Page 1

ATP GRENLAND 1.februar 2013 Regionalavdelingen, Vestfold fylkeskommune

Linda Lomeland,

Et attraktivt & bĂŚrekraftig Vestfold


REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK – ET STEG I BÆREKRAFTIG RETNING

HVORFOR RPBA?


Press p책 knappe, verdifulle areal

Alt vokser, men ikke arealene!


Befolkningsvekst Vi er nå sju milliarder mennesker på kloden.

Vestfold 2040: 70 – 100 000 flere mennesker. Totalt 300 000 – 330 000. Tønsberg: Nærmere 60 000.

RPBA legger til grunn kommunenes vekstalternativ.


Grunnlaget • Om vi erkjenner arealknappheten, og behovet for å legge til rette for befolkningsveksten – må vi finne en langsiktig strategi som gir en bærekraftig utvikling. • Tidligere regionale planer og strategier har fokusert på viktigheten av å styrke eksisterende byer og tettsteder i Vestfold. Det var naturlig at RPBA baserte den langsiktige utviklingen på eksisterende utbyggingsmønster.


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Oppløp Oppstart og Planprogram Kunnskapsgrunnlag Utarbeidelse av planforslag

1. Høring

2. Høring

Vedtak Handling


Organisering - hovedbilde


Kunnskapsbasert prosess. Konfliktfylt stoff krever en steg-for steg prosess. Kunnskap – informasjon - kommunikasjon

GRUNNLAG I FAGLIGE TEMAKART


Et matnyttig kart - Vestfolds matjord er svĂŚrt verdifull, blant landets aller beste. - VĂĽre byer og tettsteder omkranset av den. - Verdens matvaresituasjon endrer seg.


Vi må kjenne verdien på arealene. Klassifisering fra regionalt og nasjonalt perspektiv, ikke lokalt. - Naturmiljø - Rekreasjon - Landskap - Kulturmiljøer Kartlegge konfliktene.


• Utredning på sammenhenger og tiltak som gir effekt for å øke den miljløvennlige transporten.


«Gang-, sykkel og kollektivfylket er RPBAs kjerne» Utgangspunktet er Vestfolds senterstruktur og det kollektive reisenettverket. 15 minutters sykkelavstand fra bysentrum Bussruter med 2 eller flere avganger i timen Vestfoldbanen binder byene sammen.

Her er det gunstig å lokalisere nye utbyggingsområder.

En regional tilnærming bryner seg mot et kmmunalt perspetiv


Vestfoldbanen i bylandskapet RPBA baserer seg på og understøtter utbyggingen av en moderne Vestfoldbane. Vestfold er i en gunstig situasjon med hensyn til by-. og tettstedsutvikling knyttet til jernbane. Både Intercity-utredningen og høyhastighetsutredningen styrker muligheten for en rask utbygging av Vestfoldbanen.

Arealplanleggingen skal bidra til å øke nytteverdien av den statlige investeringen


Planen gir en rammestyring av arealbruk • Arealbehovet til utbyggingsformål fram til 2040 beregnes på grunnlag av befolkningsvekst. • Prosessen har avklart store deler av behovet for nytt areal til bolig og næring. • Avveid mellom interesser – har i stor grad handlet om byvekst – landbruk - Planen forutsetter stor grad av Fortetting i eksisterende byggeområder. - I oppfølgingen av planen blir det viktig med fokus på byutvikling. Gjennomføring og hensyn til kulturminner og kulturmiljøer.


Langsiktige utbyggingsgrenser • Det viktigste grepet i planen. • Avklare arealbruk i et langsiktig perspektiv for en rekke byer og tettsteder. • «Forhåndsklareringen» = forutsigbarheten: 1.1.3. «Det skal ikke fremmes innsigelse til selve lokaliseringen av nye byggeområder innenfor langsiktige utbyggingsgrenser.» 3.1.1. «Innenfor langsiktige utbyggingsgrenser for byer og tettsteder som er vist på plankart for RPBA kan områder som er konsekvensutredet i RPBA omdisponeres til bebyggelse og anlegg, eventuelt samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og grønnstruktur. Arealene omdisponeres etappevis på grunnlag av faktisk befolkningsutvikling og kommunens ambisjoner om framtidig utvikling.»


Hva har vi lært av prosessen? Medvirkning og prosess: • Ordførere og mange av rådmennene har vært koblet tett opp imot planarbeidet. • Studietur til Stavanger og nordjæren av STOR verdi – for forståelsen og samarbeidet. Felles referanse – erfaringene gjorde ordførerne trygge. • Stor verdi at næringslivet og NHO har vært koblet tett på – RPBA framsnakkes, og er på alles tunger 


Hva har vi lært av prosessen? • Mange kommunale saksbehandlere/ plansjefer har vært involvert i faggrupper, holdt informert om planarbeidet mer eller mindre kontinuerlig på seminarer, gjennom Plannettverket og på andre arena. • Men det er likevel mange som ikke kjenner planen særlig godt… •

Flere kommuner (plansjef og saksbehandler) misoppfattet sentrale deler av planen.


Hva har vi lært av prosessen internt? •

Krever mye ressurser – må prioriteres av sentrale saksbehandlere over tid. (+bruke dyktige konsulenter)

Svært positivt med et stort planarbeid på tvers av fag

Rådmannen har hatt stor forståelse for planprosessen – har tatt ansvar og stått i spissen for arbeidet.

Man må våge å stå i kaos – ikke se klart hva som er neste skritt

Fokusere på steg – for – steg

Benytte ROS – analyse metodikk til å utpeke mulige viktige utfordringer i prosessen som kan ha stor konsekvens – da er det mulig å sette inn tiltak.

Må bli bedre på å bruke pressen!

Oppstartsmøte ATP  

Et attraktivt og bærekraftig Vestfold. Presentasjon v/ Linda Lomeland, Vestfold fylkeskommune