Teraz Wilanów listopad 2020

Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

Listopad 2020 / Gazeta bezpłatna Nakład: 10 000 egz. 09/2020 ISSN 2082-3231

Wilanów cała polska

w czerwonej

strefie relacja:

festiwal światła

opłata za śmieci uzależniona od zużycia wody

plenerowa wystawa

KrólewsKi ogród światła

w wilanowie do 28 lutego 2021


EuropEjski DziEń sEniora w październiku świętowaliśmy europejski dzień seniora. w tym roku to tym bardziej ważne święto, bo o naszych seniorów martwimy się w czasie pandemii covid-19.

wszystkim seniorom życzymy zdrowia. wierzymy, że już niedługo będziemy mogli się spotykać na koncertach i innych wydarzeniach oraz razem podróżować. do zobaczenia! Ż̇yczenia składa cały tęskniący zespół Centrum Kultury Wilanów

„rozmowy sąsiEDzkiE” w ramach projektu „rozmowy sąsiedzkie” w imieniu grupy ceetrus przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami oraz organizacjami działającymi wilanowie dotyczące parku, jaki ma powstać w ramach inwestycji wilanów Park u zbiegu ulic Przyczółkowej, Karuzela, uprawnej oraz al. rzeczypospolitej. wraz z parkiem ma powstać obiekt (handel i usługi, biura, hotel). Konsultacje dotyczą funkcji parku oraz planów jego zagospodarowania. do tej pory zostały przeprowadzone wywiady z mieszkańcami w formie punktów konsultacyjnych wilanowie oraz ankiety online. w kolejnym kroku rozmawiano telefonicznie z organizacjami, stowarzyszeniami i lokalnymi aktywistami. efektem rozmów są wytyczne do konkursu architektonicznego, jaki zostanie ogłoszony przez inwestora przy współpracy z sarP, na park. 22 października odbyło się spotkanie online, podczas którego zespół a2P2 architecture & planning zaprezentował wstępne podsumowanie

dyskusji o lokalnych potrzebach i pomysłach na nowy park o charakterze miejskim w wilanowie. Źródło: https://www.facebook.com/WilanowPark

Listopad Teraz Wilanów 2


Nasze miasto

warszawa

w czErwonEj strEfiE od 17 października stolica znalazła się w strefie czerwonej. oznaczało to wprowadzenie kolejnych obostrzeń i zmian dotyczących funkcjonowania transportu publicznego, szkół, placówek handlowych, organizacji zgromadzeń i imprez sportowych. w strefie czerwonej obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa: • 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych o powierzchni do 100 m2, a dla sklepów powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2 (od soboty, 17 października), • zakaz organizacji imprez okolicznościowych - wesel, konsolacji i innych, • nie więcej niż 1 osoba na 7 m2 podczas uroczystości religijnych, • max. 10 osób może uczestniczyć w zgromadzeniach publicznych, • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). oprócz tego (tak, jak w strefie żółtej): • lokale gastronomiczne otwarte w godz. 6.00–21.00. zajęty tylko co drugi stolik. Po godz. 21.00 tylko posiłki na wynos, • w transporcie publicznym zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc, • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności, • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność, • została zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

od soboty, 24 października cała Polska została objęta obostrzeniami czerwonej strefy. dodatkowo wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego: • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych, • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy, • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów, • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos, • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Źródło: https://www.um.warszawa.pl/

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa tel. 512 084 770 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 515 326 951 Współpraca: Agnieszka Lesiak-Kraszewska Arkadiusz Obszyński Tomasz Szediwy NA OKłAdCe TeRAz WiLANóW:

- KRóLeWSKi OGRód ŚWiATłA pRzy pAłACu KRóLA JANA iii W WiLANOWie FOT. ARKAdiuSz ObSzyńSKi Nakład (10 000 egz.) dystrybucja kontrolowana przez zKdp

www.teraz-wilanow.pl WYDAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064

Dołącz do nas! Listopad Teraz Wilanów 3

TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny


opłata za śmieci uzależniona od zużycia wody w październiku warszawscy radni podjęli decyzję o nowych stawkach opłat za śmieci. od grudnia 2020 r. mieszkańcy będą płacić za śmieci według ilości zużytej wody, czyli 12,73 zł za każdy m³ wykorzystanej kranówki miesięcznie. dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych i lokali niezamieszkałych w zabudowie mieszanej.

Podstawą miesięcznej opłaty będzie średnie zużycie wody z sześciu kolejnych miesięcy z ostatniego roku (z ostatnich 12 miesięcy). nie będzie jednak uwzględniona woda bezpowrotnie zużyta, czyli ta, która np. służy do podlewania ogródka (wg wskazania podlicznika). Pod uwagę będzie brana jedynie woda wykorzystywana na tzw. cele bytowe, czyli to, co wypływa z kranu i trafia do kanalizacji. – Co ważne, miasto w całości tę opłatę przeznacza na gospodarkę odpadami. To są tzw. pieniądze naznaczone, czyli nie możemy ich wydać na inny rodzaj usługi – podkreśla wiceprezydent olszewski. odbiór odpadów, związany z segregacją na 5 frakcji stał się bardzo kosztowny. aby chronić rodziny wieloosobowe, miasto będzie wspierać warszawiaków posiadających Kartę dużej rodziny. jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza albo nie ma danych za zużycie stawka naliczona zostanie według wzoru: liczba mieszkańców x 4m³ wody x 12,73 zł. w nieruchomościach mieszanych, niezamieszkałych (np. salon fryzjerski w kamienicy) opłaty będą naliczane wg normy zużycia wody określonej w załączniku do uchwały i pomnożone przez 12,73 zł. ryczałt 4m³/osobę to zbliżone, średnie miesięczne zużycie wody w warszawie, według danych głównego urzędu statystycznego. w domkach letniskowych i innych nieruchomościach rekreacyjno-wypoczynkowych przyjęta jest stała opłata 181,90 zł rocznie. nieruchomości niezamieszkane, objęte miejskim systemem gospodarki odpadami (np. miejskie szkoły, domy kultury, ośrodki sportu) będą rozliczane wg pojemności pojemników. Źródło: http://www.um.warszawa.pl/

4 Teraz Wilanów Listopad


Nasze miasto

naprawa nawierzchni na skrzyżowaniu przyczółkowej, Branickiego i Vogla zakończona 12 października zakończyła się naprawa nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Przyczółkowej, Branickiego i Vogla. naprawa polegała m.in. na usunięciu kolein i ubytków w jezdni dzięki czemu kierowcy przejeżdżają przez skrzyżowanie po równym asfalcie. ze względu na ważną rolę komunikacyjną skrzyżowania, prace przeprowadzone zostały w dwóch turach. od 2 do 4 października, frezowany był stary i układany nowy asfalt na zewnętrznych pasach ul. Przyczółkowej oraz wlotach ulic Branickiego i Vogla. w weekend 10-11 października to samo zostało wykonane na wewnętrznych pasach ul. Przyczółkowej.

nowy wjazD Do miastEczka wilanów 30 września zostały otwarte oferty w ogłoszonym przetargu na przebudowę skrzyżowania al. wilanowskiej i ul. Kosiarzy – zgłosiły się 4 firmy zainteresowane podjęciem prac.

Prace na skrzyżowaniu w wilanowie przeprowadzone zostały w ramach weekendowych remontów nawierzchni, aby nie utrudniać organizacji ruchu.. w ten sposób naprawiane będą kolejne ulice – w tym roku m.in. ul. rodziewiczówny, wybrzeże gdyńskie, Połczyńska czy rondo szczepańskiego „ziutka”. Źródło: Dzielnica Wilanów

najtańsza oferta wynosi 2 mln 450 tys. zł brutto, a najdroższa - 3 mln 031 tys. zł brutto. trwa sprawdzanie i ocena nadesłanych ofert. jeżeli przetarg zostanie rozstrzygnięty prace ruszą jeszcze w tym roku. wybrany wykonawca będzie miał za zadanie przebudować sygnalizację świetlną. Przygotuje ją do podpięcia ul. sarmackiej, o której przedłużenie zadba deweloper. Światła staną się nowocześniejsze – będą działać w akomodacji i zostaną wyposażone w detekcję ruchu. skrzyżowanie będzie miało osygnalizowane przejścia dla pieszych z każdej strony. Źródło: Dzielnica Wilanów


Nasze miasto

BuDżEt oBywatElski 11 wilanowskich projektów przeszło do realizacji w 2021r. w ramach Budżetu obywatelskiego w warszawie.

auDyt BEzpiEczEństwa przEjść Dla piEszych w październiku zdM przeprowadziło audyt bezpieczeństwa przejść dla pieszych. do tego czasu sprawdzono ponad 3,5 tys. przejść. na podstawie uzyskanych wyników podejmowano decyzję m.in. o wyposażaniu przejść w sygnalizację świetlną, montaż oświetlenia dedykowanego przejściom czy instalację progów zwalniających. widoczność pieszych na pasach poprawiana jest poprzez instalację tzw. oświetlenia dedykowanego i wymianę słupów jeden do jednego. wymiana jeden do jednego oznacza wstawianie nowych słupów drogowych w miejsce starych, które znajdują się bezpośrednio przy przejściach. nowe wyposażane są w podwójne wysięgniki, aby jeden skierowany był na jezdnię, a drugi na zebrę. dzięki temu pieszy w trakcie przechodzenia przez ulicę jest doświetlany z boku i staje się lepiej widoczny dla kierowców. Progi zwalniające wymuszają zredukowanie prędkości przed pasami, dzięki czemu piesi mogę czuć się bezpieczniej, a kierowcy zwiększają koncentrację. Źródło: https://zdm.waw.pl/ 6 Teraz Wilanów Listopad

Poniżej zwycięskie projekty: • wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom • Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu wilanowska/sobieskiego • antysmogowy „żywopłot” na ulicy wiertniczej • zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w dzielnicy wilanów • Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie • „Miejsce Przyjazne Mieszkańcom wilanowa” zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza dóbr wilanowskich” - uzupełnienie projektu z 2020 roku • Minipark „Pod jerzykami". • trzepak XXi wieku – dla dziecka, mamy i taty • doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hlonda 8 i placu zabaw • Platany i ławki na ul. zaściankowej • ogród deszczowy przy orliku na worobczuka gratulujemy autorom tych projektów, dziękujemy też wszystkim pomysłodawcom i głosującym. Źródło: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/


Nasze miasto

punkty wymazowE coViD-19 w wilanowie działa jeden punkt pobierania wymazów zorganizowany przez samodzielny zespół Publicznych zakładów lecznictwa otwartego warszawa-Mokotów na parkingu przy ul. Kostki Potockiego 31a. Godziny przyjęć punktu:

Pon-czw. 16:30-18:30 Pt. 9:00-11:00 sob-niedz. 14:00-16:00

Punkty tworzone są przez miejskie przychodnie, a skorzystać z nich mogą pacjenci ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu (uzyskanym podczas teleporady). Pacjenci mogą wykonywać badania pod kątem zakażenia koronawirusem. testy są nieodpłatne, a badania finansuje narodowy Fundusz zdrowia. Mieszkańcy ze skierowaniem od lekarza Poz na pobranie wymazu mogą wykonać testy w dowolnie wybranym punkcie, niezależnie od miejsca zamieszkania. lista wszystkich punktów dostępna jest na: http://www.um.warszawa.pl/

ops DziElnicy wilanów partnErEm projEktu „warszawski zintEgrowany moDEl wsparcia śroDowiskowEgo osóB Dorosłych z niEpEłnosprawnością intElEktualną – tEstowaniE i wDrażaniE moDElu” ośrodek Pomocy społecznej dzielnicy wilanów, jako partner projektu uruchomił Punkt informacyjno-Koordynacyjny oferujący bezpłatną kompleksową diagnozę, wsparcie i informacje dla osób z niepełnosprawnością intelektualną m.in. z terenów wilanowa. głównym celem projektu jest przetestowanie i wdrożenie kompleksowego i zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzin, opiekunów, otoczenia. Model wdrażany będzie w 4-ch dzielnicach m.st. warszawy: Bemowo, Białołęka, wilanów, wola, w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także pracy ze społecznościami lokalnymi oraz na poziomie ogólnomiejskim, w zakresie koordynacji systemu wsparcia, wymiany informacji, monitoringu i wewnętrznej ewaluacji wsparcia. Koordynacja usług dostępnych na obszarze m.st. warszawy i utworzenie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, ma umożliwić im samodzielne życie na miarę ich możliwości i realizację w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym. zapraszamy do udziału w projekcie, szczegóły odnośnie kryteriów warunkujących udział w projekcie dostępne na: http://europa.um.warszawa.pl/.

akcja - rE!gEnEracja wszyscy wiemy, jak ważna jest prawidłowa segregacja śmieci. urząd dzielnicy wilanów został partnerem akcji zachęcającej do prawidłowego segregowania i recyklingu odpadów. Podczas Viii Królewskiego Festiwalu Światła na jednej ze ścian ratusza zaprezentowany został projekt wyjątkowego mappingu edukacyjnego, stworzonego w ramach akcji re!generacja.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój na lata 2014-2020. Źródło: http://europa.um.warszawa.pl/

ogólnopolska kampania edukacyjna re!generacja ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej Polaków oraz wzrost ilości opakowań, w tym tych kartonowych po mleku i sokach, które trafią do recyklingu. Kampania trwa do końca roku. więcej informacji na stronie: www.akcja-regeneracja.pl.

Listopad Teraz Wilanów 7

Źródło: Dzielnica Wilanów


Relacja

8 Teraz Wilanรณw Listopad


Relacja

Viii królewski festiwal światła za nami dobiegła końca Viii edycja Królewskiego Festiwalu Światła. dziękujemy za przepiękne, świetlne widowisko. Przypomnijmy, jakie atrakcje nam towarzyszyły: • Królewski ogród Światła – idealny na wieczorne, magiczne spacery, rozświetlonym wilanowskim parkiem, • pokaz ŚwiatŁo-dŹwiĘK rozświetlał fasadę wilanowskiego ratusza i stanowił ucztę również dla uszu, • mapping re!generacja w ramach kampanii edukacyjnej promującej recykling, przybliżył nam po raz kolejny zasady segregacji śmieci, ♻ ️ • Świetlny zlot Food trucków na Plaży wilanów był okazją do spróbowania potraw różnych kuchni świata, • całości dopełniła niespodzianka na Plaży wilanów - spersonalizowana strefa ledowych serc. dziękujemy za waszą obecność i zapraszamy za rok!

Foto: Dzielnica Wilanów

Listopad Teraz Wilanów 9


więcEj ziElEni w wilanowiE! w październiku w wilanowie posadzono prawie 1000 krzewów! wiosną rozkwitną i sprawią, że nasza dzielnica będzie wyglądać pięknie, kolorowo i zielono. gatunki krzewów zostały dobrane tak, aby współgrały z już posadzoną zielenią. nowe krzewy pojawiły się w okolicach ul. sarmackiej, osi Królewskiej, ul. jarej, ul. gronowej oraz ul. Klimczaka Źródło: Dzielnica Wilanów

koniEc sEzonu w pasiEcE EDukacyjnEj w wilanowiE

z ostatnim dniem września zakończył się sezon Pasieki edukacyjnej w wilanowie, a pszczoły udały się na zasłużony odpoczynek aż do wczesnej wiosny. w ramach ciekawostki: zimując pszczoły tworzą tzw. kłąb, na ogrzanie którego zużywają określoną ilość energii cieplnej. wytwarza się ona w ich organizmie na skutek spalania cukrów, zmagazynowanych w postaci miodu. Źródło: Dzielnica Wilanów

10 Teraz Wilanów Listopad


Nasze miasto

skatEpark

oBok szkoły nr 400 Powstała wstępna koncepcja niewielkiego skateparku dla dzieci w sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 400. Źródło: Dzielnica Wilanów

usunięciE BariEr architEktonicznych na przEjściach w połowie października usunięto bariery architektoniczne na wyniesionych przejściach dla pieszych. Prace polegały na przebudowie odwodnienia i wykonaniu połączenia chodnika i przejścia przez jezdnię w jednym poziomie. zmodernizowane zostały przejścia dla pieszych w na ulicach oś Królewska, sarmacka, Królowej Marysieńki oraz na ul. lentza. Źródło: Dzielnica Wilanów


wzrósł popyt na Domy i apartamEnty z ogróDkami miasteczko wilanów od lat cieszy się zainteresowaniem osób poszukujących przyjaznej lokalizacji do mieszkania. nic dziwnego – miejsce to wyróżnia bogata infrastruktura, bezpieczeństwo oraz duża ilość szkół. w trakcie spaceru po pięknej, wilanowskiej okolicy naszą uwagę zwróciła elegancka witryna przy ul. klimczaka 13, ukazująca wnętrze Vilea property Boutique. wstąpiliśmy na kawę, by porozmawiać o wyzwaniach, z jakimi mierzy się obecnie rynek nieruchomości premium. na pytania odpowiedzieli właściciele – anna i adrian kołodziej. Biuro przy ul. Klimczaka działa od września. Co spowodowało, że zdecydowali się Państwo otworzyć butik nieruchomości premium właśnie w tej lokalizacji? An. K.: Mieszkamy w wilanowie od początku jego powstania i bardzo cenimy unikalną atmosferę tego miejsca. twórcom Miasteczka zależało na jego estetyce – pamiętamy, jak razem z innymi mieszkańcami, uczestniczyliśmy w akcjach sadzenia zieleni, a społeczność organizowała konkursy na najładniejsze witryny. jesteśmy wierni tym założeniom, chcemy aby wokół nas, mieszkańców wilanowa, było coraz ładniej. dlatego, gdy przyszedł czas na otwarcie nowego biura, lokalizacja była oczywista.

12 Teraz Wilanów Listopad

Ad. K.: w Miasteczku wilanów powstają nowe inwestycje mieszkaniowe, jest ich jednak coraz mniej. jednocześnie zainteresowanie tym miejscem jest wciąż bardzo duże, a obrót nieruchomościami na rynku wtórnym nie słabnie. znaczna część transakcji w wilanowie dotyczy rynku wyższego i premium. właśnie tej części klientów dedykujemy naszą ofertę. Biuro wyróżnia się oryginalnym designem i mówiąc szczerze nie przypomina tradycyjnych biur agencji nieruchomości.


Nieruchomości Ad. K.: design biura to również odpowiedź na oczekiwania naszych klientów. transakcje dotyczące mieszkań, apartamentów i domów angażują sporo pieniędzy, wiążą się często z dużymi emocjami, chcieliśmy aby nasi klienci czuli się u nas komfortowo. tak, to odważny projekt, którego założeniem była otwartość i transparentność. nie zaklejamy witryn, wnętrze jest widoczne dla wszystkich. jeśli jednak nasz klient potrzebuje dyskrecji, możemy mu ją zapewnić. An. K: jesteśmy też przygotowani na organizację niewielkich eventow jak wernisaże, wieczory autorskie i inne. to biuro, do którego można przyjść nie tylko po to by podpisać umowę. zapraszamy wszystkich chcących porozmawiać o nieruchomościach na naszą wygodną sofę. serdecznie zapraszamy też klientów z dziećmi oraz zwierzaczkami, chcemy aby to było miejsce przyjazne dla wszystkich. No właśnie – co właściwie oznacza „butik nieruchomości premium”? Czy Państwa sposób działania różni się od innych agencji nieruchomości? Ad. K.: zdecydowanie tak. skupiamy się na bardzo dokładnej selekcji ofert. Butikowy charakter działalności sprawia, że do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, uważnie analizując jego potrzeby. Mamy też własne biuro projektowe, Vilea design, z architektami specjalizującymi się w projektach mieszkalnych, inwestycyjnych i biurowych. An. K.: co ważne, realizujemy również projekty we wnętrzach objętych nadzorem konserwatora zabytków. Ad. K.: tak, lubimy wyzwania. nasi architekci mogą ocenić potencjał wnętrz i wstępnie określić koszty adaptacji. na życzenie przygotowujemy też wnętrza do sprzedaży lub wynajmu. Ostatnie czasy są trudne dla wielu branż. Jak w Państwa opinii pandemia wpłynęła na rynek nieruchomości premium? Ad. K.: na początku pojawiła się niepewność – nikt nie mógł przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja. w rezultacie wiele osób wstrzymywało się z decyzjami o zakupie nieruchomości. to spowodowało okresowy zastój na rynku. Później jednak zaobserwowaliśmy, że lockdown uświadomił wielu osobom, jak potrzebny jest własny kawałek ogrodu lub duży taras, na którym można bezpiecznie wypocząć i wziąć głębszy oddech. Pojawił się popyt na domy i mieszkania z ogródkami. An. K.: w wilanowie widocznie wzrosła ilość transakcji zakupu domów w rejonie zawad i Powsina. niezmiennie dużym zainteresowaniem wśród klientów rynku premium cieszą się domy na sadybie i starym wilanowie. w Miasteczku wilanów klienci poszukują obecnie głównie penthouse’ów oraz apartamentów z dużymi tarasami i ogródkami.

Listopad Teraz Wilanów 13

Czy klienci z Wilanowa różnią się od klientów w innych częściach Warszawy? Ad. K.: obsługujemy klientów w różnych dzielnicach warszawy. wilanów rzeczywiście wyróżnia się dużym odsetkiem transakcji, które możemy zaliczyć do rynku premium. Poza tym to miejsce chętnie wybierane przez rodziny oraz przez osoby przejeżdżające do Polski na zagraniczne kontrakty. Mieszkańcy cenią sobie bezpieczeństwo, przyjazną społeczność, wysoki standard budynków oraz dostępność międzynarodowych szkół. Dziękujemy za rozmowę. To było bardzo miłe spotkanie. An. K.: dziękujemy za odwiedziny. na wszystkich klientów, którzy odwiedzą nas w listopadzie i zdecydują się na współpracę, czeka mała niespodzianka. oczywiście działamy przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych z covid-19. serdecznie zapraszamy! Vilea Property Boutique jest laureatem nagrody „lider na rynku nieruchomości Premium”, członkiem Polskiej Federacji rynku nieruchomości PFrn, warszawskiego stowarzyszenia Pośredników w obrocie nieruchomościami wsPon oraz prestiżowej amerykańskiej organizacji national association of realtors.

Vilea Property Boutique – Agencja Nieruchomości Wilanów Franciszka Klimczaka 13/lok.139, 02-797 Warszawa tel. 22 401 13 18, tel. 602 206 111, biuro@vilea.pl


Z lotu ptaka

14 Teraz Wilanรณw Listopad


Z lotu ptaka

Most południowy prawie gotowy Fot:

Tomasz Szediwy Urodzony warszawiak, uprawniony architekt, doświadczony fotograf, licencjonowany operator bezzałogowych statków powietrznych, pasjonat nowych technologii. Pracuje aktywnie jako architekt oraz fotograf, specjalizując się w fotografii z powietrza. facebook.com/Wilanowzlotuptaka tomasz@szediwy.com

Listopad Teraz Wilanów 15


wyjątkowy projekt w eleganckiej dzielnicy

Prestiż lokalizacji:

Centrum Miasteczka wilanów, ul. Hlonda/Ledóchowskiej Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem sprzedaży:

+48 691 135 136, +48 691 136 136


II etap: specjalna oferta w przedsprzedaĹźy ZApRAsZAmy Do ogRoDu pokAZoWEgo


Co nowego w CKW Jesienną porą w CentruM Kultury wilanów Kochani! Bądźcie razem z Centrum Kultury Wilanów! Przygotowaliśmy dla Was na listopad, jak co miesiąc, wydarzenia artystyczno – kulturalne. Niemniej jednak dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna w kraju może spowodować, że będziemy zmuszeni odwołać nadchodzące spektakle, warsztaty czy wernisaże. Dlatego też śledźcie na bieżąco nasze profile w mediach społecznościowych oraz stronę internetową. Bądźcie zdrowi i dbajcie o siebie! Trzymajcie się ciepło! Dyrekcja i zespół Centrum Kultury Wilanów „I’m happy to see you” – wystawa edukacyjna Filia CKW w ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14 Planując wystawę na początku 2020 r., nie wiedzieliśmy jeszcze, że staniemy oko w oko z pandemią i zdanie: „I’m happy to see you” nabierze wyjątkowego znaczenia. Celem wystawy jest spojrzenie na edukację jako relację pomiędzy wszystkimi uczestnikami biorącymi udział w procesie nauczania i podkreślenie jej wyjątkowości. Bo kiedy spotyka się grupa ludzi, których celem jest odkrywanie świata w atmosferze przyjaŹni, współpracy, poszanowania indywidualności każdej osoby, kreatywności i tworzenia, to wtedy proces nauczania staje się radosną przygodą. – Inspiracją do stworzenia wystawy stało się zdanie, którym witamy się na zajęciach języka angielskiego, a mianowicie: „I’m happy to see you”. Gdy je wypowiesz, patrząc z uważnością w oczy drugiej osoby, poczujesz satysfakcję bycia w kontakcie ze swoim uczniem, zobaczysz jego piękne, niepowtarzalne, błyszczące oczy. Jest w tym coś niesamowitego! Łatwo sprawdzić to samemu. Zachęcam do patrzenia sobie nawzajem w oczy oraz zapraszam na wystawę, gdzie będzie można popatrzeć komuś w oczy :-) – opowiada Katarzyna Buncler, nauczycielka języka angielskiego „Metoda na Boba” w Centrum Kultury Wilanów, autorka ekspozycji. Współautorami prezentacji są dzieci – jej uczniowie. Zdjęcia przygotował Marcin Kielak. Wstęp wolny! Dama z wiertarką – warsztaty stolarskie dla pań Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 5.11.2020 (czwartek), godz. 19.00-21.00 Zapraszamy wszystkie Panie, które lubią majsterkować, na cykliczne, odbywające się raz w miesiącu warsztaty stolarskie. Powstaną piękne i praktyczne dzieła z drewna, a przy tym rozwijać będziemy abstrakcyjne myślenie, zmysł techniczny i umiejętności manualne! Prowadzenie: Agnieszka Bykowska-Giler. Koszt: 60 zł od osoby (płatność w dniach poprzedzających warsztaty). Zapisy na warsztaty przyjmujemy od 26 paŹdziernika w placówkach Centrum Kultury Wilanów oraz przez stronę: www.strefazajec.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Warsztaty i wykłady Fundacji Małgosi Braunek „BądŹ” Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11 7.11.2020 (sobota), godz. 11.00-13.00 Fundacja Małgosi Braunek „Bądź” i Centrum Kultury Wilanów zapraszają na warsztat / wykład poświęcony zdrowiu. Temat zajęć: „Jesienny Qigong wspierający nerki”. Qigong to wywodzący się ze starochińskiej tradycji wspierania zdrowia system ćwiczeń oddechowych połączonych z lekką gimnastyką, który jest do dziś niezwykle skutecznym aspektem taoistycznego pielęgnowania długowieczności. Nie istnieją praktycznie żadne przeciwwskazania do rozpoczęcia praktyki Qigong, a same ćwiczenia mogą być z powodzeniem wykonywane przez osoby w każdym wieku czy nawet uskarżające się na drobne niesprawności pourazowe. Zapisy i informacje: warsztaty@fundacjabadz.pl lub telefonicznie – 571 207 720. „Koloryt” – akwarele Rafała Rudko Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 2-27.11.2020 – wystawa 7.11.2020 (sobota), godz. 17.00 – wernisaż W listopadzie zapraszamy do galerii „Taras Sztuki” na wystawę malarstwa akwarelowego Rafała Rudko pt. „Koloryt”.

18 Teraz Wilanów Listopad

Koloryt to zespół barw nadających ogólny ton kompozycji malarskiej, krajobrazowi lub jakiemuś przedmiotowi, a także zespół cech charakterystycznych dla jakiegoś miejsca, czasu lub dla jakiejś społeczności (z definicji PWN). Wystawa przedstawia zbiór różnorodnych akwarel o tematyce pejzażowej – od pejzaży wiejskich i spokojnej natury, przez górskie szczyty, morskie fale, po tętniące ruchem i światłem miasta. Zróżnicowanie tematyczne łączy jednak ich koloryt i technika malarska. – Akwarele, niezależnie od tematu, lubię malować szybko, dynamicznie i przede wszystkim bardzo kontrastowo – opowiada autor prac. Tam, gdzie pozornie akwarela kojarzy się z delikatnością i stonowaniem, tam lubię wyjść poza schemat i wydobyć maksymalny kontrast między plamami, czasem naginając wręcz możliwości papieru i pigmentów. Myślę, że dzięki temu przyglądając się zarówno miastom, jak i łąkom, możemy doszukać się wspólnych cech, podobnej dynamiki i siły wyrazu składających się ostatecznie na koloryt tej wystawy. Rafał Rudko – artysta, architekt, kurator wystaw. Mieszka i tworzy w Warszawie. Od 2008 r. profesjonalnie zajmuje się sztuką. Dyplom magisterski na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2014 r. Dyplom magisterski na warszawskim ASP na Wydziale Grafiki w 2017. Uczestnik licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych. Organizator plenerów malarskich w Polsce i za granicą. Laureat i juror konkursów artystycznych. Od 2010 r. uczy rysunku i malarstwa. W 2013 r. założył własną pracownię i szkołę malarstwa akwarelowego. W ostatnich latach eksperymentuje, łączy techniki i poszukuje nowych rozwiązań, czego efektem są między innymi rzeŹby tworzone za pomocą 3D-Pen’a i nowoczesne podejście do tradycyjnej techniki akwarelowej. Wstęp wolny! Wernisaż odbędzie się 7 listopada o godz. 17.00. Przedstawienie teatralne: „Dobre rady lisa Witalisa” Filia CKW w ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14 8.11.2020 (niedziela), godz. 15.00 Spektakl muzyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Lis Witalis to szelma jakich mało. Czego ten zwierz nie obieca, by zdobyć to, na co przyjdzie mu ochota. A to niedŹwiedzia przekona, by do myśliwego po zapasy jedzenia się udał, a to pod pozorem nakarmienia głodujących zwierząt placków ze śniegu napiecze. A nawet przekona mieszkańców lasu, by na prezydenta go wybrały. Szczyci się swoim długim, puszystym ogonem, nie mniej niż sprytem i inteligencją. Wykorzystując ufność, łatwowierność, a niekiedy i naiwność napotkanych stworzeń spełnia sam swoje zachcianki. Ci, którzy chcą coś zdobyć bez wysiłku, niech się strzegą jego dobrych rad. Ale i lisowi przyjdzie w końcu ponieść zapłatę za swe niecne poczynania. Bilety na spektakl w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia od w 2 listopada w placówkach Centrum Kultury Wilanów. Liczba miejsc jest ograniczona! Prosimy o zakup biletów w dniach poprzedzających przedstawienie (do piątku włącznie). 102. rocznica odzyskania niepodległości Koncert Grupą 30+ z Wilanowską Orkiestrą Dętą oraz Marsz Pamięci Sanktuarium MB Tęskniącej, ul. Przyczółkowa 29 9.11.2020 (poniedziałek), godz. 18.00 Z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy na Mszę św. i koncert patriotyczny Grupy 30+ z Wilanowską Orkiestrą Dętą. Po koncercie na pobliski cmentarz wyruszy Marsz Pamięci. Wstęp wolny!


Co nowego w CKW „Zabawy z lasu” Przyroda to przygoda – warsztaty dla dzieci Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 14.11.2020 (sobota), godz. 11.00-12.30 Zapraszamy wszystkich młodych miłośników przyrody w wieku 6-12 lat na warsztaty z cyklu „Przyroda to przygoda”. W lesie można nie tylko odpoczywać, ale również świetnie się bawić. O każdej porze roku znajdziemy tu mnóstwo skarbów, które mogą posłużyć jako materiał do zabawy lub instrument muzyczny. Podczas kolejnej przyrodniczej podróży wykorzystamy liczne znaleziska z lasu i przeniesiemy się w świat gier i zabaw leśnych. Czeka na Was dużo niespodzianek i ogromna dawka ruchu. Zapewniamy, że będzie ciekawie, wesoło i kreatywnie. Koszt: 20 zł od osoby (płatność w dniach poprzedzających warsztaty). Zapisy na warsztaty przyjmujemy od 2 listopada w placówkach Centrum Kultury Wilanów oraz przez stronę: www.strefazajec.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Filharmonia Dziecięca: „Z wizytą u króla” Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 15.11.2020 (niedziela), godz. 12.45 Czy nie mieliście kiedyś ochoty, żeby odwiedzić dwór królewski? A może niektórzy chcieliby zostać królem i królową, być otoczonymi wytwornymi dworzanami i przyjmować gości z bliska i z daleka? Wszystkie te marzenia będą mogły spełnić się podczas listopadowej odsłony Filharmonii Dziecięcej. Dzięki dworskiej muzyce, instrumentom z dawnych czasów i tancerzom wystrojonym w królewskie szaty przeniesiemy się do minionych wieków. A wtedy każdy będzie mógł poczuć się prawdziwie po królewsku. Bilety na koncert w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia od 9 listopada w placówkach Centrum Kultury Wilanów. Liczba miejsc jest ograniczona! Prosimy o zakup biletów w dniach poprzedzających przedstawienie (do piątku włącznie). „Rozmaitości” – malarstwo Andrzeja Brzozowskiego Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11 16.11-3.12.2020 – wystawa 16.11.2020 (poniedziałek), godz. 17.30 – wernisaż W listopadzie zapraszamy do Międzypokoleniowego Centrum Edukacji na wystawę malarstwa Andrzeja Brzozowskiego. Niniejsza wystawa jest zapisem eksperymentów z rozmaitymi technikami i podejściami do malarstwa olejnego, zapisem poszukiwania własnego stylu i środków artystycznej ekspresji. Zastosowana w większości obrazów stonowana, wydawałoby się nawet momentami smutna kolorystyka, nie odciąga uwagi widza od delikatnie zasugerowanej symboliki postaci i przedmiotów, dzięki czemu jego płótna nabierają tajemniczości i niedomówień. Pozwalają widzowi pobudzić wyobraŹnię i pozostawiają margines do tworzenia własnej interpretacji. Wernisaż odbędzie się 16 listopada o godz. 17.30. Wstęp wolny! Zawady podróżują Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 19.11.2020 (czwartek), godz. 20.00 Lubisz podróżować? Byłeś w ciekawym miejscu? Znasz wyjątkowe miejsca, do których warto pojechać? Przeżyłeś niezwykłe przygody? Podróże to Twoja pasja? Opowiedz nam o tym! Zabierz pamiątki, zdjęcia, mapy i wspomnienia! Spotkania prowadzi Anna Jackowska – podróżniczka, kobieta na motocyklu. Zapraszamy do kontaktu i do zapisów: wyprawa@aniajackowska.pl. Udział w spotkaniach jest bezpłatny! Wilanowska Akademia Rodzica „Uzależnienia od multimediów u dzieci” Filia CKW w ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14 21.11.2020 (sobota), godz. 10.00-11.30 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24 w Wilanowie i Centrum Kultury Wilanów zapraszają wilanowskich rodziców na spotkanie pt. „Uzależnienia od multimediów u dzieci”. Prowadzenie: Natalia Poręba (psycholog) i Katarzyna Parzonko (psycholog).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy, które przyjmujemy w placówkach Centrum Kultury Wilanów oraz na stronie: www.strefazajec.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Rodzinne Warsztaty Stolarskie Filia CKW w ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14 21.11.2020 (sobota), godz. 15.00-17.00 Zapraszamy dzieci od lat 7, które lubią majsterkować, wraz z opiekunem dorosłym na cykliczne, odbywające się raz w miesiącu warsztaty stolarskie. Powstaną piękne dzieła z drewna, a przy tym rozwijać będziemy abstrakcyjne myślenie, zmysł techniczny i umiejętności manualne! Prowadzenie: Agnieszka Bykowska-Giler. Koszt: 60 zł od pary (płatność w dniach poprzedzających warsztaty). Zapisy na warsztaty przyjmujemy od 9 listopada w placówkach Centrum Kultury Wilanów oraz przez stronę: www.strefazajec.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Przedstawienie teatralne: „Nad kolorową rzeczką” Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 22.11.2020 (niedziela), godz. 12.30 Spektakl poetycko-muzyczny dla dzieci w wieku 3-9 lat. Wyruszcie z nami w tę niezwykłą podróż po kolorowym miasteczku, podróż pełną wesołych wierszy, pięknych piosenek i zabawnych wydarzeń. Bilety na spektakl w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia od 16 listopada w placówkach Centrum Kultury Wilanów. Liczba miejsc jest ograniczona! Prosimy o zakup biletów w dniach poprzedzających przedstawienie (do piątku włącznie). Myślimy i programujemy Warsztaty lego robotyki dla dzieci w wieku 5-6 lat Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 28.11.2020 (sobota), godz. 11.00-12.30 Budując i programując coraz bardziej skomplikowane roboty, uczymy kreatywności i samodzielnego myślenia. Poprzez zabawę dzieci poznają tajniki fizyki, mechaniki, matematyki i informatyki. Na zajęciach wykorzystujemy też roboty edukacyjne DOC i MIND z tabletami, dzieci eksperymentują, poznają nowe środowiska programistyczne. Na zajęciach dzieci pracują w parach, co sprzyja kształceniu umiejętności komunikacyjnych i społecznych, niezwykle ważnych w przygotowaniu dzieci do szkoły. Program realizowany jest w oparciu o uwielbiane przez dzieci klocki LEGO i komputery z dostosowanym do wieku oprogramowaniem, wprowadzając dzieci w niezwykły świat robotyki i programowania. Koszt: 40 zł od osoby (płatność w dniach poprzedzających warsztaty). Zapisy na warsztaty przyjmujemy od 16 listopada w placówkach Centrum Kultury Wilanów oraz przez stronę: www.strefazajec.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Przedstawienie teatralne: „Podróż za horyzont” Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 29.11.2020 (niedziela), godz. 12.45 Interaktywny spektakl teatralny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mała Małgosia chciałaby się dowiedzieć, co znajduje się za horyzontem. Aby tam dotrzeć, musi zbudować most z siedmiu kolorów. Ale skąd wziąć te kolory? W czasie swojej niecodziennej podróży pozna kilka niezwykłych postaci – pana Chmurka, pana Papryka, spotka się też z Księżycem oraz przeżyje coś naprawdę strasznego... To opowieść o tym, jak ważna jest przyjaŹń, i o tym, że nie należy nikogo oceniać zbyt pochopnie. Bilety na spektakl w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia od 23 listopada w placówkach Centrum Kultury Wilanów. Liczba miejsc jest ograniczona! Prosimy o zakup biletów w dniach poprzedzających przedstawienie (do piątku włącznie). Po więcej informacji zaglądajcie na: WWW…kulturawilanow.pl FB…centrumkulturywilanow Instagram… centrum_kultury_wilanow

Listopad Teraz Wilanów 19Edukacja

„wyChowanie przez sztuKę” w polsKo-angielsKiM przedszKolu MagiC Fish nieocenioną wartość w rozwoju wrażliwości u dziecka ma muzyka, plastyka, taniec i teatr. odgrywają one bardzo ważną rolę w wychowaniu estetycznym młodego pokolenia. odpowiedni program artystyczny oraz systematyczne obcowanie ze sztuką stanowią niezaprzeczalne walory zarówno estetyczne jak i poznawcze. w prosty, przystępny a jednocześnie w bardzo trwały sposób wpływają na wszechstronny rozwój osobowości. ważne jest jednak, aby kontakt dziecka ze sztuką rozpoczynał się we wczesnym okresie życia.

o sztuce często się mówi, że jest najpełniejszą formą ludzkiej ekspresji. jest wyrazem przeżyć człowieka, reakcją wrażliwej wyobraźni i wrażliwego umysłu na otaczający świat ludzi, przedmiotów i zjawisk. obcowanie ze sztuką zapewnia dziecku bardziej szczęśliwy rozwój, wyostrza wrażliwość. wywiera wielki wpływ na wyobraźnię, inteligencję i wychowanie moralne. Małe dziecko śpiewa, nuci i porusza się w rytm muzyki, nie tylko dlatego, że się tak nauczyło, ale dlatego, że odczuwa taką potrzebę i czerpie z tego radość. Kontakt ze sztuką i własna działalność plastyczna - muzyczna - taneczna - teatralna wywierają wpływ na całą osobowość dziecka oraz przyczyniają się do kształtowania poznawczego stosunku do otaczającego świata, a przede wszystkim mają na celu rozwijanie uczuć, wyobraźni i samoekspresji. obcując ze sztuką dziecko uczy się komunikować swoje problemy i doświadczenia, zdobywa świadomość własnej psychiki i kontroli nad sobą. Ma to wielki wpływ na wychowanie społeczno - moralne. własna twórczość natomiast spokaja go, daje odprężenie i rozładowanie przeżyć emocjonalnych wychowanie poprzez sztukę ma także duże znaczenie dla zdrowia psychicznego i rozwoju sprawności ruchowych dzieci, zaspokajając ich potrzebę przeżyć, działania i manipulowania przedmiotami. „wychowanie przez sztukę” jest bardzo ważnym elementem Programu Polskoangielskiego Przedszkola Magic Fish. w skład którego wchodzą zajęcia:

Listopad Teraz Wilanów 21

- taneczne - muzyczne - teatralne - plastyczno-muzyczne - plastyczne z elementami historii sztuki wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów. również nauczyciele w przedszkolu są tymi osobami, które organizują środowisko dziecka w sposób estetyczny, umożliwiają mu oglądanie wytworów sztuki, słuchanie muzyki dbają o to, by literatura, z którą dziecko styka się w przedszkolu miała wartość artystyczną. działamy od 2009 roku, w sposób nieszablonowy, udowadniając, że edukacja i wychowanie w Magic Fish w twórczej atmosferze uczy kreatywnego myślenia, pobudza wyobraźnię i pozwala zrozumieć, że sztuka daje dużo więcej niż tylko przyjemność z jej podziwiania. dodatkowo organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi dotyczące różnych zagadnień z zakresu sztuki a także popularny w warszawie Festiwal teatralny dla dzieci „Magiczna Konwalia”

przedszkole Magic Fish tel. 22 642 28 82 ul. Królewicza Jakuba 71, warszawa przedszkole@magicfish.pl


świat na językach

angielski online – prosto z Londynu! Szkoła językowa the Palms od 9 lat współpracuje z brytyjskim partnerem – the Burlington School of English. Jest to znana szkoła językowa z Londynu, która posiada akredytację British Council i jest centrum egzaminacyjnym trinity College English od wielu lat. Jeśli chcesz uczyć się angielskiego z native speakerem, to teraz jest możliwość lekcji online – prosto z Londynu! nauka online daje możliwość współpracy z nauczycielami z całego świata. Bardzo istotne jest jednak to, jakie kwalifikacje posiada nauczyciel i w jakiej szkole pracuje, bo to jest często wyznacznik wysokiej klasy i jakości lekcji. ciężko jest bez polecenia konkretnego miejsca podjąć decyzję, która zazwyczaj również jest związana z konkretną inwestycją finansową. jak w takim razie zdecydować się na współpracę? skorzystaj z polecenia znanej w wilanowie szkoły językowej the Palms! współpraca obu firm zaczęła się 9 lat temu. wtedy po raz pierwszy uczniowie z warszawskiej szkoły mogli skorzystać z usług zagranicznego partnera. na początku były to indywidualne kursy związane z wyjazdem dorosłych uczniów do wielkiej Brytanii. w kolejnych latach do partnerskiej szkoły the Burlington school of english zaczęli wyjeżdżać młodsi uczniowie, 22 Teraz Wilanów Listopad


świat na językach którzy pod opieką współwłaścicielek the Palms uczestniczyli w obozach językowych organizowanych przez Bse. ostatni wyjazd miał miejsce tuż przed ogłoszeniem pandemii w lutym br. uczniowie dzielili się z nami bardzo pozytywnymi opiniami „wspaniałe miejsce”, „super atmosfera”, „wyjątkowi nauczyciele”. szkoła językowa the Burlington school of english obchodzi w tym roku swoje 30-lecie i faktycznie wyróżnia się na tle innych szkół w londynie, głównie swoim podejściem do jakości nauczania. jak wiadomo w londynie szkół jest wiele, ale tylko niektóre z nich otrzymują akredytacje najwyższej jakości, które są przyznawane rok po roku. nauczyciele pracujący w Bse są selektywnie dobierani i mają różnorodne doświadczenia zawodowe, które pozwalają szkole na dopasowanie ich specjalizacji do potrzeb ucznia. jeśli chcesz szlifować angielski online ze wsparciem lektora, to wybierz najlepszego partnera! szkoła językowa the Palms umożliwi ci kontakt i naukę online z lektorami prosto z londynu, ale wszystkie formalności załatwisz na miejscu w the Palms. Pierwszy krok to kontakt z lokalnym metodykiem szkoły the Palms. Będzie to rozmowa online, w czasie której określony zostanie twój aktualny poziom znajomości języka. Metodyk the Palms pomoże ci również w określeniu twoich potrzeb dotyczących komunikacji w języku angielskim, mocnych i słabych stron twoich obecnych umiejętności. raport z tego spotkania zostanie wysłany do wielkiej Brytanii. drugi krok to określenie przez ciebie dostępności godzinowej, wyboru dni w tygodniu, które będziesz mógł poświęcić na naukę. Kurs powinien odbywać się regularnie. My w the Palms mocno wierzymy, że nauka płynnego mówienia po angielsku daje najlepsze efekt, jeśli konwersacje są prowadzone zgodnie z planem, sterowane przez lektora i weryfikują twoje nowe umiejętności z lekcji na lekcję. trzeci krok to potwierdzenie przez the Palms wybranych przez ciebie terminów ze szkołą w londynie oraz dopełnienie formalności administracyjnych. otrzymasz wytyczne do lekcji online, a potem już pozostaje tylko cieszyć się spotkaniem z native speakerem – wykwalifikowanym lektorem z londynu, który pomoże ci poszerzyć horyzonty dzięki znajomości języka angielskiego. dowiedz się więcej na temat oferty szkoły the Burlington school of english z londynu od doświadczonego metodyka the Palms. Umów spotkanie online już dziś! Szkoła językowa The Palms zaprasza! www.thepalms.edu.pl ul. Sarmacka 22 lokal 135, wilanow@thepalms.edu.pl

Listopad Teraz Wilanów 23


Foto

KrólewsKi ogród Światła

przy pałacu Króla Jana iii w wilanowie - ul. stanisława Kostki potockiego 10/16, wilanów

Królewski Ogród Światła przy pałacu w Wilanowie to wystawa plenerowa, w ramach której tysiące kolorowych diod ułożono w finezyjne kształty. Świetlna instalacja jest doskonałą propozycją na zimne i szare wieczory zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych! Królewski Ogród Światła w Wilanowie do 28 lutego 2021 r. zaprasza na spacery w magicznej scenerii.

24 Teraz Wilanów Listopad

Foto: Arkadiusz Obszyński Art direction: Magali Gutierrez Carrasco Podziękowanie dla Pałacu Króla Jana III za możliwość realizacje zdjęć oraz dla Mama-mia.com.pl, za udostępnienie stylizacji dla dzieci, firm: Dolly Poland, Emel shoes, Domino.little.dress, Collégien i Moniki Millinery.


Foto

Listopad Teraz Wilanรณw 25


Foto

Jesienna FarMa dyń w powsinie

Niezapomniana przygoda! Jak co roku w Powsinie przy ul. Przyczółkowej, do 31 Października można było zobaczyć farmę dyń. Na początku października, razem z dziećmi z sąsiedztwa odwiedziliśmy to miejsce pełne atrakcji.

26 Teraz Wilanów Listopad

Foto: Arkadiusz Obszyński Art direction: Magali Gutierrez Carrasco Podziękowanie dla Mama-mia.com.pl, za udostępnienie stylizacji dla dzieci, firm: Dolly Poland, aQademia, Emel shoes, Domino.little.dress, Collégien i Moniki Millinery.


Foto

Listopad Teraz Wilanรณw 27
Zdrowie zakwasy warzywne są też genialnymi napojami energetycznymi. wzmacniają kondycję fizyczną i poprawiają wydolność organizmu. Każdy z nich ma także swoje wyjątkowe właściwości, dlatego warto do swojej diety włączać różne ich odmiany. na przykład, dzięki zawartej w buraku betainie działasz antynowotworowo, a z kolei zakwas z kapusty zawiera rzadką witaminę u. jednak najważniejszym dobrem, jakie dają nam warzywne zakwasy, jest ich wpływ na usprawnienie pracy jelit, a co za tym idzie, na ludzki mikrobiom. Mikrobiom, czyli wszystkie mikroorganizmy, drobnoustroje, które zasiedlają jelita, a więc bakterie, drożdże, grzyby i inne… równowaga między nimi ma podstawowe znaczenie dla zdrowia człowieka, gdyż odpowiada za funkcjonowanie narządów. najwięcej mikroorganizmów znajduje się w jelicie grubym, a w całym przewodzie pokarmowym, jak się szacuje, jest 10 razy więcej mikroorganizmów niż komórek w ciele człowieka (około 100 bilionów komórek ważących około 2 kg). w procesie fermentacji buraka powstaje kwas mlekowy, którego dobre bakterie odbudowują florę bakteryjną jelit i wzmacniają system odpornościowy. wielu z nas lekceważy rolę jelit, sądząc, że ich zadaniem jest jedynie trawienie, a przecież immunolodzy podkreślają, że niemal 80 % komórek odpornościowych znajduje się właśnie w jelitach. dbajmy więc o nie i dostarczajmy pożywienia, które „pożywia” właśnie, czyli daje życie. Pamiętajmy jednocześnie, że oczekiwane efekty zdrowotne picia zakwasu osiągniemy stosując go systematycznie – krótko mówiąc, pijemy codziennie. rano, na czczo i zdecydowanie na surowo, co najmniej 100 ml. Kolejną istotną kwestią jest oczywiście jakość warzyw, na których nasz zakwas nastawiono. warzywo oddaje do wody, zakwasu, wszystko, co ma w sobie: najlepsze i najgorsze. dlatego świadomie wybierajmy produkty certyfikowane, bo tylko one są gwarancją zdrowia. Czyli eliKSiry ODPOrNOśCi i WiTAlNOśCi dla urozmaicenia doświadczeń z buraczanymi zakwasami proponujemy wam różne jego odsłony: złoty zakwas z żółtego buraka, który zawiera kurkumę, imbir i cytrynę sycylijską, czyli zakwasy to niepasteryzowane, żywe napoje probiotyczne, zestaw silnie przeciwzapalny o właściwościach antybiotycznych, dające zdrowie, energię i siłę. warzywa poddane fermen- zakwas korzenny, z dodatkiem cynamonu i goździków. warto tacji, czyli przetworzone do postaci zakwasu to najszersze także spróbować zakwasu z selera korzeniowego, wzbogaconego spektrum witaminowo-minerałowe występujące w natu- kurkumą, imbirem i cytryną.

WArzyWNe zAKWASy,

rze. zawierają wiele antyoksydantów, są bogatym źródłem żelaza, witamin c, a, e, K i z grupy B, kwasu foliowego, potasu, kobaltu, magnezu czy fosforu. dodatkowo, dzięki płynnej formie, wszystkie te substancje odżywcze wchłaniają się lepiej niż z surowych warzyw czy nawet kiszonek, skądinąd również bardzo zdrowych.

Dlaczego warto pić zakwasy z warzyw? współczesne badania różnych, niezależnych ośrodków naukowych potwierdzają, że działanie zakwasu jest imponujące. Pijąc zakwas poprawiasz swoją odporność, wspomagasz proces tworzenia czerwonych krwinek, odkwaszasz organizm, wspierasz pracę nerek i wątroby, spowalniasz procesy gnilne oraz pomagasz w wydalaniu kwasu moczowego z organizmu.

30 Teraz Wilanów Listopad

zakwasownia.pl sarmacka 1B, 02-972 warszawa

Magdalena i Mikołaj Batorowie promują organiczną, ekologiczną kuchnię roślinną. Twórcy projektu Zakwasownia, który obejmuje rodzinną manufakturę, produkującą zdrowe kiszonki, Bistro, oferujące dania autorskiej kuchni wegańskiej oraz fundację „Stacja Czułość”, niosąca opiekę emocjonalną pacjentom onkologicznym.


utulEniE jak możEsz pomóc.

życie pisze różne scenariusze. ten wydarzył się w 2016 roku i dotyczy dwóch wyjątkowych kobiet Pani grażyny oraz jej córki agaty. zależy nam aby zrobić coś co rozpali serca kobiet i spowoduje, że dziewczyny wejdą w nowy rok z nową siłą. anna dec, jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych wraz z Kliniką nanowo połączyła siły i stworzyła zabieg anti-aging, który rewitalizuje i poprawia kondycję skóry a jednocześnie niesie pomoc innym kobietom. zarówno anna dec jak i właścicielka Kliniki nanowo agnieszka gajlewicz dążą do tego aby utulenie stało się projektem cyklicznym. w pierwszej edycji, która trwa od Października do grudnia 2020 r. dochód z zabiegu w całości będzie wspierał leczenie Pani grażyny, która przebywa w Klinice wentylacji respiratorem w Konstancinie. szczęśliwe i spokojne życie rodzinne Pani grażyny zostało wystawione na próbę w 2016 roku. to wtedy Mama agaty na skutek nagłego zatrzymania krążenia zapadła w śpiączkę. córka, którą kocha ja nad życie jeszcze do niedawna mogła być przy mamie każdego dnia. dziś w wyniku pandemii córka i matka nie mogą się utuliĆ. jednak od czego jesteśmy my! wszyscy ludzie, którzy pragną również żyć dla innych i dawać dobro. Możemy pomóc agacie i jej Mamie. wystarczy przyjść do Kliniki nanowo i oddać się zabiegowi utulenie. zabieg, ten oparty jest na pełnowartościowej, profesjonalnej procedurze anti-aging. Podczas ponad godzinnej sesji skóra twarzy, szyi i dekoltu zostanie nasycona silnie skoncentrowaną dawką witamin a,c i e. w efekcie zabiegu twoja skóra zacznie produkować zwiększoną ilość zdrowego kolagenu i elastyny. stanie

się świetlista i olśniewająco zdrowa. abyś poczuła, że jesteś dla nas naprawdę ważna, na zakończenie zabiegu, marka deccares obdaruje cię jednym ze swoich skarbów-organicznymi i biodegradowalnymi płatkami do domowej pielęgnacji. dzięki czemu również w domu będziesz mogła zadbać o swoją cerę. reasumując kupując zabieg utulenie wspomagasz agatę i jej Mamę a jednocześnie robisz coś dobrego również dla siebie. zarówno anna dec jak i Klinika nanowo przekazują cały dochód z zabiegu na wsparcie dla obu Pań. właśnie na tym polega siła kobiet - jesteśmy silne kiedy mnożymy dobro i wspieramy się nawzajem. Na zabieg możesz zapisać się: 1. Bezpośrednio w Klinice nanowo przy ulicy Sarmackiej 10 2. Przez moment.pl/klinika-nanowo 3. telefonicznie 577 388 299 wartość zabiegu 490 zł.

Przyjdź i poznaj historię miłości dwóch wyjątkowych Kobiet. utul je przez gest dobroci również dla siebie samej. Patronem akcji został magazyn teraz wil anów.

Listopad Teraz Wilanów 31