Page 1

Қ А З А ҚСТА Н ТЕҢІЗ А К АД Е М И Я С Ы

ҚАЗАҚСТАН ТЕҢІЗ АКАДЕМИЯСЫ

КАЗАХСТАНСКАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ

KAZAKHSTAN MARITIME ACADEMY


Қ А З А ҚСТА Н ТЕҢІЗ А К АД Е М И Я С Ы

«Теңізшевройл» ЖШС шикі мұнайды Каспий теңізі арқылы дүние жүзілік нарыққа тасымалдауды 1996 жылы, ТШО бірлескен кәсіпорны құрылып, араға үш жыл салған уақытта бастады. ТШО құрылғалы бергі мұнай және мұнай өнімдерін Каспий теңізін қоса алғанда, әралуан бағыттар бойынша қауіпсіз әрі сенімді түрде тасымалдауға барынша аса зор назар аударып келеді.

2


Транспортировка сырой нефти ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) по Каспийскому морю на мировые рынки началась в 1996 г., через три года после подписания соглашения о создании совместного предприятия ТШО. Со времени основания ТШО уделяет особое внимание безопасной и надежной транспортировке нефти и нефтепродуктов по различным маршрутам, включая Каспийское море.

Transportation of Tengizchevroil’s (TCO’s) crude oil across the Caspian Sea to world markets started in 1996, three years after the establishment of the TCO jointventure. TCO has remained focused on safe and reliable transportation of crude and products from Tengiz field, including across the Caspian Sea, since its establishment.

3


4


ҚР Президентінің тапсырмасы және ҚР Үкіметінің 14.04.2010 күнгі №306 қаулысына сәйкес ТШО тұңғыш Қазақстандық теңіз академиясын (ҚТА) құру жобасына 25 миллион АҚШ доллар шамасында қаражат бөлді. Бұл жобаның Қазақстан және дүние жүзі үшін маңыздылығы қауіпсіз, сенімді және экологиялық тұрғыдан тиімді етіп тасымалдау мақсатында кадеттерді оқытумен ерекшеленеді. Сапалы теңіздік білім және дайындық теңіздегі тосын оқиғалардың санын қысқартуға, сонымен қатар, қоршаған ортаны қорғауға, тасымалдаудың жалпы тиімділігін және кемедегі қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

По поручению Президента РК и согласно Постановлению Правительства РК № 306 от 14.04.2010 г. ТШО выделил средства в размере 25 миллионов долларов США для первой Казахстанской морской академии (КМА). Особое значение этого проекта, как для Казахстана, так и для всего мира, заключается в возможности обучения кадетов осуществлению безопасной, надежной и экологически приемлемой транспортировки. Качественное морское образование и подготовка позволяют сократить количество несчастных случаев на море, а также обеспечить безопасность на судне, защиту окружающей среды и общую рентабельность транспортировки.

As per the instruction of the RoK President and RoK Government’s Decree #306 dated 14.04.2010 TCO contributed $25 million for the first Kazakhstan Maritime Academy (KMA). The academy will play an important role both in Kazakhstan and internationally by educating and training cadets on safe, reliable and environmentally sound transportation practices. Quality maritime education and training reduces accidents at sea and promotes ship safety, environmental protection and the overall economics of shipping operations.

5


Қазақстан теңіз академиясы өзінің барлық талаптарына сай қызмет атқаратын ҚазақстанБритан техникалық университетінің (ҚБТУ) базасында құрылды. ҚБТУ халықаралық аккредитациядан өткен, бірнеше халықаралық университеттермен серіктестік байланыстары бар, пәндерді ағылшын тілінде үйретуге мүмкіндігі бар, инженерлік-техникалық жабдықтарымен және барлық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген Қазақстанның жетекші техникалық университеті болып саналады.

6


Казахстанская морская академия создана на базе Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ), который наилучшим образом отвечает задачам академии. КБТУ является ведущим техническим вузом в Казахстане, имеющим международную аккредитацию, крепкие партнерские отношения с различными международными университетами, возможность преподавания учебных предметов на английском языке, инженерномеханическое оборудование и всю необходимую инфраструктуру.

The Kazakhstan Maritime Academy was established under the auspices of the Kazakh-British Technical University (KBTU), which is best positioned to meet the objectives of the academy. KBTU is the leading internationally accredited technical university in Kazakhstan with effective partnerships with various international universities; proven ability to deliver general education curriculum in the English language; availability of engineering and mechanical equipment; and extensive physical infrastructure.

7


ҚТА Қазақстан кемелерінде мұнайды дүниежүзілік нарыққа тасымалдайтын жоғары білікті, халықаралық деңгейде танымал болып есептелетін палуба және машина бөлімінің қазақстандық топ құрамын дайындайды. ҚТА түлектері еліміздің және шетелдің көлік саласындағы басқару қызметтерін атқаруға, нәтижесінде өнімді тасымалдау барысында кездесетін қазіргі және әлеуетті мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін қажетті білімді меңгереді. Қазақстан теңіз академиясы «STC-Group» (Нидерланд) теңіздік білім саласындағы жетекші халықаралық конгломераттың серіктесі болып табылады. «STC-Group» ҚТА-ның жалпы әкімшілік қызметін атқарады, сонымен бірге теңіздік білім саласындағы жұмыстың айрықша алдыңғы қатарлы тәсілдерін үйретіп, осындай жобаларды жүзеге асыру барысында Нидерланд, Вьетнам, Оңтүстік Корея, Оңтүстік Африка, Оман, Филиппин, Бразилия және басқа елдерде жинаған тәжірибелерімен бөліседі.

8


КМА подготовит высококвалифицированный, признанный на международном уровне казахстанский командный состав палубной команды и машинного отделения для работы на судах под казахстанским флагом и занимающихся поставкой казахстанской нефти на международные рынки. Выпускники КМА приобретут навыки, которые позволят им занимать руководящие должности в транспортном комплексе Республики Казахстан и за его пределами, что, в конечном итоге, позволит решать различные вопросы, возникающие при транспортировке продукции. Казахстанская морская академия является партнером ведущего международного конгломерата в области морского образования – «STC-Group» (Нидерланды). «STC-Group» будет осуществлять общее администрирование КМА, а также передавать наиболее прогрессивные методы работы в области морского образования и делиться опытом, полученным в ходе реализации подобных проектов в Нидерландах, Вьетнаме, Корее, Южной Африке, Омане, на Филиппинах, в Бразилии и других странах.

The Kazakhstan Maritime Academy will produce highlyskilled, internationally accepted Kazakhstani maritime deck and engine officers to serve the Kazakhstani merchant fleet carrying Kazakh equity crude and products to international markets. The graduates will have skills necessary to become leaders in the transportation field in the Republic of Kazakhstan and abroad to meet the challenges of the present and future on behalf of the country. The academy has partnered with Netherlands based leading international maritime educational conglomerate STC-Group to administer the program. STC-Group brings best practices and specialized maritime experience from projects in Netherlands, Vietnam, South Korea, South Africa, Oman, Philippines, Brazil and other countries.

9


Қазақстан теңіз академиясында оқу 2012 жылы тамыз айында басталды. Алғашқы оқу легінде Қазақстанның 12 облысынан келген студенттер тәлім алуда. Қазақстан теңіз академиясы 4 жылдық, толығымен ағылшын тілінде оқытылатын оқыту бағдарламасы бойынша жүргізіледі. Түлектер академияны тәмәмдағаннан соң әлемнің кез-келген түкпірінде жүк көтерімі әртүрлі кемелерде жұмыс жасауға мүмкіндік беретін ҚБТУ ғылым бакалавры дәрежесін және кәсіби дипломын алады. Халықаралық теңіз білімі ынталы жұмыс пен кешенді оқуды талап етеді. Мұқият дайындалған оқу бағдарламасы түлектердің біліктілігі, жетекшілік қасиеттерінің жетілуін және жан-жақты интеллектуалды дамуын қамтамасыз етеді. Оқу бағдарламасы күрделі теоретикалық білім беруден бөлек, Норвегиядағы «Конгсберг Мэритайм» компаниясында жасалған және Академияда қондырылған қазіргі заманға сай біріктірілген симуляциялық жаттығу жабдығында өткізілетін болады.

10


Обучение в Казахстанской морской академии началось в августе 2012 года. В первом наборе обучаются представители 12 областей Казахстана. Программа Казахстанской морской академии рассчитана на четырехлетнее обучение, осуществляемое полностью на английском языке. После окончания академии кадеты получают степень бакалавра наук КБТУ и профессиональный диплом для работы на судах любой грузоподъемности, который позволит им плавать по всему миру. Международное морское образование требует огромной работы и предусматривает комплексное обучение. Тщательно составленная программа обеспечивает компетентность выпускников и выработку у них лидерских навыков, а также их всестороннее интеллектуальное развитие. Помимо сложного теоретического обучения, программа предусматривает обширную подготовку на ультрасовременном интегрированном тренажерном оборудовании палубной команды и машинного отделения, которое было произведено компанией «Конгсберг Мэритайм» в Норвегии и установлено в Академии.

Kazakhstan Maritime Academy’s academic program started in August 2012. There are representatives of 12 oblasts of Kazakhstan in the fisrt intake of students. The academy is a four-year academic program which is fully delivered in the English language. After graduation, the cadets receive a Bachelor of Science degree from KBTU as well as an internationally accredited Certificate of Competency which allows graduates to sail internationally. The academy’s program is demanding, comprehensive and stimulating. It is carefully designed to ensure that graduates are professionally competent, trained for leadership and responsibility, and are well-rounded intellectually. In addition to a rigorous academic program, the academy features extensive training on the most advanced integrated deck and engineering simulation equipment manufactured by Kongsberg Maritime of Norway and installed at the academy.

11


Бұдан бөлек, бұл бағдарлама бойынша Каспий теңізіндегі «Казақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» АҚ, «Шеврон Шиппинг» кемелерінде, және халықаралық сулардағы кеме иелерінде 12 айлық теңіз тәжірибесін алу көзделген. Бұл кадеттердің жинақтаған тәжірибелерін нығайтуына, өз күштеріне сенімді болуларына және теңіздік ортада жеке тәжірибе жинақтауларына қажетті.

12


Кроме того, программой предусмотрено прохождение обязательной морской практики в течение 12 месяцев на борту судов АО «НМСК «Казмортрансфлот» в Каспийском море, «Шеврон Шиппинг», а также других международных судовладельцев в международных водах. Это необходимо для того, чтобы кадеты смогли максимально закрепить полученный опыт, ощутить уверенность в своих силах, а также получить личный опыт в морской среде.

To further maximize the learning experience, to learn the value of self-reliance and initiative as well as to gain firsthand experience in the maritime environment, the cadets will spend 12 months of structured practical sea training on KazMorTransFlot’s vessels in the Caspian Sea, Chevron Shipping’s and other international ship owners’ vessels trading in international waters.

13


Қазақстан теңіз академиясы жобасын іске асыру мақсатында құрамында «Теңізшевройл» ЖШС, «Шеврон Шиппинг», сонымен бірге, Халықаралық теңіз ұйымы мен Қазақстан-Британ техникалық университетінің мамандары бар арнайы топ құрылған еді. Қазақстан теңіз академиясын ҚР Үкіметінің мемлекетке түсетін пайданың өсуіне, жылдан жылға теңіз кеніштерінде өсіп келе жатқан мұнай және газ көлемдерін тасымалдауға қолдау көрсету және дәстүрлі мұнай-газ секторынан тыс Қазақстан Республикасы азаматтарының жұмыспен қамтылуы мақсатында Каспий секторын дамытуға бағытталған мәселесін шешуге өз ықпалын тигізеді. Аталған жоба ҚТА түлектері дүние жүзінің әр түкпірінде қазақстандық және шетел кемелерінде қызмет атқара алатын, жоғары қабілетті және білікті қазақстандық теңізшілер тобын құрып, Қазақстанның дүние жүзінде ұзақ мерзімді бәсекелістігін қалыптастыруға көмектеседі.

14


Для реализации проекта Казахстанской морской академии была создана специальная группа из представителей ТОО «Тенгизшевройл», компании «Шеврон Шиппинг», а также экспертов Международной морской организации и КазахстанскоБританского технического университета. КМА способствует реализации задачи Правительства РК, направленной на развитие Каспийского сектора с целью максимального увеличения пользы для государства, оказание поддержки в сфере транспортировки объемов нефти и газа, добыча которых с каждым годом увеличивается на морских месторождениях, а также обеспечение трудоустройства для граждан Казахстана за пределами традиционного нефтегазового сектора. Данный проект также способствует повышению долгосрочной конкурентоспособности Казахстана во всем мире, так как выпускники КМА сформируют команду высококвалифицированных и компетентных моряков, способных работать, как на казахстанских, так и на иностранных судах в любой стране мира.

In order to execute the project of Kazakhstan’s Maritime Academy a special group represented by Tengizchevroil, Chevron Shipping, International Maritime Organization (IMO) and Kazakh-British technical university subject matter experts was formed. The academy contributes to the RoK government’s objectives to develop the Caspian Sea region so as to maximize long-term benefit for the country, support the increasing offshore oil and gas developments and to generate employment opportunities for Kazakhstani citizens outside of the traditional oil and gas sector. The Kazakhstan Maritime Academy will provide a boost to Kazakhstan’s long-term international competiveness as graduates create a pool of high qualified and competent Kazakhstani mariners able to work on Kazakh and foreign vessels anywhere in the world.

15


Қазақстан теңіз академиясын құру жобасы Каспий секторында, сондай-ақ, дүние жүзінде де теңіз державасы атануына бағытталған міндеттемесіне қол жеткізуге септігін тигізетін стратегиялық бағыты болып табылады. Аталмыш жоба Көлік және коммуникация министрлігіне Халықаралық теңіз ұйымының (ХТҰ) «Ақ тізім» қатарына енуіне көмектеседі. Қазақстанның «Ақ тізімге» енуі теңізшілерді дайындау, сертификаттау және вахталық қызметті атқару стандарттары бойынша халықаралық конвенция талаптарына сәйкестігін білдіреді. Бұл, өз кезегінде, қазақстандық теңізшілерге Қазақстан Республикасы территориясынан тыс жердегі суларда жүзу мүмкіндігін береді.

16


Проект создания Казахстанской морской академии – это стратегическое направление на становление Казахстана как морской державы, как в Каспийском регионе, так и во всем мире. Настоящий проект оказывает поддержку Министерству транспорта и коммуникаций РК в его работе по вхождению в «Белый список» Международной морской организации (ИМО). Вхождение Казахстана в «Белый список» будет свидетельствовать о его соответствии требованиям международной Конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несении вахты, что позволит казахстанским морякам ходить на судах за пределами территориальных вод Республики Казахстан.

Kazakhstan Maritime Academy is a nation-building, strategic initiative which directly contributes to the Republic of Kazakhstan’s aspiration to become a maritime nation in the Caspian region It also internationally supports the Ministry of Transport and Communications in its efforts towards gaining IMO membership on the White List. This certification demonstrates that a country is in compliance with the Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. Membership on the White List will allow all Kazakhstani mariners to sail outside of the territorial waters of the Republic of Kazakhstan.

17


«ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ» ЖШС ТУРАЛЫ «Теңізшевройл» ЖШС – геологиялық барлау, кен орнын игеру, шикі мұнайды, газды және күкіртті өндіру және сатумен айналысатын, әрі өз қызметін қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны қорғау бойынша ең үздік әлемдік стандарттарға сәйкес жүзеге асыратын қазақстандық кәсіпорын. Батыс Қазақстандағы Теңіз кен орны 1979 жылы ашылды және қазіргі таңда ол әлемдегі ең терең игеріліп жатқан алып кен орындардың бірі болып табылады. 1993 жылдың сəуір айында Қазақстан Республикасының үкіметі мен «Шеврон» корпорациясы арасында «Теңізшевройл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылды. ТШО-ның қазіргі серіктестері: Шеврон – 50%, «ҚазМұнайГаз» АҚ – 20%, ЭксонМобил – 25% және ЛукАрко – 5%. 2012 жылы шикі мұнай өндіру көлемі 24,2 млн. метрикалық тоннаны құрады. Теңізшевройл ЖШС Республика ішінде пайдалануға және экспортқа шығаруға төрт жоғары сапалы өнім түрін шығарады. Олар: мұнай шикізаты, сұйылтылған мұнай газы, күкірт және құрғатылған газ.

18


О ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ»

ABOUT TENGIZCHEVROIL

ТОО «Тенгизшевройл» - это казахстанское предприятие, ведущее геологоразведку, разработку, добычу, а также сбыт сырой нефти, газа и серы в соответствии с наилучшими мировыми стандартами техники безопасности и охраны окружающей среды. В 1979 году было открыто Тенгизское месторождение в Западном Казахстане, которое в настоящее время является одним из самых крупных и глубоко разрабатываемых месторождений в мире. В апреле 1993 года между правительством Республики Казахстан и корпорацией «Шеврон» было создано ТОО «Тенгизшевройл». В настоящее время партнерами ТШО являются: Шеврон - 50%, АО «НК «КазМунайГаз» – 20%, ЭксонМобил – 25% и ЛукАрко – 5%. В 2012 году объемы добычи сырой нефти составили 24,2 млн. тонн. ТОО «Тенгизшевройл» производит четыре вида высококачественной продукции для использования как внутри Республики, так и за её пределами. Это: сырая нефть, сжиженный углеводородный газ (СУГ), сера и осушенный газ.

Tengizchevroil is a Kazakhstan partnership that explores, develops, produces and markets crude oil, gas and sulfur in accordance with the world–class safety and environmental standards. The Tengiz field in Western Kazakhstan was discovered in 1979 and now is one of the world’s deepest producing super giant fields. In April 1993, Tengizchevroil LLP was formed between the Republic of Kazakhstan and Chevron Corporation. Current partners are: Chevron, 50 percent, KazMunaiGas, 20 percent, ExxonMobil, 25 percent and LukArco, 5 percent. Crude production in 2012 was 24.2 million metric tonnes. Tengizchevroil produces four high quality products for domestic use and for export to world markets – crude oil, liquid petroleum gas (LPG), sulfur and dry gas.

19


Қ А З А ҚСТА Н ТЕҢІЗ А К АД Е М И Я С Ы

ҚАЗАҚСТАН ТЕҢІЗ АКАДЕМИЯСЫ

КАЗАХСТАНСКАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ

KAZAKHSTAN MARITIME ACADEMY

Брошюра “Теңізшевройл” ЖШС тарапынан дайындалды және беттелді.

Брошюра подготовлена и сверстана в ТОО “Тенгизшевройл”.

The brochure is prepared and designed in Tengizchevroil.

Атырау, 2013 ж.

Атырау, 2013 г.

Atyrau, 2013

WWW.TENGIZCHEVROIL.KZ © Теңізшевройл

© Тенгизшевройл

© Tengizchevroil

KMA  
KMA  
Advertisement