Page 1

И Т Д С О Я В Л О И Н ВЕХ Д

Д & И

Т Е ЕС


а аня и а б ебел орит з к и м и ци уш лек ници и и д о К . вал ван Едно . Уми илни тели а ш две . Акр Смеси а ду з и . р я и Т р ени Чети . Реш A Пет . SP Шест ер лид вен т дух о т све ския екти, т р ато a к овато и архи а, c o д R аня. Н нери изайн , а з ят за б изай я в д ения лия сто ни енията ещи д шени е. Реш по це ума. и д ре ти и ш та го од сто на ре но с в нови разви в баня ялото вието и т т и а д Поч ластт , зае мели ивото твото кс за волст о б в о омага аме с устойч странс и рела им уд а. п в ни ъзда ите и ат про мора аправ сетив с т д а ол о г и о б р я в о с и о а д а н с и ч к и н тех то под а ви н тим, з е за в н кои т и тов a рабо ивява с в я в Ro c п р е ж Ние анята б на

#00

.


ии енц енд ята. т е ит ан ели и арн в б п а з з а й н а т м од д о пре ди гама чка те и кра логии ирока . а н ш о и е ед техн ст в жет бъд та на нално и бюд а д т о ава блас кци сове ълж те в о и фун ки вку д о р ости тил сич aп с Ro c т р е б н е в и я з а в о гам бан п и дла за Пре екции к ол


#01

.

КОЛ

ЕК

И ЦИ

З

АН АБ

Я

тн W але W+ dian ian о 1 т . 01 eri rid щи 2 M ik Me Тява . 1 0 С n спе in 3U 01. Водо cl ma 4 01. Khro 5 01.

и


ава ка д стото, а т я и е ано е. М ни чет жени тноше ъ с о де дви но а бъ за вор ат. о д нство и отго диняв н ж а змо остр ност е обе а етн е въ ече пр тънче еда с оал ител р з т в с и о и и а с п ето е к оги нат : лни с см ато . к ъ д о к ол н ол ики умива ен съ р, ког изайн тех т м с ъ и н д о и к н а а л б р н н р н ъ з е ио ето ция акт нтез Доп ят и добъ м вац п Хар е си одукт. еални ост и ино ат в и конце ми и W в и + та W ин пр й е ид ойчив ми ня од ъй фор обеди . Нова необх тво, т е ед s, то а уст о. и в н е , с с le ял кат рая се звити нтите стран вяван торна и Sing оритет едно ц л Де -нак то ра леме про стано пов . и ов р и а з о п е й е чк н а й ч и в р о т в од а з а в ъ и к а з з а н ч о Вси усто е сб ия на стема ивалн ото ка W н м м в ето W+ коно ата си а от у оалет йн о иза ова, к им, че з а и н е й н в од а т ъ л н и т д т т о я ло ав и т н с кат трира като п тел но тя пред л и а и ч д б ф тре е а си лю я д изк ра в упо ва, нтези могли о бан т и н е а с е м з Ов орма бих ции L-ф ега не к е с до ол

1 01.

W+

W

Едно

а етн оал к, т les лни л Sing а в Уми есите и см +W >W


я лки -ма и, й а а/ н т н ой з ол ки: ници о ни, дв з кон и т е с ч л б ане ери ива ини , с/ акт а ум (ед чни ажд Хар одел лемия метри за вгр типа ната, м 21 ай-го и, аси лови, др.); 6 от сте ящо, н о н тричн а, ъг лот, яние а (сто кте д е ф п л т е о пер от сим уконзо върху (с отст 4 биде ка за ои от – я я ери ла, л , и а и ж ) о р п онта ини ктни окач л за няк де .С мет ч гео обем вни мо твени в/м етни омпа тни), плот и оал ени, к омпак телен ост рма и инати общес т н л и ч к с ли она у фо мб ока чено, опълн кци жд о ко ни и а съ ка и и д ите. о Фун анс ме ителн илищ за хор и п ц ч ащ кър вални бал зклю а за ж акто и тяв и и пес е с м с о у 3 6 х од я щ т в а , к д и . м В од н о б е , з а д а д а . п од с т р а н с н и н у ж та. е од а н а м а л н и з ъ м т в о в о р про цифич и пр та с меха ичес м е ъ спе к ол ен нч ак иж и каза степен жното р г н дву о ну С я лет бан тоа /3л) и а сам а в 5 , д з (4 азхо и изр кци

01.

2M

dia eri

ник вал уми mm н е 0 Дво 0 х 46 125 ERIDIAN >M

460 ник 0 х вал , 70 Уми 0, 850 0 10 ERIDIAN >M

Едно

ле

алн

ик

a omp ок C обл н о М ERIDIAN >M

n

. Ко

мив ен у рич мет 60 mm и с А x4 750 ERIDIAN >M mm

к лни ива н ум 0 mm е т 32 пак Ком , 550 х 600 ERIDIAN M >

cto

ок обл Мон ERIDIAN >M

на лет тоа яща Сто ERIDIAN >M але а то чен Ока ERIDIAN >M

тна

е Бид ERIDIAN >M cto mpa е Co д и Б ERIDIAN >M

е Co бид ено ч а Ок ERIDIAN >M

mpa

cto

де о би чен Ока ERIDIAN >M


d eri

а ат, ги м збор с а н и и са в т по ки: елите бъда и т а б с ери а ме огат д . ц акт те н м Хар аници анели и глан л п р и т е т С нит ма чел ритие к о п

ian

вя ста ред Unik п n ик. га idia Mer ивалн редла я и м п а р у з ето т, се за цен епция ие, ко анство нята. е к а н ц ов кон реше ростр и в ба nik с о и н о Кат а нова ентно ямо п е вещ ната U ервен ч о едн телиг но гол вашит и кол ерно, н е и симал не на алник яло, ч мак режда умив ята: б в под елът с в 4 ц . Меб длагат зелено п р е р ол н о пет

01.

3u

M NI K

Едно

ле . Ко

кци

а из

бан

я

к лни ива с ум RIDIAN ф а Шк K ME > UNI

она RIDIAN Кол K ME > UNI


а сн

ле ма

н

обе

,5 м4

ие лен око ) са п о л нов ,5/3 и ки: ани с тва (4 pacto и т в с с m ери оруд устрой so Co акт , об en Хар елите яващи ama S т М од о с п е с H a l l , D в од i d i a n , за а т се ма Mer oria. сте е са Vi c t а си нциит ка, че ите н ето енде на, та невн н а т ди ежед е. Все тяв и, бре етн а го т и изо а тоал ина н ра към ители амал т о н б д з и е е о т е г Ощ иван и от адап потр да се мощта отм менял да се сти на мостта а с по среда про темата требно бходи в дом лната с и с в и п о е н е о а в од а и о к о а о бит голям ията н адящ щ по- сумац иви и н ч о й к сто . у я на дукти бан про за

01.

4

о сп д о В

е

ва СТя

щи

Едно

ле то а

кц оле

тн и

ии

/

и тр 3л

а CTO я ини MPA на ч O CO лет SENS а о Т MA › DA и на ч лет Тоа LL A ›H

я ини на ч лет Тоа RIDIAN E ›M

ния

ини на ч лет Тоа TORIA › VC

я


a cl

in

и е са a н roma е а m o hr е, Kh алетн K ята алит та то айн, и а кци з оле матер оналн л, ди е к е в ете и нкци т сти овит т и о й-н у и а вац етов тиф ция Ино о в цв я. Мул бина ве и н нята. м о и м с а ол о г n е к о ц в е т и в б а т н тех omacli зие о ложен Khr нообра и, при р а з ол о г и н тех

5 01.

К hrom

Едно

ле . Ко

за ани ие, тир авлен ма п а те пр ад ки, но у сис ки: ристи нцион лката, ема т и т т с те иста еда сис ст о ери рак с ух, о а акт и ха л. Д на д сим мер Хар кции ребите аряне л въз зави о при ъ Фун ки пот но отв с топ ойки в яколк този н все матич аване настр само ни от . о , а а в т од с у ш и р а н е в а с а е д л а г р од у к т о за п ентил ля - т те, пр вен п за в ребите ности новати ж пот ъзмо лно и е за в лючит изк

кци

а из

бан

я

я ини на ч лет acLIN Тоа › Khrom


и рдн нга ат а в а ав ите зад нов ника то в ните а н вал тво арт ът а п а уми транс станд лзват и, в а ат к д а н рос зпо бем лни изайн а на п избер и да и ве и о нята. а в ми и д ностт ат да н ил стило в ба г о л ят у ата ла т ски Форм циона ите мо порце инира ранств е ч и . к л т б н с и н е с Кла цепци а и фу ребит итаре да ком о про н т кон тикат га по ите са мело азличн е . Се ри с т с -р и е ята т се си о по бан ели о нието своет м од б р а ж е д а д а т въо а съз за д


им

#

У 02.

ебели

м ивалници

enc

e

1 Ess re 02. ONE qua tel's S 2 o , Ho 02. Sens ari 3 h . a l 02 ta 4 Ka c 02. Diver lipti E 5 , . fia a 02 , So Cal n a 6 t . i 02 rb rba 7 U ra, O . 2 r 0 e 8T 02.


3 ли ен и ерно. л г ,ч въ и: ех, рем два тик ъб, ор яло, к ик в с и н има ер ду: д нц: б ивал акт m и дин т в а м Хар ор меж лак гл а за у 525 m еки е а пло Изб рития се баз 500 х ато вс у 5 тип к. к и к пок длага 1010 х mm), межд ивалн и н ре ера ( 525 збор а ум вал П и у м х н и м у а (върх раз х 500 ст за збора и за о д баз , коит алник а с ща 10 ожно т от и 8 и н л в м а ч с а ли въз исимо зли ебе уми глед гляв в я ра лни м лания ва и о озамъ а и з ц е е ч ек ит ив Кол пълн ате с ж ). Вклю прот о и и д бинир тенен ение с ком т или осветл пло адено вгр ка. пла

1 02.

E

5 ел x 31 Меб x 500 E 0 C 1 4 SEN > ES

mm

5 ел x 42 Меб x 400 800 SENCE > ES

S S ENcE

Д

У ВЕ.

МИ

В

ИЦИ АЛН

и

е Меб

ли

ва уми а за Баз SENCE > ES

лни

к

mm

0 ел x 34 Меб x 800 510 SENCE > ES

вал уми а за Баз SENCE > ES

ник

mm

05 она 0 x 2 Кол x 150 350 SENCE > ES

ло еда Огл SENCE > ES

mm


о, бял

ък, кам : я ти вно ки: покри но. за пла и т с и рве ма е е ери тов ва акт 6 ма во, ч сист вд Ха р о р н а н о , с и а с ъ с ник . с б р л е з има е а а н и ч т И м, ета атваря а умив 0 mm един лот в е ж р к мед и з 50 еки а п аз шен т Чек аряне се баз 505 х ато вс у 5 тип к. чис вътре к жд и х в а , с т ) г 0 о дла 101 mm ме ивалн я н бан шире ния в върху . ре ера ( 500 збор а ум а П з ( б е а о х н и м ли и ик банят и еш раз х 505 ст за збора и р алн ебе йн 0 жно от и я м диза зличн умив ото в тление 1 и 8 ц о в н а е м р ек ве ст ия ст въз исимо Кол етрич длага збран стран ено ос м зав гео м. Пре ст от и ) и про вград . обе исимо тенен ала с плака с зав т или оглед ваща и пло ючва мъгля Вкл тивоза про ели

02.

0 ел x 31 Меб x 505 0 1 4 NE >O

mm

0 ел x 40 Меб x 405 810 NE >O

ne 2O

ДВ

Е.

ВАЛ УМИ

НИЦИ

иМ

еб

а за Баз NE >O

уми

вал

ник

mm

5 ел x 31 Меб x 805 510 NE >O

ло еда Огл NE >O

mm

00 она 0 x 2 Кол x 150 350 NE >O

mm


ник m вал Уми x475 m QUARE 750 SO S > SEN ник m вал Уми x475 m QUARE 750 SO S > SEN

а от гам ебел, а к ро , ху м и ки: ага ши и вър зличн 0, 450 и т с л а 5 л и и р 5 д с и ер 0, ре акт та п тенн чни , 60 Ха р е к ц и я ц и – с м е т р и 0 , 6 5 0 К ол в а л н и и , а с и 5 0 , 7 5 н уми етрич 000, 8 а баз а. С сим мери 1 и т к , раз mm. лни ция нии и в а к ол е к к и л и в а н е . н и м 350 у ч е т ч за лва ак м излъ азли я ъ и п р о п н е ш е н и к д о н о в с е од е р н и е в 4 . ир т м Нов мивал те си, анята покри рвено е и за у дратн а на б атово во и ч ква ридав са с м но, си тя п елите о, чер Меб та: бял цвя

02.

3S

e n so

Squ

are

Д

У ВЕ.

МИ

В

ИЦИ АЛН

и

е Меб

ли

ник m вал Уми x475 m QUARE S 0 85 SO > SEN ник вал mm Уми 0x475 QUARE S 0 0 1 SO > SEN

к лни ива а ум з а Баз mm QUARE 450 SO S > SEN

ник вал уми а з а Баз mm QUARE 750 SO S > SEN

ник вал уми а за з а Б mm QUARE 850 SO S > SEN

ик алн мив за у а з Ба 0 mm QUARE 100 SO S > SEN


ев ити окр ово. п о ов и беж плект лак ки: цово трацит с ком и т с глан ан ли о ери ни акт са с , сив ене Хар елите : бяло аж: ст ас ълв ели за Меб цвята а монт п о ул е д и меб одул три ции з ли 4). м од те с м оп (2 и ии ели лници ази и . 2 з б а а е а к а (б о з те м б а во в i т р а r а и к н a н р бс и ата ’s – ум разме а удо a la h е ц и а л я . Б а з м K а l з п е Г e 3 . Hot и и с ери ие лит el’s а – рат ебе ден та с шен на Hot екция а стен чни в i. М създа съща но ре нован и r а л н a р и л т с ко таж роз а ah п Kal она) с ците о идеа ът е о дръжк стват мон они с – к ол в а л н и м е р а и з а й н р а н и о в м е р о л о к т и Д б и з ум 4 ра аня. нтегр а, кои о-до т б п са в сяка ии с и еджет ии за вото. е дава за в ви лин чекм ни кут транст крити о пра сторни лител прос ото п ята. а в е о н о ри д р к з е п ла а с ра ане ели б две низир нове и шек н е а иМ орг ите то завър Мек гантен ИЦИ еле АЛН

02.

4K

ha ala

ri

e ot H ,

Д

l’ s

У ВЕ.

МИ

В

вал уми а за Баз 0 mm I 120 LAHAR A >K

ник

ник вал уми 50 mm а з 6 а , Баз 0, 800 I 100 LAHAR A >K

она Кол 0 mm I 120 LAHAR A >K


е aМ

ви нцо гла кт и тр пле ки: агат в дъб. с ком и т л с и ли ери ред но ни акт се п чер ене Хар елите бяло, аж: ст : Меб рития а монт к о и п ци з ли 4). 2 оп ка (2 и кра

бел

те ици алн в и м к за у тни, зни ели омпак н съю ята б е м к ци а ле ция ера деа лек дав о лек разм зи – и та. Ко която оналн о к и , а а ня ва Нов rta. Д ални б д в ба олона функц ята. к Dive кцион ем ре одул мално в бан о фун ъздад на с м макси ствот с н е да пълн ст за остра о о е д можн на пр въз ояване усв

02.

5

e rt Div

Д

У ВЕ.

МИ

В

ИЦИ АЛН

и

е Меб

ли

к лни ива а ум 470 з а Баз VERTA > DI

н вал уми а за 750 Баз VERTA > DI

ик

она Кол VERTA > DI


к лни ива лка м у а за окач ие , шен алник ул с е р в о ми од т о м ксн бел, у ският и като е л п е и а К о м ч в а м а л о . Н п ол з в ю tic. д Elip tic вкл и огле да се е m Elip ърпа мож 0m е к х 35 ж а з мед . 0 0 5 ят чек ретка ки: 20 х дел сти ник 7 абу пре ебел и ик (в чив и т о р л е ива ии м валн стой акт лин ду и у н Хар а за ум ге. еки ез меж за ум влаго бшире н м з . о та от ти Ба ят ве нт в Чис ия си . База отена ета с ледало ц . a в l a ж н Ca фект к Cal израб мед от ог к ен пер вални ра) е ве че ва се ств л е сте лак е уми разм има д Допъ : н ие , рит ере два рплат обем. пок анц, ч с : и шпе решен т га ик к гл ист дла ла вът тер се пре б, бял к а ели Хар елите ски дъ б е б н е а М рик иМ аме ц. ИЦИ н а Н гл

02.

L 6 cA

A

IP , eL

TIC

Д

УМ ВЕ.

ИВАЛ


ник вал mm Уми x 400 400 BAN › UR ник вал mm Уми x 400 400 BAN › UR

за ма сте дебит и с н а але алн и: тик с уник аксим с и м ер са а, с акт ите д Хар сител на во е я и м С ном n ико /мин. rba . U и ав 7л л , е сит банят елона е м с и с ото в : Бар вие ци р т лни ранств деко тешес ите а в н и т ъ е с ир м т П т о у и . т п р п ол х а й а . Ч е и о т , ите Нов връща космо , Шан град ълнен нални к о и пре кален ю Йор яващ са доп ункци уни лин, Н авлад ника чни, ф з л Бер тири мива номи . о у в че улни а ерг сителя л м од м од е и с м е два нгардн ели б ава е М

02.

7

an b Ur

Д

У ВЕ.

МИ

В

ИЦИ АЛН

и

ник вал mm Уми x 400 0 40 BAN › UR ник вал mm Уми x 400 0 0 4 BAN › UR


ни вал Уми FIA › SO

от от с

a ofi

и: л п тик рис върху е т к и а ц Ха р в а л н и е л . Уми месит mm mm с тна бор на a 390 x 420 mm н а г r з 0 r е 0 3 и e л T ita 6 х 41 в е мият ават е ии д Orb a 460 лин и. Гол орми ално i и н ниц и ф Sof у л д а кту ивал тричн ндиви а и м е ивн ели у геом ално и б ват с на н ик Ино екция ници ориги енн м и кол мивал ст за ята. о у е съ на можн а бан ръб н к ъ . въз ение тън рия реш к с Бълга и н вал на Уми ицата л ли т со ебе

02.

8

T e rr

a,

it Orb

Д

a, S

УМ ВЕ.

ИВАЛ

НИЦИ

иМ

вор

за м

ник вал Уми BITA R ›O

аж онт ни вал Уми RRA E T ›

к

к


. али ери и душ и т а и м вани драв з йн иза гама ивни, . д а ока апт е н и ир ад зие лен бра лага ш ни от поко о о о е н Раз a пред работ следн з Roc ита, и и от по кор ериал мат


#

А 03.

к р илни

вани

и душ

ко р

ита

ce spa ia g ra n eni Georg Waita , , 1 Happ ent plaza i и 03. Elem b нел 2 ol 03. Beco ни па ix 3 л 03. Акри Vort , 4 03. Kreto 5 03.


кт пле ком тел – си m кт 0 m сме пле : 0 x 85 ван и – ком и к 0 а и ист , 19 пар mm с тер Space lax, с х 850 к а ана 0 e Хар pening саж R er 190 ител m – в Hap а с ма Show и смес 850 m а ван pening аван 900 х н ж р 1 аса о Hap а с па Bath а м т о н а р т в а н p e n i n g la x хид цялос та. Ван с а я Hap аж Re ван на – бан жа от уш зо акс в маса д за н, мас т я а ц и la x и д з а р е л з и з а , и з х о е к р а в о н и р я б e дю CD а Ком тема R а зон микро терапи ел с L е от дъ з сис ение ана с цвето от пан елът лава. н реш орудв EDS за ат се ел. Па а за г о са уш. в д е об дух, L равля месит легалк в койт ъчен въз а – уп ичен с а и об аван, ва и р а пар остат е. Им с пар уш гла рит м едж лен а д о р е к т км ям тде с че ът е о ни гол душ а ш р у Д егри ии н т а н и в

1 03.

Ha

ni pp e

n

pa gS

Три

ce

. Акр

илн

и

PP › HA

ENING

SPA

CE


2 03.

El

e em

nt

P One ючи

те

IE C

с уле лно

O gia

и

нен

Три

. Акр

илн

CE

m 0m х 80 00 mm : 0 и 0 к и , 18 x 10 e ист 0 тeр ne Piec e, 185 к а Ха р e n t O e P i e c n Elem rgia O Geo

e or E, G

,в е гии оло нелът един н х те ia па като а л g ите н ни нов и Geor едени оъгъл а. ант . г а е н Ел таж ние ment роизв прав ерият а н е мон годар ни Ele те са п nt е с а на с егант Бла ите ва н, т.е Eleme изайн лна ел нов егрира аната а на д га ова В н инт мент. ответ редла еле ма, съ orgia п фор ата Ge Ван ма. фор ни и ини

л изк

n

IE eP

и

ва

и душ

кор

ита

а Ван ORGIA › GE а Ван EMENT › EL


tara анята. е Wai на йн в б ряван а в ата диза зотво шни н ч ол ри ти ън мет нос о оп те в Аси ионал ималн актни сти в . a кц ня tar ме мп кс Wai ся фун а е ма то. Ко а се в ата ба н о т д а т т в н т р т с в ва но анс ява нда а ля Същ ростр озвол на ста за р н без на п и п то о а б а в з н мер тво е и или –и la z a а в а раз странс ки: 0 mm l, Tonic Bip за гл и l т о 0 o с р a 0 . t и п ки Co тер 0 x 1 ж To нел . Be егал рак a, 150 маса сен па la z a в е о б л . а p Х i е r с B ад д ; ta ool жка или Wai дясна в или BeC ма. Им а дръ и ; ля mm аж л 0 н и а . ас аж и: дв цира 110 и мас тик 0 x на м асаж тап рис za 190 збор без м е т la ак – и ли Ха р o o l B i p 0 m m i u m и C m 0 e e а 9 B 0x c Pr рит о 180 l, Toni к Tota

03.

3B

e C ool

Bi

za pl a

Три

,

it Wa

. Акр

илн

ara

и

и ван

и душ

а Ван TARA AI ›W а Ван COOL › BE


Пан

ти, иан и. вар и ван в ъ и н тик ли в рил рис пане чки ак е т ак т се си Хар длага и за в е щ р я П х од е л сти п од е н п а н ово и н е за к с Чел ел „L” е и ч хни решен поПан е т ите овото ели за яхната м и т н ач ан -зн ни е и п е на най те ва крилн ряван . т о и а н а об ана ст. Едн акрил силени а, под райно ята, ел с в н н т и у н пр ели: рави ълго а ба то па з пан ма зд ост и д ршек таване я гол ктивн завъ а съче н ефе фекте ние н а Пер годаре рит о а л к б

03.

4 Акр

илн

и

е пан

Три

ли

. Акр

илн

и

и ван

и душ

Чел

ен п

ане

л

ел „

L”


, V ort

ж за нта ост тен мо н ж р о ъзм анда и: тик m – в за ст с и и m л eр акт х 60 да и Ха р х 7 5 0 е в п о 120 аждан а. в г р х у п од вър

ix

душ ви ано се в л е орц грират ип оск . Инте л п от йн ъх ни свр иза ава ни лен д р л а ъ п а г ос воъ ник Пра ита с у анята. деалн и . р б ко а на ат се Axis п од б и н и р u s i o n и Ком иите F сер

03.

5K

r e to

Три

. Акр

илн

и

и ван

и душ

кор

ита

ито кор Душ RTIX O ›V ито кор Душ ETO R K ›


, я, еки рги , с м а на е н и е т хром новат нята. а о с од а а в ритие и са о ент в б н е к н а м т те п о од а еле пес ли с м ки я за есите дават и все и н з е м та реш ии с о съ да м и ол е к ц , к о и т д у в о и о ж збр в к нии ме Неи етани ни ли ъзка р а ъ с ч лизир ата в н сти азрив нер


#

С 04.

м есители

vo l 1E . 4 0 2 a 2m 04. Logic 3 04.


ел сит Сме OL > EV ел сит Сме OL > EV

и ери бат

лни ите ки: смес и , т ви чур ис тер ватко tick: к, к чу к о а с х Ха р о р ъ к о я J o y s в а л н и к с в и д у ш , и Е д н ол о г и з а у м в а л н и а н а и н и к . и н тех сител за ум л за в мивал к ме ител есите л за у алъ които С м с м е уи в тели, на уло. Сме шен с месит стр и н ън ден с ата я смес дизай онио Б В д о а т в и н Вгр йто сер рде р Ан е т ко рвата ванга зайне олени l о , я к и и о vo д ор .А Пъ Изв опад. одата ански едно п лите E коном в и вод азват итали а посл есите ляма м пок естния ние н oca, с лно го е изв годар я на R ючите Б л а ол о г и т и з к л н тех гурява о с и од а . в на

04.

1 Evol

чети

ри.

си Сме

тел

и

ел сит Сме OL > EV

с ел сит Сме OL V E >


ел сит Сме 2 >M е сит Сме 2 >M

ове

и: тик ени рис от реш т е а ак Хар на гам л ъ П

л сти ни ото ч и зл чн н о ра а то ере н о г 2 д а в с м од с е м 2 М те я лае ция ери и. М оже колек тях. С жност п т а ава е д вата ки от ъзмо чет я ъ Мож я и но а все йни в с н е я з та с за ба а бан бан ение безкра де. з я ция р е ш а й н с в с я к ъ к ол е к л е к ц и е б е л и диз сва на те от ата ко ите м и впи сител с нов с нов и о Сме фектн както р , . е n e п idia On Mer ence и Ess ли

04.

б я за

аня

та.

ел сит Сме 2 >M ел сит Сме 2 >M

ел сит Сме 2 M > е сит Сме 2 >M ел сит Сме 2 >M

2 2M

чети

ри

ес . См

ите

л

ел сит Сме 2 >M

ел сит Сме 2 >M

л


ел сит Сме GICA > LO ел сит Сме GICA > LO

чки вси и р ” то п lick ел как ca. “C гия , сит а o Сме GICA ки: на вод тели R и енер дния O L и т > о с мия меси а вода ничи в ери н , а акт коно ви с Хар 0 % и ватко номия се огр а струя с леко ата. 5 До оръкох за ико тно да воднат лючи систем те за ни к едн емата дирек еличи прев click сители а, ант г е и т т л сис волява да ув бва да явайк в сме деби ин. ие к е оз т, a за т тря еодол ючва тел на т 8л/м а м шена п г а я л о и и р л и дл деб ебите оре, п gica вк ранич дебит пре т пов отр е наг ие Lo де ог ален ция длага п к , а е е н н м д ли би к ол п р е уси пълне и за макси ния , би ата ито т. оже алник ични до лник лява л В Нов ии, ко алнос и о ва пр мив разл и уми то позв лин кцион в е т о от а у й иет gica (з технит нтнос лстват о з к фун а е га бр е Lo я) и еле жит т гоо н Мно сители и кух ват, че да съ сме а, душ доказ може т ван ианти алнос . вар кцион мония фун на хар и пъл тел

04.

3

L O GI

ел сит Сме GICA > LO ел сит Сме GICA > LO ел сит Сме GICA > LO

CA

чети

р

ме и. С

си

ел сит Сме GICA > LO ел сит Сме GICA > LO

ел сит Сме GICA O L > ел сит Сме GICA > LO


ои нтн ега душ л е от о, есн ция ти, ии та л бина лемен азмер та със я н м ие р а я не о б , н к ба те а ез ате рми удв избере ван. Т от фо ото на борудв р о а в б е О р т . о а и с а . о д з т д а о е н а и п о о б р а о с т р а н од х од о н а л н о п и инъ алн н р Н а ч к ц и о н ш к ол о р а з а т в п д е р е н ф у н к ц у м фун ито, д голя вписв ра-мо тно и н кор ични в ии, се н, улт елега е нал бинац амич вено, ком ж, дин естест све аня за б


за #05

душа

. Решения

e tub КОЛОНА s n ra ДУШ 1T 05. FLAT 2 05.

O ,M

DUS

ПАРАВАН


; тата вра а н яне ал с вар атери обява т о з а р д м н а п од а , н о ина каб ъ ма Душ ANSTUBE сте то: тв което равин и R с T д и > з р е, на тич ш ко крити ност и о ома ду авт tech® ащо п та трай l г нв Sty ихлъз своя о. ира в о егл л т п а а ва н т а язо н т ол я душ инс ел лови : на орма озв де и ж п о ъ к т б о ф и п . ти то ° а ето. 5 m на рис е д мяс 360 ъде 1 на чната авсяк ични кте т мож ещени р е 1, ето. а я р и н ъ т а укт ц зра ен м етъ ени с а о Х и и т п м ж д а ре про став имал нята о Про дата н ят диа а дви ерп о инт апълн ъде п с мин то в ба ост. ото, е шни да н р а с в в н н бо Но ята. Н да б изай нство иска анст ре р а Вът на сво б а н в ол я в и я т д о с т р а с т и и з п р о с т с е а л л ъ н р и п щ з по нгард аря п оримо а душ тваря атер ема м Ава ии отв еповт ение з чно о ech® ръжда t лин дава н e реш томати т Styl от не при stube що ав рито о олона кт с у к о Tran егрира душ к душ прод инт аван, атична ионен а пар рмост новац душ И е т . а а и з ман сто ния

05.

1

S AN R T

T UBE

. Ре ет П

ше


АВ ПАР

АН

т нос а ционал г а л н ред функ ира ран us п йн и (фикс икси щи d o ф а из ели а, яM ява ери ен д пан жач гур s. С истич нтаж а дър ), оси еда в с u d Mo имал за мо с дв ржач погл таж: ода. л мин сните пане ин дъ то и на а мон ърху п е н ед ние ии з но в е л л с с тра е л ц т а m ен в пане движ ве оп дирек лон и ц о 0m а Д ли к а т о ан н . а а л й а 140 г н н а и , ш ч диз а зо ъ б од у и о m т т д m та ра ие з сво ата на о кори и 200 мос тер интегр решен : m, 1 т в ло, он ушов и з а m т к ага а о и сти , 1000 од д едл о стък ачно нов отново в едн з и п р ю р п С m е . т ид m. ли се зрачн розр акт 00 m Flat , Roca алнос ичн Хар ина 8 2000 m пане и: про , полуп us. ран . т F la t к ц и о н р : с а, уш ц. Ши очина е 8 mm идност iClean , и Zirc фун уша. x ки: колон ъчен д глан и д Вис кленит азнов о с Ma amboo т л на р рис атична ва и р ие: бя л B ъ е к т е , т т С стъ rban ст ак ит ла дни сле зрачно hnic, U Хар термо , душг . Покр ) про ло: Et Flat етове онтаж к стъ (дж шен м а Вън

2 05.

FLA

УШ TД

К ОЛО

НА,

. Ре ет П

DU MO

ше

з ния

S

а душ


ока вис ие, ай- стоян и н те госъ овн л ели бит но бла равос ха, с е р от ухов а зд и ду ни и п а ид н ин на ото о ва лож ческо вселе за тял ти кат д е п р ф и з и ц я л а и ж а од у к да За ен на ставя и за гр ма пр ии. а п сте a пред начин ока г функц р Roc обни на ши с SPA и уд ощта йни съ пом ибасе мин


. #06

S PA

06.

1H

o

B me

eac

H


ен душ з ъ в и: mm а, а тик в од я , рис x 1390 асаж ерапи алки з ата, , е т т г к 0 од М о е ар а т 0 в л : Хар 0 x 20 товка с цве ел, об не на езерво а к т 0 а р е д и 0 в н т л с а 3 мп ск м е ч и с од е Око аж, ка ичен с а пре шен в SPA тет з с т а а а т а ре т м оя аци ос тем вът : е св с кап а и ерм а, сис атор, т и т е н р в дад л е лиц две зо гла н гене л. с ъ з од е т 6 зо евате да ият м ане о ане в ушен о е т в вяв ъзд р о ж е с е щ ол з в наг . е м оно о п ежи ад, пия а В е ч а . С а м е м е н н л н о п р в од о п р тоте зон дновр уника алък ; цве за е длага ж” с м рапия саж и еда. е пре а „пла ветот ен ма ата ср ц з о н а ж и ” с в од о к ол н мас а „спа адящ зон дукт, щ Про

1 06.

H om

ea eB

ch

A . SP Шест

>H

OME

BEA

CH


Novosti Roca  

novosti na roca