__MAIN_TEXT__

Page 1

LesPreses

REVISTA DE

desembre 2017

revista nĂşm.

103


SUMARI

AGENDA DE TELÈFONS SERVEIS MUNICIPALS 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972

69 69 69 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 19 69 68 69

32 32 32 25 34 32 36 47 34 49 34 48 33 34 30 49 50 48 25 21

32 32 32 17 26 09 10 20 56 27 37 93 33 85 92 04 87 97 40 12

39 14 69 30 87

91 49 33 40 22

88 22 08 70 89

EMERGÈNCIA A LES PRESES Vigilant municipal Brigada (X. Comas) Farmàcia Servei d’aigua - Sorea Urg. Recollida d’animals www. gencat.cat

608 639 972 900 665 012

EMERGÈNCIA 24 hores Emergència Mossos d’Esquadra Ambulància Bombers Olot Sanitat respon Fecsa-Endesa avaries

112 112 112 972 26 00 88 902 111 444 900 770 077

TELÈFONS COMARCALS Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa Cap Garrotxa Taxis Olot Teisa - Bus Transversal

972 972 972 972

26 26 26 26

18 19 15 01

00 16 66 96

SERVEIS Recollida de trastos Cada dijous. S’han de deixar el dia abans, al vespre, al costat d’un contenidor d’escombraries. Assistent Social Primer i tercer dimarts de cada mes, de 9 a 12 del matí, al consultori local mèdic. Biblioteca La Bòbila Oberta de dilluns a divendres, de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre. Dissabtes, oberta de 2/4 d’11 del matí a 1 del migdia. LLAR D’AVIS Servei de podologia 972 69 32 90 / 972 26 36 90 Demanar hora per a la Glòria Aulinas. Barber Tots els dissabtes, de 3 a 6 de la tarda. Gimnàstica Dimarts i dijous, de 2/4 de 4 a 2/4 de 5. Edita: AJUNTAMENT DE LES PRESES ajuntament@lespreses.cat amb la col·laboració de:

2

NOTÍCIES 6 SOCIETAT i CULTURA10 Roser de les Preses

12 14

ESCOLA

Registre Civil Jutjat de Pau Empris, S.L Consultori Local Mèdic Llar d’Infants El Rajolet Escola Verntallat Sala Polivalent i Arxiu Mn. Joan Pagès Centre Empreses Bar la Plaça - Llar d’avis Centre Cultural Local social de Bosc de Tosca CF Les Preses Ràdio la Vall 107.6 FM Esbart Marboleny Rectoria Oficina Turisme - Estació Àrea Recreativa de Xenacs Baixador de Codella Escola La Bòbila Casa de colònies

PRESSUPOST 4

ENFILATS

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia; i també, els dijous de 4 a 7 de la tarda

PORTADA

Ajuntament de les Preses C. Major, 2 · Tel. 972 69 32 32 · Fax 972 69 34 34 ajuntament@lespreses.cat www.lespreses.cat

13

15 MARBOLENY ENTITATS 16 18 ESPORTS 20 JOVENTUT i LLEURE 22 24 GENT 28 25 27 GRAN


EDITORIAL

Persones, fets, recursos i... seguim!

Benvolguts veïns, Tot i que el dia a dia ja fa mesos que està farcit de tota mena de notícies del país i d’arreu del món, des de l’ajuntament i a través de la revista us volem fer arribar la màxima informació possible del que ha passat al nostre poble els darrers mesos, de les entitats, associacions, cultura, lleure, esport i del mateix ajuntament. Hi trobareu nombroses activitats que fan que siguem un poble viu, en moviment constant i en totes les vessants que les diferents entitats organitzen, bé sigui de forma regular o puntual. Activitats que acullen tot tipus de col·lectius, entitats que són capaces de mobilitzar grans quantitats de persones de totes les edats i així ho veiem en la Gala de les Preses, en els clubs de futbol, la dansa tradicional, els casals i nombroses persones mobilitzades en diades de fets excepcionals inesperats que, de ben segur, ens deixaran una empremta difícil d’oblidar. Lloable la tasca de totes les persones i, sincerament, des del més gran respecte a tot tipus de pensament i condició. Així és el nostre poble, el nostre país i davant d’ells la nostra gent. Tots haurem de seguir treballant i lluitant per construir el que desitgem pel bé de tots nosaltres i dels nostres conciutadans, amb el record dels que ens han precedit, pels que van creixent al costat nostre i els propers que han de seguir després. Bé, amb l’objectiu de posar-ho a l’abast de tots, també a la revista hi trobareu un resum de les dades més significatives de l’ajuntament pel que fa al pressupost municipal del 2018, però dir-vos abans que el 2017 està previst acabar-lo de forma positiva com l’any anterior i amb un alt percentatge d’acompliment de les previsions que ens vàrem marcar. Per exemple, en les inversions de la pista poliesportiva, les obres de renovació al Pati de les Monges i Llar dels Avis, la renovació del Restaurant Quinze Ous, la renovació dels dos vehicles de l’ajuntament (que tenien antiguitats superiors als 15 anys), entre moltes altres. Pel que fa al 2018, detall que us exposem més àmpliament a les pàgines interiors, us presentem un pressupost consolidat d’ajuntament i Empris que ascendeix prop dels 2,4 milions d’euros, contemplant també inversions a l’ordinari. Un pressupost elaborat dins els marges legals permesos, complint escrupolosament amb la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària, com també amb el termini de pagament als proveïdors que és sensiblement més baix a la mitjana. En resum, dona un estalvi econòmic important. També ha estat elaborat amb l’objectiu que arribi a donar cobertura a tothom i sense l’augment de taxes i impostos de forma generalitzada. Per exemple, en la recollida i tractament de les deixalles, que des del Consell Comarcal es planteja un increment entre el 3,7 i el 4,4%, l’ajuntament només repercutirà a la taxa un 2%. O en el cas de l’IBI (contribució), que no tindrà cap increment de forma generalitzada exceptuant les possibles modificacions que afectin les finques que hagin estat objecte del darrer procés de regularització cadastral. Aquest pressupost ha estat exposat al públic i aprovat provisionalment en el darrer ple de 22 de novembre amb els 6 vots favorables del PDECat i l’abstenció dels 3 vots d’ERC. L’equip de govern segueix amb la mateixa línia que es va proposar inicialment i que ha donat uns bons resultats per poder afrontar les despeses ordinàries, inversions i obtenir un estalvi pressupostari. I també amb suficient tresoreria disponible per mirar cap al futur en positiu i amb l’esperança de dur a terme noves inversions en millores. Veïnes, veïns, us desitjo unes bones festes en companyia dels éssers més estimats i els millors desitjos per al 2018. Pere Vila i Frigola Alcalde de les Preses 3


MEMÓRIA EXPLICATIVA DE LES PRINCIPALS MODIFICACIONS QUE PRESENTA EL PRESSUPOST DE 2018 EN RELACIÓ AL PRESSUPOST 2017 MEMÓRIA EXPLICATIVA LES PRINCIPALS MODIFICACIONS QUE PRESENTA PRESSUPOST 2018 MEMÓRIA EXPLICATIVA DEDE LES PRINCIPALS MODIFICACIONS QUE PRESENTA ELEL PRESSUPOST DEDE 2018 RELACIÓ PRESSUPOST 2017 ENEN RELACIÓ ALAL PRESSUPOST 2017

El pressupost que es va presentar al Ple del consistori del 22 de novembre de 2017 recull la totalitat de despeses previstes per a la

pressupost presentar al Ple Consistori novembre 2017 recull la totalitat despeses El El pressupost queque es es va va presentar al Ple deldel Consistori deldel 22 22 de de novembre de de 2017 recull la totalitat de de despeses prestació dels durant l’exercici 2018. També inclou els ingressos ordinaris que finançaran tota aquesta activitatqueque previstes per la municipals prestació dels serveis municipals durant l'exercici 2018. També inclou ingressos ordinaris previstes per aserveis laa prestació dels serveis municipals durant l'exercici 2018. També inclou elsels ingressos ordinaris com són els impostos, lesactivitat taxes i lescom contribucions especials. Amb aquest pressupost es pretén donar resposta a les necessitats i finançaran tota aquesta activitat com impostos, les taxes i les contribucions especials. Amb aquest pressupost finançaran tota aquesta sónsón elsels impostos, les taxes i les contribucions especials. Amb aquest pressupost es pretén donar resposta a les necessitats demandes dels veïns Preses, optimitzant la despesa pública local. esdemandes pretén donar resposta les necessitats dels veïns de de lesles Preses, optimitzant la despesa pública local. dels veïns de lesaPreses, opti mitzanti demandes lai despesa pública local. Malgrat lasituació situació crisi econòmica generalitzada, el municipi de Preses disposa d’uns comptes sanejats Malgrat de crisi econòmica generalitzada, el municipi de les de Preses disposa d’uns comptes sanejats quesanejats permetran Malgrat lalasituació de de crisi econòmica generalitzada, el municipi lesles Preses disposa d’uns comptes queque permetran realitzar diferents obres durant l’any 2018. permetran realitzar diferents obres durant l’any 2018. realitzar diferents obres durant l’any 2018.

PRESSUPOST l’AJUNTAMENT PRESES (2018)  PRESSUPOST de de l’AJUNTAMENT de de lesles PRESES (2018) PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LES PRESES 2018 ESTAT DESPESES ESTAT DEDE DESPESES CAPÍTOL CONSIGNACIÓ CAPÍTOL CONSIGNACIÓ I.- Desp. personal 485.600,00 I.- Desp. personal 485.600,00 Desp. béns corrents i serveis 925.930,00 II.- II.Desp. béns corrents i serveis 925.930,00 Desp. financeres 3.360,00 III.-III.Desp. financeres 3.360,00 Transferències corrents 337.900,00 IV.-IV.Transferències corrents 337.900,00 Fons contingència 10.000,00 V.-V.Fons de de contingència 10.000,00 Inversions reals 375.864,00 VI.-VI.Inversions reals (a)(a) 375.864,00 VII.Transferències capital 0,00 VII.Transferències de de capital 0,00 VIII.Actius financers 0,00 VIII.Actius financers 0,00 Passius financers 0,00 IX.-IX.Passius financers 0,00 TOTAL: 2.138.654,00 TOTAL: 2.138.654,00

ESTAT D'INGRESSOS ESTAT D'INGRESSOS CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ CAPÍTOL CAPÍTOL I.- Impostos directes 1.319.890,88 I.- Impostos directes 1.319.890,88 Impostos indirectes 6.000,00 II.- II.Impostos indirectes 6.000,00 Taxes i altres ingressos 338.168,75 III.-III.Taxes i altres ingressos 338.168,75 Transferències corrents 402.604,96 IV.-IV.Transferències corrents 402.604,96 Ingressos patrimonials 71.989,41 V.-V.Ingressos patrimonials 71.989,41 Alienació d'inversions reals 0,00 VI.-VI.Alienació d'inversions reals 0,00 VII.Transferències capital 0,00 VII.Transferències de de capital 0,00 VIII.Actius financers 0,00 VIII.Actius financers 0,00 Passius financers 0,00 IX.-IX.Passius financers 0,00 TOTAL: 2.138.654,00 TOTAL: 2.138.654,00

INGRESSOS Ajuntament: INGRESSOS Ajuntament: INGRESSOS PerAjuntament: a l’esti mació dels ingressos es parteix de les xifres reals recollides a la comptabilitat municipal, tot això a l’estimació dels ingressos es parteix de xifres reals recollides ade lal’entorn comptabilitat això amb PerPer a l’estimació dels ingressos parteix ded’evolució lesles xifres recollides a la comptabilitat municipal, això amb amb prudència i segons lesesperspecti ves dereals la situació econòmica general imunicipal, local tot tot prudència i segons perspectives d’evolució situació econòmica l’entorn general i local seguit prudència i segons lesles perspectives d’evolució de de la la situació econòmica de de l’entorn general i local (tot(tot seguit (tot seguit destaquem els següents capítols) destaquem següents capítols): destaquem elsels següents capítols): Capítol I i Impostos II: Impostos directes i indirectes Capítol I i II: directes i indirectes ingressos previstos Capítols Impostos directes i indirectes l’estat d’Ingressos Pressupost ElsEls ingressos previstos en en elsels Capítols I i III,i II, Impostos directes i indirectes de de l’estat d’Ingressos deldel Pressupost de de Capítol I i II. Impostos directes i indirectes 2018, s’ha calculat prenent com referència padrons cadastrals corresponents a l’exercici 2017. També s’ha tingut 2018, s’ha calculat prenent com referència elsels padrons cadastrals corresponents a l’exercici 2017. També s’ha tingut ingressos previstos end’ingressos els Capítols Iai II, Impostos directes i indiFiscal Núm. 14de- de Taxaregularització per a la recollida, en compte l’increment d’ingressos l’ IBI es preveu com a *Ordenança conseqüència procés cadastral enEls compte l’increment l’aIBI queque es preveu com a conseqüència deldel procés regularització cadastral rectes dedurant l’estat d’Ingressos delany Pressupost practicat durant el present 2017. de 2018 s’han calculat tractament i eliminació de residus. Ressaltar que el Ple practicat el present any 2017.

prenent com a referència els padrons cadastrals corresponents a

del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió ce-

subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia de prevenció

qüència de la puja de preus aprovades provisional-

Capítol Taxes i altres ingressos Capítol III: III: Taxes i altres l’exercici 2017. També s’haingressos tingut en compte l’increment d’ingreslebrada el dia 19 d’octubre de 2017, preveu una puja taxes i altres ingressos pressupost 2018 augmentat respecte l’any 2017 com a conseqüència LesLes taxes i altres ingressos deldel pressupost de de 2018 hanhan augmentat respecte elsels de de l’any 2017 com a conseqüència sos a l’IBI quepuja preveu com a conseqüència delregulades procés de reguladel 4,40% en municipis amb servei de disseminats i directa laespuja preus d’algunes taxes, regulades ordenances fiscals següents: directa de de la de de preus d’algunes taxes, perper lesles ordenances fiscals següents: rització cadastral practi cat durant present 2017. de de delsubjectes 3,77% en municipis amb servei de nuclis. l’Ajun*Ordenança Fiscal Núm. - el Taxa la tramitació activitats subjectes a autorització, llicència i Acomunicació *Ordenança Fiscal Núm. 9 -9Taxa perper la any tramitació lesles activitats a autorització, llicència i comunicació prèvia prevenció i control ambiental activitats i de activitats innòcues de regulació administrativa dels prèvia de de prevenció i control ambiental de de lesles activitats i de lesles activitats innòcues de regulació administrativa dels tament de les Preses l’increment s’ha fixat només en espectacles i les activitats recreatives. espectacles i les activitats recreatives. un 2%. Capítol III. Taxes i altres ingressos *Ordenança Fiscal Núm. - Taxa a recollida, la recollida, tractament i eliminació residus. Ressaltar el ple *Ordenança Fiscal Núm. 14 14 - Taxa perper a la tractament i eliminació de de residus. Ressaltar queque el ple deldel Consell ladel Garrotxa la2018 sessió celebrada el dia d’octubre 2017, preveu puja 4,40% Consell Comarcal de de la Garrotxa en en lade sessió celebrada el dia 19 19 d’octubre de de 2017, preveu unauna puja deldel 4,40% en en Les taxes iComarcal altres ingressos pressupost han augmentat *Ordenança Fiscal Núm. 17 – Taxa per a la tramitació municipis amb servei de disseminats i del 3,77% en municipis amb servei de nuclis. A l’Ajuntament de les Preses municipis amb servei de disseminats i del 3,77% en municipis amb servei de nuclis. A l’Ajuntament de les Preses respecte els de l’any 2017 com a conseqüència directa de la puja l’increment, s’ha fixat només 2%. l’increment, s’ha fixat només en en unun 2%. de les inspeccions administratives en matèria de salut de preus d’algunes taxes, regulades perper lesper fiscals *Ordenança Fiscal Núm. – Taxa la tramitació de inspeccions administratives salut pública *Ordenança Fiscal Núm. 17 17 – Taxa aordenances laa tramitació deselesles inspeccions administratives en en matèria de de salut pública pública als establiments oberts almatèria públic. als establiments oberts al públic. alsgüents: establiments oberts al públic. - En casos, la modificació taxes conseqüència la puja preus aprovades provisionalment - En totstots elsels casos, la modificació de de taxes és és conseqüència de de la puja de de preus aprovades provisionalment pelpel pleple del Consell Comarcal la Garrotxa en la sessió celebrada el dia d’octubre tots els casos, la2017modificació de taxes és consedel*Ordenança Consell Comarcal de9de la Garrotxa la sessió celebrada 19En19 d’octubre de de 2017Fiscal Núm. - Taxa per la en tramitació de les activitatsel dia Capítol V: Ingressos Patrimonials, Capítol V: Ingressos Patrimonials, ment pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa en la i control ambiental deprevistos lesprevistos activitats i de les activitats innòcues de euros, ingressos totals ascendeixen a 71.989,41euros, enfront dels 65.395,46 euros l’exercici anterior, elsels ingressos totals ascendeixen a 71.989,41 enfront dels 65.395,46 euros de de l’exercici anterior, sessióexistents. celebrada el 19 d’octubre deingressos 2017. regulació va dels espectacles i les acti vitats recreatiadministratives ves.administratives resultat de la regularització diferents concessions existents. Així apart dels ingressos provinents resultat deadministrati la regularització de de lesles diferents concessions Així apart dels provinents la casa colònies, també s’han d’afegir ingressos provinents l’explotació restaurant “Quinze Ous” o els de de la casa de de colònies, també s’han d’afegir elsels ingressos provinents de de l’explotació deldel restaurant “Quinze Ous” o els 4provinents l’explotació bar-restaurant “Pati Monges”. provinents de de l’explotació deldel bar-restaurant “Pati de de CaCa LesLes Monges”.


PRESSUPOST

Capítol V. Ingressos patrimonials Els ingressos totals previstos ascendeixen a 71.989,41 €, enfront dels 65.395,46 € de l’exercici anterior, resultat de la regularització de les diferents concessions administratives existents. AixÍ, a part dels ingressos provinents de la casa de colònies, també s’han d’afegir els ingressos provinents de l’explotació del Restaurant Quinze Ous o els provinents de l’explotació del bar-restaurant Pati de Ca les Monges.

Capítol VII. Transferències de capital En aquest capítol la disminució prevista respecte l’any 2017 és molt significativa, havent-se passat dels 150.000 € (any 2017) als 0 € (any 2018) doncs en el moment d’elaboració del pressupost l’ajuntament no té reconegut cap dret, ni subvenció finalista ni cap ingrés afectat al compliment d’inversions previstes a l’estat de despeses del Pressupost. Capítol IX. Passius financers Per a l’exercici 2018 no es preveu la formalització de cap operació de préstec.

DESPESES Ajuntament:

La previsió de despeses necessàries per al funcionament dels serveis s’estima suficient tenint en compte les necessitats actuals, els contractes en vigor i les previsions per al proper exercici (destaquem els següents capítols). Capítol IV. Transferències corrents Són les ajudes i subvencions que l’Ajuntament concedeix a Empris, Consell Comarcal (Pla d’ocupació, recollida d’animals, tècnic de joventut o transport, entre d’altres) i a entitats i associacions del poble, que ascendeixen a 337.900,00 €.

Capítol VI. Despeses en inversions reals Aquest capítol preveu les inversions que té previstes l’Ajuntament per a la creació de nous equipaments i infraestructures o l’adquisició de béns inventariables. (a) Es contemplen, entre d’altres, les següents inversions: darrera fase de les obres de millora i adquisició de nou mobiliari de la Llar d’Infants, l’adquisició d’un nou vehicle municipal, la reordenació de la zona esportiva ubicada al centre del poble o la creació d’un dret, ni subvenció finalista ni cap ingrés afectat al comp nou parc infanti l al davant de l’escola La Bòbila. Pressupost.

Capítol Passius Financers. L’estalvi net de l’Ajuntament és positiu per unIX:import de 379.224 €

Per a l'exercici 2018 no es preveu la formalització de cap op

PRESSUPOST D’EMPRIS. SL (2018)- (Societat mercantil de net capital íntegrament municipal). L'estalvi de l'Ajuntament, és positiu per import de 37

DESPESES societat municipal Empris SL:

PRESSUPOST D’EMPRIS. SL (2018)- (Societat m

ESTAT DE DESPESES El dret, pressupost de despeses d’EMPRIS, ascendeix a 460.170.02 €. d'inversions ni subvenció finalista ni capS.Lingrés afectat al compliment previstes a l'estat de despeses del CAPITOL I 359.868,67 Pressupost. D’aquest import 247.408,44 es destinen a la prestació del servei de 99.941,35 llarCapítol d’infants. Altres despeses van associades al pagament de sous CAPITOL II IX: Passius Financers. CAPÍTOL 360,00 Per a l'exercici 2018 no es preveu la formalització de capassociaoperació de préstec.III d’educadores i seguretat social (62.576,85 €), despeses TOTAL: 460.170,02 des al servei de piscina (20.651,69 €); casal, casalet i local de joves DESPESES societat municipal Empris S.L.: (108.170,00 €) i casal de Nadal i Setmana Santa per (5.355,00 €) de o despeses gestió i oficina (15.960,53). L'estalvi net de l'Ajuntament, és positiu import 379.224de euros.

El pressupost de despeses de “EMPRIS, S.L” ascendeix a 4 del servei de llar d’infants. Altres despeses van a PRESSUPOST D’EMPRIS. SL (2018)- (Societat mercantilprestació de capital íntegrament municipal). INGRESSOS societat municipal Empris SL: social (62.576,85 €), despeses associades al servei de piscin El pressupost d’ingressos d’EMPRIS, S.L ascendeix a 460.170.02 €, dels€) i casal de nadal i setmana santa (5.355,00 €) o despeses 

ESTAT DE DESPESES quals 257.179,80 ingressos provinents de la CAPITOL I € responen a taxes i altres 359.868,67 prestació de serveis (llar d’infants, piscina, casals d’estiu, de Nadal i SetmaCAPITOL II 99.941,35 CAPÍTOL 360,00 na Santa), i elsIIIrestants 202.990,22 € a transferències corrents provinents TOTAL: 460.170,02 del Departament d’Ensenyament (50.000 €) i la resta del propi Ajuntament.

ESTAT D’INGRESSOS CAPITOL III 257.179,80 PLANTILLA DE P CAPITOL IV 202.990,22 TOTAL: 460.170,02 AJUNTAMENT FUNCIONARIS DESPESES societat municipal Empris S.L.: Secretari Interventor Tresorer 1 Perdespeses la sevadepart, els pressupostos l’empresa pública EMPRIS, SL es destinen a la El pressupost de “EMPRIS, S.L” ascendeix a de 460.170.02 €. D’aquest import 247.408,44 LABORALS prestació del servei de tampoc llar d’infants. Altres despeses van associades alde pagament de sous d’educadores i seguretat contemplen la formalització cap préstec. Tècnic€); casal, premsa, comunicació i (108.170,00 1 social (62.576,85 €), despeses associades al servei de piscina (20.651,69 casalet i local de joves €) i casal de nadal i setmana santa (5.355,00 €) o despeses de gestió i oficina (15.960,53). turisme 5 Arquitecte tècnic 1


LES NOTÍCIES En Josep López s’ha jubilat Després de vint-i-cinc anys treballant a l’Ajuntament de les Preses com agutzil, en Josep López s’ha jubilat. Se li ha fet entrega dels busts dels gegants de les Preses com a reconeixement dels anys treballats i per la seva feina ben feta. Molta sort, Josep, en aquesta nova etapa que inicies.

Un any més de l’aplec de Sant Miquel del Corb Un any més es va celebrar l’aplec de Sant Miquel del Corb. Les activitats es van iniciar de bon matí amb una caminada per la Vall del Corb des del local de l’Associació de Veïns del Bosc de Tosca i es va convidar a tots els participants a esmorzar. L’excursió va anar a càrrec de Llorenç Planagumà, geòleg de Tosca. Una vegada arribats davant l’ermita de Sant Miquel, es va fer el tradicional joc de la virolla de Sant Miquel. Tot seguit es va dir una missa a l’ermita de Sant Miquel, i hi hagué un vermut popular i sardanes a càrrec de la cobla La Principal de Banyoles.

Obres a la Llar d’infants el Rajolet S’han fet obres de reforma i millora a les dependències de la Llar d’infants el Rajolet. S’ha ubicat una nova dependència per ubicar-hi els nous canviadors. S’han repicat uns envans i s’ha format una nova distribució amb estructura de fusta i aplacat de fusta. També s’han instal·lat els elements sanitaris que feien falta: wc, inodors petits, piques, tarimes per canviar els nadons i prestatges. També s’ha reformat un dels lavabos que hi havia per adequar-los com a vestidors per al personal educatiu.

6

Aquest estiu hem obert l’Oficina de Turisme La passada temporada d’estiu es va obrir l’Oficina de Turisme per oferir a tots els visitants del municipi i de la comarca informació dels principals atractius turístics del poble. Per aquest motiu setmanes abans es van fer obres de manteniment a l’edifici per poder oferir un bon servei a l’usuari. Concretament van consistir en fer un repàs de restauració de totes les parets tan interiors com exteriors a causa de les humitats que hi havia i es va repintar. També es va realitzar un tancament per aconseguir una divisió interior, i per últim les finestres s’han adequat i canviat per millorar l’aïllament.


LES NOTÍCIES REFERÈNDUM 1 D’OCTUBRE El dia 1 d’octubre les Preses també es va mobilitzar per celebrar la festa de la tardor. Va ser molt important la mobilització dels veïns i veïnes del poble i també la gent de fora que ens va visitar. Les entitats varen organitzar una gran festa de la tardor. Resultats del referèndum:

Mobilitzacions i aturades Després d’una jornada històrica per la celebració del referèndum, els catalans no es van deixar vèncer per l’esgotament i van tornar a sortir al carrer per la democràcia i contra la repressió i la força de l’Estat espanyol. El dia 3 d’octubre es va fer una vaga general i durant aquestes setmanes s’han convocat diferents concentracions davant de l’ajuntament. Primer en contra de la repressió i assetjament del govern espanyol, també per demanar l’alliberament del president d’Òmnium Cultural i el president de l’ANC, i per l’alliberament del vuit consellers empresonats es va elaborar un comunicat conjuntament amb totes les entitats del poble.

LES PRESES – LLAR D’INFANTS: Censats – 974 Vots- 632 censats 64,89% 123 forans Sí – 724 ( 95,89%) No – 22 Blanc – 5 Nuls – 4 LES PRESES – BOSC DE TOSCA: Censats – 394 Vots – 237 censats 60,15% 119 forans Sí – 341 ( 95,78%) No- 5 Blancs – 5 Nuls- 5

El dimecres 25 d’octubre es va celebrar un ple extraordinari i es va aprovar per unanimitat la sol·licitud de llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, també es van aprovar per unanimitat la moció per aturar la suspensió d’autonomia de Catalunya i la moció de rebuig a la violència emprada el dia 1 d’octubre. El dimecres 8 de novembre l’ajuntament també es va adherir a l’aturada general, es va sumar a la crida per l’alliberament del Govern empresonat i va oferir serveis mínims a la llar d’infants i a l’Escola la Bòbila.

S’han fet obres al cementiri municipal Aquests últims mesos s’han fet obres al cementiri municipal. Concretament una restauració a tota una façana de nínxols que estava bastant malmesa. S’ha restaurat i canviat part de la teulada i repintat tota la paret dels nínxols.

7


LES NOTÍCIES La Fira Orígens es presenta a les Preses El passat dijous 2 de desembre es va presentar al municipi, concretament al forn de la Fogaina, el programa de la Fira Orígens 2017, la Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya, on reconeguts cuiners i productors oferiren diverses activitats amb un denominador comú destacat: els productes de qualitat. La presentació va anar a càrrec del regidor de Promoció Econòmica d’Olot, Estanis Vayreda; Pep Palau, director de l’empresa Pep Palau, von Arend & Associats (empresa organitzadora d’Orígens); David Coloma, gerent de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa; Àngel Zamora, forner de La Fogaina, i Pere Vila, l’alcalde de Les Preses. El 25 i 26 de novembre, el Recinte Firal d’Olot es va tornar a omplir de productors d’arreu del territori amb la celebració de la sisena edició d’Orígens.

Contenidors de sal (potassa) de desgel L’Ajuntament de les Preses ha instal·lat quatre contenidors de sal a diferents zones del municipi. Cada vegada hi ha més particulars que sol·liciten sal de desgel per poder-la utilitzar. La demanen per col·locar-la davant dels garatges, entrades d’habitatges o espais molt concrets on es detecta el perill que es pugui patinar. Els contenidors de sal es podran trobar a quatre llocs del poble: a la plaça Artiga Bonica, al carrer Volcà Racó, a l’avinguda Constitució (aparcament) i al Camp del Prat.

8

Festa de Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb El mes de juny es va celebrar la Festa de Bosc de Tosca i St. Miquel del Corb. El divendres va ser nit de revetlla amb l’arribada de la flama del Canigó que la comissió de festes del barri i el grup dels Enfilats van anar buscar a Olot. Es va convidar a tots els assistents a ossos d’espinada, botifarra i allioli. A les 10 de la nit hi va haver l’exhibició i animació de ball a càrrec de Carme Morrondo i Josep Corominas, de l’escola de Vilafant Ballem Junts. Tot seguit, música amb el dj-80’s Cristiniko. El dissabte a la tarda es va fer el tradicional concurs de rams i, tot seguit, espectacle de màgia amb en Sanyes, berenar per als més menuts i lliuraments dels premis del concurs de rams. Al vespre, el local social de Bosc de Tosca es va omplir de gom a gom. Van ser més de 150 persones les que no es van voler perdre el sopar popular. Durant la vetllada l’Associació de Veïns de Bosc de Tosca i St. Miquel del Corb va fer entrega d’un ram de flors a l’Adelina Mercè per la seva col·laboració i dedicació amb la festa del barri. Tot seguit, Blue Moon va amenitzar amb un reguitzell de cançons el ball, en el transcurs del qual es va escollir com a nou hereu de Bosc de Tosca a Pau Flores Mayola i com a nova pubilla del barri a Paula Planella i Sala. Diumenge al matí es va celebrar missa a l’ermita de Sant Martí del Corb amb la Coral Puigsacalm i tot seguit es va fer el vermut. A la tarda, l’audició de sardanes amb la cobla la Principal de Banyoles va posar el punt i final a aquesta atractiva i tradicional festa.


LES NOTÍCIES Els més guapos

Aquest any s’ha escollit com a nou hereu de Bosc de Tosca a Pau Flores Mayola i com a nova pubilla de Bosc de Tosca a la Paula Planella. A les Preses els escollits van ser la Laia Colomer com a nova pubilla i l’Aleix Martí com a nou hereu. Moltes felicitats a tots quatre i enhorabona! Laia Colomer nova pubilla de la Garrotxa

Després d’uns dies de sortir escollida com a nova pubilla de les Preses, dins el marc de l’elecció de la Pubilla i l’Hereu de la Garrotxa que organitza el Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot, la nostra pubilla de les Preses Laia Colomer va ser escollida com a nova pubilla de la Garrotxa 2017. La nostra enhorabona, Laia, sabem que faràs una bona representació al llarg de tot l’any de pubillatge. Moltes felicitats!

La variant de les Preses ja té calendari

El passat 2 d’agost el conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull va descobrir el calendari previst per a la variant d’Olot després d’una reunió amb els alcaldes i càrrecs polítics de la Garrotxa. El conseller va mostrar la variant d’Olot com una unió entre la connexió entre la sortida dels túnels de Bracons amb Olot per Les Preses i l’embocadura de la variant d’Olot amb l’A-26, de responsabilitat estatal, per la zona de l’hostal del Sol. El cost de la carretera de desviació entre Olot, les Preses i la Vall d’en Bas serà d’aproximadament 209 milions d’euros. El conseller de Territori destacà la bona disponibilitat de l’Estat a fer o finançar la connexió de la variant amb l’A-26. El conseller va indicar que sobre la base de la resolució dels terminis de la variant de les Preses-la Vall d’en Bas i de la connexió de la variant d’Olot amb l’A-26 es poden determinar els terminis de licitació i inici de les obres de la variant d’Olot. Així doncs, va concretar que l’objectiu és tenir redactat per al mes de febrer del 2018 l’estudi informatiu d’impacte ambiental de la variant de les Presesla Vall d’en Bas. Segons ell, el procés d’informació pública i l’aprovació d’aquest estudi informatiu i de la declaració d’impacte ambiental estarà per a la primavera de 2018. Va definir la possessió de l’estudi informatiu com una peça clau per desbloquejar la variant d’Olot. En continuïtat amb el tram de les Preses-la Vall d’en Bas va apuntar la redacció del projecte constructiu per a la primavera del 2019 i la possible licitació de les obres de la variant de les Preses - la Vall d’en Bas per a la tardor del 2019 i inici de les obres a principis de l’any 2020. 9


SOCIETAT CULTURA Inauguració exposició i concert de música El dissabte 7 d’octubre, a la sala polivalent del Centre Cultural es va fer la inauguració de l’exposició de les darreres obres de pintura de Miquel Duran “ el pintor de les Preses” i seguidament es va oferir un gran concert de música a càrrec d’Anna Planellas (piano i veu), Lluís Grèbol (violí) i Marc Romero (piano) i van aixecar molts aplaudiments. La sala va quedar petita de tanta gent que va assistir-hi.

En Peyu del programa APM (Alguna Pregunta Més) de TV3 va visitar les Preses

El passat 24 d’octubre ens va visitar al municipi en Peyu, actor popular que participa al programa d’humor “Alguna Pregunta Més” de TV3 per gravar una de les seccions del programa. Tot el seu equip va gravar un gag humorístic al Centre Cultural amb la participació d’actors de la Garrotxa.

10

Can Talaia escenari de la pel·lícula Estiu 93 Fa un any, la directora de cinema Carla Simón va tornar a la Garrotxa on havia viscut fins als 17 anys per explicar la seva infantesa quan, òrfena de pares, va haver de deixar Barcelona per anar-se’n a viure amb els oncles i la seva filla. L’estiu del 93, en què ella i la seva família adoptiva, lluny del drama, van aprendre a conviure i estimar-se. Un dels escenaris de la pel·lícula ha estat la casa de Can Talaia de les Preses. L’Antonieta i en Joan José Martínez fa més de 45 anys que hi viuen i el 9 de setembre passat TV3 els va entrevistar i fer un reportatge del rodatge a la masia que ells de manera simpàtica explicaven la seva experiència amb l’equip del film. La pel·lícula ha estat seleccionada com a millor pel·lícula estrangera a la pròxima edició de la Gala dels Òscar com a millor film de parla no anglesa.

Es presenta el llibre de l’Enric Plana Enric Plana Planella, exalcalde de les Preses i també cofundador de l’Esbart Dansaire Marboleny és l’autor d’un nou llibre de les Preses. Una obra molt gràfica que utilitza imatges cedides que molts veïns i veïnes han posat a disposició de l’autor perquè pugui descriure en imatges de llocs, fets i persones l’evolució del poble presenc. El passat 15 de desembre va tenir lloc la presentació d’aquesta obra, que recull una part important de la nostra història a través de la seva mirada.


servar, tocar, escoltar, caminar, va servir per posar-nos a treballar.

EL NOSTRE PROJECTE: ELS VOLCANS

EL NOSTRE PROJECTE: ELS VOLCANS

Cada un de nosaltr

Som els alumnes de Cicle Mitjà de l’escola la Bòbila i ens faria m acurs. davan compartir amb vosaltres el nostreexplicar-lo projecte d’aquest

ESCOLA LA BÒBILA

m els alumnes de Cicle Mitjà de l’escola la Bòbila i ens faria molta il·lusió poder lesseria idees principals Quan vam començar no sabíem quin l’eix principal. mpartir amb vosaltres el nostre projecte d’aquest curs. A partir d’una sortida que vam fer tota l’escola al volcà posar en comú i Margaritai i al Croscat vam iniciar el fil conductor va haver de fer un dibuix del que havíem vist Santa a la sortida uan vam començar no sabíem quin seria l’eix principal. EL NOSTRE PROJECTE: ELS VOLCANS Ens va del d’escriure projecte que ens servirà pertemàtiques. treballar les diferents els nostres companys. Seguidament, vam haver àrees llarg del d’una sortida vam fer totaiDesprés, l’escola al volcà Som els alumnes de Cicleque Mitjà de l’Escola la Bòbila ens faria moltacurriculars il·lusió poderde manera interdisciplinar i en vamal escollir un epartir les coses que havíem pogut observar. curs. les Allà,vam vam observar, tocar, escoltar, caminar, comparti r amb vosaltres el nostre projecte d’aquest curs. Margarita i al Croscat iniciar oelolorar... fil conductor snta vam categoritzar, és a dir,vam classificar agrupar i tot per això ens va servir per posar-nos a treballar. Quan vam començar no sabíem quin seria l’eix principal. A parti r d’una sorti da que lortir projecte que enselservirà per treballar les l’home”, diferents tres categories: paisatge, el volcà i “fet per vam fer tota l’escola al volcà Santa Margarida i al Croscat vam iniciar el fil conductor ol “Els volcans”. de manera interdisciplinar al llarg del ees curriculars del projecte que ens servirà per treballar les diferents àrees curriculars de manera rs. Allà, vamal llarg observar, tocar, caminar, interdisciplinar del curs. Allà, vam observar, escoltar, tocar, escoltar, Cadacaminar, un de olorar... nosaltres va haver de fer un dibuix del que havíem orar...i itottot ensperva servir per posar-nos a va treballar. Cada un de nosaltres haver de fer dels nostres companys. Seguidament, vam aixòaixò ens va servir posar-nos a treballar. explicar-lo a davant

les nostres idees principals un dibuix del que havia vist a la sortida i explicar-ho davant dels companys. de les coses que havíem pogut observar. posar en comúob-i les vam categoritzar, és a dir, classifica Seguidament va haver d’escriure les idees principals de les coses que havia pogut temàtiques. Ens van sortir tres categories: el paisatge, el volcà servar. Després, les vam posar en comú i les vam categoritzar, és a dir, classificar o i en vam escollir un títol “Els volcans”. agrupar per temàtiques. Ens van sortir tres categories: el paisatge, el volcà i “fet per l’home”, i en vam escollir un títol: “Els volcans”. Entre nosaltres va sorgir un conflicte, da ununsde nosaltres haver fer pensen un dibuix que a la nosaltres sortida i va s creuen que un volcà va és una muntanyade i d’altres que és undel terreny que havíem vist Entre plicar-lo davant dels companys. Seguidament, vam haver d’escriure s’hi faauna esquerda. Com quenostres no aconseguíem posar-nos d’acord, vam començar i d’altres pensen q gir un conflicte, uns creuen que un volcà és una muntanya a investi gar sobre el tema. En grups de quatre anàrem descobrint moltes coses que principals lesfacoses que havíem observar. Després, les vam e idees és un terreny quedes’hi una esquerda. Compogut que no aconseguíem posa desconeixíem. També hem fet dues sortides més, una al volcà Puig Astrol i l’altre al sar en comú i les vam categoritzar, és a dir, classificar o agrupar per nos d’acord, començar a poder investigar sobre elelstema. Museu delsvam Volcans d’Olot per tal de donar resposta a tots nostres dubtes. màtiques. Ens van sortir tres categories: el paisatge, el volcà i “fet per l’home”, En Ens quatre agrada moltanem treballardescobrint d’aquesta manera, ja que Entre nosaltres va sorgir un conflicte, uns creuen que un volcà ups de moltes n vama parti escollir un títol “Els volcans”. cos i d’altres pensen que és un terreny que s’hi fa una esquer r dels nostres interessos, inquietuds, que desconeixíem. També dubtes hem i fet dues aconseguíem posar-nos d’acord, vam començar a investigar s competencialment anem aprenent els continguts de sort es més, una al volcà Puig Astrol i l’altre al les diferents àrees com llengua, matemàtiques, medi, En grups de quatre anem descobrint moltes Mus u dels Volcans d’Olot, per tal de poder coses que desconeixíem. També hem fet dues anglès, música.... Estem molt engrescats en el projecresposta a tots els nostres dubtes. sortides més, una al volcà Puig Astrol i l’altre a don te i tenim ganes d’aprendre moltes coses més.

Museu dels Volcans d’Olot, per tal de poder donar resposta a tots els nostres dubtes.

ballar d’aquesta manera ja que a partir dels nostres Ens manera agrada molt Enscontinguts agrada molt treballar d’aquesta ja que a pa quietuds competencialment anem aprenent els interessos, dubtes i inquietuds competencialment anem aprene interessos, dubtes com llengua, matemàtiques, medi, anglès, música....

de les El passat divendres 27 d’octubre, el Rajolet vamdiferents celebrar àrees com llengua, matemàtiques, medi, anglè de les diferents àre ts en el projecte i tenim ganes d’aprendre moltes coses la festa de la Castanyada. Plegats, infants i famílies vam Estem molt engrescats en el projecte tenim ganes d’aprend tre nosaltres va sorgir un conflicte, uns creuen que un volcà és una imuntanya gaudir d’una bonica tarda de cançons imés. balls típics de la moltno engres ’altres pensen que és un terreny que s’hi fa una esquerda.Estem Com que diada tot menjant castanyes i berenant coca amb xocolaEls a Els alumnes de 3r i 4t més. onseguíem posar-nos d’acord, vam començar a investigar sobre el tema. ta. El 23 de desembre celebraran la festa de Nadal amb totes les famílies.

En grups de quatre anem descobrint moltes coses que desconeixíem. També hem fet dues sortides més, una al volcà Puig Astrol i l’altre al Museu dels Volcans d’Olot, per tal de poder donar resposta a tots els nostres dubtes.

11 s agrada molt treballar d’aquesta manera ja que a partir dels nostres


ÈXI A L T DE PA AG ALA DE

La pregonera Maria Pilar Curós, veïna de les Preses i Garrotxina de l’Any va ser la pregonera d’enguany. La Maria Pilar va fer una trajectòria pels principals comerços que hi ha hagut tota la vida a les Preses i va reivindicar el paper de la dona, afirmant que encara queda molt de camí per arribar a una situació d’igualtat entre homes i dones. Al llarg de la Gala van sortir en diverses ocasions els Gegants, la Granota i els Calabotins acompanyats dels grallers i timbalers de les Preses. En una d’aquestes ocasions es va fer un emotiu homenatge al record de Dani Feixas, membre dels geganters de les Preses que ens va deixar fa alguns mesos i es va fer un reconeixement a Xavier Massegú, membre també dels geganters que durant molts anys ha dut els gegants del poble. L’alcalde li va fer entrega de les figures dels gegants en bronze.

Sardanes i concert de festa major A la Gala tampoc hi van faltar les sardanes i el gran concert de festa major que com cada any aplega molt de públic per veure les interpretacions que ofereix l’orquestra Internacional Maravella, que com sempre va recollir molts aplaudiments. 12

Inauguració del Bike Park Durant la Gala es va inaugurar el Bike Park, el nou parc de bicicletes amb circuit de desnivells que l’Escola Carles Torrent utilitza des de la seva posada en marxa. Durant la inauguració, l’alcalde Pere Vila va comentar que per part de l’Ajuntament és una satisfacció tenir un nou espai municipal i espera que amb la col·laboració amb l’escola de ciclisme Carles Torrent s’iniciï una nova etapa en la dinamització del Parc Xingurri. Durant la inauguració va acompanyar l’alcalde el vicepresident de la Federació Catalana de Ciclisme, Joaquim Vilaplana. Més de 400 persones van participar a la gran bicicletada que es va organitzar en motiu de la inauguració.

La festa Holy, gimcana i sopar popular Aquest any es va fer la festa Holy, festa dels colors que no es van voler perdre molts nens i nenes. També ens va visitar la pallassa Bleda, que ens va fer riure de debò i vam escoltar i cantar moltes cançons a la plaça Major amb en Pep Puigdemont. Un any més els nens i nenes van jugar a comprar i vendre amb la ja tradicional fireta, i el grup de Bonavista d’Olot Sal i Pebre ens va fer gaudir del teatre amb l’obra “Això no és vida”. El grup d’esplai el Sol ens va organitzar el dissabte a la tarda una divertida gimcana per tot el poble i com cada any es va fer el sopar popular en el que hi van assistir més de 300 persones en el transcurs del qual es van anunciar els noms de la nova pubilla i el nou hereu de les Preses.


ARTICIPACIÓ S E E LE S P R E S Els gegants i els calabotins Els gegants, la granota i els calabotins van fer acte de presència en diferents ocasions durant la Gala. La granota i els calabotins van visitar els nens i nenes de l’Escola la Bòbila fent una rua pels principals carrers del poble. Els gegants també ens van voler acompanyar a tots els veïns i veïnes en el pregó de la festa al pati de l’ajuntament. Vàrem despertar a la Granota per ensenyar-li tots els capgrossos casolans que els nens i nenes havien elaborat. El diumenge 15 d’octubre van sortir a la cercavila de la tarda i van ballar a la plaça Major i a la nit van tornar a sortir acompanyats del Grup Pim Pam Pum Foc.

Emotiu homenatge a Dani Feixas i Xavier Massegú La tarda de diumenge, a la plaça Major es va voler dedicar un emotiu homenatge de record al company Dani Feixas, que havia col·laborat durant molt temps als geganters i grallers de les Preses i que va morir fa pocs mesos, i es va fer un reconeixement a Xavier Massegú pels seus anys dedicats a portar els gegants de les Preses.

Concerts La Gala de les Preses és una festa que s’organitza per a tot tipus de públics i perquè tots els veïns de les Preses, gran i petits la puguin gaudir. No hi va faltar la missa cantada amb la Coral Puigsacalm, els diferents partits de futbol que es van realitzar els camps municipals de Bosc de Tosca i les Preses, la cantada d’havaneres amb el grup SifaSol, el campionat de botifarra i els concerts i balls de nit amb els grups Txarango, Jumpack, Dj Kurba, Tortellinis i Dj Pepi que va aplegar 2000 persones. Txarango feia el seu penúltim concert abans de finalitzar la seva gira que ha passat pel Japó. La Gala es va tancar amb la cercavila de nit dels gegants, la granota i els calabotins i el foc del Pim Pam Pum Foc.

13


MARBOLENY

TEMPORADA TEMPORADA 2017-2018 2017-2018 L’Esbart Marboleny ha començat el nou curs amb més de 150 infants i joves que per onzena vegada es realitza a l’Espai de dansa d’arrel tradicional de les Preses. Durant la temporada 2017-2018 els balladors de l’esbart es formaran en dansa d’arrel tradicional i gaudiran de les activitats que ompliran el calendari de l’entitat. Dins Marboleny Escola cal destacar la creació d’un nou grup per a nens i nenes de P4 que introduirà els infants al món de la dansa mitjançant jocs i activitats de manera que, alhora que aprenen dansa tradicional, adquireixen expressivitat corporal i aptituds rítmiques (música, moviment i coordinació) sense oblidar la diversió i potenciant valors bàsics com el respecte i la companyonia. Durant els següents mesos les inscripcions encara estan obertes a tots aquells que estiguin interessats a apuntar-s’hi. Per fer-ho només cal posar-se en contacte amb l’oficina de l’esbart a marboleny@marboleny.cat o al 972693485. Cal recordar que el primer mes de prova és gratuït. La nova temporada es presenta plena d’activitat. El passat mes d’octubre l’esbart va participar com ja és habitual a la Gala de les Preses amb el Ball de Cintes i també a la Fira de Sant Lluc d’Olot on va actuar conjuntament amb l’Esbart d’Olot i el col·lectiu Ofolk.

ÉSDANSA 2017 TANCA UNA DE LES SEVES MILLORS EDICIONS

La 35a edició de l’Ésdansa va tenir més de 10.000 espectadors en una de les edicions més exitoses en què es va penjar fins a tres vegades el cartell d’entrades exhaurides. Aquest èxit consolida el poder de convocatòria que el festival ha demostrat els darrers anys. Ésdansa va omplir en espectacles tan diferents com La Jota. El valor de la tradición, Danses del Món i Cants i Danses del Llibre Vermell de Montserrat, fet que evidencia la capacitat del festival a l’hora d’innovar i buscar propostes engrescadores sense por al risc de sorprendre. La participació continua essent un dels puntals del festival. Unes 3.000 persones van participar 14

de les Nits Ésdansa aconseguint una mitjana de més de 1.000 persones per nit. L’Ésdansa’T tampoc ha parat de créixer. Enguany es va obrir una nova línia per a joves de 13 a 18 anys, cobrint així totes les franges d’edat. El campus va assolir unes xifres rècord amb un 85% d’ocupació de les places ofertes traduïdes en més de 150 inscrits. En la línia de formació i per commemorar les 35 edicions, el festival va posar en marxa un espai d’experimentació a partir de la dansa d’arrel tradicional, El Laboratori, del qual se’n va poder veure el resultat en format d’espectacle.


GRUP EXCURSIONISTA ELS

ENFILATS Després d’una primera meitat d’any molt activa, els Enfilats hem encarat la segona part amb energia i realitzant diverses activitats. Pel que fa a les més importants, cal dir que una trentena de membres de totes les edats vàrem gaudir d’un cap de setmana a la Cerdanya a principis de juliol. Allà vam visitar els extraordinaris estanys de Malniu. Així mateix, una altra sortida va ser durant el mes d’agost, aquesta vegada vam passar tres dies a la zona de Benasquès on vam fer el cim del Posets, de 3371m. Tampoc no podem deixar de mencionar la travessa Vallter-Núria, amb un total de vint-i-quatre participants.Tanmateix, cal remarcar que uns quants components dels Enfilats vam participar a l’Oncontrail, i que afortunadament vam comptar a l’ajut econòmic de l’Ajuntament de Les Preses, entre altres entitats. D’altra banda, no hem deixat de fer activitats lúdiques com la famosa “remullada”, la tradicional castanyada o la típica sortida nocturna que fem cada any. Estem a les portes d’acabar l’any i només ens queda portar el pessebre al Bestracà amb la xocolatada de rigor i tot seguit la tradicional festa de Nadal. Som un grup unit per un esperit dinàmic i per un afany de passar-nos-bé, és per això que us convidem a participar-hi i alhora aprofitem per desitjar-vos unes bones festes.

15


LES ENTITATS Es celebra per primera vegada la cursa de la dona 1814 dones han estat les que s’han inscrit a la primera edició El diumenge 22 d’octubre es va organitzar per primera vegada a les Preses la cursa de la dona. Un grup de dones de l’entitat Amics de les Preses amb la col·laboració de l’Ajuntament van organitzar aquest cursa solidària i oberta a totes les edats. El recorregut va ser d’uns cinc quilòmetres de distància i estava pensat per a tots els nivells de mobilitats. Va ser una cursa no competitiva i es podia fer corrent o bé caminant. La cursa ha esdevingut una activitat benèfica feta per a dones i amb la voluntat que els beneficis recaptats es destinin íntegrament a projectes adreçats a pacients amb càncer de mama de la Garrotxa. En aquesta primera edició es destinaran tots els beneficis a Oncolliga Girona i als seus programes adreçats a dones amb càncer de mama de la Garrotxa. Aquesta primera edició ha complert totes les expectatives ja que es van inscriure per participar a la cursa 1814 dones. La gegantessa de les Preses Ricarda, acompanyada de l’alcalde del municipi van donar la benvinguda a totes les participants. Després de la cursa es va fer un esmorzar i una exhibició de zumba a càrrec d’Ani de Totfines. L’organització està molt satisfeta de la resposta obtinguda, doncs es va aconseguir amb escreix un èxit absolut de participació.

Centre Cultural Al Centre Cultural (associació sense ànim de lucre que té com a objectiu el foment de la cultura al nostre poble) estem d’enhorabona. I és que, mica en mica, estem donant una nova vida a aquestes instal·lacions que teníem una mica oblidades, a aquest teatre semi-professional que no tots els pobles tenen l’honor de disposar. Ja des de bon principi aquest va ser un dels objectius de la nova junta que va prendre possessió, ara fa poc més d’un any. És així com els manaies d’Amer ens varen dur la seva divertida obra “No em toquis la flor” durant la festa del Roser, al maig. Malgrat el pobre resultat obtingut en quant a participació de públic, no vàrem desanimar-nos i, passat l’estiu, ho vàrem tornar a intentar. Al setembre, els companys de l’Associació Rapsòdia d’Olot ens varen dur la lectura dramatitzada d’”Una parella oberta”. Per a aquesta representació, de format molt més reduït que el de la primera ocasió, vàrem provar una nova localització, ocupant l’escenari del teatre. L’obra no va deixar indiferents a la setentena d’espectadors 16

que varen presenciar-la, una part dels quals varen continuar comentant la jugada a la plaça de les Monges tot sopant. Finalment, durant la Gala de Les Preses els companys de Bonavista de Sal i Pebre ens varen dur la seva representació de “Pel davant i pel darrera”. La bona resposta de públic rebuda ens va deixar un molt bon regust de boca... i moltes ganes de continuar amb la feina feta. Per altra banda, com que els presencs i les presenques som gent de món, durant el mes de maig passat vàrem omplir un autobús i ens en vàrem anar a veure “La Passió”. L’acollida immillorable de la gent d’Esparraguera, així com la qualitat de la represen-


RÀDIO LA VALL 107.6 FM

tació, ens varen donar una bona empenta per dur a terme escapades puntuals. Tots aquests actes s’afegeixen als ja tradicionals (visita del carter reial durant les festes de Nadal, escola de Plàstica...) i poc a poc van configurant la programació regular d’actes culturals per a tots els públics que el nostre poble es mereix. Però encara queda molt camí per recórrer i molta feina per fer. Així que estarem molt contents i molt agraïts de comptar amb la vostra presència, si teniu ganes de donar un cop de mà puntualment o de donar la teva opinió en quant a les necessitats del poble en termes culturals.

Una vegada més, la ràdio del nostre poble continua seguint la tònica de portar la ràdio de proximitat a les Preses, amb la voluntat d’apropar les seves nombroses entitats als nostres oients. És per això que aquest any els locutors de Ràdio la Vall, hem retransmès el festival Ésdansa seguint tots els actes que s’hi han portat a terme. L’emissora també va participar en la locució i presentació de la Batalla de les Flors durant les Festes del Tura de la ciutat d’Olot. Aquesta va ser la segona vegada que participàvem en aquest acte, aportant el nostre gra de sorra a una de les festes més emblemàtiques de tot Catalunya. Enguany també i coincidint amb el referèndum de l´1 d’octubre, els nostres col·laboradors varen realitzar un magnífic programa en directe de més de 14 hores per acostar tot el que va succeir en aquesta intensa jornada política. La nostra ràdio municipal sense ànim de lucre també va apropar a tots els oients la Gala de les Preses amb la retransmissió del pregó a càrrec de l’economista Pilar Curós, així com també la retransmissió dels actes més populars de la nostra festa, donant especial atenció a la primera cursa de la dona, que va comptar amb més de 1500 participants que varen córrer per una bona causa: recaptar fons per a la lluita contra el càncer de mama. Ràdio la Vall treballa cada dia amb “La Xarxa”, un col·lectiu d’emissores d’arreu del territori, amb l’objectiu de donar informació puntual als nostres oients. Aquest marc de col·laboració ens aporta unes ajudes econòmiques que van destinades a la millora les nostres instal·lacions. Precisament, en aquest sentit hem realitzat cada final de mes , un programa d’entrevistes anomenat “Perfils”, que ha comptat amb la participació de garrotxins destacats com ara: Cristóbal Colon, Pep Nogué, Xavier Verdaguer, Ricard Planiol, Quim Domene, Pilar Curós, Joan Agustí, entre altres.. i que ha servit per conèixer de més a prop les reflexions i les seves opinions. La nostra emissora vol continuar apropant la ràdio a les persones. És per això que obrim les nostres portes a tota la gent que vulgui col·laborar amb nosaltres per fer créixer encara més aquesta ràdio que porta ja més de 35 anys d’història a la comarca de la Garrotxa. 17


ELS ESPORTS CF LES PRESES

Aquest passat mes de setembre vam iniciar una nova temporada i una nova etapa, ja que com molts ja sabeu el juny passat hi va haver canvi de junta. Agraïm la tasca de la junta anterior per la seva feina ben feta i el seu treball per tirar endavant el club. La nova junta inicia una etapa on es continuarà treballant per tal que el nostre club sigui social i esportivament saludable, inculcant valors i educant dins del vessant del futbol. Així doncs, el CF Les Preses, aquesta temporada 2017/18, donem cabuda a més de 140 jugadors repartits en els 12 equips, començant pels més menuts, l’escoleta fins als més grans de 4a Catalana. Intentem ser fidels a la nostra filosofia de tenir només un equip per any i, si pot ser, que cada equip tingui nens i nenes del poble, i aquests, acompanyats amb nens i nenes de la comarca per tal de poder completar els equips. Esportivament parlant, aquest any, un dels objectius del club és poder recuperar la categoria de 3a Catalana de l’equip amateur. I en les categories de futbol base, poder consolidar les màximes categories provincials de juvenils, cadets i alevins i alhora, a l’igual que la resta d’equips, formar-los futbolísticament i com a persones el millor possible. Vàrem encetar una nova temporada amb l’estada que sempre duem a terme tots els equips, a principis de setembre, i que dona el tret de sortida a la temporada 2017-2018. Hem fet la presentació dels equips el passat dia 3 de desembre, i serà durant aquesta temporada que intentarem celebrar amb tots els nostres jugadors i familiars el desè aniversari del futbol base. Tota la maquinària ja està funcionant per tal d’anar concretant totes les activitats: partits, festa de Nadal, quina, torneig, final de temporada... Esperem que sigui una gran temporada per al club. Us recordem que el proper 1 de gener, al Centre Cultural , farem la Gran Quina del CF Les Preses, a les 6 de la tarda, fins que s’acabin els regals. Hi esteu tots convidats. I no voldríem acabar sense dir-vos que si algun nen o nena vol jugar a futbol i vol fer-ho al nostre club que truqui el tel. 619.210.212 ( Juanca Salinas, coordinador del CF Les Preses). Sobretot, nens nascuts el 2011 i 2012. Estem acabant de tancar l’equip d’Escoleta i encara sou a temps d’apuntar-vos. 18


El passat dissabte 16 de desembre vam celebrar la tradicional Festa de Nadal. Aquest any es va fer amb un sopar amb l’assistència de 290 persones entre petits i grans. Va ser una gran vetllada, molt familiar, on es van repartir les fotos a cada equip, i es va agrair la col·laboració als nostres patrocinadors. Vam estar molt contents perquè per primera vegada hi van assistir els jugadors de 4a Catalana i també l’antiga junta. Vam poder gaudir d’un vídeo amb imatges d’aquests 10 anys

de futbol base, vells i bonics records, i per acabar, la tradicional quina amb un munt de regals i com no de rialles... Només ens queda agrair a tota la gent que ha fet possible que cada any el club anés creixent amb els mateixos valors i les mateixes ganes amb què es va començar, i desitjar a tothom unes Bones Festes i que l’Any Nou ens porti més ganes i il·lusió per aconseguir els objectius proposats per aquesta temporada.

Des del CF Les Preses us volem desitjar unes molt Bones Festes! 19


CEF BOSC DE TOSCA Visita del FCB Femení a les instal·lacions del CEF Bosc de Tosca El Futbol Club Barcelona Femení va disputar un partit de pretemporada a les instal·lacions del club, davant l’AEM de Lleida. El resultat va ser de 9-0 per a les culés i es va poder gaudir d’un bon espectacle de l’equip dirigit per Fran Sánchez.

Intercanvi cultural-futbolístic amb l’Athletic Slatina (Romania) Del 31 d’agost al 3 de setembre, l’aleví A del CEF Bosc de Tosca va realitzar per primera vegada un intercanvi cultural-futbolístic amb un equip de Romania, l’Athletic Slatina. Durant l’estada, es van dur a terme tot tipus de sortides i actes que van servir als jugadors per conèixer la cultura, practicar l’anglès i relacionarse mitjançant el nostre esport preferit, el futbol. Un intercanvi que ha creat un vincle emocional entre els dos clubs. L’Athletic Slatina ja és un club agermanat a nosaltres i els jugadors de l’aleví A estan convidats a participar a l’Slatina Junior Cup que se celebrarà el setembre del 2018.

Intercanvi cultural-futbolístic amb USM Marly L’US Marly es va acomiadar de l’intercanvi cultural-futbolístic amb un gran record dels jugadors, afició i tracte rebut per part de tot el CEF Bosc de Tosca. Els Infantils van ser els encarregats d’acollir-los els 4 dies que van estar a La Garrotxa i el proper juny serà el torn de l’Infantil “B” i “C” que viatjaran al nord de França per disputar un Torneig Internacional i conviure amb els jugadors del ja club agermanat, USM Marly. Karim, representant del club francès, va voler mostrar el seu màxim agraïment pel tracte rebut l’esforç realitzat: “El fútbol es más que un deporte, es un vector social y cultural. No importan las diferencias culturales, de clase social, el origen, la religión, aquí hablamos todos el mismo idioma: el de la pelota. La gente de Bosc de Tosca tiene que saber que en una pequeña ciudad del norte de Francia a 1.200km, siempre tendrá família. Moltes gràcies per tot! Visca Bosc de tosca. El fútbol va más allá de las fronteras”

Àlbum de cromos Amb la idea que tot el club pugui conèixer els jugadors de futbol base de la present temporada, el CEF Bosc de Tosca iniciarà una col·lecció de cromos, que es podran adquirir al mateix bar de les instal·lacions comprant packs o directament tot l’àlbum.

20


Presentació dels equips del CEF Bosc de Tosca El club comptarà amb un total de 24 equips de futbol base, a més del filial FC Sant Privat d’en Bas. Adrià Banús (F11) i Marc Adalid (F7) són les dues cares noves com a coordinadors esportius, en la que s’enceta un projecte ambiciós per la bona formació dels jugadors. El CEF Bosc de Tosca participa al Football Cup Barcelona Aleví “D”, Aleví “A” i Infantil “C”, van participar el darrer cap de setmana d’octubre, al Torneig Internacional Football Cup Barcelona que es celebra al complex esportiu de Salou. Els equips del club, s’han enfrentat a rivals d’arreu del món com: França, Irlanda, Finlàndia, Anglaterra, Brasil, Estonia i Suècia. Una experiència inoblidable pels jugadors que el club valora molt positivament i gràcies a la bona relació amb l’empresa organitzadora, té intenció de seguir-ho mantenint de cares a futures edicions per a que tots els jugadors del club puguin participar-hi. L’Aleví “A” va ser campió de la fase “A”, Aleví “D” campió de la fase “B” i l’Infantil “C” va quedar en 6a posició. El V Memorial Enric Rodà Serra “Licu” es consolida i és internacional per primera vegada El Bosc de Tosca va organitzar el V Memorial Enric Rodà Serra “Licu”. Enguany, el torneig aleví ha comptat amb la presència de 20 equips, entre els quals es trobaven el Barça, Espanyol, Girona o Damm i, fins i tot, un equip de Romania. La XII edició del Torneig de Futbol 7 d’alevins del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca, la cinquena des que porta el nom de Memorial Enric Rodà, Licu, recordant la figura de l’expresident del club de Les Preses, ha mostrat el reconeixement que està agafant dins el món del futbol, ja que ha comptat amb la presència del Barça i el Girona i, per primer cop, l’Espanyol i la Damm. 21


JOVENTUT LLEURE El 2017 ha estat un any intens en el qual s’han introduït alguns canvis amb l’objectiu de millorar les accions que l’Ajuntament de Les Preses, de manera conjunta amb el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, ofereix als seus joves. Ara que estem a les acaballes de l’any, és el moment de fer balanç del què s’ha fet: El Grup de Joves del casal i casalet de Les Preses no ha parat ni un moment! Més enllà de les sortides, excursions, tallers, activitats esportives... aquest any la principal novetat ha estat l’ha d’introduir els campaments que han permès ampliar horitzons, tan pels llocs on s’ha acampat (altres municipis de la comarca), com per les tasques d’autogestió que s’han hagut de fer (cuinar, rentar, organitzar l’estada, gestionar el pressupost, etc.). La intenció és donar continuïtat a aquest grup durant l’hivern, ajudant-lo a créixer i animant-los a participar de les activitats de dinamització municipal de Les Preses. L’objectiu també és fomentar que el Grup de Joves del casal i el de Brigades es relacionin entre ells i puguin formar, si volen, un grup cohesionat i amb ganes de dur a terme iniciatives en benefici propi però també de la resta del municipi. I és que un altre dels canvis significatius d’aquest estiu ha estat precisament en el projecte de Brigades Joves d’estiu, en el qual per primer cop s’hi ha inclòs la figura de la dinamitzadora. Aquesta persona ha estat l’encarregada de vetllar pel grup, atenent a les necessitats dels joves participants cada dia. Tam-

bé s’ha limitat el nombre de participants de fora del municipi, precisament per aconseguir un grup més reduït i cohesionat respecte altres anys. Tots aquests canvis, conjuntament amb la proximitat, el saber fer de la dinamitzadora i el propi grup de brigades (format per divuit joves de 14-15 anys), ha propiciat que s’hagin realitzat altres activitats més enllà del marc del projecte, com ara sopars, vetllades, partits de futbol entre brigadistes i monitors del casal... Tot plegat denota la bona harmonia viscuda entre uns i altres. Com a reconeixement per la feina feta, tots els brigadistes han gaudit d’una sortida a PortAventura el cap de setmana del 7 i 8 d’octubre, o bé d’un xec regal a bescanviar per material esportiu, escolar o informàtic. Des d’aquí també volem donar les gràcies a tots els i les joves que vau respondre l’enquesta online feta durant l’estiu, els comentaris i propostes que heu fet ens serviran per planificar molt millor les polítiques de joventut per al proper període.

Molta participació el casal i casalet d’estiu Un estiu més s’ha ofert el casal i casalet d’estiu. Un servei que s’hi ha inscrit prop de 250 participants amb diferents activitats per gaudir de tota la temporada vacacional: curset de natació, gimcanes, tallers, excursions , piscina, campaments i colònies. L’ horari que es va programar va ser de 8 del matí fins a les 6 de la tarda amb el servei de menjador. També vàrem tenir el grup dels brigadistes que aquest any van ajudar a diferents tasques com a la piscina, brigada, parc de Pedra etc. En total hem tingut 23 joves brigadistes. Un equip de quaranta monitors i premonitors van vetllar per oferir un servei de qualitat a tots els nens i nenes. El servei de casal, casalet i grup de joves va finalitzar el divendres 1 de setembre.

22


BIBLIOTECA

Un curs més, el grup d’esplai El Sol de Les Preses continua organitzant i oferint diferents activitats lúdiques per tots aquells nens i nenes inscrits a l’associació, i per tothom que s’animi a provar-ho. Aquest any, però, a diferència de l’anterior, hem incorporat noves propostes en el nostre calendari com la cantada de nadales a les escales de l’església del poble; a més a més de les altres ja conegudes, com per exemple: celebrar la castanyada, organitzar la quina de l’esplai, anar de colònies, realitzar diferents tallers, fer excursions a l’entorn proper, entre d’altres. Amb tot això, els objectius que perseguim i que pretenem assolir en aquest esplai és que els nostres participants aprenguin a cooperar, col·laborar i treballar conjuntament com un equip unit, sàpiguen cohesionar-se i conviure com a grup, conèixer diferents actes tradicionals de la cultura catalana, implicar-se, participar i prendre decisions dins del grup, etc. per tal que els nens i nenes creixin com a ciutadans actius amb un cert compromís amb l’entorn social. Finalment, voldríem afegir que hem encetat una nova temporada amb moltes ganes i entusiasme per tal de poder fer arribar tots aquests valors als nostres participants, a les famílies, i als altres membres i associacions que fan possible que aquest esplai pugui brillar més que mai.

La pell freda, d’Albert Sánchez Piñol La pell freda, ens presenta una novel·la plena d’intriga i aventura que, a través del seu protagonista, un antic lluitador de la independència Irlandesa, l’autor ens planteja, íntimament, els grans interrogants de la condició humana. Quan el protagonista desembarca a la platja, el sorprèn que l’únic habitant d’aquella illa no el vagi a rebre. Però aviat descobreix que, cada nit, apareixen molts visitants misteriosos i amenaçadors. Des d’aquest moment, la seva vida es converteix en una lluita frenètica i constant amb ell mateix i els que l’envolten.

El duel, de David Grossman En aquesta novel·la, l’autor israelí David Grossman, ens presenta en David, un noi de 12 anys que, sense saber ben bé com, es troba embolicat enmig d’una història que pot acabar molt malament. Per culpa d’una antiga rivalitat, dos homes es volen batre en duel i ell, que s’ha assabentat de tot plegat amagat sota un llit, haurà de fer tot el possible per evitar-ho. 23


Mn.

JoanPagès per Lluís Xancó

En aquesta ocasió us presento el primer escrit que Mossèn Joan Pagès va publicar a Les Preses. Després en vindrien molts més fins a concloure la seva tasca publicant els tres volums de “Les Preses i el monestir de Sant Benet de Bages. Enguany estem preparant el quart volum de l’esmentada obra que no va poder publicar Lluís Xancó en vida i ben aviat esperem es pugui portar a terme.

Esboç històric de les Preses Malauradament, no es troba a Les Preses cap vestigi que palesi la seva antiguitat. Aparentment sembla un poble relativament modern; ni l’església parroquial ni altres edificis delaten el pas de molts segles. És a dir, no tenim edificacions que pertanyin als estils gòtic i romànic. Hem de desplaçar-nos a Sant Miquel del Corb i allí, en el mur de la part de sol ixent, veurem restes de romànic. Però ja veurem més avall com realment no es així: Les Preses és un poble antic i té historia. Sens dubte que el motiu d’això forn els terratrèmols esdevinguts el 15 de maig de 1427 i el dia de la Candelera de 1428, que afectaren tota la comarca, deixant l’aleshores vila d’Olot totalment enderrocada. No obstant, el nombre de morts a Olot en el terratrèmol de 1428, foren pocs: uns 18. El tremolament de terra ocorregué entre les vuit i nou del matí, quan la gent assistia a la benedicció de les candeles al Puig del Roser. El senyor Noguera Massa en la seva obra “La comarca d’Olot”, cita un manuscrit de la Catedral de Girona que diu: “Enderrocà el lloc i l’església de Sant Esteve d’en Bas, i que a Sant Feliu de Pallarols, Ripoll i Camprodon féu morir mes de mil persones”. Un altre document dels comptes de Solterra, també citat pel Sr Noguera, referent al terratrèmol de 1427, ens fa saber que enderrocà “Lo Mallol e altres cases honrades e tots los mansos de Bas”. És de suposar, doncs, si tenim en compte la proximitat dels llocs afectats, que Les Preses no quedaria sense les conseqüències en destruccions i àdhuc alguna víctima. Amb aquests precedents, l’única cosa que cal fer és un treball de recerca als arxius de la Corona d’Aragó i de Sant Benet de Bages, existent aquest últim a Montserrat, procedent de la casa Guitart de Manresa. El Dr. Danés i Torras, en la seva obra “Pretèrits olo24

tins”, en la pàgina 169 ens presenta una carta geogràfica de Les Preses procedent de l’arxiu dels monjos de Sant Benet de Bages. Tal arxiu conté mes de mil pergamins, des del segle X, dels quals 113 corresponen a Les Preses. L’arxiu de la Corona d’Aragó, on ara es troba la documentació de Sant Benet de Bages, que havia estat molts anys a la biblioteca universitària de Barcelona, consta de 2.255 pergamins, essent el primer de l’any mil. Si suposem que el percentatge de documents que poden referir-se a Les Preses és semblant al de l’arxiu de Montserrat, potser n’hi trobaríem uns dos-cents. Atenent doncs totes aquestes circumstàncies, es dedueix clarament que la historia de Les Preses encara queda per fer. La primera noticia que trobem de Les Preses pertany a l’any 957: la “villa” de Les Preses i els “villaires que vocant Corbos”. O sigui, Les Preses i el Corb. (Document de donació). En aquest mateix any, la matrona Ricarda fa donació de l’alou de Les Preses i el Corb al recentment fundat monestir de Sant Benet de Bages. El document de donació diu així: “Concedeixo la vila anomenada de Les Preses, en la qual hi ha bastida una església a llaor de Sant Pere, així com el Pujol , l’Avellaneda i la Nespleda i els vilars anomenats Corbs i el vilar Nou amb els respectius límits i termes com són cases, corts i horts, terres, vinyes i molinars i el bosc anomenat Malatosquer i els Bragos i el bosc Murrià, amb prats, pastures, selves i garrigues, aigües, aqüeductes i reductes”. Les Preses, doncs, ja és possessió del monestir de Sant Benet de Bages. Sembla que aquest alou és el mes important que tenia llavors el monestir. Més endavant obtingué moltes altres propietats; però Les Preses continuaria


essent important a jutjar pel fet d’arrendar el monestir les prestacions de Gallifa i la Plana de Vic per 87 lliures, les de Manresa, Prats de Rei, Òdena, Mediona i molts altres llocs per 1.250; en canvi Les Preses per 1.450 lliures. Com hem vist en el document de donació de Ricarda, ja existia llavors l’església dedicada a Sant Pere. No obstant, l’acta de consagració que es conserva és del 1119, i ha de referir-se a una segona construcció. És probable que el ministre consagrant fou el bisbe Berenguer Dalmau, que regí la diòcesi des del 1114 al 1140, i que l’any 1116 havia consagrat l’església de Sant Esteve d’Olot. Aquest prelat havia obtingut del Papa Pasqual II la demarcació del seu bisbat, el de Girona, l’any 1115., El va succeir Berenguer de Llers. En trobar-se Les Preses enclavat dins el vescomtat de Bas, no és d’estranyar que fossin freqüents les friccions amb els vescomtes. Un clar exponent d’això és el document existent a Montserrat, en el que es llegeix: “Jo Ermessendis per la gràcia de Déu vescomtessa, em reconec pecadora i culpable davant Déu i de Sant Benet en l’alou que aquest té en el lloc anomenat Les Preses, i dono i retorno a la casa de Sant Benet els tributs arbitraris exigits per coacció i tots els usos que tan el meu marit (Udalard) i jo hem gravat en el dit lloc”. Els de Bas no foren els únics que feren intromissió en els drets de l’abat de Sant Benet, car cosa semblant feu Ramon Berenguer III (1090-1131), fill de Ramon Berenguer II i pare de Ramon Berenguer IV, el qual juntament amb la seva muller Dolça retorna a l’abat totes les rapinyes fetes a Les Preses, però sense humiliar-se ni tenir-se per pecador com feu Ermessenda.

GENT GRAN Ja som a la tardor i la revista de les Preses ens demana fer ressò de l’associació. Mentre escrivim aquestes lletres, vivim en uns moments molt preocupants en el nostre país i des d’aquí volem agrair a totes les persones que estan davant de les Institucions, Entitats i Associacions que cada dia s’esforcen i treballen per la dignitat de les persones i del país. Ens afegim a les veus que demanen calma i serenitat. Sabem que hi ha persones que se senten molt angoixades i des d’aquí tot el nostre afecte i suport, alhora que desitgem trobin la pau, trobem la pau tots. Ja som a la tardor i la revista de les Preses ens demana fer ressò de l’associació. Mentre escrivim aquestes lletres, vivim en uns moments molt preocupants en el nostre país i des d’aquí volem agrair a totes les persones que estan davant de les Institucions, Entitats i Associacions que cada dia s’esforcen i treballen per la dignitat de les persones i del país. Ens afegim a les veus que demanen calma i serenitat. Sabem que hi ha persones que se senten molt angoixades i des d’aquí tot el nostre afecte i suport, alhora que desitgem trobin la pau, trobem la pau tots. Som un poble amb moltes associacions i activitats. Hem començat la tardor amb un piló d’activitats. Felicitem a les persones que van tenir la idea genial d’organitzar la FESTA DE LES ENTITATS, així com el grup whatts, i com ens està ajudant a conèixer-nos i participar entre els diferents grups i generacions. Arran del vídeo de les entitats que va muntar la Marboleny i gaudint de l’actuació del ball de les Cintes a la plaça Major en els seus 40 anys, vàrem poder descobrir i recordar

Cal recordar les preocupacions de Ramon Berenguer III en organitzar la seva expedició a Mallorca de l’any 1114, auxiliat pels de Pisa. Per això, com que necessitava cabals, era precís buscar-los on fos. En aquesta expedició, segons he llegit en l’obra de Sobrequés “Els Barons de Catalunya”, també participà el vescomte de Bas Udalard, marit d’Ermessenda, però sembla que l’any 1118 ja havia mort. Joan Pagès i Pons, Pvre 25


GENT GRAN

com en altres èpoques tot i les circumstàncies difícils que es vivia en el dia a dia com s’anava a ballar el ball de les cintes: un ballador del segle passat recordava els bons moments ... “amb aquelles orquestres que ballàvem que n’era de bonic”... ”a casa no hi havia ni llum... però , veníem a aprendre el ball ens agradava molt! Apreníem els passos xiulant ... Ballant, parlant i participant... Va ser molt emotiu escoltar les històries viscudes per la gent gran quan els anys 50-60 ballaven el nostre ball de les cintes. La 57a festa d’homenatge a la Vellesa es va fer un tast del projecte de recuperació de testimonis, fotos i documents del ball de les cintes. Marboleny ha endegat el projecte i tothom que l’hagi ballat o hi estigui interessat que ens ho faci saber perquè recollim tota la informació sobre el ball de les cintes i els testimonis de tothom que l’hagi viscut en són una bona vàlua. L’Associació necessita renovar la Junta.. En la reunió de l’octubre ja es va decidir que a la festa de la castanyada s’anunciaria perquè es formi una nova Junta. Si estàs animat i tens ganes de participar i dinamitzar les activitats de la nostra associació apunta’t. SEGONS ELS ESTATUTS, la Junta actual està constituïda per les següents persones: (1rs estatuts : any 1985) renovats el 2011. President............. Josep Roca i Marcé Vicepresident...... Ferriol Cufí i Tresorer .............. Miquel Güell Secretària............ M Carme Muntada Domenech Vocal ................... Esteve Reig Vocal ................... Paquita Roca i Marcé Vocal ................... Lluís Rodríguez de Guzmán Coll Vocal ................... Bartomeu Codinach Vocal ................... Maria Campàs Casas 26

Gràcies al president i a tots els membres de la junta per a tots aquests anys de treball, esforç i dedicació. Heu estat un molt bon equip i us ho agraïm immensament a tots. GRÀCIES. També el nostre agraïment especial a tots els associats per fer possible l’Associació. La col·laboració de la Teresa Fàbrega, Anna M Molas i Montserrat Pons i totes les persones que assisteixen als tallers de Gimnàstica, memòria, informàtica i fins el curs passat plàstica . Amb el seu entusiasme i la seva disponibilitat s’organitzen any darrere any. Moltes GRÀCIES a tots. Durant aquests mesos l’associació ha portat a terme moltes activitats com les excursions, tallers, conferències, xerrades... Una de les visites interessants que fa pocs dies es va programar ha estat la visita a la presó Model de Barcelona. Ens agrada dir que creiem en les activitats intergeneracionals i , per això, col·laborem en la festa de la castanyada de l’Escola la Bòbila i amb el grup que organitza la fesa de Halloween. Hem col·laborat també amb la 1a cursa de la dona a favor d’oncolliga, facilitant les inscripcions manuals. Agraïm i felicitem a les organitzadores.


PLANTES PER A REFREDATS I GRIPS La tardor i l’hivern són els moments en què les persones són més propenses a patir refredats, tos, grip o malalties que ens donen malestar, especialment si tenim una gran congestió. Tant el refredat com la grip són malalties víriques, a diferencia de les malalties provocades per bacteris que és poden tractar, aquestes no tenen tractament específic, i és el propi organisme amb repòs i cures, mitjançant el seu sistema de defenses que s’encarrega d’eliminar els virus que ens provoquen aquest malestar. El sistema immunològic ens protegeix davant infeccions virals. Afortunadament a la natura podem trobar una gran quantitat de plantes que tenim a l’abast que ens ajuden a reduir els símptomes, fins i tot a prevenir. Plantes que contenen vitamines sobretot C, B, E, també flavonoides, aminoàcids entre d’altres i minerals ferro, zinc, seleni etc. Us oferim una petita mostra amb algun remei.

LES HERBES HISOP, Hyssopus officinalis L.

Avui dia se li coneixent moltes propietats: Antisèptic, en els processos infecciosos combat els bacteris. Expectorant, afavoreix l’eliminació de mucositats els pulmons, bronquitis, problemes a nivell respiratori, tos seca. Astringent, en casos de patir diarrees. Digestiu, facilita la digestió, regulant l’estómac. Carminatiu, afavoreix l’eliminació de gasos i flatulències. Aperitiu, estimula les ganes de menjar. Depuratiu, purifica l’organisme, mitjançant l’eliminació de toxines efectes diürètics. Estimulant, estimula i activa certes funcions de l’organisme. Sudorífica, regula la transpiració cutània. Sedant, afavoreix l’estat d’humor. Entre d’altres propietats. “Hisop, hisop, que el dimoni no en toc, ni de lluny, ni de prop, ni a casa tampoc”.

EUCALIPTUS, Eucalyptus globulus Labill.

El monoconreu d’eucaliptus presenta problemes ecològics, fora de la seva àrea originària en concret per la seva gran avidesa per xuclar l’aigua, assecar fonts i per la difícil descomposició de les seves fulles provocant que fora de la seva àrea natural es produeixi un empobriment del sòl consecutiu. Introduït a Catalunya principalment per a la indústria paperera, en l’actualitat es multipliquen els projectes per a reemplaçar-lo per espècies endògenes com a l’alzina i el pinyer. És molt coneguda per les seves propietats expectorants, antisèptiques i descongestionant, en els casos d’excés de moc, tos seca, estimula la salivació, suavitza el coll irritat, calma la irritació bronquial i en les rinitis i sinusitis, les faringitis, grips i en qualsevol malaltia que afecti al sistema respiratori, també té propietats antiinflamatòries, millorant la inflamació i facilitant la respiració, té una acció antibacteriana, infeccions de tracte urogenital, cistitis i intestinals entre d’altres. A nivell extern és balsàmic i cicatritzant.

UNGÜENT EXPECTORANT: Ingredients: 1l. d’oli oliva de primera premsa. Farigola. Eucaliptus. Hisop. 100gr. de cera verge. Oli essencial de camfora. Oli essencial d’eucaliptus. Preparació: Posarem a macerar en 1l. d’oli d’oliva de primera premsa, la farigola, l’eucaliptus i l’hisop, durant 21 dies, després ho colarem i hi afegirem 100gr. de cera verge al bany maria i anirem remenant fins que estigui ben desfeta. Ho trèiem del foc i afegim 15 gotes d’0li essencial de camfora i 15 gotes d’oli essencial d’eucaliptus, deixarem refredar i ja ho podrem posar en pots per guardar. És molt efectiu per fer massatges en el pit o coll, quan estem molt congestionats, ajuda a eliminar mucositats.

FARIGOLA, Thymus vulgaris L.

És una planta amb moltes propietats utilitzada antigament com antibiòtic, té components antivirils, antibacterians, antiespasmòdic, antiinflamatori, fungicida, antisèptic, diürètic. També adequada en les dificultats del sistema respiratori sent un bon expectorant. És una herba que pot estimular la producció de glòbuls blancs i potencia el sistema immunològic, ajudant a netejar el cos de toxines. Per problemes bucals i infeccions de coll fer-ne gargarismes. En casos de fatiga crònica, insomni, inclòs de depressió. Augmenta la pressió arterial, millora la circulació sanguínia, i millora la capacitat de lògica i memòria.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

associaciopedratosca.cat

pedratosca11@gmail.com

27


ÀLEX

GORDILLO CANAL 25 de juny de 2017

CAI

LLACH RICH 11 d’agost de 2017

GABRIEL

VILA GALLEGOS 11 d’octubre de 2017

MAX

BASSAGANYES SOY 21 de juliol de 2017

AINA

TERRADELLAS CAÑIGUERAL 7 de setembre de 2017

CARLOTA

SOLDEVILA AULINAS 31 de juliol de 2017

Profile for Ajuntament de les Preses

Revista Les Preses 103  

Revista Les Preses 103, de desembre de 2017

Revista Les Preses 103  

Revista Les Preses 103, de desembre de 2017

Advertisement