Page 1

TEPE AKADEM襤 PARLAYICI-PATLAYICI ORTAMLAR Ders Notlar覺


PATLAYICI KARIŞIM Patlayıcı Karışım: Yanma özelliğine sahip maddelerin (gaz, buhar, sis vb.)normal koşullar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla tümüyle yanabilen karışımdır. PATLAMA OLAYI VE KOŞULLARI Patlama • Belirli oranlardaki yanıcı madde ve hava karışımının, tutuşturucu etkisiyle yanması ile yüksek sıcaklık ve basınçta gaz açığa çıkmasına neden olan ve çok hızlı yürüyen fizikokimyasal tepkimelerdir. Bir Patlamanın Oluşabilmesi İçin • Tutuşturma Kaynağı • Patlayıcı Gaz, Buhar veya Toz • Minimum Oksijen Konsantrasyonu TUTUŞTURUCU KAYNAKLAR • Sıcak yüzeyler • Alevler ve sıcak gazlar • Elektrik cihazları • Elektromagnetik dalgalar • Adyabatik sıkıştırma ve şok dalgaları • Ekzotermik tepkimeler (Tozların kendi kendine tutuşmalarına neden olabilen) • Mekanik olarak üretilen kıvılcımlar • Kaçak ve kısa devre elektrik akımları


• Statik elektrik • Aydınlatma PPatlamalarda , alev hızı oldukça yüksektir. Alev hızı: İlk 120 metrede, 850 m/s hızla hareket edebilmektedir. Deneysel çalışmalarda, 1800 m/s hızla hareket eden alevler tespit edilmiştir. Patlama sıcaklığı: 700 OC -1200 OC arasında değişmektedir. Fakat, teorik olarak hesaplanabilen sıcaklık 2750 OC’dir.

PATLAMA ESNASINDA ALEVİN ROLÜ Patlama sırasında , en önemli rolü alev oynar. Sıcaklık etkisiyle alev alanı daima yüksek basınç merkezi konumundadır. Yüksek basınçtan dolayı, alevin önündeki hava büyük bir hızla ileriye doğru itilirken, yanan gazlar da hızla, geriye patlamanın oluştuğu yere doğru itilir. PATLAMA YERİNİN TESPİTİ • Patlamanın sona ermesi ve mevcut sıcak gazların soğuması ile merkezde bir vakum bölgesi oluşur. Cisimler,özellikle hafif olanları, boşluğa doğru hareket eden hava basıncı ile patlamanın orijinal noktasına ilerlerler. Bu durum, patlama yerinin belirlenmesinde çok önemli yer teşkil eder. HAVA BİLEŞİMİ • % 21 oksijen (O2) • % 78 azot (N2) • % 0.3-0.4 karbondioksit (CO2) • Asal Gazlar (Ar, Ne, Kr, Rn, Xe)


• Eser miktarda Hidrojen(H2) ve Helyum(He) • Değişen oranlarda su buharı (nem) bulunur. PATLAYICI HAVA KARIŞIMI Yanma özelliğindeki gazlar, • Hidrokarbonlar : metan, etan, propan, bütan gibi, • hidrojen, karbonmonoksit ve hidrojensülfür gibi, gazları içeren hava karımıdır. •

MELEZ(HİBRİD) KARIŞIM: Farklı fiziksel durumlarda, tutuşabilen maddelerin hava ile oluşturduğu karışım. metan + hava ( Grizu patlaması)

kömür tozu+ hava benzin buharı+ hava gibi karşımlar DOĞAL GAZ • Doğal gaz:Büyük bir kısmı metandan oluşan etan, propan ve bütan içerikli doymuş hidrokarbon karışımıdır. Doğal gaz çıkarıldıktan sonra işlenir ve temizlenir ve hidrokarbonlar damıtılır. Elde edilen ürünler; • Doğal likit gaz (NLG):Etan, propan, bütan, izobütan, pentan ve diğer ağır hidrokarbon karışımı. • Likit petrol gaz (LPG) : Propan ve bütan (%30 propan-% 70 bütan) karışımı. • Kuru doğal gaz :İçerisinde hiç ağır hidrokarbon bulunmayan gaz karışımı • Likit doğal(natural ) gaz( LNG): Sıvılaştırılmış doğal gaz


PARLAYICI SIVILAR • Parlayıcı olan tüm sıvılar , yanıcı gazlar gibi patlamaya neden olabilir. Parlayıcı sıvı buharları + hava karışım oranlarına bağlı Örneğin, • Benzin buharı + hava ( hacimce % 1-6 ) ,patlama sınırı • Etanol+ hava ( % 3.5-19) • Asetilen+ hava ( % 2.5-81) • Bütilen+ hava (% 1.7-90) patlayıcı karışım oluştururlar.

FILXBOROUGH 01.06.1974 İngiltere 1 Haziran 1974, siklohekzanoksidasyonu yapan tesiste bir buhar bulutu patladı. 28 Kişi öldütesis ve çevresindeki bir çok yer tahrip oldu.


BLEVE I (Kaynayan Sıvı - Genleşen Buhar Patlaması) • Alevin sıvılaştırılmış gaz tanklarına erişmesi ve gaz tanklarının alev etkisiyle ısınmasıyla ile parlama - patlama başlar. • Isınan tank içindeki sıvılaştırılmış gaz genleşir, tankın iç basıncı artar. Basınç etkisiyle emniyet valflerinden çıkan gaz da alevi besler. Sıcaklığın yükselmesi ile buharlaşma dolayısıla genleşme de artacağından, basınç çok yükselecek ve tank yırtılacaktır.(Gaz fazına bağlı olarak patlama da gerçekleşebilir.) BLEVE • Tankın yırtılması veya başka bir nedenle sıvılaştırılmış gazın dışarıya akması ile BLEVE olayı başlar. Sıvılaştırılmış gaz hızla buharlaşırken sıvı damlacıkları bulunan bir buhar tabakası oluşur. Oluşan bu sıvı - buhar karışımı da ateşle etkileştiğinde bleve olayı sona erer..


13 Mayıs 2000 Havai fişek fabrikasında patlama, Enschede,Hollanda

İçÇapı: 200 m •DışÇapı: 750 m •22 Kişi öldü(4 itfaiyeci) •944 kişi yaralı•350 ev yok oldu •1000’in üstünde ev ve fabrika hasar gördü TEHLİKELİ YERLERİN SINIFLANDIRILMASI • Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır. Bölge 0 • Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler.


Bölge 1 Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler. Bölge 2 • Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler. Bölge 20 • Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler. Bölge 21 Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler. • Bölge 22 Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler. PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLER İÇİN UYARI İŞARETİ


• Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti üçgen şeklinde, siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı ile işaretlenecektir. Sarı zemin, işaret alanının en az %50' si kadar olacaktır. PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemektir. • Kapsam • Ancak; • a) Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması, • b) 01/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında yer alan cihazların kullanılması, • c) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, • d) Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri, • e) Uluslararası antlaşmaların kapsamında bulunan kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.


Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı Yönetmelik kapsamındadır. •

Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, 4 üncü maddede tanımlanan ‘patlayıcı ortam’ oluşması ihtimali bulunan işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer Yönetmeliklerin hükümleri de uygulanır.

Dayanak • Madde 3 – Bu Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir. • Tanımlar • Madde 4 – Bu Yönetmeliğin amacı açısından; • a) Patlayıcı ortam : Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımıdır. • b) Normal çalışma şartları : Bir tesisin tasarımlanan amaç doğrultusunda, ölçü ve değerlerde çalıştırılmasıdır. • * 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır • İKİNCİ BÖLÜM • İşverenin Yükümlülükleri • Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma • Madde 5 – Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla işveren, aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyarak, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alacaktır: • a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,


• b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, • c) İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak. • Bu önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınacaktır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilecektir. • Patlama Riskinin Değerlendirilmesi • Madde 6 – İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde işyerinde risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alacaktır: • a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, • b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, • c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, • d) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü. • Patlama riski, patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen diğer yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilecektir • İşyerinin Güvenli Hale Getirilmesi • Madde 7 – Risk değerlendirmesinin temel ilkelerine ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için işveren:


• a) İşçilerin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlikeli patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlayacak, • b) İşçilerin sağlık ve güvenliği için tehlikeli patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde, yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre çalışma süresince uygun teknik yöntemlerle bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlayacaktır. • Koordinasyon Görevi • Madde 8 – Bir işyerinde birden fazla işverene ait çalışan bulunması durumunda, her işveren kendi kontrol alanına giren tüm hususlardan sorumlu olacaktır. • İşverenlerin, İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile yasal olarak işyerinin tümünden sorumlu olan işveren, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen Patlamadan Korunma Dokümanında öngörülen, çalışanların sağlık ve güvenlikleri ile ilgili önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasını koordine edecektir. • Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması • Madde 9 – İşveren; • a) Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri Ek-I’de belirtildiği şekilde sınıflandıracak, • b) Yukarıda (a) fıkrasına göre sınıflandırılmış olan bölgelerde Ek-II’de verilen asgari gereklerin uygulanmasını sağlayacak ve • c) İşçilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin girişine Ek-III’de verilen işaretleri koyacaktır. • Patlamadan Korunma Dokümanı


• Madde 10 – İşveren, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, aşağıda belirtilen ve bundan sonra “Patlamadan Korunma Dokümanı” olarak anılacak belgeleri hazırlayacaktır. • Patlamadan Korunma Dokümanında, özellikle; • a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği, • b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler, • c) İşyerinde Ek-I’e göre sınıflandırılmış yerler, • d) Ek-II’de verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler • e) Çalışma yerleri ile uyarı cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı, • f) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne uygun olduğu, • hususları yazılı olarak yer alacaktır. • Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanacak ve işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilecektir. • İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir. • İşyerleri ve İş Ekipmanları İçin Özel Gerekler • Madde 11 – Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, işverenler aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:


• a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte kullanılmakta olan veya kullanıma hazır olan iş ekipmanları, 30/6/2006 tarihine kadar Ek-II A’da belirtilen asgari gerekleri karşılamak zorundadır. • b) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde kullanılmak üzere bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra yeni alınacak iş ekipmanları, 30/6/2006 tarihine kadar Ek-II A ve Ek-II B’de verilen asgari gerekleri karşılayacaktır. • c) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan ve 30/6/2006 tarihinden sonra açılacak işyerleri ise bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak kurulacaktır. • d) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan ve 30/6/2006 tarihinden önce açılmış olan işyerleri, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine tam olarak uygun hale getirilecektir. • Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerlerinde 30/6/2006 tarihinden sonra herhangi bir değişiklik, eklenti veya tadilat yapıldığında, işveren bu Yönetmelik hükümlerine tam olarak uyulmasını sağlayacaktır ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı Madde 12 – Bu Yönetmelik 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır. Yürürlük Madde 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme


Madde 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür EK - I • PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI • Yönetmeliğin 5, 6, 9 ve 10 uncu maddelerine göre önlem alınması gereken yerlerde aşağıda belirtilen sınıflandırma sistemi uygulanacaktır. • 1 – Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler • Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı karışım oluşabilecek yerler, bu Yönetmeliğe göre tehlikeli kabul edilecektir. • Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı karışım oluşması ihtimali bulunmayan yerler bu Yönetmeliğe göre tehlikesiz kabul edilecektir. • Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız olarak bir patlama meydana getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler patlayıcı ortam oluşturabilecek maddeler olarak kabul edilecektir. 2 – Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması • Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır. • Ek-2 A’ ya göre alınacak önlemler, yapılan bu sınıflandırmaya göre belirlenir.


• Bölge 0 • Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler. • Bölge 1 • Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma Bölge 2 • Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler. • Bölge 20 • Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler. • Bölge 21 • Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler. •

Bölge 22

• Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler. • koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.


EK – II • A – ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER • Bu ekte belirtilen gerekler; • a) İşyerlerinin, iş ekipmanının, kullanılan maddelerin veya yürütülen faaliyetin yapısından kaynaklanan patlayıcı ortam riski bulunan ve Ek-1’e göre tehlikeli sınıfına giren yerlere, • b) Tehlikeli yerlerde bulunan ekipmanın güvenli bir şekilde çalışması için gerekli olan veya bu ekipmanların güvenli çalışmasına yardımcı olan ancak kendisi tehlikeli bölgede bulunmayan ekipmanlara, • uygulanacaktır. 1. Organizasyon Önlemleri • 1.1. Çalışanların Eğitimi • İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlayacaktır. • 1.2. Yazılı Talimatlar ve Çalışma İzni • Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi halinde; • a) Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işverence düzenlenen yazılı talimatlara uygun yapılacaktır. • b) Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye neden olabilecek diğer işlerin yapılmasında, bir “Çalışma İzni” sistemi uygulanacaktır. • Çalışma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kişi tarafından işe başlamadan önce yazılı olarak verilecektir.


2. Patlamadan Korunma Önlemleri 2.1. Patlama tehlikesine neden olabilecek parlayıcı gazlar, buharlar, sisler veya yanıcı tozların isteyerek veya istemeyerek ortaya çıkması halinde, bunların güvenli bir yere uygun şekilde yönlendirilmesi veya uzaklaştırılması sağlanacak, bunun yapılması pratik olarak mümkün değilse yayılmalarını önleyecek başka uygun önlemler alınacaktır. 2.2. Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske uygun olacaktır. 2.3. Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının statik elektrik taşıyıcısı veya üreticisi olabileceği durumlarda, bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen tutuşturma tehlikesinin önlenmesinde, statik elektrik boşalmaları da dikkate alınacaktır. Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu önlemek için çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu giysiler verilecektir. • 2.4. Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir. Bu kural 27/10/2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik’ e göre ekipman veya koruyucu sistem sayılmayan ancak tesiste yerleştirildikleri yerlerde kendileri bir tutuşturma tehlikesi oluşturan iş ekipmanları ve bağlantı elemanları için de geçerlidir. Bağlantı elemanlarında herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için gerekli önlem alınacaktır. • 2.5. Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına almak, işyerine ve iş ekipmanlarına yayılmasını en aza indirebilmek için; işyerleri, iş ekipmanları ve bunlarla bağlantılı tüm cihazların tasarımı, inşası, montajı ve yerleştirilmesi, bakım, onarım ve işletilmesinde gerekli tüm önlemler alınacaktır. İşyerlerinde patlamanın


• fiziksel tesirlerinden çalışanların etkilenme riskini en aza indirmek için uygun önlemler alınacaktır. • 2.6. Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/veya görsel işaretlerle uyarılması ve ortamdan uzaklaşması sağlanacaktır. • 2.7. Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi halinde; bir tehlike durumunda çalışanların tehlikeli bölgeden anında ve güvenli bir şekilde uzaklaşabilmeleri için tahliye sistemi kurulacak ve her an işler durumda bulunması sağlanacaktır. • 2.8. Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır. Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşullar yerine getirilecektir. • Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve deneyimli uzman kişilerce yapılacaktır. • 2.9. Yapılan risk değerlendirmesinin gerektirmesi halinde ; • a) Her hangi bir güç kesilmesinin ilave risklere neden olabileceği durumlarda, ekipmanın ve güvenlik sistemlerinin, tesisin diğer kısımlarından bağımsız olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sürdürmesi mümkün olacaktır. • b) Otomatik proseslerde amaçlanan çalışma koşullarından her hangi bir sapma meydana geldiğinde, otomatik sistemle bağlantılı ekipmana ve koruyucu sistemlere güvenliği tehlikeye atmamak şartıyla el ile müdahale yapılabilir olacaktır. Bu müdahaleyi sadece bu işte yetkili çalışanlar yapacaktır. • •


• c) Sistemin acil durdurulması halinde, biriken enerji mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenli bir şekilde boşaltılacak veya tehlike oluşturmayacak şekilde izole edilecektir. B – EKİPMANLARIN VE KORUYUCU SİSTEMLERİN SEÇİMİNDE UYULACAK KRİTERLER • Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi belirtilmemesi halinde, patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, 27/10/2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte belirtilen kategorilere göre seçilecektir. • Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki ekipman kullanılacaktır. • Bölge 0 veya Bölge 20 : Kategori 1 ekipman, • Bölge 1 veya Bölge 21 : Kategori 1 veya 2 ekipman, • Bölge 2 veya Bölge 22 : Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.

EK – III • PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLER İÇİN UYARI İŞARETİ • Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti aşağıda belirtilen şekil ve renklerde olacaktır.


Uyarı işaretinin belirleyici özellikleri: • Üçgen şeklinde , • Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı, • Sarı zemin işaret alanının en az %50’ si kadar olacaktır.

• Mutajen; • Genlere hasar vererek kalıcı değişimlere (mutasyona) neden • olan maddeler. • Laboratuvardaki Mutajen kimyasallar: • Potasyum kromat • Sodyum kromat • Potasyum dikromat • Anilin • Fenol • Trikloroetilen • Nikotin • Teratojen; • Hamilelik esnasında fetüs veya embriyoya zarar verir, ancak • annede herhangi bir zehirlenme belirtisi görülmez.


TEPE AKADEMİ ANKARA MERKEZ OFİS Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad. Bayraktar Center, G Blok, No:114/9 Balgat/Çankaya/ANKARA Tel : 0 312 473 43 47 Tel-2 : 0 312 473 43 48 Fax : 0 312 473 43 59


• Laboratuvardaki Teratojen kimyasallar: • Kurşun (II) asetat • Kurşun (II) nitrat • Kurşun (IV) oksit • Potasyum dikromat • Petrol eteri • Üreme

patlayıcı ve parlayıcı  

TEPE AKADEMİ PARLAYICI-PATLAYICI ORTAMLAR Ders Notları Patlayıcı Karışım: Yanma özelliğine sahip maddelerin (gaz, buhar, sis vb.)normal koşu...