Page 1

Skolestart 2014

GUNVOR SØNNESYN

NYTT

1–2

MATEMATIKKVERK for grunnskolen Følger de nye, reviderte planene LK06


Har du noen gang, som jeg, irritert deg over ubrukelige åpningsmekanismer på pakker med pålegg eller middagsmat? Pakka er kommet i hus, klar til å brukes, men så lar den seg altså ikke åpne på fornuftig vis, slik at den kan lukkes og åpnes igjen…. Takke meg til varer som er enkelt pakka inn, lett å åpne og gode å bruke.

Er dette et bilde vi kan bruke på lærerrollen? Det går kanskje ikke an å si at læreren skal pakke ut kunnskapen for barna. Men det går definitivt an å si at det er mulig å pakke inn kunnskapen, slik at den ikke så lett lar seg åpne igjen. Når barna skal lære matematikk, må vi legge til rette for å «pakke ut» lærestoffet slik at de forstår det som det er nyttig å forstå, og slik at de får øve seg på det som det er fornuftig å øve seg på. Derfor har Abel både opplegg og oppgaver som bidrar til forståelse, og oppgaver som skal gi øving. Dessuten er det viktig å oppdage lure måter å tenke på, og det har vi også tatt med. Forståelse dreier seg om begreper. Matematikk har mange begreper, slik som pluss eller addisjon, som

2

antall, som størrelse, som å måle og så videre, og disse må vi legge til rette for at barna får lære.

«Metoden egner seg spesielt godt i klasserom med barn fra ulik språk- og kulturbakgrunn.» Noen begreper er mer grunnleggende enn andre. Vi legger til rette for å lære begreper etter en modell som er knytta til norsk forskning – Nyborgs begrepsundervisningsmodell. Det betyr at vi bruker virkelige ting og bilder, og knytter språk til på måter som har vist seg å være viktige for å lære. At barna får lære matematikkspråket knytta til det konkrete på en systematisk måte, gjør at alle kan få like godt utbytte.

4


1–2

Følger de nye, reviderte planene LK06

Når noe skal øves i matematikken, har det vært tradisjon for å skrive regnestykker. Vi trenger å øve, men det er ikke sikkert at det å skrive alltid er beste måte. Både gangetabeller og andre «tallfakta» kan kanskje for noen barn øves like godt med å lese høyt eller å snakke som med å skrive. Dette bruker vi som en strategi i verket. Samtidig skal barna selvsagt lære seg det matematiske skriftspråket, og de skal lære seg å bruke det til å løse problemer. Det betyr at de må få øve seg på å skrive også. De grunnleggende ferdighetene er en viktig del av Abel.

Å lytte, tale og samtale… (MUNNLEGE FERDIGHEITER)

Å beskrive og forklare… (Å KUNNE SKRIVE)

Å forstå og bruke symbolspråk… (Å KUNNE LESE)

Å bruke symbolspråk, matematiske omgrep…

(Å KUNNE REKNE)

•Å

bruke digitale verktøy til læring… (DIGITALE FERDIGHEITER)

3

5


I Abel har vi tatt mål av oss å utnytte det vi vet om læring. Vi vet at når vi lærer, er det ulike prosesser i gang i hodet vårt. Å kjenne igjen, sammenligne og huske er slike prosesser. Noen av dem bidrar til forståelse, og noen av dem er viktige når vi skal lære oss det som forekommer i en rekkefølge. Slike rekkefølger kan være: «Fem ganger åtte er …» Abel knytter kunnskap om læring, begrepsdanning og matematisk kompetanse opp mot hovedområdene i læreplanen.

• Tall

og algebra

• Geometri • Måling • Statistikk

6


Gunvor Sønnesyn har arbeidet med begynneropplæring i matematikk, begrepsundervisning og PASS intelligens teori. Hun er mye brukt foreleser i inn og utland. Hun er seniorrådgiver i Pedverket Kompetanse. Kurs, konsulent og fagoppdrag for skole og kommuner innen begynneropplæring og begrepsundervisning er noen av oppgavene hun har. Hun har tidligere utgitt matematikkverket Mattis og Mattea 1-2 som Abel er en forlengelse av.

KOMPONENTOVERSIKT TITTEL

ISBN bokmål

ISBN nynorsk

PRIS

Abel 1a

978-82-7522-433-8

978-82-7522-478-9 110,-

Abel 1b

978-82-7522-474-1

978-82-7522-481-9 110,-

Abel arbeidsbok 1

978-82-7522-542-7

978-82-7522-544-1 95,

Abel ressursperm 1. trinn

978-82-7522-475-8

Utkommer august 2014:

450,

Utkommer skoleåret 2014/2015 : Abel 2a

978-82-7522-476-5

978-82-7522-479-6 110,-

Abel 2b

978-82-7522-477-2

978-82-7522-480-2 110,-

Abel arbeidsbok 2

978-82-7522-543-4

978-82-7522-545-8 95,-

Abel ressursperm 2. trinn

978-82-7522-541-0

Abel for digitale tavler (bm/nyn)

450,250,- årslisens pr. klasserom

Abel 3 – 4 utkommer skoleåret 2015/2016.

1


Abel for digital tavle.

DIFFERENSIERING gir eleven rom til utvikling på sitt nivå… – grunnleggende arbeid knyttet begrepsforståelse, antall og matematiske symboler

Kan

– videreføring og ekstraarbeid knyttet til må-sidene – utfordrende oppgaver og ekstraarbeid – på hver side finner de voksne en veileder som skal hjelpe eleven med arbeide i boka på skolen, på SFO eller hjemme, en instruerende tekst om hvordan man skal gripe an akkurat denne siden

Tell Forlag AS Slemmestadveien 416, 1390 Vollen Tlf. 66 78 09 18 E-post: post@tell.no

www.tell.no

Abel - matte for grunnskolen  

Abel 1-2 er et nytt matematikkverk for grunnskolen.

Abel - matte for grunnskolen  

Abel 1-2 er et nytt matematikkverk for grunnskolen.