Page 1

Jachtlaan 108 nieuwskrant

jaargang 7 nr. 3

profiel- en sectorkeuze WON-week het jaar van ... reisweek Barcelona agenda

april


2 Goede vrijdag

Beste lezers,

Dit schooljaar is Goede Vrijdag weer een Fijn dat u de nieuwskrant ’Jachtlaan 108’ van het

formele schooldag. De reden hiervoor is een

Christelijk Lyceum weer in handen heeft. Ook deze

goede verdeling van vakanties. Op deze dag

keer valt er veel te lezen en komt u veel te weten.

hebben we het over de betekenis van Pasen.

Niet alleen over belangrijke data, maar ook over wat

Alle leerlingen, behalve de eind­examenklassen,

onze leerlingen en personeel bezighoudt. Voor mij

Het tweede waar we intensief mee bezig zijn, is de

ontbijten met hun mentor in een schoollokaal.

als schoolleider spelen op dit moment twee zaken

voorbereiding op het examen. De eindexamen­

Voor de examenleerlingen is er een apart

een belangrijke rol.

leerlingen krijgen in april en de week na de meivakatie

programma.

proefexamen en/of examentraining. Aansluitend is Ten eerste zijn dit de aanmeldingen voor het nieuwe

het grote moment daar: dan laat je zien wat je al die

Als u bezwaar heeft om uw kind op deze

jaren aan het Christelijk Lyceum hebt geleerd.

dag naar school te laten gaan of als dit uw kerkbezoek doorkruist, dan kunt u contact

schooljaar. We hebben een goed voorlichtingstraject gehad. Wij hebben de indruk dat het Christelijk

Ook op de achtergrond bereiden we alles goed voor,

Lyceum goed bekend staat in Apeldoorn en de

zodat de leerlingen zonder problemen het examen

omliggende gemeenten. Dit komt door de goede

kunnen maken. Ondertussen kijken we vol

Ook dit jaar staat Goede Vrijdag in het

sfeer, de kwaliteit van het onderwijs, het goede

verwachting uit naar donderdag 12 juni, de dag

teken van het goede doel. Een deel van de

contact tussen ouders en school en niet te vergeten

dat alle uitslagen bekend zijn.

opbrengsten gaat naar de voedselbank en

opnemen met de afdelingsleider.

het mooie klassieke gebouw. Op dit moment is er

we zamelen mobieltjes in waarvan de

al een behoorlijk aantal aanmeldingen binnen. We

restwaarde naar een project in Brazilië gaat.

kunnen nu vaststellen dat het aantal aanmeldingen

P et e r B e rg a m ba gt

Meer informatie over deze acties ontvangt

overeenkomt met afgelopen schooljaar.

rector

u van ons per e-mail. Hopelijk kunnen we op uw medewerking rekenen!

Passend Onderwijs

Ferry Souhoka met pensioen

In de media is veel aandacht geweest voor Passend

In april gaat Ferry Souhoka met pensioen. Ferry werkt sinds 2003

Onderwijs. Door nieuwe wetgeving moeten scholen

op het Lyceum in het open leercentrum (OLC) en bij de absenten­

de begeleiding van leerlingen die extra onder­

verwerking. Misschien heeft u hem ’s morgens weleens aan de

steuning nodig hebben, anders organiseren.

telefoon gehad met de vraag wat de reden van de afwezigheid

De leerlingen moeten meer naar het reguliere

van uw zoon of dochter was.

onderwijs en minder naar speciale scholen.

65

Ferry heeft samen met Salmon Latupeirissa het OLC ontwikkeld tot Binnen de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Epe

wat het nu is en daar zijn we erg tevreden over. Hij heeft op veel

zijn duidelijke afspraken gemaakt. Per school staat

terreinen werk verricht. Zo was hij een van de vaste begeleiders van

vast welke extra ondersteuning beschikbaar is.

de werkweek naar Londen. In mei gaat hij voor de laatste keer mee.

Iedere school bereidt zich intern zo goed mogelijk voor. Wij doen dit vanuit de al aanwezige expertise

De meeste leerlingen en collega’s kennen Ferry als standvastig, maar

en met ondersteuning van buitenaf.

rechtvaardig. Zijn humor en herkenbare glimlach maken hem geliefd.

Het Christelijk Lyceum is per 1 augustus klaar om

Ferry gaat genieten van zijn pensioen en wij wensen hem daarin een

op een goede manier invulling te geven aan de

goede, lange en gelukkige periode toe. Wij bedanken hem van harte

nieuwe wetgeving. Er is inmiddels een brief over

voor zijn inzet voor het Christelijk Lyceum. Ferry blijft verbonden

het Passend Onderwijs naar alle ouders verzonden.

aan het Lyceum als vrijwilliger.


3 Verzuimcoördinatie op het Christelijk Lyceum Carole Zeën is sinds dit schooljaar verzuim­coördinator op het Christelijk Lyceum. Ze vertelt over de regels voor ziekmelding en verlof. “Voor elk verlof moet een leerling minimaal een dag van tevoren een verlofaanvraag inleveren. Het formulier kunt u vinden op de website van het Lyceum. Ook na een telefonische melding van absentie, behalve

Eindexamen

eerst... Eindexamentraining

bij ziekmelding, ontvangen we graag een verlofaanvraag. Wie zijn verlof­

Tijdens de examentraining bereiden we de leerlingen

aanvraag, na een herinnering van mij, alsnog te laat of niet inlevert, moet

intensief voor op een bepaald vak. We nemen de stof

een uur terugkomen. Een bezoek aan de dokter, orthodontist en dergelijke

in hoofdlijnen door en richten ons vooral op de struikel­

zien wij het liefst zoveel mogelijk buiten de lessen gepland.

blokken. Voor de havo 5 en vwo 6 leerlingen die geen examentraining doen organiseren we proefexamens.

Ziekmelding Ziekmeldingen ontvangen we graag zo vroeg mogelijk. U kunt aangeven

Proefexamens mavo

wanneer u verwacht dat uw kind weer beter zal zijn. Is uw zoon of dochter

16 en 17 april en 6, 7, 8 en 9 mei

dan nog niet beter, dan moet u opnieuw een ziekmelding doen.

Proefexamens / examentraining havo en vwo Ongeoorloofde absentie

15, 16, en 17 april

Als een docent een leerling absent meldt, vragen wij die leerling naar de reden. Als hij of zij geen geldige reden heeft, leggen we een maatregel op.

Facultatieve training havo en vwo

Vervolgens brengen we u op de hoogte. Een melding op de telefoon app is

6, 7 en 8 mei

trouwens geen geldige reden voor absentie. Als een leerling zich verslaapt volgt bij de eerste keer een waarschuwing. De tweede keer geldt als ongeoorloofd verzuim.

Blessures

...en dan

Blessures die ervoor zorgen dat een leerling niet kan deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding, moeten ook bij de desbetreffende docent worden gemeld. Een blessure is geen reden om afwezig te blijven bij de les.”

ouderraad@ GALA ! lyceum apeldoorn.nl

Internet en smartphones Op woensdag 26 maart stond de ouderavond van het

Ongewenst gedrag

Lyceum in het teken van Internet & Smartphones.

Dat social media niet alleen positieve ontwikkelingen

De opkomst was groot, er waren ongeveer 100 ouders

met zich meebrengen, werd duidelijk aan de hand van

aanwezig. Dit alles onder leiding van Klaartje Schungel

een case. Er werd een situatie besproken waarin een

van SocialMediaImpact.

blootfoto van een meisje ongewenst rondging op

social media. Na een brede discussie werd gericht

Social media verbindt

advies gegeven over de rol van ouders in deze situatie.

Jongeren hebben behoefte aan elkaars gezelschap

en de mogelijkheden via social media als Whatsapp,

Nuttige tips

Facebook en Twitter zijn eindeloos. Maar liefst 85%

De honderd aanwezige ouders vonden de avond erg

van de jongeren gebruikt internet om school­

nuttig. De ouderraad stuurt een e-mail naar alle ouders

opdrachten te maken.

met tips en informatiebronnen over dit onderwerp.

26 mei Röntgencafé Apeldoorn 20.00 - 04.00 gratis toegang kaarten verplicht


4

van brugklasser

Anke Klein Hulse over

profiel- en sectorkeuze

NAAR STUDENT

Anke Klein Hulse is decaan en zij begeleidt de leerlingen tijdens de profiel- en sectorkeuze. Ze vertelt over de keuze die er gemaakt wordt

Elise Burggraaf

en hoe de begeleiding eruit ziet. “Tweedejaars mavo leerlingen laten een aantal vakken vallen. Tijdens

(m2b)

voorlichtingslessen heb ik verteld wat belangrijk is bij het maken van Over de vakken die ik laat vallen,

keuzes en welke keuzes er zijn. Ook heb ik uitgelegd welke vakken

hoefde ik niet lang na te denken.

belangrijk zijn als je naar de havo wil of naar het mbo gaat.

Dat worden natuur-scheikunde en aardrijkskunde. De sector komt voor

Sectorkeuze mavo

mij uit op Zorg & Welzijn.

In mavo 3 maken de leerlingen de definitieve sectorkeuze. Ze gaan dan bijvoorbeeld een dag meelopen bij een opleiding op het mbo.

Toekomstplannen gewijzigd

Met Qompas Sectorkeuze, een online keuzemethode, maken ze een

Over de sectorkeuze hebben we op school een

aantal opdrachten en een beroepentest.

aantal lesuren uitleg gehad. Na gesprekken op school en thuis heb ik mijn keuze gemaakt. Mijn idee van wat ik later wil worden is wel veranderd. Eerst dacht ik dat

Laura Homminga

Havo en vwo (g1)

ik juf wilde worden, maar nu weet ik dat ik psychologe

Derdejaars havo- en vwo-leerlingen kiezen een profiel. In de profiel­ keuzelessen werkten ze met Qompas Profielkeuze. Daarnaast heb ik

wil worden. Na de mavo wil ik daarom via de havo

Ik heb meegedaan aan de WON-

naar het HBO.

week. Mijn onderzoeksvraag was:

klassikale en individuele uitleg gegeven over de profielen en sectoren.

‘Waarom werden in de Grieks-

Rol van ouders

Biologie is niet altijd even leuk

Romeinse tijd mannen en vrouwen

Ouders kennen hun kind het best en hun rol is dus zeer belangrijk in het

In de skivakantie heb ik met mijn tante gesproken.

naakt afgebeeld?’. Hierover was

keuzetraject. Daarom organiseren we speciale ouderavonden waarop de

Zij is psychologe en ze heeft het met mij over de

veel informatie te vinden, dus ik

keuzes centraal staan.

profielkeuze gehad. Ze zei dat ik vooral biologie niet

had eigenlijk te weinig tijd om alles

moest laten vallen, want dat komt later zeker van

echt goed te onderzoeken.

Route uitstippelen

pas. De dierenproefjes die we doen bij biologie zijn

Op vrijdag zijn we op excursie

Elke leerling komt bij mij op gesprek. We bespreken wat hij of zij wil

niet altijd even leuk. Zo hebben we een keer een

geweest naar CODA, waar een

kiezen en dan kijken we samen of deze keuze past bij wat de leerling na

kippenvleugel en een kippenhart ontleed.

tentoonstelling was en we uitleg

de mavo, havo of vwo wil gaan doen. We stippelen als het ware een

Dat was echt vies!

kregen van een archeoloog.

route uit.

Niet te gemakzuchtig

Mijn schoolresultaten zijn tot nu

Profieleis

Het is niet dat ik slecht ben in de vakken die ik laat

toe aardig goed. De laatste weken

Op de havo en het vwo gelden profieleisen. Dit betekent dat je voor de

vallen, maar ik vind het gewoon niet leuk om te doen.

heb ik mijn cijfers goed opgehaald.

profielvakken samen een 6,5 gemiddeld moet halen aan het eind van de

Voor de rest van het schooljaar moet ik er daarom op

Overgaan naar gymnasium 2, moet

derde klas. Dit geeft leerlingen een stimulans om hard te werken en het

letten, dat ik over die vakken niet te makkelijk denk. ■

dus wel lukken. ■

legt een goede basis voor de bovenbouw.”


5 Danique Korn (h3c) Lauri Gerritsen

Elsemieke Vlaanderen

(h53)

Sjoerd Mol

(v62)

(m43)

Ik heb gekozen voor Economie & Maatschappij met de keuzevakken Frans, M&O en wiskunde A. M&O

Stress voor mijn examen voel ik

De stress voor het examen is

Het examen komt steeds dichter­

en Frans heb ik nodig bij mijn vervolgopleiding, want

nog niet zo, maar dat zal vlak van

losgebarsten. Op dit moment ben

bij, maar zenuwachtig ben ik nog

ik wil graag naar de Hogere Hotelschool. Bij het

tevoren wel gebeuren. Komende

ik druk bezig om in de toetsweek

niet. Wel probeer ik goed op te

kiezen van de vakken heb ik dus rekening gehouden

week begint voor mij de toets­

mijn cijfers verder op te halen.

letten bij de examen­training.

met de toekomst. Van het vak M&O verwacht ik dat

week. De toetsstof is niet echt

Frans wordt lastig, maar gelukkig

het wel lastig wordt, dat hoor ik vaker van anderen.

moeilijk, het is vooral veel.

word ik goed geholpen door

Profielwerkstuk was prima

meneer Versluis.

Voor mijn profielwerkstuk over

Eigenlijk weet ik niet zo goed wat het gaat inhouden, anders dan wat de naam doet vermoeden.

Presentatie goed te doen

portretfotografie en kleur­con­

Mijn profielwerkstuk heb ik met

Goede begeleiding

trasten heb ik een acht gekregen.

Keuze gemaakt

een 7,4 afgesloten. De presentatie

Mijn sectorwerkstuk kreeg het

Precies wat ik voor ogen had.

Qompas heeft mij niet geholpen bij het maken van

ging best goed. De zitting was

eindoordeel ‘goed’. Het onder­

Voor de presentatie kreeg

een keuze. Met mijn klasgenoten heb ik het over

openbaar en de afdelingsleider,

werp was hoe je een bedrijf

iedereen maar zes minuten,

de profielkeuze gehad, maar ik heb me daar niet

meneer Van Kranendonk, was er

moet opstarten. De presentatie

dus dat was een hele klus.

door laten beïnvloeden. Ook heb ik het er met mijn

ook bij. Dat er mensen bij zaten

was niet openbaar, ik moest

moeder over gehad. Dit bevestigde de keuze die ik

die ik helemaal niet ken, vond ik

alles presenteren voor mijn

Academische Pabo

eigenlijk al had gemaakt. Het eerste keuzeformulier

niet erg. Dat is juist een stuk

begeleid­ster, mevrouw Poppe.

Ik heb de knoop doorgehakt.

heb ik ingeleverd.

relaxter.

Zij heeft mij ook erg goed

Na mijn examen ga ik naar de

geholpen.

Academische Pabo in Utrecht.

Spannende toetsweek

Volgend schooljaar ga ik naar

We zitten nu midden in de toetsweek. Dat is span­

Saxion in Deventer om

De keuze voor wat ik na het

nend, maar ik heb er vertrouwen in. De rest van het

Commerciële Economie te

examen wil doen, heb ik al eerder

schooljaar moet ik de vakken afronden die ik volgend

studeren. Ik heb het erg naar mijn

gemaakt. Ik ga naar de havo, met

jaar niet meer heb. Dat vind ik wel vervelend, vooral

zin op het Lyceum, maar ik kan

het profiel Economie & Maat­

omdat ik voor een aantal vakken heel erg mijn best

bijna niet wachten om volgend

schappij. Mijn keuzevakken zijn

moet doen om voldoendes te halen. ■

schooljaar naar Saxion te gaan. ■

kunst en M&O. ■

Zodra ik weet of ik geslaagd ben, schrijf ik me in voor een kamer. ■

Mathieu Bos

Tom Divis (a3)

(m1a) Het schooljaar gaat aardig goed

Mijn profielkeuze wordt Natuur & Techniek, met als

mijn gevoel goed gegaan, beter dan

tot nu toe. Ik heb twee tekorten,

keuzevakken aardrijkskunde en Duits. Hier heb ik niet

voorgaande toets­en. Ik vind het wel

maar ik ga er alles aan doen om

zo lang over nagedacht. Het zijn vakken die ik leuk

jammer dat ik de rest van jaar nog

mijn cijfers op te halen. Na de

vind om te doen en waar ik goede cijfers voor haal.

vakken moet volgen die mij niet

toetsen is er altijd de mogelijkheid

liggen. Het liefst zou ik economie en

om vragen te stellen en extra

Natuur & Techniek niet verrassend

de talen niet meer hoeven volgen.

uitleg te krijgen. Hier maak ik ook

Voor mij heeft Qompas niet geholpen bij het maken

Deze vakken zorgen er ook voor dat

gebruik van.

van mijn keuze, omdat ik die eigenlijk al had gemaakt.

Ze hadden wel verwacht dat ik voor Natuur &

ik nog hard moet werken om over

Er zijn nu niet zo veel onder­

Bij klasgenoten heeft het volgens mij ook niet echt

Techniek zou kiezen. De informatie die we

te gaan, maar dat komt vast goed.

werpen in de lessen die mij heel

geholpen. In de klas heb ik het er wel over gehad,

hebben gekregen vanuit school vond ik goed,

De talen staan komende week op het

erg aanspreken. Stiekem kijk ik nu

maar de keuzes waren heel wisselend. Afgelopen

maar was voor mij niet meer zo belangrijk.

programma in de toetsweek, dus dat

dus al een beetje uit naar de

zomer heb ik het er ook over gehad met mijn ouders.

De eerste toetsen in de toetsweek zijn voor

wordt wel even pittig. ■

vakantie.


6

WON Van 26 februari tot en met 4 maart was de WON-week voor gymnasium 1 en atheneum 1. WON staat voor Wetenschaps Oriëntatie Nederland en bereidt leerlingen voor op het weten­ schappelijk onderwijs.

Naar de finale!

Gemiddeld tien van de twintig vragen

In duo’s werd een zelfgekozen vraagstuk

goed beantwoorden is niet zo veel.”

opge­lost. Vera Schutte en Kim Stuut behaalden met hun onderzoek de

Niet zenuwachtig

regiofinales van WON. Ze vroegen zich

Kim vertelt over de presentatie: “Gelukkig

af wat het gemiddelde kennis­niveau is

waren we niet zenuwachtig. We vinden

over aardrijkskunde.

het vooral leuk dat we door zijn naar de regio­finales. We weten nog niet wat we

Toch niet zo makkelijk

daarvan moeten verwachten. Ik denk dat

Vera en Kim stelden een enquête op met

we ook dan niet nerveus zijn, want het zal

twintig vragen. De honderd respondenten

ongeveer hetzelfde zijn als op school.”

verdeelden ze in drie groepen, afhankelijk van leeftijd en opleidingsniveau.

Op excursie naar CODA

Een van de bevindingen was dat

De vrijdag in de WON-week stond in het

gemiddeld 10,3 van de 20 vragen goed

teken van een excursie naar CODA.

werden beantwoord. Vera vult aan: “We

Na het bekijken van een tentoonstelling

hebben makkelijke en moeilijke vragen

kregen de leerlingen uitleg over archeo­

gesteld. Sommige vragen vonden wij heel

logie.

simpel, maar er waren toch mensen die ze niet goed hadden.

Stadstuin Apeldoorn

In 2012 was de officiële opening van de stadstuin Apeldoorn. Een initiatief van Architectencentrum Bouwhuis en de gemeente Apeldoorn. Het Lyceum werd gevraagd om deel te nemen aan dit project. Lerares biologie Irene Straathof vertelt enthousiast over de stadstuin.

“De stadstuin ligt naast het NS-station, op het oude Sophiaplein. We begonnen met acht­ honderd vierkante meter, maar inmiddels is daar honderd vierkante meter bij gekomen. Die extra ruimte wordt gebruikt door De Eetkamer, een initiatief voor mensen met een verstandelijke beperking. Onze leerlingen verzorgen in tweetallen een stukje grond van een bij drie meter. Ze maken


7 Reisweek Barcelona Op zondag 11 mei vertrekken leerlingen van vwo 5 en de derdejaarsleerlingen van de Wereldklas naar Barcelona. Docent en begeleider van de reisweek, Lars Olav Massa, vertelt over de aanloop naar de reisweek.

Maandag bezoeken we een school en dinsdag gaan we de ‘moderne’ kant van Barcelona bekijken. Woensdag de ‘historische’ kant. We gaan bijvoorbeeld kijken bij de Sagrada Familia. We gaan niet overal naar binnen, omdat je dan meer in

“Wereldklas 3 gaat naar Barcelona als

de rij staat te wachten, dan dat je werkelijk

afsluiting van hun programma Spaans.

iets ziet. Op donderdag gaan we naar Sitges,

We combineren het met de uitwisseling

waar we bij mooi weer waarschijnlijk naar

van vwo 5. Samen met Lucie van Rijn

het strand gaan. Vrijdag staat ons een

begeleid ik de leerlingen.

bijzondere workshop te wachten. We gaan dan Middeleeuws leren schrijven.

Het leuke van deze reis is dat de leerlingen logeren bij Spaanse gezinnen. Ze leren hoe

Voorbereiding

een Spanjaard leeft en dat kan je niet leren

De voorbereiding op de reisweek verloopt

in de schoolbanken. De leerlingen trekken

heel erg soepel. Het contact met de

op met een Spaanse leerling. We hebben de

school waarmee we de uitwisseling doen

‘matches’ van onze leerlingen met een

is uitstekend. Ondertussen heeft de

Spaanse leerling ingevuld door te vragen

informatie­avond voor de ouders plaats­

naar interesses op het gebied van muziek,

gevonden. Natuurlijk zijn er nog veel

tv en sport. De Spaanse leerlingen komen

kleine, maar belangrijke details die geregeld

later dit jaar ook naar Nederland.

moeten worden. Zoals de paspoortnummers en de telefoonnummers van ouders.

Het programma

Wij hebben er in ieder geval veel zin in!”

a n o l e c Bar

De leerlingen van de Wereldklas gaan twee ochtenden les volgen op een school in Barcelona. Verder volgen ze het programma van de vwo 5 leerlingen. GARAGE F.VEENEMAN & ZN GARAGE F.VEENEMAN & ZN GARAGE F.VEENEMAN & ZN

eerst een plan van aanpak over welke

nodig, want ook dan moet er gesproeid

mensen konden sparen voor zaden.

groenten, kruiden, bloemen en fruit ze op

worden. We kunnen nog wel wat extra

We hebben toen behoorlijk wat zaden

hun grond verbouwen. Daarna gaan ze

handjes gebruiken, dus wie graag wil

gekregen. Onze bouwkeet is ook

een uur per week aan de slag. Op iedere

meehelpen kan contact met mij opnemen.

gesponsord.

Sponsors

We bieden sponsoren de ruimte om een

De zaden van de stadstuin zijn door

spandoek of banner te plaatsen, zodat ze

Vrijwilligers

school aangeschaft of komen van spon­

er ook wat ‘exposure’ voor terugkrijgen.

We hebben een aantal vrijwilligers. Vooral

sors. Vorig jaar hadden we geluk met

We zouden graag nog wat meer sponsors

in de vakantieperiode hebben wij ze hard

een actie bij een supermarkt, waar

willen vinden.”

dinsdag hebben we van 18.30 tot 21.00 uur open huis, iedereen is van harte welkom.

www.golfschoolapeldoorn.nl


postadres Postbus 2939 ▪ 7301 EH Apeldoorn bezoekadres Jachtlaan 108 ▪ 7313 EC Apeldoorn T 055 35 75 200 ▪ F 055 35 52 714 info@lyceumapeldoorn.nl www.cl-apeldoorn.nl

agenda 2014

datum tijd omschrijving

14 april besprekingen mavo 4, havo 5 en vwo 6 14 april lessen volgens rooster havo 5 en vwo 6 leerlingen 14 april sportdag klas 2 14 en 15 april lessen volgens rooster mavo 4 leerlingen 15 april sportdag klas 3 15, 16 en 17 april examentraining/proefexamens havo 5 en vwo 6 16 en 17 april proefexamens mavo 4 16 april 18.30 lerarenspreekuur havo 4, 5, vwo 4, 5, en 6 16 april cijferlijsten mavo 4 uit 16 april sportdag klas 1 18 april Goede Vrijdag; lesdag met aangepast programma 18 april 8.30 fotograaf mavo 4, havo 5 en vwo 6 en uitreiking van de cijfers aan havo 5 en vwo 6 21 april 2014 t/m 5 mei meivakantie 6, 7, 8 en 9 mei proefexamens mavo 4 6, 7 en 8 mei facultatieve examentraining havo 5 en vwo 6 12 t/m 23 mei Centraal Examen; 1e tijdvak 12 t/m 16 mei reisweek havo 4 en reisweek/uitwisseling vwo 5 14 t/m 16 mei kamp Sportklas 3 23 mei Lille; mavo 3 (leerlingen met Frans in het pakket), havo 3, atheneum 3 en gymnasium 3 26 mei 20.00 gala 27 mei tussenstand cijfers onderbouw uit 29 en 30 mei Hemelvaart; vrij 2 t/m 6 juni topweek 3 2 juni stadswandeling; klas 3 2 juni stralingspracticum; havo 4, vwo 4 en vwo 5 2 juni 19.30 kunstklas 2; voorstelling voor ouders en belangstellenden 3 t/m 5 juni module geheugenpaleis; gymnasium 3 (op school) 3 juni 8.00 Archeon; alle brugklassen 3 juni 10.00 Kröller Müller Museum; vwo 4 kunst/havo 4 kunst 3 juni 8.30 excursie Universitair Sportcentrum te Nijmegen; alle 2e klassen gymnasium 2 en atheneum 2 brengen tevens een bezoek aan de Universiteit Nijmegen. 3 juni kunstklas 3; voorstelling voor ouders en belangstellenden 4 t/m 6 juni Moskee bezoek; klas 3 4 en 5 juni module archeologie; gymnasium 2 (op school) 4 juni 11.00 voorstelling Normaal; klas 1 (aula) 5 juni na 9.00 excursie Utrecht; vwo 5 kunst 6 juni ± 8.00 Xanten; gymnasium 1 en 2 9 juni 2e Pinksterdag; vrij 11 juni examenuitslag 1e tijdvak; mavo 12 juni examenuitslag 1e tijdvak; havo en vwo 13 juni inleveren boeken voor examenleerlingen die geen herexamen doen 13 juni Mission Olympic 13 juni feest onderbouw 16 en 17 juni Centraal Examen mavo; 2e tijdvak 17 en 18 juni Centraal Examen havo en vwo; 2e tijdvak

datum tijd omschrijving

20 juni inleveren boeken voor examenleerlingen die herexamen hebben gedaan 20 juni vanaf 11.50 Triatlon Boschbad voor sportklassen 23 juni t/m 3 juli toetsen SE1 mavo 3 24 juni 40-minuten rooster 25 juni t/m 2 juli toetsweek 2 havo 3 en vwo 3 25 juni examenuitslag 2e tijdvak; mavo, havo en vwo 25 juni 15.00 diploma-uitreiking Anglia 25 juni 19.30 diploma-uitreiking vwo 26 juni t/m 2 juli toetsperiode 4; havo 4, vwo 4 en 5 26 juni 19.30 diploma-uitreiking havo 27 juni 19.30 diploma-uitreiking mavo 30 juni herkansingen havo 4, vwo 4 en 5 open in Magister 30 juni 19.30 kunstklas 1; voorstelling voor ouders en belangstellenden 3 en 4 juli taaldorp Frans; 2e klassen 3 juli beroepenstage havo 4 3 juli 1e t/m 4e uur WON-ochtend; vwo 5 (op school) 4 juli 1e uur inkijken toetsen door leerlingen havo 4, vwo 4 en 5 4 juli 10.00 sluiting herkansingen havo 4, vwo 4 en 5 in Magister 4 juli herkansingen SE1 mavo 3 7 juli t/m 9 juli start profielwerkstuk havo 4 en vwo 5 7 juli t/m 9 juli projecten; vwo 4 7 t/m 11 juli maatschappelijke stage mavo 3 7 juli 1e t/m 4e uur WON-ochtend; vwo 4 (op school) 8 juli herkansingen toetsperiode 4; havo 4, vwo 4 en 5 9 juli presentaties profielwerkstuk havo 4 en vwo 5 8 juli Tactus-ochtend op school; vwo 4 8 juli sportdag onderbouw 9 juli beroepenstage; vwo 4 9, 10 en 14 juli rapportvergaderingen onderbouw 10 juli inkijken herkansingen toetsperiode 4; havo 4, vwo 4 en 5 10 en 11 juli inleveren boeken overige leerjaren. 11 juli rapportvergaderingen bovenbouw 15 juli revisievergadering 18 juli overgangsrapport uit 21 juli t/m 29 augustus zomervakantie

COLOFON Deze nieuwskrant is een uitgave van het Christelijk Lyceum.

uitgever Christelijk Lyceum Jachtlaan 108 7313 EC Apeldoorn

vormgeving en tekst VanBinnennaarBuiten communicatie met effect Gardenierslaan 3 7314 CS Apeldoorn www.vanbnaarb.nl

fotografie VanBinnennaarBuiten Willem Veldkamp

Jachtlaan 108 jr7 nr3 lr losse pagina's  

Jachtlaan 108