Page 28

ORGANISASJON OG FOLKEHELSE

Organisasjon del. Gode arenaer for dialog og samhandling med våre partnere innen regional utvikling er i ferd med å etableres, og implementeres administrativt i 2011. Vi har startet en prosess med partnere for helhetlig plan for bruk av regionale utviklingsmidler. Vi har videreutviklet egen kompetanse og rekruttert til stillinger innen de nye fagområdene. Prosjektet eKommune 2012 er fulgt opp, handlingsplan er utarbeidet og mål og tiltak innarbeidet i styringsdokumenter. Det er gjennomført ulike tiltak for å sikre stabil IT-drift, bl.a. en forbedret driftsstabilitet på infrastruktur og strengere viruskontroll og brannmurteknologi. En ny kommunikasjonsstrategi for fylkeskommunen legger vekt på påvirkning, særlig mot nasjonale myndigheter. I 2010 har Eidangerparsellen vært fyrtårnsprosjekt. (Faksimile, Varden 6.10.)

MÅL: Å videreutvikle verktøy, metoder og prosesser som sikrer høy kvalitet i planlegging og styring av all virksomhet

I dette ligger: - Ha fokus på videreutvikling av kvaliteten i saksgrunnlag og mer effektiv gjennomføring av vedtak - Få på plass samordnede strategier og handlingsplaner for en offensiv tilnærming til de nye oppgaveområdene - Sikre kompetanse innenfor administrasjon, forvaltning og ledelse av nye/utvidede ansvarsområder som følge av forvaltningsreformen, innenfor eksisterende budsjettrammer - Sikre stabil drift knyttet til den digitale satsingen innenfor videregående opplæring - Arbeide for å gjennomføre en god likelønnspolitikk for fylkeskommunen - Arbeide for å oppfylle målene i eKommune 2012

Disse utviklingsmålene ligger fast for perioden 2010-2013, selv om gjennomføringen av forvaltningsreformen naturlig nok har hatt høyest prioritet i 2010. Resultater Det ble innført balansert målstyring (BMS) for samferdsel/infrastruktur. Vi har satt i verk tiltak knyttet til risikoog sårbarhetsprosjektet, bl.a. gjennomgått organisering av innkjøp og innført eHan-

Kommunikasjon En ny kommunikasjonsstrategi for fylkeskommunen er godkjent av fylkesrådmannens lederteam. Strategien har en handlingsplan med fire satsingsområder: - Påvirkningsstrategier, særlig rettet mot nasjonale myndigheter. Et eksempel er Eidangerparsellen som fyrtårnsprosjekt - Styrke relasjonen til kommunene - Bedriftskultur - ansatte som stolte og positive ambassadører - Mediestrategi, herunder strategi for bruk av internett og sosiale medier. Telemarksbarometeret Satsingen på å etablere ”Telemarks-

28 | Årsrapport 2010 – Telemark fylkeskommune

Vurdering og framtidsutsikter De fleste av målene er langsiktige og tidsuavgrensede, men administrasjonen har allerede satt i gang en rekke aktiviteter og laget produkter som bidrar til en høy grad av måloppnåelse. I 2011 vil flere av aktivitetene og produktene bidra til at vi kommer enda nærmere full måloppnåelse. Det er ikke store behov for endringer i mål, men strategisk planlegging og fortsatt fleksibilitet er viktig framover i langtidsperioden, særlig gitt de økonomiske rammebetingelsene.

barometeret” fortsatte i 2010. Den nye nettløsningen for statistikk og samfunnsinformasjon skal bruke ny teknologi til import og presentasjon av data. ”Telemarksbarometeret” vil bli klart for lansering i 2011. Ny hjemmeside Arbeidet med ny hjemmeside for Telemark fylkeskommune startet i 2010. Ved å samarbeide med andre fylkeskommuner om åpen programvare, vil vi både spare kostnader, dra nytte av hverandres ideer og erfaringer, samt sikre en fleksibel løsning. Ambisjonen er lansering i 2011.

Årsrapport 2010  

Telemark fylkeskommunes årsrapport 2010

Årsrapport 2010  

Telemark fylkeskommunes årsrapport 2010

Advertisement