Page 1

@Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 APRIL-MAY 2012 Vol.-8, Issue-3

yÓ\

$5


á HÓ\ $X‚cÕ\T |Áü‘´˚ ø£ yê´dü+

‘Ó\T>∑T‘Ós¡ y˚\TŒ\T m˙ºÄsY, @mHêïsY

‹s¡TeT\ n|ü&ÉT ` Ç|ü&ÉT ` 4

sê»ø°jT· Hê&ç ª<˚XÊμìøÏ ô|qTã+<Û+ä 10

ø£<∏ä\T e´øÏ>Ô ‘∑ +·

eTs√˝Àø£+ ` y˚eT÷] yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄ ` 12 |ü<‘Δä ’Ó q ô|[fl ` bı‘·÷Ô] $»j·T\øÏàå ` 26 |ü⁄\¢+ù|≥ »ØNs¡ ` lbÕ<ä düTÁãVü≤àD´XÊÅdæÔ ` 32

s¡e÷Á|üuÑÛ ` 36

Ç+ø±... eTqeT÷, eTq dü+|ò÷ü \T

sê»ø°j·T ø±s¡÷ºqT¢ ` 9 <Ûäs¡àdü+<˚Vü‰\T ` 17 ‘Ó\T>∑Te÷≥ ` 17 |ü⁄düÔø£ Á|ü|ü+#·+ ` 20 ø£$‘· ` 21

düŒ+<äq ` 31 qe⁄«≈£î+<ë+ ` 35 düs¡<ë>∑fi¯ófl ` 35 s¡dü<ÛäTì ` 39 ø£~˝Ò u§eTà\ ø£ãTs¡T¢ ` 40

uÒ @]j·÷ ‘Ó\T>∑T nk˛dæjT˚ wüHé ` 18

ø£~˝Ò u§eTà\ ø£ãTs¡T¢ >±*|ü≥+ ø√‹ bÕ≥T¢ ` 24

kÕe÷õø£+ sê»<Ûëì˝À ∫$Tàq $<˚«wü $wü+ ` 22

Ç<äs› T¡ eTVü‰q≥T\ ‘=* dæìe÷ $X‚cÕ\T ` 40


‘Ó\T>∑THê&ç MT≈£î q∫Ã+<ë? MT≈£î q∫Ãq |ü‹Áø£qT MT $T‘·TÁ\≈£î |ü]#·j·T+ #˚j·Ts¡÷! Ó\HÓ˝≤ ø£ H î £ ≈ \ T · TÁ‘ ø± MT ã+<ø±ÛäTq$Tø£qT Çe«≥yüÁ‹˚Tø£≈£î eT+∫ ¡T n_Ûe÷ì+#˚ |·T+ MTs T+∫ düVü‰j ¡T. e ês¡e⁄‘ês #˚dæqy

–|òtº düuŸÁdæÿ|ü¸Hé ø£≥º+&ç!

á ø±qTø£ n+<äT≈£îqï MT $TÁ‘·T\T MT n_Ûs¡T∫ì dü+e‘·‡s¡+ bı&ÉT>∑THê >∑Ts¡TÔ #˚düTø=ì yÓT#·TÃ≈£î+≥÷H˚ ñ+{≤s¡T

MT –|òtº düuŸÁdæÿ|ü¸Hé n+<ä>±H˚, MTs¡T |ü+|ædüTÔqï ø±qTø£ >∑T]+∫ ˇø£ n+<äyÓTÆq Á^{Ï+>¥ ø±s¡T¶‘√ MT $TÁ‘·T\≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTT. GIFT SUBSCRIPTION FORM

I want to send a gift subscription to 1. Name______________________________________________________________________________ Address ________________________________________City______________State & Zip ___________ Telephone______________________________ Email: ________________________________________ Term: $24 (1 year) $44 (2 years) $100 (5 years) $500 (Life) 2. Name______________________________________________________________________________ Address ________________________________________City______________State & Zip ___________ Telephone______________________________ Email: ________________________________________ Term: $24 (1 year) $44 (2 years) $100 (5 years) $500 (Life) 3. Name______________________________________________________________________________ Address ________________________________________City______________State & Zip ___________ Telephone______________________________ Email: ________________________________________ Term: $24 (1 year) $44 (2 years) $100 (5 years) $500 (Life) I am sending a check for $___ to Telugu Naadi.Charge my credit card (Master card, Visa, Discover) Name _______________________________ (Senders Name) Card Number ____________________________ Expiry Date ______________ Phone: ____________________ E-mail: ______________________________ Mail to: Telugu Naadi, P.O. Box 4173, Cedar Park, TX 78630-4173 You can also send in your subscriptions on-line at www.telugunaadi.com Toll Free 1-877-7-TELUGU (1-877-783-5848)

This Holiday Season Give the gift that entertains every month of the Year! Send a Gift Subscription of

We will anno unce your th oughful gift to the recipie nt with a beau tiful greeting card ! 2

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

ood ded of your g in m re e b l il w supporting Your friends d you will be an , th n o m o! taste every e magazine to your favourit


dü+|ü⁄{Ï: 8

dü+∫ø£: 3

Publishing Editor

ø£èwüí≈£îe÷sY KRISHNA KUMAR

Editor

yêdæ¬s&ç¶ qMHé

$&çÁ|ü‹: $5 @Á|æ˝Ÿ ` y˚T 2012 dü+.#·+<ë: $24

VASIREDDY NAVEEN

www.telugunaadi.com

çÜ…´ë-§æþ-Mîü-Äæý$…

‘Ó

\T>∑THê&ç |ü⁄{Ϻ á dü+∫ø£‘√ mì$T<˚fió¯ fl |üPs¡sÔ TT+~. ‘Ó\T>∑Tyê] ø√dü+ nyÓT]ø± qT+∫ yÓ\Te&ÉT‘·Tqï ˇø£ |üÁ‹ø£ (eT<Û´ä ˝À ø=~› $sêeT+‘√) mì$T<˚fió¯ fl>± ø=qkÕ>∑≥+ n+‘· ‘˚*ø¬ q’ $wüjT· + ø±<äT. ‘Ó\T>∑T bÕsƒ≈¡ î£ \ n_ÛsT¡ ∫ y˚Ts¡≈î£ kÕVæ≤‘·´ $\Te\‘√, kÕe÷õø£ u≤<Û´ä ‘·‘√ ìs¡«Væ≤düTqÔ ï |üÁ‹ø£ ‘Ó\T>∑THê&ç. mì$T<˚fifl¯ sTTHê Ç+ø± Ä]úø£ ˇ&ç<Tä &ÉT≈£î\T ø=qkÕ>∑≥y˚T u≤<Ûëø£s+¡ . nsTTHê M≥ìï{Ï˙ n~Û>$∑ T+∫ e#˚à »qe] qT+∫ eT∞fl e÷dü|Áü ‹ø£>± rdüT≈£îsê>∑\T>∑T‘êeTì qeTàø£+ Ç|ü&ç|ü &˚ ø£\T>∑T‘√+~. á dü+∫ø£˝ÀH˚ ˇø£ bÕsƒ≈¡ î£ sê\T nqï≥Tº, ªq\T>∑Ts¡T |ü<äT>∑T]øÏ #Óù|Ô- |ü<äT>∑Ts¡T e+<ä˝…’, y˚˝…’ˇø=ÿø£ÿ #·+<ë ˇø√ÿ Áø=‘·Ô }|æ]>±- Hê\T>∑T ø±˝≤\ bÕ≥T ‘Ó\T>∑THê&ç Á|üyêkÕ+Á<Ûä uÛ≤cÕ JeHê&Ó’ ì\TdüTÔ+<äH˚ ÄX¯μ e÷≈£L ø£\T>∑T‘√+~. Á|ü‹ »qà~q dü+∫ø£˝Àq÷ ‘Ó\T>∑Tyê] Ç\y˚\TŒ ‹s¡T|ü‹ yÓ+ø£qï ô|’ Á|ü‘˚´ø£yê´kÕìï ÇdüTÔHêï+. Ä Áø£eT+˝ÀH˚ ‹s¡TeT\≈£î dü+ã+~Û+∫q nH˚ø£ $X‚cÕ\‘√ z Á|ü‘˚´ø£ yê´dü+ á dü+∫ø£˝À ñ+~. á dü+∫ø£≈£î eTs√ Á|ü‘˚´ø£‘· ≈£L&Ü ñ+~. ‘Ó\T>∑T‘Ós¡ y˚\TŒ\T q+<äeT÷] ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄, nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«ø£s¡sêe⁄\ ‘=* dæìe÷ $X‚cÕ\T á dü+∫ø£˝À #√≥T #˚düTø√e&É+ j·÷<äè∫äø£+ ø±<äT. y˚T 28 q+<äeT÷] »qà~q+ ø±>±, y˚T 8 nøÏÿH˚ì ‘=* dæìe÷ d”‘êsêeT »qq+ $&ÉT<ä˝…’q s√E. Äs√EH˚ Äj·Tq »qà~q+>± #Ó|üø=+≥÷ ñ+{≤s¡T. Ç{°e˝Ò ôV’≤<äsêu≤<é˝À 75 @fi¯fl Äj·Tq dæ˙ Á|ükÕúq ñ‘·‡e+ n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »]–+~. Ä+Á<Ûä<˚XÊìøÏ |ü{Ϻq mìïø£\ Á>∑Vü≤D+ Ç+ø± ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+~. >∑‘· Hê\Tπ>fi¯ófl>± mìïø£\T ˝Òì dü+e‘·‡s¡+ <ë<ë|ü⁄ ˝ÒH˚˝Ò<äT. Ç|ü&ÉT eT∞fl ñ|ü mìïø£\ y˚&ç n+<äT≈£î+~. á mìïø£\T nìï bÕغ\≈£î n–ï|üØø£å e+{Ï$. ¬s+&ÉT Á|ü<Ûëq bÕغ\ n+‘·s¡Z‘· $wüj·÷\ #·s¡ÃqT sê»ø°j·T Hê&ç˝À #·<äee#·TÃ. ‘Ó\T>∑THê&ç bÕsƒ¡≈£î\+<ä]ø° z ∫qï $qï|ü+. |üÁ‹ø£ ô|’ MT n_ÛÁbÕj·÷\qT, düŒ+<äqqT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT e÷≈£î ‘Ó*j·TCÒùdÔ MT n_Ûs¡T∫øÏ nqT>∑TD+>± |üÁ‹ø£qT s¡÷bı+~+#·{≤ìøÏ e÷ XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕÔ+. n˝≤+{Ï düŒ+<äq e÷≈£î m+‘√ dü÷Œ¤]ÔìdüTÔ+~.

düVü‰j·T dü+bÕ<ä≈£î\T/Associate

Editor

d”‘· bıqï|ü*¢ SITA PONNAPALLI GIRIPRASAD LANKIPALLE Subscription Coordinator CHANDRA MOHAN, JAY PRAKASH Circulation Phone: 1-877-7-TELUGU (1-877-783-5848) Email: info@telugunaadi.com

Contact Information in USA TELUGU NAADI P.O. Box 4173 Cedar Park, TX 78630-4173 : 1-877-7-TELUGU (1-877-783-5848) Email: info@telugunaadi.com

Contact information in India AG-2, A Block, Mathrusri Apts. Hyderguda, Hyderabad - 500029 : 9140-2324 4088 Email: sakshara@gmail.com

TELUGU NAADI (ISSN 1559-7008) is published bi-monthly by April Media Inc., 3271 Pappani Way, San Jose, CA 95148. Periodical postage paid at San Jose and additional mailing offices. POST MASTER: please send address correction to TELUGU NAADI, P.O. Box 4173. Cedar Park, TX 78630-4173

@Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

3


Á|‘ü ´˚ ø£ yê´dü+

‹s¡ T eT\ n|ü&ÉT`Ç|ü&ÉT

Ç~ ‘Ó\T>∑THê&ç 8e yê]¸ø£ dü+∫ø£. Á|ü‹ yê]¸ø£ dü+∫ø£˝Àq÷ ‹s¡TeT\ >∑T]+∫q düe÷#ês¡+ Çe«&É+ ‘Ó\T>∑THê&çøÏ z kÕ+Á|ü<ëj·T+>± e÷]b˛sTT+~. ‹s¡TeT\ >∑T]+∫ m+‘· #Ó|üø=Hêï m+‘√ ø=+‘· $T–˝Ò ñ+{À+~. á yê]¸ø£ dü+∫ø£˝Àq÷ ‹s¡TeT\ >∑T]+∫q eT]ìï $X‚cÕ\T MT ø√dü+...

ª@&ÉTø=+&É\ kÕ«$T mø£ÿ&ÉTHêïej·÷´... mìï yÓTf…¢øÏÿHê ø±qsêy˚eTj·÷´...μμ n+≥÷ uÛÑ≈£îÔ\T ˇø£Hê&ÉT ˇø√ÿ yÓT≥Tº m≈£îÿ‘·÷ Hê\T>∑Ty˚\ yÓT≥¢ es¡≈£î møÏÿ n\dæ kı\dæ Ä kÕ«$T <äs¡Ùq+ #˚düTø=H˚yês¡T. q&Éø£ #˚‘·ø±ìyê]øÏ, q&Ée˝Òì yê]øÏ &√©˝Ò ~≈£îÿ. s¡B› ô|]π> ø=B› m&É¢ã+&ç, mÁs¡ãdüT‡, Ä ‘·sê«‘· ôV’≤f…ø˘ ãdüT‡ e∫Ã+~. ˇø£ s√»+‘ê |üfÒº Á|üj·÷D+ 40 ì$TcÕ\≈£î e∫Ãq Áø£eT+ ÇB...

20e X¯‘êã›|⁄ü ‘=*s√E\ es¡≈î£ ‹s¡TeT\ ìyêkÕìøÏ |üìøÏsêì ø=+&Éø√q\ eTj·T+. ∫ø£ÿ{Ï n&É$. ø£˙ø£ì|æ+#·ì yÓT≥T¢. n$ ≈£L&Ü ø=ìï#√≥¢ ñ+fÒ Ç+ø=ìï#√≥¢ ñ+&˚$ ø±e⁄. Á≈£Ls¡eTè>±\ dü+#ês¡+. $|üØ‘·yTÓ qÆ #·* ø±s¡D+>± ø=+&Éô|’ ñ+&Ü\+fÒ ì|ü\ ≈£î+|ü{Ï ôd>∑ ‘·|üŒìdü]. ø=+&É ô|’øÏ #˚s¡Tø√yê\+fÒ q&Éø£ ‘·|üŒ eTs√ e÷s¡Z+ ˝Ò<äT.

&√© ≥T ôV’≤f…ø˘ ãdt!

4

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012


n‹ô|<ä› nqï<ëq+ me]øÏyêπs j·TeTTHêrπs nqï≥T¢>± ã‘·T≈£î‘·Tqï á s√E˝À¢ ≈£î≥T+ãeT+‘ê ø£*dæ ˇπøkÕ] uÛÀ»q+ #˚j·T&Éy˚T >∑>∑qyÓTÆb˛‘√+~. n˝≤+{Ï~ &Óu…’“¤y˚\ eT+~ ˇø£ÿ#√≥ #˚] uÛÀ+ #˚düTÔ+fÒ m˝≤ ñ+≥T+~? Ä eTH√Vü≤s¡ <äèXÊ´ìï #·÷&Ü\+fÒ ‹s¡TeT\ yÓfi≤fl*‡+<˚.

n]{≤≈£î y˚dæ, u…\¢+ bı+>∑[ Á|ükÕ<ä+ e&ç¶+∫, Ä ‘·sê«‘· nqï+, ≈£Ls¡, #·{°ï, kÕ+u≤s¡T, s¡dü+, eTõ®>∑‘√ uÛÑ≈£îÔ\ ø£&ÉT|ü⁄ ì+|ü⁄‘·T+~ ‹s¡TeT\ ì‘ê´qï<ëq düÁ‘·+. á ì‘ê´qï<ëq+ Ädæj·÷˝À ¬ø˝≤¢ n‹ ô|<ä›~. 1985, @Á|æ˝Ÿ 6e ‘˚Bq n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ mHé.{Ï. sêe÷sêe⁄, {°{°&û lyê] ì‘ê´qï<ëq+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘=\T‘· Bìï d”ÿeTT>± ÁbÕs¡+_Û+∫Hê, 1994 ‘·sê«‘· Á≥düTº>± Ä$s¡“¤$+∫ dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ô ¨<ëqT bı+~+~. s√E≈£î s¬ +&ÉTy˚\ eT+~‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫q á |ü<øä∏ +£ 26 @fi¯ófl>± eTVü‰j·T»„+>± ø=qkÕ>∑T‘·÷ 70 y˚\≈£î #˚]+~. >∑‘· Hê\Tπ>fi¯fl ˝…øÿ£ \ Á|üø±s¡+ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ <ë<ë|ü⁄ ø√{° eTTô|’Œ¤ \ø£å\eT+~øÏ nqï<ëq+ »]–+~. yÓTT<ä≥>± nqï<ëq+ ø√dü+ m˝Ÿ.$. sêeTj·T´ nH˚ uÛÑ≈£îÔ&ÉT |ü~ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T nqï<ëq Á≥düTº≈£î $sêfi¯+>± Ç#êÃs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ì‘ê´qï<ëqÁ≥düTº ˝À düTe÷s¡T s¡÷. 270 ø√≥T¢ |òæø˘‡&é &çbÕõ≥¢ s¡÷|ü+˝À ñHêïsTT. @&Ü~øÏ ìs¡«Vü≤D Ks¡Tà s¡÷. 40 ø√≥T¢ ne⁄‘√+~. |òæø˘‡&é &çbÕõ≥¢ô|’ e#˚à e&û¶ s¡÷. 27ø√≥¢‘√ bÕ≥T {°{&° û Ç#˚à ø=+‘· e÷´∫+>¥ Á>±+≥T‘√ ì]«|òTü ï+>± nqï<ëq+ n+~düTHÔ êïs¡T. yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ ô|q’ $sêfi¯$T∫Ãq <ë‘·\≈£î Ä<ëj·T|üqTï #·≥º+ 80(õ) øÏ+<ä $TqVü‰sTT+|ü⁄ ñ+≥T+~. s¡÷. \ø£å Äô|’q $sêfi¯+ Ç∫Ãq <ë‘·\≈£î ãdü, <äs¡ÙHê\T, Ç‘·s¡ ãVüQe÷Hê\T n+<äCÒdüTÔ+~ <˚ekÕúq+. <ë‘·\T, {°{°&û ì<ÛäT\T yÓTT‘·Ô+ s¡÷. 35 ø√≥¢‘√ Ä\j·÷ìøÏ ñ‘·Ôs¡, ‘·÷s¡TŒ e÷&ÉM~Û˝À nqï<ëq ìs¡«Vü≤D≈£î e÷‘·èl ‘·]>=+>∑ yÓ+>∑e÷+ã ì‘ê´qï<ëq düeTT<ëj·÷ìï ì]à+#ês¡T. Ç+<äT˝À @ø£ø±\+˝À ˇπø ã+‹øÏ Hê\T>∑Ty˚\ eT+~ ≈£Ls¡TÃì uÛÀ»q+ #˚ùd $<Ûä+>± &Ó’ì+>¥ Vü‰fi¯flqT n‘·´+‘· $XÊ\+>± r]Ã~<ë›sT¡ . ñ<äjT· + 9 >∑+≥\ qT+&ç sêÁ‹ 11 >∑+≥\ es¡≈î£ \ø£eå T+~øÏ nqï<ëq+ #˚ùd $<Û+ä >± @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. Ád”yº Té ‡‘√ q&ç#˚ n<ÛTä Hê‘·q e+≥XÊ\ ì]à+#ês¡T. n‘ê´<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£‘·‘√ ≈£L&çq e+≥ j·T+Á‘ê\T, |òü]ï#·sYqT düeT≈£LsêÃs¡T. ñ‘·Ôsê~yê] nVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥T¢ y˚πs˝≤ ñ+{≤sTT ø±ã{Ϻ ñ‘·Ôsê~ qT+∫ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\ ø√dü+ nqï<ëq+˝À s√{°, dü_®, <ë˝ŸqT e&ç¶düTÔHêïs¡T. sêE\T, Äsêÿ≥T qyêãT\T, eTVü≤+‘·T\T, Á_{Ïwyt ês¡T... kÕ«$T düìï~ÛøÏ #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ, |ü]bÕ\q kÂ\uÛÑ´+ ø√dü+ s¡ø£s¡ø±\ e÷sêZ\T @sêŒ≥T #˚düT ≈£îHêïs¡T. n˝≤ @s¡Œ&çqy˚ ‹s¡T|ü‹˝Àì n*|æ], lìyêdüeT+>±|ü⁄s¡+˝Àì lyê]yÓT≥Tº, ø£&É|üõ˝≤¢˝Àì ‘·T+ãTs¡rs¡ú+ e÷s¡Z+, e÷eT+&É÷s¡T qT+∫ yÓfi‚Ô á‘·ø±j·T\ eT+&Ée e÷s¡+Z . Äj·÷ e÷sêZ\ >∑T+&Ü düMT|ü ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ »q+ ø=+&Éô|’øÏ q&ç∫ e#˚Ãyês¡T. 1843 qT+&ç lyê] Ä\j·T+ eTVü≤+‘·T\ bÕ\q˝ÀøÏ yÓ[fl+~. M] Vü≤j·÷+˝À ‹s¡TeT\ yÓ+ø£qï πøåÁ‘· eTVæ≤eT »q+˝ÀøÏ bÕø£&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\ sêø£ ô|]–+~. Á≈£Ls¡eTè>±\‘√ ì+&çq n&É$ ø±e&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T >∑T+|ü⁄\T>± e#˚à yês¡T. ej·TdüTeT[flq yê]ì yÓ÷düTø¬ fi‚flyês¡T. kÂ\uÛ´Ñ + ø√dü+ bı&Éyê{Ï ã\yÓTqÆ ø£Ás¡≈£î ø£+ã[, >√HÓ <äT|üŒ≥T¢ ø£{Ϻ }j·T˝≤¢>± #˚dæ n+<äT˝À yÓ÷düT¬øfi‚fl yês¡T. ø=Hêïfi¯fl≈£î Ç<˚ Á|üj·÷D kÕ<ÛäqyÓTÆ+~. &ÉãT“\T Ç∫à &√© ø£{Ϻ+#·Tø√e&É+ n\yêf…Æ+~. n~ #ê˝≤eT+~øÏ ñbÕ~Û ø£*Œ+∫+~. <ä$Tà&û, nD≤\ qT+∫ s¡÷bÕsTT es¡≈£î &√© s¡TdüTeTT ñ+&˚~. ø=‘·÷Ôs¡T (‹s¡T|ü‹ |üPs¡« HêeT+), #·+Á<ä–], ô|s¡Te÷fi¯fl|ü*¢, ù|s¡÷s¡T, lìyêdü eT+>±|ü⁄s¡+ qT+∫ mH√ï ≈£î≥T+u≤\T á &√©e´edüú˝À |üì#˚XÊsTT. n*|æ] qT+∫ >±*>√|ü⁄s¡+ MT<äT>± @&ÉeyÓTÆ\T, yÓ÷ø±fi¯fl |üs¡«‘·+ MT<äT>± >∑s¡T&ÜÁ~q>∑sY (‹s¡TeT\˝À eTTK<ë«s¡ ÁbÕ+‘·+) düMT|ü+˝Àì &√© eT+&É|ü+ es¡≈£î uÛÑ≈£îÔ\qT yÓ÷düT¬øfi‚fl yês¡T. &√©\T yÓ÷ùdyês¡T e÷s¡ZeT<Ûä´+˝Àì #·*y˚+Á<ë˝À¢ ø=+‘· düeTj·T+ ùd<ä rπsyês¡T. X¯Øs¡ <ës¡T&ÛÉ´+‘√bÕ≥T ø=+&Éu≤≥ n\yê≥T |ü&É≥+‘√ <ë<ë|ü⁄>± Äπs&ÉT >∑+≥˝À¢ >∑eT´kÕúHêìøÏ #˚s¡y˚ùdyês¡T.

m&É¢ã+&ç Á|üj·÷D+ eTVü≤+‘Y Á|üj÷· >¥<ëdt Vü≤j·÷+˝À eT{Ïsº √&ÉT¶ @sêŒ≥Tø±e&É+‘√ m&É㢠+&É¢ Á|üj÷· D+ yÓTT<ä˝+’… ~. B+‘√ uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î ø=+‘· }s¡≥ ø£*–+~. m≈£îÿeeT+~øÏ ø±düÔ ‘·≈î£ ÿe s¡TdüTeTT‘√H˚ s¡yêD≤ <=]øÏ+~. Ç$ #ê˝≤ ø±\+bÕ≥T q&ç#êsTT.

M{Ïô|’H˚ düs¡T≈£î\T s¡yêD≤ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø=+&Éô|’øÏ düs¡T≈£î\ s¡yêD≤ #˚ùd ˝≤Ødü+|òüT+ ñ+~. |üPs¡«ø±\+˝À Ç<˚ m&É¢ã+&É¢ dü+|òüT+. Á|üdüTÔ‘·+ ‹s¡TeT\ ˝Àì &ûm+; s√&ÉT¶ n|üŒ{À¢ &√© eT+&É|ü+ u≤¢ø˘>± |æ\Teã&˚~. Ç|üŒ{Ïø° ‹s¡TeT\˝À ¬s+&ÉT eT+&ÉbÕ\T &√©e´edüú≈£î kÕøå±´\T>± $T–* ñHêïsTT.

1944˝À yÓ÷{≤s¡T yêVü≤q+ 1944 @Á|æ˝Ÿ 10e ‘˚B ‹s¡TeT\ ‘=* |òü÷{Ÿ s√&ÉT¶ @sêŒf…Æ+~. n|üŒ{Ï ñeTà&ç eTÁ<ëdüT Á_{Ïwt >∑es¡ïsY n‘·ÔsY¨|t H˚‘·è‘·«+˝À Á|üeTTK Ç+»˙sY yÓ÷ø£å>∑T+&É+ $X‚«X¯«s¡j·T´ ‘=* |òü÷{Ÿs√&ÉT¶≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚XÊs¡T. {°{°&û Á{≤Hé‡b˛s¡Tº dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘=*s√E˝À¢ q\¢s¡+>∑T˝Àì $T˙ãdüT‡\T q&ç#êsTT. M{Ïì ãT&ɶ ãdüT‡\T nH˚yês¡T. ‹s¡T|ü‹ yÓTT<ä{Ï düÁ‘·+ qT+∫ s√E≈£î eT÷&ÉT Á{Ï|ü\ #=|üq ¬s+&ÉT ãdüT‡\T ˇπø s√&ÉT¶ô|’ m<äT¬s<äTs¡T>± ‹]π>$. M{Ï˝À #ÛêØ® Hê\T>∑D≤\ qT+∫ yÓTT<ä\sTT´+~. nq+‘·s¡+ 1961˝À ¬s+&Ée |òü÷{Ÿs√&ÉT¶≈£î n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡+ dü+Jej·T´, {°{°&û #Ûs’Ó à¡ Hé |æ.mHé. nbÕŒsêe⁄ Vü≤j·T+˝À |ü⁄Hê~ y˚XÊs¡T. 1973˝À Hê{Ï {°{&° û #Ûs’Ó à¡ Hé >√ø£sêE s¡+>∑sêE ¬s+&√ |òü÷{Ÿs√&ÉT¶qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n<˚ @&Ü~ #ÛÓ’s¡àHé #Ó*ø±ì nHêïsêe⁄ Vü≤j·T+˝À yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\T |üP]ÔkÕúsTT˝À ÁbÕs¡+uÛÑ eTj·÷´sTT. á |òü÷{Ÿs√&ÉT¶ ìsêàD+ <ë«sê ‹s¡TeT\≈£î Á|üj·÷D kÂø£s¡´+ u≤>± yÓTs¡T>∑T|ü&ç+~. yÓTT<ä{Ï |òü÷{Ÿs√&ÉT¶˝À ‹s¡TeT\ qT+∫ ‹s¡T|ü‹øÏ, ‹s¡T|ü‹ qT+∫ ‹s¡T eT\≈£î e#˚à yêVü≤Hê\T ¬s+&Ée |òü÷{Ÿs√&ÉT¶˝À sêø£b˛ø£\T kÕ–kÕÔsTT. ø=+‘· ø±\+ ‘·sê«‘· Á|üuTÑÛ ‘·«+ CÀø£´+ #˚dTü ø=ì {°{&° øû Ï Äغdø” Ï ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~]Ã+~. n|üŒ{Ï qT+∫ ø=+&É≈î£ Äغd” ãdüT‡\T q&ÉTdüTHÔ êïsTT. kÕ<Ûës¡D ãdüT‡\ qT+∫ ôV’≤f…ø˘ ãdüT‡\ es¡≈£î ø=+&É≈£î sêø£b˛ø£\T kÕ–düTÔHêïsTT. uÛÑ≈£îÔ\ dü+K´ ô|s¡>∑&É+‘√ Áô|’y˚≥T J|ü⁄\T, yêVü≤Hê\T ø=+&Éô|’øÏ »Hêìï #˚s¡y˚düTÔHêïsTT. nìï s¡ø±\T ø£*|æ s√E≈£î düTe÷s¡T 8 y˚\ yêVü≤Hê\T sêø£b˛ø£\T »s¡T|ü⁄‘êsTT. @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

5


q&Éø£<ë] ª~e´μe÷s¡Z+ ø√¬sÿ\T rπsà ø√H˚{Ïsêj·TT&çì Á|üdüqï+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î uÛÑ≈£îÔ\T $$<Ûä e÷sêZ\qT nqTdü]kÕÔsT¡ . Ç+<äT˝À ‘=*e÷s¡+Z ` q&ç∫ e∫à kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T ø√e&Éy˚T. n+<äTπø q&Éø£ uÛÑ≈£îÔ\ dü+K´ Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘√+~. ‹s¡TeT\≈£î ø±*u≤≥ <ë«sê e#˚à uÛÑ≈£îÔ\ dü+K´ ¬s+&˚fi¯fl ÁøÏ‘·+ es¡≈£î s√E≈£î @&Óì$T~y˚\T. Ç|ü&ÉT 15 y˚\≈£î ô|]–+~. ôd\Te⁄\T, ñ‘·‡yê\ s√E˝À¢ á dü+K´ 40 y˚\T+≥T+~. ø±*q&Éø£q e#˚à uÛÑ≈£îÔ˝À¢ ø=+<äs¡T yÓ÷ø±fi¯fl‘√ ≈£L&Ü ø=+&É m≈£îÿ‘·T+{≤s¡T. Ç+ø=+<äs¡T yÓT≥Tº yÓT≥Tº≈£L |üdüT|ü⁄sêdæ, ≈£î+≈£îeTu§≥T¢ ô|{Ϻ, ø£s¡÷Œs¡+ yÓ*–dü÷Ô uÛÑøÏÔ Á|ü|ü‘·TÔ\T #ê≥T≈£î+{≤s¡T.

q&Éø£<ë]˝À yÓT{À¢‘·‡e+ ø£sêí≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT uÛÑø£Ôãè+<ë\T uÛÑøÏÔ dü+ø°s¡Ôq \‘√ ø±*u≤≥˝À yÓT{À¢‘·‡e+ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. nHê~>± edüTÔqï á dü+Á|ü<ëj·T+ Áø£eT+>± ˇø£ ñ‘·‡e+>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+~. á ñ‘·‡yêìï {°{°&û <ëdü kÕVæ≤‘·´ ÁbÕC…≈£îº @&Ü~˝À |ü\Te÷s¡T¢ ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. uÛÑ≈£îÔ\T ‹s¡TM<ÛäT˝À¢ q>∑s¡ dü+ø°s¡Ôq ìs¡«Væ≤+∫ n*|æ]˝À bÕ<ë\ eT+&É|ü+ e<ä› Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. ãè+<ä dü+ø°sHÔ¡ ê>±Hê\T #˚d÷ü Ô ‹s¡TeT\≈£î yÓ[fl kÕ«$T yê]ì <ä]Ù+#·T≈£î+{≤s¡T.

q&Éø£ <ës¡T˝…H√ï... ‹s¡TeT\≈£î q&ç∫ e#˚Ã+<äT≈£î Á|ü<Ûëq+>± ‹s¡T|ü‹ qT+&ç n*|æ] (Hê\T>∑T >∑+≥\T), lìyêdüeT+>±|ü⁄s¡+ MT<äT>± lyê] yÓT≥Tº (ˇø£ >∑+≥) e÷sêZ\T HêïsTT. >∑‘+· ˝À n*|æ] yÓT≥¢ <ë«sêH˚ e#˚Ãyês¡T. Ç|ü&ÉT q&ç#+˚ <äT≈£î düT\Te⁄>± ñ+&˚ lyê] yÓT≥Tº e÷s¡Z+˝À n~Ûø£+>± edüTÔHêïs¡T. |üPs¡«+ á e÷s¡Z+ <ë«sêH˚ #·+Á<ä–] qT+∫ lø£èwüí<˚esêj·T\T ‹s¡TeT\≈£î @&ÉTkÕs¡T¢ q&ç∫ yÓfi≤fls¡≥. ø£&É|üõ˝≤¢ sê»+ù|≥ qT+&ç |ü⁄sê‘·q e÷s¡Z+ ˇø£{Ï ñ+~. ‘êfi¯flbÕø£ nqïeTj·T´ ‹s¡TeT\≈£î q&ç∫ e∫Ãq á <ë] Á|üdüTÔ‘·+ yê&ÉTø£˝À ˝Ò<äT. nsTT‘˚, kÕeT÷ Væ≤ø£+>± e#˚à uÛÑ≈£îÔ\T n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ á <ë]ì yê&ÉT‘·THêïs¡T.

q&Éø£˝À M◊|”\T... kÕe÷qT´&ç qT+&ç ø√≥¢≈£î |ü&É>∑˝…‹Ôq <Ûäqe+‘·T\ es¡≈£î, ôd\ Á_{°\ qT+&ç H˚‘·\ es¡≈£î q&ç∫ e∫à lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£î+≥Tqï yêπs. e÷J eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT, d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY, ∫s¡+J$, nì˝Ÿ n+u≤˙, ◊X¯«s¡´sêjYT e+{Ï yê¬s+<äs√ q&ç∫ e∫à lyê]øÏ yÓTT≈£îÿ\T #Ó*¢+∫qyêπs. q&Éø£<ë]˝À {°{°&û yÓTs¡T¬>’q dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+∫+~. 18 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ ñqï á e÷s¡+Z ˝À m+&É, yêq ‘·>\∑ ≈£î+&Ü ‘=+uÛ’… XÊ‘·+ ô|’ø£|ü ì]à+∫+~. eT+∫˙s¡T, $<äT´‘Y <ë] bı&Ée⁄Hê ñ+{≤sTT. ≈£Ls√Ãe&ÜìøÏ dæyTÓ +≥T ~yÓTà\T, uÛÁÑ <ä‘· ø√dü+ |ü>\∑ T, sêÁ‹ >∑÷sêâ\ >∑d”Ô ñ+≥T+~. >±*>√|ü⁄s¡+ e<ä› bò˛{ÀyÓTÁ{Ïø˘ |ü<äΔ‹˝À ~e´ <äs¡Ùq+ {Ϭø≥T¢ eT+ps¡T #˚kÕÔs¡T. á {Ϭø≥T¢ bı+~q uÛÑ≈£îÔ\≈£î m+‘· s¡B› ñHêï 3`8 >∑+≥˝À¢ù| <äs¡Ùq+ ø£*ŒkÕÔs¡T. n*|æ], >±* >√|ü⁄s¡+ ∫f…≈º î£ ÿ&ÉT, yÓ÷ø±fi¯fl |üs«¡ ‘·+ e<ä› eT÷&ÉT n+ãT˝…H‡é \T 24 >∑+≥\÷ dæ<+Δä >± ñ+{≤sTT. >±*>√|ü⁄s¡+ e<ä› ÄdüŒÁ‹, bÕsê yÓT&çø˝£ ‡Ÿ ‘√ Á|ü<eä∏ T ∫øÏ‘·‡ πø+Á<ë\T ñHêïsTT.

Á|ükÕ<ä+ ô|fÒº~ >∑+>±fi¯+˝À... ˇø£|ü&ÉT ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY>± |üì#˚dæq n|üŒ{Ï Á_{Ïwt n~Ûø±] düsY <∏ëeTdt eTÁH√ ô|<ä› >∑+>±fi≤ìï düeT]Œ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïø° Ä >∑+>±fi¯+˝ÀH˚ kÕ«$Tyê]øÏ HÓ’y˚<ä´+ ô|&ÉT‘·THêïs¡T. eTÁH√ >∑+>±fi¯+>± n~ Á|üdæ~Δ. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ùwø˘ VüQùd‡Hé kÕôV≤uŸ kÕ«$Tyê]øÏ 108 ã+>±s¡T |ü⁄e⁄«\qT ãVüAø£]+#ês¡T. M{Ï‘√ nwüº<äfi¯ bÕ<ä |ü<ëàsê<Ûäq ùdeqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q düj·T´<é MTsê 108 ã+>±s¡T |ü<ëà\qT düeT]Œ+#ês¡T. yê{Ïì s√EyêØ ns¡Ãq≈£î $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡T. 6

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012


‹s¡T|ü‹ \&É÷¶≈£î ‹s¡T>∑T˝Ò<äT \&ÉT¶ nq>±H˚ >∑Ts=Ô#˚Ã~ ‹s¡T|ü‹ \&˚¶. ø√H˚{Ïsêj·TTìøÏ Á|”‹bÕÁ‘·yÓTÆq á \&ÉT¶ @&ÉTø=+&É\ ø°]Ôì kı+‘·+ #˚düT≈£îì $X¯«yê´|üÔ+>± $düÔ]+∫+~. m+‘·{Ï yê]HÓ’Hê ˇø£ÿ ‹s¡T|ü‹ \&ÉT¶‘√ Á|üdüqï+ #˚düTø√e#·TÃ. ‹s¡T|ü‹ yÓfi≤fleTT nì #Ó|üŒ>±H˚ >∑©¢ qT+&ç &Ûç©¢ <ëø± n+<äs¡÷ n&çπ> Á|üX¯ï ˇø£ÿfÒ... \&É÷¶ mø£ÿ&É nì. ‹s¡T|ü‹ \&ÉT¶qT |ü+#·&É+‘√bÕ≥T |ü⁄#·TÃø√e&ÉeT÷ z <äsê®H˚. e&É qT+&ç #·¬øÿs¡bı+>∑* es¡≈£î lyê] Á|ükÕ<ë\T mqTïHêï... \&ÉT¶≈£î e÷Á‘·+ ‹s¡T>∑T˝Ò<äT.

s¡TeT\ Ä\j·T+˝À |ü\¢e⁄\ ø±\+ qT+#˚ Á|ükÕ<ë\T yÓTT<ä\j·÷´j·Tì #·]Á‘· #ÓãT‘√+~. s¬ +&Ée <˚esêj·T\T ø±\+ qT+&ç Á|ükÕ<ë\ dü+K´ eT]+‘· ô|]–+~. Ä düeTj·T+˝À eT+Á‹>± |üì#˚dæq X‚Ks¡eT\¢qï πøe\+ Ä\j·T Á|ükÕ<ë\ ø√düy˚T nH˚ø£ <ëHê\T #˚XÊs¡T. n|ü&˚ lyê]øÏ ªdü+~Û ìy˚<äq\T (HÓ’y˚<ä´ y˚fi¯\T)μ Ksês¡j·÷´j·T≥. á düeTj·÷˝À¢H˚ uÛÑ≈£îÔ\≈£î Á|ükÕ<ë\T |ü+#˚yês¡T. n|üŒ{À¢ ø=+&ÉMT<ä uÛÀ»q dü<äTbÕj·÷\T ñ+&˚$ ø±e⁄. Á|ükÕ<ë˝Ò uÛÑ≈£îÔ\ Äø£* rπsÃ$. uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äCÒùd Á|ükÕ<ëìï ª‹s¡TbÕŒ+>∑+μ nH˚yês¡T. ‘·sê«‘· düTFj·T+, n|üŒ+, e&É, n‹Ôs¡dü+, eTH√Vü≤s¡|ü&ç Á|ükÕ<ë\qT Á|üy˚X¯ ô|{≤ºs¡T. M{Ï˝À e&É ‘·|üŒ eTπsB m≈£îÿe s√E\T ì\« ñ+&˚~ ø±<äT. <ë+‘√ <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î rdüT¬øfi‚fl+<äT≈£î e&É≈£î m≈£îÿe &çe÷+&é ñ+&˚~. n~ >∑T]Ô+∫q n|üŒ{Ï eTÁ<ëdüT Á|üuÛÑT‘·«+ 1903 qT+&ç lyê] Ä\j·T+˝À Á|ükÕ<ë\qT $Áø£sTT+#·&É+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. n|ü&˚ \&É÷¶≈£î eTT+<äT s¡÷|üyÓTÆq ã÷+Bì r|æ Á|ükÕ<ä+>± $Áø£sTT+#·&É+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<ä≥. n~ ø±kÕÔ ∫es¡≈£î 1940˝À \&ÉT¶>± dæús¡|ü&ç+~.

ô|s¡T>∑T‘·Tqï \&ÉT¶ ~≥º+... \&ÉT\¶ ‘·j÷· ØøÏ yê&Ü*‡q düsT¡ ≈£î\ yÓ÷‘ê<äTqT ª~≥º+μ n+{≤s¡T. Bìì ‘=*kÕ]>± {°{°&û bÕ\ø£eT+&É* 1950˝À ìs¡ísTT+∫+~. ô|s¡T>∑T‘·Tqï uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqT>∑TD+>± ~{≤ºìï ô|+#·T‘·÷ e#êÃs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ 2001˝À düe]+∫q ~{≤ºìï nqTdü]düTHÔ êïs¡T. BìH˚ ª|ü&‘ ç s· +¡ ~≥º+ ùdÿ\Tμ n+{≤s¡T. |ü&ìç ø=\e÷q+>± ìs¡sí TT+#·T≈£îHêïs¡T. |ü&ç n+fÒ 51 edüTeÔ ⁄\T. Ä Á|üø±s¡+ ñÁ>±D+ (lyê] k˛ºsY) qT+∫ edüTÔe⁄\T ÇkÕÔs¡T. nqï Á|ükÕ<ë\≈£î k˛\qT |ü]e÷D+>± rdüT≈£î+{≤s¡T. ns¡k˛\, ø±˝Ÿk˛\ ø=\‘·\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. á Á|üe÷D≤\ Ä<Ûës¡+>± düs¡T≈£î\qT πø{≤sTTkÕÔs¡T. á ø=\e÷Hê\ Á|üø±s¡+ 5,100 \&ÉT\¶ T ‘·j÷· s¡T#˚jT· &ÜìøÏ` Äe⁄HÓsTT´ 185 øÏ˝À\T, ôdq>∑|+æ &ç 200 øÏ˝À\T, #·ø¬ ÿs¡ 400 øÏ˝À\T, J&ç||ü ü 35 øÏ˝À\T, m+&ÉTÁ<ëø£å 17.5 øÏ˝À\T, ø£\ø£+&É 10 øÏ˝À\T, j·÷\≈£î\T 5 øÏ˝À\T $ìjÓ÷– kÕÔs¡T. n+fÒ 5100 \&ÉT¶\ ‘·j·÷ØøÏ 852 πøJ\ düs¡T≈£î*ï $ìjÓ÷–kÕÔs¡qï e÷≥.

‘·*¢ s¡T∫ #·÷dæq ‘·sê«‘˚... ø=&ÉT≈£î Äø£* ‘·*ø¢ Ï e÷Á‘·yT˚ ‘Ó\TdüT. n+<äTøπ H˚y÷Ó ‘·*¢ Áù|eT≈£î ∫Vü≤ï+>±

eT÷\eT÷]Ô ø=\Te⁄+&˚ >∑sꓤ\j·÷ìøÏ lyê] b˛≥T (e+≥XÊ\)≈£î eTT+<äT lìyêdüTì ‘·*¢ e≈£îfi¯e÷‘· $Á>∑Vü‰ìï HÓ\ø=˝≤Œs¡T. yêdüTÔ Á|üø±s¡+ Äπ>ïj·T eT÷\ Ä\j·T+˝À ì]à+∫q b˛≥T˝À Á|ükÕ<ë\T ‘·j·÷s¡T#˚kÕÔs¡T. yê{Ïì e≈£îfi¯e÷‘· eTT+<äT ø=+‘·ùd|ü⁄ ñ+∫q ‘·sê«‘· kÕ«$Tyê]øÏ HÓ’y˚<ä´+>± düeT]Œ+#·&+É ÄqyêsTTr. \&É÷¶ e&É\T yÓTT<ä˝q’… |üìj·÷sê*ï Ä\j·T+˝Àì dü+|ü+– ÁbÕø±s¡+ ñ‘·Ôs¡ uÛ≤>±q ‘·j·÷s¡T#˚kÕÔs¡T.

eT÷&ÉTs¡ø±\ \&ÉT¶ ‹s¡T|ü‹ \&É÷¶*ï ÄkÕúq+ \&ÉT¶, ø£˝≤´D√‘·‡e+ \&ÉT¶, Áb˛ø£Ô+ \&ÉT¶ nì |æ\TkÕÔsT¡ . ÄkÕúq+ \&ÉTq¶ T Á|ü‘´˚ ø£ ñ‘·‡yê\ dü+<äs“¡ +¤ >± ‘·j÷· s¡T#˚d,æ >ös¡e n‹<∏Tä \≈£î e÷Á‘·yT˚ ÇkÕÔsT¡ . Bì ãs¡Te⁄ 750 Á>±eTT\T. Bìï ~≥º+˝À Ksês¡T #˚dqæ yÓ÷‘ê<äT ø£Hêï m≈£îÿe HÓsTT´, eTT+‘·e÷$T&ç |ü|ü , ≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄«‘√ Á|ü‘˚´ø£+>± ‘·j·÷s¡T#˚kÕÔs¡T. Çø£ ø£˝≤´D√‘·‡e+ Ä]®‘·ùde˝À bÕ˝§ZH˚ >∑èVü≤düTú \≈£î ø£˝≤´D√‘·‡e+ \&É÷¶qT Á|ükÕ<ä+>± n+<äCÒkÕÔs¡T. Ç~ ∫qï \&É÷¶ ø£+fÒ s¡T∫>± ñ+≥T+~. Bì <Ûäs¡ s¡÷. 100. eT÷&Ée~ Áb˛ø£Ô+ \&ÉT¶. Ç<˚ ∫qï \&ÉT¶. uÛÑ≈£îÔ\≈£î \_Û+#˚ \&ÉT¶. 175 Á>±eTT\T ãs¡Te⁄+&˚ Bì <Ûäs¡ s¡÷. 25. 1940 ‘=*s√E˝À¢ \&ÉT¶ (n|üŒ{À¢ ø£˝≤´D√‘·‡e+ \&ÉT¶ ôd’E˝À ñ+&˚~) πs≥T mì$T<äD≤˝Ò. Ä ‘·sê«‘· 2 s¡÷bÕj·T\≈£î $Áø£sTT+#˚yês¡T. yÓT\¢>± n~ Hê\T>∑T, ◊<äT, |ü~øÏ ô|]–+~. Ç|ü&ÉT @ø£+>± s¡÷. 25≈£î #˚]+~. πs≥T ô|]–Hê <ëì≈£îqï &çe÷+&é e÷Á‘·+ n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT. s¡÷. 50 qT+&ç s¡÷. 75 es¡≈£î #Ó*¢+∫Hê \&É÷¶\T <=s¡ø£ì dü+<äsꓤ\T ñHêïsTT.

s¡<ä›sTTq $Tsê• |ü<äΔ‹ |üPs¡«+ lyê] Á|ükÕ<ë\T, |üìj·÷sê\qT ns¡Ã≈£î\T, Jj·T+>±s¡¢˝À ø=+<ä]øÏ e÷Hê´*∫à ‘·j÷· s¡T#˚sTT+#˚yês¡T. á dü+>∑‹ n|üŒ{Ï HêsYÔ Äsêÿ{Ÿ õ˝≤¢ (‹s¡TeT\ Ä õ˝≤¢ |ü]~Û˝À ñ+&˚~) n~Ûø±] õ.C…. kÕºs¡®Hé Ä\j·T ]ø±s¡T¶˝À¢ qyÓ÷<äT#˚XÊs¡T. nsTT‘˚, 1933˝À {°{°&û bÕ\ø£eT+&É* @s¡Œ&çq ‘·sê«‘·, s√Es√Eø° ô|s¡T>∑T‘·Tqï j·÷Á‹≈£î\ dü+K´qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì, n|üŒ{Ï Ä\j·T ù|cÕÿsY nHêïsêe⁄ ø=‘·Ô |ü<‹Δä ì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Bì Á|üø±s¡+ \&ÉT\¶ qT ‘·j÷· s¡T#˚ùd $Tsê•<ës¡T\≈£î &ÉãT“≈£î ã<äT\T \&É÷\¶ H˚ Á|ü‹|ò\ü +>± eTT≥ºCù… |Œyês¡T. 51 \&ÉT\¶ T ‘·j÷· s¡T#˚ùdÔ 6 \&ÉT¢ yê] kı+‘·+. $Tsê•<ës¡T\T yê{Ïì $Áø£sTT+∫ q>∑<äT bı+<˚yês¡T. 1950˝À s√E≈£î yÓsTT´ \&ÉT¢ ‘·j·÷s¡T #˚ùd $Tsê•<ës¡T\T 1990 Hê{ÏøÏ düTe÷s¡T \ø£å \&ÉT¶\T ‘·j·÷s¡T#˚ùd kÕúsTTøÏ @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

7


Á|üdTü ‘ Ô +· ñqï &çe÷+&é≈î£ nqT>∑TD+>± \ø£˝å ≤~ \&ÉT\¶ T ‘·j÷· s¡T#˚j÷· \+fÒ bÕ‘· |ü<äΔ‹ì nqTdü]ùdÔ kÕ<Ûä´eTj˚T´ |üH˚Hê n+{≤s¡T n~Ûø±s¡T\T. Äe⁄HÓsTT´, eTT+‘· e÷$T&ç|ü|ü, m+&ÉTÁ<ëø£å ø£+fÒ ø£\ø£+&É, Ç‘·s¡ |ü<ësêú*ï m≈£îÿe>± $ìjÓ÷–düTÔ+&É≥+ ≈£L&Ü eTs√ ø±s¡D+.

dü_‡&û <Ûäs¡ô|’ \&É÷¶\ $Áø£j·T+

#˚sês¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº ñ‘·sÔ T¡ «\‘√ 1996, e÷]Ã 18q $Tsê• e´edüú s¡<Tä › #˚XÊs¡T.

ø£qTeTs¡T¬>’q ÄHê{Ï s¡T∫ ‹s¡T|ü‹ \&ÉT¶ s¡T∫ e÷s¡T‘√+<äì uÛÑ≈£îÔ\T n+≥THêïs¡T. ø±\+‘√bÕ≥T e÷s¡TŒ düVü≤»y˚T nsTTHê ÄHê{Ï |ü]dæú‘·T\T á s√E˝À¢ mø£ÿ&ÉTHêïj·Tì n~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡T. \&ÉT¶ ‘·j÷· Ø˝À $ìjÓ÷–+#˚ XËq>∑||ü ü (XËq>∑|+æ &ç), #Ós¡ (#·ø¬ ÿs¡)qT >∑‘+· ˝À ùd+ÁBj·T ms¡Te⁄\‘√ |ü+&ç+#˚yês¡T. Á|üdTü ‘Ô +· ø£èÁ‹eT ms¡Te⁄\‘√ |ü+&çdüTÔHêïs¡T. bısTT´ øÏ+<ä ø£f…º\≈£î ã<äT\T >±´dtqT, ã÷+Bì, #·¬øÿs¡bÕø±ìï ø£\|ü&ÜìøÏ j·T+Á‘·+ yê&ÉT‘·THêïs¡T. \&ÉT¶*ï j·T+Á‘ê\‘√ ‘·j·÷s¡T#˚j·T&É+ e\¢ yê{Ï MT<äTqï #·¬øÿs¡bÕø£+ ø±]b˛sTT ˇø£ÿs√E˝ÀH˚ >∑{Ϻ|ü&çb˛‘·THêïsTT.

Á|üdüTÔ‘·+ ˇø£ \&ÉT¶ ‘·j·÷s¡T#˚j·T&ÜìøÏ {°{°&ûøÏ 25 s¡÷bÕj·T\T |ü&ÉT ‘√+~. kÕe÷q´ uÛÑ≈£îÔ\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ñ∫‘· <äs¡ÙHêìøÏ yÓfi‚flyê]øÏ dü_‡&û <Ûäs¡ô|’ s¡÷. 10 #=|üq ¬s+&ÉT \&ÉT¶\T, s¡÷. 50 düT<äs¡ÙHé, s¡÷. 300 Á|ü‘˚´ø£ Á|üy˚X¯ <äs¡ÙHêìøÏ yÓ[flq uÛÑ≈£îÔ\≈£î {Ϭø≥Tº ìã+<Ûäq\ øÏ+<ä ¬s+&˚dæ \&ÉT¶\T ÇkÕÔs¡T. Çø£ Ä]®‘· ùde˝À yÓ[flq uÛÑ≈£îÔ\≈£î Ä ùde˝À πø{≤sTT+∫q \&ÉT¶\T, Ç‘·s¡ Á|ükÕ<ë\T n+<äCÒkÕÔs¡T. n<äq|ü⁄ \&ÉT¶\T ø±yê\+fÒ Á|ü‘˚´ø£ øö+≥s¡¢˝À s¡÷. 100≈£î Hê\T>∑T, s¡÷. 50øÏ ¬s+&ÉT ÇkÕÔs¡T. n˝≤π> Ä\j·T &ç|üP´{° áy√, ]ôd|ü¸Hé &Ó|üP´{° áy√, zmdt&û Ä\j·T ù|cÕÿsY, b˛≥T ù|cÕÿsY dæbòÕs¡düT‘√ ø√]qìï \&ÉT¶\T bı+<äe#·TÃ. ø£˝≤´D√‘·‡e+ \&ÉT¶\T e÷Á‘·+ Ä]®‘· ùde\ uÛÑ≈£îÔ\≈£î e÷Á‘·y˚T πø{≤sTTkÕÔs¡T. yÓ+ø£qï \&ÉT¶øÏ ù|f…+{Ÿ Vü≤≈£îÿ\T kÕ~Û+#·T≈£îH˚+<äT≈£î #ÓHÓ’ï˝Àì õjÓ÷ Á>±|òæø£˝Ÿ Ç+&çπø≥sY ]õÁd”º $uÛ≤>∑+˝À <äs¡U≤düTÔ #˚dæ+~ {°{°&û. e÷J áy√ &܈ˆ ¬ø.$. s¡eTD≤#ê] \&ÉT¶ ù|f…+{Ÿ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚XÊs¡T. \&ÉT¶ ‘·j·÷Ø $<Ûëq+, s¡T∫, ì\« kÕeTs¡ú´+ ˝≤+{Ï n+XÊ\qT Á|ü<Ûëq+>± |ü]o*+∫q õjÓ÷Á>±|òæø£˝Ÿ Ç+&çπø≥sY ]õÁd”º... yÓ+ø£qï \&ÉT¶qT ‘·q C≤_‘ê˝À #˚]Ã+~. ‹s¡T|ü‹ \&ÉT≈¶ î£ y˚T<Û√dü+|ü‹Ô Vü≤≈£îÿ\T n+<äCdÒ qæ ≥Tº 2009, ôdô|º+ãs¡T 18q Á|üø£{Ï+∫+~. Ç+‘·>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q <˚e⁄&ç Á|ükÕ<ä+ #·]Á‘·˝À eTs√{Ï ˝Ò<äT. kÕøÏå ª|òüHé &˚μ k»q´+‘√

TEMPLE HOURS

The temple is open every day of the year

WEEKDAYS Summer Hours 9:00 A.M to 12:30 Noon and 5 P.M to 8 P.M. Winter Hours 9:00 A.M to 12:30 Noon and 5 P.M to 7 P.M. 8

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

WEEKENDS & HOLIDAYS Summer Hours 8:00 A.M to 8:00 P.M Winter Hours 8:00 A.M to 8:00 P.M


Ä+Á<ÛäCÀ´‹

áHê&ÉT

áHê&ÉT

kÕøÏå

sê » ø° j·T ø± s¡÷º qT¢

áHê&ÉT

@Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

9


Äπsÿ

@<Ó’Hê uÛÑ]+#·e#·TÃqT>±˙ Ç+{Ïb˛s¡T uÛÑ]+#·&É+ ø£wüº+. ñ|ü mìïø£ \ b˛s¡ T ˝À <ëj· ÷ <ä T \‘√ ‘· \ |ü & É e \dæ q ø±+Á¬>dt-‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T Ç|ü&ÉT Ç+{Ïb˛s¡T‘√ dü‘e· T‘·eTe⁄‘·THêïsTT. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ qT+∫ ãj·T≥≈£î e∫Ãq e´øÏÔ ¬ø.dæ.ÄsY. ø±>±, ø±+Á¬>dtqT e<ä*ô|{Ϻ kı+‘· bÕغ ô|≥Tº≈£îqï e´øÏÔ »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶. ø£qTø£ yê]<ä›]˙ Ä ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î <ëj·÷<äT\T>±H˚ |ü]>∑DÏ+#ê*. ø±+Á¬>dt‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ø£˙dü+ n~Ûø±sêìï nsTTHê nqTuÛÑ$k˛Ô+~. mì$T<˚fi¯ó¢>± Á|ü‹|üø£å+˝À ñqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ... ø±+Á¬>dt, »>∑Hé bÕغ, ‘Ó\+>±D sêÅwüº dü$T‹\‘√ b˛sê≥+ #˚j·T&É+‘√bÕ≥T Ç+{Ï b˛s¡TqT ‘·≥Tº≈£îì ì\ã&Ée\dæq dæú‹˝À ∫≈£îÿ≈£î+~. ‘·q≈£î n+&É>± ñ+{≤s¡qT≈£îqï yêπs Ç|ü&ÉT >∑T~ ã+&É\T>± e÷s¡&É+‘√ @+#˚j·÷˝À bÕ\Tb˛ì dæú‹˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ñHêïs¡T. ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\+<ä]˙ ˇø£ÿ ‘ê{Ïô|ø’ Ï rdüT≈£îeùd,Ô yê] dæ˙ >±¢eTsY‘√ bÕ≥T dü«ØZj·T mHé.{Ï.sêe÷sêe⁄ ˝…>∑d” ‘·eT≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì #·+Á<ä u≤ãT uÛ≤$+#ês¡T. ‘êH=ø£{Ï ‘·*ùdÔ <Óe’ + eTs=ø£{Ï ‘·\∫q≥Tº Ç|ü&ÉT ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´˝Ò Äj·Tq≈£î ø£+{À¢ q\TdüT>± e÷sês¡T. $»j·Tyê&É ns¡“Hé ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT e\¢uÛÑH˚ì e+o, >∑T&çyê&É m+.m˝Ÿ.m. ø=&Ü* Hêì e´eVü‰sêìï {° ø£|ü˝À ‘·TbÕqT>± ø={ϺbÕ¬sj·T´&ÜìøÏ ˝Ò<äT. Ç+{≤ ãj·T{≤ Á|ü‘·´s¡Tú\ ‘êøÏ&ç m≈£îÿee&É+‘√ #·+Á<äu≤ãT ìdü‡Vü‰j·T dæú‹˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïs¡T. Á|ü‹|üø£å+˝À ≈£Ls√Ãe&É+ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغøÏ ø=‘·Ô ø±<äT. 1989-94 eT<Û´ä Á|ü‹|üø£å+˝À ñqï|üŒ{Ïø°, n|ü&ÉT bÕغøÏ ô|<ä›~≈£îÿ>± mHé.{Ï.ÄsY. ñHêïs¡T. Ç|ü&ÉT nìï+{Ï˙ düsT¡ u› ≤≥T #˚dTü ø√e \dæq u≤<Ûä´‘· #·+Á<äu≤ãT ô|’H˚ ñ+~. n|ü&ÉT bÕغ˝À Áø£eT•ø£åD ñ+&˚~. Ç|ü&ÉT Áø£eT•ø£åD ˝À|æ+∫+~. mHé.{Ï.ÄsY.qT ~Ûø£ÿ]+#·&ÜìøÏ n|ü&ÉT mes¡÷ kÕVü≤dæ+#˚ yês¡T ø±<äT. Ç|ü&ÉT #·+Á<äu≤ãT ‘·q düVü≤»dæ<äΔyÓTÆq ã\V”≤q‘·\e\¢ Hêj·T≈£î\qT n<äT|ü⁄˝À ô|≥º˝øÒ b£ ˛‘·THêïs¡T. ¬s+&√ |üsê´j·T+ ≈£L&Ü Á|ü‹|üø£å+˝À ≈£Ls√Ãe\dæ sêe &É+‘√ Ä‘·àôdsúÌ ´¡ + ˝À|æ+∫q #·+Á<äu≤ãT... bÕغ Hêj·T≈£î\ u…~]+|ü⁄\≈£î ‘·s#¡ ÷· ˝§+–b˛‘·÷ ñ+{≤s¡T. n<˚ düeTj·T+ ˝À mìïø£\˝À <Ûäq Á|üuÛ≤e+ $|üØ‘·+>± ô|]–b˛e&É+‘√ Ä]úø£ düVü‰j·T+ #˚ùdyê] e÷≥≈£î $\Te Çe«ø£ ‘·|üŒì dæ‹ú ˝À Äj·Tq ∫≈£îÿ≈£îHêïs¡T. Á|üdTü ‘Ô · sê»ø°j÷· \˝À bÕغì q&É|ü&É+ ÄcÕe÷w” e´eVü‰s¡+ ø±<äT. eT÷&ÉT <äXÊu≤›\ düTBs¡È Á|üj·÷D+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Çìï Ä≥Tb˛≥¢qT 10

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

mqï&É÷ #·$ #·÷&É˝Ò<äT. |ü]dæú‘·T\qT ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·Tø√e&Üì¬ø’ ejÓ÷uÛ≤sêìï ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü #·+Á<äu≤ãT Á|ü»˝À¢ ‹s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° Äj·Tq≈£î n<äèwü+º eTTK+ #êfÒdTü qÔ ï~. 2009 mìïø£\˝À ∫s¡+J$ s¡÷|ü+˝À <äTs¡<èä wü+º Äj·TqqT yÓøÿÏ ]+#·>±, Ç|ü&ÉT »>∑Hé s¡÷|ü+˝À yÓ+{≤&ÉT‘·Tqï~. 2014 mìïø£\˝ÀHÓH’ ê bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫à rs¡T‘·T+<äqï uÛsÑ √kÕ Ä bÕغ ÁX‚DT\˝À ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<äT. á düeTdü´qT |ü]wüÿ]+∫ |ü]dæ‘ ú T· \qT nqT≈£L\+>± eT\#·Tø√e&ÜìøÏ #·+Á<äu≤ãT #˚‹˝À @MT˝Ò<äT. n<˚ düeTj·T+˝À sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ nø±\ eTs¡D+ e\¢ Á|ü»˝À¢ @s¡Œ&çq kÕqTuÛÑ÷‹ì kıeTTà #˚dTü ø√e&É+˝À »>∑H√àVü≤Hé s¬ &ç¶ dü|©üò ø£è‘·T\j·÷´s¡T. |ò*ü ‘·+>± d”e÷+Á<Û˝ä À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ $»j·÷eø±XÊ \≈£î »>∑Hé bÕغ n&ÉT>¶ ± ñ+~. Çø£ÿ&Ü @MT #˚jT· ˝Òì dæ‹ú ! sê»ø°jT· ndæ‘ ú «· + ø√dü+ eT÷&ÉT bÕغ\‘√ b˛sê&ç ì\<=≈£îÿø√e&ÜìøÏ düs«¡ X¯≈î£ \Ô T ˇ&ÉT‘¶ T· qï #·+Á<äu≤ãT≈£î Ç|ü&ÉT Ç+{Ïb˛s¡T m≈£îÿe ø±e&É+‘√ ø£+{ÏMT<ä ≈£îqT≈£î ˝Ò≈£î+&Üb˛‘·Tqï~. mHé.{Ï.ÄsY. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\˝À @s¡Œ&çq $uÛÒ<ë\‘√ Vü≤]ø£èwüí ≈£î≥T+ã+ Ç|ü&ÉT #·+Á<äu≤ãTô|’ ø£‘·TÔ\T <ä÷düTÔqï~. ‘·q≈£î #˚<√&ÉT yê<√&ÉT>± ñ+{≤&Éì uÛ≤$+∫ $j·T´+ n+<äT≈£îqï u≤e eT]~ u≤\ø£èwüí˝À |ü]D‹ ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ #·+Á<äu≤ãT≈£î nqT≈£L\ X¯Á‘·Te⁄>± e÷sês¡T. Vü≤]ø£èwü,í Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&Óq’ pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY. Ç|ü&ÉT #·+Á<ä u≤ãT≈£î ã<äΔ X¯Á‘·Te⁄\T>± e÷sês¡T. eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ ‘·q Vü≤≈£îÿ nì »>∑H√àVü≤Hé s¬ &ç¶ m˝≤ uÛ≤$düTHÔ êïs√... »>∑Hé ‘·sê«‘· Ä |ü<$ä ‘·q kı+‘·+ ø±yê\ì pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY. ø£\\T ø£+≥THêïs¡T. |ü⁄Á‘· Áù|eT‘√ Vü≤]ø£èwüí ≈£L&Ü n+&É>± ì\ã&ܶs¡T. #·+Á<äu≤ãT ‘·sê«‘· eTTK´eT+Á‹ ø±yê\ì eTqdüT˝À ñqï ø√]ø£qT <ë#·Tø√˝Òø£b˛‘·Tqï u≤\ø£èwü,í bÕغ˝À ‘·q≈£î b˛{°>± pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY. ‘·j÷· s¡e«&Üìï J]í+#·Tø√˝Òøb£ ˛‘·THêïs¡T. Bì‘√ u≤u≤jYT-nu≤“jYT eT<Ûä´ Á|ü#·Ã¤qï j·TT<äΔ+ ø±kÕÔ, Á|ü‘·´ø£å j·TT<äΔ+>± e÷πs yê‘êes¡D+ ø£ì|ædüTÔqï~. pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY.≈£î #·+Á<äu≤ãT≈£î eT<Û´ä m+<äT≈£î #Ó&+ç ~? nqï <ëìøÏ nH˚ø£ ø±s¡D≤\T ñHêïsTT. ns¡ú+˝Òì Äsê≥+, nqedüs¡|ü⁄ nqTe÷Hê \‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq <ä÷s¡+ HêHê{Ïø° ô|s¡T>∑T‘·÷ e∫Ã+~. #·+Á<äu≤ãT ‘·sê«‘· bÕغ |ü>±Z\T #˚|ü{Ϻ eTTK´eT+Á‹ ø±yê\ì ø£\\T ø£+≥Tqï pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY.≈£î #·+Á<ä u≤ãT ‘·q sê»ø°jT· yês¡dTü &ç>± ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT ˝ÀπøwtqT rdüT≈£îekÕÔπsyÓ÷ nqï nqTe÷q+ ø£*–+~. yês¡d‘ü «· + $wüjT· +˝À pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY.≈£î Äsê≥+ ô|]–+<äqï n_ÛÁbÕj·T+ #·+Á<äu≤ãT ˝À @s¡Œ&ç+~. ~e+>∑‘· mHé.{Ï.ÄsY. ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\ ìs¡¢øå±´ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·÷, ˇ+≥]‘·Hêìï nqTuÛ$Ñ düTqÔ ï pìj·TsYqT mHé.{Ï.ÄsY. ≈£î≥T+ã+‘√ ø£\|ü&ÜìøÏ ‘êqT ø£w|ºü &ü ‘ç ,˚ n~ eTs¡∫b˛sTT pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY. ‘·q ≈£îe÷s¡T&çπø b˛{°>± e÷sê\qTø√e&Üìï #·+Á<äu≤ãT J]í+#·Tø√˝Òø£ b˛j·÷s¡T. Ç˝≤ ns¡ú+˝Òì nqTe÷Hê\‘√ Ç<ä›] eT<Ûë´ <ä÷s¡+ ô|]–b˛sTT+~. n<˚ düeTj·T+˝À


pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY. ≈£L&Ü <äT+<äT&ÉT≈£î‘·q+ Á|ü<ä]Ù+#·&É+‘√ ñuÛÑj·TT\ eT<Ûä´ Ç|ü&ÉT X¯Á‘·T‘·«+ @s¡Œ&ç+~. sêÁcÕºìøÏ eTTK´eT+Á‹ ø±yê\ì ñ$«fi¯S¢s¡T‘·Tqï pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY. >∑es¡ïs¡T¢ eTTK´eT+Á‘·T\‘√ #·~$+#˚ Á|üe÷D|üÁ‘êìï ã{°º |ü{≤ºs¡T ≈£L&Ü! #·+Á<äu≤ãT düeTø£å+˝ÀH˚ Äj·Tq ˇø£kÕ] Á|üe÷D|üÁ‘êìï e˝…¢y˚XÊs¡T. dü«j·T+>± #·+Á<äu≤ãTπø Á|üe÷D|üÁ‘êìï #·~$ $ì|æ+#ês¡T ≈£L&Ü. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À #·+Á<äu≤ãT ≈£Ls=ÃH˚ >∑~ì #·÷|æd÷ü Ô μ‘·«s¡˝À H˚qT nø£ÿ&É ≈£Ls¡TÃ+{≤qTª nì pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY ùdïVæ≤‘·T\ e<ä› nH˚ e÷≥\T ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãT≈£î #˚sêsTT. Bì‘√ pìj·TsY≈£î #Óø˘ ô|{≤º \qï ìs¡íj·÷ìøÏ #·+Á<äu≤ãT e#êÃs¡T. #·+Á<äu≤ãT≈£î $<Û˚j·TT&ç>± ñ+&çb˛‘˚ ‘·q≈£î sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘Y ñ+&É<äì pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY. uÛ≤$düTÔHêïs¡T. 2014 mìïø£\˝À #·+Á<äu≤ãT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ 2019 mìïø£\˝À ≈£L&Ü ‘·q≈£î neø±X¯+ sê<äì pìj·TsY uÛ≤$düTHÔ êïs¡˙, Ç+<äT≈£î $s¡T>∑T&ÉT>± 2014 mìïø£\˝À ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ z≥$T bÕ˝…‘’ ˚ #·+Á<äu≤ãT |üì nsTTb˛‘·T+ <ä˙, Ä ‘·sê«‘· 2019 mìïø£\ Hê{ÏøÏ ‘êH˚ bÕغøÏ ~≈£îÿ ne⁄‘êqì pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY. jÓ÷∫düTÔHêïs¡˙, á ø±s¡D+>±H˚ bÕغ˝À ‘·q eTqTwüß\‘√ ∫ø±≈£î\T düèwædº Tü HÔ êïs¡ì ≈£L&Ü bÕغesêZ\T n_ÛÁbÕj·T|ü&TÉ ‘·THêïsTT. á nqT e÷Hê\≈£î ã\+ #˚≈£LπsÃ˝≤ e\¢uÛÑH˚ì e+o, ø=&Ü* Hêì e´eVü‰sê\T ‘Ós¡ô|’øÏ e#êÃsTT. bÕغ yÓTT‘·Ô+ »>∑Hé≈£î e´‹πsø£+>± yÓ÷Vü≤]+∫q ‘·s¡TD+˝À, e+o q&çs√&ÉT¶ MT<ä »>∑HéqT Ä*+>∑q+ #˚düTø√e&Üìï #·+Á<äu≤ãT J]í+#·T ø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. Ç~es¡πø ˇø£kÕ] ‘·|ü#˚ùdÔ ø£å$T+∫ ø£\T|ü⁄ø=ì yÓfi¯ó‘·THêï, Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D+˝À e+o n˝≤ #˚jT· &É+ j·÷<Ûèä ∫äø+£ ø±<ä˙, pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY. Áb˛<ä“\+‘√H˚ »>∑HéqT ø£*dæ ñ+{≤s¡˙ #·+Á<äu≤ãT nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. eTs√y…|’ ⁄ü , eT∫©|ü≥ï+ b˛s¡Tº ø√dü+ bÕغ Ä<Û«ä s¡´+˝À ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£\å T »s¡T>∑T ‘·THêï, n+<äT˝À bÕ˝§Zq≈£î+&Ü n~Ûø±s¡|üø£å+ yê]‘√ ø£*dæ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À ø=&Ü* Hêì ñ+&É≥+ ≈£L&Ü ≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑y˚Tqì #·+Á<äu≤ãT uÛ≤$düTÔHêïs¡T. e#˚à mìïø£\˝À ‘êqT nôd+;¢øÏ b˛{° #˚kÕÔq˙, n~ ≈£L&Ü >∑T&çyê&É qT+∫ b˛{° #˚kÕÔqì u≤\ø£èwüí Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ ø=&Ü* Hêì &Ó’˝≤e÷˝À |ü&ܶs¡T. pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY. n+&É‘√ >∑T&çyê&É kÕúHêìï Ç|üŒ{Ïes¡≈£î <äøÏÿ+#·T ≈£î+≥÷ edüTÔqï HêìøÏ Ç|ü&ÉT d”≥T uÛÑj·T+ |ü≥Tº≈£î+~. u≤\ø£èwüíqT ø±<äì #·+Á<äu≤ãT ‘·q≈£î d”≥T Ç#˚à Á|üdüøÏÔ ñ+&É<äT ø£qTø£, ‘·q <ë] ‘êqT #·÷düTø√ yê\qï Ä˝À#·q‘√ Hêì ñqï≥Tº #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚, eTÚq+>± bÕغ qT+∫ ìÅwüÿ$T+#˚ ã<äT\T ∫ø±≈£î\T düèwæº+#ê \qï Ä˝À#·q‘√ Äj·Tq ñHêïs¡˙, Ä ø±s¡D+>±H˚ bÕغ˝À ñ+≥÷H˚ e´‹πsø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡˙ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ esêZ\T uÛ≤$düTÔHêïsTT. >∑‘· mìïø£\˝À $»j·Tyê&É ˝Àø˘duü ÑÛ kÕúq+ qT+∫ b˛{°#d˚ æ z&çb˛sTTq e\¢uHÑÛ ì˚ e+o e#˚à mìïø£\˝À >∑qïes¡+ qT+∫ b˛{° #˚j÷· \ì jÓ÷∫düTHÔ êïs¡T. Á|üdTü ‘ Ô · m+.m˝Ÿ.m. <ëdü] ã\es¡qΔ sêe⁄qT ø±<äì e+oøÏ Ä d”≥T Ç#˚à neø±X¯+ ˝Ò<Tä . Ç+‘·˝À >∑qïes¡+ {Ïø¬ {Ÿ ÇkÕÔeT+≥÷ »>∑Hé bÕغ qT+∫ e+oøÏ Ä|òsü Y e∫Ã+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À »>∑Hé-e+o\ Ä*+>∑q <äèX¯´+ #√≥T#˚düT≈£î+~. ø£eTà kÕe÷õø£ esêZìï Äø£]¸+#·ì |üø£å+˝À ø√kÕÔ õ˝≤¢\˝À ‘·q bÕغ $»j·÷eø±XÊ\T düqï–˝Ò¢ Á|üe÷<ä+ ñ+<äqï Ä˝À#·q‘√, Ä esêZìøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\ô|’ »>∑Hé <äèwæº πø+ÁBø£]+#ês¡T. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À >={ϺbÕ{Ï qs¡‡j·T´, $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝À >∑<Ó› u≤ã÷sêe⁄qT »>∑Hé ‘·q bÕغ˝À #˚s¡TÃø√e&É+ á eP´Vü≤+˝À uÛ≤>∑y˚T! á $wüj·T+˝À pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY.-»>∑Hé eT<Ûä´ ne>±Vü≤q ≈£î~]+<ä˙, <ëì |ò*ü ‘·yT˚ e+o-Hêì e´eVü‰s¡eT˙ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. 2014 mìïø£\˝À »>∑Hé n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ekÕÔs¡˙, 2019 Hê{ÏøÏ Äj·Tq Á|ü‹wü˜ <Óã“ ‹+≥T+<ä˙, n|ü&ÉT ‘êqT sê»ø°j·T s¡+>∑+˝ÀøÏ

<ä÷øÏ n~Ûø±sêìï n+<äTø√e#·TÃqqï~ pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY. Ä˝À#·q>± Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. pìj·TsY Ä˝À#·q\T n˝≤ ñ+fÒ, CÀ´‹cÕ´ìï $|üØ‘·+>± $X¯«dæ+#˚ q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí≈£î ≈£L&Ü mes√ CÀ´‹wüßÿ&ÉT μMTs¡T eTTK´eT+Á‹ ne⁄ ‘ês¡T!ª nì #ÓbÕŒs¡≥! Bì‘√ Ä |ü<ä$ô|’ u≤\ø£èwüí≈£î ≈£L&Ü ÄX¯ |ü⁄{Ϻ+~. uÛ$Ñ wü´‘Y >∑T]+∫ mes¡T @~ #Ó|Œæ Hê qy˚Tà u≤\j·T´... #˚‹øÏ, yÓT&É≈î£ ˝…øÿ£ ˝Òqìï ‘êjÓT‘·TÔ\T, ‘êfi¯ó¢ ø£≥Tº≈£îì ‹s¡T>∑T‘·÷ ñ+{≤s¡T. ùV≤‘·Tã<äΔ‘·≈£î n+<äì n+#·Hê\T, ÄX¯\‘√ e´eVü≤]düTqÔ ï á Ç<ä]› e´eVü‰s¡X*’Ë ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغøÏ ‘·\H=|æŒ>± e÷]+~. ñ{ϺøÏ m>∑s¡˝ÒqeTà dü«sêZìøÏ m>∑s¡&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+∫q≥Tº>±, bÕغì ì\ u…≥&º +É m˝≤Hê nì #·+Á<äu≤ãT ‘·\|ü≥Tº≈î£ +fÒ, eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä ô|’ ÄX¯‘√ u≤\j·T´, pìj·TsY mHé.{Ï.ÄsY ø£\˝À¢ $Vü≤]+#·&+É ÄX¯Ãs¡´+>±H˚ ñ+≥T+~. ‘Ó\+>±D düeTdü´, »>∑Hé qT+∫ m<äTs¡e⁄‘·Tqï düyê˝Ÿ, Ç+{Ïb˛s¡T‘√ bÕ≥T 2014 mìïø£\˝À m<äTs¡Tø±qTqï Ä]úø£ eqs¡T\ düeTdü´qT #·+Á<äu≤ãT m˝≤ |ü]wüÿ]+#·T≈£î+{≤s√ Äj·Tqπø ‘Ó*j·÷*! Çø£ ø±+Á¬>dt bÕغ $wüj·÷ìøÏ e<ë›+! e÷ bÕغ˝À n+‘·s¡Z‘· Á|üC≤kÕ«eT´+ ø±düÔ m≈£îÿeì Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T ‘·s#¡ ÷· eTT]ô|+>± #Ó|ü ≈£î+≥÷ ñ+{≤s¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä bÕغ e´eVü‰sê\qT #·÷dü÷Ô ñ+fÒ Á|üC≤kÕ«eT´ #Ûêj·T\ ã<äT\T nsê#·ø£+ <√´‘·ø£eTe⁄‘·T+~. ìqï{Ï<ëø£ eT+Á‹ |ü<ä$˝À ñqï &Üø£ºsY X¯+ø£sY sêe⁄ eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sY ô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&TÉ ‘·÷ ñ+&˚yês¡T. n~ÛcÕ˜Hêìï ˇ|æŒ+∫ m˝≤>√˝≤ Äj·TqqT ‘·|Œæ +#êqì eTTK´eT+Á‹ dü+ãs¡|&ü qç +‘·ùd|ü⁄ |ü≥º˝Ò<äT. Ç|ü&ÉT y…’<ä´XÊK eT+Á‹ &ç.m˝Ÿ.s¡M+Á<ë¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ô|’ <ë&çì øπ +ÁBø£]+#ês¡T. »>∑H≈é î£ ndü˝q’… ø√esYº eTTK´eT+Á‘˚qì &ç.m˝Ÿ. rÁe $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À eT+Á‹ |ü<ä$ì ø√˝ÀŒsTTq X¯+ø£sYsêe⁄ ‘·q <ë&çì eT]+‘· ñ<Ûèä ‘·+ #˚XÊs¡T. |æ.dæ.dæ. n~ÛH‘˚ · u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD, eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY eT<Ûä´ düK´‘· ˝Òø£b˛e&É+‘√ bÕغ˝À |ü]dæú‹ n<äT|ü⁄ ‘·|üŒ≈£î+&Ü #˚j·T&ÜìøÏ mes¡÷ #=s¡e rdüTø√e&É+˝Ò<äT. »q+ ø√düyÓTÆHê ø£\dæ ñqï≥Tº>± ø£\]+>¥ Çe«+&ç nì sêÅwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+q; ÄC≤<é y˚&ÉTø√e\dæq <äTdæú‹. sêÅwüº+˝À |ü]dæú‘·T\qT Äø£[+|ü⁄ #˚düT≈£îqï ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ sêÅwüº >∑es¡ïsY>± qs¡dæ+Vü≤HéqT |ü⁄q]ï j·T$T+#·&É+ <ë«sê eTT+<äT#·÷|ü⁄‘√ e´eVü≤]+∫+~. ñ|ü mìïø£˝À¢ |üP]Ô>± <Óã“‹+fÒ Á|üuÛÑT‘·« eTqT>∑&É Á|üe÷<ä+˝À |ü&ÉT‘·T+~ ø£qTø£, Ä |ü]dæú‹ eùdÔ sêÅwüº|ü‹ bÕ\q $~Û+#·&Üì¬ø’ qs¡dæ+Vü≤HéqT >∑es¡ïsY>± eTs√ |üsê´j·T+ ìj·T $T+#ês¡ì sê»ø°jT· |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. ñ|ü mìïø£\ ‘·sê«‘· Á|üuTÑÛ ‘·«+ |ü&çb˛sTT eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\T sêe&É+ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜HêìøÏ Çwüº+˝Ò<äT. pHé ‘·sê«‘· eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\T eùdÔ n|ü&ÉT ≈£L&Ü |òü*‘ê\T Ç˝≤π> ñ+{≤sTT ø£qTø£, ˇø£ @&Ü~ bÕ≥T mìïø£\T yêsTT<ë y˚jT· &Üì¬ø’ nedüsy¡ TÓ ‘ Æ ˚ sêÅwü|º ‹ü bÕ\q $~Û+#·&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ ø£dsü ‘¡ T· Ô #˚dTü qÔ ï~. qs¡d+æ Vü≤Hé |ü⁄q]ïj·÷eTø£+ <ë«sê ‘Ó\+>±D sêÅwüº @sêŒ≥T≈£î ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ düTeTT K+>± ˝Ò<äì nqTe÷ì+#·&ÜìøÏ ≈£L&Ü ÄkÕÿs¡+ @s¡Œ&ç+~. eTTK´eT+Á‹>± øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ #˚j·T˝Òì |üìì sêÅwüº|ü‹ bÕ\q $~Û+#ê*‡ eùdÔ >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé #˚j·T>∑\s¡qï qeTàø£+‘√ ø±+Á¬>dt nÁ>∑ Hêj·Tø£‘·«+ ñ+~. ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\T sêÅwüº sê»ø°j·÷\ô|’H˚ ø±≈£î+&Ü sêÅwü+º ô|’Hê Á|üu≤Û e+ #·÷|üuÀ‘·THêïsTT. |üsø¡ ±\ ñ|ü mìïø£˝À ‘Ó\+>±D sêÅwüº dü$T‹, uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ |üs¡düŒs¡+ ‘·\|ü&É≥+‘√bÕ≥T C….m.dæ.˝À ≈£L&Ü N*ø£ @s¡Œ&˚ dü÷#·q\T ø£ì|ædTü qÔ ï+<äTq á mìïø£ |ò*ü ‘·+ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ô|’ |ü&ÉuÀ‘·Tqï~. |üs¡ø±\˝À {Ï.ÄsY.mdt. ¬>\TdüTÔ+<ë? ˝Ò<ë? ¬>*ùdÔ m+‘· yÓTC≤]{°‘√ nqï<ëìô|’ ‘Ó\+>±D |ü≥¢ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ uÛÑ$wü´‘Y y…’K] Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~! Ä+Á<ÛäCÀ´‹ ~q|üÁ‹ø£ k»q´+‘√ @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

11


l y˚eT÷] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ dü«Á>±eT+ $XÊK|ü≥ï+ õ˝≤¢ #√&Ées¡+. ‘·Tì, eT∫©|ü≥ï+\˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ä´, &çÁ{≤sTT{Ÿ, ˝≤dt @+»*dt˝À ñqï‘·$<ä´ nuÛÑ´dæ+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ j·T÷ìe]‡{° Ä|òt ø±*bò˛]ïj·÷, &˚$dt˝À ø£+|üP´≥sY ôd’H釽À Ábıô|òdüsY. ø£<∏ä\ |ü⁄düÔø£+ øÏ+∫‘Y uÛÀπ> uÛÑ$wü´‹, ‘Ó\T>∑T $C≤„qXÊÁdüÔ |ü<ä ì|òüT+≥Te⁄, $C≤„qXÊÁdüÔ |ü⁄düÔø±\T Á|ü#·T]+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T˝À bÕ|ü⁄\sY ôd’Hé‡ yê´kÕ\T sêXÊs¡T. ã]ÿ© $X¯«$<ë´\j·T+˝À ‘Ó\T>∑T Á|üy˚X¯ô|≥º&ÜìøÏ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. ô|¢»+≥Hé, ø±*bò˛]ïj·÷˝À ìyêdü+.

eTs√ ˝Àø£+ y˚eT÷] yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄

12

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012


$T

&É‘·+uÛ§≥T¢ y˚TcÕºs¡T ‹s¡T>∑T&ÉT ≈£îØÃ˝À ≈£Ls¡TÃì HÓeTà~>±, >∑T+Á&É+>± ‹s¡T>∑T‘·÷ >∑<ä+‘ê eTs=ø£kÕ] ø£\j·Tpùds¡T. m<äTs¡T>± >√&É MT<ä ñqï Á|üX+¯ XÊ|üÁ‘ê\qT Ç+ø√kÕ] #·÷düT≈£îHêïs¡T. >∑~˝À >√&É\ì ÄqT≈£îì ì\TyÓ‘T· Ô ;s¡Tyê\T |ü⁄düÔø±\‘√ |æ≥|æ≥˝≤&ÉT‘·THêïsTT. H˚\ MT<ä U≤∞ n≥ºô|f…º\T |ü⁄düÔø±\ì n+<äTø√{≤ìøÏ ‘·j·÷s¡T>± ñHêïsTT. m|üŒ{Ï Ä+Á<Ûä $X¯«ø£fi≤ |ü]wü‘·TÔ s√E\T? q\uÛ…’ @fi¯ófl q\uÛ…’ ì$TcÕ\˝≤ <=]¢b˛j·÷sTT! mìï <ä÷wüDuÛ÷Ñ wüD ‹s¡kÕÿsê\T? Ç+¬øHêïfi¯ófl á |ü]XÀ<Ûqä ? Ç+¬øHêïfi¯ófl á &ÉTø£è+ø£s¡D≤\T? ªdü<ädü<é edüTÔe⁄\ eT<Ûä´ >∑\ ‘ês¡‘·e÷´ìï ‘·‘«Ô· y˚‘\Ô· T e÷Á‘·yT˚ Á>∑V≤æ +#·>\∑ s¡T,μμ nì ^‘·˝À #Ó|Œü ø£H˚ #Óù|Œ&ÉT. X¯ø,ÔÏ >∑]eT— n\\T, sπ DTe⁄\T— ndæ‘Ô «· +, Hêdæ‘Ô «· +— ì‘·´+, nì‘·´+— neTs¡‘«· +, eTè‘·T´e⁄— <˚V≤æ , <˚V≤ü + nH˚ <ä«sT÷uÛ≤yê\ eT<Û´ä ñ+&˚ n+‘·sê\T ãVüQ dü÷ø£àå +. Á|üøè£ ‹ s¡Vü≤kÕ´\ì uÛÖ‹ø£XÊÁdüÔ+ #Û˚~+#·˝Òø£b˛‘˚ ‘·‘·Ô«XÊÁdüÔy˚T X¯s¡D´+˝≤ ñ+~. á ø√D+ qT+&ç dü‘·´XÀ<Ûäq #˚j·Te\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. Ç˝≤ Ä˝À#·q\T Äj·Tq eTdæÔwüÿ+˝À s¡aTeTàì #Ó\πs>∑T‘·THêïsTT. $T&É‘·+uÛ§≥T¢ y˚TcÕºs¡T HÓeTà~>± ≈£Ls¡TÃqï ≈£îØÃ˝À+∫ øÏ+<äøÏ ˇ+– H˚\ MT<ä ∫+<äs¡e+<äs¡>± ñqï ø±–‘ê\˝À ø=ìï+{Ïì @] #˚‹dü+∫˝À düs¡T› ≈£îHêïs¡T. m<äT≥ ;s¡Tyê ô|’ ns¡˝À mHêïfi¯flã{Àº <Ûä÷[bıs¡\T dü+‘·]+#·T ≈£î+≥Tqï ‘·‘·Ô«XÊÁdüÔ|ü⁄ |ü⁄düÔø±\T ¬s+&ÉT n+<äT≈£î+<ëeTì ˝Ò∫ ì\ã&ܶs¡T. yÓ+≥H˚ ø£fi¯ófl –Ás¡Tq ‹]– Nø£≥T¢ ø£y˚TàsTT. |ü&çb˛≈£î+&Ü ;s¡TyêH˚ Ädüsê>± |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. HÓ‘·TÔs¡Tb˛≥T Á|üuÛ≤e+ nj·TT+≥T+~. Ç≥Tô|’q ñqï |ü≥Tºq >∑uÛ≤\ï ˝Òe≈£L&É<äT. ø=~› ø£åD≤\˝À ‘˚s¡T≈£îì ø£fi¯ófl ‘Ó]#ês¡T. ;s¡Tyê ô|’ es¡Tdü˝À ñqï |ü⁄düÔø± \˙ï ø£+{Ï eT{≤ºìøÏ ˇø£ n&ÉT>∑T ~>∑TeH˚ ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ãTÁs¡ øÏ+<äøÏ e+∫ #·÷ùds¡T. ø±fi¯ófl H˚\ì Äq≥+ ˝Ò<Tä . Ç~ ø£fió¯ fl ‹s¡>≥ ∑ + ø±<äT, ø±fi¯ófl ‘˚\≥+! q\uÛ…’ @fi¯fl ÁøÏ‘·+ dü+>∑‹. Ä+Á<Ûä $X¯«ø£fi≤ |ü]wü‘·TÔ ÁbÕ+>∑D+˝À, n+‘· sê®rj·T uÛÖ‹ø£XÊÁdüÔ düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T‘√+~. Ä dü+<äs¡“¤+˝À Ç<˚s¡ø£+ nqT uÛÑe+ ø£*–+~ Äj·TqøÏ. eTìwæ ñqïbÕ≥Tq ne÷+‘·+ >±*˝À ‘˚*b˛j˚T&ÉT. uÛÑ÷$T Äø£s¡¸D X¯øÏÔ ÁbÕ+rj·T+>± |ü\#·u≤]+<äì` XÊÁd”Ôj·T‘· ˝À|æ+#·≈£î+&Ü, ø£≥Tº~≥º+>±H˚ ˇø£ ñ|übÕ<ë´ìï Á|ü‹bÕ~+#ê&ÉT. me«s¡÷ qeTà˝Ò<Tä . ô|’ô|#·Tà ø£qTï #Ó~]+<˚y÷Ó nHêïs¡T. ø£ìø£≥Tº nHêïs¡T. ô|‘’ √´Á<˚ø+£ n+≥÷ Hê≥TyÓ<’ ë´\T #˚XÊs¡T. >±* <√wüy˚TyÓ÷ n+≥÷ uÛÑ÷‘·yÓ’<äT´DÏí |æ*|æ+#ês¡T. d”\ ˇ<äT˝…’ ñ+≥T+<äì ùV≤fi¯q #˚XÊs¡T. Áø£y˚T|” n+‘ê eTs¡∫b˛j·÷s¡T. ÇHêïfi¯fl ‘·s¡Tyê‘· eTfi≤fl n<˚ nqTuÛÑ÷‹. Ç|ü&ÉT |üPs¡«|ü⁄ $T&É‘·+uÛ§≥T¢ ø±<äT. áj·Tq dæ<ëΔ+‘ê\ì neùV≤fi¯q #˚dæqyêfi¯ófl m+‘·eT+~ ñHêïs√ Ä<ä]+∫ n+<ä+ møÏÿ+∫qyêfi¯Sfl n+‘· eT+~ ñHêïs¡T. H√u…˝Ÿ ãVüQe÷q+ ¬>\T#·T≈£îqï ‘=* ‘Ó\T>∑Tyê&ÉT! nsTTq |üŒdü{Ïø° kÕù|ø£å‘·« y˚>∑+‘√ Á|üj·÷D+ #˚ùd πøs¡+uÀs¡T¶ |æø£ÿ‘√ ø={Ϻ ‘√{Ï düV‰ü <Ûë´j·TT&çì Vü≤‘·´#˚ùd&Éqï H˚s+¡ MT<ä rVü‰sY C…˝’ À¢ yês¡+s√E\T ìs¡“+~Û+ #ês¡T. kÕøå±´<Ûësê\T dü]b˛ø£ e~˝ÒXÊs¡T. nK+&É y˚T<Ûëe+‘·T&ÉT nì ø=+<äsq¡ T ≈£î+fÒ, ∫‘·Ô#ê+#·\´+ ñqï e´øÏÔ nì nqT≈£îH˚yêfi¯ófl ˝Òø£b˛˝Ò<äT. yÓ’<äT´&çì #·÷ùd y˚fi¯e⁄‘√+~. sê<Ûä e∫à rdüT¬øfi¯‘êq+~... Á|üdTü ‘Ô |· ⁄ü |ü]dæ‘ú T· \˝À yÓ<’ ´ä + e\¢ ñ|üXe¯ Tq+ ñ+&É<ìä Äj·TqøÏ ‘Ó\TdüT. yÓ’<äT´&ÉT #Ój·T´uÀj˚T s√>∑ìs¡íj·T+ @eTT+≥T+~? yês¡úø£´+ e\¢ e#˚à e]º>√ nqã&˚ ‘·\‹|ü ø±e#·Tà n+{≤&ÉT. <ëìøÏ ø±s¡D+ eT<Û´ä #Ó$˝À ñ+&˚ ø±\Te \˝À K{Ïø£ πsDTe⁄\T ù|s¡Tø√e≥+ e\¢ dü+‘·T\q j·T+Á‘ê+>∑+ dü]>±Z |üì #ÓjT· ´ø£b˛e≥+ n+{≤&ÉT. Çe˙ï ø£fió¯ fl m+<äT≈£î ‹s¡T>∑T‘·THêïjÓ÷ #ÓãT‘êsTT ø±ì >±*˝À ø±fi¯ófl ‘˚*b˛e≥+ dü+>∑‹? <ëìøÏ e÷qdæø£ yÓ<’ ´ä + ø±yê\+{≤&ÉT.

e÷qdæø£ yÓ’<äT´&˚eT+{≤&√ ≈£L&Ü $T&É‘·+uÛ§≥T¢ y˚TcÕºs¡T }Væ≤+#·>∑\s¡T. á |ü]dæú‹øÏ @ &çk˛dæj˚TwüHé &çkÕs¡¶sY nH√ ˇø£ Ç+^¢wüß ù|s¡T ô|{Ϻ uÛÑ÷kÕú|æ‘· Á|üÁøÏjT· ˝≤+{Ï$ kÕ<Ûøä +£ #˚ùdÔ dü]b˛‘·T+<ä+{≤&ÉT. yêfiËfles¡÷ @MT #ÓjT· ´˝Òsì¡ ‘·qøÏ ‘Ó\TdüT. @ e÷qdæø£ ì|ü⁄DT&ç düV‰ü j·T+ ˝Ò≈î£ +&ÜH˚ $T&É‘+· uÛ§≥T¢ y˚TcÕºsT¡ |ü⁄düøÔ ±\ ;s¡Tyê n+#·T |ü≥Tº≈£îì HÓeTà~>± H˚\ MT<äøÏ ~π>s¡T. ≈£îØÃ˝À ≈£Ls¡TÃì ñ~«>∑ï‘·ø,Ï sê{≤ìøÏ ‘ê$e«≈£î+&Ü ì<ëq+>± Ä˝À∫+#·≥+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºsT¡ . Ç+‘·˝À <√eT\ ¨s¡T˝≤ eT+Á<äkÕúsTT˝À ndüŒwüºyÓTÆq s=<ä $qã&ç+~. ø£+{ÏøÏ m<äTs¡T>± es¡íHêr‘·yÓTÆq ˇø£ ndüe÷q´ <äèX¯´+ kÕø±s¡+ bı+<ä≥+ yÓTT<ä\sTT+~. m<äTs¡T>± ñqï Á|ü<X˚ +¯ Á|üø±X¯e÷qyÓT,Æ Áø£yT˚ |” kÕ+Á<äe÷qyÓTqÆ ˇ Äø±s¡+ dü+‘·]+#·T≈£î+{À+~. bÕs¡<äs¡Ùø£+>± ñqï Á|ü<˚X¯+ eTT+<äT>± eTdüøu£ ≤]+~. Áø£yT˚ |” sπ U≤ø£è‹ #Ó+~+~. n≥Tô|q’ dü÷\ú s¡÷|ü+ <ë*Ã, <ä]<ë|ü⁄ e÷qyêø£è‹˝À, m<äTs¡T>± Á|ü‘·´ø£åyÓTÆ+~` ˇø£ XÊ©Ô! n~ ø£˝≤, ø£ìø£{≤º, e÷j·÷? ˝Òø£, bıs¡T>∑T >∑<äT\˝À |üPs¡íÁ|ü‹_+u≤\‘√ (¨˝ÀÁ>±eTT\‘√) Á|üjÓ÷>±\T #˚düTÔqï $<ë´s¡Tú\T á >∑~˝ÀøÏ yê] düe÷ #êsêìï Á|üπøå|ædüTÔHêïsê? m<äTs¡T>± Á|ü‘·´ø£åyÓTÆq XÊ©Ô düqï>±, ì\TyÓ‘·TÔ bı&ÉT>∑T ñ+~. $T\$T\ yÓT]ùd s¡»‘· n+>∑sø¡ ˝å£ ≤+{Ï ñ&ÉT|ü⁄\T. s¬ +&ÉT ø±fi¯ófl. bÕ<ë\T e÷Á‘·+ yÓqøÏÿ ‹]– ˝Òe⁄. Hê\T>∑T #˚‘·T\T ñHêïj·÷? n$ #˚‘·T˝ÒHê?... •s√uÛ≤>∑+ ≈£L&Ü $T\$T\ yÓTs¡Tdü÷Ô ø√\>±, qTqï>± ñ+~. e÷qyêø£è‹ ñ+~ ø±ì e÷qe⁄&ÉT ø±<˚yÓ÷! ªª@$T nqT≈£î+≥THêïs√ ‘Ó\TdüT Hê≈£î. Ç~ eTìcÕ ø±<ë nì ø£<ä÷?μμ Ç<˚<√ e÷{≤¢&TÉ ‘√+~! ô|ô’ |#·Tà ‘·qøÏ ns¡+ú nj˚T uÛ≤wü˝À e÷{≤¢&TÉ ‘√+~! >=+‘·Tø£ m|ü&√, mø£ÿ&√ $qï≥Tº ñ+<˚... eT~˝À yÓT<äT\T‘·Tqï u…<äTs¡Tì n<äT|ü⁄˝À ñ+∫, ªªne⁄qT, n<˚ nqT≈£î+≥THêïqT,μμ n+≥÷ _+ø£+>±H˚ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒs¡T y˚TcÕºs¡T. ªªuÛÑ÷˝ÀøÏì ø±<äT H˚qT. eTs√ ˝Àø£+ e÷~. ns¡yÓ’ CÀ´‹s¡«sêí\ <ä÷s¡+ qT+&ç e#êÃqT. MT <Ûäq÷sê•˝À ø£ì|ædüTÔ+~ e÷ ‘ês¡. Á|üuÛÑT‘·«|ü⁄ dæã“+~˝À |üì#˚ùd HÍø£s¡Tì— ø£\qj·T+Á‘ê\ n<äT|ü⁄˝À #êøÏØ #˚ùd #êø£s¡Tì ø±qT. ãT~ΔXÊ*ì. u≤<Ûä´‘· ‘Ó*dæqyê&çì. Ç+‘·es¡≈£î #Óù|Œ~ qeTà>∑\sê?μμ ªªqeTàC≤\ì ìC≤\T mH√ï #·÷ùdqT. dæ<ëΔ+‘ê\øÏ ˝§+>∑ì ìC≤\ì #·÷dæq ‘·s¡Tyê‘· Hê dæ<ë›+‘ê\H˚ düe]+#·T≈£îqï dü+<äsꓤ\T ñHêïsTT. H˚qT ø£H˚~, $H˚~ ‘·s¡ÿs¡Væ≤‘·+ ø±q+‘·ùd|ü⁄ qy˚Tà{≤ìπø Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕÔqT.μμ ªªqeTàø£+ ≈£î~]+<ë? n+‘· CÀs¡T>±?μμ ªªbÕeTs¡T\T, dü«ø£b˛\ø£*Œ‘ê˝…q’ dæ<ëΔ+‘ê\ì >∑T&ç>¶ ± qy˚Tàyêfi¯ófl qeTàø£ b˛e#·TÃ. bÕ+&ç‘´· eTT, Á|ü‹uÛ\Ñ ‘√ bÕ≥T ‘Ó>T∑ e ñqïyêfi¯ófl qeTà>∑\s¡T. qTe⁄« |òü˝≤Hê sê•˝Àì, |òü˝≤Hê qø£åÁ‘·+ #·T≥÷º ‹]π> |òü˝≤Hê Á>∑Vü≤+ qT+&ç e#˚Ãqì #ÓãT‘·THêïe⁄ ø£<ë, ˙ Äø±s¡ $ø±sê\T #·÷dæHê, ˙ e÷≥ $Hêï qe÷à\H˚ nì|æk˛Ô+~.μμ ªªÇ|ü&ÉT m+<äT≈£î e#˚ÃH√ ‘Ó\TdüTø√yê\ì ˝Ò<ë?μμ ªªm+<äT≈£î ˝Ò<Tä ? ≈£î‘·÷Vü≤\+ nH˚~ ˝Òøb£ ˛‘˚ XÊÁdüyÔ ‘˚ ìÔ· m˝≤ ne⁄‘êqT?μμ ªªuÛÑ÷˝À≈£î\+<ä]ì ø±bÕ&É{≤ìøÏ e#˚ÃqT.μμ ªªÇ|ü&ÉT e÷ø=∫Ãq ñ|üÁ<äe+ @$T{Ï? á uÛÑ÷Á>∑Vü≤+ MT<ä ñqï Á|ü» \+‘ê m\¢|ü&ÉT @<√ ˇø£ $Twü MT<ä ø=≥Tº≈£î #·dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. ì»y˚T, ø£DÏ ø±ÁkÕÔ\T, nD≤«ÁkÕÔ\T m|ü&ÉT @ eTT|ü ‘ÓkÕÔj÷Ó ‘Ó*j·T<äT ø£<ë! Vü≤]‘·>è∑ Vü≤ yêj·TTe⁄\T ô|]–b˛sTT e÷ Á>∑Vü≤+ y˚&ÓøÏÿb˛‘˚ m<äTs¡j˚T Á|üfi¯j·÷ìï ‘·\T#·T≈£îì ø=+<äs¡T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. >∑‹ ‘·|æŒq Á>∑Vü≤X¯ø£˝≤\T e∫à uÛÑ÷$Tì >∑T<äT›≈£î+fÒ Jeø√{Ï n+‘ê #·∫Ãb˛‘·T+<äì ø=+<äs¡T Ä+<√fi¯q @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

13


|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Çe˙ï e÷ á‹u≤<Ûä\T— MT$ ø±e⁄. ˇø£ eTVü‰ø£$ #Ó|æŒq≥Tº |”‘· ø£cÕº\T |”‘$· . M{Ï qT+&ç ‘·|Œæ kÕÔeT+≥÷ mø£ÿ&√ CÀ´‹s¡«sêí\ <ä÷s¡+˝À ñqï eTs=ø£ C≤‹ düe÷»+ e÷≈£î <ä÷‘·ì |ü+|ü≥e÷? á Á|ü‹bÕ<äq ‘·s¡ÿã<äΔ+>± ˝Ò<äT.μμ ªªm<äTs¡T>± ek˛Ô+~ ô|qTeTT|ü. á‹ u≤<Û\ä ì MTs¡T C≤_‘ê y˚dqæ Çã“+ <äT\˙ï` @$T≥u≤“ Ä e÷≥ Ä" πøe\+ H˚|ü<∏ä´|ü⁄ s=<ä. ∫sê≈£î ô|fÒº$, #Ó|ü ˝Àì sêfi¯fle+{Ï$. ‘·\TÃ≈£î+fÒ yê{Ïì m<äTs√ÿ>∑\s¡T MTs¡T. e#˚Ã~ ô|<ä› Á|üe÷<ä+. eTs=ø£ 200 @fi¯fl˝À¢` n<˚ MT ø±\e÷q+˝À MT bıs¡T>∑Tq ñqï ˇø£ ô|<ä› ‘ês¡˝À ô|qTe÷s¡TŒ e∫à ù|*b˛‘·T+~. á ù|\T&ÉT˝À |ü⁄fÒº X¯øÏÔ ‘·s¡+>±\T m+‘√ y˚>∑+‘√ e∫à MT |ü]düsê\ì &Ûûø=q≥+ e\¢ MT bıs¡T>∑T ‘ês¡\˙ï |üP]Ô>± q•+∫b˛‘êsTT. #·Tø£ÿ˝Ò HêX¯q+ nsTTb˛‘·Tqï|ü&ÉT yê{Ï‘√bÕ≥T Á>∑Vü‰\øÏ ≈£L&Ü n<˚ >∑‹. Á>∑Vü‰\ MT<ä ñqï Jyê\T n+‘·+ ne≥+ ‘·ù|Œ~ ø±<äT.μμ ªªe÷ ˝Àø£+ n+‘·+ nsTTb˛‘√+<äì CÀdü´+ #Ó|Œæ eTeTà*ï u…~]+#·{≤ìøÏ Çø£ÿ&˚ e÷≈£î m+‘√eT+~ ñHêïs¡T. πs|ü{Ï‘√{À e÷|ü{Ï‘√{À e÷ |üì dü] nì sêsê #ÓãT‘·÷H˚ ñHêïs¡T. Ç+‘·es¡≈£î u≤>±H˚ ñHêï+. MTs¡T #˚dæq $X‚¢wüD‘√ MT˝À MT≈£î @ø±_ÛÁbÕj·T+ ñ+<ë?μμ ªªqeT÷Hê\ MT<ä, n+#·Hê\ MT<ä e÷≈£î >∑{Ϻ qeTàø£+ ñ+&ÉãfÒº e÷ yêfi¯ófl Ç+‘· <ä÷s¡+ <ä÷‘·ì |ü+bÕs¡T. á s¡ø£+ ù|\T&ÉT MT bıs¡T>∑TH˚ ñqï ø°ås¡ kÕ>∑s¡+˝À »s¡>∑uÀ‘√+<äì e÷ qeT÷Hê\T ˇø£kÕ] #ÓbÕŒsTT. #Ó|æŒqfÒ¢ áeT<Ûä´ n≥Te+{Ï ù|\T&ÉT »s¡>∑≥+ e\¢ e÷ qeT÷Hê\ MT<ä qeTàø£+ ô|]–+~ e÷≈£î.μμ kÕ.X¯. 1987˝À bÕ\|ü⁄+‘· ø°ås¡kÕ>∑sêìøÏ bıs¡T>∑Tq ñqï ô|<ä› y˚Tõ˝≤Hé

14

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

y˚T|òTü +˝À ñqï mdt.mHé. 1987 nH˚ ˙* ãèVü≤‘Y eTVü‰‘ês¡ ãèVü≤‘Y qe´‘ês¡>± e÷] ù|*b˛e≥+ Vü≤ãT˝Ÿ ùdŒdt f…*k˛ÿ|t qyÓ÷<äT#˚dæ dü+#·\qy˚T düèwæ+º ∫+~. n|üŒ{Ïes¡≈£î Äs¡T ãèVü≤‘Y eTVü‰‘ês¡˝Ò ãèVü≤‘Y qe´‘ês¡˝…’ ù|*b˛>∑\eH˚ dæ<ëΔ+‘·+ M–b˛sTT+~. eTq dü÷s¡T´&ÉT Ç˝≤ ù|*b˛e{≤ìøÏ neø±X¯+ ˝Ò<äT ø±ì, eTq bıs¡T>∑Tq ñqï mH√ï ˙* ãèVü≤‘Y eTVü‰‘ês¡\˝À ˇø£{Ï Ç˝≤ ù|* b˛e#·TÃ. eTq Ç\T¢ ~≥º+>± ñqï|üŒ{Ïø° bıs¡T>∑Tq ñqï Ç\T¢ ø±*b˛‘˚ n~ eTq eTqT>∑&ÉøÏ eTT|ü ‘ÓdüTÔ+~ ø£<ë. bıs¡T>∑Tyê&ÉT m˝≤b˛‘˚ eTqπø$T nì #·÷dü÷Ô }s¡Tø√e≥+ $E„\ \ø£D å + ø±<äT ø£<ë! á Ä>∑+‘·≈î£ &ç‘√ eT]ø=+#Ó+ e÷{≤¢&ç #·÷&Ü*. ªª<ä÷‘·ì |ü+|üe\dæq nedüs¡+ @$T e∫Ã+~? yês¡Ôì |ü+|æ‘˚ dü]b˛j˚T~ ø£<ë?μμ ªªyês¡ÔH√, <ä÷‘·H√ |ü+bÕ\ì Á|üj·T‘êï\T #˚dü÷ÔH˚ ñHêï+, #ê˝≤ø±\+ qT+&ç. q\uÛ…’ @fi¯fl ÁøÏ‘·+` MT ø±\e÷q+ Á|üø±s¡+` <ä÷‘·ì |ü+|æ á yês¡Ôì MT≈£î n+<äCÒ<ë›eTì yÓTT<ä≥ Á|üj·T‹ï+#ê+. n|üŒ{À¢ <ä÷‘· s¡yêD≤ MT<ä e÷ |ü]XÀ<Ûäq\T |ü+&É˝Ò<äT. e÷ Á|üjÓ÷>∑+ |üP]Ô ø±≈£î+&Ü b˛sTT+~.μμ ªªn|ü&ÉT <ä÷‘·ì mø£ÿ&çøÏ |ü+|ü{≤ìøÏ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T?μμ ªªMT <ä>sZ∑ øπ¡ ! q\uÛ’… @fi¯fl ÁøÏ‘+· >±*˝ÀøÏ ‘˚*b˛‘·Tqï≥T¢ nqTuÛeÑ + nsTT+~ MT≈£î. ne⁄Hê? nqTuÛeÑ + ø£\>∑&ÜìøÏ n|ü&ÉT y˚TeTT #˚dqæ Á|üj÷Ó >±˝Ò ø±s¡D+. #·÷&É+&ç! e÷ XÊ©Ô\ì <ä÷`s¡yêD≤ #Ój÷· ´\qT≈£îqï|ü&ÉT ô|<ä>› ± ñqï XÊ©Ôì s¡yêD≤ #ÓjT· ´≥+ ø£w+ºü . n+<äTø£ì XÊ©Ô\˝À ñqï »qT´ düe÷#êsêìï eTT+<äT ≈£î~kÕÔ+. ≈£î~+∫, ˇø£ >∑DÏ‘· düMTø£s¡D+˝À ÇeTT&ÉTÑê+. Ç$T&çÃ, düMT ø£sD ¡ ≤ìï e÷Á‘·+ kÕπø‘ê\T>± e÷s¡TÑê+. e÷]Ã, yê{Ïì dü\ú ø±\ düeTj·T+˝À ñqï >∑T[ø£ kıs¡+>±\ <ë«sê Á|ükÕs¡+ #˚kÕÔ+. n˝≤ n$ n&ɶ<ës¡T\ yÓ+≥


Á|üj·÷D+ #˚dæ >∑eT´+ #˚s¡T≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· e÷ düMTø£s¡D+ #Ó|æŒq Á|üø±s¡+ >∑eT´+˝À ñqï |ü<ësêúìï ≈£L&É>∑{Ϻ <ëìøÏ s¡÷|ü⁄, Äø±s¡+ e#˚Ã˝≤ #·÷kÕÔ+. á |üì »]π>≥|ü&ÉT >∑eT´+˝À j·÷<äè∫äø£+>± |ü&ÉTqï |ü<ës¡ú+ Áø£eTã<äΔ+ ne⁄‘·T+~. n|ü&ÉT düMT|ü ÁbÕ+‘ê\˝À n+ãs¡+ ‘·s¡T>∑T‘·T+~. á ‘·s¡T>∑T <ä\ Á|üøè£ ‹ <Ûsä êàìøÏ $s¡T<ä+Δ . n+<äTø£H˚ Ä ÁbÕ+‘·+˝À eT≥Tº≈î£ >∑Ts¡T‘ê«ø£sD ¸¡ q•+∫q≥T¢ ÁuÛ≤+‹ ø£\T>∑CÒdüTÔ+~.μμ >∑Ts¡T‘ê«ø£sD ¸¡ dæ<ëΔ+‘·+, ‘ê|ü>‹∑ XÊÁdü+Ô , >∑T[ø£ dæ<ëΔ+‘ê\˝À dæ<VΔä ≤ü düT&Ô q’Ó $T&É‘·+uÛ§≥T¢øÏ á kÕ+πø‹ø£ uÛ≤wü ns¡ú+ nsTT+~. ô|’ô|#·Tà m|ü&√ q\uÛ…’ @fi¯fl øÏ+<ä≥ Äj·Tq nqTuÛÑ$+∫q nqTuÛÑ÷‹ì Ç+‘· dü÷Œ¤]Ô‘√ $X‚¢wæ+∫ #Ó|Œæ qyês¡T Ç+‘·es¡≈î£ me«s¡÷ ‘ês¡d|ü &ü ˝É <Ò Tä . ø±ì Äj·TqøÏ Ç+ø± dü+<˚V‰ü \T |üP]Ô>± ìeè‹Ô ø±˝Ò<äT. >∑T[ø£ kıs¡+>±\˝À ø±+‹y˚>±ìï n~Û>∑$T+∫ Á|üj·÷D+ #Ój·T´>∑*π> k˛úeT‘· ñ+fÒ>±ì á <ä÷s¡Á|üj·÷D+ kÕ<Ûä´+ø±<äT... ªªMT Á|üjÓ÷>±\T á eT<Ûä´+‘·s¡ ø±\+˝À #Ój·T´≈£î+&Ü, q\uÛ…’ @fi¯ófl b˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· eTfi≤fl Ç|ü&ÉT m+<äT≈£î #˚ùds¡T?μμ ªªMTs¡qT≈£î+≥÷qï~ ì»+ ø±<äT. Çs¡y’Ó @fi¯fl ÁøÏ‘+· eTs=ø£ Á|üj÷Ó >∑+ #˚ùd+. n|ü&ÉT <ä÷‘·ì |ü+|ü≈î£ +&Ü øπ e\+ yês¡ìÔ |ü+|æ #·÷ùd+. yês¡ìÔ n+<äT≈£îHêïs¡T MTs¡T. n+<äT≈£îqï≥Tº <ëK˝≤\T ñHêïsTT e÷ <ä>∑Zs¡. yês¡Ôì $Hêïs¡T MTs¡T. n~ mø£ÿ&ÉqT+&ç ek˛Ô+<√ #Ó|üŒ˝Òø£b˛j·÷s¡T MTs¡T. n+<äTe\¢ m˝≤ düŒ+~+ #ê˝À ‘Ó*dæq≥T¢ ˝Ò<äT MT≈£î. me«s¡÷ q$Tàq≥T¢ ≈£L&Ü ˝Ò<äT, MT e÷≥ì. n<˚ düeTj·T+˝À ˇø£ ‘ês¡ ù|*b˛e≥+ ø£qã&ç+~, MT Äø±X¯+˝À. <ëìì #·÷dæ, y˚TeTT MT≈£î |ü+|æq yês¡Ô eTs=ø£]ì ñ<˚•› +∫+~ nqT≈£îHêïs¡T. nqT≈£îì MT yÓT<ä&TÉ ˝À #Ó\sπ –q yês¡øÔ Ï ‘·|ü >± $es¡D #Ó|ü ≈£îHêïs¡T. e÷ yês¡ìÔ |üøÿ£ øÏ ‘√dæ|ü⁄∫à düe÷<Ûëq|ü&çb˛j·÷s¡T.μμ $T&É‘·+uÛ§≥T¢ ÄX¯Ãsê´ìøÏ n+‘·T˝Ò<äT. Çs¡yÓ’ @fi¯fl ÁøÏ‘·+ $XÊ«+‘·sêfi¯+ ˝À‘·T˝À¢+∫ e÷{≤¢&ÉT≈£îHêï+ n+≥÷ ˇø£ ø£+sƒ¡<Ûä«ì $ì|æ+∫+~. Ç<˚ ø£+sƒ¡+, Ç<˚ e÷≥rs¡T. MT dü÷s¡T´&ÉT ù|*b˛‘·THêï&ÉT, C≤Á>∑‘·Ô|ü&É+&ç nqï yês¡Ô $qï|ü&ÉT n~ Äø±X¯yêD√ ˝Òø£ ‘·q n+‘·sê«DÏ ô|&ÉT‘·Tqï |òüTÀc˛ ns¡ú+ ø±˝Ò<Tä . nsTTHê eTqdüT‡ #ÓãT‘·Tqï e÷≥\T q$Tà ÁãVü‰à+&É+ ã<ä\› e⁄‘√+~ nqT≈£î+≥÷ m+‘√ Äsê≥|ü&ç m+<ä]ø√ #Ó|æŒ #·÷ùd&ÉT $T&É‘·+uÛ§≥T¢. Ä s√<äq ns¡D´s√<äH˚ nsTT+~. Ç~ eT÷&√ ‘·&Ée n+‘·sY Á>∑Vü≤Je⁄\T uÛ÷Ñ ˝À≈£î\ì ôV≤#·Ã]+#·&ÜìøÏ #˚dTü qÔ ï Á|üjT· ‘·ï+ nì $T&É‘+· uÛ§≥T¢ eTqdüT‡˝À ˇø£ Ä˝À#·q Á|üy•˚ +∫+~. Bìì ìs¡«› +<ä«+>± ìsêΔ]+#·Tø√yê\H˚ rsêàHêìøÏ e∫Ã, ªªá yês¡Ô yÓ÷düT≈£îsêe{≤ìøÏ ìH˚ï m+<äT≈£î |ü+bÕs¡T? ˙ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ns¡Ω‘·\T @$T{Ï?μμ ªªn+‘·sY Á>∑Vü≤ùde\T nH˚ ñ<√´>∑ $uÛ≤>∑+˝À H˚qT |üì#˚kÕÔqT. ñ<√´>∑ ¨<ë˝À ñ+&É≥+ e\¢ á neø±X¯+ e∫Ã+~ Hê≈£î. Hê Á|ü‘˚´ø£‘· @MT˝Ò<äT. me«s¡sTTHê e∫à ñ+&˚yês¡T Ä $uÛ≤>∑+ qT+&ç.μμ ªª@ nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&çH√, uÛ≤s¡‘· Á|ü<ÛëìH√ |ü≥Tº≈£î+fÒ |üì »s¡T>∑T‘·T+~ ø±ì Hê˝≤+{Ïyê&ç‘√...?μμ ªªnB Ä˝À∫+#ê+. MT Hêj·T≈£î\øÏ ¬s+&ÉT HÓ\\˝À e#˚à mìïø£\ MT<ä ñqï ÁX¯<äΔ ¬s+&ÉT e+<ä\ dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡Tyê‘· sêuÀj˚T ñ|üÁ<äe+ MT<ä ñ+&É<äT.μμ ªªeT]sTT‘˚ @$T{Ï #˚<ë›eTì?μμ ªªyês¡Ôì n+~+#êqT. e÷ Á|üuÛÑT‘·«+, e÷ dæã“+~ MT≈£î düVü‰j·T+ #Ój·T´ {≤ìøÏ dæ<äΔ+>± ñHêï+. y√´eTHÍø£\˝À $TeTà*ï ‘·s¡*+#·T≈£îb˛‘ê+. MT Á|ü»\ì, Á|üuÛÑT‘ê«\ì ˇ|æŒ+#·>∑\s¡T MTs¡T,μμ düe÷<Ûëq+ ø√dü+ m<äTs¡T

#·÷düTÔqï≥Tº>± Ä>∑+‘·≈£î&ÉT #Ó|üŒ≥+ Äù|&ÉT. ‘·ø£åD ø£s¡Ôe´+ @$T{À $T&É‘·+uÛ§≥T¢øÏ ne>±Vü≤q ø±˝Ò<äT. yêsêÔVü≤s¡T&ÉT eTs=ø£ ˝Àø£+ XÊ©Ô ˝≤>±q ñHêï&ÉT. Ä XÊ©Ô #ÓãT‘·Tqï yês¡Ô ì»+>± eTs√˝Àø£+ yêfi¯ófl |ü+|æq<˚ ø±e#·TÃ. ø±ì yêsêÔV≤ü s¡T&ç yês¡Ô qeTà<ä>~Z∑ >± ˝Ò<äT. ns¡yÓ’ CÀ´‹sY esê¸\ <ä÷s¡+ qT+&ç yês¡Ô sêyê\+fÒ ø£˙dü+ 60 dü+e ‘·‡sê\T |ü&ÉT‘·T+<˚. >∑‘· q\uÛ…’ @fi¯fl˝À¢ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ yês¡Ôì |ü+ù|eT+{≤&ÉT. eT÷&√ ‘·&Ée ÄkÕ$T m<äTs¡T>± ì\ã&ܶ&ÉT. Ç~ kÕ<Ûä´e÷? b˛˙ nì ‘Ó–+∫ á XÊ©Ô e÷≥ì ‘·qT q$TàHê ‘·q e÷≥ì mes¡T $+{≤s¡T? ô|’ô|#·Tà ‘·qì ndæ‘ Ô «· + ˝Òìyê{Ïì ø£ì, $H˚ eTH√$<äfiq¯ s√–>± |ü]>∑DkÏ ÕÔsT¡ . á H˚|<ü ´ä∏ +˝À Á|ü|ü+#·+˝Àì nÁ>∑sêC≤´\ìï{Ïì ˇø£ ‘ê{Ï MT<äøÏ rdüT≈£î sêe≥+ n+fÒ e÷≥˝≤? n+‘·sê®rj·T y˚~ø£\ MT<ä MTqy˚TcÕ\T ˝…ø£ÿ ô|&ÉT‘·÷ ≈£Ls¡TÃ+fÒ ÄdüqïeTj˚T Ä|ü<ä Ä>∑T‘·T+<ë?... y˚fi¯fl‘√ ø£D‘·\ MT<ä s¡T<äT›≈£î+≥÷, ªªMTs¡T y√´eTHÍø£ì nø£ÿ&É qT+&ç rdüT≈£îe∫à m+‘·eT+~ì s¡øÏå+#·>∑\s¡T? me¬se]ì s¡øÏå+#ê˝À m˝≤ ìs¡ísTT kÕÔsT¡ ? e÷eC≤‹ì s¡øùåÏ dÔ dü]b˛‘·T+<ë? e÷qe⁄&ç eTqT>∑&øÉ Ï $T–*q Jeø√{° eT÷˝≤<Ûës¡y˚T. düs¡«uÛÑ÷‘· düe÷Vü‰s¡+ e÷fÒ$T{Ï? yÓqø£{ÏøÏ ô|qTes¡<ä e∫à q|ü&ÉT H√yê nH˚ e´øÏÔ |ü&Éy˚düT≈£îì e∫à C≤‹ø√ »+≥ #=|üq Jeø√{Ïì s¡øÏå+#˚&Éì e÷ u…’_˝Ÿ #ÓãT‘√+~. n˝≤ MTs¡T ≈£L&Ü Ä|ü<ä ÄdüqïyÓTÆq ‘·s¡TD+˝À e∫à MT≈£î ‘√∫qyêfi¯flì s¡øÏåùdÔ b˛˝≤? Hê dæbòÕs¡düT m+<äT≈£î?μμ ªªe÷ Ä˝À#·q n~ø±<äT. uÛÑ÷˝Àø£+˝À ñqï Á|ü»\+<ä]˙` yês¡T, Ms¡T nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü` n+<ä]˙ yÓ÷düT≈£îb˛‘ê+. nB e÷ Ä˝À#·q.μμ ªªm|ü&√ 200 dü+e‘·‡sê\ ‘·sT¡ yê‘· @<√ Ä|ü<ä sêuÀ‘√+~ ø£qTø£ Ç|ü&˚ Ç\T¢ #·ø£ÿu…≥Tºø√yê\ì H˚qT #Ó_‘˚ mes¡T |ü{Ϻ+#·T≈£î+{≤s¡T? e÷ sê»ø°j·T e´edüú, Ä]úø£e´edüú πs|ü⁄ sêuÀj˚T mìïø£\ MT<ä, á ø£+<ëj·T+˝À sêuÀj˚T ˝≤uÛ≤\ MT<ä >∑T]ô|{Ϻ ñ+≥T+~. ˇø£ Á|üD≤[ø±ã<äΔ+>± <ä÷s¡<äèw溑√ |üqT\T #Ój·T´≥+ ø£wüºyÓTÆb˛‘√+~. ô|’>± e÷ uÛÑ÷˝À≈£î\øÏ dü$Twæº>± |üì#Ój·T´≥+ #˚‘· ø±e≥+˝Ò<äT. á Á|ü|ü+#êìï, á nyÓT]ø±yêfi¯flì, á #Ó’Hêyêfi¯flì, eTTdæ¢+ sêC≤´\ì, ø£eT÷´ìdüTº\ì, Mfi¯fl+<ä]˙ q$Tà+∫ ˇ|æŒ+#·≥+ m˝≤ kÕ<Ûä´+? b˛˙ n+‘·sê®rj·T dü$T‹˝À ñqï 192 düuÛÑ´<˚XÊ\T, @&ÉT _*j·Tq¢ Á|ü»\T qy˚Tàs¡H˚` e÷≥es¡düøÏ nqT≈£î+<ë+. n|ü&ÉT Mfi¯fl+<ä]˙ ˇ|æŒ+#˚ y√´eT HÍø£\T mø£ÿ{≤ìøÏ düVü≤ø£]+#˚≥≥Tº #Ój·T´≥+ m˝≤?μμ ªªuÛÑj·Ty˚T\ MT≈£î? Ä ùdyê‘·+Á‘ê\˙ï #·÷düT≈£î+{≤+ y˚TeTT. y√´eT HÍø£\ì ‘·j·÷s¡T#˚ùd |ü<äΔ‘·T\T H˚s¡TŒ‘ê+ MT≈£î. Çø£ÿ&É ñqï @&ÉT _*j·TqT Á|ü»\ì ˇø£ Áø£eT|ü<‹Δä ˝À y√´eTHÍø£\T møÏÿ+∫ yê]ì |ü+ù| @sêŒ≥T¢ <ä>sZ∑ +¡ &ç #·÷kÕÔ+ y˚TeTT. Ç<ä+‘ê »]|æ+#·{≤ìøÏ 200 @fi¯ófl |ü&ÉT‘·T+~. e´e~Û ˝Ò<äT. ˇø£{Ï e÷Á‘·+ eTs¡∫b˛ø£+&ç. MT eT+∫ ø√], MT≈£î kÕj·T+ #˚<ë›eTH˚ ø√]ø£‘√fÒ á |üì #˚düTÔHêïeTT ø±ì Ç+<äT˝À kı+‘· ˝≤uÛÑ+ @MT˝Ò<äT e÷≈£î.μμ dü«˝≤uÛ≤ù|ø£å ˝Ò≈£î+&Ü mes¡T+{≤s¡T? πøe\+ |üs√|üø±s¡ ãT~Δ‘√ |üì#˚ùd e´≈£îÔ\T q÷{Ïø√ ø√{Ïø√ ˇø£s¡T ñ+fÒ ñ+&Ée#·TÃ. ø±ì d”«j·T Á|üjÓ÷»Hê\ì Ä•+#·≈£î+&Ü sêC≤´\T @\≥+ ø£wüº+. ø±+~o≈£î\T <˚X¯+˝ÀøÏ yÓ\T¢e˝≤ eùdÔ yês¡T ñ+&É{≤ìøÏ #√≥T, ‹q&ÜìøÏ ‹+&ç ô|≥º≥y˚T m+‘√ ø£wüº+. n\Te+{Ï~ @&ÉT _*j·Tq¢ Á|ü»\øÏ s¡yêD≤ kÂø£sê´\T ø£*Œ+∫ yê] u≤<Ûä´‘·\ì HÓ‹ÔMT<ä y˚dTü ø√e≥+ n+fÒ kÕe÷q´yÓTqÆ |üì ø±<äT. Ç+<äT˝À ‘·sêÿìøÏ n+<äì øÏ≥T≈£î ñ+<˚yÓ÷... á Ä˝À#·qì øãj·T≥ô|≥º≈£î+&Ü, ªªMTs¡T ‘·\ô|{Ϻq |üì kÕ<Ûä´|ü&˚~ ø±<äT. Ç~ Hê≈£î ‘·\øÏ $T+∫q |üì. e÷ Á|üC≤kÕ«eT´+˝À |ü⁄Á¬sø√ ãT~Δ. e÷ Á|üuÛÑT‘·«+ n‘·´edüs¡yÓTÆq |ü]#·s¡´˝Ò Á|ü»\øÏ n+~+#·˝øÒ £ |ü&sÉ êì bÕ≥T¢ |ü&TÉ ‘√+~. n+‘·sê®rj·T+>± Ç~ ndü‡\T bıdü>∑<äT. @ sêC≤´ìø° Ç‘·s¡sêC≤´\ MT<ä qeTàø£+ ˝Ò<äT. ø£qTø£ e÷ ã‘·Tπø<√ @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

15


y˚TeTT ã‘·T≈£î‘ê+. MT düVü≤è<äj·÷ìøÏ e÷ CÀVü‰s¡T¢.μμ ªªb˛˙ mes¡T ekÕÔeT+fÒ yê]H˚, MT u…_’ ˝Ÿ˝À H√yê #˚dqæ ≥T¢ C≤‹ø√ »+≥ì rdüT¬øfi¯‘ê+.μμ ªªnB »s¡>ì∑ |üH!˚ e÷ <˚X+¯ ˝ÀH˚ $T*j·Tq¢øÏ ô|’ã&ç Äø£*‘√ n\eT{ÏdTü qÔ ï nHê<Ûä\T ñHêïs¡T. yê]ì <ä‘·Ô‘· #˚düT≈£îì ‘·eT‘·eT <˚XÊ\T rdüT≈£îb˛sTT ô|+#· T ≈£ î +{≤eTì $<˚ o j· T T\T m+‘· > ± ã‹e÷*Hê e÷ Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ˇ|üø√e≥+ ˝Ò<Tä . n≥Te+{Ï~ MTs¡T eTeTà*ï n+<ä]˙ ñ<ä]Δ kÕÔeT+fÒ mes¡T ˇ|ü≈£î+{≤s¡T?μμ ªªb˛˙ e÷‘√ e#ÓÃj·T´+&ç MTs¡T.μμ ªªH˚qT ñ<√´>∑ $s¡eTD #˚dæ y˚<ë+‘· ‘·‘·Ô«+ n<Ûä´j·Tq+ #˚<ë›eTH˚ Á|üj·T‘·ï+˝À ñHêïqT. á ej·TdüT‡˝À qqTï rdüT¬ø[fl MTπø$T ˝≤uÛÑ+?μμ ªªÄ Ä˝À#·q e<äT.› MT≈£î, MT J$‘· ø±˝≤ìï düTHêj·÷dü+>± s¬ {Ï+º |ü⁄ #ÓjT· ´ >∑\+. MT j·Te«Hêìï |ü⁄qsêeè‘·+ #ÓjT· ´>∑\+. MT≈£î dü+kÕs¡ düTU≤\T n+~e« &ÜìøÏ Äsê≥|ü&˚ n+<äyÓTÆq Ä&Éyêfi¯ófl ñHêïs¡T e÷ <ä>∑Zs¡. MTe+{Ï y˚T<Ûë$ nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~ e÷≈£î. e#ÓÃj·T´+&ç Hê‘√, rdüT≈£îb˛‘êqT.μμ Äe⁄ n+<ä+ m<äT›øÏ ‘Ó*dæq≥Tº, eTìwæøÏ ‘Ó\TdüTÔ+<ë?... ªªm+<äTø£j÷· ´ Á|üj÷· dü|&ü ‘É êe⁄! H˚qT Ç\T¢ <ë{Ï ãj·T{ÏøÏ yÓ[‘˚ #·˝≤eTD° ø±qT. Hê Ä#ês¡e´eVü‰sê\T Hê$. Hê yÓÁ] Hê~. me] yÓÁ] yê]øÏ Äq+<ä+. ô|’>± H˚qT XÊø±Vü‰]ì. Hê≈£î n\yê≥sTTq ÄVü‰s¡+ ≈£L&Ü MT <ä>∑Zs¡ eT÷&=+ ‘·T\T ñ+&É<äT.μμ ªªuÛÑj·T+ ˝Ò<äT MT≈£î. e÷+dü+ ‹q≥+ e÷H˚XÊ+ y˚TeTT. >∑‘·+˝À ˇø£ n<äèX¯´yÓTÆq $cÕDTe⁄ ø±s¡D+>± e÷ ˝Àø±ìï n+‘·{Ï˙ ˇø£ n+≥Tyê´~Û #·T≥TºeTT{Ϻ e÷ Á|ü»\+<ä]˙ <ä]<ë|ü⁄>± s¡÷|ü⁄e÷|æ+~. BìøÏ ø±s¡D+ ø=ìï C≤‘·T\ ÁbÕDT\ì #·+|æ ‹q≥+ e\¢ $cÕDTe⁄ »+‘·T>∑D≤\ qT+&ç e÷ >∑D≤\˝ÀøÏ ¬>+‘·T y˚dæ+<äì e÷ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T rsêàì+#ês¡T. n|üŒ{Ï qT+&ç Ç‘·s¡ ÁbÕDT\ì ‹q≥+ e÷H˚XÊ+. e÷ b˛wüDøÏ ø±e\dæq ÄVü‰sêìï n+‘·{˙Ï y˚TeTT ø£sêà>±sê˝À¢ ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£î+{≤+. düVü≤»+>± <=]πø yê{Ïì ≈£L&Ü ‹q+. yê{Ïì e÷ ø£sêà>±sê˝À¢ e÷≈£î nqT≈£L\yÓTqÆ ÄVü‰sê\T>± e÷s¡TÃ≈£îì ‹+{≤+. e÷ Ä]úø£e´edüú˝À @B eè<Ûë>± b˛ìe«+. nìï{Ï˙ |ü<˚|ü<˚ yê&ÉT≈£î+{≤+. ÁbÕD+ ñqï Á|ü‹ J$ì u≤<Ûä´‘·‘√ b˛wæ+∫ ø±bÕ&ÉT‘ê+. ÁbÕD+ b˛sTTq ‘·s¡Tyê‘·` <˚Væ≤øÏ |ü⁄qs¡®qà ñ+<√ ˝Ò<√ ‘Ó*j·T<äT ø±ì` e÷ e´edüú˝À Á|ü‹ <˚Vü‰ìøÏ |ü⁄qsY $ìeTj·T+ <ë«sê |ü⁄qs¡®qà ñ+~. e÷ Jyêes¡D+˝À m+‘· m≈£îÿe Jeø√{Ï ñ+fÒ n+‘· düeTs¡úe+‘·+>± |ü⁄qsY $ìeTj·T+ »s¡T>∑T‘·T+~. y˚TeTT ‹H˚ ÄVü‰s¡+ n+‘ê Ç˝≤ |ü⁄qsY $ìeTj·T+ 16

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

#˚ùd ø£sêàsê>±sê\˝ÀH˚ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~.μμ ªªMTs¡T ‹H˚e˙ï Ç˝≤ Ø ôd’øÏ˝Ÿ #˚dæqy˚Hê?μμ ªªne⁄qT. n+<äTø£H˚ m+‘·eT+~HÓH’ ê b˛wæ+#·>\∑ eTH˚ <Ûs’Ó ´¡ + ñ+~ e÷≈£î.μμ ‘·q&ç–q Á|üX¯ïøÏ á s¡ø£yÓTÆq düe÷<Ûëq+ e#˚Ãdü]øÏ y˚TcÕº] yÓT<ä&ÉT˝À ˇø£ nqTe÷q+ ø£<ä˝≤&ç+~. Ç<˚Hê Ä>∑+‘·≈£î&ç sêø£øÏ ndü\T ø±s¡D+? ìC≤ìC≤\T ô|s¡Te÷fi¯flπø ms¡Tø£. ø±ì nqTe÷q+ ô|qTuÛÑ÷‘·+. ªªe÷˝À ˇø£ eTVü‰ø£$, ª»q˙ »qàuÛÑ÷$TX¯Ã dü«sêZ<ä|æ >∑Øj·Tdæμ nHêï&ÉT. n+fÒ »qàì∫Ãq ‘·*,¢ »qàì∫Ãq uÛ÷Ñ $T dü«s¡‘Z T· ˝≤´\T. Ç~ e÷ »qàuÛ÷Ñ $T. Çø£ÿ&É |ü⁄fÒ+º , Çø£ÿ&É ô|]π>+, Çø£ÿ&˚ #·∫Ãb˛‘ê+. ns¡y’Ó CÀ´‹s¡«sê¸\ <ä÷s¡+˝À ñqï eTs√ ˝Àø£+ yÓ[fl eTs√ ns¡yÓ’ @fi¯ófl ã‹øÏ u≤e⁄≈£îH˚~ @eTT+~? Hê X‚wü J$‘·+` ns¡y’Ó s√E˝…H’ ê düsπ ` Çø£ÿ&˚ >∑&TÉ |ü⁄‘êqT. ÁbÕD+ b˛sTTq ‘·sT¡ yê‘ê? bÕ]úe<˚Vü‰ìï n–ïøÏ n|üŒ–+#·≥+ e÷ Ä#ês¡+. ø£qTø£ <äj·T#ÓsTT´ eT]!μμ Ç<˚ ∫e] e÷≥ nqï≥T¢ ìwüÿs¡¸>± #Óù|Œùds¡T $T&É‘·+uÛ§≥T¢! ‘·\T|ü⁄ MT<ä ≥ø£≥ø£ #·|ü&ÉsTT+~. ªªdüπs! eTfi≤fl ø£\T<ë›+. n|ü&ÉT $TeTà*ï ˇ|æŒkÕÔqT.μμ ªªeTfi≤fl ø£\eø£ÿs¡˝Ò<äT. πøåeT+>± yÓfi¯ófl.μμ Ç+‘·˝À <√eT\ ¨s¡T˝≤, eT+Á<äkÕúsTT˝À, ndüŒwüºyÓTÆq s=<ä $qã&ç+~. ø£+{ÏøÏ m<äTs¡T>± ñqï e´øÏÔ #·T≥÷º ñqï Á|ü<X˚ +¯ Á|üø±X¯e÷qyÓT+Æ ~. kÕ+Á<äyTÓ qÆ Ä>∑+‘·≈£î&ç Äø±s¡+ Áø£y˚T|” eT+#·T $Á>∑Vü≤+ ø£]–q≥T¢ ø£]–b˛sTT n<äèX¯´yÓTÆ b˛sTT+~. ‘·\T|ü⁄ MT<ä ≥ø£≥ø£ X¯ã›+ eTs=ø£kÕ] ne⁄‘·÷H˚ ‘·\T|ü⁄ ‘Ós¡T#·T≈£î+~. ªªme]‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T?μμ n+≥÷ #=s¡e>± ˝À|ü*øÏ e∫Ãq sê<Ûä >∑<+ä ‘ê ø£\j·Tpdæ+~. @MT ø£qã&É˝<Ò Tä . ªª|ü<+ä &ç Ç+{ÏøÏ yÓfi<¯ ë+,μμ n+≥÷ #ÓsTT´ |ü≥Tº≈£îì ãj·T{ÏøÏ <ë]rdæ+~ Äj·Tq düVü≤<Ûäs¡à#ê]DÏ. øöeTT~ yÓuŸ |üÁ‹ø£ k»q´+‘√


áeT<Û´ä q {°M˝À ˇø£ kÕ«MTJ Ä~yês¡+ dü÷s¡T´DÏ,í k˛eTyês¡+ •e⁄DÏ`í Ç˝≤ @&ÉT yêsê\T |üPõ+#ê*‡q <˚e‘·\ì #ÓbÕŒs¡T. ø±˙ ñ|üìwü‘·TÔ, uÛÑ>∑eBZ‘·˝À ìs¡+‘·s¡+ uÛ>Ñ e∑ ∫Ã+‘·q ñ+&Ü\ì #ÓbÕŒπs ø±ì á <˚e‘·\ >∑T]+∫ #Ó|Œü ˝Ò<Tä . MT n_ÛÁbÕj·T y˚T$T{Ï? dü s ¡ « <˚ e ‘· \ ÷ |ü s ¡ y ˚ T X¯ « s¡ dü « s¡ ÷ |ü y ˚ T . Äj·TqqT @ s¡÷|ü+˝À <Ûë´ìùdÔ Ä s¡÷|ü+>± <äsÙ¡ q$TkÕÔ&TÉ . á yêsê\ ìj·Te÷\T eTq+ ø£*Œ+#·T≈£îqïy˚.

ˇø£ Ç+{Ïì ‘·÷s¡TŒ |ü&eÉ Ts¡\T>± $uÛõÑ +#· e\dæ e∫Ãq|ü&ÉT ô|<ä› ≈£îe÷s¡T&ÉT, ∫qï ≈£îe÷s¡T&çøÏ @ $<Û+ä >± $uÛõÑ +#ê*? k˛<äs¡T\≈£î m|ü&ÉT $uÛ≤>∑+ »s¡|üe\dæ e∫ÃHê |ü&eÉ Ts¡ ô|<äy› ê&ÉT, ‘·÷s¡TŒ ∫qïyê&ÉT |ü+#·Tø√yê*.

eTìwæ Ä‘·à|æ+&É+ ô|≥Tºø√e#êÃ? <ëìπø yÓTHÆ ê ìã+<Ûqä \THêïj·÷? Ä‘·à|æ+&É+ ô|≥Tº≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ me]ø° ˝Ò<äT. düq´dæ+∫q|ü&ÉT Ä‘·à|æ+&É+ y˚düTø√e#·TÃ. Ä‘·à|æ+&É+ ô|≥Tºø√yê\+fÒ düHê´dü+ rdüT ø√yê*.

dü+ã+<Û+ä @$T{Ï? ªdüTes¡Ã\μ n+fÒ Vü≤qTeT‘·ÿ˝≤´D $wüj·T eTì ø±<ä+&û. düTes¡Ã\ nq>± ª‘˚CÀeT+&É\+ dü÷s¡T´ì e<ä\q≥T¢>±, H˚qT lsêeTTì e<ä\qT,μ nì ns¡ú+ ø£qTø£ MT≈£î dü+<˚Vü≤+ nqedüs¡+.

eTTqT\T Ç+Á~j·T ìÁ>∑V≤ü + ø£\yês¡T >∑<ë? |üsêX¯s¡ eTVü≤]¸ eT‘·‡´>∑+~Û n+<ëìï #·÷dæ m+<äT≈£î ÁuÛ$Ñ T+#ê&ÉT? Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T eTs¡D+Ï ∫q s√CÒ Ä_›ø±\T ô|&ÉT‘·T+{≤s¡T. Ä ‹~∏s√E nìyês¡´ ø±s¡D≤\ e\¢ Ä_›ø+£ ô|≥º˝øÒ b£ ˛‘˚ |ü]cÕÿs¡+ @yÓTHÆ ê ñ+<ë? ˝Òø£ eTs¡Tdü{Ï dü+e‘·‡s¡+ s¬ +&É÷ ø£*|æ ô|{§º#êÃ? ô|<ä›\T eTs¡DÏ+∫q s√CÒ Ä_›ø£+ ô|{≤º*. ‘·|Œü ìdü]>± Äs√E ≈£î<äsø¡ b£ ˛‘˚ Äs√E |üP]Ô ñ|üyêdü+ ñ+&ç eTs¡Tdü{Ï s√E Ä_›ø£+ ô|≥Tºø√e#·TÃ. Ç~ eTTK´yÓTqÆ |ü]cÕÿs¡+. e#˚à dü+e‘·‡s¡+ ‘·~q› + <ëø± uÛÀ»q+ #˚jT· ≈£î+&Ü ñ+&É˝Òs¡T ø£qTø£ eTsêï&˚ ‘·|üŒø£ ô|{≤º*.

ªª‘·+ ì‘·´eTqTs¡ø±Ôdæà, j·T<∏ëdü÷s¡´+ düTes¡Ã˝≤.μμ Çø£ÿ&É dü÷s¡T´ìøÏ, düTes¡Ã\≈£L

|üsêX¯sê~ eTVü≤s¡T¸\T düs¡«dü«‘·+Á‘·T\T. m+‘·{Ï ãTTwüß˝…’Hê Ç+Á~j·T düeTT<ëj·T+ Á|üe÷<ëìïdüT+Ô <äì Ä ø£<≈ä∏ î£ ‘ê‘·Œs¡´+. yê] #·]Á‘·˝À Ç≥Te+{Ï ∫qï∫qï bıs¡u≤≥T¢ »]–Hê M] ‘·|dü Tü ‡ jÓTTø£ÿ Á|üu≤Û e+ >=|üŒ~ ø£qTø£ yê]πø <√wü+ n+≥<äT. n+<äTø£H˚ yês¡T eTVü≤s¡T¸˝…’Hês¡T.

nbÕÁ‘· <ëqeTì ‘Ó*j·Tø£ #˚ùdÔ <ë‘·øÏ bÕ|ü+ n+≥T≈£î+≥T+<ë?Bìπø+ #˚j÷· *? <ëq+ #˚ùd≥|ü&ÉT rdüT≈£îH˚yê] bÕÁ‘·ì $#ê]+∫ dü‘êŒÁ‘·eTì ‘Ó\TdüTø=ì Çyê«*. MTs¡T ‘Ó*j·Tø£ Ç#êÃs¡T ø£qTø£ |üXÊÑêÔ|üy˚T #ê\T. kÕ«‹ e÷dü|üÁ‹ø£ k»q´+‘√

¯ðþË ¯ðþÌê ™ðþË$-Væü$- Ðèþ*-r-˯èþ$, gê¡-Äæý*-Ë-¯èþ$ ç³Ç-^èþÄæý$… ^óþõÜ ÖÇÛ-Mæü |üsX¡ ó¯ sêeT Á|”‹

;s¡ø±j·T |”#T·

$wüßíeT÷]Ô <äXÊe‘êsê˝À¢ |üs¡X¯ósêeTT&ç~ Äs√ ne‘ês¡+. ªªsêyÓ÷sêeTX¯Ã sêeTX¯Ãμμ nH˚ K+&É+ ˝Àì yÓTT<ä≥ sêeTT&ÉT |üs¡X¯ósêeTT&ÉT, ¬s+&√ sêeTT&ÉT Á|üdüTÔ‘·+ |üs√ø£å+>± mìïø£˝À¢ ì*Ãq lsêeTT&ÉT, eT÷&√ sêeTT&ÉT ø£èwüßí&ç nqï nsTTq ã\sêeTT&ÉT (ø£èwüßí&ÉT ne‘ês¡ |ü⁄s¡T wüß&ÉT ø±<äì á XÀ¢øb£ Õ<ä+ dü÷∫düT+Ô ~). sπ DTø± »eT<ä>∑Tï\ ≈£îe÷s¡T&Ó’q |üs¡X¯ósêeTT&ÉT ‘·+Á&ç e÷≥≈£î ‘·˝§–Z ø£qï‘·*H¢ ˚ #·+bÕ&ÉT. eT∞fl ‘·+Á&ç H=|æŒ+∫ ‘·*ì¢ ã‹øÏ+#·T≈£îHêï&ÉT. sπ DTø£eTàqT eT<Ûä´j·TT>±\ qT+N ‘Ó\T>∑T yêfi¯ófl <˚e‘·>± |üPõdüTÔHêïs¡T. Ä $wüj·T+ $qTø=+&É e\¢uÛÑ sêj·TT&ç Áø°&Ü_ÛsêeT+ ìs¡÷|ædüTÔ+~. •e⁄ì yÓT|æŒ+∫ |üs¡X¯óe⁄qT (>∑+Á&É>=&ɶ*ì) Äj·TT<Ûä+ >± dü+bÕ~+#ê&ÉT. ø£s¡í, ;Ûwüßà\≈£î $<ë´>∑Ts¡TyÓ’ Hê&ÉT. lsêeTT&ç‘√H˚ ‘·\|ü&ç dü]ô|≥Tº≈î£ Hêï&ÉT. $Hêj·T≈£î&ç <ä+‘·+ }&É>={≤º&ÉT. ôV’≤Vü≤j·T e+XÊìøÏ #Ó+~q |üs¡X¯ósêeTT&ÉT n&É$øÏ yÓ[fl q|ü&ÉT, Çs¡yÓ’ ˇø£ÿkÕs¡T¢ >∑T+&Ó u≤<äT≈£î+≥÷ ‘·q ‘·*¢ @&çÃ+~ ø±ã{Ϻ, nìïkÕs¡T¢ ø£åÁ‹j·TT

˝À|ü\ |”#·Tqï ø±j·T˝…ìï ñHêï ;s¡ø±j·T |”#·Tπø ù|s¡T e∫Ã+~. ø±j·T eTT~πsø=B› á |”#·T ∫ø£ÿ ã&ç >∑{Ϻ |ü&ÉTÔ+~. |”#·T˝Àì <ësê\T >∑{Ϻ>± ô|q y˚düT≈£î+{≤sTT. á düVü≤» \ø£åD+ >∑T]Ô+∫ dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´\qT e~*ô|≥º≈£î+&Ü >∑{Ϻ>± |ü≥Tºø=ì, sêø£b˛ø£˝>Ò ±ø£ $yêVü‰<äT\T ≈£L&Ü <ä>]Z∑ yêfi¯fl˝ÀH˚ #˚düTø=H˚yêfi¯fl $wüj·T+˝À á e÷≥ yê&ÜÔsT¡ . y˚Tq]ø±\÷ m<äTs¡T y˚Tq]ø±\÷ CÀs¡T>± kÕπ> eTq C≤‹˝À kÕe÷õø£ dü+ã+<Ûë\T #ê˝≤ m≈£îÿe. Áù|e÷_Ûe÷Hê\T yÓT+&ÉT. <ä>∑Z] #·T{≤º \q÷ eTØ ùdïVü≤+>± ñ+&˚ <ä÷s¡ ã+<ÛäTe⁄\q÷ ø£*|æ ªyêfi¯fl<ä+‘ê ;s¡ø±j·T|”#T· ˝…+&ç,μ nì yÓT|ü >±H√ <Ó|ü >±H√ e´eVü≤]+#·≥+ ø£<Tä .› á e÷≥ \qT ‘Ó\T>∑Tyêfi¯fl≈£L, Ç‘·s¡ <äøD åÏ ≤~yêfi¯fl≈£L nq« sTT+#·e#·TÃ>±ì, ñ‘·Ôs¡ Væ≤+<ä÷kÕúq+ yêfi¯fløÏ nqTe]Ô+#·≥+ ‘·>∑<äT. ñ‘·Ôsê~yêfi¯ófl ;s¡ bÕ<äT\T ô|+#·sT¡ . ;s¡ø±j·T\T ‹qs¡T, y˚T]ø£+˝À $yêVü≤ dü+ã+<Ûë\T ô|≥Tºø√s¡T. m<äTs¡T y˚Tq]ø£+ düùd$Tsê |üìøÏsê<äT. ø±ã{Ϻ yêfi¯fl˝À ;s¡ø±j·T |”#·T+&É<äT. Ç~ ‘Ó\T>∑T |”#·T. n#·Ã+ eTq<˚.

\+<äØï #·+|ü⁄‘êqì Á|ü‹»„ #˚XÊ&ÉT. uÛÑè>∑TeTVü≤]¸ ã‹øÏ+∫q »eT<ä–ï ã‹$T˝≤&çHê $q≈£î+&Ü •e⁄&ç <ä>∑Zs¡≈£î b˛sTT, söÁ<ëÁdüÔ+ e+{Ï Äj·TT<Ûë\T dü+bÕ ~+#ê&ÉT. n>∑kÕÔ´ÁX¯e÷ìøÏ b˛sTT ø£ècÕíeTè‘· k˛ÔÁ‘·+ $ì, X¯øeÔÏ T+‘·T&Ó’ ø±s¡MÔ s¡T´DÏí #·+|æ, ‘·|dü Tü ‡ #˚dTü ø√ e&ÜìøÏ yÓfi≤fl&ÉT. ø=+‘·ø±\+ ‘·s¡Tyê‘· Ä sêE ø=&ÉT≈£î ‘·q ‘·+Á&çì #·+bÕ&Éì $ì <=]øÏq sêE\+ <ä]˙ #·+|æ, ø±s¡MÔ s¡T´&ç sê»<Ûëì q>∑sêìï Äπ>ïj·÷ ÁdüÔ+‘√ uÛÑdüà+ #˚XÊ&ÉT. }s¡+‘ê ‘·>∑\u…{≤º&ÉT. n|üŒ{ÏøÏ>±ì n‘·ì ø√|ü+ XÊ+‹+#·˝Ò<äT ø±ã{Ϻ, ‘·>\∑ u…≥&º Üìï ª|üsX¡ ó¯ sêeT Á|”‹μ nHêïs¡T. Á|”‹ n+fÒ Çwü+º . ø=+|ü\T eTT{Ï+º #·&+É Äj·Tq≈£î Çwüeº Tì »q eTqT≈£îHêïs¡T. n+<äTe\¢ ø±\Ã&ÜìøÏ Ä ù|s¡T ô|{≤ºs¡T. ø£ø£å‘√ ø=+|ü\T eTT{Ϻ+#·&Üìï |üs¡X¯ósêeT Á|”‹ nì #Ó|üŒ≥+ n\yê≥sTT+~.

@Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

17


eTqeT÷ eTq dü+|òü÷\T

uÒ @]j·÷ ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé 40 @fi¯fl Á|ükÕúq+ eTq uÛ≤wüqT eTq+ bı>∑&É&É+˝À ‘·|ü ˝Ò<äT. eTq neTàqT >∑÷]à >=|üŒ>± #Ó|üŒ&É+ ø£è‘·»„‘˚ ø±ì nVü≤+ø±s¡+ ø±<äT. ø£qï‘·*¢ e+{Ï e÷‘·èuÛ≤wüqT, eTq dü+düÿè‹ì $<˚XÊ˝À¢ ≈£L&Ü ø±bÕ&ÉT‘·Tqï ‘Ó\T>∑T dü+düú uÒ @]j·÷ ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé (u≤{≤) 40 @fi¯ófl>± uÒ @]j·÷˝À $<˚XÊ+Á<ÛäT\ kÕ+|òæTø£, kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\ ìs¡«Vü≤D ì$T‘·Ô+ @sêŒf…Æ 1971˝À kÕú|æ+#·ã&ç+~. á ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHéqT ‘Ó\T>∑T dü+|òü÷\≈£î CÒ´wüߘì>±, ÁX‚wüߘì>± #Ó|üŒe#·TÃ.

@]j·÷ ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé (u≤{≤) sêø£ |üPs¡«+ ≈£L&Ü nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü ñqï ‘Ó\T>∑Tyêfi¯ófl n|ü&É|ü&ÉT ø£\TdüTø√e&É+, |æøÏïø˘\T ˝≤+{Ï$ »s¡T|ü⁄ ø√e&É+ #˚dTü ≈£îH˚yês¡T. 1964˝ÀH˚ nyÓT]ø± Á|üuTÑÛ ‘·«+ ÄVü‰«q+ MT<ä nø£ÿ&É≈î£ e∫Ãq q≥T&ÉT nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄qT ã]ÿ©˝À ‘Ó\T>∑Tyêfi¯fl+‘ê ø£*dæ düHêàì+#ês¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· 1967, 68 ÁbÕ+‘ê˝À¢ ¬ø.$.mHé. XÊÁdæÔ, $»jYT Ä<Û«ä s¡´+˝À ∫qï∫qï |æøïÏ ø˘\T, ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#·&+É ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. mø£ÿ&Ó’Hê ‘Ó\T>∑Tyês¡T e#êÃs¡ì ‘Ó*ùdÔ yê]ì Çø£ÿ&É≈£î ÄVü‰«ì+∫, yê]‘√ |ü]#·j·÷\T #˚düTø√e&É+ »]π>~. 1966 @Á|æ˝Ÿ˝À ãsYÿ©˝Àì {Ï˝…¶Hé bÕsYÿ˝À ñ>±~ì |ü⁄s¡dÿü ]+#·Tø=ì ‘Ó\T>∑Tyêfi¯ófl ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. n|ü&˚ yê] eT~˝À #ê]Á‘ê‘·àø£yTÓ qÆ z y˚~ø£ @sêŒ≥T≈£î s¡÷|üø\£ Œq ø£*–+~. ‘·sT¡ yê‘· dü+Áø±+‹, BbÕe[ y˚&ÉTø£˝À¢ á y˚~ø£ uÛ≤eq eT]+‘· ã\|ü&ç+~. 1969 nø√ºãsY˝À |ü_ø¢ ˘ dü\ú +˝À BbÕe[ y˚&TÉ ø£\qT yÓTT<ä{kÏ Õ]>± ‘Ó\T>∑Tyêfi¯fl+‘ê ø£*dæ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ªqs¡ÔqXÊ\μ ‘Ó\T>∑T dæìe÷qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. HêsYÔ nyÓT]ø±˝À z ‘Ó\T>∑T dæìe÷qT Á|ü<]ä Ù+#·&+É n<˚ yÓTT<ä{kÏ Õ]. á dü+|òTü ≥q

‘·sT¡ yê‘· 1971˝À Á|üeTTK >±j·T≈£î&ÉT |òTü +≥kÕ\ dü+^‘· $uÛ≤e]ì uÒ @]j·÷ ˝À @sêŒ≥T#˚j·T&É+ »]–+~. á $uÛ≤e]øÏ uÒ @]j·÷˝À ñqï <ë<ë|ü⁄ 91 eT+~ ‘Ó\T>∑Tyês¡T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. 1971 düeTj·T+˝À u…sYÿ© ÁbÕ+‘·+˝À m≈£îÿeeT+~ ‘Ó\T>∑Tyês¡T ìedæ+#˚yês¡T. ‘·sT¡ yê‘· ‘Ó\T>∑Tyêfi¯fl dü+K´ ô|]– Á|ò”e÷+{Ÿ, XÊHé¨ôd @]j·÷\≈£î ‘Ó\T>∑T »HêuÛ≤ $düÔ]+∫+~. 1971˝À uÒ @]j·÷ ‘Ó\T>∑T nk˛dæj˚TwüHé @s¡Œ&ç+~. nk˛dæj˚TwüHé ø=‘·>Ô ± @s¡Œ&çq|ü&ÉT n+<äT˝À 40, 50 eT+~ e÷Á‘·yT˚ ñHêïs¡T. nk˛dæjT˚ wüHé ø√dü+ yês¡+‘ê ø=+‘· eT÷\ ì~Ûì düeT≈£Ls¡TÃ≈£îì u≤{≤≈£î >∑{Ϻ |ü⁄Hê<äT\T y˚XÊs¡T. <äTsê«düT\ XÊÁdæÔ, ¬ø.$.mdt. XÊÁdæÔ, u≤˝Ÿ¬s&ç¶, ‹s¡TeT˝ÒXŸ, C≤dæÔ s¡‘·Ôj·T´, Msê¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡ Á|üeTTKT\T Ä s√E˝À¢H˚ ªu≤{≤μ≈£î Ä]úø£ |ü]|ü⁄wæìº ø£*Œ+#ês¡T. yêsêÔkÕ<ÛäHê\T, Á|ü#ês¡ kÕ<ÛäHê\T ˝Òì Äs√E˝À¢H˚ @ ø±s¡´Áø£eT+ »]–Hê ‘Ó\T>∑Tyêfi¯fl+‘ê e#˚Ãyês¡T. 1971˝À ªã+>±s¡TbÕ|üμ nH˚ dæìe÷qT Á|ükÕs¡+ #˚dæq|ü&ÉT mø£ÿ&Óø£ÿ&É qT+#√ ‘Ó\T>∑Tyêfi¯fl+‘ê Çø£ÿ&É≈£î e∫à dæìe÷qT #·÷dæ Äq+~+#·&+É ìsê«Vü≤≈£î\qT m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤|ü]∫+~. Äs√E˝À¢ Ç+‘·

1995›À UÀHê\ |ü+&ÉT>∑ Qè‘¡´ «|ü<äS¡‘Q 18

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012


u≤{≤ 40 edü+‘ê\ ñ‘·‡e dü+ãsê\ ø£$T{°

<ä÷sêq, Á|ü|+ü #·+ ∫e] n+#·T˝À¢ ñqï ‘Ó\T>∑Tyês¡T ‘Ó\T>∑T dæìe÷ #·÷&É≥+ m+‘√ >∑s«¡ +>±, es¡+>± uÛ≤$+#ês¡T. <ä÷sê«düT\ XÊÁdæ>Ô ±s¡T e\+{°s¢¡ düV‰ü j·T+ ‘√ eT©¢X«¯ ], qs¡qÔ XÊ\, <äøj å£ T· »„+ ˝≤+{Ï dæìe÷\qT Á|ü<]ä Ù+#·&+É ‘√ bÕ≥T kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ≈£L&Ü @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. 1972˝À yêDÏl, Hê>∑uÛÑ÷wüD+, >∑TeTà&ç, sê»u≤ãT ˝≤+{Ï Á|üeTTKT\T Çø£ÿ&É≈£î e∫à düHêà Hê\qT n+<äT≈£îHêïs¡T. |ü+&ÉT>∑ ~Hê˝À¢ yÓ’uÛÑe+>± ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#˚ yês¡T. Vü≤]ø£<∏ë uÛ≤>∑e‘êsY ≈£L&Ü Çø£ÿ&É Á|ü<äs¡Ùq*#êÃs¡T. Äs√E˝À¢H˚ Á|ü#·Ts¡D j·T+Á‘ê\T \_Û+#·ø£b˛sTTHê, m+‘√ ø£wüº|ü&ç u≤{≤ n#·Tà y˚dæq ‘Ó\T>∑Tyêfi¯fl ª∫s¡THêe÷μ |ü⁄düÔø£+ z eTs¡|ü⁄sêì >∑Ts¡TÔ>± ì*∫b˛sTT+~. dü+düúqT kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\πø |ü]$T‘·+ #˚j·Tø£ e÷‘·è <˚X+¯ ˝À @ ñ|üÁ<äe+ e∫ÃHê Ä<äT≈£îH˚ ùdïVæ≤‘·Tì>± dü+düú ì*∫b˛j˚T˝≤ Hê{Ï ô|<ä\› T ø£èwæ #˚XÊs¡T. 1977˝À ~$d”eT es¡<ä u≤~Û‘T· \≈£î u≤{≤ düuTÑÛ ´\T #˚dqæ düV‰ü j·T+ ∫s¡dàü s¡Dj ° T· +. ‘·eT ø±s¡´Áø£e÷\‘√ s√Es√E≈£î u≤{≤ ù|s¡T Á|üU≤´ ‘·T\T ô|]– düuTÑÛ ´\ dü+K´ ≈£L&Ü ô|s¡>k∑ Õ–+~. B+‘√ u≤{≤qT n~Ûø±]ø£+>± ]õÁùdºwüHé #˚j·÷\ì uÛ≤$+∫ qe+ãsY 12, 1982˝À ø±*bò˛]ïj·÷ Ä|ò”düT˝À ]õÁùdºwüHé #˚sTT+#ês¡T. <äTsê«düT\ XÊÁdæÔ ÇHéø±s=Œπs≥sY>± e´eVü≤]+#ês¡T.

l eT+>∑fi¯+|ü*¢ u≤\eTTs¡∞ø£èwüí‘√...

u≤{≤ eTTK´ ñ<˚›XÊ\qT n|üŒ{À¢H˚ øÏ¢j·TsY>± sêsTT+#ês¡T. nyÓT]ø± ˝Àì k˛<äs¡ kÕ+düÿè‹ø£ dü+düú\‘√ ø£*dæ |üì#˚j·T&É+, e÷‘·è<˚X¯+˝À Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\T »]–q|ü&ÉT düVü‰j·T+ n+~+#·&É+, uÒ @]j·÷˝À kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ (nedüsêìï ã{Ϻ dü+^‘·, qè‘·´ ‘·~‘·s¡ \*‘· ø£fi¯\ uÀ<ÛäHê dü+düú\qT @sêŒ≥T#˚j·T&É+) ‘Ó\T>∑Tyê] kÕVæ≤r kÕ+düÿè‹ø£ yês¡dü‘·« |ü]s¡ø£åD nqï ìHê<ëìï ‘·s¡Tyê‘· e∫Ãq nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T ≈£L&Ü bÕ{Ï+∫ neT\T #˚XÊs¡T. ª‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑Tμ ù|s¡T‘√ düe÷#ês¡ kÕVæ≤‘·´ |üÁ‹ø£qT u≤{≤ Á|ü#T· ]+#·&+É ÁbÕs¡+_Û+∫+~. u≤{≤ düuTÑÛ ´\ s¡#H· ê yê´dü+>± \≈£î Ç~ y˚~ø£>± ì*∫+~. l X¯è+π>]|”sƒ¡+ kÕ«$T |üs¡e÷q+<äuÛ≤s¡‹ u≤{≤≈£î e∫à Ä<Ûë´‹àø£ Á|üdü+>∑+ #˚dæ, u≤{≤ ø±s¡´esêZìï Äos¡«~+#·&É+ eTTK´yÓTÆq |òüT≥º+. u≤{≤≈£î j·TTø£Ôej·TdüT‡ e∫Ãq|ü&ÉT u≤{≤ Hêj·Tø£‘·« u≤<Ûä´‘·\qT d”«ø£]+#˚+<äT≈£î |üdü+<é, kÕ«>∑‘Y, düs√esY e+{Ï ¬skÕº¬s+≥¢yês¡T eTT+<äT≈£î e#êÃs¡T. u≤{≤ yÓTT<ä{kÏ Õ]>± m|ò◊t m Ä<Û«ä s¡´+˝À »]–q X¯ø{ £ ≤\ }πs–+|ü⁄˝À bÕ˝§Zì, ø√{Ï õ\T>∑T\‘√ Ä+Á<Ûä yÓu’ yÑÛ êìï dü÷∫+#˚ X¯ø{ £ ≤\qT Á|ü<]ä Ù+#·&+É , <ëìøÏ Á|ü<∏äeT kÕúq+ \_Û+#·&É+ »]–+~. n|üŒ{Ï qT+∫ H˚{Ï es¡≈£î ≈£L&Ü m|òt◊m ìs¡«Væ≤+#˚ X¯ø£{≤\ Á|ü<äs¡Ùq˝À u≤{≤ bÕ˝§Zì ãVüQeT‘·T\T n+<äT ø√e&É+ ÄqyêsTTr nsTT+~. u≤{≤øÏ e⁄qï ø£fi≤ø±s¡T\ dü+|ü‹Ô nk˛dæjT˚ wüH≈é î£ |üd¢ t bÕsTT+{Ÿ. u≤{≤ #˚jT· ì ø±s¡´Áø£eT+˝Ò<Tä . dü+^‘·+, qè‘·´+, ncÕºe<Ûëq+, Hê{≤´e<Ûëq+, ø£$‘ê>√wæ˜, ãTÁs¡ ø£<∏ä\T, Hê≥ø±\T, dü+^‘· s¡÷|üø±\T` Ç˝≤ mH√ï ø±s¡´Áø£e÷\qT u≤{≤ ìs¡«Væ≤+∫+~. ø£fi≤b˛wüD ˝À u≤{≤ eT+∫ ù|s¡TqT bı+~+~. n|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î $<˚XÊ+Á<ÛäT\ ùde˝À... e÷‘·èuÛ≤cÕ Á|ü#ê s¡+˝À ‘·]k˛Ô+~. ‘êHê, Ä{≤˝≤>± u≤{≤ ≈£L&Ü ù|s¡T bı+~+~. u≤{≤ n+fÒ ‘Ó*j·Tì $<˚ XÊ+Á<ÛäT\T ˝Òs¡ì #Ó|üŒ&É+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT. ˇø£ÿe÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\T>∑Tyêfi¯fl≈£î eTØ eTTK´+>± uÒ @]j·÷˝Àì ‘Ó\T>∑Tyêfi¯fl≈£î πøsê|òt nÁ&Édt>± e÷]+~. ‘Ó\T>∑T |ü+&ÉT>∑\qT |òüTq+>± »s¡T|ü⁄ø√e&É+˝À eTT+<äT+≥T+~. Ç+&çô|+&ÓHé‡ &˚, ]|ü_¢ø˘ &˚ e+{Ï eTq C≤rj·T |üs«¡ ~Hê\qT ≈£L&Ü yÓu’ eÑÛ +>±H˚ ìs¡«Væ≤düT+Ô ~. e÷‘·è<˚XÊìøÏ m|ü&É÷ #˚j·T÷‘· ìe«&É+˝À ≈£L&Ü eTT+<äT+≥T+~. X¯+ø£s¡ ◊ bòÂ+&˚wüHé≈£î u≤{≤ ÇdüTÔqï düVü≤ø±s¡+ m+‘√ eTTK´yÓTÆq~. @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

19


>∑+>±<ÛäsY

yê&çb˛ì edü+‘ê\ eqe÷* ø£˝≤ìøÏ nìïyÓ’|ü⁄˝≤ bÕ∞˝Ò nì ìs¡÷|æ+∫q bÕ≥÷] y˚≥÷] düàè‹øÏ nø£ås¡ ˙sê»$T∫Ãq n|ü⁄s¡÷|ü dü+∫ø£

»j·TìÔ ‘˚ düTø£è‹H√ s¡düdæ<ëΔ' ø£MX¯«sê'ˆ HêdæÔ ‘˚cÕ+ j·TX¯'ø±j˚T »sê eTs¡D»+ uÛÑj·TyéTˆˆ nì uÛÑs¡ÔèVü≤] nqï≥Tº` eTVü‰qTuÛ≤e⁄\ ø°]Ô X¯Øsê\T eTTdü*‘·q+, #êe⁄, |ü⁄≥Tºø£\ e\¢ uÛÑj·T+ ˝Òì$. n˝≤ ø°]Ô ø±j·T+‘√ XÊX¯«‘·+>± J$+#˚≥ìï >=|üŒ bÕ≥\T sêdæ, m+<äs√ ‘·q e÷s¡Z+˝À, ‘·q yÓqTπø e(sê)dü÷Ô+&É&É+ #·÷dü÷Ô >∑s¡«+>± ô|qTï eT÷dæ yÓ[flb˛sTTq dæ˙ π>j·T kÕVæ≤r düe´kÕ∫, e÷s¡Z <ä]Ù y˚≥÷] düT+<äss¡ êeT÷à]Ô. Äj·Tq ô|’q ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´ s¡+>∑+‘√ ns¡Δ X¯‘ê_› nqTã+<Ûä+ ñqï ªs¡+»ìμ yÓ\Te]+∫q düàè‹ dü+∫ø£ Ç~. y˚≥÷]‘√ nqTã+<Û+ä ñqï z j·÷uÛe’… T+~ Á|üeTTKT\÷, s¡#·sTT‘·\ n_ÛÁbÕj·÷\ e÷*ø£. Hê\T>∑T <äXÊu≤›\ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T dæìe÷ bÕ≥qT XÊ«dæ+∫, XÊdæ+∫, y˚\ bÕ≥\T>± }&É\T bÕ‘·T≈£î+≥÷ $düÔ]+∫q kÕVæ≤r e≥eèø£å+ y˚≥÷] (1936`2010) >∑T]+∫ ø=‘·Ô ‘·s¡+ s¡#·sTT‘·\T eTs√e÷s¡T ‘·\T#·T≈£î+≥÷ ‘·eT ø£˝≤\≈£î kÕq ô|≥Tºø√e&Üìø°, áeT<Ûä´q dæìe÷˝À¢ edüTÔqï ø=ìï bÕ≥\T $ì ‘Ó>∑ ÇHéôd’ŒsY nsTTb˛sTT, ªáe÷Á‘·+ H˚qT sêj·T˝ÒHê?μ nì eTT+<ä&TÉ >π ùd W‘ê‡Væ≤ø£ >π j·T s¡#s· TT‘·\T ˇø£ÿ ì$Twü+ Ä– Ä˝À∫+#·Tø√e&Üìø° á |ü⁄düÔø£+ ñ|üj·TTø£Ô+. ne⁄qT eT]! ÄπsdüTø√uÀsTT bÕπsdüT≈£îHêïqT (n&É$ sêeTT&ÉT) nì sêj·T&É+ ‘˚*ø£ì|æ+#·e#·TÃ. n<Ó’«‘· dæ~ΔøÏ neTs¡‘«· \_ΔøÏ >±qyÓT k˛bÕqeTT (X¯+ø£sêuÛsÑ D ¡ +) nì sêj·T &Éy˚T ø£wüº+! nã“ ˙ ‹j·T´˙ <Óã“... nì sêj·T&É+ ‘˚*>±Z ø£q|ü&Ée#·TÃ. qs¡T&ÉT Áã‘·T≈£î q≥q... áX¯«s¡T&ç ‘·\|ü⁄ |òüT≥q... Ä ¬s+{Ï q≥ºq&ÉTeT ˙¬ø+<äTøÏ+‘· ‘·|üq... (kÕ>∑s¡ dü+>∑eT+) nì sêj·T&ÉyT˚ ø£w+ºü . Ç˝≤+{Ï$ ˇø£{≤, s¬ +&Ü y˚\ bÕ≥˝À¢ y˚≥÷] ø£˝≤ìøÏ nìïyÓ’|ü⁄˝≤ ªbÕ∞μ˝Ò! ‘Ó\T>∑T ø£$‘ê«ìï düTdü+|üqï+ #˚dæq lHê<∏äT&ÉT, b˛‘·q ˝≤+{Ï ø£e⁄\+<ä] ô|’Hê, ñ|üìwü‘·TÔ\ ô|’Hê, |ü⁄sêDÒ‹Vü‰kÕ\ ô|’Hê, |üPs¡«|ü⁄, düeTø±©q π>j·Tø£e⁄\+<ä] ô|’Hê $X‚wüyÓTÆq ne>±Vü≤q ˝Òøb£ ˛‘˚, y˚≥÷] ø£˝≤ìøÏ á yÓu’ eÑÛ + ñ+&˚~ ø±<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+ á |ü⁄düÔø£+˝À ø£ì|ædüTÔ+~. ‘·øÏ≥ ‘·øÏ≥ ‘·øÏ≥ #·]‘· |ü<äj·TT>∑fi¯ (uÛÑø£Ôø£qï|üŒ) n+≥÷ kÕπ> øÏsê‘ês¡T® ˙j·÷ìï` lHê<∏Tä ì Vü≤s¡$˝≤kÕìï düTŒ¤]+#˚ $<Û+ä >± s¡∫+#ê s¡+{≤s¡T &Üø£ºsY ô|’&çbÕ\` y˚≥÷] J$‘· Á|ükÕúq |òüT{≤º\qT $e]dü÷Ô! y˚≥÷] nH˚ düeTTÁ<ëìï z ù|J ø£eT+&É\+˝À ‘·ì¬øfi¯fl uÛÑs¡DÏ ã+~Û+∫ #·÷|æ+∫q rs¡T n<äT“¤‘·+. y˚≥÷]‘√ ‘·q ∫Á‘êqTã+<Ûëìï <äsÙ¡ ≈£î&ÉT X‚KsY ø£eTTà\ n+<ä+>± HÓeTπsdüT≈£îHêïs¡T. j·TeTTHê rs¡+... (Äq+<é) yÓTT<ä\Tø=ì ñbıŒ+¬>˝Ò >√<ëe]... es¡≈L£ ! ªeTq ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü≈î£ |æ.ÄsY.z.\T ˝Òs¡μì y˚≥÷] u≤<Ûä|ü&É&É+` ‘Ó\T>∑T düŒs¡Ù ñqï Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ Ä˝À∫+|üCÒdüTÔ+~. ‘=*∫Á‘·+ eT+#·T|ü\¢øÏ˝À 20

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

bÕ≥\ |üP<√≥ y˚≥÷] Á|ü<Ûëq dü+bÕ<ä≈£î&ÉT: Nø√\T düT+<äs¡j·T´ Á|ü‘·T\≈£î: $XÊ˝≤+Á<Ûä, qy√<äj·T, Á|üC≤X¯øÏÔ, ‘Ó\T>∑T ãTø˘Vü≤Ödt ù|J\T: 272 yÓ\: s¡÷. 175.

y˚T|òüTe÷... <˚Vü≤e÷... bÕ≥ <ë«sê y˚≥÷]‘√ yÓTT<ä˝…’q nqT ã+<Ûä e÷<ÛäTsê´ìï <äs¡Ù≈£î&ÉT e+o ÄÁs¡›+>± HÓeTπsdüT≈£îHêïs¡T. y˚≥÷] Ä‘·àø£<∏ä Á>∑+<∏ä+>± yÓ\Te&Éq+<äT≈£î u≤<Ûä|ü&ܶs¡T. y˚≥÷]øÏ dü+^‘·+ ‘Ó\TdüTqì, Äj·TqøÏ sê>±\ |ü≥¢ ne>±Vü≤q ñ+<äì |ü\Te⁄s¡T >∑Ts¡TÔ #˚dTü ≈£îHêïØ Á>∑+<∏+ä ˝À. n˝≤π> áHê&ÉT, Ä+Á<ÛäCÀ´‹, kÕøÏå, Ç+&çj·÷ ≥T&˚ e+{Ï |üÁ‹ø£˝À¢ y˚≥÷] ô|’ e∫Ãq yê´kÕ\T, ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ]wæ, j·TT._.ÄsY. &çÁ^ eTVæ≤fi≤ ø£fi≤XÊ\ ìs¡«Væ≤+∫q ÇcÕº>√wæ˜˝À` y˚≥÷]‘√ eTTU≤ eTTœ #·~$ rsê*‡+<˚! Ç~ y˚≥÷] kÕúsTT˙, ˝À‘·T©ï ‘Ó*j·T CÒdüTÔ+~. ndü© dü+∫ø£ ‘Ó\T>∑T dæìe÷≈£î y˚≥÷] dü+bÕ~+∫ô|{Ϻq ¬s+&√ C≤rj·T nyês¡T¶ π>j·T+ sê*b˛jÓT |ü⁄yê« ˙≈£î sê>± ˝…+<äTπø (nsTTq+|üP&ç l\øÏåà) $X‚¢wüD‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ ø£$>± y˚≥÷] uÛ≤yê\ $e«s¡÷bÕìï kÕø屑·ÿ]+|üCÒdüTÔ+~. ô|<ë›&É eT÷]Ô nqï≥Tº, dæìe÷ bÕ≥øÏ ø=‘·Ô Á>±eTs¡÷, >±¢eTsY‘√ bÕ≥T kÕºs&Y yÉ Té ‘Ó∫Ãô|{Ïqº s¡#s· TT‘· y˚≥÷]! s¡#H· ê #·eT‘·ÿè‹, uÛ≤cÕ ÁbÕMD´+, dü+düÿèr C≤„q+, X¯ã› XÊdüq‘·«+, dü+<äs“¡ X¤ ó¯ ~Δ, Ä˝À #·q˝À¢ y˚>∑+` Çe˙ï y˚≥÷]ì y˚Ts¡T•Ks¡ düe÷qTDÏí #˚XÊj·Tì á |ü⁄düÔø£+ eTs√e÷s¡T >∑Ts¡TÔ #˚düTÔ+~. y˚T<Ûëe⁄\ <äèwæº˝À mes¡÷ n+<äTø√˝Òq+‘· y˚T<Ûë$>± y˚≥÷]ì <ä]Ù+CÒdüTÔ+B dü+∫ø£. n+‘˚ø±<äT, y˚≥÷]øÏ Ø ù|¢dt yÓT+{Ÿ ˝Ò<˙ä , ìs¡]Δ düT+Ô ~. dæ˙ >π j·Ts¡#s· TT‘·>± y˚≥÷] yÓu’ eÑÛ + n+‘√ Ç+‘√ m+‘√eT+~øÏ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚, dæ˙s¡+>∑ Á|üyX˚ Ê ìøÏ eTT+<äT Äj·Tq Á|ükÕúHêìøÏ dü+ã+~Û+∫q nH˚ø£ $X‚cÕ\T, Äj·Tq kÕ~Û+∫q $»j·÷\T, Äj·Tq Ä+‘·s¡+–≈£î\T>± e⁄+≥÷ n_Ûe÷ì+∫q eT+&É* ãT<äΔÁ|ükÕ<é, zs¡T>∑+{Ï <Ûäs¡à ‘˚», Ç+ø± >∑T&çùde $wüßíÁ|ükÕ<é, &Üø£ºsY ¬ø._. \øÏåà, $.mdt.ÄsY. eT÷]Ô e+{Ïyês¡T $e]+#·&É+ u≤e⁄+~. y˚≥÷] bÕ≥˝À¢ì kÕVæ≤‘·´ $\Te\ô|’ |ü]XÀ<Ûqä #˚dæ &Üø£sπº {Ÿ bı+~q »j·T+‹ #·Áø£e]Ô, y˚≥÷] n+‘·s+¡ >±ìï 114 Á|üXï¯ \‘√ Ä$wüÿ]+∫q rs¡T á dü+∫ø£≈£î Ä‘·à>± ì\TdüTÔ+<äì #ÓbıŒ#·TÃ. yÓTT‘·+Ô >± |ü]o*ùdÔ, #Ós≈¡ î£ m≥T qT+∫ ‹Hêï ‹j·T´ >±H˚ ñ+≥T+~. y˚≥÷] ø£$‘·«eT÷ n+‘˚! nsTT‘˚, y˚≥÷] á˝Àø£+ qT+∫ ìÁwüÿ$T+∫q ‘·sê«‘· Äj·Tq ô|’ e∫Ãq yÓTT<ä{Ï |ü⁄düÔø£+ ø±ã{Ϻ Ç+ø± dæHê¬s, u≤|ü⁄, u≤\T, m. $X¯«Hê<∏é e+{Ïyê] n_ÛÁbÕj·÷\qT ≈£L&Ü ùdø£]+∫ ñ+fÒ á dü+∫ø£ eT]+‘· düeTÁ>∑‘·qT kÕ~Û+#˚~. Nø√\T düT+<äs¡j·T´ dü+bÕ<ä ø£‘·«+˝À, #·~$+#·‘·>∑Z |ü⁄düÔø£+˝≤ yÓ\Te&çq n_Ûq+<ä˙j·T Á|üj·T‘·ïyÓTÆq á dü+∫ø£ ∫e] ù|J eTT–+∫ fÒãT˝Ÿ ô|’ ô|&ÉT ‘·Tqï|ü&ÉT eTq ø£fió¯ fl n<äT“¤‘+· >± yÓTs¡TkÕÔsTT. n~` Jeø£fiq¯ T ñ{Ϻ|ü&˚˝≤ s¡$øÏXÀsY ∫Á‹+∫q y˚≥÷] ∫Á‘·+ #·÷dæ! Ç+&çj·÷ ≥T&˚ k»q´+‘√


õ.$. |üPs¡í#·+<äT á HÓ\

MæüÑ™èþ

Ä˝À#·q\≈£î Ø#ê]® #·]Á‘·qT Ç+ô|’q uÛ≤wü˝À sêj·T&É+ <ë«sê e÷Á‘·y˚T <ëì kÕsê+XÊìï kÕe÷qT´\T n+<äTø√>∑\s¡ì #·]Á‘·ø±s¡T\T >∑T]Ô+#ê*

#·]Á‘·πø e÷{≤¢&É≥+ eùdÔ...? nH˚ Á|üX¯ïqT ~>∑e*¢ •esêe⁄>±s¡T ø£<∏ä\T`>±<∏ä\T ñb˛<ëÈ‘·+˝ÀH˚ dü+~Û+#ês¡T. #·]Á‘·πø H√s¡T+fÒ #ê˝≤eT+~ #·]Á‘·y˚‘·Ô\ ÇcÕºìcÕº\≈£î _ÛqïyÓTÆ, ‘=øÏÿô|≥ºã&çq yêdüÔyê˝…H√ï ãj·T≥ø=kÕÔsTT. <äøÏåD≤~˝À #·]Á‘· |üPs¡«j·TT>±q $ø£dæ+∫q dü+düÿè‹øÏ #·]Á‘· yê´U≤´‘·\ ø£Hêï #·]Á‘·qT n_Ûe÷Hê+X¯+>± n<Û´ä j·Tq+ #˚dqæ W‘ê‡Væ≤ø£ |ü]XÀ<Û≈ä î£ ˝Ò m≈£îÿe Hê´j·T+ #˚XÊs¡T. á |ü⁄düÔø£+˝Àì #ê]Á‘·ø£ yêdüÔyê\qT Ä<Ûësê\T ˝Òì |ü⁄øÏÿ{Ï |ü⁄sêD+>± ˇø£ $eTs¡Ù≈£î&ÉT sêdæq|ü&ÉT Äj·Tq≈£î ø£ì|æ+∫q |üs¡eT Á|üe÷D+ @eT+fÒ, ~>∑e*¢yês¡T eè‹ÔØ‘ê´ Hê´j·Tyê<˚>±˙, #·]Á‘· &çÁ^ ñqïyê&ÉT ø±<äT ø±ã{Ï,º Äj·Tq #Ó|æŒqe˙ï nÁbÕe÷ DÏø£+ nì! ~>∑e*¢ $esêe⁄ (Á|ò”˝≤Hé‡) #·]Á‘·y˚‘·Ô. ‘Ó\T>∑Tyê] #·]Á‘· ô|’q Ä s√E˝À¢ n‘·´<ÛäøÏ s¡#·q\T #˚dæq |ü]XÀ<Ûä≈£î&ÉT. eT\¢+|ü*¢ k˛eTX‚Ks¡ X¯s¡à, ~>∑e*¢ y˚+ø£≥•esêe⁄, y˚≥÷] düT+<äs¡sêeT÷à]Ô, ì&É<äy√\T yÓ+ø£Á{≤e⁄ Á|üuèÑÛ ‘·T\T &çÁ^\T ˝Òì eTVü‰ #·]Á‘·y‘˚ \Ô· T. yêfi¯ófl ‘˚*à #Ó|æŒq ‘Ó\T>∑TC≤‹ ÁbÕNq‘·, uÛ≤cÕ ÁbÕN q‘·\ $wüj·÷˝Ò áHê{Ïø° Á|üe÷D≤\T>± ñHêïsTT. yê{Ïì $T+∫ ø=‘·Ô $wüjT· + @B yÓ\T>∑T˝ÀøÏ sê˝Ò<Tä . ‘·$Tfi¯+ ø£<∏ä\÷`>±<∏ä\T ~>∑e*¢ y˚+ø£≥•esêe⁄ ÁbÕNqe÷... ø±<äT... ø±<äT, ‘Ó\Tπ> ÁbÕNq+ nì 80 @fi¯fl ÁøÏ‘·+ ø√sê&Éyês¡T, 100 @fi¯fl ÁøÏ‘·+ ø=eT Á|ü‘·T\≈£î: ÁsêEyês¡÷ ìq~+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T H˚\ MT<ä @ $X¯«$<ë´ $XÊ˝≤+Á<Ûä |ü_¢wæ+>¥ \j·TeT÷ Ä n+X¯+ MT<ä Ç+‘·es¡≈£L ˇø£ÿ |ü]XÀ<Ûäq Vü≤Ödt, 4`1`435, ≈£L&Ü #˚sTT+#·˝<Ò Tä . #·]Á‘·qT #·<eä &É+ <˚ìø£+fÒ n~ $C≤„HéuÛÑeHé, Ä_&é‡, H˚s¡TŒ‘·Tqï bÕsƒê\T H˚s¡TÃø√e&ÜìøÏ. á <äèw溑√H˚ ôV’≤<äsêu≤<é`1. #·]Á‘·qT Ç+ô|’q uÛ≤wü˝À »qkÕe÷Hê´ìø£+~+#·&É+ ù|J\T: 347 #·]Á‘·y˚‘·Ô\ |üs¡eT u≤<Ûä´‘·. #·]Á‘·qT #·~$‘˚ Ä˝À yÓ\: s¡÷. 180. #·q\T Ø#Ûê]® ne⁄‘êsTT. ô|<ä› ô|<ä› Á>∑+<∏ë\j·÷\˝À eT÷\q|ü&ç ñqï bÕ‘· |ü⁄düÔø±\ ã÷E <äT*|æ, ø£<∏ä\÷ >±<∏ä\÷ ù|s¡T‘√ Ä+Á<Ûä|üÁ‹ø£, uÛ≤s¡‹ |üÁ‹ø£\ <ë«sê 1040e <äX¯ø£+˝À M{Ïì ~>∑e*¢yês¡T Á|ü#·T]+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ Hê\T>∑T uÛ≤>±\qT ˇπø |ü⁄düÔø£+>± $XÊ ˝≤+Á<Ûyä ês¡T Ç|ü&ÉT eT∞fl <ë<ë|ü⁄ &Óu“’… ¤ @fi¯fl ‘·sê«‘· |ü⁄qs¡TàÁ~+#ês¡T. eTTK´+>± Á_{Ïwt j·TT>∑+Hê{Ï nH˚ø£ Nø£{Ï ø√D≤\T Ç+<äT˝À ø£ì|ækÕÔsTT. ªªnHês¡´ dü+Á|ü <ëj·TeTT\T |üìøÏe÷*qeqTø=qsê<äT. eTTK´eTT>± |ü⁄sê‘·q Á<ë$&É ˙‹, eT‘· <Ûäs¡àeTT\˝À ø=ìï ñ‘·ÿèwüºyÓTÆqy˚ j·TTqï$. Á<ëe&ÉT\T Äs¡T´\ e˝…H˚ õC≤„düT\Te⁄ ø±ø£b˛e#·TÃqT>±ì, yês¡T \*‘·ø£fi¯\+<äT ì|ü⁄DT\T,μμ nì sêe÷j·TD, uÛ≤s¡‘· ø±\+Hê{Ï Á<ë$&É Á|ü»\ >∑T]+∫ ~>∑e*¢yês¡T ø£<∏ä\÷`>±<∏ä˝À¢ Á|ükÕÔ$+#ês¡T. Væ≤+<ä÷ <Ûäsêà\˝À ÄHê{Ï ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ dü+Á|ü<ëj·÷\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. n$ @ |ü]dæú‘·T˝À¢ dü+©qeTj·÷´jÓ÷ 60 @fi¯fl ÁøÏ‘·y˚T Äj·Tq $X‚¢wæ+#ês¡T. lø£èwüßí&ÉT, •e⁄&ÉT Äs¡T´\ <Ó’yê\T ø±s¡Hêïs¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ø£èwæì ˝Àø±ìø£Hêï eTT+<˚ ≈£î≥T+ ;≈£î\T eTs¡∫b˛‘·Tqï á s√E˝À¢ ~>∑e*¢yê] s¡#q· *ï |ü~\|üs∫¡ , Äj·Tq ù|s¡T‘√ ˇø£ ØôdsYà ]|òs¬ü Hé‡ Á>∑+<∏ë\j·÷ìï HÓ\ø=*Œq ≈£îe÷s¡T&ÉT ~>∑e*¢ y˚+ø£≥s¡‘ï· +>±]øÏ, Á|ü#·T]+∫ ‘Ó\T>∑TC≤‹øÏ ùde #˚dæq $XÊ˝≤+Á<Ûä Á|ü#·Ts¡Dø£s¡Ô\≈£î n_Ûq+<äq\T. Ç+&çj·÷ ≥T&˚ k»q´+‘√

@<√ ˇø£{Ï ¬ø. •yê¬s&ç¶

@<√ ˇø£{Ï <ä÷ø±* >√&É MT+#√, ‘·&çø£ MT+#√, Hê MT+#√ düÔã›+>± ñqï Á|üø£è‹˝À @<√ ˇø£{Ï »s¡>±* @<√ ˇø£ |òüT≥q uÛÑfi¯óflq ã<ä›\yê«* Ç+‘·{Ï #êe⁄ Á|üXÊ+‘·‘· eTqøÏ q#·Ã<äT ˙{Ï ñ|ü]‘·\+ MT<ä #˚|ü|æ\¢ m–] <ä÷ø±* bı<ä˝À ô|<ä›|ü⁄* ø£<ä˝≤* sê‹ ÄeTT˝À düs¡Œ+ ì<äs¡ ˝Òyê* ‘={À¢+∫ >∑&ç¶|üs¡ø£ C≤sê* >±&çbısTT´˝À ø£Dø£D ì|ü\T eT+&Ü* eTqTwüß©ï, #Ó≥¢˙, yê>∑T©ï, e+ø£©ï ˇs¡TdüT≈£î+≥÷ >±* M#ê* >∑D≤#ê]˝≤ düs¡«+ }–b˛yê* @+ »s¡≈£îÿ+&Ü m˝≤ ñ+≥T+~ @MT »s¡>∑ì ~qeT+‘· <äT]›q+ eTs=ø£≥T+≥T+<ë ø=+&É MT+∫ sêfi¯ófl <=]¢|ü&Ü* •e⁄&ÉT »{≤s¡a÷≥+ $|æŒ >∑+>∑ øÏ+<ä ì\ã&Ü* eTqTwüß\T bÕj·T\T bÕj·T\T>± Á|ü|ü+#·eT+‘ê Á|üeVæ≤+#ê* #Ós¡Ty=&ÉT¶q ≈£L#·Tì sêfi¯ófl $düsê* sê* |ü&ÉT‘·Tqï |ü+&ÉTqT |ü≥Tºø√yê* @<√ ˇø£ |òüT≥qøÏ n+»* |òüT{Ï+#ê* @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

21


kÕe÷õø£+

m. sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄

sê»<Ûëì˝À ∫$Tàq $<˚«wü $wü+ ø=H˚ïfi¯ófl>± Á|üXÊ+‘·+>± ñqï uÛ≤>∑´q>∑s¡+˝À ñqï≥Tº+&ç eT‘· |òüTs¡¸D\T πs>∑&ÜìøÏ ø±s¡D≤˝Ò$T{Ï? n\¢s¡¢ yÓqTø£ sê»ø°j·T ø√D+ ñ+<äH˚ dü+<˚Vü≤+.

eT

‘√Hêà<äT\T eT∞fl #Ó\sπ >±s¡T. sê»<Ûëì yêdüT\qT rÁe Ä+<√fi¯q≈£î >∑T] #˚XÊs¡T. eTTwüÿs¡T\T <ë<ë|ü⁄ |üHÓï+&ÉT>∑+≥\ bÕ≥T #Ó\πs–Hê, ∫es¡≈£î kÕ<Ûës¡D Á|ü»\T, q>∑s¡ b˛©düT\ e´eVü‰s¡X*’Ë ø±s¡D+>± dü+uÛ$Ñ +∫q nq÷Vü≤´ |ü]D≤e÷\‘√ #˚wüº\T&ç– ‘√ø£eTT&ç#ês¡T. ¬s#·Ã>=&ç‘˚ ¬s∫Ãb˛ø£b˛e&É+ ã\ V”≤q‘· ø±<äT` ã\eTqï uÛ≤eq Ç<˚ $<Û+ä >± ã\|ü&˚ |üø+å£ ˝À Ç|üŒ{Ï<ëø± ne÷ j·T≈£î\ ÄÁø£+<äq\ô|’ sê»ø°jT· kÂ<Ûë\T ì]à+#·T≈£î+≥Tqï X¯≈î£ \Ô ≈£î sêqTqï$ >∑&TÉ s¶ √E˝Òqqï n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£+Ô ne⁄‘√+~. yê]¸ø£ |üØø£\å ø±\+ ø±e&É+‘√ $<ë´s¡T\ú T |üØø£\å ô|q’ , |ü]ÁX¯eT\T ñ‘·Œ‹Ô ô|q’ , yê´bÕs¡ yêDÏ»´dü+dü\ú T ø=‘·>Ô ± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ n_Ûeè~Δ Á|üD≤[ø£\ ô|’q <äèwæº πø+ÁBø£]+∫ ñqï düeTj·T+˝À á eT‘·|üs¡yÓTÆqÁ|üe÷<ä+ ôV’≤<äsêu≤<é yêdüT\qT ø£\es¡ |üs¡∫+~. <äT+&É>∑T\T |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡+ #˚dæq Á|üj·T‘·ï+ yÓTT<ä≥ |òü*+∫q≥Tº ø£ì|æ+∫Hê, q>∑s¡ Á|ü»\T, b˛©düT\T ns¡T<Ó’q dü+j·TeTq+‘√, yÓTs¡T|ü⁄ y˚>∑|ü⁄ ìs¡íj·÷\‘√ düŒ+~+∫ ñHêà<äT\T s¡–*Ãq eT+≥ ø±]Ã#·TÃ>± e÷s¡≈£î+&Ü ì\Te]+#·>∑*>±s¡T. nsTTHê ≈£L&Ü, kÕ<Ûës¡D+>± uÛ≤>∑´q>∑s¡+˝À eT‘·|òüTs¡¸D\ düeTj·T+˝À ù|s¡T¢ $ì|æ+#˚ bÕغ\yês¡T j·T<Ûë$~Û>± ˇø£]ô|’ eTs=ø£sT¡ nqTe÷Hê\T e´ø£+Ô #˚düT≈£îHêïs¡T. sê»ø°j·T+>± m~π>+<äT≈£î ‘êeTT ô|+∫ b˛wædüTÔqï $<˚«cÕ\ ‘ê\÷≈£î |ü]D≤e÷\qT n<äT|ü⁄ #˚j·T˝Òø£b˛sTT+<ä+≥÷ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì+~+#ês¡T. e÷<äqïù|≥ b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝Àì ≈£îs¡à>∑÷&É˝À ñqï z ÁbÕs¡úHê düú˝≤ìï @Á|æ˝Ÿ HÓ\ yÓTT<ä{Ï X¯ìyês¡+ sêÁ‹ <äT+&É>∑T\T ø=+<äs¡T n|ü$Á‘·+ #˚j·T&É+ s¬ +&ÉT eT‘·esêZ\ yê] eT<Û´ä ‘·>±<ë≈£î ø±s¡D+ nsTT+~. Ä~yês¡+ ñ<äjT· + Ä eT‘êqTj·÷j·TT\T yê{Ïì #·÷XÊs¡T. »]–+~ ‘Ó\TdüT≈£îqï b˛©düT\T yÓ+≥H˚ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. b˛©düT C≤–˝≤ìï rdüT≈£îsê>± n~ ÁbÕs¡úHê eT+~s¡+˝ÀøÏ $dæ]q |ü<ësêú\qT yêdüq #·÷dæ ôd’<ëu≤<é yÓ’|ü⁄ ø£~* ˇø£#√≥ ì*∫b˛sTT+~. ÄÁ>∑¨Á<ä>∑T˝…’ s√&ÉT¶ ô|’øÏ e∫Ãq Ä eT‘êqTj·÷j·TT\T ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. Ä düeTj·T+˝À n≥T>± e∫Ãq Äغdæ ãdüT‡\T 22

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

@&ç+{Ï n<ë›\qT |ü>∑T\>={≤ºs¡T. á Vü≤sƒê‘·Œ]D≤eT+‘√ Ä+<√fi¯q #Ó+~q Á|üj÷· D°≈î£ \T ãdüT‡ ~– ‘·˝À ~≈£îÿ |üsT¡ >¬ ‘êÔsT¡ . Ä+<√fi¯qø±s¡T\T >∑T+|ü⁄>± yÓ[fl s√&ÉT¶|üø£ÿq ñqï ‘√|ü⁄&ÉT ãfi¯flqT <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. Ä yÓ+≥H˚ eTs√ eT‘·esêZìøÏ #Ó+~qyês¡T eT\ø˘ù|≥ ndæôdº+{Ÿ b˛©dt ø£MTwüqsY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. B+‘√ |ü]dæú‹ $wü$T+∫+~. Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ <ë&ÉT\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. á düeTj·T+˝ÀH˚ ø=+<äs¡T á >∑T+|ü⁄˝À¢ C§s¡ã&ç ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T, q>∑<äT, Ç‘·s¡ $\TyÓ’q edüTÔe⁄\ <√|æ&ûj˚T \ø£´å +>± #Ó\sπ >±s¡T. B+‘√ Ç≥Tø£ ô|&É\¶ T, sêfi¯ófl $düTs¡Tø√e&É+‘√ yÓT<Æ ˝ä +’… ~ ø±kÕÔ rÁeyÓTqÆ |òTü s¡D ¸ >± e÷]b˛sTT+~. |òTü s¡D ¸ \T bıs¡T>∑TH˚ ñqï e÷<äqïù|≥, ôd’<ëu≤<é, #·+bÕù|{Ÿ, yÓTT|òüTT˝Ÿ|ü⁄sê ÁbÕ+‘ê\≈£î yê´|æ+#êsTT. |ü]dæú‹ì >∑T]Ô+∫ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ n<äq|ü⁄ b˛©düT ã\>±\qT s¡|æŒ+#˚dü]πø e÷<äqïù|≥, ôd’<ëu≤<é b˛©dt ùdºwüq¢ |ü]<ÛäT˝À¢ì n‘·´~Ûø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ j·TT<äΔ yê‘êes¡D+ @s¡Œ&ç+~. Çs¡TesêZ\≈£î #Ó+~qyês¡T, Á|ü<Ûëq+>± j·TTe≈£î\T |üs¡düŒs¡+ sêfi¯fl‘√ <ë&ÉT\T #˚düTø√e&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. Äغd” ãdüT‡\‘√ bÕ≥T á n\¢s‘¢¡ √ @ dü+ã+<Û+ä ˝Òì nH˚øe£ T+~øÏ #Ó+~q Áô|’y{ ˚ Ÿ yêVü≤Hê\qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç≥Te+{Ï neø±X¯+ ø√düy˚T m<äTs¡T#·÷düTÔqï n\¢] eT÷ø£\T ¬s∫à b˛j·÷sTT. eT‘√Hêà<ä+‘√ }–b˛‘·÷ <äT+&É>T∑ \T ø£‘T· \Ô T, ø£f\º… T, ‘·˝≤«s¡‘¢ √ ìyêdü ÁbÕ+‘ê˝À¢ì dü+<äT>=+<äT˝À¢H˚ ø±≈£î+&Ü Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë] ô|’q ≈£L&Ü ôd’«s¡ $Vü‰s¡+ #˚XÊs¡T. eT‘·|üs¡+>± Çfi¯flqT >∑T]Ô+∫ <ë&ç #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Çfi¯fl eTT+<äTqï yêVü≤Hê\qT <ä>∑Δ+ #˚XÊs¡T. s√&ÉT¶ ô|’q yÓfi¯ó‘·Tqï e´≈£îÔ\qT n&ɶ–+∫ ø£‘·TÔ\‘√ <ë&ç#˚dæ yê] e<ä› qT+∫ q>∑<äT, ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T, yÓTTu…’˝Ÿ bò˛qT¢, Ç‘·s¡ $\TyÓ’q edüTÔe⁄\qT ˝≤π>düT≈£îHêïs¡T. &É;sY|ü⁄sê qT+∫ #·+#·˝Ÿ>∑÷&Ü yÓ’|ü⁄ yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ ô|’ edüTÔqï Ç<ä›s¡T j·TTe≈£î\ ô|’q eTVæ≤fi≤ C…\’ T yÓqTø£ <ë– ñqï <äT+&É>T∑ \T ø£‘T· \Ô ‘√ <ë&ç #˚ùd+<äT≈£î Á|üjT· ‘·ï+ #˚XÊs¡T. yê] qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Ä j·TTe≈£î\T ‘·eT yêVü≤Hêìï |üø£ÿH˚ ñqï >∑©¢˝ÀøÏ eT[fl+#ês¡T. nsTT‘˚, nø£ÿ&É ≈£L&Ü yÓ÷Vü≤]+∫ ñqï eTTwüÿs¡T\T


yê]ì n&ÉT¶≈£îì $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± ø£‘·TÔ\‘√ bı&ç#ês¡T. rÁe+>± >±j·T|ü&çq M]ì b˛©düT\T ñkÕàìj·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ôd’<ëu≤<é, e÷<äqïù|≥ b˛©dtùdºwüq¢ |ü]<ÛäT˝À¢H˚ ø±≈£î+&Ü ø£s¡÷Œ¤´ neT˝À¢˝Òì ø£+~ø£˝Ÿ π>{Ÿ e<ä› ≈£L&Ü ø£‹Ôb˛≥T dü+|òüT≥q\T »]>±sTT. Vü≤]uÖ© #Ís¡kÕÔ e<ä› düMT|ü+˝Àì nø£ÿqï e÷<äqï Ä\j·T+ eTT+<äT>± ø±s¡T˝À yÓfi¯óÔqï z ≈£î≥T+ã+ ô|’q <ë<ë|ü⁄ q\uÛ…’eT+~ >∑T+|ü⁄ ˇø£{Ï <ë&ç #˚dæ, ø±s¡T q&ç|ædüTÔqï ≈£î≥T+ãô|<ä›qT ãj·T≥≈£î ˝≤– rÁe+>± >±j·T|ü]∫, yê] e<ä› qT+∫ ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T, |üs¡T‡\T, yÓTTu…’˝Ÿbò˛qT¢ ˝≤≈£îÿì b˛j·÷s¡T. á n\¢s¡¢qT ∫Á‹düTÔqï m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ M&çjÓ÷Á>±|òüs¡T¢, bò˛{À »s¡ï*dtº\ ô|’q <ë&ÉT\T #˚dæ >±j·T|ü]#ês¡T. ÁbÕs¡úHê düú˝≤ìï n|ü$Á‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ dü+ã+~Û+∫ yÓTT<ä˝…’q $yê<ä+ eT‘·|òüTs¡¸D\≈£î <ë]rj·T>∑\<äì >∑T]Ô+∫ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆq b˛©düT n~Ûø±s¡T\T, n\¢s¡T¢ »s¡T>∑T‘·Tqï ÁbÕ+‘ê\≈£î sê|æ&é j·÷ø£¸Hé bò˛sY‡ πø+Á<ä`sêÁwüº b˛©düT, uÛÑÁ<ä‘ê<äfi≤\qT ‘·s¡*+#ês¡T. n\¢] eT÷ø£\qT n<äT|ü⁄ #˚j·T&ÜìøÏ ˝≤؃#ÛêsY® »]bÕs¡T. ‘·eT eTT+<˚ |üs¡düŒs¡+ sêfi¯ófl $düTs¡T≈£î+≥Tqï <äT+&É>∑T\qT b˛©düT\T, uÛÑÁ<ä‘ê <äfi≤\yês¡T yÓ+{≤&ç ‘·]y˚TXÊs¡T. u≤wüŒyêj·TTe⁄ Á|üjÓ÷ –+#ês¡T. n<˚ düeTj·T+˝À |ü]dæ‹ú ì y˚>+∑ >± n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#Ã˚ +<äT≈£î e÷<äqï ù|{Ÿ, ôd’<ëu≤<é b˛©dt ùdºwqü ¢ |ü]~Û˝Àì ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø£s÷¡ Œ¤´qT $~Û+∫, |òTü s¡D ¸ \T »]–q, ø£s¡÷Œ¤´ neT˝À¢øÏ ‘Ó∫Ãq ÁbÕ+‘ê\qT Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\‘√ $&ÉBdü÷Ô mø£ÿ&çøø£ ÿ£ &É u≤]πø&ÉT¢ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. ø£s÷¡ Œ¤´ ÁbÕ+‘·|⁄ü ø±\˙\ Á|üyX˚ u¯ ≤≥\ e<ä› eTTfi¯flø£+#Ó\qT y˚XÊs¡T. eT‘· ø={≤¢≥\T »]–q ÁbÕ+‘ê˝À¢ì e´≈£îÔ\T ãj·T≥≈£î sê≈£î+&Ü, Ç‘·s¡T\T Ä ÁbÕ+‘ê˝À¢øÏ #=s¡ã&É≈£î+&Ü d”\T y˚ùdXÊs¡T. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ $uÛ≤>∑+‘√bÕ≥T nqTuÛÑeE„˝…’q Á{≤|òæø˘ b˛©düT\≈£L Äj·TT<Ûë \qT n+<äCÒdæ ã+<√ãdüTÔ u≤<Ûä´‘·\qT n|üŒ–+#ês¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü sê»ø°jT· bÕغ\≈£î #Ó+~q ~>∑TekÕúsTT Hêj·T≈£î\T, kÕúìø£ dü+düú ˝À¢ì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\qT n\¢s¡T¢ »]–q ÁbÕ+‘ê\≈£î sê≈£î+&Ü ìs√~Û+#ês¡T. ∫es¡≈£î Äs√E kÕj·T+Á‘êìπø |òüTs¡¸D\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ e#êÃsTT. Ä sêÁ‹ø£˝≤¢ e÷<äqïù|{Ÿ, ôd’<ëu≤<é b˛©düT\T á n\¢s≈¢¡ î£ dü+ã+~Û+∫ |ü~ùV≤&ÉT ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. u≤~Û‘·T\qT yÓ+≥rdüT≈£îì yês¡T <ë&çøÏ >∑T¬s’q ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓ‹øπ eP´Vü‰ìï nqTdü]+#ês¡T. á$<Û+ä >± #˚jT· &É+ <ë«sê ã+<√ ãdüTÔ≈£î e∫Ãq ôV’≤<äsêu≤<é {≤dtÿbò˛sY‡ b˛©düT\T ôd’<ëu≤<é u≤´+ø˘ ø±\˙˝À z j·TTe≈£î&çì <√#·T≈£îì n‘·&ç ~«#·Áø£yêVü≤Hêìï <ä>∑Δ+ #˚dæq eTT>∑TZs¡T <äT+&É>T∑ \qT >∑T]Ô+∫ yÓ+≥H˚ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√>∑*>±s¡T. n<˚$<Û+ä >± M&çj÷Ó ∫Á‘ê\T, Á|ü‘´· ø£å kÕ≈£îå \ qT+∫ ùdø£]+∫q Ä<Ûësê\‘√ 57 eT+~ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. M{Ï <äsê´|ü⁄Ô ø√dü+ ôdŒwü˝Ÿ ÇHÓ«dæ>πº {Ïyé {°yTé ` dæ { Ÿ q T @sêŒ≥T#˚ X Ês¡ T . |ü ] dæ ú ‘ · T \qT n<ä T |ü ⁄ #˚ ù d+<ä T ≈£ î b˛©dü T \T Á|üjT· ‹ïdüT+Ô &É>±, dæ{˝Ÿ Àì n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ n\¢s¢¡ øπ düT\ ô|’q <äèwæº kÕ]+ #ês¡T. M]øÏ düVü≤ø£]+#·&ÜìøÏ {≤dtÿbò˛sY‡‘√ bÕ≥T q>∑s¡ b˛©düT eT+&É˝≤\ kÕúsTT˝À Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ë\qT @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. |òüTs¡¸D\T »]–q s√E, eTsêï&ÉT eTTK´eT+Á‹ mHé. øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ |ü]dæú‹ì düMTøÏå+∫ n\¢s¡¢qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘˚e&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq nìï #·s¡´\T rdüTø√e&É+‘√ bÕ≥T yê{ÏøÏ ø±s¡DyÓTÆq yê¬se¬s’Hê ñù|øÏå+#·≈£î+&Ü ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#ê\ì b˛©düT n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ¨yéTeT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ ø£s÷¡ Œ¤´ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs´¡ {Ï+∫, ø={≤¢≥˝À¢ >±j·T|ü&ç ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·Tqïyê]ì |üsêeT]Ù+#ês¡T. 24 >∑+≥\ e´e~Û˝À |ü]dæú‹ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ e∫ÃHê b˛©düT\T ø£s¡÷Œ¤´qT m‹Ôy˚j·T˝Ò<äT. ô|’>± q>∑s¡yê´|üÔ+>± |ü>∑{Ïy˚fi¯˝À¢ ~«#·Áø£ yêVü≤q+ ô|’ ˇø£ÿs¡T e÷Á‘·y˚T Á|üj·÷DÏ+#ê\ì ìã+<Ûäq $~Û+#ês¡T. ìsêàqTwü´+>± ñqï M<ÛäT˝À¢ b˛©düT\T, |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡j˚T´+

<äT≈£î yÓfió¯ ‘·Tqï $<ë´s¡T\ú T e÷Á‘·yT˚ Á|üj÷· DÏ+#ês¡T. ø£s÷¡ Œ¤´ $~Û+∫q ÁbÕ+‘ê \‘√ bÕ≥T bÕ‘·q>∑s+¡ ˝À Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L&Ü b˛©düT\T <äTø±D≤\T eT÷ùd sTT+#ês¡T. s√p dü+<ä&ç>± ø£ì|æ+#˚ #ê]àHêsY düMT|ü+˝Àì ˝≤&éãC≤sY, eTT‘ê´\ yê´bÕsêìøÏ ù|s¡Tã&ɶ |ü‘·ÔsY>∑{°º, eÁkÕÔ\ {À≈£î yê´bÕs¡πø+Á<äyÓTÆq |üfÒ˝Ÿ e÷¬sÿ≥¢˝À |òüTs¡¸D\ nq+‘·s¡+ ¬s+&ÉT eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T yêDÏ»´ ø±s¡´Áø£e÷\T ì*∫b˛j·÷sTT. ø£s÷¡ Œ¤´ $~Û+∫q ‘·sT¡ yê‘· <ë<ë|ü⁄ 48 >∑+≥\≈£î yÓTT<ä≥ Hê\T>∑T >∑+≥\ ùd|ü⁄ ø£s¡÷Œ¤´ dü&É*+#ês¡T. ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T Çfi¯flπø |ü]$T‘·yÓTÆq Á|ü»\T yÓTT<ä{kÏ Õ] ø£s÷¡ Œ¤´ dü&*É +∫q dü«\Œ düeTj·T+˝À ˇø£ÿkÕ]>± ãj·T≥≈£î sêe &É+‘√ M<ÛTä \T eT∞fl ø£fiø¯ fi£ ˝¯ ≤&ÜsTT. ø£s÷¡ Œ¤´ ø=qkÕ–+|ü⁄, dü&*É +|ü⁄ $wüjT· + düŒwüº+>± ‘Ó*j·Tì dæú‹˝À »q+ yês¡+s√E\ ø√dü+ ø±j·T>∑÷s¡\T ø=Hêïs¡T. n\¢s¡T¢ »]–q ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü»\T, q>∑s¡+˝À eT‘·|üs¡+>± düTìï‘·yÓTÆq$>± ù|s¡Tã&ɶ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T nkÕ<Ûës¡DyÓTÆq dü+j·TeTHêìï Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. e÷<äqïù|≥, ôd’<ëu≤<é b˛©dtùdºwüq¢ |ü]~Û˝Àì ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø£s¡÷Œ¤´ ñ+&É>±, ôV’≤<äsêu≤<é bÕ‘·q>∑s+¡ ˝Àì Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ≈£L&Ü nÁ|üø{ £ ‘ Ï · ø£s÷¡ Œ¤´ neT\ sTT+~. uÛÑj·TÁuÛ≤+‘·T˝…’q Á|ü»\T ãj·T{ÏøÏ sêe&ÜìøÏ yÓqTø±&Üs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ e<ä+‘·T\ Á|ü#ês¡+ ø=qkÕ–+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é bÕ‘·q>∑s¡+˝Àì øÏwüHé u≤>¥˝À, ø±∫>∑÷&É ÁbÕ+‘·+˝À eTs√ ¬s+&ÉT ÁbÕs¡úHêdüú˝≤\qT ≈£L&Ü ≈£îs¡à >∑÷&É˝À e˝…H˚ n|ü$Á‘·+ #˚j·T>± @ $<Ûyä TÓ qÆ Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑≈î£ +&Ü ÁbÕs¡Hú ê dü˝ú ≤\ ìsê«Vü≤≈£î\T, uÛ≈Ñ î£ Ô \‘√ ø£*dæ <ëìì X¯óÁuÛÑ+ #˚XÊs¡T. b˛©düT\T e÷Á‘·+ yê{ÏøÏ dü+ã+ ~Û+∫ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä Ç|üŒ{Ïes¡≈£L >∑ T s¡ T Ô ‘Ó * j· T ì ø=+<ä s ¡ T ˇø£ Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ ≈£îs¡à>∑÷&É˝Àì ÁbÕs¡úHê eT+~sêìï n|ü$Á‘·+ #˚dæ eT‘·uÛ≤eq\T ¬s#·Ã>={≤ºs¡T. Ä uÛ≤y√ <˚«>±\qT ‘Ó*$>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îì |òüTs¡¸D\T>± e÷sêÃs¡T. |ü]dæú‹ ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± ñqï+‘·es¡≈£L <√#·T≈£îHêïs¡T. Ç<˚ |ü<äΔ‹ì q>∑s¡+˝Àì y˚πs«s¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ Á|üjÓ÷–+∫ eT‘·uÛ≤eq\T ¬s#·Ã>=fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. á ñ#·TÃ˝À ∫≈£îÿø√e&ÜìøÏ Çwüº|ü&Éì ôV’≤<äsêu≤B\T yê{Ïì ñù|øÏå+#ês¡T. Á|ü»\ düŒ+<äq >∑eTì+∫q b˛©düT\÷ y˚>∑+>± Á|ü‹düŒ+~+#ês¡T. nsTT‘˚, >∑&∫ç q ø=+‘·ø±\+>± Á|üXÊ+‘·+>± ñqï ôV’≤<äsêu≤<é˝À Ç|ü&ÉT Vü≤sƒê‘·T>Ô ± eT‘· |òTü s¡D ¸ \T m+<äT≈£î »]>±sTT? ‘Ó\+>±D sêÁwükº Õ<Ûqä ñ<ä´eT+ eT∞fl |ü⁄+E≈£î+≥Tqï düeTj·÷H˚ï Á|ü‘˚´ø£+>± m+#·T≈£îHêïsê? yÓTT<ä≥ yÓT<äø˘ õ˝≤¢ dü+>±¬s&綽À, Äô|’q ôV’≤<äsêu≤<é˝À eT‘· $<˚«cÕ\qT Áù|πs|æ+∫q yês¡T m≥Te+{Ï sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»Hê\qT Ä•+∫ ñ+{≤s¡T? e+{Ï Á|üX¯ï\T mH√ï ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. »]–q n\¢s¡¢≈£î ø±s¡≈£î˝…es√ dæ{Ÿ b˛©düT\ <äsê´|ü⁄Ô˝À ãj·T≥|ü&Ée#·TÃ. á |òüTs¡¸D\ qT+∫ yês¡T Ä•+∫q Á|üjÓ÷»q+ @$T{À ≈£L&Ü ‘˚≥‘Ó\¢+ ø±e#·TÃ. á˝À>± ôV’≤<äsêu≤<é yêdüT\T eT÷&ÉT s√E\T rÁe Çã“+<äT\qT nqTuÛÑ$+#ês¡T. q>∑s¡ b˛©düT\T ø£+{ÏMT<ä ≈£îqT≈£î ˝Ò≈£î+&Ü |üVü≤sê ø±XÊs¡T. ∫es¡≈î£ Á|ü»\ dü+j·TeTq+, b˛©düT $uÛ≤>±\ düeTq«j·T ø£èwæ $»j·T+ kÕ~Û+ ∫+~. |òü*‘·+>± X¯‘êu≤›\ bÕ≥T qyêãT\ bÕ\q˝À $ø£dæ+∫q ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ kÕ+düÿè‹ø£ yês¡dü‘·« |ü⁄qs¡TJ®eq+ |ü≥¢ ÄX¯\T |ü⁄q]«ø£dædüTÔHêïsTT. Ç+&çj·÷ ≥T&˚ k»q´+‘√ @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç 23


düTeTr X¯‘·ø£+ sê bıeTàì |æ\Teì j·÷ uÛÑ÷bÕ\Tì" >=\« eTTøÏÔ eTT≈£îÔ\T >∑\y˚ B|ü+ãT ˝Òì Ç+≥qT #Óe⁄DÏø°fi≤¢&çq≥T¢ dæ<äΔeTT düTeTr! ‘ê‘·Œs¡´eTT B|ü+˝Òì Ç+{À¢ #˚e⁄DÏø°fi≤¢≥ Ä&ç‘˚ @$<Ûä+>± Äq+<ä+ ø£\>∑<√ Ä $<Ûä+>±H˚ s¡eTàì ø±˙ bıeTàì ø±˙ #Ó|üŒì sêEqT ùd$+#·&É+ e\¢ JeeT÷ ˝Ò<äT. yÓ÷ø£åeT÷ ˝Ò<äT. e{Ϻ ìÅwüŒjÓ÷»q+.

áHÓ\ kÕyÓT‘· ˙‹˝Òì bıs¡T>∑T ì|ü‘√ düe÷q+ düTK+>± Jeq+ kÕ–+#ê\+fÒ eTq+ ìedæ+#˚ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\T m˝≤+{Ïy√ eTT+<äT>± |üP]Ô>± >∑eTì+#·Tø=ì nø£ÿ&É ìyêdü+ @s¡Œs¡#T· ø√ yê\ì, n˝≤ø±ì |üø£å+˝À nH˚ø£ düeTdü´\qT m<äTs√ÿe\dæ edüTÔ+<äì á kÕyÓT‘· $e]düTÔ+~. eTTK´+>± Ç+{À¢ ñ+&˚ ∫qï|æ\¢\ MT<ä |ü]düsê\ Á|üu≤Û e+ m≈£îÿe>± |ü&rç s¡T‘·T+~. ø£qTø£ bıs¡T>∑Tq ñqïyês¡T eT+∫yê¬s‘’ ˚ |æ\¢\T ≈£L&Ü eT+∫>± ô|]π> M\T+≥T+~. n˝≤ø±≈£î+&Ü Çs¡T>∑T bıs¡T>∑T yê]˝À @ e÷Á‘·+ m≥Te+{Ï <äTs¡\yê≥T¢ ø£*–q yês¡THêï, nkÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«]Ô+#˚ yês¡THêï yê] Á|üuÛ≤e+ |æ\¢\ MT<ä |ü&çrs¡T ‘·T+~. |æ\¢\T mø£ÿ&çøÏ yÓfi¯ó‘·THêïs¡T? me]‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T? nH˚ $wüj·÷\qT ô|<ä›\T ìs¡+‘·s¡+ >∑eTì+#ê*. ˙‹>± ñ+&Éø£ n$˙‹ e÷sêZ\qT nH˚«wædü÷Ô Ä e÷sêZ\qT q&ç#˚yês¡T Çs¡T>∑T bıs¡T>∑Tq ñ+fÒ |æ\¢\πøø±ø£ ô|<ä›\≈£î ≈£L&Ü ø=ìï ø=ìïkÕs¡T¢ Á|üe÷<ë\T dü+uÛÑ$+#·e#·TÃ. ø£qTø£ ìyêdü ÁbÕ+‘ê\qT m+#·T≈£îH˚≥|ü&ÉT ‘·–q C≤Á>∑‘\Ô· T rdüTø√e&É+ eT+∫<äì á kÕyÓT‘· dü÷∫düTÔ+~.

u≤\ ø±s¡÷ºHé

24

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

ø√‹ bÕ≥T¢ nq>∑q>± ˇø£ n&É$˝À ˇø£ ‘√&˚\T ñ+&˚~. n&É$ ˝Àì »+‘·Te⁄\qT #·+|æ ‹ì Äø£* rs¡TÃ≈£îH˚~. ˇø√ÿkÕ] e÷Á‘·+ m+‘· yÓ~øÏHê <ëìøÏ ÄVü‰s¡+ <=]πø~ ø±<äT. n≥Te+≥|ü&ÉT n~ sêÁ‹|üP≥ n+<äs¡÷ ìÁ<äb˛j˚T düeTj·T+˝À n&É$øÏ <ä>∑Zs¡˝À ñqï Á>±e÷ìøÏ yÓ[¢ y˚Tø£\qT #·+|æ n&É$øÏ ‘Ó#·Tà ≈£îì ‹+≥÷ ñ+&˚~. ‘√&˚\T #˚ùd |üqT*ï n&É$˝À ñ+&˚ ˇø£ ø√‹ #ê˝≤ ≈£î‘·÷Vü≤\+>± >∑eTì+∫+~. Ä $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘√&˚\T #ê˝≤ ‘Ó*$>± ‘êqT #˚düTÔqï |üqT\ >∑T]+∫ ø√‹øÏ >=|üŒ>± #Ó|ü⁄Ô+ &˚~. j·T»e÷qT\≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü y˚Tø£\qT m˝≤ #·+|ü⁄‘√+<√ ø√‹øÏ e]í+∫ #Ó|ù Œ~. Ä e÷≥\T $qï ø√‹øÏ ‘√&˚\T }]yêfi¯¢ ø£fió¯ ¢ ø£|Œæ y˚Tø£*ï @ $<Û+ä >± |ü≥Tº≈£î+{À+<√ #·÷&Ü\ì|æ+#˚~. ˇø£s√E ø√‹, ªªqTe⁄« Ä Á>±e÷ìøÏ yÓfi≥ ¢‚ |ü&ÉT qqTï ≈£L&Ü rdüTø¬ fi≤Ôyê? ˙ |üì‘·q+ #·÷&Ü\qT+~,μμ nì ‘√&˚\TqT n&ç–+~. n|ü&ÉT ‘√&˚\T, ªªá s√E sêÁ‹øπ ìqTï rdüTø¬ &É‘êqT. sêÁ‹øÏ dæ<+Δä >± ñ+&ÉT,μμ nì #Ó|Œæ +~. ‘·q eTT#·Ã≥ rs¡uÀ‘·Tqï+<äT≈£î ø√‹ #ê˝≤ eTT]dæb˛sTT+~. ‘·eT }] ˝À n|ü&É|ü&ÉT y˚Tø£\T e÷j·T+ ne⁄‘·T+&É≥+ }]yês¡T >∑eTì+ #ês¡T. Ä dü+>∑‹ @+{À ‘Ó\TdüT ø√yê\ì ø=+<äs¡T j·TTe≈£î\T y˚Tø£ \qT ø±|ü ˝ ≤ ø±j· T kÕ>±s¡ T . Ä $wüj·T+ ‘Ó*j·Tì ‘√&˚\T ø√‹‘√ ø£*dæ Ä }]˝À Á|üy˚•+∫+~. y˚Tø£


\qT ‹q&ÜìøÏ yê{Ï <ä>∑Zs¡≈£î ‘√&˚\T yÓfi¯¢{≤ìï Ä j·TTe≈£î\T >∑eTì+#ês¡T. y˚Tø£\T m˝≤ e÷j·T eTe⁄‘·THêïjÓ÷ yê]øÏ ns¡ú+ nsTT+~. yÓ+≥H˚ ‘√&˚\T ô|’ ø£s¡Á\‘√ <ë&ç #˚XÊs¡T. |üø£ÿH˚ ñqï ø√‹ì ≈£L&Ü ø=≥ºkÕ>±s¡T. Ä <Óã“\≈£î ‘·≥Tºø√˝Òø£ ø√‹, ªªMT y˚Tø£*ï ‹q{≤ìøÏ e∫Ã+~ ‘√&˚\T, H˚qT ø±<äT ø£<ë! qHÓï+<äT≈£î ø=&ÉT‘·THêïs¡T? e~˝Òj·T+&ç,μμ nì n&ç–+~. ªª‘√&˚\TøÏ düVü‰j·T+>± e#êÃe⁄. ìqTï e÷Á‘·+ m˝≤ $&ç∫ô|&É‘ê+!μμ n+≥÷ ø=≥ºkÕ>±s¡T. Ä j·TTe≈£î\T ‘√&˚\T y…|’ ⁄ü ‹s¡>>∑ ±H˚ ø√‹ HÓeTà~>± nø£ÿ&É qT+∫ ‘·|æŒ+#·Tø=ì, ªã‘·T≈£î Je⁄&Ü,μ nqT ≈£î+≥÷ n&É$øÏ #˚s¡T≈£î+~. Ç+¬ø|ü&ÉT Ç˝≤+{Ï ãT~Δ ‘·≈î£ ÿe |üì #˚jT· ≈£L&É<qä T≈£îì ˝…+|ü\T y˚dTü ≈£î+~. n|üŒ{Ï qT+∫ n≥Te+{Ï |üqT\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&ÉkÕ–+~. ˙‹ : #Ó&ÉT #˚j·Tø£b˛sTTHê #Ó&ÉT #˚ùd yê] |üø£ÿq ñ+fÒ Á|üe÷<ë\T ‘·|üŒe⁄.

bÕ≥\+fÒ e÷øÏwüº+ |ü+&√¢j·TeTà |ü+&ÉT¢

|ü+&√¢j·TeTà |ü+&ÉT¢ esê\+{Ï |ü+&ÉT¢ s¡+&û #·÷&É+&û ø=q+&û ‹q+&û s¡ø£s¡ø±\ e÷$T&ç|ü+&ÉT¢ s¡eT´yÓTÆq ‘êC≤ |ü+&ÉT¢ düHêq≈£î\T, ø£\ø£fÒs¡T\T, »Vü≤+^s¡T\T, uÒ˙cÕqT¢ s¡ø£s¡ø±\ ìeTà|ü+&ÉT¢ s¡eT´yÓTÆq ‘êC≤|ü+&ÉT¢ >∑»ìeTà, eT+∫ìeTà, ø£eT˝≤\T, Hê]+»\T s¡ø£s¡ø±\ Á<ëø£å|ü+&ÉT¢ s¡eT´yÓTÆq ‘êC≤|ü+&ÉT¢ nÁ≈£L≥T¢, øÏdt$Td”\T, nHêdü|ü+&ÉT¢, ns¡{Ï|ü+&ÉT¢ Ä|æ\T‡, u§bÕŒsTT\T n+ps¡, <ëìeTà düb˛{≤\T, C≤$T|ü+&ÉT¢, |üqdü, |ü+|üs¡|üqdü

ˆˆ|ü+&√¢ˆˆ

ˆˆ|ü+&√¢ˆˆ

ˆˆ|ü+&√¢ˆˆ

ˆˆ|ü+&√¢ˆˆ @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

25


26

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012


ªª˙≈£î uÛÑyêì bò˛Hé #˚dæ+~fÒ,μμ n+≥÷ bı<äT›H˚ï \‘· bò˛Hé #˚dæ+~. ªªHêπø+ #Ój·T´˝Ò<˚! @$T{° $X‚wü+?μμ nHêïqT. uÛÑyêì Hê ø£õHé. ªªô|<ä› $X‚wüy˚T. <ëì ø=&ÉT≈£î ô|[fl ôd{Ï˝Ÿ nsTT+~,μμ n+~ \‘·. Hê≈£î dü+‘√wü+ nì|æ+∫+~. ªªb˛H˚¢, @&Ü~>± uÀ˝…&ÉT dü+ã+<Ûë\T #·÷dæ+~. <˚ìø° ˇ|üø√˝Ò<äT yê&ÉT,μμ nHêïqT. ªªÇ|ü&ÉT ≈£L&Ü Bì e÷≥øÏ ˇ|üø√˝Ò<Tä ˝Ò. yê&˚ ˇ|æŒ+#ê&ÉT! \yé y˚TH˚õ. nyÓT]ø± |æ\¢,μμ n+≥÷ $esê\˙ï #Ó|æŒ+~. $<˚o|æ\¢ dü«<˚X¯+ nu≤“sTTì ô|[fl #˚düTø√&É+ $+‘ê ø±<äT, ø=‘êÔ ø±<äT. #ê˝≤eT+~ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛyÑ êì bò˛Hé #˚d+æ ~. $wüjT· + #Ó|Œü >±H˚, ªª\‘· #Ó|Œæ +~,μμ nHêï. ªªˇø=ÿø£ÿfi¯flø° bò˛Hé #˚dæ #Ó|ü⁄ÔHêï+. ˙‘√ ø±düÔ r]>±Z e÷{≤¢&Ü\ì Ç|ü&ÉT bò˛Hé #˚XÊ. m+‘· #Ó|Œæ Hê $H˚<¢ Tä yê&ÉT. @+ #˚kÕÔ+? yê&Ó˝≤>∑÷ nø£ÿ&˚ ñ+&çb˛‘ê &ÜjÓTq÷! Ç+&çj·THé ø√&É˝§∫à qqTï<äΔ]düTÔ+<ë? nyÓT]ø£Hé |æ\¢ ñΔ]+#·ø£ b˛‘·T+<ë?... düπs nHêï+. yê[flø£ÿ&çπø ekÕÔs¡T≥. Ä |æ\¢øÏ eTq |ü<äΔ‘·T\+fÒ #ê˝≤ Çwüº+≥. n+‘ê eTq |ü<äΔ‹ Á|üø±s¡y˚T. yêfi¯flø£+‘ê ø=‘·Ô ø£<ë! MTs¡+‘ê ì\ã&Ü* eT]. qTeP«, \‘ê, \*‘ê, düT+<äØ, \øÏàå |æ˙ï...μμ ‘·qT #Ó|⁄ü +Ô &É>±H˚ Hê >∑T+&Ó <ä&É<ä&É˝≤&ç+~. ªªqqTï *düTº˝À+∫ rôdj·T´y˚! Hê≈£î Äs√>∑´+ n+‘·>± u≤e⁄+&É≥+ ˝Ò<äT. ø±düÔ q&çùdÔ ø±\T yê∫b˛‘√+~. q&ÉTeTT H=|æŒ ñ+&ÉH˚ ñ+~,μμ nHêïqT. ªªHê≈£î ‘Ó*j·T<äTfÒ ˙ ôV≤˝ŸÔ ø£+&çwüqT? n+<äTπø ˙≈£î ‘˚*ø£ |üH˚ n|üŒ C…|⁄ü HÔ êï. ô|[flyê] <ä>sZ∑ T¡ +&ç yêfi¯fløÏ n˙ï ns¡+ú nj˚T´˝≤ #Ó|ü ... #ê\T,μμ n+~. Hê≈£î <äT'K+ ‘·qTïø=∫Ã+~. n~ ô|[fl $wüj·T+ #Ó|ü⁄Ô+fÒ, H˚H˚&çùdÔ uÛ≤e´+>± ñ+&É<äT ø£<ë! n+<äTπø, ªªÄ |üì e<äT›˝Ò uÛÑyê˙! uÛÀ»Hê\ <ä>∑Zs¡ ì\ã&ç Äs¡ZHÓ’CŸ #˚kÕÔ,μμ nHêïqT. ªªÄ |üq¢≈£î uÀ˝…&ÉTeT+~ ñHêïs¡T. qTe⁄« Ç+^¢wüß u≤>± e÷{≤¢&É‘êe⁄. |ü<‘ Δä T· \˙ï ‘Ó\TdüT ˙≈£î. yêfi¯fløÏ ns¡{|Ï +ü &ÉT ˇ*∫ #˚‘T· ˝À¢ ô|{Ïqº ≥T¢ #ÓbÕÔe⁄. n+<äTøπ ˙≈£î Ä |üì n|üŒ–+∫, H˚qT ì•Ã+‘·>± ñ+&Ée#·TÃ,μμ n+~ K∫Ñ·+>±. Çø£ ‘·|æŒ+#·Tø√˝ÒqT. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü Ç˝≤π> ‘Ó\¢ ô|[flyê] eT+N eTsê´<ë #·÷ùd ãs¡Te⁄ HÓ‹Ôq y˚düT≈£îì #ê˝≤ nedüú\T |ü&ܶqT. ˇø£kÕ] ˇø£ ô|[flyê]ì cÕ|æ+>∑TøÏ rdüT¬øfi≤fl. ô|[fl≈£L‘·T] ‘·*¢ ˝À|ü* \+>±, C≤¬ø{Ÿ‘√ Áf…˝Æ Ÿ s¡÷+˝À+∫ ãj·T{Ïø=∫Ã+~. ªÇ~ #ê\T Hê≈£î, Vü‰sTT>± ñ+~. Ç+ø± XÊØ ≈£L&Ü m+<äT≈£L?μ nì n&ç–+~ ne÷j·Tø£+>±. ªÇ˝≤{Ï Á&Ódt ø±yê\+fÒ ˝≤+>¥ düÿsYº, uÖ¢CŸ ø=+{≤qT>±˙, Ç˝≤ ‹s¡ ≈£Lÿ&É<äT,μ nì #ÓbÕŒ. Ç˝≤{Ï nqTuÛÑyê\T #ê˝≤H˚ m<äTs¡j·÷´sTT Hê≈£î. uÛÑyêì ø=&ÉT≈£î ô|[fløÏ eTTVüAsêÔ\T ô|{≤ºs¡T. kÕe÷q´+>± Ç≥Te+{Ï ô|[flfi¯fløÏ $<˚o ô|[flyêπsMT Ks¡Tà ô|≥ºs¡T. n˝≤ ô|{≤º\˙ ‘Ó*j·T<äT yêfi¯fløÏ. Çø£ÿ&Ü n+‘˚. ñuÛÑj·T Ks¡TÃ\÷ uÛÑyê˙y˚! ø=&ÉT≈£î nsTT<äTy˚\ &Ü\s¡T¢ Ç#êÃ&ÉT≥. $T–*q<ä+‘ê ‘·H˚ uÛÑ]k˛Ô+~. @ ˝À≥÷ ˝Ò≈£î+&Ü dü+Á|ü<ëj·T+>± $yêVü≤+ #Ój÷· ´\ì Äsê≥+. uÛ≤Ø>±H˚ Ks¡Tà ô|&ÉT‘√+~. }] ãj·T≥ eT+∫

>±¬s¶qT ãTø˘ #˚XÊs¡T. Ä&Éô|[flyê]øÏ ¨≥˝À¢ @d” s¡÷eTT\T. ô|[fløÏ HêÁ˝ÀE\T eTT+<˚ e#êÃs¡T ‘Ó\¢ ô|[flyês¡T. ô|[fl≈£L‘·Ts¡T ù|Á{°wæj·÷, yêfi¯fl ne÷àHêHêï, ô|<ä›ø±ÿ, Ä$&É u≤jYTÁô|ò+&É÷, ∫qïø±ÿ, uÛsÑ êÔ, nHêï, n‘·ì >∑sÁ¢Y ô|ò+&É÷, eTs√ Ç<äs› T¡ Áô|ò+&é‡! e∫Ãq eTsêï&ÉT yêfi¯fl+<äØï cÕ|æ+>¥øÏ rdüT¬ø[fl, Ä&Éyêfi¯fløÏ N¬s\T, eT>∑ yêfi¯fløÏ ≈£îsêÔ, ô|’C≤e÷\÷ ø=ì|æ+#êqT. eT] dü+Á|ü<ëj·T+>± »]π> ô|[fløÏ eTq <äTdüTÔ˝Ò <Ûä]+#ê*>±! |ü⁄s√Væ≤‘·T&ÉT uÛ≤düÿs¡XÊÁdæÔ Ç≥Te+{Ï ô|[flfi¯ófl #˚sTT+#·&+É ˝À ~≥º. &ÉãT“ m≈£îÿy˚ |ü⁄#·TÃ≈£î+{≤&ÉT>±˙, mø£ÿ&Ü ‘˚&Ü sêìe«&ÉT. dü+düÿè‘·+˝À eT+Á‘ê\T #·<äTe⁄‘·÷, ªªHêj·THê! ˙ ¬s’{Ÿ ùV≤+&ÉT‘√ ne÷àsTT ˝…|òtº ùV≤+&ÉT |ü≥Tºø√. ne÷àjYT! á dü÷ŒHé‘√ Ár f…yÆ Té ‡ nu≤“sTT #˚‹˝À yê≥sY yÓjT· ´e÷à. Ç<äs› ÷¡ <˚e⁄&çì u≤>± Áù| #˚düTø√+&ç,μμ nì Ç+^¢wüß˝À yê´U≤´q+ #Ó|üPÔ, ô|[fl j·T<Ûë $~Û>± #˚sTT+#˚kÕÔ&ÉT. ô|[flfi¯fl d”»Hé˝À Äj·Tq <=s¡ø£&É+ e÷ uÛÑyêì n<äèwüº+. Çø£b˛‘˚ ãT´{°wj æ T· Hé qe´ uÀ&ç>T∑ +&ÉT≈£î ≈£L&Ü |üP\»&É yÓjT· ´>∑\ düeTs¡Tú sê\T. Ç<äs› T¡ ndæôdº+≥¢‘√ ‘·qT Ä s¬ +Á&√E\÷ Çø£ÿ&˚ ñ+&˚≥T¢ e÷{≤¢&X˚ Ês¡T. Ä$&É e∫Ã á ‘Ó\¢yêfi¯fl+<ä]ø° N¬s\T ø£{Ϻ+~. ªô|[fl≈£L‘·T]øÏ eTTVüA sêÔìøÏ |üP\»&É y˚kÕÔ,μ nì n|üŒ{ÏøÏ u≤uŸ¶ ôV≤sTTsYì $T˙ y˚dæ |üP\T ô|{Ϻ+~. bı<äT›q kÕï‘·ø£+ yÓTT<ä˝…’+~. Á|ü‹ |òüT≥ºeT÷ yêfi¯fløÏ {°ø± ‘ê‘·Œs¡´+‘√ #ÓbÕŒ*. Hê≈£î ˙s¡d+ü ek˛Ô+~. yêfi¯flø£s+ú¡ ø±<äT! ns¡+ú nj·÷´ø£ \ø£å dü+<˚V‰ü \T! Á|ür<ëìø° ªã{Ÿ yÓ’?μ nì n&ÉT>∑T‘ês¡T. @+ #ÓbÕŒ*? ªÇ~ e÷ |ü<äΔ‹,μ nHê*. n+‘˚. ø±oj·÷Á‘· >∑T]+∫ #ÓbÕŒqT. ªz Ç{Ÿ‡ |òü˙ï,μ nì düs¡<ë|ü&ܶs¡T. kÕï‘·ø£+ ≈£L&Ü #·÷&Ü\qï düs<¡ ë‘√ ô|[fl≈£L‘·Ts¡T Ä |üøÿ£ H˚ ≈£îØà y˚dTü ≈£îì ≈£Ls¡TÃ+~. ø±oj·÷Á‘·øÏ ô|[flø=&ÉT≈£î‘√ u≤≥T ‘·q÷ ¬>+‘·T≈£î+≥÷ ãj·T{ÏøÏ e∫Ã+~. uÛ≤düÿs¡XÊÁdæÔ ô|[fl≈£L‘·T] nqï#˚‘· ô|[flø=&ÉT≈£î ø±fi¯ófl ø£&ç–+∫, ª&√+{Ÿ >√ ≥÷ øπ w”! y˚TØ yÓTÆ dædsºü ,Y μ nì|æ+#ê&ÉT. ªzπø,μ nì|æ+#ê&ÉT ô|[flø=&ÉT≈£î#˚‘.· Ç<ä+‘ê H˚qT mø˘‡ô|s¢ TTHé #˚dTü +Ô fÒ Äq+~+∫q ô|[fl≈£L‘·Ts¡T... >=&ÉT>∑T˝À <ä÷] ô|[flø=&ÉT≈£îì eTT<äT› ô|fÒdº Tü ≈£î+~. ˝À|ü*øÏ b˛j·÷+. kÕï‘·ø+£ nsTT+~. kÕj·T+Á‘·+ ]ôd|üH¸ .é ªÁ|üy÷Ó <é yÓ&‡é ù|Á{°wj æ ÷· ,μ nì <ë«s¡+ |üøÿ£ q uÀs¡T¶ ô|{≤ºs¡T. |æ\¢øÏ |ü≥TºN¬s ø£{Ϻ, eTT&ç#·T{Ϻ+~ ãT´{°wæj·THé. Á|üyÓ÷<é dü÷{Ÿ y˚düT≈£îHêï&ÉT. Ç<ä›Øï ùdºõ MT<ä ì\u…{Ϻ <ä+&É\T e÷]Œ+#ês¡T. <ä+&É y˚dæ, Á|üyÓ÷<éì eTT<äT› ô|≥Tº≈£î+~ ù|Á{°wæj·÷! yê&ÉT yê]+#ê&ÉT. ªªÇ~+ø± ô|[flø±<äT &Ü]¢+>¥... ndü\T ô|[fl ‘·sê«‘·,μμ nì #ÓbÕŒ&ÉT. ªªz...μμ nì ÄX¯Ãs¡´b˛sTT+~. n‹<∏äT\ sêø£ yÓTT<ä\sTT+~. yê&ÉT |ü]#·j·T+ #Ój·T´&É+, Ä |æ\¢ ªz...μ nì Äq+<ä|ü&çb˛sTT yêfi¯flì ø±e*+#·T≈£îì eTT<Ó›≥Tºø√&É+! ªªe<ä›e÷à, qeTkÕÿs¡+ #ÓsTT´ #ê\T,μμ nì #ÓbÕŒqT. ªª◊ d”,μμ nì Ä ‘·sê«‘· |üdæ|æ\¢ u≤˝≤~ø° #˚‘·T\T CÀ&ç+∫, ªHÓ$TùdÔ,μ

j·÷»* Á>±eT+, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À »ìà+∫q bı‘·÷Ô] $»j·T\øÏåà 150 ø£<∏ä\T, 14 qe\\T s¡∫+#ês¡T. ª#·‘·Ts¡μ˝À Á|ü#·T]+#·ã&çq M] yÓTT<ä{Ï qe\ ªÁù|eT˝ÒKμ »+<Ûë´\ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªlyê]øÏ Áù|eT˝ÒKμ ∫Á‘·+>± s¡÷bı+~, $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. Ä*+&çj·÷ πs&çjÓ÷˝À |üì#˚dæq Ms¡T nH˚ø£ Ç‘·s¡ ∫Á‘ê\≈£î |üì #˚XÊs¡T. Vü‰dü´ø£<∏ä\T, #·+Á<äVü‰s¡+, e÷ sTT+{Ï sêe÷j·TD+, Äq+<äy˚T n+<ä+ |ü⁄düÔø±\qT Á|ü#·T]+#ês¡T. uÛÑs¡Ô |æ. •esêe⁄‘√ ø£*dæ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìyêdü+. @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

27


#·÷düT≈£î+≥THêïs¡T. ˇø£ |ü⁄s√Væ≤‘·T&ÉT kÕe<Ûëq XÀ¢ø±\T #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT. nì qeTkÕÿsê˝Ò #˚dæ+~ bÕ|ü+! uÛ≤düÿs¡XÊÁdæÔ n|üŒ{Ï<ëø± n˙ï $es¡+>± #Óù|Œyê&ÉT ø±kÕÔ ‘·&Éã&ܶ&ÉT. ]ôd|ü¸q÷ nsTTb˛sTT+~. ˝Ò ø b £ ˛‘˚ Ç‘·qT #Ó|Œæ +~ y˚Tfi≤\ >=&Ée˝À Ä |æ\ø¢ s£ +ú¡ ø±˝Ò<√ @yÓ÷! eTTVüAs¡+Ô yÓ+≥H˚ es¡|üP». bÕqø£+ _+<Ó\T. eT∞fl yêfi¯fl≈£î ns¡úeTj˚T´˝≤ #Ó|üŒ&É+! f…ÆeTTøÏ Á|üyÓ÷<é Ä |æ\¢ ‘·\MT<ä u…\¢+, J\ø£Ás¡ ô|fÒºXÊ&ÉT. ù|Á{°wæj·÷ ‘·q n≥T|üø£ÿ Ä&Éyêfi¯fl≈£î, Ä u≤jYTø£{Ÿ ‘·\\πø øÏ¢|t‘√ |üP\T ‘·–*+#ê+. ªªBì u§+<ä! á uÛÑyêìøÏ ãT~Δ˝Ò<äT. ª@<√ dæ+|ü⁄˝Ÿ>± #Ój·T´y˚,μ n+fÒ, #˚‘·T˝À¢ì u…\¢eT÷, J\ø£Ásê ‘·q ‘·\MT<˚ ô|fÒºdüT≈£îì ô|òfi¯óflq qy˚«dæ+~. n+<äs÷¡ ‘Ó\u¢ Àj·÷s¡T. uÛ≤düÿs¡XÊÁdæÔ ‘˚sT¡ ≈£îì, ªªH√... H√ H√... Hê{Ÿ Äj·THé ªHê≈£î ˇø£ÿ&˚ ø=&ÉT≈£î. Hê düs<¡ ë rs=<ë›,μ nì n|òTü À]+∫+~. eT+&çqfÒ¢ e⁄+~ Bì düs¡<ë! nìï edüTÔe⁄\÷ ‘·H˚ ø=qT≈£îÿì á njÓ÷eTj·T+ ‘Ó\¢$j·÷´\ j·TTesY ôV≤&é. j·T÷ ùV≤yé ≥T |ü⁄{Ÿ Ç{Ÿ ÄHé Væ≤CŸ ôV≤&é,μμ nì Ä eTT<ä› rdæ yê]øÏ n˙ï #Ó|ü≈£î+≥÷! á bÕqø£+ _+<Ó\÷, Ä&É|ü&ÉT#·T ˝≤+#Û·Hê\T Ä |æ\¢ #˚‹øÏ∫Ã, yê&ç HÓ‹qÔ ô|{Ï+º #ê&ÉT. ‘·sê«‘· eT+>∑fi¯ dü÷Á‘·<ëÛ s¡D. s¬ +&ÉT m+<äT≈£L? n˙ï eTrdüTr ˝Òì |üqT¢,μμ nì Çe˙ï n+~düTÔqï \‘·, düT+<ä] ‘·\+Áu≤\ |üfifl‚ \˝Àq÷ s¬ +&ÉT |üøÿ£ \yê] dü÷Á‘ê\÷ ô|{Ϻ |üP» #˚sTT+#ê&ÉT. uÛ≤düÿs¡XÊÁdæÔ #Ó|Œü >±H˚, ˇø£ eT+>∑fid¯ ÷ü Á‘·+ |ü≥Tº≈î£ ì ì\ã&ܶ&TÉ Á|üy÷Ó <é. $düT≈£îÿHêïs¡T. yÓ + ≥H˚ ¬s+&√ dü÷Á‘·+ |ü⁄#·TÃ≈£îì ˝Ò∫ ì\ã&ç+~ ô|[fl≈£L‘·Ts¡T. Ä ‘·sê«‘· eTTVüAs¡Ô+. ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq |”≥\ MT<ä ≈£Ls√Ãyê*. >∑uÛ≤\ï Ä |æ\¢ #˚‹˝À+∫ n~ rdüT≈£îì, ªª≈£Ls√à ne÷à! ¬s+&É÷ n‘·H˚ uÛ≤düÿs¡XÊÁdæÔ qqTï |æ*∫, ªªne÷à! eT] ne÷àsTTyÓ’|ü⁄ ø£Hê´es¡íq\÷ ø£&É‘ê&ÉT,μμ nì Ç+^¢wüß˝À #ÓbÕŒ&ÉT XÊÁdæÔ. Á|üesê @+ #˚<ë›+,μμ nì n&ç>±&ÉT. ªªz... ~d”CŸ nHé ô|òsTTsY,μμ nì eT∞fl ô|fi¯óflq q$«+~ ù|Á{°wæj·÷! ªªHêπø+ ‘Ó\TdüT? MTπø nqTuÛÑe+ ñ+~, MTπs #Ó|üŒ+&ç,μμ nHêï. ªª|æ\¢ ù|s¡T ‘Ó\TdüT, ù|Á{°wj æ ÷· . ‘·+Á&ç ù|s¡÷, ‘ê‘·eTT‘êÔ‘\· ù|s¡÷¢ n&ç– nHê´j·T+ nHêï, ‘·˝§+#·T≈£îì ¬s+&É÷ ø£{Ϻ+#·T≈£î+~ Äq+<ä+>±. ‘·\+Áu≤\T, eT+Á‘ê\T #·~$ Hê\T>∑T <√dæfi¯ófl b˛sTT+∫, ªÇø£ MT Çwüº+,μ ‘Ó\TdüTø√+&ç. nu≤“sTT Á|ües¡ #·~$ ne÷àsTT #·<äe≈£î+&Ü }s¡T≈£îHêï... nì ôd’>∑ #˚XÊs¡T XÊÁdæ>Ô ±s¡T. n~ m˝≤ ns¡+ú nsTT+<√... z <√ôd&ÉT ‘·\+Áu≤\T nB mu…“≥Tº>±H˚ ñ+≥T+~,μμ nHêï&ÉT. rdæ uÛ≤düÿs¡XÊÁdæÔ HÓ‹Ôq b˛dæ+~ yÓ[fl |æ\¢ ‘·*¢ì n&ç>±qT. ô|[fl≈£L‘·Ts¡T. ªªm+<äT≈£L?μμ n+~ j·T<ÛëÁ|üø±s¡+. uÛ ≤ dü ÿ s¡ X ÊÁdæ Ô n|ü Œ {Ï < ëø± n˙ï ªªnã“ã“ á ô|[fl≈£L‘·Ts¡T ªªyêfi¯ fl ù|s¡ T ¢ ≈£ L &Ü ô|[fl˝À $es¡+>± #Óù|Œyê&ÉT ø±kÕÔ ù|Á{°wæj·÷øÏ nìï+{Ïø° Vü≤&Ü$&û #ÓbÕÔs¡T,μμ nHêï. ‘·&Éu≤¶&ÉT. ˝Òø£b˛‘˚ Ç‘·qT #Ó|æŒ+~ ø£+>±s¡÷! Ç+‘· n‘·T´‘ê‡Vü≤+ ªªMfi¯fl ô|[fløÏ yêfi¯fl+<ä] ù|s¡÷¢ y˚Tfi≤\>=&Ée˝À Ä |æ\ø¢ s£ +ú¡ ø±˝Ò<√ nsTT‘˚ m{≤¢ y˚>∑T‘ê&ÉT á m+<äT≈£L?μμ nì ÄX¯Ãs¡´+>± n&ç–+~. ª˙‘√ H˚qT yê– #êe˝ÒqT,μ nì @yÓ÷! eTTVüAs¡Ô+ f…ÆeTTøÏ Á|üyÓ÷<é Á|üyÓ÷<é? nHêï&ÉT uÛ≤düÿs¡XÊÁdæÔ $dü T >±Z ‘· \ +Áu≤\T <ä T \T|ü ⁄ ‘Ó\T>∑T˝À @&ÉTÃ≈£îì, ªªn~ e÷ |ü<‹Δä ,μμ Ä |æ\¢ ‘·\MT<ä u…\+¢ , J\ø£Ás¡ ≈£î+≥÷. nHêï. ô|fÒºXÊ&ÉT. ù|Á{°wæj·÷ ‘·q ªªbÕ|ü + Ä |æ \ ¢ π ø + ‘Ó \ T |æ\¢ ‘·+Á&ç ù|s¡T ‘Ó\TdüT. Äj·Tq #˚ ‘ T · ˝À¢ ì u… \ e ¢ T÷, J\ø£ Á sê ‘· q kÕÔsT÷ eTq |ü<äΔ‘·T\T? eTq*ï ‘·+Á&ç <ä>∑Zπs ‘·+{≤ e∫Ã+~! ‘Ó\¢ >öH˚¢düT≈£îì yêfi¯fl |ü<äΔ‹˝À áj·TqøÏ ãT~Δ ‘Ó*ùddü]øπ , ‘·*.¢ .. ‘·\MT<˚ ô|fÒºdüT≈£îì ô|òfi¯óflq qy˚«dæ+~. ô|[fl #˚ d ü T ø√eT+fÒ . .. eTq+ yÓTT<ä{Ï yÓTT>∑T&çøÏ $&Ü≈£î*∫à eTs√ n‘·&çï ô|[fl #˚düT≈£î+~≥. ªªÇ<ä›s√¢ me] ù|s¡T #ÓbÕŒ*?μμ nHêï&ÉT. ªø£qï‘·+Á&ç e÷Á‘·+ nedüú|ü&çb˛e÷ uÛ≤düÿs¡XÊÁdæÔ>±s¡÷... Ç+ø± qj·T+, z|æ>±Z eTq+ ù|πs #Ó|üŒμeTHêï+. #ÓbÕŒ&ÉT. Çø£ áj·Tq ‘·+Á&ç ù|s¡T áj·Tqø° ‘Ó©<äT≥! #Ó|æŒqe˙ï #˚k˛Ô+~,μμ nì ø√&É*ï yÓqπødüTø=∫Ã+~ uÛÑyêì. $T–*q ø±s¡´Áø£eT+ n+‘ê ≈£L&Ü u≤>±H˚ »]–b˛sTT+~. n|üŒ–+‘·\ áj·Tq ‘·*¢ nyÓT]ø±˝À ñ+~. bò˛Hé #˚dæ ø£qTø√ÿeTHêï+. bÕ|ü+... düeTj·T+˝À uÛÑyêì @&çÃ+~. ø£qT≈£îÿHêï&ÉT. ªªÄ$&É m+<äTø£˝≤ @&ÉTk˛Ô+~?μμ n&ç>±s¡T Ä&Éô|[flyês¡T. Ä ù|s¡¢˙ï ø±sTT‘·+ MT<ä sêdæ, uÛ≤düÿs¡XÊÁdæÔøÏ Ç#êÃqT. ªªyÓTT‘êÔìøÏ Hê≈£î ø£fi¯ófl ≈£Ls¡T≈£îb˛‘·THêïsTT. ªÇ~ e÷ |ü<äΔ‹μ nì n\yê≥T Á|üø±s¡+ kÕ~Û+#êπs,μμ nì Äq+<ä|ü&ܶ&ÉT. $yêVü≤+ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ nsTT+~. |æ˝≤¢, ‘·+Á&û |”≥\ MT<ä ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. ‘·*ø¢ Ï #Ó|üŒuÀsTT, ‘Ó*$ ‘Ó#·TÃ≈£îHêïqT. ªªndü\T Ä#ês¡+ Á|üø±s¡+ Ä&É|æ\¢ ‘·*¢ @&ÉTdüTÔ+~. eT] Ç~ m+<äTπø&ÉTk˛Ô+<√?μμ nH˚XÊqT. ø°fi¯flyê‘·+. ø±fi§fl+>∑e⁄≥. ∫qï dü÷º˝Ÿ y˚dæ ≈£Ls√Ãu…{≤ºs¡T. ªªz, ◊d”! eT¬s’‘˚ y˚T+ @&Éyê˝≤?μμ n+~ |æ\¢ ‘·*¢. ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘√+~. ª#·‘·TkÕ‡>∑s¡ |üs¡´+‘·+ >√ Áu≤Vü≤àDÒuÛÑ´ X¯óuÛÑ+ ø√] eTØ @&ç|æ+#·&É+ m+<äTø£ì, ªª|òüsê«˝Ò<äT. Ç{Ÿ‡ zπø,μμ nHêï. uÛÑe‘·T... yê•wüº yÓTÆÁ‘êes¡TD øö+&çq´ Á‘·j·÷πsΔj·T Á|üesêì«‘· øö+&çq´dü yÓTT‘êÔìøÏ ô|[fl |ü<äΔ‹>± nsTTb˛sTT+~. >√Á‘√<䓤edü´ >√bÕ\sêe⁄ X¯s¡àD' qÁ|”Ô... e÷<Ûäesêe⁄ X¯s¡àD... bÂÁ‘êj·T... |æ\ì¢ e~˝Òd,æ ‘Ó\¢ ô|[flyês¡+‘ê $e÷q+ mø±ÿs¡T. Á|üy÷Ó <é ù|Á{°wj æ ÷· ì l<Ûäs¡sêe⁄ X¯s¡àD' |ü⁄Á‘êj·T... Á|üyÓ÷<é HêeT<Û˚j·÷j·T kÕø屑Y Hêsêj·TD rdüT≈£îì Ç+ø√ yês¡+ b˛j·÷ø£ yÓfi≤Ô&ÉT≥. dü«s¡÷bÕj·T esêj·T,μμ nì es¡T&ç Á|ües¡ #·~yês¡T. Ks¡Tà ¬s{Ϻ+|ü⁄ nsTTHê, ¬s{Ϻ+|ü⁄ ÁX¯eT nsTTHê, ˇø£ÿ>±H=ø£ÿ ø=&ÉTøÏÿ ªªz+ X¯óuÛÑ >√Á‘√<䓤edü´ uÒ¢ø˘ |æj·÷Héd”ÿ>±] qÁ|”Ô+. C…|òt z Áu…sTTHé>±] bÂÁr+, yÓTƬø˝Ÿ Vü≤|òtô|˙ï>±] |ü⁄Ár+ ù|Á{°wæj·÷ HêMTï+... kÕø屑Y \ø°åà dü+Á|ü<ëj·T+>± ô|[fl #˚dæq+<äT≈£î dü+‘√wü|ü&ç+~ uÛÑyêì. y˚TeT+<äs¡+ ≈£L&Ü XÀwü e#˚Ã˝≤ ÁX¯eT|ü&çHê, ªb˛H˚¢ bÕ|ü+. <ëì düs¡<ë dü«s¡÷|æD° ø£Hê´+,μμ nì ø±sTT‘·+ #·÷dü÷Ô Á|ües¡ #·~yê&ÉT uÛ≤düÿs¡XÊÁdæÔ. r]+~,μ nì ‘·è|æÔ|ü&ܶ+. ª˝≤–+#˚XÊ&ÉT yÓTT‘êÔìøÏ,μ nqT≈£îHêï+. eTTVüAs¡Ô+ <ä>∑Zs¡ |ü&ç+~. n~ eT÷&É÷ eTTô|’Œ¤ @&ÉTøÏ. n+<äs¡÷ yêN\T $|ü⁄\ e÷dü|üÁ‹ø£ k»q´+‘√ 28

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012


çÜ$«§éÐèþ$

düs¡<ë>∑fi¯ófl-76 2

1

3

|üõ˝Ÿ ù|J ø±|” #˚dæ, <ëìì |üP]+∫, á ~>∑Te u≤≈£î‡˝À MT ù|s¡T, ∫s¡THêe÷ Áyêdæ |ü+|ü+&ç.

4

ù|s¡T................................................................................................ 5

∫s¡THêe÷...................................................................................... 8

7

6

......................................................................................................

10

9

12

11 14

13

15

á dü+∫ø£˝Àì |üõ˝Ÿ≈£î MT düe÷<ÛëHê\T pHé 10e ‘˚B˝À>± ‘Ó\T>∑THê&ç |üõ˝Ÿ`76 P.O. Box 4173, Cedar Park, TX 78630-4173øÏ |ü+|æ+#·+&ç. düs¡<ë>∑fi¯ófl ` 75 »yêãT\T

16

18

17

<Ûë

E 19

20

3

2

1

>√ &É

4

21

D

≈£î

e

n+ Vü≤

ØÃ

e

qT

ã

\+

#·+

e÷ eT

12

düTÔ

ø√|ü+ (4) Ä≈£î, düTqï+ ‘√&ç~ (2) |æ‘·è<˚e‘·\≈£î ô|fÒº~ (4) #·<ä›qïeTT (2) @qT>∑T >∑Tqï (3) bÕ<äs¡ø£å\T (3) &Í{Ÿ (3) Hê>∑*øÏ n&ÉT¶>± y˚ùd ø£Ás¡ (3) øö• (4) <äj·T#·÷|ü⁄≥ (4) ôd’q´eTT (2)

eT

11

Á>∑

ì\Te⁄

‘· 9

Ä<Ûësê\T #·‘·T]ú ‘·s¡Tyê‘· eTT+<äT lø±s¡+ >∑\<ä+fÒ á |ü+&ÉTπ> (6) #ÓsTT´ (2) eT‘·TÿDeTT (2) ø£|ü≥ õ‘·TÔ\≈£î á »+‘·Te⁄qT b˛\TkÕÔs¡T (2) ãTTDeTT (2) X¯Øs¡eTT (2) <ÛäqeTT (2) bı>∑s¡T e+{Ï<˚ (2) q&ÉTeTT (2) nø£åsêuÛ≤´düy˚fi¯ |ü\ø£ MT<ä yÓTT<ä≥>± ~~›+#˚~ (6)

7

6

10

1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 13. 14. 15. 19.

‘ê

8

n&ɶ+

fi¯+

5

ãTT

2. 6. 7. 8. 11. 12. 16. 17. 18. 21.

s¡+

13

&ÉT

q

q+

dæ 15

14

m

16

\T

ãT

17

l

N

eT

sê »´+

18

l

çÜÆæÿ§éVæüâæý$å&75 Ñgôý™èþË$ |üõ˝ŸqT dü]>± |üP]+∫qyês¡T: düs¡fi¯ k˛y˚T|ü*¢ (j·÷+ø£ºHé, k‘Y &Éø√≥), <Ûä÷bÕ* d”‘êsê+ (yÓdtº ã÷¢yéT|ò”˝Ÿ¶, $T∫>∑Hé), dü÷s¡´+ >∑+{Ï (eÁπsHé, q÷´C…؇), áXÊHé ∫ø±ÿ, øöX¯˝Ÿ ∫ø±ÿ (ô|¢sTTHé‡ãs√, q÷´C…؇), >∑Á¬s \*‘· (u≤*«Hé, $TCÀ]), ø£fi≤<ÛäsY q˝≤¢ (e]ú+>¥≥Hé, $THÓïk˛{≤). |üõ˝ŸqT ¬s+&ÉT ‘·|ü\‘√ |üP]+∫qyês¡T: sêeT*+>±¬s&ç¶ b˛\+¬s&ç¶ ({§˝…&√, zVü‰jÓ÷), l\ø°åà b˛\+¬s&ç¶ (|æ{Ÿ‡ãsYZ, ô|ì‡˝Ò«ìj·÷). M]øÏ e÷ n_Ûq+<äq\T. Ä~yês¡+ yês¡Ô k»q´+‘√

@Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

29


m+|æø£ #˚dæq s¡#·q\ kÕs¡+ - ≈£L]Ãq eTT‘ê´\Vü‰s¡+ J$‘· #·+<ë 0 US ÷$Á‘5·y0˚T e

>∑‘· 8 dü+e‘·‡sê\T>± nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\T>∑T ˝À–fi¯fl˝À nø£ås¡ eT+<ësê\qT yÓ<ä»\T¢‘·Tqï

MT≈£î q∫Ã+<ë! q∫Ñ˚... Ç|ü&ÉT á |üÁ‹ø£≈£î MTs¡T

‘Ó\T>∑THê&çøÏ J$‘·#·+<ë ø£≥º&É+ #ê˝≤ düT\uÛÑ+. e÷ yÓuŸôd’{Ÿ www.telugunaadi.com ˝À yÓ+≥H˚ #·+<ë ø£≥º+&ç! Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶‘√ ≈£L&Ü #·+<ë ø£fÒºj·T#·TÃ. $esê\≈£î á ÁøÏ+~ {À˝Ÿ Á|ò” HÓ+ãsYqT dü+Á|ü~+#·+&ç. 1-877-7-TELUGU (1-877-783-5848)

J$‘· #·+<ë ø£fÒºùdÔ ìs¡+‘·sêj·T+>± |üÁ‹ø£ n+<äT‘·÷H˚ ñ+≥T+~. MT ã+<ÛäTe⁄\≈£î, $TÁ‘·T\≈£î ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒj·T+&ç. yê]ì ≈£L&Ü #·+<ë ø£fÒº˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤+#·+&ç. á J$‘· #·+<ë‘√ bÕ≥T nH˚ø£ dü<äTbÕj·÷\THêïsTT. $esê\T e#˚à dü+∫ø£˝À...

^èþ…§é§éÆæÿ$Ë MøçÜ…... NAME _______________________________

$&ç>± ø=+fÒ #·+<ë ø£&ç‘˚ #·+<ëø±\+ 1 dü+e‘·‡s¡+

US $36

2 dü+e‘·‡sê\T

US $72

5 dü+e‘·‡sê\T US $180 J$‘·ø±\+

--

US $24 33% yìþÝûP…sŒý-

US $44

CITY_________________ STATE________________ ZIP___________

US $100

PHONE ______________________________

55% yìþÝûP…sŒýUS $500

TELUGU NAADI P.O. Box 4173, Cedar Park, TX 78630-4173

You can also subscribe from www.telugunaadi.com Toll Free 1-877-7-TELUGU (1-877-783-5848)

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

___________________________

40% yìþÝûP…sŒý-

Write your check to TELUGU NAADI and mail with form to

30

ADDRESS ___________________________

E-MAIL ______________________________ To Subscribe by Credit Card: Card Type: Mastercard / Visa / Discover Name (as in card) __________________________ Card Number ______________________________ Expiration date (Mo/Yr) ______________________ Signature (required) _________________________


düŒ+<äq...

Á|üyêkÕ+Á<Ûä uÛ≤cÕ JeHê&ç ` ‘Ó\T>∑THê&ç \*‘· {Ï.mdt.

yÓqø£{Ï s√E\T ‘·\#·T≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT eT∞fl eTqdüT ñ‘ê‡Vü≤|ü⁄ Áø=‘·Ô ∫>∑Ts¡T¢ y˚düTÔqïfÒº nì|ædüTÔ+~. Ç+{À¢ q\T>∑Ts¡+- HêqïeTà, Hêqï, Áoqqï, H˚qT - X¯óÁø£yês¡+ ø√dü+ ‘Ó>∑ m<äTs¡T #·÷ùdyês¡+. Äs√E yês¡ |üÁ‹ø£\T Hê\T>∑T e#˚à s√E. ù||üsY nu≤“sTT e#˚à düeTj·÷ìøÏ kÕ<Ûës¡D+>± H˚H√, ÁoqH√ï ns¡T>∑TeMT<ä ñ+&˚yêfi¯fl+. Áoqqï e⁄qï s√Eq ‘·qT ‘·q #˚‹øÏ e∫Ãq nìï |ü⁄düÔø±\ì ˇø£ <ëì MT<ä ˇø£{Ï <=+‘·s¡>± ô|≥Tº≈£îì kÕ${À¢ |ü&É≈£îÿØÃ˝À ≈£Ls¡TÃì >∑u≤>∑u≤ ø£fi¯flCÀ&ÉT düs¡T›≈£î+≥÷ ªlsêeT qT+∫ ∫‘·Ô–+#·e˝…qTμ <ëø± nqï≥Tº n≥ºMT<ä u§eTà yÓTT<ä\T ÄK]ù|J Ø{≤ Á|üø£≥q <ëø± #·~$‘˚>±˙ ˇø√ÿ |ü⁄düÔø£+ Ç#˚Ãyê&ÉT ø±<äT. ‘·qT ˇø£ |ü⁄düÔø£+ #·~$ Çe«>±H˚ Ä Áø=‘·Ô ø±–‘ê\ ø±qTø£ì ‘Ó]∫ eTT≈£îÿ eT<Ûä´ ù|J˝À ô|{Ϻ >±]ƒ>± yêdüq |”*à ns¡yÓ÷&ÉTŒ ø£qTï\‘√ |ü⁄düÔø£+ ‘Ó]ùdÔ Á|üø£ÿH˚ ô|{Ϻq ù|¢{À¢ ‘·]π> »+‹ø£\, <˚e⁄&ç ô|[¢>±¬s\ kÕøÏå>± |ü⁄düÔø£ |üsƒ¡H√‘·‡e+ kÕπ>~. n˝≤ yÓTT<ä\Tô|{Ϻq |ü⁄düÔø±\‘√ Hê ùdïVü≤+ ìsê≥+ø£+>± kÕ–+~ 2000 dü+e‘·‡s¡+ es¡≈£L. ñ<√´>∑ ì$T‘·Ô+ ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± e∫Ãq Áø=‘·˝Ô À n+‘·sê®\+˝À yÓ‘T· ≈£î‘·÷ e⁄+fÒ dæ&ïû , ÄÅùd*º j·÷ qT+∫ uÛ≤düÿs¡sêe⁄ >±s¡T q&çù| á-|üÁ‹ø£ ø£ì|æ+∫+~ ‘Ó\T>∑THê&ç >∑T]+∫ ˇø£kÕ]. n+‘˚, b˛>=≥Tº≈£îqï Á|æj·TyÓTÆq<˚<√ <=]øÏq uÛ≤eq. ˇø√ÿ ø£<∏äì, yê´kÕìï >∑ã>∑u≤ #·~y˚ùdÔ ‘=+<äs¡>± nsTTb˛‘êsTT Ç˝≤+{Ï düŒ+<äq\T nì s√EøÏ Ç+‘˚ #·<äyê* nqT≈£îì ø=+#Ó+ ø=+#Ó+>± #·~y˚<ëìï. #·<äTe⁄‘·Tqï|ü&ÉT ÄHé˝…’Hé˝À m+‘· #·~$Hê |ü⁄düÔø£ düŒs¡Ù ˝Òì ˝À≥T ˝À≥T>±H˚ e⁄+&˚~. ñ‘ê‡Vü≤+ ñs¡ø£\T y˚dü÷Ô 2005˝À nqTø√≈£î+&Ü $TÁ‘·T\ì ø£\e&ÜìøÏ wæø±>√ yÓ[flq|ü&ÉT nø£ÿ&É n+<äyÓTÆq |ü]øÏD°-zD° y˚düT≈£îqï Ä&É|æ\¢˝≤+{Ï, ñ+≥T+~. #˚düTÔqï Áø=‘·Ô ô|[¢ ≈£L‘·Ts¡T˝≤+{Ï, |ü+&ÉT eTT‘ÓÌÔ<äTe˝≤+{Ï, |üP\‘√ ì+&çq #Ó≥Tº˝≤+{Ï` Çìï $X‚wüD≤\T #Ó|ü⁄ÔHêïq+fÒ m+‘√ ÁX¯eTqT, Ä]úø£+>± n|ü⁄s¡÷|üeTsTTq~ ø£ì|æ+∫ e⁄+≥T+~ nì MTø£ì|æk˛Ô+~ ø£<ä÷... ne⁄qT, ô|òfi¯ô|òfi¯˝≤&˚ ø±–‘ê\‘√, uÀ\¶ìï ø£<∏ä\÷ ø£ãTs¡¢‘√ edüTÔqï qcÕº\qT n\y√ø£>± eT]Ãb˛‘ê+. eTTkÕÔ ãsTTq ª‘Ó\T>∑THê&çμ nH˚ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T |üÁ‹ø£ ø£ì|æ+∫+~. yÓ+≥H˚ ndü‡\T yÓTTVü≤e÷≥ |ü&É≈£î+&Ü n&ç– ‘Ó#˚ÃdüT≈£îHêïqT e÷ Ç+{ÏøÏ. n|üŒ{Ï qT+N Ç|üŒ{Ï<ëø± e÷ Ç+{Ï ‘˚˙{Ï ã\¢ ‘Ó\T>∑THê&Ü´\+ø£è‘·jÓÆT uÛ≤dædü÷ÔH˚ e⁄+~. ìC≤ìøÏ Ç|üŒ{Ïø° 2005 qT+∫ 2009 <ëø± ‘Ó\T>∑THê&ç »+bÕ\ #Í<ä]>±] dü+bÕ<äø£‘·«+˝À yÓ\Te&˚~. ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø±˝À ‘Ó\T>∑Tyês¡T ‘Ó\T>∑THê&çì Áø£eT+ #ê˝≤eT+<˚ e⁄Hêï- ‘Ó\T>∑THê&ç >∑T]+∫ n+‘·>± me]ø° ‘Ó*j·Tø£b˛e&É+ e\¢, ‘·–q+‘·eT+~ #·+<ë<ës¡T\T #˚s¡ø£b˛e&É+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü e\¢, Ä]Δø£+>± Áb˛‘ê‡Vü≤+˝Òø£` ø£èwüßí&ÉT ø£s¡Tí&ç eTs¡D≤ìøÏ ªHê #˚‘·qT... ˙ #˚‘·qT... es¡eT&ç–q ≈£î+‹ #˚‘·qT...μ nì #Ó|æŒq≥T¢ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ nH˚ø£ ø±s¡D≤\ e\¢ 2009 pHé HÓ\˝À ‘Ó\T>∑THê&ç ì*|æy˚XÊs¡T. n|ü&˚ ∫>∑Ts¡T\T y˚düTÔqï ‘Ó\T>∑T yÓTTø£ÿøÏ ˙s¡+<äø£ yê&çq≥Tº nwüºø£cÕº\T |ü&ÉT‘·÷H˚ nsTT+~. ‘·sê«‘· eT∞fl &çôd+ãsY 2009 qT+N eT\j·÷∞ nsTTq ø£èwü≈í î£ e÷sY>±] kÕs¡<´äÛ +˝À, yêdæs¬ &ç¶ qMHé>±] dü+bÕ<äø‘£ «· +˝À ñHêï+. nsTTHê, ‘Ó\T>∑THê&ç |ü⁄qs¡T<äΔ]+|üã&ç+~ <ÓÌ«e÷dæø£ |üÁ‹ø£>±. \*‘·>±] ˝≤+{Ï Ç+‘·ø° ‘Ó\T>∑THê&ç˝À @y˚T$T $X‚cÕ\T+{≤jÓ÷ H˚qT #Ó|üŒH˚˝Ò<äT ø£<ä÷! bÕsƒ¡≈£î\T ñHêïs¡ì eTq sêÅwü+º ˝À @<√ ˇø£ Á|ü<X˚ Êìï, dü+düìú ˝Ò<ë $X‚cÕìï >∑T]+∫ nìï $esê\‘√ ÄdüøøÔÏ s£ y¡ TÓ qÆ |ü]#·jT· + Á|ü‘´˚ ø£ yê´dü+... ‘Ó\TdüT≈£îqï|ü⁄&ÉT n˙ï Áo<ÛäsY, X¯+ø£sY>±s¡¢ sê»ø°j·T ø±s¡÷ºqT¢... sê»ø°j·THê&ç˝À sêÅwüº Á|üdüTÔ‘· sê»ø°j·T y˚~ø£ >∑T]+∫ y˚&çjÓÆTq, yê&çjÓÆTq yê´dü+... eT∞fl n\y√ø£>± eTq sêÅwüº+˝À |ü⁄{Ϻ C≤rj·T+>±, n+‘·sê®rj·T+>± Á|üU≤´‹ >±+∫q >=|üŒ e´≈£îÔ\ |ü]#·j·T+ e´øÏÔ>∑‘·+ o]¸ø£˝À... eT]Ãb˛‘ê+. eTT#·Ã≥>± eT÷&ÉT ø£<∏ä\T. sêÅwüº yêdüT˝…’q s¡#·sTT‘·\T Áyêùd ø£<∏ä ˇø£{Ï— Á|üyêkÕ+Á<Ûä Á|üeTTKT\T Áyêùd ªnyÓT]ø± ø£<∏äμ— bÕ‘· |ü]eTfi≤\ì eT∞fl HÓq|ü⁄øÏ ‘Ó#˚à ªn\Hê{Ï ø£<∏ä.μ ø±˙ á |üÁ‹ø£ Ç˝≤ yÓT<ä&ÉTøÏ |ü<äTqT ô|fÒº ‘Ó\T>∑T |ü<äã+<Ûä+ düs¡<ë>∑fi¯ófl. düs¡<ë>± q$«+#˚ qe⁄«≈£î+<ë+ o]¸ø£. Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü u≤\\ ø√dü+ ‘ê‘·Œs¡´ düVæ≤‘· düTeTr X¯‘·ø£ |ü<ä´+— ˇø£ ‘Ó\T>∑T kÕyÓT‘·` n~ m+<äT≈£î, m˝≤ yê&ÉTø£˝ÀøÏ e∫Ã+B— ˇø£ ˙‹ sêyê* n+fÒ nyÓT]ø± ø£<∏ä— ªbÕ≥\+fÒ e÷øÏwüº+μ n+≥÷ Ä≥\˝À |æ\¢\T bÕ&ÉT≈£îH˚ bÕ≥— ˇø£ ãTõ® bÕ|ü&ç dü«>∑‘ê\‘√ ªu≤\ ø±s¡÷ºqTμ` Çe˙ï |æ\¢\ ˝Àì ‘Ó\T>∑Tyês¡+<ä] ø√dü+ Á|ü‘˚´øÏ+∫q o]¸ø£ >±*|ü≥+˝À..., bÕ|æH˚ì •eX¯+ø£sY>±s¡T s¡dü<ÛäTì o]¸ø£˝À HÓ\ HÓ˝≤ ˇø£ |ü<ë´ìï |ü]#·j·T+ #˚kÕÔs¡T. düVü≤ø±s¡+ nedüs¡+. Ç+‘˚Hê` eT˝≤¢~ #·+Á<äXK‚ s¡XÊÅdæ>Ô ±] <Ûsä à¡ dü+<˚V‰ü \T..., ã÷<äsêE sêeTø£èwü>í ±] ‘Ó\T>∑T e÷≥\qT, C≤rj·÷\qT |ü]#·jT· + Ç˝≤ MT n_ÛÁbÕj·÷\T #˚ùd o]¸ø£ ‘Ó\T>∑Te÷≥..., ¬s+&ÉT ù|J˝À¢ Á|üeTTKyÓTÆq qe\qT |ü]#·j·T+ #˚ùd o]¸ø£ qe˝≤ |ü]#·j·T+... ø£~˝Ò u§eTà\ ø£ãTs¡T`¢ dæìe÷ Á|æjT· T\ì n\]+#˚ #·\q ∫Á‘· $X‚cÕ\T, dæìe÷ düMTø£\å T..., eTq+ n|ü&É|ü &ÉT ≈£Lìsê>∑+ sêdæ |ü+|ü+&ç. n$ rdü T ≈£îH˚ ÄbÕ‘· eT<ÛäTsê\˝Àì ˇø£ ÄDÏeTT‘·´+ ˝≤+{Ï bÕ≥..., Ç+ø± u≤|ü⁄>±] ø±s¡÷ºqT¢.. e÷≈£î }|æ]! Ä+Á<Ûä <˚X¯+˝À yÓ\Te&˚ nìï ~q, yês¡, e÷dü |üÁ‹ø£\˝Àì ÄDÏeTT‘ê´\ ˝≤+{Ï ø£<∏ä\T, yê´kÕ\ düe÷Vü‰s¡+>± yÓ\Te&˚ Á|üø£ÿ ù|J˝À ñqï ‘Ó\T>∑THê&ç Hê˝≤+{Ï |ü⁄düÔø£ düŒsêÙ Á|æj·TT\øÏ <ë#·Tø√e\dæq ô|ìï~Û˝≤ nì|ædüTÔ+~. #·+<ë bòÕsêìï ì+|æ MT H˚qT #·~y˚ ˇø£ eT+∫ Á|üyêkÕ+Á<Ûä |üÁ‹ø£ >∑T]+∫ q\T>∑T]ø° ‘Ó*j·TCÒùdÔø√düyÓ÷, MT ã+<ÛäT Ä q\T>∑Ts¡T |ü<äT>∑T]øÏ #Óù|Ô- |ü<äT>∑Ts¡T e+<ä˝…’, y˚˝…’$TÁ‘·T\ ø√düyÓ÷ ˇø=ÿø£ÿ #·+<ë ˇø√ÿ Áø=‘·Ô }|æ]>±#·+<ëqT ø£≥º+&ç. n~ Hê\T>∑T ø±˝≤\ bÕ≥T ‘Ó\T>∑T Hê&ç Á|üyêkÕ+Á<Ûä uÛ≤cÕ JeHê&Ó’ ì\TdüT+Ô <äH˚ ÄX¯‘√H˚ Hê á ªñ&É‘ê uÛøÑ μÔÏ |ü]#·jT· Á|üjT· ‘·ï+. e÷≈£î Ädüsê!! $Vü≤+>∑ &Ü{Ÿø±yéT k»q´+‘√ @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

31


|ü⁄\¢+ù|≥ »ØNs¡ lbÕ<ä düTÁãVü≤àD´XÊÁdæÔ

32

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012


ªe÷$T&ç |æ+<˚*+#·≈£îÿHêïjÓ÷... u≤uÀjYT |ü<˚Δì$T~ eT÷fi¯flbı&ÉT>∑Tqï ≥Tº+~... e÷ neTà sTT˝≤+{Ï~ ˇø£ÿ{° ô|≥º˝Òø£b˛sTT+~... mHêïfi¯fl qT+#√ eTqdüT|ü&ÉT‘·THêï˙ s¡+>∑T ø√dü+, bÕ|ü+, #Ó|æŒq≥Tº ‘Ó∫Ãô|{≤ºs¡T.μ j·÷E\T HÓ\÷¢] õ˝≤¢ ø√s¡Tº˝À >∑TeTkÕÔ>± e⁄+&çq|üŒ{Ï dü+>∑‹ Çø£ HÓ˝≤|ü~ùV≤qT s√E\T+<äq>±, dü+≈£îsêÁ‹ |ü+&ÉT≈£îÿ sê<ÛäeTàì |ü⁄{Ϻ+{Ïyês¡T rdüT≈£îyÓfi¯fls¡ì ‘˚*b˛sTT+~. n|üŒ{Ïø±yÓT |ü<ìΔÓ $T<˚fifl¯ |æ\.¢ |ü+&ÉT>∑T\˙, |üu≤“\˙, n#·Ã≥¢˙ eTT#·Ã≥¢˙ øÏ+<ë MT<ë |ü&çb˛‘·÷ ñ+&˚ ej·TdüT‡. <ä–Zs¡>± e⁄qï+‘· ø±\eT÷ |ü⁄{Ϻ+{ÏyêsêyÓTøÏ ˝≤+#Û·Hê\˙ï u≤>±H˚ rπsà yês¡T, ø±ì HÓ\÷¢]ø°, |æsƒê|ü⁄sêìø° sêq÷ b˛q÷ ≈£L‘·T]ø° n\T¢&çø° ø±e\dæq ¬s’\T Ks¡TÃ\ yÓTT‘·Ô+ ‘Ó*ùd≥|üŒ{ÏøÏ yê]øÏ >∑T+&Ó˝≤–b˛j·÷sTT. Ç~ Ä˝À∫+∫ ∫e]øÏ sê<ÛäeTà ≈£L&Ü dü]ô|≥Tº≈£î+~. yÓTT<ä≥ e÷Á‘·+ ‘·+Á&ç sêdæq e⁄‘·Ôs¡+ #·÷düT≈£îì ÄyÓT ìsêÈ+‘·|ü&ç b˛sTT+~. Ç~ j·÷E\T >∑T]Ô+#ê&ÉT. n‘·ì Vü≤è<äj·T+ <ä&É<ä&É ø=≥Tº≈£î+~— ø±ì y=ø£ÿ ø£åD+˝À ‘˚s¡T≈£îì, ÄyÓT ø£fi¯fl˝ÀøÏ C≤*>± #·÷dæ, ‘·q yÓ#·Ãì ô|<äe⁄\‘√ ‘êøÏ ÄyÓT ô|<äe⁄\≈£î #·\q+ ø£*–+#·T≈£îHêï&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· ªeT&ç ø£≥Tºø√+&çμ n+≥÷ ÄyÓT e+{Ï+{À¢øÏ yÓ[flb˛sTT+~. n‘·qT ‘ê|æ‘ê ø£≥Tº≈î£ Hêï&ÉT. ≈£î#ÓÃfi¯ófl b˛düT≈£îH˚≥|ü&ÉT ªª¬s+&˚fifl¯ øÏ+<ä≥ $»j·T<ä$THê&ÉT ˙ n‘·Ôyê]#êÃs¡T ˙øÏ~. Ç+‘· >=|üŒ$ ø±ø£b˛sTTHê, Á|ür dü+e‘·‡s¡eT÷ qTe⁄« ˙ n‘·Ôyê] ãVüQeT‘·T\T ø£≥Tº≈£î+≥÷H˚ e⁄Hêïe⁄— ø±ì, |ü⁄{Ϻ+{Ï yê]dü÷ÔH˚ e⁄Hêïs¡T >∑<ë, ˝À≥T ˝Ò<äT >∑<ë nqT≈£î+≥THêïy˚ ø±ì sê<Ûøä Ï qTy=«ø£ Ns¡ nsTTHê ø=ìô|{≤ºyê, bÕ|ü+? ∫\ø£ e+{Ï ô|fi≤flìøÏ yÓTT>∑T&ÉT #·÷|æ+#·e\dæq eTT]|ü+ sTT<˚Hê? ∫e]øÏ ˇø£ÿ ¬s’ø£ nsTTq ≈£î{Ϻ+#êyê? ˙øÏ~ u≤>∑T+<äì|æ+∫+<ë?μμ nì jÓTes√ ì\erdæ n&ç–q≥ºì|æ+∫+~. B+‘√ e\¢e÷*q dæ>∑TZe∫à eP<äs¡ >=fÒºdæ+~. <ëìMT~ ªÇ|ü&Ó’Hê sê<Ûäø=ø£ eT+∫Ns¡ ø=ìsTTyê«μ\qT≈£îHêï&ÉT. ªÇ∫à rsê*. |ü+&ÉTøÏÿ ø=‘·Ô Ns¡ ˝Òì ˝À≥T ø£\>∑ìe«≈£L&É<äTμ nì <äè&ÛÉ|üs¡T#·T ≈£îHêï&ÉT. ø±˙, &ÉuÒ“B? @ HÓ\ J‘·+ Ä HÓ\πø #ê©#ê\q≥Tº+~. nø£ÿ&çø° HÓ\÷¢]˝À sTT+{Ï n<Ó›\T #Íø£ ø£qø£ dü]b˛sTT+~ ø±˙— ˝Òø£b˛‘˚ jÓTìï #˚ã<äTfi¯ófl #˚dü÷Ô jÓTìï y=&ÉT<=&ÉT>∑T\T |ü&Ée\dæe#˚Ã<√? sê<ÛäeTà ≈£L&Ü bı<äT|üsTTq eTìwæ ø£qø£ Ä≥ kÕ>∑T‘√+~ ø±˙— ø±ø£b˛‘˚, Ä #˚ã<äTfi¯fl≈£î kÕj·T+ jÓTìï ns¡Te⁄\T ô|]–b˛sTT e⁄+&ÉTH√? @eTsTTHê Ns¡ ø=ì rsê\ì X¯|ü<∏ä+ |ü≥Tº≈£îHêï&ÉT. Ks¡TÃ\T ‘·–Z+#·Tø√e&É+ ‘·|üŒ e÷sêZ+‘·s¡+ ø£qã&É˝Ò<äT. Ä Ks¡TÃ\˝À H˚Hê dü+kÕs¡+ ø√dü+ sê<ÛäeTà #˚ùdyê{Ï˝À ‘·–Z+#·&ÜìøÏ M\T ø£qã&É<äT.

BìMT<ä ªHê Ks¡TÃ\T ‘·–Z+#·T≈£î+{≤μ qì n‘·qT ìX¯ÃsTT+#·T≈£îHêï&ÉT. n~ yÓTT<ä\T, n‘·qT Hê≥ø±\øÏ yÓfi¯fl&É+ ø£{Ϻ|ü&˚XÊ&ÉT. |ü⁄düÔø±\T ø=q&É+ #ê*+#·T≈£îHêï&ÉT. ø√s¡TºøÏ yÓfi‚fl≥|ü&ÉT e#˚Ã≥|ü&É÷ ã+&Óø£ÿ&É+ ‘·–Z+#·T ≈£îHêï&ÉT. eT<Ûë´Vü≤ï+ ø√s¡Tº <ä–Zs¡ |òü\Vü‰s¡+ y=ø£ÿ{° ø±<äT, ø±|ò” ≈£L&Ü e÷qT≈£îHêï&ÉT. bı<äT›{Ï |üP≥ e÷Á‘·+ sTT+{Ï <ä–Zs¡ ø±|ò”ùde e÷qTø√˝Ò<äT. n+#˚‘· sê<ÛäeTàøÏ<˚MT ‘Ó\e≈£î+&Ü »]–b˛sTT+~. Ä y˚fi¯ ô|<ä› |ü+&ÉT>∑. eT<Ûë´Vü≤ï+. s¬ +&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+˝À j·÷E\T, sê<Ûeä Tà j˚T+ #˚k˛Ô+<√ #·÷<ëeTì ekÕsê˝ÀøÏ yÓ[fl »+≥ yÓ<äTs¡T≈£îØÃ˝À ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. ñqï Ns¡˝À¢ eT+∫$ Hê\T>∑T |ü≥Tº≈î£ e∫à ªM{Ï˝À j˚T~ ø£≥Tºø√qT #Ó|Œü +&ûμ n+≥÷ sê<Ûeä Tà |üø£ÿì ≈£L#·T+~. ªªqqï&É>∑&É+ jÓT+<äT≈£L?μμ ªeT+∫ Ns¡ ø£&ÉT¶ø√e&É+ MT ø√düe÷, Hê ø√düe÷?μ ªªHê ø√düyT˚ nsTT‘˚, Ä Ns¡\˙ï MTyê[fl∫Ãq$, yê{ÏMT<ä HêπøMT n~Ûø±s¡+ ˝Ò<äT.μμ ªªn<˚$T≥+&û?μμ ªªmø£dü¬øÿ+ #Ój·T´&É+ ˝Ò<äT H˚qT.μμ ªª#Ó`|üŒ+&û ô|&Ésêú\T ‹j·T´ø±.μμ Ç˝≤ >∑TqTdü÷Ô ÄyÓT ≈£î&ç#ÓsTT´ n‘·ì q&ÉTeTTøÏ #·TfÒºdæ+~. <ëìMT~, Äq+<äeT÷, e⁄<˚«>∑eT÷ n‹ø£wüº+ MT<ä nD#·T≈£î+≥÷ n‘·qT ªªH˚qT e÷HÓjT· ´eTqï~ e÷H˚dæ ø£≥Tºø√eTqï~ ø£≥Tº≈î£ +{≤yê?μμ nì >∑+;Ûs+¡ >± Á|ü•ï+#ê&ÉT. ªªÄ"μμ ªnsTT‘˚ ne˙ï ô|{Ϻ˝À ô|fÒºdæ sê.μμ ÄyÓT πøMT ns¡ú+ø±˝Ò<äT. nsTTHê, j˚T<√ ˝Ò≈£î+&Ü n‘·q˝≤ #Ó|üŒ&Éì jÓTs¡T>∑TqT ø£qø£ , n‘·ìøÏ n&ÉT¶e÷≥ #Ó|üŒ˝Ò<äT ≈£L&Ü ø£ìø£, y=ø£ÿe÷≥T >∑+;Ûs¡+>± #·÷dæ n$ sTT+{À ô|fÒºdæ e∫Ã, eT∞fl |üø£ÿì ≈£L#·Tì, ªªeT] #Ó|üŒ+&ç,μμ nì n&ç–+~. yÓ+≥H˚ n‘·H=ø£ÿe÷≥T eT+<äVü‰dü+ yÓTT*|æ+∫, n‹ ‘ê|”>± ˝Ò∫, n‹ <äsê®>± yêøÏ{À¢øÏ yÓ[fl, y˚TC≤ kıs¡>∑T˝À qT+∫ y=ø£ bı≥º+ rdüT≈£îe∫à n‹ Áù|eT‘√ ÄyÓTø£+~+∫ <ä–Zs¡>± ≈£L#·THêï&ÉT. ÄyÓT #˚‘·T\T >∑ã>∑ã˝≤&çb˛j·÷sTT. $|æŒ #·÷&É>±, n\¢H˚πs&ÉT|ü+&ÉT #Ûêj·T‘√ ì>∑ì>∑ yÓT]dæb˛‘·÷ |ü⁄\¢+ù|≥ »ØNs¡. ªªÇ<Ó˝≤ e∫Ã+<ä+&û?μμ nì n&ÉT>∑T‘·÷ ÄyÓT eT&É‘· $|æŒ+~. yÓ+≥H˚ yÓTCÆ ≤s¡T ø=+>∑Tq e⁄qï »Ø ì>∑ì>∑, ÄyÓT ø£fi˝¢¯ Àq÷, #ÓøÿÏ fi¯flMT<ë, ô|<äe⁄\MT<ë ‘·fi¯ó≈£îÿeT+~. <ë+‘√ n‘·ì yÓTT>∑+ eTØ >∑+;Ûs¡eTTÁ<ä eVæ≤+∫+~.

‘Ó\T>∑T ø£<∏ä≈£î q&Éø£qT H˚]Œq |ü~∏≈£î&ÉT lbÕ<ä düTÁãVü≤àD´XÊÁdæÔ. 1930`60\ eT<Ûä´ø±\+˝À >√<ëe] õ˝≤¢\˝Àì eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ Áu≤Vü≤àD ≈£î≥T+u≤\ Jeq yÓ’$<Ûë´ìï <ë<ë|ü⁄ 100 ø£<∏ä\˝À ∫Á‹+∫q ø£<∏ä≈£î&ÉT. e&É¢–+»\T, >∑T˝≤; n‘·Ôs¡T, n]ø±fi¯fl øÏ+<ä eT+≥\T, e÷s¡Z<ä]Ù e+{Ï ø£<∏ä\T ‘Ó\T>∑T ø£<∏ä\πø e÷s¡Z<äs¡Ùø±\T. ‘·q Ä‘·àø£<∏äqT ªnqTuÛÑyê\÷`C≤„|üø±\÷q÷μ>± eT*#ês¡T. ø=+‘·ø±\+ Á|üãT<ëΔ+Á<ä |üÁ‹ø£qT q&çbÕs¡T. @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

33


ªª#Ó|üŒ+&û.μμ ªªyÓ[fl ø£≥Tº≈£îsê.μμ ªªe÷H˚kÕÔHê j˚T${Ï #Ó`|üŒ+&û.μμ ªª#Ó|üŒHê j˚T${Ï ø£≥Tº≈£îsê.μμ ÄyÓT >∑~˝ÀøÏ yÓ[fl eT&É‘· |üP]Ô>± $|üŒ>± j˚T<√ øÏ+<ä |ü&ç+~. ªªÇ+~˝À |ü≥Tº C≤¬ø≥Tº ≈£L&Ü e⁄+<ä+&û!μμ ªªÇ+πø+ ‘=&ÉT≈£îÿsê.μμ j·÷E*ø£ÿ&É e÷{≤º&É≈£î+&ÉH˚ ≈£L#·THêï&ÉT. ø±ì ªe÷$T&ç|æ+<Ó *+#· ≈£îÿHêïjÓ÷! u≤uÀjYT |ü<ÓΔì$T~ eT÷fi¯fl bı&ÉT>∑Tqï≥Tº+~. e÷ neTà sTT˝≤+{Ï~ y=ø£ÿ{° ô|≥º˝Òø£b˛sTT+~. mHêïfi¯flqT+#√ eTqdüT|ü&ÉT‘·THêï˙ s¡+>∑Tø√dü+. bÕ|ü+, #Ó|æŒq≥Tº ‘Ó∫Ãô|{≤ºs¡T,μ n+≥÷ nø£ÿ&É sê<ÛäeTà ]e÷s¡Tÿ\MT<ä ]e÷s¡Tÿ\T <=]¢+#˚dæ+~. n~ $ì ‘·q ø£wüº+ |üP]Ô>± |òü*+∫q+<äTø£‘·qT #ê˝≤ dü+‘√wæ+#ê&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· eTTdæeTTdæ qe⁄«\T qe⁄«≈£î+≥÷ e∫à y=fiÀfl ≈£L#·Tì ÄyÓT, ªªsTT<Ó˝≤ e∫Ã+~ #Ó|üŒs¡÷?μμ nì eT∞fl n&ç–+~. ªª|ü⁄\¢+ù|≥˝À y=ø£ <˚yê+– H˚XÊ&ÉT.μμ ªª}VüA.μμ ªªn~ ‘Ó|æŒ+∫ Hê‘ê düT<äs¡ÙqXË{Ϻ HÓ\÷¢] ô|<ä›ãC≤s¡T˝À ô|{Ϻ ne÷à&ÉT.μμ ªªdüπs.μ ªªH˚qT ø=HêïqT.μμ ªªu≤>∑T+~.μμ ªªqTe⁄« ø£≥Tº≈£îHêïe⁄.μμ ªªm˝≤ e∫Ã+B?μμ ªªeT∞fl yÓTT<ä˝≤?μμ ªªeT] Hê Á|üX¯ï n˝≤π> e⁄+&çb˛sTT+~. ø£<ä÷!μμ ªª˝Ò<äT, u≤>± Ä˝À∫+#·Tø√.μμ ªb˛˙, sTT~ #Ó|üŒ+&ç &Éu…“ø£ÿ&çB?μ ªª$T–*ùdÔ e∫Ã+~.μμ ªªmes¡÷?μμ

34

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

ªªH˚qT.μμ ªªm˝≤ $T–˝≤Ãs¡÷?μμ n‘·qT ¬s|üŒ yÓj·T´≈£î+&Ü #·÷XÊ&ÉT. ªª#Ó|üŒs¡T ø±<ä÷? nsTT‘˚ qqTï` μμ ªªÄ>∑T Ä>∑T. Çyêfi¯ ô|<ä› |ü+&ÉT>∑. n˝≤+{Ï e÷≥\T sê≈£L&É<äT.μμ ªªnsTT‘˚ eT] #Ó|üŒ+&ç.μμ j·÷E\T »]–+<ä+‘ê #ÓbÕŒ&ÉT— ø±˙, qeTà˝Òø£, ÄyÓT, ªªì»+>±?μμ nì #ÓsTT´ #ê|æ+~. ªªnø£åsê˝≤ ì»+. eTTe÷à{Ïø° ì»+,μμ n+≥÷ n‘·Hê#˚‹˝À #ÓsTT´ y˚dæ, Ä #ÓsTT´ –˝≤¢&ÉT. ÄyÓT eTqdüT‡ >∑Tã>∑Tã˝≤&çb˛sTT+~. Vü≤è<äj·T+ ˙s¡sTTb˛sTT+~. ø£fi¯ó fl #ÓeTà–˝≤¢sTT. ªª#·÷XÊsê? Hê Ns¡ø√dü+ ø±¬s+&É˝À q&ç∫yÓfi≤flsê? nø£ÿ&É ø£&ÉT|ü⁄ e÷&ÉTÃ≈£îì e⁄dü÷s¡TeT+≥÷ |üì#˚XÊsê? Ns¡ ˝Òøb£ ˛‘˚ Hê≈£î |ü+&ÉT>∑ yÓfifl¯ <äqT ≈£îHêïsê? H˚qT sêø±dæHê?μμ nì sTTø£ e÷{≤º&É˝Òø£ #˚‘·T\T n‘·ì ø£+sƒêìøÏ ô|qy˚dæ ‘·q •s¡düT‡ n‘·ì uÛÑT»+ MT<ä Äì≈£îì <äT'œ+#·kÕ–+~. n~ #·÷dæ, yÓTT<ä≥ n‘·qT ì]«DTí&ÉsTTb˛j·÷&ÉT— ø±ì ‘·s¡Tyê‘·, ªª#Ûê! @&ÉTdüTÔHêïyê? H˚qT @~ e<ä›qT≈£îHêïH√ n<˚ #˚kÕÔyê? Ç˝≤ #·÷&É÷, nuÒ“! nsTT‘˚ Hê≈£L ˙≈£L e÷≥˝Ò¢e⁄. Hê≈£L ˙≈£L »‘·˝Ò<äT,μμ nì u…~]dü÷Ô eT÷‹ _&ÜsTT+#·T≈£îì ÄyÓT yÓTT>∑+ ô|’¬ø‹Ô ø=+f…#·÷|ü⁄\T #·÷XÊ&ÉT. @&ÉŒ˝≤¢ ÄyÓTøÏ qe«sTTb˛sTT+~. ªªeT] Hê‘√ jÓT+<äT≈£î #ÓbÕŒs¡T ø±s¡÷? H˚qT e÷Á‘·+ ø±|ò” e÷qTø√ø£ b˛<äTHê? <ë+‘√ MT≈£Lÿ&Ü C≤e÷s¡T sêø£b˛e⁄Hê?μμ ªªÇ|ü&ÉT sêø£b˛‘˚Hê?μμ ªª@B, #·÷|æ+#·s¡÷?μμ Ç<ä›s¡÷ ˝Ò#ês¡T. ˇø£]ï y=ø£s¡T bı~|æ |ü≥Tº≈£îì yêøÏ{À¢ y˚TC≤ <ä>∑Z]øÏ yÓfi≤fls¡T. j·÷E\T kıs¡T>∑T ˝≤– yÓ+ø£≥–] dü]>∑+#·T #ê|ü⁄ ô|’øÏ rXÊ&ÉT. n~ #·Tdæ, ÄyÓT dü+‘√wü $Vü‰«\ nsTT, ªªeT] ‘=s¡>± ø£fÒºdüTø√+&ç,μμ n+≥÷ n‘·ì uÛÑTC≤\T ePù|dæ+~.


˙ |ü+≥ |ü+&ç+<√jYT ªªe÷ yê&çøÏ eT+∫ e÷´#Y #·÷&Éy√jYT düTu≤“sêyY. ne÷àsTT ÁãVü‰à+&É+>± e+≥ #˚j·÷*, Ç\¢+‘ê X¯óÁuÛÑ+>± }&ÜÃ*, ã≥º\˙ï ‘Ó\¢>± ñ‘·ø±*, ø£åD≤˝À¢ –HÓï\˙ï ‘√y˚Tj·÷* ... Ç+ø± ...μμ ªª˙ |ü+≥ |ü+&ç<√jYT nbÕŒsêyY. e÷ |üqe÷àsTTøÏ ˙e⁄ ø√]q \ø£åD≤\˙ï ñHêïjYT.. e÷{≤¢&ÉeT+{≤yê?μμ ñ‘ê‡Vü≤+>± n&ç>±&ÉT düTu≤“sêe⁄.

ãø£sê

Ä~yês¡+ Ä+Á<ÛäCÀ´‹ k»q´+‘√...

‹s¡ø±düT

ô|fi¯flsTTq ø=‘·Ô˝À... ªªeTq |üø£ÿ bòÕ¢{Ÿ˝À ~–q »+≥øÏ ø=‘·Ô>± ô|fi¯¢sTT q≥Tº+~,μμ #Ó|æŒ+~ n|üs¡í. ªªm˝≤ ø£ìô|{≤ºe⁄?μμ ø±|ò” ø£|ü n+<äT≈£î+≥÷ n&ç>±&ÉT sê+u≤ãT. ªªsêÁ‹ ª‘√&ÉTμ ø√düeTì yê[¢+{ÏøÏ yÓfi≤¢Hê? #·*˝À –HÓï\T ‘√eTT‘·Tqï yêfi≤¢j·Tq ø√dü+ Áù|eT‘√ y˚&ç ˙fi¯ó¢ ø±k˛Ô+<ëyÓT,μμ #Ó|æŒ+~ n|üs¡í.

ø£¬s+≥T ø√‘· z y˚dü$ kÕj·T+Á‘·+ ªª&Üø£ºsY>±s¡÷ ... ‘·«s¡>± s¡+&ç. e÷ nu≤“sTTøÏ ø£¬s+≥T cÕ≈£î ø={Ϻ+~. MTs¡T e#˚Ã˝À|ü⁄>± @+ #˚j·TeT+{≤s¡T?ªμ ø£+>±s¡T>± ø±˝Ÿ #˚dæ+~ ø±+‘·eTà. ªªì»e÷? MT @]j·÷˝À ø£¬s+≥T ñqï+<äT≈£î eTT+<äT>± uÛÑ>∑e+‘·T&çøÏ ø£è‘·»„‘·\T #Ó|üŒ+&ç,μμ ÄX¯Ãs¡´b˛sTT kÕ˝À#·q>± #Óù|Œ&ÉT &Üø£ºsY uÛÑekÕ>∑s¡+.

<Óã“≈£î <Óã“ ªª^‘· <ë{Ï _Ûø£å+ y˚ùdÔ>±˙ |ü⁄#·TÃø√qT,μμ ø√|ü+>± nHêï&ÉT düHê´dæ. ÄyÓT ^‘· <ë{Ï+~. ªªVü≤ΩVü≤ΩVü≤Ω ... H˚qT düHê´dæì ø±qT sêeDT&çì.μμ ªªVü≤ΩVü≤ΩVü≤Ω ... H˚qT d”‘·qT ø±qT, |üìeTìwæì.μμ

ªkı\T¢ #Ûêq˝Ÿμ yês¡T s¡B>› ± ñ+&˚ Hê\T>∑Ts√&É¢ »+ø£åqT˝À ¬øyÓTsê‘√ ì\ ã&ç ªãø£sêμ˝≤ ø£ìŒ+#˚ yêfi¯¢ì m+#·T≈£îì ª|òü{≤ |ò{ ü Ÿ - #·{≤ #·{μŸ Áb˛Á>±+ wüO{Ÿ #˚düTÔHêïs¡T. n|ü&˚ n≥T>± e∫Ãq |ü˝≥ ¢… ÷] ÄkÕ$T H√{À¢ yÓTøÆ ˘ >∑T∫Ã, ªª>±&ç<äHÓøÏÿ yÓfi¯óÔqï yê&çøÏ ôV≤˝…à{Ÿ nedüs¡e÷ ø±<ë? |òü{Ÿ |òü{Ÿ #Ó|üŒ+&ç,μμ nHêïs¡T. ªªHê\T>∑T ø±fi¯¢ ã+&çøÏ ôV≤˝…à{Ÿ m+<äTø£+&û?μμ #·{≤ #·{Ÿ #ÓbÕŒ&ÉT ÄkÕ$T.

@<Ó’Hê |üP]Ô>± #·÷kÕÔ...

ªªÄ f…Æ\sY <ä>∑Zs¡ ã≥º\T ≈£î{Ϻ+#=<ä›+fÒ $Hêïyê? Ç|ü&ÉT #·÷&ÉT Hê bÕ´+≥T õ|üì ‹s¡π>dæ ≈£î{≤º&ÉT yê&ÉT,μμ ∫+<äT\T ‘=ø±ÿ&ÉT uÛÑs¡Ô ãdüej·T´. ªªbÕ´+≥Tì ‹s¡π>dæ y˚düT≈£îHêïs¡T #·÷&É+&ç,μμ >∑T&ÉT¢s¡TeTT‘·÷ #Ó|æŒ+~ uÛ≤s¡´ MTHêøÏå.

ªª&Üø£ºsY>±s¡÷, s√p sêÁ‘·Tfi¯ó¢ }s¡|ü+<äT\T |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ Ä&ÉT‘·Tqï≥Tº ø£\˝§düTÔHêïsTT,μμ yêb˛j·÷&ÉT düTã“sêE. ªªsêÁ‹ |ü&ÉTø√uÀj˚T eTT+<äT á {≤u…¢≥T¢ y˚düTø√+&ç. ø£\\T sêe⁄,μμ #Óù|Œ&ÉT e÷qdæø£ y…’<ä´ ì|ü⁄DT\T eTø£s¡+<äsêe⁄. ªªπs|ü⁄{Ïï+∫ y˚düT≈£î+{≤.μμ ªªn<˚+?μμ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷&ÉT eTø£s¡+<ä+. ªªás√E ô|ò’q˝Ÿ e÷´#Y ñ+~,μμ #Óù|Œ&ÉT düTã“sêE.

Ä&çπø kÕ\<ä+&ç ªª@y˚T düTãT“\÷, MT Äj·Tq s√p >∑T&çôd˝ÀH˚ |òü⁄˝Ÿ>± ‘ê>∑T ‘ê&É≥>±,μμ n&ç–+~ j·T»e÷qTsê\T Ä~\øÏåà. ªªne⁄q+&ÉeTà>√s¡÷,μμ ‘·\÷|æ+~ |üìeTìwæ düTãT“\T. ªªø±\sY |ü≥Tº≈£îì ì\Bdæ n&É>∑˝Òø£b˛j·÷yê?μμ ø√|ü+>± n+~ Ä~\øÏåà. ªªmìïkÕs¡¢&ç–Hê ... Hêπø dü]b˛<äT, ˙¬ø{≤ºb˛ùd<˚ n+{≤ &É+&ç jÓT<äe dü∫ÃH√&ÉT,μμ yÓT{Ïø£\T $s¡Tdü÷Ô #Ó|æŒ+~ düTãT“\T.

nu≤“ mìï dü+#·T˝À! ªªH˚qT ôV’≤Á<ëu≤<éøÏ e∫Ãq|ü&ÉT πøe\+ ˇø£ #˚‹ dü+∫‘√ e#êÃ... Ç|ü&ÉT ¬s+&ÉT ø√≥T¢ >∑&ç+#ê,μμ >=|üŒ>± #Óù|Œ&ÉT düTu≤“ sêj·TT&ÉT. ªªnìï dü+#·T\T @+ #˚düT≈£î+{≤s¡T kÕsY?μμ ne÷j·Tø£+>± n&çπ>&ÉT ne‘ês¡+. @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

35


ø=+<äs¡T #·]Á‘·≈£î |ü≥ºs¡T. ø=+<äs¡T #·]Á‘·qT düèwæº+#ê eTì #Ó|ü≈£î+{≤s¡T. ø=+<äs¡T ì»+>±H˚ #·]Á‘·qT düèwæºkÕÔs¡T. s¡e÷Á|üuÛÑ ˝…C…+&é. ÄyÓT ˇø£ #·]Á‘·. düeTTÁ<ä+ ‘·q >=|üŒ ‘êqT #Ó|üø√<äT. s¡e÷Á|üuÛ≤ n+‘˚. ì‘·´+ düyê\ø£å ∫ø±≈£î˝À¢ ñ+&˚ ø√{≤¢~ eT+~ kÕe÷qT´ \ì s¡e÷Á|üuÛÑ ‘·q qe⁄«\‘√ ùd<ä rsêÃs¡T. yêfi¯¢ ø£cÕº\qT ø±ùdô|’Hê eT]Ãb˛j˚T˝≤ #˚XÊs¡T. s¡e÷Á|üuÛÑ ‘·q qe⁄« \‘√ #ê˝≤eT+~øÏ Äj·TTwü߸ b˛dæ+~. ‘·q Ä<äs¡D‘√ #ê˝≤ eT+~øÏ J$‘êìï Ç∫Ã+~. ‘·q ø±+Á{Ïã÷´wüHé‘√ düeTdüÔ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ #·]Á‘·qT yÓ*–+∫+~.

s¡e÷Á|üuÛÑ≈£î |ü⁄≥Tºø£‘√H˚ Áù|eTqT |ü+#˚ C≤‘·ø£+ e#˚Ãdæ+~. ÄyÓT |ü⁄fÒº Hê{ÏøÏ ÄyÓT y˚Tq‘·Ô, y˚Tqe÷eT\≈£î |æ\¢\T ˝Òs¡T. s¡e÷Á|üuÛÑ Hê\T>√ dü+‘êq+>± |ü⁄{Ϻ+~. düπs, e÷øÏ#˚Ãj·Tsê<ë ô|+#·T≈£î+{≤eTT nì n&ç>±s¡T y˚Tq‘·Ô y˚Tqe÷eT. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ç#˚ÃXÊs¡T. n|üŒ{ÏøÏ s¡e÷Á|üuÛÑ |üdæø£+<äT. HÓ\s√E\ _&É.¶ ø±ì kı+‘· ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\qT ø±<äì _&É\¶ ø√dü+ n\eT{ÏdTü qÔ ï y˚Tq‘·Ô y˚Tqe÷eT\≈£î Áù|eT |ü+#˚+<äT≈£î yÓ[¢b˛sTT+~. y˚Tqe÷eT nÁãø£+ >∑qT˝À¢ |üì #˚ùdyê&ÉT. ø£~]˝À ø=+‘·ø±\+ Ä ‘·sê«‘· }{Ï düMT|ü+˝Àì ˝Àj·T˝À #ê˝≤ø±\+. s¡e÷Á|üuÛÑ Ä #·\¢{Ï Á|ü<˚X¯+˝ÀH˚ Ä |ü#·Ã{Ï kÕqTe⁄\ eT<Ûä´H˚ n˝≤ y˚T|òü÷\T ‘êøÏ eTT<ë›&ç »\T¢>± |ü\ø£]+#˚ n+#·T\ q&ÉTeTH˚ dü+≈£î∫‘·y˚T ms¡>∑ì $XÊ\yÓTÆq Á|üø£è‹ <√dæfi¯¢ eT<Ûä´ ô|]–+~. ˇø£ÿ>±H=ø£ÿ ô|+|ü⁄&ÉT ≈£L‘·Ts¡T. >±sê\|ü{.ºÏ @eT&ç–‘˚ n~ <=]øÏb˛j˚T ã+>±s¡TbÕ|ü. ø±ì ø±\+ ø£\ø±\+ n˝≤ ˝Ò<äT. s¡e÷Á|üuÛÑ≈£î |üHÓï+&˚fi¯ó¢ e#˚Ãdü]øÏ ô|+|ü⁄&ÉT‘·+Á&ç #·ìb˛j·÷&ÉT. kı+‘· ‘·+Á&ç? |ü<äeT÷&ÉT eT+~ dü+‘êq+‘√ yê]ì kÕø£˝Òø£ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêï&ÉT. Äj·Tq e´ekÕj·T ≈£L©. Ä |üì ˝Òq|ü&ÉT Ç+{À¢ >±E\ eT˝≤s¡+ ô|≥Tºø=ì >±E\T ny˚Tàyê&ÉT. s¡e÷Á|üuÛÑ Ç|ü&ÉT @$T #˚j·÷*. n|üŒ{Ïπø y˚Tq‘·Ô‘√ ø£*dæ eTÁ<ëdüT #˚s¡T≈£î+~. #·<äTe⁄ ˝Ò<äT. &ÉãT“ ˝Ò<äT. bısTT´ MT<ä ñ&çπø+<äT≈£î nqïeT÷ ˝Ò<äT. |üHÓï+&˚fi¯¢ #·˝≤ø° |æ\¢ s¡e÷Á|üuÛÑ. @+ #˚j·÷*? dü÷s¡´ø±+‘·+- n<äT“¤‘·+. –]»- >∑&ÉTdüT<äq+. ^‘ê+»*- #·˝≤ø°‘·q+. z¬ø. Mfi¯¢+fÒ e÷≈£î &ÉãT˝Ÿ zπø. ø±ì- eT]... Ç+ø=ø£s¡T ˝Òsê? ø±düÔ #=s¡e>±... ø±düÔ ne÷j·Tø£+>±... ø±düÔ e÷˝Àø£+>±... n~>√... Ä düeTj·T+˝ÀH˚ s¡e÷Á|üuÛÑ ùdºCŸ MT<ä <äTeTTà πs|ü⁄‘√+~. sêjYTù|≥, ‘˚Hê+ù|≥ n+fÒ Hê≥ø±\ yêfi¯¢≈£î |ü⁄D´πøåÁ‘ê\‘√ düe÷q+. m+<äTø£+fÒ Ä s√E˝À¢ nø£ÿ&É Hê≥ø±\ yêfi¯¢+<äs¡÷ es¡Tdü>± b˛¬>’ ñ+&˚ yêfi¯ó¢. s¡e÷Á|üuÛÑ Ä @]j·÷˝ÀH˚ ñ+&˚~. n+<äTπø yêfi¯¢ ø£+{À¢ |ü&ç+~. ªª@e÷à! Hê≥ø±˝À¢ y˚kÕÔyê?μμ nq&ç>±&ÉT ˇø±j·Tq. ªªnqï+ ô|&É‘êsê?μμ nì n&ç–+~ s¡e÷Á|üuÛÑ. ªª&ÉãT“ ≈£L&Ü ÇkÕÔ+.μμ ªªnsTT‘˚ düπs.μμ ªªÇ+‘·ø° Hê≥ø£+ n+fÒ @$T{À ‘Ó\TkÕ?μμ ªª@yÓ÷! Hêπø+ ‘Ó\TdüT?μμ 36

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

ªª&Ó’˝≤>¥ n+fÒ?μμ ªª‘Ó*j·T<äT.μμ ªªz] sêeD≤. ìqTï dü+Vü≤]+#˚+<äTπø H˚qT e∫Ëìsê. Bìì #Ó|ü.μμ ªªBìH˚ &Ó’˝≤>∑+{≤sê?μμ ªªne⁄qT.μμ s¡e÷Á|üuÑÛ q$«+~. ªªz] sêeD≤. ìqTï dü+Vü≤]+#˚+<äTøπ H˚qT e∫Ëìsê. ˝Òì#√ Hê ù|s¡T sêeTT&˚ ø±<äT.μμ &Ó’˝≤>¥ #Ó|æŒq e´øÏÔ H√s¡T yÓfi¯¢u…{≤º&ÉT. ªª˝Òì#√ Hê ù|s¡T sêeTT&˚ ø±<äT... nì H˚qT #Ó|üŒ˝Ò<äT ø£<äe÷à.μμ ªªHê≈£î #ÓbÕŒ\ì|æ+∫+~ kÕsY.μμ m+<äTø£H√ n‘·&ç ø£fi¯¢˝À¢ Vü≤{≤‘·TÔ>± ‘·&ç e#˚Ãdæ+~. ªªqTe⁄« Ä]ºdüTº>± á ˝Àø±ìï @˝ÒkÕÔee÷àμμ nì Äos¡«~+#ê&ÉT. Ä e´øÏÔ ù|s¡T ÄsY.mdt.eTH√Vü≤sY. ‘·$Tfi¯ Hê≥ø£ s¡+>∑+˝À C…sTT+{Ÿ. ‘·$Tfi¯Hê&ÉTqT ˇø£ }|ü⁄ }|ü⁄‘·Tqï H˚wüq˝Ÿ ~∏j˚T≥sY‡ n~ÛH˚‘·. s¡e÷Á|üuÑÛ Ä Á≥÷|t˝À #˚]+~. ‘·$Tfi¯ Hê≥ø±\ ø√dü+ yÓTT<ä{kÏ Õ]>± y˚Tø£|t ~<äT›≈£î+~. Çyêfi¯ yÓTÁ&Üdt˝À ˇø£ Hê≥ø£+. πs|ü⁄ ás√&é˝À. Äô|’q ùd\+. ‘·sê«‘· ø√j·T+ã‘·÷ÔsY. _J Ä]ºdtº. ˇø£s√E ªHê #Ó˝…¢\Tμ nH˚ ns¡ú+ e#˚à Hê≥ø±ìøÏ ]Vü‰s¡‡˝Ÿ‡. ˇø£ ø=‘·Ô Ä]ºdtº Ä Á≥÷|t˝À C≤sTTHé nj·÷´&ÉT. dü«j·T+>± n<äs¡ >=fÒºdüTÔHêï&ÉT. ø±ì s¡e÷Á|üuÛÑ &Ó’˝≤>¥ #ÓãT‘·T+fÒ #·÷dæ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷&ÉT. Ä e´øÏÔ m+õÄsY. n˝≤ s¡e÷Á|üuÑÛ eTVü‰eTVüQ\qT yÓT|æŒ+∫+~. ‘·$Tfi¯+ nH˚ s¡#÷ >¬ *∫+~. Çø£ ‘Ó\T>∑T nH˚ Ç\T¢ ¬>\yê*. &Ó¬s’ø£ºsY Á|ü‘·´>±‘·à n+fÒ ˇø£ düºsTT˝Ÿ. ˇø£ ôdŒwü˝Ÿ. Äj·Tq ákÕ] ‘êH˚ Ábı&É÷´düs>Y ± e÷] dæìe÷ rj·T&ÜìøÏ q&ÉT+ _–+#ê&ÉT. n~ ≈£L&Ü s¬ >∑T´\sY V”≤s√\‘√ ø±<äT. ø=‘·Ô V”≤s√‘√. Äs¡&ÉT>∑T\yê&ç‘√. n‘·&ç ù|s¡T ø£èwüí+sêE. Ç<˚ dæìe÷˝À Ç+ø√ ø=‘·Ô q{Ïì ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T≈£î |ü]#·jT· + #˚XÊ&ÉT. s¡e÷Á|üu.ÑÛ n|üŒ{Ïπø s¡e÷Á|üuÛÑ ‘·$Tfi¯+˝À eTT|üŒsTT dæìe÷˝À¢ j·÷ø˘º #˚dæ+~. Ç+πøMT nqT≈£îHêïs¡T Á|ü‘´· >±‘·à. ‘=*s√E wüO{Ï+>¥. ø±+_H˚wHü é |ü<àä HêuÛ+Ñ . n|üŒ{Ïøπ Äj·Tq ^‘ê+»*‘√ »‘· ø£{Ϻ dü÷|üsYVæ≤{Ÿ ô|sTTsY>± ñHêïs¡T. –]»qT ø±<äì s¡e÷Á|üuÛÑqT ãTø˘ #˚j·T&Éy˚T ˇø£ kÕVü≤dü+. Äj·Tq |üø£ÿq mø˘‡|ü]yÓT+{Ÿ #˚j·T&É+ Ç+ø± kÕVü≤dü+. Äj·Tq ø±<ä+fÒ s¡e÷Á|üuÛÑ≈£î y˚wüy˚T ˝Ò<äT. ø±ì |ü<äàHêuÛÑ+ »+{Ï˝ŸyÓTHé. d”Hé ù||üsYqT ‘·H˚ dü«j·T+>± rdüT¬ø[¢ ‘·q &Ó’˝≤>¥


eTVü≤eTà<é KBsYu≤ãT #·÷düTø=ì s¡e÷Á|üu≈ÑÛ î£ &Ó˝’ ≤>¥ #·÷düTø√eTHêïs¡T. s¡e÷Á|üuÑÛ »+≈£î>± uÛj Ñ T· +>± #·÷dæ+~ Äj·Tq y…’|ü⁄. ªª@+{Ï?μμ nHêï&Üj·Tq. ªªHê≈£î ‘Ó\T>∑T #·<äe&É+ sê<ä+&û.μμ ªª‘·$Tfi¯+?μμ ªªnB sê<ä+&û.μμ Äj·Tq≈£î ø√|üeT÷ Ä yÓ+≥H˚ ÄX¯Ãs¡´eT÷ ø£*>±sTT. ªªeT] Ç+‘·ø±\+ m˝≤ &Ó’˝≤>∑T\T #ÓbÕŒyY?μμ ªªme¬s’Hê #·~$ $ì|æùdÔ >∑Ts¡TÔ ô|≥Tºø=ì #ÓbÕÔq+&û...μμ |ü<äàHêuÛÑ+ ˇø£ ø£åD+ ‘Ó]bÕs¡ s¡e÷Á|üuÛÑ y…’|ü⁄ #·÷XÊs¡T. @+ #˚düTÔ+<√ #·÷<ë›eTì ø±yê\ì >∑ã>∑u≤ &Ó’˝≤>¥ #·~y˚dæ fÒø˘˝ÀøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. j·÷ø£åHé nì n]#ê&ÉT &Ó¬s’ø£ºsY. |ü<äàHêuÛÑ+ &Ó’˝≤>¥ |ü&ç+~. yÓ+≥H˚ s¡e÷Á|üuÛÑ &Ó’˝≤>¥. bı\T¢ b˛≈£î+&Ü. dæ+–˝Ÿ fÒø˘˝À cÕ{Ÿ zπø. |ü<äàHêuÛÑ+ eT∞¢ s¡e÷Á|üuÛÑy…’|ü⁄ ‘˚]bÕs¡ #·÷XÊs¡T. ªª@+... fÒ≈£î\T ‹qyê?μμ nHêï&Üj·Tq. n|ü&ÉT s¡e÷Á|üuÛÑ $qj·T+>± n+~- ªªqqTï ‘·$Tfi¯+˝À n+<äs¡÷ dæ+–˝Ÿ fÒø˘ Ä]ºdüºì n+{≤s¡+&û.μμ n˝≤ s¡e÷Á|üuÛÑ ‘Ó\T>∑T˝À Á|üy˚•+∫+~. ÄyÓT q≥q ñs¡TeTT. Çø£ BìøÏ |æ&ÉT>∑T »‘· ø£\yê*‡ ñ+~. ÁãVü≤à#ê] wüO{Ï+>¥. nøÏÿH˚ì V”≤s√. s¡e÷Á|üuÛÑ≈£î y˚wü+. n+<äT˝ÀH˚ q\T>∑Ts¡T ø±˝ÒJ ≈£îÁs¡yêfi¯¢‘√ d”qT. ø±˝ÒJ ≈£îÁs¡yêfi¯ó¢>± j·÷ø˘º #˚ùd q≥T\T e#êÃs¡T. n+<äs¡÷ u≤>±H˚ #˚düTÔHêïs¡T. ø±ì ˇø£‘·qT e÷Á‘·+ m–¬s–] #˚dTü HÔ êï&ÉT. ‘·TbòÕqT˝≤ #·T≥TºeTT&ÉT‘·THêï&ÉT. m<äT{Ïyê] <äèwæº ‘·q MT<˚ |ü&˝˚ ≤ #·÷düT≈£î+≥THêï&ÉT. s¡e÷Á|üuÛÑ n‘·DÏí nã®sY« #˚dæ+~. me]‘·qT? Ä d”Œ&é @$T{Ï! Ä u≤&û ˝≤+π>«CŸ @$T{Ï! Ä {≤˝…+{Ÿ @$T{Ï? Ç‘·qT Hê˝≤H˚ ñHêï&˚! ø±<äT... H˚H˚ n‘·&˝ç ≤ ñHêïHê? s¡e÷Á|üuÑÛ >∑{>ºÏ ± ìX¯ÃsTT+#·T ≈£î+~- H˚qT Ç‘·ì‘√ m˝≤¬>H’ ê j·÷ø˘º #˚j·÷*. @ ø£D å + ÄyÓT n˝≤ ìX¯ÃsTT+#·T≈£î+<√ ø±ì ÄyÓT ø√s¡T≈£îqïfÒº »]–+~. yê[¢<ä›s¡÷ ˇø£{Ï ø±<äT ¬s+&ÉT ø±<äT düTe÷s¡T e+<ä≈£î ô|’>± dæìe÷˝À¢ q{Ï+#ês¡T. ˇø£ÿkÕ] ≈£L&Ü ø£*dæ j·÷ø˘º #˚j·T&É+ $Tdt ø±≈£î+&Ü |ü<äVü‰πsfi¯ó¢ q{Ï+#ês¡T. ÄyÓT m˝≤>∑÷ s¡e÷Á|üuÛÑ. n‘·&ÉT sê»u≤ãT. q≥s¡‘·ï m˙ºÄsY V”≤s√. ãj·T´sY‡ ¬s&û. q≥ düÁe÷{Ÿ nøÏÿH˚ì V”≤s√. ãj·T´sY‡ ¬s&û. ø±ì- yêfi¯¢ ]¬ø«dtº ˇø£f.Ò dæìe÷˝À sê»u≤ãT-s¡e÷Á|üuÑÛ ñ+&Ü*. n+‘˚. yêfi¯¢≈£î ø£<∏ä‘√ dü+ã+<Ûä+ ñ+≥T+<ë yêfi¯ó¢ ø£<∏ä≈£î y˚T#Y ne⁄‘êsê ˝Ò<ë nqï~ nqedüs¡+. Hê\T>∑T d”qT¢ yêfi¯ó¢+&Ü*. yêfi¯ó¢+fÒ »q+ qe⁄« ‘ês¡T. »q+ q$«‘˚ dæìe÷≈£î |ü¢dt ne⁄‘·T+~. |ü¢dt nsTT‘˚ ô|’dü˝§kÕÔsTT. sê»u≤ãT- s¡e÷Á|üuÛÑ\ Á|üuÛÑ+»q+ n˝≤ yÓTT<ä ˝…+’ ~. ø£<ä∏ ‘·j÷· s¡T ø±ø£eTT+<˚ V”≤s√ mes√ ‘Ó*j·Tø£ eTT+<˚ dæìe÷ m|ü&ÉT yÓTT<ä\e⁄‘·T+<√ ìs¡sí TT+#·T

ø√ø£eTT+<˚ n+<äs¡÷ sê»u≤ãT-s¡e÷Á|üuÛÑ\ &˚{Ÿ‡ rdüT≈£îH˚yês¡T. bı<äT›q ˇø£ wæ|òtº eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇø£ wæ|òtº. sêÁ‹ ‘Ó\¢yês¡T¢ ˇø£ wæ|òtº. eT∞¢ bı<äT›q ˇø£ wæ|òtº. n˝≤ ø=+‘·ø±\+ q&ç∫+~. e‹Ô&˝ç À kÕ<Û´ä + ø±ø£b˛e&É+‘√ á dæìe÷≈£î ˇø£ >∑+≥, Ä dæìe÷≈£î ˇø£ >∑+≥, eTs√ dæìe÷≈£î Ç+ø√ >∑+≥... n˝≤ >∑+≥˝…ø¢ ÿ£ q ≈£L&Ü |üì #˚j·T&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. ˇø£kÕ] eT÷&ÉT HÓ\\ bÕ≥T- @e÷Á‘·+ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò≈£î+&Ü- s√E≈£î Çs¡y…’ Hê\T>∑Z+≥\÷ |üì #˚XÊs¡T Ç<ä›s¡÷. n|ü&ÉT sê»u≤ãT nqïe÷≥ s¡e÷Á|üuÛÑ Ç|üŒ{Ïø° eT]Ãb˛˝Ò<äT. ªªˇùdjYT |æ∫ÃeTTKe÷. ìqTï y˚Tø£|t ˝Ò≈£î+&Ü m|ü&ÉT #·÷kÕÔH˚.μμ s¡e÷Á|üuÑÛ n+‘· _J>± j·÷ø˘º #˚d+æ ~... y˚Tø£|t ø£&>É &∑ ÜìøÏ M˝Òq¢ +‘· _J>±. &ÉãT“ e∫Ã+~. Ç|ü&ÉT s¡e÷Á|üuÛÑ nqï|üPs¡í. nsTTq yêfi¯¢+<äs¡÷ ÄyÓT |ü+#·H˚ #˚sês¡T. neø±XÊ\T ø√πsyêfi¯S¢ ÄyÓT |ü+#·H˚ #˚sês¡T. n~ Ç\T¢ ø±<äT. düÁ‘·+. n~ J$‘·+ ø±<äT. ‹s¡THêfi¯ó¢. mes√ q{°eTDÏøÏ düeTdü´ edüT+Ô ~. ÄyÓT≈£î s¡e÷Á|üuÑÛ düb˛sYº ø±yê*. mes√ Áù|$T+#·T≈£î+{≤s¡T. yêfi¯¢≈£î s¡e÷Á|üuÛÑ ô|[¢ #˚j·÷*. me]ø√ @<√ >=&Ée edüTÔ+~. <ëìì s¡e÷Á|üuÛÑ ôd{Ï˝Ÿ #˚j·÷*. s¡e÷Á|üuÛÑ≈£î Ç<ä+‘ê dü+‘√wü+. Mfi¯¢+‘ê ‘·q yêfi¯ó¢. Mfi¯¢ ø√dü+ ‘êqT #˚j·T>∑*–+~ #˚düTÔ+~. Mfi¯ó¢ Ç~ ø√s¡T ≈£î+≥THêïs¡T. ‘êqT n~ neT]Ãô|&ÉT‘·T+~. &ÜqT‡\T #˚ùdyêfi¯ó¢ nø£ÿ&˚. Hê≥ø±\T y˚ùdyêfi¯ó¢ nø£ÿ&˚. bÕ≥\T bÕ&˚yêfi¯ó¢ nø£ÿ&˚. sê‘·\T sêùdyêfi¯S¢ nø£ÿ&˚. Mfi¯¢+‘ê ‘·qyêfi¯ó¢. ‘·qπø<Ó’Hê ø£wüº+ eùdÔ Mfi¯ó¢ #·÷düTø√sê? ˇø£s√E ns¡ΔsêÁ‹- s¡e÷Á|üuÛÑ @<√ wüO{Ï+>¥˝À ñ+~. ø£HÓïej·TdüT V”≤s√ \øÏåàø±+‘Y ‘·q‘√ bÕ≥T mes√ mÁs¡>± ãTÁs¡>± ñqï ˇø£ ≈£îÁsêDÏí wüO{Ï+>¥ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ rdüTø=#êÃ&ÉT. Ä ≈£îÁsê&ÉT ø=‘·>Ô ± Ç+&ÉÅd”øº Ï e#êÃ&É≥. dæìe÷\ ø√dü+ Á|üj·T‹ïdüTÔHêï&É≥. s¡e÷Á|üuÛÑ≈£î |ü]#·j·T+ #˚XÊ&ÉT yê\ø£+ #·÷ùdÔ ‹+&ç ã≥º\T edür @MT ñqï≥Tº ˝Òe⁄. s¡e÷Á|üuÑÛ Ä ≈£îÁsê&çøÏ ÄÁX¯j·T+ Ç∫Ã+~. HÓ\s√E\ bÕ≥T >∑eTì+∫+~. Ä ‘·sê«‘· ô|[¢ #˚düTø√eTì ø√]+~. ô|[¢! n+‘· d”ìj·TsY q{Ï, &ÉãT“qï q{Ï, n+‘· es¡≈L£ ˇø£˝≤+{Ï ˝…|’ tò düsº TT˝Ÿ≈î£ n\yê≥T |ü&qç q{Ï Vü≤{≤‘·TÔ>± ˇø£ eTT≈£LÿeTTK+ ‘Ó*j·TìyêDÏí, ù|<ä yêDÏí, nHêeT≈£îDÏí! ô|fi≤¢&É<ä\T#·T≈£î+~. ˇø£ s¡ø£+>± sê≈£îe÷] ‘√≥sêeTTDÏí e]+#·&Éy˚T. ø±ì n|üŒ{Ïπø s¡e÷Á|üuÑÛ &ÓdŒü sπ {Ÿ>± ñ+~. ˇø£ $wüjT· +˝À &çdsºü “Y >¶ ± ñ+~. ô|[¢ #˚düTø√yê\H˚ |ü+‘·+˝À ñ+~. ø£fiË¢<äTs¡T>± Ä ≈£îÁsê&ÉT ø£ì|æ+#ê&ÉT. eTT+<ä÷ yÓqTø± Ä˝À∫+#·˝<Ò Tä . n‘·&TÉ ≈£L&Ü. yêfi¯≈¢ î£ ô|fi¯s¢ TT b˛sTT+~. Ç|ü&ÉT s¡e÷Á|üuÛÑ- $Tôddt X¯s¡‘Yu≤ãT. ø=‘·Ô J$‘·+ yÓTT<ä\sTT´+~. X¯s¡‘Yu≤ãT ¬øØsY ì\u…≥º&É+ ø√dü+ s¡e÷Á|üuÛÑ Á|üj·T‘êï\T yÓTT<ä\T ô|{Ϻ+~. kı+‘·>± ìsêà‘·>± e÷] dæìe÷\T ≈£L&Ü rdæ+~. Áø£eTÁø£eT+>± X¯s‘¡ uY ≤ãT ì\<=≈£îÿ≈£îHêï&ÉT. n‘·&øç Ï ≈£L&Ü n‘·&ç MT<˚ Ä<Ûës¡|&ü ¶É ô|<ä› ≈£î≥T+ã+. n+<äs¡÷ s¡e÷Á|üuÛÑ Ç+{Ïπø #˚sês¡T. Ç<ä›s¡÷ ‘Ó˝≤¢] @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

37


˝ÒùdÔ wüO{Ï+>¥\≈£î yÓ[¢b˛j˚Tyês¡T. Ç+{À¢ @<√ ˇø£ ‘·ø£sês¡T »s¡T>∑T ‘·T+&˚~. ‹]– e∫à dü]› #Ó|ü⁄Ô+&˚yêfi¯ó¢. Áø£eT+>± &çdüº¬s“Hé‡ yÓTT<ä\sTTb˛sTT+~. düVü≤»+>±H˚ eT>∑yê&ÉT- ‘êqT Á|üjÓ÷»≈£î&Éj·÷´ø£ uÛ≤s¡´ Ç+{Ï |ü≥TºH˚ ñ+&Ü\ì ø√s¡T≈£î+{≤&ÉT. ˝Ò<ä+fÒ ‘·qø£+fÒ ‘·–Z ñ+&Ü\ì ø√s¡T≈£î+{≤&ÉT. ˝Ò<ä+fÒ ‘·qT #Ó|æŒq≥Tº>± ñ+&Ü\ì ø√s¡T≈£î+{≤&ÉT. s¡e÷Á|üuÛÑ &Ó’q$T»+ y˚s¡T. nB>±ø£ ô|[¢ Hê{ÏøÏ ô|’ #˚sTT>± ñqï Åd”Ô ô|[¢ ‘·sê«‘· n‘·&ÉT m+‘· >=|üŒyê&ç>± m~–Hê düπs ˝§+–b˛<äT. ø±ì Ç<ä›s¡÷ düVü≤q+>± |ü<ëï\Tπ>fi¯ó¢ ø±|ü⁄s¡+ #˚XÊs¡T. 1988. yêfi¯ó¢ $&çb˛j·÷s¡T. ø±ø£b˛‘˚- $&çb˛j˚THê{ÏøÏ s¡ø£s¡ø±\ ø±s¡D≤\ e\¢ s¡e÷Á|üuÛÑ ÄdüTÔ\T ÄyÓT$ ø±≈£î+&Üb˛j·÷sTT.

¢ nqT≈£îqïyêfi¯¢+‘ê ‘·q≈£î ˝Ò≈£î+&Ü b˛e&É+. s¡e÷Á|üuÑÛ ø=+‘·ø±\+ me]ø° ø£ì|æ+#·˝<Ò Tä . ø=+‘·ø±\+ me]ø° ø£ì|æ+#ê \qTø√˝Ò<äT. ÄyÓT ‘·qqT ‘êqT ìsêø£]+#·T≈£î+~. Ä ‘·sê«‘· ôV’≤Á<ëu≤<é wæ|òtº nsTT´, n|ü&ÉT ≈£L&Ü me] ø£+{≤ |ü&É≈£î+&Ü ã‹øÏ+~. ìH˚ï ô|fi≤¢&É‘ê‘√ Ø m+Á{° ø={Ϻ ‘·q #˚e Ç+ø± #êe˝Ò<äì ìs¡÷|æ+ ∫+~. ø±ì @+ ˝≤uÛÑ+? y˚cÕ\T eùdÔ ø£<ë. ø±\+ e÷]b˛sTT ñ+&Ée#·TÃ. ø=‘·Ô ø=‘·Ô <äs¡Ù≈£î\T ø=‘·Ô s¡ø£+ dæìe÷\T edüTÔ+&Ée#·TÃ. ø=‘·Ô ø=‘·Ô ø£yÓT&çj·TqT¢ @\T‘·T+&Ée#·TÃ. ø±ì- j·÷ø£åHé nì n]ùdÔ ¬øyÓTsê eTT+<äT •e+–˝≤ ø£~˝Ò s¡e÷Á|üuÛÑ≈£î Ä\ºπsï{ÏyY>± e#êÃsê me¬s’Hê? ÄyÓT ej·TdüT≈£î ‘·>∑Z bÕÁ‘·˝…’Hê ÇdüTÔHêïsê me¬s’Hê?

&ÉãT“ b˛e&É+ ˝≤ùd ø±e#·TÃ. ø±ì- <ëì ø£+fÒ ô|<ä› ˝≤dt ùdïVæ≤‘·T&ÉT b˛e&É+. |üs¡‡q˝Ÿ J$‘·+˝À ñqï ∫ø±≈£î\ ø£+fÒ m≈£îÿe>± s¡e÷Á|üuÛÑ≈£î ˇπø ˇø£ÿ eÁØ ñ+&˚~. sê»u≤ãT. n|üŒ{Ïπø sê»u≤ãT eT<ë´ìøÏ u≤ìdüj·÷´&ÉT. <ëì qT+∫ ãj·T≥ |ü&˝É øÒ b£ ˛‘·THêï&ÉT. sê»u≤ãT≈£î #Óù|Œ <Ûs’Ó ´¡ + s¡e÷Á|üuÑÛ #˚jT· ˝Òø£ b˛‘√+~. Ç<ä›]ø° y˚cÕ\≈£î ø=<äe˝Ò<äT. ø±ì sê»u≤ãT Äs√>∑´+ s√Es√E≈£L ~>∑C≤]b˛‘√+~. 1983` ˇø£s√E ôV’≤Á<ëu≤<é˝À wüO{Ï+>¥. s¡e÷Á|üuÛÑ≈£î bò˛Hé e∫Ã+~. ne‘·\ sê»u≤ãT. ªªH˚H˚ sê»u≤ãTì. ˙ >=+‘·T $Hê\ì|æ+∫...μμ nHêï&ÉT. ø±ì Äj·Tq >=+‘·T y˚πs>± ñ+~. n|üŒ{Ïπø Äj·Tq≈£î Á‘√{Ÿ ø±´q‡sY ñqï dü+>∑‹ #ê˝≤eT+~øÏ ‘Ó*j·Tìe«˝Ò<äT. eTTK´+>± s¡e÷Á|üuÛÑ≈£î. ªªsê»u≤ãT. mø£ÿ&ÉTHêïyY. mø£ÿDTí+∫ e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïyY. H˚qT ìqTï #·÷&Ü*.μμ sê»u≤ãT #Ó|üŒ˝Ò<äT. ªªø£\T<ë›+˝Ò. ø£\TkÕÔyY... ˝Ò,μμ nHêï&ÉT ≈£î¢|üÔ+>±. ø±ì Äj·Tq ôV’≤Á<ëu≤<é˝ÀH˚ ñHêï&ÉT. ÄyÓT Ä s√E sêÁ‘˚ q≥T&ÉT #·\+ rdüTÔqï dæìe÷ ø√dü+ u…+>∑Tfi¯Ss¡T yÓ[¢ b˛sTT+~. |ü~s√E\ ‘·sê«‘· eTÁ<ëdüT ‹]– e∫Ã+~. ~–q s√CÒ @<√ wüO{Ï+>¥ ø√dü+ ø±s¡T˝À yÓfi¯ó‘·÷ ñ+fÒ Á&ÓÌesY nHêï&ÉT- ªªeTq sê»u≤ãT>±s¡T b˛j·÷s¡T ‘Ó\TdüT ø£<eä ÷à.μμ s¡e÷Á|üuÛÑ eT÷´{Ÿ nsTTq≥Tº>± #·÷dæ+~. ~Å>∑“¤eT. Á&ÓÌesY ÄyÓTy…’|ü⁄ #·÷dæ- ÄyÓT≈£î Ä dü+>∑‹ ‘Ó*j·T<äì ns¡ú+#˚düTø=ì- ªªyÓTTqïH˚qe÷à... ¬s+&ÉT s√E˝…’+~,μμ nHêï&ÉT. s¡e÷Á|üu≈ÑÛ î£ @&É«&ÜìøÏ ≈£L&Ü ‘√#·˝<Ò Tä . sê»u≤ãT... ‘·H˚ n‘·&>ç ± n‘·&˚ ‘·qT>± ‘Ós¡ MT<ä ã‹øÏq sê»u≤ãT... n‘·&TÉ b˛‘˚- ∫e] ø£åD≤\≈£L- ∫e] #·÷|ü⁄\≈£L ‘êqT H√#·Tø√ø£ b˛‘˚... m+‘· nHê´j·T+ Ç~. m+‘· <ës¡TD+. ÄyÓT ‘·≥Tºø√˝Òø£b˛sTT+~. #·\+≈£î bò˛Hé #˚dæ+~. ªªHê¬ø+<äT≈£î #Ó|üŒ˝Ò<äT?μμ n|üŒ{Ïπø Äj·Tq HêHê nedüÔ\T |ü&ç dæìe÷\T rdüTÔ Hêï&ÉT. á eTs¡Dyês¡Ô $ì s¡e÷Á|üuÑÛ yÓ[b¢ ˛‘˚ wüO{Ï+>¥ ˝≤dt. ªª˙≈£î ‘Ó\TdüT>±. Hê |ü]dæú‹. sê»u≤ãT b˛‘˚ Hê≈£î e÷Á‘·+ u≤<Ûä˝Ò<ë?μμ nHêï&Üj·Tq. s¡e÷Á|üuÛÑ J$‘·+˝À yÓTT<ä{Ï n‹ô|<ä› qwüº+- sê»u≤ãT eTs¡D+. ¬s+&Ée qwüº+- $&Ü≈£î\T. eT÷&Ée qwüº+- ‘·qyêfi¯ó

e´øÏÔ>∑‘· J$‘·+˝À \øå± ‘=+uÛ…’ ã\V”≤q‘·\T+{≤sTT. Ä ˝À≥TbÕ≥¢ e\¢ ÄyÓT≈£î \ø屑=+uÛ…’ qcÕº\T dü+uÛÑ$+∫ ñ+&=#·TÃ. ˝Ò<ë Ä qcÕº\qT ÄyÓT ø=ì ‘Ó#·TÃø=ì ñ+&=#·TÃ. nsTT‘˚? n+‘˚Hê? $T–*+<ä+‘ê πøì‡˝ÒHê? Ä]ºdtº>± ÄyÓT @$T{Ï? Ä]ºdtº>± ÄyÓT ø±+Á{Ïã÷´wüHé @$T{Ï? j·÷uÛ’… @fi¯ó>¢ ± dæìe÷ e+≥ s¡T∫ ø√dü+ m+‘· Vü‰dü´+ |ü&Ü˝À n+‘· Vü‰dü´+ y˚dæ e+&ç yê]à q\T>∑T]ø° nqï+ ô|{Ϻq s¡e÷Á|üuÛÑ... ‘Ó\T>∑T dæ˙ Vü‰kÕ´ìï Ø#êsY® #˚dæq s¡e÷Á|üuÛÑ... ã‹øÏ ñ+fÒ uÛ≤s¡+. b˛‘˚ ˝À≥T nqT≈£îH˚ <Û√s¡DÏ ø£s¡πøºHê. ñqï|ü&˚ ˇø£ |üPe÷\‘√ dü‘·ÿ]+∫, ªe⁄jYT \yY j·T÷,μ nì #Ó|üŒ˝Òe÷? bıs¡T–+{Ï |ü⁄\¢ ≈£Ls¡ s¡T∫. á kÕyÓT‘· ‘Ó\T>∑T dæìe÷ |ò”˝Ÿ¶øÏ u≤>± e]ÔdüTÔ+~. ªô|s¡{Ï #Ó≥Tº y…’<ë´ìøÏ |üìøÏsê<äT,μ nqï≥Tº>±H˚ Çø£ÿ&É m+‘·eT+~ Á|ü‹uÛ≤e+‘·T\THêï ø√¢»|t˝À ≈£L&Ü eTq≈£î ø£qã&És¡T. n<˚ ‘·$Tfi¯+ yêfiÀ¢, Væ≤+ByêfiÀ¢ nsTT‘˚ e÷Á‘·+ ˝≤+>¥cÕ{Ÿ˝À ≈£L&Ü eTq≈£î uÛ≤Ø>±H˚ ø£ì |ækÕÔs¡T. n‘·´~Ûø£ dæìe÷\T #˚dæq q{Ï eTH√s¡eT nì eTq+ øÏ‘êãT*kÕÔ+ ø±˙, eTq ‘Ó\T>∑T q{Ï s¡e÷Á|üuÑÛ >∑T]+∫ ˇø£ÿ $X‚wüD+ yê&É&ÜìøÏ ‘Ó>∑ Çã“+~|ü&çb˛‘·T+{≤+. Ä|òüs¡¢ $wüj·T+˝ÀH˚ ø±<äT, nyês¡T¶\ $wüj·T+˝Àq÷ eTq≈£î eTq yê]ô|’ m|ü&É÷ d”‘·ø£H˚ï. <˚X¯+˝À mø£ÿ&Óø£ÿ&√ ñqïyê]ì <äT]“¤DÏ y˚k˛, >∑÷>∑T˝Ÿ ôdsYà #˚k˛ nyês¡T\¶ T ãVüQø£]+ #˚dTü +Ô {≤+. eTq |üø£ÿq ñqï s¡e÷Á|üuÛÑ e÷Á‘·+ yê]øÏ q\¢|üPùd. ˇø£ q{Ï 1400 dæìe÷\T #˚jT· &ÉeT+fÒ e÷≥˝≤? Ç|ü&ÉTqï |ü]dæú‘·T˝À¢ Çìï dæìe÷\T me¬s’Hê #˚j·T>∑\sê? s¡e÷Á|üuÛÑ ]ø±sYq¶ T me¬sH’ ê ã<ä\› Tø=≥º>\∑ sê? eTìwæ ˝Òq|ü&ÉT yÓT≈Æ î£ \ eTT+<äT d”Œ#Y\T Ç#˚à ‘Ó\T>∑T eTVü≤˙j·TT˝≤sê... eTq s¡e÷Á|üuÛÑ≈£î |ü<äàÁo\T, s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´\T, kÕàs¡ø£ |ü⁄s¡kÕÿsê\T >∑Á{≤ nedüs¡+ ˝Ò<äT. ÄyÓTqT >∑T]Ô+#·+&ç. >ös¡$+#·+&ç. z ∫qï |ü\ø£]+|ü⁄‘√ ÄyÓTqT Ø#êsY® #˚jT· +&ç. n+‘˚ #ê\T. ÄyÓT≈£Lÿ&Ü n+‘·≈£î $T+∫q <äTsêX¯\T ˝Òe⁄. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+, ø£qï&É+, Væ≤+B uÛ≤wü˝À¢ düTe÷s¡T 1400 dæìe÷˝À¢ q{Ï+∫q s¡e÷Á|üuÑÛ nqTø√≈£î+&Ü ∫Á‘· ìsêàD s¡+>∑+˝À≈£Lÿ&Ü n&ÉT>∑Tô|{≤ºs¡T. ñ‘·Ôs¡$Áì ñfi‚¢yê nH˚ ‘·$Tfi¯ dæìe÷ #·÷dæ Ç+Áô|dt nsTT´ yÓ+≥H˚ Vü≤≈£îÿ\T rdüT≈£îì, $+‘· Ç\T¢-dü+‘· >√\ ù|s¡T‘√ Øy˚Tø˘ #˚XÊs¡T. >±+BÛq>∑s¡+ ¬s+&√ M~Û, n|ü\ nbÕŒsêe⁄ ‘·~‘·s¡ ∫Á‘ê\T ≈£L&Ü s¡e÷Á|üuÛÑ kÕs¡<∏ä´+˝ÀH˚ s¡÷bı+<ësTT.

38

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

kÕøÏå k»q´+‘√


HÓ\ HÓ˝≤ ˇø£ #·ø£ÿì |ü<ë´ìï |ü]#·j·T+ #˚ùd o]¸ø£ Ç~

ô|+∫q Áù|eT bÕ|æH˚ì •eX¯+ø£sY

m|ü&Ó|ü&ÉT ‘√≥˝ÀøÏ edü+‘·+ edüTÔ+<√ m|ü&Ó|ü&ÉT |üP\T $ø£dækÕÔjÓ÷ n|ü&É|ü&É˝≤¢ qTe⁄« Hê≈£î >∑Ts=ÔkÕÔe⁄ n+{≤&ÉT Ä<ÛäTìø£ Áù|$T≈£î&ÉT Áù|j·Tdæ‘√. edü+‘êìøÏ, |üP\øÏ dü+ã+ ~Û+∫q $ø±düy˚T<√ ÄyÓT˝À ñ+&É&É+ #˚‘· Ä uÛ≤e dü+ã+<Ûä+ ÄyÓTqT >∑Ts¡TÔ #˚düTÔ+<äqïe÷≥. Ç{≤¢ @<√ ˇø£ dü+ã+<Ûä+‘√ Äràj·TT\T >∑Ts¡TÔ sêe≥+ düVü≤»y˚T. uÛ≤s¡‘· ø£<˝ä∏ À <äTwü´+‘·T&ÉT y˚≥ø√düyTÓ Æ n&É$øÏ b˛sTT, nø£ÿ&É ø£D«eTVü≤]¸ ÄÁX¯eT+ <ä]ÙkÕÔ&ÉT. nø£ÿ&É eTT>∑Δ X¯≈£î+‘·\qT >±+<Ûäs¡« $yêVü≤e÷&É‘ê&ÉT. ‘·‘·Œ¤*‘·+>± ÄyÓT uÛÑs¡‘·T&çì ø£+≥T+~. ‘·sê«‘· ø£DT«&ÉT X¯≈£î+‘·\qT ø=&ÉT≈£î‘√ bÕ≥T uÛÑs¡Ô e<ä›≈£î Vü≤dæÔHê|ü⁄s¡+ |ü+|ækÕÔ&ÉT. á uÛ≤s¡‘·ø£<∏ä Á>∑Væ≤+∫ |æ\¢\eTiÏ¿ |æqMs¡uÛÑÁ<äT&ÉT ªX¯è+>±s¡ XÊ≈£î+‘·\eTTμ nH˚ ø±e´+ ÁyêXÊ&ÉT. n+<äT˝À ø£DT«&ÉT X¯≈£î+‘·\qT uÛÑs¡Ô e<ä›≈£î |ü+|æ+#˚ dü+<äs¡“¤+˝À Ç{≤¢ n+{≤&ÉT` mqï"&ÉT Hê eT~Hé eTi‘·T H˚ì≥" |üP"≥ |üP"≥ j·÷ düqï düs√es¡+ãTqqT dü+düàs¡D+ u§q]+|ü dü+‘·‘· dæ«qï eTs¡+<ädæø£Ô düs¡d”»eTT" p∫ eT<ä+‹ø£+ãTq+ >∑qTï\ ˙{Ï‘√&É" >∑Tfi¯ø£+ã>∑T#·Tqï uÛÑeqTàU≤ã®eTTHé ‘·©¢! eTq ÄÁX¯eT+ #Ó+>∑≥qTqï düs¡düT‡˝À eTø£s¡+<ä+‘√ ‘·&çdæq |ü<ëàìï |üP≥|üP≥ #·÷düTÔ+{≤qT. n~ ø£˙ï{Ï‘√ ø£\u≤]q ˙ eTTK|ü<ëàìï e÷{Ïe÷{ÏøÏ >∑Ts¡TÔ≈£î ‘ÓdüTÔ+~. Çø£ ìHÓï|ü&ÉT eTie>∑\qT? X¯≈£î+‘·\ eTTK+ |ü<äà+ e+{Ï~. |ü<äà+ eTø£s¡+<ä+‘√ ‘·&çdæ ñ+≥T+~. X¯≈£î+‘·\ eTTK+ $jÓ÷>∑ <äT'K+‘√ ø£˙ï{Ï‘√ ‘·&çdæ+~. á uÛ≤e kÕMT|ü´+ e\¢ düsd¡ Tü ‡˝À |ü<ëàìï #·÷dæq|ü&É˝≤¢ ≈£L‘·Tsπ ‘·q≈£î >∑Ts¡TøÔ =düT+Ô <äì ø£DT«&ÉT uÛ≤$+#ê&ÉT. ø£DT«&çøÏ ìC≤ìøÏ X¯≈î£ +‘·\ ø£qï≈£L‘·Tsπ MT ø±<äT. ô|+∫q ≈£L‘·Tsπ . y˚Tqø£ ÄyÓTì ø£ì n&É$˝À e~*y˚ùdÔ ø£DT«&ÉT Ä<ä]+∫ ô|+#ê&ÉT. ÄÁX¯eTyêdæ, uÛÑeã+<Ûä $eTT≈£îÔ&ÉT nsTTHê ô|+∫q Áù|eTqT ‘Ó+#·Tø√˝Òø£ ø£˙ï{Ï |üs¡´+‘· eTj·÷´&ÉT. á dü+<äs“¡ +¤ ˝À ø±[<ëdüT n_ÛC≤„q XÊ+≈£î‘·\ Hê≥ø£+˝À Hê\T>∑T XÀ¢ø±\T (‘·Á‘· XÀ¢ø£ #·‘·Twüºj·TyéT) Á|üdæ<äΔeTj·÷´sTT. yê{Ï˝À eT÷&ç{Ïì ‘Óì –+∫q |æqMs¡uÁÑÛ <äT&ÉT dü«‘·+Á‘·+>± ô|’ ø£sT¡ Ds¡d|ü Pü ]‘·yTÓ qÆ |ü<´ä + ÁyêXÊ&ÉT.

Çø£ÿ&É ø£DT«&ç <äT'K+ n‘·ì<˚MT ø±<äT. n~ kÕs¡«»˙q+. Ä <äT'K+ ô|+∫ ô|<ä#› d˚ qæ ø£qï≈£L‘·T]øÏ ô|[fl#˚dæ |ü+|æ+#˚ Á|ü‹ ‘·+Á&ç~ ≈£L&Ü. ≈£L‘·Ts¡T m+‘· <ä÷s¡+ yÓ[flHê Ç<ä›] e÷qdæø£ nqTã+<Ûä+ ‘Ó–b˛<äT. düs√es¡ |ü<äà+ ø±e#·TÃ, e~* yÓ[flq edüTÔe⁄\T ø±e#·TÃ` @<√ ˇø£ ø±s¡D+‘√ n~ eT∞fl eT∞fl ‘·\|ü⁄ø=dü÷ÔH˚ ñ+≥T+~. Ä düTìï‘·yÓTÆq uÛ≤eqì #·ø£ÿì |ü<ä´+˝À Ç$T&ÜÃ&ÉT ø£$. |ü<ä´+˝À ø£DT«&ç <äT'Ky˚T ø±<äT, uÛÑ+>∑´+‘·s¡+>± X¯≈£î+‘·\ <äT'KeT÷ düTŒ¤]+|üCÒj·Tã&ç+~. ªø£qTï\ ˙{Ï‘√&Éμ nH˚ |ü<ë˝À¢ n~ eTqø£s¡úeTe⁄‘·T+~. n+‘˚ø±<äT, Ç+ø√ s¡ø£+>± Ä˝À∫ùdÔ ø£DT«&ç <äT'K+ ø£qï X¯≈£î+‘·\ <äT'Ky˚T m≈£îÿyÓ’ ñ+&Ü*. m+<äTø£+fÒ ∫qïHê{Ï qT+&ç ô|]–q ÄÁX¯e÷ìøÏ, n+fÒ ‘·q |ü⁄{Ϻì+{ÏøÏ <ä÷s¡yÓTÆ yÓfi¯ó‘·Tqï~ ÄyÓT >∑qTø£. Çø£ ø£$ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ |æ\¢\eTiÏ¿ ∫qMs¡uÛÑÁ<äT&ÉT Áø°.X¯. 15e X¯‘ê_›øÏ #Ó+~qyê&ÉT. Äπs&ÉT ø±yê´\T sêdæHê yê{Ï˝À XÊ≈£î+‘·\eTT, C…$’ Tì uÛ≤s¡‘y· T˚ \_Û+#êsTT. XÊ≈£î+‘·\+ ∫\¢s¡ yÓqïeT+Á‹øÏ n+øÏ‘·$TùdÔ, C…’$Tì uÛ≤s¡‘·+ kÕfi¯óe qs¡dæ+Vü≤sêj·T\≈£î n+øÏ‘·+ #˚XÊ&ÉT. ªuÛ≤s¡‘Á· b˛ø£Ô ø£<ä∏ eT÷\ø±s¡DeTT>∑" >±[<ëdüTì Hê≥ø£ Áø£eTeTT ø=+‘·μ ø£*|æ XÊ≈£î+‘·\ ø±e´+ s¡∫+#ê&ÉT. ø±e´+˝À XÊ≈£î+‘·\eTì ‘·|Œü X¯è+>±s¡ XÊ≈£î+‘·\eTì ˝Ò<Tä . ˝Òøb£ ˛sTTHê lHê<∏äT&ç X¯è+>±s¡ HÓ’wü<Ûä kÕ|ü‘·´+‘√H˚yÓ÷ Ä ù|πs Á|ü#ês¡ yÓTÆ+~. ‘êqT d”«ø£]+∫q ø£<∏ä˝À |æqMs¡uÛÑÁ<äT&ÉT nø£ÿ&Éø£ÿ&É ‘√∫q e÷s¡TŒ\T #˚XÊ&ÉT. uÛ≤s¡‘· eT÷\+˝À ‘·q »qà eè‘êÔ+‘·+ X¯≈£î+‘·˝Ò <äTwü´+‘·T&çøÏ #Ó|ü⁄‘·T+~. n~ ‘·>∑<äì ø±[<ëdüT ‘·q n_ÛC≤„q XÊ≈£î+‘·\+˝À X¯≈£î‘·\ #Ó*ø£‘ÓÔ ô|’q nqdü÷j·÷ Á|æj·T+e<ä\‘√ #Ó|æŒkÕÔ&ÉT. |æqMs¡uÛÑÁ<äT&ÉT Ç+ø=ø£ n&ÉT>∑T |üø£ÿ≈£îb˛sTT ø£DT«&ç •wüß´&ç #˚‘· Ä X¯è+>±s¡ $wüj·T+ #Ó|æŒ kÕÔ&ÉT. ªÇ~ eTT\T¢|ü⁄∫à ø=i¿&É∫q #·+<äμyÓTÆq<äì l |æ+>∑[ \ø°åàø±+‘·eTT uÛ≤$+#ês¡T. mi≤¿Áô|>∑Z&É ˝≤>± |æqMs¡q ≈£L&Ü qes¡kÕ\qT>±ø£ ªnwüºs¡düeTTμ\ì ù|s=ÿHêï&ÉT. |æqMs¡q ªyêDÏ Hê sêDÏμ nHêï&Éì ˇø£ e÷≥ Á|ü#ês¡yÓTÆ+~. ª|æ\\¢ eTiÏ |æqMs¡q øÏ˝≤¢\≥ yê´]μ nì ˇø£ #ê≥T|ü<´ä + ≈£L&Ü ñ+~. nsTT‘˚ n‘·&øÓ ÿ£ &Ü ‘·q s¡#q· ˝À¢ Ä e÷≥q˝Ò<Tä . ø±ø£b˛‘˚, ªH˚qT ø£è‹ s¡∫+#˚≥|ü&ÉT (ø£$‘·«) |ü]eTfi≤\T ‘·–Zq#√≥ Ä ªyêπ>›$μ ‘·q #Ó$ ø£eTà>± ñqï ø£\Te |üPyêdüq *#·TÃ>±ø£,μ nì #Ó|üø=Hêï&ÉT. @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

39


Ç<ä›s¡T eTVü‰q≥T\ ‘=* dæìe÷ $X‚cÕ\T es¡a u≤ã÷sêe⁄

eTq<˚X¯+‘√ 1949˝À m˙ºÄsY s¡+>∑Á|üy˚X¯+ Ä+Á<ÛäT\ Äsê<Ûä´<Ó’e+ q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± ‘Ós¡MT<ä ø£ì|æ+∫+~ 1949 qe+ãsY 24q $&ÉT<ä˝…’q eTq<˚X¯+ ∫Á‘·+˝ÀH˚... sêj·T\e+{Ï sêp ˝Ò&TÉ , nbÕŒJ e+{Ï eT+Ár ˝Ò&TÉ nqï≥T¢>± m˙ºÄsY e÷~] ‘Ó\T>∑T #·\q∫Á‘· |ü]ÁX¯eTqT ì\u…{ºÏ XÊdæ+∫q e´øÏìÔ eT∞fl #·÷kÕÔe÷ nqï~ nqTe÷qy˚T. eT] Ä eTVü‰ q≥T&ç dæ˙s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ m˝≤ »]–+<ä+fÒ... q+<äeT÷] n+<ä>±&çøÏ yÓTT<ä{À¢ Hê≥ø±\ ÄdüøÏÔ ˝Ò<äT. ∫qï|ü&ÉT n+fÒ dü÷ÿ\T #·<äTe⁄ø√dü+ u…»yê&É˝À ñqï|ü&ÉT n‘·ìøÏ ∫Á‘·˝ÒKq+ MT<ä ÄdüøÏÔ ñ+&˚~. u§eTà\T y˚j·÷\H˚ yÓ÷Vü≤+ ñ+&˚~. 1941`42˝À u…»yê&É˝À Ä+Á<Ûä sêÁwüº $<ë´]ú yÓ’C≤„ìø£ eTVü‰düuÛÑ˝À¢ n‘·ì ∫Á‘·+ ª¬s’‘·Tã+<Ûäqμ≈£î Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹ e∫Ã+~. Ä ∫Á‘·+˝À ˇø£|üø£ÿ ã+~Û+∫q ¬s’‘·T ñ+{≤&ÉT. n‘·ìøÏ m<äTs¡T>± ô|<ä› u§Ás¡ y˚dTü ≈£îì ÇøÏ*dü÷Ô »$T+<ës¡T ñ+{≤&ÉT. s¬ ‘ ’ T· |ü]ø£sê\T H˚\MT<ä #Ó˝≤¢ #Ó<Tä s¡T>± |ü&ç ñ+{≤sTT. dü÷ÿ\T #·<Tä e⁄ |üP]Ô#d˚ æ q+<äeT÷] u…»yê&É mdt.ÄsY.ÄsY.`dæ.$.ÄsY. ø£fi≤XÊ\˝À Ç+≥sY˝À #˚]q|ü&ÉT n+≥T ≈£î+~ Hê≥ø±\ yêdüq. ø±˝ÒJ |æ\\¢ #˚‘· Ä&ç+#·&ÜìøÏ yêfi¯fl ‘Ó\T>∑T e÷kÕºsT¡ $X¯«Hê<∏ä dü‘´· Hêsêj·TD ªsê#·eT\T¢ì <Í‘·´+μ nH˚ Hê≥ø£+ sêXÊs¡T. n+<äT˝À Hê>∑eTà (Hêj·T≈£îsê\T) y˚wü+ y˚j·Te\dæ+~>± q+<äeT÷]ì Ä<˚•+#ês¡T. ø±˙ á ìeTà≈£Ls¡T ãT˝À¢&øç Ï Ä&Éyw˚ +ü y˚ùd+<äT≈£î n_Ûe÷q+ n&ÉT¶ e∫Ã+~. ø£$kÕÁe÷{Ÿ nøÏå+‘·\T |ü&ܶø£ nsTTwüº+>±H˚ ˇ|ü≈£îHêï&ÉT. nsTT‘˚ ˇø£ wüs¡‘·T‘√... ‘·qT MTkÕ\‘√H˚ Hê>∑eTà y˚wü+ ø£{≤º&ÉT. ~«rj·T ãVüQeT‹ e∫Ã+~ Ä y˚cÕìøÏ. á ãVüQe÷q+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïø£ ªø√{≤μ s¡+>∑T yêdüq q+<äeT÷] qsê\≈£î #ê˝≤ ã\+>± møÏÿ+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· _.m. #·<äTe⁄ø√dü+ q+<äeT÷] >∑T+≥÷s¡T #˚sê&ÉT. eT∞fl q≥sêE $»è+_Û+#ê&ÉT. Hêj·T≈£îsê\T Hê≥ø£+˝À q\>±eTsêE y˚wü+˝À q+<äeT÷]ì #·÷dæq Hê>∑TeTDÏ>±s¡T (q{Ï ls¡+»ì uÛÑs¡Ô) dæ˙ <äs¡Ùø£ |æ‘ê eTVüQ&ÉT dæ. |ü⁄\¢j·T´>±]øÏ #ÓbÕŒ&ÉT. Äj·Tq q+<äeT÷] bò˛{À\÷ nM #·÷dæ 40

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

‘·qT rj·TuÀ‘·Tqï $+<Ûë´sêDÏ˝À •el y˚wü+ Çe«uÀj·÷s¡T. Ç~ »]–+~ 1946 &çôd+ãsY˝À. Ç+≥sY nqTuÛeÑ +‘√ q+<äeT÷] Äj·Tq ÄVü‰«Hêìï ‹s¡dÿü ]+#ê&ÉT. 1947 @Á|æ˝Ÿ 11q q+<äeT÷] _.m. |üØø£\å T nsTTb˛j·÷sTT. n‘·qT u…»yê&É yÓ[flb˛j·÷&ÉT. dü]>±Z eT÷&ÉTs√E\ ‘·s¡Tyê‘· n+fÒ 14e ‘˚B sêÁ‹ dæº˝Ÿ bò˛{ÀÁ>±|òüsY eTD´+ Vü≤&Üe⁄&ç>± áj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î e∫à q+<äeT÷]ì <äTsêZøfi£ ≤eT+~s¡+ ~∏jT˚ ≥sY≈î£ rdüT≈£îyÓfi≤fls¡T. nø£ÿ&É <äsÙ¡ ≈£î&ÉT m˝Ÿ.$. Á|ükÕ<é ˚ T>± y˚sTT+#·T≈£îì #·÷düTHÔ êïs¡T. Á|ükÕ<é>±]øÏ kÕs¡By∏ ê] s¬ ‘’ T· _&ɶ ∫Á‘·+ Áô|’y≥ Ä ns¡ΔsêÁ‹ y˚fi¯ q+<äeT÷]ì |ü]#·j·T+ #˚XÊs¡T eTD´+. q+<äeT÷]ì #·÷dü÷ÔH˚ Á|ükÕ<é ø£fi¯¢˝À¢ yÓTs¡T|ü⁄. ø±˙ q+<äeT÷]øÏ Äj·Tq @MT #Ó|üŒ˝Ò<äT. ‘·sT¡ yê‘· ø=Hêïfi¯fl≈£î kÕs¡B∏ dü+düú leT‹ nH˚ ∫Á‘·+ ø=‘·yÔ ê]‘√ ‘·\ô|{Ï+º ~. <äs¡Ù≈£î&ÉT Á|ükÕ<é. ‘ês¡\ m+|æø£ ø√dü+ Äj·Tq ø£fi≤ <äs¡Ù≈£î&ÉT dü÷s¡|üH˚ì ø£fi≤<Ûsä qY T yÓ+≥u…≥Tº≈î£ ì Ä+Á<Ûä e#êÃs¡T. $XÊK, u…»yê&É, ‘ÓHê*, sê»eT+Á&ç, >∑T&çyê&É \˝À ôd\ø£¸Hé‡. u…»yê&É˝À ôd\ø£¸Hé‡≈£î q+<äeT÷] Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Äj·TqTï #·÷&É+>±H˚ >∑Ts¡TÔ|ü{Ϻq Á|ükÕ<é y˚Tø£|t f…dtº≈£î eTÁ<ëdüT s¡eTàHêïs¡T. XÀuÛHÑ ê#·\˝À y˚Tø£|t f…d.ºt |ò*ü ‘ê\T Á|ükÕ<éøÏ n$T‘· dü+‘·è|æÔ ø£*–+ #êsTT. q+<äeT÷]˝À eTTK´+>± Äj·Tq≈£î q∫Ãq n+XÊ\T m+#·ø£ÿ{Ï $Á>∑Vü≤+, dü+uÛ≤wüD\T #Ó|üŒ&É+˝À ìÁ>∑Vü≤+. nsTT‘˚, kÕs¡~∏ dü+düú s¡<∏äkÕs¡~∏ sêeTø£èwüí Á|ükÕ<é $<˚XÊ\T yÓ[flb˛e&É+‘√ leT‹ ∫Á‘· ìsêàD Á|üj·T‘êï\T Ä–b˛ j·÷sTT. q+<äeT÷] y˚Tø£|t dæº˝Ÿ‡ Ä\“+˝À #·÷dæq _.m. düTu≤“sêe⁄ ‘·qT ¢… ÷] |æ\¢ ∫Á‘·+˝À »j·T+‘Y y˚cÕìøÏ u≤>∑T+{≤&Éì ø£ãT¬s{≤ºsT¡ . ‘·\ô|{Ïqº |ü˝≥ ¢… ÷] eT∞fl eTÁ<ëdüT e∫à XÀuÛHÑ ê#·\˝À düTu≤“sêe⁄ì ø£*XÊ&ÉT q+<äeT÷]. |ü˝≥ |æ\¢ ìsêàD≤ìøÏ Ä\dü´+ ñ+&É≥+‘√ ¬øyÓTsê uÛÑj·T+ b˛‘·T+<äì Á|ükÕ<é ‘·q eTq<˚X¯+˝À q+<äeT÷] #˚‘· ÇHéôdŒø£ºsY y˚wü+ y˚sTT+#ês¡T. n<˚ düeTj·T+˝À $»j·÷ dü+düú yÓ*dæ+~. ‘·eT ‘=*∫Á‘·+ cÕe⁄ø±s¡T Äs¡+_Û+∫+~. <ëìø° <äs¡Ù≈£î&ÉT Á|ükÕ<˚. Äj·Tq q+<äeT÷]ì Hêj·T≈£îì>± dæbòÕs¡T‡ #˚XÊs¡T. eTq<˚X¯+ $&ÉT<ä\sTTq ‘·s¡Tyê‘· ◊<äT HÓ\¢≈£î 1950 @Á|æ˝Ÿ 7e ‘˚Bq cÕe⁄ø±s¡T, n<˚ HÓ\ 27e ‘˚Bq |ü˝…¢≥÷] |æ\¢ $&ÉT<ä\j·÷´sTT. q+<äeT÷] n+<ä>±&ÉT Áù|ø£≈å î£ \ eTqdüT <√#·T≈£îHêï&ÉT. @&Ü~ ‹s¡≈î£ ÿ+&ÜH˚ 1951 e÷]à 15q bÕ‘êfi¯uÛ…’s¡$ $&ÉT<ä\sTT´+~. ‘·s¡Tyê‘· #·]Á‘· n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚... q+<äeT÷] ª‘ês¡μ nj·÷´&ÉT. @ kÕúsTT ‘ês¡ n+fÒ ‘·$Tfi¯Hê≥ Äj·Tq≈£î düe÷+‘·s¡+>± m~–q m+.õ. sêeT#·+Á<äHé ≈£L&Ü áj·Tìï Äsê<Ûä´+>± #·÷ùd+‘·>±... |òü⁄˝Ÿ y˚Tø£|t‘√ q+<äeT÷] ôd{À¢øÏ q&ç∫ edüTÔ+fÒ ns¡yÓ÷&ÉTŒ ø£qTï\‘√ Äj·TH˚ï #·÷dü÷Ô |üø£ÿqTqï ‘·q $TÁ‘·T\‘√ m+.õ.ÄsY. nH˚yês¡≥, ªdæ+>∑+ q&ç≈£îÿs¡<äT.. bÕs¡T&Ü...μ (dæ+Vü≤+ q&ç∫ ek˛Ô+~ #·÷&É+&çsê) nì. Çyêfi¯ q+<äeT÷] eTqeT<Û´ä ˝Ò&TÉ . ø±˙ Äj·Tq eTTÁ<ä e÷Á‘·+ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ñqï+‘·ø±\+ XÊX¯«‘·+...


‘Ó\T>∑T dæìe÷≈£î ¬s+&ÉT ø£fi¯ófl m˙ºÄsY, @mHêïsY. Ç<äs› ÷¡ ‘Ó\T>∑T dæ˙s¡+>±ìøÏ $∫Á‘·+>±H˚ |ü]#·jT· eTj·÷´s¡T. Ç<äs› ÷¡ q\uÛ’… @fi¯flbÕ≥T dæ˙s¡+>±ìï @˝≤s¡T. m˙ºÄsY sê»ø°j·Ts¡+>∑+˝À z düT&ç>±*. Äj·Tq b˛sTTHê Ä bÕ\qqT Á|ü»\T ‘·\TÃ≈£î+≥÷H˚ ñHêïs¡T. @mHêïsY Ç|üŒ{Ïø° ‘·q q≥Hê yÓ’<äTwü´+‘√ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\qT n\]dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. y˚T 28 m˙ºÄsY »qà~q+... y˚T 8q @mHêïsY yÓTT<ä{Ï dæìe÷ $&ÉT<ä˝…’+~. n<˚ Äj·Tq |ü⁄{Ϻqs√E>± #Ó|üø=+{≤s¡T ≈£L&Ü. á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\T>∑THê&ç bÕsƒ¡≈£î\ ø√dü+ M]<ä›] ‘=* dæìe÷\qT |ü]#·j·T+ #˚düTÔHêï+.

|ü⁄\>∑+ ∫Hêïsêj·TD

d”‘êsêeT »qq+

nøÏÿH˚ì q≥Á|ükÕúHêìøÏ Hê+B Á|ükÕÔeq Ç|üŒ{ÏøÏ 66 @fi¯fl ÁøÏ‘·+Hê{Ï e÷≥ Ç~. n~ $»j·Tyê&É ¬s’˝Ò«ùdºwüHé. @Á|æ˝Ÿ

e÷dü+ y˚&çs√E\T... ‘ÓHê*˝À Hê≥ø£+ Ä&ç >∑T&çyê&É yÓfi¯SÔ u…»yê&É ùdºwüHé˝À ¬s’\T ø√dü+ Ä–+~ z Hê≥ø£ãè+<ä+. yêfi¯fl˝À¢ yêfi¯ófl ø£ãTsê¢&ÉT≈£î+≥÷ bÕ¢{ŸbòÕs¡+ MT<ä q&ÉT#·T≈£î+≥÷ edüTÔHêïs¡T. Ä bÕ¢{ŸbòÕs¡+ MT<ä Ä>∑Tqï ¬s’˝À¢ øÏ{Ïø° |üø£ÿq ≈£Ls¡TÃqï z ô|<ë›j·Tq <äèwæº á Á≥÷|t MT<ä |ü&ç+~. eTTK´+>± Ä Á≥÷|t˝Àì z ãø£ÿ |ü\T#·{Ï ≈£îÁsê&ç MT<ä... n‘·ì <äèwæº ≈£L&Ü Äj·Tq MT<ä |ü&ç+~. ì>∑ì>∑˝≤&˚ ã≥º‘·\. ]yéT˝…dt ø£fi¯flCÀ&ÉT‘√ m+‘√ VüQ+<ë>± ø£ì|ædüTÔqï Äj·Tq... ‘·+Á&ç y˚cÕìøÏ u≤>± |üìøÏ ekÕÔ&Éì ‘·q˝À ‘êqT nqT≈£îì, |üø£ÿqTqï $TÁ‘·T&ç‘√ ≈£L&Ü #ÓbÕŒ&Ü ≈£îÁsê&ÉT. Äj·Tq ‘·qyÓ’ù| Bø£å>± #·÷&É&É+ >∑eTì+∫ ˇøÏ+‘· ÄX¯Ãs¡´y˚Tdæ+~ Ä ≈£îÁsê&çøÏ. Äj·Tq Ä ≈£îÁsê&çì <ä>∑Z]øÏ |æ*∫ $esê\&ç>±&ÉT. ‘·eT Á&Üe÷ Á≥÷|t dü+>∑‹ #Ó|ü ø=#êÃ&Ü ≈£îÁsê&ÉT. ªdæìe÷\˝À y˚wü+ ÇùdÔ y˚kÕÔyê?μ nq&ç>±&Üj·Tq. Ä ≈£îÁsê&ÉT yÓ+≥H˚ ªz j·Tdt!μ nH˚XÊ&ÉT. Äj·TH˚yÓ÷ Á|üU≤´‘· <äs¡Ùø£ ìsêà‘· |òüT+≥kÕ\ ã\sêeTj·T´ ø±>±, Ä ≈£îÁsê&˚yÓ÷ nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄. ã\sêeTj·T´ n|üŒ{À¢ d”‘êsêeT »qq+ dæìe÷ rj·T&ÜìøÏ dæ<äΔeTe⁄ ‘·THêïs¡T. sêeT\ø£åàDT\ bÕÁ‘·\≈£î Ç<ä›s¡T ≈£îÁs¡yêfi¯flqT yÓ‘·T≈£î‘·THêïs¡T. n|ü&˚ nqTø√ì $<Ûä+>± u…»yê&É ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À Äj·Tq <äèwæº˝À Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ |ü&ܶs¡T. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ #·]Á‘·˝À ˇø£ ø°\ø£yÓTÆq n<Ûë´j·÷ìøÏ u…»yê&É ¬s’˝Ò«ùdºwüHé y˚~ø£>± ì*∫+~. ì»+>± dæìe÷˝À¢ »]–q≥Tº>±H˚ »]–+~. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\ ‘·s¡Tyê‘· ã\sêeTj·T´ >∑T&çyê&É e∫à ø£ãTs¡+|æ‘˚ nøÏÿH˚ì, yêfi¯fl nqïj·T´ sêeTÁãVü≤à+, <äTøÏÿbÕ{Ï eT<ÛTä dü÷<äqsêe⁄ Äj·TqTï ø£*XÊs¡T. sêeTT&ÉT>±˙, \ø£àå DT&ÉT>±˙ y˚w+ü ÇkÕÔeT˙ #ÓbÕŒs¡T ã\sêeTj·T´. Mfi‚flyÓ÷ dü+~>∑Δ+˝À |ü&ܶs¡T. m+<äTø£+fÒ Hê\Tπ>fi¯fl ÁøÏ‘·y˚T <Ûäs¡à|ü‹ï (1941)˝À V”≤s√ ñ|ü\÷] dü+Jesêe⁄ ùdïVæ≤‘·T&ç>± ∫qï y˚wü+ y˚dæq nøÏÿH˚ìøÏ Ä ‘·sê«‘· dæìe÷ neø±X¯y˚T sê˝Ò<äT. Ä ‘·sê«‘· ¬s’‘·T_&É˝¶ À y˚wü+ ø√dü+ Á|üj·T‹ï+#ês¡T sêeTÁãVü≤à+. ø±˙ ≈£î<äπs¢<äT. ‘·sê«‘· ø£&Üs¡T Hê>∑ uÛÑ÷wüD+ sê»sêCÒX¯«Ø |ü‘êø£+ô|’ rdüTÔqï ‘·*¢Áù|eT dæìe÷ ø√dü+ HÓ\≈£î bÕ‹ s¡÷bÕj·T\ J‘êìøÏ nøÏÿH˚ìì |æ*|æ+#ês¡T. ◊<äT HÓ\\Tqï+<äT≈£î J‘·+ e∫Ã+~>±˙, y˚wü+ sê˝Ò<äT. <ë+‘√ <äTøÏÿbÕ{Ïyê] Hê≥ø£ düe÷»+˝À #˚] b˛j·÷s¡T nøÏÿH˚ì. n˝≤ J$‘·+ kÕ|ò>” ± b˛‘·Tqï~. #·øÿ£ {Ï ø¬ ØsYì e<äT\T≈£îì qeTàø£+˝Òì ø=‘·Ô e÷s¡Z+˝ÀøÏ yÓfi¯fl&É+ eT+∫<˚Hê? y˚Tø£|ty˚THé >√bÕ\sêe⁄ y˚Tqe÷eT eT+>∑j·T´ n|ü&ÉT nø£ÿ&˚ ñHêïs¡T. Äj·Tq Ç∫Ãq dü\Vü‰‘√ d”‘êsêeT »qq+˝À q{Ï+#·&ÜìøÏ ˇ|ü≈£îHêïs¡T nøÏÿH˚ì. n|ü&Üj·Tq ej·TdüT |ü+‘=$Tà<˚fi¯ófl.

á dæìe÷ ø√dü+ m+|æø£ #˚düT≈£îqï Ç+ø√ ≈£îÁsê&ÉT Ábı<äT›≥÷] sêC≤ ø£Hêï nøÏÿH˚ì bı&ÉT>∑T ø±e&É+‘√ sêeTT&ç y˚wyü T˚ y˚jT· eTHêïs¡T ã\sêeTj·T´. n~ 1944 y˚T 8e ‘˚B. eTÁ<ëdüT˝Àì n©esY s√&é˝À>∑\ 10e HÓ+ãs¡T Ç+{Ï eTT+<äT z »{≤ÿ Ä–+~. n~ Á|ü‹uÛ≤ Ä|ò”düT. es¡+&Ü˝À ≈£Ls¡TÃì ù||üsT¡ #·<Tä e⁄≈£î+≥Tqï |ü_d¢ { æ ° y˚TH˚»sY ù|øπ {Ï •esê+ Ädüø>ÔÏ ± Ä »{≤ÿ˝À+∫ ~–q eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\qT >∑eTì+#ês¡T. yêfi¯flì |ü]#·j·T+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ˇø±j·Tq <äTøÏÿbÕ{Ï eT<ÛTä dü÷<äqsêe⁄, eTs=ø£sT¡ dü÷s¡´Á|üø±X¯sêe⁄ (<äsÙ¡ ≈£î&ÉT X¯s¡‘Y ‘·+Á&ç), Ç+ø=ø£s¡T nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«ø£s¡sêe⁄. ªªsêej·÷´! sê! V”≤s√! Á|ü‹uÛ≤ ÁbÕ+>∑D+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤ºe⁄. Á|ü‹uÛ≤ e+‘·T&ç$ ne⁄‘êe⁄,μμ n+≥÷ #˚sTT |ü≥Tº≈î£ ì yÓT≥T¢ ô|ø’ Ï rdüTø=#êÃs¡T •esê+. n|üŒ{À¢ Á|ü‹ ∫Á‘· ìsêàDdü+düú˝Àq÷ yÓTdt ñ+&˚~. {Ï|òæHé, ø±|ò”, uÛÀ»q+ e¬>s’ ê n+‘ê nø£ÿ&˚. Á|ü‹uÛ≤ yÓTdt˝À e+≥eTìwæ düTÁãVü≤àD´+øÏ yêfi¯fløÏ {Ï|Hæò ,é ø±|ò”\T Çe«eTì |ü⁄s¡e÷sTT+#ês¡T •esê+. Á|ü‹uÛ≤ ˝≤&ç®˝À nøÏÿH˚ì‘√ bÕfÒ |òüT+≥kÕ\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ñ+&˚yês¡T. ø=Hêïfi¯fl ]Vü‰s¡‡˝Ÿ‡ ‘·sê«‘· wüO{Ï+>¥ yÓTT<ä˝+’… ~. nøÏÿH˚ì MT<˚ ‘=* cÕ{Ÿ rXÊs¡T. ªª>∑Ts¡T<˚yê... dü‘´· ø°]Ô Vü≤]X¯Ã+Á<äT&ÉT eTq e+X¯eTT yê&ÉT ø£<ë,μμ nH˚~ nøÏÿH˚ì |ü*øÏq ‘=* &Ó’˝≤>¥. Hê≥ø£s¡+>∑+˝À m+‘· nqTuÛÑeeTTHêï ≈£L&Ü ø¬ yÓTsê eTT+<äT ì\u…{qºÏ ˝…≥ ’ T¢ #·÷&É>±H˚ nøÏÿH˚ì uÛj Ñ T· +‘√ ø=~›>± eDÏø±s¡T. ªªuÛÑj·T+˝Ò<äT u≤ã÷, Ç~ Hê≥ø£+ ø±<äT ø£<ë, u≤>± ˝Ò<äqT≈£î+fÒ eT∞fl eT∞fl rj·T´#·TÃ,μμ n+≥÷ ã\sêeTj·T´ uÛTÑ »+ ‘·{ºÏ <Ûs’Ó ´¡ + #ÓbÕŒs¡T. <ë+‘√ sêeTT&ÉT ÄeVæ≤+∫q≥Tº>± nøÏÿH˚ì Ä cÕ{Ÿì ‘=* fÒø˘˝ÀH˚ zπø #˚sTT+#·T≈£îHêïs¡T. <ë+‘√ nøÏÿH˚ì MT<ä ã\sêeTj·T´ qeTàø£+ ¬s+&ç+‘·˝…’+~. ªª¬øyÓTsêqT #·÷&É>±H˚ uÛÑj·T+ y˚dæ+~. ø±fi¯ófl eDÏø±sTT. Hê ‘=&É >∑{Ϻ>± –˝Ò¢düT≈£îHêïqT. @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

41


eT{Ϻ≈£î+&ÉqT øö–*+#·T≈£îì ªÄ....μ nì sê>∑+ rdü÷Ô, >∑+;Ûs¡yÓTÆq >±Á‘êìï n\yê≥T #˚düT≈£îHêïs¡T. ªª#ê˝≤ø±\+ Ä&Éyc˚ Õ\T y˚jT· &ÜìøÏ n\yê≥T|ü&qç Hê≈£î bÂsêDÏø£ ∫Á‘·+ ˝À |üPs¡í|ü⁄s¡Twüß&Ó’q sêeTT&ç bÕÁ‘· sêe&É+‘√ <ëìï ˇ|æŒ+#·&É+ düyê˝…’+~. ‘=\T‘· uÛÑj·T+ ø£*–Hê kÕ<Ûäq #˚dæ X¯uÛ≤wt nì|æ+#·T≈£îHêïqT,μμ n+≥÷ ‘=*Hê{Ï s√E*ï >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+{≤s¡T nøÏÿH˚ì. nøÏÿH˚ì V”≤s√>± q{Ï+∫q ‘=* dæìe÷ Ç<˚. d”‘êsêeT»qq+ @eπsCŸ>±H˚ Ä&çHê, nøÏÿH˚ìøÏ e÷Á‘·+ u≤>±H˚ >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+∫+~. n|ò”wæj·T˝Ÿ>± nøÏÿH˚ì |ü⁄{Ϻqs√E ôdô|º+ãsY 20 nsTTHê, d”‘êsêeT »qq+ ]©CŸ s√C…q’ y˚T 8q u≤>± Çwü+º >± |ü⁄{Ïqº s√E »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. ªªÄs√E H˚qT Á|ü‘˚´ø£+>± bÕj·Tdü+ #˚sTT+#·T≈£îì ‹+{≤. m+<äTø£+fÒ Hê dæìe÷ |ü⁄{Ϻqs√»<˚, V”≤s√>± |ü⁄{Ϻq s√»<˚,μμ n+{≤s¡T nøÏÿH˚ì. á dæìe÷˝À #˚dæq+<äT≈£î>±qT Äj·Tq≈£î HÓ\≈£î 250 s¡÷bÕj·T\T bÕ]‘√wæø£+ \_Û+∫+~. n+‘· &ÉãT“ @+ #˚düTø√yê˝À ‘Ó©ø£ <ëìï ‘·q nqïj·T´øÏ#˚ÃXÊs¡T nøÏÿH˚ì.

Ä H=|æŒ˝ÀH˚ &Ó’˝≤>¥ ≥ø£≥ø± #Óù|ŒXÊqT. düVü≤»+>±H˚ sêeTT&ç bÕÁ‘·˝À q{Ï+#ê*‡q nedüs+¡ ˝Ò<Tä . uÛ≤cÕ|üs+¡ >± Hêø£+‘· ø£w|ºü &ü Ü*‡q nedüs+¡ ≈£L&Ü sê˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ bÂsêDÏø£|üs¡+>± mH√ï &Ó’˝≤>¥‡ì #Ó|æŒ #Ó|æŒ H˚q|üŒ{Ïπø n$T‘·yTÓ qÆ nqTuÛyÑ êìï dü+bÕ~+#·T≈£îHêïqT. #·|Œü ≥T¢ #·]#˚yês¡+‘ê!μμ n+≥÷ ‘·q ‘=* dæìe÷ nqTuÛyÑ ê*ï C≤„|øü +£ #˚dTü ≈£îHêïs¡T nøÏÿH˚ì. ªV”≤s√øÏ ø=‘˚>Ô ±˙ yÓTT<ä{Ï cÕ{Ÿ˝ÀH˚ ˇπø nìŒ+#·T≈£îHêï&˚,μ nì s¬ ‘’ ê >√bÕ\+ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡≥. >∑Ts¡T|üP» ø√dü+ $XÊ«$TÁ‘·T&ç <ä>∑>∑s¡≈£î yÓfi¯fluÀj˚T≥|ü&ÉT bÕ&çq >∑Ts¡T ÁãVü≤à >∑Ts¡T<˚y√... nqï bÕ≥qT nøÏÿH˚H˚ dü«j·T+>± bÕ&Üs¡T. Äj·Tq bÕ&çq ‘=*bÕ≥ Ç<˚. n|ü&˚ ªù|¢u≤ø˘μ $<Ûëq+ neT˝À¢øÏ edüTÔHêï, á bÕ≥qT nøÏÿH˚ìH˚ bÕ&ÉeTHêïs¡T. Ä ‘·sT¡ yê‘· eTs√ bÕ≥qT \ø£àå D bÕÁ‘·<ëÛ ] sêC≤‘√ ø£*dæ bÕ&Üs¡T. n|üŒ{ÏøÏ Hê≥ø±\≈£î, dæìe÷\≈£î ô|<ä› ‘˚&Ü ñ+&˚~ ø±<äT. bÕ≥\T ≈£L&Ü &Ó’¬sø˘º Hê≥ø±˝À¢ bÕ&çqfÒ¢ &Ó’¬sø˘º fÒø˘. n+fÒ wüO{Ï+>¥‘√ bÕ≥T ]ø±s¡T¶ #˚j·Tã&˚$. d”‘êsêeT »qq+˝À nøÏÿH˚ì ej·TdüT≈£î ‘·>∑ZfÒº #ê˝≤ ∫qï>±, |”\>± ñ+&˚yês¡T. ø±\sYuÀHé‡ ø£ì|æ+#·≈î£ +&Ü nøÏÿH˚ìøÏ s¡$ø£ ‘=&ç>±s¡T. n+ãT\bı~ ‘·–*+#ês¡T. bÕ\T>±πs eTT>∑Δ˝≤ ñqï nøÏÿH˚ì Ä y˚wü+˝À Ä yê\T #·÷|ü⁄˝À¢, ej·÷´s¡+ ñ{Ϻ|ü&˚ q&Éø£˝À n#·Ã+ ne÷àsTT˝≤π> ø£ìŒ+#ês¡T. n+<äT˝À sêeTT&çøÏ MTkÕ\T ≈£L&Ü ñ+&Éy˚yÓ÷ d”‘·, sêeTT&ÉT |üø£ÿ|üø£ÿH˚ ñHêï ô|<ä› e´‘ê´dü+ ‘Ó*ùd~ ø±<äT. n+<äTøπ >∑÷&Ée*¢ sêeTÁãVü≤à+ #·≥T≈£îÿq, ªÇ+<äT˝À sêeTT&Óes¡T? d”‘· mes¡T?μ nì n&çπ>XÊs¡T ã\sêeTj·T´ì. n|üŒ{Ïes¡≈£î Hê≥ø±˝À¢ y˚dæqe˙ï Ä&Éy˚cÕ˝Ò ø±e&É+‘√ ˇø£ÿkÕ]>± lsêeTT&ç y˚wü+ y˚j·÷*‡ e#˚Ãdü]øÏ nøÏÿH˚ìøÏ #ê˝≤ Çã“+~ nìŒ+∫+~. <ëì‘√ ‘·qì ‘êqT u≤>± kÕqô|≥Tº≈£îì VüQ+<ë>±, {°$>±, bÂs¡Twü+>± ñ+&É&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ï+#ês¡T. KsY® |ü<‹Δä ˝À ‘Ó\y¢ ês¡Ts¡a≤eTTq >√∫>∑T&É‘¶ √ #·\{ ¢ Ï 42

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

1906˝À bıfÒºbÕ˝…+ Á>±eT+˝À |ü⁄{Ϻq |òüT+≥kÕ\ ã\sêeTj·T´ ø=Hêïfi¯ó fl ªlsêe÷ |òæ˝Ÿà‡μ dü+düú˝À Ábı&Éø£¸Hé m–®≈£L´{Ïyé>± |üì#˚dæ, ‘·sê«‘· ≈£îuÒsê |æøã sY‡ @sêŒ≥T#˚dæ uÛøÑ Ô£ e÷s¡ÿ+&˚jT· , yÓTsÆ êeD ∫Á‘ê\T ì]à+#ês¡T. ≈£îuÒsê dü+düú uÛ≤>∑kÕ«eTT\‘√ n_ÛÁbÕj·TuÛ<Ò ë\T sêe&É+‘√ kı+‘·+>± ªÁ|ü‹uÛ≤ |æøã sY‡μ dü+düqú T @sêŒ≥T#˚dTü ≈£îHêïs¡T. 1941˝À d”«j·T <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À bÕs¡«r |ü]Dj·T+ ∫Á‘êìï ì]à+∫q ã\sêeTj·T´ n≥Tô|’ >∑s¡T&É >∑s¡«uÛÑ+>∑+ (1944) rXÊs¡T. 1944˝À d”‘êsêeT»qq+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç<˚ Äj·Tq rdæq ÄK] bÂsêDÏø£ dæìe÷. Ä ‘·sT¡ yê‘· es¡Tdü>± C≤q|ü<ë˝Ò rXÊs¡T. á dæìe÷ ù|s¡TøÏ d”‘êsêeT »qqy˚T ø±˙ Ä »qq+ eT<Ûä´˝À ñ+≥T+~.

|òüT+≥kÕ\ ã\sêeTj·T´


ˇø£ e´øÏÔì ¬s’˝Ò« bÕ¢{ŸbòÕs¡yéT MT<ä #·÷dæ Ç‘·ì˝À eT+∫ q≥T&ÉT ñHêï&Éì n+#·Hê y˚dæq >=|üŒ düeTs¡ú‘· |òüT+≥kÕ\ ã\sêeTj·T´˝À ñ+~. ã\sêeTj·T´‘√ nøÏÿH˚ìøÏ ‘·«s¡>±H˚ #·qTe⁄ ô|]–+~. á dæìe÷ |üP]Ô ø±≈£î+&ÜH˚ eTs√ dæìe÷˝À neø±X¯+ Ç|æŒ+∫ V”≤s√>± ì\u…{≤º\qï~ ã\ sêeTj·T´ |ü≥Tº<ä\. #·\¢|ü*¢ sêC≤‘√ #Ó|æŒ+∫ >∑÷&Ée*¢ sêeTÁãVü≤à+ rdüTÔqï e÷j·÷˝Àø£+˝À X¯sêã+~ sêE y˚wü+ Ç|æŒ+#ês¡T. ªªã\sêeTj·T´>±s¡T Hê≈£î <äsÙ¡ ≈£î&ÉT. ìsêà‘·>± ø£+fÒ ‘·+Á&ç, yÓe’ +! ‘·+Á&ç, ø=&ÉT≈£îì m˝≤ r]Ã~<äT‘› ê&√, n˝≤ Äj·Tq qqTï r]Ã~<ë›s¡T. Á|ü‹uÛ≤ dü+düú‘√ Hê≈£î ñqï nqTã+<Ûä+ ªÇ+‘êμ nì #Ó|üŒ&ÜìøÏ ˝Ò<äT. V”≤s√ bÕÁ‘· <ä>∑Zs¡Tï+∫, Ä|ò”dtu≤jYT es¡≈£L nìï |üqT\÷ #˚ùdyê&çì. #·÷ùdyê&çì! Hê m[fl y˚fiø¯ ,Ï Äj·Tq ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥‡ ñ+fÒ Ä &˚{‡Ÿ ø±ì‡˝Ÿ #˚d,æ <ä>sZ∑ T¡ +&ç Hê ô|[fl »]|æ+#ês¡T,μμ nì ã\sêeTj·T´ >∑T]+∫ ‘·\T#·T≈£îì eTØ ñbıŒ+–b˛‘·T+{≤s¡T nøÏÿH˚ì. nøÏÿH˚ì d”‘êsêeT »qq+ ‘·sê«‘· ã\sêeTj·T´ <äs¡Ùø£‘·«+˝À eTT>∑TZs¡T eTsê؃\T, u≤\sêE, l\ø£åàeTà ø£<∏ä, dü«|üïdüT+<ä] yÓTT<ä˝…’q ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+#ês¡T. n˝≤π> Á|ü‹uÛ≤ dü+düú˝À rdæq πs#·Tø£ÿ˝À ¬>dtº>± q{Ï+#ês¡T.

uÛÑø£Ô e÷s¡ÿ+&˚j·T ∫Á‘êìøÏ ]Á|üC…+{Ï{Ïyé>±, ø±\#·Áø£+≈£î Vü‰s√àìdtº>±, ôV≤#Y.m+. ¬s&ç¶ s√Væ≤D° |æø£ÃsY‡˝À |ü_¢dæ{° Ä|ò”düsY>± |üì#˚dæ, 1942˝À j·TT<äΔ uÛÑj·T+ e\¢ sê»eT+Á&ç yÓ[flb˛sTTq ù|πø{Ï •esê+ 1944˝À |òüT+≥kÕ\ ã\sêeTj·T´ |æ\e&É+‘√ d”‘êsêeT »qq+ ÁbÕC…ø˘º‘√ ‹]– m+≥s¡j·÷´s¡T. ªªn|ü&˚ Hê≈£î nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«ø£s¡sêe⁄‘√ |ü]#·j·TyÓTÆ+~. ‘·qT #ê˝≤ _&çj·T+>± ñ+&˚yê&ÉT. Ä ∫Á‘· ìsêàD düeTj·T+˝À ˇø£ ‘·e÷cÕ dü+|òüT≥q »]–+~. ˇø£ s¡÷eTT˝À H˚qT, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, \ø£àå D bÕÁ‘·<ëÛ ] sêE ñHêïeTT. Ç+‘·˝À ˇø£‘·qT e÷ <ä>∑Z]øÏ e#êÃ&ÉT. n‘·H˚ |òüT+≥kÕ\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄. q≥T&ÉT ne⁄<ëeTì $»j·Tyê&É qT+∫ eTÁ<ëdüT e#êÃ&É≥. Ç+{Ïù|s¡T ˇø£fÒ ø±ã{Ϻ ã\sêeTj·T´>±]øÏ ã+<ÛäTeqT≈£îì uÀ»q+ ô|{Ϻ+∫ ãdü @sêŒ≥T #˚XÊqT. ‘·s¡Tyê‘· ‘Ó*dæ+~ n‘·qT ìsêà‘·≈£î ã+<ÛäTe⁄ ø±<äì, $»j·Tq>∑s¡+ qT+∫ e∫Ãq >±j·T≈£î&Éì. ã\sêeTj·T´>±s¡T |òüT+≥kÕ\qT #·÷dæ C≤*|ü&ç á dæìe÷˝À ˇø£ ∫qï bÕÁ‘·ì#êÃs¡T. bÕ]‘√wæø+£ >± |ü~ s¡÷bÕj·T\T Ç#êÃs¡T. Äj·Tq eTT+<äT eTT+<äT ‘·q >±q e÷<ÛTä s¡´+‘√ ÁXÀ‘·\qT |üse¡ •+|üCkÒ ÕÔsì¡ mes¡÷ }Væ≤+∫ ñ+&ÉsT¡ ,μμ nì Hê{Ï dü+>∑‘T· \qT >∑Ts¡TÔ #˚dTü ø=H˚yês¡T ù|πø{Ï.

nVü≤\´>± {Ï.õ. ø£eT˝≤<˚$ q{Ï+#ês¡T. H˚ <Ûqä ´HÓ‹’ ì sêe÷ nì Ç+<äT˝À áyÓT bÕ&çq bÕ≥ ô|<ä› Væ≤≥ºsTT+~. ádæ+º &çj÷· yê] kÕ$Á‹ (1933)‘√ q≥T&ç>± s¡+>∑Á|üyX˚ +¯ #˚dqæ y˚eT÷] >∑>j Z∑ T· ´ Ç+<äT˝À s¬ +&ÉT bÕÁ‘·\T <Û]ä +#ês¡T. n$` sêeDT&É÷, |üsX¡ ó¯ sêeTT&É÷. d”‘êsêeT »qq+ dæìe÷˝À q{Ï+#ê\ì Á|üdæ<äΔ Vü‰dü´q≥T&ÉT |ü<äàHêuÛÑ+ ‘·q ∫qïqïj·T´ düT<äsÙ¡ q+‘√ ø£*dæ ø£&|É ü õ˝≤¢ dæ+Vü‰Á~|ü⁄s¡+ qT+∫ eTÁ<ëdüT yÓfi≤fls¡T. *+>∑+ düTu≤“sêe⁄ nH˚ mø˘‡ÁkÕº dü|ü¢j·TsY düT<äs¡Ùq+qT |òüT+≥kÕ\ ã\sêeTj·T´≈£î |ü]#·jT· + #˚ùdÔ Äj·Tq sêeTT&ç y˚w+ü ø√dü+ dæ˝º ‡Ÿ rsTT+#ês¡T. rsê mÁ–yÓT+{Ÿ #˚ùd düeTj·÷ìøÏ düT<äs¡Ùq+ Ä #ÛêHé‡ $ìjÓ÷–+#·Tø√˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ ∫qï|üŒ≥Tï+∫ ø£¬s+≥T n+fÒ düT<äs¡Ùq+≈£î uÛÑj·T+. ¬øyÓTsê\T ø£¬s+≥T ˝≤>∑T‘·T+~ nì uÛÑj·T|ü&ç }¬s[flb˛j·÷&É‘·qT. Ä ‘·sê«‘· Äj·Tq |ü<äàHêuÛÑ+ Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ |üP¢≥T u≤>± H˚s¡TÃ≈£îì e÷düºsY y˚DT <ä>∑Zs¡, ¬ø.$. eTVü≤<˚eHé <ä>∑Zs¡ |üì#˚XÊs¡T. eT÷>∑eTqdüT\T dæìe÷˝À eTT<ä›ã+‹|üPe⁄˝À eT÷>∑ø£fi¯fl }düT\T... bÕ≥˝À e#˚à |òüP¢{Ÿ k˛˝À düT<äs¡Ùq+ yêsTT+∫q<˚! q≥düÁe÷{Ÿ>± n_Ûe÷qT\ Vü≤è<äj·÷˝À¢ ∫s¡kÕúsTT>± ì*∫b˛e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, q≥T&ç>± dü«s√í‘·‡e+ »s¡T|ü⁄≈£îì ‘·qT q{Ï+∫q bÕÁ‘·*ï ‘Ó\T>∑T dæìe÷øÏ ì|òüT+≥Te⁄>± n+~+∫q eTVü‰q≥T&ÉT &܈ˆ nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«ø£s¡sêe⁄ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT>± y˚dæq ‘=* n&ÉT>∑T á d”‘êsêeT »qq+. n+<äTπø á dæìe÷ #·]Á‘·˝À z eT&É‘·|ü&Éì ù|J. |òüT+≥kÕ\ ã\sêeTj·T´ <äèwæº˝À nøÏÿH˚ì |ü&É&ÜìøÏ y˚~ø£>± ì*∫q u…»yê&É s¬ ˝’ «Ò ùdwº Hü qé T nøÏÿH˚ì áHê{Ïø° eT]∫b˛s¡T. ‘·q Á|ür Á|üd+ü >∑+˝Àq÷, Á|ür Ç+≥s¡÷«´˝Àq÷ Ä dü+|òüT≥qH˚ Á|ü‘˚´ø£+>± >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+≥T+{≤s¡T. dü+‘√wü+ dæ˙|üÁ‹ø£ k»q´+‘√

dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT Á|üuÛÑ\ dü‘·´Hêsêj·TD Ç+<äT˝À |òüT+≥kÕ\≈£î ø√s¡dt˝À #ÛêHé‡ Ç#êÃs¡T. n+‘˚ø±<äT, á ∫Á‘·+˝À Hê>∑*#ê\T <äTqTï‘·÷ ñ+fÒ d”‘· ñqï ô|f…º <=s¡ø&£ +É , Ä ô|f…qº T Ç<äs› T¡ e´≈£î\Ô T »q≈£îìøÏ Ç#˚à <äèX¯´+ ˇø£≥T+~. Ä Ç<ä›]˝À ˇø£]>± |òüT+≥kÕ\ ∫qï y˚wü+˝À q{Ï+#ês¡T. Ç˝≤ mø˘‡Á{≤ y˚wü+ y˚dæ, ø√s¡dt bÕ&çq+<äT≈£î |òüT+≥kÕ\ HÓ\≈£î 75 s¡÷bÕj·T\T J‘·+ n+<äT ≈£îHêïs¡T. MTsê®|⁄ü s¡+ sêC≤yê] XÀuÛHÑ ê#·\ dü÷&º j ç ÷Ó ˝À |òTü +≥kÕ\ ‘=*kÕ]>± ø√s¡dt bÕ&Üs¡T. ã\sêeTj·T´ ∫Á‘ê\ìï+{ÏøÏ ôV≤#Y.m+.$. ĬsÿÁkÕº Ç#˚Ã~. n+<äTø£ì bÕ≥\ ]Vü‰s¡‡˝Ÿ‡ ø√dü+ ôV≤#Y.m+.$. ø£+ô|˙øÏ yÓfi‚flyêfi¯ófl. n|üŒ{À¢ ˇø£ bÕ≥ ]ø±s¡T¶ #˚j·÷\+fÒ eTT+<äT>± >±j·T˙ >±j·T≈£î\T Ä bÕ≥ H˚s¡TÃø√yê*. Ä ‘·s¡Tyê‘· ø£˙dü+ yês¡+s√E˝…’Hê ĬsÿÁkÕº‘√ ]Vü‰s¡‡˝Ÿ‡ #˚sTT+#˚yês¡T. Ä ‘·sê«‘·H˚ ]ø±]¶+>¥. d”‘·>± q{Ï+∫q u≤\Á‹|ü⁄s¡düT+<ä] nøÏÿH˚ìøÏ ‘=* ø£<∏ëHêsTTø£>± #·]Á‘·˝À ì*∫b˛sTT+~. Äπs&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ø£<∏ëHêsTTø£\+<äs¡÷ nøÏÿH˚ìøÏ |ü⁄cÕŒ_Ûùwø£+ #˚dæq|ü⁄&ÉT ÄyÓT#˚‘˚ ÁbÕs¡úHê ^‘·+ bÕ&ç+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

43


es¡a u≤ã÷sêe⁄

kÕ«‘·+Á‘√´<ä´e÷ìøÏ n|ü⁄s¡÷|ü ìyê[

eTq<˚X¯+

Ç˝≤+{Ï dæìe÷ rj·T&Éy˚T ˇø£ kÕVü≤dü+. eTq kÕ«‘·+Á‘·´ düeTsêìï, Ä |ü]dæú‘·T\qT ø£<∏äq+˝À n+‘·sꓤ>∑+>± dæìe÷ rj·T&ÉeT+fÒ e÷≥\T ø±<äT. eTq <˚X¯ ùd«#·Ã¤ ø√dü+ b˛sê&çq Ms¡T\≈£î H˚s¡T>± ì{≤s¡T>± |ü{Ϻq ø£s¡÷Œs¡ ˙sê»q+ á ∫Á‘·+. uÛÑøÏÔ∫Á‘ê\T, C≤q|ü<ë\T sê»´y˚T\T‘·Tqï ø±\+˝À C≤rjÓ÷<ä´eT+ H˚|ü<∏ä´+>± kÕ+|òæTø£ ∫Á‘·+ rj·T&É+ eT] ÄHê&ÉT kÕVü≤düy˚T. ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT≈£î q≥kÕs¡«uÛÖeTT&çï n+~+∫+~ eTq<˚X¯+. Ä q≥kÕs¡«uÛÖeTT&ÉT mHé.{Ï.sêeTsêe⁄ |ü⁄{Ϻq s√E y˚T 28 dü+<äs¡“¤+>± ns¡yÓ’ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ $&ÉT<ä˝…’q Ä ∫Á‘·+ >∑T]+∫q $X‚cÕ\T MTø√dü+...

u≤ìdü bÕ\q qT+∫ $eTTøÏÔ \_Û+∫ <˚X¯+ dü«‘·+Á‘·´ sê»´+ ø±uÀ‘·Tqï ‘·s¡TD+ n~. Á_{Ïwt bÕ\≈£î\T eTq H˚‘·\≈£î Hêj·Tø£‘·«+ n|üŒ–+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. Ç+ø=~› HÓ\˝À¢ <˚XÊìøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+ sêe&É+ U≤j·TeTì ‘˚*b˛sTT+~. á eT¨<ä´eT+ yÓqTø£ m+‘√eT+~ <˚X¯uÛÑ≈£îÔ\T. ÁbÕD≤\qT ‘·èDÁbÕj·T+>± n]Œ+∫qyês¡T ø=+<äs¡T, dü+|ü<ä˙, dü+kÕsê˙ï ≈£L&Ü ‘·´õ+∫qyês¡T eT]ø=+<äs¡T. \ø£å˝≤~eT+~ á eTVü≤˙j·TT\T ‘ê´>∑|òü\y˚T ‘·«s¡˝À sêqTqï kÕ«‘·+Á‘·´+. á X¯óuÛ‘ Ñ s· T¡ D+˝À Ä ‘ê´>∑eT÷s¡T\Ô J$‘êìï H˚|ü<∏ä´+>± rdüT≈£îì dæìe÷ rùdÔ nqï Ä˝À#·q e∫Ã+~ q{Ï (>=\¢uÛ≤eT) ø£èwüíy˚DÏøÏ. nqT≈£îqï<˚ ‘·&Ée⁄>± Ä$&É s¡+>∑+˝À ~–+~. ø£èwüíy˚DÏ MTsê®|ü⁄s¡+ sêC≤yê] Çwüºdüœ. sêE ‘·\T#·T≈£î+fÒ dæìe÷\πø+ ø=<äe. ø±˙ Äj·Tq≈£î Ç˝≤+{Ï dæìe÷\T Çwüº+ ˝Ò<äT. Á|üjÓ÷>∑+ nì ø±<äT, yê{Ïe\¢ ‘·q Á|üjÓ÷» Hê\T <Óã“‹+{≤j·Tì. »$T+<ës¡T ø±e&É+‘√ düV≤ü »+>±H˚ Äj·Tq »dædº t bÕغ. á$&˚yÓ÷ ø±+Á¬>dt bÕغ. yÓTT<ä≥ nsTTwüº‘· #·÷|æHê Ä ‘·s¡Tyê‘· sêC≤yês¡T ≈£L&Ü ø£èwüíy˚DÏ Á|üj·T ‘êï\≈£î #˚jT· ÷‘·ì#êÃs¡T. ø£<ä∏ ø√dü+ nH˚«wædTü qÔ ï dü+<äs“¡ +¤ ˝À yê]øÏ $Á|ü<ëdüT nH˚ u…+>±© qe\ ‘Ó\T>∑T nqTyê<ä+ \_Û+∫+~. <˚X¯+ ø√dü+ düs¡«kÕ«˙ï ‘ê´>∑+ #˚dqæ ˇø£ ≈£î≥T+;≈£îì ø£<ä∏ n~. düeTTÁ<ë\ sê|òTü yê#ês¡´qT |æ*|æ+∫ <ëìï dæìe÷≈£î nqT>∑TD+>± e÷s¡Ãe\dæ+~>± ø√sês¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT yês¡T rdæqe˙ï uÛÑøÏÔ dæìe÷\T, C≤q|ü<ë\T, #ê]Á‘·ø±˝Ò. ø±˙ Ç~ Á|üjÓ÷ >±‘·àø£ ∫Á‘·+ ø±ã{Ϻ n|üŒ{Ïes¡≈î£ ÄkÕúq <äsÙ¡ ≈£î\T>± ñqïyê]øÏ á dæìe÷ ìπs›X¯ø£‘·«+ n|üŒ–+#·&É+ Çwüº+˝Òø£b˛sTT+~. n|ü&ÉT Mfi¯fl≈£î $TÁ‘·T&ÉsTTq <äsÙ¡ ≈£î&ÉT ø¬ .mdt. Á|üø±X¯sêe⁄ m˝Ÿ.$. Á|ükÕ<é nsTT‘˚ u≤>∑T+{≤&Éì dü÷∫+#ês¡T. Á|üjÓ÷>±\+fÒ n$T‘·+>± Çwüº|ü&˚ Á|ükÕ<é ≈£L&Ü ø£<∏ä $ì á dæìe÷qT Äq+<ä+>± n+^ø£]+#ês¡T. dæìe÷˝À ≈£î≥T+ãô|<ä› sêeTHê<∏ä+ y˚cÕìøÏ Hê>∑jT· ´ u≤>∑T+{≤s¡ì n+‘ê n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsT¡ . HêsTTø£ XÀuÛÑ düV≤ü »+>± eT] ø£èwüíy˚DÒ. Hêj·T≈£î&ÉT eT<ÛäTdü÷<ÛäHé>± Hêsêj·TDsêe⁄qT nqT≈£îHêïs¡T. ‘·*¢ j·TXÀ<äeTà>± ùV≤eT\‘·e÷àsêe⁄qT, e~q C≤qøÏ>± ø±+#·HéqT, sêeTHê<∏ä+ ≈£îe÷s¡T&ÉT HÓÁVüA>± e÷düºsY $»j·TX¯+ø£sYqT rdüT≈£îHêïs¡T. á |æ\¢yê&ÉT n|üŒ{À¢ πs&çjÓ÷ Hê≥ø±\qT <äTH˚ïdüTÔHêï&ÉT. f…Æ{Ï˝Ÿ‡˝À n‘·ì ù|s¡T |üø£ÿq Áu≤¬ø{À¢ sπ &çj÷Ó $Ts¡|øü ±j·T nì ≈£L&Ü ñ+≥T+~. XÀuÛÑ ‘·+Á&ç>± sêeTeT÷]Ô 44

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

y˚XÊ&ÉT. dæìe÷ eTØ >∑+;Ûs+¡ >± ‘·j÷· s¡e≈£î+&Ü eT<Û´ä ˝À $H√<ä+ ø√dü+ ô|{Ïqº Vü‰dü´bÕÁ‘·\T q+<äjT· ´, q]‡, b˛©düT yÓ+ø£≥kÕ$T y˚cÕ\≈£î e+>∑s,¡ \ø°àå ø±+‘·, πs\+–\qT rdüT≈£îHêïs¡T. \ø°åàø±+‘· n+fÒ mes√ ‘Ó\TkÕ...? bÕ‘êfi¯uÛ…’s¡$˝À e>∑˝ÀjYT e>∑\T... ‘·fi¯ó≈£î u…fi¯ó≈£î e>∑\T... bÕ≥≈£î n_ÛqsTT+∫q ø±+‘·. Ä$&É á dæìe÷‘√H˚ Áù|ø£å≈£î\≈£î |ü]#·j·TeTsTT´+~. Çø£ kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡+˝À Hêj·T≈£îì‘√bÕ≥T q&ç#˚ n‘·ì $TÁ‘·ãè+<ä+ düuÛÑT´\T>± düTs¡_Û u≤\düs¡dü«‹, ‘ê‹H˚ì Á|üø±X¯sêe⁄, ¬ø._. ‹\ø˘ ‘·~‘·s¡T\T ø£ì|ækÕÔs¡T. ˇø£ <äèX¯´+˝À m˝Ÿ.$. Á|ükÕ<é ≈£L&Ü ø£ì|ækÕÔs¡T. Á|üø±X¯sêe⁄ á dæìe÷≈£î düVü‰j·T <äs¡Ù≈£î&ÉT. Äj·Tq‘√ bÕ≥T mÁsê nbÕŒsêe⁄ ≈£L&Ü düVü‰j·T <äs¡Ù≈£îì>± |üì #˚XÊs¡T. C…’˝À¢ Hêj·T≈£îì düVü≤ &çf…q÷´>± ˇø£ ∫qï bÕÁ‘·˝À mdt.$. s¡+>±sêe⁄ ø£ì|ækÕÔs¡T. ì&ç$ ‘·≈£îÿy˚ nsTTHê á dæìe÷˝À eTs√ eTTK´bÕÁ‘· b˛©dt ÇHéôdŒø£sº ~Y . Ä y˚w+ü mHé.{Ï. sêe÷sêe⁄ nH˚ ø=‘·Ô q≥T&çøÏ yÓ[fl+~. dæìe÷≈£î ìsêà‘· ‘êH˚ nsTTHê sêe÷sêe⁄qT >∑T]Ô+∫ rdüT≈£îe∫à Äj·Tq #˚‘· #·øÿ£ >± #˚sTT+∫q |òTü q‘· e÷Á‘·+ Á|ükÕ<é<q˚ ì ø£èwüyí D ˚ Ï #ÓbÕÔsT¡ . eTq<˚X+¯ dæìe÷˝À ø£<ä∏ Á|üø±s¡+ #ê˝≤ <äèXÊ´\T sêÁ‹y˚fi˝¯ À¢ »s¡T>∑T‘êsTT. ˝…{ ’ Ÿ n+&é ùw&é bò˛{ÀÁ>∑|”ò ˝À nbÕs¡ nqTuÛeÑ + ñqï m+.m. s¡V≤ü e÷HéqT #Ûêj·TÁ>±Vü≤≈£îì>± rdüT≈£îHêïs¡T.


Çø£ dü+^‘·+... dæìe÷˝À |ü~ùV≤qT ô|’ ∫\T≈£î bÕ≥\T ô|{≤º\qT≈£îHêïs¡T. ãTÁs¡ø£<∏ä ˇø£{Ï ô|{≤º\qT≈£îHêïs¡T. ¬s+&ÉT dü+<äsꓤ˝À¢ XÀ¢ø±\T ≈£L&Ü ñ+&Ü \qT≈£îHêïs¡T. Ä<ÛäTìø£ dü+^‘· <Û√s¡DÏ, nyÓ÷|òüTyÓTÆq ø£+sƒ¡ã\+ ñqï |òüT+≥ kÕ\qT dü+^‘· <äsÙ¡ ≈£îì>± ìs¡sí TT+#·T≈£îHêïs¡T. eTq<˚X+¯ dæìe÷˝À Hê>∑jT· ´ ‘·q bÕ≥\T ‘·H˚ bÕ&ÉT≈£îHêïs¡T. n˝≤π> >±j·Tì |æ. ©\ ‘Ó\T>∑T˝À yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï kÕ]>± bÕ&ç+~ á dæìe÷˝ÀH˚. 1947 ~«rj·÷s¡ú+ Hê{ÏøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+ U≤j·TeTì ‘˚*b˛sTT+~. n+#˚‘· Ä @&Ü~ ∫e]Hê{ÏøÏ eTq<˚X¯+ dæìe÷ $&ÉT<ä\ #˚<ë›eTì ø£èwüíy˚DÏ uÛ≤$+#ês¡T. ø±˙ ìsêàD $wüj·÷˝À¢ mø£ÿ&Ü sêJ |ü&Éq+<äTq n˙ï nqT≈£îqï≥Tº »s¡>∑˝Ò<äT. wüO{Ï+>¥ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ $|üØ‘·yÓTÆq C≤|ü´+ »]–+~. ø±˝Ÿw”≥¢ dü+K´ ô|]–+~. ìsêàD e´j·TeT÷ ‘·&çdæ yÓ÷ô|&É sTT´+~. ø±˙, ø£èwüíy˚DÏ mø£ÿ&Ü ‘·&Éã&É˝Ò<äT. <˚ìø° yÓs¡e˝Ò<äT. dæìe÷ Äs¡+uÛÑ+˝À Áù|ø£å≈£î\≈£î ø£<∏ë H˚|ü<∏ë´ìï $e]+#˚+<äT≈£î ∫qï ø±yÓT+≥Ø #Ó|æŒkÕÔs¡T. ‘·s¡Tyê‘· ≈£L&Ü ¬s+&ÉT eT÷&ÉT dü+<äsꓤ˝À¢ á ø±yÓT+≥Ø q&ÉTdüT+Ô ~. nø£ÿ&É $H˚ Ä >=+‘·T >±q>∑+<Ûsä T¡ «&ÉT eTq |òTü +≥kÕ\ e÷kÕºs¡T~. Äs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ e#˚à uÛ≤s¡‘· j·TTeø± ø£<ä\sê... bÕ≥, yÓ&É*b˛ yÓ&É*b˛... nH˚ e÷]Ã+>¥ kÕ+>¥ XÀuÛÑHê#·\ dü÷º&çjÓ÷˝ÀqT, dü÷º&çjÓ÷ #·T≥Tº|üø£ÿ\ eT<äsêdüT |ü⁄s¡M<ÛäT˝À¢ rXÊs¡T. bÕ≥ |üPs¡Ôj˚T´ düeTj·÷ìøÏ ‘Ó\¢ <=s¡\ ø=\Te⁄ #˚düTÔqï b˛©düT\T yêfi¯fl MT<ä $s¡T#·T≈£î|ü&ç ˝≤؃#Ûê]® #˚j·÷*. e\+{°s¡T¢>± y˚dæq yês¡+‘ê pìj·TsY ø£fi≤ø±s¡T\T. ÇHéôdŒø£ºsY>± q{ÏdüTÔqï q+<äeT÷]øÏ Á|ükÕ<é düìïy˚XÊìï $e]+∫ j·÷ø£¸Hé nHêïs¡T. Äj·Tq H√{À¢+∫ Ä e÷≥ eNà sê≈£î+&ÜH˚ q+<äeT÷] |ü⁄*˝≤ <ä÷øÏ e\+{°s+¢¡ <ä]˙ ì»+>±H˚ ∫‘·øu£ ≤<˚XÊs¡T. _‘·sÔ b¡ ˛sTTq Á|ükÕ<é yÓ+≥H˚ ªø±{Ÿ... ø±{Ÿμ nì øπ ø£\T ô|{≤ºsT¡ . áj·Tq #Ó$øÏ n~ k˛øÏ‘˚Hê... ªÄ>∑T... Ä>∑T...μ nì Á|ükÕ<é ns¡TdüTÔHêï $ì|æ+#·Tø√≈£î+&Ü e\+{°s¡¢+<ä]˙ #êøÏπse⁄ ô|{Ϻ ñ‹πøXÊs¡T. }Væ≤+∫q Ä ñô|Œq≈£î _‘·sÔ b¡ ˛sTTq pìj·TsY Ä]ºdTü \º T ÁbÕD≤\s¡#‘˚ · |ü≥Tº≈î£ ì |üsT¡ >∑T\T rXÊs¡T. bÕÁ‘·˝À eTy˚Tø£+ nsTTb˛sTTq q+<äeT÷] yêfi¯fl+<ä]˙ XÀuÛÑHê#·\ dü÷º&çjÓ÷ π>≥T<ëø± ‘·]$T ‘·]$T #êeu≤<ës¡T. Çø£ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äì j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´&=ø£s¡T |üs¡T¬>‘·TÔ≈£î+≥÷ Äj·Tq≈£î m<äTs¡TyÓ[fl ø±efÒdüT≈£îì ÄbÕ&ÉT. n|üŒ{ÏøÏ>±˙ Äj·Tq≈£î ‘·qT #˚dæ+~ ne>∑‘·+ ø±˝Ò<äT. ªªsêe÷sêyé... ìqTï q{Ï+#·eTHêïqT. qTe⁄« ì»+>± #êeu≤<˚ùdÔ m˝≤? H˚qT ø£{Ÿ #ÓãT‘·THêï ˙≈£î $ì|æ+#·˝Ò<ë? Ä>∑eT+≥THêïqT, ns¡TdüTÔHêïqT... qTy˚«+≥j·÷´ n˝≤ ñ‹πø XÊe⁄ yêfi¯flì,μμ n+≥÷ Á|ükÕ<é Äj·Tìï πøø£˝ÒXÊs¡T. ªª@yÓ÷ kÕsY... MTs¡T d”Hé #Ó|üŒ>±H˚ H˚qT bÕÁ‘·˝ÀøÏ yÓ[flb˛j·÷qT. qqTï H˚qT eT]∫b˛j·÷qT. eT] b˛©düTyêfi¯ófl n˝≤ <äTs¡TdüT>±H˚ ñ+{≤s¡T ø£<ë, n˝≤π> #Ój÷· ´* ø£<ë!μμ nHêïs¡T

q+<äeT÷]. ªª˙ @ø±Á>∑‘· <=+>∑\T‘√˝≤... #·+ù|XÊe⁄,μμnHêïs¡T Á|ükÕ<é qe⁄«‘·÷. n+‘ê ø±dæ+‘· }|æ] rdüT≈£îì ‘·<äT|ü] cÕ{Ÿ≈£î dæ<äΔeTj·÷´s¡T. ªª@Ø... pìj·TsY Ä]ºdüTº\qT rdüT≈£îs¡+&ç,μμ nHêïs¡T Á|ükÕ<é. ªªÇ+¬øø£ÿ&ç Ä]ºdüTº\T kÕsY... ø=+‘·eT+~ ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î b˛j·÷s¡T. $T>∑‘êyês¡T Çfi¯fl≈£î bÕ]b˛j·÷s¡T,μμ nHêïs¡T j·T÷ì{Ÿ yêfi¯ófl. ø√s¡>± #·÷XÊs¡T q+<äeT÷] e+ø£ Á|ükÕ<é. <√s¡>± qy˚«XÊs¡T q+<äeT÷]. ø£èwüíy˚DÏ ÇH˚ïfi¯fl ‘·sê«‘· ≈£L&Ü Ä $wüj·÷\˙ï >∑Ts¡TÔ #˚düT≈£î+≥÷, ªªÄj·Tq˝Àì Ä ‘·|üq e÷Á‘·+ eTeTà\ï+<ä]˙ #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´|ü]#˚~. cÕ{Ÿ >±´|t˝À ˇø£ÿ ø£åD+ ≈£L&Ü ]˝≤ø˘‡ nj˚T´yês¡T ø±<äT. bÕÁ‘· ‘ê\÷≈£î Ä eT÷&éqT n˝≤π> ø£+{Ïq÷´ #˚düTÔ+&˚yês¡T. ‘·<äT|ü] d”Hé˝Àì dü+uÛ≤wüD\qT e˝…¢ y˚dü÷ÔH˚ ñ+&˚yês¡T,μμ nHêïs¡T. eTq<˚X¯+ ø£<∏ës¡#·q u≤<Ûä´‘· rdüT≈£îqï düeTTÁ<ë\yêπs bÕ≥\T ≈£L&Ü sêXÊs¡T. ø£èwüíy˚DÏ ‘·q bÕ≥\˙ï ‘·H˚ bÕ&ÉT≈£îHêïs¡T. Hêj·T≈£î&ÉT Hêsêj·TD sêe⁄≈£î bÕ≥\T bÕ&ç+~ düT+<äsêø±+&É m+.mdt. sêe÷sêe⁄. n˝≤π> b˛©düT yÓ+ø£≥kÕ$Tì ø£$«dü÷Ô q]‡ bÕ&˚ ìqT H˚qT eTs¡Te˝ÒqTsê... bÕ≥ õøÏÿ bÕ&ç+~. dæìe÷ $&ÉT<ä\j·÷´ø£ Ä+Á<Ûä<˚X¯ eT+‘ê á bÕ≥ e÷s¡TyÓ÷– b˛sTT+~. Ä ‘·sT¡ yê‘· |òTü +≥kÕ\ e÷kÕºsT¡ Ç<˚ bÕ≥qT ‘·q >=+‘·T‘√ Áô|y’ ≥˚ T ]ø±s¡T>¶ ± ≈£L&Ü Ç#êÃs¡T. uÛsÑ ‘¡ e· ÷‘·qT düT‹Ô dü÷Ô e#˚à »j·T»q˙ |üse¡ TbÕeì... bÕ≥ Ä ‘·s¡Tyê‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T mø£ÿ&É @ düuÛÑ »]–Hê ÁbÕs¡úHê ^‘·+>± ñ+&˚~. 1949 qe+ãsY 24e ‘˚Bq eTq<˚X+¯ $&ÉT<ä\sTT+~. ìsêà‘·>± ø£èwüyí D ˚ øÏ Ï eT+∫ ù|s¡T e∫Ã+~. Áù|ø£å≈£î\T yÓT#·TÃ≈£îHêïs¡T. y˚T<Ûëe⁄\T Á|üX¯+dæ+#ês¡T. dæìe÷ ô|<ä>› ± ˝≤uÛ≤\T rdüT≈£îsêø£b˛sTTq|üŒ{Ïø° qcÕº\T e÷Á‘·+ $T>∑\Ã˝Ò<Tä . ]|”{Ÿ s¡H釽À ≈£L&Ü u≤>± q&ç∫+~. C≤rjÓ÷<ä´eT uÛ≤yê\‘√ Ä ‘·s¡Tyê‘· #ê˝≤ dæìe÷˝Ò e#êÃsTT. nsTT‘˚, eTq<˚X¯+≈£î e÷Á‘·+ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ kÕúq+ ñ+&˚~. Ä>∑dTü º 15, ]|ü_ø¢ ˘ &˚ e+{Ï dü+<äsꓤ˝À¢ Áô|’y{ ˚ Ÿ #êHÓ˝‡Ÿ ˝Òì Ä s√E˝À¢ <ä÷s¡<äs¡ÙHé˝À á dæìe÷ Á|ükÕs¡+ ‘·|üŒìdü]>± ñ+&˚~. ø=‘·Ô $T©ìj·T+ e#˚Ãdü]øÏ #êHÓ˝Ÿ‡ ô|]>±sTT. Çyêfi¯ ‘·sêìøÏ eTq<˚X¯+ dæìe÷ >∑T]+∫ ‘Ó*j·T<äT. m|ü&√ 63 @fi¯fl ÁøÏ+‘·y˚T ˇø£ eT+∫ ñ<˚›X¯´+‘√, #·ø£ÿ{Ï ø£<∏ë H˚|ü<∏ä´+‘√ C≤rjÓ÷<ä´eT dü÷Œ¤]Ôì ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ ‘Ó*j·TC…|æŒq ‘·qqT Çyêfi¯ >∑T]Ô+#˚yês¡T ˝Òs¡ì mquÛ…’ mì$T<˚fi¯fl ø£èwüíy˚DÏ yêb˛‘ês¡T. eTq<˚X¯+ dæìe÷ á ‘·sêìøÏ ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î me¬s’Hê #=s¡e rdüT≈£î+fÒ u≤>∑T+≥T+<äì Ä$&É n+≥THêïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«eT÷, Áô|’y≥ ˚ T dü+dü\ú T Ä ô|<ë›$&É Äy˚<äq Ä\øÏùdÔ u≤>∑T+≥T+~. qe´ Mø°¢ k»q´+‘√ @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

45


eTVü‰uÛ≤s¡‘·+... Hê ø£\\ ∫Á‘·+ ªªø£<∏ëHêj·T≈£î&ç Çy˚TCŸ ô|+∫ #·÷|ædüTÔHêïs¡T. |òü*‘·+>± ø£<∏ä, bÕÁ‘·\T |üø£ÿ≈£î yÓfi¯ó‘·THêïsTT. á |ü<äΔ‹˝À e÷s=Œ∫Ãq|ü&˚ y…’$<Ûä´yÓTÆq ∫Á‘ê˝§kÕÔj·TμμHêïs¡T <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄. <äs¡Ù≈£î&ç>±, q≥T&ç>±, ìsêà‘·>± ‘Ó\T>∑T dæìe÷‘√ Äj·Tq~ $&ÉBj·T˝Òì ã+<Ûä+. ªªdæìe÷˝ÀHÓ’Hê sê»ø°j·÷˝À¢HÓ’Hê... @ bÕÁ‘· b˛wæ+∫Hê - qqTï <äs¡Ù≈£î&ç>± >∑T]Ô+#·&Éy˚T Äq+<ä+,μμ n+{≤sêj·Tq. y˚T 3e ‘˚Bq <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄ »qà~q dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq #Ó|æŒq dü+>∑‘·T*$... uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ e+<√ yÓT\Æ TsêsTTì #˚sT¡ ø=+~. á Á|üj÷· D+˝À eTq+ m+‘√ ø=+‘· m~>±+. ø±˙... düè»Hê‘·àø£‘· e÷Á‘·+ ô|s¡>∑˝Ò<äT. n‘ê´<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£‘· eTq <ä>∑Zs¡øÏ e∫Ã+~. ø±˙ <ëìï yê&ÉT‘·Tqï $<Ûëq+ dü]>±Z ˝Ò<äT. yêDÏ»´|üs¡+>±q÷ ø=‘·Ô Á|üjÓ÷>±\T #ÓjÓTT´#·TÃ. ø±˙ yêDÏ»´|üs¡yÓTÆq ∫Á‘·+ n+fÒ - Äs¡T bÕ≥\T, nsTT<äT ô|ò’≥T¢ nH˚ uÛ≤eq eTqyêfi¯¢˝À¢ Ç+ø± b˛˝Ò<äT. q\uÛ…’ ø√≥T¢ Ks¡TÃô|fÒº dæú‹ø=#êÃø£ ≈£L&Ü qe´Ø‹˝À Ä˝À∫+#·˝Òø£b˛‘·THêï+. H˚{Ï‘·s¡+ <äs¡Ùø£ìsêà‘·\ø°, kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\ø° ôd+{ÏyÓT+{Ÿô|’ qeTàø£+ ‘·≈£îÿe. ≈£î≥T+ã+ n+fÒ πøe\+ Hê≥ø°j·T‘· nqTø=+≥THêïs¡T. n+‘˚ ø±<äT Hê≥ø°j·T‘· n+fÒ @&ÉT|ü⁄ nH˚ <äTs¡_ÛÁbÕj·T+ yê]˝À ñ+~. Ç˝≤+{Ï ø£<∏ä\ y…’|ü⁄ yÓ[‘˚... bÕ‘· dæìe÷ n+{≤πsyÓ÷ nH˚ uÛÑj·T+˝À ñHêïs¡T. mìï ‘·sê\T e∫ÃHê... neTà ny˚Tà, Hêqï HêH˚ï. á yêdüÔyêìï eTs¡∫b˛‘˚ m˝≤? ˇø£y˚fi¯ @<Ó’Hê ≈£î≥T+ã ø£<∏ä $»j·T+ kÕ~ÛùdÔ e÷Á‘·+... eT∞¢ n+‘ê Ä eT÷dü˝À |ü&É‘ês¡T. Ç|ü&ÉTqï <äs¡Ù≈£î\T, ø£<∏ëHêj·T≈£î\T πøe\+ ÁbÕs¡+uÛÑ edü÷fi¯¢qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì dæìe÷\T #˚dTü HÔ êïs¡T. yÓjT˚ ´dæ ~∏jT˚ ≥s¡˝¢ À dæìe÷\T $&ÉT<ä\ #˚d.æ .. eT÷&ÉT s√E˝À¢ edü÷fi¯ó¢ sêã≥Tºø=H˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. ÁbÕs¡+uÛÑ edü÷fi¯ó¢ ô|<ä›jÓT‘·TÔq sêyê\+fÒ dæìe÷˝À @<√ ˇø£ ô|ò’sY ñ+&Ü*. n+<äTπø $|üØ‘·yÓTÆq V”≤s√sTT»+‘√ ø£<∏ä*ï dæ<äΔ+ #˚düTø=+≥THêïs¡T <äs¡Ù≈£î\T. ø±+_H˚wüq¢ô|’Hê, V”≤s√sTT»+ô|’Hê Ä<Ûës¡|ü&ç edüTÔHêïsTT H˚{Ï dæìe÷\T. nsTT<√ Ä≥≈£î nqTeT‹yê«*... {Ϭøÿ{Ÿ <Ûäs¡\T ô|+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡T‘·THêï+. @ ø±s¡´Áø£eT+ yÓTT<ä\Tô|{ÏHº ê ∫qï dæìe÷ì ã‹øÏ+#·&+É ø√düyT˚ . nsTT‘˚ n~ ô|<ä› dæìe÷ì eT]+‘· ô|<ä›~ #˚ùd+<äT≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘√+~. ìsêà‘·, |ü+|æD°<ës¡T\T, Á|ü<äs¡Ùqø±s¡T\T... MfiË¢e«]ø° y˚T\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT. ø£<ë∏ Hêj·T≈£î\ bÕ]‘√wæø±\T ô|s¡>&∑ ÜìøÏ e÷Á‘·+ ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘√+~. eT÷&ÉT s√E\T Ä&˚ dæìe÷\ ø√dü+ u≤>± Ä&˚ ∫qï ∫Á‘ê*ï rùddüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L H˚qT bÂsêDÏø£ ∫Á‘·+ #˚j·T˝Ò<äT. eTVü‰uÛ≤s¡‘·+ Hê ø£\\ ∫Á‘·+. ;Ûwüßà&ÉT bÕÁ‘·qT Á|ü<Ûëq+>± #˚düTø=ì nsTT<äT uÛ≤>±\T>± ∫Á‘ê\T #˚j÷· \qï~ Hê Ä˝À#·q. yÓTT<ä{Ï uÛ≤>∑+ $&ÉT<ä˝q’… s¬ +&ÉT yêsê\≈£î ‘·sT¡ yê‘· uÛ≤>±ìï rdüTø=#˚Ã˝≤ Á|üD≤[ø£\T dæ<+Δä #˚dTü ø=+≥THêïqT. n˝≤ nsTT~+{Ï˙ es¡Tdü>± $&ÉT<ä\ #˚kÕÔqT. 46

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

≈£Lìsê>∑+ ∫Á‘·+: nqïeTj·T´ (1997) >±q+: mdt.|æ. u≤\T, düTC≤‘·, πsDTø£ s¡#·q: y˚≥÷] dü+^‘·+: ø°s¡yêDÏ

‘Ó\T>∑T |ü<ëìøÏ »qà~q+ ` Ç~ C≤q|ü<ëìøÏ C≤„q|ü<∏ä+ @&ÉTdü«sê˝Ò @&ÉTø=+&É˝…’ yÓ\dæq ø£*j·TT>∑ $wüßí|ü<∏ä+ nqïeTj·T´ »qq+... Ç~ nqïeTj·T´ »qq+... Ç~ nqïeTj·T´ »qq+ n]wü&É«s¡ZeTT ‘Ó>∑q]πø Vü≤] K&ÉZ$Tà~ q+<äø£eT÷ ÁãVü≤à˝Àø£eTTq ÁãVü‰àuÛ≤s¡‹ Hê<ëodüT‡\T bı+~q<Ó’ •e˝Àø£eTTàq ∫~«˝≤düeTTq &ÛÉeTs¡T<Ûä«ì˝À >∑eTøÏ‘·yÓTÆ ~e´düuÛÑ\˝À qe´˝≤dü´eTT\ |üPã+‘·T\ #˚eT+‹>∑ m>∑d” ˙s¡<ä eT+&É\ Hês¡<ä ‘·T+ãTs¡ eTVü≤r>±q|ü⁄ eTVæ≤eT\T ‘Ó*d” •‘·Væ≤eTø£+<äs¡ j·T‹sê{ŸdüuÛÑ˝À ‘·|òü'|òü\eTTà>∑ ‘·fi¯ó≈£îeT˙ ‘·*¢‘·qeTT¬ø’ ‘·\¢&ç\T¢ Ä \ø£ÿe÷+ã >∑sꓤ\j·TeTTà˝À Á|üy˚•+#ÓHê q+<äø£eT÷ q+<äHêq+<äø±s¡ø£eT÷ ˆˆnqïeTj·T´ˆˆ |ü<ëàe‹j˚T |ü⁄s¡T&ÉT b˛j·T>± |ü<ëàdüqT&˚ ñdüTs¡Tb˛j·T>± $wüßí‘˚»yÓTÆ, Hê<ä;»yÓTÆ Ä+Á<ÛäkÕVæ≤r neTs¡ø√düyÓTÆ ne‘·]+#ÓqT nqïeTj·T ndü‘√eT dü<äZeTj·T ˆˆne‘·]+#ÓqTˆˆ bÕ|ü&ÉT>± q{Ϻ+≥ bÕ≈£î‘·÷ uÛ≤>∑e‘·eTT #˚|üf…ºqj·÷ Vü≤]HêeTeTTàqT Ä\øÏ+#·ø£ ns¡eTT<ä›\H˚ eTT≥º&Éj·÷ ‘Ó\T>∑TuÛ≤s¡‹øÏ yÓ\T>∑T Vü‰s¡‘Ó’ m<ä\j·T˝À |ü<ä ø£$‘·\T ø£\j·÷ ‘êfi¯flbÕø£˝À m~¬> nqïeTj·T ‘·eTk˛eT CÀ´‹s¡ZeTj·T ‘·eTk˛eT CÀ´‹s¡ZeTj·T... ‘·eTk˛eT CÀ´‹s¡ZeTj·T...

$q<ä>$Z∑ - Ä&çj÷Ó {≤|t f…Hé 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

s¡#·Ã... ` s¡#·Ã ` eTDÏX¯s¡à kÕs=kÕÔs=kÕÔsê... ` _õHÓdty˚THé ` ‘·eTHé, mdt. bÕs¡«r... bÕs¡«r... ` \yé ô|òsTT\÷´sY ` ‘·eTHé, mdt. |üdæyêfi¯fl eTqdüT... ` eT*¢>±&ÉT ` j·TTeHéX¯+ø£sY sêC≤ \#·ÃeTà... ` Çwtÿ ` nq÷|t s¡÷u…Hé‡ Ç~ ì»y˚T... ` mdt.m+.mdt. ` $. ôd\«>∑DÒwt yÓTÆ Vü‰sYº áCŸ ;{Ï+>¥ ` yÓTÆ Vü‰sYº áCŸ ;{Ï+>¥ ` yÓTøπÆ ˝Ÿ eTø£ÿ˝Ÿ eTq Áô|ò+&É˝Ò¢... ` ùdïVæ≤‘·T&ÉT ` Vü‰´]dt C…’sêCŸ \eP´ n+{À+~... ` X‚KsY#·+Á<ä ` y˚T+ ej·TdüT≈£î e#êÃ+ me«s√... me«s√... ` u≤&û>±sY¶ ` ‘·eTHé, mdt.


dæ˙ ]eP´...

dæìe÷ rùd+<äT≈£î m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ô ø£<∏ä\T m+#·Tø√e&É+ n+‘· düT\uÛÑ+ ø±<äT. ô|’>± nÁ>∑‘ês¡\T q{Ï+#˚ ∫Á‘ê\≈£î ø£<∏äqT m+#·Tø√e&É+ n+fÒ ø£‹Ô MT<ä kÕy˚T. ì»y˚T... ø£‹Ô |ü≥º&É+˝Àq÷, |ü{Ϻ+#·&É+ ˝Àq÷ ‘·eT<Ó’q eTTÁ<äqT kı+‘·+ #˚düTø=qï V”≤s√, <äs¡Ù≈£î&ÉT ø£*dæ |üì #˚ùd≥|ü&ÉT eTØ ø£wüº+. Çy˚TCŸ\ #·Á≥+˝ÀH˚ ø£<∏ä\T n\T¢ø=+≥÷ yÓfi≤¢*. yê´bÕs¡dü÷Á‘ê\≈£î nqT>∑TD+>±H˚ dæìe÷qT ‘Ós¡ ¬øøÏÿ+#ê*‡ ñ+≥T+~. eT]... <äeTTà $wüj·T+˝À <äs¡Ù≈£î&ÉT uÀj·TbÕ{Ï ÁoqT @ Ø‹q yÓfi≤¢s¡T? ø£<∏äqT @ u≤≥ |ü{Ϻ+ #ês¡T? á dæìe÷ |üP]Ô>± eHéy˚THé c˛. m˙ºÄsY XË’* q≥q, dü+uÛ≤wüD XË’*ì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì r]Ã~~›q ø£<∏ä>±H˚ nì|ædüTÔ+~. Ä y˚Ts¡≈£î m˙ºÄsY ≈£L&Ü bÕÁ‘·˝À ˇ~–b˛j·÷s¡T. ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À düs¡<ë düs¡<ë>± ø=~›bÕ{Ï düìïy˚XÊ˝À¢H˚ ø£ì|æ+#ês¡T. Ä ‘·s¡yê‘· |üP]Ô>± uÛ≤y√ <˚«>±\T ì+&çq n_Ûqj·÷H˚ï Á|ü<ä]Ù+ #ês¡T. Væ≤+düqT e~˝Òj·÷* nì #Óù|Œ düìïy˚XÊ˝À¢ u≤>± q{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ ~«rj·÷s¡Δ+˝À ø£<∏ä |ü\T#·q ø±e&É+‘√ uÛ≤s¡eT+‘ê ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç bÕÁ‘· MT<˚ |ü&ç+~. Á|ü‹Hêj·T≈£î&ÉT, n‘·ì ≈£îe÷s¡ >∑D+ ñHêï... V”≤s√ bÕÁ‘· #·T≥÷ºH˚ m≈£îÿe uÛ≤>∑+ ‹s¡T>∑T‘·T+~. Á|ü‹Hêj·T≈£î&ç>± Hê»sY q≥q u≤>∑T+~. Ä ‘·s¡yê‘· >∑Ts¡TÔ+#·Tø√<ä>∑Z bÕÁ‘· ø√≥ Áoìyêdüsêe⁄~. ø£<∏äqT eT\T|ü⁄ ‹ù|Œ~ ≈£L&Ü Ä bÕÁ‘˚. nsTT‘˚ Js¡í+ ø±ì bÕÁ‘· düTeTHé~. ø£<∏ëHêsTTø£\ bÕÁ‘·\T, yêfi¯¢ q≥q ≈£L&Ü n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚T. ø£<ä∏ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ*‡ eùd-Ô Á|ü<eä∏ ÷s¡+Δ ˝À ñqï _– ~«rj·÷s¡+Δ ˝À ˝Ò<Tä . ø£<qä∏ T n+~+∫q s¡#s· TT‘· myYT. s¡‘·ï+ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç bÕÁ‘·≈£î sêdæq dü+uÛ≤wüD\T u≤>∑THêïsTT. #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+ u≤>∑T+~. ø°sy¡ êDÏ u≤D°˝À¢ ªyêdüTÔ u≤>∑T+<˚...μ, ªsêC≤ yêdæs¬ &ç.¶ ..μ u≤>∑THêïsTT. ∫Árø£sD ¡ ˝À ø£ì|æ+∫q uÛ≤Ø<äHêìøÏ ‘·>∑Z ã\yÓTÆq ø£<∏ä ≈£L&Ü ñ+fÒ eT]+‘· u≤>∑T+&˚~. m˙ºÄsY n_Ûe÷qT\≈£î q#˚à dæìe÷ Ç~.

<äeTTà

#·Ã |üP]Ô>± #·s¡DY n_Ûe÷qT*ï <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì n*¢q ø£<∏˚. ‘=* dü>∑ uÛ≤>∑+ $H√<ä+, eT* dü>∑uÛ≤>∑+ j·÷ø£åHé nH˚ bÕ‘· dü÷Á‘·+ Ä<Ûës¡+>± n˝≤¢s¡T. ªqTe⁄« n]ùdÔ ns¡T|ü⁄˝Ò... H˚q]ùdÔ yÓTs¡T|ü⁄˝Òμ, ªø£+&É ‘·≈£îÿe... ø£{Ï+>¥ m≈£îÿeμ, ª@<√ #·÷düTø=ì ‘=&É>=fÒº s¡ø±ìï ø±<äT H˚qTμ, ªHê nã“ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ç‘˚ me&Éã“HÓ’Hê qs¡T≈£î‘ê...μ ˝≤+{Ï &Ó’˝≤>∑T\T #ÓbÕŒs¡T #·s¡DY. Ç$ Äj·Tq n_Ûe÷qT\ ø√düy˚T. ø£<∏äq+ ≈£L&Ü bòÕs¡Tà˝≤ Á|üø±s¡+ ñ+≥T+~. dü÷ú\+>± Ç~- ‘·+Á&ç ‘·\ô|{Ϻq ˇø£ >=|üŒ ÄX¯j·÷ìøÏ nyê+‘·sê\T m<äTs¡Tø±e&É+... ∫es¡≈£î Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT HÓs¡y˚s¡Ã&É+ nH˚~ ‘Ó*dæq ø£<∏˚. á ‘Ó*dæq ø£<∏ä≈£î #·s¡DY ‘·q qè‘ê´\T, b˛sê{≤\‘√ ã\+ ‘Ó#êÃs¡T. Äj·Tq q≥q e÷dtì Äø£≥Tºø=H˚˝≤ kÕ–+~. ‘·eTHêï ‘·q bÕÁ‘· |ü]~Û y˚Ts¡≈£î q{Ï+∫+~. bÕ≥˝À¢ n+<ä+>± ø£ì|æ+∫+~... kÕ+πø‹ø£+>± #Ó|üø√yê*‡ eùdÔ... <äs¡Ù≈£î&ÉT dü+|ü‘Y q+~ ‘·qT qeTTà ø=qï~ ‘Ós¡ô|’øÏ e#˚Ã˝≤ C≤Á>∑‘·Ô|ü&ܶs¡T. düMTsY¬s&ç¶ #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+ u≤>∑T+~. b˛sê≥ düìïy˚XÊ*ï ∫Á‹+∫q $<Ûëq+ Á|üX¯+dü˙j·T+. Çø£ #Ó’Hê˝À rdæq b˛sê≥ |òüT≥º+ ñ‘·ÿ+sƒ¡qT πs¬ø‹Ô+∫+~. eTDÏX¯s¡à u≤D°\T, H˚|ü<∏ä´dü+^‘·+ u≤>±H˚ ñHêïsTT. ø=‘·Ô<äq+ Ä•+#·≈£î+&Ü #·s¡DY˝À ∫s¡+J$ì #·÷düTø√yê\qTø=H˚ n_Ûe÷qT\≈£î Ç~ dü+‘·è|æÔìdüTÔ+~.

s¡#·Ã

<˚ekÕúq+ ª>∑T&çμ qe\‘√ »Hês¡úq eTVü≤]¸ Ç~ es¡πø eTqdüT*ï yÓT*ô|fÒºXÊs¡T. Ä qe\H˚ Ç|ü&ÉT dæìe÷>± rkÕÔq+fÒ... ã+>±s¡+˝≤+{Ï ø£<≈ä∏ î£ mìï yÓTs¡T>∑T\T ~<ë›s√... nì ÄX¯‘√ ~∏j˚T≥s¡¢≈£î yÓfi¯‘ê+. eT] Ä ÄX¯*ï <äs¡qÙ≈£î&ÉT m+‘· es¡≈£L ì\u…{≤ºs¡T? <˚ekÕúq+ m˝≤+{Ï dæìe÷? e÷qe dü+ã+<Ûë\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø£<ä∏ Ç~. eT<Û´ä ˝À eTq dü+düÿè‘·T\ >∑T]+N, ø£fi\¯ >∑T]+N #·]Ã+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. e÷dt eTkÕ˝≤ ø£<∏ä ˝§düTÔqï á ‘·s¡TD+˝À »Hês¡úq eTVü≤]¸ #˚dæq á Á|üj·T‘·ï+ Vü≤]¸+#·<ä–q<˚. nsTT‘˚ ‘·qT sêdüTø=qï ª>∑T&çμ qe\≈£î yÓ+&ç ‘Ós¡ô|’ Ä$wüÿ]+ #·&É+˝À ‘·&Éã&ܶπsyÓ÷ nì|ædüTÔ+~. eTT+<˚ #Ó|æŒ q≥Tº s¡#s· TT‘·≈î£ ñqï ùd«#·Ã¤ <äsÙ¡ ≈£î&çøÏ ñ+&É<Tä . eTTK´+>± yê´bÕs¡ dü÷Á‘ê\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·T ø√yê*. ø£<∏ä˝ÀøÏ rdüT¬øfi‚¢ eTT+<äT ø√y…’ düs¡fi¯‘√ #˚sTT+∫q Á|üVü≤düq+ $düT>∑T |ü⁄{ϺdüTÔ+~. dü«‘·Vü‰ >± á <äs¡Ù≈£î&çøÏ ø±yÓT&û f…Æ$T+>¥ u≤>∑T+≥T+~. ø±˙ á dæìe÷˝À n~ ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. ÁoeTHêïsêj·TD z nHê<∏ä X¯yêìï ìsê›ø£åD´+ >± ø±\TdüTÔ+fÒ ‘·q uÛÑ$wü´‘·TÔ >∑T]+∫ Ä˝À∫+ #ês¡T. ÁoeTHêïsêj·TD <ë#·Tø=qï &ÉãT“\‘√H˚ Ä nHê<∏ä X¯yêìøÏ <äVü≤q dü+kÕÿsê\T #˚düT+fÒ... Ä bÕÁ‘· W∫‘·´+ ô|]π>~. u≤\T-ÄeTì\ eT<Ûä´ q&ç|æ+∫q düìïy˚XÊ\T ≈£L&Ü $düT>∑T |ü⁄{Ϻ+#˚y˚. eTTK´+>± M]<ä›] eT<Ûä´ <äs¡Ù≈£î&ÉT s=e÷Hé‡ |ü+&ç+#·&ÜìøÏ #·÷XÊs¡T. J$‘·+ n+fÒ @$T{Ï? eTs¡D≤ìøÏ ns¡yú T˚ $T{Ï? <˚e⁄&ÉT ì»+>± ñHêï&Ü? ñ+fÒ >∑T&ç˝ÀH˚ ñ+{≤&Ü? bÕ|ü+ b˛yê\+fÒ @+ #˚j·÷*? Ç˝≤+{Ï Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+ #Óù|Œ Á|üjT· ‘·ï+ #˚XÊs¡T. ne˙ï Ä<Ûë´‹àø£ #·sêà >√wæ˝˜ ≤ kÕ–q düìïy˚XÊ˝Ò. @‘êyê‘ê #Óù|Œ<˚+≥+fÒ.. ª>∑T&çμ qe\ #·<äTe⁄‘·Tqï|ü&ÉT ø£*–q nqTuÛÑ÷‹ ª<˚ekÕúq+μ dæìe÷ #·÷dæq|ü&ÉT ø£\>∑<äT. @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012 ‘Ó\T>∑THê&ç

47


dæ˙ q÷´dt...

nyÓ÷à... Ä bÕÁ‘· nsTT‘˚ e<äT›!

¬s+&ÉT uÛ≤>±\T>± $X¯«s¡÷|ü+

<äsÙ¡ ø£‘«· +˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ &Éغ |æø£ÃsY˝À dæ˝Ÿÿdæà‘· bÕÁ‘· b˛wæ+∫ C≤rj·T ø£ª$X¯e«T˝Ÿs¡÷V|ü‰ü +düμ.HéÄj· TH˚ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT. á dæìe÷

nyês¡T¶ m>∑πsdüT≈£îb˛sTT+~ $<ë´u≤\Hé. n˝≤+{Ï bÕÁ‘· ÇkÕÔq+fÒ me¬s’Hê m–] >∑+‘˚kÕÔs¡T... ø±˙ <äøÏåD≤~q e÷Á‘·+ dæ˝Ÿÿ bÕÁ‘·qT b˛wæ+#·&ÜìøÏ mes¡÷ dæ<äΔ+>± ˝Òs¡T. &Éغ |æø£ÃsY Ä<Ûës¡+>± <äøÏå D≤~q dæìe÷ #˚j·÷ \ì Á|üj·T‘êï\T yÓTT<ä\ j·÷´sTT. eTT+<äT nqTwüÿqT dü+Á|ü~+#ês¡T. ÄyÓT Ä ø£<∏äô|’ ÄdüøÏÔ #·÷|ü˝Ò<äT. qj·Tq‘ês¡ eTT+<äT≈£î dæ ˝ Ÿ ÿ bÕÁ‘· q T rdü T ≈£ î yÓ fi ≤¢ s ¡ T . ÄyÓ T ≈£ L &Ü düTeTTK+>± ˝Òs¡ì düe÷#ês¡+.

¬s+&ÉT uÛ≤>±\T>± $&ÉT<ä\ #˚ùd neø±XÊ\THêï j·Tì düe÷#ês¡+. dæìe÷ ì&ç$ ô|s¡>&∑ +É ‘√ s¬ +&ÉT uÛ≤>±\T>± $&ÉT<ä\ #˚ùdÔ m˝≤ ñ+≥T+<äH˚ $wüjT· + ô|’ ø£eT˝Ÿ ‘·q kÕ+πø‹ø£ ãè+<ä+‘√ #·sá \T kÕ–düTÔ qï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. s¡÷. 150 ø√≥¢ e´j·T+‘√ $X¯« s¡÷|ü+ ì]à‘·eTe⁄‘√+~. ‘·$Tfi¯+, ‘Ó\T>∑T, Væ≤+B uÛ≤wü˝À¢ ˇπøkÕ] $&ÉT<ä\ #˚kÕÔs¡T. á ∫Á‘·+˝À X‚KsY ø£|üPsY n‹~∏ bÕÁ‘·˝À yÓT]XÊs¡T.

njÓ÷´ sêe÷! Çy˚+ ù|s¡T¢... ˇø£ dæìe÷øÏ ù|s¡T ô|{≤º\+fÒ Ä s√E˝À¢ #ê˝≤ s√E\T |üf~ºÒ . ù|s¡T (f…{Æ ˝Ï )Ÿ $q>±H˚, Áù|ø£≈å î£ \≈£î Ä dæìe÷ ø£<ä∏ ø=+‘· ns¡+ú ø±yê* nqT≈£îH˚yês¡T. Hê≥ø±\ ù|s¡÷¢ n˝≤π> ñ+&˚$. bÕ+&Éy√<√´>∑ $»j·÷\T, lsêeT |ü{≤º_Ûùwø£+ Áoø£èwüí sêj·Tu≤s¡+, ≈£îs¡TπøåÁ‘·+, dü‘·´Vü≤]X¯Ã+Á<ä, es¡ $Áø£j·T+, eT<ÛäTùde n˝≤ ñ +&˚$. sêj·Tu≤s¡+ n+fÒ, sêj·Tu≤s¡+ es¡≈£L ñ+≥T+<äì, ≈£îs¡TπøåÁ‘·+ n+fÒ j·TT<ëΔs¡+uÛÑ+ es¡≈£L ñ+≥T+<ä˙ n˝≤ ns¡ú+ #˚düT≈£îH˚yês¡T. X¯≈£î+‘·\, sêeT<ëdüT, dü≈£îÿu≤sTT n+fÒ yêfi¯¢ yêfi¯¢ ø£<∏ä\ì ‘Ó*dæb˛j˚T~. dæìe÷\øÏ e#˚Ãdü]øÏ ≈£L&Ü ù|s¡T¢ n˝≤+{Ïy˚. d”‘êø£˝≤´D+ n+fÒ, sêeTT&ÉT |ü⁄{Ϻq <ä>∑Z s¡Tï+∫ ø£˝≤´D+ es¡≈£L ñ+≥T+<äì. n+‘˚>±ì, sêeTsêeD j·TT<äΔ+ ñ+&É<äì ns¡ú+ nsTTb˛j˚T~. Áoø£èwüí ©\\T n+fÒ, ø£èwüßí&ç u≤\´ø£<∏ä nì ‘Ó*ùd~. Çø£ kÕ+|òæTø±\÷ n+‘˚, >∑èVü≤\øÏåà (1938), e÷\|æ\¢ (1938) n+fÒ yêfi¯¢ ø£<∏ä\ì. eT∞¢ ô|[¢ (1939) n+fÒ eTs=ø£ ô|[¢ »s¡T>∑T‘·T+<äìeTT+<˚ f…{ Æ ˝Ï Ÿ #Óù|Œdæ+~. s¬ ‘’ T· _&ɶ (1939) n+fÒ ¬s’‘·T\ ø£<∏ä nì ns¡úyÓTÆb˛˝Ò<ä÷? n˝≤π> n|üŒ{À¢ e∫Ãq ∫Á‘ê\T <Ûäs¡à|ü‹ï, Ç˝≤¢\T, uÛ≤>∑´\øÏåà e+{Ïeìï ≈£L&Ü Åd”Ô Á|ü<Ûëq ∫Á‘ê\ì ‘Ó*ùd~. Çø£ C≤q|ü<ë\sTT‘˚ nM ‘Ó*ùd˝≤π> f…Æ{Ï˝Ÿ‡ ô|fÒºyês¡T. e÷j·T˝Àø£+, e÷j·T\e÷], ø°\TÁ>∑Ts¡+, >∑TDdüT+<ä] ø£<∏ä, »>∑<˚ø£ Ms¡Tì ø£<∏ä Ç˝≤. sêeTT&ÉT ù|s¡T düT\Te⁄>± ñ+≥T+<äì n–Z sêeTT&ÉT, uÛÑ˝ÒsêeTT&ÉT, {≤ø°‡sêeTT&ÉT, ã+&É sêeTT&É T , <=+>∑ s êeTT&É T nì dæ ì e÷\T e#êÃsTT. ˇø£ dæìe÷ f…{ Æ ˝Ï Ÿ Væ≤≥ºsTT‘˚, n˝≤+{Ï f…Æ{Ï˝Ÿ‡ sêe&É+ ≈£L&Ü ñ+~. ≈£î≥T+ã ø£<∏ä\ sTT‘˚ Çø£ #Ó|üŒqø£ÿπs¢<äT. ñeTà&ç ≈£î≥T+ã+, Ä<äs¡Ù ≈£î≥T+ã+, ã+>±s¡T ≈£î≥T+ã+, eT+∫ ≈£î≥T+ã+ nqï ù|s¡¢‘√ ø£<∏äì eTT+<˚ #Óù|Œùd$. n˝≤π> ø±|ü⁄sê\T: |ü#·Ãì ø±|ü⁄s¡+, |ü+&É+{Ï ø±|ü⁄s¡+- ˝≤+{Ï$ e#êÃsTT. dü+kÕs¡+ ≈£L&Ü n+‘˚ mH√ï dü+kÕsê\ ∫Á‘ê\T e#êÃsTT. sêeTø£èwüßí\T, ø£ècÕíe‘ês¡+, düT+<äs¡ø±+&É, d”‘ê ø£˝≤´D+, –]C≤ 48

‘Ó\T>∑THê&ç @Á|æ˝Ÿ`y˚T 2012

ø£˝≤´D+- e+{Ï f…Æ{Ï˝Ÿ‡‘√ e∫Ãq dæìe÷\T |ü⁄sêD ø£<∏ä˝≤, kÕ+|òæTø±˝≤ ‘Ó*ùd~ ø±<äT. ø=+‘· ø±˝≤ìøÏ Ç+^¢wüß f…Æ{Ï˝Ÿ‡ e#êÃsTT. á e÷s¡TŒ\ e\¢ ∫Á‘·ø£<∏ä dæìe÷¬øfi‚Ô>±ì ‘Ó©<äT. ◊ \yY j·TT, \yY y˚TπsCŸ, \yY ÇHé dæ+>∑|üPsY, \yY ÇHé Ä+Á<Ûä, #Ûê˝…+CŸ, V”≤s√, &Ü]¢+>¥ &Ü]¢+>¥ Ç˝≤+{Ï$ #ê˝≤ e#êÃsTT. V”≤s√\ Ä~Û|ü‘·´+ e∫Ãq ‘·sê«‘·, yêfi¯¢ bÕÁ‘· ù|πs dæìe÷ ù|s¡T ø±yê\ì V”≤s√\T, ìsêà‘·\÷ nqT≈£îHêïs¡T. ø£<∏ä me]<Ó’Hê, V”≤s√ bÕÁ‘· f…Æ{Ï\T. M{ÏøÏ ñ<ëVü≤s¡D\T #ê˝≤ ñHêïsTT. sêqT sêqT dæìe÷ ù|s¡T Ç+^¢c˛, Ç+ø√ uÛ≤c˛ @<√>± e÷]b˛sTT+~. ø£<∏ë|üs¡yÓTÆq ù|s¡T¢ bÕ]b˛j·÷sTT. K‘·sêïø˘, \yY »Øï, 100% \yY, K˝Ò C ≤, $Ts¡ | ü ø ±jY T , <ä ÷ ≈£ î &É T , ˇø£ÿ&ÉT, &ÜHé oqT- Ç˝≤+{Ïy˚ mH√ï e#êÃsTT, edü T Ô H êïsTT. m≈£ î ÿe Ç+^¢ùw. ªªf…Æ{Ï˝Ÿ @ uÛ≤wü˝À ñHêï, V”≤s√ì #·÷ùd Áù|ø£å≈£î\T ekÕÔs¡T,μμ nì ˇø£ ìsêà‘· nHêïs¡T. b˛düºsY‡, #êq˝Ÿ‡˝À V”≤s√>±] u§eTà ˇø£ÿfÒ ñ+≥T+~. Ä s√E˝À¢ Á|üø≥ £ q˝À¢ V”≤s√, V”≤s√sTTq¢ u§eTà\‘√bÕ≥T ‘·øÿÏ q yêfi¯M¢ y˚ùdyês¡T. á $<Ûëq+ m|ü&√b˛sTT+~. ø£‹Ô |ü≥Tº≈£îH√, >=&ɶ*‘√H√, X¯S\+‘√H√ ñ qï V”≤s√ u§eTà‘√H√ Á|üø£≥q\T edüTÔHêïsTT. ˇø£Hê&ÉT, dæìe÷ ù|s¡T˝À ñqï ø£<∏ë+X¯+ Ç|ü⁄Œ&ÉT |üP]Ô>± b˛sTT+~. ‘Ó\T>∑T<äq+ ≈£L&Ü |üP]Ô>± b˛sTT+~. e÷‘·èuÛ≤wü ø£+fÒ áHê{Ï dæìe÷˝À¢ Ä+>∑¢ uÛ≤wü, Ä+>∑¢ |ü<ë˝Ò $ì|ædüTÔHêïsTT. á <äTwüº dü+Á|ü<ëj·T+ b˛yê\ì, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ ªªdæìe÷ ù|s¡T ‘·$Tfi¯+˝À ñ+fÒ Ä ∫Á‘êìøÏ $H√<ä|ü⁄ |üqTï s¡<äT›#˚kÕÔ+. á s¡<äT› XÊX¯«‘·+>±H˚ ñ+≥T+~μμ nì XÊdæ+∫+~. Ä uÛ≤wü MT<ä ñqï >ös¡e+ n˝≤ ìs¡÷|æ‘·yÓTÆ+~. n+<äTπø, nìï uÛ≤wü˝À¢q÷ ªs√uÀμ ù|s¡THêï- ‘·$Tfi¯+˝À e÷Á‘·+ ªm+~s¡Héμ nì ù|s¡T ô|{≤ºs¡T. <ëìù|s¡T ªs√uÀμ nsTTHê! eTq dæìe÷˝À¢ ‘Ó\T>∑T<äq+ m|üŒ&√ b˛sTT+~. ø£≥Tº, u§≥Tº ndü\T ˝Òe⁄! uÛ≤cÕ dü]>±˝Ò<äT. bÕ≥\T Ç+^¢wüß |ü<ë\‘√ uÀ˝…&ÉT edüTÔHêïsTT. eTq Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü dæìe÷ Á|üeTTKT\‘√ Ä˝À∫+∫, ø£˙dü+ dæìe÷ ù|s¡sTTHê ª‘Ó\T>∑Tμ˝À ñ+&˚˝≤ #·÷&É≈£L&É<ë? ‘·$Tfi¯ ∫Á‘ê*ï Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£îì,, &É_“+>¥ #˚düTÔHêïπs- f…Æ{Ï˝Ÿ‡ $wüj·T+˝À e÷Á‘·+ yêfi¯¢ì m+<äT≈£î Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√s¡T? ªdæ‘ês¡μ k»q´+‘√


Telugu Naadi+ April+May 2012  

Oldest Telugu Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you