Page 1

ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ: 2012 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ: ИТОГИ 2012 ГОДА TENGIZCHEVROIL: 2012 YEAR IN REVIEW


Қымбатты достар! 2012 жыл ТШО қызметі тарихына тағы бір тамаша жыл болып енді. Тіркелетін оқиғалардың жалпы коэффициенті (ТО) бойынша көрсеткіш бесінші жыл қатарынан төмендеді. ТШО қазақстандық қамту бойынша 1,8 миллиард АҚШ долларын игеріп, рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Кәсіпорын ұжымы Шикі газ айдау (ШГА) және Екінші буын зауыты (ЕБЗ) жобаларының жабдықтарын жөндеу бойынша алғашқы ірі көлемді жұмыстардың табысты және апатсыз орындалуын қамтамасыз ете білді. Өндірістік шығындар көрсеткіші бойынша бизнес-жоспардағы бақылау сандары шегі сақталып, ауаға газ шығару және алауда газ жағуға қатысты рұқсатымызда көрсетілген талаптар мен шарттар да орындалды. Бұған қоса, кешенді технологиялық желілер алауларында қышқыл газ жағуды азайтуға бағытталған жобасы аяқталып, алауда газ жағу мен ауаға газ шығару көлемін әрі қарай азайтуға бағытталған жобалардың келесі кешені жүзеге асырыла бастады. Лондонда алауда газ жағу көлемін азайту бойынша жыл сайын өткізілетін 10-дүниежүзілік конференцияда ТШО газдарды алауда жағу көлемін азайтуда қол жеткізген үздік жетістіктері үшін айтулы марапатқа ие болды. ТШО–ның 2000 жылдан бергі қоршаған ортаны қорғау және экологияға тиетін әсерді мейілінше азайту бойынша жобаларды жүзеге асыруға жұмсаған қаржысы 2,5 млрд. АҚШ долларын құрады. Бұл бізге 2000 жылдан бергі мерзім ішінде жалпы алауда газ жағу көлемін 92 пайызға кемітуге мүмкіндік берді. Соңғы екі он жылдықта ТШО орасан зор өсу қарқына қол жеткізді. Бұл 1993 жылдан бергі Қазақстан Республикасының пайдасына төленген 74,2 млрд. АҚШ доллары сомасындағы тікелей қаржылық төлемдерден көрініс тапты. 2012 жылы күкірт сату көлемінің артуынан басқа, қараша айында ТШО-ның тағы бір айтарлықтай межеден өткендігі аталып өтті - біздің кәсіпорынымыз қызметі басталған 1993 жылдан бергі мерзімде «Теңіз» және «Королев» кен орындарынан мұнай өндіру көлемін 250 626 566 тоннаға немесе 2 миллиард баррельге жеткізді. 2012 жылы ТШО Серіктестері біздің Келешек кеңею (ККЖ)/ Ұңғыма ернеуі қысымын басқару (ҰЕҚБ) жобаларымызды жүзеге асыруды мақұлдады. ККЖ ТШОның өндірістік қуаттылығын шамамен жылына 12 миллион тоннаға (250 000- 300 000 баррель) арттырады. ККЖ және ҰЕҚБ жобалары нысандары құрылысы өз шыңына жеткен тұста жұмыстарды орындау үшін 20 000 жұмыс орны ашылады. 2013 жылы біздің басты назарымыз өндірістік қауіпсіздік пен өнімді өндіру және шығындарды қадағалауды қамтамасыз ету мәселелеріне аударылатын болады. Біз Сіздердің назарларыңызға аталған жарияланымды ұсына отырып, кәсіпорынның 2012 жылғы жетістіктерімен және жұмыс көрсеткіштерімен танысқандарыңызды қалаймыз. ТШО қызметі туралы нақты ақпаратты, сондай- ақ, www.tengizchevroil.kz сайтынан таба аласыздар. Құрметпен, Тим МИЛЛЕР, бас директор Әнуәрбек ЖАКИЕВ, бас директордың орынбасары

Мазмұны 4 4 6 6 8 8 10

2

Еңбек қауіпсіздігі және денсаулық сақтау Қоршаған ортаны қорғау Өнімді өндіру және сату Қазақстан Республикасына төлемдер Корпоративтік жауапкершілік Қызметкерлерді дамыту 2013 жыл перспективалары

Теңізшевройл: 2012 жылдың қорытындылары


Дорогие друзья! 2012-й год вошел в историю деятельности ТШО как еще один год успешной работы. Пятый год подряд снижается показатель по общему коэффициенту регистрируемых происшествий (TRIR). Мы достигли рекордной годовой суммы расходов по статье казахстанского содержания, освоив 1,8 миллиардов долларов. Мы обеспечили безопасное и безаварийное проведение первого крупномасштабного капитального ремонта заводского оборудования объектов Закачки сырого газа (ЗСГ) и Завода второго поколения (ЗВП). По показателю эксплуатационных расходов мы уложились в контрольные цифры бизнесплана, а также выполнили требования и условия разрешения на объемы выбросов и сжигание газа на факелах. Кроме того, мы завершили проект по сокращению сжигания кислого газа на факелах КТЛ, и приступили к реализации следующего комплекса проектов с целью дальнейшего сокращения объемов сжигания газа на факелах и атмосферных выбросов. В Лондоне на 10-й Глобальной ежегодной конференции по сокращению сжигания газа на факелах мы получили престижную награду за превосходные достижения по сокращению сжигания попутного газа на факелах. Затраты ТШО на реализацию проектов по охране окружающей среды и минимизации воздействия на экологию составили 2,5 млрд. долларов, начиная с 2000 года. Это позволило за аналогичный период сократить общие объемы сжигания газа на факелах на 92%. За последние два десятилетия мы достигли впечатляющих темпов роста, что выражается прямыми финансовыми платежами в пользу Республики Казахстан в сумме 74,2 млрд. долларов США за период с 1993 года. Помимо роста объемов продаж серы в 2012 году, в ноябре месяце в ТШО было отмечено прохождение еще одного значительного этапа – за период с 1993 года и начала деятельности нашего предприятия на месторождениях Тенгиз и Королевское добыча нефти составила 250 626 566 тонн или 2 миллиарда баррелей. В 2012 году Партнеры ТШО согласовали реализацию Проекта будущего расширения (ПБР)/ Проекта управления устьевым давлением (ПУУД). ПБР расширит производственные мощности ТШО примерно на 12 миллионов тонн (250 000- 300 000 баррелей) в год. С выходом строительства объектов на проектах ПБР и ПУУД на пиковый уровень потребуется создать свыше 20 000 рабочих мест для выполнения работ. В 2013 году основное внимание будет обращено на вопросы обеспечения производственной безопасности, добычи и производства продукции и контроля затрат. Предлагая вашему вниманию данную публикацию, мы хотим, чтобы вы ознакомились с нашими достижениями и показателями работы в 2012 году. Подробная информация о деятельности ТШО доступна также на сайте www.tengizchevroil.kz. С уважением, Тим МИЛЛЕР, генеральный директор Ануарбек ДЖАКИЕВ, заместитель генерального директора

Dear Friends, 2012 was another good year for TCO. Our Total Recordable Incident Rate (TRIR) declined for the fifth year in a row, we set a record for annual TCO Kazakh Content expenditures by spending $1.8 billion and we successfully, and safely, executed the first major turnaround of the Sour Gas Injection (SGI) and Second Generation Plant (SGP). Our operating expenses met our business plan target and we met our permit volumes and conditions for gas flaring. We also completed our KTL acid gas flaring project, started the next set of projects to further reduce our flaring and emissions and were awarded the prestigious Excellence in Flaring Reduction Award at the 10th annual Global Gas Flaring Reduction Conference held in London. Since 2000, TCO has invested $2.5 billion on projects to minimize environmental impact, which have enabled us to reduce total gas flaring volumes by 92 percent since 2000. Our growth over the last two decades has been tremendous and has resulted in direct financial payments of $74.2 billion to Kazakhstani entities since 1993. In addition to increasing our sulfur sales in 2012, TCO marked a major milestone in November when we reached production of 250,626,566 tonnes (2 billion barrels) of crude oil recovered from the Tengiz and Korolev fields in Kazakhstan since startup in 1993. In 2012, we achieved partner alignment on our Future Growth Project (FGP) / Wellhead Pressure Management Project (WPMP). FGP will expand TCO production by approximately 12 million tonnes (250,000-300,000 barrels) per year and FGP and WPMP together will require more than 20,000 positions at the peak of construction. In 2013, Safety, Production, and Cost Management will continue to be key focus areas. Please read more about our 2012 performance and achievements in this publication and continue to visit www.tengizchevroil.kz for more information. Best regards, Tim Miller, General Director Anuarbek Jakiyev, Deputy General Director

Содержание 5 5 7 7 9 9 11

Охрана труда и здоровья Охрана окружающей среды Производство и реализация продукции Выплаты Республике Казахстан Корпоративная ответственность Развитие кадров Перспективы на 2013 год

Тенгизшеврой: итоги 2012 года

Contents 5 5 7 7 9 9 11

Safety & Health Environmental Protection Production & Product Sales Financial Benefit to Kazakhstan Corporate Responsibility Workforce Development Outlook for 2013

Tengizchevroil: 2012 Year in Review

3


Еңбек қауіпсіздігі және денсаулық сақтау Теңізшевройл өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында өнеркәсіптік өндірістің қауіпсіздігі мен еңбек қауіпсіздігі, оның ішінде, жұмыс күндерін жоғалтуға ұласқан оқиғалар сияқты стандартты көрсеткіштер бойынша жетекші орындарды ұстап отыр. 2012 жылы Теңізшевройл компаниясының өндірісінде 18 000 астам адам 49 миллион сағат жұмыс істелсе, жұмыс күнін жоғалтуға ұласқан жарақаттану көрсеткіші сегіз жағдайды құрады. Аталған статистикалық мәліметтер шынында да әлемдік деңгейдегі жұмыс нәтижелерін көрсетсе де, ТШО жұмыс орындарында жарақаттанудың нөлге теңелуін қамтамасыз етуге ұмтылады, және де бұл бағыттағы жұмыс көрсеткіштерін жақсартуда үздіксіз жұмыстана береді. ТШО өндірісінде тіркелетін оқиғалардың жалпы коэффициенті (ТОЖК) – бұл жұмыс уақытын жоғалтуға ұласпаған, алайда, жұмыс уақытын жоғалтуға соқтыру ықтималдығы жоғары аурулар мен жарақаттану оқиғаларының өлшем көрсеткіші. «Тіркелетін оқиғалардың жалпы коэффициенті» көрсеткіші - бұл озыңқы көрсеткіш және ТШО ішінде қатаң қадағаланады. 2012 жылы біз өндірісте тіркелетін оқиғалардың жалпы коэффициентін төмендеткенімізге бес жыл болды. бұл да өз кезегінде әлемдік деңгейдегі көрсеткіш болып табылады. Сонымен қатар, бізде 25 алдын алуға боларлық оқиға орын алды. 2013 жылы біз осыған үнемі назар аударуға тиіспіз.

Қоршаған ортаны қорғау ТШО–ның 2000 жылдан бергі қоршаған ортаға тиетін әсерді мейілінше азайтуға бағытталған жобаларды жүзеге асыруға жұмсаған қаржысы 2,5 млрд. АҚШ долларын құрады – бұл Теңіздегі қоршаған ортаны қорғау шараларын үздіксіз жетілдіріп отыруға жұмсалған елеулі қаражат. Жұмсалған қаражат 2000 жылдан бергі мерзімде кәсіпорынның жалпы алауда жағылатын газдар көлемін 92 пайызға кемітуіне мүмкіндік берді. Сонымен бірге, Теңізде газды кәдеге жарату коэффициенті өсіп, 99 пайыздан артты. Газды кәдеге жарату жобасы мен басқа да жұмыс бағдарламалары атмосфералық ауаға газ шығарудың жалпы көлемін аталған мерзім ішінде 69 пайызға қысқартуға көмектесті. 2012 жылы ТШО өндірісіндегі шығарындылар орта есеппен, өндірілген мұнайдың тоннасына небәрі 2,61 килограмнан келді. Бұл жерде кәсіпорынның 2000 жылдан бергі мерзімде мұнай өндіру жөніндегі жылдық көлемінің 131 пайызға өскендігін ескеру керек. Қоршаған ортаны қорғау саласына және зауыт жабдықтарының сенімділігін арттыруға жұмсалған қаражат ТШО-ға 2000 – 2012 жылдар аралығында кешенді технологиялық желілер зауытындағы техникалық ақаулар санын 81 пайызға қысқартып, техникалық бұзылулар салдарынан алауда шикі және қышқыл газ жағылу көлемін 87 пайызға қысқартуға септігін тигізді. Өндіріске Exapilot бағдарламалық қолдау жүйесінің енгізілуі салынған қаражат тиімділігінің бір мысалы болып тұр. Мәселен, күкірт өндіру қондырғысында техникалық бұзылу орын алса, оператор жүйені түгелдей дереу тоқтата алмайды, өйткені, бұл үшін шамамен 60 реттегіш клапанды жабу ке-

4

Теңізшевройл: 2012 жылдың қорытындылары


Охрана труда и здоровья

Safety & Health

Тенгизшевройл сохраняет за собой лидирующие позиции в отрасли в области обеспечения промышленной безопасности по таким стандартным показателям, как безопасность промышленного производства и охрана труда – происшествия с потерей рабочих дней. В 2012 году на производстве ТШО свыше 18 000 человек отработали в совокупности 49 миллионов часов, тогда как показатель по травматизму составил семь случаев происшествий с потерей рабочих дней. Хотя эти статистические данные действительно представляют результаты работы на уровне мирового класса, ТШО стремится обеспечить нулевой травматизм на рабочих местах, и ведется непрерывная работа над улучшением показателя в этом направлении. Общий коэффициент регистрируемых происшествий (ОКРП) на производстве ТШО – это показатель, фиксирующий случаи заболеваний и травматизма (но без потери рабочего времени), которые потенциально могут привести к потерям рабочего времени. Показатель «Общий коэффициент регистрируемых происшествий» - важный опережающий показатель, который жестко контролируется в ТШО. В 2012 году ТШО пятый год подряд снижает ОКРП, что само по себе также является достижением мирового уровня. Тем не менее, за этот период произошло 25 предотвратимых происшествий. В 2013 году ТШО будет неизменно обращать на это внимание.

Tengizchevroil continues to have industry-leading safety results in standard industrial safety measurements such as Days Away from Work. In 2012, more than 18,000 people worked for a total of 49 million hours for Tengizchevroil with seven injuries which required a day away from work. While this statistic is truly world-class performance, TCO strives for zero workplace injuries and is continuously working to improve in this area. TCO’s Total Recordable Incident Rate (TRIR) is a measure of injury and illness cases without lost time, but that have the potential to lead to lost time. As it is an important leading indicator, TCO manages TRIR closely. In 2012, we reduced our TRIR for the fifth consecutive year, again achieving world-class performance. However, we still had 25 incidents that were preventable. This will be a continued area of focus for TCO in 2013.

Охрана окружающей среды Затраты ТШО на реализацию проектов с целью минимизации воздействия на окружающую среду в сумме более 2,5 млрд. Долларов США, начиная с 2000 года, - это значительные средства, которые были вложены в непрерывное усовершенствование работы по охране окружающей среды в Тенгизе. Вложенные средства позволили ТШО сократить на 92% общие объемы газов, сжигаемых на факелах, начиная с 2000 года. При этом коэффициент утилизации газа на Тенгизе вырос и превышает 99 процентов. Проект утилизации газа и другие программы помогли сократить общие объемы атмосферных выбросов на 69 процентов за аналогичный период. В 2012 году выбросы на производстве ТШО в среднем составили всего 2,61 килограмм на тону произведенной нефти. При этом необходимо учитывать, что за период с 2000 года рост годового объема производства нефти в ТШО составляет 131 процент. Капиталовложения в охрану окружающей среды и повышение надежности заводского оборудования помогли ТШО сократить количество технических сбоев на заводе КТЛ на 81 процент, а объемы факельных сжиганий сырого и кислого газа по причине технических сбоев сокращены на 87 процентов за период 2000 – 2012 годов. Внедрение в производство системы программного обеспечения Exapilot является одним из примеров эффективного вложения средств ТШО. Например, в случае технического сбоя на установке извлечения серы оператор не может произвести немедленный останов всей системы, так как это требует перекрытия примерно 60 регулирующих клапанов. В результате в такой ситуации избыточный кислый газ сжигается на факелах что приводит к выбросам углекислого

Тенгизшеврой: итоги 2012 года

Environmental Protection TCO’s investments of more than $2.5 billion on projects to minimize environmental impact since 2000 have been essential to the continuous improvement in environmental protection that has been achieved at Tengiz. Such investments have enabled TCO to reduce total gas flaring volumes by 92 percent since 2000, increasing gas utilization rates at Tengiz to over 99 percent. Gas utilization and other programs have helped reduce total emissions by 69 percent in the same timeframe. In 2012, TCO averaged just 2.61 kilograms per tonne of oil produced. Since 2000, TCO has increased annual crude oil production volume by 131 percent. Investments in environmental protection and improvements in plant reliability have helped TCO reduce the number of technical malfunctions at the KTL plant by 81 percent, and the volume of sour and acid gas flaring during technical malfunctions by 87 percent between 2000 and 2012.

Tengizchevroil: 2012 Year in Review

5


рек. Нәтижесінде, бұндай жағдайда басы артық қышқыл газ алауда жағылып, ауаға көмірқышқыл газының шығарылуына алып келеді. Exapilot бағдарламасы барлық клапандардың қалпын бірден өзгертеді, осылайша қышқыл газ жүйеден шығарылмайды да газды алауға бағыттау қажеттілігі туындамайды. Қышқыл газдың үлесіне жыл сайын ауаға шығарылатын шамамен 1100 тонна көмірқышқыл газы тиеді. Exapilot бағдарламасы бұл шығаруларды 90-100 пайызға қысқартады. Бұдан өзге, Exapilot бағдарламасы реттегіш арматураны мерзімді қадағалап, операторға клапандарды алмастыру немесе жөндеу қажеттігі туралы ескертіп отыруға мүмкіндік береді. Осылайша, жабдықтың сенімділігі артып, бұл өз кезегінде техникалық бұзылулар оқиғаларын әрі қарай кемітуге көмектеседі.

Өнімді өндіру және сату 2012 жылы мұнай өндіру көлемі 24,2 миллион тоннаны (193 миллион баррель ) құрады. ТШО- да нақты мұнай өндіру көлемі бизнес-жоспардағы бақылау сандарынан 3,7 пайызға пайызға кем шықты. Бұл негізінен ТШО қадағалауынан тыс тасымалдау жүйесіндегі шектеулер мен ауа-райы жағдайы және ЕБЗ/ШГА нысандары жабдықтарының сенімділігі себебінен болды. ЕБЗ/ШГА нысандары жабдықтары күрделі жөндеуден өте жақсы өтті. Күрделі жөндеуден кейін ТШО-да өндірістің рекордтық деңгейлері қамтамасыз етілді. Мұндай нәтиже соңғы екі жыл бойы осы жобаны егжей-тегжейлі жоспарлаған және оны өте жоғары деңгейде жүзеге асырған күрделі жөндеу жөніндегі топтың жұмысымен байланысты болды. Жұмысты жоспарлау, даярлау және орындау сияқты барлық кезеңдерді қоса алғанда, жұмысқа 30-дан аса мердігер компания тартылды. 6500 адам қатысқан жұмыс учаскелерін ашу және жабуға қатысты жұмыстар өнеркәсіптік өндіріс қауіпсіздігі және еңбек қауіпсіздігі тұрғысынан алғанда қандай да бір елеулі оқиғасыз жүзеге асырылды. ТШО компаниясында сұйытылған газ сатылымы 1,2 миллион тоннаны құраса, құрғақ газ сатылымы 6,2 миллиард текше метр болды. ТШО компаниясы аталған уақытта өндірілген 2,1 миллион тонна күкірттің 169 пайызын құрайтын 3,5 миллион тонна күкірт сатты. Күкірттің табысты сатылуы ТШО-ға Теңіздегі күкірт карталарындағы күкірт қоры көлемін 2012 жылғы 31 желтоқсандағы мәлімет бойынша 2,6 миллион тоннаға дейін кемітуге мүмкіндік берді.

Қазақстан Республикасына төлемдер Компания құрылғаннан бастап оның Қазақстан Республикасы пайдасына өткізген төлемдері 74,2 миллиард АҚШ долларын құрады. Оған қазақстандық тауарлар мен қызметтерді сатып алу, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ үлесіне тиесілі пайданы бөлу, мемлекеттік бюджетке тиесілі салықтар мен роялти төлемдері, мемлекеттік компаниялардың тарифтері мен қызмет құны төлемдері және қызметкерлердің жалақысы кіреді. 2012 жылы Қазақстан Республикасының пайдасына өткізілген тікелей төлемдер жалпы алғанда 14,2 миллиард

6

Теңізшевройл: 2012 жылдың қорытындылары


газа в атмосферу. Программа Exapilot автоматически меняет положение всех клапанов сразу, таким образом, кислый газ удерживается внутри системы, и отпадает необходимость сброса газа на факела. На долю кислого газа приходится ежегодно примерно 1100 тонн атмосферных выбросов углекислого газа – программа Exapilot сокращает эти выбросы на 90-100%. Кроме того, программа Exapilot позволяет осуществлять постоянный контроль над регулирующей арматурой и предупреждать оператора о необходимости замены или ремонта клапанов. Тем самым повышается надежность оборудования, что помогает еще больше сократить случаи технических неисправностей.

Производство и реализация продукции В 2012 году производство нефти составило 24,2 миллионов тонн (193 миллиона баррелей). Фактическое производство нефти в ТШО оказалось на 3,7% ниже контрольных цифр бизнес-плана. Это главным образом объясняется ограничениями системы транспортировки, что неподконтрольно ТШО, сбоями по причинам погодных условий и надежности заводского оборудования ЗВП/ЗСГ. Капитальный ремонт оборудования ЗВП/ЗСГ был выполнен успешно. В ТШО обеспечены рекордные уровни производства после выполнения капитального ремонта. Такие результаты стали возможны благодаря работе группы по капитальному ремонту, которая в течение двух лет тщательно и детально планировала все работы по данному проекту, а исполнение было проведено на высшем уровне. В течение всех этапов планирования, подготовки и выполнения работ в ТШО было привлечено свыше 30 подрядных организаций. Развертывание и свертывание фронта работ с участием 6500 тысяч человек были выполнены без каких-либо значительных происшествий с точки зрения безопасности промышленного производства и охраны труда. В 2012 г. продажи СУГ составили 1,2 миллионов тонн, а продажи сухого газа составили 6,2 миллиардов кубических метров. Компания реализовала 3,5 миллиона тонн серы, что составляет 169% от производства сера в объеме 2,1 миллионов тонн за тот же период времени. Успешная реализация серы позволила ТШО сократить объемы запасов серы на серных картах в Тенгизе до 2,6 миллионов тонн по состоянию на 31 декабря 2012 года.

One such investment that has paid dividends for TCO is our implementation of the Exapilot software system. If, for example, a sulfur plant has a technical malfunction, it is not possible for an operator to immediately stabilize the system as there are can be about 60 control valves to manipulate. In this situation the excess acid gas would be flared, which would create SO2 emissions. With Exapilot, the software automatically changes position of all those valves at once, thereby containing the acid gas within the system and eliminating the need to flare. Acid gas flaring is responsible for about 1100 tonnes of annual SO2 emissions and Exapilot is expected to reduce this by 90 to 100%. Exapilot is also used to regularly monitor the control valves and signal the operator when they need to be repaired or replaced. This increases the reliability of the equipment and helps further reduce technical malfunctions.

Production & Product Sales Crude production for 2012 was 24.2 million metric tonnes (193 million barrels). TCO’s actual production was 3.7 percent below the business plan target, mainly due to transportation system constraints beyond the control of TCO, weather induced disruptions and SGI/SGP plant reliability. The SGI/SGP turnaround was a success and TCO achieved record production levels post-turnaround. This was due to the fact that the turnaround team spent two years planning every detail of this project and executed with excellence. TCO worked with over thirty contract companies on all stages of planning, preparation and execution. The 6,500 person workforce was mobilized and demobilized with no significant safety incidents. TCO sold 1.2 million metric tonnes of LPG and 6.2 billion cubic meters of dry gas. TCO sold 3.5 million metric tonnes of sulfur, which is 169 percent of the 2.1 million metric tonnes produced for the same period. TCO’s sales success has resulted in the reduction of volumes of sulfur stored in Tengiz inventory to 2.6 million tonnes as of December 31, 2012. Financial Benefit to Kazakhstan Since Tengizchevroil’s founding, the company has distributed $74.2 billion dollars to the Republic of Kazakhstan including

Выплаты Республике Казахстан С момента образования ТШО, платежи в пользу Республики Казахстан составляют 74,2 миллиарда долларов США, включая приобретение казахстанских товаров и услуг, распределение прибыли, приходящейся на долю компании АО «НК «КазМунайГаз», выплату налогов и платежи роялти, причитающиеся государственному бюджету, оплату тарифов и стоимость услуг государственных компаний, а также заработную плату работникам. В 2012 году прямые платежи в пользу Республики Казахстан составили 14,2 миллиардов долларов. В 2012 году затраты ТШО на приобретение казахстанских товаров и услуг составили почти 1,8 миллиардов долларов.

Тенгизшеврой: итоги 2012 года

Tengizchevroil: 2012 Year in Review

7


долларды құрады. 2012 жылы ТШО-ның қазақстандық тауарлар мен қызметтерді сатып алуға жұмсаған шығыны 1,8 миллиард долларға жуық соманы құрады. 1993 жылдан бергі мерзімде қазақстандық тауарлар мен қызметтерді сатып алуға бағытталған ТШО қаражаты 13,1 миллиард доллардан асты. ТШО қазақстандық қамтуды арттыру мақсатында кешенді құралдарды қолдана отырып жұмыстануды жалғастыруда. Бұған Қазақстанның шағын және орта кәсіпорындарына берілген жалпы сомасы 13,8 миллион долларды құрайтын несиелер де кіреді . Мердігер компаниялар жұмысындағы қазақстандық қамту үлесін дамытуға қолдау көрсету үшін ТШО- да ұзақ мерзімді келісім-шарттар жасау стратегиясы қолға алынды. Қазақстандағы отандық өндірушілер үшін қолайлы мүмкіндіктерді іздестіріп, жүзеге асыру мақсатында компания мемлекеттік билік органдарымен, ҚазМұнайГаз компаниясымен, Қазақстан машина құрастырушылар одағы сияқты өндірістік одақтармен белсенді жұмыс істейді. 2012 жылы ТШО жаңа қазақстандық өндірушілерді анықтап, өнім дайындауға тапсырыстар да беріп қойды.

Корпоративтік жауапкершілік 1993 жылдан бері ТШО-ның Атырау облысындағы әлеуметтік жобалар мен бағдарламаларды және жергілікті тұрғындар мен қызметкерлерге көмек көрсетуді қаржыландыруға бөлетін қаржысы 800 миллион доллардан асатын соманы құрады. Теңізшевройл 2012 жылы «Игілік» бағдарламасы шеңберінде әлеуметтік маңызы бар инфрақұрылымды дамыту бағдарламасын жүзеге асыруға 20 миллион долларын бөлді. Негізгі қаражат Құлсары қаласындағы құны 60 миллион доллар болатын жаңа сумен қамту жүйесін жетілдіруге жұмсалды. Бұдан басқа, 2012 жылы ТШО Атырау облысындағы білім беру мен денсаулық сақтау деңгейін арттыруды көздейтін, жергілікті және халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың қатысуымен орындалатын әлеуметтік инвестиция бағдарламасын қаржыландыруға 1 миллион доллар бөлді. 2013 жылға ТШО тағы да «Игілік»бағдарламасы шеңберінде 25 миллион доллар бөліп отыр. Бұл соманың негізгі бөлігі Атырау қаласы мен Жылыой ауданында балабақшалар мен мектептер салуға бағытталатын болады.

Қызметкерлерді дамыту ТШО-да кадрларды даярлау, дамыту және біліктілігін арттыру бойынша сенімді бағдарламалар қолға алынған. Бұл компанияның қазақстандық қызметкерлерінің жауапкершілігі жоғары лауазымдарды алуы үшін қызмет сатысымен жоғарылауына қолдау көрсетуге бағытталған ұзақ жылдық және дәстүрлі еңбек. Қазіргі уақытта кәсіпорында қазақстандқтардың үлес салмағы 87 пайызды құрап отыр. Орта және жоғары буынды басшылық құрамның 76 пайызы Қазақстан азаматтары үлесінде. 2007 жылдан бергі мерзімде 87 қазақстандық азамат менеджер, супервайзер және негізгі техникалық маман қызметіндегі шетелдік мамандарды алмастырды. Әлемдік стандарттарға сай үздіксіз және табысты жұмысты қамтамасыз ету үшін Теңізшевройл компаниясына үздік кадрларды тартып, өзінде ұстау айрықша маңызды. Сондықтан да біз Қазақстандағы ең таңдаулы жұмыс беруші қатарынан

8

Теңізшевройл: 2012 жылдың қорытындылары


За период с 1993 года денежные средства ТШО, направленные на приобретение казахстанских товаров и услуг, составили более 13,1 миллиардов долларов. ТШО продолжает работать, применяя комплексные средства для повышения казахстанского содержания, включая ссуды на общую сумму в 13,8 миллионов долларов, выданные казахстанским предприятиям малого и среднего бизнеса. В ТШО принята к реализации долгосрочная стратегия по заключению контрактов с целью стимулирования развития казахстанского содержания в работе подрядных организаций. Компания активно взаимодействует с органами государственной власти, АО «НК «КазМунайГаз», отраслевыми союзами, как Союз машиностроителей Казахстана, чтобы выявлять и реализовывать благоприятные возможности для отечественных производителей в Казахстане. В течение 2012 года ТШО начал сотрудничество с новыми казахстанскими производителями и уже разместил заказы на изготовление продукции.

Корпоративная ответственность Начиная с 1993 года, средства, выделяемые ТШО на финансирование социальных проектов и программ в Атырауской области и оказание помощи местному населению и сотрудникам, составили свыше 800 миллионов долларов. В 2012 году ТШО выделил 20 миллионов долларов США на реализацию социально значимой программы развития инфраструктуры в рамках добровольной программы «Игилик» (что означает - «благо»). Основные средства были направлены на модернизацию системы водоснабжения в г. Кульсары, общая стоимость которой составляет свыше 60 миллионов долларов США. Кроме того, в 2012 году свыше 1 миллиона долларов США были направлены на финансирование Программы социальных инвестиций, нацеленной на улучшение уровня образования и здравоохранения в Атырауской области в партнерстве с местными и международными неправительственными организациями. На 2013 год ТШО выделяет 25 миллионов долларов США на реализацию программы «Игилик», где средства, в основном будут направлены на строительство детских садов и школ в г.Атырау и в Жылыойском районе.

Развитие кадров В ТШО приняты к исполнению надежные программы по подготовке, развитию и раскрытию потенциала кадров – эта многолетняя и традиционная работа нацелена на оказание содействия карьерному росту казахстанских сотрудников предприятия с последующим занятием ими высоко ответственных должностей. В настоящее время на долю местных кадров приходится 87% всех работников ТШО, а 76% руководителей среднего и высшего руководящего звена также являются гражданами Казахстана. За период с 2007 года 87 национальных сотрудников заменили иностранцев на должностях менеджеров, супервайзоров и ключевых технических специалистов. Для обеспечения непрерывной и успешной деятельности на мировом уровне для ТШО критически важно привлекать и удерживать лучшие кадры, поэтому компания стремится стать одним из лучших работодателей в Казахстане. Некоторыми из наиболее эффективных аспектов работы с персоналом ТШО являются система оплаты по показателям

Тенгизшеврой: итоги 2012 года

purchases of Kazakhstani goods and services, profit distributions to KazMunaiGas, taxes and royalties paid to the government, tariffs and fees paid to state-owned companies and employee’s salaries. In 2012, direct payments to the Republic of Kazakhstan totaled $14.2 billion. TCO spent almost $1.8 billion on Kazakhstani goods and services in 2012. TCO has invested more than $13.1 billion on Kazakhstani goods and services since 1993. TCO continues to employ multiple tools to increase Kazakhstani Content, including $13.8 million in loans to small and medium-size Kazakhstani businesses. TCO has a long-term contracting strategy that will encourage development of Kazakhstani content by its contractors. The company is actively working with the government, KazMunaiGaz and industry unions such as the Kazakhstani Union of Machine Builders to identify and capture opportunities for manufacturers in Kazakhstan. During 2012, TCO has identified new Kazakhstani manufacturers and has already placed work orders.

Corporate Responsibility Since 1993, TCO has invested more than $800 million to fund social projects and programs in the Atyrau Oblast for the community and employees. TCO invested $20 million in the Egilik (benefit in Kazakh) social infrastructure program in 2012. Most of the investment was focused on reconstruction of a new, $60 million water system in Kulsary. Additionally, TCO’s Community Investment Program’s budget invested more than $1 million in 2012, funding programs in partnership with local and international organizations which are focused on improving education and health in Atyrau Oblast. In 2013, TCO has another $25 million budgeted for Egilik, the majority of which will be spent for construction of kindergartens and schools in Atyrau and Zhylyoi district.

Workforce Development TCO’s strong training and development programs have a long tradition of helping advance our Kazakhstani employees to positions of increasing responsibility. Kazakhstani citizens now hold 87 percent of TCO positions and Kazakhstani managers and supervisors hold 76 percent of TCO supervisor and manager positions. Since 2007, 87 Kazakhstani citizens have replaced expatriates in manager, supervisor and key technical positions. Because attracting and retaining a world-class workforce to

Tengizchevroil: 2012 Year in Review

9


көрінуге ұмтыламыз. Кадрлармен жұмыстың ең тиімді аспектілеріне жұмыс көрсеткіші бойынша жалақы төлеу жүйелері, кәсіби дағдыларды жетілдіру мақсатында шетелдік компанияларға іс сапар және үздік әлемдік стандарттарға сай даярлау бағдарламалары енеді. Кәсіпорынның жоғарғы басшылығындағы лауазымдарды қабылдауға дайын ізбасарларды анықтау әрі даярлауға бағытталған жұмыс та жалғасуда. Қазақстандық қызметкерлерімізді шет елдерге қызметке тағайындау да жұмыстың маңызды әдісі. Бұл әдіс осы қызметкерлерге халықаралық тәжірибе жинақтауға көмектесіп, мақсаттарына жетуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта, кәсіпорынның алпыс қазақстандық қызметкері Қазақстаннан тыс жерлерде еңбектенуде.

2013 жыл перспективалары Өндіріс және еңбек қауіпсіздігі саласында 2013 жылы ТШОның басты назары жұмыс күнін жоғалтуға ұласар оқиғалар бойынша көрсеткіштің «нөлдік» деңгейіне қол жеткізіп, жұмыс барысындағы тіркелетін оқиғалардың жалпы коэффициенті бойынша көрсеткіштерді төмендетуге және біздің ірі және кешенді жобаларымыздың қауіпсіз орындалуын қамтамасыз етуге бағытталады. ТШО- да Келешек кеңею жобасы/ Ұңғыма ернеуі қысымын басқару жобасы сияқты ірі күрделі жобаларды жүзеге асыру және күрделі қаржы салу тиімділігін қамтамасыз ету жұмыстары жалғаса беретін болады. Біз өндірістік жоспарымыздың орындалу барысын және 2013 жылғы жабдықтарды күрделі жөндеу бойынша жұмыстардың, бұрғылау жұмыстары мен ұңғымаларды күрделі жөндеу бағдарламасының жүзеге асырылуын қатаң қадағалауға ниеттіміз.

10

Теңізшевройл: 2012 жылдың қорытындылары


работы, зарубежные стажировки с целью развития профессиональных навыков, а также программы подготовки на уровне лучших международных стандартов. ТШО продолжит работать в направлении выявления и подготовки кандидатур преемников на должности высшего руководства в ТШО. Стажировка казахстанских сотрудников для работы за рубежом - важный метод работы, который помогает отечественным сотрудникам приобретать международный опыт работы для достижения своих целей. В настоящее время за пределами Казахстана трудятся шестьдесят казахстанских сотрудников предприятия.

Перспективы на 2013 год В области безопасности производства и охраны труда основное внимание ТШО в 2013 году будет нацелено на достижение «нулевого» показателя по происшествиям с потерей рабочих дней, и снижения показателя по общему коэффициенту регистрируемых происшествий в процессе работ и обеспечения безопасного исполнения целого ряда крупных и комплексных проектов. В ТШО будет продолжена работа над обеспечением эффективности капитальных вложений и реализацией нескольких крупных капитальных проектов, включая Проект будущего расширения и Проект управления устьевым давлением, ТШО намерен жестко контролировать исполнение производственного плана, выполнение работ по капитальному ремонту оборудования в 2013 году и продолжение программы работ по бурению и капитальному ремонту скважин.

Тенгизшеврой: итоги 2012 года

manage Tengizchevroil’s large and complex business is critical to the company’s ongoing success, we strive to be one of the best places to work in Kazakhstan. Some of the most popular aspects of TCO’s compensation package are a pay for performance system, international development assignments and world-class training programs. TCO will continue to identify successors for TCO senior managers and to prepare those successors to take over those positions. Expatriate assignments for our Kazakhstani employees are an important method by which to support those employees to gain the international experience that will enable them to achieve their goals. Currently, TCO has sixty Kazakhstani employees working outside of Kazakhstan.

Outlook for 2013 TCO’s safety focus in 2013 will see us working to achieve a Day Away From Work Rate target of zero incidents and reduce the Total Recordable Incident Rate, while safely progressing our queue of large and complex projects. TCO will also continue to work to advance several major capital projects, including the Future Growth Project and the Wellhead Pressure Management Project, in a capital efficient manner. We will also have a strong focus on the execution of our production plan, completion of 2013 turnarounds and continuation of our drilling and workover programs.

Tengizchevroil: 2012 Year in Review

11


Өркенді жиырма жыл! Двадцать лет успеха! Twenty years of success!

www.tengizchevroil.kz

© Теңізшевройл 2013 ж.

© Тенгизшевройл 2013 г.

© Tengizchevroil 2013

Year in Review 2012  
Year in Review 2012  
Advertisement