Page 1

Voor ouders/verzorgers en jou!

Showtime

Examens

jaargang 4

SDV Kamp

nummer 3

Stage

Juni

2013

Zaalvoetbal


Sprengeloo is doen!

want het schooljaar 2012-2013 zit er al weer bijna op.

We hebben dit jaar een hele goede aanmelding in de

Hopelijk is iedereen van klas 4 geslaagd en kan de

brugklas. Allemaal leerlingen, met hun ouders, die kiezen

Sprengeloo-vlag wapperen.

voor Sprengeloo. Daar zijn we blij mee. Want Sprengeloo is

En dan komt de tijd van afscheid nemen. Alle geslaagden

een goede school, waar we samen veel dingen doen. Een

verlaten Sprengeloo, maar ook leraren nemen afscheid. We

school waar je leert door doen!

wensen hen allemaal een goede tijd toe.

Natuurlijk geldt dat voor de beroepsgerichte vakken zoals

Mooie acties

Sport, Dienstverlening en Veiligheid; maar doen heeft

Tot slot leest u over Alpe d’HuZes, een actie waar veel geld

niet alleen met deze vakken te maken. Doen betekent

voor is ingezameld. De heer Zintel, leraar Engels, fietste

op Sprengeloo dat je iets leert door het te ervaren. Iets

mee dit jaar om geld op te halen voor de stichting KWF

zelf ervaren en het dan kunnen uitleggen aan een ander

kankerbestrijding.

betekent: ik heb iets geleerd!

Eerder dit jaar hebben we binnen Sprengeloo actie gevoerd voor Zuid Afrika. Er is geld opgehaald om gebruikte

Extra activiteiten

computers te verschepen naar scholen in Zuid Afrika. Met

In deze nieuwsbrief leest u wat er zoal is georganiseerd

deze computers kunnen zij daar weer beter onderwijs

in de afgelopen periode: het Ardennenkamp van SDV, de

verzorgen. Hierbij geldt, net als bij het leren, dat we als

stage van klas 3, zaalvoetbal Mission Olympic en Showtime.

Sprengeloo graag iets doen!

Verder leest u over ‘vmbo vernieuwt’, een programma waarbij de examens voor de beroepsgerichte vakken meer

Geef deze positieve verhalen door aan anderen.

eigentijds worden gemaakt. Met deze vernieuwing komt

Sprengeloo heeft kanjers van leerlingen die veel voor een

meer nadruk op de v van vmbo te liggen. In het vmbo gaan

ander willen doen.

we echt voorbereiden op het mbo. dhr. G.J. van Dijken Wapperende vlaggen

directeur

Daarnaast krijgt u informatie over de laatste schoolweken,

Digitale Nieuwsbrief

Personalia

De nieuwsbrief die u nu in handen heeft kan wel eens een

Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van

collectors item worden! Het is waarschijnlijk de laatste

de volgende docenten

gedrukte versie. Volgend schooljaar willen we namelijk

mevrouw Van der Horst (Zorg & Welzijn)

een digitale nieuwsbrief uitbrengen, die minder bladzijden

de heer Barto (NaSk)

heeft, maar vaker uitkomt.

mevrouw Hermans (Zorg & Welzijn)

Actueler, goedkoper en beter voor milieu

Voor het nieuwe schooljaar hebben we benoemd

We kunnen u daardoor meer van actuele zaken op de

hoogte houden en het scheelt ook nog eens aanzienlijk in de drukkosten. Bovendien gebruiken we minder papier, wat beter voor het milieu is. Dit past goed in ons beleid, ook onze brieven versturen we zoveel mogelijk digitaal.

mevrouw Van der Oest (Zorg & Welzijn)


Waar gaan onze vierdejaars leerlingen studeren? De vierdejaars hebben net het Centraal Examen achter de rug. Nu is het nog even spannend voor ze, maar op 27 of 28 juni zal het overgrote deel van onze leerlingen zijn of haar diploma in ontvangst nemen. De leerlingen zijn daarna verplicht om verder te leren. De laatste maanden hebben wij veel gesprekken gevoerd met de leerlingen. Over welke opleiding ze zouden moeten kiezen en welke school het best bij hen past. Uiteindelijk hebben de meeste leerlingen een keuze gemaakt. Hiernaast is te zien aan welke mbo-school de leerlingen van Sprengeloo volgend jaar gaan studeren. Het grootste deel (2/3) gaat naar ROC Aventus (Apeldoorn, Zutphen of Deventer). Van nog een klein aantal leerlingen is de keuze niet bekend. mevr. S. van Beesten, dhr. R. Koopmans decanen

Aantal leerlingen per uitsroom

Showtime De kaartverkoop voor Showtime liep gesmeerd, steeds meer en meer moesten er worden bijgemaakt… In een bomvolle zaal met meer dan 200 mensen mochten de artiesten laten zien wat ze in huis hadden. Zang, dans, eenwielers, skateboarden en foto’s waren de voorbijkomende optredens. Wekenlang hebben de coaches hun leerlingen begeleid. En dat was duidelijk te zien, wat een talent! Toch sprong er één act boven alles uit: Marina van Breukelen, klas 2kb en Brandon Brom, klas 2tgl die een prachtige dans lieten zien. Zij wonnen dan ook de eerste prijs en kregen de wisselbeker en een bos bloemen mee naar huis. Hun namen worden in de beker gegraveerd, zodat we die volgend jaar weer door kunnen geven. Want voor herhaling vatbaar was het zeker! Namens de organisatie, mevr. S. van Beesten

3


Als ik dit schrijf is het schooljaar alweer bijna om. Voor sommige leerlingen is het nog spannend naar welke leerweg zij overgaan, voor andere is de race gelopen. Velen kunnen trots zijn op de resultaten die zij dit schooljaar behaald hebben. Voor alle leerlingen geldt dat zij het beste hebben gegeven. In veel gevallen heeft dit geleid tot resultaten die in het begin van dit schooljaar niet voor mogelijk werden gehouden. Chapeau! Programma laatste week •

Donderdag 4 juli is de laatste ‘echte’ lesdag.

Vrijdag 5 juli sluiten we het schooljaar feestelijk af met een bezoek aan pretpark Walibi. U heeft hierover een brief

ontvangen. •

Maandag 8 juli worden de laatste boeken ingeleverd op school. Bovendien hebben docenten die dag de mogelijkheid

om leerlingen uit te nodigen om onafgerond werk af te maken of een proefwerk te herkansen. Houd deze dag dus vrij in

de agenda!

Bij de overgangsvergadering op dinsdag 9 juli staan we niet alleen stil bij de cijfers die behaald zijn, maar kijken we ook

naar het gedrag en de werkhouding van de leerling. Dit combineren we met zijn/haar individuele wensen en zodoende

komen we tot een beslissing over de bevordering. Op het rapport noteert de mentor de klas voor het volgend jaar, zo

weten de leerlingen tijdig waar ze volgend jaar geplaatst zijn.

Waar mogelijk neemt de mentor contact met u op om de bevordering te bespreken. Als u voorafgaand aan de

overgangsvergadering vragen of opmerkingen heeft over de bevordering, dan kunt u het beste contact opnemen met de

mentor van uw zoon of dochter.

Vrijdag 12 juli nemen de leerlingen het rapport in ontvangst en sluiten ze het schooljaar af met de mentor.

Wij wensen u alvast een plezierige vakantieperiode toe! dhr. B.M. Termaat afdelingsleider onderbouw

Sponsorlopathon KWF We kregen één uur de tijd. Je kreeg chocola en water. Het ging om Alpe d’HuZes. Het was 200 meter voor de 1e en 2e klas! Het was leuk en gezellig. Je moest zo veel mogelijk rondjes rennen om zoveel mogelijk geld op te halen. Maar je werd wel moe.

Muhammed - 1bb

We kregen een tijdje geleden drie mannen in onze klas en die vertelden over een sponsorloop Alpe d’HuZes. Een dag voor de meivakantie moesten we lopen en het regende heel erg hard. Het was een rondje van 200 meter. Verder bleef het heel hard regenen en op een gegeven moment kregen we water en marsjes. Je moest zoveel mogelijk geld ophalen. Samen hebben we 6000 euro opgehaald!

Glenn - 1bb

4


Alpe d’HuZes 2013 Sponsorlopathon voor KWF door leerlingen uit klas 1 en 2

De heer Snijder, mentor van 2tgk, liep ook mee en had zich via Facebook flink laten sponsoren. Hij liep heel veel geld bij

De vrijdag voor de meivakantie werd afgesloten met een

elkaar samen met zijn klas.

lopathon voor het KWF. In de week ervoor kwam de heer Zintel (docent Engels) met zijn team vertellen waarom zij in

Op vrijdag 31 mei werd de cheque met het eindbedrag van

Frankrijk gingen fietsen.

6000 euro!! uitgereikt aan het team dat de berg op gaat.

Dit maakte ontzettend veel indruk op de leerlingen, mede

Er werden ook een paar prijsjes uitgereikt: klas 2tgk kreeg

omdat bijna iedereen wel iemand in haar/zijn omgeving

een taart. Zij hadden met elkaar 1200 euro bij elkaar

heeft die kanker heeft of heeft gehad.

gelopen. Coen de Vree kreeg een prijs omdat hij de meeste rondjes had gelopen, namelijk 75!

Het was erg slecht weer op die bewuste vrijdag waarop

Julius Bouwsema kreeg een prijs voor zijn enorme

de lopathon zou plaatsvinden. De leerlingen trokken zich

doorzettingsvermogen!

hier echter niets van aan en hebben tot het laatst, dus een heel uur, ondanks regen en wind, rondjes gerend. Sommige

Wij hebben heel veel bewondering voor onze leerlingen die

leerlingen werden gesponsord met vaste bedragen, maar

met elkaar zo’n enorm bedrag bij elkaar hebben gelopen,

liepen toch heel veel rondjes en hadden daar zo hun eigen

KLASSE!!

reden voor. Bijvoorbeeld: “ Ik loop voor mijn oma die is overleden.” Of: “Ik loop voor een vriend die heel erg ziek is.”

mevr. H. van de Haar docent Engels

5


Van de decaan Halverwege de maand mei hebben we met de docenten van uw kind vergaderd. Dit naar aanleiding van de rapportcijfers. We hebben de keuzes voor de afdeling en de leerweg voor het volgende jaar besproken. Soms zijn de resultaten niet toereikend voor de leerweg die een leerling gekozen heeft. Leerlingen die niet kunnen doorstromen naar de afdeling van hun eerste keuze, krijgen hierover bericht van hun mentor. Mocht het zo zijn dat deze leerlingen erin slagen hun resultaten nog op te halen, dan kan dit advies uiteraard nog in positieve zin veranderen. Belangrijke keuze Voordat een leerling een definitieve keuze maakt, is het belangrijk om te weten dat hij of zij het hele jaar moet afmaken in de afdeling van zijn of haar keuze. Leerlingen kunnen dus niet overstappen van bijvoorbeeld 3 theoretisch gemengde leerweg naar 3 kaderberoepsgerichte leerweg. Hetzelfde geldt voor de overstap van voertuigentechniek naar techniekbreed, omdat ze dan teveel praktische ervaring missen. Het is dus van groot belang dat u zich realiseert , dat er niet meer geswitcht kan worden volgend jaar! Als u twijfelt over het kunnen en over de resultaten van uw kind, of als u vragen heeft over de keuzemogelijkheden, dan kunt u contact met mij opnemen via a.snijder@stcvoapeldoorn.nl Pso-keuze klas 1 In klas 2 volgen alle leerlingen praktische sectororiëntatie (pso). De klassen krijgen les in de praktijkvakken die Sprengeloo te bieden heeft: •

Techniek (voertuigentechniek en techniekbreed)

Handel & Administratie (economiebreed)

Zorg & Welzijn (verzorging en uiterlijke verzorging)

Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV).

Tijdens de pso-lessen krijgen de leerlingen een goed beeld van de onderwerpen die ze kunnen verwachten in klas 3 en 4. Alle leerlingen uit de huidige eerste klas hebben begin mei een brief thuis gekregen. Hierin leggen we uit wat de mogelijkheden zijn voor pso in het tweede jaar. Alle leerlingen volgen drie van de vier keuzes die hierboven genoemd zijn. Voor klassen in de basisberoepsgerichte leerweg geldt dat ze 6 lesuren per week pso krijgen. Voor de kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg geldt dat ze 2 lesuren per week krijgen. dhr. A.Snijder

6

decaan onderbouw


‘De wereld is veranderd terwijl de

waarin elke sector vertegenwoordigd is. De docenten

examenprogramma’s vijftien jaar

in die werkgroep geven samen vorm aan het nieuwe programma.

hetzelfde zijn gebleven’ Actualiseren en vernieuwen De beroepsgerichte examenprogramma’s voor het vmbo

Wat is de belangrijkste aanleiding voor deze

worden de komende jaren vernieuwd. Deze nieuwe

vernieuwing? Voor elke sector geldt in ieder geval dat ‘de

examenprogramma’s zullen beter aansluiten op het

wereld snel veranderd is, terwijl de examenprogramma’s

vervolgonderwijs én op de beroepspraktijk. Ook houden

vijftien jaar hetzelfde zijn gebleven’ . Verder hebben alle

de programma’s veel sterker rekening met individuele

sectoren nog andere aanleidingen. Zo heeft techniek een

verschillen tussen leerlingen.

daling van het aantal leerlingen. De techniek van nu is niet meer de techniek van vroeger. Veranderingen in mbo

Examen nieuwe stijl

en beroepspraktijk zijn onverminderd doorgegaan. Tijd

In 2016 zullen de eerste beroepsgerichte vmbo-examens

dus voor actualisering en vernieuwing!

nieuwe stijl worden afgelegd. Als uw zoon of dochter nu naar de tweede klas gaat, zal hij of zij dus zo’n examen

Nadruk op de v van voorbereiding

doen. Tot 2016 gebeurt er echter ook al heel veel. In de

Met de vernieuwing komt meer nadruk op de v van

tussenliggende periode bespreken vmbo- en mbo-docenten

vmbo. Het vmbo is voorbereidend op het mbo en moet

samen wat de inhoud van de nieuwe examenprogramma’s

meer aansluiten bij de ontwikkelingen in het mbo en

moet zijn. Op Sprengeloo stellen we een werkgroep samen

de beroepspraktijk. Aan het vmbo dus de taak om de leerling hierop goed voor te bereiden. De nieuwe examenprogramma’s gaan ook meer onderwijs op maat aan de leerling bieden. Als een leerling weet wat hij wil, dan zou hij de mogelijkheid moeten hebben om vanaf leerjaar 3 een doorlopende leerlijn tot en met het mbo te kunnen volgen. De meeste leerlingen weten echter wél welke sector zij willen kiezen, maar nog niet welk beroep. Leerlingen die zich breed willen oriënteren en pas later kiezen, krijgen de gelegenheid samen met de docent de juiste weg uit te stippelen. Het nieuwe programma moet beide typen leerlingen goed bedienen. Hoe dat er precies uit gaat zien, zullen we in de loop van volgend jaar aan u laten weten via de nieuwsbrief en de website. Als u meer wilt lezen over dit onderwerp, dan kan dat op de volgende websites: www.platformsvmbo.nl www.vmbovernieuwt.nl mevr. F. Francke afdelingsleider techniek/economie

7


Examens zonder incidenten De examens op Sprengeloo zijn zonder incidenten verlopen. Geen stroomstoringen, geen uitgelekte examens en alle leerlingen goed op tijd. Nu is het wachten op de uitslag. We hopen op weer zo’n goed resultaat als vorig jaar. Toen slaagde 92% van onze leerlingen. Op 12 juni weten we het! In ieder geval wapperen er dan ’s middags heel veel Sprengeloo-geslaagd-vlaggen. Op woensdag 26 juni en donderdag 27 juni zijn de diplomeringsavonden. Een commissie is al druk aan de gang om er een mooi feest van te maken. Leerlingen komen in stijlvolle feestkleding en op/in/met bijzondere vervoermiddelen. Na de officiële diplomering vieren we een afterparty. mevr. A.Visser examensecretaris

Stage klas 3 Leerlingen van TOM (techniek op maat) lopen stage bij allerlei bedrijven en instellingen. Twee van hen doen mee aan een project voor de Prinses Julianaschool te Lieren. Nickey Koers en Bart Tempelmans Plat hebben de uitdaging aangepakt om een ruïne te metselen. Het resultaat is schitterend! Op de Facebookpagina van de school zijn foto’s van het project te zien: https://www.facebook.com/ Prinsesjulianaschool Daarnaast ontdekte Bart dat hij ook nog schoolmeesterstalent heeft, getuige de foto. Hierop zien we hem een demonstratie speciedraaien geven. dhr. H. Westen docent techniek

8


Zaalvoetval Mission Olympic Nadat onze school kampioen zaalvoetbal van OostNederland was geworden, mochten we op 25 april meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen zaalvoetbal Mission Olympic. Die dag gingen de heer Vooys en ik met zeven jongens in twee auto’s richting Arnhem. Nadat we tweede waren geworden in de poule, mochten we de halve finale spelen. Vlak voor het eindsignaal maakte onze tegenstander (de uiteindelijke kampioen) 2-2; dus strafschoppen. Bij de achtste strafschop misten wij, dus mochten wij om de derde/vierde plaats spelen. Die wedstrijd wonnen we met 2-1. Dus, 3e van Nederland! Nooit verwacht!

Jeugdlintje voor Gaby Taribuka Onze jongens hebben prima geknokt en zich keurig gedragen; geen gele of rode kaarten. Een mooie sportieve

Burgemeester Van der Hoeve van de gemeente Epe reikte

dag, met een prima resultaat. Tarik, Yasser, Wahid, Diego,

24 april zeven lintjes uit. De gemeente vindt het belangrijk

Abdullah, Moreno en Quincy van harte gefeliciteerd. Wat

om jongeren in een positief daglicht te zetten. Daarom

zijn we trots op jullie!

ontvingen dit jaar acht jongeren tussen 8 en 17 jaar een jeugdlintje.

dhr. H. Wessels sportdocent

Een van hen is onze leerling Gaby Taribuka. Samen met haar zus Charelle verzorgt zij vaak de muzikale ondersteuning van bijzondere gelegenheden, zoals kerkelijke diensten en culturele bijeenkomsten. Beiden hebben een belangrijke voorbeeldfunctie, met name door hun culturele achtergrond en de buurt waarin ze zijn opgegroeid. Ze zijn niet alleen een waardevol voorbeeld voor de Molukse gemeenschap, maar voor alle jongeren. Gefeliciteerd Gaby! Bron: De Stentor

9


Ardennen kamp SDV

Tussen de middag eten we lekker een broodje in de bus en daarna begint de dag pas echt. We hebben een tip

Dinsdag 21 mei

gekregen: neem kleding mee die nat en vies mag worden,

Eindelijk is het dan zover: het kamp kan beginnen. Iedereen

zodat je lekker overal doorheen kan gaan. De opdracht

heeft een goede nacht achter de rug. De docenten

is: loop achter de begeleider aan, dan kom je vanzelf bij

ontmoeten elkaar en pakken de laatste materialen in.

het eindpunt: nat en vies. Bij leerlingen is deze tocht ook

Onder het genot van een bakje koffie komen ze al helemaal

wel bekend als de struintocht. We moeten allemaal veel

in de sfeer. De leerlingen arriveren rond kwart voor negen

obstakels overwinnen om bij de finish te komen.

vol goede zin. Rond de klok van negen vertrekt de groep

Eenmaal terug op de camping heeft meneer Gerrits

richting de Belgische Ardennen. Om 13.00 uur komen

weer heerlijk gekookt. De avond is heel gezellig, we

ze aan op de camping in Stavelot. De tentjes staan al

spelen allerlei spelletjes en maken veel plezier. Meneer

klaar. Na een kort moment van tas uitpakken en luchtbed

Steunenberg is tot in de late uurtjes fanatiek bezig het

oppompen, starten de leerlingen met het eerste onderdeel

Waku waku mysterie te ontrafelen. Pas na de oplossing

de gps-tocht.

vindt hij de rust om zijn tentje op te zoeken.

Gps-tocht

Donderdag 23 mei

Hierbij worden ze verdeeld in vijf groepen. Elke groep

Weer een dag vol leuke activiteiten. De leerlingen worden

krijgt een docent en een gps mee. Via de gps moeten de

verdeeld in twee groepen en doen de volgende activiteiten:

leerlingen een bepaalde tocht lopen. De docent komt

mountainbike / katapult bouwen / hut bouwen / groot

alleen in actie als er heel veel extra kilometers gemaakt

Jenga brug bouwen.

moeten worden. De tocht verloopt over mooie asfaltpaden

Een dag met af en toe regen, afgewisseld met een

en modderige bospaden. Uiteindelijk, na ongeveer 2,5 uur

prachtige hagelbui. Wat wil een leerling nog meer? Heerlijk

gelopen te hebben, komen de verschillende groepen terug.

op je mountainbike crossen door de plassen tot de

De eerste bus vertrekt al snel om aan de voorbereidingen

modder achter je oren zit, met drie keer een lekke band

van het avondeten te beginnen.

en één kapotte ketting (Abdullah, Liam, meneer Boeve

Een aantal leerlingen helpt meneer Gerrits met koken.

en Rik ). Ondanks het weer zetten de leerlingen zich

Anderen dekken de tafel, of geven hun voeten de nodige

super in en laten zien dat ze echte bikkels zijn. Tijdens de

rust. Na het heerlijke avondeten geniet de groep van een

samenwerkingsspelen tonen ze dat ze goed in een team

vrije avond, verschillende (dobbel)spellen en een heleboel

kunnen samenwerken.

plezier. Na een lange, koude dag met een super gevoel over de Woensdag 22 mei

activiteiten moet een aantal leerlingen nog een belofte

De volgende dag maken de docenten de leerlingen om

inlossen. Malea, Diégo, Menno, Amber C en meneer Boeve

8.30 uur wakker voor het ontbijt. Na een korte uitleg van

hebben de afspraak gemaakt om zich te gaan wassen in

het programma kunnen de leerlingen de juiste kleding

de beek. De Bikkels, zoals ze zichzelf noemen, doen dit

en spullen bij elkaar pakken voor de hele dag. Daarna

natuurlijk dan ook!

vertrekken we in de busjes naar de locatie voor de

De laatste avond is aangebroken en na wederom een

activiteiten. Hier worden we verdeeld in twee groepen om

voortreffelijk avondmaal pakt een aantal leerlingen vast wat

in de ochtend de volgende activiteiten te doen:

spullen voor het vertrek van morgen. De gehele avond is

tokkelen / vlot bouwen / touwbruggen / boogschieten.

verder gevuld met veel plezier en spelletjes.

Na ongeveer een half uur komt meneer Steunenberg naar de andere groep rennen met het verhaal dat hij een sleutel

Vrijdag 24 mei

van de bus nodig heeft om droge kleding te pakken. Ja,

De laatste dag is aangebroken en de leerlingen en

ja er was een leerling zo stoer (of stom) geweest om te

docenten ruimen alle spullen op en zorgen ervoor dat ze

proberen meneer Aalders van de touwbrug af te duwen.

om 10.00 uur klaar zijn om richting de klettersteig te gaan.

Maar, meneer Aalders staat heerlijk op het droge, terwijl

Na een mooie route door de Belgische Ardennen komen

Lorenzo in het water ligt…

we aan bij de steengroeve en… begint plots de zon te schijnen!!

10


De klettersteig is een klimonderdeel waarbij de leerlingen een route langs een rots moeten klimmen (omhoog, naar beneden, tokkelen, touwbrug op 52 meter hoogte). Tijdens het klimmen moeten de leerlingen zichzelf zekeren met twee touwen. Al met al een route waarbij veel overwonnen moet worden, zoals bijvoorbeeld angst en hoogtevrees. Veel leerlingen en docenten leggen deze route na een uur klimmen met succes af. Rond 14.00 uur stappen we allemaal in de busjes en zetten we de weg in naar Apeldoorn. Na een korte stop in Nederland is iedereen gelukkig weer veilig thuis. De begeleiding (en volgens ons ook de leerlingen) kijkt terug op een waanzinnig kamp. We hebben veel gedaan, veel beleefd, veel gelachen en vooral alles samen gedaan! L. Aalders / M. Boeve / P. Karman / H. Gerrits / S. Steunenberg docenten

11


Datum Tijd Onderwerp

12 juni 12 juni 13 juni 17 t/m 19 juni 17 - 21 juni 26 juni 19.30 uur 27 juni 19.30 uur 1 t/m 4 juli 4 juli 5 juli 12 juli 09.00 uur 15 juli t/m 30 augustus 2 september 2 september 13.00 uur 2 september 14.00 uur 2 september 14.30 uur 2 september 15.00 uur

Uitslag examen / ophalen voorlopige cijferlijst geslaagden Inleveren boeken klas 4 (geslaagden) Ophalen cijferlijst en inleveren boeken (gezakten) Herexamen (2e tijdvak) Toetsweek klas 3 TGL Diploma-uitreiking Economie / Techniek / LWT Diploma-uitreiking Z&W / SDV /TGL Boeken inleveren klas 1, 2 en 3 (per vak bij vakdocent) Sportdag klas 3 Walibi klas 1 en 2 Rapport klas 1, 2 en 3 ophalen Zomervakantie Eerste schooldag Ontvangst klas 1 met aansluitend barbecue Ontvangst klas 2 Ontvangst klas 3 Ontvangst klas 4

Bezoekadres Sprengenweg 81 7314 PH Apeldoorn De ingang is aan de Prinses Beatrixlaan. Postadres Sprengeloo Postbus 2939 7301 EH Apeldoorn

6

T (055) 357 53 00 F (055) 355 95 24 E info@sprengeloo.nl I www.sprengeloo.nl

Redactie en vormgeving

COMMUNICATIE MET EFFECT

Nieuwsbrief Sprengeloo juni 2013  
Nieuwsbrief Sprengeloo juni 2013