowywania posiĹ‚kĂłw. DObRE-bO-POlSKIE zaprosiĹ‚o dzieci do warsztatĂłw Ĺ›niadaniowych i obiadowych, podczas ktĂłrych nasi najmĹ‚odsi dowiedzieli siÄ™, jak waĹźne sÄ… zbilansowane i zdrowe posiĹ‚ki. Projekt oferuje zakupy z dostawÄ… do domu, a w sklepie znajdujÄ… siÄ™ naturalne produkty od maĹ‚ych lokalnych dostawcĂłw i rolnikĂłw. dziÄ™ki hERbACIARnI WIlAbObA nasi podopieczni uczestniczyli rĂłwnieĹź w warsztatach robienia najmodniejszej w tym sezonie bubbletea. dzieci poznaĹ‚y historiÄ™ tego napoju i dowiedziaĹ‚y siÄ™, jak go przyrzÄ…dzić i co wchodzi w skĹ‚ad herbaty bÄ…belkowej. PozostajÄ…c w temacie kulinarnym dzieci poznaĹ‚y rĂłwnieĹź tajemnice robienia prawdziwej, wĹ‚oskiej pizzy w TRATTORIA RUCOlA. na deser - piekarnia bAKERy WIlAnĂłW przygotowaĹ‚a dla nich Ĺ›niadania oraz warsztaty cukiernicze :) tak upĹ‚ynęły wakacje z „Półkoloniami w Royal WilanĂłwâ€?. naĹ‚adowani sĹ‚oĹ„cem i pozytywnÄ… energiÄ… czekamy na ‌ nastÄ™pne đ&#x;˜‰ DO zObACzEnIA!

24 Teraz Wilanów Wrzesień


partnerzy półkolonii 2020 w royal wiianów


Foto

zatrzymać chWile ulotne jak motyle... ...najpiękniejsze chwile, kiedy każda dziewczynka czuje się wyjątkowo... w kadrach Katarzyny Olesiejuk-staniewicz. Biała sukienka, wianek we włosach... dziewczynki w dniu pierwszej Komunii świętej, na ślubie, jako młode druhny... To piękne momenty w życiu każdej dziewczynki. celebrujmy te ważne wydarzenia, dajmy naszym córkom poczuć się pięknie i wyjatkowo...

26 Teraz Wilanów Wrzesień


Foto: Katarzyna Olesiejuk staniewicz - Fotoobjektywna fotografia; Miejsce: pawilon Ogrodowy Modrzewiowa 33, podkowa leśna; Sukienki: dolly poland i aQademia - dostępne w MaMa Mia cOncepT sTOre w rOyal wilanów Buty: emel shoes; wiańki: laB 07 ina Kashyńska; Desery: Bezkres Modelki: amelka, weronika, nadia, antonina, Maja, Maritta, aylin, lidka, hania.

Wrzesień Teraz Wilanów 27


Foto

28 Teraz Wilanรณw Wrzesieล„


Foto: Katarzyna Olesiejuk staniewicz - Fotoobjektywna fotografia; Miejsce: pawilon Ogrodowy Modrzewiowa 33, podkowa leśna; Sukienki: dolly poland i aQademia - dostępne w MaMa Mia cOncepT sTOre w rOyal wilanów Buty: emel shoes; wiańki: laB 07 ina Kashyńska; Desery: Bezkres Modelki: amelka, weronika, nadia, antonina, Maja, Maritta, aylin, lidka, hania.

Wrzesień Teraz Wilanów 29


Foto

30 Teraz Wilanรณw Wrzesieล„


Foto: Katarzyna Olesiejuk staniewicz - Fotoobjektywna fotografia; Miejsce: pawilon Ogrodowy Modrzewiowa 33, podkowa leśna; Sukienki: dolly poland i aQademia - dostępne w MaMa Mia cOncepT sTOre w rOyal wilanów Buty: emel shoes; wiańki: laB 07 ina Kashyńska; Desery: Bezkres Modelki: amelka, weronika, nadia, antonina, Maja.

Wrzesień Teraz Wilanów 31


Zdrowie

paley eurOpean insTiTuTe – OrTOpedia i rehaBiliTacja na świaTOwyM pOziOMie na warszawskim Wilanowie działa wyjątkowy Instytut, który jest szansą dla wielu pacjentów na skorzystanie z najnowszych możliwości, jakie oferuje nowoczesna ortopedia. tworzy go zespół polskich ortopedów i rehabilitantów, którym zaufali i których przeszkolili dr dror Paley oraz dr david Feldman, światowej sławy eksperci. Misją Instytutu jest zapewnianie najwyższych standardów opieki nad pacjentem oraz zastosowanie najbardziej zaawansowanych technologicznie metod leczenia. Otwarcie filii Paley Institute w Warszawie to szansa dla pacjentów, nie tylko z Polski czy europy i bliskiego Wschodu, ale przede wszystkim dla mieszkańców stolicy, na skorzystanie z najwyższej jakości usług z dziedziny ortopedii i rehabilitacji. Kompleksowe leczenie Holistyczne podejście, innowacyjność oraz emocjonalne zaangażowanie to elementy, które wyróżniają zespół Paley european Institute. bazując na osiągnięciach światowej ortopedii i dokonaniach m.in.: prof. Gawriła Ilizarowa, dr. drora Paley i dr. davida Feldmana, Instytut specjalizuje się w leczeniu wrodzonych, ale także rozwojowych i pourazowych schorzeń ortopedycznych. - Dzięki osiągnięciom nowoczesnej ortopedii nie ma dla nas sytuacji bez wyjścia w leczeniu dzieci i dorosłych. Pomagamy nie tylko pacjentom z wrodzonymi chorobami układu szkieletowego, ale także tym, którzy na skutek codziennych lub sportowych aktywności doznali różnego rodzaju kontuzji i urazów – opowiada dr n.med. Jarosław Michał deszczyński, dyrektor Medyczny Paley european Institute. Wśród stosowanych w Instytucie metod leczenia można wyróżnić m.in.: rekonstrukcję i korekcje deformacji kończyn oraz stawu skokowego, wydłużanie kości (za pomocą aparatów zewnętrznych i wewnętrznych), artroskopie oraz endoprotezoplastykę. Specjaliści w Paley european Institute zajmują się także leczeniem urazów nagłych, powikłań zrostu oraz złamań kości, a także powikłań chorób ogólnoustrojowych oraz neurologicznych. W Instytucie dostępne są także usługi z zakresu rehabilitacji tj. integracja sensoryczna, terapia skolioz, terapia funkcjonalna ręki oraz rehabilitacja związana z wydłużaniem kończyn górnych i dolnych. W Instytucie można także wykonać testy funkcjonalne FMS. misja i podejście do pacjentów zarówno lekarze, jak i rehabilitanci stawiają pacjenta i jego potrzeby zawsze w centrum uwagi. dla każdej osoby zgłaszającej się do Instytutu, po konsultacji z lekarzem, przygotowywany jest indywidualny plan leczenia zawierający szczegółowy opis rekomendowanych działań, w tym rehabilitacji będącej integralnym i nierozerwalnym elementem terapii w Instytucie. na miejscu jest możliwość wykonania niezbędnych zdjęć RtG oraz badania uSG. dodatkowo Instytut prowadzi działalność edukacyjną na rzecz dzieci. Od września zespół Paley będzie realizował warsztaty z zakresu profilaktyki w lokalnych szkołach oraz prężnie rozwijał współpracę z klubami sportowymi działającymi na terenie Warszawy. Kolorowe wnętrze, jasne przestrzenie, pełen pasji i zaangażowania zespół zapewniają komfort wszystkim pacjentom potrzebującym pomocy. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług Paley European Institute. www.paleyeurope.com

32 Teraz Wilanów Wrzesień


ot. co clinic klinika osiPoWic z & turkoWski

liPosukcja – odsysanie tłuszczu z brzucha i nie tylko Każdy z nas marzy o pięknej i szczupłej sylwetce, której można pozazdrościć. Aby ją osiągnąć, warto zadbać zarówno o prawidłową dietę, jak i aktywność fizyczną. Zdarza się jednak, że ciężko jest pozbyć się lokalnego otłuszczenia z niektórych partii ciała, np. na podbródku, brzuchu, pośladkach, kolanach, plecach, ramionach, bryczesach, łydkach lub udach. Na ratunek przychodzi tutaj liposukcja, który pozwala skutecznie pozbyć się niechcianej tkanki tłuszczowej. Dzięki niemu nie tylko wymodelujesz swoją sylwetkę, ale również wyrzeźbisz brzuch bez intensywnych ćwiczeń 7 dni w tygodniu.

34 Teraz Wilanów Wrzesień

lIPOSUKCjA – RODzAjE Odsysanie tłuszczu ma długą historię, a każda nowa technika stawała się bezpieczniejsza oraz mniej inwazyjna dla pacjenta. dzięki temu, obecnie odsysanie tkanki tłuszczowej jest bezpieczne dla pacjenta, a ryzyko powikłań niższe niż kiedykolwiek. W efekcie zabieg można wykonać za pomocą sprężonego powietrza, lasera lub ultradźwięków, co jest bezpieczne dla sąsiadujących z komórkami tłuszczowymi (adipocytami) naczyń krwionośnych oraz nerwów. decydując się na zabieg liposukcji, warto wybrać metodę, która nie tylko dba o redukcję tkanki tłuszczowej, ale również o rozciągniętą przez nią skórę.


Uroda Idealnym zabiegiem jest liposukcja ultradźwiękowa Vaser Lipo lIPOSUKCjA UlTRADźWIęKOWA połączona z zabiegiem Renuvion. zabieg odsysania tłuszczu Vaser Lipo w klinice Ot.cO w Warszawie pozwala zmniejszyć obwody wybranych partii nowoczesne urządzenie Vaser Lipo umożliwia szybkie i co ważne ciała. decydując się na zabieg masz pewność, że oddajesz się – bezbolesne odessanie nadmiaru tkanki tłuszczowej za pomocą w ręce doświadczonych lekarzy, którzy regularnie dbają ultradźwięków. Jedyny dyskomfort podczas zabiegu związany jest o swoje kształcanie i rozwój, aby nieść swoim pacjentom z wprowadzeniem pod skórę specjalnej sondy emitującej ultra- profesjonalną pomoc. nasi podopieczni chwalą sobie bezdźwięki oraz z założeniem szwów na zakończenie terapii. techno- bolesność zabiegu, ponieważ terapia przebiega w znieczulelogia Vaser Lipo przynosi podwójne korzyści, ponieważ z jednej niu miejscowym lub ogólnym. strony pozwala pozbyć się niechcianego tłuszczu z wybranych obszarów ciała, a z drugiej umożliwia jego przeniesienie (lipotransfer) Mimo że czas jego trwania to niekiedy nawet 3-4 godziny, do miejsc wymagających wypełnienia. to każdy pacjent pozostaje pod ciągłą obserwacją personelu medycznego, który stoi na straży jego bezpieczeństwa.Wiele osób chwali sobie także sam proces rekonwalescencji, który co prawda trwa około 14 dni, jednak nie stanowi przeszkody dla normalnego funkcjonowania. Pozytywnym zaskoczeniem dla pacjentów są również natychmiastowe efekty, jakie daje odsysanie tłuszczu.

Klinika OT.CO działanie ultradźwięków polega na stopniowym rozpuszczaniu tkanki tłuszczowej. dzięki temu zabieg działa nie tylko wyszczuplająco, ale również modelująco lub odmładzająco. urządzenie Vaser Lipo jest rekomendowane przez specjalistów ze względu na jego bezpieczeństwo. Wykorzystywane ultradźwięki działają jedynie precyzyjnie na komórkach tłuszczowych, co pozwala uniknąć uszkodzenia okolicznych nerwów, naczyń krwionośnych oraz tkanki łącznej.

„Nasza klinika medycyny estetycznej tworzona jest przez zespół lekarzy, którzy z czystym sumieniem pomiędzy słowami „praca” i „pasja” mogą postawić znak równości. Robimy to, co od zawsze było naszym zamiłowaniem i kochamy to, co robimy. Nie pomagamy Pacjentom zmieniać wyglądu – pomagamy im odmienić swoje życie na lepsze. To zdecydowanie ważniejsza idea. Oni cieszą się lepszym wizerunkiem, a my cieszymy się ich szczęściem – ciężko ocenić, czyja radość jest większa.”

doskonałym uzupełnieniem odsysania tłuszczu urządzeniem Lipo Vaser jest wykorzystanie zimnej plazmy Renuvion. Liposukcja w połączeniu z tym zabiegiem umożliwia obkurczenie i ujędrnienie zwiotczałej skóry, która jest wynikiem odsysania tkanki tłuszczowej. dzięki temu po zabiegu skóra pacjenta jest gładka i jędrna, a co najważniejsze obwód wybranego miejsca jest zauważalnie zredukowany. Połączenie tych dwóch, metod pozwala więc uzyskać efekt modelowania sylwetki 4d. Jego istotą jest jednoczesne wykorzystanie właściwości fal radiowych, podczerwieni, masażu ssąco-próżniowego oraz mechanicznego. Pozwala to nie tylko zredukować tkankę tłuszczową, ale również, co już zostało wspomniane – zmniejszyć obwód wybranej partii ciała.

OT.cO clinic: ul. Bartycka 24B/u1, 00-716 warszawa, Tel: 22 690 03 33 kontakt@klinikaotco.pl, www.klinikaotco.pl www.instagram.com/otcoclinic https://www.facebook.com/ot.co.clinic/

Wrzesień Teraz Wilanów 35


Profile for Teraz Wilanów

Teraz Wilanów wrzesień 2020  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded