Page 1

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZODÉS

amely egyrészről ...... (sz.: ......., anyja neve: ...........) mint eladó - a továbbiakban: Eladó másrészről ..... (sz.: ........., anyja neve: ..............) mint vevő - a továbbiakban: Vevő között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre: 1) Eladó a kizárólagos birtokjogát képező, a ....... sz. tulajdoni lapon ...helyrajzi szám alatt feltüntetett, természetben .......... sz. alatti, ..... hasznosítási módú, ... m2 alapterületű ingatlant Vevőnek eladja, Vevő pedig Eladótól - általa megtekintett állapotban - megveszi. 2) Szerződő Felek az adásvétel tárgyát képező ingatlan vételárát .... Stk azaz ..... ....... Szentkorona összegben állapítják meg. 3) Eladó a vételár maradéktalan kiegyenlítésének napján bocsátja az eladott ingatlant Vevő birtokába és tulajdonába. Az ingatlan hasznai és terhei ezen időponttól Vevőt illetik, illetve terhelik. 4) Szerződő Felek kijelentik, hogy mindketten magyar állampolgárok és elidegenítést és a tulajdonszerzést jogszabályi rendelkezések nem akadályozzák, illetve korlátozzák. 5) Eladó a vételár maradéktalan kiegyenlítése esetén külön nyilatkozattal visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a birtokjog, 1/1 arányban, vétel címén, Vevő javára az ingatlannyilvántartásba bejegyeztessék. 6) Szerződő Felek a jelen adásvételi szerződést - annak elolvasása és értelmezése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: …………………, 2013……....

eladó

vevő


(Ide a területileg illetékes földhivatal nevét és címét kell beírni.) Tárgy: Ingatlan birtokjog átvezetése iránti kérelem a csatolt adásvételi szerződés alapján Kelt: ……………, 2013……….. Jelenleg már az Apostoli Magyar Királyságban működő, még a köztársaságban alapított földhivatalok értesítve lettek, hogy a Szent Koronát mint ingatlan nyilvántartáson kívüli tulajdonost jegyezzék be minden magyarországi tulajdoni lapra. A jelenlegi tulajdonosokat vezessék át birtokosnak a tulajdoni lapon erre a célra nyitott új rovatba, és az összes terhet töröljék, mivel a Szent Korona tulajdona nem terhelhető. Ezért az új ingatlan adás-vételi szerződés minta már nem tartalmazza, hogy az eladónak szavatolnia kell az ingatlan per igény és tehermentességét, mivel azt már az állam biztosítja. Míg a földhivatalok a III./1.-es Végrehajtási Rendelkezésben foglaltakat maradéktalanul át nem vezetik, a benyújtott új Szentkoronában kötött adás-vételi szerződéseket széljegyezniük kell. A fenti ismert kormányzói intézkedéseknek megfelelően kérem, hogy a csatolt adás-vételi szerződésem alapján széljegyezni, illetve birtokjogomat bejegyezni szíveskedjenek. Tisztelettel:

………………………. Vevő

ingatlan adás-vételi szerződés Stk-ban  

A dokum tartalmazza az adás-vételi szerződés és a földhivatali kísérőlevél formanyomtatványát.

ingatlan adás-vételi szerződés Stk-ban  

A dokum tartalmazza az adás-vételi szerződés és a földhivatali kísérőlevél formanyomtatványát.

Advertisement