Page 1

CATÁLOGO 2017 MOBILIARIO


SILLAS

C o lec c iรณn P radera. Rec o let a. T o ledo. C aro li na. Mar t i na. A ntonia


Co lec c iรณn P radera

Silla

Banco Bar ra

DI M ENSION ES

0.57m

0.90m 0.45m 0.60

Banco


Co lección Reco leta

Si l la Recoleta

MED :

0.56

M

X 0.56

M

X 0.86

M.

Si l la Recoleta c o n c oj í n .


Si l la Gali lei

Si l la Gali lei

Si l la Gali lei

con respaldo rectang u lar

Ocasional


Si l l a Nat iv a

Res pa ldo t ejido

MED :

0.62

M

X 0.56

M

X 0.80

M.


V ER C ATÁ LOGO DE PI EL


Co lecciรณn To ledo

Silla

Banco Bar ra

DI M ENSION ES

0.90m

0.60m

0.60m


Co lecciรณn Caro lina

DI M ENSION ES

0.75m 0.55m

0.45m

0.60m


Co lecciรณn Mar tina

V ER C ATร LOGO DE PI EL Y T EL A S

Li sa

Capitรณn

Piel

DI M ENSION ES

0.88

0.60 0.50 0.55

Piel& parota


Co lecciรณn Mar tina con Marco

DI M ENSION ES

0.88

0.60 0.50 0.55


Co lecc iรณn A ntonia

MED :

0.52

M

X 0.55

M

X 1.00

M.


C o l e c c i รณ n Ve r o n a

MED :

0.51

M

X 0.51

M

X 1.10

M.


Co lecciรณn Cambr idge

MED :

0.60

M

X 0.51

M

X 1.02

M.


Co lecc iรณn T er ranova

MED :

0.60

M

X 0.56

M

X 1.12

M.


C o lec c iรณn Mat eo

S I L L A M AT E O - R E S PA L D O B A J O MED: 6 0 CM X 5 6 CM X 91 CM.


C o lec c iรณn Mat eo

S I L L A M AT E O - R E S PA L D O A LT O MED: 6 0 CM X 5 6 CM X 101 CM.


OCASIONALES

C o lec c iรณn Pat er n a. Lor e t t o. A g u s t i n a. Lo ui s a. Rom ai n.


C o lec c iรณn Pat er na

MED: 90

CM

OCASIONAL PAT E RN A X 90 CM X 80 CM .


Co lecciรณn Loretto

MED: 0.68

M

OCASIONAL LO RE T T O X 0.70 M X 1.16 M .


V ER C ATÁ LOGO DE T EL A S


Co lecciรณn A g ustina

OCASIONAL AG US T I N A MED: 0.80 M X 0.80

M

X 1.16

M.


Co lecciรณn Lo uisa

OCASIONAL LO UISA MED: 85 CM X 76

CM

X 76

CM .


Co lec c iรณn Romai n

MED: 90

CM

OCASIONAL RO M A I N X 90 CM X 80 CM .


Co lecc iรณn A ntiq ue

MED: 1.00

M

OCASIONAL A N T I Q U E X 0.88 M X 0.87 M .


SALAS

C o lec c iรณn C apitonado. Romai n. G i l aber t . T osc ana


27


Co lec c iรณn C apitonado

MED: 2.40

M

SO Fร C APITONADO X 0.90 M X 0.80 M .


Co lecciรณn Gi laber t

MED: 2.40

M

SO Fร GILABERT X 0.90 M X 0.88 M .


Co lecciรณn Cheester

SO Fร - C A M A CHEESTER MED: 2.40 M X 1.00

M

X 0.80

M.


Co lecc iรณn de pie l A ntiq ue

SO Fร D E PI E L ANTIQUE MED: 1.80 M X 0.90

M

X 0.70

M.


Co lec c ión Romai n

SO FÁ RO M A IN C RUC ES DE H E RE RÍ A MED : 2.40 M X 0.90 M X 0.80 M .

CON

SO FÁ RO M A IN MED : 2.40 M X 0.90

M

X 0.80

M.


Co lecciรณn Maur ice

SALA MAURICE MED : 3.40 M X 1.80 M X 1.80 M .

OC ASIONAL M A U R I C E


Co lecciรณn Toscana

SALA TOSC ANA

MED : 1.90 M X 1.90 M X 1.00 M X 0.85 M .


Co lecciรณn Gali lei

LOV E S E AT GALILEI

MED : 1.90 M . X 0.85 M . X 0.80 M .


Sa la F lorenc ia

SALA FLORENCIA MED :

1.90

M.

X 1.00

M.

X 0.85

M.


Sa la E x ter ior

SALA EX TERIOR MED :

2.40

M.

X 1.00

M.

X 0.86

M.


ventas@tendenzehome.com +(52) 31 88 13 87

Mobiliario 2017  
Advertisement