Page 1

Primera edició: novembre 2011 Creació: Grup de treball del professorat de la Xarxa Escoles per a la Sostenibilitat de Cornellà de Llobregat. Edició: Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Coordinació: Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’ajuntament de Cornellà de Llobregat. Concepció didàctica i realització: viladraueducacio.com Disseny i maquetació: viladraueducacio.com Dibuixos: Subi Correcció: Marta Puigrodón Imprès amb paper 100% reciclat. Aquest material es pot trobar en format digital a: http://citilabpro.eu/tvresidus/


ÍNDEX 1. MATERIAL >> Material que s’hi inclou

2. PROPOSTA EDUCATIVA

5 5

8

2.1 RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM 8 2.2 LES AVENTURES DE LA MALETA (descripció de les activitats, temps recomanat, espai, material, objectius, desenvolupament i avaluació) >> >> >> >>

Avui per esmorzar porto... (aventura de curta durada). Els residus titelles (aventura d’una tarda). Tingues cura del planeta (aventura d’una setmana). La Fira dels nostres jocs (aventura de llarga durada).

8 10 13 16 22

3. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

25

4. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

25

5. ANNEXOS

27

>> >> >> >> >> >>

Annex 1: Llistat del material de llibres i recursos didàctics de la maleta Annex 2: Taules 1 i 2 (activitat “Avui per esmorzar porto...) Annex 3: Els residus titelles- Inicis de les històries Annex 4: Dibuix contenidor Annex 5: Imatges de les cartes per a fer els grups Annex 6: Làmines dels contenidors


5 JUGUEM AMB LA MALETA

1. MATERIAL Material que s’hi inclou dins de la maleta dels residus

element

quantitat

descripció

Dossier Didàctic

1

Dossier amb el desenvolupament de la proposta educativa, les activitats complementàries i les orientacions didàctiques.

Llibres i material

8

Llibres i material divers relacionat amb els residus (llistat a l’annex 1 del dossier)

Bossa de l’esmorzar

1

Bossa de l’esmorzar amb 7 imatges de diferents embolcalls.

Suport

5

Contenidors de paper maixé: - Contenidor d’envasos lleugers de color groc. - Contenidor de vidre de color verd. - Contenidor de paper i cartró de color blau. - Contenidor de matèria orgànica de color marró. - Contenidor resta de color beix.

imatge


6

Cartes per a la dinàmica de fer grups

quantitat 30

descripció

imatge

30 cartes amb diferents tipus de residus: - Cartes fracció orgànica.

RIR DESCOB RES PER 4 AVENTU LS RESIDUS DE EL MÓN

element

- Cartes fracció envasos lleugers. - Cartes fracció paper/ cartró. - Cartes fracció vidre. - Cartes fracció resta Làmines dels contenidors

5

- Làmina contenidor matèria orgànica. - Làmina contenidor vidre. - Làmina contenidor paper/cartró. - Làmina contenidor envasos lleugers. - Làmina contenidor rebuig.

Taula 1.

1

Com portem l’esmorzar a l’escola?

Taula per emplenar que ens ajudarà a fer una anàlisi de com portem l’esmorzar a l’escola. (annex 2 del dossier)

número trobat Paper d’alumini Paper de cuina

Plàstic transparent (film) Bossa de plàstic

Embolcall de pastisseria industrial Carmanyola Embolcall de roba reutilitzable Altres:

Altres:

Taula 2. Com són els embolcalls i com els faig servir?

1

Taula que ens ajudarà a reflexionar al voltant dels embolcalls de l’esmorzar i a buscar possibles alternatives. (annex 2 del dossier)

Dibuix d’un contenidor de paper i cartró

1

Dibuix, per fotocopiar, d’un contenidor de paper i cartró en blanc i negre. (annex 4 del dossier)


element

quantitat

descripció

Inici de petites històries

1

Informació per a realitzar l’activitat dels residus titelles. (annex 3 del dossier)

Kit per fer paper reciclat

1

Material necessari i instruccions per a poder realitzar paper reciclat a l’aula (aquest material és independent de la maleta dels residus)

imatge

JUGUEM AMB LA MALETA

7


8

2. PROPOSTA EDUCATIVA 2.1. RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM Àrea de coneixement del medi natural, social i cultural. Continguts de Cicle Inicial que s’hi relacionen: >> Distinció entre objectes d’un sol tipus de material o diferents. Aplicació de criteris de separació i selecció dels residus urbans. Participació en la reducció, reutilització i reciclatge dels residus a l’escola (matèria i energia). >> Muntatge de joguines (entorn, tecnologia i societat) >> Exploració d’algun aspecte de l’entorn a partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu (l’entorn i la seva conservació). >> Reconeixement dels diferents tipus d’aliments. Valoració alimentació sana i variada (les persones i la salut).

d’una

>> Identificació dels diferents àmbits als quals pertany l’alumnat: la família, l’escola, el barri o la localitat (persones, cultures i societats). >> Reconeixement de la importància de la participació i corresponsabilitat en les tasques de la vida domèstica, escolar i social relacionades amb la reducció, reutilització i reciclatge de residus de l’escola(persones, cultures i societats). >> Descoberta i identificació dels elements característics de l’entorn, els serveis i els espais comuns, valorant la responsabilitat personal en el seu ús (persones, cultures i societats).

2.2. + D’UN VIATGE AMB LA MALETA En aquesta maleta hi podeu trobar un conjunt de materials que us poden ajudar a iniciar, continuar, aprofundir i completar les vostres propostes educatives relacionades amb el complex món dels residus. Un recull de material al vostre abast per tal que seleccioneu el que considereu més apropiat per utilitzar-lo amb els vostres alumnes de cicle inicial. El llistat que fa referència a tot el material el podeu trobar a l’Annex 1 d’aquest dossier didàctic. Com a suggeriments didàctics, us presentem 4 activitats que utilitzen algun dels materials que hi ha a la maleta i que us poden servir d’exemple de com utilitzar-la. La realització de cadascuna de les activitats és independent, i bàsicament permet


visualitzar que podeu realitzar diverses activitats relacionades amb el món dels residus segons el temps que hi vulgueu dedicar. Per aquest motiu, hem seleccionat les activitats en funció de si són de curta durada –1 hora de classe– una tarda, una setmana o, de llarga durada, més d’una setmana. Recordeu que si realitzeu alguna activitat a partir del material que us proposa aquesta maleta de residus teniu la possibilitat de compartir-la dins de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Cornellà, a la Televisió de Residus: http://citilabpro.eu/tvresidus/. El marc comú de referència on mostrar tot el que fem, intercanviar experiències i trobar noves idees que ens ajudin a fer la nostra feina docent. Bon viatge i que comenci l’aventura. Obrim la maleta.

JUGUEM AMB LA MALETA

9


10

avui porto per esmorzar...

Aventura de curta durada

Breu descripció A través d’aquesta activitat es pretén treballar de manera activa la reducció de residus relacionats amb l’esmorzar, implicant a l’alumnat en el procés de recollir dades i pensar alternatives.

Objectius >> Reflexionar sobre els nostres hàbits alhora de portar l’esmorzar a l’escola. >> Pensar què podem fer nosaltres per reduir els residus que produïm cada dia a l’hora del pati. Preparació inicial: >> Durant l’hora d’esmorzar, demanem a tots els alumnes que posin els residus del seu esmorzar (paper d’alumini, brics de llet o suc, tovallons de paper, embolcalls, restes de fruita...) dins d’una caixa.

MATERIA L

1h COMANAT: TEMPS RE ESPAI

ball diari. Aula de tre

A la male ta: Bossa de l’esmorza r amb im diferents atges de objectes i residus. En aques t dossier didàctic: Taula 1 d e l’annex 2. Com p l’esmorza ortem r a l’esco la? (doss ier). Taula 2 d e l’annex 2. Com só embolcall n els s i com e ls faig se (dossier). rvir? Altres ma terials ne cessaris: 1 caixa Llapis, co lors, mate rial de l’a ula.


Desenvolupament de l’activitat: >> Quan hem acabat d’esmorzar agafem la caixa amb els residus que hem generat esmorzant i n’observem la quantitat i diversitat. >> Fem grups, utilitzant la posició de cada un a la classe, és a dir, ajuntarem els alumnes de les taules més properes de 6 en 6, o de 5 en 5, de manera que surtin 4 grups. >> Repartim els residus de l’esmorzar, de manera que tots els grups tinguin, més o menys, la mateixa quantitat de residus. >> A poc a poc, cada grup va classificant els objectes i anota a la taula 1 que trobareu a l’annex 2 quin tipus de residu és. D’aquesta taula n’hem de fer tantes fotocòpies com grups hi ha a la classe. >> Fem una posada en comú de les dades recollides per cada grup, les anotem a la pissarra i decidim a quin contenidor els llençarem.

>> Suggeriment: Podem fer una fotocòpia de la taula 1 de l’annex 2 en DIN-A3 per anar escrivint els resultats totals i penjar la taula a un espai visible de la classe.

En aquest moment ens podem fer preguntes com ara: >> Com portem l’esmorzar a l’escola? >> Què llencem a la paperera? >> On llencem el menjar que no ens podem acabar? >> Quines són les 3 R? Què vol dir reciclar? I reduir? I reutilitzar? >> Què podríem fer per reduir la nostra quantitat de deixalles a l’hora de l’esmorzar?

JUGUEM AMB LA MALETA

11


12 >> Reflexionem sobre els residus que produïm a l’escola a través de la taula 2 que trobareu a l’annex 2 (el faig servir i el llenço, el faig servir i l’utilitzo més vegades, es pot substituir per...). Per fer-ho utilitzem la bossa de roba que hi ha a la maleta que inclou diferents imatges de residus, materials i objectes relacionats amb aquest àpat. Un nen/a de cada grup treu de la bossa una imatge que s’enganxa a un lloc visible. És el moment de comentar de quin tipus de material estem parlant i de si és un embolcall reutilitzable o no. Després, entre tota la classe, decidim quin tipus d’embolcall creiem que és millor utilitzar (perquè és reutilitzable i/o fàcil de reciclar). Cada grup completa la seva taula n.2.

>> Suggeriment: Us proposem que repetiu la mateixa activitat al cap d’uns mesos per veure l’eficàcia, si s’ha aconseguit l’objectiu de reduir els residus relacionats amb l’esmorzar.

Elements per avaluar >> Ser autocrítics amb el que fem i proposar alternatives per millorar. >> Participar de forma activa en la reflexió i el debat. >> Saber separar els diferents tipus de materials segons la seva composició.


els residus titelles

Aventura d’un mati o d’una tarda

Breu descripció A través de la imaginació, i utilitzant roba en desús, els alumnes podran fer el seu propi titella que representi una fracció dels residus. Un cop s’hagin fet els titelles, s’inventaran una petita història lligada a una situació preestablerta, que serà representada de forma gràfica (a través del dibuix) i de forma teatral (utilitzant els titelles).

Objectius >> Potenciar la imaginació a través del treball manual. >> Donar un altre ús a materials que han perdut la seva principal funció. >> Treballar el concepte de reutilització. >> Saber relacionar els residus amb diferents moments. >> Induir a la reflexió i l’autocrítica. MATERIAL A la maleta: Suport de fusta Pinces per agafar les làmines de dibuix.

NAT OMA C E PS R rda TEM na ta u o atí Un m i I diar ESPA ball e r t de Aula

Llibre: DE ROSAM EL, G. Personatges simpà tics. Barcelona: Editoria l zendrera Zariquiey, 2009. Altres materials: Mitjons vells Botons Cola Cartolines o retalls de papers de colors Retalls de roba en desús...

JUGUEM AMB LA MALETA

13


14 Preparació de l’activitat: >> Uns dies amb antelació s’avisa als alumnes que vagin portant mitjons vells, botons i retalls de roba de casa.

Desenvolupament: >> Fem grups de 5 nens/es. Per fer grups es dóna a cada nen/a una carta amb un tipus de fracció (matèria orgànica, vidre, paper, envasos lleugers, resta). Els nens/ es, amb la seva carta, es barregen per l’espai aula. Mentrestant, el mestre penja un cartell de cada contenidor, i quan faci el senyal, cada nen/a es posa sota el contenidor que li correspon. D’aquesta manera ja tenim els grups fets. >> Cada grup ha de fer 5 personatges. Cada personatge ha de ser representatiu d’una fracció de residus diferent: envàs lleuger, paper, vidre, matèria orgànica i resta. Utilitzem els botons per fer d’ulls i els retalls de roba i de papers per fer els complements. Donem una situació/moment a cada grup per inspirar la seva història. Us proposem les següents: >> Nadal >> Carnestoltes >> Festa d’aniversari >> Excursió a la muntanya >> Mercat >> Festa major >> Cada grup s’ha d’inventar una petita història relacionada amb els residus i la situació corresponent. A l’annex 3 trobareu un possible inici de cada història. També podeu inventar-vos altres situacions relacionades amb les activitats que esteu portant a terme a l’escola (sortides, barri, escola...) >> Cada grup escriu un resum –amb la col·laboració del mestre– en 2 o 3 línies de la seva història per tal que quedi constància de forma escrita. Després dibuixa una escena en la que apareguin els principals protagonistes (elements) de la història. >> Utilitzem el suport de fusta que trobareu a la maleta per penjar els dibuixos fets pels grups, de manera que serveixin de fons d’escenari (decorat) per representar l’obra de teatre.


En aquest moment es poden fer preguntes com ara: >> Què passa a cada una de les situacions? >> Quin residu és el protagonista? Per què? >> Són necessaris tants residus? >> Com organitzar aquestes celebracions reduint els nostres residus?

Elements per avaluar >> Aportacions innovadores al taller. >> Bon ús de recursos reutilitzats. >> Capacitat imaginativa. >> Fil argumental de la història. >> Reflexió final.

JUGUEM AMB LA MALETA

15


16

tingues cura del teu planeta

Aventura d’una setmana

Breu descripció Després de la lectura en veu alta, per a tota la classe, del llibre “Tingues cura del teu planeta”, cada dia farem una activitat relacionada amb un tipus de material diferent, els portarem a classe, els observarem, els tocarem... i, posteriorment, els posarem al contenidor corresponent.

Objectius >> Treballar els residus i el reciclatge. >> Aprendre a treballar en equip. >> Saber distingir entre objectes d’un sol material i objectes compostos per diferents tipus de materials.

ANAT TEMPS RECOM 1 – 1:30 h durant Cada dia entre 1 r fe r pe ar aprofit setmana. Podem pea ro Eu a an tm Se t la aquesta activita de ls Residus (fina de Prevenció de . novembre) ESPAI

>> Distingir els diferents tipus de materials segons la seva composició.

ari. Aula de treball di

>> Reflexionar sobre els hàbits de consum actuals.

MATERIA L A la male ta: Llibre: CH ILD, L. Tin gues cura planeta. B de arcelona: RBA Libro l teu s, 2008. 5 Conten idors de p aper maix é. 5 Làmine s contenid ors en DIN penjar. -A3 per Kit per fe r paper re ciclat. Altres ma terials: Pintura Cola Residus q ue els ne ns/es port casa in de Revistes de public itat Estisores


Preparació activitat (sense nens/es): >> Penjarem a una paret de l’aula les làmines dels 5 contenidors de recollida selectiva que treballarem els següents dies – els trobareu a la maleta dels residus.

Preparació inicial: >> Demanem als alumnes que durant la setmana vagin portant revistes publicitàries de grans magatzems, supermercats... >> El primer dia de la setmana que dediquem als residus llegirem el llibre “Tingues cura del teu planeta”, que trobareu a la maleta dels residus. Per a més informació, podeu passar el vídeo que trobareu linkat a la televisió de residus per introduir el tema.

Enllaç: http://www.youtube.com/ watch?v=cKrJIckDM8k&fe ature=player_embedded#

En aquest moment es poden fer preguntes: >> Separes la brossa a casa teva? >> Acompanyes el pare o la mare a comprar? >> Vas a llençar les escombraries de casa teva? >> T’has preguntat mai què passaria si no recicléssim? I si no reutilitzéssim? >> Ajudes a netejar casa teva?

Enllaç televisió de residus (TVR: http://citilabpro.eu/tvresidus/)

JUGUEM AMB LA MALETA

17


18 Desenvolupament de l’activitat: >> Presentem el tema de la setmana i els contenidors penjats a la paret, tot explicant que cada dia els nens/es hauran de portar a la classe residus d’un tipus de material determinat. >> Omplim els contenidors. >> 2n dia. Avui el protagonista és l’envàs lleuger (de plàstic i d’alumini) Portem diferents tipus d’envasos. Els observem, els toquem, els classifiquem, ens preguntem d’on venen, què en podem fer... Triem uns retalls dels diferents materials dels envasos que hem portat i els enganxem al voltant de la làmina del contenidor groc.

Informació complementària: Els envasos lleugers de plàstic són materials molt nous, la majoria els obtenim del petroli. Els envasos de plàstic, en pocs anys, han substituït altres materials, com els metalls, la fusta, el vidre i fibres naturals com el cotó o la llana, etc. El principal problema dels envasos de plàstic és que, en convertir-se en residu, no són absorbits per la natura i resten inalterables durant molts anys. Davant aquest problema, la solució és el reciclatge.

>> 3r dia. Avui el protagonista és el paper. Abans de començar a parlar del paper, podem preguntar-nos si sabem d’on prové el paper, quin recurs s’utilitza per fer paper... Portem diferents tipus de paper, els observem, mirem les diferències entre ells, els classifiquem... Expliquem el procés d’obtenció del paper i el reciclatge del paper. Pensem diferents coses que es puguin fer amb paper. Triem uns retalls de papers diferents i els enganxem al voltant de la làmina del contenidor blau.


Informació complementària: El paper és una làmina constituïda de fibres de cel·lulosa i altres substàncies (minerals, coles, colorants, etc). La major part del paper es fabrica a partir dels arbres. Al món, la indústria consumeix al voltant de 4.000 milions d’arbres cada any, principalment pi i eucaliptus. Per fabricar un quilogram de paper convencional s’utilitzen cent litres d’aigua. Amb el reciclatge s’estalvia entre un 30% i un 55% d’energia en el procés de fabricació, depenent del paper utilitzat i la qualitat final desitjada. El paper de rebuig pot ser triturat i reciclat diverses vegades.

Activitats complementàries: 1- A l’annex 4 trobareu un contenidor en blanc i negre. Podeu fer una fotocopia per a cada nen/a que haurà de fer un collage, reutilitzant el paper de les revistes. Recordeu que estem treballant el paper, per tant, el collage ha d’utilitzar majoritàriament el color/tons blaus. 2- Si disposeu de més temps podeu fer paper amb el Kit de fer paper reciclat que acompanya la maleta dels residus. >> 4t dia. Avui el protagonista és la matèria orgànica. Aquest dia els nens/es han de portar per esmorzar fruita. Un cop s’ha esmorzat recollim les restes de matèria orgànica (pela de plàtan, taronja, el cor d’una poma...). Parlem del compostatge: com es fa i perquè serveix. Fem dibuixos de materials compostables i els enganxem al costat del contenidor marró. Els alumnes agafen dos recipients (per exemple dos pots de iogurt. En un hi enterren un tros de plàstic i en un altre, una pela de poma o qualsevol resta de fruita. Dues setmanes després, com a mínim, els nens/es miren què ha passat: i se’ls fan les preguntes oportunes:

JUGUEM AMB LA MALETA

19


20

En aquest moment es poden fer preguntes, com ara: >> Alguna de les dues escombraries que hem enterrat ha canviat? Per què?

>> 5è dia. Avui el protagonista és el vidre. Portem diferents imatges d’objectes de vidres (varietat de colors, mides...). Parlem de com s’obté el vidre, importància de reutilitzar-lo, per a què fem servir el vidre... i enganxem algunes de les imatges al voltant del contenidor verd.

Informació complementària: Els primers materials per obtenir el vidre són potassi, silici i calcària. Es calcula que cada persona llença uns 37 kg de vidre per any. Aquest fet es podria evitar fent la recollida selectiva que permeten els contenidors verds que hi ha a la via pública. Hi ha dues maneres d’aprofitar el vidre usat: Reutilització: Hi ha envasos de vidre retornables, que després d’un procés adient de rentat poden ser tornats a utilitzar per a la mateixa finalitat. Una ampolla de vidre pot ser reutilitzada entre 40 i 60 vegades, amb una despesa energètica del 5 % respecte a la del reciclatge. Aquesta és la millor opció. Reciclatge: El vidre és reciclable. El reciclatge consisteix a fondre el vidre vell per fer-ne de nou. D’1 quilogram de vidre vell obtenim 1 quilogram de vidre nou.


>> Per acabar l’activitat de la Setmana, observem la paret amb els contenidors i tot el que hem anat enganxant o situant al seu voltant. Fem una posada en comú del que hem fet durant la setmana. >> La classe s’agrupa per parelles i donem revistes publicitàries de diferents productes a cadascuna d’elles. >> Durant 10 minuts cada parella ha d’intentar trobar i retallar 5 productes de les 4 fraccions que hem parlat al llarg de la setmana. Mentrestant, sota de cada contenidor penjat a la paret, posem els contenidors de paper maixé corresponents. >> Passats els 10 minuts, cada parella, davant de la resta de la classe, llença els productes que ha trobat al contenidor corresponent. >> Un cop tots els nens han posat els retalls dins els contenidors, es treuen i es comenten si s’han llençat correctament. És el moment que l’educador presenta altres objectes, o utilitza elements que hagin retallat erròniament els alumnes que no es poden llençar en aquests 4 contenidors, Què en fem?. Parlem de la deixalleria i del contenidor de rebuig (beix) que ha estat penjat a l’aula tota la setmana i del que no hem parlat fins aquest moment. Què hi podem llençar?

Elements per avaluar >> Conèixer diferents tipus de materials. >> Saber distingir la funció dels diferents contenidors i relacionar-ho amb les fraccions de la recollida selectiva. >> Adquirir bons hàbits en la recollida selectiva dels residus.

JUGUEM AMB LA MALETA

21


22

la fira dels nostres jocs

Aventura de llarga durada

Breu descripció Preparació de la Fira dels Jocs. Durant un mes, i relacionat amb les àrees d’educació física, visual i plàstica, creem nous jocs a partir de la reutilització de diferents materials.

Objectius >> Aprendre a jugar reciclant o reutilitzant residus que semblaven inservibles. >> Conèixer nous jocs. >> Donar altres usos a materials que ja han perdut la seva utilitat inicial. >> Treballar la imaginació. >> Potenciar el joc social.

ANAT ECOM R m S P (pode TEM tmana visual i e s la a de 1 o 2 h les classes ió física c r a a z c it u il d ut d’ e o i/ a ic plàst es). d’un m la s, o au ualitat la n a m e a Aula d ll diari, per I aula de ba a. r e r fi t e la d e r a la ració d t, o pati, pe prepa a it otric . psicom ió de la fira c a z realit

ESPAI

MATER IAL

A la ma leta: Lli bres: RIPOLL ,O.; MA RTÍN,F.; constru . Co ir Cuxart,B les teves joguin m . Barcelo es. 62, S.L.U n , Etrella a: Grupo edito A partir rial polar, 2 0 de 6 an ys. Seg 10. les instr u eix pas uc a pas fàcil fer cions i veuràs les teve c s pròpie om n’és de amb m aterial fà s cil de tr joguines obar a NAVAR casa. RO Barcelo , A. Crea i rec icla. na: circ ulo de le A partir ctores,2 de 5 an 011. ys d’activit ats de d . Proposta estresa manua l fo ih creativit mentant el lle abilitat ure i la at. Altres m aterials : Cola bla nca esc olar. Gomes elàstiqu es. Cordill. Ampoll es de p làstic re ciclade Capses s. de cartr ó. Xapes d ’ampoll es de re fresc. i mater ial que els alum que po n t ser úti l per fe es creguin r un joc .


Preparació inicial: >> Introduïm el tema dels residus i del reciclatge mirant els llibres que trobareu a la maleta de residus i/o a les pàgines web, que trobareu linkades a la Televisió dels Residus

Enllaç:

Enllaç:

http://www.xtec es /~fmarti58/reciclajoc/ interficieinici/ queesreciclajoc.htm

http://www. amarilloverdeyazul.com/ tags/ecoembes/

>> Expliquem a l’alumnat la idea de fer una fira de jocs. Els jocs poden ser molt variats (de sobretaula, de pati...), amb l’única condició que tot el material que s’utilitzi sigui material reutilitzat. >> Fem grups de 5 nens/es. Per fer els grups, es dóna a cada nen/a una carta amb la imatge d’un residu (hi ha 30 cartes: 6 residus de matèria orgànica, 6 de vidre, 6 de paper, 6 d’envasos lleugers i 6 de rebuig). Els nens/es, amb la seva carta, es barregen per l’espai de l’aula. Mentrestant, el mestre penja aleatòriament les làmines de cada contenidor per les parets de l’aula i, quan faci el senyal, cada nen/a busca el contenidor que li correspon (segons la imatge del residu de la seva carta). D’aquesta manera ja tenim els grups fets. Perquè els petits grups tinguin una quantitat semblant d’alumnes cal que l’educador, abans de fer l’activitat, prepari la quantitat de cartes que necessita (imatges de residus) segons la quantitat de nens/es del seu grup classe reduint, de cada fracció, el mateix nombre de cartes que no utilitzarà. >> Cada grup pensa quin tipus de joc li agradaria fer i el material que creu que necessitarà. >> El dia següent cada nen/a ha de portar materials que podríem utilitzar per crear els diferents jocs. Els materials els repartim donant a cada grup el que necessita per fer el seu joc. >> Cada grup construeix el seu joc amb l’ajuda dels llibres de la maleta dels residus i/o altres models. Depenent del temps de què es disposa, cada grup podria pensar la creació d’un joc de sobretaula i un joc de carrer.

Enllaç televisió de residus (TVR: http://citilabpro.eu/tvresidus/)

JUGUEM AMB LA MALETA

23


24 Desenvolupament de la fira: >> S’escull un dia per fer la Fira. És un bon moment per explicar a d’altres alumnes de l’escola aquesta festa. Cada grup col·loca el seu joc de taula i/o joc de carrer a l’espai que li correspon. >> 1 membre del grup és l’encarregat de vigilar i explicar als companys que hi vulguin jugar com ho han de fer i un altre membre del petit grup fa el mateix amb el joc de carrer. La resta del grup va voltant, jugant als altres jocs fabricats pels seus companys/es, Un cop han jugat a tots els jocs, es fa el canvi, i l’alumnat que ha jugat, ara, és l’encarregat de vigilar i explicar el seu joc als seus companys. D’aquesta manera, tothom ha d’haver pogut jugar a tots els jocs.

Elements per avaluar >> Capacitat inventiva. >> Originalitat en la reutilització dels materials. >> Saber jugar respectant els companys i les normes del joc.


3. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES Les activitats: “Avui per esmorzar porto...” i “Tingues cura del teu planeta” incorporen en la descripció del seu desenvolupament opcions d’activitats complementàries a la proposta inicial. Tots els llibres i materials que estan a la maleta dels residus i que no estan citats per ser utilitzats en les activitats proposades, són un ventall d’activitats complementàries que poden utilitzar segons les vostres necessitats e interessos.

4. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES Les 4 propostes d’activitats es poden desenvolupar de manera independent, no estan relacionades entre elles, ni segueixen un ordre establert de dificultat. Per escollir-les penseu si responen a les vostres necessitats, quin temps teniu previst per dedicar-hi, l’espai i els recursos que disposeu. Són propostes que us poden servir per animar-vos a incorporar-ne de noves. Us proposem també que tingueu en compte que de vegades cal poder repetir activitats al cap d’uns mesos per veure la seva eficàcia i si s’ha aconseguit assolir els objectius proposat de reduir els residus (com per exemple en l’activitat “Avui per esmorzar porto...) Penseu que tot el que feu al vostre centre, relacionat amb el complex món dels Residus Municipals, disposa d’un espai d’intercanvi creat dins d’aquest conjunt de materials didàctics “Aprenem dels nostres residus”. La Televisió de Residus de Cornellà (TVR: http://citilabpro.eu/tvresidus/) és un marc de referència que està a la vostra disposició per visualitzar e intercanviar experiències.

JUGUEM AMB LA MALETA

25


5.

S O X E N N A ANNEX 1: LLISTAT DEL MATERIAL DE LLIBRES I RECURSOS DIDÀCTICS DE LA MALETA ANNEX 2: TAULES 1 I 2 (ACTIVITAT “AVUI PER ESMORZAR PORTO...) ANNEX 3: ELS RESIDUS TITELLES - INICIS DE LES HISTÒRIES ANNEX 4: DIBUIX CONTENIDOR ANNEX 5: IMATGES DE LES CARTES PER A FER ELS GRUPS ANNEX 6: LÀMINES DELS CONTENIDORS


1. llista material maleta dels residus: >> Llibres: >> TURNBULL, S. La basura y el reciclaje. Fox, C. (il.). Barcelona: Usborne, 2007. A partir de 7 anys. Llibre il·lustrat, sobre els residus: la recollida, el transport, la gestió, etc. A la part final hi ha un petit glossari per comprendre el significat d’alguns conceptes. >> NAVARRO, A. Crea i recicla. Barcelona: circulo de lectores,2011. A partir de 5 anys. Proposta d’activitats de destresa i habilitat manual fomentant el lleure i la creativitat. >> GUILLAUME,V. Reciclatge creatiu. Barcelona: Editorial zendrera Zariquiey, 2009. A partir de 5 anys. 11 creacions divertides, pràctiques i decoratives explicades pas a pas amb materials que podem trobar a casa, tant per a infants petits com per als més grans per fer en família o a l’escola. >> DE ROSAMEL, G. Personatges simpàtics. Barcelona: Editorial zendrera Zariquiey, 2009. A partir de 5 anys.1 2 creacions de diferents personatges divertides, pràctiques i decoratives explicades pas a pas amb materials que podem trobar a casa, tant per a infants petits com per als més grans per fer en família o a l’escola. >> LLIMÓS,A. Reciclatge. Barcelona: Parramón, 2007. A partir de 5 anys. En cinc passos es poden realitzar totes les manualitats que es proposen, a través de tècniques senzilles i materials comuns. >> CAPDEVILA, C. Les Tres bessones i les tres erres. Capdevila, R. Barcelona: Icaria, Intermón Oxfam, Cromosoma, 2001. A partir de 4 anys. Una història de les 3 bessones centrada en les 3R. >> CHILD, L. Tingues cura del teu planeta. Barcelona: RBA Libros, 2008. A partir de 6 anys. Conte d’en Carles i la Laia on aquesta comença a llençar moltes de les seves coses i el seu germà li pregunta “I perquè no recicles?” >> RIPOLL,O.; MARTÍN,F.;. Com construir les teves joguines. Cuxart,B. Barcelona: Grupo editorial 62, S.L.U, Etrella polar, 2010. A partir de 6 anys. Segueix pas a pas les instruccions i veuràs com n’es de fàcil fer les teves pròpies joguines amb material fàcil de trobar a casa. >> Bossa de l’esmorzar i 7 imatges d’embolcalls diversos. >> 30 cartes per fer grups i 5 làmines de contenidors. >> 5 contenidors paper maixé.


avui per esmorzar porto... Taula 1. Com portem l’esmorzar a l’escola?

número trobat Paper d’alumini Paper de cuina

Plàstic transparent (film) Bossa de plàstic

Embolcall de pastisseria industrial Carmanyola Embolcall de roba reutilitzable Altres:

Altres:


taula 2. com són els embolcalls i com els faig servir? el faig servir i el llenço Paper d’alumini

Paper de cuina

Plàstic transparent (film)

Bossa de plàstic

Embolcall de pastisseria industrial

Carmanyola

Embolcall de roba reutilitzable Altres:

el faig servir i l’utilitzo més vegades

el puc substituir per...


els residus titelles Inici de la història...

NADAL Feia dies que veia moltes llumetes al carrer, els nens de la casa on estic instal·lat, de moment, fa unes setmanes que estan molt nerviosos; parlen del Tió, del Mag Maginet, els tres Reis i, fins i tot, del Pare Noel. Jo no acabo de saber ben bé qui són totes aquestes persones, però, pel que sembla, són molt especials. Suposo que vénen aquesta nit, perquè la mare de la família tot el dia que cuina...

CARNESTOLTES Què passa avui? Sembla que tothom s’ha tornat boig. L’altre dia, mentre em portaven cap a casa, vaig veure una colla de nens i nenes que anaven amb pijama pel carrer. Ahir, les nenes de la casa van marxar a l’escola amb el cap ple de coses estranyes i moltes cuetes. I, aquest matí, l’home de la casa m’ha mirat i m’ha dit: «Per Carnaval tot s’hi val. I em sembla que avui és el teu dia.» Espero que no em deixin tirat en algun lloc.

FESTA D’ANIVERSARI Avui sembla que serà un dia distret, quan la gent de la casa s’ha despertat ja han començat a cantar una cançó al nen petit, que només parlar de la festa. Però, quina festa? Ai, ai, ai, això de la festa em sona a moltes escombraries...


EXCURSIÓ A LA MUNTANYA Quin dia tan clar! Es veu un cel ben blau i sembla que al carrer fa bona temperatura. Ja fa dies que es parla d’anar a fer una excursioneta al bosc, a respirar aire pur, córrer a l’aire lliure... Sembla que avui és el dia ideal! I espero que em treguin de casa, però que també em tornin, que jo sóc un poruc, i si em perdo pel bosc, a saber què em pot passar...

ANEM A COMPRAR AL MERCAT Ja fa uns quants dies que em tenen aquí, exposada, ni que jo fos una peça de museu!! M’ensenyen a les senyores i senyors que passen, però no dec fer gaire bona pinta, perquè ningú se m’emporta a casa seva. I jo, la veritat és que cada cop em sento més vella, ja he començat a perdre el color i cada dia que passa em sento més pansida. Això que quan vaig arribar era la que cridava més l’atenció, amb els meus colors i la meva olor. Qui sap on acabaré!

FESTA MAJOR Què són tots aquests petards? I aquesta música? Sembla que tothom s’està posant les millors gales!! L’encarregat del supermercat on estic exposat parla d’una cercavila amb gegants, capgrossos, tambors... Diu que han guarnit els carrers i que es respira l’ambient de la festa major. Potser algú em vindrà a buscar, durant aquests dies. Vés a saber on em portaran.


4 AVENTURES PER DESCOBRIR EL MÓN DELS RESIDUS

4 AVENTURES PER DESCOBRIR EL MÓN DELS RESIDUS

4 AVENTURES PER DESCOBRIR EL MÓN DELS RESIDUS

4 AVENTURES PER DESCOBRIR EL MÓN DELS RESIDUS

imatges de les cartes per fer grups


PlĂ stic:


Matèria orgànica:


Paper i cartr贸:


Resta:


Vidre:


Cicle Inicial  
Cicle Inicial  

Cicle Inicial

Advertisement