Page 1

Smak på I dis­se fan­tas­tis­ke om­gi­vel­se­ne i Tos­ca­na, og i det­te hu­set, hol­des mat­kur­set.

Grønn­sa­ke­ne både luk­ter og sma­ker ster­ke­re enn hjem­me.

Med et bren­nen­de øns­ke om å lage egen pas­ta, dro mat­jour­na­list Met­te Møl­bak til Tos­ca­na, og kom hjem med mat­kul­tur i kof­fer­ten, samt noen kilo ost etter en stor gastronomisk opptur. Tekst: Met­te Møl­bak Foto: Met­te Møl­bak, Flem­ming Poul­sen og www.sxc.hu

N

oen drar på fe­rie for å slip­ pe unna den dag­li­ge dont ved kom­fy­ren, men det fin­nes også folk som med gle­de sier ja til å dra på en fe­rie hvor alt drei­er seg om mat, hver enes­te dag. Jeg til­hø­rer den sis­te grup­pen. Vel frem­me hos Smag Tos­ca­na, i nett­opp Tos­ca­na, fin­ner jeg fort ut at det er se­ri­øs mat­la­ging det er snakk om her. Jeg har knapt reist meg fra fro­kost­bor­ det, en time et­ter an­koms­ten, før en klok­ke

94

kal­ler alle til hu­sets sto­re kjøk­ken, som lig­ ger med ut­sikt til åser med oli­ven­lun­der. I lø­pet av de nes­te da­ge­ne skal jeg bli bed­re kjent med ita­li­ensk mat og dra på ut­fluk­ter til by­ene Sie­na og Mon­te­pul­cia­no, en lo­kal vin­gård, en slak­ter og et mat­mar­ ked i nær­he­ten. Men ak­ku­rat nå hand­ler det om kvel­dens meny, som vi skal til­be­re­de i det ny­re­no­ ver­te kjøk­ke­net. Det sto­re rom­met med buet søy­le­gang har fått be­hol­de sin rus­tik­ ke sjarm, men er ut­styrt for pro­fe­sjo­nel­le, www.altfordamene.no ALT 04/2011


rei­se

Tos­ca­na Tos­ca­na kjen­ne­teg­nes ved sitt ma­le­ris­ke land­skap, med pin­je­trær, sy­pres­ser, oli­ven­ lun­der og vin­ran­ker.

med ben­ke­pla­ter av stål, gass­ov­ner og ny­ kves­se­de kni­ver. Vi star­ter med å lage en tre­ret­ters meny. En gresskarterte, osso buco og en torta del­la non­nen, som be­står av krem, pin­je­ kjer­ner og ro­si­ner i Vino San­to. Det­te lo­ver godt.

De­bu­te­rer med pas­ta Ita­li­ensk mat kjen­ne­teg­nes av få, gode rå­ va­rer, som pas­ser til en av­slap­pet livs­stil der kjær­lig­he­ten til god mat, vin og li­vet er alt. Og slik er det også i det tos­kan­ske hu­set når vi inn­tar ma­ten ved det sto­re lang­bor­det, fyl­ler glas­se­ne våre med vin og skå­ler for egne pre­sta­sjo­ner, som med kyn­dig hjelp fra kok­ken sma­ker fan­tas­tisk. Den vir­ke­li­ge gas­tro­no­mis­ke opp­tu­ren kom­mer den da­gen vi skal lære å lage vår egen pas­ta. Kok­ken Ryan, som kom­mer fra USA, men er gift ita­li­ensk og har lært å la­ ge ita­li­ensk mat av sin svi­ger­mor, be­ro­li­ger ALT 04/2011 www.altfordamene.no

oss med at det ikke er van­ske­lig. Jeg tvi­ler litt når han hel­ler nøy­ak­tig 100 gram mel på stål­ben­ken for­an meg, og vi blir bedt om å til­set­te litt salt, ett egg og en halv spi­se­skje olje. Da eg­get er godt pis­ket inn i me­let og dei­gen – som kok­ken sier – blir el­tet til den er myk som en bar­ne­rum­pe, skjer det noe. Jeg får igjen tro­en på at det­te kan bli til pas­ta. Snart får jeg dei­gen min god­kjent, og vi kom­mer til ut­rul­lin­gen. Glem alt du har lært om fan­cy pas­ta­ma­ski­ner, for det­te kan du gjø­re for hånd. En stor kjev­le hjel­ per pro­ses­sen på vei, og vi får be­skjed om å bru­ke alle kref­ter vi har i skuld­re­ne for å få dei­gen tynn nok. Så de­les dei­gen i to, rul­let fra hver ende inn mot mid­ten og skå­ret i strim­ler. Det fø­ les som ren suk­sess når jeg løf­ter kni­ven fra dei­gen og ser de fine strim­le­ne som lig­ ner skik­ke­lig tag­lia­tel­le. Og hva med sma­ ken? Når ret­ten blir ser­vert med ris­te­de

» 95


Mat­kurs

Par­ke­ring av mann un­der shop­ping­ run­de ...

• En ukes opp­hold på Smag Tos­ca­na kos­ter cir­ka kr 13 200. • Pri­sen in­klu­de­rer alle mål­ti­der og drik­ke­va­rer i hu­set, re­stau­rant­be­søk, vin­sma­king og ut­fluk­ter. • L es mer på Smag-toscana.dk

Og voilà; tag­ lia­tel­le med kan­ta­rel­ler, per­sil­le og hvit­løk.

Jour­na­list Met­te med den be­ryk­te­de pas­ta­dei­gen ...

kan­ta­rel­ler, per­sil­le og hvit­løk kokt i litt fond og til­satt par­me­san, er det ita­li­ensk mat på sitt al­ler bes­te. Helt en­kelt – og helt fan­tas­tisk. Og den ny­lag­de pas­ta­en gjør sma­ken per­fekt.

Tung ost

Et­ter ti­mer på kjøk­ke­net er et kvelds­bad per­fekt.

96

Slik fort­set­ter da­ge­ne med suk­sess­opp­ le­vel­ser på kjøk­ke­net, fan­tas­tis­ke mid­ da­ger ved lang­bor­det og et inn­blikk i en mat­kul­tur som jeg bare drøm­mer om å opp­le­ve hjem­me. Som for eks­em­pel rå­va­re­mar­ke­det vi be­søk­te i Camucia, hvor det bug­net av to­ma­ter, ap­pel­si­ner, au­ber­gi­ner, fisk, kjøtt, ost og brød. Selv de enk­les­te av su­per­mar­ke­de­ne har en os­te­disk med bed­re ut­valg enn du fin­ner i de sto­re bu­ tik­ke­ne hjem­me, og de hyg­ge­li­ge pri­se­ ne er en his­to­rie for seg. Der­for var det også os­ten som vei­de mest i kof­fer­ten min da jeg sjek­ket inn på

fly­plas­sen i Pisa på vei hjem. Det måt­te nes­ten bli slik et­ter at jeg had­de be­søkt Tos­ca­na, hatt lan­dets for­mi­dab­le rå­va­rer for hån­den og lært å om­set­te dem til fan­ tas­tis­ke ret­ter som ble inn­tatt ved lang­ bor­det på et rus­tikt land­sted blant åser og oli­ven­lun­der.

Fra fe­rie­rei­ser til mat­kurs «Smag Tos­ca­na» lig­ger cir­ka 1,5 ki­lo­me­ ter fra byen Mar­ci­ano Del­la Chiana, som lig­ger i hjer­tet av Tos­ca­na, en ti­mes kjø­ ring sør­over fra Fi­ren­ze i om­rå­det mel­ lom Sie­na, Mon­te­pul­cia­no og Cortona. Ste­det dri­ves av det dan­ske pa­ret Ro­ald og Majbritt Sol­berg. De har gjen­nom man­ge år reist mye i Ita­lia og blitt mer og mer fa­sci­nert av den ita­li­en­ske ma­ten. Så fa­sci­nert at de fikk ide­en om å til­by kurs for skan­di­na­ver som øns­ker å bli mes­te­ re i ita­li­ensk mat og opp­le­ve stem­nin­gen i et hus i Tos­ca­na. •

www.altfordamene.no ALT 04/2011


rei­se

Tos­ca­na har kjen­te vin­mer­ ker som Chi­an­ti, Bru­nel­lo og Mon­te­pul­cia­no.

Lun­sjen har en an­nen stan­dard enn den vi er vant med nord­på. Ponte Vecchio (ita­li­ensk for gam­mel bro) går over el­ven Arno i Fi­ren­ze.

Der­for bør du rei­se til Tos­ca­na Shop­ping I Fi­ren­ze fin­ner du alle de sto­re ita­li­en­ske de­sig­ner­ne. Cir­ka 25 ki­lo­me­ter sør for Fi­ ren­ze lig­ger et kjempeoutlet – en hel by med eks­klu­si­ve designerforretninger, hvor du får alt til salgs­pris: Outlet the Mall Leccio Reggello (FI) Via Eu­ro­pa, 8 Tlf. + 39 055 8657775 Outlet-the-mall.com Et lite styk­ke unna lig­ger Pra­da Outlet, som også er verdt å sjek­ke ut: Pra­da Outlet Località Levanella, 68/A 52025 Montevarchi (Arez­zo) Tlf. + 39 055 91901 Land­ska­pet og by­ene Det er en grunn til at man­ge fil­mer er spilt inn i Tos­ca­na. De grøn­ne åse­ne med oli­

ALT 04/2011 www.altfordamene.no

ven­lun­der og sy­pres­ser er et vak­kert syn. Og blant berg­skren­te­ne lig­ger små byer hvor du fin­ner au­ten­tisk, ita­li­ensk kul­tur. Be­søk for eks­em­pel Cortona, byen hvor hand­lin­gen i fil­men Un­der the Tuscan Sun er lagt. Den lil­le fjell­by­en fly­ter over av sjarm, gode ka­fe­er og sma­le ga­ter. Et an­net sted du opp­le­ver ekte ita­li­ ensk kul­tur, er i byen Camucia, hvor det hver tors­dag er et stort mat­mar­ked og dess­uten et godt ut­valg av klær, sko og ves­ker. Fi­ren­ze Du hø­rer det his­to­ris­ke su­set når du går rundt i Toscanas ho­ved­stad og står an­sikt til an­sikt med alle de vel­be­var­te kul­tur­skat­te­ ne. Fi­ren­ze er mest kjent for Uf­fi­zi-gal­le­ri­et, dom­kir­ken og Ponte Vecchio. Lucca Nok en vak­ker tos­kansk by, hvor den

run­de by­mu­ren er be­vart, og de sma­ le ga­te­ne er fylt av eks­klu­si­ve bu­tik­ker, stem­nings­ful­le ka­fe­er og re­stau­ran­ter. Prøv for eks­em­pel Giglio og Buca di Sant’An­to­nio. Ma­ten Tos­ca­na er også hjem­sted for gour­met­ re­stau­ran­ter i topp­sjik­tet. Skal det være eks­tra­va­gant, prøv den tre­stjer­ners Mi­ che­lin-re­stau­ran­ten Enoteca Pinchiorri, som blir dre­vet av kok­ken An­nie Feolde. Enotecapinchiorri.it Rei­se Nor­we­gi­an flyr di­rek­te fra Oslo til Pisa, og Ryan­air flyr di­rek­te fra Torp. Pisa lig­ger cir­ka 200 ki­lo­me­ter fra Mar­ci­ano Del­la Chiana. Du kan også fly til Fi­ren­ze, som lig­ger nær­me­re, men det kan være van­ske­lig å fin­ne di­rek­te­fly­gin­ger til en god pris.

97

toscana_reisesak__dk_10__110496  

oen drar på ferie for å slip­ pe unna den daglige dont ved komfyren, men det finnes også folk som med glede sier ja til å dra på en ferie hv...

Advertisement