Page 1

AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý

Airtronic

Sipariþ numarasý

Airtronic M

Sipariþ numarasý

Airtronic D2, 12 V Airtronic D2, 24 V

25 2069 05 00 00 25 2070 05 00 00

Airtronic D3, 12 V

25 2317 05 00 00

Komple paket Airtronic D2, 12 V Airtronic D2, 24 V

25 2115 05 00 00 25 2116 05 00 00

Airtronic B4, 12 V

20 1812 05 00 00

Airtronic D4, 12 V Airtronic D4, 24 V

25 2113 05 00 00 25 2114 05 00 00

Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V

25 2484 05 00 00 25 2498 05 00 00

Dizel yakýt için motordan baðýmsýz su ýsýtma cihazý

25 2069 90 99 52 07.2009


1 Giriþ Ýçindekiler Konu baþlýðý

Baþlýk açýklamasý

Baþlýk içeriði

1

Giriþ

• • • • • • •

2

Ürün bilgisi

• Isitma cihazi, üniversal montaj takimi ve komple paket teslimat kapsami ............................................................ 8, 9 • Isitma cihazi ve üniversal montaj takimi „Plus“ teslimat kapsami .. 10, 11 • Airtronic D2 Teknik Verileri ...................................................................... 12 • Airtronic D3, D4, D4 Plus Teknik Verileri ................................................ 13 • Airtronic B4 Teknik Verileri ...................................................................... 14 • Ana ölçümler ............................................................................................ 15

3

Montaj

• Montaj ve montaj yeri .............................................................................. 16 • Isýtma cihazýnýn – 24 Volt – tehlikeli madde taþýyan bir araca montajý ............................................... 16 • Montaj yeri ....................................................................................... 16, 17 • Ýzin verilen montaj konumlarý ................................................................... 18 • Kablo aðacý baðlantýsý, saðda veya solda ............................................. 18 • Montaj ve sabitleme ................................................................................. 19 • Fabrika plakasý ........................................................................................ 20 • Sýcak hava kanalý ................................................................................... 21 • Egzoz çýkýþ kanalý .................................................................................. 22 • Yanma hava kanalý .................................................................................. 23 • Yanýcý madde beslemesi ................................................................ 24 – 28

4

Ýþletim ve fonksiyon

• • • •

5

Elektrik

• Isýtma cihazýnýn kablo tahsisatý ............................................................. 32 • Devre þemalarý için parça listesi / Devre þemalarý ........................ 33 – 45

6

Arýza Bakým Servis

• • • •

7

Çevre

• Sertifikasyonlar ........................................................................................ 47 • Ýmha iþlemleri ........................................................................................... 47 • AB-Uygunluk bildirgesi ............................................................................. 47

8

Listeler

• Terimler listesi ................................................................................... 48, 49 • Kýsaltmalar listesi .................................................................................... 49

2

Sayfa

Ýçindekiler .................................................................................................. Bu dokümantasyonun konsepti ................................................................ Özel yazým tarzý, sunum ve simgeler ...................................................... Çalýþma baþlangýcýndan önce önemli bilgiler ........................................... Yasal yönetmelikler ............................................................................... 5, Montaj ve iþletim için güvenlik notlarý ..................................................... Kaza önlemleri ..........................................................................................

2 3 4 4 6 7 7

Kullaným kýlavuzu / Kullanýma yönelik önemli notlar .............................. 29 Ýlk çalýþtýrma ............................................................................................ 29 Fonksiyon açýklamasý .............................................................................. 30 Kumanda ve emniyet düzeneði / ACÝL KAPAMA .................................... 31

Olasý arýzalarda lütfen aþaðýdaki noktalarý kontrol edin. ....................... 46 Arýzanýn giderilmesi ................................................................................. 46 Bakým notlarý ............................................................................................ 46 Servis ....................................................................................................... 46


1 Giriþ Bu dokümantasyonun konsepti Bu dokümantasyon montajý gerçekleþtirecek atölyeyi ýsýtma cihazýnýn montajý sýrasýnda destekleyecek ve kullanýcýsýna ýsýtma cihazý hakkýndaki tüm önemli bilgileri sunacaktýr. Bilgilere hýzlý ulaþýmý saðlamak amacýyla dokümantasyon 8 baþlýk altýnda bölümler halinde düzenlenmiþtir.

1

Giriþ Burada ýsýtma cihazýnýn montajý için ayný zamanda bu dokümantasyonun yapýsý hakkýnda önemli yönlendirici bilgileri bulabilirsiniz.

5

Elektrik Burada Isýtma cihazýnýn elektroniðine ve elektronik yapý parçalarýna yönelik bilgileri bulabilirsiniz.

2

Ürün bilgisi Burada teslimat kapsamý, teknik bilgileri ve ýsýtma cihazýnýn ölçüleri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

6

Arýza / Bakým / Servis Burada, olasý arýzalara, arýza giderim iþlemlerine, bakýma ve servis çaðrý merkezine yönelik bilgileri bulabilirsiniz.

3

Montaj Burada ýsýtma cihazýnýn montajý ile ilgili önemli bilgileri ve notlarý bulabilirsiniz.

7

Çevre Burada, sertifikasyon, imha iþlemleri ve AB uygunluk bildirgesi üzerine bilgileri bulabilirsiniz.

4

Ýþletim ve fonksiyon Burada ýsýtma cihazýnýn kullanýmý ve fonksiyonlarýna yönelik bilgileri bulabilirsiniz.

8

Listeler Burada, terimler listesini ve kýsaltmalar listesini bulabilirsiniz.

3


1 Giriþ Özel yazým tarzlarý, sunumlar ve simgeler

Çalýþma baþlangýcýndan önce önemli bilgiler

Bu dokümantasyon içinde farklý olgular özel yazým tarzý ve simgeler ile öne çýkarýlmýþtýr. Anlamlarýný ve uygun hareket tarzýný aþaðýdaki örneklerden edinebilirsiniz.

Isýtma cihazýnýn kullaným alaný Motordan baðýmsýz olan hava ýsýtma cihazý, ýsýtma performansý dikkate alýnarak aþaðýdaki araçlara monte edilmek üzere kararlaþtýrýlmýþtýr: • Her türde (maks. 9 oturma alaný) motorlu taþýtlar ve bunlarýn römorklarý • Ýnþaat makineleri • Tarýmsal alanda kullanýlan iþ makineleri • Tekneler, gemiler ve yatlar (sadece dizel ýsýtma cihazlarý) • Karavanlar

Özel yazým tarzlarý ve sunumlar Bir nokta (•), baþlýk ile giriþi yapýlan bir sýralamayý iþaret etmektedir. Nokta iþaretini bir çizgi (–) takip ediyorsa, bu sýralama noktaya göre düzenlenmiþtir.

Lütfen dikkate alýn! Simgeler Kural! „Kural“ notu ile birlikte bu simge yasal bir kuralý ifade etmektedir. Bu kural dikkate alýnmadýðý takdirde, ýsýtma cihazýnýn model onayýnýn iptaline ve J.Eberspächer GmbH & Co. KG firmasý tarafýndan garanti hizmetlerinin ve garanti sunumunun iptaline neden olmaktadýr.

Tehlike! „Tehlike“ uyarýsý ile birlikte bu simge bedensel ve yaþamsal tehlikeyi iþaret etmektedir. Eðer bu uyarý dikkate alýnmazsa, bazý durumlarda aðýr ya da hayati tehlike oluþturan yaralanmalar meydana gelebilir.

Dikkat! „Dikkat“ uyarýsý ile birlikte bu simge kiþiye ve / veya ürüne yönelik tehlikeli bir durumu iþaret etmektedir. Bu uyarý dikkate alýnmadýðý takdirde, duruma göre þahýslarýn yaralanmasýna ve / veya cihazýn hasar almasýna neden olabilmektedir. Lütfen dikkate alýn! Bu not size kullaným önerileri ve ýsýtma cihazýnýn montajý için yardýmcý püf noktalarý sunacaktýr.

4

• Isýtma cihazlarýnýn ADR doðrultusunda tehlikeli madde taþýmacýlýðýnda kullanýlan araçlara montajýna izin verilmiþtir. • Yük bölmesinin / yüklenen malýn ýsýtýlmasý için mevcut olan kontrol ünitesi bir özel kontrol ünitesi ile deðiþtirilmelidir – (Sipariþ numarasý için ýsýtma cihazlarý fiyat listesine veya yedek parça listesine bakýnýz). • Karavana monte edilmesi için „Plus“ model isitma cihazlari belirlenmistir. Isýtma cihazýnýn kullaným amacý • Ön ýsýtma, cam buðusu çözme • Isýtýlan ve sýcaklýðý korunan: – Sürücü ya da çalýþma kabini, gemi kabinleri – Yük bölümleri – Kiþilerin ve takýmlarýn nakil odalarý – Karavanlar Fonksiyonel kullaným amacý nedeniyle ýsýtma cihazýnýn aþaðýdaki kullaným alanlarý için kullanýmýna izin verilmemiþtir: • Ýlgili alanlarýn ýsýtmasýnda uzun süreli sabit kullaným: – Oturma odalarý, Garajlar – Çalýþma barakalarý, Hafta sonu evleri ve avcý kulübeleri – Yüzen evler v.b. • Aþaðýdakilerin ýsýtýlmasýna ya da kurutulmasýna: – Canlý varlýklara (insan veya hayvan) doðrudan sýcak hava verilmesine – Nesneler – Sýcak havanýn kap içine üflenmesine Dikkat! Kullaným alaný ve kullaným amacýna yönelik güvenlik uyarýsý! • Isýtma cihazý sadece üretici tarafýndan belirtilen kullaným alanlarýnda her ýsýtma cihazýnýn beraberinde teslim edilen „dokümantasyon“ dikkate alýnarak monte edilmeli ve çalýþtýrýlmalýdýr.


1 Giriþ Yasal talimat! Motorlu taþýtlara monte edilebilmesi için ýsýtma cihazýna Karayollarý müdürlüðü tarafýndan aþaðýdaki resmi model onayý iþaretlerine sahip – Isýtma cihazlarý fabrikasyon plakasý üzerinde belirtilmiþtir – bir „AB model onayý“ ve bir „EMV (Elektromanyetik uyumluluk) model onayý“ tahsis edilmiþtir. Airtronic

AB- e1 00 0025 EMV- e1 03 1516

Airtronic M

AB- e1 00 0026 EMV- e1 03 1653

Yasal talimat! Avrupa parlamentosunun ve kurulun yönetmeliði 2001 / 56 / EG • ýsýtma cihazýnýn düzeni – Isýtma cihazýnýn yakýnýndaki üst yapý parçalarý ve diðer yapý parçalarý aþýrý ýsý etkisinden ve yanýcý madde veya yað kirlerinden korunmalýdýr. – Isýtma cihazý aþýrý ýsýnmada bile yangýn tehlikesi oluþturmamalýdýr. Bu talep, montaj sýrasýnda tüm parçalara yeterli mesafeye ve uygun havalandýrmaya dikkat edildiðinde ve ateþe dayanýklý ham maddeler veya ýsý kalkanlarý kullanýldýðýnda yerine getirilmiþ olacaktýr. – M2 ve M3 sýnýfýndan olan araçlarda ýsýtma cihazý yolcu kabininde bulunmamalýdýr. Sýzdýrma yapmayacak þekilde kapalý bir muhafaza içinde yukarýda sunulan koþullarýn haricinde yapýlan bir düzenleme kullanýlabilmektedir. – Fabrika etiketi veya bunun bir tekrarý, ýsýtma cihazý araca monte edildiðinde kolayca okunabilecek bir konumda takýlmalýdýr. – Isýtma cihazýnýn düzenlenmesinde kiþilerin yaralanmasý veya berberinde taþýnan nesnelerin hasar görme tehlikesini mümkün olduðunca sýnýrlý tutabilmek için tüm uygun önlemler ele alýnmalýdýr. • Ýþletim konumunun göstergesi – Kullanýcýnýn görüþ alanýndaki belirgin görülebilir iþletim göstergesi ýsýtma cihazýnýn ne zaman açýk veya kapalý olduðu hakkýnda bilgi vermelidir.

• Yakýt beslemesi – Yakýt dolum aðzý yolcu kabininde bulunmamalýdýr ve yakýtýn sýzmasýný önlemek için iyi kapatan bir kapakla donatýlmýþ olmalýdýr. – Yanýcý yakýt beslemesi aracýn yakýt beslemesinden ayrý olan sývý yakýtlý ýsýtma cihazlarýnda yakýt türü ve dolum aðzý belirgin olarak iþaretlenmiþ olmalýdýr. – Dolum aðzýnda, ýsýtma cihazýnýn yakýt dolumundan önce kapatýlmasý gerektiðine dair bir uyarý bulunmalýdýr. • Egzoz sistemi – Egzoz çýkýþý, egzoz gazlarýnýn havalandýrma düzeneklerinden, sýcak hava giriþlerinden veya cam açýklýklarýndan araç içine girmesi önlenecek þekilde düzenlenmelidir. • Yanma havasý giriþi – Isýtma cihazýnýn yanma odasý için olan hava aracýn yolcu kabininden emilmemelidir. – Hava giriþi nesneler tarafýndan bloke edilmeyecek þekilde düzenlenmeli veya korunmalýdýr. • Isýtýlan hava giriþi – Isýtma havasý beslemesi temiz hava veya çevre havasýndan oluþmalýdýr ve tahrik makinesinin, yanma ýsýtma cihazýnýn veya araç içinde bulunan diðer bir kaynaðýn egzoz gazlarý tarafýndan kirlenmeyen temiz bir alandan emilmelidir. – Giriþ kanalý bir kafes veya diðer uygun araçlarla korunmuþ olmalýdýr. • Sýcak hava çýkýþý – Aracýn içinde bulunan sýcak hava kanallarý, temas edilmesi halinde yaralanma veya hasar görme tehlikesi oluþmayacak þekilde düzenlenmiþ veya korunmuþ olmalýdýr. – Hava çýkýþý nesneler tarafýndan bloke edilmeyecek þekilde düzenlenmeli veya korunmalýdýr. Yasal talimat! ADR yönetmeliðine göre tehlikeli madde taþýyan araçlara ýsýtma cihazýnýn montajý • Isýtma cihazýnýn tehlikeli madde nakil araçlarýna monte edilebilmesi için ayrýca ADR talimatlarýna da uyulmalýdýr (bkz. sayfa 6).

5


1 Giriþ Yasal talimat! 94 / 55 / EG yönetmeliðinde (ADR çerçeve yönetmeliði) adý geçen belirli taþýtlar için ek talimatlar Kullaným alaný Bu ilave, yanmalý ýsýtma cihazlarý ve kurulumlarý ile ilgili 94 / 55 / EG yönetmeliðindeki kurallara uyan araçlar içindir. Kavram belirlemeleri Bu ilavede, 94 / 55 / EG yönetmeliðinin B ilavesinden baþlýk 9.1’e kadar „EX / II”, EX / III”, „AT”, „FL” ve „OX” gibi araç tanýmlamalarý kullanýlmýþtýr. Teknik Kurallar Genel Kurallar (Araçlar EX / II, EX / III, AT, FL ve OX) Isýnma ve yanmadan kaçýnmak Yükün kabul edilemeyecek herhangi bir ýsýnma veya yanma riskinden kaçýnmak için, yanmalý ýsýtma cihazlarý ve atýk gaz borularý düzgün tasarlanmýþ, düzenlenmiþ, korunmuþ veya gizlenmiþ olmalýdýr. Cihazýn yakýt deposu ve atýk gaz sistemi 3.1.1.1 ve 3.1.1.2 numaralý kurallara uyuyorsa, bu kural yerine getirilmiþ olarak kabul edilir. Bu kurallarýn yerine getirilmesi tüm araç üzerinde kontrol edilmelidir. Yakýt deposu Isýtma cihazýnýn beslenmesi için yakýt deposunun þu kurallara uymasý gerekmektedir: • Bir sýzýntý durumunda yakýt, aracýn sýcak parçalarýyla ya da yük ile temas ettirilmeksizin direkt olarak yere iletilmelidir; • Benzin içeren yakýt depolarýnýn doldurma deliði bir alev kilidi veya hava geçirmez bir kapak ile donatýlmýþ olmalýdýr. Atýk gaz sistemi ve atýk gaz borularý düzenlemesi Atýk gaz sistemi ve atýk gaz borularý yük için tehlike oluþturabilecek bir ýsýnmaya veya yanmaya sebebiyet vermeyecek þekilde düzenlenmiþ ve korunmuþ olmalýdýr. Atýk gaz sisteminin direkt olarak yakýt deposunun (Dizel yakýt) altýnda duran parçalarý en az 100 mm mesafede bulunmalý ya da bir ýsý kalkaný ile korunmalýdýr. Yanmalý ýsýtma cihazýný çalýþtýrma Yanmalý ýsýtma cihazý sadece elle çalýþtýrýlmalýdýr. Programlanabilir bir þalter üzerinden otomatik olarak çalýþtýrýlmasýna izin verilmemektedir. Araçlar EX / II ve EX / III Gaz yakýtlar için yanmalý ýsýtma cihazlarýna izin verilmemektedir.

6

Araçlar FL Yanmalý ýsýtma cihazlarý en azýndan aþaðýda açýklanan iþlemler ile iþletimden çýkartýlabilmelidir. a) Sürücü kabininden elle kapatýlma b) Araç motorunun kapatýlmasý; bu durumda ýsýtma cihazý sürücü tarafýndan elle yeniden çalýþtýrýlabilir; c) Motorlu taþýtta sevk edilen tehlikeli maddeler için dahili olarak bulunan sevk pompasýnýn devreye alýnmasýnda. Yanmalý ýsýtma cihazýnýn beslemesi Kapatýlmýþ bir yanmalý ýsýtma cihazýnýn beslemesine izin verilmektedir. “Araçlar FL” paragrafýnda b) ve c) þýklarýnda anlatýldýðý durumlarda, yanma havasýnýn iletimi, maksimum 40 saniyelik bir besleme süresinin ardýndan ilgili önlemlere uygun olarak kesilmesi gerekir. Sadece eþanjörleri, normal kullaným süresi boyunca 40 saniyelik azaltýlmýþ bir besleme süresi sebebiyle bozulmayacaðý kanýtlanmýþ olan yanmalý ýsýtma cihazlarý kullanýlabilir. Lütfen dikkate alýn! • Ek kurallarýn, yasal yönetmeliklerin ve güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi garanti hizmetleri ve sorumluluk baþvurularý için ön koþuldur. Yasal yönetmeliklerin ve güvenlik önlemlerinin dikkate alýnmamasý, ayný zamanda tekniðe uygun þekilde gerçekleþtirilmeyen onarým orijinal yedek parçalar kullanýlsa bile garanti hizmetlerini iptaline ve J. Eberspächer GmbH & Co. KG firmasý tarafýndan sorumluluk dýþýnda tutulmasýna neden olacaktýr. • Isýtma cihazýnýn sonradan yapýlan montajý bu montaj talimatlarý doðrultusunda gerçekleþmelidir. • Yasal yönetmelikler baðlayýcýdýr ve özel yönetmeliklerin mevcut olmadýðý ülkelerde de ayný þekilde yerine getirilmelidir. • Isýtma cihazýnýn Karayollarý trafik nizamnamesi (StVZO) altýna bulunmayan araçlara monte edilmesinde bunun için geçerli özel yönetmelikler ve montaj notlarý dikkate alýnmalýdýr. • Isýtma cihazýnýn özel araçlara montajýnda bu tarz araçlar için geçerli yönetmelikler dikkate alýnmalýdýr. • Diðer montaj talepleri bu montaj kýlavuzunun ilgili bölümlerinde yazýlý bulunmaktadýr.


1 Giriþ Montaj ve iþletim için güvenlik uyarýlarý Tehlike! Yaralanma, yangýn ve zehirlenme tehlikesi! • Isýtma cihazý sadece bakým kapakçýðý kapalý olduðunda ve havalandýrma baþlýðý monte edildiðinde çalýþtýrýlabilir. • Bakým kapakçýðý iþletim sýrasýnda açýlmamalýdýr. • Tüm çalýþmalarýn baþlangýcýndan önce aracýn akü kutup baþlarý sökülmelidir. • Isýtma cihazýnda yapýlacak çalýþmalar öncesinde ýsýtma cihazý kapatýlmasý ve tüm sýcak yapý parçalarýnýn soðumasý beklenmelidir. • Kapalý alanlarda, örn. garaj veya otoparkta ýsýtma cihazý çalýþtýrýlmamalýdýr. • Ayarlanabilir sýcak hava çýkýþ kanallarý daima canlý varlýklarýn (Kiþileri, hayvanlar) ayný zamanda sýcaklýða karþý duyarlý nesnelerin (boþta ve / veya sabitlenmiþ) doðrudan sýcak havadan etkilenmeyecek þekilde düzenlenmelidir. Dikkat! Montaj ve iþletim için güvenlik uyarýlarý! • Ýlk kullanýma alýnma yýlý fabrika etiketi üzerine belirtilmelidir. • Hava ýsýtma cihazlarýnýn termik olarak yüksek oranda kullanýlan yapý parçasý olan eþanjör ýsýtma cihazýnýn ilk kullanýmýndan 10 yýl sonra deðiþtirilmelidir. Ýlaveten eþenajörde bulunan „Orijinal parça“ plakasýna montaj tarihi kaydedilmelidir. Ardýndan bu plaka ýsýtma cihazýnda bulunan fabrika plakasýnýn yanýna yapýþtýrýlmalýdýr. • Isýtma cihazý sadece üretici tarafýndan yetkilendirilmiþ olan bir JE-Ortaðý tarafýndan bu dokümantasyonun standartlarý, olasý özel montaj önerileri doðrultusunda monte edilmeli veya onarým ve garanti kapsamýnda onarýlmalýdýr. • Isýtma cihazýnýn kullanýmýnda sadece J. Eberspächer GmbH & Co. KG firmasý tarafýndan onaylanan kullaným unsurlarý devreye alýnmalýdýr. Diðer kullaným unsurlarýnýn kullanýlmasý fonksiyon arýzalarýna neden olabilmektedir. • Yetkili olmayan üçüncü þahýslar tarafýndan ve / veya orijinal yedek parçalar kullanýlmayan onarýmlar tehlikelidir ve bu nedenle izin verilmemektedir. Bunlar ýsýtma cihazýnýn model onayýnýn iptaline ve böylelikle araçlarda bazý durumlarda aracýn kullaným ruhsatýnýn iptaline neden olabilmektedir.

• Aþaðýdaki önlemlere izin verilmemektedir: – Isýtma öncelikli yapý parçalarýnda yapýlan deðiþiklikler. – Eberspächer Firmasý tarafýndan izin verilmeyen yabancý parçalarýn kullanýmý. – Montaj veya kullanýma alýnma sýrasýnda bu dokümantasyonda belirtilen yasal, güvenlik ve / veya fonksiyon öncelikli standartlardan sapmalar. Bu özellikle elektrik kablo tahsisatý, yakýt beslemesi, yanma havasý ve egzoz çýkýþ kanallarý için geçerlidir. • Montaj veya onarým sýrasýnda sadece orijinal aksesuar parçalarý ve orijinal yedek parçalar kullanýlmalýdýr. • Araçta uygulanacak elektronik kaynak çalýþmalarýnda kontrol ünitesinin korunmasý için aküdeki artý kutup kablosunun ayrýlmalý ve þasiye konulmalýdýr. • Isýtma cihazýnýn kullanýmýna alev alabilen buharlarýn veya tozlarýn oluþabileceði alanlarda izin verilmemektedir, örneðin aþaðýdakilerin yakýnýnda – Yakýt deposu – Kömür deposu – Odun deposu – Tahýl ambarý ve benzeri. • Dolum sýrasýnda ýsýtma cihazý kapatýlmalýdýr. • Isýtma cihazýnýn montaj alaný, koruyucu kasa veya benzeri bir yerde monte edildiði sürece yýðýlma hacmi olmamalý ve serbest kalmalýdýr. Özellikle yakýt yedek bidonlarý, yað kutular sprey kutularý, gaz kartuþlarý, yangýn söndürücüler, temizlik bezleri, giysi parçalarý, kaðýt v.b maddeler ýsýtma cihazýnýn üzerinde veya yanýnda bulundurulmamalý veya taþýnmamalýdýr. • Arýzalý sigortalar sadece öngörülen sigorta deðerine sahip sigortalar ile deðiþtirilebilir. • Isýtma sisteminin yakýt sisteminde yakýt sýzýyorsa (sýzdýrma) bir JE-Servis ortaðýnda hasarýn hemen giderilmesini saðlayýn. • Isýtma cihazýnýn beslemesi, örneðin acil durumda kapatma haricinde akü ayýrma þalterine basýlarak vaktinden önce kesilmemelidir.

Kaza önlemleri Prensipte genel kaza önleme yönetmelikleri ve ilgili atölye ve iþletim güvenlik talimatlarý dikkate alýnmalýdýr.

7


2 Ürün bilgisi Isýtma cihazý teslimat kapsamý, tam donanýmlý paketler ve genel amaçlý montaj takýmý Isýtma cihazý

Siparis numarasi

Airtronic D2, 12 V Airtronic D2, 24 V Airtronic D3, 12 V Airtronic B4, 12 V Airtronic D4, 12 V Airtronic D4, 24 V Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V

25 2069 05 00 00 25 2070 05 00 00 25 2317 05 00 00 20 1812 05 00 00 25 2113 05 00 00 25 2114 05 00 00 25 2484 05 00 00 25 2498 05 00 00

Teslimat kapsamý þunlarý içerir: Resim no. Tanimlama 1 2

Airtronic D2, 12 V Tam donanýmlý paket Airtronic D2, 24 V Tam donanýmlý paket

Siparis numarasi 25 2115 05 00 00 25 2116 05 00 00

Teslimat kapsamý þunlarý içerir: Resim no. Tanim 1 2 – 3 4

Isýtma cihazý Dozaj pompasý 60 mm çapýnda hava boþluklu montaj takýmý Mini regülatör Depo alýcýsý (sadece tam donanýmlý 25 2116 05 00 00 paketinde bulunur)

Genel amaçlý montaj takýmý (tüm modeller) Montaj takýmý þunlarý içerir: Resim No. Tanim 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8

Siparis numarasi Üniversal montaj takimi 25 2069 80 00 00 • 60 mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, isitma cihazi kilavuz numarasi 6'dir, þunlarda kullanýlabilir : – Airtronic D2, 12 V – Airtronic D2, 24 V

Hat demeti, Artý / Eksi Hat demeti, kumanda Esnek egzos borusu Yanma havasý hortumu Kablo seridi Tutucu, dozaj pompasý Boru, 6 x 2 Boru, 4 x 1,25 Hortum kelepçesi (2x) Hava verici, çevrilebilir Kafes Hava aralýðý Esnek boru Egzoz susturucu Hat þebekesi, ýsýtma cihazý

25 2069 05 00 00 25 2070 05 00 00

Üniversal montaj takimi 25 2113 80 00 00 • 90 mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, isitma cihazi kilavuz numarasi 10'dir, þunlarda kullanýlabilir : – Airtronic D3, 12 V

Isýtma cihazý Dozaj pompasý

Tam donanýmlý paket

Üniversal montaj takimlarinin kullanimi

25 2317 05 00 00

– Airtronic B4, 12 V

20 1812 05 00 00

– Airtronic D4, 12 V – Airtronic D4, 24 V

25 2113 05 00 00 25 2114 05 00 00

• 90 mm çaplý hava boþluðu ile, ýsýtma cihazý rehber numarasý 15, þunlarda kullanýlabilir : – Airtronic D4 Plus, 12 V – Airtronic D4 Plus, 24 V

25 2484 05 00 00 25 2498 05 00 00

Üniversal montaj takimi 25 2484 80 00 00 • 75 mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, isitma cihazi kilavuz numarasi 3'dir, þunlarda kullanýlabilir : – Airtronic D3, 12 V

25 2317 05 00 00

– Airtronic B4, 12 V

20 1812 05 00 00

– Airtronic D4, 12 V – Airtronic D4, 24 V

25 2113 05 00 00 25 2114 05 00 00

• 75 mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, Hava dolaþým iþletiminde ýsýtma cihazý kodu 8, Temiz havalý iþletimde ýsýtma cihazý kodu 10, sunlarda kullanilabilir : – Airtronic D4 Plus, 12 V – Airtronic D4 Plus, 24 V

25 2484 05 00 00 25 2498 05 00 00

Lütfen dikkate alýn! • Kumanda elemanlarý için bkz. fiyat listesi ve/veya aksesuar kataloðu. • Resim numarasý olmayan parçalar küçük parçalardýr ve poþet içerisinde sunulur. • Diðer parçalarýn montajý için gereklidir, bkz. ek parçalar kataloðu. • Cihaz rehber numaralarý ile ilgili bilgiler için ek parçalar kataloðuna bakýnýz


2 Ürün bilgisi Isitma cihazi, üniversal montaj takimi ve komple paket teslimat kapsami

* ** *** ****

Sadece tam donanýmlý Airtronic D2 paketinde Sadece Airtronic D3, B4, D4, D4 Plus'ta Sadece Airtronic D2'de Sadece tam donanýmlý Airtronic D2, 24 Volt paketinde

9


2 Ürün bilgisi Teslimat kapsamý Isýtma Cihazý ve Montaj Takýmý "Plus" Isýtma cihazý

Siparis numarasi

Airtronic D2, 12 V Airtronic D2, 24 V Airtronic D3, 12 V Airtronic B4, 12 V Airtronic D4, 12 V Airtronic D4, 24 V Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V

25 2069 05 00 00 25 2070 05 00 00 25 2317 05 00 00 20 1812 05 00 00 25 2113 05 00 00 25 2114 05 00 00 25 2484 05 00 00 25 2498 05 00 00

Teslimat kapsamý þunlarý içerir: Resim no. Tanim 1 2

Isýtma cihazý Dozaj pompasý

Montaj Takýmý "Plus" (tüm modeller) Montaj takýmý þunlarý içerir: Resim No. Tanim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

10

Yanma havasý emme susturucusu Egzoz susturucusu Hortum boðazý Kafes Y daðýtýcýsý Kit-depo baðlantýsý Sýcaklýk ayar sensörü Sýcaklýk ayar sensörü kablo hatlarý EasyStart T zamanlayýcý Artý / Eksi hat demeti Kumanda hat demeti Hortum kelepçesi (2x) Hortum kelepçesi (6x) Boru 4 x 1,25 (Poz. 8'de mevcuttur) Isýtma cihazý hat þebekesi Esnek egzos borusu Kafes Dozaj pompasý tutucusu Kablo þeridi (2 set) Hava aralýðý Hava verici (2x) Geçiþ parçasý Ø 6 / 4 Boru 4 x 1 (Poz. 8'de mevcuttur) Boru kelepçesi Ø 50 mm Isýtma havasý iletimi için esnek boru (teslimat kapsamýna dahil deðildir)

Montaj takimi „Plus“ in kullanimi Siparis numarasi Montaj takimi „Plus“ 25 2069 81 00 00 • 75 mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, isitma cihazi kilavuz numarasi 12'dir, þunlarda kullanýlabilir : – Airtronic D2, 12 V – Airtronic D2, 24 V

25 2069 05 00 00 25 2070 05 00 00

Montaj takimi „Plus“ 25 2113 81 00 00 • 90 mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, isitma cihazi kilavuz numarasi 10'dir, þunlarda kullanýlabilir : – Airtronic D3, 12 V

25 2317 05 00 00

– Airtronic B4, 12 V

20 1812 05 00 00

– Airtronic D4, 12 V – Airtronic D4, 24 V

25 2113 05 00 00 25 2114 05 00 00

• 90 mm çaplý hava boþluðu ile, ýsýtma cihazý rehber numarasý 15, þunlarda kullanýlabilir : – Airtronic D4 Plus, 12 V – Airtronic D4 Plus, 24 V

25 2484 05 00 00 25 2498 05 00 00

Montaj takimi „Plus“ 25 2484 81 00 00 • 75 mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, Hava dolaþým iþletiminde ýsýtma cihazý kodu 8, Temiz havalý iþletimde ýsýtma cihazý kodu 10, þunlarda kullanýlabilir : – Airtronic D4 Plus, 12 V – Airtronic D4 Plus, 24 V

25 2484 05 00 00 25 2498 05 00 00

Lütfen dikkate alýn! • Kumanda elemanlarý için bkz. fiyat listesi ve/veya aksesuar kataloðu. • Resim numarasý olmayan parçalar küçük parçalardýr ve poþet içerisinde sunulur. • Diðer parçalarýn montajý için gereklidir, bkz. ek parçalar kataloðu. • Cihaz rehber numaralarý ile ilgili bilgiler için ek parçalar kataloðuna bakýnýz. • "Plus" montaj takýmlarý özellikle karavan ve teknelere yapýlacak ilaveler için uygundur.


2 Ürün bilgisi Isitma cihazi ve üniversal montaj takimi „Plus“ teslimat kapsami

11


2 Ürün bilgisi Teknik bilgiler Isitma cihazi tipi

Airtronic

Isýtma cihazý

Airtronic D2

Model

D2

Isýtma aracý

Hava

Termik akýmýnýn ayarý

Kademe Güç kaynaðý

Büyük

Orta

Küçük

KAPALI

2200

1800

1200

850

Termik akým (Watt) Madde geçisi karsi basinçsiz (kg/h) 60 mm çapinda hava araligi ile

105

90

60

40

13

Yakýt tüketimi (lt/s)

0,28

0,23

0,15

0,10

34

22

12

8

5

Elektrik güç alýmý (Vat) Ýþletimde (12 ve 24 volt) Çalýþtýrmada (12 ve 24 volt)

<100

Nominal voltaj

12 veya 24 Volt

Ýþletim alaný Alt voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan düþük voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj sýnýrýna ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Üst voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan yüksek voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj sýnýrýna ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Yakýt „Yakýt kalitesi“ ve „Düþük sýcaklýklarda yakýt“ 28. sayfaya bakýnýz. Ýzin verilen ortam sýcaklýðý

Yaklaþýk 10,5 ya da yaklaþýk 21 Volt Ýþlem süresi – düþük voltaj korumasý: 20 Saniye

Yaklaþýk 16 ya da yaklaþýk 32 Volt Ýþlem süresi – Yüksek voltaj korumasý: 20 Saniye

Dizel yakýt – piyasadan temin edilebilen (DIN EN 590) Ýþletimde

Ýþletim dýþý

Isýtma cihazý

–40 °C ila +70 °C

–40 °C ila +85 °C

Dozaj pompasý

–40 °C ila +50 °C

Maksimum hava emiþ sýcaklýðý Uzaktan kumanda parazit giderme Aðýrlýk Havalandýrma modu

–40 °C ila +125 °C +40 °C

DIN EN 55 025 doðrultusunda parazit sýnýfý 5 yaklaþýk 2,7 kg mümkün

Lütfen dikkate alýn! Dikkat! Teknik bilgiler için güvenlik uyarýsý! Teknik bilgiler yerine getirilmelidir aksi takdirde fonksiyon arýzalarý mümkün olabilmektedir. 12

Herhangi bir sýnýr deðer belirtilmemiþse, listelenen teknik bilgiler, ýsýtma cihazlarýnda söz konusu olan, nominal voltajda % ±10’luk toleransla, 20 °C ortam sýcaklýðýyla ve referans olarak Esslingen yüksekliðiyle baðlantýlý olarak görülmelidir.


2 Ürün bilgisi Teknik bilgiler Isitma cihazi tipi

Airtronic M

Isýtma cihazý

Airtronic D3 / Airtronic D4 / Airtronic D4 Plus

Model

D3 / D4 / D4 Plus

Isýtma aracý

Hava

Termik akýmýnýn ayarý

Kademe

Termik akým (Watt)

Güç kaynaðý

Büyük

Orta

Küçük

KAPALI

D3

3000

2200

1600

900

D4

4000

3000

2000

900

D4 Plus

4000

3000

2000

900

Karþý basýnç olmadan sýcak hava geçiþi (kg/s) 90 mm çapinda hava aralikli D3

150

120

90

60

24

90 mm çapinda hava aralikli D4

185

150

110

60

22

75 mm çapinda hava aralikli D4 Plus

175

140

100

55

22

D3

0,38

0,28

0,2

0,11

D4

0,51

0,38

0,25

0,11

D4 Plus

Yakýt tüketimi (lt/s)

Elektrik güç alýmý (Vat) Ýþletimde (12 ve 24 volt)

0,51

0,38

0,25

0,11

D3

24

16

10

7

5

D4

40

24

13

7

4–5

D4 Plus

55

30

16

7

4–5

Çalýþtýrmada (12 ve 24 volt)

<100

Nominal voltaj

12 veya 24 Volt

Ýþletim alaný Alt voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan düþük voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj sýnýrýna ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Üst voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan yüksek voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj sýnýrýna ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Yakýt „Yakýt kalitesi“ ve „Düþük sýcaklýklarda yakýt“ 28. sayfaya bakýnýz. Ýzin verilen ortam sýcaklýðý

Dizel yakýt – piyasadan temin edilebilen (DIN EN 590) Ýþletimde

Ýþletim dýþý

–40 °C ila +70 °C

–40 °C ila +85 °C

Dozaj pompasý

–40 °C ila +50 °C

Uzaktan kumanda parazit giderme Havalandýrma modu

Yaklaþýk 16 ya da yaklaþýk 32 Volt Ýþlem süresi – yüksek voltaj korumasý: 20 Saniye

Isýtma cihazý Maksimum hava emiþ sýcaklýðý Aðýrlýk

Yaklaþýk 10,5 ya da yaklaþýk 21 Volt Ýþlem süresi – düþük voltaj korumasý: 20 Saniye

–40 °C ila +125 °C +40 °C

DIN EN 55 025 doðrultusunda parazit sýnýfý 5 yaklaþýk 4,5 kg mümkün

Teknik veriler için güvenlik notu Lütfen dikkate alýn! -Not için 12. sayfaya bakiniz. 13


2 Ürün bilgisi Teknik bilgiler Isitma cihazi tipi

Airtronic M

Isýtma cihazý

Airtronic B4

Model

B4

Isýtma aracý

Hava

Termik akýmýnýn ayarý

Kademe Güç kaynaðý

Büyük

Orta

Küçük

KAPALI

3800

3200

2100

1300

Termik akým (Watt) Karþý basýnç olmadan sýcak hava geçiþi (kg/s) 90 mm çapinda hava aralikli

185

160

120

85

Yakýt tüketimi (lt/s)

0,54

0,46

0,29

0,18

40

29

15

9

4–5

Elektrik güç alýmý (Vat) Ýþletimde (12 Volt) Çalýþtýrmada (12 Volt)

<100

Nominal voltaj

12 Volt

Ýþletim alaný Alt voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan düþük voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj sýnýrýna ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Üst voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan yüksek voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj sýnýrýna ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Yakýt „Yakýt kalitesi“ ve „Düþük sýcaklýklarda yakýt“ 28. sayfaya bakýnýz. Ýzin verilen ortam sýcaklýðý

yaklaþýk 10,5 Volt Ýþlem süresi – düþük voltaj korumasý: 20 Saniye

yaklaþýk 16 Volt Ýþlem süresi – yüksek voltaj korumasý: 20 Saniye

Benzin yakýt – piyasadan temin edilebilen (DIN EN 228) Ýþletimde

Ýþletim dýþý

Isýtma cihazý

–40 °C ila +50 °C

–40 °C ila +85 °C

Dozaj pompasý

–40 °C ila +20 °C

Maksimum hava emiþ sýcaklýðý Uzaktan kumanda parazit giderme Aðýrlýk Havalandýrma modu

–40 °C ila +125 °C +40 °C yaklaþýk 4,5 kg

DIN EN 55 025 doðrultusunda parazit sýnýfý 5 mümkün

Lütfen dikkate alýn! Dikkat! Teknik bilgiler için güvenlik uyarýsý! Teknik bilgiler yerine getirilmelidir aksi takdirde fonksiyon arýzalarý mümkün olabilmektedir. 14

Herhangi bir sýnýr deðer belirtilmemiþse, listelenen teknik bilgiler, ýsýtma cihazlarýnda söz konusu olan, nominal voltajda % ±10’luk toleransla, 20 °C ortam sýcaklýðýyla ve referans olarak Esslingen yüksekliðiyle baðlantýlý olarak görülmelidir.


2 Ürün bilgisi Ana ölçümler Airtronic

*

**

Ana ölçümler Airtronic M

1 2 *

Kapaðýn açýlmasýna ve kýzdýrma bujisinin ve kontrol ünitesinin sökülmesine yönelik minimum montaj aralýðý (Serbest alan). Isýtma havasýnýn emilmesi için minimum montaj aralýðý (Serbest alan).

Airtronic D2'deki hava boslugu: – 60 mm çapinda, genel amaçli montaj takiminda bulunur – 75 mm çapinda, "Plus" montaj takiminda bulunur ** Airtronic D3, B4, D4'teki hava boslugu: – 75 mm çapinda, genel amaçli montaj takiminda bulunur – 90 mm çapinda, genel amaçli montaj takiminda veya "Plus" montaj takiminda bulunur Airtronic D4 Plus'daki hava boslugu: – 75 mm çapinda, genel amaçli montaj takiminda veya "Plus" montaj takiminda bulunur – 90 mm çapinda, genel amaçli montaj takiminda veya "Plus" montaj takiminda bulunur

A = Egzoz B = Yakýt V = yanma havasý

Lütfen dikkate alýn! Airtronic D4 Plus'ta küresel indirgeme kapaðýnýn montajýna izin verilmemektedir.

15


3 Montaj Montaj ve montaj yeri Isýtma cihazý, kiþiler tarafýndan kullanýlan araçlara ait mekanlara montaja uygundur ve onaylýdýr. 9 oturma alanýndan fazla olan otobüslerin sürücü veya yolcu bölümlerine montajýna izin verilmemektedir . Þahýslar tarafýndan kullanýlan mekanlara montajý sýrasýnda egzoz, yanma havasý ve yakýt hatlarýnýn bu mekanlara çözülebilir baðlantýlarý olmamalýdýr ve eklem alanlarýnda serpintiden muhafazalý olarak yerleþtirilmiþ olmalýdýr. Bu nedenle ýsýtma cihazý cihaz ayaðý ile birlikte, cihaz ayaðýnda yerleþik flanþ contasý kullanýlarak araç tabanýna veya aracýn dýþ paneline monte edilmelidir. Elektronik kontrol düzeneði ýsýtma cihazýna entegre edilmiþtir, bu sayede montaj sýrasýndaki kablo tahsisatý oldukça kolaylaþmaktadýr.

Dizel-Isýtma cihazýnýn – 24 Volt – ADR doðrultusunda tehlikeli madde taþýyan bir araca montajý Dizel-Isýtma cihazlarýnýn – 24 Volt – ADR doðrultusunda tehlikeli madde taþýmacýlýðýnda kullanýlan araçlara montajýna izin verilmiþtir. Uygun elektrikli kablo tahsisatý ile ýsýtma cihazý ADR yönetmeliklerini yerine getirmektedir, buna yönelik dokümantasyonun sonundaki devre planlarýna bakabilirsiniz. ADR talimatlarý ile ilgili bilgileri 6. ve 31. sayfalarda ve 25 2161 95 15 80 baský numaralý bilgi kaðýdýnda bulabilirsiniz. Lütfen dikkate alýn! Isýtma cihazýnýn tehlikeli madde taþýyan araçlara montajýnda ek olarak ADR yönetmelikleri yerine getirilmelidir.

Lütfen dikkate alýn! • Isýtma cihazýnýn montajý sýrasýnda sýcak havanýn emilmesi ve kýzdýrma bujisinin ve kontrol ünitesinin sökülmesi için yeterli serbest alan olmasýna dikkat edilmelidir (15.sayfada „ana ölçümler“ bölümüne bakýnýz). • Bu baþlýða yönelik yönetmelikler ve güvenlik uyarýlarý için 4 – 7 sayfalarý dikkate alýn.

Montaj yeri Bir karavanda montaj yeri Bir karavanda ýsýtma cihazý tercihen iç mekana veya bagaj bölmesine monte edilmektedir. Aracýn yolcu kabinine ve/veya bagaj bölümüne monte edilemiyorsa, ýsýtma cihazý sýçrayan suya karþý korunaklý bir þekilde aracýn tabanýna, döþeme altýna sabitlenebilir. Lütfen dikkate alýn! Karavana monte edilmesi için „Plus“ model isitma cihazlari belirlenmistir. 1 2 3 4 5 16

Ön yolcu koltuðu önündeki ýsýtma cihazý Sürücü koltuðu ve ön yolcu koltuðu arasýndaki ýsýtma cihazý Isýtma cihazý alt koridoru Düzenleme altýndaki ýsýtma cihazý Bagaj bölmesindeki ýsýtma cihazý


3 Montaj Montaj yeri Bir binek otomobilde / geniþ hacimli sedan modelinde montaj yeri Bir binek otomobilde / geniþ hacimli sedan modelinde ýsýtma cihazý tercihen araç iç mekanýna veya bagaj bölmesine monte edilmektedir. Aracýn yolcu kabinine ve/veya bagaj bölümüne monte edilemiyorsa, ýsýtma cihazý sýçrayan suya karþý korunaklý bir þekilde aracýn tabanýna, döþeme altýna sabitlenebilir.

1 2 3 4 5

Ön yolcu koltuðu önündeki ýsýtma cihazý Sürücü koltuðu ve ön yolcu koltuðu arasýndaki ýsýtma cihazý Isýtma cihazý alt koridoru Arka koltuk grubu altýndaki ýsýtma cihazý Bagaj bölmesindeki ýsýtma cihazý

Ekskavatör kabininde montaj yeri (sadece dizel ýsýtma cihazlarý)

Bir aðýr vasýtada montaj yeri (sadece dizel ýsýtma cihazlarý) Bir aðýr vasýta aracýnda ýsýtma cihazý tercihen sürücü kabinine takýlmaktadýr. Sürücü kabinine montaj mümkün deðilse, ýsýtma cihazý alet kutusuna ya da muhafaza kutusuna da monte edilebilmektedir.

1 2 3 4

Ön yolcu ayak bölmesinde ýsýtma cihazý Sürücü kabini arka panelinde ýsýtma cihazý Yatak altýndaki ýsýtma cihazý Alet kutusundaki ýsýtma cihazý

Bir ekskavatörde ýsýtma cihazý tercihen kabin içine monte edilmektedir. Kabin içine montaj mümkün olmadýðýnda, ýsýtma cihazý kabin dýþýndaki bir muhafaza kutusuna da monte edilebilir. Lütfen dikkate alýn! • Montaj kýlavuzunda sunulan montaj önerileri örneklerdir. Diðer montaj yerlerine, bu montaj kýlavuzunda ön görülen montaj talimatlarýna uygun olduðu sürece izin verilmektedir. • Diðer montaj bilgileri (örn. tekneler ve gemiler) üreticiden talep edilerek temin edilebilir. • izin verilen montaj konumlarýný ve depolama sýcaklýklarýný dikkate alýn.

1 2 3

Koltuk kasasýnda ýsýtma cihazý Kabin arka panelinde ýsýtma cihazý Muhafaza kutusunda ýsýtma cihazý 17


3 Montaj Ýzin verilen montaj konumlarý Isýtma cihazýnýn montajý tercihen normal konumda – taslakta sunulduðu gibi – gerçekleþmelidir. Montaj koþullarýna göre ýsýtma cihazý taslak doðrultusunda maksimum 30°’ye kadar eðimli (Akým yönü aþaðýya doðru) ya da maksimum 90° kadar kendi uzunluk aksý etrafýndan döndürülerek (egzoz boðazý yatay, kýzdýrma bujisi yukarý bakar) monte edilebilir. Ýzin verilen salýným alanlarý ile birlikte yatay (Egzoz boðazý aþaðý bakar) normal konum

1 2 3

Sýcak hava emme aðzý (Fan diþlisi) Kýzdýrma bujisinin konumu Akým yönü

Kablo aðacý baðlantýsý, saðda veya solda Gerektiðinde kablo aðacý baðlantýsý karþý tarafta bulunan ýsýtma cihazý tarafýna takýlabilir. Burada kontrol ünitesi sökülebilir ve alt yarý yuvarlak kablo aðacý kapaðý klipsinden ayrýlabilir. Kablo aðacý bu durumda kontrol ünitesine yeniden tahsis edilebilir. Ardýndan kontrol ünitesini tekrar monte edin, kaplamasýný oturtun, bu iþlem sýrasýnda kablo aðacý manþonunu ve kör tapayý alt kaplamadaki uygun girintilere yerleþtirin.

18

Isýtma iþletiminde sunulan normal ya da maksimum montaj konumlarý – aracýn veya teknenin eðim konumuna baðlý olarak – +15°’ye kadar cihaz fonksiyonunu etkilemeden tüm yönlerde sapma gösterebilir.


3 Montaj Montaj ve sabitleme Egzoz, yanma havasý ve yakýt kesit noktalarýný resim doðrultusunda iþleme alýn. Cihaz ayaðýnýn yerleþim yüzeyi düz olmalýdýr. Kesit noktalarýnýn delinmesi ve gerektiðinde yerleþim yüzeyinin plan çekimi sýrasýnda üretici tarafýndan plan çekme aleti tercih edilebilir. „Dozaj pompasý“ kablo demeti için Ø 10,5 mm’lik delik taslak resimde mevcut deðildir ve montaja göre delinmelidir.

Yerleþim alanýnýn sacý 1,5 mm’dan dan ince ise ek bir takviye sacý monte edilmelidir.

Taslak resim

Plan çekme aleti

1

Takviye sacý sipariþ numarasý 20 1577 89 00 03 Plan çekme aletinin sipariþ numarasý 99 1201 46 53 29

Yerleþim yüzeyinin çevre hatlarý

Isýtma cihazýnýn araç tabanýna sabitlenmesi

Isýtma cihazýnýn yatay olarak araç paneline sabitlenmesi

1

4 5 6 7

2 3

ýsýtma cihazý ve araç tabaný arasýndaki boþluk mutlaka gereklidir – ek olarak fan diþlisi serbest hareket açýsýndan kontrol edilmelidir. Montaj alaný düz olmalýdýr. Flanþ contasý monte edilmiþ olmalýdýr.

Araç paneli düz olmalýdýr. Takviye sacý (gerektiðinde yukarý bakýnýz) yay plakasý Altýgen somun M6 (Sýkma torku 5+1 Nm)

19


3 Montaj Fabrika plakasý Fabrika plakasý ve 2. fabrika plakasý (dublikat) alt muhafaza kapaðýna sabitlenmiþtir. 2. Fabrika plakasý (Dublikat) çýkartýlabilir olarak alt muhafaza kapaðýna takýlmýþtýr ve gerektiðinde iyi görülebilir bir konumda ýsýtma cihazýna ya da ýsýtma cihazýnýn bulunduðu bölgeye yapýþtýrýlabilir. Lütfen dikkate alýn! Bu baþlýða yönelik yönetmelikler ve güvenlik uyarýlarý için 5. sayfayý dikkate alýn.

20

1 2

Orijinal fabrika plakasý 2. Fabrika plakasý (Dublikat)


3 Montaj Sýcak hava kanalý Genel amaçlý" ve "Plus" montaj takýmlarýnda ýsýtma havasý iletim parçalarý teslimat kapsamýna dahildir. "Plus" montaj takýmlarý 75 mm veya 90 mm çaplý esnek boruyu içermez, bu boru ayrýca sipariþ edilmelidir. Sipariþ no. için bkz. yedek parça kataloðu. Tehlike! Yanma ve yaralanma tehlikesi! • Sýcak hava kanalýnýn hortumlarý ve bunlarýn sýcak hava çýkýþlarý, bunlardan insanlar, hayvanlar veya ýsýya hassas materyallerin ýþýn / temas veya doðrudan üfleme neticesinde sýcaklýk tarafýndan tehlike altýnda olmayacaklarý þekilde döþenmeli ve sabitlenmelidir. Gerektiðinde sýcak hava kanalý ya da sýcak hava çýkýþý üzerine bir kapak yerleþtirilmelidir. • Sýcak hava çýkýþ kanalý tarafýnda hava çýkýþ baþlýðý monte edilmiþ olmalýdýr. • Sýcak hava emme tarafý ve hava çýkýþ tarafý üzerinde – hava hortumu monte edilmemiþse -sýcak hava faný tarafýndan hasar görmeyi ya da eþanjör tarafýndan yanmalarý önlemek amacýyla koruyucu kafes takýlý olmalýdýr. • Sýcak hava kanalýnda ýsýtma iþletimi sýrasýnda ve hemen sonrasýnda yüksek sýcaklýklar görülebilir. Bu nedenle ýsýtma iþletimi sýrasýnda sýcak hava kanalý alanýnda çalýþmalardan kaçýnýn. Bu durumda ýsýtma cihazýný önceden kapatýn ve tüm parçalarýn tam olarak soðumasýný bekleyin. Gerektiðinde koruyucu eldiven takýn.

Lütfen dikkate alýn! • Airtronic D4 Plus'ta küresel indirgeme kapaðýnýn montajýna izin verilmemektedir. • Bu baþlýða yönelik yönetmelikler ve güvenlik uyarýlarý için 4 – 7 sayfalarý dikkate alýn. • Hava ileten parçalarýn baðlantýsýný yaparken, "Genel Amaçlý Montaj Takýmlarýnýn Kullanýmý" bölümünün 8. sayfasýndaki ve "Plus Montaj Takýmlarýnýn Kullanýmý" bölümünün 10. sayfasýndaki cihaz rehber numarasýna dikkat edin.

Dikkat! • Sýcak hava emme açýklýklarý, normal iþletim koþullarýnda araç motorunun ve ýsýtma cihazýnýn egzoz gazlarýnýn emilmesinin beklenmeyeceði ve sýcak havanýn toz, tuz buharý v.b.tarafýndan kirlenmeyeceði þekilde düzenlenmiþ olmalýdýr. • Devridaim iþletiminde devridaim giriþini, dýþarý çýkan sýcak havanýn doðrudan tekrar emilmeyeceði þekilde yerleþtirilmelidir. • Aþýrý ýsýnmadan dolayý olasý arýza durumunda arýza kapanmasýndan hemen önce bölgesel sýcak hava sýcaklýðý maksimum 150 °C ya da üst yüzey sýcaklýklarý maksimum 90 °C’ye kadar çýkabilmektedir. Sýcak hava kanlý için bu nedenle sadece tarafýmýzdan onaylanan, sýcaklýða dayanýklý sýcak hava hortumlarý kullanýlmalýdýr! • Fonksiyon kontrolü sýrasýnda yaklaþýk 10 dakikalýk çalýþma süresinin ardýndan orta hava çýkýþ kanalý sýcaklýðý çýkýþ yerinden yaklaþýk 30 cm ölçüldüðünde 110 °C’yi geçmemelidir (Bu sýrada giriþ sýcaklýðý yaklaþýk 20 °C). • Sürücü ve yolcular normal seyir sürecinde ýsýtma cihazý ile temas edebileceklerse bir temas korumasý takýlmalýdýr.

Sýcak hava kanalý (Örnek)

1 2 3 4

Koruyucu kafes Hava çýkýþ kanalý baþlýðý Hortum kelepçesi Esnek boru

5 6 7

Kava kanalý, dönebilir Baðlantý boðazý Koruyucu kafes

21


3 Montaj Egzoz çýkýþ kanalý Egzoz kanalýnýn monte edilmesi "Genel amaçlý" ve "Plus" montaj takýmlarýnda 24 mm iç çaplý, 1000 mm uzunluðunda esnek bir egzoz borusu ve bir egzos susturucusu teslimat kapsamýna dahildir. Esnek egzoz borusu montaj koþullarýna uygun olarak 20 cm’ye kadar kýsaltýlabilir veya maksimum 2 m. uzatýlabilmektedir. Araçta bulunan egzoz gazý sönümleyicisini uygun bir yerde sabitleyin. Isýtma cihazýnýn esnek egzoz borusunu egzoz sönümleyicisine yerleþtirin ve boru kelepçeleri ile sabitleyin. Egzoz sönümleyicisinde bir egzoz gazý uç borusunu (uç kovanlý) boru kelepçesi ile sabitleyin.

Dikkat! Güvenlik uyarýsý! Egzoz kanalýnýn tamamý ýsýtma iþletimi sýrasýnda ve hemen sonrasýnda çok sýcaktýr. Bu nedenden dolayý egzoz kanalý mutlaka bu montaj talimatý doðrultusunda gerçekleþmelidir. • Egzoz gazý çýkýþý boþ alanda son bulmalýdýr. • Egzoz borusu aracýn yan sýnýrlarýndan dýþarý çýkmamalýdýr. • Egzoz borsunu hafif düþük þekilde yerleþtirin, gerekli olmasý halinde kondensat çýkýþý için en derin alana yaklaþýk Ø 5 mm’lik bir delik açýlabilir. • Aracýn iþletim açýsýndan önemli parçalarý fonksiyonlarýnda etkilenmemelidir (yeterli mesafeye dikkat edilmelidir). • Egzoz borusunu ýsýya karþý duyarlý yapý parçalarýna yeterli mesafede monte edin. Bu iþlem sýrasýnda özellikle yakýt hatlarýna (plastik veya metal), elektrik kablolarýna ayný zamanda fren hortumlarýna v.b. dikkat edilmelidir! • Egzoz borularý salýnýmlar nedeniyle hasar oluþumundan kaçýnmak için güvenli bir þekilde (tavsiye edilen düzenleme deðeri 50 cm’lik mesafede) sabitlenmelidir. • Egzoz kanalý, dýþarý çýkan egzoz gazlarýnýn yanma havasý olarak emilmeyecek þekilde döþenmelidir. • Egzoz borusunun aðzý kir ve kardan kapanmamalýdýr. • Egzoz borusunun aðzýný sürüþ yönüne doðru düzenlemeyin. • Egzoz sönümleyicisini tam olarak araca sabitleyin.

22

Tehlike! Yanma ve zehirlenme tehlikesi! Her yanma iþleminde yüksek sýcaklýklar ve zehirli gazlar oluþmaktadýr. Bu nedenden dolayý egzoz kanalý mutlaka bu montaj talimatý doðrultusunda gerçekleþmelidir. • Isýtma iþletimi sýrasýnda egzoz kanalý alanýnda herhangi bir çalýþma uygulamayýnýz. • Egzoz gazý kanalýnda yapýlacak çalýþmalarda, önce ýsýtma cihazýný kapatýn ve tüm yapý parçalarý tam olarak soðuyana kadar bekleyin, gerektiðinde koruyucu eldiven takýn. • Egzoz gazýný teneffüs etmeyin. Lütfen dikkate alýn! • Bu baþlýða yönelik yönetmelikler ve güvenlik uyarýlarý için 4 – 7 sayfalarý dikkate alýn. • Egzoz çýkýþ borusu ýsýtma cihazýndan egzoz sönümleyicisine giden esnek egzoz borusundan belirgin oranda kýsa olmalýdýr. • Isýtma cihazýnda bulunan yanma havasý ve egzoz aðzýný ayrýt edebilmek için aðzýn içine akýþ yönünü iþaretleyen küçük oklar dökülmüþtür (bakýnýz 23. sayfadaki taslak)


3 Montaj Yanma hava kanalý Yanma havasý kanalýnýn monte edilmesi Üniversal montaj takýmýnýn teslimat kapsamýnda içten Ø 25 mm, 1000 mm uzunluðunda bir esnek yanma havasý hortumu bulunmaktadýr. Esnek yanma havasý hortumu montaj koþullarýna uygun olarak 20 cm’ye kadar kýsaltýlabilir veya maksimum 2 m. uzatýlabilmektedir. Isýtma cihazýnda takýlý bulunan esnek yanma havasý hortumunu bir boru kelepçesi ile sabitleyin ve uygun yerlerinden hortum kelepçeleri veya kablo baðlarý ile sabitleyin. Montajdan sonra bir uç kovaný takýn. „Plus“ montaj takiminin teslimat kapsaminda esnek baglanti hortumuna sahip bir yanma havasi emme sönümleyicisi (iç çapi 25 mm) bulunmaktadir. Isýtma cihazýnda takýlý bulunan esnek baðlantý hortumunu bir boru kelepçesi ile sabitleyin ve yanma havasý emme sönümleyicisini uygun yerlerinden hortum kelepçeleri veya kablo baðlarý ile sabitleyin. Montajdan sonra bir uç kovaný takýn.

Dikkat! Yanma havasý kanalýna yönelik güvenlik uyarýlarý! • Yanma havasý aðzý daima serbest olmalýdýr. • Yanma havasý giriþi, egzoz gazlarýnýn yanma havasý olarak emilmeyecek þekilde döþenmelidir. • Yanma havasý giriþini seyir rüzgarýna karþý düzenlemeyin. • Yanma havasý giriþi kir ve kardan kapanmamalýdýr. • Yanma havasý kanalýný hafif düþük þekilde yerleþtirin, gerekli olmasý halinde kondensat çýkýþý için en derin alana yaklaþýk Ø 5 mm’lik bir delik açýlabilir. Lütfen dikkate alýn! • Airtronic ve Airtronic M ýsýtma cihazlarýnda ses sönümlemesine yönelik yanma havasý hortumunun yerine bir yanma havasý emme sönümleyicisi monte edilmelidir. Sipariþ numarasý için ek parçalar kataloðuna bakýnýz. • Bu baþlýða yönelik yönetmelikler ve güvenlik uyarýlarý için 4 – 7 sayfalarý dikkate alýn.

min. 0,2 m min. 0,2 – maks. 2 m

maks. 2 m

1 2

Yanma havasý hortumu, di = 25 mm Yanma havasý emiþ sönümleyicisi – „Plus“ montaj takimina dahildir 3 Egzoz borusu, di = 24 mm 4 Egzoz gazý sönümleyicisi 5 Giriþ ya da çýkýþ aðzýný – seyir rüzgarýndan, kardan, kirden ve sudan koruyun 6 Yanma havasý uç kovaný 7 Egzoz gazý uç kovaný 8 Yanma havasý aðýzlarý 9 Egzoz gazý aðzý 10 Yanma havasý uç kovaný 11 Hortum kelepçesi 12 Egzos borusu kelepçesi 23


3 Montaj Yanýcý madde beslemesi Dozaj pompasýnýn monte edilmesi, yakýt hatlarýnýn döþenmesi ve yakýt deposunun monte edilmesi Dozaj pompasýnýn montajý sýrasýnda, yakýt hatlarýnýn döþenmesinde ve yakýt deposunun montajýnda aþaðýdaki güvenlik uyarýlarý mutlaka dikkate alýnmalýdýr. Burada sunulan talimatlardan sapmalara izin verilmemektedir. Bunlar dikkate alýnmadýðý takdirde fonksiyon arýzalarý gündeme gelebilmektedir. Tehlike! Yangýn, patlama, zehirlenme ve yaralanma tehlikesi! Yakýt ile yapýlan iþlemler sýrasýnda dikkat edilmelidir. • Depo dolumundan önce ve yakýt beslemesinde yapýlan çalýþmalarda aracýn motoru ve ýsýtma cihazý devre dýþý býrakýlmalýdýr. • Yakýtla yapýlan iþlemlerde açýk ateþten kaçýnýn.

• Yakýt hatlarýný, aracýn etkilerinden, motorun hareketlerinden ve buna benzer dayanýklýlýðýna yönelik daha sonrasýnda etki etmeyecek þekilde yerleþtirin. • Yakýt nakleden parçalar iþletimi bozan sýcaklýklara karþý korunmalýdýr. • Yakýt hatlarýný asla ýsýtma cihazýna veya araç motoruna ait egzos kýlavuzlarýnýn yanýndan geçirmeyin veya bunlara sabitlemeyin. Yanýnda geçmesi durumunda yeterli bir ýsý mesafesinin olmasýna dikkat edin, gerekirse yayýlan ýsýdan koruma saclarý veya koruyucu hortum kullanýn (koruyucu hortumun sipariþ numarasý için bkz. ek parça kataloðu). • Damlayan veya buharlaþan yakýt, ne bir yerde toplanmalý ne de sýcak parçalarda veya elektrik düzeneklerinde alev almamalýdýr. • Yakýt hatlarýnýn bir yakýt hortumu ile baðlanmasý sýrasýnda yakýt hatlarýný daima ek üzerine monte edin, böylelikle kabarcýk oluþumu önlenmiþ olacaktýr.

• Sigara içmeyin. • Yakýt buharlarýný teneffüs etmeyin. • Cilt temasýndan kaçýnýn.

Dikkat! Yakýt hatlarýnýn döþenmesine yönelik güvenlik uyarýlarý! • Yakýt hortumlarýný ve borularýný sadece keskin býçak ile uzunlamasýna kesin. Kesit yerleri bastýrýlmamalý ve çapaksýz olmalýdýr. • Dozaj pompasýndan ýsýtma cihazýna giden yakýt hatlarý mümkün olduðunda yukarý doðru döþenmelidir. • Yakýt hatlarý, hasar oluþumundan ve / veya titreþim nedeniyle ses oluþumundan kaçýnmak için güvenli bir þekilde sabitlenmiþ olmalýdýr (Tavsiye edilen düzenleme deðeri: yaklaþýk 50 cm’lik mesafede). • Yakýt hatlarý mekanik hasarlara karþý korunuyor olmalýdýr.

24

1 2

Doðru kablo tahsisatý Hatalý kablo tahsisatý – kabarcýk oluþumu

Motorlu otobüslerde yakýt hatlarýna ve yakýt deposuna yönelik güvenlik uyarýlarý • otobüslerde yakýt hatlarý ve yakýt deposu sürücü veya yolcu kabininde bulunmamalýdýr. • Yakýt depolarý otobüslerde, bir yangýn halinde çýkýþ kapýlarýnýn tehlikede olmayacaðý þekilde düzenlenmiþ olmalýdýr. Lütfen dikkate alýn! • Bu bölümdeki talimatlara ve 4. - 7. sayfalar arasýndaki güvenlik uyarýlarýna dikkat edin. • Gürültü nedeniyle yakýt borularýný gövde gürültüsü aktaran parçalara sabit bir þekilde sabitlemeyin. Gürültünün azaltýlmasý için yakýt borularýnýn üzerine bir sünger hortum itilebilir.


3 Montaj Yanýcý madde beslemesi Depo armatüründen araç motoruna yakýt ön besleme hattýndan T parçasý ile yakýt alýmý

1 2 3 4 5 6 7 8* 9 10 11 12 13 *

Araç deposu yakýt ön taþýma borusu Taþýt motoruna giden, mekanik yakýn veya enjeksiyon pompasý T parçasý, 8-6-8 veya 10-6-10 Dozaj pompasý Yakýt borusu, 4 x 1 (di = Ø 2 mm) Yakýt borusu, 6 x 2 (di = Ø 2 mm) Yakýt hortumu, 5 x 3 (di = Ø 5 mm) Yakýt borusu, 4 x 1,25 (di = Ø 1,5 mm) Geçiþ parçasý, Ø 6 / 4 Yakýt hortumu, 3,5 x 3 (di = Ø 3,5 mm), yakl. 50 mm uzunluðunda Yakýt hortumu, 5 x 3 (di = Ø 5 mm), yakl. 50 mm uzunluðunda Baðlantý boðazý da = Ø 4 mm Yakýt filtresi - sadece kirlenmiþ yakýtta gereklidir. Dizel ýsýtma cihazlarýnda gerekirse yakýt borusu [4 x 1,25 (di = Ø 1,5 mm), Poz. (8)] için 4 x 1 (di = Ø 2 mm) özellikli bir yakýt borusu da kullanýlabilir. Kablo boyu verileri deðiþmeyecektir. 4 x 1 yakýt borusu ayrýca sipariþ edilmelidir, sipariþ numarasý için yedek parça listesine ve/ veya ek parçalar kataloðuna bakýnýz.

Ýzin verilen hat boylarý Emiþ tarafý Airtronic a = maks. 5 m Airtronic M a = maks. 2 m

Basýnç tarafý Dizel ýsýtma cihazlarý • Emme hattýnda di = Ø 2 mm, b = maks. 6 m • Emme hattýnda di = Ø 5 mm, b = maks. 10 m Benzinli ýsýtma cihazý • b = maks. 4 m

Lütfen dikkate alýn! • T parçasýný (3) itici pompadan önce yakýt ön taþýma hattýna yerleþtirin. • Poz. (5),(9) ve (12) sadece "Plus" montaj takýmýnda mevcuttur. • Poz. (6) sadece genel amaçlý montaj takýmýnda mevcuttur. • Poz. (7) ve (13) ayrýca sipariþ edilmelidir. Sipariþ no. için bkz. yedek parça kataloðu.

T parçasýnýn montaj konumu Bir T parçasýnýn montajý sýrasýnda taslakta gösterilen montaj konumlarýna sadýk kalýnmalýdýr.

1 2

Akýþ yönü – yakýt deposundan Akýþ yönü – araç motoruna 25


3 Montaj Yanýcý madde beslemesi Depo baðlantýsý – çýkan boru ile yakýt alýmý, araç deposuna veya depo armatürüne takýlýdýr.

1 2 3 4 5 6 7 8* 9 10 11 12 *

Metal depo için depo baðlantýs di = Ø 2 mm, da = Ø 6 mm Depo armatürü için depo baðlantýsý di = Ø 2 mm, da = Ø 4 mm Dozaj pompasý Yakýt borusu, 4 x 1 (di = Ø 2 mm) Yakýt borusu, 6 x 2 (di = Ø 2 mm) Yakýt hortumu, 5 x 3 (di = Ø 5 mm) Yakýt filtresi - sadece kirlenmiþ yakýtta gereklidir. Yakýt borusu, 4 x 1,25 (di = Ø 1,5 mm) Baðlantý boðazý, da = Ø 4 mm Yakýt hortumu, 3,5 x 3 (di = Ø 3,5 mm), yakl. 50 mm uzunluðunda Geçiþ parçasý Ø 6 / 4 Yakýt hortumu, 5 x 3 (di = Ø 5 mm), yakl. 50 mm uzunluðunda Dizel ýsýtma cihazlarýnda gerekirse yakýt borusu [4 x 1,25 (di = Ø 1,5 mm), Poz. (8)] için 4 x 1 (di = Ø 2 mm) özellikli bir yakýt borusu da kullanýlabilir. Kablo boyu verileri deðiþmeyecektir. 4 x 1 yakýt borusu ayrýca sipariþ edilmelidir, sipariþ numarasý için yedek parça listesine ve/ veya ek parçalar kataloðuna bakýnýz.

Ýzin verilen hat boylarý Emiþ tarafý Basýnç tarafý Airtronic Dizel ýsýtma cihazlarý a = maks. 5 m • Emme hattýnda di = Ø 2 mm, b = maks. 6 m Airtronic M • Emme hattýnda di = Ø 5 mm, a = maks. 2 m b = maks. 10 m Benzinli ýsýtma cihazý • b = maks. 4 m Lütfen dikkate alýn! • Poz. (2), (4), (8), (9) ve baðlantý parçalarý "Depo Baðlantýsý" donaným setinde mevcuttur, Sipariþ no. 22 1000 20 13 00 ("Depo Baðlantýsý" donaným seti "Plus" montaj takýmýndadýr). • Poz. (5) sadece genel amaçlý montaj takýmýnda mevcuttur. • Poz. (11) sadece "Plus" montaj takýmýnda mevcuttur. • Poz. (6) ve (7) ayrý olarak sipariþ edilmelidir, sipariþ no. için bkz. ek parçalar kataloðu. • Tank baðlantýsýnýn kurulmasý sýrasýnda, dikme borunun sonu ile tank tabaný arasýna en az 50 ± 2 mm’lik bir mesafe koyun.

Dikkat! Yakýt beslemesi için güvenlik uyarýlarý • Yakýtýn nakli yakýt deposunda çekim kuvveti veya yüksek basýnç tarafýndan gerçekleþmemelidir. • Araca özel nakil pompasý tarafýndan yakýt çekimine izin verilmemektedir. • Yaktý hattýnda 0,2 bar ila maks. 4,0 barýn üstünde basýnç olduðunda bir basýnç düþürücü (Sipariþ no. 22 1000 20 08 00) veya ayrý bir depo baðlantýsý kullanýlmalýdýr. 26

• Yakýt hattýnda 4,0 barýn üzerinde basýnç olduðunda veya geri besleme hattýnda bir çek valfta (depoda) ayrý bir depo baðlantýsý kullanýlmalýdýr. • Bit T parçasýnýn plastik bir boruya takýlmasýnda daima plastik boruya destek kovanlarý yerleþtirin. T parçasýný ve plastik boruyu uygun yakýt hortumlarý ile baðlayýn ve hortum kelepçeleri ile emniyete alýn.


3 Montaj Yanýcý madde beslemesi Dozaj pompasýnýn montaj konumu Dozaj pompasýný daima baskýlý tarafý yukarý gelecek þekilde yukarý doðru monte edin. Bu uygulama sýrasýnda her 15° üzeri montaj konumuna izin verilmektedir, ancak 15° ve 35° arasý montaj konumlarý tercih edilmelidir.

1 2 3

0° – 15° alanlarýnda montaj konumuna izin verilmemektedir. Tercih edilen montaj konumu 15° – 35° alanlarýnda. 35° – 90° alanlarýnda montaj konumuna izin verilmektedir.

Dozaj pompasýnýn izin verilen emme ve basýnç yüksekliði Araç deposundan dozaj pompasýna giden basýnç yüksekliði: a = maks. 3.000 mm Basýnçsýz araç deposunda emme yüksekliði: b = maks. 1000 mm dizelde b = maks. 1500 mm benzinlide Alým sýrasýnda vakum oluþan araç deposunda emme boyutu ( Depo kapaðýnda 0,03 bara sahip valf): b = maks. 400 mm Dozaj pompasýndan ýsýtma cihazýna giden basýnç boyutu: c = maks. 2000 mm Lütfen dikkate alýn!

1 2 3

Isýtma cihazýndaki baðlantý Maks. yakýt seviyesi Min. yakýt seviyesi

Depo hava tahliyesini kontrol edin.

Dikkat! Dozaj pompasýnýn montajý için güvenlik uyarýsý • Dozaj pompasýný daima baskýlý tarafý yukarý gelecek þekilde yukarý doðru monte edin – asgari artým 15°. • Dozaj pompasýný ve filtreyi izin verilmeyen ýsýnmadan koruyun, sönümleyicilerin ve egzoz borularýnýn yakýnýna monte etmeyin. 27


3 Montaj Yanýcý madde beslemesi Benzinli ýsýtma cihazlarý için yakýt kalites

Biodizel ile çalýþtýrma (FAME)

Isýtma cihazý, DIN EN 228'ye uygun sýradan benzini sorunsuz bir þekilde iþler.

Airtronic IIsýtma cihazýnýn biodizel yakýt (FAME) ile çalýþtýrýlmasýna izin verilmemektedir. % 10'a kadar biodizel yakýt (FAME) karýþtýrýlabilir.

Dizel ýsýtma cihazlarý için yakýt kalitesi • Isýtma cihazý, DIN EN 590'ye uygun sýradan dizel yakýtý sorunsuz bir þekilde iþler. Kýþ aylarýnda dizel yakýt, 0 °C ilâ –20 °C arasýndaki düþük sýcaklýklara uygun hale getirilir. Böylece, – araç motorunda da olduðu gibi – sadece aþýrý düþük hava sýcaklýklarýnda sorun oluþabilir – bu hususta ayrýca araç üreticisinin kurallarýna bakýn. • Özel durumlarda ve 0 °C'nin üzerindeki hava sýcaklýklarýnda ýsýtma cihazý DIN 51603'e uygun EL tipi ýsýtma yaðý ile çalýþtýrýlabilir. • Isýtma cihazý ayrý bir depodan çalýþtýrýlýyorsa, þu kurallara uyulmalýdýr: – 0 °C'nin üstündeki dýþ sýcaklýklarda, DIN EN 590'a uygun dizel yakýt kullanýn. – 0 °C ile –20 °C arasý dýþ sýcaklýklarda, DIN 590'a uygun kýþ dizel yakýtý kullanýn. – –20 °C ile –40 °C arasý dýþ sýcaklýklarda, Kutuplar için olan tipte dizel yakýt kullanýn. Lütfen dikkate alýn! • Eski yað karýþýmlarýna izin verilmemektedir! • Yakýt hatlarý ve dozaj pompasý, kýþ veya soðuk tipi dizel doldurulduktan sonra ýsýtma cihazýnýn 15 dakika boyunca çalýþtýrýlmasý yoluyla yeni yakýtla doldurulmalýdýr.

28

Airtronic M Bu dizel ýsýtma cihazý, DIN EN 14 214'e uygun biodizel yakýt (FAME) ile çalýþtýrýlabilir. Lütfen dikkate alýn! • DIN EN 14 214'e uygun biodizel yakýt (FAME) – kýþ aylarýnda 0 °C ilâ -20 °C arasýndaki düþük sýcaklýklara uygun hale getirilir. – akýþkanlýðý 0 °C'nin altýndaki sýcaklýklarda azalýr. • Isýtma cihazýnýn %100 Biodizel ile iþletimi durumunda biriken Biodizel artýklarýný yakabilmek için yýlda iki kere (ýsýtma sezonunun ortasýnda ve sonunda) dizel yakýt ile çalýþtýrýn. Bunun için aracý sürerek depoyu neredeyse tamamen boþaltýn ve daha sonra dizel yakýtla doldurun. Bu depo doldurma iþlemi sýrasýnda ýsýtma cihazýný 2-3 kez, her seferinde 30 dakika boyunca en yüksek sýcaklýk ayarýnda çalýþtýrýn. • Sürekli olarak %50 bio oraný ile dizel/biodizel karýþýmý kullanýlan iþletimlerde saf dizel yakýtý ile yapýlan ara iþletimlere gerek yoktur.


4 Ýþletim ve fonksiyon Çalýþtýrma kýlavuzu

Ýlk çalýþtýrma

Isýtma cihazý bir kumanda elemaný tarafýndan kumanda edilmektedir. Kumanda elemanýnýn yanýnda ayrýntýlý bir kullanma kýlavuzu teslim edilmiþtir.

Aþaðýda sunulan noktalar il çalýþtýrma sýrasýnda montajý gerçekleþtiren atölye tarafýndan kontrol edilmelidir.

Lütfen dikkate alýn! Kullanma kýlavuzu, montajý yapan servis tarafýndan size teslim edilecektir.

Kullanýma yönelik önemli notlar çalýþtýrma öncesinde güvenlik kontrolü uygulanmasý Sistem uzun süre kullanýlmadýðýnda, tüm yapý parçalarýnýn düzgün oturup oturmadýðýný kontrol edin (gerektiðinde cývatalarý sýkýn). Yakýt sistemini görsel kontrol ile sýzdýrmazlýk açýsýndan kontrol edin.

• Isýtma cihazýnýn montajýndan sonra tüm yakýt besleme sisteminin özenle havasý alýnmalýdýr, bu hususta araç üreticisinin yönetmelikleri dikkate alýnmalýdýr. • Isýtma cihazýnýn deneme çalýþmasý sýrasýnda tüm yakýt baðlantýlarý sýzdýrmazlýk ve sabit yerleþim açýsýndan kontrol edilmelidir. • Isýtma cihazýnda çalýþtýrma esnasýnda arýza oluþacak olursa teþhis düzeneðinin yardýmýyla arýzanýn nedeni belirlenebilir ve giderilebilir. Lütfen dikkate alýn! Isitma cihazinin ilk kullanimi sirasinda kisa süreli bir koku meydana gelebilir. Bu durum cihazin ilk birkaç dakikalik kullanimi için normaldir ve cihaz için herhangi bir hata göstergesi degildir.

Yüksek seviyelerde ýsýtma iþletimi Yüksek seviyelerde iþletimde dikkate alýnmasý gerekenler: • 1500 m’ye kadar yüksek seviyede ýsýtma iþletimi: – Sýnýrsýz ýsýtma iþletimi mümkündür. • 1500 m üzerinde yüksek seviyede ýsýtma iþletimi: – Kýsa süreli ikamette (örn. transit geçiþ veya mola) ýsýtma iþletimi prensipte mümkündür. – Kýþ mevsimi kamplarý gibi uzun süreli kalýþlarda yakýt beslemesi yüksekliði uygun hale getirilmelidir. Hava basýnç sensörünün montajýyla bu saðlanabilir. Hava basýnç sensörü, yüksek konum kitinde – sipariþ no. 22 1000 33 22 00 – mevcuttur. Lütfen dikkate alýn! Yüksek konumlara uygun ýsýtma cihazlarý, fabrika levhasýnýn yan tarafýnda "H-Kit" iþaretini taþýr.

29


4 Ýþletim ve fonksiyon Fonksiyon açýklamasý Açýlmasý

Isýtma iþletimi sýrasýnda ayarlar

Devreye alýnmasý ile birlikte kullaným öðesindeki kontrol lambasý yanacaktýr. Buji devreye alýnacak ve fan düþük devirde çalýþacaktýr.

Isýtma iþletimi sýrasýnda oda sýcaklýðý ya da emilen ýsýtma havasý sýcaklýðý sürekli olarak ölçülecektir. Sýcaklýk kullaným öðesinde programlanan sýcaklýktan yüksek olduðunda ayar iþletimi baþlayacaktýr. Isýtma cihazý tarafýndan sevk edilen sýcak akýmý adaptasyonunun sýcaklýk gereksinimi doðrultusunda mümkün olacaðý þekilde 4 ayar kademesi öngörülmektedir, Fan devri ve yakýt miktarý bu iþlem sýrasýnda ilgili ayar kademesine denktir. En düþük ayar kademesinde bile ayarlanan sýcaklýk aþýlsa bile ýsýtma cihazý „KAPALI“ ayar kademesinde bir fan beslemesi ile yaklaþýk 4 dakikada soðutma iþlemine geçer Bununa ardýndan fan tekrar çalýþtýrma aþamasýna kadar minimum devir sayýsýnda çalýþmaya devam (devridaim iþletimi) eder ya da kapatýlýr (temiz hava iþletimi).

Lütfen dikkate alýn! Bir önceki ýsýtma iþletiminden halen fazla miktarda ardýl sýcaklýk eþanjörde mevcutsa öncelikli olarak fan çalýþacaktýr (Soðuk üfleme). Ardýl sýcaklýk sonlandýðýnda çalýþtýrma baþlayacaktýr. Airtronic baþlangýcý Yaklaþýk 60 saniye sonra yakýt nakli devreye girer ve yakýt - hava karýþýmý yanma odasýnda alev alýr. Kombine sensörü (alev sensörü) alevi algýladýðýnda 60 saniye sonra kýzdýrma bujisi kapanacaktýr. Isýtma cihaz artýk ayar iþletmindedir. Airtronic M baþlangýcý Yaklaþýk 60 saniye sonra yakýt nakli devreye girer ve yakýt - hava karýþýmý yanma odasýnda alev alýr. Alev sensörü alevi algýladýktan yakl. 90 saniye sonra buji kapatýlýr. Isýtma cihaz artýk ayar iþletmindedir. Ek 120 saniye sonrasýnda ýsýtma cihazý „POWER“ ayar kademesine (Maksimum yakýt miktarý ve maksimum fan devir sayýsý) ulaþmýþtýr. Kullaným öðesi ile sýcaklýk seçimi Kumanda cihazý ile kabinin iç sýcaklýðý önceden seçilebilir. Elde edilen sýcaklýk +10 °C ila +30 °C arasýndadýr ve seçilen ýsýtma cihazýna, ýsýtýlacak alana ve söz konusu dýþ sýcaklýða baðlýdýr. Kumanda cihazýnda ayarlanan deðer, deneyimler ýþýðýnda belirlenecektir.

30

Fan iþletimi Fan iþletiminde önce „ýsýtma / havalandýrma“ geçiþ þalterine basýlmalý ve ardýndan ýsýtma cihazý devreye alýnmalýdýr. Kapatma Isýtma cihazýnýn kapatýlmasý ile kontrol lambasý sönecek ve yakýt beslemesi durdurulacaktýr. Soðutma iþlemi için yaklaþýk 4 dakika süren bir fan beslemesi takip edecektir. Temizlenmesi için kýzdýrma bujisi fan beslemesi sýrasýnda 40 saniyeliðine devreye alýnacaktýr. Özel durum: Kapanma aþamasýna kadar henüz yakýt nakli gerçekleþmediyse veya ýsýtma cihazý „KAPALI“ ayar kademesinde bulunuyorsa, ýsýtma cihazý ardýl çalýþma olmadan durdurulur.


4 Ýþletim ve fonksiyon Kumanda ve emniyet düzenekleri • Yakýt naklinin baþlangýcýndan itibaren 90 saniye içinde ýsýtma cihazý tetiklemiyorsa çalýþtýrma iþlemi tekrarlanýr. Isýtma cihazý yakýt naklinden 90 saniye sonra tekrar alev almaz ise bir arýza kapatmasý gerçekleþir, bu nedenle yakýt nakli durdurulur ve fan beslemesi yaklaþýk 4 dakikalýðýna açýlýr. • Alev iþletim sýrasýnda kendiliðinden sönüyorsa öncelikle yeni bir çalýþtýrma iþlemi uygulanacaktýr. Yakýt naklinin yeniden baþlamasýndan itibaren 90 saniye içinde ýsýtma cihazý alev almaz ise veya alev alýp 15 dakika içinde tekrar sönüyorsa bir arýza kapatmasý gerçekleþir, bu nedenle yakýt nakli durdurulur ve fan beslemesi yaklaþýk 4 dakikalýðýna açýlýr. Kýsa süreliðine kapatma ve tekrar açma sayesinde arýza kapatmasý kaldýrýlabilir. kapatma ve tekrar açma iþlemini 2 kezden fazla tekrarlamayýn. • Aþýrý ýsýnma da kombine sensör devreye girer (Alev sensörü / aþýrý ýsýnma sensörü), yakýt giriþi kesilir, bir arýza kapatmasý gerçekleþir. Aþýrý ýsýnma nedeni giderildikten sonra, ýsýtma cihazý kapatma ve tekrar açma sayesinde tekrar çalýþtýrýlabilmektedir. • Alt ya da üst voltaj sýnýrýna ulaþýldýðýnda 20 saniye sonra arýza kapatmasý gerçekleþecektir.

Lütfen dikkate alýn! Kapatma ve tekrar açma iþlemini 2 kezden fazla tekrarlamayýn. ADR / ADR99 iþletiminde zorunlu kapatma (sadece dizel ýsýtma cihazlarýnda) Tehlikeli madde taþýyan araçlarda (örn. yakýt araçlarý) ýsýtma cihazý tehlikeli bir alana girmeden önce (Rafineri, benzin istasyonu v.b.) kapatýlmalýdýr. Dikkate alýnmamasý durumunda ýsýtma cihazý otomatik olarak kapanacaktýr, þayet: • Araç motoru kapatýldýysa. • Bir ek grup devreye (tahliye pompasý veya benzeri için yardýmcý iþletim) alýndýðýnda. • Araç kapýlarý açýldýðýnda (ADR99-yönetmeliði, sadece Fransa). Ardýndan fanýn maks. 40 saniyeliðine bir kýsa beslemesi gerçekleþecektir. Acil durumda kapatma – ACÝL-KAPANMA Ýþletim sýrasýnda acil kapatma – ACÝL-KAPANMA – gerekli olduðunda aþaðýdakiler uygulanmalýdýr: • Kullaným öðesindeki ýsýtma cihazýný kapatýn veya • Sigortayý çekin veya • Isýtma cihazýný aküden ayýrýn.

• Arýzalý kýzdýrma bujisinde, fan motorunda veya dozaj pompasýna giden kopuk elektrik kablosunda ýsýtma cihazý çalýþmamaktadýr. • Arýzalý kombine sensörde (alev sensörü / aþýrý ýsýnma sensörü) veya kopuk elektrik kablosunda ýsýtma cihazý çalýþýr ve çalýþma aþamasýnda arýza kapatmasý gerçekleþir. • Fan motorunun devir sayýsý düzenli olarak denetlenir. Fan motoru çalýþmadýðýnda veya devir sayýsý %10’dan fazla sapma gösteriyorsa, 30 saniye sonra bir arýza kapatmasý gerçekleþecektir. • Isýtma cihazýnýn kapanmasý ile birlikte kýzdýrma bujisi fan beslemesi sýrasýnda yanma kalýntýlarýndan temizlenmek için 40 saniyeliðine devreye girecektir (ardýl ýsýtma).

31


5 Elektrik Isýtma cihazýnýn kablo tahsisatý Dikkat! Güvenlik uyarýlarý! Isýtma cihazý EMV yönetmelikleri doðrultusunda elektriksel olarak baðlanmalýdýr. Doðru olarak uygulanmayan müdahaleler nedeniyle EMV etkilenebilmektedir, bu nedenle aþaðýdaki uyarýlar dikkate alýnmalýdýr: • Elektrik kablolarýnda bunlarýn izolasyonlarýnýn hasar görmemesine dikkat edilmelidir. kaçýnýlmasý gereken: Sürtünmesi, bükülmesi, sýkýþmasý veya sýcaktan etkilenmesi. • Su sýzdýrmaz soketlerde dolu olan soket bölmeleri kir ve su geçirmeyen kör tapalar ile kapatýlmalýdýr. • Elektrikli soket ve þasi baðlantýlarý pastan arýnmýþ ve serbest olmalýdýr. • Ýç mekan dýþýndaki soket ve þasi baðlantýlarýný temas koruyucu gres ile yaðlayýn. Lütfen dikkate alýn! Isýtma cihazýnýn elektrikli kablo tahsisatýnda ayný zamanda kullaným öðelerinde aþaðýdakiler dikkate alýnmalýdýr: • Elektrik kablolarý, devre ve kontrol üniteleri araç içinde normal iþletim koþullarýnda kusursuz iþlevinin etkilenmeyeceði þekilde düzenlenmelidir (örn. sýcaklýk etkisi, nem v.b. nedeniyle). • Aþaðýdaki kablo kesitleri akü ve ýsýtma cihazý arasýnda yerine getirilmelidir. Bu sayede kablolarda maks. izin verilen voltaj kaybý, nominal voltajda 12 Voltta 0,5 V ya da 24 Voltta 1 V aþýlmayacaktýr. Bir kablo boyunda kablo kesitleri (Artý kablo + eksi kablo): – 5 m’ye kadar = kablo kesiti 4 mm2 – 5 m ila 8 m sonrasý = Kablo kesiti 6 mm2 • Sigorta kutusunda bulunan artý kablosunun baðlantýsý (örn. terminal 30) öngörüldüðünde, aküden sigorta kutusuna giden araca ait kablo da toplam kablo boyuna dahil edilerek hesaplanmalý ve gerektiðinde yeniden boyutlandýrýlmalýdýr. • Kullanýlmayan kablo uçlarýný izole edin.

32


5 Elektrik Devre þemalarý için parça listesi Airtronic / Airtronic M ve Airtronic / Airtronic M – ADR iþletimi

1.1 1.2 1.5 2.1 2.2 2.7 2.7.1 5.1 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.5

Yanýcý motoru Isýtma bujisi Aþýrý ýsýnma ve alev sensörü Kontrol ünitesi Dozaj pompasý Ana sigorta 12 Volt = 20 A 24 Volt = 10 A Sigorta, Kumanda 5 A Akü Akü Akü þalteri d) (Ýþletim, örneðin kontak anahtarý üzerinden kumanda edilir) Akü ayýrma þalteri d) (ADR Acil kapatma fonksiyonu) Yardýmcý iþletim HA+ þalter, yardýmcý tahrik Alternatör D+

a)

Kullaným öðesi baðlantýsý ve „Kullaným öðeleri“ devre þemasýna uygun harici sensör • rt Besleme, artý – terminal 30 • ge Devreye alma sinyali – S+ • gr Sýcaklýk deðeri – gerçek deðer • wsrt Hýrsýzlýk uyarý sisteminin kapatýlmasý (ADR – devre saati geri bildirimi) • br Besleme, eksi – terminal 31 • blws Teþhis • grrt Sýcaklýk – Nominal deðer • brws Sensör çekim sinyali

b)

Seçenek • Araç faný kumandasý ve / veya • ayrý temiz hava faný

c)

ADR iþletimi altýnda kablo tahsisatý (Ticari araç alanýnda tehlikeli madde taþýyýcýsý, örn. yakýt aðýr vasýtasý)

d)

Poz. 5.2.1 ve 5.2.2 için sadece tek bir devre elemanýnýn kullanýmýnda, „Akü ayýrma þalterinin açýlmasý“ fonksiyonunun açýlmasýnda (ADR’da Acil KAPAMA fonksiyonu v.b.) þalterin hemen (ýsýtma cihazýnýn konumu dikkate alýnmadan) açmasý ve ýsýtma cihazýnýn tüm akým devrelerinin aküden ayrýlmýþ olmasýndan emin olunmalýdýr.

Devre þemalarý kablo renkleri sw ws rt ge gn vi br gr bl li

= = = = = = = = = =

siyah beyaz kýrmýzý sarý yeþil eflatun kahve rengi gri mavi lacivert

Lütfen dikkate alýn! Airtronic / Airtronic M'in devre planý 34. sayfadadýr. Airtronic / Airtronic M - ADR'nin devre planý 35. sayfadadýr.

33


5 Elektrik Airtronic / Airtronic M Devre planĂ˝

Parça listesi, sayfa 33 34

25 2069 00 98 01 B


5 Elektrik Airtronic / Airtronic M – ADR, devre planý

Parça listesi, sayfa 33

25 2069 00 96 01 C 35


5 Elektrik EasyStart R+ / R / T ve EasyStart T - ADRiþletimi devre planlarý parça listesi

Sabit parça fiþindeki pin daðýlýmý

2.15.1 Sensör - Oda sýcaklýðý, gösterge (EasyStart R+’da teslimat kapsamýna dahildir EasyStart R ve EasyStart T’de opsiyoneldir) 2.15.9 Sensör - Dýþ sýcaklýk, gösterge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.1.7 „AÇMA / KAPAMA“ düðmesi 3.1.9 „Isýtma / Havalandýrma“ devre deðiþtirme þalteri 3.1.11 „Yuvarlak” kullaným düzeneði 3.1.16 Uzaktan kumanda düðmesi 3.1.17 “Mini regülatör” kullaným düzeneði 3.2.15 EasyStart T devre saati 3.3.9 EasyStart R uzaktan kumanda (sabit parça) 3.3.10 EasyStart R+ uzaktan kumanda (sabit parça) 3.6.1 Adaptör kablosu 3.8.3 Anten a)

Isýtma cihazýndaki kullaným elemanlarý baðlantýsý Terminal 58 (aydýnlatma) EasyStart T devre saati baðlantýsý Harici düðme „AÇIK / KAPALI“ (opsiyonel) ADR köprüsü Kablolarý baðlama ve izole etme

c) e) g) x) y)

Lütfen dikkate alýn! • Devre saatini / uzaktan kumandayý devre þemalarýna (sayfa 37 – 41) uygun þekilde baðlayýnýz. • Kullanýlmayan kablo uçlarýný izole edin. • Soket ve burç muhafazalarý kablo giriþi tarafýndan gösterilmiþtir. • Devre þemasýnda y) ile iþaretlenen köprü mutlaka kurulmalýdýr. Devre þemalarý kablo renkleri sw ws rt ge gn vi br gr bl li

36

= = = = = = = = = =

siyah beyaz kýrmýzý sarý yeþil eflatun kahve rengi gri mavi lacivert

EasyStart R+ Terminal 31 (eksi) –– Havalandýrma (tetikleme sinyali –) DAT-kablosu Düðme / LED (eksi) Sýcaklýk sensörü (eksi) Terminal 30 (artý) S+ (açma sinyali) LED (artý) Teþhis kablosu (K-hattý) Düðme (eksi) Sýcaklýk sensörü (artý)

EasyStart R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Terminal 31 (eksi) –– –– DAT-kablosu Düðme / LED (eksi) –– Terminal 30 (artý) S+ (açma sinyali) LED (artý) Teþhis kablosu (K-hattý) Düðme (eksi) ––

B1 fiþindeki pin daðýlýmý EasyStart T 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terminal 30 (artý) S+ (açma sinyali) Terminal 31 (eksi) DAT-kablosu Teþhis kablosu (K-hattý) Terminal 58 Sýcaklýk sensörü (artý) Sýcaklýk sensörü (eksi) ––

rt ge br vi bl/ws gr/sw gr br/ws ––


5 Elektrik Devre planý - EasyStart R+ ve EasyStart T ile birlikte EasyStart R+

Parça listesi, sayfa 36

25 2361 00 97 01 C 37


5 Elektrik Devre planý - Mini regülatör ile birlikte EasyStart R

25 2361 00 97 05 B

Parça listesi, sayfa 36 38


5 Elektrik Devre planý - EasyStart T ile birlikte EasyStart R

25 2361 00 97 02 B

Parça listesi, sayfa 36 39


5 Elektrik Devre planý - EasyStart T ve EasyStart T ile birlikte EasyStart T

Parça listesi, sayfa 36 40

25 2361 00 97 03 A


5 Elektrik Devre planý - ADR iþletimi EasyStart T ve EasyStart T - EasyStart T ile birlikte

Parça listesi, sayfa 36

25 2361 00 97 04 A 41


5 Elektrik Parça listesi - Kumanda elemanlarý ve kumanda elemanlarý - ADR iþletimi devre planlarý için 2.15.9 Sensör – Dýþ sýcaklýk, gösterge 2.15.10 Sensör – ayar sýcaklýðý, harici (kabin içi) 3.1.9 3.1.17 3.2.8 3.2.14

a)

c) e) g) j) l)

z)

„Isýtma / Havalandýrma“ devre deðiþtirme þalteri Mini regülatör Airtronic Modül saati (ADR – Potansiyometre) Devre saati aydýnlatmasý, Mini – sadece 12 / 24 Volt Isýtma cihazýndaki kumanda elemaný baðlantýsý • rt Besleme, artý – terminal 30 • ge Devreye alma sinyali – S+ • gr Sýcaklýk deðeri – gerçek deðer • wsrt Hýrsýzlýk uyarý sisteminin kapatýlmasý (ADR – devre saati geri bildirimi) • br Besleme, eksi – terminal 31 • blws Teþhis • grrt Sýcaklýk – Nominal deðer • brws Harici sýcaklýk sensörü ve sýcaklýk nominal deðeri için þasi baðlantýsý Aydýnlatma, terminal 58 Harici sýcaklýk sensörü baðlantýsý Harici ýsýtma tuþu baðlantýsý Sýcaklýk sensörü (dýþ ortam sýcaklýðý) baðlantýsý "Isýtma / Havalandýrma" (opsiyonel) anahtarý baðlantýsý, çalýþtýrma: "Isýtma / Havalandýrma" anahtarýna basýn, ýsýtma cihazýný açýn Aydýnlatma, terminal 58

Soket ve burç muhafazalarý kablo giriþi tarafýndan gösterilmiþtir.

Lütfen dikkate alýn! Kumanda elemanlarýnýn devre planlarý 43. ve 44. sayfadadýr. ADR kumanda elemanlarýnýn devre planlarý 45. sayfadadýr.

42

Devre þemalarý kablo renkleri sw ws rt ge gn vi br gr bl li

= = = = = = = = = =

siyah beyaz kýrmýzý sarý yeþil eflatun kahve rengi gri mavi lacivert


5 Elektrik Kumanda elemaný devre planý

Parça listesi, sayfa 42 43


5 Elektrik Kumanda elemaný devre planý

Parça listesi, sayfa 42 44


5 Elektrik Kumanda elemaný devre planý - ADR iþletimi

Parça listesi, sayfa 42 45


6 Arýza / Bakým / Servis Olasý arýzalarda lütfen aþaðýdaki noktalarý kontrol edin. • Isýtma cihazý devreye alýndýktan sonra çalýþmýyorsa: – ýsýtma cihazýný kapatýn ve tekrar açýn. • Cihaz halen çalýþmýyorsa, aþaðýdaki hususlarý kontrol edin: – Depoda yakýt var mý? – Sigortalar iyi durumda mý? – Elektrik kablolarý, baðlantýlar, devreler iyi durumda mý? – Sýcak hava kanalý, yanma havasý kanalý veya egzoz çýkýþý islenmiþ mi

Arýzanýn giderilmesi Isýtma cihazý bu noktalarýn kontrolünden sonra da arýzalý kalacak olursa veya ýsýtma cihazýnýzda diðer eksik fonksiyonlar oluþacak olursa, baþvurmanýz gereken: • Fabrika montajýnda sözleþmeli atölyenize. • Ardýl yapýlan bir montajda montaj atölyenize. Lütfen dikkate alýn! Lütfen, ýsýtma cihazýnýn yabaný kuruluþlar tarafýndan veya yabancý üretici parçalarý monte edilerek deðiþtirilmesi halinde garanti hizmetleri taleplerinin iptal olacaðýný dikkate alýnýz.

Bakým notlarý • Isýtma döngüleri haricinde ýsýtma cihazýnýzý ayda bir kez yaklaþýk 10 dakikalýðýna çalýþtýrýn. • Isýtma periyodu öncesinde ýsýtma cihazý ile bir test sürüþü uygulanmalýdýr. uzun süreli kalýcý güçlü duan oluþumunda veya sýra dýþý yanma sesleri gündeme geldiðinde ya da yakýta benzer veya aþýrý ýsýnmýþ elektrikli / elektronik yapý parçalarýna bir koku oluþumunda ýsýtma cihazý kapatýlmalý ve sigorta çýkartýlarak iþletim dýþý býrakýlmalýdýr. Bu durumda yeniden kullanýma alýnmasý Eberspächer ýsýtma cihazlarý üzerine eðitim görmüþ personel tarafýndan baþarýyla kontrol edildikten sonra uygulanmalýdýr. • Sýcak hava kanalýnýn açýklýklarý, yanma havasý kanalý ve egzoz kanalý uzun süreli çalýþmama durumunda kontrol edilmeli gerektiðinde temizlenmelidir.

Servis Almanya sýnýrlarý dahilinde iseniz, baðýmsýz kaloriferinize yönelik teknik sorularýnýz veya bir sorununuz olduðunda aþaðýdaki servis telefon numarasýný arayýn: Çaðrý merkezi Tel. +49 (0) 800 / 12 34 300 Çaðrý merkezi faks Tel. +49 (0) 1805 / 26 26 24 Almanya’da deðilseniz, lütfen bulunduðunuz ülkedeki Eberspächer-temsilcisine baþvurun.

46


7 Çevre Sertifikasyon

AB-Uygunluk bildirgesi

Eberspächer ürünlerinin yüksek kalitesi baþarýmýzýn anahtarýdýr. Bu kaliteyi garantilemek için kalite yönetimi (QM) baðlamýnda tüm çalýþma süreçlerini kuruluþumuzda organize etmiþ bulunmaktayýz. Ayný zamanda ürün kalitesinin düzenli olarak iyileþmesi ayný zamanda gittikçe artan müþteri taleplerine yetiþebilmek için çok sayýda aktivite uygulamaktayýz Kalitenin garanti altýna alýnmasý için gerekli olanlar uluslararasý standartlarda belirlenmektedir. Bu kalite kapsamlý baðlamda dikkate alýnmaktadýr. Bu ürünler, süreçler ve müþteri distribütör iliþkilerini etkilemektedir. Resmi olarak yetkili eksperler sistemi deðerlendirecek ve ilgili sertifikasyon kuruluþu bir sertifika sunacaktýr.

Aþaðýda tanýmlanan oluþum için

Eberspächer firmasý aþaðýdaki standartlar için kendisini sertifikalandýrmýþtýr:

Isýtma cihazý tipi Airtronic / Airtronic M Ýþ bu belge ile, elektro manyetik uyumluluk (89 / 336 / EWG) üzerine üye ülkelerin yasal koþullarýný dengelemeye yönelik belirlenmiþ olan kurulun yönetmeliklerinde belirtilen önemli güvenlik taleplerini karþýladýðý teyit edilmektedir. Bu açýklama, Airtronic / Airtronic M üretim iþaretleri doðrultusunda üretilmiþ olan – bu açýklamanýn temel parçalarý – tüm örnekler için geçerlidir Elde edilenlerin elektromanyetik uyumluluða yönelik deðerlendirilmesi için aþaðýdaki standartlar / yönetmelikler ön planda tutulmaktadýr: • EN 50081 – 1 Arýza bildirimi temel yapýsý. • EN 50082 – 1 Arýza dayanýklýlýðý temel yapýsý. • 72 / 245 / EWG – Deðiþim konumu 2005 / 83 / EG Motorlu araçlarýn telsiz paraziti

DIN EN ISO 9001:2000 ve ISO/TS 16949:1999 doðrultusunda kalite yönetimi DIN EN ISO 14001:1996 doðrultusunda çevre yönetim sistemi

Ýmha iþlemleri Materyallerin imha edilmesi Eski cihazlar, arýzalý yapý parçalarý ve ambalaj materyali türlerine göre ayrýlabilir, böylece gerektiðinde tüm parçalar çevreye duyarlý bir þekilde imha edilebilir ya da maddesel tekrar dönüþüm amaçlý kullanýlabilmektedir. Elektro motorlar, kontrol üniteleri ve sensörler (örn. sýcaklýk sensörü) bu iþlem sýrasýnda “Elektronik hurda” olarak geçerlidir. Isýtma cihazýnýn daðýtýlmasý Isýtma cihazýnýn daðýtýlmasý güncel arýza arama onarým adýmlarýna / onarým kýlavuzuna göre gerçekleþir. Ambalaj Isýtma cihazýnýn ambalajý olasý bir iade gönderimi için saklanabilir.

47


8 Listeler A – Z Terimler listesi Terim

Sayfa

A AB-Uygunluk bildirgesi ............................................. 47 Acil durum kapatmasý .............................................. 31 Acil kapatma ............................................................ 31 Açýlmasý ................................................................... 30 ADR ................................................................... 16, 31 ADR99 ...................................................................... 31 Aðýrlýk ............................................................. 12 – 14 Ana ölçümler ............................................................ 15 Arýza ......................................................................... 46 Arýzanýn giderilmesi ................................................. 46 B Bakým notlarý ........................................................... 46 Basýnç tarafý ..................................................... 25, 26 Basýnç yüksekliði .................................................... 27 Bilgi ............................................................................ 4 Biodizel .................................................................... 28 Ç Çaðrý merkezi ........................................................... 46 Çalýþma iþlemi .......................................................... 30 Çalýþtýrma kýlavuzu ................................................. 29 Çevre korumasý ....................................................... 47 D Depolama sýcaklýðý ......................................... 12 – 14 Devre þemalarý ........................................... 33, 36, 42 Dokümantasyon amacý .............................................. 4 Dozaj pompasý ................................................ 24 – 27 E Egzoz çýkýþ kanalý .................................................. 22 Egzoz gazý ............................................................... 22 Ek parçalar .......................................................... 8, 10 Elektrik ............................................................ 32 – 45 Emme seviyesi ......................................................... 27 F Fabrika plakasý ........................................................ 20 FAME ........................................................................ 28 Fan iþletimi ............................................................... 30 Fonksiyon açýklamasý .............................................. 30 G Güç çekiþi ....................................................... 12 – 14 Güvenlik düzenekleri ............................................... 31 Güvenlik kontrolü (çalýþtýrma öncesinde) ............... 29 H Hava kabarcýðý oluþumu .......................................... 24

48

Terim

Sayfa

I Isý akýmý ......................................................... 12 – 14 Isýtma çalýþma konumu .................................... 29, 30 Isýtma iþletimi sýrasýnda ayarlar ............................. 30 K Kablo aðacý baðlantýsý ............................................ 18 Kablo tahsisatý ........................................................ 32 Kapatma ................................................................... 30 Kaza önlemleri ........................................................... 7 Kullaným amacý .......................................................... 4 Kumanda düzenekleri .............................................. 31 Kurallar .................................................................. 5, 6 M Montaj alaný ............................................................. 19 Montaj yeri ........................................................ 16, 17 Montaj yerleri ........................................................... 18 Montaj ............................................................... 16, 19 N Nominal voltaj .................................................. 12– 14 O Ortam sýcaklýk ................................................ 12 – 14 S Sertifikalar ................................................................ 47 Ses emisyonu ................................................. 12 – 14 Simgeler ..................................................................... 4 Sunumlar .................................................................... 4 Sýcak hava kanalý ................................................... 21 Sýcaklýk seçimi ........................................................ 30 Sýkýlaþtýrma ............................................................. 19 T T parçasý .................................................................. 25 Tehlikeli maddeler ............................................. 16, 31 Teknik Bilgiler ................................................. 12 – 14 Teslimat kapsamý ................................................ 8, 10 Tip onay iþareti .......................................................... 5 U Uyarýlar ................................................................. 6, 7 Uyumluluk bildirgesi ................................................. 47 Uzaktan kumanda parazit giderme ................. 12 – 14


8 Listeler A – Z Terimler listesi Terim

Kýsaltmalar listesi Sayfa

V Voltaj sýnýrý ..................................................... 12 – 14 Voltaj ............................................................... 12 – 14 Y Yakýt alýmý ..................................................... 25 – 26 Yakýt kalitesi ........................................................... 28 Yakýt ............................................................ 5, 24 – 28 Yanma hava kanalý .................................................. 23 Yasal yönetmelikler .............................................. 5, 6 Yazým tarzý ................................................................ 4 Yükseklik seviyesi ................................................... 29 Ý Ýçindekiler .................................................................. 2 Ýlk çalýþtýrma ........................................................... 29 Ýmha iþlemleri ........................................................... 47 Ýþletim ...................................................................... 29

ADR Tehlikeli maddelerin karayollarýnda uluslararasý taþýmacýlýðýna yönelik Avrupa Anlaþmasý. AB-Tip onayý Karayollarý müdürlüðünden motorlu taþýtlara bir ýsýtma cihazýnýn monte edilmesine yönelik izin belgesi. EMV-Yönetmelikleri Elektro manyetik uyumluluk. JE-Ortaðý J. Eberspächer- Ortaðý FAME DIN EN 14 214 doðrultusunda Biodizel.

Z Zorunlu kapama ....................................................... 31

49


Printed in Germany

© J. Eberspächer GmbH & Co. KG

J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D - 73730 Esslingen Telefon 0711 939 - 00 Telefax 0711 939 - 0643 info@eberspaecher.com

Deðiþiklik yapma hakký mahfuzdur

www.eberspaecher.com

airtronik teknik bilgi  

adfgDSGSNDGGFNFSHM NDGNMHSM

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you