Page 1

GC TEN NOE Y

BELGIE – BELGIQUE P.B – P.P BC 6408 | BRUSSEL X Afgiftekantoor – Brussel X Jaargang 43 – nr 5

tussen mensen, gemeenschappen en culturen

Nederlandstalig tweemaandelijks tijdschrift voor Sint-Joost-ten-Node, de Leopolds­wijk en de Noordoostwijk

5

november december 2014


(cover)foto: Piet Ools

3

5

6

2

7

2014

8

Wijkcontract As Leuven van start

Twee grootse projecten staan op stapel

Simon Vandewalle

Over de vloer

Granaatboom Raadje van Kaatje

100 jaar Eerste Wereldoorlog

Tip uit bib Joske

november december

Ik neem je mee naar Sint-Joost-aan-Zee

Radio 1 kwam op bezoek

10 12

13

16

Podium Noord Erop Uit

Gruwelstraffen in Brussel en elders De Weg naar het Beeldverhaal Kinderkerstfeest

Erop Uit

Met de verenigingen De Brรถnte zusters Femma Davidsfonds Okra, Samen Onderweg

Kalender

November-december

met de steun van


Wijkcontract As Leuven van start. tekst l inda vandenberghe foto p  iet ools

In de schakel van september 2014 kon u een artikel lezen over het participatief budget.

Twee grootse projecten staan op stapel De oude bioscoop Marignan op de Leuvensesteenweg krijgt een nieuwe bestemming. Dit gebouw wordt met gelden van het wijkcontract omgetoverd tot het Mai-

Oproep voor nieuwe projecten

son des Cultures et de la Cohesion Social de Saint-

Op 18 oktober 2014 kwam de eerste oproep voor nieu-

Josse-Ten-Noode. Analoog met het gelijknamige cen-

we projecten. In 2014 wordt een bedrag van € 7000

trum te Molenbeek. Een huis waar alle culturen wel-

voorzien. Wie dan een kijkje ging nemen in de Kleine

kom zijn.

Dalstraat, kon als wijkbewoner of vzw meer info krijgen om een voorstel in te dienen. Wie er niet bij was kan nog altijd een project indienen voor 15 november 2014. Voor meer informatie kan je contact opnemen met een van de drie dragers van dit project. Periferia asbl (Sandrine Blaise): 02 544 07 93 sandrine@periferia.be La Ruelle asbl (Piere Delire): 02 218 52 91 laruelleasbl@hotmail.com, Sint Alfonsstraat 20 1210 Sint-Joost-ten-Node Fabrik (Eloïse Dhuy): 02 217 94 40 eloise@fabrikfabrik.be, Gemeentestraat 69 1210 Sint-Joost-ten-Node (Fabrik is het voormalig Huis voor Stadsvernieuwing) Deze drie organisaties helpen je niet alleen het dossier in te vullen maar ook het reglement uit te leggen. Nederlandstaligen die de Franse taal onvoldoende machtig zijn, wenden zich het beste tot Sandrine Blaise, Periferia asbl Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de Gemeente van Sint-Joost-ten-Node, Periferia, Fabrik en La Ruelle, GC Ten Noey, evenals de gedrukte versie. De eerste selectievergadering van de binnengekomen aanvragen heeft plaats op 4 december 2014. In 2015, 2016 en 2017 komen er nog een drie nieuwe oproepen met bedragen van € 11.000 per jaar

3


Wijkcontract As Leuven

4 2014 november december

Binnen is een theaterzaal, een expositieruimte, za-

Maar ook de sportzaal Guy Cudell in de Tweekerken-

len voor verenigingen en bovendien een pedagogisch

straat krijgt een opknapbeurt. Na de werken kunnen

restaurant. Jongeren die graag in de horeca willen

sportievelingen naar hartenlust wedstrijden spelen.

werken kunnen onder leiding van de begeleiders van

Omdat met de wijkcontractgelden geen nieuwe klas-

Mission Locale zowel in de keuken als in de zaal een

lokalen gebouwd mogen worden, zal de gemeente

opleiding krijgen.

een nieuwe bestemming zoeken voor La Nouvelle École.

Alle verbouwingswerken worden betaald door het

Op de terreinen van de school zijn binnen enkele jaren

geld van het wijkcontract As Leuven.

25 Franstalige kindjes welkom in een energiezuinig of

De infrastructuur en het personeel worden door ver-

een “passief” gebouw.

schillende subsidies van buitenaf betaald.


OVER DE VLOER Vandewalle naam

emancipeert niet alleen een grote groep mensen, ze

Simon voornaam

uit sociaal culturele projecten ontstaan. Denk aan

M geslacht

mers, leraars, monitors, traiteurs, grafisch vormge-

31 leeftijd 41 schoenmaat

zorgt ook voor werk. Denk maar aan de bedrijfjes die technici, jeugdwerkers, fotografen, kleine ondernevers, acteurs, muzikanten, schoonmaak-, bar- en keukenpersoneel, …” Na vier jaren De Rinck werk je nu alweer een maand bij ons. Eerste indrukken? “Ik hou van de vele kleuren hier. Overal in Ten Noey is

tekst en foto’s  ziggy vendemmia

’t Patershol, Gent gemeente

iets te zien. En er loopt hier veel volk rond…” (plots)

Geboren in Zuid-Afrika,

zoals de Tsjetsjeen in trainingspak die zich op de trap

opgegroeid in Oostende land van oorsprong

een praatje aanknoopt om zijn Nederlands te oefe-

Nederlands taal van het interview 3 oktober 2014 datum

“Ik moet altijd lachen met die dagelijkse situaties hier, langs de Afrikaanse mama wringt. Of de Bulgaar die nen.” (lacht) “Wat ook altijd mooi om zien is, zijn de mama’s die hun uitgelaten kindjes komen ophalen van de kinderwerking toneel of dans. Ik heb hier het gevoel in het bruisend centrum van een multiculturele grootstad te zitten.” Simon In een notendop: →→ nieuwe collega in het gemeenschapscentrum Ten Noey sinds 1 september 2014 →→ stafmedewerker en bovenlokaal werker: “Ik ondersteun de werking van Ten Noey, De Kriekelaar, Everna en De Linde en werk mee aan de commu-

Simon, je wil oppikken wat er leeft, zoals je het zelf uitdrukt, maar: wat leeft er volgens jou?

nicatie en de bovenlokale projecten voor RegioNoord. →→ Samen met de collega’s van de vier centra gaan

Netheid is belangrijk, maar er is meer. Mensen willen

we Podium Noord uitbouwen en de kinder- en

werk vinden en een goede toekomst voor hun kinde-

jeugdwerking doen groeien. We betrekken de lo-

ren. Sociale projecten zoals bijvoorbeeld ons straat-

kale partners, bundelen de krachten en zorgen

feest van onlangs of het komende fotoproject geven

voor transparante communicatie. Zo kan een

inwoners kansen om iets te doen; ze worden gesti-

dansgroep uit Evere bijvoorbeeld het podium op in

muleerd om hun eigenheid en hun kunnen te tonen.

Sint-Joost-ten-Node, of een jeugdmonitor uit De

Ze maken hapjes, organiseren een brocante, maken muziek en kletsen met elkaar. Die besnorde buurman ziet er ineens een stuk minder eng uit.”

Kriekelaar, aan de slag in De Linde. →→ In Ten Noey proberen we nu volop om van de Algemene Vergadering van het centrum een platform voor overleg en samenwerking te maken voor lo-

Prachtig. Al moet er meer gebeuren dan

kale verenigingen en organisaties. Met het parti-

dat om de zaken te doen vooruitgaan.

cipatief fotoproject As-Leuven willen we inwoners

“Natuurlijk. Mensen moeten kansen krijgen en ze we-

van Sint-Joost dan weer de kans geven zichzelf te

ten te grijpen. Een stevige sociaal culturele werking

tonen aan de buitenwereld.

5


Raadje van Kaatje

Punica Granatum L.

Granaatboom Namen, synoniemen en etymologie tekst  kaatje van hemelrijck

Granaatboom, Granaatappelboom

appelachtige bessen met een rode zweem en een dik-

‘Punica’ is een samentrekking van het Latijnse ‘puni-

ke, leerachtige schil: de granaatappels. De granaat-

cum malum’ dat zoveel wil zeggen als ‘Carthaagse ap-

appel bevat talrijke zaden, ingebed in een roodachtig,

pel’: ‘malus’ is ‘appel’ en ‘Poenus’ slaat op de Fenici-

sappig en zoet vruchtvlees. Uitgezaaid door vogels,

ërs, de stichters van Carthago.

groeit de granaatappelboom vaak ver van de kweek-

‘Granatum’ wijst ofwel op de relatie met de Spaanse

plaatsen in Zuid-Europa.

stad ‘Granada’, waar deze boom veel werd gekweekt, ofwel op het feit dat de overrijpe vrucht, als ze op de grond valt, uiteenspat als een granaat.

6 2014

deren. Deze worden gevolgd door geelbruine, ronde,

Geschiedenis, traditioneel gebruik Granaatappels staan symbool voor vruchtbaarheid vanwege hun vele zaden, maar ook voor de dood van-

Herkomst, vindplaats, beschrijving

wege de rode kleur van het binnenste van de vrucht.

november december

Inheems in West-Azië en in het zuiden van de Kauka-

De Griekse godin Persephone werd gedwongen elk

sus. Werd van daaruit verspreid in Oost-Azië, Turkije,

half jaar naar de Hades terug te keren omdat ze zes

Noord-Afrika en het Middellandse Zeegebied. Wordt

granaatappelzaden had gegeten. Ook verleiding is on-

nu ook veel geteeld in de USA.

losmakelijk verbonden met deze vrucht. Er wordt zelfs

Verkiest een goed doorlatende, beschutte grond in de

gezegd dat de boom van de granaatappels dezelfde

zon. Gedijt het best in een klimaat met hete, droge

is als de boom van de kennis van goed en kwaad in

zomers en vrij koele winters. Verdraagt wel korte peri-

het paradijs van Adam en Eva. Het zou de granaat-

oden van lichte vorst en gedijt ook in gematigd warme

appel zijn die tot de verbanning van Adam en Eva uit

streken, maar voor een rijke fruitoogst zijn lange, hete

het paradijs heeft geleid. Er zijn granaatappels aan-

zomers noodzakelijk. Halfwinterharde, dichtvertakte

getroffen in Egyptische graven van 2500 v.C. Volgens

struik tot kleine boom (2 à 6m), die in de subtropen

de papyrus van Ebers (1550 v.C.) gebruikten Egypte-

groenblijvend is en in gematigde streken zijn bladeren

naren de wortel van de granaatboom om wormen

verliest. Vertoont takken die in een stekel eindigen.

te verdrijven. Arabieren waren dol op granaatappels

Bloeit ’s zomers met wasachtige, oranjerode tot fel-

en kweekten de granaatboom vanaf de 8ste eeuw in

rode, trechtervormige bloemen met 5 à 8 kroonbla-

het zuiden van Spanje. De naam van de stad Granada herinnert daar nog aan. In de Chinese geneeskunde is de granaatappel een bitterzoet, samentrekkend, verwarmend kruid. Het zure sap van de onrijpe vrucht werd gebruikt als koortswerend en braakstillend middel, het zoete sap als een verzachtend middel tegen hoest. De granaatappel werd in verschillende culturen als een heilige vrucht beschouwd en er zijn verschillende symbolen en gebruiken aan verbonden. In de 19de eeuw werd de bast van de wortel een wormverdrijvend middel in Europa, dat ondermeer werd toegepast bij een lintworm. Het dankt die werking aan de voor wormen verlammende alkaloïden, maar leidt tot nevenwerkingen zoals duizeligheid, gezichtsstoornissen en spierkrampen.


Tip uit Bib Joske Echte grenadine, die nog zelden wordt gebruikt en die geen uitstaans heeft met de suikersiropen die men tegenwoordig onder de naam ‘grenadine’ verkoopt, was het geconcentreerde sap van de granaatappel.

Honderd jaar geleden

De granaatappel krijgt door zijn extreem hoge gehal-

brak de Eerste Wereld-

te aan anti-oxidanten de laatste jaren de naam een

oorlog uit, een van de

‘supervoedsel’ te zijn. Er zijn zeer veelbelovende stu-

gruwelijkste oorlogen

dies wat betreft de beschermende werking van puur

die de mensheid gekend

granaatappelsap tegen hart- en vaatziekten, die nog

heeft. Virulente reacties

om verdere bevestiging vragen.

op deze zinloze onderneming bleven niet uit, zo-

Totaal granaatappelsap

als het boek Vriend over

(vruchtvlees, zaden en vruchtschil)

vijand - de Grote Oorlog

eigenschappen en indicaties

in spotprenten illustreert.

Preventie en aanpak van aderverkalking, remt ader-

Het ansicht van de Grote

verkalking in de kransslagaders en vernauwingen in

Oorlog vult dit beeld aan

de slagaders, preventie van hartkramp, herseninfarct

met postkaarten. De oor-7

en hersenbloeding, preventie van hart- en vaatziekten

log vanuit de lucht geeft

bij diabetici, draagt bij tot preventie van ontstekings-

een overzicht van de ravage en Jacques Tardi tekende

ziekten: astma, de ziekte van Alzheimer, gewrichts-

de strip Loopgravenoorlog. Daarnaast vind je in de bi-

ontsteking, botontkalking, darmziekten, psoriasis en

bliotheek nog enkele naslagwerken, en ook de jeugd-

vroegtijdige ouderdomsverschijnselen. Bij te hoge

afdeling bevat een selectie lectuur over deze oorlog.

bloeddruk kan er een daling van 12% mogelijk zijn. Preventie van hormoonafhankelijke borstkanker, pros-

Nog in de jeugdafdeling hebben we het fundelsaan-

taatkanker, leukemie, long- en colonkanker en uitwen-

bod uitgebreid. Een fundel is een prentenboek met

dige huidkanker. Ook helpt het tegen de overgangs-

een digitale component: je kan het verhaal volgen op

verschijnselen van de menopauze en preventie van

de computer, en achteraf zijn er verwerkingsspelletjes

leveraandoeningen.

(rond taal, ruimtelijk inzicht, over wat verteld werd, enz.). Je kan een fundellezer ontlenen en er thuis ge-

Cosmetisch gebruik Granaatappelschilextract en zaadolie worden steeds

bruik van maken, maar in de bibliotheek staat ook een specifieke fundelscomputer.

meer in cosmetische preparaten aangewend ter bescherming tegen UV-stralen en om het normale ou-

Op zaterdagen kan je in de bib afwisselend terecht

derdomsproces af te remmen.

voor een voorleeshalfuurtje of een fundelverkenhalfuurtje.

Culinair gebruik De frisse, zoetzure vruchten kunnen vers gegeten

Facebook.com/bibJoske

worden, waarbij ze uitgelepeld worden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief via http://www.

Het vruchtenmoes kan gescheiden worden van de bit-

sint-joost-ten-node.bibliotheek.be. Hou de website

tere zaden zodat enkel het sap wordt overgehouden.

ook in het oog voor komende ateliers.

Dit sap is de ‘echte’ grenadine die als basis voor limonade en cocktails wordt gebruikt als ook een smaakversterker is voor roomijs, sorbet en vruchtensalade.

BIB JOSKE

Van de vruchten kan natuurlijk jam gemaakt worden.

Grensstraat 2

In India en Pakistan maakt men siroop uit de gekook-

1210 Sint-Joost-ten-Node

te of geroosterde zaden die dienen als smaakmaker in

Tel. 02 201 00 97

gerechten.

bibliotheek@stjoost.irisnet.be www.sint-joost-ten-node.bibliotheek.be

Economisch belang De granaatappelboom wordt op grote schaal geteeld in Iran, Israël, Spanje, Japan en Californië.


Gehoord in Ten Noey

Yasser ( 10 jaar) terwijl hij peinzend van een hoge brug naar beneden kijkt: “Waarom zeggen de mensen eigenlijk AAA als ze vallen? En niet OO of UUU?”

Uit de kindermond:

Fahd antwoordt: “Dat is omdat dat de eerste letter van het alfabet is.”

Ik neem je mee naar Sint-Joost-aan-Zee 8 2014 november december

Op woensdag 3 september kwam Radio 1 naar onze

Tijdens de week van de vervoering (15 tot 19 septem-

school. Zij deden een live-uitzending vanuit onze kan-

ber) stond er heel wat op het programma.

tine

Kinderen mochten hun fiets meebrengen naar school. De politie kwam op bezoek. Op vrijdag 19 september werd de straat afgezet en kon men een ganse dag op straat spelen.

Wist je dat… CONTACT GBS Sint-Joost-aan-Zee

Directeur Sven Moens

… je ons nog steeds kan volgen op

Grensstraat 67

directie@sintjoostaanzee.be

https://www.facebook.com/groups/sintjoostaanzee/

1210 Sint-Joost-ten-Node secretariaat@sintjoostaanzee.be

… er in de wintermaanden 1 x per week door de kinderen

Tel. 02 220 28 40

voor gans de school soep gemaakt wordt

Fax 02 201 28 92

www.sintjoostaanzee.be


GOESTING

Cultuurcentrum Brussel leert het je deze herfst

IN BRUSSEL?

FOTOGRAFIE

TANGO

NEDERLANDS

BREIEN

KOKEN

THEATER

YOGA

EN MEER

Je vindt alle cursussen op

/cultuurcentrumbrussel

ontwerp Pjotr.be

9


ZO 7/12 11U & 15U De Kriekelaar

ZOSint-Jozefk 14/12erk20U Evere

NIGHTFALL ELISE CALUWAERTS EN KIM VAN DEN BREMPT

NEUZEN 2+ DE MAAN

DE MUNT WIND QUINTET KERSTCONCERT

Sopraan Elise Caluwaerts en pianist Kim Van den Brempt lanceren na tien jaar intense samenwerking hun eerste langspeler Nightfall. De plaat verkent de grens tussen romantiek en expressionisme. De intense liedcyclus Sieben frühe Lieder van Alban Berg vormt het uitgangspunt, aangevuld met werk van Richard Strauss, Hanns Eisler en Claude Debussy.

Sopraan: Elise Caluwaerts, Piano: Kim Van den Brempt Adres: Aula Toots, Stuckensstraat 125, Evere Reservatie: Everna Organisatie: Everna en Davidsfonds Evere-Haren www.elisecaluwaerts.com

Een knuffelige mini-slapstick-voorstelling met extra large beddengoed en reuzenpoppen. De twee actrices en muzikant toveren met hun grijp-, smijt- en streelpoppen een lach op het gezicht van elk kind. Dan is het aan de kleine toeschouwers om zich on stage uit te leven. Klaar voor een heerlijke nacht vol maffe dromen. Kom iets vroeger want Sinterklaas is er ook! Met een koffiekoek om 9.30u en een pannenkoek om 13.30u.

Naar een concept van Willem Verheyden, Bewerking Caroline Meerschaert en Willem Verheyden, Regie Caroline Meerschaert, Scenografie en poppen Paul Contryn, Creatie en spel An Valenteyn en Kathleen Van der Velde (of Caroline Meerschaert), Compositie Lukas Van Echelpoel, Live-muziek Lukas Van Echelpoel of Tim Janssen

€ 11 VVK / € 13 KASSA

CONCERT

€ 5 VVK / € 7 KASSA

THEATER

€ 11 VVK / € 13 KASSA

CD RELEASE

DO Aula 13/11 20U Toots Evere

NOVEMBER-DECEMBER

Ontdek de mogelijkheden van het blaaskwintet van de Munt. De vijf leden van dit kamerorkest behaalden meerdere laureaattitels in internationale wedstrijden, zijn allen aanvoerder aan het orkest van De Munt en doceren aan verschillende conservatoria. Na het succes van Muzikale Ontmoetingen brengt De Munt deze hoogstaande kamermuziek naar buiten. Op het programma van dit kerstconcert staat o.a. werk van J. Haydn, F. Danzi en D. Milhaud.

Concept: De Munt, fluit: Carlos Bruneel, Hobo: Luk Nielandt, Klarinet: Ivo Lybeert, Hoorn: Jean-Noël Melleret, Fagot: Dirk Noyen Adres: Sint-Jozefkerk, Paduwaplein, Evere Reservatie: Everna Organisatie: Everna, De Munt, Gemeente Evere, Davidsfonds Evere-Haren en Okra Sint-Vincentius, Willemsfonds Schaarbeek-Evere en Pastorale Damiaan

WO 10/12De14U Linde

PELLE DE POLITIEWAGEN RIJDT WEER UIT 5+

DE DRIE ROVERS 4+

Noorse speelfilm, Christian Lo, 2013, 74’, Nederlands gesproken

€2

€2

Modulf vindt zichzelf een superheld! Doordat hij met zijn hoofd in de toiletten wordt geduwd, gaan andere leerlingen vrijuit. Tot er op een dag een nieuw meisje op school komt; de ultieme superheldennachtmerrie! Een hilarische anti-pestfilm met een knipoog naar de klassieke superheldenfilms. Een verrassend resultaat in klank en beeld.

In zijn tweede lange animatiefilm is Pelle in grootse vorm: hij flitst, racet en vliegt er op los. En altijd bewaart hij zijn breedste glimlach. Deze keer moet hij een oogje in het zeil houden in een natuurpark waar moeder arend haar ei uitbroedt. Een uiterst charmant personage in een zalig tekenfilmspektakel voor het jongste publiek.

Tiffany is onderweg naar het weeshuis wanneer drie woeste rovers de weg versperren. Ze zijn op zoek naar een grote buit maar vinden enkel… het kleine meisje. Met een smoes overhaalt ze hen om haar mee te nemen, ver weg van het verschrikkelijke weeshuis. Maar op een dag ontdekken de rovers Tiffany’s geheim… Vertederend, doldwaas en weergaloos getekend.

Noorse animatiefilm, Rasmus Sivertsen, 2012, 72’, Nederlands gesproken

Duitse animatiefilm, Hayo Freitag, 2007, 78’, Nederlands gesproken

€2

DE SUPERHELD 7+

WO 26/11Everna 14U

WO 12/11De14U Linde

KINDERFILMS

– 2014 – NOVEMBER – DECEMBER – 2014 – NOVEMBER – DECEMBER – 2014 – NOVEMBER – DECEMBER – 2014 – NOVEMBER – DECEMBER – 2014 – NOVEMBER – DECEMBER – 2014 – NOVEMBER – DECEMBER – 2014 – NOVEMBER – DECEMB

PodiumNoord is paspartoe- en cultuurbontoegankelijk!

St Br


T

RE

N FILM IN JE B

U

UR

ODIU M N

PODIUM NOORD

P

M U Z I E , T H E AT K

E

Waarom moeten we zeker naar de cd-voorstelling komen? Iedereen die Elise nog niet gehoord heeft, moet komen kijken. En iedereen die haar wel al gehoord heeft, wíl komen kijken. Haar uitstraling, schoonheid en stemtimbre zijn prachtig. De muziek en kwaliteit die je hoort als Elise zingt, dat raakt je. Dat kan niet anders. Elise is een rijzende ster. Dit is moeilijk uit te leggen in een interview, maar een zaal inpakken kan ze als geen ander (lacht). Voor mij persoonlijk is het heel uniek om hier op te treden. Dit concert voelt aan als een thuismatch. Ik ben in Brussel geboren, in Leuven opgegroeid en opnieuw in Brussel komen studeren. Ondertussen woon ik hier al 20 jaar waarvan acht jaar in Schaarbeek. We spelen voor onze buren, voor onze vrienden, in een concertzaal om de hoek, het is eens wat anders. Ik kan er zelfs met de fiets naar toe! Ik kijk er naar uit. Het zou natuurlijk ook fantastisch zijn om na het concert onze cd’s te verkopen. Deze cd is een stuk van ons. Door de aankoop van de cd steun je ons project en onze toekomst.

KIM VAN DEN BREMPT OVER DE RELEASE VAN NIGHTFALL

HOE DE NACHT KWAM BOVENDRIJVEN tekst en foto Leen Baetens

Na een jarenlange samenwerking brengen Elise Caluwaerts (sopraan) en Kim Van Den Brempt (piano) samen een CD uit: Nightfall. Elise en Kim stellen hun eerste album voor aan het publiek op 13 november in Aula Toots, Evere. We spreken af met www.podiumnoord.be regio brussel noord Kim in Schaarbeek voor een interview.

MUZIEK, THEATER EN FILM IN JE BUURT

A12

Het album is getiteld Nightfall en al de nummers passen in het thema, het vallen van de nacht. Na tien jaar samenwerking hebben Elise en ik een enorm repertoire opgebouwd. De keuze van de werken 2 E19 op de CD is danHaren ook 2ingegeven door een esthetiek die ons persoonlijk het meest aanspreekt. En dan 3 kwamen we uit bij3de prachtige Sieben frühe Lieder Evere 1 1 van Alban Berg. Zijn muzikale kleur, bevlogen taal Station en Brusselromantisch timbre zetten de toon voor de inhoud SchaarNoord van dit beek album. Die stempel hebben we doorgeduwd in onze verdere 4 keuze van de werken. Toen viel op Sintdat het thema nacht bleef bovendrijven. JoostE40

Brussel

Het idee voor Nightfall is dus heel organisch gegroeid. Maar eens het idee er was wilden we er alles op afstemmen. Het beeld van de cover en de titel Nightfall ademen dezelfde sfeer uit als de muziek.

meer info

Dit is jullie eerste album, hoe was het om dit te maken? Het moment was nu. De drang om een opname te maken was bij ons alle twee heel groot. Hierdoor kenden we een ongelofelijke drive en energie om dit project tot een goed einde te brengen. Het was een intense ervaring. Zeker omdat we geen label

Ten-Node

www.elisecaluwaerts.com

13 NOVEMBER OM 20U in Aula Toots in Evere

R0

Station Brussel Centraal

GE M E E N TEHUIS EVERE

KER

SSTR

LEU

BAK

TR.

H A LT E H O U WA E RTPL E I N

EEN

TES

TRA -

EN

DUN

Bereikbaar met bus 64 (halte Cortenbach), en trein (halte Haren-zuid en Haren).

NSS

H ALTE M ADO U

GEM

D OL N OP A L EI I L A I

VEN

SES

H A LT E S I NT-JO O STPLEIN G E W TEEN

4 Sint-Vincentiusstraat 30 1140 Evere T 02 247 03 40 E everna@vgc.be W www.everna.be Bereikbaar met tram 55/33 (halte Fonson), bus 65 en 66 (halte Hoedemaeckers), bus 45, 59, 64 en 69 (halte St-Vincentius).

TEN NOEY

EVERNA

3 Cortenbachstraat 7 1130 Haren T 02 242 31 47 E delinde@vgc.be W www.gcdelinde.be

TT

F S LO

AT

W

4

PO

U N TR. DORP ST R.

RD VE

DE LINDE

E TE . DE R S KO TR S . -

TR TS AI LL GA

. TR TS AN

AB

SCH

BR

OTST

RAA

T

DE KRIEKELAAR

Bereikbaar met tram 25, 94 (halte Liedts), tram 55/33 (halte Rubens).

SE

EN

LAAN

2 Gallaitstraat 86 1030 Schaarbeek T 02 245 75 22 E dekriekelaar@vgc.be W www.dekriekelaar.be

HT

TR.

H ALTE H O E DEM AKE R S

.

1

AC

E ST

RSS

T-

HA

EG

-

S TATI O N H AR E N

B OTANIQUE

REGEN

H ALTE FO N S O N

R.

AAR

M

DWA

3

ST

OCH PA R HALTE H A KORTE N B AC H RE NH EI DE ST R.

OE

JS

EN ST R

STATION HARE N ZU ID

.

RI

HA LT E L IE DTS

GEM E E NTEHU IS SCHA ARB EE K

R IEST

N CE IN R. . -V S T ST IUS T

B AK O R CH TE ST NR.

H ALTE S I N TV I N C E N TI US KE

S RA

GRE

STR

.

2

PA LE IZ

KWA STR TRECHT . -

.

.

1 HA LT E RUBE N S

VER

tation russel Zuid

PA

MBER – DECEMBER – 2014 – NOVEMBER – DECEMBER – 2014 – NOVEMBER – DECEMBER – 2014 – NOVEMBER – DECEMBER – 2014 – NOVEMBER – DECEMBER – 2014 – NOVEMBER – DECEMBER – 2014 – NOVEMBER – DECEMBER – 2014 – NO

R0

O OR D

hebben en alles in eigen beheer doen. Hierdoor komt de eindverantwoordelijkheid bij ons te liggen. Dit is best wel heavy, maar geeft ook veel vrijheid en voldoening. Gelukkig hebben we ons kunnen omringen met een prachtig team: de fotografie, het management, de geluidsopname, de coach, de sponsors… ons dreamteam. Vanaf het begin, toen er enkel het idee was, kregen we veel ondersteuning voor dit project, deuren gingen onmiddellijk open en kansen om op te treden werden veelvoud. Daarom is de cd voor ons nu al een succes. We zijn zelf heel tevreden over ons werk en we krijgen heel veel positieve reacties.

Gemeentestraat 25 1210 Sint-Joost-ten-Node T 02 217 08 82 E tennoey@vgc.be W www.tennoey.be Bereikbaar met metro, bus 65, 66 (halte Madou), bus 29, 63 (halte Sint-Joostplein), bus 59, 61 (halte Houwaertplein).

ONTWERP Pieter Willems – www.pjotr.be Druk BrusselsFactory V.U. Piet Ools, Gemeentestraat 25, 1210 Brussel


GRUWELSTRAFFEN IN BRUSSEL EN ELDERS Lezing door Hugo Neirinckx De spreker brengt een overzicht van de vele soorten straffen van vroeger tot vandaag. De Zesellenstraat in Brussel is een herinnering aan het galgenveld op de oude galgenberg. Vandaag is dit het Poelaertplein en het Justitiepaleis. Veel plaatsen roepen herinneringen op. Zowel de dramatische figuren Egmont en Hoorn

12

zijn bekend. Ook Anneessens kreeg de doodstraf. De Hallepoort kende zijn “zilveren galg” uitsluitend voor deftige burgers. Anneke Utenhoven begroef men

2014

levend en zes Brusselse joden kwamen op de brandstapel terecht. Vaak ging

november december

aan de doodstraf foltering vooraf. Soms stierf men al tijdens de dagenlange folteringen. Tijdens de wereldoorlog II gebruikten de nazi’s bloedig geweld om bekentenissen af te dwingen. Veel landen schaften de doodstraf af. Toch moet men vaststellen dat fanatici en gekke dictatoren gruwelijke straffen blijven gebruiken. Zaterdag 8 november vanaf 15 uur Prijs: €3 ! Inschrijven voor maandag 3 november via 02 217 08 82 of tennoey@vgc.be

DE WEG NAAR EEN BEELD­ VERHAAL Ten Noey, vrijdag 5 december – vrijdag 30 januari Lieselotte Vervoort (1981) is woonachtig te Sint-Gillis en illustreerde haar eerste verhaaltje op haar zevende. Haar artistieke studies in België en haar reizen die ze ondernam naar Spanje en Argentinië, met Brussel als haar thuisbasis gelden nog steeds, aangevuld met haar passies voor tango en flamenco, als inspiratiebronnen voor haar oeuvre. Deze semiautobiografische beeldverhalen handelen over een jonge vrouw die haar weg zoekt in het leven via Gent naar Barçelona, van Granada tot Buenos Aires. Momenteel is ze bezig aan een graphic novel over de Spaanse oorlogskinderen, oftewel de niños de la guerra. Officiële opening: vrijdag 5 december om 20 uur.


met de verenigingen

Filosofisch café De Brönte zusters Lezing door Jolien Janzing In de reeks ‘Donderse, Denkende Dames’, de bijdrage door de vrouwen aan de geschiedenis van het denken. Jolien Janzing (1964) ontdekte het schrijven toen ze op haar achtste van haar moeder een kleine plastic typemachine mocht gebruiken. Ze tikte er verhalen en gedichten op en maakte daar tekeningen bij. Het schrijven groeide uit tot een passie die haar huiswerk vaak in de weg zou staan. Ze schreef voor Humo en De Morgen. Tijdens 10 jaar reisde ze over de aardbol en maakte de nodige reisverslagen. Ze publiceerde in 2004 een essay ‘Je kind of je dromen’, een bundel ‘Mannenliefde’, waarin ze homokoppels aan het woord laat en de roman ‘Grammatica van een obsessie’. In 2014 verscheen haar boek ‘De Meester’

Kinder kerst feest Op zondag 21 december barst Ten Noey weer uit haar voegen In elke kamer van het gebouw, van de kelder tot de zolder is er van alles te beleven: knutselen, koken, sporten, dansen, springen, spelen, griezelen bij Monsieur Blanc, … en, en, en VRIJ PODIUM! Ten Noey, zondag 21 december van 14 tot 18 uur Inkom: €4

De Meester, de geheime liefde van Charlotte Brontë in het negentiendeeeuwse Brussel’ is een historische roman over de zusters Brönte (Charlotte Brontë, Emily Brontë en Anne Brontë), die wereldberoemd werden door romans als ‘Jane Eyre’, ‘Wuthering Heights’, ‘Villette’, ‘The Professor’, ‘Agnes Grey’ en ‘The Tenant of the Wildfell Hall’. De drie vrouwen groeien op in Haworth, een gure plek in Noord-Engeland. Charlotte en Emily dromen ervan om een school op te richten. Daarom zoeken ze een gepaste opleiding in het verre negentiende-eeuwse Brussel. Charlotte blijft niet ongevoelig voor de charmes en intelligentie van haar gehuwde leraar Constantin Heger. Donderdag 27 november 2014 om 20 uur, GC Ten Noey, Sint-Joost-ten-Node Organisatie: Masereelfonds Sint-Joost i.s.m. Ten Noey

13


DAVIDSFONDS Sint-Joost-ten-Node/ Brussel-Leopoldswijk De Zavelkerk

Felix Sohie, Nero en Justus Lipsius Op een zonnige zaterdag 4 oktober ging het Davidsfonds Sint-Joost-ten-Node/Brussel Leopoldswijk op daguitstap naar Hoeilaart en Overijse. In de voormiddag hadden we een wandeling door Hoeilaart, samen met Overijse het centrum van de druiventeelt in onze streken. Maar Hoeilaart heeft meer te bieden: het kasteelgemeentehuis, volgens sommigen neogo-

14

tisch, volgens anderen neorenaissance, de kasteelhoeve, de villa’s van de druiventelers, en nog zoveel

2014 november december

meer. Daartoe behoort ook het geboortehuis van Felix Sohie, de man die de druiventeelt in de streek Op zaterdag 22 november bezoekt het Davidsfonds Sint-Joost-ten-Node/

introduceerde, en het Nerocafé, want de geestelijke

Brussel Leopoldswijk de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ter Zavel in Brussel. Het

vader van het dagbladverschijnsel Nero is Marc Sleen, die ook in Hoeilaart

miraculeuze Onze-Lieve-Vrouwebeeldje bezorgde deze kerk haar naam en

woont. Maar Hoeilaart heeft nog een belangrijke inwoner gekend: Jan van

bekendheid. Het is ook dit beeldje, dat met een boot uit Antwerpen werd

Ruusbroeck, de bekendste Vlaamse mysticus, leefde jaren in de abdij van

overgevaren, dat aan de oorsprong ligt van de gekende historische stoet de

Groenendaal, een gehucht van Hoeilaart. Na een ommetje naar Jezus-Eik

“Ommegang”. De kerk werd in de 15de eeuw gebouwd in laatgotische stijl.

voor het middagmaal in het cultureel centrum De Bosuil, ging het dan naar

Bij gebrek aan geld werd nooit een echte toren aan de kerk toegevoegd. De

Overijse, het geboortedorp van Justus Lipsius. Deze filoloog uit de 16de eeuw

kerk vertoont een opmerkelijke eenheid van stijl en is het laatste belangrijke

werd in Overijse geboren en bracht daar enkele jaren van zijn kindertijd door

bouwwerk van de gotiek in de hoofdstad. Bij de renovatie vanaf 1870 werd

vooraleer naar Leuven te verhuizen waar hij professor werd en de rest van

een neogotische sacristie toegevoegd. Een gids van “Kerk en Toerisme” zal

zijn leven bleef wonen. Ook Leuven gaat prat op Justus Lipsius. Zijn originele

ons rondleiden en deskundige uitleg geven.

naam was Joost Luppens. Geef toe dat Justus Lipsius dan toch wat beter

Praktische informatie: zaterdag 22 november 2014 om 14 uur. Meer informatie

klinkt. We gingen in Overijse ook op zoek naar de geheimen achter de tafel-

en inschrijving bij Luc Faems (02 735 77 74 – faems.luc@skynet.be). Deelname

druif en bezochten dan tenslotte ook een van de nog aanwezige serristen en

is gratis. (LF)

de wijnkelders die er deel van uitmaken. Pittig detail, deze serristen heten Luppens. Verre afstammelingen van onze Justus Lipsius? Ter afsluiting kregen

Het ontstaan van de Leopoldswijk

we dan ook de gelegenheid te proeven van de verschillende wijnen en aperi-

Op vrijdag 19 september vond de Algemene Vergadering van het Davids-

tieven, die hier gemaakt worden. Uiteraard konden we die dan ook ter plaatse

fonds Sint-Joost-ten-Node/Brussel Leopoldswijk plaats. Traditiegetrouw

kopen. Het werd, in het gezelschap van de voornoemde beroemdheden, een

ging dit door in het Gemeenschapscentrum Ten Noey in Sint-Joost-ten-Node.

goedgevulde, zonnige en warme herfstdag waar alle deelnemers zeer tevre-

Na de voorstelling van het goedgevulde jaarprogramma gaf voorzitter Jos

den over waren. (LF)

Laporte, onze plaatselijke geschiedkundige, een korte maar zeer interessante uiteenzetting over het ontstaan van wat vroeger de Leopoldswijk werd genoemd en nu beter gekend is als het Europese kwartier of de Schumanwijk. Deze wijk werd omstreeks de jaren 1850 aan de stad Brussel toegevoegd. Voordien behoorde het gebied tot Sint-Joost-ten-Node en een deeltje tot Etterbeek. Toen werd de gemeente van Sint-Joost-ten-Node geamputeerd van twee derden van haar grondgebied, met de bedoeling voor de stad Brussel een residentiële wijk te creëren. Na deze uiteenzetting werd dan nog, eveneens traditiegetrouw, een gezellige avond doorgebracht bij een heerlijke kaas- en wijntafel. (LF)


FEMMA SINT-JOOST – BRUSSEL N.O. NOVEMBER Open deur Dinsdag 4 november om 14 uur. Wil je meer te weten komen over

OKRA Trefpunt Sint-Joostten-Node SAMEN ONDERWEG NOVEMBER Kookles

onze activiteiten van de maand november en december, kom dan naar

Dinsdag 18 november staan we weer aan onze kookpot tijdens de

onze maandelijkse ‘Open Deur’, in ons lokaal in de Grevelingenstraat nr.

maandelijkse kookles. Afspraak om 10.00 u. in de Grevelingenstraat 20.

20

Indien je wenst mee te komen koken, graag een seintje vooraf aan Josee Schwind-Kneepkens 02 734 08 68.

Hartige snacks Dinsdag 18 november om 19 uur: workshop “Hartige snacks” in de

15 Seniorenweek

Grevelingenstraat nr. 20.

Ter gelegenheid van de seniorenweek vieren wij de speciale verjaardagen.

Graag iets hartig? We gaan aan de slag voor heerlijke snacks zoals ori-

Leden die dit jaar 75, 80, 85 of 90 kaarsjes mochten of nog mogen uit-

ginele miniquiche. We leren ook hoe we zelf tomaatjes opleggen of cur-

blazen worden speciaal in de bloemetjes gezet. Vrijdag 21 november

rypasta maken. En die verwerken we dan in een superlekker gerecht.

om 14 uur

Inlichtingen bij Anny Nys: 0478 91 17 88

DECEMBER Open deur

DECEMBER Sinterklaasfeest. Vrijdag 5 december om 14 uur

De laatste ‘Open Deur’ van dit jaar is op dinsdag 2 december om 14 uur voor een gezellige babbel met een kopje koffie.

Kerstfeest Dinsdag 9 december vieren we Kerstmis. Afspraak om 12 uur stipt in

Bloemschikken

ons lokaal, Grevelingenstraat 20.

Op dinsdag 16 december om 19u.30 gaan we samen “Bloemschikken” Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Mia Peters-Van Bastelaere:

Brussels Volkstejoêter

02 230 76 43

In december gaan we samen naar het Brussels Volkstejoêter, naar het

Iedereen is welkom op onze activiteiten!!

stuk “ De gooi planque”. Datum nog te bepalen.

ELKE VRIJDAGNAMIDDAG Ontmoetingsbijeenkomst om 14 uur in ons lokaal, Grevelingenstraat 20. Je kan er een kaartje leggen, Rummikub spelen of gewoon een babbeltje slaan. Alle 55+ers zijn van harte welkom op onze activiteiten.. Voor meer inlichtingen over onze activiteiten kan je terecht bij Josee Schwind-Kneepkens: 02 734 08 68


November Tot 30 november Expo “Vida Mehri” Zaterdag 8 november om 15 uur Gruwelstraffen in Brussel en elders, lezing Donderdag 27 november om 20 uur Filosofisch café: Jolien Janzing over De Brönte zusters Vrijdag 28 november om 20 uur Keldercafé

December Vrijdag 5 december om 20 uur Vernissage Op weg naar een Beeldverhaal van Lieselotte Vervoort Vrijdag 19 december om 20 uur Keldercafé

Colofon

Zondag 21 december om 14 uur Kinderkerstfeest

VASTE ACTIVITEITEN IN TEN NOEY

WO Nederlandse les Country dans 55+ Jeugdwerking Woensen Oriëntaalse dans

MA

Afrikaanse dans

Nederlandse les Tai Chi Ombudsdienst

Avondster DO Nederlandse les

DI

Conversatietafel Bab-

Nederlandse les

belut

Tango

Dans (8-12 jaar)

Gitaar

Digitale fotografie (in

Theater (9-12 jaar)

Meer info! Bezorg ons je mailadres via tennoey@vgc.be en ontvang informatie over onze activiteiten via mail of vind Ten Noey leuk op Facebook!

oktober) VR Biebabbelied

Onthaalbalie Aan het onthaal van Ten Noey kan je terecht voor allerlei informatie over cursussen, cultuur, wonen en werken in Brussel. Openingsuren: Maandag tot donderdag van 9u tot 20u Vrijdag van 9u tot 16u30 Ombudsdienst Voor huur- en andere juridische problemen. Elke maandag van 16u tot 18u, Ten Noey, vragen naar Kaat Bauters, 02 217 08 82 Adressen femma/okra Grevelingenstraat 20 1000 Brussel Jeugdcentrum Aximax J.W. Wilsonstraat 19 1000 Brussel Tel. 02 280 45 56 Bib Joske Grensstraat 2 1210 Sint-Joost-ten-Node Joost-e-Fien Braemtstraat 47 1210 Sint-Joost-ten-Node Gemeenschapscentrum Ten Noey Gemeentestraat 25 1210 Sint-Joost-ten-Node Tel. 02 217 08 82 | Fax 02 217 19 22 tennoey@vgc.be www.tennoey.be IBAN BE75 7340 1652 3351

Privacy Ten Noey respecteert je privacy. Je adres gebruiken we uitsluitend om je “De Schakel” toe te zenden en je op de hoogte te houden van eigen activiteiten van Gemeenschapscentrum Ten Noey en aanverwante organisaties in de Vlaamse gemeenschap te Brussel. Je kan je gegevens in ons bestand steeds inkijken of aanpassen zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de privacy. Werkten mee aan dit nummer Ziggy Vendemmia, Sven Moens, Linda Vandenberghe, Simon Vandersmissen, Simon Vandewalle, Kaat Bauters, Piet Ools Grafisch Ontwerp www.pjotr.be V.U. Maarten Franssens, Gemeentestraat 25 1210 Sint-Joost-ten-Node

Inzendingen voor het volgend nummer worden verwacht uiterlijk op 5 december 2014. Inzendingen die toekomen na deze datum kunnen wij niet meer publiceren. Dank voor je begrip.

Profile for Ten noey

De schakel november-december 2014  

De nieuwe Schakel is uit! Je kan hem hier online bekijken!

De schakel november-december 2014  

De nieuwe Schakel is uit! Je kan hem hier online bekijken!

Profile for tennoey
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded