Page 1

INTERESUJĄCE TEMATY • CIEKAWE ARTYKUŁY • PRAKTYCZNE PORADY • PRZYDATNE WSKAZÓWKI www.telbit.pl

CZAS na Studia magazynmagazyn bezpłatny dlamaturzystów maturzystów dla

JESIEŃ 2012

na Studia Pięć kroków do indeksu

PRZEWODNIK

pierwszoroczniaka

Co dadzą Ci studia? Języki obce nie są mi obce

Miasta przyjazne studentom

Klucz do marzeń STUDENCKIE ŻYCIE czas zacząć

Gdzie studentów sześć tam nie ma co jeść


SZUKASZ kierunku idealnego dla siebie? Chcesz się dalej uczyć?

Skorzystaj z Elektronicznego Informatora!

Wszystko, co Ci jest potrzebne, znajdziesz w Polskim Portalu Edukacyjnym Edu.info.pl! Szybka i precyzyjna wyszukiwarka kierunków i szkół wszystkich typów Kompleksowe prezentacje szkół i uczelni z całej Polski Niezbędne informacje i przydatne porady Nowinki z życia szkół i uczelni Informacje o awansie zawodowym nauczyciela, pomocne scenariusze A także: Aktualności ze świata kultury i edukacji Turystyka Literatura godna uwagi Imprezy, konkursy, olimpiady

Prezentacje h szyc Szkół Wyż ch y i Policealn

Katalogi:

- SZKOŁY - SZKOŁY

WYŻSZE

POLICEAL NE - STUDIA P ODYPLOM OWE i MBA - SZKOŁY PONADGIM NAZJALNE - GIMNAZJ A - SZKOŁY ARTYSTYC ZNE - SZKOŁY ZAGRANIC ZNE

Wszystko w jednym miejscu

POLSKI PORTAL EDUKACYJNY


Drogi Maturzysto! Przed Tob¹ wybór uczelni? A mo¿e w³aœnie dosta³eœ siê na studia lub coœ pokrzy¿owa³o Twoje szyki w drodze na nie? Ten magazyn jest dla Ciebie! Znajdziesz tu wszystkie najwa¿niejsze informacje, które pocz¹tkuj¹cy student powinien zg³êbiæ. Podpowiadamy, jak dobrze „zainstalowaæ” siê na pierwszym roku – w akademiku, na stancji, na uczelni. Zachêcamy do studiowania kierunków równoleg³ych, planowania kariery ju¿ na starcie studiów, nawi¹zywania nie tylko lokalnych przyjaŸni. Tylko w naszym magazynie ca³a prawda o studentach: dobrze poinformowanych, planuj¹cych swoj¹ karierê, co pracy siê nie boj¹, aktywnych nie tylko w klubach studenckich. Jest tak, jak mówi¹ – studia to najfajniejszy czas, zupe³nie nowy i niesamowity rozdzia³ ¿ycia. ¯eby go jednak dobrze wykorzystaæ, musicie wiedzieæ, co w (uczelnianej) trawie piszczy i jakimi œcie¿kami chadzaæ. Dlatego zdradzimy Wam tajniki studenckiej szko³y przetrwania, poradzimy, jak szybko i skutecznie znaleŸæ tanie lokum, gdzie szukaæ oszczêdnoœci i zni¿ek oraz jak za³atwiæ sobie stypendium. ¯yczymy Wam du¿o wytrwa³oœci i szczêœcia na pierwszych latach studiów. Niech to bêdzie Wasz czas! Redakcja

Spis treœci Pięć kroków do indeksu 4 Wyprawka żaka 6 Czy na pewno tego chcesz? 10 Międzywydziałowi skoczkowie 12 Klucz do marzeń 16 Młodzi jacy jesteście? 20 Co dadzą Ci studia? 24 Studenckie życie czas zacząć 28 Mitologia studencka 34 Kto planuje, ten zyskuje 38 Miasta przyjazne studentom 42 Języki obce nie są mi obce 50 Przewodnik pierwszoroczniaka 54 Gdzie studentów sześć, tam nie ma co jeść 58

Czas

na Studia Wydawca: Wydawnictwo TELBIT Redaktor Naczelna: Zofia Wereszczyńska-Ołdakowska Zastępca Redaktor Naczelnej: Anna Wereszczyńska Korekta: Halina Piątkowska Zdjęcie na okładce, projekt typograficzny i skład: Agnieszka Kielak

© Copyright by Wydawnictwo TELBIT, 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarówno całość, jak też żadna część niniejszego wydawnictwa nie może być publikowana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.

 Wydawnictwo TELBIT

00-634 Warszawa, ul. Jaworzyńska 7/7, Redakcja – tel./fax: (22) 331-84-85, tel.: 331-03-05, e-mail: redakcja@telbit.pl Dział marketingu – tel./fax: (22) 331-84-95, 331-84-96 e-mail: marketing@telbit.pl www.telbit.pl, edu.info.pl

Reklama: Sebastian Kijuk, Kamil Maj

3 3


CZAS NA STUDIA

Wolne miejsca na uczelniach – nabór 2012/2013 Nie dostałeś się na wymarzony kierunek? Nic straconego!

Uczelnie w całym kraju prowadzą nabór. Sprawdź, gdzie są jeszcze wolne miejsca na najpopularniejszych kierunkach studiów:

www.edu.info.pl

Krok 1.: wybierz kierunek

POLSKI PORTAL EDUKACYJNY

Piêæ kroków do

indeksu

¯eby sensownie wybraæ uczelniê, trzeba pytaæ, sprawdzaæ, ogl¹daæ i „przeœwietlaæ” wszystkie placówki niczym as wywiadu. Nie ¿a³uj wysi³ku, bo przecie¿ podejmujesz decyzjê, która zawa¿y na Twoim dalszym ¿yciu. fot: arch. Wydawnictwa TELBIT

4

Co braæ pod uwagê przy wyborze kierunku studiów? Modê, prognozy dla rynku pracy czy w³asne zainteresowania? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Najbardziej ryzykowne jest pod¹¿anie za mod¹ i œlepe dreptanie za t³umem. Postêpuj¹c w ten sposób, mo¿esz wyl¹dowaæ na kierunku, który Ciê zupe³nie nie interesuje, a w dodatku po skoñczeniu uczelni prawdopodobnie bêdziesz mieæ ogromne problemy ze znalezieniem pracy. Konkurencja wœród absolwentów popularnych kierunków jest bowiem ogromna, a szansê na pracê maj¹ tylko najlepsi. Niejeden absolwent ju¿ przejecha³ siê na bezmyœlnym pod¹¿aniu za t³umem. To dlatego rynek pracy jest dziœ przesycony do granic mo¿liwoœci m³odymi prawnikami czy specjalistami od zarz¹dzania i marketingu. Bior¹c pod uwagê obecn¹ popularnoœæ filologii obcych czy nauk spo³ecznych, za kilka lat mo¿e byæ trudno z prac¹ dla t³umaczy, psychologów, socjologów i pedagogów. Zdecydowanie lepszym pomys³em jest wybór kierunku studiów wed³ug prognoz dla rynku pracy („Najpopularniejsze kierunki studiów”). Trzeba jednak pamiêtaæ,


CZAS NA STUDIA ¿e te prognozy to tylko przewidywania i za piêæ lat œwiat mo¿e wygl¹daæ zupe³nie inaczej, ni¿ nam siê dzisiaj wydaje. Dlatego chyba najrozs¹dniej jest kierowaæ siê w³asnymi zainteresowaniami. Wtedy bêdziesz przynajmniej robi³ w ¿yciu to, co sprawia Ci przyjemnoœæ. I nawet jeœli nie dorobisz siê bogactwa, to przynajmniej bêdziesz czerpa³ satysfakcjê z wykonywanej pracy, a to w ¿yciu znaczy bardzo wiele...

Krok 2.: wybierz miasto Jeœli mieszkasz w mieœcie akademickim, to najprawdopodobniej bêdziesz studiowa³ na lokalnej uczelni i rezydowa³ w domu. To bardzo dobre rozwi¹zanie, bo masz wtedy z g³owy problemy z szukaniem mieszkania, brakiem kasy i odgrzewaniem jedzenia ze s³oika. Ale mieszkanie w domu ma te¿ jedn¹ ogromn¹ wadê – z chwil¹ rozpoczêcia studiów niewiele siê w Twoim ¿yciu zmieni. Rodzice nadal bêd¹ mieli na Ciebie oko, a Ty nie nauczysz siê samodzielnoœci. Mo¿e wiêc warto jednak zastanowiæ siê nad wyjazdem do innego miasta? Je¿eli mieszkasz na prowincji, sprawa jest zazwyczaj oczywista: ¿eby studiowaæ, musisz wyjechaæ. Pozostaje tylko pytanie: dok¹d. Du¿e miasto to du¿e mo¿liwoœci. Tutaj masz szansê ju¿ na studiach znaleŸæ pracê lub ciekawy wolontariat, dziêki czemu Twoje CV wzbogaci siê o kilka pozycji z dzia³u „doœwiadczenie zawodowe”. Bêdziesz mieæ ³atwiejszy dostêp do kin, teatrów, klubów, a fryzjer modnie obetnie Ci w³osy. Jednoczeœnie du¿e miasto to wy¿sze koszty utrzymania, a tak¿e anonimowoœæ i ¿ycie w biegu. W mniejszych miejscowoœciach, gdzie ¿yje siê taniej i spokojniej, równie¿ mo¿na znaleŸæ uczelnie kszta³c¹ce na wysokim poziomie. Tylko jak je rozpoznaæ i odró¿niæ od tych, których dyplom jest niewiele wart?

Krok 3.: wybierz uczelniê – PKA Pomo¿e Ci w tym Pañstwowa Komisja Akredytacyjna. Zadaniem tej instytucji jest ocenianie jakoœci kszta³cenia na poszczególnych kierunkach we wszystkich szko³ach wy¿szych w kraju. Jeœli PKA wystawi jakiemuœ kierunkowi na danej uczelni negatywn¹ ocenê, oznacza to, ¿e nie spe³nia on wymogów formalnych, dotycz¹cych np. kwalifikacji wyk³adowców, programu nauczania, warunków studiowania czy wyposa¿enia technicznego. Takiemu kierunkowi grozi likwidacja lub co najmniej musi on wstrzymaæ nabór studentów do czasu naprawienia nieprawid³owoœci. Jeœli natomiast PKA przyzna ocenê warunkow¹, to znak, ¿e na danym kierunku s¹ pewne uchybienia, które szko³a musi naprawiæ w wyznaczonym terminie, ale nigdy przecie¿ nie wiadomo, czy to naprawdê zrobi, dlatego takie kierunki i szko³y nale¿y omijaæ szerokim ³ukiem.

Najbezpieczniej wybieraæ te kierunki i uczelnie, które uzyska³y pozytywn¹ ocenê PKA. Wykaz ocen przyznanych przez PKA znajdziesz na stronie www. pka.edu.pl.

Krok 4.: wybierz uczelniê – rankingi Innym u¿ytecznym kryterium wyboru uczelni s¹ rankingi, czyli wykazy uczelni wed³ug ich atrakcyjnoœci. Najpopularniejsze rankingi wy¿szych uczelni przygotowuj¹ tygodniki „Polityka”, „Wprost”, „Newsweek” i dziennik „Rzeczpospolita”. Wszystkie one przyjmuj¹ praktycznie identyczne kryteria: bior¹ pod uwagê presti¿ uczelni, warunki studiowania i poziom kadry. Ró¿ne s¹ tylko proporcje. W rankingach „Rzeczpospolitej”, „Wprost” i „Polityki” najwiêkszy nacisk k³adzie siê na presti¿ uczelni, czyli powa¿anie, jakim siê cieszy wœród kadry profesorskiej z innych szkó³ wy¿szych, a tak¿e wœród pracodawców. Mniejsze znaczenie maj¹ rzeczywiste kwalifikacje wyk³adowców i orientacja na studenta. Nieco inny jest ranking „Newsweeka”, który skupia siê wy³¹cznie na przygotowaniu absolwentów do pracy zawodowej. Z kolei ranking przygotowywany przez „Politykê” jako jedyny nie ocenia uczelni jako ca³oœci, ale bierze pod uwagê jakoœæ kszta³cenia na najpopularniejszych kierunkach (takich jak ekonomia i zarz¹dzanie, informatyka, pedagogika, politologia, prawo, psychologia i socjologia) na poszczególnych uczelniach. Zalet¹ tego rankingu jest te¿ porównanie poziomu nauczania na danych kierunkach w szko³ach pañstwowych i niepañstwowych.

Ranking prawdê Ci powie? Czy warto wierzyæ rankingom? Na pewno nie nale¿y traktowaæ ich jak wyroczni. Na przyk³ad „Polityka” buduje swój ranking na podstawie ankiet wype³nianych przez rektorów szkó³, które s¹ nastêpnie porównywane z informacjami z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Nikt nie pyta o opiniê samych studentów. Z rankingów mo¿na siê wiele dowiedzieæ, ale tylko wtedy, gdy patrzymy na nie przez pryzmat w³asnych potrzeb i planów. Przede wszystkim musisz wiedzieæ, czego oczekujesz od swojej uczelni i co po jej ukoñczeniu chcia³byœ robiæ. Jeœli planujesz karierê naukow¹ – sprawdŸ, gdzie naj³atwiej bêdzie Ci otworzyæ przewód doktorski. W przypadku gdy Twoim marzeniem jest dobra praca i kupa kasy, idŸ do szko³y, któr¹ najlepiej oceniaj¹ pracodawcy. Je¿eli zale¿y Ci na tym, aby spêdziæ najbli¿sze piêæ lat w atmosferze dobrej zabawy, lubisz imprezy, studenckie wyjazdy lub zamierzasz aktywnie dzia³aæ w organizacjach studenckich, zobacz, które uczelnie dosta³y najwiêcej punktów za ¿ycie studenckie.

Krok 5.: pytaj i w¹tp Wybran¹ uczelniê warto sobie obejrzeæ z bliska. Wiêkszoœæ z nich organizuje dni otwarte, w czasie których dowiesz siê wszystkiego o rekrutacji, a przy okazji zwiedzisz swój przysz³y wydzia³. Jeœli Twoja wymarzona szko³a znajduje siê w odleg³ym mieœcie i nie mo¿esz tam pojechaæ, to przynajmniej zadzwoñ. Zapytaj przede wszystkim o kadrê naukow¹, ilu profesorów (wa¿ne, ¿eby to nie byli wy³¹cznie profesorowie z danej uczelni) i doktorów w niej wyk³ada. SprawdŸ te¿, czy uczelnia ma prawo do prowadzenia studiów doktoranckich i przewodów habilitacyjnych, bo to oznacza, ¿e ma dobr¹ kadrê. Zainteresuj siê te¿ kontaktami zagranicznymi danej szko³y, bo od tego zale¿y, czy bêdziesz móg³ wyjechaæ na zagraniczne stypendium. Najpopularniejszym zagranicznym programem stypendialnym jest Socrates-Erasmus. Listê szkó³, które bior¹ w nim udzia³ znajdziesz na stronie www.socrates.org.pl/erasmus. Jeœli myœlisz o zagranicznych woja¿ach, dowiedz siê, czy na uczelni obowi¹zuje ECTS – euro-

pejski system transferu punków. Dziêki niemu bêdziesz móg³ odbyæ czêœæ studiów za granic¹ i bez straty semestru czy roku kontynuowaæ naukê w Polsce. Mo¿liwoœci wyboru uczelni s¹ dziœ tak szerokie, ¿e nie powinieneœ godziæ siê na naukê w kiepskich warunkach. Zapytaj, ilu studentów przyjmowanych jest na studia dzienne, a ilu na wieczorowe. Jeœli miejsc na studiach stacjonarnych jest 20, a na wieczorowych – 200, to te ostatnie lepiej sobie odpuœæ, bo bêdziesz siê uczyæ w t³oku, a poza tym mo¿esz mieæ problemy z dostaniem siê na zajêcia i egzaminy. Koniecznie odwiedŸ te¿ bibliotekê – w koñcu spêdzisz tam niema³o czasu. Jeœli jest bardzo skromna i ma ma³o stanowisk w czytelni, to bêdziesz musia³ liczyæ siê ze sporymi wydatkami na kserokopie, a przecie¿ tê kasê mo¿na wydaæ np. na fajny wyjazd lub imprezê. Joanna Czaplarska

5


CZAS NA STUDIA

Wyprawka Zanim urodzi siê ma³e dziecko, rodzice szykuj¹ mu tak zwan¹ wyprawkê. Kupuj¹ kaftaniki, œpioszki, czapeczki. Wyjazd na studia to takie Twoje drugie narodziny. Czuje to doskonale ca³a rodzina, dlatego przygotuj siê do tego dobrze, nie tylko fizycznie, ale te¿ emocjonalnie. Nie przepadnij jak kamieñ w wodê Przed wyjazdem koniecznie uzupe³nij listê numerów w swojej komórce. Wklep wszystkie niezbêdne telefony – rodziców, dziadków, znajomych, z którymi chcesz pozostaæ w kontakcie. Zbierz te¿ ich adresy mejlowe.

Reagujesz alergicznie na dobre rady wszystkich dooko³a? Daj spokój – przecie¿ ju¿ nied³ugo i tak przekonasz siê o wszystkim na w³asnej skórze.

Pamiêtaj o dziadkach. Bardzo prze¿ywali Twoj¹ maturê, a potem czas oczekiwania, czy dostaniesz siê na upragniony kierunek. Koniecznie odwiedŸ ich przed wyjazdem. Nie odpêdzaj siê od mamy, ju¿ nied³ugo pewnie zatêsknisz odrobinê za jej codziennym poganianiem do sprz¹tania. Nie mów, ¿e ojciec przynudza ze swoimi radami. Sam zobaczysz, czy siê sprawdz¹ w praktyce. Nie przejmuj siê groŸbami siostry, która chcia³aby przej¹æ

6

Twój pokój. Pomarzyæ dobra rzecz... Po przyjeŸdzie na miejsce nie traæ kontaktu z rodzicami. Na pewno licz¹, ¿e odezwiesz siê do nich, ¿e szczêœliwie dojecha³eœ, zameldowa³eœ siê w akademiku itd. Czasem studenci pierwszego roku czuj¹ siê jak spuszczeni ze smyczy. ¯yj¹ z dnia na dzieñ i guzik ich obchodzi, ¿e gdzieœ tam ktoœ siê o nich martwi. Korzystaj z wolnoœci, ale daj od czasu do czasu znak, ¿e nic Ci siê nie sta³o.

Do akademika zabierz...

Teskt: Monika Hardy

¿aka

Wprowadzaj¹c siê do akademika, zaczynasz zupe³nie nowy etap w swoim ¿yciu. Ju¿ nie bêdzie mamy i babci sprawdzaj¹cych, czy zjad³eœ obiad i po³o¿y³eœ siê spaæ o odpowiedniej godzinie. Nie bêdzie œniadania na stole, a czasami zabraknie chlebka. Pierwszego dnia mo¿esz nawet nie mieæ w czym zaparzyæ herbaty. Oczywiœcie, niektóre rzeczy niezbêdne do studenckiego ¿ycia mo¿esz kupiæ na miejscu. Przyda Ci siê np. p³yn do mycia naczyñ i jakaœ g¹bka, proszek do prania i byæ mo¿e miska do przepierek (chocia¿ prawdopodobnie bêdzie na stanie pokoju). Wiêkszoœæ swoich potrzeb bêdziesz zna³ ju¿ po tygodniu. Raczej nie warto zwoziæ tony rzeczy. Chocia¿ niektóre dziewczyny potrafi¹ wieŸæ przez 300 km lustro czy jak¹œ pó³eczkê, ¿eby tylko poczuæ siê w akademiku jak w domu... Có¿, je¿eli jest im to potrzebne do szczêœcia... Tylko kto te wszystkie rzeczy potem wywiezie?

OtwartoϾ na ludzi Рnajpotrzebniejsza na studiach sprawa.


CZAS NA STUDIA

e i b o s w t a ł U ŻYCIE!

Zobacz, co Ci siê przyda w akademiku! 1. Kubek, talerz, widelec, nó¿, ³y¿ka i ³y¿eczka

Najlepiej po jednej sztuce wszystkiego. W ten sposób unikniesz sterty brudnych garów i niepotrzebnych klamotów w szafce.

2. Garnek i patelnia

Garnek zawsze mo¿e spe³niaæ rolê czajnika (je¿eli nie zdecydujesz siê na czajnik bezprzewodowy), przyda siê do gotowania ry¿u, makaronu, zupy itd. Patelnia – no có¿, kiedy kusiæ Ciê bêd¹ zapachy grillowanego miêsiwa, zjesz z przyjemnoœci¹ tak¿e sma¿on¹ kie³baskê.

3. Lampka nocna

W niektórych akademikach na pokój przypada tylko jedna lampka nocna. Je¿eli jesteœ nocnym markiem lub wstajesz w nocy, ¿eby coœ przek¹siæ, przyda Ci siê w³asne Ÿród³o œwiat³a w zasiêgu Twojej rêki.

Na uczelniê i do nauki przygotuj sobie... Nawet je¿eli ¿ycie studenckie poch³onie Ciê prawie ca³kowicie, co jakiœ czas bêdziesz musia³ zajrzeæ na uczelniê, pojawiæ siê na æwiczeniach i wyk³adach, napisaæ jak¹œ pracê zaliczeniow¹.

Na imprê zapakuj do plecaka... Tu wszystko zale¿y od Ciebie – gdzie i jak lubisz siê bawiæ. Zwykle dziewczynom wystarczy zestaw kosmetyków, fajne d¿insy i obcis³a bluzeczka, ch³opakom (analogicznie;-)) zestaw

Wiêkszoœæ swoich potrzeb bêdziesz zna³ ju¿ po tygodniu studiowania. Jeœli wyje¿d¿asz do innego miasta – nie tachaj ze sob¹ tony rzeczy. Przecie¿ za kilka miesiêcy trzeba to bêdzie przewieŸæ z powrotem.

mêskich kosmetyków, d¿insy i koszula. Ale tak ubrani raczej nie pokazujcie siê na premierze najnowszej sztuki teatralnej czy otwarciu wystawy malarskiej. Na wiêksze wyjœcia zawsze przyda siê coœ eleganckiego. Nie masz nic takiego pod rêk¹? Nie martw siê, na pewno ktoœ ze studenckiej braci Ciê poratuje. Jak zreszt¹ we wszystkich innych sprawach, o ile zabierzesz ze sob¹ na studia najpotrzebniejsz¹ chyba rzecz – otwartoœæ na ludzi.

4. Ko³dra lub œpiwór

Je¿eli jesteœ zmarzlakiem, a w akademiku zamiast ko³dry dostaniesz dwa koce, zabierz lepiej ze sob¹ coœ, pod czym nie zamienisz siê w sopel lodu. Zw³aszcza ¿e minie trochê czasu, nim w akademiku rozpocznie siê sezon grzewczy.

5. Klapki pod prysznic i wygodne kapcie

Chocia¿ akademik bêdzie Twoim domem, klapki pod prysznic s¹ na wyposa¿eniu obowi¹zkowym. Podobnie kapcie – po ca³ym dniu ³a¿enia lub przetañczonej nocy dobrze jest zanurzyæ w nich stopy.

6. Kosmetyki, rêczniki (w tym rêcznik do naczyñ), ubrania, buty

Spakuj wszystko to, co wzi¹³byœ ze sob¹ na miesiêczny wyjazd na obóz.

7. ¯ywnoœæ

Nie pakuj jej zbyt wiele, przynajmniej wtedy, gdy do akademika nie podrzuci Ciê rodzina lub znajomi. W pierwszym tygodniu bêdziesz bardziej rozemocjonowany ni¿ g³odny, wiêc miejsce w plecaku zarezerwuj na coœ na jeden posi³ek oraz jak¹œ herbatê czy kawê.

8. Mp3 lub zatyczki do uszu

Dziêki nim pos³uchasz muzyki, nikomu nie przeszkadzaj¹c i wy³¹czysz siê nawet wtedy, gdy Twój wspó³lokator i jego znajomi toczyæ bêd¹ wielk¹ dyskusjê akademick¹ na temat w³aœnie obejrzanego filmu.

7


CZAS NA STUDIA

Długopis czy laptop?

1

Spis rzeczy przydatnych na wyk³adach i zajêciach 1. D³ugopis lub pióro, o³ówek, ewentualnie korektor Nie musz¹ byæ drogie, ale powinny dobrze pisaæ, ¿ebyœ zd¹¿y³ okie³znaæ w formie notatki s³owotok wyk³adowcy.

2

2. Blok kartek A4, segregator, foliowe koszulki, notatnik lub jakieœ zeszyty Od pocz¹tku lepiej trzymaæ porz¹dek w notatkach ni¿ potem wydawaæ kasê na ksero lub spêdzaæ godziny na poszukiwaniach luŸnych kartek.

3

3. Kalendarz Zapiszesz w nim wa¿ne daty, np. kiedy jest ko³o, kiedy egzamin, a kiedy godziny rektorskie czy ferie. Od biedy przyda siê, gdy zapomnisz notatnika.

4. Komputer lub laptop W wiêkszoœci akademików studenci maj¹ sta³y dostêp do internetu w pokojach, a w sieci, wiadomo, du¿o ró¿nych informacji mo¿na znaleŸæ. Poza tym wielu wyk³adowców prosi, aby prace zaliczeniowe oddawaæ im w formie wydruku komputerowego lub na dyskietkach. Zawsze lepiej zrobiæ to samemu, we w³asnych k¹tach, ni¿ korzystaæ z kafejek internetowych, tudzie¿ zlecaæ przepisanie obcej osobie. Poza tym mniej zap³acisz za telefony do domu lub znajomych, je¿eli wykorzystasz do kontaktu internetowe komunikatory, mejle. Jest tylko jedna sprawa, o której musisz pamiêtaæ – kradzie¿e. Mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e id¹c do

³azienki, zostawisz otwarte drzwi do pokoju, a po powrocie nie bêdzie ju¿ Twojego sprzêtu (portfela i innych co cenniejszych rzeczy te¿). Dlatego do akademika nie zabieraj superwystrza³owego komputera czy laptopa, ale sprzêt, na którym da siê pracowaæ i tyle. Poza tym – pilnuj swoich rzeczy.

4 6 7

6. Aparat cyfrowy Mo¿esz pstrykaæ nie tylko zdjêcia znajomych czy krajobrazu. Studenci znaleŸli nowe zastosowanie dla aparatu cyfrowego: fotografuj¹ strony z podrêczników, których nie mo¿na zabraæ na ksero. 7. Porz¹dny budzik Je¿eli jesteœ œpiochem, kup porz¹dny budzik i ustaw go na stercie talerzy w takiej odleg³oœci od ³ó¿ka, abyœ nie móg³ go wy³¹czyæ bez wstawania. Na wyk³ady lepiej siê nie spóŸniaæ.

8 fot. Images Copyright © 2000 DigiTouch

8

5

5. Komórka Niezbêdna nie tylko w ¿yciu towarzyskim. Dziêki niej dowiesz siê, ¿e zajêcia s¹ odwo³ane zanim jeszcze dotrzesz na uczelniê. Zawsze przecie¿ znajdzie siê jakaœ dobra dusza, która puœci Ci esemesa.

8. Bia³a bluzka, czarna spódnica/ spodnie, czyli zestaw na egzamin Co prawda widuje siê na egzaminach dziewczyny w obcis³ych zielonych kieckach z wyciêciami d³u¿szymi od d³ugoœci nóg i ch³opaków w rozpiêtych koszulach w kratkê, ale nie u wszystkich profesorów te numery przejd¹. Co wiêcej, czasem warto, aby u dziewcz¹t spódnica wiêcej skrywa³a ni¿ odkrywa³a, a u ch³opców koszula zwieñczona by³a dobrze zawi¹zanym krawatem. W tej kwestii najlepiej doradz¹ Ci studenci starszych lat...


CZAS NA STUDIA

Student radzi... Co kierunek, to inne wymagania. Co jest obowiązkowe na biologii, filologii polskiej, informatyce i budownictwie?

Edyta z filologii polskiej

Tony lektur. Studiuj¹c filologiê polsk¹, podstawow¹ spraw¹ jest zdobycie ksi¹¿ek, które trzeba przeczytaæ do egzaminów z literaturoznawstwa. Lepiej zacznij ich szukaæ ju¿ na pocz¹tku roku (np. w bibliotekach w rodzinnej miejscowoœci) lub rozpuœæ wici wœród znajomych nauczycieli polskiego. Do tego dobrze mieæ komputer, ¿eby samemu przepisywaæ swoje prace zaliczeniowe.

Michalina z biologii

Eryk z budownictwa

Wyposa¿enie podstawowe? O³ówki i przyrz¹dy kreœlarskie. Poza tym, oczywiœcie, komputer i kalkulator.

Na moim kierunku mo¿na poradziæ sobie bez komputera, ale ju¿ bez fartucha, takiego jak nosz¹ pielêgniarki, raczej nie. Fartuch musi mieæ koniecznie d³ugie rêkawy, bo czasem eksperymentujemy z kwasami i mo¿na siê poparzyæ.

„„

Dawid z informatyki

Nie ma co du¿o mówiæ – bez komputera na informatyce ani rusz.

Korzystaj z wolnoœci, ale daj od czasu do czasu znak rodzinie, ¿e nic Ci siê nie sta³o.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

ZAPRASZAMY NA STUDIA NA KIERUNKACH:

PRAWO tel. (22) 55 24 303 stacjonarne oraz niestacjonarne 5-letnie magisterskie

ADMINISTRACJA tel. (22) 55 20 693 niestacjonarne (zaoczne) studia dwustopniowe 3-letnie licencjackie oraz 2-letnie magisterskie uzupełniające ORAZ NA 25 STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

więcej informacji www.wpia.uw.edu.pl

NASZYM STUDENTOM OFERUJEMY: studia na jednym z najlepszych w świetle rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitej” Wydziale Prawa w Polsce nowoczesny, zgodny z europejskimi standardami program studiów wybitną kadrę profesorską oraz wysoki poziom nauczania bogatą ofertę dydaktyczną i ponad 200-letnią tradycję nauczania prawa 6 szkół prawa obcego (amerykańskiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) dobre warunki studiowania oraz przyjazne środowisko

Znajdź nas na Facebooku 9


CZAS NA STUDIA

? fot. Images Copyright © 2000 DigiTouch

Czy na pewno tego chcesz? Tekst: Piotr Sokołowski

Kierunek studiów już wybrany, rodzina dumna i blada, a Ty sam już nie możesz się doczekać, kiedy wreszcie przestaniesz być maturzystą i przestąpisz mur wymarzonej uczelni. Ale, ale – czy na pewno dobrze się zastanowiłeś? Czy na pewno wiesz, na co się piszesz? To ostatni moment, żeby się w miarę bezboleśnie wycofać, w nic się nie angażować i żyć sobie w spokoju, siedząc cichutko, jak mysz pod miotłą… Może wcale nie warto wychylać się z tymi studiami? Przeczytaj, w co się pakujesz na najbliższe kilka lat i uczciwie sobie odpowiedz – czy na pewno tego chcesz? 10

Dorosłość nie tylko na papierku, ale naprawdę

Co z tego, że w kieszeni już od jakiegoś czasu masz dowód, skoro tak naprawdę nikt nie traktował Cię poważnie? Taka niepełna dorosłość – z jednej strony odpowiadasz już przed prawem sam za siebie, z drugiej – w szkole wciąż traktowali Cię jak dziecko. Marzyło Ci się, żeby to zmienić? Możesz być pewien, że studia są najlepszą ku temu okazją. Tutaj mama nie napisze Ci usprawiedliwienia, że jesteś nieprzygotowany do lekcji – teraz sam musisz świecić za siebie oczami. Nie chce Ci się biec na poniedziałkowe zajęcia o 8.00? Naprawdę, nie ma takiego obowiązku – ale konsekwencje swojego lenistwa/ niedbalstwa/ olewactwa będziesz ponosił tylko Ty. Czasem – zwłaszcza na począ-

Jeśli myślisz, że do sesji da się przyzwyczaić, to grubo się mylisz! Robi takie samo wrażenie na studentach pierwszego roku, jak i na ich starszych kolegach, którzy przecież powinni już nieco ochłonąć, wszak z niejednego pieca już chleb jedli… tku – trudno odnaleźć się w tej wolności, gdzie stanowisz sam o sobie. Czasem trzeba się na początku przejechać, żeby przekonać się, że ta upragniona wolność – choć słodka – ma też gorzkawy odcień, który nazywa się „odpowiedzialność”. Przygotuj się na to – od momentu, kiedy otrzymasz indeks, na uczelni wszyscy będą Cię traktować jak dorosłego, w pełni odpowiedzialnego za swoje czyny człowieka.

Nie opinia, ale uczciwa nauka

Udało Ci się przejechać przez liceum na dobrej opinii? To nie ma się czym cieszyć, bo te słodkie czasy właśnie się kończą. Na studiach każdy jest białą, czystą kartką – wykładowcy nic o Was nie wiedzą, nie mają wyrobionej opinii, że


CZAS NA STUDIA ten to „zdolny ale leniwy” a ten „wygadany i inteligentny”. Ma to swoje plusy – nikt się już na Ciebie nie uweźmie, ale i minusy – bo już nikt nie będzie Cię oceniał trochę zawyżając ocenę tylko dlatego że „takie z Ciebie dobre dziecko”… Nie masz nawet szansy na tę opinię sobie zapracować, bo prowadzący zajęcia zmieniają się co semestr lub co dwa i często kto inny prowadzi zajęcia i ćwiczenia, a kto inny potem egzaminuje. No cóż, chyba wreszcie pora uczciwie wziąć się do roboty!

Bolesne ćwiczenia na refleks

Tego jeszcze nie wiesz, ale studenckie życie – zwłaszcza na pierwszym roku – to prawdziwa szkoła przetrwania. Nie będzie lekko – ba, czasem nawet będzie ekstremalnie trudno. Szkoła średnia przyzwyczaiła Cię do tego, że prawie wszystko miałeś podane na srebrnej tacy – do Twoich zadań należało tylko się nauczyć. Teraz nie będzie tak łatwo! Przygotuj się na prawdziwą wolną amerykankę! Podstawowa prawda brzmi: student to istota walcząca. Zastanawiasz się, o co niby masz walczyć? O wszystko! O sensowny układ zajęć, interesujących wykładowców, książki z wydziałowej biblioteki, miejsce w czytelni… Choć na pierwszym roku większość zajęć może być obowiązkowa i nie będziesz miał wielkiego pola do popisu, już teraz wbij sobie do głowy, że aby zapisać się na ciekawe fakultety/ dobrze prowadzone lektoraty/ ćwiczenia z profesorem, o którym na całym wydziale krążą legendy/ fajne zajęcia z WF (dżudo czy basen zamiast gimnastyki korekcyjnej…) musisz wykazać się nie lada refleksem i mieć oczy dookoła głowy. Przede wszystkim zlokalizuj tablicę ogłoszeń – to źródło wiedzy nie do przecenienia! Tu przeczytasz o zapisach na zajęcia (obowiązuje prymitywna, ale od lat sprawdzona metoda „kto pierwszy, ten lepszy”), o terminach kolokwium czy egzaminu a także o odwołanych zajęciach.

– choć wybór zajęć, które mogą Ci się wydać fascynujące jest imponujący, przynajmniej na początku nie bierz za dużo na siebie. Najpierw zorientuj się, co to takiego te studia, a potem korzystaj z dobrodziejstw inwentarza i chłoń wiedzę, jak gąbka, bo faktycznie wiele wykładów, ćwiczeń, fakultetów i proseminariów jest naprawdę arcyciekawych i szkoda by było z nich nie skorzystać…

No i co? Nadal się upierasz, że zbliżające się studia są absolutnym spełnieniem twoich marzeń? Cóż… W sumie masz rację! W takim razie powodzenia na nowej drodze życia i wyciśnij z tego studenckiego czasu, ile tylko się da!

Strategia iście napoleońska wskazana

Chyba każdy student staje wcześniej czy później przed bardzo poważnym dylematem – jak uda mu się to wszystko pogodzić?... Jak z głową ułożyć plan zajęć, żeby nie było w nim za dużo okienek (wolnych godzin, bez zajęć) i nie wybrać ćwiczeń w poniedziałek o ósmej rano czy w piątek wieczorem? To czasem zadanie godne niezłego stratega – ale jako świeżo upieczony student takim doświadczeniem raczej nie możesz się pochwalić i być może okaże się, że w ciągu dnia masz 3 godziny wolnego między zajęciami, z którymi zupełnie nie wiadomo, co zrobić… Cóż, taki urok pierwszego roku – poczekaj, jeśli uda Ci się dotrwać do 4.–5. roku będziesz mógł tak ułożyć sobie plan, że z łatwością powinno udać Ci się wygospodarować jeden a nawet dwa dni wolne od zajęć.

Stres w czasie sesji

O, to bardzo poważny argument na nie! To fakt niepodlegający dyskusji – stres jest bardzo szkodliwy i należy go unikać. Ale uwierz nam na słowo – na studiach (a przynajmniej w czasie sesji, czyli dwa razy w roku) stres jest absolutnie nieunikniony. Zimą i późną wiosną, kiedy na tablicach ogłoszeń pojawiają się terminy egzaminów, adrenalina skacze i tym, do tej pory superopanowanym i odpornym na stres, i tym, którzy są tak obkuci, że naprawdę nie mają się czego bać. To uczucie od zawsze i na zawsze wpisane w uroki studenckiego życia – od pierwszego egzaminu aż do obrony pracy magisterskiej będziesz czuł oddech Pana Stresa na karku. Myślisz, że matura to prawdziwy sprawdzian dla Twoich nerwów? Choć zapewne i tak w to teraz nie uwierzysz, matura to bułka z masłem – prawdziwy hardcore zacznie się na studiach, kiedy to przyjdzie Ci zmierzyć się oko w oko z egzaminatorem. Malutka pociecha – stres może być odrobinę mniejszy, gdy to, co zdołałeś sobie przyswoić, będzie sprawdzane na egzaminie pisemnym, a nie ustnym. Zawsze to trochę lżej, gdy przed Tobą zamiast świdrującego wzroku egzaminatora leży arkusz z pytaniami…

Od nadmiaru zajęć aż głowa boli To, co na samym początku może wydawać się wielkim plusem studiów, bardzo szybko może się przerodzić w Twój koszmar. Wreszcie w bardzo dużym stopniu sam możesz decydować o tym, na jakie zajęcia chcesz uczęszczać. Ale pamiętaj starą prawdę – co za dużo, to niezdrowo, a od przybytku głowa też może czasem boleć. Nie zachłyśnij się więc i nie łap kilku srok za ogon

11


CZAS NA STUDIA

Miêdzywydzia³owi

skoczkowie Gdy okazuje siê, ¿e studia, na które siê dostaliœmy, nie spe³niaj¹ naszych oczekiwañ, nie ma siê co wahaæ z decyzj¹ – niejeden wydzia³ jest na œwiecie!

Tekst: Ma³gorzata Orlicz

Myœl o zmianie uczelni lub wydzia³u pojawia siê z ró¿nych powodów – od nietrafionych wyborów, po przeprowadzkê a¿ do chêci studiowania w bardziej elastycznym trybie...

Zmiana wydzia³u, zmiana uczelni Stosunkowo naj³atwiej zmieniæ uczelniê, gdy chcemy przenieœæ siê na ten sam kierunek do innego miasta. Co prawda ka¿dy wydzia³ ma w³asne plany dydaktyczne i np. ekonomia na Uniwersytecie w mieœcie X mo¿e byæ nierówna

12

ekonomii na Uniwersytecie w mieœcie Y. Najczêœciej dotyczy to planów rocznych i wykazów przedmiotów, których zaliczenie koñczy siê obowi¹zkowym egzaminem. Przy odrobinie szczêœcia mo¿e siê jednak okazaæ, ¿e nie bêdziemy mieli du¿o do nadgonienia. Przy zmianie kierunku na pokrewny, gdy czêœæ przedmiotów na obu wydzia³ach jest taka sama, istnieje mo¿liwoœæ przepisania ocen z indeksu i tym samym ich automatycznego zaliczenia. Takiego szczêœcia nie maj¹ studenci, którzy uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e kierunek, na którym dotychczas studio-

wali, zupe³nie ich nie interesuje i jedynie nieliczne zajêcia pokrywaj¹ siê w planie zajêæ – wtedy musz¹ siê liczyæ z naprawdê spor¹ prac¹. Dobrym rozwi¹zaniem dla studenta, który chce zmieniæ jedynie uczelniê, pozostaj¹c przy wybranym kierunku, jest

Przy zmianie kierunku na pokrewny, gdy czêœæ przedmiotów na obu wydzia³ach jest taka sama, istnieje mo¿liwoœæ przepisania ocen z indeksu i tym samym ich automatycznego zaliczenia.


CZAS NA STUDIA Program Mobilnoœci Studentów MOST. To miêdzyuczelniany projekt, który umo¿liwia odbycie semestralnych lub rocznych studiów na wybranej polskiej uczelni. Podstaw¹ odbycia studiów w ramach programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów. Co to oznacza? Taki student nie jest zobowi¹zany do uczestniczenia w zajêciach obowi¹zkowych i fakultatywnych niezbêdnych do zaliczenia roku akademickiego na danym kierunku, mo¿e dowolnie je zestawiaæ – tak, by odpowiada³y jego potrzebom.

Kto najczêœciej korzysta z mo¿liwoœci indywidualnego toku studiów? Przede wszystkim studenci o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach, sportowcy lub osoby, które studiuj¹ na dwóch kierunkach.

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Norwida 4/6, 50-373 WROCŁAW www.ch.pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej jako wiodący ośrodek naukowo-badawczy wyznacza trendy rozwoju badań naukowych i technologicznych

A mo¿e studia miêdzywydzia³owe? Jest jeszcze jedna mo¿liwoœæ – to studia miêdzywydzia³owe. S¹ idealnym rozwi¹zaniem dla osób, które maj¹ bardzo szerokie, ponadprzeciêtne zainteresowania (niemieszcz¹ce siê w ramach jednego wydzia³u) lub nie s¹ jeszcze pewne swego wyboru i chc¹ dopiero w trakcie studiów zdecydowaæ, który kierunek jest ich prawdziw¹ pasj¹. Miêdzywydzia³owe Indywidualne Studia Humanistyczne MISH (w Warszawie, Katowicach, Toruniu, Lublinie, Poznaniu, Wroc³awiu i Szczecinie) s¹ idealnym rozwi¹zaniem dla

Dobrym rozwi¹zaniem dla studenta, który chce zmieniæ jedynie uczelniê, pozostaj¹c przy wybranym kierunku, jest Program Mobilnoœci Studentów MOST. To miêdzyuczelniany projekt, który umo¿liwia odbycie semestralnych lub rocznych studiów na wybranej polskiej uczelni.

Co mówi ustawa? Rozdzia³ „Prawa i obowi¹zki studentów”, fragment ustawy o szkolnictwie wy¿szym z 27 lipca 2005 roku) Art.171. 1. Student mo¿e studiowaæ na wiêcej ni¿ jednym kierunku lub inne przedmioty, tak¿e w ró¿nych uczelniach. Zasady i tryb podejmowania przez studenta tego rodzaju studiów okreœla regulamin studiów. 2. Student mo¿e studiowaæ wed³ug indywidualnego planu studiów i programu nauczania na zasadach ustalonych przez radê podstawowej jednostki organizacyjnej lub inny organ wskazany w statucie. 3. Student mo¿e przenieœæ siê z innej uczelni, w tym tak¿e zagranicznej, za zgod¹ kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmuj¹cej, wyra¿on¹ w drodze decyzji, je¿eli wype³ni³ wszystkie obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów obowi¹zuj¹cych w uczelni, któr¹ opuszcza.

Wydział Chemiczny – studia I, II i III stopnia: Kierunek: BIOTECHNOLOGIA Kierunek: CHEMIA Kierunek: INŻYNIERIA CHEMICZNA i PROCESOWA Kierunek: TECHNOLOGIA CHEMICZNA Kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Niestacjonarne studia I stopnia, inżynierskie w zakresie: Proekologiczne technologie chemiczne

Wydział Chemiczny w Politechnice Wrocławskiej: - Wysoka jakość kształcenia zgodna z zasadami Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich - Wydział umożliwiający studentom naukę według programów standardowych lub indywidualnego toku kształcenia - Interdyscyplinarne studia w języku angielskim na specjalnościach Medicinal chemistry, Bionformatics, Chemical metallurgy i Organic and polymer chemistry - Praktyki i staże w renomowanych ośrodkach naukowych – zgodnie z programami LLP- Erasmus , Erasmus-Mundus , VII Program Ramowy, Leonardo da Vinci, Vulcanus in Japan - Integracja młodzieży akademickiej – studenckie koła naukowe umożliwiające studentom rozwijanie pasji naukowych i twórczych

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej – Twój dobry wybór

13


CZAS NA STUDIA osób o bardzo szeroko pojêtych humanistycznych zainteresowaniach – które chcia³yby studiowaæ np. filozofiê, historiê jêzyka, socjologiê, historiê Europy i psychologiê. Miêdzywydzia³owe studia daj¹ mo¿liwoœci po³¹czenia tych wszystkich kierunków.

Ka¿dy student (po zakoñczeniu pierwszego roku nauki) mo¿e zwróciæ siê do dziekana z proœb¹ o zezwolenie na indywidualny tok studiów (ITS), przedstawiaj¹c swoje propozycje zmiany programu.

Na podobnej zasadzie powsta³y Miêdzywydzia³owe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze MISMAP, w ramach których mo¿na studiowaæ na dwunastu kierunkach kilku wydzia³ów (m.in. geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka czy psychologia). Jak wygl¹da nauka na takich studiach? Nie ma jednego obowi¹zuj¹cego planu zajêæ. Jest tylko kilka obowi¹zkowych przedmiotów dla wszystkich, resztê ustala sam student, który razem ze swoim naukowym opiekunem decyduje, jakimi dziedzinami wiedzy chce siê zajmowaæ.

Indywidualny tok studiów A mo¿e spróbowaæ choæ trochê dostosowaæ studia na danym kierunku do w³asnych oczekiwañ? Ka¿dy student mo¿e zwróciæ siê do dziekana z proœb¹ o zezwolenie na indywidualny tok studiów (ITS), przedstawiaj¹c swoje pro-

Studenci, którzy nie dostali siê na studia miêdzywydzia³owe, mog¹ spróbowaæ studiowaæ na dwóch kierunkach jednoczeœnie. Tzw. studia równoleg³e s¹ coraz popularniejsze – potencjalni pracodawcy chêtniej patrz¹ na ludzi studiuj¹cych dwa kierunki, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e wykazuj¹ siê oni wiêksz¹ inicjatyw¹. ¯eby podj¹æ siê takich studiów, trzeba wype³niæ na swoim pierwszym, rodzimym wydziale wszystkie obowi¹zki (zaliczenia i egzaminy) oraz mieæ na to zgodê dziekana (który zazwyczaj pod uwagê bierze œredni¹ ocen studenta). pozycje zmiany programu. Oczywiœcie, takie podanie musi byæ odpowiednio umotywowane. Kto najczêœciej korzysta z takiej mo¿liwoœci? Przede wszystkim studenci o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach, sportowcy lub osoby, które studiuj¹ na dwóch kierunkach. Indywidualny tok studiów – przez dostosowanie tempa nauki i jej zakresu do indywidualnych potrzeb i mo¿liwoœci – przewiduje bowiem przyspieszon¹ naukê i jej wczeœniejsze zakoñczenie. O tak¹ formê studiowania mo¿na ubiegaæ siê dopiero po zakoñczeniu pierwszego roku nauki, a na pozwolenie na taki tok studiów bardzo du¿y wp³yw maj¹ osi¹gniête do tej pory wyniki w nauce. Ka¿dy student w trakcie trwania studiów indywidualnych ma opiekuna naukowego, z którym wspólnie ustala

plan studiów. Czego mog¹ dotyczyæ takie zmiany? Przede wszystkim zmiany niektórych obowi¹zkowych przedmiotów i bloków przedmiotowych na inne (przewidziane na innym kierunku, specjalizacji, wydziale lub nawet uczelni). Ostatnio ITS staje siê coraz popularniejszy – studenci maj¹ coraz wiêksze wymagania, którym tradycyjny program studiów czasem nie jest w stanie sprostaæ. ITS nie jest jednak wyjœciem dla leniwych studentów, którzy w ten sposób maj¹ ochotê omin¹æ niektóre niewygodne przedmioty. Taki sposób studiowania wymaga bardzo du¿ego wk³adu pracy, naukowego zaciêcia i elastycznoœci – nie ma co marzyæ o jakimkolwiek ulgowym traktowaniu.

Studia za granic¹? Czasem nie trzeba zmieniaæ kierunku studiów, a jedynie otoczenie, by spojrzeæ na swoje studia pod zupe³nie innym k¹tem. Idealnym rozwi¹zaniem jest udzia³ w programie miêdzynarodowej wymiany studentów, np. Erasmus.

Uczestnikiem programu Erasmus mo¿e byæ student przynajmniej drugiego roku studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych oraz uczestnicy studiów doktoranckich. Niestety, w programie nie mog¹ uczestniczyæ studenci ostatniego, pi¹tego roku studiów magisterskich.

Urlop dziekañski Zmêczonemu czy rozczarowanemu studiami ¿akowi czasem wystarczy krótka przerwa, by spojrzeæ na swoje ¿ycie i wybory z zupe³nie innej perspektywy. A mo¿e dobrym rozwi¹zaniem by³by urlop dziekañski? Ka¿dy student, który ukoñczy³ co najmniej drugi rok studiów i wczeœniej nie powtarza³ roku, mo¿e staraæ siê o przerwê w odbywaniu studiów, tzw. urlop dziekañski. Urlopu udziela siê najwy¿ej raz w trakcie trwania studiów na czas nie d³u¿szy ni¿ rok. Decyzjê o udzieleniu urlopu, który mo¿e byæ przyznany z przyczyn zdrowotnych, losowych lub okolicznoœciowych, udziela dziekan wydzia³u na podstawie przedstawionego mu, umotywowanego podania. Co wa¿ne, podczas urlopu dziekañskiego student zachowuje uprawnienia studenckie.

14


Masz dyplom studiów I stopnia, zainwestuj w siebie! Studenci bardzo chêtnie korzystaj¹ z takiej mo¿liwoœci – wi¹¿e siê to przecie¿ z nowymi doœwiadczeniami, zwiedzeniem Europy, nauk¹ jêzyka obcego. Nie ka¿dy ma odwagê od razu po maturze szukaæ uczelni poza granicami naszego kraju – du¿¹ popularnoœci¹ i zainteresowaniem ciesz¹ siê natomiast programy miêdzynarodowej wymiany uczelnianej. Od ponad dwudziestu lat dzia³a program Erasmus, który umo¿liwia studentom z Europy wyjazdy za granicê na czêœæ studiów lub na praktyki. Erasmus jest czêœci¹ Programu

Potencjalni pracodawcy chêtniej patrz¹ na ludzi studiuj¹cych dwa kierunki, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e wykazuj¹ siê oni wiêksz¹ inicjatyw¹.

Edukacyjnego Wspólnoty Europejskiej Socrates, który ma na celu podnoszenie jakoœci kszta³cenia dzieci, m³odzie¿y i doros³ych poprzez wspó³pracê miêdzynarodow¹ na wszystkich etapach edukacji – od przedszkoli po uniwersytety. Polska uczestniczy w programie od 1998 roku – od roku akademickiego 2005/2006 z wyjazdów skorzysta³o ponad 42 tysi¹ce studentów, a na nasze uczelnie przyjecha³o 7,5 tysi¹ca zagranicznych stypendystów. Polscy studenci i wyk³adowcy najchêtniej wyje¿d¿aj¹ na uczelnie w Niemczech, Francji, Hiszpanii, W³oszech i Wielkiej Brytanii – w ramach projektu Erasmus uczestnicz¹ uczelnie z krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej, trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein i Norwegia), do zakwalifikowania w programie kandyduje te¿ Turcja. Uczestnikiem programu mo¿e byæ student przynajmniej drugiego roku studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych oraz uczestnicy studiów doktoranckich. Niestety, w programie nie mog¹ uczestniczyæ studenci ostatniego, pi¹tego roku studiów magisterskich. Co wa¿ne, stypendium Erasmus mo¿e byæ przyznane tylko osobom, które na zagranicznej uczelni podejmuj¹ studia na tym samym kierunku, co na uczelni macierzystej.

Nie mêcz siê! Czasem okazuje siê, ¿e wybór studiów by³ jednak zupe³nie nietrafiony – nieprzemyœlany, pochopny, podejmowany pod wp³ywem presji innych osób (czasem rodziców, którzy maj¹ ambicje, by dziecko kontynuowa³o rodzinn¹ tradycjê lekarsk¹ czy prawnicz¹). Czêsto te¿ okazuje siê, ¿e wyobra¿enia zupe³nie rozmijaj¹ siê z rzeczywistoœci¹ – i np. na filologii polskiej, która mia³a byæ szko³¹ twórczego pisania i fascynuj¹c¹ wypraw¹ przez historiê literatury, nie mo¿na œcierpieæ zajêæ z teorii literatury czy historii jêzyka. I co wtedy? Podjêcie decyzji o zmianie kierunku studiów, a czasem nawet uczelni nie jest ³atwe. Czasem rozbie¿noœæ miêdzy obecnie studiowanym kierunkiem a nowym jest tak du¿a, ¿e ¿aden z dotychczas zdanych egzaminów nie pokryje siê z egzaminami na nowym kierunku. To naturalne, ¿e szkoda w³o¿onej pracy, szkoda kilku lat nauki. Mo¿na na to jednak spojrzeæ inaczej – wiedzy, któr¹ mamy, nikt nam ju¿ nie zabierze. A czasem lepiej poœwiêciæ nawet kilka lat, po których zmieni siê kierunek na ten wymarzony, ni¿ ca³e ¿ycie mêczyæ siê w niechcianej i nielubianej profesji.

WYDZIAŁ

LEKTRYCZNY

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

www.pw.edu.pl oraz www.ee.pw.edu.pl zaprasza na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach:

Automatyka i Robotyka, Informatyka, Elektrotechnika także w języku angielskim Electrical Engineering, w takich dziedzinach jak: Niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej Pojazdy hybrydowe i elektrotechnika samochodowa Trakcja elektryczna i ekologiczny transport Automatyka przemysłowa i automatyka napędu elektrycznego Elektronika przemysłowa i energoelektronika Technika świetlna i grzejnictwo elektryczne Automatyka i inżynieria komputerowa oraz inżynieria oprogramowania Informatyka stosowana i informatyka w elektroenergetyce Systemy informacyjno−pomiarowe Inżynieria sterowania Inżynieria biomedyczna Wytwarzanie, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej Sieci, systemy i automatyka elektroenergetyczna Inżynieria wysokonapięciowa Maszyny i aparaty elektryczne


CZAS NA STUDIA

Klucz

W ¿yciu ka¿dego m³odego cz³owieka szczególn¹ rolê odgrywaj¹ zainteresowania zawodowe. Psycholodzy i pedagodzy szkolni s¹ zdania, ¿e pojawiaj¹ siê one ju¿ w okresie dorastania. Nastêpnie kszta³tuj¹ siê przez kolejne lata w wyniku gromadzonych stopniowo doœwiadczeñ. Ostateczny wybór wykonywanego zawodu powstaje w nawi¹zaniu do kilku zasadniczych decyzji. Wœród tych ostatnich znajduj¹ siê: wybór kierunku kszta³cenia i typu szko³y, rozpoznanie zawodu i rynku pracy, a tak¿e stabilizacja zawodowa i rozwijanie w³asnych kwalifikacji. – Z moich doœwiadczeñ wynika, ¿e ogromn¹ rolê odgrywa œrodowisko rodzinne, w jakim funkcjonuje m³ody cz³owiek – mówi Daniel Pietrzak, doradca zawodowy. W dalszej kolejnoœci wymienia: szko³ê, miejsce zamieszkania i mo¿liwoœci finansowe.

Skok w przysz³oœæ Specjaliœci uwa¿aj¹, ¿e g³ównym problemem m³odych ludzi jest rozbie¿noœæ miêdzy ich marzeniami, oczekiwaniami i przygotowaniem a wymaganiami pracodawców. Kolejnym, jest system szkolnictwa w Polsce, który wymusza na m³odych ludziach wybór specjalizacji, zawê¿aj¹c im tym samym œcie¿kê kszta³cenia do okreœlonych przedmiotów. Przyk³adem mo¿e byæ tu egzamin maturalny, który stanowi jednoczeœnie przepustkê na studia. M³ody cz³owiek zostaje niejako przymuszony do podejmowania wyborów,

16

do marzeñ fot.: Images Copyright © 2000 DigiTouch

Wybór dalszego kierunku kszta³cenia jest najwa¿niejsz¹ decyzj¹, jak¹ musz¹ podj¹æ absolwenci szkó³ œrednich. Okazuje siê, ¿e wci¹¿ g³ównym problemem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak po³¹czyæ w³asne marzenia z zapotrzebowaniami rynku pracy.

które bezpoœrednio przek³adaj¹ siê póŸniej na kszta³towan¹ przez niego œcie¿kê zawodow¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zbyt pochopnie podjêta decyzja dotycz¹ca w¹skiej specjalizacji lub zawodu mo¿e poci¹gaæ za sob¹ wiele przykrych konsekwencji. Wœród tych ostatnich s¹ m.in. koniecznoœæ zmiany kwalifikacji, stres lub utrata czêœci finansów. W miarê mo¿liwoœci warto wiêc daæ sobie odpowiedni¹ iloœæ czasu na zastanowienie. – To, co jest popularne na Zachodzie, to robienie roku przerwy miêdzy matur¹ a studiami. Najczêœciej wykorzystuje siê go na podró¿e lub pracê. Potem dwa lub trzy lata poœwiêca siê na rozwój ogólny. Nastêpnie, dziêki zdobytej wiedzy i doœwiadczeniu, m³ody cz³owiek jest ju¿ w stanie z o wiele mniejszym ryzy-

kiem podj¹æ decyzjê odnoœnie swojej przysz³oœci – mówi Jerzy Siwiec, psychiatra i psychoterapeuta. Pytany o optymalny wiek na podjêcie tak wa¿nej decyzji, odpowiada, ¿e tego siê nie liczy w latach, lecz w doœwiadczeniach ¿yciowych. Dodaje, ¿e wszystko zale¿y od tego, w jaki sposób ktoœ ¿yje, na ile jest chroniony przez rodziców czy jakiœ inny system opiekuñczy, a na ile potrafi siê ju¿ usamodzielniæ.

Jak podj¹æ w³aœciw¹ decyzjê? M³odzi ludzie podczas wyboru kierunku kszta³cenia bior¹ pod uwagê najczêœciej uwarunkowania œrodowiskowe oraz w³asne predyspozycje. Rzadko kiedy zg³aszaj¹ siê do specjalistycznych poradni, aby uzyskaæ pomoc ze strony profesjonalistów, którzy pomagaj¹ im stworzyæ indywidualny plan kariery, podpowiedz¹


ENERGICZNY, AMBITNY, INTRYGUJĄCY I EKSCYTUJĄCY w³aœciw¹ œcie¿kê edukacyjn¹. W tego typu placówkach przeprowadzane s¹ specjalistyczne testy psychologiczne okreœlaj¹ce predyspozycje zawodowe, preferencje oraz cechy osobowoœciowe kandydata. – Funkcjonuj¹c w kraju o tak wysokiej stopie bezrobocia, coraz wiêksza liczba uczniów dostrzega wa¿n¹ rolê œwiadomego i przemyœlanego planowania kariery zawodowej, zgodnego z w³asnymi mo¿liwoœciami. To ostatnie jest ju¿ wrêcz koniecznoœci¹ – mówi Daniel Pietrzak. Podkreœla, ¿e na zwiêkszon¹ samoœwiadomoœæ wœród m³odzie¿y wp³ynê³a migracja zarobkowa Polaków za chlebem. W odniesieniu do uwarunkowañ zewnêtrznych du¿y wp³yw na podejmowanie decyzji zawodowej na m³odego cz³owieka ma œrodowisko rówieœników i panuj¹ca moda. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ten drugi czynnik jest szczególnie niebezpieczny, gdy¿ to on m.in. przyczyni³ siê do obecnej nadwy¿ki specjalistów w dziedzinie zarz¹dzania, marketingu czy ekonomii. Okazuje siê, ¿e absolwenci tych kierunków ju¿ teraz maj¹ k³opoty ze zdobyciem zatrudnienia. Uleganie modzie – zdaniem Jerzego Siwca – jest równie¿ zwiastunem innego typu niebezpieczeñstwa: – Jest to sygna³ o tym, ¿e ktoœ jest s³absz¹ jednostk¹ pod wzglêdem psychicznym i nie potrafi przeciwstawiæ siê grupie lub nie ma do siebie zaufania.

SprawdŸ swoje predyspozycje! Warto pamiêtaæ, ¿e ka¿dy zawód wymaga od nas specyficznych cech, które bezpoœrednio przek³adaj¹ siê póŸniej na jakoœæ wykonywanej pracy. Aby zwiêkszyæ efektywnoœæ, powinniœmy mo¿liwie jak najlepiej zadbaæ o po³¹czenie naszych umiejêtnoœci z planowanym zatrudnieniem.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

STUDIA STACJONARNE Automatyka i Robotyka Elektrotechnika Informatyka Stosowana Inżynieria Biomedyczna STUDIA NIESTACJONARNE Automatyka i Robotyka Elektrotechnika

Po ukończeniu studiów I stopnia jest możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

Krzysztof Flejszar, w artykule Zainteresowania a wybór zawodu, twierdzi, ¿e skuteczne, dobre wykonywanie pracy w okreœlonej przez siebie dziedzinie, nie mo¿e ograniczaæ siê tylko do chêci danej osoby, ale wymaga równie¿ jej œciœle okreœlonych predyspozycji psychicznych. Podkreœla, ¿e poszczególne zawody stawiaj¹ swoim pracownikom ró¿ne wymagania w tym zakresie. Podczas gdy w jednych konieczna jest wyostrzona spostrzegawczoœæ, w innych niezbêdna okazuje siê przestrzenna wyobraŸnia lub wysoka sprawnoœæ werbalna.

Kryterium przyjęcia:

Podobnego zdania jest Daniel Pietrzak, który twierdzi, ¿e: – Osoba bêd¹ca introwertykiem bez porównania lepiej poradzi sobie, pracuj¹c w charakterze informatyka, ni¿ zarabiaj¹c na chleb jako przedstawiciel handlowy. Ekstrawertyk z kolei mo¿e byæ œwietnym przewodnikiem wycieczek, nie bêdzie zaœ dobrze siê realizowa³ jako ksiêgowy.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej:

Pomoc w odkryciu w³asnych predyspozycji wci¹¿ oferuj¹ nieliczne szko³y œrednie. Przyczyn¹ jest nie tylko brak profesjonalnego doradztwa zawodowego w tych placówkach, ale równie¿ powszechne przywi¹zywanie wiêkszej wagi do kszta³cenia teoretycznego ni¿ praktycznego.

STUDIA DOKTORANCKIE I PODYPLOMOWE W zakresie prowadzonych podstawowych kierunków kształcenia i uprawianej tematyki badawczej.

 na studia I stopnia jest wynik matury z matematyki lub fizyki i języka obcego.

Należy do ścisłej czołówki w ogólnopolskich rankingach uczelni. Każdy absolwent naszego Wydziału bez trudu znajduje zatrudnienie odpowiadające posiadanym kwalifikacjom, w kraju i za granicą. Naszym studentom oferujemy pomoc socjalną, stypendia naukowe oraz możliwość zakwaterowania w akademikach.

Jêzyki, komputery i informacje Poza ukierunkowanym wykszta³ceniem w okreœlonej przez nas specjalizacji, równie wa¿ne s¹ dodatkowe umiejêtnoœci. Powinny o tym pamiêtaæ szczególnie osoby m³ode, które nie maj¹ jeszcze sprecyzowanych planów. – Jeœli wiêc decydujemy siê pójœæ na studia, nie bardzo wiedz¹c, co tak naprawdê nas interesuje, radzi³bym rozpocz¹æ kszta³cenie na tego typu wydziale, który albo stwarza nam mo¿liwoœæ wszechstronnego rozwoju, albo umo¿liwia nam rozwój algorytmicznego myœlenia – mówi Jerzy Siwiec. Do tego typu umiejêtnoœci nale¿¹ znajomoœæ jêzyków obcych, obs³uga komputera, æwiczenie siê w umiejêtnoœciach interpersonalnych oraz sprawnym zdobywaniu informacji. Trzeba pamiêtaæ, ¿e niezwykle wa¿ny jest równie¿ poziom uzyskiwanych kwalifikacji. Jedynie bieg³a znajomoœæ przynajmniej jednego jêzyka obcego zwiêksza nasze szanse na rynku pracy. Podobnie jest ze swo-

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków; pawilon B-1 Dziekanat: 12 617-28-87 parter, paw. B-1, pok. 29 Sekcja studiów doktoranckich i podyplomowych: 12 617-39-16, paw. B-1, pok. 1 Sekcja socjalno-bytowa: 12 617-28-44 parter, paw. B-1, pok. 1 fax: 12 633-59-95

Szczegółowe zasady i terminarz przyjęć na studia znajdują się na stronie www.rekrutacja.agh.edu.pl


CZAS NA STUDIA bodnym wykorzystywaniem programów komputerowych w codziennym u¿yciu.

Rutyna nie musi zabijaæ! Zdaniem Lewisa Mumforda, historyka, maszyn¹-symbolem epoki przemys³owej nie jest maszyna parowa, lecz zegarek. To on odmierza czas bezlitosny, powtarzalny, skazuj¹cy nas na rytm: „metro, robota, lulu”. W rzeczywistoœci jest tak, ¿e wkraczanie w doros³oœæ czêsto wymusza na nas schematycznoœæ i powtarzalnoœæ dzia³ania. Warto wiêc, ¿eby zawód, który bêdziemy wykonywaæ, zapewnia³ nam nie tylko godziwe wynagrodzenie, lecz tak¿e satysfakcjê. Zanim zbyt pochopnie podejmiemy decyzjê o studiowaniu konkretnej dziedziny wiedzy, powinniœmy – radzi Jerzy Siwiec – dowiedzieæ siê, z czym siê wi¹¿e wykonywanie konkretnego zawodu: – Dla przyk³adu: bardzo czêsto m³odzi ludzie pragn¹cy zostaæ w przysz³oœci lekarzami, dowiaduj¹ siê, jak jest na studiach medycznych. Nie bior¹ jednak pod uwagê, ¿e tak naprawdê kluczow¹ kwesti¹ jest dowiedzenie siê, jak to jest byæ lekarzem. Warto, ¿eby w tego typu sytuacjê anga¿owali siê równie¿ rodzice. Bardzo czêsto to oni dysponuj¹ sieci¹ kontaktów do profesjonalistów, od których moglibyœmy uzyskaæ bezcenne informacje o wymarzonym zawodzie. Niejednokrotnie tego typu kontakty stwarzaj¹ równie¿ szansê rozpoczêcia praktyk.

Zanim podejmiesz decyzjê o studiowaniu wybranej dziedziny, dowiedz siê, z czym siê wi¹¿e wykonywanie tego konkretnego zawodu.

fot. Images Copyright © 2000 DigiTouch

18

B¹dŸ elastyczny!

Tylko cz³owiek, który przez ca³e ¿ycie pracowa³, ma prawo powiedzieæ: ¿y³em!

j e s t n a s t a w i on y na zysk – jak pisa³ Norman Bowie, etyk Trudno dok³adnie w ksi¹¿ce Roles and przewidzieæ, jacy Values – nie jest on specjaliœci bêd¹ pocelem samym w soszukiwani za kilka lat. bie, lecz dzia³alnoœci¹ J. W. Goethe Istnieje jednak grupa zaw ramach spo³eczeñstwa. wodów, która mimo wci¹¿ Po w i n n a b y æ w i ê c zmieniaj¹cych siê tendencji, kszta³towana równolegle z rozstale roœnie w si³ê. Prawdopowojem w sferze wartoœci moralnych, dobnie to w³aœnie na jej przedstawicieli maksymalizuj¹c zachowania fair play. bêdzie najwiêksze zapotrzebowanie Istotnym elementem tego typu dzia³añ na rynku pracy. Wœród nich znajd¹ siê w odniesieniu do rynku pracy jest uczciwe m.in. informatycy (szczególnie poszukiwspó³zawodnictwo. wani bêd¹ programiœci oraz projektanci – Dopóki rywalizacja nie przeradza siê serwisów internetowych), finansiœci w zawiœæ, wrogoœæ do konkurenta, dopóty (szczególnie specjaliœci do spraw controljest ona pozytywnym zjawiskiem. Korzylingu oraz analizy kosztów), in¿ynierowie staj¹ zarówno osoby rywalizuj¹ce – bo (np. w infrastrukturze przemys³owej staj¹ siê coraz lepszymi fachowcami, jak oraz transportowej) oraz specjaliœci i pracodawcy – maj¹c do dyspozycji coz zakresu projektowania rozwi¹zañ logiraz doskonalszych pracowników. Kiedy stycznych. jednak ta zdrowa rywalizacja przeradza Wed³ug przedsiêbiorcy Wojciecha Rudsiê w chor¹, wówczas efektem – prêdzej nickiego dawno minê³y ju¿ czasy, w któczy póŸniej – bêdzie destrukcja, wrogoœæ, rych cz³owiek przez ca³e ¿ycie trudni siê nienawiœæ, reakcje somatyczne, czasem wykonywaniem jednego zawodu. Obecnie wrêcz tendencje samobójcze – mówi m³odzi ludzie musz¹ byæ nastawieni na Daniel Pietrzak. zmiany, umieæ siê dostosowaæ do potrzeb Warto pamiêtaæ, ¿e tylko tak¹ œcie¿kê rynku przez przekwalifikowanie. Powinni zawodow¹, która pozwala nam dzia³aæ wiêc liczyæ siê z tym, ¿e za kilka lat mo¿e zgodnie z normami etyki dobrego nast¹piæ koniecznoœæ zmiany zawodu. postêpowania, bêdzie mo¿na okreœliæ Bardzo czêsto mówi siê o „zysku jako mianem w³aœciwego wyboru. motywie podejmowania pracy”, odnosz¹c Anna Sztandera jego znaczenie zarówno do rozwoju naszych zainteresowañ, jak i zarabiania pieniêdzy. Choæ bez w¹tpienia biznes


fot.: Images Copyright © 2000 DigiTouch

CZAS NA STUDIA

M³odzi

– jacy jesteœcie? Globalny nastolatek

No w³aœnie – jacy jesteœcie? O czym marzycie, jakie macie plany, a jakie potrzeby? Jakie stawiacie przed sob¹ wyzwania, jak spêdzacie czas wolny? Wziêli Was pod lupê – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowa³a raport „M³odzi 2011”, który jest prób¹ oceny Waszego pokolenia. Co z niego wynika? Tekst: Ma³gorzata Orlicz

20

Komórki, tablety, mp3, przenoœny internet, na dzieñ dobry Facebook – có¿, bez techniki Was nie ma… Badacze nazywaj¹ Was spo³eczeñstwem informacyjnym, sieciowym, technokratycznym. I zwracaj¹ uwagê na to, ¿e jesteœcie spo³eczeñstwem najbardziej w historii nasyconym technik¹ i od niej zale¿nym. Trudno siê z tym nie zgodziæ – ale tak ju¿ bêdzie, od czasów rewolucji przemys³owej technika gna do przodu jak szalona i ka¿de kolejne pokolenie jest od niej coraz bardziej zale¿ne. Ciekawy jest tak¿e coraz wyraŸniejszy podzia³ na „real” i „sieæ” i pog³êbiaj¹ce siê odwrócenie ich wartoœci.


CZAS NA STUDIA „Real”, choæ prawdziwy, wydaje siê nieprzyjazny, niezrozumia³y i… nieautentyczny. Sieæ, choæ wirtualna, jest dobrze znan¹ i oswojon¹ przestrzeni¹. To tu siê spotykacie, dyskutujecie, tu toczy siê niemal ca³e Wasze ¿ycie – bardzo czêsto znacznie bogatsze ni¿ to prawdziwe… Relacje miêdzyludzkie kwitn¹ w sieci kosztem tych osobistych. Ale te¿ macie niedostêpn¹

Bez czego nie wyobra¿acie sobie ¿ycia? Bez telefonu komórkowego i internetu – telewizja, telefon stacjonarny i radio (wa¿niejsze dla pokolenia Waszych dziadków i rodziców) schodz¹ na dalszy plan. jeszcze Waszym rodzicom mo¿liwoœæ dotarcia w dowolnym momencie do najbardziej odleg³ych zakamarków œwiata: znajomi w Peru, Chinach czy na s¹siednim osiedlu – w dobie wszechobecnego internetu to nie ma ¿adnego znaczenia.

fot.: Images Copyright © 2000 DigiTouch

Tempo, tempo Œwiat gna do przodu, a wraz z nim – Wy. Socjologowie zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e nasz œwiat przesta³ byæ ustrukturowany, przewidywalny, sta³y. Nie ma w nim ¿adnych sta³ych punktów odniesienia, coraz mniej autorytetów, gotowych rozwi¹zañ. Nasza rzeczywistoœæ zmienia siê w bezprecedensowym tempie i niezwykle ciê¿ko przewidzieæ kierunek tych zmian. Co z tego wynika? Jesteœcie niejako zaprogramowani na takie ¿ycie, na ci¹g³e ryzyko i rozwój – dziœ nie ma miejsca na stagnacjê, na „spokojne ¿ycie”, trzeba byæ przygotowanym na nag³¹ i czasem bardzo rewolucyjn¹ zmianê planów. Nie znajdziemy ju¿ chyba nikogo, kto nie ma œwiadomoœci, ¿e w ka¿dej chwili mo¿e zmierzyæ siê z potrzeb¹ doszkolenia czy nawet przekwalifikowania siê – studia to tylko punkt wyjœcia, a nie etap docelowy, dopiero na ich podstawie mo¿na budowaæ przysz³¹ karierê zawodow¹.

Komu siê spieszy do pracy? Okazuje siê, ¿e coraz mniej z Was spieszy siê do „doros³oœci”. Oczywiœcie bardzo chêtnie podejmujecie pracê ju¿ na studiach – czy to na praktykach, czy na sta¿ach, czy nawet na etacie. Ale có¿, prawda jest brutalna – dzisiejszy rynek pracy nie jest przyjazny dla koñcz¹cych studia m³odych, którzy nie

21


CZAS NA STUDIA

maj¹ jeszcze du¿ego doœwiadczenia. Wed³ug badañ Eurostatu w Polsce bezrobocie wœród m³odych ludzi oscyluje obecnie w granicach 22%. To naprawdê du¿o – a najbardziej niepokoj¹ce jest to, ¿e coraz wiêcej bezrobotnych to absolwenci wy¿szych uczelni. Nawet Ci, którzy mieli szczêœcie i znaleŸli pracê, te¿ nie maj¹ powodów do radoœci – z badania Departamentu Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Mini-

Najbardziej popularnymi kierunkami studiów wci¹¿ s¹ w Polsce ekonomia i marketing, administracja, kierunki spo³eczne, pedagogiczne i humanistyczne. Ci¹gle ma³e jest zainteresowanie kierunkami œcis³ymi. strów, opartego na danych ZUS, wynika, ¿e po³owa polskich absolwentów szkó³ wy¿szych w pierwszej pracy zarabia poni¿ej 1486 z³, a co dziesi¹ty – mniej ni¿ 900 z³ miesiêcznie; ponad po³owa osób do 25. roku ¿ycia pracuje w oparciu o umowy na czas okreœlony. Ta niepewnoœæ zwi¹zana z prac¹ sprawia, ¿e od jakiegoœ czasu socjologowie obserwuj¹, i¿ m³odzi ludzie coraz póŸniej wchodz¹ w doros³oœæ. Najbezpieczniejszym i najbardziej racjonalnym wyjœciem wydaje siê jak najd³u¿sze studiowanie i zdobywanie nowych kwalifikacji oraz opóŸnianie wchodzenia na rynek pracy. Coraz d³u¿ej studiujecie (roœnie popularnoœæ studiów doktoranckich), popularne jest studiowanie dwóch fakultetów naraz i ³¹czenie studiów z doœwiadczeniem zawodowym. Macie pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e ju¿ na studiach trzeba pracowaæ nad swoim CV, ¿eby nie podzieliæ losu coraz liczniejszego grona bezrobotnych z wy¿szym wykszta³ceniem.

Gniazdownicy Jakiœ czas temu W³osi bili na alarm – w³oska m³odzie¿ wcale nie ma w planach opuszczania swych rodzinnych domów i rozpoczynania samodzielnego ¿ycia. Ale to tendencja charakterystyczna dla wielu europejskich krajów. W Polsce a¿ 83% m³odzie¿y w wieku 20–24 lata mieszka z rodzicami, spoœród nieco starszych (25–29 lat) to 58%, a z najstarszych (30–34 lata) – 28%. To du¿o. Pytani o powody odpowiadacie, ¿e g³ównymi przyczynami s¹ warunki materialne – najczêœciej nie staæ Was na wyprowadzenie siê od rodziców.

fot.: Images Copyright © 2000 DigiTouch

wiedni poziom ¿ycia), trzeba zainwestowaæ w wykszta³cenie – bez niego nie ma szans na dobr¹ pracê. Co ciekawe, macie jednoczeœnie œwiadomoœæ, ¿e dobre wykszta³cenie wcale nie gwarantuje dziœ sukcesu – dyplom wy¿szej uczelni czêsto jest teraz jedynie papierkiem, który nie przek³ada siê na szansê znalezienia pracy. Mo¿e dlatego w ostatnich latach wzrasta

Jesteœcie… uczciwi, rodzinni i nieprzeciêtnie ambitni – tak mówi o sobie wiêkszoœæ z Was.

W ¿yciu najwa¿niejsze jest... Udane ¿ycie rodzinne, przyjaŸñ i interesuj¹ca praca – odpowiadacie bez wahania. Równie wa¿ne s¹ presti¿ i szacunek, barwne ¿ycie i du¿e pieni¹dze. To dla was jasne: aby spe³niæ siê zawodowo (za czym id¹ pieni¹dze, satysfakcja i odpo-

22

zainteresowanie kszta³ceniem zawodowym – krótszym, niewymagaj¹cym zbyt du¿ych inwestycji i daj¹cym w miarê pewny zawód…


CZAS NA STUDIA

23


fot.: Images Copyright © 2000 DigiTouch

CZAS NA STUDIA

Co dadz¹ Ci

studia?

Wiele osób twierdzi, ¿e doskonale radzi sobie w ¿yciu bez wy¿szego wykszta³cenia. Ich zdaniem czas przeznaczony na studiowanie jest stracony, poniewa¿ studia nie pomagaj¹ wykszta³ciæ umiejêtnoœci przydatnych w pracy zawodowej. Czy to prawda? Có¿, w ka¿dej plotce tkwi ziarno prawdy, jednak w tym wypadku to g³ównie Ty decydujesz, ile i czego nauczysz siê na studiach. Uczelnia stworzy Ci wiele mo¿liwoœci, w tym te¿ takie, których nie da Ci ¿adne inne miejsce i których nie da siê prze³o¿yæ na pieni¹dze. Tekst: Olka Klaus

24

Wiedza specjalisty Osób, które zarabiaj¹ w Polsce du¿e pieni¹dze bez wy¿szego wykszta³cenia, nie jest a¿ tak du¿o, jak mog³oby siê wydawaæ. Niektóre z nich co prawda piastuj¹ wysokie stanowiska, jednak swoj¹ karierê zaczyna³y jeszcze w czasach socjalizmu, kiedy, jak wiadomo, wszystko by³o inne. Dziœ niewiele jest zawodów, do wykonywania których nie jest niezbêdne œwiadectwo ukoñczenia studiów chocia¿by I stopnia. Bo wiedza specjalisty zaczyna byæ i u nas w cenie. Dziêki reformie szkolnictwa wy¿szego uczelnie zbli¿¹ siê do otoczenia spo³eczno-gospodarczego. Bêdzie to skutkowaæ lepszym przystosowaniem programu studiów do wymogów gospodarczych i przygotowywaniem takich


CZAS NA STUDIA kierunków czy specjalizacji, które bêd¹ kszta³ciæ specjalistów poszukiwanych przez pracodawców. Ju¿ teraz mo¿na studiowaæ na kierunkach zamawianych. Ich ukoñczenie daje bardzo du¿¹ szansê na szybkie znalezienie dobrej pracy, poniewa¿ obejmuj¹ one dziedziny strategiczne dla rozwoju gospodarczego pañstwa. Wiedza, któr¹ nabêdziesz w trakcie studiów, bêdzie doskona³¹ podbudow¹ teoretyczn¹ dla dalszego rozwoju. Wiêkszoœæ uczonych stale poszukuje nowych Ÿróde³ i pomys³ów, weryfikuje swoje osi¹gniêcia z osi¹gniêciami innych naukowców, w tym równie¿ tych z zagranicy. Pozwoli Ci to byæ na bie¿¹co ze œwiatowymi osi¹gniêciami w danej dziedzinie, co z kolei zaowocuje w pracy zawodowej. Ponadto na wielu kierunkach, zw³aszcza z nauk œcis³ych, przyrodniczych i ekonomicznych, jêzykiem wyk³adowym jest angielski, co znacznie poszerza obszar poszukiwania pracy. I nie martw siê na zapas koniecznoœci¹ wyjazdu – coraz wiêcej osób pracuje dla zagranicznych firm na miejscu, w Polsce.

Lista kierunków zamawianych na rok 2012/2013  biotechnologia  chemia  fizyka  fizyka techniczna  informatyka  matematyka  miêdzywydzia³owe studia matematyczno-przyrodnicze  ochrona œrodowiska  automatyka  budownictwo  energetyka  in¿ynieria materia³owa  in¿ynieria œrodowiska  mechanika i budowa maszyn  mechatronika  wzornictwo

Gdzie znajdê pracê po studiach? Informacje o tym, co mo¿na robiæ po ukoñczeniu danego kierunku, znajdziesz oczywiœcie w sieci. Radzimy sprawdziæ je w dwóch etapach: 1. Najpierw na stronie uczelni, w czêœci przeznaczonej dla kandydatów na studia, gdzie powinien znaleŸæ siê opis kierunku oraz sylwetki absolwenta (dodatkowe informacje znajduj¹ siê nieraz na stronach konkretnych wydzia³ów lub instytutów). 2. Nastêpnie na ró¿nych forach internetowych, na których wypowiadaj¹ siê absolwenci okreœlonych uczelni.

w czasie wakacji, trzeba te¿ najczêœciej odbyæ praktykê zwi¹zan¹ z wybran¹ specjalizacj¹ (sztandarowy przyk³ad: praktyki w szkole dla przysz³ych nauczycieli). Doœwiadczenie zawodowe mo¿esz te¿ zdobyæ, staraj¹c siê samodzielnie o sta¿ w okreœlonej firmie lub urzêdzie czy po prostu podejmuj¹c pracê. Wiele przedsiêbiorstw chêtnie zatrudnia studentów na umowê zlecenie. Jest to dla nich wygodne, gdy potrzebuj¹ pracownika na krótki czas. Korzystaj¹c z takich okazji, nie tylko zape³niasz swój ¿yciorys, ale równie¿ nawi¹zujesz cenne kontakty i zdobywasz nie mniej cenne doœwiadczenie.

Traf pod dobry adres: http://www.kierunki-zamawiane.pl

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY

Wygimnastykowany umys³ Zajêcia na studiach mo¿na porównaæ do æwiczeñ w si³owni, tylko prowadzonych w celu wykorzystania wszystkich mo¿liwoœci mózgu, a nie spalenia tkanki t³uszczowej czy rozwiniêcia miêœni . Naucz¹ Ciê one rozwi¹zywania problemów na ró¿ne sposoby, ci¹g³ej aktywnoœci intelektualnej. Aby w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci swojego umys³u, obserwuj pracê naukowców. Zobacz, jak gromadz¹ materia³y, w jaki sposób analizuj¹ dane zagadnienie i jak sprawdzaj¹ otrzymany wynik. Postaw te¿ na wyobraŸniê i ciekawoœæ. Przypominamy – najm³odszy milioner w Polsce dorobi³ siê maj¹tku w³aœnie podczas studiów…

Wyjazdy na studia za granicê Je¿eli Twoje wyniki bêd¹ na odpowiednim poziomie, bêdziesz móg³ wyjechaæ za granicê na stypendium czy sta¿ w ramach programu Erasmus. Pomyœl, jak dobrze bêdzie to wygl¹daæ w Twoim CV.

Doœwiadczenie Oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej, na studiach bêdziesz mieæ równie¿ æwiczenia. W zale¿noœci od wybranego kierunku mog¹ mieæ one formê doœwiadczeñ prowadzonych w laboratoriach uniwersyteckich (coraz lepiej wyposa¿onych), zajêæ projektowych czy praktyk odbywanych w przedsiêbiorstwach pañstwowych lub prywatnych. Na czêœci kierunków obowi¹zuj¹ te¿ praktyki

im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

KIERUNKI: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I STOPIEŃ STUDIA LICENCJACKIE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II STOPIEŃ STUDIA MAGISTERSKIE

Specjalności: bezpieczeństwo państwa zarządzanie kryzysowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji Punkt rekrutacyjny

Informacje i zapisy:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPIEŃ STUDIA LICENCJACKIE Specjalności: bezpieczeństwo publiczne bezpieczeństwo cywilne

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 01−518 Warszawa ul. gen. J. Zajączka 7 tel./fax 022 856 52 06 e−mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl

www.wsbio.waw.pl25


CZAS NA STUDIA

fot.: Images Copyright © 2000 DigiTouch

Jak najlepiej wykorzystaæ czas studiów? 1. Nie stawiaæ nauki na ostatnim planie. 2. Braæ udzia³ w konkursach. 3. Uczestniczyæ w konferencjach. 4. Chodziæ na spotkania z zaproszonymi naukowcami. 5. Anga¿owaæ siê w sprawy uczelni. 6. Braæ udzia³ w ¿yciu uczelni. 7. Rozwijaæ zainteresowania w ko³ach naukowych, grupach dzia³aj¹cych przy centrach kultury czy w akademickim zwi¹zku sportowym. 8. Korzystaæ ze zni¿ek na bilety – zwiedzaæ Polskê i œwiat w doborowym towarzystwie innych studentów. 9. Nie stroniæ od zawierania znajomoœci z innymi studentami. 10. Od czasu do czasu prawdziwie siê wyszaleæ 

PrzyjaŸnie zawarte w czasie studiów zazwyczaj siê nie koñcz¹, po prostu zostaj¹ do koñca ¿ycia.

Przygotowanie do pracy Przy pañstwowych uczelniach wy¿szych dzia³aj¹ tzw. biura karier. Instytucje te wspieraj¹ studentów i absolwentów w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Z ich oferty warto korzystaæ ju¿ od pierwszego roku studiów. I uwaga – biura karier dzia³aj¹ bezp³atnie. Za darmo mo¿esz wiêc nauczyæ siê technik autoprezentacji, pisania podañ, listów motywacyjnych, CV czy wzi¹æ udzia³ w przeró¿nych warsztatach. Pracownicy biura naucz¹ Ciê, gdzie nale¿y szukaæ ofert pracy, i zaprezentuj¹ aktualne oferty. Za prac¹ mo¿esz siê te¿ rozejrzeæ w czasie akademickich targów pracy. Pojawia siê na nich wielu pracodawców, chc¹cych nie tylko zaprezentowaæ swoje firmy, ale te¿ wielokrotnie oferuj¹cych pracê na konkretnych stanowiskach.

Dyplom Dyplom jest obecnie towarem szczególnie poszukiwanym przez pracodawców. Kiedy nie masz znajomoœci lub nie mo¿esz liczyæ na zatrudnienie w rodzinnej firmie, jest on Twoj¹ przepustk¹ do zdobycia pracy. Zw³aszcza w ga³êziach gospodarki zwi¹zanych ze szkolnictwem, naukami œcis³ymi i medycyn¹ (spróbuj zostaæ stomatologiem bez dyplomu…).

26

Historie geniuszów bez wykszta³cenia, którzy s¹ np. œwietnymi programistami i zarabiaj¹ krocie, dotycz¹ jednostek. I to wybitnych! Czy na pewno mo¿esz siê z nimi uto¿samiæ?...

Przed³u¿ona m³odoœæ Studia mog¹ byæ te¿ dobrym pomys³em na przetrzymanie kryzysu gospodarczego z jednej strony i wyd³u¿enie czasu bez prawdziwych, doros³ych zobowi¹zañ ze strony drugiej. Pozwol¹ Ci one zrealizowaæ

wiele œmia³ych planów (np. w ramach studenckich kó³ zainteresowañ lub grup twórczych) i nieco d³u¿ej cieszyæ siê wolnoœci¹ ni¿ w przypadku znajomych, którzy po ukoñczeniu szko³y œredniej od razu ruszyli do pracy. Prawdopodobnie okres studiów bêdziesz wspominaæ jako jeden z najpiêkniejszych w swoim ¿yciu. Atmosfera akademika, wieczorne wypady do klubu, maraton filmowy w auli uniwersytetu, pizza za ostatnie grosze, a nawet wyprawa na Dach Œwiata… tego nie da siê podrobiæ.

Nasza sonda W jednym z ogólnopolskich serwisów sprawdziliœmy 10 pierwszych og³oszeñ dla szukaj¹cych pracy, danych tego samego dnia w 5 du¿ych miastach Polski: Warszawie, Gdañsku, Poznaniu, £odzi i Szczecinie. Wyniki mówi¹ same za siebie: Warszawa: w 8 na 10 og³oszeñ wymagano, aby przysz³y pracownik mia³ wy¿sze wykszta³cenie Gdañsk: w 7 na 10 og³oszeñ poszukiwano osób z wy¿szym wykszta³ceniem Poznañ: w 7 na 10 og³oszeñ poszukiwano osób z wy¿szym wykszta³ceniem £ódŸ: w 6 na 10 og³oszeñ poszukiwano osób z wy¿szym wykszta³ceniem Szczecin: w 6 na 10 og³oszeñ poszukiwano osób z wy¿szym wykszta³ceniem


CZAS NA STUDIA

Izabela Klejna absolwentka Uniwersytetu Gdañskiego, kierunek: chemia Studia da³y mi nie tylko specjalistyczn¹ wiedzê z zakresu chemii, ale tak¿e szereg umiejêtnoœci, które mog³am wykorzystaæ tu¿ po ich zakoñczeniu. Dziêki nim wykszta³ci³am na przyk³ad umiejêtnoœæ zadawania pytañ i szukania odpowiedzi. W ci¹gu 5 lat nauczy³am siê równie¿ samodzielnej realizacji projektów, pocz¹wszy od planowania do podsumowania wyników. Doskona³y trening umiejêtnoœci miêkkich [m.in. zarz¹dzanie czasem, umiejêtnoœci interpersonalne, odpornoœæ na stres – red.] stanowi³a dla mnie dzia³alnoœæ dodatkowa. By³am cz³onkiem Naukowego Ko³a Chemików, przewodnicz¹c¹ Samorz¹du Studenckiego oraz cz³onkiem kilku komisji uczelnianych. Bra³am te¿ udzia³ w konferencjach, projektach i szkoleniach. Nawi¹za³am wiele nowych znajomoœci i mia³am okazjê do wymiany pogl¹dów na przeró¿ne tematy, nie tylko te naukowe. Codziennie æwiczy³am te¿ swoj¹ kreatywnoœæ, umiejêtnoœæ pracy w grupie czy radzenia sobie w stresowych sytuacjach oraz (podziêkowania dla mojego opiekuna pracy magisterskiej) pracy wed³ug zasad 5S – selekcja, systematyka, sprz¹tanie, standaryzacja, samodyscyplina. Nauczy³am siê szukania informacji i wykorzystywania ich w umiejêtny sposób, wytrwa³oœci w d¹¿eniu do celu i niepoddawania siê, a wrêcz przeciwnie – wytrwa³ego szukania innych rozwi¹zañ, bo nigdy nie ma sytuacji bez wyjœcia. Zajêcia na studiach stwarzaj¹ ogromne mo¿liwoœci zdobycia doœwiadczenia w wielu dziedzinach, co z kolei u³atwia zdobycie interesuj¹cej pracy. Warto to sobie uœwiadomiæ ju¿ na pocz¹tku studenckiej drogi. Wszystkie wymienione wy¿ej zalety studiów uwa¿am za bardzo wa¿ne. Jednak okres ten da³ mi coœ, co jest dla mnie najwa¿niejsze: kilku prawdziwych przyjació³ i mi³oœæ na ca³e ¿ycie.

PrzyjaŸnie, znajomoœci Pobyt na uczelni, mieszkanie w akademiku, zajêcia w innym kraju – to wszystko s¹ okazje do zawierania nowych znajomoœci. Zw³aszcza ¿e braæ studencka jest wyj¹tkowo otwarta na nowych ludzi, nowe pomys³y, idee, tematy. PrzyjaŸnie zawarte w tym czasie zazwyczaj siê nie koñcz¹, po prostu zostaj¹ do koñca ¿ycia. Czêsto te¿ uczelnia okazuje siê tym miejscem, w którym spotyka siê swoj¹ drug¹ po³owê…

27


CZAS NA STUDIA

Obawiasz siê, ¿e zmiana starych przyzwyczajeñ, poznawanie nowych zasad mog¹ byæ bolesne? Studencki ¿ywot jawi Ci siê jako labirynt usiany licznymi pu³apkami? Podpowiemy, jak przetrwaæ pierwszy rok, by sta³ siê niezapomnianym Ÿród³em ciekawych prze¿yæ.

Studenckie ¿ycie czas zacz¹æ

Lekcje czy zajêcia?

fot.: Images Copyright © 2000 DigiTouch

Na studiach obowi¹zuje inny tryb pracy ni¿ w szkole œredniej. Kartkówki i klasówki s¹ zast¹pione przez kolokwia i egzaminy, natomiast szkolnym lekcjom odpowiadaj¹ wyk³ady, æwiczenia, laboratoria, konwersatoria i seminaria. Obecnoœæ na wyk³adach z regu³y nie jest obowi¹zkowa, zatem jeœli studentowi nie odpowiadaj¹ godziny zajêæ, ma do za³atwienia jak¹œ niecierpi¹c¹ zw³oki sprawê albo po prostu czuje, ¿e przy tak piêknej pogodzie nie wytrzyma pó³torej godziny na wyk³adzie, s³uchaj¹c rozwa¿añ na temat geometrii wykreœlnej, mikroekonomii, Juliusza Cezara czy wp³ywu zanieczyszczeñ powietrza na œrodowisko, mo¿e bez wiêkszego problemu opuœciæ zajêcia, nie obawiaj¹c siê wiêkszych konsekwencji ze strony wyk³adowcy. Oczywiœcie, niektórzy prowadz¹cy maj¹ œwietn¹ pamiêæ wzrokow¹ i na egzaminie koñcowym z danego przedmiotu dobrze wiedz¹, którzy studenci zaszczycali ich swoj¹ obecnoœci¹ na wyk³adach; nieraz wiêc rzadkie opuszczanie zajêæ jest premiowane, niekiedy zaœ konieczne jest nawet wpisywanie siê na listê obecnoœci. Wyk³adowca powinien na pocz¹tku roku udostêpniæ listê lektur obowi¹zuj¹cych na egzaminie koñcowym, tak aby ka¿dy student, nawet ten nieuczêszczaj¹cy na wyk³ady, móg³ siê do egzaminu przygotowaæ. Zwykle jednak na zajêcia warto przychodziæ, poniewa¿ prowadz¹cy (w wiêkszoœci przypadków) bardziej interesuj¹co i zrozumiale opowiadaj¹ o zagadnieniach zawartych w podrêcznikach, które trudniej jest zg³êbiaæ samemu. Na wyk³adach istnieje te¿ mo¿liwoœæ zadawania pytañ, co daje szansê lepszego zrozumienia omawianych problemów. Nieraz studenci lub nawet sami prowadz¹cy sporz¹dzaj¹ tzw. skrypty – streszczenia wyk³adów, które mog¹ siê okazaæ pomocne w powtarzaniu materia³u do egzaminu. Decyduj¹c siê na uczestnictwo w danych zajêciach, warto zapytaæ studentów starszych lat o opiniê na temat prowadz¹cego. Na temat prowadz¹cych i ich zajêæ czêsto kr¹¿¹ anegdotyczne legendy. Warto wiedzieæ, jakie wymagania maj¹ poszczególni profesorowie, aby móc im sprostaæ. Pomocne w podjêciu decyzji mog¹ te¿ byæ fora internetowe. Zarówno æwiczenia, jak i seminaria oraz inne formy zajêæ zak³adaj¹ce dialog miêdzy studentami a prowadz¹cym, s¹ zajêciami obowi¹zkowymi. ¯eby zostaæ dopuszczonym do egzaminu, nie zawsze

28


CZAS NA STUDIA

Egzaminy… Kolejn¹ nowoœci¹ ró¿ni¹c¹ ¿ycie studenckie od uczniowskiego jest sesja egzaminacyjna – zimowa i letnia, czyli nagromadzenie w czasie egzaminów z wyznaczonych przedmiotów. Na niektórych kierunkach studiów, np. filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, obowi¹zuje rozliczenie roczne, co oznacza, ¿e na uczelni nie ma sesji zimowej, a jedynie letnia. Tryb pracy jest wiêc tutaj typowy dla uczelni wy¿szej, w której wyk³adowca wychodzi z za³o¿enia, ¿e student, jako osoba doros³a, jest w stanie opanowaæ wiêkszy materia³ w czasie, który sam sobie na to wyznaczy i nie trzeba go do tego motywowaæ szkolnymi sposobami. Nie znaczy to, ¿e na uczelniach nie funkcjonuj¹ sposoby systematycznego sprawdzania stopnia opanowania materia³u przez studentów. Ma³gosia, studentka filologii klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, narzeka na spor¹ liczbê kolokwiów, które trzeba zaliczyæ, ¿eby byæ dopuszczonym do egzaminu. – Nie wszystkie zajêcia koñcz¹ siê egzaminem lub choæby kolokwium, jednak ¿eby zaliczyæ niektóre przedmioty, trzeba oddaæ t³umaczenia tekstów czy odpowiedzieæ na pytania z zadanych lektur, a przygotowania do tego typu sprawdzianów s¹ równie czasoch³onne jak przygotowania do egzaminu b¹dŸ kolokwium. Nie zawsze wiêc liczba egzaminów w sesji œwiadczy o faktycznej iloœci pracy, jak¹ trzeba w³o¿yæ, by zaliczyæ wszystkie przedmioty. Jednak du¿a liczba kolokwiów w ci¹gu roku motywuje do systematycznej pracy. Studia filologiczne s¹ pod wzglêdem obowi¹zkowej obecnoœci na du¿ej liczbie zajêæ bardzo wymagaj¹ce, podobnie jak studia politechniczne, podczas których nieobecnoœæ na tzw. laborkach (laboratoriach) mo¿e przynieœæ konsekwencje w postaci niedopuszczenia do egzaminu. Maciek, student in¿ynierii produkcji Politechniki Warszawskiej, mia³ k³opoty z zaliczeniem laboratoriów z powodu swojego dwutygodniowego pobytu w szpitalu. – Wyk³adowcy nie bior¹ pod uwagê powodu nieobecnoœci. Ze wzglêdu na tzw. wejœciówki – kartkówki na pocz¹tku zajêæ, z których trzeba uzyskaæ okreœlon¹ liczbê punktów, aby otrzymaæ zaliczenie, ka¿da nieobecnoœæ jest wa¿na i mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na ocenê koñcow¹ – mówi.

Gdzie siê uczyæ? Nastêpn¹ nowoœci¹ jest, przynajmniej czêœciowa, zmiana miejsca nauki, nawet kiedy œwie¿o upieczony student nie

Zerówka Œ

wietnym rozwi¹zaniem dla osób niemaj¹cych trudnoœci z dobr¹ organizacj¹ czasu jest egzamin zerowy, zwany inaczej zerówk¹. Niektórzy s¹dz¹, ¿e jest to œwietny pomys³ tak¿e dla leniuchów. Dlaczego? Zerówka odbywa siê zawsze przed egzaminami zaplanowanymi w sesji, trzeba siê wiêc do niej przygotowaæ odpowiednio wczeœniej, ale za to kusi mo¿liwoœci¹ szybszego odpoczynku. Czasami termin zerówki jest z góry wyznaczony, ale czêsto mo¿na go ustaliæ samemu, konsultuj¹c dogodn¹ datê z profesorem. Egzamin ma w³aœciwie same zalety: jeœli jest zdany, wczeœniej uwalnia studenta od koszmarów sennych zwi¹zanych z wizj¹ przyt³aczaj¹cego go ogromu pracy i stresu, daj¹c nadziejê na lepsze jutro w postaci innych egzaminów, z którymi pójdzie równie dobrze. Ponadto egzaminatorzy s¹ z regu³y bardziej przyjaŸnie nastawieni do osoby, która wczeœniej ni¿ inni próbuje swoich si³ w egzaminacyjnych zmaganiach

fot.: Images Copyright © 2000 DigiTouch

jednak wystarczy obecnoœæ na wszystkich zajêciach lub ich wiêkszoœci. Czêsto brana jest tak¿e pod uwagê aktywnoœæ, odpowiednia liczba wyg³oszonych referatów, a tak¿e prace zaliczeniowe.

i zwykle staraj¹ siê tê pilnoœæ stosownie wynagrodziæ. Zerówka ma chyba tylko jedn¹ wadê – z regu³y odbywa siê jeszcze w czasie zajêæ, a to uniemo¿liwia spokojne, ca³odzienne, niczym niezm¹cone zakuwanie, tym bardziej jeœli tu¿ przed sesj¹ nadarzy siê jakaœ wyj¹tkowo atrakcyjna okazja do spêdzenia czasu w gronie znajomych.

zmienia miejsca zamieszkania. W szkole œredniej z biblioteki korzysta³o siê raczej wy³¹cznie w celu wypo¿yczenia szkolnej lektury, ewentualnie innej ciekawej ksi¹¿ki. Czytelnia, sk³adaj¹ca siê zazwyczaj z k i l k u s k ro m nych stoliczków, nie by³a miejscem obleganym. Nat o m i a s t b i bl i o teka na uczelni wy¿szej czêsto p o ³ ¹ c z on a j e s t z czytelni¹, w której godzinami przesiaduj¹ studenci przygotowuj¹cy siê do zajêæ lub egzaminów. Wynika to z faktu, ¿e materia³y, których zawartoœæ trzeba przyswoiæ, znajd u j ¹ s i ê c zês t o wy³¹cznie w czytelni i nie s¹

29


CZAS NA STUDIA

W czytelni oprócz pilnego zg³êbiania materia³u kwitnie równie¿ wymiana informacji na temat zajêæ, które siê zakoñczy³y tego dnia, odbywaj¹ siê randki oraz pospolite, ale niektórym niezbêdne do ¿ycia, plotkowanie. Ze wzglêdu na obowi¹zek zachowania ciszy warto mieæ idealny s³uch i talent rozmawiania pó³gêbkiem. Ale i tak to miejsce pozostaje oaz¹ spokoju i skupienia dla tych, którzy pragn¹ w ciszy zg³êbiaæ tajniki swojej dziedziny wiedzy.

Dla spo³eczników

fot.: Images Copyright © 2000 DigiTouch

dostêpne w bibliotece, a jeœli nawet – liczba egzemplarzy nie wystarcza do usatysfakcjonowania wszystkich studentów pragn¹cych z nich skorzystaæ. Oczywiœcie w epoce wszechobecnych kserówek coraz rzadziej trafiaj¹ siê materia³y, których poza czytelni¹ nie mo¿na zdobyæ. Zanim jednak studentowi uda siê dostaæ upragniony wolumin, czeka go spotkanie oko w oko z besti¹ zwan¹ bibliotekarzem (p³eæ nie ma tu znaczenia, choæ czasami bestia p³ci mêskiej jest ³agodniejsza od bestii p³ci ¿eñskiej). Dobrym sposobem ob³askawienia tej groŸnej istoty jest poprawnie wype³niony rewers. Dobrze wiêc wczeœniej opanowaæ tê sztukê, podpatrzyæ, jak robi¹ to studenci ze starszych roczników, b¹dŸ poprosiæ ich o szybki kurs.

A mo¿e korki? J

ednym z najpopularniejszych sposobów zarobkowania wœród studentów s¹ korepetycje. Jest to atrakcyjne tym bardziej, ¿e lekcji mo¿na udzielaæ ju¿ na pierwszym roku. Wtedy uczniami jest zazwyczaj m³odzie¿ szkolna, gimnazjalna czy licealna, ale mo¿na uczyæ tak¿e studentów, innych, pokrewnych b¹dŸ tego samego kierunku. Wszystko zale¿y wtedy od stopnia opanowania przez nauczyciela materia³u. Od kilku lat niekwestionowan¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê korepetycje z jêzyków obcych, g³ównie angielskiego, francuskiego, niemieckiego, ale ostatnimi czasy zaczê³a siê te¿ moda na jêzyki o brzmieniu jeszcze bardziej egzotycznym dla polskiego ucha. Dlatego student np. japonistyki te¿ mo¿e znaleŸæ kilku ochotników, z którymi bêdzie móg³ siê dzieliæ swoj¹ ¿yciow¹ pasj¹.

Gdzie jest dziekanat mojego wymog¹ siê zaanga¿owaæ. Istniej¹ równie¿ dzia³u? Gdzie mo¿na podstemplowaæ inne organizacje studenckie, np. Erasmus legitymacjê? Czy ka¿de kolokwium trzeba Student Network (ESN), AIESEC czy Adzaliczyæ na ocenê? – pytaj¹ rozkojarzeni wokatura Studencka. pierwszoroczniacy. Organem pomocnym w rozstrzyganiu tych i im podobnych kweAnia, studentka filozofii Uniwersytetu stii jest samorz¹d studencki, formalnie Warszawskiego, cz³onkini ESN, mówi: sk³adaj¹cy siê ze wszystkich studentów. – Praca spo³eczna w ESN to dla mnie Zwyczajowo jednak „samorz¹d” znaczy tyogromna odpowiedzialnoœæ, ale przede le, co „zarz¹d samorz¹du”, w sk³ad którego wszystkim wspania³y sposób na spêdzanie wchodz¹ wybrani przedstawiciele studenczasu. Organizuj¹c zajêcia zagranicztów. G³ównym celem tej organizacji jest nym studentom przyje¿d¿aj¹cym na obrona interesów studentów, ustastypendia do Warszawy, poznajê mnólanie wysokoœci progu stystwo ciekawych ludzi, zawieram pendialnego i, co wa¿ne, znajomoœci, które niekiedy Samorz¹d moderowanie ¿ycia trwaj¹ jeszcze d³ugo po p o z a n a u k o w e g o, wyjeŸdzie studenta. Jako jest idealn¹ organiw tym organizotzw. mentor opiekujê zacj¹ dla ludzi, którzy siê stypendystami prowanie otrzêsin, fuksówki (radogramu Socrates-Eralubi¹ dynamiczne, s ne g o z a l i c z e smus przez semestr aktywne spêdzanie n ia stu dentó w lub rok. Pokazujê, pierwszego roku jak jest zorganizowawolnego czasu i chc¹ do ogó³u braci ne ¿ycie na uczelni, byæ po¿yteczni. studenckiej) czy na które zajêcia warjuwenaliów – Dni to chodziæ albo u kogo Studenta, wolnych od mo¿na siê tego dowiedzieæ, zajêæ, podczas których orjak mo¿na siê nauczyæ polskiego, ganizowane s¹ ró¿nego rodzaju gdzie mo¿na dobrze i tanio zjeœæ, gdzie wystêpy artystyczne i rozrywkowe. Dla pójœæ potañczyæ. Jeœli mocno z¿yjê siê tych, którzy lubi¹ dynamiczne, aktywz moim podopiecznym, bardzo trudno ne spêdzanie wolnego czasu, chc¹ byæ jest siê potem rozstaæ. Oczywiœcie, nie zapo¿yteczni, a przy okazji maj¹ nadziejê wsze wyjazd oznacza zerwanie kontaktu. na uzyskanie wartoœciowego wpisu Z jedn¹ z moich najlepszych kole¿anek, w swoim przysz³ym CV, samorz¹d jest Niemk¹, poznan¹ w³aœnie na takiej zasaidealn¹ organizacj¹, w której dzia³alnoœæ dzie, wci¹¿ utrzymujê kontakt. By³am ju¿

30

nawet w jej rodzinnym mieœcie, z czego bardzo siê cieszê. A nie jest to jedyny przypadek tak za¿y³ej znajomoœci.

Struktura uczelni Dobrze jest te¿ wiedzieæ, jak wygl¹da uczelniana hierarchia. Na czele uczelni stoi rektor, którego zastêpcami s¹ prorektorzy. Rektor jest prze³o¿onym wszystkich pracowników i studentów oraz reprezentantem uczelni na zewn¹trz. Senat natomiast jest najwa¿niejszym cia³em kolegialnym uczelni, w jego sk³ad wchodz¹ prorektorzy, dziekani wydzia³ów, wybrani nauczyciele akademiccy, a tak¿e przedstawiciele samorz¹du studenckiego. Jednostkami administracyjnymi uczelni s¹ jej wydzia³y, na czele których stoj¹ dziekani i ich zastêpcy – prodziekani. Rolê sekretariatu pe³ni dziekanat, z którego pracownikami student spotyka siê dosyæ czêsto – w dziekanacie mo¿na np. podstemplowaæ legitymacjê czy odebraæ potrzebne zaœwiadczenia, czyli za³atwiæ wiêkszoœæ spraw formalnych zwi¹zanych ze studiami. Studenci wiedz¹, ¿e dziekanat to miejsce niezwyk³e – tutaj bowiem mog¹ siê wa¿yæ losy zaliczenia w terminie, dostarczenia odpowiedniego dokumentu czy wydania stosownego zaœwiadczenia. Godne osobnej epopei s¹ panie pracuj¹ce w dziekanacie. Ka¿dy ¿ak podpisze siê na pewno pod stwierdzeniem, ¿e mo¿na je kochaæ albo nienawidziæ,


CZAS NA STUDIA obojêtnie przejœæ siê nie da. Wielu studentów narzeka na ogromn¹ biurokracjê, na ustalenia formalne, ale przede wszystkim na nerwy, które towarzysz¹ wizytom w dziekanacie. Na szczêœcie od ka¿dej regu³y zdarzaj¹ siê wyj¹tki.

Mieszkanie dla studenta Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e wybór miejsca zamieszkania to jeden z najwa¿niejszych problemów stoj¹cych przed m³odym ¿akiem. Oczywiœcie najmniej k³opotów maj¹ pod tym wzglêdem osoby pochodz¹ce z miasta, w którym znajduje siê ich uczelnia. Jednak du¿a liczba studentów uczy siê w miejscu doœæ odleg³ym od rodzinnej miejscowoœci. Staj¹ oni przed dylematem: akademik, stancja czy w³asne mieszkanie. Statystycznie najmniej studentów decyduje siê na kupno w³asnego mieszkania, co jest œciœle zwi¹zane z warunkami finansowymi. Dlatego wiêkszoœæ ¿aków rozwa¿a zamieszkanie w akademiku lub wynajem pokoju w prywatnym domu b¹dŸ mieszkaniu. Obie mo¿liwoœci maj¹ swoje plusy i minusy. Mieszkanie w akademiku to dobra propozycja dla towarzyskich studentów, którzy chc¹ w czasie studiów zawrzeæ jak najwiêcej znajomoœci. Nieraz jednak mieszkañcy domów studenckich ¿al¹ siê na niezbyt porz¹dnych  lub nieuczciwych wspó³lokatorów, a tak¿e ha³as w czasie sesji. Z myœl¹

o nich niektóre akademiki œwietnie siê rozumia³yœmy oferuj¹ pokoje do cichej i nie by³o mowy o ¿adnauki, które mog¹ nych podejrzeniach. Akademik to nie okazaæ siê pomocne Utrzymujemy konmiejsce dla tych, przed wymagaj¹cymi takt do dziœ. du¿ego nak³adu Przed podjêciem którzy lubi¹ ciszê pracy egzaminami. decyzji o zamieszNiektóre domy stu- i spokój, choæ jak wiado- kaniu w akademiku denckie dysponuj¹ mo – ludzie siê trzeba siê jednak dote¿ pokojami dostosobrze zastanowiæ, pozmieniaj¹. wanymi do potrzeb osób niewa¿ mo¿e siê okazaæ, niepe³nosprawnych. ¿e w zbli¿onej cenie mo¿na Agnieszka, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, swoj¹ karierê mieszkaniow¹ zaczê³a w³aœnie od akademika. Na pierwszym roku nie zna³a jeszcze nikogo, z kim mog³aby dzieliæ pokój, a na jednoosobowy nie by³o j¹ staæ. Zamieszka³a wiêc z przydzielon¹ jej wspó³lokatork¹. – W pierwszych tygodniach by³o doœæ sympatycznie, chocia¿ od pocz¹tku wiedzia³am, ¿e nie nadajemy z Mart¹ na tych samych falach – mówi. – Potem zaczê³o siê ma³e piekie³ko. Zauwa¿y³am, ¿e z mojej pó³ki zaczê³y znikaæ dro¿sze kosmetyki. Pyta³am Martê, czy nie wie, co siê z nimi sta³o, co koñczy³o siê awantur¹ i wyzwiskami pod moim adresem. Jestem raczej nieœmia³a i nie lubiê wchodziæ w konflikty z kimkolwiek, ale po kolejnej awanturze podjê³am decyzjê o przeprowadzce. Tym razem trafi³am na dziewczynê, z któr¹

zamieszkaæ na stancji w doœæ dogodnym miejscu. Oczywiœcie najbezpieczniej jest wynaj¹æ pokój polecony przez znajomego, ale jeœli nie mamy takiej mo¿liwoœci, mo¿emy poszukaæ ofert mieszkaniowych na uczelnianych tablicach og³oszeñ lub chocia¿by w gazetach, internecie. Zanim jednak zapadnie decyzja o wynajmie, powinno siê dok³adnie obejrzeæ dane lokum: najlepiej jest to zrobiæ za dnia, kiedy dobrze widaæ okolicê, w której znajduje siê mieszkanie, ale powinno siê te¿ zobaczyæ, jak wygl¹da dane miejsce wieczorem, ¿eby przekonaæ siê, czy jest bezpieczne i jakich mamy s¹siadów. Pokoju albo mieszkania nie trzeba wynajmowaæ samemu, mo¿na zapytaæ znajomych, którzy wydaj¹ siê sensownymi partnerami mieszkaniowymi, czy nie zdecydowaliby siê na wspólny wynajem.

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Ma

tur

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH

zys

to!!

!

Zaprasza na studia dzienne, wieczorowe i zaoczne na kierunkach: BIOTECHNOLOGIA ENERGETYKA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA MIĘDZYKIERUNKOWE – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I ENERGETYKA Dodatkowe informacje uzyskasz w: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice Tel. +48 32 237 17-10; +48 32 237 13-20 16-84; Fax: +48 32 237 17-94 www.polsl.pl <http://www.polsl.pl/> www.ise.polsl.pl <http://www.ise.polsl.pl/> .

ZAPRASZAMY

PAMIĘTAJ!!! Jest wiele uczelni, wiele kierunków studiów, ale tylko nieliczne dają gwarancję dobrego wykształcenia i perspektywy na przyszłość.

Nie zmarnuj swoich szans!! 31


CZAS NA STUDIA Nie ka¿demu jednak spieszy siê do wyfruniêcia z rodzinnego gniazda. Artur, student dwóch kierunków na Uniwersytecie Warszawskim, jeszcze o tym nie myœli. – Mój brat wyprowadzi³ siê ju¿ z domu, co odci¹¿a finansowo moich rodziców, wiêc nie mam wyrzutów sumienia, ¿e pozostaj¹c jeszcze przez jakiœ czas na ich utrzymaniu, sprawiê im du¿y k³opot finansowy. Poza tym po wyprowadzce brata rodzice poczuli siê osamotnieni, wiêc przyjemniej im bêdzie pomieszkaæ z drugim synem trochê d³u¿ej. Od czasu do czasu dorabiam, ale wydaje mi siê, ¿e skoro los da³ mi szansê na poœwiêcenie swojego czasu wy³¹cznie edukacji i samorozwojowi, powinienem z niej skwapliwie korzystaæ.

Praca Jeœli student boryka siê z problemami finansowymi, mo¿e: zacz¹æ pracê, postaraæ siê o stypendium lub z³o¿yæ wniosek o kredyt studencki. Z pierwszej mo¿liwoœci korzystaj¹ raczej studenci starszych lat, poniewa¿ na pierwszym roku zwykle trzeba uczestniczyæ w wiêkszej liczbie zajêæ i wiêcej czasu poœwiêcaæ nauce. Zapytany, czy wielu studentów pierwszego roku zarabia na swoje utrzymanie lub choæby jego czêœæ, Krzysztof, student SGH, odpowiada: – Nie, raczej nie. Przynajmniej na razie, podobno na trzecim, czwartym roku ju¿ znaczna czêœæ pracuje. Taka

bran¿a, takie czasy. Ja sam zapisa³em siê na spotkanie informacyjne odnoœnie pracy za granic¹ – skoñczyæ studia ze œwietnym wynikiem to jedno, ale nic nie przebije doœwiadczenia zawodowego.

mi studiowanie, a jednoczeœnie dawa³a jak¹ tak¹ samodzielnoœæ, likwiduj¹c koniecznoœæ proszenia rodziców o pieni¹dze na moje potrzeby. Pracowa³am dwa dni w tygodniu w kawiarni jako kelnerka i zarobione pieni¹dze wystarcza³y, Wielu studentów dorabia, wykonuj¹c by wyjœæ do kina, pójœæ na kawê czy kupiæ proste prace, takie jak rozdawanie ulotek upatrzone wczeœniej, wymarzone ubraczy pomoc przy organizowaniu promocji w nie. Trwa³o to kilka miesiêcy, po któsupermarketach. Niektórzy ju¿ rych poczu³am, ¿e chcia³abym pod koniec studiów znajzaj¹æ siê czymœ bardziej duj¹ satysfakcjonuj¹ce Jeœli nie konkretnym, ¿e kelnezatrudnienie. Wiele rowanie to strata czaosób decyduje siê najlepiej su, który mog³abym te¿ na zagraniczstoisz z kas¹, masz poœwiêciæ na coœ, co ne wyjazdy waby mnie rozwija³o, kacyjne, podczas przynajmniej trzy z czego mia³abym których mo¿na wyjœcia: znajdŸ pracê, satysfakcjê, nie tylko zarobiæ wiêcej postaraj siê o stypendium finansow¹ – mówi pieniêdzy, poznaæ Ula, studentka IV odmienn¹ kulturê lub z³ó¿ wniosek roku. i niejednokrotnie prze¿yæ ciekaw¹ przygodê.

o kredyt studencki.

– Jestem z Warszawy i tutaj studiujê, wiêc nie muszê wynajmowaæ mieszkania. Mieszkam z rodzicami. Jednak na II roku studiów zaczê³o mi sprawiaæ trudnoœæ proszenie rodziców o kolejne kilka z³otych na kino czy kawê, tym bardziej ¿e nasza sytuacja finansowa pozostawia³a wiele do ¿yczenia. Wiedzia³am, ¿e nie dam rady pracowaæ na swoje ca³kowite utrzymanie, jednoczeœnie studiuj¹c, wiêc postanowi³am podj¹æ pracê w niepe³nym wymiarze godzin, która umo¿liwia³aby

Stypendia zagraniczne

W

fot.: Agnieszka Kielak

raz z wejœciem Polski do Unii Europejskiej wyjazdy na zagraniczne uczelnie, choæ wczeœniej równie¿ mo¿liwe, wpisa³y siê na sta³e w kalendarz studenckich planów. Rzeczywiœcie, wyjazd na stypendium nie jest w tej chwili tak trudno osi¹galny jak kilkanaœcie lat temu. Mo¿na siê ubiegaæ o stypendium roczne, semestralne czy nawet miesiêczne b¹dŸ dwutygodniowe. Wszystko zale¿y od celu wyjazdu.

32

Nie wszyscy maj¹ jednak tak komfortow¹ sytuacjê jak Ula. Krzysiek, który przez kilka dni w tygodniu zarabia w supermarkecie jako pracownik hali, nie pracuje po to, ¿eby zarobiæ na kino lub kawê, ale ¿eby mieæ pieni¹dze na jedzenie i mieszkanie. Do tego dochodz¹ op³aty za prywatne studia informatyczne, które kontynuuje mimo licznych przeciwnoœci. – Nie dosta³em siê na pañstwow¹ uczelniê, a bardzo chcia³bym mieæ wy¿sze wykszta³cenie, i to w dziedzinie, która rzeczywiœcie mnie interesuje. Niestety, moi rodzice nie mog¹ mnie ju¿ utrzymywaæ, sami prze¿ywaj¹ ciê¿kie chwile w zwi¹zku ze swoj¹ sytuacj¹ finansow¹, wiêc ja by³bym dodatkowym obci¹¿eniem. Pochodzê z ma³ego miasta, a studiujê w Warszawie, która jest miastem drogim i momentami jest mi bardzo ciê¿ko. Jednoczeœnie jednak, zarabiaj¹c sam na wszystkie swoje potrzeby, czujê, ¿e jestem w stanie kszta³towaæ rzeczywistoœæ. ¯e sam, bez niczyjej pomocy, mogê, choæby du¿ym kosztem, realizowaæ wyznaczane sobie cele. Kasia, studentka Akademii Muzycznej, wiedz¹c, ¿e w ci¹gu roku akademickiego czeka j¹ wiele zajêæ, postanowi³a wcieliæ w ¿ycie swój plan zarobienia w wakacje sumy pieniêdzy wystarczaj¹cej do prze¿ycia nadchodz¹cego roku bez podejmowania dodatkowej pracy. Dziewczyna mieszka z rodzicami, którzy j¹ utrzymuj¹ – nie musi p³aciæ czynszu za mieszkanie, jada g³ównie w domu. Pieni¹dze s¹ jej potrzebne na ubrania, ksi¹¿ki, lekcje jêzyków czy drobne przyjemnoœci typu kino, teatr lub dobra kawa w mi³ym towarzystwie. – Do Anglii trafi³am przez przypadek, znajoma rodziców w ci¹gu roku opiekowa³a siê starsz¹ Angielk¹, pomagaj¹c jej w radzeniu sobie z codziennymi obowi¹zkami, których wype³nianie stawa³o siê dla osiemdziesiêcioletniej staruszki coraz trudniejsze. Pracowa³am tam przez


CZAS NA STUDIA wynios³yœmy wielkich kulturalnych uniesieñ ani perfekcyjnej znajomoœci jêzyka, ale i tak chyba by³o warto.

Stypendia O stypendium naukowe mog¹ siê ubiegaæ studenci, którzy w danym roku akademickim uzyskali wysok¹ œredni¹ ocen. Na niektórych uczelniach jest to ju¿ 4,0, podczas gdy na innych próg stypendialny wynosi 4,5. Czêsto im wy¿sza œrednia, tym wy¿sze przyznawane stypendium. Studenci zwykle narzekaj¹ na wysokoœci stypendiów, które ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od uczelni, a nawet wydzia³u.

Wyje¿d¿aj¹c, Kasia w³ada³a jêzykiem angielskim doœæ biegle. Jednak wieStypendium socjalne natomiast przys³ule osób s¹dzi, ¿e nawet przy zerowej guje osobom z rodzin, których status maznajomoœci jêzyka ju¿ po miesiêcznym terialny jest niewysoki. Po rozpatrzeniu wyjeŸdzie do pracy za granicê zdo³aj¹ odpowiedniego podania uczelnia mo¿e te¿ go opanowaæ. Jest to bardzo z³udne przyznaæ zapomogê – pomoc jednorazow¹. uproszczenie. Ania, studentka IV roku Alina, studentka Akademii Artes LibeUW, pracowa³a w wakacje w Szkocji: rales, dziêki otrzymywanemu z miesiêczn¹ – Uwielbiam Szkotów i obyczajowoœæ regularnoœci¹ stypendium nie musi ca³ego tamtejszego krêgu kulturowego, martwiæ siê o pieni¹dze na realizowanie wiêc bardzo siê ucieszy³am, ¿e istnieje swoich ¿yciowych pasji: – Tryb moich stumo¿liwoœæ pracy w tym regionie. Na diów zmusza mnie do czêstych podró¿y pocz¹tku, jeszcze w Polsce, znalaz³yœmy z jednego miasta akademickiego do druz kole¿ank¹ przez internet mieszkanie giego, co nie pozostaje bez wp³ywu na w Edynburgu. Próbowa³yœmy te¿ szukaæ moj¹ sytuacjê finansow¹. Rodzice nie przez internet pracy, ale okaza³o siê, ¿e mog¹ mi ju¿ pomagaæ, ale dziêki sty¿adnej z ofert, które nam odpowiada³y, nie pendium naukowemu mogê swobodnie uda³o siê urzeczywistniæ. Postanowi³yœmy podró¿owaæ. Pieniêdzy nie jest du¿o, ale wiêc, ¿e bêdziemy szukaæ zatrudnienia dziêki tym, które dostajê, realizujê wszystju¿ na miejscu, po przyjeŸdzie. Tak te¿ kie swoje plany naukowe. zrobi³yœmy. By³yœmy pewne, ¿e jeœli przyjedziemy na samym pocz¹tku wakacji, znajdziemy mnóstwo ofert i bardzo szybKredyt studencki ko zaczniemy pracowaæ i odrabiaæ straty, Fakt bycia studentem sprawia, ¿e ¿akaktóre musia³yœmy ponieœæ, wp³acaj¹c mi zaczynaj¹ siê interesowaæ tak¿e banki, zaliczkê za mieszkanie. Niestety, okaza³o proponuj¹c – od 1998 roku – przyznanie siê, ¿e po tygodniu nic nie mog³yœmy specjalnego kredytu na korzystnych waznaleŸæ – nie tylko nic, co by nas jako runkach. Oprocentowanie jest ni¿sze, potako satysfakcjonowa³o, nie mog³yœmy niewa¿ banki otrzymuj¹ dop³aty z bud¿etu znaleŸæ nawet najgorzej p³atnej pañstwa. W wypadku przyznapracy. Wysy³a³yœmy mnónia kredytu student mo¿e stwo maili ze swoimi Stypendium otrzymaæ miesiêcznie do CV, ale nie by³o od600 z³. Sp³ata rozpopowiedzi. W koñcu, czy czyna siê dwa lata po kiedy by³yœmy kredyt studencki? ukoñczeniu studiów przekonane, ¿e jei trwa co najmniej dwa Zdobycie ka¿dego dynym sensownym razy d³u¿ej ni¿ okres wyjœciem bêdzie z nich wymaga pobierania pieniêdzy. powrót do Polski, Kredytów studenckich trochê papierkowej dosta³yœmy jedn¹ udzielaj¹: Bank GospoodpowiedŸ, któr¹ roboty. darki ¯ywnoœciowej S.A., szybko rozwa¿y³yœmy Bank Pekao S.A., Bank Poli zdecydowa³yœmy siê skiej Spó³dzielczoœci S.A., Bank zaryzykowaæ. Skutkiem tego dwa Zachodni WBK S.A., Gospodarczy Bank nastêpne miesi¹ce przesiedzia³yœmy Wielkopolski SA, Kredyt Bank S.A. i PKO w maleñkiej mieœcince w œrodkowej Bank Polski SA. Anglii, niedaleko autostrady, mieszkaj¹c Mamy nadziejê, ¿e uzbrojony w tak w minihoteliku mieszcz¹cym siê nad potê¿ny orê¿ informacji, œwie¿o upierestauracj¹, w której pracowa³yœmy. Ja, czony ¿ak mo¿e zacz¹æ w pe³ni doceniaæ jako kelnerka, mia³am wiêcej mo¿liwoœci przyjemnoœci studiów, uznawanych przez rozwijania swoich zdolnoœci interpersowielu za najpiêkniejszy okres w ¿yciu. nalnych ni¿ Karolina, której zosta³a przyA jeœli pojawi¹ siê jakieœ problemy – zadzielona praca przy zmywaniu naczyñ. wsze mo¿na zapytaæ starszych kolegów. Z wyjazdu wiêc, poza pieniêdzmi, których rzeczywiœcie nie by³o ma³o, nie

Pomoc materialna

P

onoæ pieni¹dze szczêœcia nie daj¹, jednak nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e bez nich trudno ¿yæ. W ramach pomocy materialnej student mo¿e staraæ siê o przyznanie: stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium specjalnego dla osób niepe³nosprawnych, stypendium ministra za osi¹gniêcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osi¹gniêcia sportowe, stypendium na wy¿ywienie, stypendium mieszkaniowego i zapomogi.

Taniej… J

fot.: Images Copyright © 2000 DigiTouch Sp. z o.o.

miesi¹c, ale póŸniej znalaz³am jeszcze zatrudnienie jako opiekunka do dzieci. Anglicy, u których pracowa³am, okazali siê niezwykle ¿yczliwymi i serdecznymi ludŸmi, z którymi wci¹¿ utrzymujê kontakt, a nawet dosta³am od nich zaproszenie na kolejny rok. Jestem bardzo zadowolona z tego wyjazdu – w Polsce nie mia³abym mo¿liwoœci zarobienia takiej sumy pieniêdzy w tak krótkim czasie, ale przede wszystkim wyjazd, bêd¹cy dla mnie pierwsz¹ tak dalek¹ samotn¹ podró¿¹, okaza³ siê niezwykle interesuj¹c¹ lekcj¹ brytyjskiej kultury, a tak¿e jêzyka.

est jeszcze jeden powód do radoœci – ró¿nego rodzaju firmy us³ugowe, widz¹c w studentach wdziêcznych przysz³ych konsumentów, oferuj¹ ró¿nego rodzaju rabaty, udogodnienia, zni¿ki. Czêsto s¹ one zwi¹zane z komunikacj¹ – miejsk¹, miêdzymiastow¹, a czasem nawet miêdzynarodow¹, ale równie¿ z dostêpem do wydarzeñ kulturalnych czy wypoczynkiem. W tej chwili niektóre firmy przewozowe wprowadzaj¹ zni¿ki dla wszystkich osób poni¿ej dwudziestego szóstego roku ¿ycia, wiêc pokazywanie legitymacji studenckiej nie jest konieczne. Istnieje równie¿ wiele firm, które udzielaj¹ zni¿ek wy³¹cznie studentom. Dlatego przy kupnie biletu konieczne jest pokazanie podstemplowanej legitymacji studenckiej. Najpopularniejsze zni¿kowe karty studenckie to: Euro<26, ISIC, Europejska Zielona Karta, IYTC, z których mo¿na korzystaæ równie¿ za granic¹. To m.in. tañsze bilety do wielu kin, muzeów, galerii sztuki, a tak¿e kawiarni i restauracji.

Katarzyna Gajewska

33


CZAS NA STUDIA

ŚWIR SZCZUR

NUDZIARZ

MITOLOGIA STUDENCKA Na pocz¹tku by³ Chaos... Maturzysta nas³uchiwa³ g³osów z zewn¹trz: „kierunek dla ambitnych, ten dla leserów, na tym siê wyœpisz, na tamtym szybko stracisz m³odoœæ...”. Czas decyzji, wyboru kierunku zbli¿a³ siê nieub³aganie. Maturzysta nie wiedzia³, komu i w co wierzyæ. Studia – najbardziej mitotwórcza dziedzina ¿ycia... Tekst: Katarzyna Gargol

34

WYŚCIG SZCZURÓW czyli – bezwzględne sposoby na osiągnięcie sukcesu O elitarnych kierunkach s³yszy siê wiele: ¿e egzaminy wstêpne przypominaj¹ wejœcie na K2 zim¹, ¿e daj¹ presti¿owy zawód, ¿e kuje siê dniami i nocami... Najczêœciej jednak powtarzanym sloganem jest ten o wyœcigu szczurów. – Mówi siê, ¿e studenci prawa specjalnie notuj¹ zielonymi d³ugopisami, poniewa¿ trudno to po-


CZAS NA STUDIA tem skserowaæ – opowiada Justyna, studentka prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Faktycznie, prawo, medycyna, marketing i zarz¹dzanie to najbardziej oblegane kierunki studiów. Konkurencja jest du¿a, adrenalina buzuje w³aœciwie podczas ka¿dej sesji egzaminacyjnej, a studia do naj³atwiejszych nie nale¿¹. Ju¿ za parê lat koledzy

Mówi się, że studenci prawa specjalnie notują zielonymi długopisami, ponieważ trudno to potem skserować...

z roku bêd¹ konkurowaæ na rynku pracy, ju¿ teraz staraj¹ siê wiêc osi¹gaæ najlepsze wyniki. Czy jednak utrzymanie siê na powierzchni wymaga od nich nieczystej gry? Kamila, studentka medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uwa¿a, ¿e to mit: – S³yszy siê o takich historiach, ale niewiele w tym prawdy. Tak naprawdê studenci sami narzucaj¹ styl wspó³pracy. Jeœli wspólnie za³o¿¹, ¿e nie bêd¹ siê uczyæ niepotrzebnych g³upot, wówczas grupa zda w drugim lub trzecim terminie, ale nadal bêdzie zgrana i bêdzie bazowaæ na wiedzy, która faktycznie jest im potrzebna. Mit o krwio¿erczych „szczurach” to legenda maj¹ca na celu podtrzymanie presti¿owego wizerunku studiów. Obie dziewczyny nie dostrzegaj¹ tego zjawiska w swoim otoczeniu. Studenci przewa¿nie dzia³aj¹ w porozumieniu i w imiê grupowego dobra. Przypadki negatywne s¹ raczej incydentami uwarunkowanymi indywidualnymi predyspozycjami.

Mit

3 x N czyli – niepraktyczne, nudne, „na co ci to?”

S¹ kierunki, o których mówi siê, ¿e tchn¹ naftalin¹ (czwarte N) i nie wnosz¹ w ¿ycie studenta nic po¿ytecznego (na przyk³ad historia czy filozofia). Taka sztuka dla samej sztuki studiowania, z gatunku tych zupe³nie niepraktycznych, bo nie doœæ, ¿e nie przynosz¹ nikomu sensownych efektów, to jeszcze nie ma po nich pracy. Filip, student filozofii na UW oraz ekonomii na SGH uwa¿a, ¿e s¹ dwa rodzaje zwi¹zanych z tym stereotypów: – „To takie niepraktyczne” i „tak niepraktyczne, ¿e musi w tym byæ jakiœ sens”. I rzeczywiœcie, sens jest. Filip wybra³ filozofiê jako uzupe³nienie swojej ekonomicznej edukacji. Te „nie¿yciowe” zainteresowania idealnie komponuj¹ siê wed³ug niego z praktycznymi umiejêtnoœciami: – Postawa filozoficzna przydaje siê w zarz¹dzaniu strategicznym. Absolwentami filozofii s¹ m.in. Janusz Palikot i Grzegorz Miecugow. S³ysza³em te¿ o dwóch doktorach filozofii: jeden jest kierownikiem hurtowni z alkoholem, drugi – dyrektorem cyrku. Agnieszka, absolwentka historii na UW, a obecnie doktorantka Uniwersytetu Kiloñskiego (pó³nocne Niemcy) uwa¿a podobnie. Wed³ug niej studia historyczne wyrabiaj¹ nawyk logicznego myœlenia i dochodzenia istoty rzeczy: – Tego jesteœmy uczeni od pierwszego roku: nie daæ siê porwaæ Ÿród³u historycznemu. Nale¿y byæ krytycznym wobec tego, co siê poznaje. Taka postawa przydaje siê równie¿ w ¿yciu codziennym – bierzesz gazetê i sam oceniasz, czy g³upia reklama faktycznie jest

35


CZAS NA STUDIA prawdziwa, czy nie jest kolejn¹ gierk¹. – Szczyt nudziarstwa, do którego czêsto przyzwyczaja nas szko³a w przypadku tego przedmiotu, nie ma nic wspólnego z prawdziw¹ pasj¹, jak¹ mo¿na w sobie wypielêgnowaæ podczas studiów historycznych: – Historia to tak naprawdê niesamowita przygoda, podczas której odgrywasz rolê detektywa. Pisz¹c swoj¹ pracê o kupcach norymberskich w Prusach, musia³am przeprowadziæ œledztwo – kto z kim siê kontaktowa³ w danym czasie, gdzie przebywa³ w konkretnym okresie. By³o niesamowicie! – podsumowuje Agnieszka. Nudne s¹ zatem stereotypy kr¹¿¹ce na temat tych kierunków studiów. Teoretyczna wiedza, zajêcia z logiki, koniecznoœæ ³¹czenia faktów rozwijaj¹ umiejêtnoœæ analitycznego i samodzielnego myœlenia, co bardzo przydaje siê póŸniej w ¿yciu zawodowym.

temat studentów kierunków œcis³ych. Dla tych z nauk humanistycznych to niezrozumia³y, wrêcz niedorzeczny tryb: – Bez przerwy nawijaj¹ o tych swoich „laborkach”, znaj¹ uk³ady jakichœ cz¹steczek elementarnych, a nie maj¹ pojêcia, co dzieje siê wokó³ nich – komentuje Jacek. Rzeczywiœcie, studia na kierunkach œcis³ych s¹ absorbuj¹ce i zobowi¹zuj¹ do systematycznoœci. Jeden opuszc z on y w y k ³ a d m o ¿ e s p owo d owa æ du¿¹ lukê w wiedzy (nie wspominaj¹c o æ w i c z e n i a ch ). Wi êk s z o œ æ z a j ê æ jest obowi¹zkowa, do tego dochodzi czasoch³onne pisanie sprawozdañ oraz praca w grupach nad projektami. Rekompensat¹ tego „poœwiêcenia” jest jednak mo¿liwoœæ pracy na profesjo-

Mit

UMYSŁ ŚCISŁY BARDZO czyli – ze studentami ścisłych kierunków nie pogadasz – Z nimi nie pogadasz normalnie, chyba ¿e przemówisz wzorem – twierdzi Jacek, student iberystyki. Ca³e dnie spêdzaj¹ w laboratoriach, a gdy je opuszczaj¹, maj¹ w oczach naukowy ob³êd – taka powszechna opinia kr¹¿y na

Filozofia przydaje się np. w zarządzaniu strategicznym. Absolwentami filozofii są m.in. Janusz Palikot i Grzegorz Miecugow. Słyszałem też o dwóch doktorach filozofii: jeden jest kierownikiem hurtowni z alkoholem, drugi – dyrektorem cyrku...

„ 36

Mimo że posiadają analityczne umysły, nadal pozostają wrażliwymi ludźmi. Studenci kierunków ścisłych to często wspaniali poeci, performerzy, artyści...

nalnym sprzêcie – mo¿na samodzielnie przeprowadziæ doœwiadczenia opisane w podrêcznikach. Co zatem robi student kierunku œcis³ego, gdy ma woln¹ chwilê? Czy rozpisuje j¹ na skomplikowany wzór? – Moje ¿ycie to fotografia, muzyka i... podró¿e. Uda³o mi siê znaleŸæ idealny sposób, by to wszystko po³¹czyæ: koncerty – opowiada Iga, studentka fizyki na UW. – Je¿d¿ê po ca³ej Polsce, pstrykam fotki (moje zdjêcia s¹ na stronie Eweliny Flinty, Patrycji Markowskiej, zespo³u IRA, £zy oraz Bracia). Dwa i pó³ roku

temu stworzy³am oficjalny fanklub Eweliny. Wysy³amy ludziom autografy, gad¿ety, organizujemy spotkania z piosenkark¹. Wspieramy te¿ aukcje charytatywne. Miko³aj, student transportu na Politechnice £ódzkiej, równie¿ nie jest „typowym” umys³em œcis³ym. Zgadza siê, ¿e studia na politechnice nie sprzyjaj¹ rozwijaniu humanistycznych zainteresowañ, tym bardziej, jeœli mieszka siê w kipi¹cym imprezowym ¿yciem akademiku. Podkreœla jednak, ¿e wszystko zale¿y od wewnêtrznej motywacji: – Nie interesuje mnie potwierdzanie stereotypu o cementowych mózgach z polibudy. Owszem, zajêæ jest du¿o, ale ka¿d¹ woln¹ chwilê poœwiêcam na tworzenie muzyki. Nie potrafiê inaczej, mimo ¿e niektórych moich znajomych to dziwi. Nie chcê zamykaæ siê w œwiecie liczb.

Mimo ¿e posiadaj¹ analityczne umys³y, nadal pozostaj¹ wra¿liwymi ludŸmi. Studenci kierunków œcis³ych to czêsto wspaniali poeci, performerzy, artyœci. Zdolnoœci rachunkowe bardzo przydaj¹ im siê w ¿yciu codziennym, jednak oni sami konsekwentnie wykraczaj¹ poza okreœlone kierunkami studiów ramy.

Mit „TY, KTÓRY TU WCHODZISZ, ŻEGNAJ SIĘ Z NADZIEJĄ” czyli – studiowanie teologii pozbawia wiary Wiara nie wymaga koñczenia szkó³. Poza tym, na tych studiach ³atwiej straciæ


CZAS NA STUDIA wiarê, ni¿ j¹ odnaleŸæ w sobie – taki pogl¹d panuje na temat teologii wœród przypadkowo pytanych osób. Uwa¿a siê, ¿e wiara nie idzie w parze z teoretyzowaniem, a wrêcz ¿e to drugie mo¿e jej zaszkodziæ. – Poszed³em do seminarium, bo chcia³em byæ ksiêdzem – opowiada Grzegorz, absolwent teologii na KUL-u. – Studia teologiczne pomagaj¹ zrozumieæ, ¿e wiara to nie tylko tkliwe westchnienia i uniesienia. Nasza wiara ma bardzo mocne podstawy rozumowe. Pozwala to lepiej j¹ poznaæ i œwiadomie prze¿ywaæ. Pogl¹d, jakoby studia teologiczne drenowa³y cz³owieka z wiary, jest naiwny i wynika z przekonania, ¿e wiedza teologiczna jest w stanie zast¹piæ sam¹ wiarê. – Oczywiœcie mo¿na spotkaæ niewierz¹cych teologów. Nie nale¿y tego jednak rozumieæ jako ateizmu ontologicznego (czyli ca³kowitego odrzucenia istnienia Boga), lecz raczej jako rodzaj ateizmu egzystencjalnego (uznanie istnienia Boga bez wiêkszego prze³o¿enia na ¿ycie codzienne) – t³umaczy Grzegorz. – Wiedza nie mo¿e jednak zast¹piæ wiary. Te p³aszczyzny – intelektualna i g³êboka, osobista relacja z Bogiem – powinny siê przenikaæ. Dlatego w³aœnie studenci teologii nie czuj¹ lêku przed „braniem siê za bary” z Pismem Œwiêtym. Nauka oryginalnych jêzyków Biblii (greckiego i hebrajskiego) pomaga wnikn¹æ w te obszary Œwiêtej Ksiêgi, które dla innych pozostaj¹ za zamkniêtymi drzwiami. Na teologii w seminarium (jest o rok d³u¿sza ni¿ teologia œwiecka) w przeci¹gu szeœciu lat studiów przez indeks studenta przewija siê ok. sto przedmiotów (!), m.in. spowiednictwo, psychologia pastoralna, æwiczenia z liturgiki, medycyna pastoralna i wiele innych. Teolodzy nie tylko prze¿ywaj¹ wiarê, lecz równie¿ gruntownie wnikaj¹ w jej strukturê.

Mit

UCZELNIA – MÓJ DRUGI DOM czyli – studiom artystycznym trzeba poświęcić się całkowicie Æwicz¹ na instrumentach do zdarcia skóry z palców, œpiewaj¹ do zachrypniêcia, szkicuj¹ do ostatniego o³ówka... Niestety, to nie mit: kierunki artystyczne to najbardziej zaborcze i czasoch³onne studia. Student kierunku, na którym szlifuje siê talent, musi byæ przygotowany na

wielogodzinne æwiczenia: – Mówi siê, ¿e studenci ASP wiecznie imprezuj¹. Ale to nieprawda, nie mamy kiedy – œmieje siê Krystyna, studentka architektury wnêtrz na poznañskiej ASP. – Spêdzamy na uczelni ca³e dnie, od rana do wieczora. Po zajêciach nie mamy si³y na balangi. Podobny obraz wy³ania siê z opowieœci Marcina, studenta kompozycji i fortepianu na Akademii Muzycznej w Warszawie: – Na uczelni spêdzam bardzo du¿o czasu. Siedzisz tu na przyk³ad od 10 do 20. Przynosisz profesorowi to, co zrobi³eœ w ci¹gu tygodnia lub dwóch (zajêcia nie musz¹ odbywaæ siê regularnie) i dyskutujecie na temat koncepcji. Celem dyskusji jest odnalezienie lepszego rozwi¹zania, bo lepsze zawsze istnieje. Czy warto? Na pewno. Efekty warte s¹ zachodu. Studenci mog¹ analizowaæ swój wczeœniejszy dorobek, oceniaæ tempo rozwoju i jakoœæ czynionych postêpów. Nagrod¹ za ciê¿k¹ pracê jest satysfakcja, a niejednokrotnie nagrody i wyró¿nienia na specjalnych festiwalach organizowanych w kraju i za granic¹.

Prawda BRZYDKA PANI NAUCZYCIELKA czyli – po polonistyce tylko do szkoły Studentki polonistyki id¹ na ten kierunek, bo uwielbiaj¹ czytaæ, kochaj¹ dzieci, a ¿e s¹ brzydkie, to przynajmniej cudzymi siê poopiekuj¹. Nic z tych rzeczy! Studenci polonistyki to aktywni uczestnicy ¿ycia spo³eczno-kulturalnego: – To nieprawda, ¿e na tym kierunku traci siê talent pisarski. Powiem wiêcej, cz³owiek bardzo siê rozwija i zdobywa rozeznanie w tematyce kulturalnej – broni swoich studiów Marta, studentka polonistyki na UW – Jest mnóstwo rzeczy, o których, gdyby nie polonistyka, nigdy bym siê nie dowiedzia³a. Niesamowite s¹ zajêcia z jêzykoznawstwa diachronicznego. To genialne móc dowiedzieæ siê, jak wygl¹da³ jêzyk pras³owiañski. Potem z ³atwoœci¹ zaczynasz dostrzegaæ podobieñstwa miêdzy polskim a rosyjskim czy ³acin¹. Studenci polonistyki zyskuj¹ ³atwoœæ wys³awiania siê i pisania, otwieraj¹ siê na szeroko rozumiane dzia³anie.

Marta wspólnie ze znajomymi za³o¿y³a w swojej miejscowoœci bezp³atne czasopismo. Ucz¹ siê pracy zespo³owej, szlifuj¹ warsztat dziennikarski, poznaj¹ tajniki technik redaktorskich. Pope³niaj¹ b³êdy, ale wynosz¹ z nich naukê. Nic nie przychodzi ³atwo, ale maj¹ ju¿ grono sta³ych czytelników i zamierzaj¹ rozwijaæ swoj¹ dzia³alnoœæ. ¯adna z tych osób nie planuje kariery nauczycielskiej, prêdzej naukow¹ lub dziennikarsk¹: – Najg³upszy stereotyp, z którym bardzo czêsto siê spotykam, to ten, ¿e na polonistyce studiuj¹ przysz³e panie nauczycielki, które uwielbiaj¹ dzieci i ksi¹¿eczki, a tak naprawdê nie wiedz¹, co ze sob¹ zrobiæ. I ¿e s¹ „paszczurne”. Ja wiem, co chcê robiæ. A polonistki brzydkie nie s¹, choæ przyznam, ¿e miewaj¹ brzydkie charaktery – podsumowuje Marta.

Mit

STUDENT BIEDNY, ALE PAN czyli – naukę da się pogodzić z pasją Na tym polega si³a studenckiej braci – nie boj¹ siê marzyæ i (co wiêcej) znajduj¹ odwagê, by je realizowaæ. Ucz¹ siê, zdaj¹ egzaminy, staj¹ na rzêsach, by pogodziæ ¿ycie uczelniane z pasjami. Jedni s¹ przewodnicz¹cymi kó³ studenckich, inni samodzielnie organizuj¹ festiwale, jeszcze inni buduj¹ coœ autorskiego. Wiecznie tykaj¹ca bomba zegarowa. S¹ jedn¹ z najbardziej wdziêcznych grup spo³ecznych. Kr¹¿¹ o nich legendy, powstaj¹ dowcipy, stanowi¹ idealn¹ grupę docelow¹ dla niejednej reklamy czy partii politycznej.

Studentki polonistyki idą na ten kierunek, bo uwielbiają czytać, kochają dzieci, a że są brzydkie, to przynajmniej cudzymi się poopiekują...

Dlaczego? OdpowiedŸ jest prosta. Wszyscy wiedz¹, ¿e drzemie w nich olbrzymi potencja³...

Zdecydowanie: prawda :) 37


Kto planuje, Wœród studentów pierwszego roku niebawem standardem bêdzie profesjonalne planowanie swojego zawodowego rozwoju. W³aœnie znajdujesz siê w takim czasie, gdy powinno siê zacz¹æ o tym myœleæ. Tekst: Janusz Kowalski

38

fot.: Images Copyright © 2000 DigiTouch

CZAS NA STUDIA

ten zyskuje Je¿eli nie wiesz, dok¹d zmierzasz, w pewnym momencie znajdziesz siê gdziekolwiek. A gdziekolwiek na pewno nie chcia³byœ byæ... Sztuka planowania nabiera wiêc znaczenia. Oczywiœcie, znane s¹ przyk³ady spontanicznych sukcesów i karier, ale statystycznie planowe dzia³ania maj¹ wiêksz¹ szansê na powodzenie. Zaplanowana droga ¿yciowa daje przede wszystkim poczucie tego, ¿e coœ zale¿y od nas, ¿e nie jesteœmy zdani na kaprys przypadku i œlepego losu, ¿e sami dokonujemy wyboru.

Po pierwsze: namierz cel! Wybierz przede wszystkim jasny, konkretny cel, który chcesz osi¹gn¹æ (np. chcê zostaæ informatykiem, ekonomist¹, lekarzem). I dzia³aj – bo z samego myœlenia i planowania nic jeszcze nie wynika! Jeœli nie wiesz jeszcze, co konkretnie chcia³byœ robiæ w przysz³oœci, wybierz cel mniej odleg³y w czasie, np. ukoñczenie studiów z jak najlepszymi ocenami i maksymalne wykorzystanie tego czasu na zdobycie jak najlepszych doœwiadczeñ. W realizacji celu wyznacz


Zaplanowana droga ¿yciowa daje przede wszystkim poczucie tego, ¿e coœ zale¿y od nas, ¿e nie jesteœmy zdani na kaprys przypadku i œlepego losu, ¿e sami dokonujemy wyboru. sobie tzw. punkty kontrolne (np. koniec semestru), które pozwol¹ Ci na analizê tego, co zamierza³eœ i co uda³o siê (b¹dŸ nie) zrealizowaæ. Takie rozbicie celu na kilka mniejszych czêœci sprawi, ¿e nie przeroœnie Ciê i nie wyda siê tak odleg³y, ¿e zrezygnujesz z jego realizacji.

CZAS NA STUDIA

W wyznaczaniu celu pos³u¿yæ siê mo¿na technik¹ SMART, która okreœla cechy, jakie powinien mieæ dobrze sformu³owany cel.

Cel powinien byæ:  prosty, okreœlony bez mo¿liwoœci dowolnej interpretacji, np. bêdê mia³ dobr¹ pracê (dobr¹ – czyli jak¹? dobrze p³atn¹ czy lekk¹?);  mierzalny, czyli daj¹cy w ka¿dym momencie mo¿liwoœæ okreœlenia, zmierzenia stopnia jego realizacji;  osi¹galny, czyli przystosowany do Twoich mo¿liwoœci: zbyt wygórowany, zbyt ambitny cel zabija wiarê w siebie;  musi byæ wa¿ny dla Ciebie i stanowiæ istotny etap, krok w Twoim rozwoju;  jego realizacja da siê okreœliæ w czasie.

Po drugie: nie stój w miejscu! – Niektórzy wiêcej czasu poœwiêcaj¹ zaplanowaniu wypadu na narty, organizacji imprezy sylwestrowej czy wakacji ni¿ planowaniu swego rozwoju… – zwraca uwagê pracownik jednej z firm HR, zajmuj¹cej siê badaniem zasobów ludzkich. Planowanie – owszem, jest wa¿ne i w tych sprawach, ale trzeba przenosiæ je równie¿ na przysz³oœæ. Bez wzglêdu na to, jaki masz cel, wybieraj¹c dany zawód (czy chcesz zostaæ nauczycielem, bo ta praca ma szansê przynieœæ Ci satysfakcjê, czy bankowcem, bo myœlisz o sporych zarobkach, czy zamierzasz byæ politykiem), planowanie i wyznaczanie sobie celów jest wskazane na ka¿dym etapie. Zwiêksza œwiadomoœæ samego siebie: zalet, umiejêtnoœci, zdolnoœci – z jednej strony, a s³abych stron, wad, ograniczeñ – z drugiej. Pomaga kolejno, krok po kroku, zmierzaæ wybran¹ drog¹ do wyznaczonych celów i wyznaczaæ nowe, dalsze. Pomaga po prostu nie staæ w miejscu, rozwijaæ siê. Najlepszym rozwi¹zaniem jest robiæ w ¿yciu to, co naprawdê siê lubi. Czyli planowaæ tak, by zainteresowania w jak najwiêkszym stopniu pokrywa³y siê z prac¹ zawodow¹. Robienie przez d³u¿szy okres tego, czego siê nie lubi, odbiera po jakimœ czasie wszelk¹ przyjemnoœæ, staje

siê Ÿród³em stresu i frustracji. Nawet jeœli przynosi du¿e korzyœci finansowe.

Po trzecie: poznaj siebie! Wydaje Ci siê, ¿e œwietnie siebie znasz? Nie zamierzam odbieraæ Ci pewnoœci siebie, ale wskazaæ kierunek, jak poszerzyæ wiedzê na swój temat. To bardzo wa¿ne przy planowaniu kariery. Refleksja nad sob¹ – to brzmi nudnie, ale co powiesz na to, ¿e takie æwiczenia, testy s¹ nie tylko pomocne przy planowaniu tego, co chcia³byœ osi¹gn¹æ, ale tak¿e u³atwi¹ ¿ycie na uczelni, w akademiku, w towarzystwie, na imprezach, nawet w znalezieniu sympatii? Poznanie swoich mocnych i s³abych stron, mo¿liwoœci i ograniczeñ – to b a r d z o wa ¿ n y element planowa n i a . L e p i e j z d a wa æ s o b i e sprawê ze swych umiejêtnoœci (lub

ich braku) i cech, ni¿ potem rozczarowaæ siê i byæ zaskoczonym faktem, ¿e np. nie potrafi siê pracowaæ w grupie. Z czego potrafi³byœ zrezygnowaæ dla pracy? Jakie wartoœci dla niej poœwiêciæ? Bez czego móg³byœ siê obejœæ? Bez rzeczy, bez przyjació³, bez mo¿liwoœci decydowania o sobie, bez œwi¹t, bez rodziny i pasji? Czy potrafisz siê przystosowaæ do zmian? Czy zdecydowa³byœ siê szukaæ zakwaterowania co trzy miesi¹ce? Na takie pytania mo¿esz trafiæ w rozmowie z doradc¹ personalnym. Czy przygotowa³byœ siê do wa¿nego egzaminu, podczas gdy za œcian¹ wali³by

!

Nie bój siê szukaæ pomocy

Jeœli masz wizjê swojej przysz³oœci, ale uwa¿asz, ¿e realizacja tych pragnieñ Ciê przerasta, skorzystaj z pomocy profesjonalistów: psychologów, doradców zawodowych. Spotkasz ich np. w biurach karier. Nie myœl, ¿e do pokoju, w którym urzêduj¹ doradcy, wchodz¹ tylko osoby z ostatniego roku, które nie potrafi¹ same znaleŸæ pracy. Nic bardziej mylnego – to miejsce czeka tak¿e na maturzystów i studentów pierwszego roku.

39


CZAS NA STUDIA

Biuro karier Istnieje po to, ¿eby pomóc studentom wejœæ w rynek pracy i efektywnie na nim funkcjonowaæ. Ma u³atwiæ nawi¹zanie kontaktu miêdzy uczelni¹ a pracodawcami, co w efekcie zmniejsza bezrobocie wœród absolwentów. Z czego mo¿esz skorzystaæ? Ze szkoleñ i seminariów dla studentów, indywidualnych testów psychologicznych, rozmów z doradcami personalnymi, którzy pomagaj¹ w przygotowaniu siê do kontaktów z pracodawc¹, do rozmów kwalifikacyjnych. Dowiesz siê tu np. jak napisaæ list motywacyjny, CV, jak ubraæ siê na pierwsz¹ rozmowê z pracodawc¹, i jak siê podczas niej zachowywaæ. m³ot pneumatyczny? Czy umiesz pracowaæ w stresie? Wolisz pracê w zespole czy indywidualn¹? Nie boisz siê odpowiedzialnoœci? Lubisz ryzykowaæ? Jaki masz cel, co chcia³byœ w ¿yciu osi¹gn¹æ? Jak widzisz siebie za 5, 10, 15 lat? Odpowiedzi na podobnego typu pytania pomagaj¹ wybraæ w³aœciw¹ drogê rozwoju, odpowiedni rodzaj pracy, skupiæ siê na tym, co jeszcze mo¿na w sobie poprawiæ, nad czym mo¿na popracowaæ póki nie jest zbyt póŸno. Takie testy on-line, pomagaj¹ce poznaæ swoje ograniczenia, umiejêtnoœci, d¹¿enia, motywacje dostêpne s¹ tak¿e w internecie na stronach biur karier. Nie ma to jednak jak rozmowa z doradc¹ personalnym twarz¹ w twarz.

Po czwarte: zwiêkszaj swoje szanse! Studia to czas zdobywania wiedzy, zawierania nowych znajomoœci, luzu, studenckich imprez... Tak to siê zazwyczaj kojarzy, ale ów schemat powoli siê zmienia. Konkurencja – tym s³owem okreœlaæ bêdziesz sporo sytuacji na uczelni i w ¿yciu codziennym. Starania o uzyskanie jak najlepszych ocen na egzaminach – to by³o od zawsze. Teraz dosz³a jeszcze rywalizacja o wyjazdy na zagraniczne uczelnie w ramach wymiany, a tak¿e o zdobycie dobrych sta¿y studenckich, ciekawych praktyk. Atutem te¿ staje siê podjêcie pracy jeszcze w czasie studiów. Pewnie nie obchodzi Ciê jeszcze konkurencja na rynku pracy, ale warto zdawaæ sobie sprawê, ¿e ukoñczenie renomowanej uczelni nie zawsze równa siê wiêkszym szansom na zatrudnienie. Jak zwiêkszyæ swoje szanse? Tu znów przyda siê jeden z etapów planowania kariery. Umiesz radziæ sobie jednoczeœnie w dwóch rolach: pracownika i studenta? Wypróbuj siebie w takiej roli. Mo¿e byæ to praca podczas studiów, wakacyjna, weekendowa. Przyszli pracodawcy ceni¹ bardzo takie doœwiadczenia. Osoby pracuj¹ce podczas studiów s¹ z regu³y

pewne siebie, bez wiêkszych problemów nawi¹zuj¹ kontakty i s¹ otwarte na nowe doœwiadczenia, ³atwiej te¿ przystosowuj¹ siê do nowych warunków i zasad pracy. Sam równie¿ najlepiej w taki sposób przekonasz siê, jaki charakter przysz³ej pracy bêdzie Ci odpowiada³.

Po pi¹te: szukaj praktyk i sta¿y! W œwiadomym planowaniu czasu na studiach i w przysz³oœci zawodowej warto – oprócz pracy – uwzglêdniæ praktyki, sta¿e i wolontariat, które odbyæ mo¿na równie¿ poza granicami kraju. Poza zdobyciem doœwiadczenia w pracy w firmach za granic¹, zapoznaniem siê z zasadami tam obowi¹zuj¹cymi, jest to œwietna okazja, by poznaæ kraj, inn¹ kulturê, jêzyk, a tak¿e sprawdziæ na w³asnej skórze, jak znosi siê brak obecnoœci znajomych i bliskich. Mo¿na skorzystaæ z oferty firm, które poœrednicz¹ w za³atwianiu praktyk zagranicznych. Warto wiedzieæ, ¿e za takie poœrednictwo niekiedy siê p³aci (nawet oko³o kilku tysiêcy!). Istnieje oczywiœcie inne wyjœcie – mo¿na skorzystaæ z pomocy organizacji studenckich, które takie praktyki organizuj¹ czy umo¿liwiaj¹ (np. IAESTE – organizacja miêdzynarodowa zrzeszaj¹ca studentów uczelni technicznych, AIESEC – Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych, organizuj¹ce praktyki w firmach z ca³ego œwiata, IFMSA-Poland – Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów

Medycyny, którego g³ówne zadanie polega na organizacji praktyk zagranicznych). O tym, czy wyjedziesz na praktyki, czêsto decyduje œrednia ocen i egzamin wewnêtrzny. W wiêkszoœci przypadków mo¿liwoœæ wyjazdu pojawia siê dopiero po drugim lub czwartym semestrze. Koniecznie zadbaj o to, by po zakoñczeniu praktyk, sta¿u, wolontariatu otrzymaæ od pracodawcy referencje, czyli pisemn¹ opiniê o Twojej pracy. To wa¿ne i przyda siê podczas poszukiwania przysz³ego sta³ego zatrudnienia. Nie koncentruj siê na tym, czy i ile pieniêdzy zaoferuj¹ Ci na praktyce. Warto zdobyæ umiejêtnoœci, kwalifikacje i wiedzê w zamian za pracê czy brak wynagrodzenia. Praktyki to tak¿e najlepszy sposób, by poznaæ na w³asnej skórze, jak wygl¹da codzienna praca w wymarzonej przez Ciebie firmie, jaka jest specyfika danego zawodu, co Ciê czeka w przysz³oœci: stres, nienormowany czas pracy, nadgodziny, fajny zespó³; czy odpowiadaj¹ Ci zasady o b ow i ¹ z u j ¹ c e w tej grupie zawodowej. Co siê zyskuje?

fot.: Images Copyright © 2000 DigiTouch

40


CZAS NA STUDIA

fot.: materiały promocyjne

Kontakty z nowymi ludŸmi, umiejêtnoœæ przek³adania teorii na praktykê, czyli nowe doœwiadczenia, mo¿liwoœæ sprawdzenia, na ile i jak potrafisz siê zaanga¿owaæ w pracê zespo³u, ewentualn¹ propozycjê pracy... Jeœli Twoja uczelnia wymaga, byœ odby³ w czasie studiów praktyki studenckie, zapewne jest lista firm, w których mo¿esz je odbyæ. Dowiedz siê, jaki jest harmonogram takich praktyk, co bêdziesz robiæ, czy w danym miejscu praktyki polegaj¹ na wykonywaniu prostych prac biurowych, czy np. praktykant wykonuje pracê w ró¿nych dzia³ach, co pozwala na bli¿sze poznanie organizacji i struktury firmy.

Po szóste: nie spoczywaj na laurach! IZABELA NOWIKOWSKA – dyrektor personalny warszawskiego hotelu Sheraton Z moich obserwacji wynika, ¿e obecnie studenci o wiele bardziej œwiadomie wybieraj¹ kierunki studiów ni¿ jeszcze kilka lat temu. Nie kieruj¹ siê mod¹ czy chêci¹ „postudiowania”, dokonuj¹ wyborów pod k¹tem planów zawodowych. To bardzo dobry trend, co nie oznacza, ¿e nie zdarzaj¹ siê studenci, którzy po III roku maj¹ wiele w¹tpliwoœci co do wyboru swojej zawodowej drogi. Niezale¿nie jednak od tego, na ile ktoœ ma sprecyzowane plany zawodowe, zachêcam wszystkich do pracy wakacyjnej – i to ju¿ po I roku studiów. Firmy bardzo chêtnie przyjmuj¹ praktykantów, daj¹c im mo¿liwoœæ przeprowadzania ciekawych projektów i poznania organizacji firmy od wewn¹trz. Znam studentów, którzy w czasie jednych wakacji odbywaj¹ nawet po dwa sta¿e. Praca wakacyjna stanowi ogromny atut kandydata ubiegaj¹cego siê o pracê po zakoñczeniu studiów. Œwiadczy ona o determinacji m³odego cz³owieka, jego odwadze, samodzielnoœci i zaradnoœci. Pracodawcy lubi¹ pracowników, którzy nie boj¹ siê wyzwañ i potrafi¹ odnaleŸæ siê w nowym œrodowisku, a odbyte sta¿e s¹ idealn¹ rekomendacj¹. Swoje doœwiadczenia kandydaci powinni w trakcie rozmów o pracê koniecznie podkreœlaæ, ³¹cznie ze szczegó³ami: jak znaleŸli pracê, co im w niej odpowiada³o, a co siê nie podoba³o. Warto wskazaæ konkretne osoby, z którymi pracowali, które mog³yby udzieliæ opinii na temat kandydata. Udaj¹c siê na rozmowê do przysz³ego pracodawcy, odpowiednio siê przygotujmy. Zbierzmy jak najwiêcej wiadomoœci o firmie, a o informacje, których nam brakuje – pytajmy. Na ogó³ pod koniec rozmowy rekrutuj¹cy daj¹ czas na zadawanie pytañ i ten czas nale¿y wykorzystaæ. Upewnijmy siê co do zakresu obowi¹zków, odpowiedzialnoœci, czasu pracy itp. Pamiêtajmy, ¿e osobom rekrutuj¹cym zale¿y nie tylko na znalezieniu jak najlepszej osoby na dane stanowisko, ale na tym, aby osoba by³a zadowolona z pracy i zmotywowana. Ja rekrutuj¹c, zawsze pytam wprost o oczekiwania i motywacje kandydata, by oceniæ, czy to, co firma oferuje na danym stanowisku, spe³ni jego potrzeby. B³¹d rekrutacyjny jest bowiem k³opotem dla obu stron.

Studia licencjackie czy magisterskie to nie koniec Twojej edukacji. Ju¿ teraz warto pomyœleæ o studiach podyplomowych. Dzisiaj liczy siê elastycznoœæ i umiejêtnoœæ przystosowywania siê do zmiennych wymagañ rynku pracy, trendów i nowych zawodów, kierunków kszta³cenia. Drugi kierunek, zdobycie wiedzy w innej dziedzinie to atut. W swoich planach na przysz³oœæ uwzglêdnij pojawiaj¹ce siê trendy, nowe kierunki studiów i zapotrzebowanie rynku. ŒledŸ nowoœci w prasie, internecie, chodŸ na targi i gie³dy pracy – zostawiaj tam swoje CV. Pamiêtaj, ¿e niektóre firmy wy³apuj¹ pracowników jeszcze podczas studiów! Najwa¿niejsze to siê nie poddawaæ, nie zra¿aæ pora¿kami, ale wytrwale realizowaæ cel. Niepowodzenia s¹ wkalkulowane w œcie¿kê kariery i powinny mobilizowaæ. Pamiêtaj, dobry plan dzia³ania to kontrola nad w³asnym ¿yciem, w którym wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ umiejêtnoœci, zdolnoœci, zdobyte doœwiadczenie, a nie jedynie przypadek i szczêœcie. A to oznacza, ¿e sukces osi¹gn¹³eœ ju¿ w po³owie.

Bezpłatne studia I stopnia

EKONOMIA PEDAGOGIKA

FILOLOGIA INFORMATYKA

MATEMATYKA PIELĘGNIARSTWO

Płock, Plac Dąbrowskiego 2 tel. 24/ 366−54−01

e−mail: pwsz@pwszplock.pl

41 www.pwszplock.pl


CZAS NA STUDIA

Miasta

przyjazne studentom

Chcia³byœ wyrwaæ siê z domu, rzuciæ na g³êbok¹ wodê i zacz¹æ studia w innym mieœcie, ale nie wiesz jeszcze gdzie? Wolisz miejsca, w których dominuje atmosfera naukowa, czy raczej takie, gdzie wiêcej czasu mo¿na poœwiêciæ na rozrywkê? Przeczytaj nasz przewodnik po najwa¿niejszych oœrodkach akademickich, a na pewno znajdziesz coœ dla siebie! Tekst: Katarzyna Gajewska, Małgorzata Glinicka fot: archiwum Wydawnictwo TELBIT

W

ybór miejsca studiów to dla wielu osób bardzo wa¿na decyzja. To w³aœnie tam nie tylko zdobywa siê wiedzê, ale tak¿e kszta³tuje dojrza³e pogl¹dy, nabiera siê doœwiadczenia, a tak¿e zawiera znajomoœci na ca³e ¿ycie, czêsto – zaczyna

42

pracê i zak³ada rodzinê. Dlatego przed podjêciem tej decyzji warto siê dobrze zastanowiæ. Jakie kryteria wzi¹æ pod uwagê przy wyborze miasta, w którym chce siê studiowaæ? Wszystko zale¿y od indywidualnych preferencji – niektórzy wol¹ oœrodki,

w których zdecydowanie dominuje naukowa atmosfera, inni wol¹ miejsca, gdzie wiêcej czasu mo¿na poœwiêciæ na rozrywkê. Poni¿ej znajduj¹ siê opisy najpopularniejszych miast akademickich w Polsce. Ka¿dy powinien znaleŸæ coœ dla siebie.

Bia³ystok Bia³ystok – stolica Podlasia, najwiêksze miasto pó³nocno-wschodniego regionu Polski, znajduj¹ce siê w s¹siedztwie Puszczy Bia³owieskiej, miasto rodzinne Ludwika Zamenhofa, twórcy jêzyka esperanto – jest oœrodkiem akademickim, a zarazem miejscem, w którym spotyka siê kultura Wschodu i Zachodu, gdzie wspó³pracuj¹ ludzie ró¿nych wyznañ, szczególnie prawos³awia i katolicyzmu. Mieszkaj¹ tu tak¿e muzu³manie (g³ównie Tatarzy), dzia³a Centrum Islamskie, a tak¿e buddyjski Oœrodek Karma Kagyu i Bia³ostocka Grupa Zen. Nazywany bywa stolic¹ Syberii, ze wzglêdu na specyficzne i mroŸne zimy. W Bia³ymstoku mo¿na studiowaæ na uczelniach pañstwowych oraz prywatnych, których obecnie jest 12. Jednym z najlepszych chórów w kraju jest Chór Akademicki Uniwersytetu w Bia³ymstoku, za³o¿ony w 1976 roku, dzia³aj¹cy pod kierownictwem prof. dr. hab. Edwarda Kulikowskiego, wspó³pracuj¹cy z Filharmoni¹ Bia³ostock¹.


fot: archiwum UM Białegostoku

CZAS NA STUDIA Miasto posiada doskona³e zaplecze naukowe i dydaktyczne, wzrasta liczba umów o wspó³pracê miêdzy Uniwersytetem w Bia³ymstoku i innymi uczelniami europejskimi (w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji, Japonii, Szwajcarii, Hiszpanii, Rosji). W Bia³ymstoku studiuje obecnie kilkadziesiąt tysiêcy osób. Mo¿liwe jest kszta³cenie zamiejscowe na studiach ekonomicznych i prawniczych w Wilnie, dzia³a program Socrates-Erasmus, prowadzone s¹ badania naukowe, organizowane konferencje, sympozja, wymiana pracowników i studentów.

uki, jest oblegany przez bydgoszczan Myœlêcinek. Uruchomiony zosta³ równie¿ zimowy stok narciarski.

¯eby studiowaæ w Bia³ymstoku, nie potrzeba wielkich nak³adów finansowych, koszty studiów i utrzymania s¹ niskie. Niestety, procent bezrobotnych jest doœæ wysoki, co wp³ywa na du¿y odsetek studentów wyje¿d¿aj¹cych z miasta w poszukiwaniu lepszej pracy. Po³o¿enie miasta, bliskoœæ Puszczy Bia³owieskiej, Narwiañskiego Parku Narodowego, Suwalszczyzny i Mazur umo¿liwiaj¹ rozkoszowanie siê piêknem okolicznej przyrody. Natomiast dla mi³oœników oryginalnych przedmiotów organizowane s¹ co dwa tygodnie targi staroci przed kinem Forum.

Katowice

W Bia³ymstoku znajduje siê oko³o 150 zabytków wpisanych do rejestru zabytków, w tym np. zespó³ pa³acowy Branickich (XVII– XVIII w.). Spacerowaæ mo¿na na Plantach i w parku Zwierzynieckim, gdzie znajduje siê ogród zoologiczny, na Dojlidach mieœci siê sztuczne k¹pielisko i wypo¿yczalnia sprzêtu kajakowego. W mieœcie odbywaj¹ siê tak¿e juwenalia organizowane przez wszystkie uczelnie, Dni Sztuk i Ws p ó ³ c z e s ne j w maju, w trakcie których wystêpuj¹ artyœci z kraju i Europy, mi³oœnicy sztuki mog¹ zwiedzaæ ponad 19 prywatnych galerii, a wœród nich jedn¹ z najlepszych polskich placówek tego typu – Galeriê Arsena³.

Bydgoszcz Ten prê¿nie rozwijaj¹cy siê oœrodek akademicki skupia kilkadziesiąt tysiêcy studentów na uczelniach publicznych i prywatnych. Obok bogatej oferty kierunków nauczania, gród nad Brd¹ obfituje w interesuj¹ce wydarzenia artystyczne i kulturalne. Na bydgoskich uczelniach istnieje szeroki wachlarz mo¿liwoœci kszta³cenia. Kierunki techniczne, medyczne, rolnicze, artystyczne, humanistyczne i przyrodnicze tworz¹ interesuj¹c¹ ofertê dydaktyczn¹ dla œwie¿o upieczonych absolwentów szkó³ œrednich. Miasto jest bardzo wa¿nym oœrodkiem na mapie kulturalnej Polski, a studenci mog¹ korzystaæ z ulgowych biletów sprzedawanych na uczelniach, co ma istotne znaczenie dla skromnego studenckiego bud¿etu. Wa¿nym punktem w programie bydgoskiego Teatru Polskiego sta³ siê Festiwal Prapremier, podczas którego odbywa siê przegl¹d ró¿norodnych spektakli, wystawianych przez teatry z ca³ej Polski. Dodatkow¹ atrakcj¹ s¹ wyk³ady i wystawy, poœwiêcone sztuce teatralnej. Mi³oœnicy filmu spotykaj¹ siê w dzia³aj¹cym od kilku lat multipleksie wyposa¿onym w kilkanaœcie klimatyzowanych sal oraz dyskusyjnym klubie filmowym Mozaika przy Pa³acu M³odzie¿y. Tutaj po projekcji niecodziennych dzie³ kinematografii odbywaj¹ siê dyskusje zwi¹zane z tematyk¹ filmów. Œwietnym miejscem na relaks, w którym mo¿na odpocz¹æ po tygodniu na-

Obok budynków pamiêtaj¹cych okupacjê powstaj¹ tu nowoczesne centra handlowe, oœrodki sportowe, przytulne puby. Bydgoszcz jest wa¿nym centrum gospodarczym dla firm krajowych i zagranicznych, co stwarza nadziejê na dynamiczny rozwój, a co za tym idzie – wiêksze mo¿liwoœci rozwoju zawodowego dla m³odych ludzi.

S¹ jednym z wiêkszych oœrodków naukowych w Polsce. Skupiaj¹ w sobie kilkanaœcie uczelni wy¿szych. Ponad 30% katowiczan w wieku 25–29 lat legitymuje siê wykszta³ceniem wy¿szym. Ten wysoki wskaŸnik to zas³uga wy¿szych uczelni o rozmaitym profilu kszta³cenia i ciekawej oferty niepublicznych szkó³ wy¿szych. Do charakterystycznych m i e j s c K at o w i c, b e z k t ó rych kultura tego miasta nie mog³aby funkcjonowaæ, nale¿¹: s³ynny Spodek katowicki, kino Œwiatowid, Jazz Club, Teatr Cogiataur, Teatr Œl¹ski, Teatr Rozrywki, Teatr Korez, Scena Gugalander, Œl¹ski Teatr Tañca. Wydarzeñ rozrywkowo-kulturalnych te¿ jest du¿o, wystarczy przywo³aæ Juwenalia czy Festiwal „Rawa Blues”. fot: archiwum Wydawnictwo TELBIT

            

archeologia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją etnologia historia historia sztuki wojskoznawstwo zarządzanie informacją i bibliologia            

43


CZAS NA STUDIA

Kraków Gród Kraka jest najstarszym oœrodkiem akademickim w Polsce i swoj¹ niepowtarzaln¹ atmosfer¹ przyci¹ga studentów z Polski i z zagranicy. Miasto mo¿e siê pochwaliæ dobrze przygotowan¹ kadr¹ akademick¹ o miêdzynarodowej s³awie, œwietnie funkcjonuj¹ liczne instytucje edukacyjne, kulturalne, kluby studenckie oraz ca³a baza socjalna. Najbardziej znan¹ uczelni¹ z tradycjami jest Uniwersytet Jagielloñski, ale naukê mo¿na te¿ pobieraæ na innych uczelniach pañstwowych i prywatnych. Studenci niektórych uczelni, a przede wszystkim Uniwersytetu, sami mog¹ byæ wspó³autorami programu studiów. Maj¹ mo¿liwoœæ uczêszczania na nieobowi¹zkowe zajêcia, co jest dodatkowo punktowane. ¯acy mog¹ siê czuæ dumni ze swojej Almae Matris, gdy¿ s³ynny UJ ukoñczyli m.in. Miko³aj Kopernik, Andrzej Frycz Modrzewski, Miko³aj Rej, Jan Kochanowski, Tadeusz Boy-¯eleñski i Karol Wojty³a. Powiew tradycji mo¿na te¿ poczuæ niedaleko Rynku – przy ul. Jagielloñskiej znajduje siê najstarsze z dawnych kolegiów Wszechnicy Jagielloñskiej – gotyckie Collegium Maius, z zabytkowymi wnêtrzami, i muzeum UJ, z kolekcj¹ starych przedmiotów naukowych (zegary s³oneczne, lunety, globusy, wagi, mikroskopy). W refektarzu, zwanym Stuba Communis, oraz w Zielonej Sali rektor podejmuje najdostojniejszych goœci. Raz w roku, z pocz¹tkiem paŸdziernika, przez sale i kru¿ganki Collegium Maius przechodzi pochód profesorów w togach,

Lublin Lublin – miasto we wschodniej Polsce, stolica województwa lubelskiego, po³o¿one na Wy¿ynie Lubelskiej, nad rzek¹ Bystrzyc¹ z Bram¹ Krakowsk¹, Bram¹ Grodzk¹, Zamkiem i Kaplic¹ Zamkow¹, archikatedr¹, z koœcio³ami dominikanów, bernardynów, bernardynek, brygidek,

udaj¹cy siê na rozpoczêcie roku akademickiego do pobliskiego Collegium Novum, stanowi¹cego siedzibê rektora. Obok Collegium Novum, przy ulicy Go³êbiej (nazwanej tak przez Jana Matejkê), mieœci siê Collegium Witkowskiego, gdzie ucz¹ siê studenci psychologii. W Krakowie nie brakuje licznych imprez. Warto wymieniæ chocia¿by Wianki – coroczn¹ zabawê towarzysz¹c¹ nocy œwiêtojañskiej, Festiwal Kultury ¯ydowskiej, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Krakowskie Reminiscencje Teatralne, Festiwal Piosenki ¯eglarskiej Shanties, Przegl¹d Kabaretów PAKA czy Noc Muzeów. W Krakowie odbywa siê

tak¿e coroczne œwiêto studentów – juwenalia, którego najwa¿niejszymi elementami s¹ pochody studenckie i podziêkowania z³o¿one przez miasto studentom za ich obecnoœæ. Œwiêtu towarzysz¹ liczne koncerty, wystêpy i zabawy. Organizowany Trybuna³em Koronnym, Bram¹ Rybn¹, placem Po Farze, starym i nowym cmentarzem ¿ydowskim, synagog¹ Chewra Nosim – jest jednym z najwiêkszych oœrodków akademickich w Polsce. Mo¿na tu zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ centrum kultury „Chatka ¯aka”, obejrzeæ Starówkê, koœcio³y (g³ównie klasztorne), znajduj¹ce siê w samym centrum, Ogród

przez wszystkie krakowskie pañstwowe uczelnie przy udziale licznych instytucji jest s³ynny Festiwal Nauki. Najczêœciej odwiedzane przez studentów kluby to m.in.: najstarszy – istniej¹cy od 1974 roku – Stowarzyszenie Rotunda z kinem i rockotek¹, studencki Klub Pod Jaszczurami z koncertami jazzowymi i bluesowymi. Poza tym du¿o jest knajpek, do których niewtajemniczeni nie trafi¹ ³atwo. Ale i dla nich zawsze coœ siê znajdzie.

M

iasta o nazwie Krakow istniej¹ poza Polsk¹! W Niemczech mo¿emy podziwiaæ Krakow am See, natomiast w Stanach Zjednoczonych Krakow w stanie Missouri, Krakow w stanie Nebraska, Krakow w stanie Wisconsin i Krakow w stanie Michigan. Teresa, studentka ekonomii jednej z prywatnych uczelni, mówi: – Uwielbiam Kraków przede wszystkim za jego studencki klimat, po³¹czenie powa¿nej atmosfery naukowej z niesamowitymi imprezami w klubach, których jest bardzo du¿o. W trakcie wieczoru mo¿na przenosiæ siê z jednego do drugiego, gdy¿ te najpopularniejsze s¹ zogniskowane przy Rynku. Kolega z Warszawy bardzo mi tego zazdroœci. Mówi, ¿e noc¹ Warszawa umiera, a Kraków o¿ywa. Karolina, studentka Uniwersytetu Jagielloñskiego, dodaje: – Powiew tradycji czuje siê tu na ka¿dym kroku. fot: archiwum Wydawnictwo TELBIT

Botaniczny, Ogród Saski, fabryki, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej. W Akademickim Centrum Kultury mieœci siê kino studyjne, dyskusyjny klub filmowy. Pierwsz¹ uczelni¹ za³o¿on¹ w XX wieku (rok 1918) by³ Katolicki Uniwersytet Lubelski. Uruchomienie tej uczelni przez ks. Idziego Radziszewskiego spowodowa³o o¿ywienie niewielkiego miasta, nap³yw wybitnych naukowców (g³ównie ze Lwowa

K

fot: Andrzej Koziara, UM Lublin

44

ultura alternatywna: Rozwój kultury alternatywnej w Lublinie jest bardzo dynamiczny. Lata 70. przynios³y takie projekty alternatywne, jak Teatr Gong 2 czy Scena Plastyczna KUL. W Lublinie powsta³ tak¿e Oœrodek Brama Grodzka – Teatr NN – prê¿nie dzia³aj¹ca instytucja kulturalna, która w swoich projektach bardzo czêsto odnosi siê do historii miasta zwi¹zanej z koegzystencj¹ trzech kultur. W Lublinie rozwija siê tak¿e sztuka performance. Wa¿nym elementem teatru alternatywnego jest Teatr Provisorium i Oœrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” w Lublinie, finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


CZAS NA STUDIA i Krakowa) i studentów. ¯ycie akademickie jeszcze bujniej rozwinê³o siê po II wojnie œwiatowej, dziêki powo³anemu w 1944 roku Uniwersytetowi Marii Curie-Sk³odowskiej. Z Lublina pochodz¹: Wincenty Pol, Józef Pankiewicz, Krzysztof Cugowski.

mi siê, ¿e miasto staje siê coraz bardziej szare. Ale i tak z £odzi nie zrezygnujê.

Lubelscy studenci lubi¹ ¿ycie nocne miasta, jednak – choæ bogate – napotyka ono na szereg problemów, m.in. brak nocnej komunikacji miejskiej.

Koœció³ œw. Miko³aja na Czwartku – wg tradycji najstarszy koœció³ Lublina, za³o¿ony przez Mieszka I. Czwartek by³ osiedlem handlowym, na którym w czwartki odbywa³y siê targi. Koœció³ œw. Miko³aja obs³ugiwa³ wczesnoœredniowieczn¹ osadê targow¹ na Czwartku – wezwanie to jest czêste w przypadku koœcio³ów w dawnych osadach targowych. Obecny koœció³ murowany pochodzi z XVI wieku, w murach póŸnogotycki, przebudowany za rz¹dów proboszcza W. Turobojskiego.

£ódŸ Któ¿ nie pamiêta Daniela Olbrychskiego przechadzaj¹cego siê po ³ódzkiej Ziemi Obiecanej? Filmowe skojarzenia z £odzi¹ s¹ jak najbardziej na miejscu – to tutaj znajduje siê s³ynna szko³a filmowa, o której indeks walczy co roku t³um spragnionych artystycznych kreacji m³odych ludzi, to dziêki niej do miasta przylgnê³a etykietka „Holly£ódŸ”. Kojarz¹ce siê jednoczeœnie z przemys³ow¹ wielkoœci¹ i upadkiem miasto zachowa³o swój urok dziêki licznym kamienicom, pa³acom XIX-wiecznych przemys³owców i ocala³ym fabrykom, które mija siê w trakcie spaceru w œródmieœciu. W £odzi znajdują siê uczelnie pañstwowe oraz kilkanaœcie prywatnych, a okazji do ciekawego spêdzania wolnego czasu nie brakuje. Znane nie tylko w Polsce, ale tak¿e rozpoznawalne na œwiecie s¹ np. festiwale: Camerimage, Festiwal Dialogu Czterech Kultur, Miêdzynarodowy Festiwal Fotografii czy Festiwal Fiesta Libre.

W

£odzi znajduje siê najwiêksze graffiti na œwiecie – umieszczone na œcianie o powierzchni ponad 900 m2 przy ul. Piotrkowskiej 152. Dzie³o zosta³o wpisane do Ksiêgi rekordów Guinnessa.

Olsztyn Olsztyn to 180-tysiêczne miasto w województwie warmiñsko-mazurskim, w którym znajduje siê uniwersytet powsta³y w 1999 roku z po³¹czenia trzech uczelni: Akademii Rolniczo-Technicznej w Kortowie, Warmiñskiego Instytutu Teologicznego i Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej. Kortowo jest campusem akademickim o nazwie pochodz¹cej od jeziora, które otacza je od zachodu, ze stuletnim parkiem, klubami i urz¹dzeniami sportowymi. Olsztyñscy studenci maj¹ coœ, czego zazdroszcz¹ im koledzy z in-

W

Olsztynie mo¿na podziwiaæ piêkne jeziora, z których najwiêksze to: Krzywe, Kortowskie, D³ugie, Skanda. Mo¿na ³owiæ wiele ryb, m.in. karasie, liny, amury i szczupaki. Znajduj¹ siê tu oœrodki szkutnicze i sportów wodnych.

nych stron Polski: w³asne miasteczko akademickie, obejmuj¹ce ca³¹ dzielnicê miasta, w której ¿yj¹ sami studenci i którego magicznej atmosfery nie s¹ w stanie popsuæ wszechobecne kamery monitoringu. Oprócz uniwersytetu w Olsztynie funkcjonuj¹ prywatne uczelnie zawodowe. Imprezy organizowane s¹ przez Miêdzynarodowe Targi Warmii i Mazur. Mo¿na tu spotkaæ rdzennych Warmiaków, Niemców, Polaków, przybyszy znad Niemna,

Jeden z najd³u¿szych deptaków Europy – ul. Piotrkowska przyci¹ga licznymi sklepami, kawiarenkami, ma³ymi pubami i restauracjami, z okien których mo¿na podziwiaæ ¿ycie miasta. Mo¿na by pomyœleæ, ¿e to raj na ziemi dla naukowców i artystów. Niektórzy jednak, tak jak Julia, studentka Akademii Sztuk Piêknych, narzekaj¹, ¿e miasto mog³oby wygl¹daæ lepiej: – Czasem, przechadzaj¹c siê po uliczkach £odzi, odczuwam wielki smutek. Jest tu mnóstwo piêknych kamienic, a tak du¿a czêœæ z nich niszczeje wskutek braku œrodków finansowych na ich renowacjê. Mam nadziejê, ¿e to siê zmieni, ¿e inwestorzy zaczn¹ zauwa¿aæ to piêkne m i a s t o. D u ¿ ¹ szans¹ jest dla nas projekt Manufaktury – najwiêkszego obiektu handlowou s ³ u g o w o -rozrywkowego w P o l s c e. B a r dzo lubiê to miasto, uwielbiam parki, które s¹ nieod³¹cznym elementem ³ódzkiej a t m o s f e r y, c h o æ fot: Magdalena Pasterska czasami wydaje

45


CZAS NA STUDIA Wilii, Buga, z po³udniowych kresów dawnej Rzeczypospolitej, rozmaitych profesji i wyznañ. Mieszkaj¹ tu artyœci, znani sportowcy. Z Olsztyna pochodz¹ m.in. Piotr Ba³troczyk, Krzysztof Ho³owczyc.

U

niwersytet w Olsztynie skoñczyli: Tadeusz Fiszbach – twórca Unii Socjaldemokratycznej, Hanna Gucwiñska – znana z wroc³awskiego ZOO, Ryszard Rynkowski – piosenkarz, studiowa³ tu Maciej Kuroñ.

Powstaje coraz wiêcej nowych kierunków, obejmuj¹cych nauki techniczne, rolnicze, humanistyczne, prawne, pedagogiczne, teologiczne. – Myœlê, ¿e atutem naszego uniwersytetu jest siêgniêcie do przedwojennej tradycji, przecie¿ rolnictwo wysz³o z uniwersytetu, by³o na przyk³ad na UJ, tam¿e w 1903 roku napisano pierwsz¹ ksi¹¿kê o mleczarstwie. Humanistom przyda siê obcowanie z przedstawicielami nauk œcis³ych, przyrodniczych, technicznych, a in¿ynierom dyskusja z teologami czy prawnikami – powiedzia³

Poznañ Poznañ to oœrodek akademicki i naukowy, znany miêdzy innymi z corocznych Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. W mieœcie dzia³ają szkoły wy¿sze publiczne i niepubliczne, kszta³c¹ce ³¹cznie kilkadziesi¹t tysiêcy studentów. Kontynuuj¹ one tradycje takich placówek jak Akademia Lubrañskiego, Kolegium Jezuickie czy Uniwersytet Poznañski. W mieœcie dzia³aj¹ te¿ liczne placówki badawcze, co stawia Poznañ wœród czo³owych polskich oœrodków akademickich. ¯acy stali siê nieod³¹cznym elementem miasta. Spotkaæ ich mo¿na wszêdzie: na ulicach, w tramwaju, w restauracjach, w klubach. Wiêkszoœæ studentów przy-

fot: Krzysztof Otoliński

prof. dr hab. Zbigniew Œmietana, dziekan Wydzia³u Nauki o ¯ywnoœci UWM. Do najwiêkszych imprez œrodowiskowych nale¿¹: ¯akinada-Kortowiada, wybory miss uczelni, Ogólnopolski Rajd Stu-

znaje, ¿e najwiêcej pieniêdzy wydaje na rozrywkê. Czêsto poœwiêcaj¹ czas nie tylko na naukê, ale i zarabianie. Pracuj¹ we wszystkich mo¿liwych miejscach, na dostêpnych dla nich stanowiskach. Sprz¹taj¹, opiekuj¹ siê dzieæmi, sprzedaj¹ bilety w kinie i projektuj¹ kampanie marketingowe, pracuj¹ jako ankieterzy, opiekunki do dzieci, kelnerzy, a do tego bior¹ czynny udzia³ w ¿yciu miasta. Studiuj¹c w Poznaniu, pe³nym ma³ych lokali i kafejek rozsianych wokó³ Rynku z renesansow¹ zabudow¹, warto odwiedziæ niektóre z teatrów, to tutaj bowiem swoj¹ siedzibê maj¹ m.in. Teatr Strefa Ciszy czy Teatr Ósmego Dnia. Mo¿na te¿ wzi¹æ udzia³ w Festiwalu Malta, w ramach które-

dencki po Warmii i Mazurach. Najpopularniejsze imprezy cykliczne i festiwale to: Olsztyñskie Lato Artystyczne, Olsztyñskie Noce Bluesowe, Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Œpiewajmy Poezjê”.

S

³awni poznanianie: Kazimierz Ajdukiewicz, Hanna Banaszak, Stanis³aw Barañczak, Hipolit Cegielski, August Cieszkowski, Eleni, Krystyna Feldman, Arkady Fiedler, Kazimiera I³³akowiczówna, Anna Jantar, Jerzy Waldorff, Ma³gorzata Musierowicz.

go wystêpuj¹ teatry z ca³ego œwiata. Miasto nazywane jest tak¿e muzyczn¹ stolic¹ Polski dziêki s³awnym chórom ch³opiêcym i mêskim, organizowanym co piêæ lat konkursom skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego, a tak¿e dziêki dzia³alnoœci Orkiestry Kameralnej pod dyrekcj¹ Agnieszki Duczmal, opery i Polskiego Teatru Tañca. Bardzo liczne s¹ oœrodki kultury, aktywnie dzia³aj¹ce w ramach poszczególnych uczelni. Ponadto Poznañ jest jednym z lepszych miejsc na studia artystyczne.

Szczecin Szczecin liczy ponad czterysta tysiêcy mieszkañców. Licz¹c bardzo ostro¿nie, mo¿na za³o¿yæ, ¿e w okresie od paŸdziernika do czerwca co dziesi¹ty mijany na chodniku cz³owiek jest studentem.

fot: Łukasz Zandecki, archiwum UM Poznania

46

Zachodniopomorskie jest regionem o wysokim stopniu bezrobocia, co widaæ tak¿e w jego stolicy. Niektórzy mieszkañcy Szczecina uwa¿aj¹, ¿e miasto popada w szarzyznê i przeciêtnoœæ – gin¹cy


CZAS NA STUDIA przemys³ i brak atrakcji turystycznych z prawdziwego zdarzenia nie sprzyjaj¹ nap³ywowi ludzi z zewn¹trz. Z pewnoœci¹ odstrasza to te¿ potencjalnych chêtnych, którzy mogliby zdecydowaæ siê na podjêcie tu studiów. W Szczecinie nie ma miejsca, gdzie studenci byliby tak naprawdê widoczni. Po prostu przemykaj¹ tramwajami z jednego koñca miasta na drugi, z jednych zajêæ na kolejne. We Wroc³awiu, Krakowie czy Poznaniu s¹ starówki z prawdziwego zdarzenia, na których mo¿na spotkaæ ka¿dego dnia setki studentów. Olsztyn ma miasteczko akademickie, ca³¹ dzielnicê miasta, w której ¿yj¹ sami studenci. Tego w Szczecinie nie ma, co w pewien sposób wp³ywa na atmosferê studiowania. Jednak w licznych rankingach na naj³adniejsze i najbardziej europejskie polskie miasto Szczecin plasuje siê tu¿ za Warszaw¹, Krakowem, Wroc³awiem, Gdañskiem czy Poznaniem. Trzeba pamiêtaæ, ¿e jest to miasto z wielkimi tradycjami i choæ czasy jego œwietnoœci pamiêtaj¹ tylko niektóre spoœród ocala³ych po wojnie budynków, atmosferê metropolii sprzed lat nietrudno tu odczuæ. W centrum Szczecina widaæ wielkie ronda i rozchodz¹ce siê promieniœcie ulice, wzd³u¿ których stoj¹ kilkukondygnacyjne, eklektyczne kamienice. Taki sam XIX-wieczny uk³ad urbanistyczny ma tylko jedno miasto w Europie – Pary¿. Podejmowane inicjatywy, maj¹ce na celu przywrócenie miastu dawnej œwietnoœci, np. rekonstrukcja ca³ych fragmentów zniszczonego Starego Miasta, daje nadziejê na poprawê wizerunku Szczecina. W mieœcie znajduje siê kilkanaœcie wy¿szych uczelni. Na przyk³adzie Uniwersytetu Szczeciñskiego widaæ, ¿e dzia³ania

fot: archiwum UM Szczecina

zmierzaj¹ce do uczynienia ze Szczecina miasta akademickiego s¹ sprawnie podejmowane. Sztandarowym tego przyk³adem mo¿e byæ projekt „Absolwent US”. Zak³ada on, ¿e ka¿dy absolwent, który przyst¹pi do projektu, bêdzie otrzymywa³ na bie¿¹co informacje o imprezach odbywaj¹cych siê na US (dba o to Biuro Promocji i Informacji US), poza tym Karta Absolwenta US upowa¿nia do zni¿ek w firmach wspó³pracuj¹cych z Uniwersytetem Szczeciñskim. Projekt u³atwia te¿ odnajdywanie znajomych z lat studiów. Jest du¿a szansa, ¿e za kilka, mo¿e kilkanaœcie lat projekt rozwinie siê do tego stopnia, ¿e stanie siê platform¹, dziêki której bêdzie mo¿na

Toruñ Toruñ, miasto po³o¿one nad Wis³¹, kameralne, spokojne, z urocz¹, nisk¹ zabudow¹ zespo³u staromiejskiego, koœcio³ami gotyckimi (ostatnie has³o promocyjne miasta – Gotyk na dotyk), ruinami krzy¿ackimi i Domem Kopernika stanowi wspania³e miejsce dla rozwoju intelektualnego i kulturalnego. To pierwsze zapewniaj¹ szko³y wy¿sze, natomiast rozrywkê kulturaln¹ w postaci setek ró¿nego rodzaju imprez proponuj¹ liczne instytucje. Oprócz uczty duchowej Toruñ oferuje równie¿ coœ dla zmys³ów. Jest tutaj sporo ciekawych klubów, restauracji, kawiarni, pubów, winiarni i herbaciarni. Ka¿dy znajdzie coœ dla siebie. Mo¿na te¿ skosztowaæ toruñskich pierników, s³yn¹cych z niepowtarzalnego smaku i stanowi¹cych najbardziej znany element tradycji i legendy tego miasta, który wyró¿nia Toruñ spoœród innych miast w Polsce i na œwiecie.

w trakcie studiów uzyskaæ sta¿, a natychmiast po studiach znaleŸæ sta³¹ pracê. Rol¹ w³adz Szczecina jest natomiast stworzenie warunków dla absolwentów szczeciñskich uczelni, którzy mogliby ³atwo znaleŸæ pracê na miejscu; dzia³anie w taki sposób, by ludzie zwi¹zani ze Szczecinem studiami zostawali tu tak¿e po ich zakoñczeniu, tu zak³adali rodziny i pracowali, przyczyniaj¹c siê do jego rozwoju i sprawiaj¹c, ¿e miasto bêdzie czerpa³o realne profity z faktu posiadania wy¿szych uczelni. A miejsce o tak bogatej historii na pewno na to zas³uguje.

Według rankingu brytyjskiej organizacji Quarelli Symond opracowującej rankingi dotyczące edukacji wyższej, w pierwszej trójce najlepszych miast dla studentów znalazły się: Paryż, Londyn i Boston. Przy tworzeniu rankingu brano pod uwagę: – udział studentów w populacji danego miasta, – pozycję uniwersytetów w światowych rankingach, – aktywność pracodawców,

W

Toruniu odbywaj¹ siê jarmarki: Wielkanocny, Katarzyñski, Po¿egnanie Lata oraz Kolekcjonerów, a tak¿e Bo¿onarodzeniowy, podczas których mo¿na zaopatrzyæ siê w wyroby rêkodzielnicze: ozdoby œwi¹teczne, stroiki, ceramikê, bi¿uteriê, przedmioty wykonane z wikliny. Jarmarki stanowi¹ atrakcjê zarówno dla mieszkañców, jak i turystów.

S³awni ludzie pochodz¹cy z Torunia: Leszek Balcerowicz, Tony Halik, Janina Ochojska, Maciej Or³oœ, Bogus³aw Linda, Wis³awa Szymborska.

– standard życia /środowisko społeczne, ekonomiczne, kulturalne/, – przystępność cenową. Pomimo, że znaczna część (40%) to miasta europejskie, to w finałowej pięćdziesiątce poza Moskwą (37 miejsce) nie znalazło się żadne z miast Europy Środkowo-Wschodniej.

47


CZAS NA STUDIA

Trójmiasto Ka¿dy, nawet osoba niepochodz¹ca z Wybrze¿a, zgodzi siê, ¿e Gdañsk to miasto wyj¹tkowe. Bogata historia, zabytki, wa¿ne postaci, dobrze rozwiniêta infrastruktura, wiele ciekawych wydarzeñ kulturalnych od lat przyci¹gaj¹ studentów do jednego z najwa¿niejszych oœrodków naukowych i kulturalnych w kraju. Dobrze przygotowana kadra i wieloœæ ró¿nego rodzaju rozrywek dla m³odych ludzi sprawiaj¹, ¿e w Trójmieœcie studiuje siê bardzo dobrze. Najwa¿niejsze zabytki Gdañska mo¿na ogl¹daæ na G³ównym Mieœcie (Ratusz G³ównego Miasta, Dwór Artusa, Dom Uphagenów) i Starym Mieœcie (Wielki M³yn, Ratusz Starego Miasta, koœció³ œw. Katarzyny), najbardziej znane znajduj¹ siê wzd³u¿ Drogi Królewskiej, reprezentacyjnej ulicy Gdañska – D³ugiej. Na G³ównym Mieœcie znajduje siê równie¿ Bazylika Mariacka, najwiêksza budowla œredniowieczna z ceg³y w Europie. Do 1939 roku istnia³a Wielka Synagoga. Gdañsk bywa postrzegany jako miasto dumne ze swojej przesz³oœci i z³oœliwi twierdz¹, ¿e byæ mo¿e przez to zapomina zadbaæ o teraŸniejszoœæ. W odró¿nieniu od Gdañska m³odsza Gdynia jest miastem na wskroœ nowoczesnym. Nie znajdzie siê tu wielu zabytków, za to mo¿na spacerowaæ, korzystaj¹c z uroków charakterystycznego dla niej pa-

skiego, do którego zawija³y polskie transatlantyki, a latem cumuj¹ du¿e statki wycieczkowe. Gdynia posiada bardzo dobrze funkcjonuj¹c¹ sieæ trolejbusow¹, co w Polsce jest zjawiskiem rzadko spotykanym. Szybka Kolej Miejska sprawnie ³¹czy miasto z Sopotem, do którego jedzie siê 10 minut, i Gdañskiem – na podró¿ trzeba przeznaczyæ pó³ godziny. Dewiza Sopotu brzmi: Najmniejsze z wielkich miast. Rzeczywiœcie, nieco ponad 40 000 mieszkañców to niedu¿o, a jednak Sopot kilkakrotnie plasowa³ siê na pierwszym miejscu rankingu na miasto zapewniaj¹ce najwy¿szy standard ¿ycia. Atmosfera nadmorskiego kurortu z najd³u¿szym w Europie molo o drewnianej konstrukcji przyci¹ga równie¿ Sopot Festivalem odbywaj¹cym siê w s³ynnej Operze Leœnej. fot: Patrycja Tuchanowska, archiwum UM Sopotu

górkowatego krajobrazu, w parkach, ale przede wszystkim nad brzegiem morza, gdzie znajduj¹ siê rozleg³e tereny spacerowe. Amatorzy morskich k¹pieli te¿ bêd¹ usatysfakcjonowani, tym bardziej ¿e jakoœæ wody w gdyñskim k¹pielisku wci¹¿ siê poprawia. Wielk¹ atrakcj¹ turystyczn¹ jest gdyñski port, ze szczególnym uwzglêdnieniem Nabrze¿a Francu-

W Trójmieœcie i okolicach istnieje ponad 20 uczelni wy¿szych, w których uczy siê kilkadziesiąt tysięcy studentów. Sonda¿e dotycz¹ce jakoœci ¿ycia podaj¹, ¿e w Trójmieœcie ludzie s¹ jednymi z najbardziej zadowolonych w kraju. Zarobki s¹ zadowalaj¹ce, bezrobocie nale¿y do najni¿szych w kraju, choæ niektórzy narzekaj¹ na brak inwestycji w przysz³oœæ i stopniowe popadanie w stagnacjê. Mieszkañcy Trójmiasta ¿a³uj¹, ¿e nie uda³o siê jeszcze wprowadziæ wspólnego biletu dla Gdañska, Gdyni i Sopotu.

Stolica zawsze by³a i bêdzie miejscem, które przyci¹ga zarówno osoby z innych wiêkszych miast, jak i z mniejszych miejscowoœci, chc¹ce na w³asnej skórze sprawdziæ, na czym polega ¿ycie w wielkim mieœcie. W Warszawie stopa bezrobocia jest jedn¹ z najni¿szych w kraju, wiêc czêsto studenci decyduj¹ siê na naukê w³aœnie tutaj ze wzglêdu na obiecuj¹ce perspektywy pracy. Jednak nie tylko to jest wa¿ne. Stolica, jako prê¿nie dzia³aj¹cy oœrodek kulturalny, oferuje studentom wiele mo¿liwoœci efektywnego wykorzystywania wolnego czasu, organizuj¹c liczne wydarzenia kulturalne, np. festiwale teatralne, filmowe, koncerty. Istnieje równie¿ wiele oœrodków umo¿liwiaj¹cych studentom twórcz¹ samorealizacjê. S¹ to m.in. chóry uczelniane, dyskusyjne kluby filmowe, kabarety literackie, ko³a fotograficzne, teatry studenckie, zespo³y pieœni i tañca, a nawet orkiestra rozrywkowa Uniwersytetu Warszawskiego. W Warszawie du¿o jest muzyki, tak¿e powa¿nej, gdy¿ mieœci siê tu Filharmonia Narodowa, a mi³oœnicy sztuk piêknych mog¹ odwiedzaæ liczne muzea i galerie. Modnym miejscem spêdzania wolnego czasu sta³y siê ostatnio ksiêgarnio-kawiarnie, np. Tarabuk czy Czu³y Barbarzyñca, które zachêcaj¹ „ksi¹¿eczk¹ przy kaweczce”.

48

fot: Sebastian Kijuk

Warszawa

Jak powiedzia³a „Cogito” Maja, studentka lingwistyki stosowanej, niektórzy uwielbiaj¹ wielkomiejsk¹ atmosferê Warszawy: – Przyjecha³am tu na studia z mniejszej miejscowoœci i na pocz¹tku by³o mi trudno dostosowaæ siê do ¿ycia biegn¹cego w tak szalonym tempie. By³am wrêcz uprzedzona do Warszawy, do jej mieszkañców, o których s³ysza³am nieprzychylne opinie. Na szczêœcie, w miarê poznawania miasta, zaczê³a mnie fascynowaæ jego otwartoœæ na ró¿ne przejawy kultury, w tym kultury studenckiej, inny styl bycia, ubierania siê. Polubi³am to miejsce i po

skoñczeniu studiów chcia³abym tu zostaæ. Sylwia, pochodzi z Bia³egostoku, mimo i¿ nie zrezygnowa³a ze studiów w stolicy, zwierza siê „Cogito”, ¿e z chêci¹ wróci do rodzinnego miasta: – Warszawa od samego pocz¹tku mnie przera¿a³a. Ludzie, którzy wiecznie gdzieœ biegn¹, którzy boj¹ siê choæ przez chwilê porozmawiaæ, ¿eby tylko nie straciæ zbyt wiele czasu… To nie dla mnie, w moim mieœcie mam wra¿enie, ¿e wszyscy siê znaj¹, nie ma ludzi anonimowych, a w Warszawie czujê siê czêsto jak jedna z tysiêcy mrówek w wielkim mrowisku. Oczywiœcie miasto ma te¿ swo-


CZAS NA STUDIA je dobre strony, to bardzo dynamiczne, pulsuj¹ce ¿yciem miejsce. Ale ja wolê ¿yæ spokojniej. W mieœcie sto³ecznym Warszawa, wa¿nym oœrodku naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym, studiuje ponad 255 tysiêcy studentów, którzy kszta³c¹ siê na kilkunastu pañstwowych uczelniach wy¿szych i kilkudziesiêciu niepañstwowych. Mo¿na tu znaleŸæ wszystkie typy szkó³, ok. 50 domów studenckich oraz 17 sto³ówek. Wszystkie sto³eczne uczelnie staraj¹ siê regularnie wzbogacaæ program studiów. Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ Uniwersytet Warszawski, który z biegiem lat otwiera nowe kierunki studiów, np. miêdzywydzia³owe studia humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze, i stara siê stosowaæ mniej konwencjonalne metody nauczania (program „Kszta³cenie na odleg³oœæ”, czyli eksperymentalne cen-

trum edukacji multimedialnej) oraz rozszerza wspó³pracê z uczelniami w ca³ej Europie. W zdobywaniu wiedzy pomaga nowoczesna Biblioteka Uniwersytecka na rogu Dobrej i Lipowej (s³ynny BUW). Wad¹ jest natomiast rozproszenie wydzia³ów i instytutów Uniwersytetu po ca³ym mieœcie oraz zbyt ma³a liczba sal wyk³adowych. Uczelnie prywatne, których liczba w ci¹gu ostatnich lat prawie siê podwoi³a, ciesz¹ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem. Oferuj¹ zarówno kierunki œcis³e, jak i humanistyczne, nowo powsta³e (administracja, ekonomia, finanse i bankowoœæ, zarz¹dzanie, marketing) oraz tradycyjne. Dodatkowym atutem jest perfekcyjne przygotowanie jêzykowe, obecnoœæ wyk³adowców z uczelni zagranicznych, komfortowe warunki nauki – sale, pracownie komputerowe, baseny, sauny, dowóz szkolnymi autobusami dla osób niepe³nosprawnych.

Wroc³aw Jedno z najciekawszych i najpiêkniejszych miast Polski, stolica Dolnego Œl¹ska, po³o¿one u podnó¿a Sudetów, nad Odr¹, z du¿¹ liczb¹ kana³ów, wysp, du¿¹ liczb¹ mostów i k³adek. Kszta³ci siê tu oko³o 150 tysiêcy osób na publicznych i niepublicznych uczelniach wy¿szych z Uniwersytetem i Politechnik¹ na czele. Wroc³aw jest miastem z placem Grunwaldzkim, salami kinowymi, scenami teatralnymi, muzeami, galeriami, ³aweczkami na Ostrowie Tumskim i w Parku Szczytnickim, Ogrodem Japoñskim, zaprojektowanym i utrzymywanym zgodnie z zasadami japoñskiej sztuki ogrodniczej, Hal¹ Ludow¹, ZOO oraz Panoram¹ Rac³awick¹. Profesor Jan Miodek jest chyba najs³ynniejszym mieszkañcem. Co ciekawe, tradycyjnym miejscem spotkañ m³odzie¿y na Rynku jest prêgierz z koñca XV wieku, gdzie odbywa³y siê egzekucje, kary œmierci i ch³osty. Wolne chwile mo¿na spêdzaæ w licznych lokalach, a najs³ynniejsze akademiki to Dwudziestolatka, S³owianka, Parawanowiec, Kredka i O³ówek (miejsce dostaj¹ studenci IV i V roku). Wroc³awskie œrodowisko akademickie ma kilkudziesiêcioletni¹ tradycjê radia studenckiego. Od 2004 roku audycji Akademickiego Radia LUZ mo¿na s³uchaæ przez internet. Miejsca, które warto odwiedziæ we Wroc³awiu: Opera Wroc³awska, Teatr Laboratorium (obecnie Centrum Badania Twórczoœci Jerzego Grotowskiego), Teatr Polski ze scenami: Teatr Kameralny, Scena na Dworcu Œwiebodzkim (najpiêkniejszym wroc³awskim dworcu), Muzyczny (Operetka Wroc³awska), Teatr Formy, Teatr Pañstwowy Wy¿szej Szko³y Teatralnej, Teatr Lalek, Teatr Wspó³czesny, Teatr Pantomimy.

fot: arch. Wydawnictwa TELBIT

Teatralnych, Miêdzynarodowy Festiwal Dialog Wroc³aw. Dla wielu osób Wroc³aw jest magicznym miejscem, w którym mieszanina kultur, wyznañ i pr¹dów artystycznych stworzy³a niepowtarzaln¹ kompozycjê, nadaj¹c miastu jedyny w swoim rodzaju charakter. – Nadal uwa¿am Wroc³aw za cudowne miasto. Najwspanialsza dla mnie jest w nim ci¹gle mozaika etniczna, która powoduje, ¿e jest to miasto cudownie tolerancyjne. Tu nie ma ¿adnych fobii czy ksenofobii regionalnych typu: ja jestem Œl¹zak, ty Zag³êbiak, to siê nie lubimy. Tu wszyscy s¹ zewsz¹d – mówi „Cogito” prof. Jan Miodek.

Zielona Góra Znana z w³asnych winoroœli, lokalnego wina, corocznych bachanaliów, kabaretów i wyœcigów ¿u¿lowych Zielona Góra to wa¿ny oœrodek akademicki w swoim regionie. Nie jest to na pewno miasto idealne dla ludzi pragn¹cych zasmakowaæ szybkiego i intensywnego trybu ¿ycia du¿ej, zat³oczonej metropolii. Zielona Góra kusi za to innymi walorami, wynikaj¹cymi przede wszystkim z jej po³o¿enia – powierzchnia lasów w przestrzeni miejskiej wynosi ok. 50%, wiêc zdecydowanie jest to miejsce dla ludzi lubi¹cych œwie¿e powietrze, spacery i wra¿enie, ¿e w³aœciwie wszêdzie mo¿na dojœæ piechotą. Kameralna Zielona Góra jest miejscem pe³nym ma³ych i du¿ych klubów studenckich; kinomani mog¹ skorzystaæ z oferty trzech kin, bibliofile zostan¹ usatysfakcjonowani ofert¹ 14 bibliotek publicznych, a Lubuski Teatr, Filharmonia Zielonogórska, muzea i galerie proponuj¹ ró¿nego rodzaju rozrywki kulturalne. Niestety region boryka siê z du¿ym bezrobociem, co zniechêca wielu do wi¹zania swojej przysz³oœci z miastem, wskutek czego du¿a czêœæ m³odych ludzi wyje¿d¿a szukaæ szczêœcia gdzie indziej.

Na Politechnice Wroc³awskiej otwarto Zintegrowane Centrum Studenckie mieszcz¹ce sale wyk³adowe, laboratoria, bibliotekê multimedialn¹, pracownie komputerowe i miejsca odpoczynku, dzia³aj¹ce zgodnie z nowym systemem studiowania, w którym studenci przez pierwsze dwa semestry ucz¹ siê, nie wybieraj¹c wydzia³u i kierunku studiów. Znajduje siê tu m.in. 8 sal wyk³adowych, 14 sal seminaryjno-æwiczeniowych, 15 laboratoriów, sala komputerowa, czytelnia multimedialna oraz 23 pomieszczenia dla organizacji. Imprezy kulturalne: Miêdzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantas”, Festiwal „Jazz nad Odr¹”, Dni Muzyki Starych Mistrzów, Przegl¹d Piosenki Aktorskiej, Zaduszki Jazzowe, Wroc³awskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Ma³ych Form

fot: Uniwersytet Zielonogórski

49


CZAS NA STUDIA

Jêzyki obce

nie s¹ mi obce

Z

Znajomoœæ jednego jêzyka obcego to dziœ standard. Jeœli chodzi o angielski – to wrêcz koniecznoœæ. Ró¿ne s¹ metody nauki jêzyków i sposoby potwierdzaj¹ce stopieñ ich opanowania. Na studiach masz mo¿liwoœæ sprawdzenia siê w danym jêzyku, poprawienia jego znajomoœci, uzyskania certyfikatu. Wykorzystaj ten czas! Tekst: Adam Zmitrowicz Gdy szuka³em pracy na wakacje, jeden z menad¿erów knajpki, do której zawita³em, spyta³ mnie o znajomoœæ jêzyków obcych. Gdy us³ysza³, ¿e angielski, odpar³: – To oczywiste, angielski to teraz nasz drugi jêzyk ojczysty i jego znajomoœæ, jak umiejêtnoœæ dodawania, jest wrêcz obowi¹zkowa. Nie traktujê go jak jêzyka obcego, ale jak oczywist¹ umiejêtnoœæ. Oryginalne pogl¹dy menad¿era, zapewne trochê przesadzone, sprowokowa³y mnie do znalezienia sposobu, by w przysz³oœci móc udowodniæ, ¿e angielski angielskiemu nierówny. Wpisaæ w CV znajomoœæ tego czy innego jêzyka w zasadzie mo¿e ka¿dy: ten, co uczy siê go dwa lata i ten, co ma zdany odpowiedni egzamin...

Legitymacja studencka Po co komu certyfikat? na to kasy – zanuci³ znad Red to– Szkoda nie tylko dokument Hot Chili Peppersów mój kolega z aka“obywatela” konkretnej demika. – Niektóre firmy same sprawszko³y. To przepustka Miêdzynarodowy certyfido œwiata zni¿ek. kat jêzykowy mo¿e stanowiæ

podstawê do zwolnienia studenta z egzaminu lub zaliczenia koñcz¹cego lektorat jêzyka obcego.

50

dzaj¹ opanowanie leng³icza, a niektóre og³oszenia o pracê zamieszczaj¹ np. po angielsku. Nie kumasz, nie idziesz i wstêpna selekcja jest.

Musia³em przyznaæ mu racjê. Choæ w czêœci. Przecie¿ tylko dziêki temu, ¿e legitymujê siê jakimiœ dyplomami jêzykowymi, nie przyjm¹ mnie do pracy. Postanowi³em sprawdziæ dog³êbniej, czy jego teoria nie jest bezpodstawna. Specjalista ds. personalnych, Paulina Wnêk z firmy Helwett-Packard, powiedzia³a mi, ¿e osoba z certyfikatem jêzykowym na pewno bêdzie mia³a pewn¹ przewagê nad osob¹ go nieposiadaj¹c¹, ale firma podczas rozmowy kwalifikacyjnej i tak sprawdza znajomoœæ ¿ywego jêzyka, pos³ugiwanie siê nim w ¿yciu, nie w akademickiej wersji.

Jako posiadacz miêdzynarodowego certyfikatu jêzykowego, szukaj¹c pracy (nawet sezonowej) poza granicami Polski, masz szanse na coœ wiêcej ni¿ zmywak.

Oczywiœcie teoria, ¿e taki dokument to zbyteczny balast, jest mocno przesadzona. Niew¹tpliwie jest to ogromny atut. Mgr Hanna Tarnowska, dyrektor Centrum Nauczania i Certyfikacji Jêzyków Obcych UMCS w Lublinie wyjaœnia: – Zgodnie z nowym programem nauczania jêzyków obcych, miêdzynarodowy certyfikat jêzykowy mo¿e stanowiæ podstawê do zwolnienia studenta z egzaminu lub zaliczenia koñcz¹cego lektorat jêzyka obcego. Certyfikat jêzykowy to konkretny dokument, oficjalne poœwiadczenie przez miêdzynarodow¹ organizacjê znajomoœci jêzyka na jakimœ poziomie. Sam fakt zdecydowania siê i przyst¹pienia do egzaminu najbardziej opornego studenta mobilizuje do przygotowania siê do wiêkszej pracy i zainwestowania w siebie. Jest to wiêc przede wszystkim dokument miêdzynarodowy i cechuje go


CZAS NA STUDIA uznawalnoœæ w innych krajach Europy (i nie tylko). W przysz³oœci wiêc, jako posiadacz takiego dokumentu, szukaj¹c pracy nawet sezonowej poza granicami, mam szanse na coœ wiêcej ni¿ zmywak. Papier przyda siê te¿ podczas studenckich wymian miêdzyuczelnianych (uczelnie czasem przeprowadzaj¹ test znajomoœci jêzyka, zanim zakwalifikuj¹ studenta do programu wymiany).

Czy same zdolnoœci wystarcz¹? Polski aktor Andrzej Seweryn to jeden z niewielu cudzoziemców, którzy nale¿¹ do elitarnego zespo³u Comédie Française (to francuski teatr narodowy znajduj¹cy siê w Pary¿u). Gra tam po francusku, w narodowym repertuarze francuskim, przed francusk¹ publicznoœci¹. Znakomicie opanowa³ jêzyk Moliera. Do legendy wesz³a metoda, któr¹ stosowa³, by perfekcyjnie opanowaæ i wyæwiczyæ francusk¹ artykulacjê: na g³os czyta³ gazety z o³ówkiem w zêbach. Przed spektaklem z kolei powtarza³ tekst do tysi¹ca razy. Jak widaæ, motywacja, systematycznoœæ, determinacja s¹ bardzo istotne w nauce jêzyka. Wiêc jeœli jedyn¹ motywacj¹

Certyfikat przyda siê podczas studenckich wymian miêdzyuczelnianych. Choæ uczelnie czasem przeprowadzaj¹ jeszcze test znajomoœci jêzyka, zanim zakwalifikuj¹ studenta do programu wymiany, bior¹ pod uwagê posiadanie certyfikatów. jest chêæ uzyskania papierka, bêdzie Ci trudno. Jeœli uda³oby siê w naukê jêzyka wci¹gn¹æ swoje hobby, by³oby wspaniale – nawet jeœli Twoim g³ównym zainteresowaniem jest siedzenie w necie. Przecie¿ za pomoc¹ komunikatora mo¿esz szlifowaæ jêzyk z obcokrajowcem, który ma podobne zainteresowania. Mój wspó³lokator pokona³ opór do rozmów po angielsku, podrywaj¹c dziewczyny na necie. Niestety, jego s³ownictwo jest bardzo ubogie, monotematyczne ;-).

Która z metod jest najlepsza? Nie ma jednej jedynej najlepszej metody nauki jêzyka. Ale jest kilka naprawdê sprawdzonych, które warto poleciæ.

KATALIZATORYnauki jêzyka Systematyczność

Przy nauce jêzyka nic nie da siedzenie kilka godzin dziennie raz na dwa tygodnie. Lepiej na naukê poœwięciæ jednorazowo mniej czasu, ale zakuwaæ czêœciej. To bardziej efektywna praca.

Cierpliwość

Znany jest fakt, ¿e (jak to ma te¿ miejsce przy ró¿nego typu treningach sportowych i grach komputerowych) na pocz¹tku efekty nauki s¹ szybko widoczne. Dopiero po jakimœ czasie zaczynaj¹ siê trudnoœci, nie wszystkie tajniki jêzyka opanujesz od razu. Trzeba cierpliwoœci, by to zrozumieæ.

Utrwalanie

S³uchanie wiadomoœci, piosenek, nagranych lekcji w jêzyku, którego siê uczysz – nawet bez pe³nego zrozumienia oswaja z intonacj¹, melodi¹ jêzyka. To wa¿ne, choæ wydaje siê byæ banalne.

Sprawdzanie

W internecie dostêpne s¹ przeró¿ne testy sprawdzaj¹ce stopieñ opanowania jêzyka. Wykorzystaj je, by przekonaæ siê, co sprawia Ci najwiêksz¹ trudnoœæ i nad czym musisz jeszcze popracowaæ.

Komunikacja

Ogl¹daj filmy bez lektora (tylko z napisami lub nawet bez nich). Porozmawiaj z kimœ przez komunikatory internetowe lub na ¿ywo z kimœ od dzieciñstwa pos³uguj¹cym siê jêzykiem, którego siê uczysz.

JĘZYK FRANCUSKI Je¿eli chcesz studiowaæ we Francji, zdob¹dŸ te certyfikaty! – DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) Dzieli siê na dwa poziomy: DELF 1er degré (œwiadectwo znajomoœci jêzyka francuskiego w stopniu podstawowym) i DELF 2er degré (poœwiadcza znajomoœæ jêzyka i kultury francuskiej w stopniu zaawansowanym). To najbardziej popularny egzamin z tego jêzyka w Polsce wœród kandydatów na studia we Francji. – DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) Zdany pomyœlnie egzamin potwierdza znajomoœæ ogólnego jêzyka francuskiego na poziomie uniwersyteckim. Warto, by legitymowali siê nim chc¹cy nauczaæ tego jêzyka w Polsce i kandydaci na studia we Francji (zwalnia z egzaminu przy ubieganiu siê na wy¿sze uczelnie we Francji, z testu z jêzyka francuskiego niezbêdnego do wpisu na studia w tym kraju). Warunkiem dopuszczenia do DALF jest zaliczenie w ca³oœci DELF 2er degré.

W obcym języku potrafią się porozumiewać: osoby z wyższym wykształceniem:

83 proc. osoby ze średnim wykształceniem:

56 proc. Źródło: CBOS

51


CZAS NA STUDIA

 Metoda Callana

Na zajêciach mówisz, mówisz, mówisz (oczywiœcie w jêzyku obcym). Nauczyciel te¿ mówi, tylko ¿e cztery razy szybciej ni¿ podczas tradycyjnych szkolnych zajêæ i tak¿e w jêzyku, którego Ciê uczy. 95 proc. lekcji to rozmowa. Po polsku us³yszysz podczas zajêæ jedynie t³umaczenie nowych s³ówek, a pytania i ca³a reszta (np. omawianie gramatyki) przekazywane s¹ w jêzyku, którego siê uczysz. Jesteœ wyrywany do odpowiedzi przez lektora kilkanaœcie razy podczas lekcji i jeœli pope³nisz b³¹d w wymowie, od razu zostajesz poprawiony. Nigdy nie wiesz, kiedy bêdziesz zapytany. Koncentracja na zajêciach jest wiêc podstaw¹, a szybkie tempo powoduje, ¿e myœlisz wiêcej w jêzyku, którego siê uczysz i przez to mniej starasz

JĘZYK NIEMIECKI Anke Kleinschmidt,

dyrektor Dzia³u Kursów i Egzaminów Goethe-Institut Warszawa Warto udokumentowaæ swoj¹ znajomoœæ jêzyka obcego ju¿ od podstawowych poziomów!

siê t³umaczyæ w myœlach s³owa, których u¿ywasz. To sprzyja szybszemu opanowaniu jêzyka. Po prostu mówisz i uczysz siê komunikowaæ z innymi. Poznajesz tzw. jêzyk ¿ywy, czyli taki, którym bêdziesz musia³ pos³ugiwaæ siê w przeró¿nych sytuacjach ¿yciowych.

 Blended learning

Metoda ta bêdzie niebawem przebojem w nauce jêzyków. Wykorzystuje ona najnowsz¹ technikê (internet, multimedia, systemy rozpoznawania mowy, komunikatory) i tradycyjne spotkania z lektorem. £¹czy ze sob¹ te sposoby nauki. Na tzw. platformie edukacyjnej masz swój multimedialny podrêcznik, swoje has³o i login. Tylko od Ciebie zale¿y, jak, kiedy i ile czasu poœwiêcisz na naukê. Ale nie pozostajesz bez kontroli, bezkarny! Twoje postêpy ocenia i kontroluje tzw. tutor online. Sprawdza, ile razy logowa³eœ siê na platformie, ile czasu i jakie æwiczenia robi³eœ, jak sobie z nimi poradzi³eœ. Mo¿e wys³aæ Ci mejla przypominaj¹cego, ¿e Twoje wagary ju¿ za d³ugo trwaj¹ i pora wzi¹æ siê do roboty.

 Fiszki

Ma³e, estetyczne, porêczne kartoniki ze s³ówkami w obcym jêzyku na jednej stronie i z t³umaczeniem na jêzyk obcy na stronie odwrotnej. U³o¿one tematycznie w specjalnych pude³kach s¹ œwietnym pomys³em na zwiêkszenie zasobu s³ownictwa jêzyka, którego siê uczysz. Opracowano ju¿ profesjonalne fiszki dla poszczególnych poziomów opanowania jêzyka (wiêcej na www.fiszki.pl).

– Certyfikaty na poziomie A1, A2 (Start Deutsch 1, Start Deutsch 2) s¹ np. wymagane, je¿eli obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej ubiega sie o sta³y pobyt w Niemczech b¹dŸ o obywatelstwo niemieckie. Równie¿ urzêdy pracy w Niemczech czêsto uznaj¹ certyfikat na poziomie A w przypadku pracowników sezonowych. – Bardzo popularny w Polsce jest certyfikat na poziomie B1 (Zertifikat Deutsch), który dokumentuje znajomoœæ jêzyka niemieckiego porównywaln¹ do wymagañ matury podstawowej. Egzaminy na poziomie B2 (Goethe-Zertifikat B2 – Zertifikat Deutsch für den Beruf) zwalniaj¹ natomiast z lektoratów na uczelniach w Polsce i s¹ uznawane przez niemieckie urzêdy pracy (przydatne np. dla lekarzy ubiegaj¹cych siê o pracê w Niemczech). – Egzamin na poziomie C1 (Goethe Zertifikat C1 – Zentrale Mittelstufenprüfung) odpowiada wiedzy analogicznej do wymaganej na maturze rozszerzonej, potrzebuj¹ go np. przewodnicy turystyczni. Egzamin ten wystarczy do podjêcia studiów na niektórych niemieckich uczelniach (kiedyœ uprawnia³ w polskich szko³ach do nauczania jêzyka niemieckiego). – Obecnie, aby uczyæ jêzyka niemieckiego w szko³ach, potrzebny jest egzamin na poziomie C2 (Goethe-Zertifikat C2 – Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom, Großes Deutsches Sprachdiplom). Wszystkie te egzaminy uprawniaj¹ równie¿ do podjêcia studiów na wszystkich niemieckich uczelniach. Przed podejœciem do egzaminu radzimy sprawdziæ swój poziom w teœcie on-line, zapoznaæ siê ze wzorami egzaminu oraz skorzystaæ z bezp³atnych porad na konsultacjach jêzykowych. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ przyst¹pienia do egzaminu próbnego.

www.goethe.de

Tu znajdziesz wszystkie ceny, wzory egzaminów i ogólne informacje na temat certyfikatów z jêzyka niemieckiego w Goethe-Institut.

52


CZAS NA STUDIA jêzyka angielskiego. Egzamin przeznaczony dla osób, które pragn¹ rozpocz¹æ pracê lub studia za granic¹ oraz dla tych, którzy planuj¹ karierê zawodow¹, wymagaj¹c¹ znajomoœci angielskiego. Cena – 570 PLN

JĘZYK ANGIELSKI Agnieszka Malinowska,

Exams Customer Services Manager British Council Poland

– Jednym z najlepszych egzaminów oferowanych przez British Council w Polsce jest IELTS (International English Language Testing System), stworzony, aby oceniæ umiejêtnoœci jêzykowe osób, które zamierzaj¹ studiowaæ lub pracowaæ w krajach anglojêzycznych. Test spe³nia miêdzynarodowe standardy wyznaczone dla egzaminów oceniaj¹cych umiejêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem obcym w œrodowisku biurowym czy akademickim, ale tak¿e w ¿yciu codziennym. Dlatego cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹ i uznawalnoœci¹. Egzamin ten jest od wielu lat powszechnie uznawany przez uczelnie brytyjskie, a w tej chwili uznaje go ju¿ ponad 1800 uczelni amerykañskich. W ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy do egzaminu przyst¹pi³o ponad milion osób na ca³ym œwiecie. Cena – 600 PLN – Cambridge ESOL – jedne z najpopularniejszych kwalifikacji jêzykowych na œwiecie – oferowane s¹ na piêciu poziomach zaawansowania: 1. CPE (Certificate of Proficiency in English, poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kszta³cenia Jêzykowego Rady Europy) – wymaga najwy¿szego

@

3. FCE (First Certificate in English, poziom B2) – najbardziej popularny egzamin w kraju i za granic¹. Stworzony z myœl¹ o œrednio zaawansowanych uczniach. Sprawdza umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê jêzykiem angielskim zarówno na potrzeby edukacji szkolnej jak i w ¿yciu codziennym. Cena – 540 PLN

poziomu znajomoœci jêzyka angielskiego, egzamin uznawany jest przez instytucje szkolnictwa wy¿szego w wielu krajach, w³¹czaj¹c w to wiêkszoœæ uniwersytetów w Wielkiej Brytanii. CPE rozpoznawalny jest równie¿ przez wielu pracodawców na œwiecie. Cena – 600 PLN 2. CAE (Certificate in Advanced English, poziom C1) – warunkiem koniecznym do zdania egzaminu CAE jest posiadanie bardzo dobrej znajomoœci

www.britishcouncil.pl

Znajdziesz tu linki do testów próbnych opisanych egzaminów, a tak¿e pe³ne listy uznawalnoœci dokumentów.

Wœród ludzi m³odych najwiêcej osób zna jêzyk angielski: 63 proc. w grupie do lat 24. Drugim co do popularnoœci jêzykiem jest niemiecki – zna go prawie co czwarty m³ody cz³owiek, a dopiero na trzecim miejscu znalaz³ siê rosyjski. Źród³o: CBOS

Znajomoœæ jêzyków obcych wœród Polaków (podzia³ ze wzglêdu na wiek) 18–24 lata: 77 proc. 25–34 lata: 59 proc. 35–44 lata: 41 proc. Źród³o: CBOS

4. PET (Preliminary English Test, poziom B1) – kandydat na tym poziomie powinien byæ w stanie porozumieæ siê z osob¹ pos³uguj¹c¹ siê angielskim jako jêzykiem ojczystym w sytuacjach codziennych. Cena – 300 PLN 5. KET (Key English Test, poziom A2) – pierwszy krok dla tych, którzy rozpoczêli naukê angielskiego i chcieliby zweryfikowaæ znajomoœæ jêzyka. Cena – 285 PLN – Niez³ym zabezpieczeniem wydaj¹ siê te¿ byæ egzaminy oceniaj¹ce umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê jêzykiem angielskim na potrzeby okreœlonych zawodów, np.: • ILEC (International Legal English Certificate) oraz TOLES (Test of Legal English Skills) – czyli egzaminy oceniaj¹ce znajomoœæ prawniczego jêzyka angielskiego; • ICFE (International Certificate in Financial English) – egzamin oceniaj¹cy jêzyk angielski specjalistów z dziedziny finansów i rachunkowoœci, przeznaczony g³ównie dla studentów oraz profesjonalistów pracuj¹cych w tych dziedzinach; • BEC (Business English Certificate) – uznawany przez najwiêksze firmy na ca³ym œwiecie. Doskona³y dla wszystkich tych, którzy pos³uguj¹ siê jêzykiem angielskim w pracy biurowej oraz kontaktach miêdzynarodowych. fot. Materiały promocyjne

53


CZAS NA STUDIA

fot.: Images Copyright © 2000 DigiTouch

Na pocz¹tku roku akademickiego 2012/2013 obowi¹zywaæ bêd¹ ju¿ prawie wszystkie przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym. Wprowadz¹ one wiele nowoœci, ale pewne rzeczy dotycz¹ce studiowania pozostan¹ niezmienne. Dowiedz siê, co w trawie piszczy, zanim w paŸdzierniku przekroczysz próg uczelni.

Przewodnik

pierwszoroczniaka Umowa z uczelni¹ Jedn¹ z pierwszych formalnoœci, z którymi spotkasz siê w czasie studiów, bêdzie zawarcie umowy z uczelni¹. Zanim jednak z³o¿ysz swój podpis na tym dokumencie, zapoznaj siê dok³adnie z jego treœci¹, a tak¿e przeczytaj regulamin studiów. S¹ w nim dok³adnie opisane organizacja i tok studiów na wybranym przez Ciebie kierunku, a tak¿e mo¿liwoœci korzystania z zajêæ na innych kierunkach. Zwróæ szczególn¹ uwagê na zapisy dotycz¹ce odp³atnoœci za studia

54

lub us³ugi edukacyjne, gdy¿ to w³aœnie ich g³ównie dotyczy umowa.

Zajêcia Niektóre z nich s¹ obowi¹zkowe, inne – fakultatywne. Na wszystkie jednak radzimy chodziæ . Plan zajêæ znajdziesz najprawdopodobniej na tablicy przed sekretariatem Twojego wydzia³u, a tak¿e na jego stronie internetowej. Zapoznaj siê z nim jak najszybciej. Dowiedz siê te¿, czy na zajêcia musisz siê zapisywaæ samodzielnie, czy mo¿e dostaniesz od-

Tekst: Olka Klaus

górny przydzia³ do okreœlonej grupy. W pierwszym przypadku pamiêtaj: kto pierwszy, ten lepszy. Niektórzy wyk³adowcy ciesz¹ siê tak dobr¹ s³aw¹ wœród studentów, ¿e listy do nich zape³niaj¹ siê bardzo szybko.

Zaliczenia i oceny Æwiczenia zazwyczaj koñcz¹ siê kolokwium, czyli czymœ w rodzaju sprawdzianu (w formie testu lub pytañ otwartych), przeprowadzeniem okreœlonego badania czy napisaniem pracy na zadany temat.


CZAS NA STUDIA

Minis³owniczek: zajêcia Æwiczenia – zajêcia podobne do lekcji w szkole œredniej, tylko na wy¿szym poziomie . Godziny dziekañskie (rektorskie) – godziny, w których z woli dziekana (rektora) odwo³ane s¹ zajêcia (np. przed œwiêtami lub w dniu œwiêta uczelni). e-learning – zajêcia, kursy itp. prowadzone przez internet.

Jak przyznawane s¹ punkty? Na podstawie nak³adu pracy studenta. Ka¿dy przedmiot ma okreœlon¹ liczbê punktów, która wskazuje, ile pracy musia³ w³o¿yæ student w jego zaliczenie w stosunku do nak³adu pracy potrzebnego do zaliczenia ca³ego roku. W ci¹gu semestru do zdobycia jest z regu³y 30 punktów, przy czym pod uwagê brany jest nie tylko udzia³ w zajêciach, ale te¿ czas potrzebny na przygotowanie siê do zajêæ lub egzaminów, praca w grupach (np. w laborato-

Laborka – zajêcia prowadzone w laboratorium. Lektoraty – zajêcia z jêzyków obcych. Okienko – przerwa miêdzy zajêciami: na obiad, pogaduchy ze znajomymi lub wizytê w czytelni. Wyk³ad – zajêcia, w czasie których przewa¿nie odzywa siê jedynie prowadz¹cy . Wymaga skupienia i… sporz¹dzania b³yskawicznych notatek. Na niektórych wyk³adach podawana jest wiedza teoretyczna potrzebna do okreœlonych æwiczeñ.

Uczestnictwo w wyk³adzie potwierdzane jest wpisem wyk³adowcy do indeksu. Z przedmiotów, na których s¹ i wyk³ady, i zwi¹zane z nimi æwiczenia, zdaje siê eg-

s¹ przesadzone. Jednak student dobrze przygotowany do egzaminu nie ma siê czym martwiæ: jego broni¹ jest wiedza .

ECTS

zamin. Jest to pisemna lub ustna forma sprawdzenia zdobytej wiedzy. Egzaminy odbywaj¹ siê na koniec ka¿dego semestru, podczas tzw. sesji egzaminacyjnej. Niestety, bywa, ¿e w czasie jednej sesji do zdania jest a¿ piêæ czy szeœæ egzaminów. Na wiêkszoœci uczelni obowi¹zuje skala ocen od 2 (niedostateczny) do 5 (bardzo dobry), choæ s¹ te¿ uczelnie, na których jest jeszcze ocena 5,5 (celuj¹cy). Aby zaliczyæ semestr, trzeba uzyskaæ oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów oraz zaliczenia z przedmiotów, których ukoñczenie nie wi¹za³o siê z wystawieniem ocen (zaliczenia wystawiane s¹ zazwyczaj na podstawie obecnoœci na zajêciach). Przyznawanie ocen bywa subiektywne, zw³aszcza podczas egzaminów ustnych. W tym wzglêdzie opowieœci starszych roczników o przebiegu egzaminu u okreœlonego wyk³adowcy zwykle nie

Skrót ECTS (ang. European Credit Transfer System) oznacza Europejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych. Wprowadzono go, aby móc porównywaæ osi¹gane przez studentów wyniki, a tak¿e u³atwiæ przenoszenie siê studentów na inne europejskie uczelnie lub wyjazdy za granicê w ramach programu Erasmus (je¿eli student zdecyduje siê przenieœæ na inn¹ uczelniê europejsk¹, to punkty uzyskane przez niego w trakcie studiowania zostan¹ zaliczone jako studia odbyte na uczelni, na któr¹ siê przeniesie).

rium) i czas potrzebny na odbycie praktyk. Aby uzyskaæ dyplom ukoñczenia studiów I stopnia, nale¿y zgromadziæ co najmniej 180 punktów ECTS. Do ukoñczenia studiów II stopnia potrzeba 300 punktów w systemie piêcioletnim i 360 w systemie szeœcioletnim. Od roku akademickiego 2011/2012 ka¿dy student otrzymuje dodatkowe 30 punktów, dziêki czemu bêdzie móg³ zmieniæ kierunek studiów po pierwszym semestrze bez op³at. Studenci na studiach miêdzyobszarowych, dziêki dodanym 90 punktom, bêd¹ mogli uczêszczaæ na dodatkowe przedmioty.

Wa¿ne miejsca Niektóre z nich odwiedzisz mo¿e raz w ci¹gu studiów, w innych bêdziesz bywaæ codziennie. Na przyk³ad do biura Jego

Minis³owniczek: dokumenty Indeks – dokument, w którym wyk³adowca wpisuje ocenê z zajêæ lub egzaminu. Jest potrzebny w czasie wszystkich lat nauki – strze¿ go jak oka w g³owie! Karta biblioteczna – dokument upowa¿niaj¹cy do wypo¿yczania ksi¹¿ek w danej bibliotece. Legitymacja studencka – dokument potwierdzaj¹cy bycie studentem. Upowa¿nia do ró¿nych zni¿ek (przede wszystkim komunikacyjnych, ale tak¿e w kinach, pizzeriach czy niektórych sklepach).

55


Magnificencji Rektora (rektoratu) trafia siê stosunkowo rzadko. G³ównie po to, by z³o¿yæ odwo³anie od jakiejœ decyzji (np. odmowy udzielenia urlopu dziekañskiego). Z kolei do dziekanatu chodzi siê wówczas, gdy trzeba z³o¿yæ podanie np. o przeniesienie na studia dzienne, o przyznanie urlopu dziekañskiego, umo¿liwienie przeprowadzenia egzaminu komisyjnego czy odwo³anie od decyzji nieprzyznania miejsca w akademiku. Zakres kompetencji rektora (i prorektorów) oraz dziekana (prodziekanów) znajdziesz m.in. na stronie internetowej swojej uczelni. Radzimy nie przesadzaæ z czêstoœci¹ wizyt w dziekanacie, a zw³aszcza nie pojawiaæ siê tam poza wyznaczonymi dla studentów godzinami. Miejscem, które powinno byæ przez Ciebie czêsto odwiedzane, jest biblioteka. Do wyboru masz bibliotekê g³ówn¹, wydzia³ow¹, miêdzywydzia³ow¹ czy instytutow¹, a tak¿e biblioteki funkcjonuj¹ce w mieœcie (np. bibliotekê pedagogiczn¹). Znajdziesz w nich nie tylko ciszê i spokój niezbêdne do nauki czy napisania pracy, ale te¿ materia³y, dziêki którym oszczêdzisz na robieniu kserokopii. Dla wielu studentów najwa¿niejszym miejscem na uczelni jest tablica og³oszeñ dla ich kierunku. Dlaczego? Poniewa¿ tam wywieszane s¹ wszystkie informacje o odwo³anych zajêciach, ciekawych spotkaniach i imprezach.

„Bonusy” za dobre wyniki  Ró¿nego rodzaju stypendia naukowe (np. stypendium rektora).  Mo¿liwoœæ bezp³atnego studiowania na drugim kierunku.  Mo¿liwoœæ korzystania z programu ERASMUS.

56

fot.: Images Copyright © 2000 DigiTouch

CZAS NA STUDIA

FAQ 1. Ile trwa rok akademicki? Od 1 paŸdziernika jednego roku do 30 wrzeœnia nastêpnego roku. S¹ to dwa semestry (zimowy i letni). 2. Co siê stanie, je¿eli nie zaliczê jakiegoœ egzaminu? Mo¿esz podejœæ do niego jeszcze raz. Bêdzie to tzw. egzamin poprawkowy. 3. Czym jest egzamin komisyjny? Twoj¹ ostatni¹ desk¹ ratunku, o ile potrafisz udowodniæ, ¿e Twoja wypowiedŸ w czasie egzaminu ustnego (lub praca napisana na egzaminie pisemnym) zosta³a oceniona nieobiektywnie. Mo¿esz te¿ zg³osiæ zastrze¿enia co do formy i sposobu przeprowadzenia egzaminu. 4. Czy zap³acê za powtarzanie roku? Tak, przy czym na ka¿dej uczelni obowi¹zuje inny cennik. 5. Mam zwolnienie z WF-u na ca³y rok akademicki. Komu o tym powiedzieæ? Nikomu. Musisz tylko uwa¿nie œledziæ og³oszenia na Twoim wydziale. Na pocz¹tku roku powo³uje siê zazwyczaj komisjê lekarsk¹, która rozpatruje wszelkie takie przypadki. 6. Czy mogê sobie zrobiæ przerwê w studiowaniu? Tak, ale po zaliczeniu przynajmniej jednego semestru. Ta przerwa to urlop, który mo¿esz wzi¹æ np. ze wzglêdów zdrowotnych (urlop zdrowotny) lub nie podaj¹c przyczyny (urlop dziekañski).


Okiem praktyka Maria Andrzejkowicz ubieg³oroczna absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierunek: filozofia teoretyczna Kiedy przyby³am na uczelniê, od razu stara³am siê zorientowaæ, kto jest opiekunem mojego roku, ¿eby wiedzieæ, kogo mogê poprosiæ o pomoc, jeœli bêdê mia³a jakieœ problemy. Dowiadywa³am siê te¿, w którym miejscu pojawiaj¹ siê istotne informacje dotycz¹ce zajêæ oraz studiów w ogóle (tablica informacyjna danego kierunku, strona internetowa itp.), i sprawdzi³am, gdzie znajduje siê dziekanat mojego kierunku. Poza tymi formalnymi sprawami najwa¿niejsze by³o dla mnie samo uczestniczenie w zajêciach, na których wreszcie mówiono o tym, co mnie interesuje. Wtedy po raz pierwszy uczy³am siê samodzielnie sporz¹dzaæ notatki – na studiach to jedna z najbardziej przydatnych umiejêtnoœci. Pamiêtam te¿, ¿e pocz¹tkowo w domu stara³am siê przepisywaæ notatki na czysto i uzupe³niaæ je o to, czego nie zd¹¿y³am zapisaæ, oraz o dodatkowe informacje, zdobyte na innych zajêciach lub te¿ znalezione np. w ksi¹¿kach. Dobre by³o równie¿ uczenie siê na g³os – mówienie do kogoœ (ewentualnie do siebie). Z doœwiadczenia mogê powiedzieæ, ¿e najbardziej op³aca siê nauka systematyczna.

TYTUŁY NAUKOWE Twoich wyk³adowców (wykres hierarchii czy coœ w tym stylu ;-) )

 profesor zwyczajny (tytu³ nadawany przez prezydenta, skrót: prof. zw.)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu TRADYCJA

DOŚWIADCZENIE

NOWOCZESNOŚĆ

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII Doskonałe warunki do studiowania Bogate zaplecze naukowo-badawcze

Kierunki i specjalności: BIOTECHNOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA ROLNICTWO – agronomia – ochrona roślin – hodowla roślin i nasiennictwo TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA – technika rolnicza – usługi techniczne w rolnictwie INFORMATYKA I AGROINŻYNIERIA NOWOŚCI! EKOENERGETYKA nowa oferta studiów inżynierskich

Studia inżynierskie i magisterskie Studia stacjonarne i niestacjonarne

 profesor nadzwyczajny (tytu³ nadawany przez uczelniê, skrót: prof. np. UMK)  doktor habilitowany  doktor  magister

DZIEKANAT WYDZIAŁU: ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, tel.: 61 848 7091 (7092)

www.up.poznan.pl/wrib


Pomiêdzy zajêciami na uczelni i kwitn¹cym ¿yciem towarzyskim czasem ciê¿ko znaleŸæ czas na to, ¿eby po¿ywiæ siê czymœ wiêcej ni¿ zjedzonym w poœpiechu hot dogiem czy bu³k¹ z kefirem. Ale przecie¿ nie samymi studiami cz³owiek ¿yje – a jeœæ czasem trzeba. Tekst: Marianna Malik

GDZIE w ó , t æ n œ e d e u st sz tam nie ma co jeœæ 58

fot.: Milena Maternicka

CZAS NA STUDIA


CZAS NA STUDIA

Przy stoliku z cerat¹ Studencki bud¿et prawie zawsze jest mocno napiêty – rzadko kto wiêc ma kasê, by sto³owaæ siê w knajpach: czasem jakaœ pizza ze znajomymi, czasem chiñczyk w budzie (uratowa³ przed œmierci¹ g³odow¹ pewnie niejednego studenta). Najwiêkszym wziêciem ciesz¹ siê bary mleczne, relikty minionej epoki – z roku na rok jest ich jednak coraz mniej. Szkoda, bo to i klimat nie do podrobienia (ach, te pokryte cerat¹ stoliki…), i ceny na studenck¹ kieszeñ, a wybór dañ imponuj¹cy.

Jeœli mieszkasz w akademiku lub wynajmujesz z kimœ mieszkanie i macie wspóln¹ lodówkê, od razu ustalcie zasady korzystania z niej – ¿eby siê potem nie okaza³o, ¿e ze zrobionych wczoraj zakupów nic nie zosta³o, bo komuœ potrzebne by³o jajko, ktoœ poczêstowa³ siê mlekiem, a komuœ œlinka pociek³a na widok kupionych przez Ciebie pasztecików, którym nie potrafi³ siê oprzeæ…. Bar przy Uniwersytecie Warszawskim wszyscy od lat wdziêcznie nazywaj¹… „Karaluszkiem”. Takie bary ciesz¹ siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹ – i nic dziwnego, ¿e w godzinach obiadowych trzeba odstaæ swoje w kolejce i czêsto brak miejsc, skoro za 10 z³ mo¿na wyjœæ z pe³nym brzuchem – i to jeszcze po deserze!

Gdzie s¹ weki od mamusi?! Co ka¿dy porz¹dny student przywozi z wizyty w domu? Jedzenie, które zapobiegliwe mamusie pakuj¹ czasem do torby w takiej iloœci, ¿e starczy³oby dla po³owy akademika! Ach, te popakowane w foliê naleœniki i pierogi do odsma¿enia, s³oiki z zup¹ i gulaszem, a nawet sernik w pude³eczku po margarynie – prawdziwie profesjonalne zaprowiantowanie! Pierwszoroczniacy na pocz¹tku opieraj¹ siê przed pakowanymi do torby smako³ykami – wielki b³¹d! Kiedy w portfelu wiatr hula, a w brzuchu burczy niemi³osiernie, jedzenie od mamusi ratuje ¿ycie!

Podstawowa zasada, która uratowa³a niejedn¹ kuchniê od okrutnej œmierci w p³omieniach: rozpalaj ma³y ogieñ i kiedy gotujesz, poœwiêæ siê ju¿ tylko temu zajêciu – bardzo ³atwo czymœ siê na chwilkê zaj¹æ i na œmieræ (a raczej na spalenie) zapomnieæ o zostawionej na gazie patelni… Problemów ze znalezieniem inspiracji chyba nie powinieneœ mieæ: w ksiêgarniach stosy ksi¹¿ek kucharskich, w telewizji programy kulinarne. Dobrym rozwi¹zaniem s¹ kulinarne fora dyskusyjne, gdzie ka¿dy przepis jest dok³adnie opisany, a w razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci mo¿na siê jeszcze dopytaæ.

Zawsze, ale to zawsze miej w lodówce jajka – jak s¹ jajka, bêdzie i coœ na ciep³o do jedzenia: jajecznica, omlet, chlebki z jajkiem, makaron zasma¿ony z jajkiem, jajo sadzone – jest w czym wybieraæ!

Szybki kurs obs³ugi kuchenki A mo¿e by tak przekonaæ siê, ¿e kuchenka nie gryzie i wyjœæ ze swoimi kulinarnymi umiejêtnoœciami nieco poza zrobienie herbaty? To naprawdê nic, co mog³oby przerosn¹æ przeciêtnie inteligentn¹ osobê, a skoñczony kurs obs³ugi palników w kuchence mo¿e siê czêsto przydaæ.

Makaron, oliwa z oliwek i najró¿niejsze suszone zio³a – to zestaw ratunkowy, który zawsze warto mieæ w kuchennej szafce. Z jedzeniem jest tak, ¿e czêsto im prostsze, tym lepsze – a makaron z oliw¹ i zio³ami jest tego najlepszym przyk³adem!

59


CZAS NA STUDIA

¿ki kucharskie i¹ s k æ a w io d tu s y s, b arne dzie³a. Nie ka¿dy ma cza n li u k c ¹ rz o tw i, n kuch i to jeszcze – t u in m i staæ godzinami w 10 w ie n zrobiæ dos³ow œ o c a b e z tr m e s a Cz etu. nie rujnuj¹c bud¿

Cel: trzy tak proste przepisy, ¿e bez problemu poradzi sobie z nimi nawet najwiêksze kuchenne beztalencie – tego po prostu nie da siê sknociæ!

Makaron z sosem pomidorowym i parówk¹

Œrodki: 5 z³

Efekt: pe³en brzuch Makaron z serkiem topionym

 pó³ opakowania makaronu (najlepsze œwiderki, penne lub kokardki) i  serek topiony zio³owy Hochland (ewentualnie zio³a do smaku) Makaron ugotowaæ, serek rozpuœciæ na patelni. Wymieszaæ. Pycha!

 pó³ opakowania makaronu (najlepszy spaghetti)  ma³y koncentrat pomidorowy  parówka Makaron ugotowaæ, parówkê pokroiæ w drobne kr¹¿ki i razem z koncentratem pomidorowym podsma¿yæ na patelni. Wymieszaæ i zajadaæ siê!

Podsma¿any chlebek

Jajko rozmieszaæ w miseczce z wybranymi przyprawami (na s³odko lub ostro). Moczyæ w nim chleb tak, aby mocno siê nas¹czy³ i sma¿yæ na patelni. Rewelacja!

60

fot.: Sebastian Kijuk

 chleb tostowy lub kromki zeschniêtego chleba  dwa jajka  przyprawy (na s³odko: cynamon i cukier, na ostro: sól, pieprz i do wyboru: bazylia, papryka, zio³a prowansalskie)


rę tu a Ugryźlepm szej y!

CZAS NA STUDIA

stron y

z naj le

Matura coraz bliżej. Z naszym zestawem repetytoriów i testów wszystkie egzaminy to bułka z masłem.

Matura – Język angielski

Repetytorium maturalne dzień po dniu Lilla Poncyliusz− Guranowska Format: 164 x 230 mm Stron: 456, cena: 49,90 zł

Matura – Matematyka

Ewa Oczkoś Format: 164 x 230 mm Stron: 208 Cena: 24,90 zł

Matura – Język polski Małgorzata Białek Format: 164 x 230 mm Stron: 240 Cena: 24,90 zł

Matura – Biologia

Lilianna Hoppe, Wanda Pacholec Format: 164 x 230 mm Stron: 248, cena: 39,90 zł

Jak analizować i interpretować wiersze?

Jak analizować i interpretować epikę?

Małgorzata Białek Format: 164 x 230 mm Stron: 180 Cena: 24,90 zł

Małgorzata Białek Format: 164 x 230 mm, stron: 160, cena: 24,90 zł

Poradnik dla maturzystów

Poradnik dla maturzystów

Matura – Język polski. TESTY Lucyna Adrabińska−Pacuła Format: 205 x 285 mm Stron: 120, cena: 24,90 zł

Matura Matura – Wiedza Matura – Wiedza – Biologia. TESTY o społeczeństwie o społeczeństwie. Krzysztof Kowaluk Sebastian Grabowski TESTY Format: 205 x 285 mm Format: 205 x 285 mm Stron: 216, cena: 29,00 zł

Język angielski – VADEMECUM + Niezbędnik maturalny Wojciech Jajdelski, Dariusz Jemielniak, Gabriela Oberda, Paweł Rutkowski Format: 162 x 230 mm TWARDA OPRAWA Stron: 848, cena: 89,00 zł

Stron: 156, cena: 24,90 zł

Krzysztof Kowaluk Format: 164 x 230 mm Stron: 240, cena: 29,00 zł

Joshua Adventures. Podręcznik nie tylko dla maturzystów Gabriela Oberda Format: 162 x 230 mm Stron: 104, cena: 24,90 zł

Szukaj w księgarniach i salonach empik. Prowadzimy sprzedaż wysyłkową: tel./fax: 22 331 88 70, www.telbit.pl

www.telbit.pl 61


CZAS NA STUDIA

JĘZYK OBCY TO TWOJA PRZYSZŁOŚĆ. Korzystaj tylko z najlepszych źródeł wiedzy! NOWA SERIA PODRĘCZNIKÓW opartych na BESTSELLERACH literatury światowej. Sherlock Holmes i pies Baskerville’ów... z angielskim!

Przygody Sherlocka Holmesa... z angielskim!

Arthur Conan Doyle. Dariusz Jemielniak, Marta Fihel

Arthur Conan Doyle. Dariusz Jemielniak, Marta Fihel

170 x 240 mm 296 stron cena: 48,00 zł

170 x 240 mm 472 strony cena: 53,00 zł

Przygody Hucka Finna... z angielskim!

Wojna światów... z angielskim!

Mark Twain. Dariusz Jemielniak, Marta Fihel

Herbert G. Wells. Dariusz Jemielniak, Tomasz Obrodzki

170 x 240 mm 500 stron cena: 57,00 zł

Trzech panów w łódce... z angielskim! Jerome K. Jerome. Dariusz Jemielniak, Sabina Ostrowska 170 x 240 mm 352 strony cena: 39,00 zł

62

170 x 240 mm 192 strony cena: 39,00 zł

Szukaj w księgarniach, salonach empik lub zamów na stronie:

www.telbit.pl

Czas na Studia  

Czas na Studia test

Czas na Studia  

Czas na Studia test

Advertisement