Page 1

yvela siaxle

yvela siaxle yvela siaxle yvela siaxle

karla monroigis pirveli siyvaruli, romelmac msaxiobs pro fesia Seucvala gasul kviras, Jur-

nalma `intradem~ msaxiob karla monroigis interviu gamoaqveyna. am intervius srul versias uaxloes momavalSi SemogTavazebT, manamde ki getyviT imas, Tu ram miiqcia Cevni yuradReba yvelaze metad. interviuSi karla monroigma (virxinia _ `anxelis saidumlo~) ganacxada, rom dRemde aqvs pirvel SeyvarebulTan urTierToba, Tumca ara iseTi, rogoric SeyvarebulTan unda hqondes. `Cven ubralod vmegobrobT. yvela qalisTvis pirveli siyvaruli gansakuTrebulia, pirveli kocna da pirveli seqsi. amitomac xorxitos Zalian davuaxlovdi. is iuristia `venijis~ firmaSi. mec xSirad miwevs masTan samsaxurSi misvla da iuristobac viswavle. SeiZleba iTqvas, rom imdenad CamiTria am sferom, rom momaval wels iuridiulze Cavabareb,~_ ganacxada karlam. msaxiobi apirebs profesiis Secvlas da amas ar malavs. Tumca kvamli ucecxlod ar Cndebao naTqvamia. SeiZleba karlas guli kvlav pirveli siyvarulisken miuwevs.

miCel braunma sastumro gaxsna. vin miiwvia maCom prezentaciis Rames sakuTar hotelSi? rogorc iqna, serialebis

maCom, miCel braunma (franko _ `faruli vneba~) didi xnis ocneba aixdina. braunma maiamis gareubanSi sastumro `braun-hoteli~ gaxsna. msaxiobma sastumros prezentaciaze TiTqmis yvela megobari msaxiobi miiwvia, maT Soris: mario Cimaro, paola rei, nataSa klausi, gabriela spaniki, ana luCia domingesi da a.S. miCel braunma JurnalistebisTvis patara fandic moifiqra. man pres-relizSi ganacxada, rom prezentaciis Rames, sazogadoebas im qals warudgens, ro-

yvela siaxle

tele

melic Zalian uyvars da masTan erTad 1 Rames sastumroSi gaatarebs. am informaciam ra Tqma unda daainteresa sazogadoeba, Jurnalistebi da sastumros gaxsnaze uamravi adamiani mivida. yvela eloda prezentaciis dasrulebas, romelic dana garsias da rikardo Cavezs mihyavdaT. rogorc iqna, dadga dro, Jurnalstebs gaerkviaT vin aris qali, romelic maCos uyvars. kari gaiRo da qalis tansacmelsa da parikSi gamowyobili xuan alfonso baptista Semovida. man miuloca miCels sastumros gaxsna da nomrisken wasvlisken mouwoda. ra Tqma unda yvela mixvda, rom es piar-xriki iyo.

`globom~ Juliana paesi daajildova rogorc wina nomreb-

Si mogiyeviT, seriali `gza indoeTisken~, lasvegasSi daajildoves, rogorc wlis yvelaze saintereso telenovela. dajildoebaze serialSi monawile msaxiobebi iyvnen Sekrebilni da prizic Juliana paesma miiRo. mSobliur braziliaSi dabrunebis Semdeg ki, `globom~ Julianas kidev erTi saCuqari moumzada - mas vilaRAULOACUQES. `man es namdvilad daimsaxura, niWieri msaxiobia da es amerikamac aRiara,~_ganacxada rikardo vadinqtonma. Julianas aseve diplomi da mooqrovili Tasi gadasces, romelic indur kulturaSi ojaxur-Tilismad aris warmodgenili.

erik eliasi fanebs si urprizs umzadebs `meore sicocxlis~ da `zoros~ varskvlavma erik elias-

ma gadawyvita fanebs siurprizi moumzados. miuxedavad imisa, rom is samsaxiobo karieriT Zalian dakavebulia, mainc cdilobs arc simRera daiviwyos. cota xnis win man ganacxada, rom kidev erTi axali albomis gamoSvebas apirebs. erik eliasi: `samsaxiobo karieriT marTlac Zalian var dakavebuli. axlac axal serialze vmuSaob, magram vTvli, rom Tayvanismcemlebs siaxle sWirdebaT, amitom gadavwyvite simRerebis Cawera da axali albomis gamoSveba. aseTi siurprizebis gakeTebas SemdegSic vapireb.~

yvela siaxle yvela siaxle yvela siaxle

Cveni sakontaqto nomeria: +99593373408 3


tele seriebis anonsi

*** anxeli manuelas xvdeba. gogo gaognebulia da mas sTxovs, xeli gauSvas. anxeli eubneba, rom yvelafris axsna surs misTvis. gogo garbis. manuela gaognebulia. jimi ramodenime dRiT Svebulebas iReebs, mas surs virjinias dauTmos mTeli es dro, masTan erTad iyos da ar datovos. maiki mas eubneba, rom safrTxeSi arian, radgan maTi mokvla surT. jimi ambobs, romaucilebladdaadgenen vin imaleba am yvelafris ukan. martini gacofebuli. is leons sayvedurobs, saqme CaaflaveT, amxela Tanxa gadagixadeT da isini kvlav cocxlebi ariano. leoni cdilbs Tavi daicvas, is mas eubneba, rom Tavadac ar icis, rogor CaiSala es saqme. martini mas emuqreba, leons es ar siamovnebs da igiveTi pasuxobs. manuela horacios eubneba, rom anxeli naxa, mTeli am drois manZilze mkvdari megona is ki cocxali gamomecxada da raRac warmoudgeneli SegrZneba dameufla. mas surs damelaparakos da yvelaferi amixsnas.amascdilobda, magram gamoviqecio. horacio gaognebulia da gogos eubneba, rom masTan aRar gaabas kavSiri. anxeli ki lukass uyveba, rom manuela naxa, man ki ar mousmina. `rom davinaxe,

4

anonsi ver aRgiwer rogor mominda Cavxutebodi, uamravjer mekocna da gamudmebiT gamemeorebina, Tu rogor miyvars. Tumca gaiqca~, - eubneba anxeli kacs. lukasi ki SeSfoTebulia da mas uxsnis, rom SeiZleba manuelam es pilicias uTxras da misi saqme garTuldes. qofaki marinas eub-

neba, rom Zalian uyvars da misTvis mzad aris yvelaferi gaakeTos da yvelas daupirispirdes, marina mas pasuxobs, rom es Zalian saSiSia, amitom frTxilad unda iyvnen. mec miyvarxar, magram mainc sifrTxile gvmarTebso, eubneba qali qofaks. kristiani saxlidan midis, mas dagrasielaskamaTi mosdiT, dedas ainteresebs Tu sad midis da ra aris amis mizezi, magram biWs arafris axsna ar surs. martini karmelos eubneba, rom policielebi aucileblad unda mokvdnen,leonma mas imedi gaucrua da axla man unda mixedos saqmes. *** silvana da maiki lukasTan midian. kaci anxels eubneba, rom daimalos. silvanas ki surs, rom salvadoric gaicnos maikma. kristiani horaciosTan gadadis sacxovreblad. martini Zmas sayvedurobs, is mas uyviris da hgonia, rom ji-

misa da maikis mkvlelobaSi swored man SeuSala xeli. kristiani gaognebulia da Zmas sapirispiros umtkicebs. jimi virjinias eubneba, rom axla sul mis gverdiT iqneba da masze izrunebs, gogo ki pasuxobs, rom samsaxurSi isev iaros da rom is kargadaa. jimi mas hkocnis da eubneba, rom axla yvelaze mniSvnelovani misTvis is aris. virjinia gaRizianebulia. martini marinas urekavs da eubneba, Tu sad aris. gogo mas atyuebs, sayidlebze varo. martini ki pasuxobs, rom tyuilad ar ixdis saxlSi fuls, Tanac saTvale vnaxe da darwmunebuli var marto ar iyavio. qali cdilobs sakuTari Tavi ar gasces. jimi virjinias eubneba, rom surs male daqorwindnen. anxeli sandros eubneba, rom manuela naxa. kaci nerviulobs, rom gogom policias ar Seatyobinos. anxeli mas amSvidebs.


tele seriebis anonsi

manuela jimis virjiniaze elaparakeba, kaci mas eubneba, rom axla virjinias mZime periodi aqvs, sareabilitacio klinikaSi dawolaze vercki elaparakeba, radgan mas es sastikad ar surs. mjera, rom virjinias siyvaruli da yuradReba uSveliso. manuela mas madlobas uxdis ase rom zrunavs mis daze. manuela martins kristanzeesaubrebadaeubneba, rom mas Tavisi cxovreba aqvs. martini marinas dacvas miuCens, radgan misi yoveli nabiji akontrolos. gogo gacofebulia, magram verafers ver axerxebs. leoni martins atyobinebs, rom mzad aris mis mier gagzavnil sabuTebs moaweros xeli. *** anxels manuelas naxva isev surs, raTa yvelaferi auxsnas, is lukass eubneba, rom safrTxes aRar Seuqmnis da misi saxlidanac wava. kaci mas eubneba, rom yvelaze usafrTxod axla masTanaa da iqedan

wasvla saWiro ar aris. jimi cdilobs virjiniam rame SeWamos, gogo sustadaa da saxlidan gasvla surs. kaci ki cdilobs, rom es ar moxdes, radgan icis, virjinia isev narkotiks miiRebs. maiki jimis urekavs da atyobinebs, rom biWi ipoves, romelmac maT manqanaSi asafeTqebeli mowyobiloba Cado, magram mkvdaria, radgan is moiSores, raTa araferi ar eTqva. jimi cdilobs yvelaferSi gaerkves. karmelo leons eubneba,romSeiZle-

rom aseT gaurkvevlobas urCevnia anxels Sexvdes da erTxel da samudamod gasces im kiTxvebs pasuxi, romlebic ukve didi xania masSia. horacio eubneba, rom maSin marto ar gauSvebs da Tavadac wahyveba. gzaSi manuela Zalian cudad xdeba, mas muclis tkivili ewyeba. biWs is saavadmyofoSi mihyavs. eqimi mas sinjavs da ambobs, rom axla mdgomareoba stabiluria, Tumca arsebobda safrTxe, rom bavSvi daekarga. is horacios eubneba, rom mis qmars daurekos. horacio martins urekavs, Tumca is sxdomazea da saavadmyofoSi ar midis, biWs ki uxeSad pasuxobs. gamomZiebeliaxlavir-

ba swored misma Svilma uRalata da saqme man gaafuWa. kaci mas eubneba, rom qofaki amas ar izamda. gamomZiebeli martinTan midis da mas dakiTxvas uwyobs, is kacs atyobinebs, rom maurisio mkvdaria da gamoZieba daiwyo. martini mas eubneba, rom maurisiosTan axlos virjinia iyo da Tavidan iSorebs. anxeli manuelas urekavs da Sexvedras uniSnavs. horasio gogos eubneba, rom es ar gaakeTos da isev Tavidan ar daiwyos yvelaferi, magram manuela ambobs,

jiniasTan midis dasakiTxad. gogo maurisisos mkvlelobis ambavs rom igebs, SokSi vardeba. mis damSvidebas jimi da ariana cdiloben. virjinia jimis eCxubeba, rom daumala es ambavi. patara bavSvi ar var, arc Seni naxva minda da miT umetes Seni coloba, Tavi damanebeo, - uyviris gogo jimis. martini kristians warudgens sabWos da mas niSnavs vice prezidentad.

martini qofaks ukavSirdeba, magram is ar umxels Tu sad cxovrobs. isini kamaToben. anxeliZalianguldawyvetilia manuela rom ar mivida, mas lukasi amSvidebs, Semdeg ki gamofenis mowyobas sTavazobs ise, rom Tavad ar gamoCndeba. nacnobi myavs da is dagvexmarebao. biWi dabneulia da ar icis daTanxmdes Tu ara. lukasi ki arwmunebs, rom warmatebas miaRwevs da fulsac iSovis. *** marina da qofaki saubroben, marina biWs eubneba, rom rames moaxerxebs, dacvasTan dakavSirebiT da naxavs mas. biWi pasuxobs, rom Zalian uyvars da moTmena ar SeuZlia, sul mis gverdiT surs yofna. marina kidev erTxel afrTxilebs, rom aSkarad ver imoqmedeben, radgan martini Zalian eWvianobs. martinikristianseubneba, rom rac SeiZleba male unda mogvardes saqme, sanam manuelas Svili daibadeba SveicariaSi fulis gadaricxva unda moaswros da yvela sadave mis xelSi unda iyos. kristiani ki pasuxobs, rom ase swrafad ar moxerxdeba, am ambavs erTi weli mainc dasWirdeba da Tu ar gsurs, rom vinme raimes mixvdes, unda moiTminoo. martins es saSinlad ar siamovnebs da Zmas eubneba, rom yvelaferi unda gaakeTon, rom procesi daCqardes.

***

5


tele seriebis anonsi

manuelas eqimi eubneba, rom ramodenime dRe dasveneba sWirdeba. gogo horacios eubneba, rom Tavgza aqvs abneuli, anxelze fiqrobs da mas aucileblad unda daelaparakos, radgan icis, rom ar gaCerdeba, kidev damireka da mec msurs saubari,amitomaxalitelefoni unda viyidoo. horacio mas pasuxobs, vicodi ase rom iqnebodao. anxeli lukass SemoTavazebaze Tanxmdeba. kaci kmayofilia da mas hpirdeba, rom yvelaferi kargad iqneba. manuela axal telelad unda iyvnen. anxelis yvela suraTs yiduloben.

fons yidulobs. virjiniasareabilitacio klinikaSi mihyavT. ariana gaxarebulia, jimic Zalian bednieria. kaci mas hpirdeba, rom rogorcki gamova, egreve saqorwino kabis sayidlad wavlen da jvars daiweren. kaci mas eubneba, rom Zalian uyvars da arasdros miatovebs. virjiniac igives hpasuxobs, isini erTmaneTs kocnian. eqimi amSvidebs gogos, rom sul male yvelaferi kargad iqneba da Tu Tavadac daexmareba, male cxovrebis Cveulebriv ritms daubundeba. suzi anxels da topos leonTan dakavSirebiT daxmarebas hpirdeba. biWebi mas eunebian, rom dokumentebi xelSi unda Caigdon, amisTvis ki gegmaa saWiro. anxeli ambobs, rom policias isini xelSi unda Cauvardes. suzi maT eubneba, rom yvelanairad daexmareba, ubralod frTxi-

6

*** manuela horacios eubneba, rom anxeli aqamde TiTqos sZulda, undoda misi daviwyeba, magram ver SeZlo. is, rasac mis mimarT grZnobda, aravisTan ar ganucdia. horacio mas ekiTxeba, martinis mimarT ras grZnobs, gogo ki pasuxobs, rom uyvars, magram ara ise,

rogorc anxeli da ase verc verasdros Seiyvarebs. biWi eubneba, rom anxels unda Sexvdes. martini jer manuelas awerinebs xels sabuTebze, Semdeg ki virjiniasTan midis klinikaSi da masac iTanxmebs, gogo rom dainaxavs manuelas xelmoweras, isic Tanxmdeba, radgan hgonia, rom misi da yvelafers gaecno. ariana martins eubneba, rom safuZvlianad unda gaecnos saqmes

da mxolod amis Semdeg moawers xels sabuTebs. martini gamwarebulia da ar icis rogor daiyolios qali. lukasi anxels eubneba, rom misi suraTebi gaiyida da axla ukve 3000 dolari aqvs. manuelas horacio eubneba, rom salvadori gamofenas awyobs, isini xvdebian, rom es anxelia. horacio imasac xvdeba, rom is SeiZleba lukasTan iyos. anxeli leonTan axerxebs SeRwevas da sabuTebis naxvas. am dros qofaki modis da mamis naxva surs. topo mas eubneba, rom leoni iq ar aris. anxeli imaleba. jimis policiis ni-

Sansa da iaraRs arTmeven, radgan maurisios mkvlelbaSi adanaSauleben. soto mas eubneba, rom rac maT virjinias gamo iCxubes, mas Semdeg maursio cocxali aRar unaxavT, yvela kvali Sensken modis da gamoZieba grZeldebao. jimi gagiJebulia da ar jera es yovelive. maiki mas daxmarebas hpirdeba, jimi ambobs, rom namdvili mkvleli unda ipovon, winaaRmdeg SemTxvevaSi Tavs ver daiZvrens. martini arianas leons axvedrebs da eubneba, rom is prezidentia. leoni qalis dasarwmuneblad yvelafers akeTebs.


tele seriebis anonsi

anonsi *** adelfina barbaras atyobinebs lilianas klinikidan gauCinarebis ambavs. barbara saSinlad brazobs dasaswrafodeqimobregonTan saubars moiTxovs. barbaraaxlagonsalosatyobinebs lilianas kalinikidan gauCinarebis ambavs da mas SesCivis, mis adgilsamyofels ver mivakvlieTo. artemio bravo padre boskos misi gegmis Sesaxeb umxels, romelic elizaldeebis ojaxis ganadgurebas isaxavs miznad. kaci ambobs, sanam franko santoro gamoCndeboda, yvelaferi Zalian kargad midiodao. padre SeZrwunebuli rCeba aseTi sisastikis gamovlinebiT. barbara obregonTan samsaxurSi midis. eqTani qals eubneba,obregoniCveniklinikis direqtori aRaraao. adelfina qals obregonis mier danatovar werils gadascems. fernanda mas eubneba, werili xmamaRla waikiTos. eqimi barbaras Tavad urCevs klinikaSi darCenas. barbara gafocebuli xevs werils. *** eduardi padres eubneba, damexmarebi rom artemio bravos Sesaxeb informacia moviZioo? padre mas pasuxobs, silvesteri Cemi mSolebis megobari iyo da

`maradiuli grZnoba~ icis ra saidumlos malavT, dResve aexdeba yvelafers fardao.

im regionSi TiTqmis yvelas vicnob, ase rom mgoni daxmarebas SevZlebo. barbara fernandas sTxovs, dameanis mier miTiTebul misamarTze gahyves, magram iq wasvlis mizezs ar eubneba. fernandam aRar icis ra gaakeTos da gaognebuli uyurebs qals. padre SeSfoTebulia artemio bravos muqariT da edvards sTxovs, eklesiaSi aRar mivides. eduardo verafriT xvdeba padres naTqvamis azrs, padre mas pasuxobs, rasac geubnebi ise gaakeTe da zedmet kiTxvebs nu damisvamo. eduardo gaognebulia. *** padre eduardos eubneba, aravis endo da vfiqrob, rom Sens dacvas SevZlebo. eduardo xvdeba, rom mteri yovel nabijze hyavs Casafrebuli da aravin daindobs. barbara da fernanda daniSnulebis adgilas

midian. barbara moulodnelad fernandas eubneba, avtobusidan gadmodi da sadac getyvi wamomyevio. fernanda qals winaaRmdegobas uwevs, magram barbara mas mainc aiZulebs mis nebas dahyves. fernanda qals eubeba, is mainc miTxari ra gaqvs Cafiqrebulio, magram barbara arfris Tqmas ar apirebs da mas eubneba, Cumad gaakeTe is rasac gibrZanebo. damiani Soriaxlos dgas. am dros mas vladimeri urekavs da barbarasTan saubars iTxovs. fernanda da damiani erTmaneTs rom dainaxaven, gaognebulebi arian da ver xvdebian raSia saqme. *** fernanda da damiani barbaras wyalobiT sastumros nomerSi aRmCndebian. damiani simarTlis damalvas cdilobs. mas surs fernandas akocos da eubneba, siyvarulisTvis mzad var yvelaferi gavakeToo, magram gagulisebuli fernanda mas xels hkravs da Tavidan iSorebs. barbara Tavisi manqanidan Tvals adevnebs avrorasa da jeimss, romlebic xelixelCakidebulebi midian. qali gulSi ambobs, Tqven rom ggoniaT aravin

*** barbara rosendas eubneba, ginda auroras Zalian piraduli saidumlos Sesaxeb Seityoo? fernanda da damiani eduardosTan midian stumrad. kaci yvelafers akeTebs imisaTvis, rom eWvianoba ar SeimCnios. erika eduardos tuCebSi hkocnis, fernanda ki amis danaxvaze focebs yris. *** eduardo erikas eubneba, unda gamovacxado daqowinebas rom vapirebo. erika fernandos eubneba, eduardo Cems gaocebas ganagrZobso. fernandas Tvalebi cremliT evseba. erikas misi reaqcia aocebs da ekiTxeba, ratom tirio. eduardo stumrebs yuradRebas sTxovs da maT erikas, rogorc Tavis sacoles, ise acnobs. Semdeg ki mas sacekvaod iwvevs. fernanda damians ecekveba da eduardos Tvals ar acilebs. *** erikasiniciativiTstumrebi axal TamaSs iwyeben, romlis drosac fernandasa da eduardos erTad mouwevT cekva. isini Tvals ver usworeben erTmaneTs. eduardo mas eubneba, sulelis rolSi aRmovCndi, radgan isic ki ar vicodi qmari Tu gyavdao. Sin misuli eduardo werilebs naxulobs, maTgan fernandas gamogzavnilebs arCevs da gulaCuyebuli kiTxulobs. arc fernandaa karg dReSi da Tavis ubedurebaze fiqrobs.

7


tele seriebis anonsi

*** fernando diegosgan daJinebimoiTxovsmariangeli colad moiyvanos. kaci ambobs, Sens qmedebaze pasuxi aucileblad unda agoo. esmeralda bednieria, radgan qorwinebis gauqmeba SeZlo, Tumca swored am dros Seityobs igi diegosa da mariangels Soris momxdar ambavs. diego fernanos cota dros sTxovs mosafiqreblad. fernando mas eubneba, Tu rame eSmakoba gaqvs Cafiqrebuli, icode arsodes gapatiebo.

esmeraldas gagonilis dajereba Zalian uWirs da uares dReSi vardeba, rodesac Seityobs, diegom da mariangelma qorwineba gadawyviteso. igi diegos naxvas gadawyvets. diego mariangelTan midis da ekiTxeba, ra moxda wuxelo. qali cruobs da eubneba, Tavs damesxi da SenTan gamklaveba veRar SevZelio. esmeralda da mariangeli diegoze saubroben da Cxuboben. diego alexandos uyveba momxdaris Sesaxeb. kaci mas mariangelze daqorwinebas urCevs.

`SurisZiebis

*** esmeralda diegos eubneba, verc ki warmovidgendi, rom odesme mariangelTan miRalatebdio. boSebi gegmas SeimuSaveben, raTa -

dedofali cixidan daixnan. mariangeli cixis dacvis wevrs eubneba, Cems naxevardas ocnebis mamakaci wavarTvi da sruliad marto davtoveo. esmeralda diegos eubneba, Cemi moZebna aRar gabedo, radgan saerTo aRaraferi gvaqvso. diego mas eubneba, mariangeli ar miyvars da masze movaleobis gamo unda viqorwinoo. pizaro erT boSas Seipyrobs da mas ekiTxeba, aq vis uTvalTvalebdio. sxva boSebi damalvas aswreben. esmeralda diegos daviwyebas gadawyvets da isev qmarTan dabrunebas arCevs, raTa dedamiss cixidan gamosvlaSi daexmaros. renzo policielebisa-

8

gan Tavis daRwevas cdilobs. amave dros mas esmeralda SeeCexeba da igi mas samSvidobos gaiyvans. enzo madlobas uxdis esmeraldas da Tan Sanss ar uSvebs xelidan da mas siyvarulSigamoutydeba. diego esmeraldas mier daweril werils naxulobs, brazobs da gadawyvets fernandos mariangelis xeli sTxovos. esmeralda deidas eubenba, kvlav Cems qmars davubrundebi, Tanac orsulad var da igi CemTan mokarebas ver gabedavso. *** almudena bednieria esmeraldas orsulobis ambavs rom gaigebs. fernando Svils diegosTan wamowyebuli TamaSis gamo eCxubeba. mariangeli Tavs imarTlebs, ase mxolod siyvarulis gamo moviqecio. esmeralda Tavs cudad grZnobs da eqim gapitosTan midis. gogos surs, diegos uTxras, rom misgan Svils elodeba. diego gubernators mariangelis xels sTxovs. kaci mariagels ebodiSeba, mapatie Cems gamo problemebi rom Segeqmnao da


tele

niRabi~

muli da mas ver gadavao. esmeraldas mainc surs digosTan saubari, magram am dros misi qmari modis da igi ZaliT mihyavs Tan eubneba, am kacTan erTad, meored aRar gnaxoo. diego mas eubneba, magis dardi ar gqondes, radgan cols virTav da esmeraldasTan araferi maqvs saerToo. esmeraldas qmars eWvi aqvs, rom igi masTan mxolod imitomaa, rom surs dedamisi daixsnas cixidan da cols emuqreba, Tu gavige, rom es marTlac asea, dedaSenze cud dReSi Cagagdebo. jariskacebi migels klaven da mis Tavs boSebis banakTan sarze Camoacvamen, raTa maTi samudamod SeSineba

anonsi

hpirdeba, mTeli cxovreba erTguli qmari viqnebio. mariangeli mas colobaze Tanxmobas ucxadebs. gubernatoris oTaxidan gasvlis Semdeg diego mariangels eubneba, marTla xom ar daijere rac giTxari, Cems TvalSi erTi aRviraxsnili qali xar da darwmunebuli var raRaciT gamabrue im Rameso. mariangeli cofebs yris da kacs eubneba, esmeraldas rom yvarebodi, isev Tavis qmars ar daubrundeboda da Seni siyvarulisTvisibrZolebdao.esmeraldas surs qmars Tavisi orsuloba daumalos da Tu kaci mainc Seityobs amis Sesaxeb, dedamisTan erTad espaneTSi gaiqces. almudena diegos xvdeba da eubneba, seriozuli saqme maqvs da an axla getyvi an arasdroso. *** diego mis naTqvams ironiulad uyruebs. ali misTvis simarTlis Tqmas apirebs, magram kaci yurs arugdebs.almudenaalexandros sTxovs, diegosa da esmeraldas erTad yofnaSi davexmaroTo, magram kaci pasuxobs, es SeuZlebelia, radgan Cems Svils gubernatorisTvis aqvs sityva mice-

lobsmowinaaRmdegeebi SeaCeros. mariangeli diegos sxva kacTan Ralatobs. diego gadawyvets,mamidamisi fernandosgan ixnas. qali diegos eubneba, monasterSi minda cxovreba, Tanac rodesac davinaxe ra sisastikiT gausworda fernando indie-

lebs, ar minda mis gverdiT cxovrebao. esmeralda boSebTan erTad dedamisis cixidan gamoyvanis gegmaze muSaobs. maria pia fernandos eubneba, erTad verasodes vicxovrebT, radgan Sen despoti xar me ki monasterSi minda wasvlao. renzo esmeraldas saidumlo gzebs aswavlisdedamisis saknamde. fernando maria pias aTavisuflebs.

SeZlon. esmeraldas Zalian unda diegos bavSvis ambavi gaumxilos. *** esmeraldasTan zoro midis saxlSi da qali Zalian bednieria misi naxviT. igi mas Tavisi siyvarulisTvis brZolas urCevs. alexndra da fernando maria pias gamo duels marTaven. gubernators misi da datyvevebuli hyavs da ar unda, rom monasterSi dabrundes. alexandro mZimed iWreba, padre tomasa cdi-

esmeralda cixeSi Seipareba. rodesac igi sasurvel sakans miagnebs, grZnobs, rom zurgze viRac exeba.

cixis dacvis wevri esmeraldas misi iq yofnis mizezs ekiTxeba. diego mamidas eubena, Zalian cudad vgrZnob Tavs esmeraldas gareSeo. alexandro ubednieresia Tavis das saRsalamaTs rom dainaxavs. esmeralda da renzo SeTanxmebulad moqmedeben da miznisken waramatebulad midian. boSebi migels TavanTi wesebis mixedviT asaflaveben. alexandro umalais Tavis pirvel colad warmoidgens da mas hkocnis. esmeralda gubernatoris saxlSi midis. mariangeli mas eubneba, ukve yvelaferi amaoa, diegos veRar naxav,momavalkvirasqorwili gvaqvs, Tanac CvenTan erTad mamaSeni da almudenac qorwindebiano. esmeralda sasowarkveTilia. *** am dros diegoc gamoCndeba da mariangeli mas vnebianad kocnis, Semdeg ki esmeraldas eubneba, bodiSi, sul damaviwyda aq rom iyavio. esmeralda saSinel dReSi vardeba. diegos surs gamwarebul qals rame uTxras da mas gaekidos, magram mariangeli mas amis nebas ar aZlevs. gubernatori alexandros sTxovs, misi saxeliT maria pias bodiSi mouxados. kaci mas piriqiT uxdis madlobas, mis das araferi rom ar dauSava. diego esmeraldas dedamisis cixidan gmoyvanaSi exmareba.

***

9


tele pirvelinabijebiteleviziaSi marlenma erT-erT gadacemaSi wamyvanis patara roliT daiwyo. teleserialebSi mogvianebiT moxvda. varskvlavuri saaTi ki mis cxovrebaSi maSin dadga, rodesac serialSi `veluri kata~ miiwvies. marlenis gmiri gansakuTrebiT popularuli iyo mamakacebSi. is umal iqca wlis yvelaze seqsualur msaxiobad. mas Semdeg favelas saintereso rolebi ar moklebia. 2003 wels marlenma iTamaSa serialSi `fata~, 2004 wels ki serialSi - `rubi~. garda telenovelebisa, marlenma sportis moyvarulebis yuradRebac miipyro. is erTi periodi sportuli gadacemis wamyvani iyo, romelic eqstremalur sportis saxeobebze mouTxrobda mayurebels. `Zalian saintereso iyo CemTvis sportuli gadacemis wamyvanis amplua. am proeqtze muSaobisas sakuTar TavSi aRmovaCine, rom Turme mZafri SegrZnebebis moyvaruli vyofilvar, Tumca CemTvis yvelaze didi siamovneba mainc saintereso rolia, eqstrimi ki Cemi axali serialis ekranebze gamosvlaa. yovelTvis vnerviulob, rogor miiRebs mayurebeli Cems gmirs da mTlianad serials~, _ acxadebs msaxiobi. erTi periodi marlens vizualurad Zalian amsgavsebdnen cnobil msaxiobs, adela noriegas (gvadalupe _ `gvadalupe~, sofia elizondo _ `SurisZiebis cecxlSi~). `adelas did pativs vcem, SesaniSnavi msaxiobia da namdvilad didi varskvlavi, magram masTan msgavsebiT arasodes miamayia. rodesac viRacas gamsgavseben, avtomaturad izRudebi, SenTan saintereso rolebi ukve aRar modis. mudmivad imis damtkiceba gWirdeba, rom Sen damoukidebeli msaxiobi xar da misgan gansxvavdebi. vfiqrob, dRes ukve aRaravis eSleba, vin aris favela da vin _ noriega~, _ aRniSnavs marleni. 2007welsekranebzegamovida seriali `zoro: daSna da vardi~ (ase iTargmneba seriali, romelic cota

10

`Cems silamazes bevrjer xelic SeuSlia~

iyo lamazi, advili ar aris, gansakuTrebiT, rodesac xar laTinuri serialebis varskvlavi marlen favela. gogona bavSvobidan ocnebobda popularobaze, magram gza popularobisken arc ise advili iyo. `meqsikaSi wavedi, raTa iurisprudencia Semeswavla. SemTxveviT gavicani prodiuseri, romlis saSualebiTac 5 weli fotomodelad vimuSave. Semdeg SemamCnia `televisas~ xelmZRvanelobam da daminiSnes stipendia. Seviswavlesamsaxioboprofesia. bevrjer silamaze CemTvis xelisSemSleli faqtori ufro iyo, karga xani mxolod modelad aRmiqvamdnen, msaxiobad aravin mTvlida~, _ ixsenebs axla ukve varskvlavi favela. xnis win `imedma~ daiwyo. Tumca telekompaniam mas saxeli Seucvala da `SurisZiebis niRabi~ daarqva). azartuli, dinamikuri, intrigebiT savse dramatuli seriali Zalian popularuli gaxda mTeli msoflios masStabiT. gTavazobT marlen favelasTan intervius, romelic mis popularul serials, `SurisZiebis niRabs~ exeba.

_ ras niSnavs TqvenTvis seriali `SurisZiebis niRabi~?

ratom ar Seqmna vis Surs msaxiobis da


tele varskvlavi

ojaxi marlen favelam? ramdens uxdian mas erT serialSi? _ rogorc profesiulad, aseve piradi kuTxiT, es roli CemTvis didi gamowvevaa da Zalian momwons. Cemi personaJi Zalian adamianuria da radikalurad gansxvavebuli im gmirebisgan, romlebic aqamde miTamaSia.

_ mainc riT gansxvavdeba esmeraldas roli sxva

_ sxva mxriv rame Tu gaswavlaT am rolma?

_ yvela roli garkveulwilad raRacas mitovebs. axla ufro dabrZenebuli var, rogorc msaxiobi da rogorc pirovneba.

_ rTuli iyo mTeli dRisganmavlobaSiistoriuli epoqis kostiumis tareba?

momewona. kinoSi sakuTar Tavze bevr eqsperiments Cavatareb, serialSi ki mainc kargi gogoebis rolebsdavjerdebi.

_ Tavs albaT iRblianad grZnobT, radgan 32 wlis xar da Tqvens karieraSi 15 warmatebuli serialia.

_ ra Tqma unda, iRbliani var. cxovrebaSi yvelaze martivad Cemi ocnebis ganxorcieleba SevZeli. ra Tqma unda, iyo sirTuleebic, magram dRevandeli gadmosaxedidan mxolod warmatebamaxsendeba.yvelaferSi gamimarTla _ samsaxurSi, megobrebSi. vakeTeb imas, rac momwons da amaSi fulsac mixdian.

_ yovelTvis gjerodaT, rom Tqveni kariera aseTi warmatebuli iqneboda?

_ erTxel miTxres, rom gadametebuli ambiciebi gaqvso. me ki vicodi, rom dasaxul mizans mivaRwevdi. darwmunebuli var, rom gadaulaxavi barieri ar arsebobs. davibade da gavizarde ubralo ojaxSi, magram TiToeul Cvengans hqonda sakuTari ocnebebi, faseulobebi da Zalebi.

danarCenebisgan?

_ is Zalian saintereso qalia, emociuri, tiris im dros, roca unda itiros, ar hgavs im personaJebs, romlebic mTeli serialis ganmavlobaSi, saWiroa Tu ara, mainc tirian. mebrZolia, yovelTvis imas ambobs, rasac fiqrobs. principSi, yvela am TvisebiT Zalian mgavs. albaT yvelaze metad is momwons, rom realurad serialSi vTamaSob qals, romelTanac bevri saerTo maqvs.

_ ara, Zalian komfortulad vigrZeni Tavi. ase megona, mTeli cxovreba im epoqaSi vcxovrobdi.

_ gariskavdiT da iTamaSebdiT borot qals?

_ teleserialebSi upiratesobas vaniWeb mTavar rols, romelic yovelTvis kargi gogoa, radgan aseT SemTxvevaSi ufro mets gixdian da Sesabamisad bevri perspeqtiva gaqvs. did kinoSi mqonda boroti gmiris gansaxierebis praqtika da, simarTle giTxraT, Zalian

_ rogor xedavT Tqvens karieras serialebis garda? _ minda, male mTeli Cemi Zalebi didi kinosken mivmarTo. vapireb los anjelesSi wasvlas. ocneba maqvs, rom pedro almadovaris filmSi viTamaSo da amas aucileblad movaxerxeb.

_ es Tqvengan ambiciuri ganacxadia...

_ vaRiareb, rom saSinlad ambiciuri var, magram rom ara ambiciebi, warmatebac ar mova.

_ vinmesi gSurT?

_ ara, magram zustad vici, rom Cemi bevr qals Surs. wiTel xaliCaze siarulis dros es gansakuTrebiT TvalSisacemia xolme. am dros CanTaSi erTi Tilisma maqvs, romelic Suriani Tvalisgan micavs.

_ ratom ar SeqmeniT ojaxi, TqvenTan siyvaruli rTulad modis?

_ SeiZleba rTuladac modis, magram Cems pirad cxovrebas ase dramatulad ver davxatavdi. ubralod aseTi principi maqvs _ mxolod imiT aRvfrTovande, vinc namdvilad miyvars.

_ warmogidgeniaT Tqveni Tavi colisa da dedis ampluaSi?

_ ra Tqma unda, es Cemi mizania da jerjerobiT auxdeneli ocneba. albaT 4-5 weliwadSi am rolsac movirgeb. ratomRac mjera, rom 35 wlis asakSi gverdiT cxovrebis namdvili mamakaci meyoleba, romelic absoluturad bedniers gamxdis. kacis mimarT maSinve vkargav interess, Tu vigrZeni, rom masSi namdvili mamakaci ar zis.

_ Tqven honorarze legendebi dadis. ar gagvimxel mainc ramdens gixdian TiTieul serialSi?

_ Cems anazRaurebas samuSao saaTebi gansazRvravs... damerwmuneT, es arc ise iafi ujdeba prodiuserebs. wlebis win, rodesac damwyebi msaxiobi viyavi. erT serialSi 30-50 aTas reals viRebdi.

11


tele seriebis anonsi

anonsi `gza *** fernando darwmunebulia, rom danaSauli renatos Cadenilia da swored mas surs policias sxva Temaze gadaataninos yuradReba. ademari kacs arwmunebs, darlens aranairi audioCanaweri ar moepovebao. beatrisi markoss Sexvedraze Tanxmdeba. ignasiosa da darlens seqsi beatrisis saZinebelSi aqvT. renato fernandos lineus mkvlelobaSi sdebs brals. nelito saSinlad eWvianobs da gadawyvets, elietis saxlidan samudamod wavdies. fernando ofisis erTerT oTaxSi Caiketeba, raTa policielebTan Sexvedra aicilos Tavidan da gaetanosTan xelaxla saubari surs. sandra ignasios Sexvedraze Tanxmdeba, mxolod megobris statusiT. nelito ana paulas sTxovs, Rame Tavis saxlSi gaaTenebinos. maria klara SokSia, rodesac Seityobs, rom SesaZloa fernandos dapatimreba elodes. *** beatrisi brazobs, radgan fernando `didebis~ morig wveulebaze ar mivida. laura beatriss umtkicebs, markosi sigiJemdea Seyvarebulio. jouli moiTxovs, rom renatom igi Jurnalis axal redaqtorad daasaxelos. sandra ignasios madlobas uxdis megobrobisaTvis. vladimeri emociebs ver malavs, rodesac kvlav saxanZroSi iwyebs muSaobas. salvadori fernandos Senobidan uCumrad gasvlaSi exmareba. peixoto maria klaras eubneba, fernandom axla mainc unda gaigos, rom nina misi Sviliao. ugo maria klaras daxmarebaze uars eubneba. darleni Soridan adevnebs Tvals vladimerissamsaxurSidabrunebas da mis sixaruls iziarebs. maria klara eliets sTxovs uTxras, sad imaleba

12

didebisken~

fernando. fernando gaetanosTan midis, magram mas saxlSi ver naxulobs. fernando pirispir SeeCexeba maria klarasa da ninas da es viziti Zalian aocebs.

fernando da renato Cxuboben. renatosa da lauras intimuri urTierToba aqvT. beatrisi iolandas daxmarebas sTxovs, radgan samkaulis gayidva surs.

*** maria klara fernandos simarTles umxels. isini erTmaneTs vnebianad kocnian. valdimeri mexanZris formas icvams da Zalian bednieria. danieli paulo cezars maRaziaSi muSaobas sTavazobs. beatrisi renatos daxmarebas sTxovs markosTan problemebis mogvarebaSi. beatrisi ignasios saSinel dRes ayris, darlenTan ras akeTebo. fernando gaetanos xvdeba.

*** beatrisi fernandos arwmunebs, 200 000 dolarad Sefasebuli naxatis yidva mindao. fernandos surs, mas maria klaraze esaubros, magram qali isea aJitirebuli, rom yurs ar ugdebs. noemia fabianas eTikis gakveTilebs utarebs. renato da fernando erTmaneTs pirispir SeeCexebian TaTbirze. maria klara ugos sTxovs, sxva oTaxSi daiZinos. beatrisi samkaulis gayidvas axerxebs da markoss eubneba, 100 000 dolari maqvs SenTviso. ubaldu lauras almasis samkauls aCvenebs da eubneba, axlaxan SeviZineo. renato maria klaraze fiqrobs. fernandos ar surs ugos naxva maria klaras saxlSi. qali mas eubneba, am Temaze mogvianebiT visaubrebTo.

*** gaetano fernandos arwmunebs, lineus sikvdilis dRes Sen masTan ar yofilxaro. beatrisi ambobs, ignasios jinaze darlens yvelafers gavukeTebo. vladimeri darlens ar hpatiobs Secdomas da urCevs misi cxovrebidan samudamod wavdies. vladimeri Jaklinswveulebazeinatervius aZlevs. bruno fabianas maSin gamoiWers, rodesac igi sxva kacs hkocnis. gamwarebuli kaci mas Sampanuris Wiqas esvris. peixotos wyalobiT fernandos pirobiT sasjels uxsnian. kriStiano grZnobs, rom noemiasa da danielis urTierTobis Zalian Surs.

*** laura beatriss atyuebs, almasis fugura skolis megobrisgan viyideo. beatrisi mas aTas kiTxvas usvams. renato hersiliasa da markosis saubars moismens, sadac isini im SemTxvevaze saubroben, lineus

gemze rom SeemTxva. ademari Seityobs, rom darleni beatriss aSantaJebs da mas teleSous gauqmebiT emuqreba. maria klara da fernando intimur urTierTobas amyareben. vladimeri darlenis kocnaze ocnebobs. meore diliT ki xelsa da guls sTxovs Jaklins. maria klara lourivals eubneba, mkvlelobis dros fernandom ar icoda, rom SesaZloa lineus memkvidre yofiliyoo. darleni renatos daxmarebas sTxovs gadacema rom ar dauxuron, kaci ki sanacvlodgogonasbeatrisis Sesaxeb uamrav kiTxvas daayris. lauras ucnaurad eCveneba beatrisis naTqvami, jer ar vici musikaluri arxis direqtori vin iqnebao. renatos is dRe axsendeba, beatrisTan erTad gemiT rom wavidnen saseirnod. kaci masTan midis saxlSi da ekiTxeba, ignasio Cemi Sviliao? *** beatrisi renatos gamoutydeba, orsulad specialurad davrCi, radgan fernandos dakargva ar mindodao. renato mas daxmarebas hpirdeba, magram rodesac marto rCeba, ubednieresia, radgan misi Svili udidesi simdidrismemkvidreaRmoCnda. ignasio da sandra erTad vaxSmoben. paulo cezari tanias ecekveba da hkocnis. gutu da dudu ana paulas nivTebSi gilermosa da elietis fotos naxuloben, nelito brazobs da ana paulas miatovebs. renato markoss afrTxilebs, beatrisis Sewuxeba aRar gabedos. markosi beatriss emuqreba da masTan daJinebiT moiTxovs Sexvedras. ignasios maTi saubari esmis. darleni kvlav midis renatosTan, magram igi mas daxmarebaze uars eubneba. vladimeri nelitos eubneba, modelobas aRar vapirebo. beatrisi markoss fuls aZlevs. ignasio markosis manqanaSi jdeba da moiTxovs auxsnas, ratom misca dedamisma mas fuli.


tele seriebis anonsi

`ormagi saxe~

anonsi *** beikeri ferakos maria paulasTan garigebis dadebas sTavazobs. ferako darwmunebulia, rom gogona yvelanair winadadebaze uars ityvis. beikeri kacs aseve urCevs, bavSvis gamo ibrZolos. evilasio axal mSeneblobas akontrolebs da darwmunebulia, rom am adgilas male saswauls ixilavs mosaxleoba. Juvenali alsiras ebodiSeba, saavadmyofoSi ver moginaxuleo. jokonda, branka da xulia erTxmad aRiareben

arafers vetyviTo. gogona mas hkocnis. *** axalgaRviZebuli silvia ferakos versad naxulobs. barbara mas eubneba, kacs telefoni gaTiSuli aqvso da silvia Zalian brazobs. gabriels kompaniidan wasvla surs, magram ferako amis nebas ar aZlevs. maria paulas ar surs, rom misi advokati klaudio iyos. ferako renatos fotos Tvals ar acilebs. miqaili solanJs eubneba, Juvenalisgan imis damalvas ver vaxerxeb, rac warsulSi moxdao. Juvenali grZnobs, rom solanJs raRac SeemTxva. evilasio mas amSvidebs, yvelaferi kargadaao. ferakos cremli adgeba, rodesac renatos xedavs da ambobs, es bavSvi Cemi Sviliao.

evilasios gmirobis ambavs. xulias azriT, igi rio klaraSi unda wavides. guigui ronildos saxes aRidgens da TiTqmis darwmunebulia, rom igi misi Svilia. ferako maria paulas saxlisken midis da mezoblebs esaubreba. branka maseirasa da selias eZebs. *** branka xvdeba, rom maseirasa da selias romani aqvT. vaterloo xvdeba, rom oTaxSi myofi adamiani, Juvenali araa. guiguiderefanSivaterloos gadaeyreba, romelic mis danaxvaze garbis. brankam aRar icis ra mougonos selias, magram qali mis provokacias ar hyveba. renaos ainteresebs vinaa kaci, romelic misi saxlis karTan dgas. maria paula ibneva da klaudio mas eubneba, saSinlad xar Seyvarebuli ferakozeo. gogona

am braldebas uaryofs. evilasio xulias saxlSi uvardeba. solanJi brazobs, radgan Juvenali ZilSi alsiras saxels abodebs. *** Juvenali dardobs, Zalian martosuli varo da alsira mas daxamaras sTavazobs. isini erTmaneTs kocnian. solanJs filipisa da marsios saqcieli aocebs. narciso maria paulas urCevs, ferakos winaaRmdeg imoqmedos, magram gogona ambobs, ar minda klaudios gareSe rame movimoqmedoo. Juliani felipes ecekveba. narciso maria paualas hkocnis. solanJi Jislainisagan gaqcevas lamobs, radgan kacs mis mimarT cudi zraxvebi aqvs. Jislaini evilasios urekavs. evilasio gogonas eubneba, Juvenals

13


tele gonsalo elisaldes gadasaReb moedanze sikvdili unda elio guerasi 1936 wlis 8oqtombersmexikoSidaibada. pirveli roli, jer kidev naxevari saukunis win, 1950 wels iTamaSa. maSin serialebi iSviaTi movlena iyo da manac kariera filmebiT daiwyo. mas mohyva mini-serialebi, serialebi da filmebi. telenovela `maradiul grZnobaSi~ TamaSis Semdeg, meqsikaSi is kidev erTxel daajildoves sapatio msaxiobis tituliT. SegaxsenebT, rom mis karieraSi gonsalos roli mease iyo. igi marTlac legendaruli msaxiobia. monawileobda iseT gaxmaurebul telenovelebS,i rogoricaa: `tekilas asuli~, `mojadoebulni~,`SurisZieba~,`vanesa~, `maTxovrebi~ da a.S. gTavazobT intervius msaxiobTan.

msaxiobi, romelzec axla giambobT, serialebis namdvili legendaa. elio gueras, meqsikaSi yvela scnobs, didic da patarac. igi meqsikuri serialebis dasabamidan modis. amJamad misi monawileobiT serials `maradiuli grZnoba~ uyurebT, sadac asakovan msaxiob gonsalo elisaldes rols TamaSobs.

viqtoria kastrosTan erTad muSaoba, radgan am qalma marTlac Tavbru damaxvia. igi aramarto lamazi, aramed Zalian Wkviani da niWieria.

_ gqoniaT msaxiobobis mitovebis survili?

_ meqsikaSi namdvili darbaiseli jentlmenis saxeliT sargeblobT. arada ukve asakovani xarT, rogor mogwonT msgavsi imiji?

_ Cems karieraSi aseTi momenti araerTxel yofila, gansakuTrebiT karieris dasawyisSi, rodesac araferi gamomdioda. vfiqrobdi, sxva ramisTvis mimeyo xeli, magram mainc jiutad vagrZelebdi karieras da Cemsas mainc mivaRwie. magram axla ukve asakSi var da droa saxlSi wavide. Tumca amas mainc ver vakeTeb. albaT gadasaReb moedanze movkvdebi. es Cemi ocnebaa.

_ wlebis manZilze iseTi tipis rolebs vTamaSobdi, rom aseTi imiji Camomiyalibda da minda vTqva, rom cxovrebaSic aseTi var. Sesabamisad, Cemi imiji Zalian momwons. cancara arasodes vyofilvar. axalgazrdoba-

_ gamorCeulad romeli roli giyvarT?

_ is, romelmac popularuli gamxada. es gaxldaT 1970 wels gadaRebuli `maria isabeli~. gansakuTrebiT maxsovs, radgan quCaSi yvela ernestos meZaxda.

Sic dinji da seriozuli viyavi. amitom xSirad ufro ufrosi vgonebivar xalxs Cemi xasiaTis gamo. zogi fiqrobs, rom zedmeti seriozuloba ar aris kargi, magram mamakacs cancari namdvilad ar uxdeba. Tumca yvelas Tavisi azri aqvs.

_ Tqveni karie-

14

ris manZilze bevr lamaz qalTan erTad mogiwiaT TamaSi. SegiZliaT romelime gamoarCioT?

_ karieris manZilze marTlac bevr lamaz msaxiob qalTan mqonda siamovneba memuSava da SemiZlia Tamamad vTqva, rom yvela maTgani gamorCeuli iyo. Tumca zogierTi ufro kargad da lamazad maxsovs. magaliTad, yovelTvis maxsendeba

_ gonsalo elisaldes roli Tqvens karieraSi saiubileo iyo. mease roli albaT Zalian mniSvnelovania. _ ki. amitomac am novelaSi suli da guli Cavde. gaamarTla da amiT vamayob. vTqvi, rom es Cems karieraSi bolo roli iqneboda, Tumca axla cdunebas ver vuZleb.

_ SemoTavazebebi albaT gaqvT.

_ Zalian bevri. vnatrob erTi 20 wliT axalgazrda viyo.


tele seriebis anonsi *** analia antonias aiZulebs yvelaferi moyves rac karmenis Sesaxeb icis. danieli analiasTan midis cixeSi da eubneba, adriana mZuls da misi naxva aRar mindao. Canicua maikls eubneba, darwmunebuli ar var, rom bavSvis namdvili mama Sen xaro. policiis oficeri laris urekavs, ana lusias mdgomareoba Zalian garTulda da cixidan rac SeiZleba male unda gamoiyvanoTo. sara elizabeti Sin midis da adrianas uyveba marianas mkvleli anaao da mas amis dasamtkiceblad

`analias saidumlo~

rom sandra kompanias tovebs. analias apatimreben. maurisio daniels sTxovs analias cixidan gamoyvanaSi daexmaros. *** analias orTvianwinaswaropatimrobas ufardeben. maurisios kompaniis vice prezidentad asaxeleben. sara yvelafers akeTebs imisaTvis, rom vika da rene samsaxuridan gaayrevinos. danieli

fotoebs uCvenebs. maurisio da izabeli armandosTan saxlSi midian. *** izabeli, armando da roberto maurusiosTan simarTlis saTqmelad midian. igi saSinel dReSi vardeba simarTles rom gaigebs, magram ar gamotydeba, rom mariana cocxalia. analia izabelis mosanaxuleblad midis cixeSi. danieli ofisSi cxaddeba da yvelas acnobebs,

*** sara rikis elizabetisa da benediqtis gatacebas sTavazobs. padre benediqts Tavs esxmiandakacimoZaladeebisagan Zlivs axerxebs Tavis daRwevas. danieli adrians sTxovs Sin dabrundes padre Zlivs axerxebs policiisuaxloesganyofilebamde misvlas da misda gasaocrad iq analias naxulobs. am dros danielic midis policiaSi da analias xvdeba. *** kristoferi policielebs umxels, rogor SeiZleba elizavetas naxva. rene Zalian nerviulobselizavetas gamo, radgan mas policia yvelgan eZebs. danielimarianassaflavze loculobs da ificebs, analias saSinel dReSi Cavagdeb ase rom gagimetao. ernesto karmens eubneba, maikls uflebas ar mivcem, rom am saxlSi gadmovides sacxovreblado. danieli vikis eubneba, saraze gamoZieba SeaCeros.

anonsi Tanaxmaa elizavetas marianas gvamis eksgumaciaze Tanxmoba ganucxados. analia cixis dacvis wevrs eubneba, Tu aqedan gasvlaSi damexmarebi, solidur Tanxas gadagixdio. augustina cixeSi midis analias sanaxavad, magram mas SenobaSi ar uSveben, radgan eubnebian, patimari axla dakiTxvazea da ver SegxvdebaTo. kristoferi analias kamilas Sesaxeb simarTles uyveba da imasac umxels, avariamde policiis oficeri iyoo. kristoferi analias urCevs, Tavisi cxovrebis yvela delati moyves da simarTles axados farda.

riki nerviulobs, radgan elizabetis gatacebam uxmaurod ar Caiara da SesaZloa amas safrTxe mohyves. armando elizavetis gatacebis ambavs Seityobs da rikisTan saubars gadawyvets. karmeni saras esaubreba da Zalian bednieria, rodesac elizabetis gatacebis ambavs Seityobs. policia elizabets Zalian cud mdgomareobaSi naxulobs.

15


tele seriebis anonsi

aRar SemiZliao. katias rodrigesis winadadebaze fiqri ar SeuZlia rauli karlitos mosamarTlesTan agzavnis, raTa mas gadasces, rom vitoriosi eSinia.

*** eduardo rafels eubneba, SenTan seriozuli saqme maqvs da mogvianebiT dagelaparakebio. kristinas kvlav elandeba gutu, romelic qals afrTxilebs, rafaeli sul male Camogglejs saxidan niRabso. helio ambobs, yvelafers gavakeTeb imisaTvis, rom dalila rafaels simarTleSi gamoutydeso. eduardo serenas sTxovs, rafaels kidev erTi Sansi misces. serena kacs eubneba, rafaelTan mxolod mas Semdeg aRvadgenurTierTobas, igi kristinas sabolood rom daSordebao. gacofebuli kristinayvavilebislarnaks esvris gutus suls. rafaels misi ganwiruli kivili esmis. debora kacs eubneba, kristina jer kidev ver mosula gons muceli rom moeSala imis gamoo. rafaeli xvdeba, rom deboras surs kacma damnaSaved igrZnos am situaciaSi Tavi da ambobs, ase cxovrebis gagrZeleba

16

`gulis

debora da kristina eduardos maxes ugeben. debora rafaels gadakvriT eubneba, eduardos kristinas mimarT raRac grZnoba amoZravebso. debora ivans avalebs, eduardos uTxras, rom kristina Tavs SeuZlod grZnobs. eduardo kristinas gasasinjad midis mis oTaxSi. kristina kacs SesvlisTanave kocnas dauwyebs, Semdeg ki daxmarebas iTxovs. rafaeli mis saSvelad Sedis da eduardos Zalian uxerxul mdgomareobaSi myofs naxulobs. vitorio rauls adanaSaulebs, olivias fuli moipareo. delegati kacs eubneba, samxilis gareSe misi dadanaSauleba ar SeiZlebao. serena dalilas sTxovs gamotydes,romkristinas nacvlad swored man gaikeTa analizi. dalila SiSobs, robervali arasodes mapatiebs simarTle rom Seityoso. kristina rauls sTxovs, damexmare rom dalilam simarTle ar gaamxiloso. vitorio raulis maRaziaSi xorxes xedavs da xvdeba, rom SesaZloa is gamoeyenebina rauls jaSuSad. xorxe xvdeba, rom vitorio mas sxva TvaliT uyurebs da amis gamo Zalian wuxs. terezinia dalilas eubneba, rauls surs SenTan saubario. helio serenas eubneba, dalila raulTan saubris Semdeg simarTles aRar ityviso. teres

maTi saubari esmis. rafaeli kristinasa da ivans maSin daadgeba Tavze, rodesac isini erTmaneTs kocnian. *** rafeli brazobs da qals eubneba, Tu davadgine, rom orsulad ar yofilxar, SenTan yvelanair kavSirs gavwyveto. tere vitorios eubneba, dalila kristinas rafaelis motyuebaSi daexmarao. vitorio saqmes ise awyobs,romrobervalmadainaxos dalila yvavilebis maRaziaSi rom midis. robervali dalilas uTvlTvalebs. rauli dalilas fuls aZlevs, Semdeg ki Zveli drois gaxsenebas gadawyvets da


tele seriebis anonsi

Zaxili~ anonsi mas kocnas daupirebs. swored am dros maRaziaSi robervali Sedis. alexandras gutus suli afrTxilebs, rom viRacis sicocxles safrTxe emuqreba. zulmira xedavs, ivani da kristina erTmaneTs rom kocnian. *** kristina ivans eubneba, cota moTmineba unda gamoiCinoo. robervali rauls eCxubeba da dalila Sin mihyavs. Juliani alexandras eubneba, gutu Seecdeba Sens sxeuls daepatronoso. serenas luna elandeba sarkeSi, romelic mas afrTxilebs: dadga dro, roca rafaeli safrTxisgan unda ixnao. dalila robervals umxels, kristinas nacvlad analizi gavikeTe da dumilis sanacvlod fuli aviReo. robervali mas sTxovs, rafaels simarTle gaumxilos da qali mas hpirdeba, rom asec moiqceva. debora kristinas eubneba, rafaeli movklaT da problemac martivad gadawydebao, magram qali

uarzea. ivani zulmiras emudareba, rafelTan araferi Tqvas. adelaida eliassa da ritinias sTxovs, Sobas masTan Sexvdnen saxlSi. kristina dalilas eubneba, Zalian inaneb rafels simarTles Tu gaumxelo.

*** serena rafaels xvdeba, magram kacs gaurbis da eubneba, maSin damekontaqte, rodesac kristinasTan yvelanair urTierTobas gawyveto. kristinadalilaseubneba, danaSauli Caidine rodesac Cems nacvlad gaikeTe analizebi da amisTvis SesaZloa pasuxi samarTaldamcvelebma gagebinono. robervalsa da dalilas Zalian aSinebT misi sityvebi. rafaeli serenas sTxovs, sacxovreblad kvlav mis saxlSi gadmovides. kristina dainaxavsrafaelsserenamanqaniT saxlSi rom mohyavs da cofebs yris. robervali im fuls xevs, romelic dalilam tyuilis sanacvlod aiRo. serna lunas suls ekiTxeba, kristinas SenTvis kargi Tu undodao. lunas cremli sdis, magram arafers ambobs. serena gadawyvets, kidev erTi seansi Caitarosdagaarkvios ra urTierToba hqondaT kristinasa da lunas, kristina ivanTan Sedis sasaubrod oTaxSi, magram am dros rafaelis fexis xma moesmeba da qalikaradaSiimaleba. rafaeli oTaxSi Sedis da kristinas sunamos surnels rom igrZnobs, gaogndeba.zulmirakristinas ivanis oTaxSi gamoiWers da Zalian cxarobs. kristina qals emuqreba, xmis amoReba ar gabedo, Toren gananebo.

alexandra eduardos eubneba, gutus raRacis TqmasurslunassamkaulTan dakavSirebiTo. adelaida deborasa da kristinas Sobis maTTan gatarebas sTavazobs. agness eSinia, kristina da serena erTad problemebs Segviqmniano, magram adelaida mas arwmunebs, araferi moxdebao. felipe mirelasTvis saCuqris micemas apirebs, magram olivia amis winaaRmdegia. biWi saCuqars sxva gogos Cuqnis. serena rafaels eubneba, jer kidev miyvarxar da dagicdio.

*** kristina rafaels vardebis saTburis gayidvaze Camougdebs sityvas, mgarm gacofebuli rafaeli qals eubneba, amas arasodes gavakeTebo.

17


tele oTxSabaTi - 27 ianvari

`rusTavi 2~ 10:05 _ seriali `SurisZiebis cecxlSi~, 12:25 _ seriali `gza didebisaken~, 14:00 _ seriali `ufrTxildi angelozs~, 15:50 _ seriali `gulis Zaxili~, 16:40 _ seriali `don xuani da lamazmani~, 19:00 _ seriali `isev Semiyvare~, 19:50 _ seriali `anxelis saidumlo~.

`imedi~ 10.00 _ seriali `ormagi TamaSi~, 12:00 _ seriali `faruli vneba~, 13.00 _ seriali `maradiuli grZnoba~(ganm.) 16.00 _ seriali `SurisZiebis niRabi~(ganm.), 17:30 _ seriali `yvelaferi elenasTvis~. 19.05 _ seriali: `maradiuli grZnoba~, 21.00 _ seriali `SurisZiebis niRabi~. 03:10 _ seriali `kloni~ 243-e seria.

`1 arxi~ 12:30 _ seriali `anelias saxe~ (ganm.), 15:00 _ seriali `pirispir~, 21:00 _ seriali `anelias saxe~;

`mze~ 10:00 _ seriali `Cemi Seyvarebuli~(ganm.) 10:50 _ seriali `tyupebi~(ganm.) 18:00_ seriali `tyupebi~, 19:00 _ seriali `Cento vetrine~, 22:30 _ seriali `Cemi Seyvarebuli~, 23:30 _ seriali `si es sai~. `aWara~ 11:45 _ seriali `cxovrebis qarcecxlSi~(ganm.) 18:45 _ seriali `sayvareli arsebebi~, 19:30 _ seriali `cxovrebis qarcecxlSi~.

xuTSabaTi - 28 ianvari

`rusTavi 2~ 10:05 _ seriali `SurisZiebis cecxlSi~, 12:25 _ seriali `gza didebisaken~, 14:00 _ seriali `ufrTxildi angelozs~, 15:50 _ seriali `gulis Zaxili~, 16:40 _ seriali `don xuani da lamazmani~, 19:00 _ seriali `isev Semiyvare~, 19:50 _ seriali `anxelis saidumlo~.

`imedi~ 10.00 _ seriali: `ormagi TamaSi~, 12:00 _ seriali `faruli vneba~, 13.00 _ seriali `maradiuli grZnoba~(ganm.) 16.00 _ seriali `SurisZiebis niRabi~(ganm.), 17:30 _ seriali `yvelaferi elenasTvis~, 19.05 _ seriali `maradiuli grZnoba~, 21.00 _ seriali `SurisZiebis niRabi~, 03:10 _ seriali `kloni~ 244-e seria.

18

`1 arxi~ 12:30 _ seriali `anelias saxe~ (ganm), 15:00 _ seriali `pirispir~, 21:00 _ seriali `anelias saxe~;

`mze~ 10:00 _ seriali `Cemi Seyvarebuli~(ganm.) 10:50 _ seriali `tyupebi~(ganm.) 18:00_ seriali `tyupebi~, 19:00 _ seriali `Cento vetrine~, 22:30 _ seriali `Cemi Seyvarebuli~, 23:30 _ seriali `si es sai~

`imedi~ 13.00 _ seriali: `maradiuli grZnoba~(ganm.), 17:30 _ seriali `yvelaferi elenasTvis~, 19.05 _ seriali `maradiuli grZnoba~, 21.00 _ seriali `SurisZiebis niRabi~, 03:10 _ seriali `kloni~ 246-e seria.

`1 arxi~ 11:00 _ seriali `fantagiro~, 23:00 _ seriali `tiudorebi;~

`aWara~ 11:45 _ seriali `cxovrebis qarcecxlSi~(ganm.) 18:45 _ seriali `sayvareli arsebebi~, 19:30 _ seriali `cxovrebis qarcecxlSi~.

`mze~ 17:50 _ seriali `Cento vetrine~.

paraskevi - 29 ianvari

`aWara~ 11:45 _ seriali `cxovrebis qarcecxlSi~(ganm.) 19:30 _ seriali `cxovrebis qarcecxlSi~.

`rusTavi 2~ 10:00 _ seriali `SurisZiebis cecxlSi~, 12:20 _ seriali `gza didebisaken~, 14:00 _ seriali `ufrTxildi angelozs~, 15:50 _ seriali `gulis Zaxili~, 16:50 _ seriali `don xuani da lamazmani~, 19:00 _ seriali `isev Semiyvare~, 19:50 _ seriali `anxelis saidumlo~.

`imedi~ 10.00 _ seriali `ormagi TamaSi~, 12:00 _ seriali `faruli vneba~, 13.00 _ seriali `maradiuli grZnoba~(ganm.) 16.00 _ seriali `SurisZiebis niRabi~(ganm.), 17:30 _ seriali `yvelaferi elenasTvis~, 19.05 _ seriali `maradiuli grZnoba~, 21.00 _ seriali `SurisZiebis niRabi~, 03:10 _ seriali `kloni~ 245-e seria.

`1 arxi~ 12:30 _ seriali `anelias saxe~ (ganm.), 15:00 _ seriali `pirispir~, 21:00 _ seriali `anelias saxe~;

`mze~ 10:00 _ seriali `Cemi Seyvarebuli~(ganm.) 10:50 _ seriali `tyupebi~(ganm.) 18:00_ seriali `tyupebi~, 19:00 _ seriali `Cento vetrine~, 22:30 _ seriali `Cemi Seyvarebuli~, 23:30 _ seriali `si es sai~ `aWara~ 11:45 _ seriali `cxovrebis qarcecxlSi~(ganm.) 18:45 _ seriali `sayvareli arsebebi~, 19:30 _ seriali `cxovrebis qarcecxlSi~.

kvira - 31 ianvari

`rusTavi 2~ 19:00 _ `isev Semiyvare~, 19:50 _ seriali `anxelis saidumlo~.

`imedi~ 12:00 _ seriali `faruli vneba~, 13.00 _ seriali `maradiuli grZnoba~(ganm.) 21.00 _ seriali `SurisZiebis niRabi~, 03:10 _ seriali `kloni~ 247-e seria.

`1 arxi~ 11:00 _ seriali `fantagiro~, 23:00 _ seriali `tiudorebi;

`mze~ 17:50 _ seriali `Cento vetrine~. `aWara~ 11:45 _ seriali `cxovrebis qarcecxlSi~(ganm.) 19:30 _ seriali `cxovrebis qarcecxlSi~.

orSabaTi - 1 Tebervali

`rusTavi 2~ 10:00 _ seriali `SurisZiebis cecxlSi~, 12:20 _ seriali `gza didebisaken~, 14:00 _ seriali `ufrTxildi angelozs~, 15:50 _ seriali `gulis Zaxili~, 16:50 _ seriali `don xuani da lamazmani~, 19:00 _ seriali `isev Semiyvare~, 19:50 _ seriali `anxelis saidumlo~.

SabaTi - 30 ianvari `rusTavi 2~ 19:00 _ `isev Semiyvare~, 19:50 _ seriali `anxelis saidumlo~.

`imedi~ 10.00 _ seriali `ormagi TamaSi~, 12:00 _ seriali `faruli vneba~, 13.00 _ seriali `maradiuli grZnoba~(ganm.) 16.00 _ seriali `SurisZiebis niRabi~(ganm.) 18.00 _

seriali `yvelaferi elenasTvis~, 19.05 _ seriali `maradiuli grZnoba~, 21.00 _ seriali `SurisZiebis niRabi~, 03:10 _ seriali `kloni~ 248-e seria.

`1 arxi~ 12:30 _ seriali `anelias saxe~ (ganm.), 15:00 _ seriali `pirispir~, 21:00 _ seriali `anelias saxe~;

`mze~ 10:00 _ seriali `Cemi Seyvarebuli~(ganm.) 10:50 _ seriali `tyupebi~(ganm.) 18:00_ seriali `tyupebi~, 19:00 _ seriali `Cento vetrine~, 22:30 _ seriali `Cemi Seyvarebuli~, 23:30 _ seriali `si es sai~. `aWara~ 11:45 _ seriali `cxovrebis qarcecxlSi~(ganm.) 18:45 _ seriali `sayvareli arsebebi~, 19:30 _ seriali `cxovrebis qarcecxlSi~.

samSabaTi - 2 Tebervali

`rusTavi 2~ 10:00 _ seriali `SurisZiebis cecxlSi~, 12:20 _ seriali `gza didebisaken~, 14:00 _ seriali `ufrTxildi angelozs~, 15:50 _ seriali `gulis Zaxili~, 16:50 _ seriali `don xuani da lamazmani~, 19:00 _ seriali `isev Semiyvare~, 19:50 _ seriali `anxelis saidumlo~.

`imedi~ 10.00 _ seriali `ormagi TamaSi~, 12:00 _ seriali `faruli vneba~, 13.00 _ seriali `maradiuli grZnoba~(ganm.) 16.00 _ seriali `SurisZiebis niRabi~(ganm.) 18.00 _ seriali `yvelaferi elenasTvis~, 19.05 _ seriali: `maradiuli grZnoba~, 21.00 _ seriali `SurisZiebis niRabi~, 03:10 _ seriali `kloni~ 249-e seria.

`1 arxi~ 12:30 _ seriali `anelias saxe~ (ganm.) 15:00 _ seriali `pirispir~, 21:00 _ seriali `anelias saxe~;

`mze~ 10:00 _ seriali `Cemi Seyvarebuli~(ganm.) 10:50 _ seriali `tyupebi~(ganm.) 18:00_ seriali `tyupebi~, 19:00 _ seriali `Cento vetrine~, 22:30 _ seriali `Cemi Seyvarebuli~, 23:30 _ seriali `si es sai~. `aWara~ 11:45 _ seriali `cxovrebis qarcecxlSi~(ganm.) 18:45 _ seriali `sayvareli arsebebi~, 19:30 _ seriali `cxovrebis qarcecxlSi~.


tele seriebis anonsi *** sofia xuans eubneba, imis dajereba miWirs, rom fernando cocxaliao. am dros rigo midis maTTan da eubneba, fernando cocxalia, mSvenivrad grZnobs Tavs da mis savaraudo adgilsamyofelsac eubneba maT. xuani saswrafod eklesiaSi midis mis saZebnelad. igi sofiasa da oskars sTxovs mamulSi darCnen. sofia debs eubnbea, rac saritas SeemTxva, SesaZloa maxe iyo da yvelafers male aexdeba fardao. isini gaocebulebi uyureben sofias, romelic amtkicebs, es fernandos naxelavi iqneba, radgan Cveni siZulviliT yvelaferzea wamsvlelio.

`SurisZiebis cecxlSi~ anonsi rom Tavi daanebon, radgan igi sruliad udanaSauloa da verc ki xvdeba ra undaT misgan.

*** gabriela da sofia saSinlad Cxuboben imis gamo, rom sofia masa da fernandos mis winaaRmdeg SeTqmulebaSi adanaSaulebs. qali mas uyviris, rogor SegiZlia aseTi ram damabral, me xom dedaSeni varo. sofia

tiriliT eubneba qals, me ki Seni Svili var da ase moqcevasarvimsaxurebo.gabriela gogonaze dasartyamad iwevs, magram am dros eva Semodis oTaxSi da sofias efareba.evagabrielasuyviris, ar gabedo Cems Svils Seexoo da mas axsenebs, ar dagaviwydes, rom sofia Cemi Sviliao. sofia gaognebulia am ambis mosmeniT. gabrielam ki aRar icis ra komentari gaukeTos evas naTqvams.

tkivili gaqcevis saSualebas ar aZlevs da Zirs vardeba. qali ganwiruli xmiT uyviris amboxebulebs,

*** sofelSi im adamianisTvis, romelic fernando eskandonis daWeras SeZlebs, soliduri jildoa dawesebuli. komisari xuans eubneba, fernando yvelgan veZebe, magram versad mivageni mis kvals da savaraudod igi gaiqcao. xuani ki irwmuneba, fernano sadRac aqvea da arsad wasula soflidano. kaci komisars eubneba, sul male daviWer mas da axla ki unda wavide, Zalian meCqarebao. reiesebi yvelgan akraven fernanods fotoebs im imediT, rom Tuki vinme mas amoicnobs, maSinve komisariatSi ganacxados. reiesebi mdinareSi sabanaod midian, raTa daisvenon da fernandos saZebnelad axli gegma SeimuSavon.

*** gabriela gulis areSi saSinel tkivils grZnobs, radgan mas ajanyebuli brbo xvdeba da samarTlianobis aRdgenas moiTxovs misgan. qali garbis, magram

19


tele varskvlavi

rogor moxvda serialebSi veterinari xorxe luis pila? `jimi kardonas Zalian vgarogorc ukve gaigeT, msaxiobi kubaSi daibada. misi ojaxi ki devnis Sedegad amerikaSi gadasaxlda. Tavdapirvelad ojaxma Tavi miCiganis Stats Seafara. mogvianebiT ki pilebis ojaxi floridis StatSi, qalaq maiamiSi gadavida. skolis damTavrebis Semdeg xose luisma veterinaris kursebze Caabara, magram swavla Sua gzaSi miatova da sabuTebi samsaxiobo fakultetze Seitana. esec imitom rom amerikul arxebze im dros laTinuri serialebi gadioda. Tumca, sanam teleserialebSi gadaiRebdnen, man jer Teatris scenaze daiwyo moRvaweoba. igi karieris dasawyisSive TanamSromlobda ramdenime sareklamo saagentosTan da sanam cnobili msaxiobi gaxdeboda, Tavs modelobiT irCenda.

gasul wels, maiamiSi xose luis pila erT-erT yvelaze seqsualur mamakacad daasaxeles. es msaxiobi qarTvelma mayurebelma serialidan `ganrisxebuli angelozi~ gaicno, sadac lusiaze Seyvarebul xose armandos asaxierebda. amJamad ki ekranze misi monawileobiT kidev erTi telenovela `anxelis saidumlo~ gadis, sadac deteqtiv jimi kardonas asaxierebs. CamZvra da sruliad SiSveli davrCi. ise Semrcxva, ver aRgiwerT. Tavidan, Cemi kolegebi da megobrebi TanamigrZnobdnen, magram Semdeg yovel wams amis gamo damcinodnen.

_ risi geSinia?

_ sikvdilis, simaRlis da frenis.

_ pirvelad rodis daTveri?

_ rogor fiqrob, modeloba ufro ioli saqmea Tu msaxioboba?

_ ioli arc erTia da arc meore. ubralod, orive saqmis keTeba Zalian miyvars da es miadvilebs muSaobas.

dosie: sruli saxeli: xose luis pila dabadebis adgili: kuba, havana dabadebis TariRi: 1972 wlis 3 agvisto sayvareli qalaqi: havana sayvareli qveyana: kuba hobi: mogzauroba sayvareli kerZi: kuburi kotleti ocnebobs: bednier ojaxze da 5 Svilze sayvareli msaxiobi: al paCino da kameron diasi sayvareli telenovela: `akoralada~

_ hobi Tu gaqvs?

_ ra Tqma unda. mogzauroba Cemi sisustea. rogorc ki dro maqvs sxvadasxva qveynebSi vmogzaurob da vTevzaob.

_ garda modelobisa, mamakacTa silamazis konkursebSi Tu migiRia monawileoba?

_ ki. orjer mqonda mcdeloba `mister maiami~ gavmxdariyavi, magram amaod.

_ Sens uaryofiT Tvise-

20

bebze ras ityodi?

_ xandaxan Zalian uxeSi var. vinme Tu amoviCeme, mtrisas!

_ yvelaze samarcxvino faqti Seni cxovrebidan.

_ erTxel Cvenebaze gamovdiodi sazafxulo koleqciis Cvenebis demonstrirebas vakeTebdi. welze pirsaxoci mqonda Semoxveuli. moulodnelad podiumze fexi amicurda da davbarbacdi. pirsaxoci

_ saerTod, cxovrebis jansaR wess vaniWeb upiratesobas. arc vsvam da arc vewevi. pirvelad, skola rom davamTavre, maSin davTveri. bevri ar damilevia, magram sasmeli male momekida. maxsovs xidTan videqi da Cems klasels veubnebodi: ginda axla aqedan gadavxte-meTqi? Cemgan msgavsi saqcieli imdenad moulodneli iyo, rom yvela gakvirvebuli miyurebda. mas Semdeg, mgoni, aRarc damilevia, radgan meore diliT Tavs saSinlad vgrZnobdi.

_ Sens ukanasknel telenovelaze, `anxelis saidumloze~ ras gvetyvi? _ vTvli, rom yvela seriali, romelSic gabi espino TamaSobs, umagresia.

_ Seyvarebuli xom ar xar gabi espinoze?

_ SeuZlebelia is ar giyvardes.

_ Sens gmirze ras gvetyvi? _ jimi kardonas Zalian vgavar. arasodes vixev ukan da yvelafers vakeTeb imisaTvis, rom Cems irgvliv myofi, CemTvis sayvareli adamianebi bednierebi da janmrTelebi iyvnen.


i d u v boli

bhanureqha ganeSanis gza warmatebisken bhanureqha ganeSani 1954 wlis 10 oqtombers daibada. daqorwinebuli iyo mukeS agarvalize, romelmac TviTmkvlelobiT daasrula sicocxle (qorwinebidan zalian male). Svilebi ar yavs. reqha gvevlineba naTel gamoxatulebad `kinovarskvlavis~ gagebisa, rogorc profesionalizmiT, ise personaluri cxovrebiTac. mas TiTqos yvelaferi aqvs, Tumca misi warsuli arc ise uRrublo iyo.

supervarskvlav jemini ganeSanisa da msaxiob puSpavalis ukanono qaliSvilis karieruli istoria da-

iwyo, rogorc muqkaniani, msuqani gogonas istoria. swored aseTad mogvevlina is kinoSi. radgan aravin hyavda vinc aCvenebda swor gzas, ar icoda industriis wesebi, miuxedavad imisa, rom iRebdnen filmebSi, is uSvebda bevr Secdomas da karga xans iyo SeumCneveli. samxreTeli miamiti gogona, amave dros Wkvianic iyo. 70-iani wlebis meore naxevarSi reqham aiyvana Tavisi Tavi srulyofilebamde iogisa da makiaJis daxmarebiT. is sruliad Seicvala fizikurad da mentalurad. am periodSi mis cxovrebaSi Semovida amitabah baCani da isini gaxdnen saukeTeso wyvili induri kinos istoriaSi, Tumca amave dros JurnalistebisaTvis uZilo Rameebisa da gauTavebeli Worebis mizezad iqcnen. warmatebulma filmebma, romlebSic maT erTad miiRes monawileoba, iseTebma rogoricaa: Mukaddar Ka

Sikandar, Mr. Natwarlal, Khoon Paseena da Silsila, es wyvili legendad aqcia. samwuxarod 80-iani wlebi cudi periodi iyo msaxiobis cxovrebaSi, magram 1988 wels is dabrunda filmiT Khoon Bhari Maang, filmiT romelic SurisZiebis Cveulebrivi saga iyo, Tumca reqham masSi Tavisi eleganturoba da xibli Seitana. reqha ar aris mxolod msaxiobi. is aris momxibvleli kerpi, romelic bolivudis jadosnurma Zalam Seqmna.

imran khanisa da avantika malikis niSnobis detalebi imran khanis Tayvanismcemeli gogonebis imedgacruebis mizezi gaxda maTi saTayvano gmiris niSnoba avantika malikTan,romelTanac didi xnis urTierTobaakavSirebda. imrani da avantika erTad Cavidnen karjatSi, malikebis saxlSi, sadac Sedga maTi niSnoba. 27 wlis varskvlavi 5 wlis manZilze xvdeboda avantikas. niSnoba viwro wreSi aRniSnes. mas mxolod ojaxis wevrebi da

axlo megobrebi eswrebodnen.niSnobaze imranis mama Camofrinda amerikidan. es iyo pirveli mniSvnelovani faqti, romelic mamam SvilTan erTad gainawila. rogorc cnobilia imranis mSoblebi cal-calke cxovroben, Tumca imrans kargi urTierToba aqvs mamasTan da is kaliforniaSic cxovrobda masTan. aseve Camovida imranis biZa, amir khani, meuRlesTan kiran

raosTan da vaJiSvilTan erTad. misi yofili meuRlec eswreboda niSnobas. imrans surda es dRe gansakuTrebuli yofiliyo misi momavali meuRlisaTvis da mas wiTeli `folksvageni~ aCuqa, romelic msaxiobma erTi Tvis win specialurad Camoiyvana avantikasaTvis.

21


tele rCevebi qalebs

kanis daavadebebis mkurnaloba xalxuri receptebiT egzema kanis daavadebebidan yvelaze gavrcelebulia egzema. egzema kanis zedapiruli anTebiTi procesia. gamoixateba siwiTliT, buStebis, qerqisa da qerclis warmoqmniT. Tan axlavs wva, qavili, zogjer tkivili. igi xSirad viTardeba nervuli da endokrinuli sistemis moSliT, qronikuli infeqciebis(tonziliti,haimoriti da sxv.) arsebobiT organizmSi. _ kombostos foTols ideben dazianebul adgilze da dolbandiT ixveven. 2-3 dRis Semdeg ixsnian da axal foTols ideben. proceduras ramdenjerme imeoreben. _ rZeSi xarSaven kombostos foTols, ureven qatoSi da ideben dazianebul adgilze. imagreben saxveviT. _ kombostos atareben xorcsakepSi da ureven kvercxis cilas. ideben dazianebul adgilze safeniT. _ kartofils Wrian sibrtyeze da ideben dazianebul adgilze. _ kartofils recxaven, fcqvnian, xexaven wvril saxexze da wuraven. wvenSi asveleben 1 sm sisqeze dakecil marlas da ideben egzemian adgilze. 2 saaTis Semdeg cvlian axliT. _ kartofils xexaven, umateben Tafls (1/2 Wiqa fafaze 1 Cais kovzi Tafli) da ureven. am narevs usvamen marlis sqel fenaze da ideben dazianebul adgilze. safens cvlian yovel 2 saaTSi erTxel dRis ganmavlobaSi. Rame ideben dindgelis malamos, dRisiT isev kartofilsa da Taflis narevs.

fsoriazi fsoriazi kanis qronikuli daavadebaa, romlis gamomwvevi mizezia nervuli da endokrinuli sistemis moSla, darRvevebi nivTierebaTa cvlaSi, organizmSi arsebuli qronikuli infeqciuri kerebi (tonziliti, haimoriti). am daavadebisadmi midrekileba SeiZleba STamomavlobiTac gadaeces. daavadeba iwyeba kanze movardisfero an mowiTalo kvanZebis gaCeniT, romlebic ifareba movercxlisfero–TeTri qerclebiT. gamonayari TandaTan farTovdeba, erTiandeba da iqmneba msxvili kera. fsoriaziT daavadebul adamians urCeven rZisa da mcenareuli sakvebis miRebas, uzRudaven cxovelur cximebsa da naxSirwylebs. sasurvelia mzis abazanebis miReba (magram ara _ daavadebis gamwvevebis periodSi), zRvaSi banaoba, saojaxo pirobebSi ki Tbili sapnis abazanebi. xalxuri medicina gTavazobT Semdegs fsoriazTan sabrZolvelad. Sinaganad misaRebad _ nivris cocxali wvenisa da fafis miReba (TafliT) fsoriazis samkurnalod uZvelesi da efeqturi saSualebaa. _ 20 gram dafnis mSral foTlebs asxamen 2 Wiqa mduRares, aduReben 10 wuTs, wuraven. svamen dRis ganmavlobaSi 3 miRebaze. mkurnalobis kursi 5-7 dRea. _ iseTi daavadebis samkurnalod, rogoricaa egzema da fsoriazi, gamoiyeneba qacvis zeTi. iReben dReSi 2 mililitrs. _ iReben 60 gram WinWris yvavils da foTols, asxamen 1 litr mduRares. iReben dReSi 3-jer 100 mililitrs. es saSualeba wmends sisxls da daavadeba qreba. _ 10 gram orkbilas asxamen 1 Cais Wiqa mduRares. dgamen 30 wuTiT mduRare wylis abazanaSi. aciveben 10 wuTiT, wuraven, umateben mduRare wyals 200 ml-mde Sesavsebad.

22

iReben 2-3 sufris kovzs dReSi 3-jer. garegani saSualebebi fsoriazis samkurnalod _ fsoriazis samkurnalod iyeneben mocvis nayofis naxarSis safenebs. dazianebul adgilze ifenen dila–saRamos. _ qristesisxlas wiTeli wvenis wasma fsoriaziT dazianebul kerebSi aSorebs qercls da kurnavs daavadebas. _ xarSaven farsmanduks, asxamen abazanis Tbil wyalSi da ikeTeben abazanebs. _ aryis xis kvirtebis 10-30%-iani malamo saukeTeso saSualebaa egzemis, fsoriazis samkurnalod. _ orkbila (balaxi) 15 grami, koTxuji (fesvebi) 15 grami, didgulas yvavilebi 10 grami, simindis ulvaSi 15 grami, krazana 15 grami, wiTeli mocvis foTlebi – 10 grami, qristesisxla 5 grami, mindvris Svita 10 grami, kulmuxo (fesvebi) _ 10 grami. yvela Semavali komponenti daWeriT wvrilad. 1 sufris kovz balaxeulze aiReT 1 Wiqa mduRare wyali, daayeneT da SefuTeT. 2 saaTis Semdeg nayeni gadawureT. miiReT diliT da saRamos 1/2 sufris kovzi saWmlis Semdeg. _ miiReT wiwvovani abazanebi ori Tvis ganmavlobaSi, yoveldRiurad, 20 wuTiT. wiwvovani eqstraqti ase daamzadeT _ 100 grami naZvis wiwvebi CayareT 1 litr wyalSi, aduReT 10 wuTi, daayeneT 3 saaTi da miRebuli nayeni CaasxiT savse abazanaSi.

wiTeli qari wiTeli qari _ kanis mwvave anTebiTi daavadeba. gamomwvevia streptokoki, romelic xvdeba kanSi dazianebuli adgilidan. daavadeba iwyeba uecrad. iwvevs temperaturas, damaxasiaTebelia Tavis tkivili, zogjer Rebineba. dazianebul kanze Cndeba siwiTle, romelic xelis SexebiT mtkivneuli da cxelia. wiTeli qari xSirad Cndeba saxesa da qveda kidurebze. _ avadmyof adgilze iyrian Wvavis fqvils, zemodan afareben cisfer qaRalds da ixveven. icvlian yoveldRe. es procedura unda Catardes diliT adre, mzis amosvlamde 1 saaTiT adre. _ bambas asveleben qafuris zeTSi da ideben gawiTlebul adgilze. Semdeg ixveven. proceduras atareben dReSi orjer. _ dindgelis malamos wasma kurnavs wiTel qars 3-4 dReSi. _ kartofilis fqvils iyrian gawiTlebul ubanze da zemodan afenen safens. _ dazianebul adgilze isvamen Roris qons yovel 2 saaTSi. _ dazianebul adgilze ideben mravalZarRvas foTols (umjobesia axaldakrefili). _ viristerfas axal foTlebs ideben dazianebul adgilze da ixveven. _ aiReT dedoflisTiTa, samferi ia da orkbila, TiToeuli 10-10 gramis odenobiT 1 litr wyalze. aduReT 20–25 wuTis ganmavlobaSi. 1 litri naxarSi erTi dRe-Ramis dozaa. garegan saxmarad ki gamoiyeneT SemdegisaSualeba: dedoflisTiTas nedl, ayvavebul balaxidan gamowurul 250 gram wvens 250 gram 90%-ian spirts asxamen. dgamen 10 dRis ganmavlobaSi. isvamen dazianebul adgilze. _ aiReT 50 grami naturaluri Tafli, 50 grami zeiTunis zeTi, 20 abi dafxvnili streptocidi, erTmaneTSi aurieT, wamoaduReT, gaaciveT da waisviT dReSi samjer. ramdenime dReSi daavadeba gaivlis.


tele gvyavs da mis gamo veridebi ojaxis dangrevas, magram rom vufiqrdebi, sad maqvs ojaxi?! albaT gavSordebi, radgan rocayoveldRetyuils-tuilze ismen, siyvarulic qreba da pativiscemac. gaubedavi `daqalebis jinaze gavTxovdi, magram...~ ratom xdeba, rom roca ojaxs qmni, ar fiqrob, rom qmari giRalatebs. ggonia, rom yvelaferi kargad iqneba da Tqven siyvaruls arasodes araferi daemuqreba. misi ise gjera, endobi da darwmunebuli xar mis grZnobebSi, rom mzad xar, roca Sen sayvarel adamianze viRac cuds getyvis, daicva is da metic, masze augis mTqmeli dakargo kidec. patara gogo ar vyofilvar, roca gavTxovdi, 24 wlis viyavi. dedaCems am asakSi ukve ori Svili hyavda. Sesabamisad grZnobisgan dabrmavebuli ar gaxldiT, Tumca mainc ase gamovida. gios Sesaxeb yoveli mxridan momdioda Worebi mis meqalTaneobaze, Tumca roca erTi-orjer mas amis Taobaze Camovugde laparaki, miTxra, rom mas Semdeg rac me gamicno, misi yvela romani warsulSi darCa. erT dResac, Cemma bavSvobis

daqalebma damibares, SenTan seriozuli saqme gvaqvs da merikosTan SevikriboTo. winaswar vgrZnobdi, rom iq Cemi da gios Sesaxeb iqneboda saubari da amitom, Tavidanve daqalebis mimarT saSineli agresiiT ganvewyve. gzaSi ramdenjerme gadavifiqre kidec, jobia ar mivide, Torem seriozulad viCxubebTmeTqi, magram bolos, mainc interesma mZlia. CemTvis xuTi uaxloesi adamiani ijda Cems garSemo da gios Sesaxeb Tav-Tavis istorias yvebodnen. TiToeulis monaTxrobi, erTmaneTs Zalian gavda da irwmunebodnen, rasac geubnebiT, zustad ase iyoo.bolosmerikommiTxra, gio axla Sen rom siyvaruls geficeba, Cemi dis jgufeli misgan bavSvs elodeba. Seni `Zvirfasi~ saqmro, hpirdeboda, colad migiyvano, magram rac bavSvis ambavi gaigo, daikarga da im gogos axlosac aRar ekarebao. ra Tqma unda, ar davijere, xuTives saSinlad veCxube. iseTi sityvebi vuTxari, dRes

mcxvenia. ar vici, ram maTqmevina, Surianebi xarT da boRma galaparakebT am sibinZureebs-meTqi. mokled, merikos saxlidan rom gamovdiodi, vuTxari, boroti daqalebi ar mWirdeba, Cven SorisyvelaferidamTavrda-meTqi. 3 kviraSi gios coli gavxdi. ase dro imitom davaCqare, rom daqalebis jinaze gavTxoviliyavi. mejvared Cemi mezobeli waviyvane, imitom rom daqalebs ar velaparakebodi. pirveli kvira gio kargad iqceoda, magram mere yvelaferi zustad ise ganviTarda, rasac megobrebi meubnebodnen. saxlSi gvian brundeboda, sul matuebda da Tan ise, rom warbsac ar xrida. amas winaT, im gogosTan mivedi, naTiam rom miTxra, giosgan orsulad iyoo. Tavidan arafers ambobda, daimorcxva. mere atirda, ki, bavSvs velodebodi da giom momTxova aborti gamekeTebinao. Zalian guldamZimebuli davbrundi saxlSi, magram qmrisTvis araferi miTqvams. Cemi da gios SeuRlebidan 3 weli gavida da aqedan erTi dRec ar yofila iseTi, CemTvis tyuili ar eTqvas. erTi Svili

SeiZleba bevri ar dameTanxmos, magram zogjer mamakacebi marTlac rom Zalian ususurebi varT. wlebisganmavlobaSimomwonda erTi gogo da roca gverdiT Camivlida, damunjebuli mivaSterdebodi da `gamarjobis~ Tqmas Zlivs vaxerxebdi. salome Cemi ubneli iyo, iqve Cemi korpusidan 50 metrSi cxovrobda. misma bavSvobam Cems Tvalwin gaiara, (masze 11 wliT ufrosi var), mere misma skolisa da studentobis wlebma. erTmaneTs mxolod mokiTxvis doneze vicnobdi da miuxedavad imisa, rom yvelanairi saSualeba mqonda masTan daaxloebis, am urTierTobis meSinoda. arasrulfasovnebis kompleqsi ar maqvs, ufro sworad sxva qalebTan arasodes davkompleqsebulvar, magram salomes SemTxvevaSi, es kompleqsze meti iyo. mxiaruli, Tbili, gaxsnili bavSvi iyo,sulmomRimaridadioda da ara mgonia urTierToba ar agvwyoboda, magram ver gavbede. mere erTma Tavis asakis tipma moitaca. rogorc vici salomes is ar uyvarda, magram salome misma mSoblebma saxlSi ratomRac ar wamoiyvanes. Tumca raRa ar vici, mSvenivrad vxvdebi, magram vinRa aqcevs axla aseT sisuleles yuradrebas?! etyoba mainc ar undodaT erTaderT qaliSvils monatacebis saxeli hqonoda. mokled, ase iyo Tu ise, salome rom ubanSi isev gamoCnda, Zveleburad momRimari saxe aRar hqonda. mivedi, mivuloce, magram brmac ki daina-

23


tele xavda, rom is bednieri ar iyo. mere bavSvi eyola. gvanca ulamazesi bavSvi iyo, dRiTidRe emsgavseboda dedas. salome Svils xSirad aseirnebda baRSi da mec mis gverdze vtrialebdi. sam weliwadSi ki salome qmars gaSorda. is tipi Tavidan colis Semorigebas cdilobda, magram mere SeeSva da saerTod gadaikarga. mgoni, bavSvsac ki ar naxulobda. Cemi grZnobis Sesaxeb, mxolod erTaderTma Zmakacma icoda. Tazom miTxra, axla mainc gabede da salomes uTxari rom yovelTvis giyvardao. bevri vifiqre, gagecinebaT da teqstebsac ki vawyobdi, rogor da ra meTqva, magram roca saxlidan gavedi da salomes binis karze unda damereka, swored maSin muxlebi amikankalda, Semovbrundi da Tavqudmoglejili daveSvi kibeze... dRes salomes Zalian kargi ojaxi hyavs. 3 wlis win meored gaTxovda da axlaxan meore Svilic SeeZina. me ki dRemde eulad davdivar, guli arc erT qalze ar mimdis.

muqTaxora siZe naTqvamia, mada WamaSi modiso da ase daemarTa Cems siZesac. erTi uswavleli, gaRatakebuli ojaxis Svili iyo, roca is Cemma qaliSvilma gaicno da goni dakarga am xep-

24

reze. colad gayva, Cveni erTaderTi qaliSvili gagvepara. sxva ra gza gvqonda, beds SevegueT. Cem qmars veubnedodi, siZe ar gaanebivro da da bevri fuli ar daanaxomeTqi, magram veraferi Sevasmine. Cemma muqTaxora siZem, rac Cemi ninuca

da Cemi suleli qmaric aqaoda, ojaxs Sari ar aukidoso, valebs uxdida. erT dResac, saxlidan gavida da aRar dabrunebula. misi asaval-dasavali aravin ar icis. ninuca mTeli dRe zis da tiris. orsuladaa da guli miskdeba, amdeni

`gaabednierda~ (es sityva aucileblad brWyalebSiCasviT), mas Semdeg fexi-fexze gadaido da bina televizorTan daido. aqaoda Tavi qudSi maqvs da Cemi simamri Cems ojaxsac gawvdebao, samsaxurs Tavidaaneba,bevrsvSromob da cotas mixdian, Zalian viRlebio. mere kazinoSi siaruls mouxSira, did fuls atanda qars. vali-valze daedo

nerviulobiT muceli ar moeSalos. es bavSvi daibados janmrTeli da Cem muqTaxora siZis ambavs sul aRar ganvicdi. `bebias vaTxovebT~ Cemi ufrosi Zma sul mogzaurobs. is bebiaCemis gazrdilia da rogorc ki daTo sadme wavidoda, miujdeboda bebia telefons da veRar vaSorebdiT. marikas sul unda, rom Cemi Zmis yvela nabiji icodes, rodis dgeba da sad midis, ras Wams

da ase Semdeg. amitom telefonze Zalian didi gadasaxadi mogvdioda, gaviyideT! mere daTom bebos leptopi uyida _ `skaipiT~ damelaparakeo. bebiam kompiuteris inCi-binCi ar icoda, magram mcire droSi ise daamuRama yvelaferi, axalgazrdas SeSurdeba. bebias axlaxan Seusrulda 63 weli. 11 wlis win daqvrivda. kargi qmari hyavda, magram sul ambobda, did pativs vcemdi, magram ar miyvarda. griSam rom momitaca, maSin me sxva miyvarda da cxovrebis bolomde is meyvarebao. vin iyo is `sxva~, ar vicodiT da beboc dRemde inaxavda am saidumlos. nu, mokled, Caigdo xelSi bebom leptopi Tu ara, yvela saitze daregistrirda da iyo mTel miwer –moweraSi. `odnoklasnikebSi~ klaselebis SviliSvilebis wyalobiT, Tavis bavSvobis megobrebsac miagno da magaze bednieri aravin iyo. Tan bebos seriozuliTayvanismcemlebis armia hyavda. marikainglisurisspecialistia da amis wyalobiT, ucxoelebTan urTierTobac ar uWirda. erTi Tayvanismcemeli hyavda, 43 wlis jeki, sastumros menejeri. bebos mowera, 5 wlis win meuRle gardamecvala, mas Semdeg aravisken ar gamixedavs da SenTan urTierTobam, cxovrebis xalisi damibrunao. marikas SviliSvilebi vekaifebodiT, bebo, midi, gaabi romani mag tipTan, mdidari iqneba da iqneb CvenTvisac gaimetos rame-meTqi, magram bebiam is delikaturad CamoiSora.raRabevrigavagrZeloT da cota xnis win, bebia Zalian Seicvala, gaciskrovnebuli saxiT darboda da samzareuloSic ki, Tavis kompiuters daatarebda. ramdenime dRis win ki, SviliSvilebi Segvkriba da gamogvicxada, Cems deduleTSi vbrundebi, iq


tele Cemi cxovrebis siyvaruli cxovrobs da minda masTan erTad gavataro darCenili wlebio. Turme is kaci, romelic bebias uyvarda, misi klaseli yofila. babuam rom marika moitaca, im dros saxlSi dabrunebaze xom zedmeti iyo laparaki da bebiac iZulebuli iyo beds Segueboda. is kacic daojaxebula, gamravlebula, magram mere meuRle gardacvlia da darCenila marto. roca marikam Tavisi klaselebi ipova, erT-erTs sityva Salvaze Camougdia. male es Cveni Salvac gamoCenila internetsivrceSi da kvlav agizgizebula mimqrali grZnoba. hoda, axla bebias vaTxovebT da did samzadisSi varT SviliSvilebi. bednieri taqsis mZRoli amas winaT, erT bednier taqsists gadaveyare. yvela xom Tavis gaWirvebas yveba xolme, magram es gamonaklisi aRmoCnda. Cavjeqi Tu ara taqsiSi, simRer-simReriT mkiTxa, sad migabrdZanoT qalbatonoo. mere radios bolo xmaze auwia da simReras ahyva. telefonze unda davreko, iqneb CauwioT-meTqi, movimizeze da damyva. laparaki rom davamTavre, momibrunda da miTxra, xom magari manqanaa, Cemma rZalma maCuqao. simarTle giTxraT, manqanebSi ver verkvevi da Tan ise Cavxti im taqsiSi, arc Semixedavs ra manqana iyo. zrdilobis gulsTvis daveTanxme, _ ki, gilocavT, marTla kargi manqanaa-meTqi. mere moxsna Cemma taqsis mZRolma gudas piri da gulisnadebi momiyva. Turme ojaxSi ori Zma iyvnen. mSoblebi adre daeRupaT da Tavi rom gaetanaT, xan fizikurad uwevdaT Sroma mSeneblobaze da xan puris sacxobSi morigeobdnen. mere ufrosi Zma, amerika-

Si wavida, _ iqneb iq ukeTesi samuSao pirobebi vnaxoo. fexsacmelebis cexSi dauwyia muSaoba, romlis ufrosi viRac mdidari qalbatoni yofila. qali gasaTxovari yofila, 37 wlis. erT dRes, samuSao saaTebis dasrulebis Semdeg, amirans amouiRliavebia viRacis gitara da simRera dauwyia. misma xmam direqtoris yuramdec miRwia da qali gadareula, SeSlila amiranze. momRerali TerZi gulSi Cavardnia da mere siyvarulSic gamotydomia.

amirans meti ra undoda, erT Rames, megobrebTan erTad midgomia saqalbatone evas saxls da cecxldanTebuli TasebiT, `muxambazi~umReria.qorwilic male gaimarTa. umcrosi Zmam ojaxTan erTad masze daswreba ver SeZlo, Tumca mere Canaweri rom unaxavs, aRfrTovanebuli darCenila _ ezoSi, sadac qorwili gaimarTa, farSevangebi daseirnobdnen da Sampanuris Sadrevnebi Cqefdao. mokled, ase Cavardnila es Cveni amirana qeris ormoSi. Svilic

SeZeniaT da Tan im qalis surviliT qarTuli saxelic daurqmeviaT. mamaCvens ramazi erqva da biWs ase daarqveso, _ miTxra mZRolma. amaze ki gameRima, magram Cumad vusmendi mis istorias. mokled, auyvavebia mTeli sanaTesao amiranis cols. fuls xSirad gvigzavnian, axla sakuTar maRazias vxsni da sanam iq remonti dasruldeba, vtaqsaob, Tan cotas verTobio. kacma daTqmul adgilas rom mimiyvana, fuli ar gamomarTva. dRes Cemi pirveli klienti xar da Seni fuli ar mindao. ramdenjerme gavumeore, fuli gamomarTviT-meTqi, magram man gaRimebuli saxiT Tvali Camikra da manqana adgils mowyvita. xaWapuris fani `muclis mona~, Tu `kuWis mona~, ar vici, romeli gamoTqmaa marTali, magram me rom Semesatyviseba, eg ki vici. bavSvobidan gurmani var. kidev kargi Cemi madianoba, Cems wonaze ar aisaxeba, Torem Tavi meqneboda mosaklavi. Tan comeuli miyvars da puris gareSe, erT dResac ver vZleb. xaWapurze xom saerTod, vgiJdebi! yvelanairi miyvars: megruli, imeruli, svanuri, aWaruli, fenovani, guruli. Tan sul quCa-quCa vWam. erTxel ise momwamla quCis xaWapurma, rom mTeli Tve dietaze vijeqi. Tan vfiqrobdi, axla xom mainc agar SevWam yvela sardafSi gamomcxvar makaronian nagavs-meTqi, magram rogorc ki movmjobindi da saxaWapures gverdiT Cavuare, sulma wamZlia... axlaxan meoredac moviwamle, magram arc amjerad SevSindi. ase viqnebi manam, sanam morigi sardafis xaWapuris msxverpli ar gavxdebi da mere Cems saflavis qvaze waaweren: `muclis mona _ xaWapuris msxverpli~.

25


tele wlis horoskopi verZi: axla TqvenTvis sasiyvarulo urTierTobisa da romantikis droa. Tu am dReebSi daqorwindebiT, es nabiji marTlac gamarTlebuli iqneba. saerTod, ojaxur cxovrebaSi araerTi mniSvnelovani cvlilebaa mosalodneli. amave dros, SeiZleba Zalze momgebiani SemoTavazeba miiRoT. kuro: es kvira TqvenTvis iseTi mniSvnelovani iqneba, rom SeZlebT yvelaze dauZinebeli mteric ki gaanadguroT. politikuri karierisTvis arc Tu ise didi brZola mogiwevT. moerideT qalaqgareT gasvlas, radgan Seqmnili problemebis gamo, SesaZloa samsaxurSi droulad ver gamocxaddeT. ecadeT axloblebi tkbileuliT gaanebivroT. tyupebi:Tqveniprofesiuli saqmianobis xarisxi arabunebrivad gaizrdeba, ramac SeiZleba garSemomyofebTan uTanxmoeba SegiqmnaT. sasurvelia mSvid garemoSi daisvenoT, radgan bediswera kidev erTxel gargunebT Sanss, mfarvelebis daxmarebiTa da sakuTari ZalisxmeviT dadgeT fexze. kirCxibi: damSviddiT da ise gaaanalizeT Tqveni uaxloesi momavali, radgan SesaZlebelia patara, magram mniSvnelovaniSecdomadauSvaT, rom mTeli cxovrebis ganmavlobaSi veRar gamoasworoT. finansuri mdgomareoba am kviraSi sagrZnoblad gagiumjobesdebaT. lomi: gansakuTrebiT momgebiani gamodgeba es periodi Sou-biznesisTvis, Teatraluri da sakoncerto saqmianobisTvis. amasTan, Tqven Zalze mimzidveli iqnebiT sapirispiro sqesis warmomadgenelTaTvis da SeiZleba moulodnelad iqorwinoT kidec. qalwuli: didi Zalisxmeva dagWirdebaT imisaTvis, raTa yvelaferi moaswroT. droa adre Cafiqrebuli saqmeebis ganxorcielebas SeudgeT. saWiroebis SemTxvevaSi mogiwevT gawyvitoT kavSiri partniorebTan, romelTa finansuri pretenziebi gadaWarbebuli aRmoCndeba. saswori: Tu administraciuli saqmianobiT xarT dakavebuli, ecadeT yvelaferi moawesrigoT, radgan SeiZleba Segamowmon. spekulaciuri saqmianobis gamo didi usiamovnebebi SegeqmnebaT xelisuflebasTan. sarfianad warimarTeba saqmeebi, romlebic ucxoeTTan aris dakavSirebuli.

26

morieli: Tqven moaxerxebT im saqmis wamowyebas, romelzec didi xani fiqrobdiT. rac ufro moTminebiT moekidebiT warmoqmnil sirTuleebs, miT ufro gegmazomierad warimarTeba yvelaferi. mTeli Tqveni yuradReba samsaxurisken iqneba mimarTuli. kviris bolos ki iZulebuli gaxdebiT, gaistumroT Zveli valebi. mSvildosani: aucilebelia zusti warmodgena gqondeT sakuTar miznebze da kargad gaaanalizoT samoqmedo gegma. maRalia albaToba, gamoicvaloT samuSao adgili da sacxovrebeli bina. materialuri keTildReoba karg guneba-ganwyobas SegiqmniT. Txis rqa: es dro sakuTar Tavs unda dauTmoT, miT ufro rom stabiluri SemosavaliT uzrunvelyofili iqnebiT. Tqveni swrafva dawinaurebisken samsaxureobriv sarbielze SeiZleba axloblebTan uTanxmoebis mizezad iqces. Tqveni emociuri aramdgradoba araerT gaugebrobas warmoqmnis sasiyvarulourTierTobebSi. merwyuli: sakuTar TavSi rwmenis nakleboba ganwyobas gagifuWebT. nu SeiqmniT iluziebs, romelTa gamoaSkaravebis Semdeg, depresia gardauvali aRmoCndeba. yuradRebiT moekideT yovelive imas, rac mgzavrobasTan aris dakavSirebuli, radgan arasworad SerCeuli marSuti an gaumarTavi manqana usiamovnebebs mogitanT. Tevzebi: Tqveni ekonomikuri mdgomareoba TandaTan gaumjobesdeba. Semosavals sruliad gansxvavebuli wyaroebidan miiRebT da finansuri problemebi TavisTavad mogvardeba. mogeliT saintereso Sexvedrebi, mogzauroba da garToba. es periodi agreTve xelsayreli iqneba ojaxis Sesaqmnelad.

yuradReba! Tu gsurT, rom JurnalSi raime axali rubrika ixiloT (kulinaria, xelsaqme - qargvis, qsovis Targebi, fsiqologiuri rCevebi, testebi, higienis gverdi, kosmetologis rCevebi da ase Semdeg), maSin dagvimesijeT Tqveni mosazrebebi nomerze: 893658205 da miiReT monawileoba Tqveni sayvareli Jurnalis dakompleqtebaSi.

telenovela  
telenovela  

telenovela magazine

Advertisement