Page 1

TEM Katalog 01-76.pdf

8.7.2008

9:42:10

RO 2008

distribuitor:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


TEM Katalog 02.pdf

1.7.2008

12:03:20

4

4 C

M

Y

40

CM

MY

CY

CMY

K

43


TEM Katalog 03.pdf

1.7.2008

12:07:44

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

44

66

accessories

70


TEM Katalog 04.pdf

14.7.2008

8:32:13

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

II.generation

Fii modern

*kQGHúWHPRGXODU


TEM Katalog 05.pdf

8.7.2008

9:47:40

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6DYXUHD]ăYLDĠD

9H]LGLIHUHQĠD


TEM Katalog 06.pdf

8.7.2008

9:49:17

Ȉ

ȋ

Ǽ

ǻ

ǿ

ǹ

Ȉ

GHVLJQE\%RUXW'YRUQLN %RMDQ.ODQĀDU

3UHJăWLĠLYăSHQWUXHOHJDQĠDSHUIHFWăDQRXOXLGHVLJQ ÌQFHUFDĠLVWUăOXFLUHDVXSUDIHĠHORUFDUHVHMRDFăVXEWLO FXHOHPHQWHOHPRGHUQHDOHVSDĠLXOXLGLQORFXLQĠD GXPQHDYRDVWUă5HPDUFDĠLFRQIRUWXOXQXLGHVLJQILQ GLIHULWODDWLQJHUH7HKQRORJLD³6RIW7RXFK´HVWH SURLHFWDWăvQVSHFLDOSHQWUXGXPQHDYRDVWUăDVWIHO vQFkWILHFDUHDWLQJHUHVăGHYLQăRDGHYăUDWăDYHQWXUă

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3URILOFRPSOHWSODW VXEĠLUH

3UHPLXGH'HVLJQ

7KLQFRPSOHWHO\IODWSURILOH

'HVLJQ$ZDUG

Ȃ

ȅ

Ȉ


TEM Katalog 07.pdf

8.7.2008

9:49:52

7

M

O

D

E

R

N

D

E

S

I

G

N

Prepare yourself for elegant perfection of a new design. Test the gloss of surfaces that are gently playing with modern elements in your own space. Notice the comfort of fine design that is different by touching. The “Soft Touch� Technology is designed especially for you so that every touch you made becomess special adventure.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

T I M E L E S S

Aspect de top din orice unghi. Top apperance from every side.

A E S T H E T I C


TEM Katalog 08.pdf

14.7.2008

12:59:23

6

,

6

7

(

00

2

'

8

/

$

Am proiectat un sistem complet, care FRQĠLQHWRDWHHOHPHQWHOHQHFHVDUH SHQWUXRULFHIHOGHFRPSR]LĠLH0RGXOHOH VXQWHOHPHQWHOHGHED]ăDOHVLVWHPXOXL DYkQGSRVLELOLWDWHDVăILHFRPELQDWHXúRU vertical, sau orizontal, în conformitate cu SUHIHULQĠHOHGXPQHDYRDVWUă$FHVWH FRPELQDĠLLSRWILPRGLILFDWHVDX VXSOLPHQWDWHFXXúXULQĠă

WHKDYHSURYLGHGDFRPSOHWHV\VWHP ,WFRQWDLQVDOOWKHHOHPHQWVIRUDQ\NLQG RIFRPSRVLWLRQ0RGXOHVDUHEDVLF HOHPHWVRIWKHV\VWHP7KH\DUHHDVLO\ FRPELQHGKRUL]RQWDOO\RUYHUWLFDOO\DV \RXSUHIHr7KHVHFRPELQDWLRQVFDQVLPSO\ EHDGMXVWHGRUVXSSOHPHQWHG C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6LVWHPXOPRGXODURFXSă VSDĠLXPDLSXĠLQ

6HSRWUHDOL]DFRPELQDĠLLGH GLYHUVHPRGXOH

0RGXODUV\VWHPWDNHVOHVVVSDFH

YRXFDQPDNHDFRPELQDWLRQRI GLIIHUHQWPRGXOHV

5


TEM Katalog 09.pdf

8.7.2008

9:52:23

9

M

O

D

U

L

A

R

S

Y

S

T

E

M

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C O M P L E T E

Este posibil controlul din zonele centrale utilizテ「nd un grup din mai multe module. Controlling from central place with many modules in the group is possible.

F A M I L Y

6LVWHPXOSHUPLWHFRPSOHWトザLGH elemente ulterior. You can simply add elements to the system also in the future.


TEM Katalog 10.pdf

8.7.2008

9:54:27

$

5

0

2

1

,

(

1RLúWLPFHYăLQVSLUă3URJUDPXO FRUHVSXQGHSHUIHFWDWkWVSDĠLLORUPRGHUQHGH OXFUXFkWVLFHORUGLQORFXLQĠDSURSULH 3HUIHFĠLXQHDGHVLJQXOXLHVWHFRPSOHWDWăGH FXORULOHVLPDWHULDOHOHDOHVHVSHFLDOFDUHDVLJXUă RVHQ]DĠLHSOăFXWăODDWLQJHUH(OHJDQĠDHVWH DVWIHOFRPSOHWDWăGHPRGHUQLWDWH

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3OăFLOHVXQWSODFDWHFXXQVSHFWUXODUJGH FXORULPHWDOLFHGHFRUDWLYH &RYHUSODWHVDUHFRDWHGZLWKDVSHFWUXP RIPHWDOGHFRUDWLYHFRORUV

&ODSHWHOHQHJUHVXQWWUDWDWHFXR WHKQRORJLHVSHFLDOă 6RIW7RXFK%ODFN ±67% %ODFNEXWWRQVDUHWUHDWHGE\VSHFLDO WHFKQRORJ\ 6RIW7RXFK%ODFN±67% 


TEM Katalog 11.pdf

8.7.2008

9:55:09

11

H

A

R

M

O

N

Y

We know what inspires you. The program easily matches with modern working and living area. The perfection of design has been upgraded with carefully chosen colours and special layers, that can be felt by touching. Elegant switch-illumination complements with modern feelings.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

I N S P I R I N G

A D V E N T U R E

Clapetele cu LED se pot utiliza pentru FRQWUROGDUIDFLOLWHD]ăúLLOXPLQDWXOvQ WLPSXOQRSĠLL Buttons with diffuser can be used as control and night-time illumination.


TEM Katalog 12.pdf

14.7.2008

8:35:25

S

I

M

P

L

I

T

A

T

E

*DPDDIRVWGH]YROWDWăSHQWUXFHL FDUHDSUHFLD]ăSURGXVHOHSURLHFWDWHFXJULMă 3URIHVLRQLúWLLúLFXQRVFăWRULLGLQGRPHQLXYRUIL HQWX]LDVPDĠLGHSURGXVHOHDFHVWHL JDPH6LVWHPXOSURSXVGHJDPD0RGXOVH GLVWLQJHSULQLQGHSHQGHQĠăIDĠăGHGR]ăJDPă FRPSOHWăGHHOHPHQWHDGDSWDELOLWDWHúLXúXULQĠă vQLQVWDODUH

C

M

7KHKDVEHHQGHYHORSHGIRUWKRVH ZKRDSSUHFLDWHWKRXJKWIXOO\GHVLJQHGSURGXFW 3URIHVVLRQDOVDQGGRLW\RXUVHOIPDVWHUVZLOOEH HQWKXVLDVWLFZLWKWKHSURGXFWV7KHV\VWHPSULGHV XSRQWKHIROORZLQJIDFWVLWVLQGHSHQGDQFHIURP LQVWDOOHGER[HVFRPSOHWHUDQJHRIHOHPHQWV HDV\LQVWDOODWLRQDQGDGDSWDELOLW\

Y

CM

MY

CY

CMY

K

0RGXOHOHSRWILUHWUDVHFXXúXULQĠăGLQ WHUPLQDOHOHIURQWDOHXúRUDFFHVLELOH

'R]HOHUHFWDQJXODUHGLVSXQGHXQ VSDĠLXPăULWSHQWUXFDEODM

7KHPRGXOHVFDQHDVLO\EHSXOOHGRXW IURPWKHIURQWVLGHWHUPLQDOV DUHDOZD\VDFFHVVLEOH

,QWKHUHFWDQJXODUER[HVWKHUHLVPRUH VSDFHIRUHOHFWULFDOFDEOHV


TEM Katalog 13.pdf

8.7.2008

9:58:48

13

S

I

M

P

L

I

C

I

T

Y

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

F R E E D O M

(VWHSRVLELOăFRQHFWDUHDUDPHORUGH PRQWDMPăULPHD0vQJUXSXUL ,WLVSRVVLEOHWRMRLQWKHPRXQWLQJ IUDPHVVL]H0LQWRJURXSV

O F

C R E A T I V I T Y

5DPHOHGHPRQWDMPăULPHD0úL0VH SRWIL[DFXúXUXEXULúLJKHDUH 7KHPRXQWLQJIUDPHVVL]H0DQG0FDQ EHIL[HGZLWKVFUHZVRUFODZV


TEM Katalog 14.pdf

14.7.2008

8:36:49

6

,

*

8

5

$

1

ğ

Ă

&HULQĠHOHGHVHFXULWDWHVHVFKLPEăFRQVWDQWSHQWUXD DVLJXUDXWLOL]DUHDFRQIRUWDELOăúLHILFLHQWăDSURGXVHORU &ODSHWHOHGHSURWHFĠLHDVLJXUăSURWHFĠLHSHQWUXFRSLLúL DGXOĠL6LVWHPXOGHIL[DUHHVWHFRQFHSXWDVWIHOvQFkW PRGXOHOHVăDLEăRSUL]ăIHUPăvQGR]HFKLDUvQFRQGLĠLLOH XQHLH[SORDWăULGXUH

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

&RQH[LXQLVLJXUHFKLDUúLvQFD]XO FDEOXULORUGHGLPHQVLXQLGLIHULWH 5HOLDEOHFRQQHFWLRQHYHQZKHQ GLIIHUHQWVL]HRIFDEOHVDUHXVHG

IEC 40000

umschaltungen

ÌQWUHUXSăWRDUHGXUDELOHvQFRQIRUPLWDWH FXVWDQGDUGHOHLQWHUQDĠLRQDOH /RQJOLIHRIVZLWFKHVDQGDGHTXDF\ WRWKHLQWHUQDWLRQDOVWDQGDUGV


TEM Katalog 15.pdf

8.7.2008

10:32:08

15

S

A

F

E

T

Y

7KHVDIHW\UHTXLUHPHQWVFKDQJHFRQVWDQWO\ LQRUGHUWRDVVXUHDUHOLDELOHDQGFRPIRUWDEOH XVHRIWKHSURGXFW6DIHW\VKXWWHUVSURYLGHSURWHFWLRQ IRU\RXDQG\RXUFKLOGUHQ7KHIL[LQJV\VWHP LVFRQVWUXFWHGVRWKDWPRGXOHVVWD\ILUPO\ DWWDFKHGLQWKHER[HVHYHQLIURXJKO\XVHG

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

S

A

F

E

T

Y

7RDWHSUL]HOHVXQWSUHYă]XWHFXSURWHFĠLH SHQWUXVLJXUDQĠDFRPSRQHQWHORU $OOWKHVRFNHWVDUHHTXLSSHGZLWKD VSHFLDOVDIHW\VKXWWHUVDVVXULQJWKH SURWHFWLRQWROLYHFRPSRQHQWV

Z

O

N

AX

kontakte

E

(ILFLHQĠDvQWUHUXSăWRUXOXLHVWH FRPSOHWDWăGHFRQWDFWHOHGLQQLWXULGH DUJLQW 7KHVZLWFKLVKLJKO\UHOLDEOHYLDLWV VLOYHUULYHWVFRQWDFWV


TEM Katalog 16.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2.7.2008

8:38:37


TEM Katalog 17.pdf

2.7.2008

8:39:11

17

F A

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

M

I

L Y


14.7.2008

13:00:39

1

7

5

(

(6DUJLQWLXPDW VLOYHUPDW

67%QHJUXPDW EODFNPDW

3:DOEVWUăOXFLWRU ZKLWHJORVV

Ì

5

8

3

Ă

,:EHMOXFLRV LZRU\JORVV

TEM Katalog 18.pdf

021232/$5$;0 15222 15239 15394 15417

$;9aWLS60 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 VSDĠLXPRQWDM0 VHFĠLXQHFRQGXFWRUPPð HVWHSRVLELOăVFKLPEDUHDFODSHWHL0FX0VDXFODSHWăFXOHG

W$<$;0 - 16AX/250V~, type SM.1 - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5 mm2 - possible to exchange 1M with 2M button or with button with diffuser

&$36&$5Ă$;0 15223 15240 15395 15418

$;9aWLS60 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 VSDĠLXPRQWDM0 VHFĠLXQHFRQGXFWRUPPð HVWHSRVLELOăVFKLPEDUHDFODSHWHL0FX0VDXFODSHWăFXOHG

:$<$;0

C

- 16AX/250V~, type SM.6 - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5 mm2 - possible to exchange 1M with 2M button or with button with diffuser

M

Y

CM

Ì175(583Ă725&58&($;0

MY

CY

CMY

K

15224 15241 15396 15419

$;9aWLS60 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 VSDĠLXPRQWDM0 VHFĠLXQHFRQGXFWRUPPð HVWHSRVLELOăVFKLPEDUHDFODSHWHL0FX0FODSHWăFX/('

,17(50(',$7($;0 - 16AX/250V~, type SM.7 - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5 mm2 - possible to exchange 1M with 2M button or with button with diffuser

%,32/$5$;0 15225 15242 15430 15420

$;9aWLS60 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 VSDĠLXPRQWDM0 VHFĠLXQHFRQGXFWRUPPð HVWHSRVLELOăVFKLPEDUHDFODSHWHORU0FXFODSHWH0 VLPEROLPSULPDW

32/($;0 - 16AX/250V~, type SM.2 - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5 mm2 - possible to exchange 1M with 2M button - contents printed symbol

021232/$5&8/(' 15226 15243 15431 15421

$;9aWLS60 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 VSDĠLXPRQWDM0 VHFĠLXQHFRQGXFWRUPPð FXIDQWăSHQWUXLOXPLQDWvQWLPSXOQRSĠLL/('XOQXHVWHLQFOXV HVWHSRVLELOăVFKLPEDUHDFODSHWHORU0FXFODSHWH0

:$<$;',))86(50 - 16AX/250V~, type SM.1, - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5 mm2 - additional night or control illumination possible with extra lamp – lamp is not included - possible to exchange 1M with 2M button

7

2

$

5

(


TEM Katalog 19.pdf

14.7.2008

8:55:11

19

S

W

I

T

C

H

E

S %,32/$5&8/('$;0 15273 15274 15432 15422

- 16AX/250V~, tip SM.2, - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 VSDÄ LXPRQWDM0 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° FXIDQWÄ&#x192;SHQWUXLOXPLQDWvQWLPSXOQRSÄ LL/('XOQXHVWHLQFOXV HVWHSRVLELOÄ&#x192;VFKLPEDUHDFODSHWHORU0FXFODSHWH0

32/($;',))86(50 - 16AX/250V~, type SM.2, - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5mm2 - additional night or control illumination possible with extra lamp â&#x20AC;&#x201C; lamp is not included - possible to exchange 1M with 2M button

BUTON 16A 1M 15238 15244 15433 15423

- 16A/250V~, tip SM.11 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 VSDÄ LXPRQWDM0 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° HVWHSRVLELOÄ&#x192;VFKLPEDUHDFODSHWHORU0FXFODSHWH0

PUSH BUTTON 1-WAY 16A 1M - 16A/250V~, type SM.11 - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5 mm2 - possible to exchange 1M with 2M button

%8721&8/('$0 15228 15245 15397 15424

- 16A/250V~, tip SM.11, - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 VSDÄ LXPRQWDM0 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° FXIDQWÄ&#x192;SHQWUXLOXPLQDWvQWLPSXOQRSÄ LL/('XOQXHVWHLQFOXV HVWHSRVLELOÄ&#x192;VFKLPEDUHDFODSHWHORU0FXFODSHWH0 - simbol imprimat

C

386+%87721/$03$0

M

- 16A/250V~, type SM.11, - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5 mm2 - additional night or control illumination possible with extra lamp â&#x20AC;&#x201C; lamp is not included - possible to exchange 1M with 2M button - contents printed symbol

Y

CM

MY

BUTON SONERIE 16A 1M

CY

CMY

K

15227 15246 15398 15425

- 16A/250V~, tip SM.11, - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 VSDÄ LXPRQWDM0 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° FXIDQWÄ&#x192;SHQWUXLOXPLQDWvQWLPSXOQRSÄ LL/('XOQXHVWHLQFOXV HVWHSRVLELOÄ&#x192;VFKLPEDUHDFODSHWHORU0FXFODSHWH0 - simbol imprimat

386+%87721%(//$0 - 16A/250V~, type SM.11, - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5 mm2 - additional night or control illumination possible with extra lamp â&#x20AC;&#x201C; lamp is not included - possible to exchange 1M with 2M button - contents printed symbol

,175(583$725$&Ä&#x;,21$5(672585,&856Ä&#x201A;'8%/Ä&#x201A;$;0 15438 15440 15441 15439

- 10AX/250V~, tip SM.62 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 VSDÄ LXPRQWDM0 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° - simbol imprimat

SWITCH SHUTTERS 10AX 1M - 10AX/250V~, type SM.62 - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5mm2 - contents printed symbol

%8721$&Ä&#x;,21$5(672585,$;0 15442 15444 15445 15443

- 10AX/250V~, tip SM.63 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 VSDÄ LXPRQWDM0 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° - simbol imprimat

PUSH BUTTON SHUTTERS 10AX 1M - 10AX/250V~, type SM.63 - in accordance EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5mm2 - contents printed symbol


TEM Katalog 20.pdf

14.7.2008

8:57:51

Ă&#x152;

1

7

5

(

5

8

3

Ä&#x201A;

7

021232/$5$;0Âą)Ä&#x201A;5Ä&#x201A;&/$3(7Ä&#x201A; 31336

$;9aWLS60 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 VSDÄ LXPRQWDM0 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° VHYDFRPSOHWDFXFODSHWÄ&#x192;0VDX0

6:,7&+:$<$;0Âą72%(&203/(7(':,7+%87721 - 16AX/250V~, type SM.1 - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5mm2 - to be completed with 1M or 2M button

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;725&$36&$5Ä&#x201A;Âą)Ä&#x201A;5Ä&#x201A;&/$3(7Ä&#x201A; 31337

$;9aWLS60 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 VSDÄ LXPRQWDM0 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° VHYDFRPSOHWDFXFODSHWÄ&#x192;0VDX0

6:,7&+:$<$;0Âą72%(&203/(7(':,7+%87721 - 16AX/250V~, type SM.6 - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5mm2 - to be completed with 1M or 2M button

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;725&58&($;0)Ä&#x201A;5Ä&#x201A;&/$3(7Ä&#x201A; 31338

$;9aWLS60 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 VSDÄ LXPRQWDM0 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° VHYDFRPSOHWDFXFODSHWÄ&#x192;0VDX0

6:,7&+,17(50(',$7($;0Âą72%(&203/(7(':,7+%87721 - 16AX/250V~, type SM.7 - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5mm2 - to be completed with 1M or 2M button

C

M

Y

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;725%,32/$5$;0)Ä&#x201A;5Ä&#x201A;&/$3(7Ä&#x201A; CM

31339

MY

CY

CMY

$;9aWLS60 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 VSDÄ LXPRQWDM0 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° VHYDFRPSOHWDFXFODSHWÄ&#x192;0VDX0

6:,7&+32/($;0Âą72%(&203/(7(':,7+%87721 - 16AX/250V~, type SM.2 - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5mm2 - to be completed with 1M or 2M button

K

%87216,03/8$0Âą)Ä&#x201A;5Ä&#x201A;&/$3(7Ä&#x201A; 31340

$9aWLS60 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 VSDÄ LXPRQWDM0 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° VHYDFRPSOHWDFXFODSHWÄ&#x192;0VDX0

386+%87721:$<$0Âą72%(&203/(7(':,7+%87721 - 16A/250V~, type SM.11 - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5mm2 - to be completed with 1M or 2M button

%8721-$/8=(/($;0Âą)Ä&#x201A;5Ä&#x201A;&/$3(7Ä&#x201A; 31395

$;9aWLS60 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 VSDÄ LXPRQWDM0 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° VHYDFRPSOHWDFXFODSHWÄ&#x192;0VDX0

386+%87721:$<$0Âą72%(&203/(7(':,7+%87721 - 16A/250V~, type SM.61 - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5mm2 - to be completed with 1M or 2M button

021232/$5$;0Âą)Ä&#x201A;5Ä&#x201A;&/$3(7Ä&#x201A; 31455

$9aWLS60 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 VSDÄ LXPRQWDM0 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° VHYDFRPSOHWDFXFODSHWÄ&#x192;0VDX0

6:,7&+:$<$;0Âą72%(&203/(7(':,7+%87721 - 20A/250V~, type SM.21 - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5mm2 - to be completed with 1M or 2M button

2

$

5

(


TEM Katalog 21.pdf

8.7.2008

10:49:31

21

S

W

I

T

C

H

E

S

LED 12V AC/DC 38271

52Ăš85('

/('SHQWUXvQFRUSRUDUHvQFODSHWÄ&#x192;VDXvQvQWUHUXSÄ&#x192;WRU DVLJXUÄ&#x192;LOXPLQDUHDvQWUHUXSÄ&#x192;WRUXOXLIDFLOLWkQGFRQWUROXODFHVWXLD

LED 12V AC/DC - LED lamp for build in to switch or push button - providing night and day-control illumination of switch or push button

LED 24V AC/DC 38270

52Ăš85('

/('SHQWUXvQFRUSRUDUHvQFODSHWÄ&#x192;VDXvQWUHUXSÄ&#x192;WRU DVLJXUÄ&#x192;LOXPLQDUHDvQWUHUXSÄ&#x192;WRUXOXLIDFLOLWkQGFRQWUROXODFHVWXLD

LED 24V AC/DC - LED lamp for build in to switch or push button - providing night and day-control illumination of switch or push button

LED 220V~ 31578 31315 31316 31317

/('SHQWUXvQFRUSRUDUHvQFODSHWÄ&#x192;VDXvQWUHUXSÄ&#x192;WRU ALB / WHITE VERDE / GREEN IDFLOLWHD]Ä&#x192;FRQWUROXOGDUDVLJXUÄ&#x192;ĂşLLOXPLQDWXOvQWUHUXSÄ&#x192;WRUXOXLVDXEXWRQXOXLvQWLPSXO QRSÄ LL 52Ăš85(' $/%$6758%/8( LED 220V~ - LED lamp for build in to switch or push button - providing night and day-control illumination of switch or push button

LAMPA 220V~ 31314

ALB / WHITE

/$03$SHQWUXvQFRUSRUDUHvQFODSHWÄ&#x192;VDXvQWUHUXSÄ&#x192;WRU IDFLOLWHD]Ä&#x192;FRQWUROXOGDUDVLJXUÄ&#x192;ĂşLLOXPLQDWXOvQWUHUXSÄ&#x192;WRUXOXLVDXEXWRQXOXLvQWLPSXO QRSÄ LL

LAMP 220V~ - lamp for build in to switch or push button - providing night and day-control illumination of switch or push button

C

M

Y

60&/$3(7(&8/(' ',))86(5

CM

6060

SM.2

MY

CY

1

CMY

L 1

1

2

L1

L2

L

K

2

SM.6 + SM.6

1

2

SM.61

SM.6 + SM.7 + SM.6

L

1

1

L

L

1

2

L1

L2

2

2

6060

1

L

2

SM.21

1

2

L1

L2


TEM Katalog 22.pdf

14.7.2008

14:35:51

&

/

$

3

(

7

(%

8

7

7

2

1

6

&/$3(7Ä&#x201A;0

C

M

Y

CM

MY

24240 24302

24588 24659

FODSHWÄ&#x192;LQWHUVFKLPEDELOÄ&#x192;0

31321 31325

31519 31518

%877210

31375 31376

31521 31520

31377 31378

31523 31522

31381 31382

31525 31524

31293 31297

31503 31502

31320 31324

24598 31500

31319 31323

24599 31501

31354 31355

31527 31526

31348 31349

31529 31528

31350 31351

31531 31530

&/$3(7Ä&#x201A;&8/('0

CY

CMY

K

- interchangeable button 1M

FODSHWÄ&#x192;LQWHUVFKLPEDELOÄ&#x192;0 FXIDQWÄ&#x192;SHQWUXLOXPLQDWvQWLPSXOQRSÄ LL/('XOQX HVWHLQFOXV

%87721',))86(50 - interchangeable button 1M - use for illumination of switch or push-button - additional night or day-control illumination possible with extra lamp - lamp is not included

&/$3(7Ä&#x201A;0 FODSHWÄ&#x192;LQWHUVFKLPEDELOÄ&#x192;0FXVXSRUWFODSHWÄ&#x192; VHSRDWHIRORVLĂşLSHQWUXDPÄ&#x192;ULGLPHQVLXQHDGHOD 0OD0

24241 24255

31533 31532

31312 31313

31535 31534

31392 31393

31537 31536

31379 31380

31539 31538

31383 31384

31541 31540

31294 31298

31543 31542

31295 31299

31545 31544

FODSHWÄ&#x192;LQWHUVFKLPEDELOÄ&#x192;0FXVXSRUWFODSHWÄ&#x192; VHSRDWHIRORVLSHQWUXLOXPLQDWĂşLSHQWUXDPÄ&#x192;UL GLPHQVLXQHDGHOD0OD0 FXIDQWÄ&#x192;SHQWUXLOXPLQDWvQWLPSXOQRSÄ LL/('XOQX HVWHLQFOXV

31296 31300

31547 31546

%87721',))86(50

31356 31357

31549 31548

31358 31359

31551 31550

31360 31361

31553 31552

%877210 - interchangeable button 2M together with button carrier - use for upgrade of switch or push button of size 1M to size 2M

&/$3(7Ä&#x201A;&8/('0

- interchangeable button 2M together with button carrier - use for illumination and upgrade of switch or push-button of size 1M to size 2M - additional night or day-control illumination possible with extra lamp - lamp is not included


TEM Katalog 23.pdf

8.7.2008

11:59:12

23

V

A

R

I

A

T

O

A

R

E

/

D

I

M

M

E

R

S

VARIATOR ROTATIV RTS 34.43 RVP RL(3) 40-300W ROT 1M 15229 15247 15399 15427

FRQWUROXOURWDĠLHLIăUăvQWUHUXSăWRU - sarcina: min 40W max 300W FRPELQDUHDFXvQWUHUXSăWRUFDSVFDUăQXHVWHSRVLELOă FRPELQDUHDDYDULDWRDUHQXHVWHSRVLELOă VSDĠLXPRQWDM0 VHFĠLXQHFRQGXFWRUPPð LOXPLQDWSULQ/('

RTS 34.43 RVP RL(3) 40-300W ROT 1M - rotation control without switch - load: min 40W max 300W - 2-way switch combination is not possible - two dimmers combination is not allowed - required space of 1M - screw contact 1.5-2.5mm2 - LED illumination

9$5,$725527$7,9&8Ì175(583Ă725&$36&$5Ă576 DVP RL(3) 40-300W 1M 15230 15248 15429 15428

DFĠLRQDUHURWDWLYăFXvQWUHUXSăWRUFDSVFDUă - sarcina: min 40W max 300W SRVLELOLWDWHDGHDFRPELQDFXvQWUHUXSăWRUFDSVFDUă FRPELQDUHDDYDULDWRDUHQXHVWHSRVLELOă VSDĠLXPRQWDM0 VHFĠLXQHFRQGXFWRUPPð LOXPLQDWSULQ/('

RTS 34 DVP RL(3) 40-300W 2-WAY SWITCH 1M - rotation control with 2-way switch - load: min 40W max 300W - 2-way switch combination is possible - two dimmers combination is not allowed - required space of 1M - screw contact 1.5-2.5mm2 - LED illumination

C

M

Y

15720 15721 15272

CM

MY

300W RL (3) 300W RC (2) :5(1)

RTS-UNQ 40-300W TIPK 5+81:,*%77,3. 5781:7,3.

CY

SRDWHILDFĠLRQDWFXFODSHWăH[WHUQă HVWHSRVLELOăFRPELQDUHDPDLPXOWRUFODSHWH FRPELQDUHDDYDULDWRDUHQXHVWHSRVLELOă GLPHQVLXQHD[[PP

CMY

K

- controlled by external push button - several push-buttons combination is possible - two dimmers combination is not allowed - size: 32x50x20mm

R – bec clasic / bec halogen 220V R – classic bulbs / halogen bulbs 220V

RTS 34.43 RVP

RC – bec clasic / bec halogen 220V / transformator electronic RC – classic bulbs / halogen bulbs 220V / electronic transformer

RL – bec clasic / bec halogen 220V / transformator electromecanic RL – classic bulbs / halogen bulbs 220V / electromechanical transformer

RTS 34 DVP

1

L

2

RTS-UNQ RHUN RTUN

$7(1ğ,( 1

2

L

1

2

L

ÌQFD]XOvQFDUHVXQWFRQHFWDWHPDLPXOWHYDULDWRDUH vQWURVLQJXUăGR]ăVHYDUHGXFHVXUVDFRPXQăFX SHQWUXILHFDUHYDULDWRU

$77(17,21

If more dimmers are conected in one box reduce maximum common power for 10% for each dimmer.


TEM Katalog 24.pdf

14.7.2008

9:01:30

P

R

I

Z

E

35,=Ä&#x201A;6,03/Ä&#x201A;&8&33(6&+8.2$0 17649 17658 17831 17830

- 2P+E , standard german - 16A/250V~, tip VT2. - ĂŽn conformitate cu IEC-60884-1, CEE7 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° VSDÄ LXQHFHVDU0 SURWHFÄ LHSHQWUXFRSLL

3(6&+8.2$6+877(5('0 - 2P+E schuko socket - 16A/250V~, type VT2. - in accordance with IEC-60884-1, CEE7 - screw contacts 1.5-2.5 mm2 - required space of 2M - build-in child protection against any touch of contacts

35,=Ä&#x201A;6,03/Ä&#x201A;&8&33(1758&,5&8,7(63(&,$/(3($0 17656 17657 17680

SUL]Ä&#x192;VFKXNR3($9aWLS97 - ĂŽn conformitate cu IEC-60884-1, CEE7 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° VSDÄ LXPRQWDM0 SURWHFÄ LHSHQWUXFRSLL

3(6&+8.2$6+877(5('063(&,$/ - 2P+E schuko socket - 16A/250V~, type VT2. - in accordance with IEC-60884-1, CEE7 - screw contacts 1.5-2.5 mm2 - required space of 2M - build-in child protection against any touch of contacts

35,=Ä&#x201A;6,03/Ä&#x201A;&8&3&8&$3$&3($0

C

3(SUL]Ä&#x192;FXFDSDF BE/PRO - 16A/250V~, tip VT2.1 - ĂŽn conformitate cu IEC-60884-1, CEE7 17674 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° STB/PRO VSDÄ LXPRQWDM0 17685 SURWHFÄ LHSHQWUXFRSLL ES/PRO 17833

M

Y

CM

MY

IW/PRO 17832

CY

BE/BE 17683

CMY

K

3(6&+8.2$&29(5('0 - 2P+E schuko socket with cover - 16A/250V~, type VT2.1 - in accordance with IEC-60884-1, CEE7 - screw contacts 1.5-2.5mm2 - required space of 2M - build-in child protection against any touch of contacts

35,=Ä&#x201A;6,03/Ä&#x201A;)Ä&#x201A;5Ä&#x201A;&33$0 17686 17687 17688 17835 17834

SROLIÄ&#x192;UÄ&#x192;vPSÄ&#x192;PkQWDUH - 10A/250V~, tip VT2.3 - ĂŽn conformitate cu IEC-60884-1, CEE7 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° VSDÄ LXPRQWDM0 SURWHFÄ LHSHQWUXFRSLL

3$(8526+877(5('0 - 2 pole socket without earth contact - 10A/250V~, type VT2.3 - in accordance with IEC-60884-1, CEE7 - screw contacts 1.5-2.5mm2 - required space of 1M

35,=Ä&#x201A;35(&$%/$7$3($ 17790 17791

SUL]Ä&#x192;VFKXNR3( - 16A/250V~ - ĂŽn conformitate cu IEC-60884-1, CEE7 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° SURWHFÄ LHSHQWUXFRSLL - cablu de conectare instalat

3(6&+8.2$35($66$0%/(' - 2P+E schuko socket - 16A/250V~ - in accordance with IEC-60884-1, CEE7 - screw contacts 1.5-2.5 mm2 - build-in child protection against any touch of contacts - link wire installed

31469

&$%/8'(&21(&7$5(PPĂ°0 /,1.:,5(PP2


TEM Katalog 25.pdf

8.7.2008

12:05:28

K

T

25

S

O

C

E

O

U

T

L

E

T

S

35,=Ä&#x201A;67$1'$5')5$1&(=3()$0 17670 17671 17839 17838

SUL]Ä&#x192;FXSLQGHvPSÄ&#x192;PkQWDUH3(ÂąVWDQGDUG)UDQFH] $9aWLS97 vQFRQIRUPLWDWHFX,(&&(( VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° VSDÄ LXQHFHVDU0 SURWHFÄ LHSHQWUXFRSLL

3()$6+877(5('0 - 2P+E socket with earth pin â&#x20AC;&#x201C; French standard - 16A/250V~, type VT2.2 - in accordance with IEC-60884-1, CEE7 - screw contacts 1.5-2.5mm2 - required space of 2M - build-in child protection against any touch of contacts

35,=Ä&#x201A;67$1'$5')5$1&(=3(1758'(67,1$Ä&#x;,,63(&,$/( 3()$03( 17672 17673 17792

SUL]Ä&#x192;FXSLQvPSÄ&#x192;PkQWDUHÂąVWDQGDUG)UDQFH] $9aWLS97 vQFRQIRUPLWDWHFX,(&&(( VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° VSDÄ LXPRQWDM0 SURWHFÄ LHSHQWUXFRSLL

3()$6+877(5('063(&,$/86( - 2P+E socket with earth pin â&#x20AC;&#x201C; French standard - 16A/250V~, type VT2.2 - in accordance with IEC-60884-1, CEE7 - screw contacts 1.5-2.5 mm2 - required space of 2M - build-in child protection against any touch of contacts C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

35,=Ä&#x201A;67$1'$5')5$1&(=&8&$3$&3()$0 SUL]Ä&#x192;FXSLQvPSÄ&#x192;PkQWDUH3(ÂąVWDQGDUG)UDQFH]FXFDSDF BE/PRO $9aWLS97 vQFRQIRUPLWDWHFX,(&&(( 17864 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° STB/PRO VSDÄ LXPRQWDM0 17865 SURWHFÄ LHSHQWUXFRSLL ES/PRO 17867

IW/PRO 17866

K

3()$&29(5('0

- 2P+E socket with earth pin â&#x20AC;&#x201C; French standard with cover - 16A/250V~, type VT2.5 - in accordance with IEC-60884-1, CEE7 - screw contacts 1.5-2.5mm2 - required space of 2M - build-in child protection against any touch of contacts

35,=Ä&#x201A;67$1'$5',7$/,$13($0 17689 17690 17837 17836

SUL]Ä&#x192;3(ÂąVWDQGDUG,WDOLDQ3 $9aWLS97 vQFRQIRUPLWDWHFX,(&&(( VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° VSDÄ LXPRQWDM0 SURWHFÄ LHSHQWUXFRSLL

3($6+877(5('0 - 2P+E socket â&#x20AC;&#x201C; Italian standard P17/11 - 16A/250V~, type VT2.4 - in accordance with IEC-60884-1, CEE7 - screw contacts 1.5-2.5mm2 - required space of 1M - build-in child protection against any touch of contacts

35,=Ä&#x201A;6,03/Ä&#x201A;&8&3&$3$&,33($ 17701

SUL]Ä&#x192;3(FXFDSDFSURWHFÄ LHÂą,3 $9aWLS97 vQFRQIRUPLWDWHFX,(&&(( VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° UDPÄ&#x192;GHPRQWDMÂ&#x2018;PP SURWHFÄ LHSHQWUXFRSLL

3(6&+8.2$&29(5(',3 - 2P+E schuko socket with cover â&#x20AC;&#x201C; IP44 protection - 16A/250V~, type VT2.1 - in accordance with IEC-60884-1, CEE7 - screw contacts 1.5-2.5mm2 - to build in in-wall box Ă&#x2DC;60mm - build-in child protection against any touch of contacts


TEM Katalog 26.pdf

8.7.2008

12:09:49

&

2

0

8

1

,

35,=Ă795'6$7&$3Ă7G%0 17650 17659 17843 17842

SUL]ăGHFDSăW VSDĠLXPRQWDM0 UD]DGHIUHFYHQĠă·0+] UHGXFĠLHG%

795'6$7(1'/,1(G%0 - end or single socket - required space of 1M - frequency range 5÷2400 MHz - reduction < 1 dB

1 dB 24V 500mA max IEC 169-2

35,=Ă795'6$7'(75(&(5(G%0 17651 17660 17845 17844

GHWUHFHUH VSDĠLXPRQWDM0 UD]DGHIUHFYHQĠă·0+] UHGXFĠLHG%

795'6$721/,1(G%0 - through pass socket - required space of 1M - frequency range 5÷2400 MHz - reduction < 10 dB

10 dB IEC 169-2

35,=Ă795'08)Ă7$7Ă0 C

M

Y

17693 17694 17847 17846

SUL]ăGHFDSăW795'VWDQGDUG,(& SUL]ăVSDWH±VWDQGDUG) VSDĠLXPRQWDM0 IăUăUHGXFĠLH

795',(&0$/(0 - end line TV-RD socket - IEC standard - back connector – F standard - required space of 1M - no reduction

CM

MY

CY

CMY

35,=Ă08)Ă0$0Ă6$7)0

K

17691 17692 17849 17848

SUL]ăGHFDSăWVWDQGDUG) VSDĠLXPRQWDM0 IăUăUHGXFĠLH

6$7))(0$/(0 - end line satelite Female socket - F standard - required space of 1M - no reduction

35,=Ă$8',2'8%/Ă35&$0 17695 17696 17841 17840

SUL]ăDXGLR5&$±[5&$ VSDĠLXPRQWDM0 FRQHFWDUHDFDEOXOXLSULQFRVLWRULUH

$8',235&$0 - audio RCA socket – 2xRCA - required space of 1M - soldering connection of cable

&

$

ğ

,

,


TEM Katalog 27.pdf

8.7.2008

12:20:03

27

C

O

M

M

U

N

I

C

A T

I

O

N

S

35,=Ä&#x201A;7(/()21&$75-[0 17776 17777 17851 17850

&$7.(<6721( [5- vQFRQIRUPLWDWHFX,(& VSDÄ LXPRQWDM0 DSOLFDÄ LHVLVWHPHWHOHIRQLFH

7(/&$75-[0 - CAT3 KEYSTONE - 1xRJ12 6/6 - in accordance with IEC-60603-7 - required space of 1M - use: telephone systems

35,=Ä&#x201A;'('$7(&$7H5-[0 17681 17682 17853 17852

&$7H.(<6721( [5- vQFRQIRUPLWDWHFX,(& VSDÄ LXPRQWDM0 DSOLFDÄ LHVLVWHPHGHWHOHIRQLHĂşLFDOFXODWRDUH

81,9&20&$7H5-[0 - CAT5e KEYSTONE - 1xRJ45 8/8 - in accordance with IEC-60603-7 - required space of 1M - use: telephone and computer systems

ADAPTOR TIP COM KEYSTONE 1M 24352 24355 24587 24672

C

M

DGDSWRUSHQWUXPRGXOHGHFRPXQLFDÄ LLNH\VWRQH IDFHSRVLELOÄ&#x192;FRPSR]LÄ LDRSÄ LRQDOÄ&#x192;DSUL]HORUGHFRPXQLFDÄ LL vQFRQIRUPLWDWHFXVWDQGDUGHOHGHIL[DUH$037\FRÂŤ VSDÄ LXPRQWDM0

ADAPTER COM KEYSTONE 1M - adapter for keystone communication modules - allowing optional composition of communication sockets in accordance with keystone fixing standard: AMP, Tyco,â&#x20AC;Ś - required space of 1M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

K

E

Y

S

T

O

N

E

35,=Ä&#x201A;'(&2081,&$Ä&#x;,( .(<6721(&$7 38257

&$7[5- vQFRQIRUPLWDWHFX,(& HVWHQHFHVDUÄ&#x192;IRORVLUHDDGDSWRUXOXL.(<6721( DSOLFDÄ LHVLVWHPHWHOHIRQLFH FDEOX$:*

35,=Ä&#x201A;'(&2081,&$Ä&#x;,(.(<6721( &$7H 38235

.(<6721(02'8/(&$7

.(<6721(02'8/(&$7H

- CAT3, 1xRJ12 6/6 - in accordance with IEC-60603-7 - require use of adapter KEYSTONE - use: telephone systems - cable: AWG 24

- CAT5e, 1xRJ45 8/8 - in accordance with IEC-60603-7 - require use of adapter KEYSTONE - use: telephone and computer systems - cable: AWG 24

35,=Ä&#x201A;'(&2081,&$Ä&#x;,( .(<6721(&$7 38259

&$7[5- vQFRQIRUPLWDWHFX,(& HVWHQHFHVDUÄ&#x192;IRORVLUHDDGDSWRUXOXL KEYSTONE DSOLFDÄ LHVLVWHPHGHWHOHIRQLHĂşLFDOFXODWRDUH FDEOX$:*

.(<6721(02'8/(&$7 - CAT6, 1xRJ45 8/8 - in accordance with IEC-60603-7 - require use of adapter KEYSTONE - use: telephone and computer systems - cable: AWG 24

35,=Ä&#x201A;'(&2081,&$Ä&#x;,()07 .(<6721(&$7D 38283

&$7DHFUDQDW[5- vQFRQIRUPLWDWHFX,(& HVWHQHFHVDUÄ&#x192;IRORVLUHDDGDSWRUXOXL.(<6721( DSOLFDÄ LHVLVWHPHGHWHOHIRQLHĂşLFDOFXODWRDUH FDEOX673$:*

)07.(<6721(02'8/(&$7D - CAT6a shielded, 1xRJ45 8/8 - in accordance with IEC-60603-7 - require use of adapter KEYSTONE - use: telephone and computer systems - cable: STP-AWG 24

&$7H[5- vQFRQIRUPLWDWHFX,(& HVWHQHFHVDUÄ&#x192;IRORVLUHDDGDSWRUXOXL.(<6721( DSOLFDÄ LHVLVWHPHGHWHOHIRQLHĂşLFDOFXODWRDUH FDEOX$:*

35,=Ä&#x201A;'(&2081,&$Ä&#x;,( .(<6721(&$7H6 38260

&$7HHFUDQDW[5- vQFRQIRUPLWDWHFX,(& HVWHQHFHVDUÄ&#x192;IRORVLUHDDGDSWRUXOXL KEYSTONE DSOLFDÄ LHVLVWHPHGHWHOHIRQLHĂşLFDOFXODWRDUH FDEOX673$:*

.(<6721(02'8/(&$7H6 - CAT5e shielded, 1xRJ45 8/8 - in accordance with IEC-60603-7 - require use of adapter KEYSTONE - use: telephone and computer systems - cable: STP-AWG 24


TEM Katalog 28.pdf

9.7.2008

8:50:38

& 2 0 8 1 , & $ Ä&#x; , , & 2 0 0 U N I C A T I O N S 35,=Ä&#x201A;7(/&$75-[0 17652 17663 17855 17854

- CAT3 Mini-COM [5- - ĂŽn conformitate cu IEC-60603-7 VSDÄ LXPRQWDM0 DSOLFDÄ LHVLVWHPHGHWHOHIRQLH

7(/&$75-[0 - CAT3 Mini-COM - 1xRJ12 6/6 - in accordance with IEC-60603-7 - required space of 1M - use: telephone systems

35,=Ä&#x201A;&20&$7H5-[0 17653 17664 17857 17856

&$7H0LQL&20 [5- - ĂŽn conformitate cu IEC-60603-7 VSDÄ LXPRQWDM0 DSOLFDÄ LHVLVWHPHGHWHOHIRQLHĂşLFDOFXODWRDUH

&20&$7H5-[0 - CAT5e Mini-COM - 1xRJ45 8/8 - in accordance with IEC-60603-7 - required space of 1M - use: telephone and computer systems

$'$3725&200,1,&200 24247 24263 24674 24673

DGDSWRUSHQWUXPRGXOHGHFRPXQLFDÄ LL SHUPLWHFRPELQDUHDRSÄ LRQDOÄ&#x192;DSUL]HORUGHFRPXQLFDÄ LL vQFRQIRUPLWDWHFXVWDQGDUGXO3$1'8,70LQL&20 VSDÄ LXPRQWDM0

$'$37(5&200,1,&200 - adapter for communication modules - allowing optional composition of communication sockets in accordance with PANDUIT Mini-COM standard - required space of 1M

C

M

Y

CM

MY

3 $ 1 ' 8 , 7 0 L Q L & 2 0

CY

02'8/0,1,&20&$7H

MODUL MINI-COM CAT3

CMY

38194 K

&$7[5- - ĂŽn conformitate cu IEC-60603-7 QHFHVLWÄ&#x192;IRORVLUHDDGDSWRUXOXL0LQL&20 DSOLFDÄ LHVLVWHPHGHWHOHIRQLH FDEOX$:*

38191

MINI-COM MODULE CAT3

0,1,&2002'8/(&$7H

- CAT3, 1xRJ12 6/6 - in accordance with IEC-60603-7 - require use of adapter Mini-COM - use: telephone systems - cable: AWG 24

- CAT5e, 1xRJ45 8/8 - in accordance with IEC-60603-7 - require use of adapter Mini-COM - use: telephone and computer systems - cable: AWG 24

MODUL MINI-COM CAT6 38193

&$7[5- - ĂŽn conformitate cu IEC-60603-7 QHFHVLWÄ&#x192;IRORVLUHDDGDSWRUXOXL0LQL&20 DSOLFDÄ LHVLVWHPHGHWHOHIRQLHĂşLFDOFXODWRDUH FDEOX$:*

02'8/0,1,&20&$7H6 38192

MINI-COM MODULE CAT6

- CAT5e shielded, 1xRJ45 8/8 - in accordance with EN-55022, IEC-60603-7 - require use of adapter Min-COM - use: telephone and computer systems - cable: STP-AWG 24

02'8/(0,1,&20$'$37$%,/*2/

MODULE MINI-COM CAT6S &$7HFUDQDW[5- vQFRQIRUPLWDWHFX(1,(& QHFHVLWÄ&#x192;IRORVLUHDDGDSWRUXOXL0LQL&20 DSOLFDÄ LHVLVWHPHGHWHOHIRQLHĂşLFDOFXODWRDUH FDEOX673$:*

MINI-COM MODULE CAT6S - CAT6 shielded, 1xRJ45 8/8 - in accordance with EN-55022, IEC-60603-7 - require use of adapter Min-COM - use: telephone and computer systems - cable: STP-AWG 24

&$7HHFUDQDW[5- vQFRQIRUPLWDWHFX(1,(& QHFHVLWÄ&#x192;IRORVLUHDDGDSWRUXOXL0LQL&20 DSOLFDÄ LHVLVWHPHGHWHOHIRQLHĂşLFDOFXODWRDUH FDEOX673$:*

0,1,&2002'8/(&$7H6

- CAT6, 1xRJ45 8/8 - in accordance with IEC-60603-7 - require use of adapter Mini-COM - use: telephone and computer systems - cable: AWG 24

38263

&$7H[5- - ĂŽn conformitate cu IEC-60603-7 QHFHVLWÄ&#x192;IRORVLUHDDGDSWRUXOXL0LQL&20 DSOLFDÄ LHVLVWHPHGHWHOHIRQLHĂşLFDOFXODWRDUH FDEOX$:*

38198

PRGXODGDSWDELOJRO QHFHVLWÄ&#x192;IRORVLUHDDGDSWRUXOXL0LQL&20

0,1,&2002'8/(%/$1. - blank modul - require use of adapter Mini-COM


TEM Katalog 29.pdf

14.7.2008

9:02:29

29

6

2

/

8

Ä&#x;

,

,3

(

1

7

5

83

5

2

,

(

&

7

(

&$3$&0 24246 24256 24581 24678

FDSDF0SHQWUXDFRSHULUHDVSDÄ LLORUJRDOH VSDÄ LXPRQWDM0

%/$1.0 - additional blank modul for filling up empty spaces, required for afterwards filling - required space of 1M

&$3$&0 24658 24685 24684 24681

FDSDF0SHQWUXDFRSHULUHDVSDÄ LLORUJRDOH VSDÄ LXQHFHVDU0

%/$1.0 - additional blank modul for filling up empty spaces, required for afterwards filling - required space of 2M

$'$372508/7,0(',$&20/.35(0,800

C

24466 24481 24845 24844

DGDSWRUSHQWUXPRGXOHGHFRPXQLFDÄ LL SHUPLWHFRPELQDUHDRSÄ LRQDOÄ&#x192;DSUL]HORUGHFRPXQLFDÄ LL vQFRQIRUPLWDWHFXVWDQGDUGXO/.H/LQH%.61HZ/LQH VSDÄ LXPRQWDM0 PRGXOXOGHFRPXQLFDUHQXHVWHLQFOXV

M

$'$37(5&2008/7,0(',$/.35(0,800 - adapter for communication modules - allowing optional composition of communication sockets in accordance with LK eLine / BKS NewLine standard - required space of 1M - communication module not included

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;725,590 38238 38274 38275 38276

9aLHĂşLUHUHOHX12$9aWLS vQFRQIRUPLWDWHFX(1 XQJKLGHWHFÄ LHÂ&#x192;Â&#x192;P VSDÄ LXPRQWDM0 QXHVWHFRUHVSXQ]Ä&#x192;WRDUHSHQWUXDFÄ LRQDUHDGLUHFWÄ&#x192;DOÄ&#x192;PSLORUIOXRUHVFHQWH vQWkU]LHUHDMXVWDELOÄ&#x192;VVHWDUHSUDJDPXUJ

,56:,7&+)2502'8/90 - 230 V~, relay output NO 6A 230V~; type 14180 - in accordance with EN-60669-2-1, angle of detection:110°/36°/8m - required space of 1M - not suitable for direct control of fluorescent lamps - time delay adjustable 15-180s, twilight threshold adjustment

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;725&8),5$0 15454 15455 15456 15457

$9aWLS60OXQJLPHFDEOXP vQFRQIRUPLWDWHFX(1 VSDÄ LXPRQWDM0 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° DWDĂşDUH/('SHQWUXLOXPLQDWvQWLPSXOQRSÄ LL/('XOQHILLQGLQFOXV

386+%87721&25'23(5$7(':$<$0 - 16A/250V~, type SM.61, cord length 1.5m - in accordance with EN-60669-1 - required space of 1M - screw contacts 1.5-2.5mm2 - additional night or control illumination possible with extra lamp â&#x20AC;&#x201C; lamp is not included

&20%,1$Ä&#x;,('(Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;72$5(81,9(56$/( 15252 15277

[$9aWLS[60 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 PRQWDMĂşLSR]LÄ LRQDUHXQLYHUVDOÄ&#x192;GLPHQVLXQLPP /('XULOHĂşLĂşXUXEXULOHGHPRQWDMVXQWLQFOXVH VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° VLPEROLPSULPDW GR]DQXHVWHLQFOXVÄ&#x192;

81,9(56$/6:,7&+&20%,1$7,21 - 3x20A/250V~, type 3xSM.21, - in accordance with EN-60669-1 - univerzal mounting, fitting dimmension 108-135mm - lamps and mounting screws are included - screw contacts 1.5-2.5mm2 - contents printed symbol - mounting box is not included


TEM Katalog 30.pdf

8.7.2008

12:48:36

P

R

O

J

E

C

T

S

O

L

U

T

I

O

N

S

6,67(0Ă&#x152;1&+,'(5(3(%$=Ä&#x201A;'($035(17($5;0 38279 38280 38281 38282

VHQ]RUGHWHPSHUDWXUÄ&#x192;XWLOL]DWRUL SURJUDPDUHWDVWH VHPQDOL]DUHFX/('XULFXORUL vQFRQIRUPLWDWHFX5R+6ĂşL&(9VDXVXUVÄ&#x192;9 HQFULSWDUHELWUHOHXLHĂşLUH LQVWDODWvQUDPÄ&#x192;GHPRQWDM0PRGXOH[WHUQ

),1*(535,17/2&.$5;0 - thermal sensor, 500 users - 2 key programing - 3 colours LED signalization - in accordance with RoHS and CE, 220V or 110 V supply - 64bit encription, 1 relay output - installed in mounting frame 2M + external modul

6(01$/,=$725626Âą./,1,.200 VLVWHPVHPQDOL]DUH626SHQWUXVSLWDOHYkUVWQLFLKRWHOXULHWF VSDÄ LXQHFHVDU0 PDLPXOWHLQIRUPDÄ LLSHZZZSURPRQVL vQFRQIRUPLWDWHFX(1

6266,*1$/,=$7,21Âą./,1,.200 - SOS signalization system for hospitals, home for the aged, hotels,â&#x20AC;Ś - required space of 2M - more informations at www.promon.si - in accordance with EN-55022

C

M

Y

CM

&52127(50267$7(/(&7521,&0

MY

38239 CY

CMY

K

9aLHĂşLUHUHOHX$9aWLS vQFRQIRUPLWDWHFX(1(1(1 VSDÄ LXQHFHVDU0 UHJXODUL]DUH212))WRÂ&#x192;&SURJUDPDUHRUH]LOH OLPEDMH(QJOH]Ä&#x192;*HUPDQÄ&#x192;,WDOLDQÄ&#x192;)UDQFH]Ä&#x192;6SDQLROÄ&#x192;

(/(&7521,&&+52127(50267$70 - 230V~, relay output 6A 230V~, type 14445 - in accordance with EN-60730-1, EN-60730-2-7, EN-60730-2-9 - required space of 2M - regulation: ON/OFF, 0 to +35°C, programming: 24 hour/7 days - language: English, German, Itlian, Franch, Spanish

6856Ä&#x201A;',632=,7,9%Ä&#x201A;5%,(5,70 38249

VXUVÄ&#x192;SHQWUXGLVSR]LWLYEÄ&#x192;UELHULWFXWUDQVIRUPDWRUL]RODW9$ WLS VXUVD9aLHĂşLUH(XURSUL]Ä&#x192;$9aĂşLSUL]Ä&#x192;$PHULFDQÄ&#x192;$9a vQFRQIRUPLWDWHFX(1 VSDÄ LXQHFHVDU0

6+$9(56833/<81,70 - shaver supply unit with isolating transformer 20VA - type 14290 - supply voltage: 250V~, output: Europlug 2.5A/230V~ and American plug 15A/125V~ - in accordance with EN-61558-2-5 - required space of 3M

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;725&8&$5'0 38250

vQWUHUXSÄ&#x192;WRUHOHFWURQLFDFÄ LRQDWSULQLQWHUPHGLXOFDUGXOXLFDUGvQFRQIRUPLWDWHFX VWDQGDUGXO,62WLS LHĂşLUHUHOHXWUDQVIHU$9aVXUVD9a9aRU9'& vQWkU]LHUHRSULUHÂąVHFXQGH vQFRQIRUPLWDWHFX(1(1 VSDÄ LXQHFHVDU0 FDUGXOQXHVWHLQFOXV

%$'*( 32:(56$9(5&$5' 6:,7&+0 - electronic switch activated by standard ISO card, type 14464 - change-over relay output 16A/250V~, supply voltage: 230V~, 24V~ or 24V DC - switch off delay â&#x20AC;&#x201C; 50 seconds - in accordance with EN-61000-6-1, EN-61000-6-3 - required space of 3M - card is not included


TEM Katalog 31.pdf

14.7.2008

9:03:08

31

R

A

M

E

D

E

M

O

N

T A

J

/

M

O

U

N

T

I

N

G

F

R

A

M

1M 24235

UDPÄ&#x192;PRQWDM SHUPLWHPRQWDMXOFRPELQDÄ LLORUGHPRGXOHIÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXEXULGLPHQVLXQHD0 SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUÂ&#x2018;FXĂşXUXEXULVDXJKHDUH

24335

1M - mounting frame - allowing screwless mounting of module combination of size 1M - for mounting in in-wall box Ă&#x2DC;60 with claws or screws

2M 24236

UDPÄ&#x192;PRQWDM SHUPLWHPRQWDMXOFRPELQDÄ LLORUGHPRGXOHIÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXEXULGLPHQVLXQHD0 SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUÂ&#x2018;FXĂşXUXEXULVDXJKHDUH IDFHSRVLELOÄ&#x192;FRPELQDUHDRUL]RQWDOÄ&#x192;ĂşLYHUWLFDOÄ&#x192;D[0vQ[0

24334

2M - mounting frame - allowing screwless mounting of module combination of size 2M - for mounting in in-wall box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - possible horizontal and vertical combination of 2x2M in 3x2M

2/3M 31453

31454

C

M

UDPÄ&#x192;PRQWDM SHUPLWHPRQWDMXOFRPELQDÄ LLORUGHPRGXOHIÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXEXULGLPHQVLXQHD0 SHQWUXPRQWDM 'R]Ä&#x192;0FXĂşXUXEXUL 'R]Ä&#x192;Â&#x2018;FXJKHDUHVDXĂşXUXEXUL

Y

2/3M

CM

- mounting frame - allowing screwless mounting of module combination of size 2M - for mounting: 31454 in square in-wall box 3M with enclosed screws 31453 in-wall box Ă&#x2DC;60 with claws or screws

MY

CY

CMY

3M K

UDPÄ&#x192;PRQWDM SHUPLWHPRQWDMXOFRPELQDÄ LLORUGHPRGXOHIÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXEXULGLPHQVLXQHD0 SHQWUXPRQWDMGR]Ä&#x192;SÄ&#x192;WUDWÄ&#x192;0FXĂşXUXEXUL

24232

3M - mounting frame - allowing screwless mounting of module combination of size 3M - for mounting in square in-wall box 3M with enclosed screws

4M UDPÄ&#x192;PRQWDM SHUPLWHPRQWDMXOFRPELQDÄ LLORUGHPRGXOHIÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXEXULGLPHQVLXQHD0 SHQWUXPRQWDMGR]Ä&#x192;SÄ&#x192;WUDWÄ&#x192;0FXĂşXUXEXUL

24233

4M - mounting frame - allowing screwless mounting of module combination of size 4M - for mounting in square in-wall box 4M with enclosed screws

7M UDPÄ&#x192;PRQWDM SHUPLWHPRQWDMXOFRPELQDÄ LLORUGHPRGXOHIÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXEXULGLPHQVLXQHD0 SHQWUXPRQWDMGR]Ä&#x192;SÄ&#x192;WUDWÄ&#x192;0FXĂşXUXEXUL

24234

7M - mounting frame - allowing screwless mounting of module combination of size 7M - for mounting in square in-wall box 7M with enclosed screws

Ăš858% 53039

53040

ĂşXUXEOXQJSHQWUXUDPÄ&#x192;PRQWDM SHUPLWHPRQWDMXOSHWHQFXLDOÄ&#x192;JURDVÄ&#x192;

6&5(: - longer screw for mounting frame - allowing mounting over thick foundation

E

S


TEM Katalog 32.pdf

8.7.2008

13:18:51

R

A

M

E

D

E

C

O

R

A T

I

V

1M PW NB IW ES SG IB MG

24249 24268 24326 24267 24264 24265 24266

PW NB IW ES SG IB MG

24253 24273 24327 24272 24269 24270 24271

PW NB IW ES SG IB MG

24379 24454 24455 24453 24450 24451 24452

PW NB IW ES SG IB MG

24237 24278 24328 24277 24274 24275 24276

UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHPRGXOHĂşLUDPÄ&#x192;PRQWDM0

1M - decorative cover plate for combination of module and mounting frame 1M

2M UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHPRGXOHĂşLUDPÄ&#x192;PRQWDM0

2M - decorative cover plate for combination of module and mounting frame 2M

2/3M UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHPRGXOHĂşLUDPÄ&#x192;PRQWDM0

2/3M - decorative cover plate for combination of module and mounting frame 2/3M

C

M

3M Y

CM

MY

CY

UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHPRGXOHĂşLUDPÄ&#x192;PRQWDM0

3M - decorative cover plate for combination of module and mounting frame 3M

CMY

K

4M PW NB IW ES SG IB MG

24238 24283 24329 24282 24279 24280 24281

PW NB IW ES SG IB MG

24239 24288 24330 24287 24284 24285 24286

UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHPRGXOHĂşLUDPÄ&#x192;PRQWDM0

4M - decorative cover plate for combination of module and mounting frame 4M

7M UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHPRGXOHĂşLUDPÄ&#x192;PRQWDM0

7M - decorative cover plate for combination of module and mounting frame 7M

2x2M PW NB IW ES SG IB MG

24252 24293 24331 24292 24289 24290 24291

PW NB IW ES SG IB MG

24250 24298 24332 24297 24294 24295 24296

UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHPRGXOHĂşLUDPÄ&#x192;PRQWDM0VDX [0FRPELQDÄ LHRUL]RQWDOÄ&#x192;VDXYHUWLFDOÄ&#x192;

2x2M - decorative cover plate for combination of modules and mounting frame 2M for 2x2M combination horizontal or vertical

3x2M UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHPRGXOHĂşLUDPÄ&#x192;PRQWDM0 VDX[0FRPELQDÄ LHRUL]RQWDOÄ&#x192;VDXYHUWLFDOÄ&#x192;

3x2M - decorative cover plate for combination of modules and mounting frame 2M for 3x2M combination horizontal or vertical

E


TEM Katalog 33.pdf

8.7.2008

13:20:11

33

C

O

V

E

R

P

L

A T

E

S

POLAR WHITE - PW ALB POLAR - PW

NIGHT BLACK - NB NEGRU ÎNCHIS - NB

IVORY WHITE - IW BEJ - IW

ELOX SILVER - ES ARGINT METAL - ES

SAND GOLD - SG AURIU - SG- mat

IMPULSE BLUE - IB ALBASTRU METALIC - IB- mat

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MINT GREEN - MG 9(5'(0(17Ă0*PDW


TEM Katalog 34.pdf

8.7.2008

13:23:53

R

A

M

E

D

E

C

O

R

A T

I

V

1M PW NB IW ES SG STB WG

24549 24725 24701 24709 24717 24757 24733

PW NB IW ES SG STB WG

24550 24726 24702 24710 24718 24758 24734

PW NB IW ES SG STB WG

24551 24727 24703 24711 24719 24759 24735

PW NB IW ES SG STB WG

24552 24728 24704 24712 24720 24760 24736

UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHPRGXOHĂşLUDPÄ&#x192;PRQWDM0

1M - decorative cover plate for combination of module and mounting frame 1M

2M UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHPRGXOHĂşLUDPÄ&#x192;PRQWDM0

2M - decorative cover plate for combination of module and mounting frame 2M

2/3M UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHPRGXOHĂşLUDPÄ&#x192;PRQWDM0

2/3M - decorative cover plate for combination of module and mounting frame 2/3M

C

M

3M Y

CM

MY

CY

UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHPRGXOHĂşLUDPÄ&#x192;PRQWDM0

3M - decorative cover plate for combination of module and mounting frame 3M

CMY

K

4M PW NB IW ES SG STB WG

24553 24729 24705 24713 24721 24761 24737

PW NB IW ES SG STB WG

24554 24730 24706 24714 24722 24762 24738

UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHPRGXOHĂşLUDPÄ&#x192;PRQWDM0

4M - decorative cover plate for combination of module and mounting frame 4M

7M UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHPRGXOHĂşLUDPÄ&#x192;PRQWDM0

7M - decorative cover plate for combination of module and mounting frame 7M

2x2M PW NB IW ES SG STB WG

24555 24731 24707 24715 24723 24763 24739

PW NB IW ES SG STB WG

24556 24732 24708 24716 24724 24764 24740

UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHPRGXOHĂşLUDPÄ&#x192;PRQWDM0VDX [0FRPELQDÄ LHRUL]RQWDOÄ&#x192;VDXYHUWLFDOÄ&#x192;

2x2M - decorative cover plate for combination of modules and mounting frame 2M for 2x2M combination horizontal or vertical

3x2M UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHPRGXOHĂşLUDPÄ&#x192;PRQWDM0 VDX[0FRPELQDÄ LHRUL]RQWDOÄ&#x192;VDXYHUWLFDOÄ&#x192;

3x2M - decorative cover plate for combination of modules and mounting frame 2M for 3x2M combination horizontal or vertical

E


TEM Katalog 35.pdf

14.7.2008

9:03:55

35

C

O

V

E

R

P

L

A T

E

S

POLAR WHITE - PW ALB POLAR - PW

NIGHT BLACK - NB NEGRU ÎNCHIS - NB

IVORY WHITE - IW BEJ - IW

ELOX SILVER - ES ARGINT METAL - ES - mat

SAND GOLD - SG AURIU - SG- mat

SOFT TOUCH BLACK - STB NEGRU mat - STB

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

WENGE - WG Wenge – mat


TEM Katalog 36.pdf

14.7.2008

9:04:31

D O Z E 15234

PM 3

15260

- dimensiunea 95x58mm - adâncime 49mm - permite montajul a maxim 3 module - IP20, 650°C, 500V~ - În conformitate cu DIN 49073

D R E P T U N G H I U L A R E VM 3

15356

PM 3 - size 95x58mm - depth 49mm - allowing fitting of module combination of size 3M - IP20, 650°C, 500V~ - in accordance with DIN 49073

BM 3 GR]Ä&#x192;SHQWUXPRQWDMvQSHUHWH de beton - dimensiunea 97x66 mm - adâncime 63mm - permite montajul a maxim 3 module - IP30, 650°C, 400V~ - ĂŽn conformitate cu DIN 49073

- dimensiunea 112x68mm, adâncime 50mm RULILFLXWÄ&#x192;LHUH[GLDPHWUXOGH PPSHRGLVWDQÄ Ä&#x192;GHPP - permite montajul a maxim 3 module - IP30, 850°C, 400V~ - ĂŽn conformitate cu DIN 49073 - montaj cu gheare metalice

BM 3

VM 3 - size 112x68mm, depth 50mm - cutting holes: 2x diameter 68mm on distance 45mm - allowing fitting of module combination of size 3M - IP30, 850°C, 400V~ - in accordance with DIN 49073 - mounting with metal claws

- box for concrete wall fitting - size 97x66mm - depth 63mm - allowing fitting of module combination of size 3M - IP30, 650°C, 400V~ - in accordance with DIN 49073

3M

15235

PM 4

15261

- dimensiunea 120x58mm - adâncime 49mm - permite montajul a maxim 4 module - IP20, 650°C, 500V~ - În conformitate cu DIN 49073

C

M

Y

PM 4

CM

- size 120x58mm - depth 49mm - allowing fitting of module combination of size 4M - IP20, 650°C, 500V~ - in accordance with DIN 49073

MY

CY

CMY

K

VM 4

15358

BM 4 GR]Ä&#x192;SHQWUXPRQWDMvQSHUHWH de beton - dimensiunea 121x66mm - adâncime 63mm - permite montajul a maxim 4 module - IP30, 650°C, 400V~ - ĂŽn conformitate cu DIN 49073

- dimensiunea 137x68mm, adâncime 50mm RULILFLXWÄ&#x192;LHUH[GLDPHWUXO GHPPSHRGLVWDQÄ Ä&#x192; de70mm - permite montajul a maxim 4 module - IP30, 850°C, 400V~ - ĂŽn conformitate cu DIN 49073 - montaj cu gheare metalice

BM 4

VM 4 - size 137x68mm, depth 50mm - cutting holes: 2x diameter 68mm on distance 70mm - allowing fitting of module combination of size 4M - IP30, 850°C, 400V~ - in accordance with DIN 49073 - mounting with metal claws

- box for concrete wall fitting - size 121x66mm - depth 63mm - allowing fitting of module combination of size 4M - IP30, 650°C, 400V~ - in accordance with DIN 49073

4M

15236

PM 7

15262

- dimensiunea 173x58mm - adâncime 49mm - permite montajul a maxim 7 module - IP20, 650°C, 500V~ - În conformitate cuDIN 49073

VM 7 - dimensiunea 190x68mm, adâncime 50mm RULILFLXWÄ&#x192;LHUH[GLDPHWUXOPPSHR GLVWDQÄ Ä&#x192;GHPP - permite montajul a maxim 7 module - IP30, 850°C, 400V~ - ĂŽn conformitate cu DIN 49073 - montaj cu gheare metalice

PM 7

VM 7

- size 173x58mm - depth 49mm - allowing fitting of module combination of size 7M - IP20, 650°C, 500V~ - in accordance with DIN 49073

- size 190x68mm, depth 50mm - cutting holes: 2x diameter 68mm on distance 120mm - allowing fitting of module combination of size 7M - IP30, 850°C, 400V~ - in accordance with DIN 49073 - mounting with metal claws

7M


TEM Katalog 37.pdf

8.7.2008

13:33:19

37

R

E

C

T A

N

G

U

L

A

R

B

O

X

E

S

S

Y

S

CAPAC PM 24299 24300 24301

3M 4M 7M

FDSDFSURWHFÄ LHĂşLPDUFDMSHQWUXGR]H3030ĂşL30

SIGNAL COVER PM - protective and marking cover for PM3, PM4 and PM7 boxes

CAPAC DECORATIV PM3 24371 PM4 24372

FDSDFGHFRUDWLYSHQWUXGR]HGUHSWXQJKLXODUH0ĂşL0 ĂşXUXEXULOHVXQWLQFOXVH

DECORATIVE COVER - decorative cover for rectangular boxes 3M and 4M - screws are included

',67$1Ä&#x;,(53(1758'2=( 15237

SHQWUXFRPELQDÄ LHGR]H3030ĂşL30IL[DUHRUL]RQWDOÄ&#x192;VDXYHUWLFDOÄ&#x192; SHQWUXPRQWDMYHUWLFDOGLPHQVLXQLOHWUHEXLHVÄ&#x192;ILHDVHPÄ&#x192;QÄ&#x192;WRDUH SHQWUXPRQWDMRUL]RQWDOGLPHQVLXQLOHSRWVÄ&#x192;GLIHUH

DISTANCE PIECE OF WALL BOX - for vertical (B) and horizontal (A) fitting of box combination PM3, PM4 and PM7 - for vertical combination boxes must be equal size - for horizontal combination boxes can be different sizes

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

T

E

M


TEM Katalog 38.pdf

14.7.2008

9:05:50

D

15060

3260

O

Z

15057

R

O

T

U

N

D

E

&$3$&6(01$/,=$5(

- diametru 60mm, adâncime 40mm IRORVLWSHQWUXFRPELQDÄ LHGHGR]HÂąGLVWDQÄ DPP - IP20, 650°C, 500V~ vQFRQIRUPLWDWHFX',1DQG9'(

FDSDFGHPDUFDMĂşLVHPQDOL]DUHSHQWUXGR]H Ă&#x2DC;60mm

32606+$//2:

- protective and marking cover for Â&#x2018;PPZDOOER[HV

6,*1$/&29(560

- diameter 60mm, depth 40mm - fitting for boxes combination â&#x20AC;&#x201C; distance 71mm - IP20, 650°C, 500V~ - in accordance with DIN 49073 and VDE 0606

15059

E

Ă&#x17D;MBINARE PO SM60-06

15058

CAPAC ACOPERIRE SM60 FDSDFGHFRUDWLYSHQWUXGR]HÂ&#x2018;PP

- diametru 60mm, adâncime 60mm IRORVLWSHQWUXFRPELQDÄ LHGHGR]HÂąGLVWDQÄ DPP - IP20, 650°C, 500V~ vQFRQIRUPLWDWHFX',1DQG9'(

SPRING COVER SM60 - decorative cover for Ă&#x2DC;60mm wall boxes

PO SM60-06 JUNCTION - diameter 60mm, depth 60mm - fitting for boxes combination â&#x20AC;&#x201C; distance 71mm - IP20, 650°C, 500V~ - in accordance with DIN 49073 and VDE 0606

15053

',67$1Ä&#x;,(560

15056

SHQWUXPRQWDMFRPELQDÄ LHGHGR]H60VDX 60SHRGLVWDQÄ Ä&#x192;GHPP

6,67(035,1'(5(08/7,&20%, SM60-04

',67$1&(3,(&(60

SHQWUXSULQGHUHRUL]RQWDOÄ&#x192;DFRPELQDÄ LHLGH GR]H60VDX60SHRGLVWDQÄ Ä&#x192;GH PP FXGLVWDQÄ LHUSHPP

- for vertical fitting of boxes combination SM60-06 or SM60-01 on distance 91mm

08/7,&20%,&/,360 - for horizontal fitting of boxes combination SM60-06 or SM60-01 on distance 71mm - with distance piece on 91mm

C

M

15108 Y

CM

MY

'2=Ä&#x201A;9660[

15109

Ă&#x152;0%,1$5(9660[

- diametru 60mm, adâncime 40mm RULILFLXWÄ&#x192;LHUHFXGLDPHWUXOGHPP ,3Â&#x192;&9a vQFRQIRUPLWDWHFX',1ĂşL9'( - montaj cu gheare

- diametru 60mm, adâncime 55mm RULILFLXWÄ&#x192;LHUHFXGLDPHWUXOGHPP ,3Â&#x192;&9a vQFRQIRUPLWDWHFX',1DQG9'( - montaj cu gheare

9660[6+$//2:

9660[-81&7,21

CY

CMY

- diameter 60mm, depth 40mm - cutting hole diameter 68mm - IP30, 850°C, 400V~ - in accordance with DIN 49073 and VDE 0606 - mounting with claws

K

17729

17730

'2=Ä&#x201A;3(5(7(%(721

- diameter 60mm, depth 55mm - cutting hole diameter 68mm - IP30, 850°C, 400V~ - in accordance with DIN 49073 and VDE 0606 - mounting with claws 17635

GR]Ä&#x192;SHQWUXvPELQDUHSHUHÄ LGLQEHWRQ GLDPHWUXPPDGkQFLPHPP ,3Â&#x192;&9a vQFRQIRUPLWDWHFX',1

&21&5(7(%2;6+$//2:

CONCRETE BOX JUNCTION

- box for concrete wall fitting - diameter 60mm, depth 49mm - IP30, 650°C, 400V~ - in accordance with DIN 49073

- box for concrete wall fitting - diameter 60mm, depth 77mm - IP30, 650°C, 400V~ - in accordance with DIN 49073

683257Âą'2=Ä&#x201A;%(721

17665

235,72578%Âą'2=Ä&#x201A;%(721

VXSRUWSHQWUXGR]HFXWXEVDUFLQLPDUL

SUHYLQHDOXQHFDUHDWXEXULORUGLQGR]Ä&#x192;FKLDUĂşLvQFD]XO VDUFLQLORUH[WUHPH

&2817(56833257Âą CONCRETE BOX

3,3(67233(5Âą&21&5(7(%2;

- for support of boxes with tube for extreme loads

24361

Ă&#x17D;MBINARE PERETE DIN BETON

GR]Ä&#x192;SHQWUXSHUHÄ LGLQEHWRQ - diametru 60mm, adâncime 49mm ,3Â&#x192;&9a vQFRQIRUPLWDWHFX',1

3527(&Ä&#x;,(,33(175835,=(6&+8.2$&23(5,7( SURWHFÄ LHWHQFXLDOÄ&#x192;SHQWUX02'8/0 SURWHFÄ LD,3SRDWHILUHDOL]DWÄ&#x192;GRDUSULQFRPELQDÄ LHFXRSUL]Ä&#x192;DFRSHULWÄ&#x192;

,33527(&7,21)256&+8.2&29(5('62&.(7 - washer for MODUL 2M surround - IP44 protection can be achieved only in combination with covered socket

- prevents pipes slipping out even under heavy load


TEM Katalog 39.pdf

2.7.2008

10:57:21

39

R

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

O

U

N

D

B

O

X

E

S

S

Y

S

T

E

M


TEM Katalog 40.pdf

14.7.2008

9:08:30

R

ES

$5*,17,8PDW6,/9(5PDW

PW

$/%OXFLRV:+,7(JORVV

A

M E D E C O R A T I V E M & 2 9 ( 5 3 / $ 7 ( 6 0

A $

ADAPTOR MA 92 24441

DGDSWRUSHQWUXDWDĂşDUHUDPÄ&#x192;PRQWDMSHPDUJLQHDMJKHDEXOXLGHFDEOXVDXDOSRVWXOXL0$ XWLOL]DWSHQWUXIL[DUHDUDPHLGHPRQWDM00ĂşL0SHMJKHDEGHFDEOX0$IÄ&#x192;UÄ&#x192;GR]Ä&#x192; VSHFLDOÄ&#x192; SHQWUXDIL[DRVLQJXUÄ&#x192;UDPÄ&#x192;GHPRQWDMVXQWQHFHVDUHGRXÄ&#x192;DGDSWRDUH

ADAPTER MA 92 - adapter for attaching the mounting frame to the edge of MA trunking or MA service posts - used for fixing of mounting frame 2/3M, 4M and 7M on MA trunking without special box - to fix one mounting frame two adapters are needed

5$0Ä&#x201A;'(&25$7,9Ä&#x201A;0$0 24495 24442

UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHGHPD[LPPRGXOH VHIRORVHĂşWHvPSUHXQÄ&#x192;FXUDPDGHPRQWDM0 VHIRORVHĂşWHSHQWUXMJKHDEGHFDEOX0$VDXSRVWXUL0$ IDFLOLWHD]Ä&#x192;DFRSHULUHDFDSDFXOXL0$FXPP

&29(53/$7(0$0 - decorative cover plate for 7M combinations of modules - goes together with 7M mounting frame - used for MA cable trunkings or MA service posts - enables coverage of MA front cover up to 5mm C

92

5$0Ä&#x201A;'(&25$7,9Ä&#x201A;0$0 24497 24443

M

Y

CM

UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHGHPD[LPPRGXOH VHIRORVHĂşWHvPSUHXQÄ&#x192;FXUDPDGHPRQWDM0 VHIRORVHĂşWHSHQWUXMJKHDEGHFDEOX0$VDXSRVWXUL0$ IDFLOLWHD]Ä&#x192;DFRSHULUHDFDSDFXOXL0$FXPP

&29(53/$7(0$0

92

- decorative cover plate for 4M combinations of modules - goes together with 4M mounting frame - used for MA cable trunkings or MA service posts HQDEOHVFRYHUDJHRI0$IURQWFRYHUXSWRPP

MY

CY

5$0Ä&#x201A;'(&25$7,9Ä&#x201A;0$0

CMY

24499 24444

K

UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;SHQWUXFRPELQDÄ LHGHPD[LPPRGXOH VHIRORVHĂşWHvPSUHXQÄ&#x192;FXUDPDGHPRQWDM0 VHIRORVHĂşWHSHQWUXMJKHDEGHFDEOX0$VDXSRVWXUL0$ IDFLOLWHD]Ä&#x192;DFRSHULUHDFDSDFXOXL0$FXPP

&29(53/$7(0$0

92

- decorative cover plate for 2/3M combinations of modules - goes together with 2/3M mounting frame - used for MA cable trunkings or MA service posts - enables coverage of MA front cover up to 5mm

&DQDOXOGHFDEOX0RGXO0$ HVWHED]DWSHFRPELQDUHD VLVWHPXOXLPRGXODUDOFÄ&#x192;WXLWGLQ HOHPHQWH00VDX0

$GDSWRUXO0$IDFLOLWHD]Ä&#x192; SR]LÄ LRQDUHDH[DFWÄ&#x192;IÄ&#x192;UÄ&#x192;HIRUW VXSOLPHQWDU

0RGXO0$HVWHHFKLSDWFX SLHVHVSHFLDOHSHQWUXRLQVWDODUH UDSLGÄ&#x192;ĂşLHILFLHQWÄ&#x192;

0RQWDMXOIÄ&#x192;UÄ&#x192;GR]Ä&#x192;vQVHDPQÄ&#x192; PDLPXOWVSDÄ LXSHQWUXFDEOXUL IRUPÄ&#x192;',1(1

Modul MA trunking is based on modular system making combinations of 2M, 4M or 7M elements

With Adapter MA exact positioning without extra effort is provided

In Modul MA we provide special elements for quick installation

Mounted without box means more space for cables, DIN-rail base shape EN-60715

'LPHQVLXQHDFDEOXOXL 6HFÄ LXQHDFDEOXOXL&DEOHFURVVVHFWLRQ PPĂ°

&DEOHGLPHQVLRQ FDEOX FDEOXUL FDEOXUL FDEOXUL FDEOXUL ZLUH ZLUHV ZLUHV ZLUHV ZLUHV PPĂ°            

&DSDFLWDWHDMJKHDEXOXL7UXQNFDSDFLW\ 0$[ 0$[ JRO -JKHDE FXSUL]HĂşLvQWUHUXSÄ&#x192;WRDUHPRGXODUH 7UXQN ZLWK0RGXOVZLWFKHVDQGVRFNHWV HPSW\ FDSDFLWDWHFDSDFLW\ PPĂ° PPĂ° PD[ÂĄ PP [PP


TEM Katalog 41.pdf

8.7.2008

13:53:54

41

C A N A L 7 5 8 1 .

C A B L U , 1 * A L

ES

$5*,17,8PDW6,/9(5PDW

PW

$/%OXFLRV:+,7(JORVV

M O D U L U M A

A L U M I N I U

M A

%$=Ä&#x201A;-*+($%0$[ ES PW

28708 28709

HVWHIDEULFDWGLQDOXPLQLXH[WUXGDWO P ODED]DMJKHDEXOXLVHDIOÄ&#x192;XQSURILO',1ĂşLIDQWÄ&#x192;GHvPSÄ&#x192;PkQWDUH HVWHSUHYÄ&#x192;]XWÄ&#x192;FXRULILFLLGHLQVWDODUHUDSLGÄ&#x192;

7581.,1*%$6(0$[ - is made from extruded aluminium l=2m - on the base of the trunk is a DIN - rail shape and earthing slot - have predrilled holes for quick installation on the wall

C

M

130 92 65

Y

CM

&$3$&-*+($%0$

MY

CY

ES PW

28710 28711

CMY

HVWHIDEULFDWGLQDOXPLQLXH[WUXGDWO P DFRSHUÄ&#x192;ĂşLSURWHMHD]Ä&#x192;FDEODMXO HVWHSUHYÄ&#x192;]XWFXIDQWÄ&#x192;GHvPSÄ&#x192;PkQWDUH

)5217&29(50$

K

- is made from extruded aluminium l=2m - covers the trunking base and therefore protects the cables - has an earthing slot

92

&$%/86(3$5$7250$ 28712

IDEULFDWGLQSROLPHULH[WUXGDÄ LO P HVWHIRORVLWSHQWUXDVHSDUDFDEOXULOHHOHFWULFHGHFHOHGHFRPXQLFDÄ LL VHSDUDWRUXOHVWHDWDĂşDWODIDQWÄ&#x192;ODED]DMJKHDEXOXL

&$%/(6+(/)0$ - made from extruded polymer l=2m - is used for separating electrical and network cables - shelf is attached to the slot in the trunking base

43

&$3Ä&#x201A;70$[ ES PW

28713 28714

IDEULFDWGLQSROLPHULWHKQLFL HVWHIRORVLWSHQWUXvQFKLGHUHDMJKHDEXOXL

6723(1'0$[ - made from technical polymer - is used for closing the ends of the trunking base

3,(6Ä&#x201A;'(&21(;,81(0$ 28727

IDEULFDWGLQSROLPHULWHKQLFL HVWHIRORVLWSHQWUXFRQHFWDUHDDGRXÄ&#x192;MJKHDEXUL SHQWUXDDVLJXUDFDOLWDWHVXSHULRDUÄ&#x192;HVWHQHYRLHGHGRXÄ&#x192;SLHVH GHFRQH[LXQH

-2,17,1*3,(&(0$ - made from technical polymer - is used for straight attaching of two trunking bases - for a quality connection two jointing pieces are needed

65


TEM Katalog 42.pdf

8.7.2008

C A N A L

13:58:33

C A B L U

M O D U L T R U N

A L U M I N I U K I N G A L U

M A M A

&2/Ä&#x;81,9(56$/0$[ ES PW

28715 28716

IDEULFDWGLQDOXPLQLXFXSLFLRDUHGHvPELQDUH HVWHIRORVLWSHQWUXFRQHFWDUHDDGRXÄ&#x192;MJKHDEXULODFROÄ XQLYHUVDOSHQWUXFROÄ XULLQWHULRDUHVDXH[WHULRDUH

UNIVERSAL CORNER MA 130x65 - made from cast aluminum together with jointing pieces - used for attaching two trunking bases in the corner - universal for internal or external corners

RAMIFICATOR â&#x20AC;&#x17E;Lâ&#x20AC;? MA 130x65 ES PW

28717 28718

IDEULFDWGLQED]Ä&#x192;H[WUXGDWÄ&#x192;O PPFDĂşL UDPLILFDÄ LDĂ&#x201E;7´ĂşLFDSHWHOH XQLYHUVDOSHQWUXDWDĂşÄ&#x192;ULRUL]RQWDOHVDXYHUWLFDOH Ă&#x201E;/´VWkQJDVDXGUHDSWD

L-BEND MA 130x65 - made from extruded base l=400mm together with T- joint piece and stop end - universal for horizontal or vertical L attachments from left or right side

RAMIFICATOR â&#x20AC;&#x17E;Tâ&#x20AC;? 130x65 ES PW

IDEULFDWGLQED]Ä&#x192;H[WUXGDWÄ&#x192;O PPFDĂşLUDPLILFDÄ LDĂ&#x201E;7´ XQLYHUVDOSHQWUXDWDĂşÄ&#x192;ULRUL]RQWDOHVDXYHUWLFDOHĂ&#x201E;/´

28719 28720

T-BEND MA 130x65 - made from extruded base l=400mm together with Tâ&#x20AC;&#x201C; joint piece - universal for vertical or horizontal T connection of trunking base upwards and downwards C

M

Y

3,(6Ä&#x201A;Ă&#x152;03Ä&#x201A;0Ă&#x2020;17$5(0$[$

CM

28728

MY

IRORVLWSHQWUXvPSÄ&#x192;PkQWDUHDHILFLHQWÄ&#x192;DMJKHDEXOXLĂşLDFDSDFXOXL SHQWUXvPSÄ&#x192;PkQWDUHDFDSDFXOXLHVWHQHYRLHGHGRXÄ&#x192;SLHVH

CY

($57+,1*3,(&(0$[$ - used for efficient earthing of trunking base and front cover - for earthing front cover two earthing pieces are needed

CMY

K

POST SIMPLU MA 130x65x500 ES PW

28721 28722

65

SUHYÄ&#x192;]XWFXHOHPHQWGHSUHDVDPEODUHSHQWUXFRPELQDUHDDPD[LPPRGXOH FDSDFXOGHFRUDWLY0QXHVWHLQFOXV IRORVLWSHQWUXDOLPHQWDUHHOHFWULFÄ&#x192;GHODSRGHDVDXGHSHWDYDQ

SERVICE POST MA 130x65x500 - includes preassembled element for up to 7M combination of modules - decorative cover 7M is not included - used for supplying electricity from the floor or the ceiling

ES PW

28279 28280

3267'8%/80$[[[

SUHYÄ&#x192;]XWFXHOHPHQWGHSUHDVDPEODUHSHQWUXFRPELQDUHDPRGXOHORU0 FDSDFXOGHFRUDWLY0QXHVWHLQFOXV IRORVLWSHQWUXDOLPHQWDUHHOHFWULFÄ&#x192;GHODSRGHDVDXGHSHWDYDQ

6(59,&(3267'28%/(0$[[[ - includes preassembled element for up to 7M combination of modules - decorative cover 7M is not included - used for supplying electricity from the floor or the ceiling

3/$&Ä&#x201A;),;$5(6,03/Ä&#x201A;0$[ ES PW

28723 28724

IRORVLWSHQWUXIL[DUHDMJKHDEXOXLSHWDYDQVDXSHSRGHD

),;,1*3/$7(6,1*/(0$[ - used for attaching single trunking base as service post on the floor and/or on the ceiling

3/$&Ä&#x201A;),;$5('8%/Ä&#x201A;0$[[ ES PW

28725 28726

IRORVLWSHQWUXIL[DUHDMJKHDEXOXLSHWDYDQVDXSHSRGHD

),;,1*3/$7('28%/(0$[[ - used for attaching single trunking base as service post on the floor and/or on the ceiling

500 130

65


TEM Katalog 43.pdf

8.7.2008

14:00:39

43

M

O

D

U

L

C

U

B

O

&87,(02'8/&8%26835$)$Ä&#x;Ä&#x201A;03: 31579

FRPSXVGLQED]Ä&#x192;ĂşLFDSDF IRORVLWSHQWUXPRQWDMXOHOHPHQWHORUGHPRGXOSkQÄ&#x192;OD0 LQWURGXFHUHDFDEOXOXLHVWHSRVLELOÄ&#x192;SULQSDUWHDSRVWHULRDUÄ&#x192;VDX prin mini jgheab din lateral

685)$&(02817,1*%2;02'8/&8%203: - composed from base and cover - used for surface mounting of Modul elements in combinations up to 1M - cable input is possible from the back side or with mini trunking in horizontal or vertical way

&87,(02'8/&8%26835$)$Ä&#x;Ä&#x201A;03: 31580 C

M

685)$&(02817,1*%2;02'8/&8%203: - composed from base and cover - used for surface mounting of Modul elements in combinations up to 2M - cable input is possible from the back side or with mini trunking in horizontal or vertical way

Y

CM

MY

&87,(02'8/&8%26835$)$Ä&#x;Ä&#x201A;03:

CY

CMY

FRPSXVGLQED]Ä&#x192;ĂşLFDSDF IRORVLWSHQWUXPRQWDMXOHOHPHQWHORUGHPRGXOSkQÄ&#x192;OD0 LQWURGXFHUHDFDEOXOXLHVWHSRVLELOÄ&#x192;SULQSDUWHDSRVWHULRDUÄ&#x192;VDX prin mini jgheab din lateral

31581

K

FRPSXVGLQED]Ä&#x192;ĂşLFDSDF IRORVLWSHQWUXPRQWDMXOHOHPHQWHORUGHPRGXOSkQÄ&#x192;OD0 LQWURGXFHUHDFDEOXOXLHVWHSRVLELOÄ&#x192;SULQSDUWHDSRVWHULRDUÄ&#x192;VDX prin mini jgheab din lateral

685)$&(02817,1*%2;02'8/&8%203: - composed from base and cover - used for surface mounting of Modul elements in combinations up to 4M - cable input is possible from the back side or with mini trunking in horizontal or vertical way

&87,(02'8/&8%26835$)$Ä&#x;Ä&#x201A;03: 31582

FRPSXVGLQED]Ä&#x192;ĂşLFDSDF IRORVLWSHQWUXPRQWDMXOHOHPHQWHORUGHPRGXOSkQÄ&#x192;OD0 LQWURGXFHUHDFDEOXOXLHVWHSRVLELOÄ&#x192;SULQSDUWHDSRVWHULRDUÄ&#x192;VDX prin mini jgheab din lateral

685)$&(02817,1*%2;02'8/&8%203: - composed from base and cover - used for surface mounting of Modul elements in combinations up to 6M - cable input is possible from the back side or with mini trunking in horizontal or vertical way


TEM Katalog 44.pdf

8.7.2008

14:01:14

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6WLOXOHVWHHVHQĠLDO VW\OHLVHVVHQWLDO


TEM Katalog 45.pdf

8.7.2008

14:02:13

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

9LDĠDFRWLGLDQăHVWHVLPSOLILFDWă VLPSOLILHGOLYLQJ

K

DQDWWUDFWLYHUDQJH

2JDPăDWUDFWLYă

3DOHWăFRPSOHWăGHFXORUL FRORXUIXOODQGVFDSH


TEM Katalog 46.pdf

8.7.2008

14:03:30

3ODQQHGIRUH[FHOOHQFH Style is essential

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ERGO

METAL

SOFT

'HVLJQXOQHXWUXFRPSDFWĂşLHOHJDQWSRDWHIL adaptat ĂŽn orice ambient, atât ĂŽn spatiul de lucru cât ĂşLvQFHOGLQSURSULDORFXLQÄ Ä&#x192; 6HLQWHJUHD]Ä&#x192;DUPRQLRVvQRULFHLQWHULRUFUHkQGR vPELQDUHSHUIHFWÄ&#x192;FXVXSUDIDÄ DSHFDUHHVWHDSOLFDW A neutral, compact, elegant design is adjustable to every working or living area. It does not stick out from the interior, but rather harmonically fits into it.


TEM Katalog 47.pdf

8.7.2008

14:04:56

47

3URLHFWDWSHQWUXH[FHOHQÄ Ä&#x192; 6WLOXOHVWHHVHQÄ LDO

2OLQLHSXUÄ&#x192;XĂşRUFXUEDWÄ&#x192; FDUHRIHUÄ&#x192;RHUJRQRPLH VSHFLDOFUHDWÄ&#x192;SHQWUXILHFDUH GLQWUHGXPQHDYRDVWUÄ&#x192; A pure line is slightly curved well considered ergonomics especially for you.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3XWHÄ LDOHJHvQWUHVXSUDIHÄ H VWUÄ&#x192;OXFLWRDUHĂşLRLPDJLQH PHWDOL]DWÄ&#x192;PRGHUQÄ&#x192; You can choose between shiny reflective surfaces and modern metallic look.

)LQHÄ HDIRUPHORUvĂşLYDJÄ&#x192;VL ORFXODWkWvQLQWHULRDUHOH PRGHUQHFkWĂşLLQFHOHFODVLFH The softness of the form will find its place in modern as well as in classic interiors.


TEM Katalog 48.pdf

14.7.2008

9:09:39

+$5021< 'RULQÄ HOHILHFÄ&#x192;UXLDGLIHUÄ&#x192;$ĂşDGDUDP VHOHFWDWGLYHUVHYDULDQWHFDUHSRWRIHUL ILHFÄ&#x192;UXLDGLQWUHGXPQHDYRDVWUÄ&#x192;VROXÄ LLOH RSWLPHvQRULFHVLWXDÄ LH2IHUDRSDOHWÄ&#x192; QHXWUÄ&#x192;GHFXORULFDUHYÄ&#x192;YDFRPSOHWD DUPRQLRVDPELHQWXO

5()/(;

893527(&7

3UHVVDQGWKHZRUOGZLOOVSULQJWROLIH &RORXUIXOODQGVFDSHEHWZHHQZDOOV

Desires can be very different. Therefore we have carefully selected possibilities for you, which can offer you the right answer. A neutral palette of colours will only complement your ambient - it will not restrict it.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Materialele lucioase, ĂŽn culori de DOEĂşLEHMLQGXFRVWDUHGHOLQLĂşWH FDUHWHvQGHDPQÄ&#x192;ODUHOD[DUH

&XORULOHPHWDOL]DWHVHOHFWH VXQWPRGHUQHĂşLQHXWUHvQ DFHODĂşLWLPS

Shiny polymer materials in white and beige colours enable reflective mood.

Selected decorative metallic coat is at the same time modern and neutral.


TEM Katalog 49.pdf

8.7.2008

14:07:54

49

$SÄ&#x192;VDÄ LĂşLOXPHDYDUHQDĂşWH Ă&#x152;QWUHDJDSDOHWÄ&#x192;GHFXORULvQLQWHULRUXO ORFXLQÄ HLGXPQHDYRDVWUÄ&#x192;

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3HQWUXFHLGLQWUHGXPQHDYRDVWUÄ&#x192;FDUH YRUVÄ&#x192;UHDOL]H]HFRPELQDÄ LLGLQ GLYHUVHFXORULSDVWHODWHJDPD (NRQRPLNUHSUH]LQWÄ&#x192;VROXÄ LDSHUIHFWÄ&#x192;

5REXVWHÄ HDĂşLUH]LVWHQÄ DODFRQGLÄ LLOH H[WHULRDUH 89 VXQWDVLJXUDWHGH PDWHULDOHOHGXURSODVWLFHGLQFDUH VXQWFRQIHFÄ LRQDWH

For those who want to play with pastel colours Ekonomik Color represents a perfect solution.

Robustness and high resistance to external effects (UV) are secured by duroplastic materials (Color line).


TEM Katalog 50.pdf

C

M

Y

8.7.2008

14:09:54

Ă&#x17D;nceputul serii 2JDPÄ&#x192;DWUDFWLYÄ&#x192;

CM

MY

CY

CMY

K

9Ä&#x192;RIHULPSRVLELOLWÄ&#x192;Ä LPXOWLSOH3XWHÄ LIDFHFRPELQDÄ LDFDUH YLVHSRWULYHĂşWHFHOPDLELQH6FKLPEÄ&#x192;ULOHDGXVHvQVSDÄ LXO GHOXFUXVDXvQFHODOSURSULHLORFXLQÄ HVXQWELQHYHQLWH SHQWUXRVWDUHVXIOHWHDVFÄ&#x192;PDLEXQÄ&#x192;$YHÄ LSRVLELOLWDWHD GHDIDFHFRPELQDÄ LLDWkWvQSODQRUL]RQWDOFkWĂşL YHUWLFDO2EÄ LQHÄ LPDLPXOWVSDÄ LXSHQWUXHOHPHQWHOH LPSRUWDQWHDOHLQWHULRUXOXLGXPQHDYRDVWUÄ&#x192; We offer you various possibilities. You can put together a combination which suits you. The changing of living or work space should be a special treat. Play "horizontally" or "vertically". Save some space for interior's more important elements.

&RPELQkQGGLYHUVHHOHPHQWHREÄ LQHÄ L PDLPXOWVSDÄ LXSHSHUHWH&kQGDYHÄ L GHDIDFHFXXQVSDÄ LXOLPLWDW â&#x20AC;&#x17E;verticalulâ&#x20AC;? devine decizia cea mai FRUHFWÄ&#x192; With combining you save space on the wall. When faced with a limited space, "vertically" is the right decision.

&RPELQDÄ LFXPGRULÄ L Combine as you please.


TEM Katalog 51.pdf

8.7.2008

14:10:25

51

VERTIKAL

HORIZONTAL

SAVE SPACE

6WDUWWKHHYHQLQJ $QDWWUDFWLYHUDQJH

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

'R]HOHPRQWDELOHUDSLGYÄ&#x192;YRU XĂşXUDPXQFD6XQWJDUDQWDWH PRQWDMHOHSHGLVWDQÄ HOHQHFHVDUH Easy-fitting installation boxes will make your work easier. Proper lengths are guaranteed.


TEM Katalog 52.pdf

8.7.2008

14:11:26

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6,03/(

FAST

)/(; 2FRQVWUXFÄ LHGHvQWUHUXSÄ&#x192;WRDUH SOÄ&#x192;QXLWÄ&#x192;FRUHFWIDFLOLWHD]Ä&#x192; LOXPLQDWXO

&RQWDFWHOHIÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXEXULIDFSRVLELOÄ&#x192; FRQHFWDUHDUDSLGÄ&#x192;ĂşLVLJXUÄ&#x192;D FDEOXULORU3RWILOHJDWHLQDFHODĂşL FRQWDFWGRXÄ&#x192;FDEOXULGHGLPHQVLXQL GLIHULWH

A well-planned switch construction makes easy illumination possible also subsequently.

Plug-in contacts enable quick and reliable attachment of wires. Two wires of different diameters can be attached to the same contact.


TEM Katalog 53.pdf

8.7.2008

14:12:45

53 (OHPHQWHOHYL]LELOHSRWIL VHSDUDWHFXXĂşXULQÄ Ä&#x192;=XJUDYLL YÄ&#x192;YRUILUHFXQRVFÄ&#x192;WRUL

Visible elements can be easily taken apart. Painters will be grateful to you.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3URORQJH\RXUGD\ZLWKDWRXFK 6LPSOLILHGOLYLQJ

3UHOXQJLÄ LYÄ&#x192;]LXDFXRDWLQJHUH 9LDÄ DFRWLGLDQÄ&#x192;HVWHVLPSOLILFDWÄ&#x192; *DPD(NRQRPLNHVWHVROXÄ LDSHQWUXVLVWHPXO VWDQGDUGL]DWGHGR]HURWXQGH$FHVWHDSRWILIRORVLWH DWkWODPRQWDMHVLPSOHFkWĂşLODFRQH[LXQL SUHWHQÄ LRDVH6LVWHPXOHVWHFDUDFWHUL]DWSULQ FRQWDFWHOHIÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXEIDSWFHUHGXFHFRQVLGHUDELO GXUDWDLQVWDOÄ&#x192;ULL

Ekonomik is a solution for the system of standardised round installations boxes. It can be used for simple as well as more demanding installations, new buildings, and adaptations. The system is characterised by plug-in contacts which save time during installation of elements.


TEM Katalog 54.pdf

8.7.2008

14:15:37

9Ä&#x192;VLPÄ LÄ LELQHvQWUXQVSDÄ LXVLJXU Ă&#x152;QFUHGHUHWRWDOÄ&#x192;vQWURFRQVWUXFÄ LHEXQÄ&#x192;

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3URLHFWDUHDHOHPHQWHORUDIRVWHIHFWXDWÄ&#x192;vQDĂşD IHOvQFkWVÄ&#x192;ILHSRVLELOPRQWDMXOVXEWHQVLXQH IÄ&#x192;UÄ&#x192;SHULFROGHHOHFWURFXWDUH0RQWDMXOGHED]Ä&#x192; DOPHFDQLVPHORUFXDMXWRUXOJKHDUHORUGHIL[DUH SHUPLWHRVWUkQJHUHDGLÄ LRQDOÄ&#x192;FXĂşXUXEXUL $FHDVWÄ&#x192;SRVLELOLWDWHHVWHIRDUWHLPSRUWDQWÄ&#x192;vQ FHHDFHSULYHĂşWHPRQWDMXOVLJXUDOSUL]HORU

By careful planning elements under voltage have been protected against touching. Basic fixing of mechanisms with fixing claws allows additional strengthening with screws . This manner is especially appropriate for safe and reliable fixing of sockets.


TEM Katalog 55.pdf

8.7.2008

14:17:14

55

Ă&#x152;QWUHUXSÄ&#x192;WRDUHOHDXIRVWWHVWDWH FRQIRUPVWDQGDUGHORU LQWHUQDÄ LRQDOHFDUHJDUDQWHD]Ä&#x192; VLJXUDQÄ DĂşLX]XOSHWHUPHQ OXQJ Switches were tested according to international standards which guarantee safety and long life span.

IEC 40000 preklopov 16 AX &RQWDFWHOHVXQWIDEULFDWH GLQDOLDMHDOHDUJLQWXOXL $J1L SHQWUXJDUDQWDUHD VLJXUDQÄ HLvQWUHUXSÄ&#x192;WRDUHORU ĂşLSUL]HORU

C

M

Y

CM

MY

)HHOLQJZHOOLQDVDIHVKHOWHU 7RWDOFRQILGHQFHLQDJRRGFRQVWUXFWLRQ

Contacts made of silver alloy (Ag-Ni) guarantee safe switching.

CY

CMY

SAFE

THRUST

CERTIFIED

K

*KHDUHOHGHPRQWDMSHUPLWIL[DUHD DGkQFÄ&#x192; FKLDUĂşLSULQWXEXULOHGH FHUDPLFÄ&#x192; Fixing claws enable deeper fixing (also through ceramic tiles, etc.)

7RDWHvQWUHUXSÄ&#x192;WRDUHOHDXR LGHQWLILFDUHFODUÄ&#x192;SHIDÄ Ä&#x192; All switches have a clear identification in the front.


14.7.2008

BE

Ă&#x152;

1

9:11:18

7

5

(

5

8

3

Ä&#x201A;

7

2

$

5

(

 6

:

,

7

&

+

(

BISBE

TEM Katalog 56.pdf

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;7256,03/8$ BE BISBE silver color

15112 15121 15288 15289

- 16A/250V~, tip SB31.01 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau ĂşXUXEXUL - contacte plug-in 1.5-2.5 mm²

1-WAY 16A - 16A/250V~, type SB31.01 - in accordance with EN-60669-1 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;725&$36&$5Ä&#x201A;$ BE BISBE silver color

15113 15122 15290 15291

- 16A/250V~, tip SB31.01 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau ĂşXUXEXUL - contacte plug-in 1.5-2.5 mm²

2-WAY 16A - 16A/250V~, type SB31.02 - in accordance with EN-60669-1 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;725&58&($ C

M

BE BISBE silver color

15115 15124 15292 15293

,17(50(',$7($

Y

- 16A/250V~, type SB31.04 - in accordance with EN-60669-1 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

CM

MY

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;725%,32/$5$

CY

CMY

K

- 16A/250V~, tip SB31.02 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau ĂşXUXEXUL - contacte plug-in 1.5-2.5 mm²

BE BISBE silver color

15116 15125 15294 15295

- 16A/250V~, tip SB31.04 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau ĂşXUXEXUL - contacte plug-in 1.5-2.5 mm²

32/($ - 16A/250V~, type SB31.05 - in accordance with EN-60669-1 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;7256,03/8&8/('$ BE BISBE silver color

15280 15281 15296 15297

- 16A/250V~, tip SB31.01 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau ĂşXUXEXUL - contacte plug-in 1.5-2.5 mm² IDFLOLWHD]Ä&#x192;DFÄ LRQDUHDvQWUHUXSÄ&#x192;WRUXOXLSHWLPSGHQRDSWH SULQ/('XOLQFOXV

:$<$',))86(5

- 16A/250V~, type SB31.01 - in accordance with EN-60669-1 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - plug-in contacts 1.5-2.5mm2 - additional night or day-control illumination with lamp possible, lamp is included

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;725'8%/8$ BE BISBE silver color

15114 15123 15300 15301

- 16A/250V~, tip SB31.03 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau ĂşXUXEXUL - contacte plug-in 1.5-2.5 mm²

2GANG -1WAY 16A - 16A/250V~, type SB31.03 - in accordance with EN-60669-1 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;725'8%/8&$36&$5Ä&#x201A;&/$3(7($ BE BISBE silver color

15117 15126 15302 15303

- 16A/250V~, tip SB31.06 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau ĂşXUXEXUL - contacte plug-in 1.5-2.5 mm²

2GANG - 2WAY 16A - 16A/250V~, type SB31.06 - in accordance with EN-60669-1 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

6


TEM Katalog 57.pdf

14.7.2008

9:12:55

57

B

U

T

O

A

N

E

/

P

U

S

H

B

U

T

T

O

N

S

BUTON SIMPLU 16A BE BISBE silver color

15154 15155 15298 15299

- 16A/250V~, tip SB31.20 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau ĂşXUXEXUL - contacte plug-in 1.5-2.5 mm²

PUSH BUTTON 16A - 16A/250V~, type SB31.20 - in accordance with EN-60669-1 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

BUTON CU LED 16A BE BISBE silver color

15118 15127 15304 15305

- 16A/250V~, tip SB31.20 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDXĂşXUXEXUL - contacte plug-in 1.5-2.5 mm² IDFLOLWHD]Ä&#x192;DFÄ LRQDUHDvQWUHUXSÄ&#x192;WRUXOXLSHWLPSGHQRDSWH prin LED-ul inclus

PUSH BUTTON LAMP 16A - 16A/250V~, type SB31.20 - in accordance with EN-60669-1 IRUPRXQWLQJLQURXQGER[Â&#x2018;ZLWKFODZVRUVFUHZV - plug-in contacts 1.5-2.5mm2 - additional night or day-control illumination with ODPSSRVVLEOHODPSLVLQFOXGHG

C

BUTON SIMBOL SONERIE 16A

M

Y

CM

MY

BE BISBE silver color

15119 15128 15306 15307

CY

- 16A/250V~, tip SB31.20 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau ĂşXUXEXUL - contacte plug-in 1.5-2.5 mm² IDFLOLWHD]Ä&#x192;DFÄ LRQDUHDvQWUHUXSÄ&#x192;WRUXOXLSHWLPSGHQRDSWH SULQ/('XOLQFOXVČ&#x161;

PUSH BUTTON BELL 16A - 16A/250V~, type SB31.20 - in accordance with EN-60669-1 IRUPRXQWLQJLQURXQGER[Â&#x2018;ZLWKFODZVRUVFUHZV - plug-in contacts 1.5-2.5mm2 - additional night or day-control illumination with ODPSSRVVLEOHODPSLVLQFOXGHG

CMY

K

%8721&8/2&37,16&5,3Ä&#x;,($ BE BISBE silver color

15459 15458 15460 15461

- 16A/250V~, tip SB31.20, - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDXĂşXUXEXUL - contacte plug-in 1.5-2.5 mm² IDFLOLWHD]Ä&#x192;DFÄ LRQDUHDvQWUHUXSÄ&#x192;WRUXOXLSHWLPSGHQRDSWH prin LED-ul NU este inclus

PUSH BUTTON INSCRIPTION PLATE 16A - 16A/250V~, type SB31.20, - in accordance with EN-60669-1 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - plug-in contacts 1.5-2.5mm2 - additional night illumination with lamp possible, lamp is NOT included

BUTON DUBLU 16A BE BISBE silver color

15120 15129 15466 15467

- 16A/250V~, tip SB31.21 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau ĂşXUXEXUL - contacte plug-in 1.5-2.5 mm²

PUSH BUTTON DOUBLE 16A - 16A/250V~, type SB31.21 - in accordance with EN-60669-1 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

%8721&856Ä&#x201A;'8%/Ä&#x201A;$ BE BISBE silver color

15314 15315 15359 15360

- 16A/250V~, tip SB31.24 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau ĂşXUXEXUL FXEORFDMPHFDQLF - contacte plug-in 1.5-2.5 mm²

PUSH BUTTON SHUTTERS 16A - 16A/250V~, type SB31.24 - in accordance with EN-60669-1 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - with mechanical interblock - plug-in contacts 1.5-2.5mm2


TEM Katalog 58.pdf

8.7.2008

14:48:15

9 $

5

,

$ 7

2

$

5

(

 '

,

0

0

: BE BISBE silver color

15146 15147 15361 15362

FRQWUROXOURWDÄ LHL VDUFLQDPLQ:PD[: WLSVDUFLQDRKPLFÂąOÄ&#x192;PSLFODVLFH9a QXHVWHSRVLELOÄ&#x192;FRPELQDUHDFXFDSVFDUÄ&#x192; QXHVWHSHUPLVÄ&#x192;FRPELQDUHDDYDULDWRDUH SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDX ĂşXUXEXUL VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ°

: - rotation control - load: min: 60W, max: 400W - load type: ohmic â&#x20AC;&#x201C; classic lamps 250V~ - 2-way switch combination is not possible - two dimmers combination is not allowed - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - screw contacts 1.5-2.5mm2

: BE BISBE silver color

15160 15161 15308 15309

FRQWUROXOURWDÄ LHLFXvQWUHUXSÄ&#x192;WRU VDUFLQDPLQ:PD[: WLSVDUFLQDRKPLFÂąOÄ&#x192;PSLFODVLFH9a QXHVWHSRVLELOÄ&#x192;FRPELQDUHDFXFDSVFDUÄ&#x192; QXHVWHSHUPLVÄ&#x192;FRPELQDUHDDYDULDWRDUH SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDX ĂşXUXEXUL VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ°

: - rotation control with switch - load: min: 60W, max: 400W - load type: ohmic â&#x20AC;&#x201C; classic lamps 250V~ - 2-way switch combination is possible - two dimmers combination is not allowed - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - screw contacts 1.5-2.5mm2

C

+$19$

M

Y

CM

BE BISBE silver color

15282 15283 15462 15463

MY

FRQWUROXOURWDÄ LHLFXvQWUHUXSÄ&#x192;WRU VDUFLQDPLQ9$PD[9$ WLSVDUFLQDLQGXFWLYHÂąOÄ&#x192;PSLFXKDORJHQ9aFX WUDQVIRUPDWRUFODVLF QXHVWHSRVLELOÄ&#x192;FRPELQDUHDFXFDSVFDUÄ&#x192; QXHVWHSHUPLVÄ&#x192;FRPELQDUHDDYDULDWRDUH SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDXĂşXUXEXUL VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ°

CY

+$19$ - rotation control with switch - load: min: 25VA, max: 500VA - load type: inductive - halogen lamps 12V~ with classic transformer - 2-way switch combination is possible - two dimmers combination is not allowed - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - screw contacts 1.5-2.5mm2

CMY

K

(/7'+$%: BE BISBE silver color

15284 15285 15363 15364

FRQWUROXOURWDÄ LHLFXvQWUHUXSÄ&#x192;WRU VDUFLQDPLQ:PD[: WLSVDUFLQDLQGXFWLYÄ&#x192;ÂąOÄ&#x192;PSLFXKDORJHQ9aFX WUDQVIRUPDWRU,*%7HOHFWURQLF QXHVWHSRVLELOÄ&#x192;FRPELQDUHDFXFDSVFDUÄ&#x192; QXHVWHSHUPLVÄ&#x192;FRPELQDUHDDYDULDWRDUH SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDX ĂşXUXEXUL VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ°

(/7'+$%: - rotation control with switch - load: min: 15W, max: 315W - load type: inductive â&#x20AC;&#x201C; halogen lamps 12V~ with electronic IGBT transformer - 2-way switch combination is possible - two dimmers combination is not allowed - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - screw contacts 1.5-2.5mm2

)$19$ BE BISBE silver color

15286 15287 15464 15465

FRQWUROXOURWDÄ LHLFXvQWUHUXSÄ&#x192;WRU VDUFLQDPLQ9$PD[9$ WLSVDUFLQDSHQWUXPRWRUFXFXUHQWDOWHUQDWLY9a QXHVWHSRVLELOÄ&#x192;FRPELQDUHDFXFDSVFDUÄ&#x192; QXHVWHSHUPLVÄ&#x192;FRPELQDUHDDYDULDWRDUH SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDX ĂşXUXEXUL VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ°

)$19$ - rotation control with switch - load: min: 25VA, max: 600VA - load type: AC motors-fans 250V~ - 2-way switch combination is possible - two dimmers combination is not allowed - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - screw contacts 1.5-2.5mm2

(

5

6


TEM Katalog 59.pdf

8.7.2008

14:53:07

59

P

R

I

Z

E

/

S

O

C

K

E

T

S

35,=Ä&#x201A;6,03/Ä&#x201A;6&+8.2$ BE BISBE silver color

17464 17469 17711 17712

SUL]Ä&#x192;VFKXNR3( $9aWLS97 vQFRQIRUPLWDWHFX(1&(( SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDX ĂşXUXEXUL VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPP

SCHUKO 16A - schuko socket 2P+E - 16A/250V~, type VT01 - in accordance with EN-60884-1, CEE7 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - screw contacts 1.5-2.5mm2

35,=Ä&#x201A;3/8*,16&+8.2$ BE BISBE silver color

17501 17500 17713 17714

SUL]Ä&#x192;VFKXNR3( $9aWLS%9 vQFRQIRUPLWDWHFX(1&(( SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDX ĂşXUXEXUL FRQWDFWHSOXJLQPPĂ°

6&+8.2$3/8*,1 - schuko socket 2P+E - 16A/250V~, type BV01 - in accordance with EN-60884-1, CEE7 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

35,=Ä&#x201A;6,03/Ä&#x201A;6&+8.2$ BE BISBE silver color

17808 17809 17810 17811

6&+8.2$6+877(5('

C

- schuko socket 2P+E - 16A/250V~, type VT01 - in accordance with EN-60884-1, CEE7 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - screw contacts 1.5-2.5mm2

M

Y

35,=Ä&#x201A;3($)3/8*,1

CM

MY

CY

CMY

SUL]Ä&#x192;VFKXNR3( $9aWLS97 vQFRQIRUPLWDWHFX(1&(( SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDX ĂşXUXEXUL VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ°

BE BISBE silver color

17793 SUL]Ä&#x192;3(FXSLQvPSÄ&#x192;PkQWDUHÂąVWDQGDUG)UDQFH] $9aWLS%9 17794 vQFRQIRUPLWDWHFX(1&(( 17795 SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDX 17796 ĂşXUXEXUL FRQWDFWHSOXJLQPPĂ°

3($)3/8*,1

K

- socket 2P+E, with earth pin - French standard - 16A/250V~, type BV01.1 - in accordance with EN-60884-1, CEE7 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

35,=Ä&#x201A;6&+8.2&8&$3$&$ BE BISBE silver color

17627 17628 17717 17718

SUL]Ä&#x192;VFKXNR3(FXFDSDF $9aWLS97 vQFRQIRUPLWDWHFX(1&(( SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDX ĂşXUXEXUL VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ°

6&+8.2$&29(5(' - schuko socket 2P+E with cover - 16A/250V~, type VT01 - in accordance with EN-60884-1, CEE7 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - screw contacts 1.5-2.5mm2

35,=Ä&#x201A;Ă&#x201E;%2.´6&+8.2$ BE BISBE silver color

17475 17477 17715 17716

SUL]Ä&#x192;VFKXNR3(IÄ&#x192;UÄ&#x192;UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192; $9aWLS97 vQFRQIRUPLWDWHFX(1&(( SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDXĂşXUXEXUL VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° SHQWUXFRPELQDÄ LHFXPRGXOFODSHWH

6&+8.2$%2. - schuko socket 2P+E without decorative surround - 16A/250V~, type VT01, - in accordance with EN-60884-1, CEE7 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - screw contacts 1.5-2.5mm2 - for combination with 2-gang or 3-gang surrounds

35,=Ä&#x201A;Ă&#x201E;%2.´6&+8.2$ RD ZE OR

17544 17543 17702

SUL]Ä&#x192;VFKXNR3(IÄ&#x192;UÄ&#x192;UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192; $9aWLS97 vQFRQIRUPLWDWHFX(1&(( SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDXĂşXUXEXUL VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ° SHQWUXVFRSXULVSHFLDOH

6&+8.2$%2. - schuko socket 2P+E without decorative surround - 16A/250V~, type VT01, - in accordance with EN-60884-1, CEE7 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - screw contacts 1.5-2.5mm2 - for special purpose


TEM Katalog 60.pdf

8.7.2008

14:56:22

P

35,=Ä&#x201A;'8%/Ä&#x201A;6&+8.2$ BE BISBE silver

17666 SUL]Ä&#x192;GXEOÄ&#x192;VFKXNR3( $9aWLS%9 17667 vQFRQIRUPLWDWHFX(1&(( 17778 - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau ĂşXUXEXUL FRQWDFWHIÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXEPPĂ°

6&+8.2$'28%/(

VFKXNRVRFNHW3(GRXEOH $9aW\SH%9 LQDFFRUGDQFHZLWK(1&(( IRUPRXQWLQJLQURXQGER[Â&#x2018;ZLWKFODZVRUVFUHZV VFUHZOHVVFRQWDFWVPP2

35,=Ä&#x201A;'8%/Ä&#x201A;3($) BE BISBE silver

17801 17802 17803

SUL]Ä&#x192;3(FXSLQvPSÄ&#x192;PkQWDUHÂąVWDQGDUG)UDQFH] $9aWLS%9 vQFRQIRUPLWDWHFX(1&(( - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau ĂşXUXEXUL FRQWDFWHIÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXEPPĂ°

3($)'28%/( - socket 2P+E double, with earth pin - French standard - 16A/250V~, type BV20.1 - in accordance with EN-60884-1, CEE7 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - screwless contacts 1.5-2.5mm2

TEL 2x6/2 RJ11 BE BISBE color

17467 - 2x6/2 RJ11 - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau 17472 ĂşXUXEXUL 17735

TEL 2x6/2 RJ11 - 2x6/2 RJ11 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws

C

M

Y

TEL 1x6/6 CAT3 KEYSTONE

CM

MY

CY

BE BISBE silver color

17703 17704 17725 17726

- 1xRJ11 6/6 CAT3 KEYSTONE - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau ĂşXUXEXUL

BE BISBE silver color

17707 17708 17727 17728

- CAT5e KEYSTONE - 1xRJ45 8/8 vQFRQIRUPLWDWHFX,(& - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau ĂşXUXEXULDSOLFDÄ LHVLVWHPHGHWHOHIRQLHĂşLFDOFXODWRDUH

CMY

TEL 1x6/6 CAT3 KEYSTONE - 1xRJ11 6/6 CAT3 KEYSTONE - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws

K

UNIV. COM 1x8/8 CAT5e KEYSTONE

UNIV. COM 1x8/8 CAT5e KEYSTONE - CAT5e KEYSTONE - 1xRJ45 8/8 - in accordance with IEC-60603-7 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - use: telephone and computer systems

UNIV. COM 2x8/8 CAT5e KEYSTONE BE BISBE silver color

17709 17710 17868 17869

- CAT5e KEYSTONE - 2xRJ45 8/8 vQFRQIRUPLWDWHFX,(& - pentru montajul dozelor rotunde Ă&#x2DC;60 cu gheare sau ĂşXUXEXUL DSOLFDÄ LHVLVWHPHGHWHOHIRQLHĂşLFDOFXODWRDUH

UNIV. COM 2x8/8 CAT5e KEYSTONE - CAT5e KEYSTONE - 2xRJ45 8/8 - in accordance with IEC-60603-7 - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - use: telephone and computer systems

R

I

Z

E


TEM Katalog 61.pdf

8.7.2008

14:58:47

.

76

2

&

(

6

3UL]Ä&#x192;FDSÄ&#x192;W795' BE BISBE silver color

17779 SUL]Ä&#x192;FDSÄ&#x192;W795'VWDQGDUG,(& IÄ&#x192;UÄ&#x192;UHGXFÄ LH 17780 SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUH 17781 VDXĂşXUXEXULÂąPXIÄ&#x192;VSDWHVWDQGDUG) 17782

795(1'/,1( - end line TV-RD socket - IEC standard - no reduction - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - back connector - F standard

3UL]Ä&#x192;FDSÄ&#x192;W795 BE BISBE silver color

17465 17470 17719 17720

SUL]Ä&#x192;GHFDSÄ&#x192;WVDXVLQJXUÄ&#x192; UHGXFÄ LH5G%79G% SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUH VDXĂşXUXEXUL ĂşXUXEFRQWDFW

795(1'/,1( - end or single socket - reduction: R-7.5dB, TV-2dB - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - screw contacts

79521/,1( BE BISBE silver color

17466 17471 17721 17722

SUL]Ä&#x192;WUHFHUH UHGXFÄ LH5G%79G%WURXJKG% SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUH VDXĂşXUXEXUL ĂşXUXEFRQWDFW

79521/,1( - trough pass socket - reduction: R-12.5dB, TV-8.5dB, trough-2dB - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - screw contacts

C

M

6$77953

Y

CM

MY

BE BISBE silver color

17549 17550 17723 17724

SUL]Ä&#x192;GHFDSÄ&#x192;WVDXVLQJXUÄ&#x192; UHGXFÄ LH5G%79G%6$7G% SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDX ĂşXUXEXULĂşXUXEFRQWDFW

6$77953

CY

- end or single socket - reduction: R-1dB, TV-15dB, SAT-3dB - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - screw contacts

CMY

K

$8',2 BE BISBE silver color

17783 17784 17785 17786

PXIÄ&#x192;DXGLR5&$[5&$ SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDX ĂşXUXEXUL FRQH[LXQHSULQFRVLWRULUH

$8',2

DXGLR5&$YWLĂžQLFD[5&$ - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - soldering connection of cable


TEM Katalog 62.pdf

9.7.2008

7:17:13

A

C

C

E

S

621(5,(9 BE BISBE

17575 17576

VRQHULHHOHFWURQLFÄ&#x192; VXUVDEDWHULH9 LQWUÄ&#x192;ULÂąSHQWUXVXQHWHGLIHULWH SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUH VDXĂşXUXEXUL

%(//9 - electronic bell - supply 9V block battery - three inputs - for three differente sound options - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws

2%785$725 BE BISBE silver color

15370 15371 15372 15373

SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUH VDXĂşXUXEXUL

%/$1. - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws

6(01$/,=$725626./,1,&20 VHPQDOL]DWRU626SHQWUXVSLWDOHYkUVWQLFLKRWHOXULHWF SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDXĂşXUXEXUL PDLPXOWHLQIRUPDÄ LLSHZZZSURPRQVL vQFRQIRUPLWDWHFX(1

6266,*1$/,=$7,21./,1,&20 - SOS signalization system for hospitals, home for aged, hotels,... - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - more informations at www.promon.si - in accordance with EN-55022 C

M

Y

35,=Ä&#x201A;'$7(.(<6721(6,03/Ä&#x201A;

CM

MY

CY

BE BISBE silver

17731 17733 17737

SUL]Ä&#x192;SHQWUXPXIÄ&#x192;GDWH.(<6721( SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDXĂşXUXEXUL IÄ&#x192;UÄ&#x192;UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192; IÄ&#x192;UÄ&#x192;PRGXOFRPXQLFDÄ LLYH]LSDJ

&20081,&$7,21&$55,(56/23('.(<6721([

CMY

- carrier for communication modules KEYSTONE - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - without decorative surround - without communication module, see page 27

K

35,=Ä&#x201A;'$7(.(<6721('8%/Ä&#x201A; BE BISBE silver

17732 17734 17738

SUL]Ä&#x192;SHQWUXPXIÄ&#x192;GDWH.(<6721( SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDXĂşXUXEXUL IÄ&#x192;UÄ&#x192;UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192; IÄ&#x192;UÄ&#x192;PRGXOFRPXQLFDÄ LLYH]LSDJ

&20081,&$7,21&$55,(56/23('.(<6721([ - carrier for communication modules KEYSTONE - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - without decorative surround - without communication module, see page 27

35,=Ä&#x201A;'$7(0,1,&20.56,03/Ä&#x201A; BE BISBE silver

31222 31223 31591

SUL]Ä&#x192;SHQWUXPXIÄ&#x192;GDWH0LQL&20 SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDXĂşXUXEXUL IÄ&#x192;UÄ&#x192;UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192; IÄ&#x192;UÄ&#x192;PRGXOFRPXQLFDÄ LLYH]LSDJ

&20081,&$7,21&$55,(50,1,&20.5 - carrier for communication modules Mini-COM - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - without decorative surround - without communication module, see page 28

35,=Ä&#x201A;'$7(0,1,&20.5'8%/Ä&#x201A; BE BISBE silver

31193 31194 31592

SUL]Ä&#x192;SHQWUXPXIÄ&#x192;GDWH0LQL&20 SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FXJKHDUHVDXĂşXUXEXUL IÄ&#x192;UÄ&#x192;UDPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192; IÄ&#x192;UÄ&#x192;PRGXOFRPXQLFDÄ LLYH]LSDJ

&20081,&$7,21&$55,(56/23('0,1,&20[ - carrier for communication modules Mini-COM - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with screws - without decorative surround - without communication module, see page 28

O

R

I

I


TEM Katalog 63.pdf

9.7.2008

7:21:49

63

A

C

C

E

S

S

O

R

I

E

S

/('Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;7256% 31053

OHGSHQWUXvQFRUSRUDUHvQWUHUXSÄ&#x192;WRU DVLJXUÄ&#x192;FRQWUROXOvQWUHUXSÄ&#x192;WRUXOXLDWkWvQWLPSXOQRSÄ LLFkWĂşLvQWLPSXO]LOHL

/$03Âą6:,7&+6% - lamp for build in to switch or push button - providing night or day-control illumination of switch or push button

'2=Ä&#x201A;&21(&7$5(32/,[PP2 BE BISBE

17488 17530

31( $9a SHQWUXPRQWDMXOGR]HORUURWXQGHÂ&#x2018;FX JKHDUHVDXĂşXUXEXULĂşXUXEFRQWDFWPPĂ°

32/(&211(&7,21%2;[PP2 - 3P+N+E - 16A/380V~ - for mounting in round box Ă&#x2DC;60 with claws or screws - screw contacts 1.5-4mm2

35,=Ä&#x201A;32/,31( BE BISBE

17523 17522

SUL]Ä&#x192;31($9a VWDQGDUG-86QXVHIRORVHĂşWHvQ8( vQFRQIRUPLWDWHFX(1&(( SHQWUXPRQWDĂşvQGR]Ä&#x192;FXĂşXUXEXUL ĂşXUXEFRQWDFWPPĂ°

62&.(732/(31( - socket 3P+N+E, 16A/380V~ - JUS standard, not for use in EU - in accordance EN-60884-1, CEE7 - for mounting in enclosed box with screws - screw contacts 1.5-4mm2 C

CAPAC

M

Y

BE transparent

17517 17518

CM

FDSDFSHQWUXSUL]Ä&#x192;VDXvQWUHUXSÄ&#x192;WRU

WALL PROTECTION - protect surface around socket or switch

MY

CY

CMY

K

&$3$&3527(&Ä&#x;,(&23,, BE BISBE

17507 17514

FDSDFSHQWUXSUHYHQLUHDDWLQJHULLSUL]HLVDXDvQWUHUXSÄ&#x192;WRUXOXL

,16(57)256&+8.262&.(7 - protect against any touch of socket contact

'2=Ä&#x201A;6835$)$Ä&#x;Ä&#x201A; BE BISBE

24159 24158

SHQWUXPRQWDMXOGHVXSUDIDÄ Ä&#x192;DSUL]HORUVDXDvQWUHUXSÄ&#x192;WRDUHORU GLPHQVLXQHD[PPDGkQFLPHPP IL[DUHFXĂşXUXE

685)$&(02817('%2; - for surface mounting of in-wall switches and sockets - size 80x80mm, - depth 38mm - screw fixing


TEM Katalog 64.pdf

9.7.2008

8:50:53

R

BE BISBE silver color

24120 24121 24399 31401

A

M

5$0Ä&#x201A;

5DPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;PRGXOSHQWUXFRPELQDÄ LHRUL]RQWDOÄ&#x192;GHSUL]HĂşL vQWUHUXSÄ&#x192;WRDUH

6855281' - decorative surround 1-gang for combination of switch or socket

BE BISBE silver color

24157 24156 24401 31402

5$0Ä&#x201A;25,=217$/Ä&#x201A;

5DPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;PRGXOHSHQWUXFRPELQDÄ LHRUL]RQWDOÄ&#x192;GHSUL]HĂşL vQWUHUXSÄ&#x192;WRDUH

6855281'+25,= - decorative surround 2-gang for horizontal combination of two switches or sockets

BE BISBE silver color

24155 24154 24403 31403

5$0Ä&#x201A;9(57,&$/Ä&#x201A;

5DPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;PRGXOHSHQWUXFRPELQDÄ LHYHUWLFDOÄ&#x192;GHSUL]HĂşL vQWUHUXSÄ&#x192;WRDUH

6855281'9(57 - decorative surround 2-gang for vertical combination of two switches or sockets

C

BE BISBE silver color

24151 24150 24405 31404

5$0Ä&#x201A;25,=217$/Ä&#x201A;

BE BISBE silver color

24153 24152 24407 31405

5$0Ä&#x201A;9(57,&$/Ä&#x201A; 5DPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;PRGXOHSHQWUXFRPELQDÄ LHYHUWLFDOÄ&#x192;GHSUL]HĂşL vQWUHUXSÄ&#x192;WRDUH

BE BISBE silver

24445 24462 24464

5$0Ä&#x201A;25,=217$/Ä&#x201A;

5DPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;PRGXOHSHQWUXFRPELQDÄ LHRUL]RQWDOÄ&#x192;GHSUL]HĂşL vQWUHUXSÄ&#x192;WRDUH

6855281'+25,= - decorative surround 3-gang for horizontal combination of three switches or sockets

M

Y

CM

MY

6855281'9(57

GHFRUDWLYHVXUURXQGJDQJIRUYHUWLFDOFRPELQDWLRQRIWKUHH VZLWFKHVRUVRFNHWV

CY

CMY

K

5DPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;PRGXOHSHQWUXFRPELQDÄ LHRUL]RQWDOÄ&#x192;GHSUL]HĂşL vQWUHUXSÄ&#x192;WRDUH

6855281'+25,= - decorative surround 4-gang for horizontal combination of four switches or sockets BE BISBE silver

24446 24463 24465

5$0Ä&#x201A;9(57,&$/Ä&#x201A; 5DPÄ&#x192;GHFRUDWLYÄ&#x192;PRGXOHSHQWUXFRPELQDÄ LHYHUWLFDOÄ&#x192;GHSUL]HĂşL vQWUHUXSÄ&#x192;WRDUH 6855281'9(57 - decorative surround 4-gang for vertical combination of four switches or sockets

E


TEM Katalog 65.pdf

9.7.2008

7:36:17

R

U

65

S

U

R

O

N

D

S

RAME DECORATIVE / DECORATIVE FRAMES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

24093 24092 24091 24090 24089 24088 24094 24095 24096 24097

VERDE / GREEN ALBASTRU / BLUE VIOLET / VIOLET ROZ / PINK 52첫8/ RED GALBEN / YELLOW ALB / WHITE GRI / GREY NEGRU / BLACK MARO / BROWN

24100 24099 24098 24042

ALBASTRU METALIZAT / MET. BLUE BRONZ / BRONZE ARGINT / SILVER AUR / GOLD


TEM Katalog 66.pdf

14.7.2008

9:13:41

3

5

2

7

(

&

ฤŸ

รŒ175(583ฤ‚7256,03/8$ BE SI

15073 $9aWLS61 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 15061 FRQWDFWHSOXJLQPPรฐ

:$<$ - 16A/250V~, type SN31.01 - in accordance with EN-60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

รŒ175(583ฤ‚725&$36&$5ฤ‚$ BE SI

15074 $9aWLS61 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 15062 FRQWDFWHSOXJLQPPรฐ

:$<$ - 16A/250V~, type SN31.02 - in accordance with EN-60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

รŒ175(583ฤ‚7256,03/8&/$3(7($ BE SI

15075 $9aWLS61 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 15063 FRQWDFWHSOXJLQPPรฐ

*$1*:$<$ - 16A/250V~, type SN31.03 - in accordance with EN-60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

C

รŒ175(583ฤ‚725&58&($

M

Y

BE SI

CM

15076 $9aWLS61 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 15064 FRQWDFWHSOXJLQPPรฐ

,17(50(',$7($ - 16A/250V~, type SN31.04 - in accordance with EN-60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

MY

CY

CMY

K

รŒ175(583ฤ‚725%,32/$5$ BE SI

15077 $9aWLS61 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 15065 FRQWDFWHSOXJLQPPรฐ

32/($ - 16A/250V~, type SN31.05 - in accordance with EN-60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

รŒ175(583ฤ‚725'8%/8$ BE SI

15078 $9aWLS61 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 15066 FRQWDFWHSOXJLQPPรฐ

'28%/(:$<$ - 16A/250V~, type SN31.06 - in accordance with EN-60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

%8721'8%/8$ BE SI

15084 $9aWLS61 vQFRQIRUPLWDWHFX(1 15068 FRQWDFWHSOXJLQPPรฐ

386+%87721'28%/($ - 16A/250V~, type SN31.21 - in accordance with EN-60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

,

( ,

3 
TEM Katalog 67.pdf

9.7.2008

7:43:02

67

6

8

5

) $

&

( ,

3

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;7256,03/8&8/('$ BE SI

15079 - 16A/250V~, tip SN31.01 - În conformitate cu EN-60669-1 15069 - contacte plug-in 1.5-2.5 mm²

1-WAY 16A ILLUMINATED - 16A/250V~, type SN31.01 - in accordance with EN-60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;725'8%/8&8/('$ BE SI

15080 - 16A/250V~, tip SN31.02 - În conformitate cu EN-60669-1 15070 - contacte plug-in 1.5-2.5 mm²

2-WAY 16A ILLUMINATED - 16A/250V~, type SN31.02 - in accordance with EN-60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

%8721&8/('$ BE SI

15083 - 16A/250V~, tip SN31.20 - În conformitate cu EN-60669-1 15067 - contacte plug-in 1.5-2.5 mm²

386+%87721$,//80,1$7(' - 16A/250V~, type SN31.20 - in accordance with EN-60669-1 - plug-in contacts 1.5-2.5mm2

C

35,=Ä&#x201A;6,03/Ä&#x201A;6&+8.2$

M

Y

BE SI

CM

17453 SUL]Ä&#x192;VFKXNRVRFNHW3( - 16A/250V~, tip VN01 17450 vQFRQIRUPLWDWHFX(1&(( VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ°

6&+8.2$

MY

- schuko socket 2P+E - 16A/250V~, type VN01 - in accordance with EN-60884-1, CEE7 - screw contacts 1.5-2.5mm2

CY

CMY

K

35,=Ä&#x201A;'8%/Ä&#x201A;25,=217$/Ä&#x201A;6&+8.2$ BE SI

15137 SUL]Ä&#x192;GXEOÄ&#x192;VFKXNR3( - 16A/250V~, tip 2x VN01 15136 vQFRQIRUPLWDWHFX(1&(( VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ°

6&+8.2'28%/(+25,=217$/$ - double schuko socket 2P+E - 16A/250V~, type 2x VN01 - in accordance with EN-60884-1, CEE7 - screw contacts 1.5-2.5mm2

35,=Ä&#x201A;'8%/Ä&#x201A;6&+8.29(57,&$/Ä&#x201A;$ BE SI

15141 SUL]Ä&#x192;GXEOÄ&#x192;VFKXNR3( - 16A/250V~, tip 2x VN01 15140 vQFRQIRUPLWDWHFX(1&(( VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ°

6&+8.2'28%/( 9(57,&$/$ - double schuko socket 2P+E - 16A/250V~, type 2x VN01 - in accordance with EN-60884-1, CEE7 - screw contacts 1.5-2.5mm2


TEM Katalog 68.pdf

9.7.2008

7:46:01

3

S U R F A C E I P 4 5 2 7 ( & Ä&#x; , ( , 3 

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;725&$36&$5Ä&#x201A;25,=217$/6&+8.2 BE SI

15135 - 16A/250V~, tip VN01 + SN31.02 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 15134 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ°

SCHUKO+2-WAY HORIZONTAL - 16A/250V~, type VN01 + SN31.02 - in accordance with EN-60669-1 - contacts 1.5-2.5mm2

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;725&$36&$5Ä&#x201A;9(57,&$/6&+8.2 BE SI

15139 - 16A/250V~, tip VN01 + SN31.02 - ĂŽn conformitate cu EN-60669-1 15138 VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ°

SCHUKO+2-WAY VERTICAL - 16A/250V~, type VN01 + SN31.02 - in accordance with EN-60669-1 - contacts 1.5-2.5mm2

C

M

Y

35,=Ä&#x201A;63(&,$/Ä&#x201A;32/,31( CM

MY

BE SI

17525 SUL]Ä&#x192;31($9a VWDQGDUG-86QXVHIRORVHĂşWHvQ8( 17524 vQFRQIRUPLWDWHFX(1&(( VHFÄ LXQHFRQGXFWRUPPĂ°

CY

SOCKET 5POLE 3P+N+E - socket 3P+N+E, 16A/380V~ - JUS standard, not for use in EU - in accordance with EN-60884-1, CEE7 - screw contacts 1.5-2.5mm2

CMY

K

'2=Ä&#x201A;Ă&#x152;0%,1$5(51,3 BE SI

17558 GR]Ä&#x192;vPELQDUHVXSUDIDÄ Ä&#x192; GLPHQVLXQHD[PPDGkQFLPHPP 17452

CONNECTION BOX RN01 IP44 - surface mounting connection box - size 80x80mm, depth 45mm

CONNECTION BOX ND01 IP55 BE SI

17739 GR]Ä&#x192;vPELQDUHVXSUDIDÄ Ä&#x192; GLPHQVLXQHD[PPDGkQFLPHPP 17736 SUHVHWXSHIL[DUHLQFOXVH

CONNECTION BOX ND01 IP55 - surface mounting connection box - size 80x80mm, depth 45mm - glands are included

4 


TEM Katalog 69.pdf

9.7.2008

7:49:26

69

I

N

F

O

35,=(Ăš,Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;72$5(6:,7&+(6$1'62&.(76 (1

(1&((

6%Č&#x201A;ǟǟČ&#x192;ǝǟǿČ&#x201E;Çž ',))86(5

6%

6%

L

L

3

L

3

L

1

1

2

1

2

1

6%6%

L 1

6%

6%6%6%

L 2

1

L 2

1

2

6%

2

3

L

1

2

1

C

5

3

L

5

3

1

4

2

1

4

2

Y

&217$&7)Ä&#x201A;5Ä&#x201A;Ăš858% 3/8*,1 3/8*,1&217$&7

CMY

K

9$5,$72$5(',00(56 

6%

+$1

L 1

(/7'+$%

2

)$1

35,=(7956$77956$762&.(76 795.21

79535(

6$7795

2

L

CM

Ăš858%&217$&76&5(:&217$&7

1

2

M

CY

3

6%6%

L

MY

L


TEM Katalog 70.pdf

9.7.2008

7:57:28

C

L

E

M

E

/

C

O

N

N

E

C

T

O

R

S

SUPORT CLEME - 450V~; 2x2.5mm2 á 2x6mm2 - material: termoplast PC - culoare: transparent QXPÄ&#x192;USROLSROL

CONNECTORS BOX - 450V~; 2x2.5mm2 á 2x6mm2 - material: thermoplast PC - colour: transparent - number of poles: 10 16044 16045 16046

PC 2x2.5mm2 PC 2x4mm2 PC 2x6mm2

NS. 10P NS. 10P NS. 10P

CLEME PE 1 RĂ&#x201A;ND - 450V~; 2x2.5mm2 á 2x6mm2 - material: termoplast PA6 FXORDUHvQWUXQSDFKHW URĂşXDOEDVWUXJDOEHQQHJUXDOE

QXPÄ&#x192;USROL

1 ROW CONNECTORS

- 450V~; 2x2.5mm2 á 2x6mm2 - material: thermoplast PA6 - colour: 5 colours in one package (red, blue, yelow, black, white) - number of poles: 12 16027 16028 16034

PA 2x2.5mm2 PA 2x4mm2 PA 2x6mm2

NS 12 12P NS 12 12P NS 12 12P

CLEME PE 2 RĂ&#x201A;NDURI - 450V~; 1.5mm2 á 16mm2 - material: termoplast PA6 FXORDUHDOEÄ&#x192; QXPÄ&#x192;USROL

C

2 ROW CONNECTORS

M

- 450V~; 1.5mm2 á 16mm2 - material: thermoplast PA6 - colour: white - number of poles: 12

Y

CM

13364 13366 13367 13368 13369

MY

CY

CMY

PA 1.5mm2 PA 2.5mm2 PA 4-6mm2 PA 10mm2 PA 16mm2

NS 09 12P NS 07 12P NS 08 12P NS 11 12P NS 14 12P

-

K

&/(0()Ä&#x201A;5Ä&#x201A;Ăš858% 3/8*,1

- 16A 450V~, - material: thermoplast PA66, - culoare : gri QXPÄ&#x192;UXOSROLORU¡ FOHPÄ&#x192;IÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXE SOXJLQ ¡PP2

6&5(:/(66 3/8*,1 &211(&7256 - 16A 450V~, - material: thermoplast PA66, - colour: grey - number of poles: 3á5 - screwless (plug-in) contacts 1.5á2.5mm2 16054 16047 16048 16049

15054

PA 2.5mm2 PA 2.5mm2 PA 2.5mm2 PA 2.5mm2

PC302 2P PC253 3P PC254 4P PC255 5P

PO DSM78 - diametru 78mm, adâncime 40mm - IP20, 650°C, 500V~ - În conformitate cu DIN 49073 and VDE 0606

PO DSM78

accessories

- diameter 78mm, depth 40mm - IP20, 650°C, 500V~ - in accordance with DIN 49073 and VDE 0606

15278

VS SM 105x105 - dimensiunea 105x105mm, adâncime 50mm - orificiu montaj: 105x105mm - IP30, 850°C, 400V~ vQFRQIRUPLWDWHFX',1úL9'( - montaj cu gheare

VS SM 105x105 - size 105x105mm, depth 50mm - cutting hole 105x105mm - IP30, 850°C, 400V~ - in accordance with DIN 49073 and VDE 0606 - mounting with claws

15110

VS SM 78x45 - diametru 78mm, adâncime 45mm - diametru orificiu fixare R78mm - IP30, 850°C, 400V~ - În conformitate cu DIN 49073 and VDE 0606 - montaj cu gheare

VS SM 78x45 - diameter 78mm, depth 45mm - cutting hole diameter Ă&#x2DC;78mm - IP30, 850°C, 400V~ - in accordance with DIN 49073 and VDE 0606 - mounting with claws


TEM Katalog 71.pdf

9.7.2008

8:00:44

71

D U L I I / L A M P H O L D E R S Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;725/,1($5 13419 13436

- 2A / 250V~ - material: termoplast PA66 FRQWDFWIÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXE SOXJLQ ¡PPĂ°

INLINE SWITCH 300 - 2A / 250V~ - material: thermoplast PA66 - screwless (plug-in) contacts: 0.5á0.75mm2

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;7253(1758$&&(625,, 13445 13446

- 2A / 250V~ - material: termoplast PA66 úXUXEFRQWDFW·PPð GLPHQVLXQL[PPð

SWITCH FOR APPLIANCES 320 - 2A / 250V~ - material: thermoplast PA66 - screw contacts: 0.5á1mm2 - build-in measure: 14x25mm

13301

Ă&#x152;175(583Ä&#x201A;7253(1758$&&(625,, - 2A / 250V~ - material: termoplast PA66 ĂşXUXEFRQWDFW¡PPĂ° GLPHQVLXQLPPĂ°

SWITCH FOR APPLIANCES 330 - 2A / 250V~ - material: thermoplast PA66 - screw contacts: 0.5á1mm2 - build-in measure: 11.5mm

C

M

Y

CM

MY

(

CY

K

3&52( 3%(2( - 2A / 250V~ - material: termoplast PET UH]LVWHQÄ Ä&#x192;ODWHPSHUDWXUÄ&#x192;Â&#x192;& FRQWDFWIÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXE SOXJLQ ¡PPĂ° PRQWDM0[ - 2A / 250V~ - material: thermoplast PET - temperature resistance: 210°C - screwless (plug-in) contacts: 0.5á1mm2 - fixing: M10x1

15543 15600

0&52( 0%(2( - 2A / 250V~ - material: termoplast PET UH]LVWHQÄ Ä&#x192;ODWHPSHUDWXUÄ&#x192;Â&#x192;& FRQWDFWIÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXE SOXJLQ ¡PPĂ° PRQWDM0[ - 2A / 250V~ - material: thermoplast PET - temperature resistance: 210°C - screwless (plug-in) contacts: 0.5á1mm2 - fixing: M10x1

15612

3$(2($ - 2A / 250V~ - material: termoplast PA UH]LVWHQÄ Ä&#x192;ODWHPSHUDWXUÄ&#x192;Â&#x192;& FRQWDFWIÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXE SOXJLQ $ PRQWDMIDQWÄ&#x192; - 2A / 250V~ - material: thermoplast PA - temperature resistance: 80°C - screwless (plug-in) contacts: A6.3 - fixing: slot

accessories

CMY

15517 15591


TEM Katalog 72.pdf

9.7.2008

8:04:26

D

U

L

I

I

/

( 15565

3)2(73 - 4A / 250V~ - material: thermosets PF WHPSHUDWXUHUHVLVWDQFHÂ&#x192;& VFUHZOHVV SOXJLQ FRQWDFWV¡PP IL[LQJ0[ - 4A / 250V~ - material: thermosets PF - temperature resistance: 190°C - screwless (plug-in) contacts: 0.75á1.5mm2 - fixing: M10x1

15519 15594

3&52( 3%(2( - 4A / 250V~ - material: termoplast PET UH]LVWHQÄ Ä&#x192;ODWHPSHUDWXUÄ&#x192;Â&#x192;& FRQWDFWIÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXE SOXJLQ ¡PPĂ° - montaj: M10x1 - 4A / 250V~ - material: thermoplast PET - temperature resistance: 210°C - screwless (plug-in) contacts: 0.75á1.5mm2 - fixing: M10x1

15553 15595

0&52( 0%(2( - 4A / 250V~ - material: termoplast PF, termoplast PET UH]LVWHQÄ Ä&#x192;ODWHPSHUDWXUÄ&#x192;Â&#x192;&Â&#x192;& FRQWDFWIÄ&#x192;UÄ&#x192;ĂşXUXE SOXJLQ ¡PPĂ° - montaj: M10x1 - 4A / 250V~ - material: thermosets PF, thermoplast PET - temperature resistance: 190°C, 210°C - screwless (plug-in) contacts: 0.75á1.5mm2 - fixing: M10x1

C

M

Y

CM

MY

15501

CY

.(5''2(7 - 4A / 250V~ - material: portelan UH]LVWHQÄ Ä&#x192;ODWHPSHUDWXUÄ&#x192;Â&#x192;& ĂşXUXEFRQWDFW¡PPĂ° - montaj: M10x1 - 4A / 250V~ - material: porcelain - temperature resistance: 210°C - screw contacts: 0.75á1.5mm2 - fixing: M10x1

CMY

K

15569

KER OE 15 T210 K8 M4 - 4A / 250V~ - material: portelan UH]LVWHQÄ Ä&#x192;ODWHPSHUDWXUÄ&#x192;Â&#x192;& ĂşXUXEFRQWDFW¡PPĂ° - montaj: M4 K8 - 4A / 250V~ - material: porcelain - temperature resistance: 210°C - screw contacts: 0.75á1.5mm2 - fixing: M4 K8

E 40

accessories

13388

KER OE 14 PR $9a - material: portelan UH]LVWHQÄ Ä&#x192;ODWHPSHUDWXUÄ&#x192;Â&#x192;& ĂşXUXEFRQWDFW¡PPĂ° PRQWDMUDPÄ&#x192;[PPĂ° - 16A / 750V~ - material: porcelain - temperature resistance: 210°C - screw contacts: 1.5á4mm2 - fixing: bracket: 2x5mm

L

A

M

P

H

O

L

D

E

R

S


TEM Katalog 73.pdf

9.7.2008

8:55:20

73

/ Ä&#x201A; 0 3 ,  / $ 0 3 6 1/( 17203 40W

L=5m

17204 40W

PkQHUWHUPRSODVW3$ OXQJLPHFDEOXP vQWUHUXSÄ&#x192;WRU$9a DSÄ&#x192;UÄ&#x192;WRUPHWDOLF vQFRQIRUPLWDWHFX(1

L=10m

1/( - handle: thermoplastic PA - extension cable lenght: 5, 10, 15 m - on/off switch: 2A/250V~ - metal guard protection - in accordance with: EN-60598

/%( 17299 60W LB4122

IL[DUHWHUPRSODVW3$ EHFVWLFOÄ&#x192;FULVWDOLQÄ&#x192; DSÄ&#x192;UÄ&#x192;WRUPHWDOLF vQFRQIRUPLWDWHFX(1

/%( - fitting: termoplastic PA - diffuser: crystal glass - metal guard protection - in accordance with: EN-60598

17300 75W LB4142 C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1/( 17232 1x60W 17233 1x60W 17370 2x60W

IL[DUHPHWDOVXIODWFXSUDI EHFVWLFOÄ&#x192;RSDOVWLFOÄ&#x192;FULVWDOLQÄ&#x192; [:SUHFDEODW vQFRQIRUPLWDWHFX(1

1/( - fitting: powder coated metal - diffuser: opal glass, crystal glass - 2 x 60W: pre-wired - in accordance with: EN-60598

d

a

h

Ă&#x2DC;200

180

100

Ă&#x2DC;250

180

100

Ă&#x2DC;300

235

110

17366 1 XE27 / N 84.5

IL[DUHWHUPRSODVW3$ EHFVWLFOÄ&#x192;RSDOVWLFOÄ&#x192;FULVWDOLQÄ&#x192; HOHPHQWIL[DUHWDYDQ1 vQFRQIRUPLWDWHFX(1

1/( 17365 1 XE27 / N 84.5

- fitting: thermoplastic PA - diffuser: opal glass, crystal glass - ceiling thread: N 84.5 - in accordance with: EN-60598

accessories

1/(


TEM Katalog 74.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3.7.2008

12:15:33


JHQHUDOQLNDWDORJQDWLVVHSWHPEHUREOLNRYDQMHNDWDORJD%RUXW'YRUQLNLQ%RMDQ.ODQþDUIRWR%RUXW'YRUQLN

TEM Katalog 75.pdf

C

M

CM Y

MY

CY

CMY

K

14.7.2008 9:15:49


TEM Katalog 01-76.pdf

8.7.2008

9:42:10

RO 2008

distribuitor:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TEM Catez d.d. - Catalog 2008 - RO  

Catalog 2008 - RO