Issuu on Google+

;VXVYZ"d\[VgkZ\j^YZ =daY]jhbZYYZi]ZaZ

9^i]jhhi€gjYZ^VahaV\hkZ_gd\]VgYZg[dg\dYiV[!ViYjiV\Zg Y^\V[YZi[gViV\i^ahd``ZabZYgZ\Zab²hh^\ZbZaaZbgjb# HVbi^Y^\[dgi_ZcZg]jhZiVi[€YZ[VgkZg!YZg`a²YZgYZid\YZih WZWdZgZWZYhi#>c\ZcV[YZaZcZWZ]³kZgVik²gZh²ga^\hk²gi# 7aVcYiVcYZi[dgY^k^]Zg]VghVbaZiYZiYjh`VaWgj\Z#


" ! #

$" #

9^i]jh[dgi_ZcZgVi[€YZ[VgkZg! hdb`a²YZgYZid\YZihWZWdZgZ  

"    

 

 

&

$

&&&

 !

"&

&&

 #

"&&WZYhi#BZc[³gYjig²[[ZgYZiZcYZa^\Z[VgkZkVa\!h`VaYj\³gZ Y^\cd\aZdkZgkZ_ZahZg/ Db]jhZihcVWdZg @^\Y^\db`g^c\#:gcVWd]jhZcZdkZgkZ_ZcYZ anhZZaaZgb³g`Z!h`VaYjdkZgkZ_ZdbY^i]jh h`Va[VaYZcVijga^\i^cYZaaZgh`^aaZh^\e²ci jY#D\ZgYZgZkZcijZaiad`VaZkZYi²\iZg!h€ YjgZZai`jc]Vg[€[VgkZgVik²a\ZbZaaZb4

Db]jhZihdb\^kZahZg :gYZgcVijg^WV\\gjcYZcÄh`dk!bVg`! kVcYÄh€[^cYZc[VgkZ!YZg[gZb]²kZgd\ bViX]Zg#;#Z`h#k^aH`V\Zc`a²YZW€YZh`dk

%    "  

d\kVcY!bZc^``ZZc\jaWgjc`dgcbVg`#

Om husets stil :c[VgkZYZghZg\dYijYe€ZiWdcYZ]jh!k^a ^``Zc³YkZcY^\k^h`a²YZZieVgXZa]jhZaaZg dbkZcYi#

Db]jhZihdkZg[aVYZ :gbjgk²g`Zi[#Z`h#gj!h€k^aYZc\gdkZ dkZg[aVYZ`VhiZhb€h`n\\Zg!YZg\³g [VgkZcb³g`ZgZVi`^\\Ze€#

;VgkZh`^[ie€Y^i]jh4 ÆBVaY^i]jhbZYY^cbjhÇ \^kZgY^\bja^\]ZY[dgViV[eg³kZ[dgh`Zaa^\Z [VgkZg!^cYZcYjbVaZg#

Hd``ZabVa^c\

IV\bVa^c\

HdbnYZga^\ZgZ]_²aei^a[VgkZkVa\Zi`VcYj]ZciZZi[VgkZ`dgi^Wji^``Zc!d\Yj`Vc `³WZZc[VgkZeg³kZ!h€Yj`VchZ[VgkZcYZg]kdgYjh`VabVaZ#;VgkZa²\c^c\Zc V[Y^i]jh`Vcd\h€bZY[dgYZahiVgiZbZYZiWZh³\e€lll#Yngje#Y`#9Zg`VcYj a²\\ZW^aaZYZgV[]jhZi^cYd\V[eg³kZd\aZ\ZbZY[VgkZgcZ!^cYZcYjbVaZg#;^cY ÇbVabZYbjhZcÇjcYZgbZcjejc`iZiÇ;^cYY^c[VgkZÇ!ÇK²g`i³_ZgÇÄd\\€^\Vc\#

$

 


#!%#! =Zg[€gYj[V`iVdbYZ[dgh`Zaa^\ZineZgV[9NGJE;VXVYZbVa^c\# ;²aaZh[dgYZbVaaZZg!ViYZWn\\Zge€YZcjYh³\iZ`kVa^iZi d\k^YZgZ[³gZgYZWZYhiZ9NGJEigVY^i^dcZg#9Zg[dgZgY²``Z-

9NGJE;VXVYZbVa^c\ :gZcda^ZZbjah^dc"[VXVYZbVa^c\i^ajYZcY³gh bjgk²g`V[ejYhd\WZidc#>cYZ]daYZgda^Z! hdb\^kZgh²ga^\\dYkZY]²[ic^c\ÄZg h²ga^\kZaZ\cZii^aaZihb^iiZcYZdkZgÓVYZg# =VgaVc\]daYWVg]ZYd\\dYY²``ZZkcZ!d\ \^kZg\dYWZh`niiZahZbdY]€gYZkZ_g[dg]daY# <aVch\gVYXV#'#

ZkcZcd\h€h€\dY!VihZakYgVbVi^h`Z[VgkZh`^[i^``ZZgcd\Zc ]^cYg^c\#@dgihV\i!h€ZgYjbZY9NGJE[VXVYZbVa^c\Zg[g^[dg WZ\g²chc^c\Zg#=kZgheVcYZgYZg^bdY[naYibZYcnZbja^\]ZYZg#

9NGJE9Z`higZb;VXVYZbVa^c\ :gZcVXgnabVa^c\i^ajYZcY³ghbjgk²g`V[ ejYhd\WZidc!bZYZ`higZb\dYY²`

;VXVYZchjcYZgaV\

;dgWZ]VcYa^c\

HajiWZ]VcYa^c\

=k^Yi³gejYh!g€WZidc!aZiWZidcd\g€

™ 6[gZchc^c\V[a³hibViZg^VaZ

'm9Z`higZb;VXVYZbVa^c\

bjghiZc

™ 6[kVh`c^c\bZY9NGJE<gjcYgZch

'm9Z`higZb;VXVYZbVa^c\Bjg

h`Vak²gZb^cYhi'€g\VbbZai

™ HejaZhbZYgZcikVcY

'm;VXVYZbVa^c\

;j\Zch`Vak²gZ^c^kZVjbZYbjghiZcZc

™ &m9NGJEEjYh<gjcYZg

I^Ya^\ZgZbVaZi

™ 6[gZchc^c\V[a³hibViZg^VaZ

'm9Z`higZb;VXVYZbVa^c\

™ 6[kVh`c^c\bZY9NGJE<gjcYgZch

'm9Z`higZb;VXVYZbVa^c\Bjg

™ HejaZhbZYgZcikVcY

'm;VXVYZbVa^c\

`ZZkcZ#:gZ`higZbha^Yhi²g`d\gdWjhi!d\ \^kZgZ`higZb\dYWZh`niiZahZbdY]€gYZ kZ_g[dg]daY#IZÓdcdkZgÓVYZWZh`niiZahZ\³g YZhjYZc9Z`higZb;VXVYZbVa^c\h²gYZaZh hbjYh"d\kVcYV[k^hZcYZ!h€WZ]VcYa^c\ bZY9Z`higZb;VYVYZbVa^c\\³gYZgkZY dkZgÓVYZcbZgZbdYhiVcYhYn\i^\d\hing`Zg ]daYWVg]ZYZc#:gYZhjYZcY^[[jh^dch€WZc! Ykhi^aaVYZgbjgk²g`ZiVi€cYZd\]daYZg hVbi^Y^\haV\gZ\cjYZ#

™ JYWZYg^c\V[Zki#h`VYZg

<aVch\gVYXV#&%#

™ G ZeVgVi^dcZg\gjcYZhbZY&m9Z`higZb ;VXVYZbVa^c\[dgincYZibZY&%kVcY

9NGJE9Z`higZb;VXVYZbVa^c\Bjg :gZcda^ZZbjah^dc"[VXVYZbVa^c\i^ajYZcY³gh

I^Ya^\ZgZ`Va`Zi

bjgk²g`V[ejYhd\WZidc#>cYZ]daYZgda^Z!

&m9Z`higZb;VXVYZbVa^c\Bjg

™ 6[kVh`c^c\bZY9NGJE<gjcYgZchi^a

&m;VXVYZbVa^c\

 dkZgÓVYZc[gZbhi€g`jcaZihb^iiZcYZ

hdb\^kZgh²ga^\\dYkZY]²[ic^c\ÄZg

™ HejaZhbZYgZcikVcY

h²ga^\ikZaZ\cZii^aaZihb^iiZcYZdkZgÓVYZg#

™ < gjcYZhbZY&m;VXVYZZa#&m9Z`higZb

=VgZ`higVaVc\]daYWVg]ZYd\Z`higZb\dY

;VXVYZbVa^c\Bjg[dgincYZibZY&%

Y²``ZZkcZ#<^kZgZ`higZb\dYWZh`niiZahZ

("

bdY]€gYZkZ_g[dg]daY# <aVch\gVYXV#'#

™ 6[gZchc^c\V[a³hibViZg^VaZ

#

™ 6[gZchc^c\V[a³hibViZg^VaZ

'm9Z`higZbHd``ZabVa^c\

™ 6[kVh`c^c\bZY9NGJE<gjcYgZch

9NGJE9Z`higZbHd``ZabVa^c\ :gZcVXgna[VXVYZbVa^c\i^ahd`aZgV[ejYh d\WZidc#=VgZ`higVaVc\]daYWVg]ZYd\Z` higZb\dYWZh`niiZahZbdY]€gYZkZ_g[dg]daY

IV\V[W³a\ZZiZgc^i!

™ 6[gZchc^c\^]Zc]daYi^a`dbbjcZch

XZbZciiV\hiZcZaaZg

 VcWZ[Va^c\

iZ\a

™ 7Z]VcYa^c\bZY9NGJEIV\BjggZch0 [³a\Vck^hc^c\Zce€ZbWVaaV\Zc

d\bdYkVcY^cYig²c\c^c\#:`higZb\dY

™ :[iZg&"*YV\ZhejaZhbZYgZcikVcY

Y²``ZZkcZ#;€h^\g€d\hdgi#

™ Hj\ZcYZWjcY\gjcYZhbZY&\Vc\9NGJE

<aVch\gVYXV#'*#

9NGJE9Z`higZbIV\bVa^c\ :gZchdgiVXgnaiV\bVa^c\i^aiV\ZV[W³a\ZZ iZgc^i!XZbZciiV\hiZcd\iZ\a#=VgZ`higV aVc\]daYWVg]ZYd\Z`higZb\dYWZh`niiZahZ

'm9Z`higZbIV\bVa^c\

 '&%'"%

I^Ya^\ZgZH^a^`VibVaZidkZgÓVYZ

™ 6[gZchc^c\V[a³hibViZg^VaZ

'm9Z`higZb;VXVYZbVa^c\Bjg

™ 6[kVh`c^c\bZY9NGJE<gjcYgZch

'm;VXVYZbVa^c\

™ HejaZhbZYgZcikVcY

bdY]€gYZkZ_g[dg]daYd\bdYWZa²\c^c\Zg# :`higZb\dYY²``ZZkcZ# <aVch\gVYXV#'*#

HdbVaiZgcVi^ki^a™6[gZchc^c\d\™6[kVh`c^c\bZY9NGJE<gjcYgZch!VcWZ[VaZhZc]³_ign`hgZchc^c\


Varenr.: 8956-135/0309

Trin for Trin ™ ;VXVYZd\hd``ZaV[gZchZhd\V[kVh`Zh med DYRUP Grundrens ™ HVaeZiZgjYig²`e€cnejYh[_ZgcZh bZYZchi^kW³ghiZ

™ ;VXVYZc\ZccZb\€h[dggZkcZg!hdbjY`gVYhZh ™ A³hiejYhWVc`ZhV[bZYZc]VbbZg ™ <VbbZa!a³hbVa^c\h`gVWZhV[ ™ 6aiZgcVi^ki]³_ign`hhgZchZh[VXVYZc ™H`VYZgjYWZYgZhbZYeVhhZcYZbViZg^VaZ#=jh`[dg"d\Z[iZgkVcY^c\ ™ 6[Y²`k^cYjZg!Y³gZ!igVeeZgd\Ó^hZg ™;j\ZgZeVgVi^dcZgbZaaZbk^cYjZgd\[VXVYZgZeVgZgZhbZYeVhhZcYZbViZg^VaZ

™JWZ]VcYaZYZ[VXVYZg!aZihb^iiZcYZ[VXVYZg d\Zki#gZeVgVi^dcZg\gjcYZh# ™HajiWZ]VcYa^c\/HiVgibZYVibVaZ`VciZg ÄYZgZ[iZgYZhidgZÓVYZg

™;VXVYZch`Vai³ggZZcYV\[³gYZi VcYZi[VgkZaV\e€[³gZh ™Hd`aZcbVaZhi^ah^Yhi

www.dyrup.dk Dyrup A/S Gladsaxevej 300 DK-2860 Søborg Denmark Tel: +45 39 57 93 00 Fax: +45 39 57 93 93


Dyrup%20Facade%20og%20Farveguide_